Hotărârea nr. 185/2018

Hotărârea nr. 185/27.08.2018 privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din sectorul 5 (PAROHIA SFÂNTA TREIME GHENCEA), în anul 2018.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din sectorul 5 ( PAROHIA SFÂNTA TREIME GHENCEA ), în anul 2018

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales in condițiile stabilite de

Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinara din data de 27.08.2018;

Având în vedere:

Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Generală Economică și Direcția Generală de Transparență și Control, înregistrat sub nr. 70999/30.07.2018;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr 76215/21.08.2018;

Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități

Economice;

Raportul Comisiei nr Cultură, Culte, Minorități Naționale;

Adresa nr. 14764/15.02.2018 emisă de Parohia Sfânta Treime Ghencea

Adresa nr. 69631/24.07.2018 privind rectificarea sumei solicitate inițial de către Parohia

Sfânta Treime Ghencea

Ținând cont de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 82/2001, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii de Guvern nr. 1470/2002, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile H.C.L. Sector 5 nr. 29/28.02.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea și acordarea sprijinului financiar de la bugetul local, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, care funcționează pe raza teritorială a Sectorului 5;

In baza art. 45 alin. I și 81 alin. 2 lit. s, din Legea nr. 215/2001, privind Administrația Publică Locală, republicată.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă acordarea în anul 2018 a unui sprijin financiar pentru Parohia Sfânta Treime Ghencea, în valoare de 965.067 lei.

Art.2 - Suma menționată la art. I va fi alocată conform prevederilor bugetului local al Sectorului 5 - Cap. Cultură, Culte, pentru completarea fondurilor proprii ale unității de cult.

Art.3 - Sprijinul financiar alocat de la bugetul local al sectorului 5, precum și justificarea sprijinului financiar se va face potrivit Hotărârii de Guvern nr. 1470/2002, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 - Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică Juridică, Direcția Generală de Transparență și Control și Direcția Generală Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


fjțANdSĂZAROVNr. //f/27.08.2018