Hotărârea nr. 182/2018

Hotărârea nr. 182/27.08.2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2019, pentru terenul situat în Municipiului București, sectorul 5, Str. Uranus, nr. 144, proprietatea S.C. HISPAROM IMOBILIARE SRL, CUI: 16039708, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

Privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2019, pentru terenul situat în Municipiul București, sectorul 5, Str. Uranus, nr. 144, proprietatea S.C. HISPAROM IMOBILIARE

SRL, CUI: 16039708 ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales in condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit in ședința ordinara din data de 27.08.2018;

Având în vedere:

- Raportul de specialitate nr.3623 din data de 23.07.2018 al Direcției Impozite și Taxe Locale prin care se propune majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2019 pentru terenul situat în Municipiul București, sector 5, Str. Uranus, nr. 144, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit;

-Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5 nr 76210/21.08.2018;

-Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale si alte Activitati Economice;

Ținând cont de Referatul Comisiei de Control nr. 180 din data de 26.06.2018 înregistrat la

Direcția Impozite și Taxe Locale Sector 5 sub nr. 582110/09.07.2018 și de documentele anexate acestuia (Notă de constatare inițială, Somație, Fișă de evaluare, Notă de constatare finală);

în conformitate cu prevederile:

art. 489 alin. (5), (6), (7) și (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

punctul 168 - Titlul IX din I4.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

H.C.G.M.B. nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale municipiului București de a aduce la îndeplinire dispozițiile art. 489 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri și impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

FI.C.L. Sector 5 nr. 200 din 14.12.2017 modificata prin H.C.L. Sector 5 nr. 3 din 26.01.2018 privind aprobarea Metodologiei pentru majorarea impozitului pe clădiri și a impozitului pe terenuri cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a clădirilor și terenurilor în categoria celor neîngrijite;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. c) și art. 81 alin. (2) lit. d) și alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pe teren, situat în Municipiul București, sector 5, Str. Uranus, nr. 144, aparținând S.C. HISPAROM IMOBILIARE SRL, CUI: I 6039708.

Art. 2 T erenul situat în Municipiul București, sector 5, Str. Uranus, nr. 144 se încadrează în categoria imobilelor (teren/cladire) neîngrijite în baza criteriilor stabilite conform H.C.L. Sector 5 nr. 200 din 14.12.2017 modificata H.C.L. Sector 5 nr. 03 din 26.01.2018.

Art. 3 (1) Prezenta hotărâre este obligatorie și produce efecte până la data ieșirii imobilului din categoria imobilelor neîngrijite, în baza procesului-verbal de conformitate încheiat în urma verificărilor efectuate de către Comisia de control .

(2) Verificările prevăzute la alin. (I) se efectuează la solicitarea scrisă a proprietarului terenului, ca urmare a remedierii deficiențelor constatate și care au condus la promovarea prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre are caracter individual.

Art. 5 Direcția Impozite și Taxe Locale Sector 5 va comunica prezenta S.C. HISPAROM IMOBILIARE SRL, CUI: 16039708, cu sediul social in București, Sector 1, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 35, et. 3, apt. 7, camera 4.

Art. 6 Serviciul Evidență Acte Administrative din cadrul Direcției de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția Impozite și Taxe Locale Sector 5 București și Comisia de Control vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Nr./fZ/27.08.2018


2