Hotărârea nr. 166/2018

Hotărârea nr. 166/27.08.2018 privind aprobarea semnării contractelor de credit în condițiile de rambursare și garantare rezultate în urma analizei efectuate, cu specificarea persoanelor împuternicite să semneze contractele de credit și cele de garanții.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea semnării contractelor de credit în condițiile de rambursare și garantare rezultate în urma analizei efectuate, cu specificarea persoanelor împuternicite să semneze contractele de credit și cele de garanții

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 privind alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 2015/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 27.08.2018;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr.    ;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice nr.

» privind aprobarea semnării contractelor de credit în condițiile de rambursare și garantare rezultate în urma analizei efectuate, cu specificarea persoanelor împuternicite să semneze

contractele de credit și cele de garanții;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 33/28.02.2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne/externe în valoare de până la 777.126.555,97 lei pentru refinanțarea împrumuturilor interne contractate de către Sectorul 5 al Municipiului București de la BCR;

Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice;

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. b), ale art. 45 alin. (2), art. 81, alin 2, lit. d), ale art. 115, alin. 1, lit b din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 20, alin. (1), lit. f) și g) și art. 61, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar și ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea împrumuturilor interne și externe pentru investiții;

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 29, lit. (f) din Legea achizițiilor publice nr. 98/2016;

Ținând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Ținând seama de prevederile art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții;

Constatând necesitatea de a optimiza serviciul datoriei publice locale și de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5, HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă semnarea contractelor de credit în condițiile de rambursare și garantare rezultate în urma analizei efectuate și desemnarea persoanele împuternicite să semneze contractele de credit și cele de garanții, după cum urmează:

Anexa 1 - Contract credit CEC nr. RQ18083544955494, Contract ipoteca asupra creanțelor rezultate din venituri CEC nr. 2212 și Contract ipotecă mobiliara (conturi) CEC nr. 2211; Anexa 2 - Contract credit CEC nr. RQ18087480955680, Contract ipoteca asupra creanțelor rezultate din venituri CEC nr. 103 și Contract ipotecă mobiliara (conturi) CEC nr. 102;

Anexa 3 - Contract credit CEC nr. RQ18086299955882, Contract ipoteca asupra creanțelor rezultate din venituri CEC nr. 106 și Contract ipotecă mobiliara (conturi) CEC nr. 107;

Anexa 4 - Contract credit BCR nr. 201808230171,    Acord    de garantare    nr.    201808230171/1

Anexa 5 - Contract credit BCR nr. 201808230172,    Acord    de garantare    nr.    201808230172/1

Anexa 6 - Contract credit BCR nr. 201808230173,    Acord    de garantare    nr.    201808230173/1

Art.2. - Primarul Sectorului 5 al Municipiului București, Secretarul Sectorului 5 al Municipiului București, Directorul General al Direcției Generale Juridice și Directorul General al Direcției Generale Economice sunt împuterniciți să reprezinte Sectorul 5 al Municipiului București în relația cu CEC Bank și BCR SA și să semneze contractele de împrumut intem/extern, acordurile de garantare, precum și orice alte acte și documente a căror semnare poate fi necesară în legătură cu încheierea și punerea în executare a contractelor de împrumut intem/extern;

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștință publică se vor face prin grija Secretarului

Sectorului 5.

Contrasemnează, Secretar Sector 5


Elena Lumipița PEȚRESOU


CONTRACT DE CREDIT DE INVESTIȚII

Nr. RQ18083544955494

încheiat intre:

CEC BANK S.A., cu sediul in București, Calea Victoriei nr.13, Sector 3, număr de ordine in Registrul Comerțului J40/155/13.01,1997, cod unic de inregistrare 361897, ,număr de inmatriculare in registrul instituțiilor de credit RB-PJR-40-046/17.09.1999, inregistrata sub nr.758 in registrul de evidenta a prelucrării datelor cu caracter personal, operator de date cu caracter personal 1262, prin Sucursala Alexandru Obregia cu sediul in București, B-dul Alexandru Obregia nr.25 A, Complex Metalurgiei, sector 4, număr de ordine in Registrul Comerțului J40/6624/2015, cod unic de inregistrare 34593522, reprezentata prin Alina Dumitrache in calitate de Director si prin Ungureanu Laura in calitate Sef Serviciu Credite, denumita in continuare ''Banca"

si

Sectorul 5 al Municipiului București, cu sediul in București, Sectorul 5, str. Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, cod unic de inregistrare 4433953, organizata si funcționând in conformitate cu prevederile Legii Administrației Publice locale nr.215/2001 cu modificările si completările ulterioare si a Legii nr.273/29.06.2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare, reprezentata prin:

> Florea Daniel, in calitate de Primar al Sectorului 5 al Municipiului București - ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE si

>    Chivu Maria Ramona , in calitate de Director General,

>    Petrescu Elena-Luminița in calitate de Secretarul Sectorului 5

>    Dragnea Florina in calitate de Director General, Direcția Generală Juridică

in baza Hotărârii nr. 33/ 28.02.2018 adoptata de Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, denumita in continuare Client” sau "Imprumutat/Achizitor”

si

Sectorul 5 al Municipiului București cu sediul in București, Sectorul 5, str. Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11. cod unic de inregistrare 4433953. reorezentata de:

Banca, Clientul si Garantul sunt denumite in continuare in mod individual Partea si impreuna Părțile. Definițiile unor termeni utilizați in prezentul contract sunt conform Anexei 1.

Având in vedere solicitarea Clientului, aprobata de Banca, Banca acorda Clientului o facilitate de credit in următorii termeni si condiții:

Xdn/l    13;S'™r 3nuc"'c*lt 030022 • www.tM.ro • email: office@ctc.ro ■ Tdverdc: 0 000 800 048 • Td:

+ 4 021 311 11 19 * l’ax: 1 '4 021 312 54 25 R038CECEB00003RON0000001 • înregistrat»


sub nr. 758 In ledulah'70° f ’ !<C8' bf'Cr    ■ Hcțt. eoni. J4O7155/13.01.1997 • Cil': RO361097 • IBAN: IÎO

X • rul dc evidențn 11 prclucr&ru datelor eu enrncler pe.rsonul ♦ opertuor de dn^^etirncter pcrsonnl 12.62

ART,

1.1.


ART

2.1.


2.2.


. 1 OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul prezentului contract de credit il constituie acordarea unei facilitați de credit jn de    maxim    277.126.555,97

valoarf,


douasutesaptezecisisaptemilioaneunasutadouazecisisasemiicincisutecincizecisicincileisino

ecisisaptebani), cu aprobarea Consiliului Local al Sectorului 5 și Avizul Comisiei de Autorizai! a împrumuturilor Locale, pentru refinantarea parțial a creditului in sold in valoare rffl 299.556.998,45 lei, datorat la data de 25.05.2018, conform Contractului de Credit încheiat 'ffl BCR, pe o perioada de 180 luni, incepand cu data de 27.08.2018 si pana la data del 26.08.2033 sub forma unei facilitați de credit la termen pentru investiții denumita in continuare * "Facilitatea de Credit”, după cum urmeaza: . 2 DESTINAȚIA CREDITULUI

Facilitatea de Credit va fi utilizata de Client pentru refinanțarea parțiala a împrumutului acordat de Banca Comerciala Romana SA potrivit Contractelor de credit nr.3/9041/01.10.2007 precum si a tuturor actelor adiționale la acesta, așa cum au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 33/28.02.2018.

Banca este de acord sa acorde împrumutatului un credit (imprumut) in suma maxima de 277.126.555,97 lei, care reprezintă suma creditului.

Creditul de investiții va fi utilizat pentru refinanțarea împrumutului acordat de Banca Comerciala Romana SA si in condițiile modificării listei inițiale a obiectivelor propuse la finanțare, cu aprobarea Consiliului Local al Sectorului 5 Municipiul București, notificarea Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale si acordul băncii finanțatoare.

2.3.    Valoarea totala a proiectului de investiții este de 777.126.555,97 lei (saptesutesaptezecisisaptemilioaneunasutadouazecisisasemiicincisutecincizecisicincileisinouaz ecisisaptebani).

2.4.    Tragerile din Facilitatea de Credit se fac la solicitarea scrisa a Clientului adresata Băncii cu maxim 5 Zile Lucratoare inainte de data dorita pentru efectuarea Tragerii dar nu mai târziu de ora 12.00 a Zilei Lucratoare respective, cu avizul Băncii. Utilizarea facilității de credit se va realiza prin efectuarea de operațiuni de plăti din contul curent al clientului deschis la Banca, prin intermediul contului de la Trezorerie in contul curent al clientului deschis la Banca de la care se refinanteaza, in conformitate cu destinația aprobata si cu prezentarea de documente justificative in conformitate cu destinația creditului. Clientul va menționa pe documentele de plata poziția din documentații unde se gaseste cheltuiala, precum si sursa (credit) din care se efectuează plata. Creditul va fi folosit prin transferarea sumelor din contul R011CECEB00030RON0234240, deschis în evidentele Băncii pe numele împrumutatului in vederea punerii la dispoziție a sumei creditului, pentru rambursări si alte plăti datorate de imprumutat, in contul imprumutatului deschis la Trezoreria Sector 5.

Perioada de tragere este de pana la 3 luni, de la data intrării in vigoare a contractului de credit. Creditul va fi utilizat pentru refinantarea soldului facilității de credit acordat de Banca Comerciala Romana S.A., pana la limita maxima a sumei creditului.

Pentru rambursarea creditului de investiții se acorda o perioada de gratie de 0 luni, incepand cu prima luna de la data semnării contractului. Pentru plata dobânzii nu se solicita perioada de gratie. Pe parcursul perioadei de gratie se vor plăti doar dobânzile aferente soldului creditului.

2.5.    In cazul creditelor de refinantare, prima tragere din facilitatea de credit se va efectua in baza adresei emisa de Banca de la care se refinanteaza creditul/creditele, nu mai veche de 5 zile lucratoare fata de data la care clientul depune cererea de tragere pentru refinantare. Adresa va conține cel puțin soldul creditului/creditelor refinantat/refinantate si un calcul estimativ al dobânzilor si comisioanelor aferente inchiderii creditului/creditelor.

Refinantarea se va realiza prin intermediul unui ordin de plata simplu. Creditul de investiții va fi tras de împrumutat prin instrumente financiare agreate între părți.

2.6.    Facilitatea de Credit va fi pusa la dispoziția Clientului integral pana la data de 26.11.2018.

2.7.    Suma neutilizata la sfârșitul perioadei de tragere se considera anulata si creditul se diminuează

CEC BANK S.A. • CnlcB Victoriei,ir. 1.3, Sct-tor 3, lhictirc}li, 030022 • wwv.ccc.ro • oifice@m-.TO • Telmdci 0 «00 800 84S • Tel: +4 021 311 II 19 • Ita: +4 021 312 54 25 Capitul sorini 1.170.443.700 Ici • Hcg. bancar H.B.4’JH-40-046Z17.09.1999 • llcg. rom. 140/155/13.01.1997 'Cil': HO361897 • 1I1AN: IlO30CECEB00003llON000U0tll • InrcRUCrnUI sub tir. 75B in registrul tic evirlenlfi ti pretllerArii rfr.telr.tr cu citrlicrcr pcrtionnl • operator de tlrde t+t cnrncler jtcrsolinl 1269.

corespunzător daca Partite nu convin alfel in scris, prin act adiționai la prezentul Contract.

2.8.    Orice Tragere din Facilitatea de Credit este permisa numai după semnarea prezentului Contract, si după perfectarea si prezentarea de către Client Băncii a tuturor documentelor de Finanțare si de Garanție solicitate de Banca, incluzând si:

hotararea adoptata de Consiliul local al Sectorului 5 privind aprobarea si garantarea împrumutului;

- avizul Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale, in conformitate cu prevederile art. 11 din OUG nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, modificat si completat prin art. 1 din OUG 4/2009 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar.

Tragerile din creditul de investiții se vor putea efectua numai în baza documentelor justificative, anexate la cererea de tragere.

2.9.    Prezentarea pana la data de 30.09.2018, a Bugetului local pe anul in curs si a anexelor la acesta, in care au fost incluse toate obligațiile de plata scadente in cursul anului, conform Graficului de rambursare a creditului pentru investiții si de plata a dobânzilor aferente, Anexa 2 la prezentul Contract.

2.10.    In cazuri excepționale, din motive independente de împrumutat, tragerile vor putea fi prelungite. Tragerile efective vor fi notificate de către imprumutat cu 5 zile înainte de data tragerii efective. Prelungirea perioadei de trageri nu va afecta perioada de gratie pentru rambursarea creditului.

ART. 3 TERMENE, RAMBURSARE SI RAMBURSARE ANTICIPATA

3.1. Termenul Facilității de Credit / Durata Creditului este de 180 luni de la data semnării prezentului contract, indiferent de data primei utilizări din credit. Durata de rambursare a creditului de investiții este de 15 ani, calculată din ziua imediat următoare expirării perioadei de grație de 0 luni.

3.2 Facilitatea de Credit este rambursabila in rate lunare inegale, pe data de 25 ale lunii, conform graficului de rambursare din Anexa 2 care face parte integranta din prezentului Contract.

3.3.    In situația in care data scadentei ratelor si a dobânzilor este o zi nelucratoare, plata se va face in Ziua Lucratoare ulterioara scadentei. In acest sens, Clientul are obligația sa asigure alimentarea conturilor curente deschise la banca cu sumele datorate, conform prezentului Contract.

3.4.    Facilitatea de Credit poate fi rambursata de către Client si inainte de scadenta, integral sau parțial, prin transmiterea unei Cereri de Rambursare Anticipata cu 5 Zile Lucratoare inainte de data dorita a rambursării.

3.5.    Rambursările anticipate sunt admise si considerate ca atare de Banca numai după plata integrala a datoriilor restante.

ART. 4 COSTURI

4.1.    Rata de Dobanda, Dobanda de Baza si Marja (Dobanda)

4.1.1.    Rata de Dobanda aplicabila Facilității de Credit este rata procentuala anuala calculata ca fiind suma dintre Dobanda de Baza si Marja.

4.1.2.    La data încheierii prezentului Contract, Dobanda de Baza aplicabila Facilității de Credit este ROBOR 3M de 3,16% iar Marja fixa (M) aplicabila este de 0,80 p.p .

Dobanda de baza este: Robor 3 luni + marja fixa a ofertantului declarat câștigător (% pa an). Marja fixă a dobânzii ofertantului declarat câștigător va fi exprimată ca număr rațional fix reprezentând procente pe an și va rămâne nemodificată pe întreaga durată a contractului. Formula de calcul a dobânzii percepute de Prestator/Bancă va rămâne neschimbată pe întreaga perioadă de derulare a contractului.

Dobânda percepută este variabilă în funcție de indicele de referință ROBOR la 3 luni și se aplică la soldul creditului. ROBOR 3M - publicat de BNR în ultima zi lucrătoare a

13, Sens,r 3, Bucuroșii. 030022 • www.nc.ir s.'ibnr 7S8B'. ț    ' l!‘'8-l’“'“-'»' H.li..|’.IH^0.0.|(i/l7.0i).H)99 . IlcS.

nitul: oHiceii6ccc.ro • Tclverdc: 0 000800 .'ML'- • Tel: I402J 311 11 19» l’flx: l 4 02.1 3.12 54 25 .340/155713.01.1997 .cil': RO361097 • IBAN: R038CECEB00003RON0000001 * imcgistinta 262


cj,is iul ilc cvirleiilu o proluciiliii flutclcu cu citiucror |u;tsoniil • niicnitoi tir:    y^cuinetei pcisniiiil 17

trimestrului precedent și valabil din prima până în ultima zi a trimestrului pentru care se plătește dobânda. Marja dobânzii este cea detaliata de către Banca in cadrul Anexei 3 a Formularului 5, din oferta declarata castigatoare. Rata de referința va fi actualizata trimestrial, in ultima zi lucratoare a trimestrului precedent si valabil pana in ultima zi a trimestrului pentru care se face plata. In cazul in care rata dobânzii obținute din insumarea dobânzii de referința si a marjei va avea un rezultat negativ, atunci rata dobânzii va fi 0.

4.1.3.    Dobanda de Baza determinata/exprimata in funcție de ROBOR nu este notificabila, fiind indice de referința public.

4.1.4.    Noul nivel al Ratei de Dobanda/ Dobânzii de Baza/ Marjei, se va aplica la soldul creditului existent la data modificării dobânzii, fara a fi necesara incheierea unui act adițional la contractul de credit.

4.1.5.    Dobanda se calculează de la data utilizării si pana la rambursarea integrala a creditului si se incaseaza lunar, pe data de 25 ale lunii pentru luna anterioara, potrivit graficului de rambursare anexat. Graficul de rambursare anexat se va modifica la fiecare tragere din credit, respectiv la fiecare actualizare a dobânzii.

4.1.6.    Dobanda se acumulează zilnic si se calculează la Soldul Facilității de Credit incepand cu data primei Trageri. Perioada de calcul a dobânzii include data Tragerii aferenta transei pentru care se calculează si exclude ziua in care este scadenta obligația Clientului de rambursare a transei respective.

4.1.7.    Dobanda acumulata zilnic se calculează utilizând următoarea formula: (Soldul Facilității de Credit x Rata Dobânzii x numărul efectiv de zile al perioadei de calcul a dobanzii)/360.

4.1.8.    Formula de plata a dobânzii percepute de banca va ramane neschimbata pe întreaga perioada de derulare a contractului de credit. In perioada tragerilor pentru calculul dobânzilor se tine cont de numărul de zile de la data tragerii.

4.1.9.    Fiecare perioada de dobanda va incepe la data tragerii careia i se aplica, daca tragerea a fost deja efectuata, la data actualizării perioadei de dobanda pentru acea tragere. Durata fiecărei perioade de dobanda (indiferent daca este cea inițiala sau una actualizata) va fi de 3 luni. Durata niciunei perioade de dobanda nu va putea depăși data maturitatii.

4.1.10.    Valoarea dobânzilor datorate se vor comunica Autorității Contractante de către Banca, in fromat electronic, in termen de 5 zile lucratoare, de la data afisarii/ publicării ratei de baza (Robor 3M), dar nu mai târziu de 5 zile lucratoare anterior datei scadente de plata a acestora.

4.2. Dobanda penalizatoare(DP)

4.2.1.    Pentru orice intarziere peste termenele prevăzute in Contract pentru rambursarea oricăror sume din Facilitatea de Credit, Clientul datoreaza si va plăti Băncii o Rata de Dobanda egala cu suma Dobânzii de Baza si Dobânzii penalizatoare, calculata asupra soldului zilnic al creditului restant incepand din a 16-a zi de intarziere si pana la recuperarea sumelor restante sau pana la data declarării exigibilității anticipate a creditului /data declanșării procedurilor judiciare pentru recuperarea creanțelor.

4.2.2.    Dobanda penalizatoare (DP=M + 3 p.p.) aplicabila Facilității de Credit este de 3,80 p.p. Dobanda datorata de client in condițiile aplicării dobânzii penalizatoare se determina astfel:(Soldul restant al Facilității de Credit x Rata Dobânzii (majorata) x numărul efectiv de zile al perioadei de calcul a dobanzii)/360.

4.2.3.    In cazul neindeplinirii unei condiții de aprobare/derulare, Clientul datoreaza si va plăti Băncii o Dobanda penalizatoare de 2,30 p.p. (DP=M+1,5pp), incepand cu a 16-a zi de la data constatării neindeplinirii condiției si pana la îndeplinirea acesteia.

4.2.4.    In cazul neindeplinirii a doua sau mai multor condiții de aprobare/derulare, Clientul datoreaza si va plăti Băncii o Dobanda penalizatoare de 2,80 p.p. (MM=M+2 pp), incepand cu a 16-a zi de la data constatării neindeplinirii condiției si pana la indeplinirea acesteia.

4.2.5.    In cazul condițiilor a căror indeplinire nu mai este posibila, menținerea dobânzii penalizatoare va avea o durata determinata de 12 luni de la data constatării neindeplinirii acesteia.

4.2.6.    Sumelor datorate Băncii in baza prezentului Contract si neplatite la scadenta, ce urmeaza a fi executate silit in baza Documentelor de Finanțare si celor de Garanție li se vor aplica Dobanda Penalizatoare. Rata anuala a dobânzii penalizatoare este rata dobânzii de baza (DB) + marja (M) + 3 p.p. Dobanda penalizatoare va fi calculata lunar si se aplica asupra soldului creditului restant incepand cu data declarării exigibilității anticipate a creditului sau

CEC BANKS.A. • CwJco Victoriei nr. 13, Sector 3, Bucur ești, 030022 »www.wc.ro • email: officc^cw.re» • Telverdc: 0 000 000    • Tel: -M 021 311 11 19 • lax: I 4 021 312 5-1 25

Capital .social 1.170.44 3.700 Ici • Kcg. bancar R.B.-PJR-400-1G/17.09.1999 • Rcg. cont. .M0/1S5/13.0J.1997 • Cil’: 1103 61897 • IBAN: IK)38CI:CEBOOOO3RONOOOOO01 • înregistrata si:b nr. 758 în registrul tic evirlențâ a pn-luerâiii rlntclni'cii caracter personal • operatot de rlri|e « ii cairutei personal 1262

de la data declanșării procedurilor judiciare si va fi reținuta din sumele recuperate de Banca in urma punerii in executare a Documentelor de Finanțare si de Garanție respective.

4.4. Comisioane

Clientul va plăti Băncii următoarele comisioane;

4.4.1.    Comision de analiza de 0%;

4.4.2.    Comision de analiza in regim de urgenta de 0%;

4.4.3.    Comision de reanaliza de 0%;

4.4.4.    Comision de gestiune de 0%;

4.4.5.    Comision de acordare de 0%;

4.4.6.    Comision de neutilizare de 0%;

4.4.7.    Comision de rambursare Anticipata de 0%.

4.4.8.    Comision de refinantare de 0%;

4.4.9.    Comision de rescadentare/restructurare/reesalonare de 0%.

Comisioanele si taxele aferente creditului sunt cele detaliate de către Banca in oferta declarata castigatoare. Valoarea procentuala sau, după caz, cuantumul taxelor si comisioanelor inscrise de ofertantul câștigător sunt considerate maxime si nu vor putea fi modificate pe intreaga perioada de derulare a contractului. Banca nu va putea percepe împrumutatului nicio alta suma reprezentând taxa, comision, etc. care nu au fost nominalizate expres, in oferta declarata castigatoare.

4.5. Alte Costuri

4.5.1.    Clientul are obligația de a plăti Băncii toate costurile (inclusiv onorarii juridice, taxe de inregistrare, modificare, radiere garanții, onorarii si taxe notariale, daca va fi cazul, accesarea Centralei Riscului de Credit, etc.) suportate de aceasta in legătură cu acordarea, majorarea, prelungirea sau orice modificare a prezentului Contract si a Documentelor de Garanție, astfel cum acestea vor fi notificate Clientului, sumele respective fiind datorate la data semnării Contractului sau la data semnării documentelor de modificare.

ART. 5 PLĂTI

5.1.    Plata sumelor datorate Băncii conform Contractului (rate de credit, comisioane, dobânzi) trebuie efectuata in Moneda Creditului.

5.2.    La scadenta unei obligații de plata a Clientului, Banca are dreptul sa debiteze contul curent al Clientului si/sau al Garantului cu orice sume datorate potrivit Contractului. Daca in contul curent al Clientului si/sau al Garantului nu exista sume suficiente in Moneda Creditului, Banca are dreptul sa debiteze cu suma corespunzătoare orice cont de disponibilități sau de depozit al Clientului si/sau al Garantului (chiar neajuns la termen).

5.3.    Clientul are obligația de a asigura existenta in contul curent a sumelor necesare pentru acoperirea la scadenta a datoriilor fata de Banca si fata de terti. Banca este exonerata de orice răspundere privitor la orice consecințe ce pot fi suportate de Client ca urmare a aplicării masurilor la care Banca este indreptatita prin Contract in situația lipsei disponibilului din contul curent al Clientului.

5.4.    In cazul in care scadenta oricărei sume datorate Băncii nu este o Zi Lucratoare, plata va fi efectuata in Ziua Lucratoare ulterioara datei scadentei.

5.5.    Banca va avea dreptul sa compenseze orice suma datorata de Banca Clientului, scadenta sau nu, cu orice suma scadenta si datorata de Client Băncii, indiferent de valuta si de locul plătii unei astfel de sume.

5.6.    Obligațiile Clientului fata de Banca se sting in următoarea ordine:

-    alte datorii ale Clientului legate de derularea creditului (inclusiv contravaloarea primelor de asigurare si a cheltuielilor efectuate de Banca cu care se majoreaza creanța Clientului, daca este cazul) - se vor incasa cu prioritate oricăror altor creanțe rezultate din credit;

-    comisioane neincasate la scadenta; creanțe atașate (dobânzi majorate/penalizatoare); creanțe atașate (dobânzi) neincasate la scadenta; credite neincasate la scadenta - in ordinea vechimii acestora;

-    comisioane scadente; creanțe atașate (dobânzi) scadente; credite scadente.

rnnirMNK:’iA|'' viel«'ici nr. 13, St-nni 3. București, 030022 • lvww.«'„o • email: oHirejbccc.n., • Tckcrllc: II B00 80118-18 • Tel: -1 4 021 311 11.1.9 ■ F«.x: 1-102.1312 5-1 25 oihT-ui LI70'443-7(W lei • Hcg. bancar II.li.-ll.lfl--ll)-()46/17.09.1999 • Ilcg. cnm..1-10,'155. 13.01.1997 • Cil': 110361897 • IBAN: RO38CKI-1111OI1O3RON0OOOOO1 • inrcgislrată

i • /- in registi u| de    a pieluenn ii clnielurcu cainriei peisunnl ♦ opciator de tlide cii vumclvr pcisonal 1262

5.6.1.    Sumele reprezentând alte datorii legate de derularea creditului, neachitate, comisioane, dobânzi si credite restante si dobânzi majorate/penalizatoare pot fi achitate din contul curent al Clientului oricând in cursul lunii.

ART. 6 GARANȚII

Imprumutatul/Clientul va garanta creditul, dobânzile si comisioanele aferente cu veniturile proprii ale împrumutatului, respectiv cu următoarele garanții:

6.1.    Garanții reale

6.1.1.    Garanție Reala Mobiliara asupra contului curent si subconturilor ale Sectorul 5 al

Municipiului    București    nr.    RG11CECEB00030RON0234240,

R098CECEB00030RON0234711, R028CECEB00030RON0234710 deschis la CEC Bank SA .

6.1.2.    Ipoteca asupra veniturilor proprii ale Sectorului 5 al Municipiului București, conform Art. 63, alin. (1), coroborat cu Art. 5, alin. (1), lit. a) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare.

6.2.    Fiecare Garant real, in mod irevocabil si necondiționat, renunțând la beneficiul de discutiune si diviziune, garanteaza Băncii îndeplinirea intocmai de către Client a tuturor obligațiilor sale asumate prin Documentele de Finanțare si se obliga fata de Banca ca, oricând Clientul nu plătește la scadenta orice suma datorata in baza sau in legătură cu orice Document de Finanțare, sa plateasca imediat Băncii, la cererea acesteia, aceasta suma.

6.2.1    In vederea garantării indeplinirii tuturor obligațiilor Clientului in baza Documentelor de Finanțare, Garantul Real garanteaza cu bunurile aduse in garanție îndeplinirea intocmai de către Client a tuturor obligațiilor sale asumate prin Documentele de Finanțare si se obliga prin semnarea prezentului Contract sa renunțe expres la beneficiul de diviziune si discutiune prevăzut de Codul civil roman.

6.2.2    Pentru a asigura publicitatea si opozabilitatea drepturilor Băncii fata de terti, Clientul sau Garantul va înregistra si va plăti toate taxele, comisioanele si alte costuri aferente înregistrării legale a Documentelor de Garanție la care Clientul sau Garantul este parte. Daca Banca insasi va efectua aceste inregistrari, toate costurile aferente ii vor fi rambursate de către Client sau Garant cu privire la Documentul de Garanție la care acesta este parte.

6.2.3    Clientul recunoaște dreptul Băncii de a alege modalitatea de urmărire si de executare silita a garanțiilor constituite in favoarea sa prin Documentele de Garanție precum si ordinea executării acestora, pentru orice suma datorata rezultând din oricare Document de Finanțare.

6.2.4    Clientul se angajeaza sa notifice Băncii orice eveniment care ar putea afecta in mod substanțial valoarea garanțiilor acordate Băncii conform clauzei 6.1. de mai sus. Valoarea garanției este considerata a fi afectata substanțial daca valoarea acceptata in garanție scade sub nivelul de 105%.

ART. 7 DECLARAȚII SI GARANȚII

7.1.    Clientul declara si garanteaza Băncii ca:

7.1.1.    Are deplina capacitate de folosința si exercițiu, avand capacitatea sa isi desfasoare activitatea in modul in care o face, sa dețină in proprietate activele sale, sa se imprumute, sa acorde garanții si sa isi asume si sa îndeplinească toate obligațiile conform Documentelor de Finanțare.

7.1.2.    Obligațiile prevăzute a fi asumate de Client in baza oricărui Document de Finanțare sunt legale, valabile, au caracter obligatoriu, angajeaza răspunderea Clientului si sunt suceptibile de a fi puse in executare conform termenilor lor.

7.1.3.    Asumarea si executarea obligațiilor sale in baza oricărui Document de Finanțare nu se afla si nu vor intra in conflict cu (i) nici o lege sau reglementare legala aplicabila, (ii) documentele sale constitutive sau orice hotarare sau decizie sau (iii) orice contract sau alt document obligatoriu pentru Client sau oricare dintre Afiliatii sai ori in privința activelor acestora.

CIX BANK S.A. • Calea Vicloiiei ar. J3, Sector 3. Bucurați. 030022 • www.eee.io • email: ofîicc^cee.ro - Tflverde: 0 000 800 848 • Tel: -M 021 311 11 .19 • Irct: I 4 021 312 54 25 Capital .social J.170.443.700 Ici • «eg. bancar R.0.-PJH-40 046/17.09.1909 • Ih:g. eoni. J40/155/13.01.1997 • C1P: «0361097 • IRAN: RO38CIXEBOOOO3HONO0OOOOJ • înregistrată sub nr. 758 în registrul de evidență a prelucrării datelor eu caracter personal • operator de (bdi-ciri.-ainetei persontil 1262

7.1.4.    A respectat toate cerințele prevederilor legale si ale actelor constitutive ale Clientului pentru aprobarea asumării si executării obligațiilor in baza Documentelor de Finanțare, iar persoana sau persoanele care au semnat oricare dintre Documentele de Finanțare in numele acestuia au fost legal imputernicite in acest sens.

7.1.5.    Toate informațiile prezentate de Client in legătură cu constituirea sa si situația sa financiara sunt reale, complete si corecte si nici o informație relevanta pentru relația contractuala cu Banca nu a fost omisa.

7.1.6.    Situațiile financiare predate Băncii au fost întocmite in conformitate cu standardele contabile internaționale (IAS) sau cu principiile contabile general aplicabile in Romania, după caz, aplicate consecvent, prezintă corect si complet situația financiara a Clientului la data si pe perioada la care se raportează si nu sunt afectate de nici o modificare care ar putea avea un Efect Negativ Semnificativ.

7.1.7.    Declarația prezentata Băncii la data cererii de acordare a creditului, conținând lista cu alte împrumuturi sau facilitați contractate de către acesta cu alte banei, instituții financiare sau alti creditori din Romania sau din străinătate, cat si alte garanții constituite in favoarea acestora, este reala, corecta si completa; imprumuturile sau facilitățile declarate prin respectiva declarație sunt singurele contractate de către Client.

7.1.8.    Nu exista nici un fel de impozite, taxe, contribuții sau alte debite de orice fel scadente si neplatite integral de către Client la bugetul central, la bugetele fondurilor speciale si/sau la bugetele locale, inclusiv dar fara a se limita la sume datorate cu orice titlu in legătură cu oricare bun ce face obiectul garanției create prin Documentele de Garanție sau cu orice parte a acestuia [cu excepția celor contestate cu buna credința in conformitate cu prevederile legale, a celor pentru care au fost constituite provizioane si despre care Banca a fost informata precum si a celor cu privire la care plata poate fi in mod legal amanata si care nu vor avea ca rezultat sancțiuni ce ar putea afecta rangul de prioritate al Documentelor de Garanție.

7.1.9.    Nu este in stare de insolventa .

7.1.10.    Toate documentele prezentate sau după caz, predate Băncii, sunt originale sau copii exacte si nealterate ale originalelor, iar orice documente, informații sau date furnizate Băncii de către Client in legătură cu încheierea, conținutul si/sau derularea Contractului si a celorlalte Documente de Finanțare sunt corecte si complete si nu exista documente, informații sau date care nu au fost dezvăluite Băncii si care, daca ar fi fost cunoscute de către Banca, ar fi condus la schimbarea deciziei acesteia de acordare sau de menținere a Facilității de Credit

7.1.11.    Prin semnarea prezentului contract, reprezentantul legal si/sau convențional al Clientului/Garantul autorizează Banca sa prelucreze datele sale personale, cu respectarea prevederilor din Legea nr. 677/2001, cu modificările ulterioare, pentru protecția persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date. Prin prezentul contract Clientul/Garantul declara ca are dreptul de acces, dreptul de a corecta datele personale, dreptul de opoziție si dreptul de a fi informat de către Banca, conform legii sus-mentionate. Acordul dat prin prezentul contract privește inclusiv dreptul Băncii de a transmite datele personale ale Clientului/Garantului, in scopul prelucrării, către birouri sau agenții de servicii de organizare a bazelor de date (de tipul: Biroul de Credit S.A., Centrala Riscului de Credit, etc.), acționari, afiliate ale Băncii (societăți de asigurări, etc.), terti contractanti ai Băncii (de tipul societăților de asigurare, societăților de intermendiere financiara, etc.), autoritati competente, pentru indeplinirea obligațiilor legale.

7.1.12.    Clientul răspunde pentru autenticitatea documentelor prezentate de acesta.

7.2. Garantul declara si garanteaza Băncii ca:

7.2.1.    Este o persoana juridica legal infiintata, funcționând in condiții de legalitate conform legislației in baza careia a fost infiintata.

7.2.2.    Obligațiile prevăzute a fi asumate de acesta in baza oricărui Document de Finanțare la care este parte sunt legale, valabile, au caracter obligatoriu, angajeaza răspunderea Garantului si sunt suceptibile de a fi puse in executare conform termenilor lor.

7.2.3.    Asumarea si executarea obligațiilor sale in baza oricărui Document de Finanțare nu se afla si nu vor intra in conflict cu (i) nici o lege sau reglementare legala aplicabila, (ii) documentele sale constitutive sau (iii) orice contract sau alt document obligatoriu pentru Garant.

7.2.4.    A respectat toate cerințele prevederilor legale si ale actelor constitutive ale Garantului pentru aprobarea asumării si executării obligațiilor in baza Documentelor de Finanțare, iar persoana

CEC IiANK s A. . c»l»« Victoriei nr. 1.3. Sector3, liucurejli, 030022 • www.ccc.ro • email: oHice@cec.ro • Tclvcrrje: 0 800«00 841! • Tel: 14 021 311 11 19 • Fnsc: 14 021 312 54 ÎS ", 1 '. o?#? ,a7.°-4-*3.7O0Jei • Peg. bancar R.lb-l’JP-40 (.HO/ 17-09.1999 • Pcg. coiu. J40,' 155/13.01.1997 • C1F: PO361897 • 1BAN: HO3»Ci:Cl’B00003l(ON000000l ♦ înrcgisnntA su >iii. , c m it!£iMiu| evi(.1en|A « preluării j[ (buci urai cniwtci pa sonul » opeiuioi ele dale cu «.iii netei pe i sonul 1262

sau persoanele care au semnat oricare dintre Documentele de Finanțare in numele acestuia au fost legai imputernicite in acest sens.

7.2.5.    Sub rezerva indeplinirii cerințelor de perfectare si inregistrare, fiecare Document de Garanție la care este parte creeaza (sau va crea la momentul la care va fi incheiat) in favoarea Băncii si cu rangul de prioritate prevăzut in acel Document de Garanție, garanția la care se refera.

7.2.6.    Nu este in stare de insolventa.

7.2.7.    Nu este pe rol si nici nu se preconizează vreo procedura judiciara de natura civila, comerciala,

penala, fiscala, de contencios-administrativ sau contravenționala sau extra-judiciara sau care ar putea avea un Efect Negativ Semnificativ asupra Garantului.

ART. 8 ANGAJAMENTE. DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE PÂRTILOR.

8.1.    Obligații pozitive (obligația de „a face”)

8.1.1.    Obligația imprumutatului este de a plăti principalul, dobânzile, comisioanele si orice alte sume datorate Băncii aferente în modul si forma în care sunt stabilite prin prezentul contract si oricăror documente de finanțare.

8.1.2.    Clientul se obliga sa dețină in contul curent, cel târziu la data fiecărei scadente, sumele necesare stingerii tuturor obligațiilor de rambursare/plata născute din Contract sau in legătură cu acesta care sunt scadente la acea data. In cazul neindeplinirii acestei obligații, Banca este indreptatita sa aplice prevederile clauzelor 9.2.-9.5. din prezentul Contract.

8.1.3.    Clientul si/sau Garantul se obliga sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu legile si reglementările in vigoare, astfel incat sa nu isi afecteze in mod semnificativ capacitatea de a-si indeplini obligațiile prevăzute in Contract si/sau in Documentele de Garanție.

8.1.4.    Clientul se obliga sa obțină, sa respecte si sa mențină in vigoare orice aprobare, aviz, autorizație, licența sau altele asemenea necesare pentru a permite acestuia sa isi indeplineasca obligațiile in baza Documentelor de Finanțare.

8.1.5.    Clientul se obliga sa respecte toate prevederile si cerințele legal aplicabile in cazurile in care incalcarea ar determina un Efect Negativ Semnificativ.

8.1.6.    Clientul se obliga sa plateasca la timp si corespunzător toate taxele, impozitele si contribuțiile datorate de acesta.

8.1.7.    Clientul se obliga sa transmită Băncii situațiile financiare [trimestriale]/ [semestriale]/ [anuale], precum si formularul „Detalierea cheltuielilor bugetare locale totale conform clasificatiei economice”, corespunzător perioadei pentru care s-au intocmit situațiile financiare, de indata ce acestea sunt disponibile insa in orice caz nu mai târziu de 30 de zile de la terminarea perioadei respective .

8.1.8.    Clientul se obliga sa evidențieze corect toate operațiunile contabile legate de acordarea, utilizarea si rambursarea facilității, in anexele la Bugetul local. In acest sens, va prezenta Băncii, anual, Bugetul local aprobat si proiecția acestuia pe următorul an in cadrul perioadei de creditare;

8.1.9.    Clientul se obliga sa menționeze pe documentele de plata poziția din documentații unde se gaseste cheltuiala, precum si sursa (credit) din care se efectuează plata;

8.1.10.    Clientul se obliga sa respecte termenele si dispozițiile inscrise in Autorizația de Construcție si/ sau in documentele care au stat la baza emiterii acesteia si a stadiilor de execuție cuprinse in proiectul de execuție.

8.1.11.    Clientul are obligația de a furniza in mod prompt Băncii la cerere orice informații cerute de aceasta cu privire la situația financiara si activitatea sa.

8.1.12.    Clientul are obligația de a informa Banca imediat ce i s-a adus la cunoștința asupra detaliilor oricărei proceduri judiciare, arbitrale sau administrative care este pe rol, care are putea fi inceputa sau care va incepe, ce ar putea avea un Efect Negativ Semnificativ.

8.1.13.    Clientul are obligația de a informa Banca in mod prompt asupra producerii oricărui eveniment sau intervenirii oricărei circumstanțe ce ar putea determina un Caz de Neexecutare, in termen de 30 zile.

8.1.14.    Pana la stingerea tuturor obligațiilor asumate prin Documentele de Finanțare, Clientul imputerniceste Banca cu autoritate si puteri depline pentru obținerea de la Centrala Riscului de Credit a Băncii Naționale a României sau de la alte entitati de risc de credit a oricăror informații de risc bancar cu privire la acesta, ori de cate ori va fi considerat de către Banca ca aceste informații sunt necesare si/sau relevante.

8.1.15. Obligația Prestatorului/ Băncii este de a pune la dispoziție împrumutatului creditul de investiții în    valoare    de    maxim    277.126.555,97    lei(

douasutesaptezecisisaptemilioaneunasutadouazecisisasemiicincisutecincizecisicincileisinou azecisisaptebani ) lei pentru refinantarea parțial a creditului in sold in valoare de 299.556.998,45 lei, datorat la data de 25.05.2018, conform Contractului de Credit incheiat cu BCR.

8.2. Obligații negative (obligația de „ a nu face”)

8.2.1.    Clientul si/sau Garantul se obliga in beneficiul Băncii ca, pana la rambursarea integrala a tuturor sumelor datorate Băncii conform Contractului sa nu instituie, in beneficiul propriu sau al unei terte persoane, nici o Sarcina asupra oricărui bun adus in garanție conform Contractului si/sau Documentelor de Garanție sau asupra conturilor sale de orice fel deschise la Banca, altfel decât cu notificarea prealabila in scris a Băncii.

8.2.2.    Clientul se obliga sa nu constituie garanții sau sarcini de orice fel/ sa nu modifice garanțiile sau sarcinile de orice fel deja constituite asupra bunurilor sale prezente si viitoare, altele decât cele aferente Contractului si/sau Documentelor de Garanție, decât cu notificarea prealabila in scris a Băncii.

8.2.3.    Clientul se obliga sa nu incheie nici un contract (cu excepția Documentelor de Finanțare) prin care sa se interzică sau sa se limiteze capacitatea Clientului de a crea orice drept de garanție asupra oricărora dintre bunurile sale sau prin care sa se interzică efectuarea oricăror plăti către un alt creditor.

8.2.4.    Clientul se obliga sa nu determine prin conduita sa (printr-o acțiune sau inacțiune cu intenție sau din neglijenta) o acțiune judiciara (proceduri ale insolventei, poprire, sechestru, executare silita, etc.) împotriva sa sau impotriva activelor sale sau care ar putea avea un Efect Negativ Semnificativ.

ART. 9 CAZURI DE NEEXECUTARE (CULPA CONTRACTUALA)

9.1.    Fiecare dintre evenimentele si circumstanțele enumerate mai jos reprezintă un Caz de Neexecutare (indiferent daca acestea sunt determinate de imprejurari independente de voința Clientului sau aflate in afara controlului acestuia):

9.1.1.    Clientul nu plătește la scadenta (inclusiv atunci când plata se face la cerere) orice suma datorata Băncii in baza Documentelor de Finanțare.

9.1.2.    Oricare dintre declarațiile si garanțiile prevăzute in clauza 7 din prezentul Contract este sau se dovedește a fi incorecta sau incompleta la momentul când aceasta a fost data sau este repetata.

9.1.3.    Oricare dintre obligațiile prevăzute in clauza 8 din prezentul Contract nu este indeplinita.

9.1.4.    Clientul nu isi indeplineste oricare dintre obligațiile din oricare Document de Finanțare.

9.1.5.    Clientul se afla in incapacitate de a-si onora datoriile, isi amana sau isi suspenda plățile oricăror datorii pe motiv de dificultăți financiare intampinate sau anticipate.

9.1.6.    Sunt declanșate orice proceduri voluntare sau judiciare sau orice alte acțiuni de dizolvare, lichidare judiciara, reorganizare sau faliment cu privire la Client.

9.1.7.    Clientul prezintă documente si/sau furnizează informații incomplete sau false si/sau omite sa comunice Băncii documente si/sau informații, cu scopul de a induce in eroare Banca.

9.1.8.    Clientul si/sau Garantul nu-si indeplinesc obligațiile de perfectare si inregistrare a Documentelor de Garanție in termenele prevăzute in acestea.

9.1.9.    Oricare dintre garanțiile prevăzute a fi constituite in baza Documentelor de Garanție nu este constituita valabil in condițiile convenite sau nu are rangul si prioritatea convenita sau oricare dintre garanțiile sau Documentele de Garanție, cat si orice alt document legat de acestea inceteaza a mai fi in vigoare sau a produce efecte sau de a constitui o garanție valabila sau intervine orice situație litigioasa in legătură cu garanțiile constituite in favoarea Băncii.

9.1.10.    Se declanșează orice cazuri litigioase, proceduri administrative in care Clientul este implicat, care in opinia Băncii ar putea afecta capacitatea de rambursare a Clientului.

9.1.11.    Banca stabilește ca s-a produs un Efect Negativ Semnificativ sau ca un asemenea efect este iminent.

9.1.12.    Clientul si/sau Garantul denigrează in orice fel Banca sau angajatii acesteia.

9.2. La apariția oricăruia din Cazurile de Neexecutare, Banca va putea:

rniail: tilTice@Wc.rrj • Tclverrlc: 0 800 800 848 • Tel: 14 021 311 II .19 • l'ax: I -I 021. 312 54 25 llețț.cciin..140/155/13.01.1997 ■ Cil’; 110361897 • IHAN:n038CECI.'.ll00003llONll()00001 • înregistram i pcri.iniil 1262


1 ’• Sct"'“ 3'    i. 030022 • rvww.wc.rrj

' ,    75«l    ' 7.0,13;700f''i • llc«.l«ncarH.n..I>JK..lO-O-lh/17.09.1999

n registrul de eviil...|,|ii o prelua Oui ciutele»-cu enrnciei p«!, n.,,1 • ..penilor <lc rlijjy |£air.l

(a)    sa declare toate obligațiile Clientului ce decurg in baza oricărui Document de Finanțare, inclusiv obligațiile care au o garanție comuna scadente imediat si sa debiteze deindata oricare din conturile Clientului si/sau Garantului deschise in evidentele Băncii, Clientul si/sau Garantul renunțând in acest sens la beneficiul termenului;

(b)    sa anuleze orice sume ramase a fi utilizate in baza Facilității de Credit.

9.3.    Banca va acorda Clientului printr-o notificare scrisa, un termen de 60 zile in care acesta sa remedieze Cazul de Neexecutare, spre satisfacția Băncii. La expirarea termenului prevăzut in notificare in cazul in care Cazul de Neexecutare nu este remediat, Banca va proceda la declararea exigibilității anticipate a obligațiilor si la urmărirea silita a Clientului cu executarea garanțiilor constituite in favoarea sa conform Contractului, drepturile prevăzute in favoarea Băncii la clauza 9.2 fiind pe deplin aplicabile.

9.4.    Orice suma ramasa neacoperita după debitarea automata a conturilor Clientului va fi considerata suma restanta si se vor aplica prevederile Contractului referitoare la datorii restante, Banca procedând imediat la urmărirea si executarea silita a garanțiilor constituite in favoarea sa.

9.5.    In toate Cazurile de Neexecutare a obligațiilor, Clientul este si ramane direct răspunzător pentru toate consecințele financiare directe sau indirecte datorate exigibilității anticipate a creanței, datorând Băncii toate costurile si cheltuielile antrenate de executarea imediata.

ART. 10 CLAUZE DIVERSE

10.1    Nevalabilitate parțiala si modificarea contractului

10.1.1.    In cazul in care o prevedere a Contractului sau a unui Document de Garanție va fi considerata nevalabila, nelegala sau imposibil de pus in executare, acesta nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi ale Contractului.

10.1.2.    Cu excepțiile prevăzute in curpinsul prezentului Contract orice modificări ale prezentului Contract se vor efectua numai in scris, prin act adițional semnat de parti.

10.1.3.    Clientul declara in mod expres ca a luat la cunoștința, a inteles si ca accepta clauzele prezentului contract.

10.2.    Notificări

10.2.1    Orice notificare sau comunicare referitoare la îndeplinirea prezentului contract/ urmeaza a fi efectuata in baza Documentelor de Finanțare, trebuie să fie transmisă în scris, prin posta cu confirmare de primire sau prin curier cu borderou de primire sau prin telefax cu confirmare de primire (dar nu va putea fi trimisa prin e-mail sau alt format electronic decât daca Banca si Clientul au incheiat o convenție de transmitere a documentelor sub aceasta forma).

10.2.2    Orice notificare sau comunicare a oricărei Parti către cealalta va fi transmisa, la acea adresa a Pârtii sau la numărul de telefax, si purtând mențiunea adresării in atentia persoanei, indicate in prezentul Contract sau la orice alta adresa ori număr de telefax notificate Pârtii respective, pe parcursul existentei Contractului, de către cealalta Parte, in conformitate cu prezenta clauza.

10.2.3    Orice astfel de notificare sau comunicare va fi considerata ca fiind efectiva:

>    daca este inmanata personal la adresa de notificare, la momentul inmanarii;

>    daca este transmisa prin fax, la momentul transmiterii (daca este transmisa intre orele 9.00 -17.00 ora Bucurestiului) sau (in situația netransmiterii in acest interval orar) la ora 9.00 a următoarei Zile Lucratoare.

10.2.4    In dovedirea transmiterii notificării, este suficient sa se dovedească efectuarea inmanarii personale sau a faptului ca notificarea sau comunicarea respectiva a fost corespunzător adresata, timbrata si transmisa prin curier sau, in cazul unui fax, sa se poate infatisa un raport de activitate sau alt tip de raport emis de aparatul transmitatorului cu privire la notificarea respectiva evidențiind numărul de facsimil al destinatarului si numărul de pagini transmise.

10.2.5    Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.

10.2.6    Datele pentru transmiterea notificărilor sunt cele precizate in preambulul Contractului.

10.3.    Calculul sumelor datorate

Cuantumului sumelor datorate cu titlu de dobanda, dobanda majorata, dobanda penalizatoare, comisioane, costuri si cheltuieli si a oricăror alte sume datorate de Client si/sau de oricare Garant conform Contractului va fi determinat de către Banca si este obligatoriu pentru Client si/sau Garant, cu excepția cazului in care se dovedește ca determinarea sumelor s-a făcut pe baza unui calcul eronat.

10.4.    Forța Majora

Cazul/cazurile de Forța Majora nu exonerează Partite de nici una dintre obligațiile lor, dar suspenda efectele prezentului Contract pe durata unui astfel de eveniment. Totuși, Părțile vor continua sa isi indeplineasca toate celelalte obligații care nu au fost afectate de Cazul de Forța Majora. In caz de disputa cu privire la forța majora, acest fapt trebuie dovedit cu documente emise de autoritatile competente (Camera de Comerț si Industrie a României) . Aceasta notificare va conține informații cum ar fi natura Cazului de Forța Majora si, in măsură in care este posibil, perioada estimata cat va dura Cazul de Forța Majora si o estimare a efectelor sale asupra capacitatii Pârtii care il invoca de a-si indeplini obligațiile provenite din prezentul Contract.

10.5.    Legea aplicabila si jurisdicția

10.5.1 Prezentul contract se supune legislației romane si poate fi modificat numai cu acordul ambelor parti, prin acte adiționale.

10.5.2.    Limba care guvernează contractul este limba romana.

10.5.3.    Litigiile si neintelegerile de orice fel dintre părțile prezentului contract privind încheierea, derularea, executarea si modificarea prezentului Contract, vor fi soluționate de parti pe cale amiabila, prin modalitati de rezolvare alternativa a conflictelor: conciliere, mediere, etc., iar daca nu se ajunge la un acord amiabil, agreat de ambele parti, acestea convin soluționarea definitiva a divergentelor pe cale judecătoreasca, competenta apartinand instanțelor judecătorești in circumscripția carora se afla situat sediul Băncii.

împrumutatul si Banca vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătura cu îndeplinirea contractului.

10.5.4.    Daca in termen de 15 zile de la inceperea acestor tratative nu se reușește rezolvarea in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se soluționeze de către instanțele judecătorești din Romania.

10.6.    Titlu executoriu

10.6.1.    Prezentul contract, contractele de garanție accesorii acestuia, angajamentele si Anexele care fac parte integranta din acesta, extrasele de cont menționând sumele de plata ale împrumutatului către Banca sunt titluri executorii prin forța legii in vigoare si fara indeplinirea altor formalități, conform art. 120 din OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit si adecvarea capitalului, cu modificările si completările ulterioare.

10.7.    Confidențialitate

10.7.1.    Părțile sunt obligate sa asigure si sa mențină confidențialitatea Contractului, in condițiile legii.

10.7.2. Clientul accepta in mod necondiționat ca Banca va putea prelucra electronic orice informat" si date referitoare la Client, reprezentanții sai si/sau Afiliatii saipe care Banca le afla n" parcursul relației de afaceri cu Clientul sau cu Afiliatii acestuia, precum si sa dezvăluie si sa transmită orice astfel de informații si date in cadrul Băncii.

Banca nu răspunde de autenticitatea documentelor prezentate de Client sau Garanții acestuia.

Prezentul Contract poate fi modificat si/sau completat numai cu acordul ambelor parti, prin acte adiționale.

Contractul isi inceteaza valabilitatea la data rambursării integrale a creditului si achitării dobânzilor aferente, comisioanelor, spezelor si oricăror alte sume datorate.

Contractul isi inceteaza valabilitatea la orice alta data stabilita de comun acord, fara a se percepe comision de rambursare anticipata.

Prevederile prezentului contract se completează cu "Condițiile generale de afaceri" ale Băncii, care fac parte integranta din prezentul contract, Clientul declarând prin prezenta ca a luat cunostina si accepta prevederile acestora.

Documentele contractului sunt: propunerea tehnica, propunerea financiara, documentația descriptiva, acte adiționale, după caz, alte anexe la contract, după caz.

Acest Contract conține un număr de 15 pagini si s-a incheiat in 4 exemplare, din care doua exemplare au fost reținute de Banca iar doua s-au inmanat Clientului si Garantului.

Prezentul Contract a fost incheiat si intra in vigoare astazi 27.08.2018.

CEC BANK SA-SUCURSALA ALEXANDRU OBREGIA

Dumitrache Alina, Director    Semnătură

Ungureanu Laura , Sef Serviciu Credite    Semnătură

Client si Garant Real: Sectorul 5 al Municipiului București

Reprezentat de :

Domnul Florea Daniel in calitate de Primar    Semnătură

Doamna Chivu Maria Ramona in calitate de Director General

Semnătură


Doamna Petrescu Elena-Lurninița in calitate de Secretarul Sectorului 5 Semnătură

Doamna Dragnea Florina in calitate de Director General,    Semnătură

Direcția Generală Juridică

APROBAT,

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București

Conform Hotărârii nr. 33 din data de 28.02.2018

Avizat

Direcția Clienti Mari

Nicolau Monica Director Adjunct    Semnătură

Semnat in fata mea .Dumitrache Alina, Director, data 27.08.2018

întocmit,Negoita Daniela, Analist Credite

Anexa nr. 1 la Contractul de Credit nr. RQ18083544955494 Definiții

Termenii din Contractul de Credit nr. RQ18083544955494 din data 27.08.2018 vor avea următorul inteles:

“Afiliat" inseamna (a) o persoana fizica/ persoana juridica (i) in care Clientul, in mod direct sau indirect, prin unul sau mai mulți intermediari, deține controlul, sau (ii) care se afla sub controlul Clientului sau (iii) care se afla, impreuna cu Clientul, sub controlul unei terte persoane, in care prin „control” se intelege deținerea a minim 20 % din totalul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot in persoana juridica respectiva si (b) soțul, rudele sau afinii Clientului persoana fizica pana la gradul al patrulea inclusiv.

“Banca” inseamna CEC BANK S.A. cu sediul in București, strada Calea Victoriei, nr. 13, judet/sector 3, avand număr de inregistrare in Registrul Comerțului J40/155/13.01.1997, cod unic de inregistrare 361897, acționând prin oricare dintre unitățile sale teritoriale (sucursale, inclusiv agenții, precum si alte sedii ale sale secundare conform legii), precum si orice succesor in drepturi al acesteia.

„Caz de Neexecutare" inseamna situațiile prevăzute la clauza 9.1.

“Cerere de Rambursare Anticipata” inseamna o cerere ce poate fi transmisa de către Client Băncii, in cadrul duratei unei Facilitați de Credit, prin care se solicita rambursarea parțiala sau totala a sumelor datorate Băncii înainte de scadenta acestora; fiecare Cerere de Rambursare Anticipata este irevocabila si devine din momentul inregistrarii la registratura Băncii, parte integranta a Contractului.

„Cerere de Tragere”/ inseamna o cerere si/sau ordin de plata pentru efectuarea unei Trageri, transmisa de către Client Băncii in baza Contractului si inregistrata la registratura Băncii [ intocmita pe formularul standard al Băncii pentru acest produs]; fiecare Cerere de Tragere devine parte integranta a Contractului din momentul plătii tuturor costurilor aferente si acceptării de către Banca,.

„Codebitor” sau garant-codebitor, inseamna persoana care s-a obligat alaturi de Imprumutatul-Client, in solidar, indivizibil si necondiționat sa ramburseze sau sa garanteze rambursarea sumelor imprumutate de acesta conform contractului de credit precum si care s-a obligat sa îndeplinească orice alta obligație a împrumutatului fata de Banca, rezultând din contractul de credit si alte documente de garanție si/sau finanțare, in solidar si indivizibil cu împrumutatul.

„Contract” inseamna prezentul Contract de Facilitate de Credit impreuna cu toate anexele sale, considerate facand parte integranta din Contract, asa cum Contractul, inclusiv anexele, este modificat sau completat prin acte adiționale in orice moment.

“Oobanda de Baza” inseamna ROBOR prevăzută in Contractul de Facilitate de Credit, ce poate fi modificata sau revizuita periodic de către Banca in cadrul duratei Facilității de Credit, pana la plata totala a datoriilor Clientului către Banca. Nivelul ROBOR este revizuibil la termenele menționate in prezentul Contract si nu necesita notificare prealabila.

“Dobanda Penalizatoare” inseamna suma exprimata procentual, ce va fi calculata lunar si se aplica asupra soldului creditului restant incepand cu data declarării exigibilității anticipate a creditului sau de la data declanșării procedurilor judiciare si vor fi reținute din sumele recuperate de Banca in urma punerii in executare a Documentelor de Finanțare si de Garanție respective si pana la recuperarea integrala a creanței Băncii sau potrivit legii, după caz.

“Documente de Garanție” inseamna toate garanțiile cerute de către Banca, de orice r in forma acceptata de Banca de la un Client ca o condiție pentru efectuarea oricărei Tr S-in baza Facilității de Credit si orice alt document (prezent sau viitor) prin care se constit^' drepturi de garanție si/sau drepturi de despăgubire si/sau orice alta forma de garantare1'favoarea Băncii, in scopul de a garanta îndeplinirea obligațiilor Clientului fata de Banca 10 baza Documentelor de Finanțare la care acesta este parte.

in


“Documentele de Finanțare” inseamna Contractul impreuna cu Documentele de Garanție si orice alte contracte, cereri, inclsuiv cererea de credit, ordine de plata, corespondenta scrisa intre Client si Banca , documente încheiate sau semnate conform sau in legătură cu aceste documente, inclusiv extrasele de cont emise de Banca precum si orice alte documente identificate ca atare de către Banca si Client.

"Efect Negativ Semnificativ" inseamna un efect negativ semnificativ asupra sau o schimbare negativa semnificativa in:

a.    afacerea, situația financiara, activele sau reputația Clientului [si/sau a Afiliatilor acestuia]1 privite ca un intreg, care in opinia Băncii ar putea avea un impact major negativ asupra condiției financiare sau asupra activelor Clientului;

b.    capacitatea Clientului de a executa si indeplini obligațiile sale născute in baza oricărui Document de Finanțare;

c.    validitatea, legalitatea sau posibilitatea de punere in executare a oricărui Document de Finanțare;

d.    validitatea, legalitatea sau posibilitatea de punere in executare a oricărei garanții constituite in baza oricărui Document de Garanție sau asupra priorității si rangului oricăreia dintre acele garanții; sau

e.    capacitatea Băncii de a exercita sau de a pune in executare orice drepturi in baza Documentelor de Finanțare.

„Facilitate de Credit” inseamna un credit de investiții si/sau un credit pentru finanțarea activitatii curente/ linie de credit/ credit pentru finanțarea stocurilor, sau orice produs de finanțare pentru clientela persoane juridice din oferta Băncii.

„Forța Majora” este o imprejurare de fapt imprevizibila si de neinlaturat, care impiedica in mod obiectiv si fara nicio culpa din partea debitorului executarea obligației contractuale a acestuia. Sunt considerate cazuri de forță majoră: orice dezastru natural, cutremurele, inundațiile, incendiile, atac terorist, război, insurecție, instituirea stării de necesitate, tulburări sociale, revoluțiile, grevele generale. Dar nu toate aceste evenimente sunt, fără disctincție, cazuri de forță majoră, ci numai acelea care sunt extraordinare, adică, deopotrivă imprevizibile, insurmontabile și care fac imposibilă executarea obligației analizate. Pentru a beneficia de exonerarea de răspundere pentru cazuri de forță majoră, trebuie indeplinite următoarele condiții:

a)    în 5 zile de la începutul evenimentului de forță majoră, Clientul trebuie să comunice în scris Băncii nașterea evenimentului si sa prezinte un certificat eliberat de Camera de Comerț și Industrie Teritorială care va examina cazul și va elibera Certificatul de forță majoră pentru cazul dat;

b)    începutul și sfârșitul evenimentului de forță majoră să fie consemnat tehnic în evidența Clientului (de serviciul de specialitate, prin procese verbale);

c)    Clientul va notifica Banca in 15 zile de la încetarea evenimentului de forță majoră.

„Garant ", inseamna un Garant Fidejusor, Garant Real sau un Codebitor.

„Garant Real” inseamna persoana fizica sau juridica care semnează cu Banca un Document de Garanție prin care acesta constituie o garanție reala in favoarea Băncii (garanție reala imobiliara-ipoteca, garanție reala mobiliara-gaj) pentru garantarea obligațiilor Clientului fata de Banca, renunțând la beneficiul de diviziune si discutiune.

“Marja” inseamna rata procentuala anuala stabilita de Banca si adaugata Dobânzii de Baza pentru Facilitatea de Credit. Banca poate majora Maija in condițiile in care clasa de risc si/sau performanta financiara a Clientului, determinata pe baza ultimelor situații financiare, se deteriorează sau in cazul apariției unui Eveniment Negativ Semnificativ, cu notificarea prealabila a Clientului.

“Marja Majorata” inseamna rata procentuala anuala stabilita de către Banca conform prezentului Contract, aplicata la intreaga suma neplatita, cu privire la orice suma neplatita la scadenta aferenta (indiferent daca la scadenta stabilita, la cerere sau altfel) ori cu privire la suma nereintregita in cazul Facilității de Credit sub forma de linie de credit, care se adauga Dobânzii de Baza pentru Facilitatea de Credit respectiva, inlocuind Marja.

„Moneda Creditului” inseamna moneda in care este acordat creditul si in care vor trebui făcute orice plăti in baza Contractului, cu excepția unor prevederi exprese contrare.

„ROBOR” (Romanian Interbank Offer Rate) inseamna rata de referință interbancara calculată de Banca Naționala a României care a fost insarcinata sa efectueze activitatile pentru stabilirea ratei de referința ROBOR pentru depozitele in RON pe piața monetara interbancara (Fixing). Rata de referința este afisata pentru perioada relevanta pe pagina Reuters corespunzătoare (daca aceasta pagina este inlocuita sau serviciul respectiv nu mai este furnizat, Banca va indica o alta pagina sau un alt serviciu ce afiseaza aceasta rata de dobanda).

„Sarcina” inseamna orice drept de garanție reala mobiliara, drept de gaj, drept de ipoteca, drept de retentie, drept de opțiune, drept de răscumpărare, privilegiu, drept de folosința, interdicție de instrainare sau de grevare cu sarcini, orice măsură asiguratorie sau de executare silita mobiliara sau imobiliara sau orice alta restricție cu efect similar asupra oricărui bun corporal sau incorporai, precum si orice alte drepturi create in favoarea unei persoane in legătură cu asemenea bunuri.

„Soldul Facilității de Credit” inseamna, la orice moment, partea din Facilitatea de Credit care a fost utilizata de către Client si nu a fost rambursata de acesta din urma, indiferent daca astfel de sume sunt sau nu scadente conform Contractului.

“Termen” inseamna data limita pana la care Clientul trebuie sa ramburseze toate sumele datorate Băncii in baza Contractului.

“Tragere” inseamna orice utilizare de către Client a unei Facilitați de Credit conform Contractului, in urma careia se naște obligația Clientului de rambursare a sumelor datorate Băncii conform Contractului.

“Zi Lucratoare” inseamna o zi (alta decât Sambata, Duminica si sărbătorile legale) in care băncile sunt in general deschise pentru operațiuni.

înregistrat la........................................sub nr.


in data de ...CONTRACT DE IPOTECA ASUPRA CREANȚELOR

REZULTATE DIN VENITURILE PROPRII ALE AUTORITATII ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE

Nr. 2212

Parti:

1. Sucursala Alexandru Obregia , cu sediul in București, B-dul Alexandru Obregia nr.25 A, Complex Metalurgiei, sector 4 , număr de ordine in registrul comerțului J40/6624/2015, avand CUI 34593522, in numele si pe seama CEC BANK S.A., cu sediul in București, Calea Victoriei, nr.13, Sector 3, număr de ordine in Registrul Comerțului J40/155/13.01.1997, cod unic de înregistrare 361897, număr de inmatriculare in registrul instituțiilor de credit RB-PJR-40-046/17.09.1999, înregistrata sub nr.758 in registrul de evidenta a prelucrării datelor cu caracter personal, operator de date cu caracter personal 1262, telefon 0214610589, fax 0214603266, reprezentata in prezentul contract prin Dumitrache Alina funcția Director si prin Ungureanu Laura funcția Sef Serviciu Credite, in calitate de CREDITOR, denumita in continuare "Banca"

2. Sectorul 5 al Municipiului București, organizata si funcționând in conformitate cu prevederile Legii Administrației Publice locale nr.215/2001 cu modificările si completările ulterioare si a Legii nr.273/29.06.2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare, reprezentata prin:

in baza Hotărârii nr. 33/ 28.02.2018 adoptata de Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, denumita in continuare "Garant”

OBIECTUL CONTRACTULUI DE IPOTECA ASUPRA CREANȚELOR

Garantarea creditului, in valoare de 277.126.555,97 lei, contractat de către Debitor cu BANCA, conform Contractului de Credit nr. RQ18083544955494/27.08.2018 Garantarea acestui împrumut consta in garantarea achitării tuturor sumelor datorate de Debitor, conform Contractului de Credit nr. RQ18083544955494/27.08.2018.

TERMENII CONTRACTULUI

1.    Definiții

In sensul prezentului Contract de Ipoteca asupra Creanțelor, prin termenii si expresiile de mai jos se intelege:

"Caz de executare silita” reprezintă oricare din următoarele situații:

a.    neplata de către Debitor a oricărei Obligații Garantate ajunse la scadenta;

b.    neplata la cerere a oricărei Obligații Garantate platibile la cerere, sau

c.    orice situație care determina scadenta anticipata a Obligației Garantate. "Documente Financiare” reprezintă următoarele: Contractul de Credit, prezentul Contract de Garanție, Contractele de Ipoteca / Gaj asupra bunurilor din Patrimoniul Privat al Garantului;

"Trezoreria locala”- definita la pct. 3.2.;

"Obligații Garantate” reprezintă toate sumele prezente sau viitoare care sunt sau pot deveni datorii ale Debitorului către Banca, decurgând din sau fiind in legătură cu Documentele Financiare, incluzând: creditul contractat, dobanda aferenta creditului, marja majorata si penalitățile calculate pentru ratele si dobânzile neachitate la scadentele prevăzute in Contractul de Credit, taxe si comisioane, cheltuieli de judecata si orice alte costuri suportate de Banca pentru protejarea si aplicarea drepturilor sale decurgând din Documentele Financiare si orice alte sume si despăgubiri datorate conform Documentelor Financiare.

2.    Garanția

2.1.    Pentru asigurarea rambursării creditului si achitării tuturor celorlalte Obligații Garantate, Garantul, prin semnarea prezentului Contract, constituie ipoteca mobiliara, in favoarea Băncii asupra veniturilor proprii pe care le inregistreaza in prezent, enumerate si descrise in Anexa nr, 1 a prezentului Contract. Gradul de acoperire cu garanții este de minim 105 %.

2.2.    Garantarea rambursării creditului si achitării tuturor celorlalte Obligații Garantate cu aceste venituri prezente si viitoare este denumita in acest Contract drept ‘Ipoteca mobiliara asupra veniturilor proprii”.

Părțile convin ca, in cazul restructurării creditului garantat, prin includerea in soldul acestuia a contravalorii ratelor, dobânzilor si comisioanelor restante, prezenta ipoteca mobiliara va garanta intreaga creanța rezultata, plus dobânzile, dobânzile penalizatoare, costurile si spezele aferente, conform Contractului de Credit, cu modificările ulterioare.

3.    Executarea silita a Contractului

3.1.    La producerea unui Caz de executare silita, dreptul de garanție conferit conform prevederilor Art. 1 din prezentul Contract poate deveni executoriu. Oricând după producerea unui Caz de executare silita, Banca are dreptul sa inițieze procedura executării silite prin poprire si sa isi exercite toate drepturile prevăzute de Codul de Procedura Civila aplicabil la data declanșării procedurii .

3.2.    Procedura executării Contractului in situația in care obiectul Ipotecii asupra veniturilor proprii il reprezintă sumele existente in conturi la Trezoreriile din cadrul serviciilor publice descentralizate ale Ministerului Finanțelor Publice (denumite in prezentul Contract "Trezorerii Locale"), se va realiza conform procedurii executării silite descrise in Codul de Procedura Civila.


b. condițiile prezentului Contract se vor aplica cu prioritate fata de orice alte revendicări ale unor terti către Debitor, indiferent daca aceste terte parti cunosc sau nu Contractul de Ipoteca asupra Creanțelor, conform art. 2430 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil republicata, si prevederilor Art 63, alin. 1 si 9, Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizata.

4.2. Garantul se obliga fata de Banca ca, fara acordul scris a! acestuia, nu va garanta achitarea altor obligații cu veniturile care fac obiectul prezentului Contract de Ipoteca asupra Creanțelor.

5. Titlu executoriu

Acest Contract de Ipoteca asupra Creanțelor constituie titlu executoriu conform art. 2431 din Legea nr. 287/2009 privin Codul Civil, republicata si constituie obligații care pot fi impuse bugetelor locale respective, in conformitate cu prevederile art. 63 alin. (9) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizata si conform legislației bancare in vigoare.


6. Diverse

6.1.    Nesolicitarea de către Banca a oricărui document prevăzut in Contract nu constituie o renunțare la acest drept, BANCA putând solicita oricând prezentarea documentelor prevăzute in Contract, pana la plata integrala a Obligațiilor Garantate.

6.2.    Neexercitarea de către Banca a oricărui drept prevăzut in Contract sau de legislația in vigoare sau exercitarea lui cu intarziere nu constituie o renunțare la acest drept potrivit legii.

6.3.    Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătură cu prezentul Contract vor fi soluționate pe cale amiabila, iar daca acest lucru nu este posibil, litigiul va fi soluționat de instanța judecătoreasca, conform normelor Codului de Procedura Civila aplicabil.

6.4.    Prezentul Contract de Ipoteca asupra Creanțelor isi produce efectele de la data la care obligația garantata ia naștere, respectiv punerea la dispoziție a creditului/emiterea scrisorii de garanție bancara, iar constitutorul dobândește drepturi asupra bunurilor ipotecate, conform art. 2387 si 2409 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil republicata, si isi inceteaza valabilitatea la data plătii integrale a tuturor obligațiilor fata de Banca, obligații decurgând din Contractul/Contractele de Credit.


6.5.    Anexa nr. 1 privind veniturile proprii constituite drept garanție face parte integranta din prezentul Contract.

6.6. Banca va inregistra prezenta ipoteca mobiliara asupra creanțelor la Arhiva Electronica de Garanții Reale Mobiliare, conform dispozițiilor Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicata, art. 1579, toate spezele privind incheierea, inregistrarea si radierea prezentului contract fiind in sarcina Garantului.

*

6.7.    Banca in calitate de operator de date cu caracter personal, informează pesoana juridica, reprezentant legal al Clientului/Garantului, ca respecta prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), prevederi pe care clientul le poate regăsi pe site-ul official CEC Bank SA cat si in unitățile Băncii".

6.8.    Modificarea clauzelor prezentului Contract poate fi făcută numai prin acordul ambelor

parti, prin incheierea unui Act adițional.

încheiat astazi 27.08.2018 in trei exemplare originale, unul pentru Garant si doua pentru

Banca.

CEC BANK-S.A.

SUCURSALA ALEXANDRU OBREGIA

Reprezentata de:

Nume: Dumitrache Alina Functie:Director


Reprezentata de: Nume:Ungureanu Laura Funcție: Sef Serviciu Credite


GARANT

Sectorul 5 al Municipiului București

Reprezentat de:

Nume: Florea Daniel

Funcție: Primar

Nume: Chivu Maria Ramona Funcție: Director General

Nume: Petrescu Elena- Luminița Funcție: Secretarul Sectorului 5

Nume: Dragnea Florina Funcție: Director General

Avizat,

Direcția Clienti Mari

Nume: Nicolau Monica Funcția: Director Adjunct

Semnat in fata mea, Dumitrache Alina, Director, data : 27.08.2018 întocmit, Daniela Negoita, Analist Credite

LISTA VENITURILOR PROPRII    Anexa 1

CONSTITUITE IN GARANȚIA RAMBURSĂRII CREDITULUI SI PLĂTII TUTUROR CELORLALTE OBLIGAȚII GARANTATE


Denumirea venitului propriu luat in garanție

Contul de la Trezorerie unde se incaseaza venitul propriu luat in garanție

Valoare venituri proprii luate in garanție

Capacitatea de colectare a venitului propriu

Valoare venituri proprii acceptate in garanție

Valoarea maxima a veniturilor proprii acceptate in garanție

Cote defalcate din impozitul pe venit

RO25TREZ70521040201XXXXX

157.341.000

99,99%

157.325.266

157.325.266

Sume alocate ptr. echilibrare

RO77TREZ70521110206XXXXX

31.396.000

99,99%

31.392.860

31.392.860

Alte impozite pe venit, profit si

câștiguri din capital

R018TR EZ70521050250XXXXX

1.961.000

99,94%

1.959.823

1.959.823

Impozite si taxe pe clădiri

RO71TREZ7052107020101 XXX

55.409.000

99,99%

55.403.459

55.403.459

Impozite si taxe pe teren

RO18TREZ7052107020201 XXX

8.839.000

99,98%

8.837.232

8.837.232

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

R070TREZ70521070203XXXXX

6.965.000

99,92%

6.959.428

6.959.428

Alte impozite si taxe pe proprietate

R066TREZ70521070250XXXXX

917.000

98,81%

906.088

906.088

Taxe hoteliere

RO39TREZ70521120207XXXXX

847.000

99,92%

846.322

846.322

Impozit pe spectacole

RO95TREZ70521150201XXXXX

262.000

99,86%

261.633

261.633

Impozite pe mijloace de transport

R090TREZ7052116020201 XXX

23.478.000

99.99%

23.475.652

23.475.652

Taxe si tarife pentru eliberare de licențe si autorizații de funcționare

RO92TREZ70521160203XXXXX

1.279.000

100%

1.279.000

1.279.000

Alte taxe pentru utilizare de bunuri

RO88TREZ70521160250XXXXX

893.000

99,93%

892.375

892.375

Alte impozite si taxe fiscale

RO39TREZ70521180250XXXXX

60

96,47%

58

58

Venituri din concesiuni, închirieri

R013TREZ70521A300530XXXX

424.000

99,83%

423.279

423.279

Venituri din prestări servicii si alte activitati

RO93TREZ70521330208XXXXX

620.000

99,68%

618.016

618.016

Taxe administrative si eliberări permise

RO35TREZ70521340250XXXXX

171.000

99,66%

170.419

170.419

Amenzi penaiitati si confiscări

R039TREZ70521A350102XXXX

16.226.216

99,99%

16.224.593

16.224.593

Diverse venituri

RO83TREZ70521360250XXXXX

61.000

99,77%

60.860

60.860

TOTAL

307.089.276

307.036.364

307.036.364

CEC BANK S.A. • Calea Victoriei nr. 13. Sector 3. București, 030022 • ww.cec« • email: office@ccv.ro • Tclverde: 0 SCO 800 84S • Tel: +4 021311 111‘? • Fax: +4 021 312 54 25 Capital social 1.L7Q.443.700 lei • Rcg. bancar R.3.-PJR-40-046/17.09.1999 • Reg. cua.J40/155/13.01.1997 • OF: RO361S97 • D3AN: R03SCECEB00003RON<X»C«X»0] • înregistrată sub nr. 758 în registrul de evidentă a prelucrării datelor cu caracter personal • operator de date cu caracter personal 1262

5/5

CONTRACT DE IPOTECA MOBILIARA - conturi -

Nr. 2211'

Acest Contract de Ipoteca Mobiliara a fost incheiat la data de 27.08.2018, in baza Legii Legea 287/2009 privind Cod Civil, republicata, art.2387-2389, intre:

(1)    Sucursala Alexandru Obregia , cu sediul in București, B-dul Alexandru Obregia nr.25 A, Complex Metalurgiei, sector 4, număr de ordine in registrul comerțului J40/6624/2015, avand CUI 34593522, in numele si pe seama CEC BANK S.A., cu sediul in București, Calea Victoriei, nr. 13, Sector 3, număr de ordine in Registrul Comerțului J40/155/13.01.1997, cod unic de inregistrare 361897, număr de inmatriculare in registrul instituțiilor de credit RB-PJR-40-046/17.09.1999, inregistrata sub nr.758 in registrul de evidenta a prelucrării datelor cu caracter personal, operator de date cu caracter personal 1262, telefon 0214610589, fax 0214603266, reprezentata in prezentul contract prin Dumitrache Alina funcția Director si prin Ungureanu Laura funcția Sef Serviciu Credite, in calitate de CREDITOR, denumita in continuare "Banca"

Si

(2)    Sectorul 5 al Municipiului București, cu sediul in București, Sectorul 5, str. Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, cod unic de inregistrare 4433953, reprezentata de:

in calitate de rj akan i , jgenui mia ut uui un iuoi o-    z

in următoarele condiții:

1. Garantul constituie in favoarea Băncii ipoteca mobiliara asupra următoarelor conturi si subconturi ale Garantului RO11CECEB00030RON0234240, R098CECEB00030RON0234711,    R028CECEB00030RON0234710 precum si

asupra tuturor drepturilor cu privire sumele existente in aceste conturi, pentru garantarea plătii si descărcării in întregime a obligațiilor in baza Contractului de Credit nr. RQ18083544955494 din 27.08.2018 incheiat intre Sectorul 5 al Municipiului București, in calitate de împrumutat si Banca (cu modificările ulterioare) („Contractul de Credit") pana la concurenta sumei principale împrumutate in valoare de 277.126.555,97 lei, plus dobânzile, dobânzile majorate, costurile si spezele bancare aferente precum si a oricăror alte sume datorate sau potențial datorate Băncii in baza Contractului de Credit in vigoare la data executării.

CRC BANKS. A. • Calea Victoriei nr. 13, Sector 3, lluatrețti, 030022 • www.cec.ro» email: office@cec.ro • Telverde: 0 (100 800 018 • Tel: +1021 311 II 19 * Fax: +1021 312 51 25 Cnpitnl «octal 1.170.413.700 Ici. Re«. bancar R.11..RJR.4O-O16/17.09.1999 « Reg. «im. J1O/1SS/13.OI.I997 • ClF:RO36l(W • IBAN: IIO38CECEBOO0O3RONOOOOOO1 * lnrcgi«intA sub nr. 758 in registrul de evidenta a preJticrArii datclorcu caracter pcrsonnl • operator de dale cu caracter personal 1262

2.    Garantul declara ca a luat cunoștința de conținutul Contractului de Credit.

3.    Aceasta ipoteca mobiliara este o garanție continua si se va intinde pana la ultima plata a sumelor datorate de către împrumutat in baza Contractului de Credit, indiferent de orice plata sau indeplinire intermediara, totala sau parțiala.

4.    Garantul declara si garanteaza Băncii (i) ca a întreprins toate acțiunile necesare pentru a asigura ca ipoteca mobiliara constituita prin prezentul contract reprezintă o obligație valabila din punct de vedere legal a Garantului, care poate fi pusa in executare in conformitate cu termenii prezentului contract, (ii) ca bunurile afectate garanției sunt in proprietatea sa deplina, (iii) ca bunurile afectate garanției sunt libere de orice sarcini (cu excepția prezentei garanții), (iv) ca nici o persoana nu are dreptul de a formula vreo pretenție cu privire la dreptul de proprietate, folosința sau posesie asupra bunurilor afectate garanției, (v) ca nu a fost inceput nici un litigiu sau orice alta procedura judiciara sau administrativa cu privire la titlul de proprietate al Garantului asupra bunurilor afectate garanției, si (vi) ca de la momentul inregistrarii prezentei ipoteci mobiliare Banca va avea un drept de preferința de rang I asupra bunurilor afectate garanției. Declarațiile si garanțiile conținute in aceasta clauza vor fi considerate a fi reconfirmate de către Garant in fiecare zi pana la data împlinirii in intregime a obligațiilor garantate prin prezentul contract, cu privire la circumstanțele existente la momentul respectiv.

5.    Garantul se obliga fata de Banca (i) sa nu constituie si sa nu permită subzistenta nici unei sarcini asupra bunurilor afectate garanției si (ii) sa nu transfere nici un drept cu privire la bunurile afectate garanției.

6.    Garantul se obliga sa semneze si sa pună la dispoziție toate actele sau inscrisurile si sa întreprindă toate acțiunile ce vor fi solicitate de Banca pentru (i) perfectarea sau conservarea garanției create prin prezentul contract; (ii) conservarea sau protejarea tuturor drepturiior Băncii din prezentul contract sau (iii) facilitarea executării prezentei garanții sau a oricărei parti din aceasta sau exercitarea oricărui drept, facultate sau autoritate discreționara cu care Banca este investita in baza prezentului contract, in oricare dintre aceste cazuri imediat după cererea Băncii si pe cheltuiala Garantului.

7.    Banca va înregistra prezenta ipoteca mobiliara asupra contului la Arhiva Electronica de Garanții Reale Mobiliare, conform dispozițiilor Legii nr.60/2012 privind aprobarea O.U.G. nr.79/2011 pentru reglementarea unor masuri necesare intrării in vigoare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil, art.l pct.3 alin.(21) si (22), toate spezele privind incheierea inregistrarea si radierea prezentului contract fiind in sarcina Garantului.

8.    Garantul declara ca este de acord ca, in cazul in care nu isi onorează obligațiile de plata către Banca conform Contractului de Credit, Banca va declara creditul scadent si va executa deindata prezentul contract. Drepturile Băncii conferite de legea romana unui creditor garantat cu o ipoteca mobiliara, astfel cum acestea sunt modificate, extinse si/'sau amendate prin prezentul contract, se nasc la semnarea prezentului contract si vor putea fi puse in executare de către Banca in orice moment in legătură cu oricare parte a bunurilor afectate garanției, inclusiv prin luarea in posesie a sumelor existente in conturile Garantului deschise in evidentele Băncii, fara declararea exigibilității anticipate a contractului de credit, la apariția unui caz de

CEC BANK S.A.« Calea Victoriei nr. 13, Sector 3, București, 030022 • wwv.ix-c.ro • cuinii: office@cec.iv ♦ Telvcrde: O 800 800 840 ♦ Tel; +4 021311 II 19 • Fax: +4 021 312 54 25 Clipita! sorini 1.170.443.700 lei ♦ (leg. banotr R.H.-PJR-4O-O16/17.O9.1999 *lli-g. eoni. J-I0/15S/13.01.1997 • GIF: RO361897 ♦ 1BAN: I1038CECEB00003RON0000001 • înregistrară sub nr. 758 in rcgistiul de evidentă a prelucrării datclorcu carnctcr personal • operator de date cu caracter personal 1262

//


neexecutare, fie si neplata unei singure rate de credit sau orice alta suma datorata Băncii, conform Contractului de Credit.

9. Părțile convin ca, in cazul restructurării creditului garantat, prin includerea in soldul acestuia a contravalorii ratelor, dobânzilor si comisioanelor restante, prezenta ipoteca mobiliara va garanta intreaga creanța rezultata, plus dobânzile, dobânzile penalizatoare, costurile si spezele aferente, conform Contractului de Credit, cu modificările ulterioare.

10.    Banca are dreptul sa execute ipoteca mobiliara constituita prin prezentul contract utilizând orice procedura in condițiile legii, Banca urmând a alege modalitatea cea mai profitabila pentru recuperarea creanței sale, urmarindu-se acoperirea integrala a datoriilor către Banca, inclusiv aproprierea oricărui bun afectat garanției in contul creanței Băncii. Banca are dreptul sa debiteze deindata soldurile conturilor afectate prezentei garanții, Garantul renunțând in acest sens la beneficiul termenului. In caz de executare silita a bunurilor afectate garanției, toate cheltuielile, spezele, precum si toate sumele ramase neacoperite prin valorificarea acestora sunt si raman in sarcina Garantului.

11.    Banca isi rezerva dreptul de a isi insusi produsele bunului ipotecat, in contul creanței, creanța diminuandu-se cu contravaloarea fructificării produsului, in conformitate cu art. 2395 din Legea 287/2009 privind Cod Civil, republicata.

12.    Atât Banca, cat si mandatarii, administratorii, funcționarii, angajatii, delegații si consultanții acesteia, nu vor fi răspunzători pentru nici o pretenție, cerere, obligație, pierdere, prejudiciu, costuri sau cheltuieli suportate sau aparute in legătură cu exercitarea sau potențiala exercitare sau omisiunea de a exercita oricare dintre drepturile si puterile dobândite conform prezentului contract, altfel decât in cazul culpei grave sau dolului.

13.    Prezentul contract de ipoteca mobiliara constituie titlu executoriu conform art. 120 din OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit si adecvarea capitalului - Legea bancara - aprobata si modificata prin Legea nr. 227/2007, cu modificările ulterioare si conform art. 2431 din Legea 287/2009 privind Cod Civil, republicata.

14.    Prezentul contract este guvernat de legea romana. Litigiile de orice natura izvorâte din prezentul contract ori in legătură cu acesta se vor soluționa de instanțele competente material in circumscripția carora se afla situat sediul sucursalei Băncii indicat in prezentul contract.

15. Banca, in calitate de operator de date cu caracter personal, informează pesoana juridica, reprezentant legal al Clientului/Garantului, ca respecta prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), prevederi pe care clientul le poate regăsi pe site-ul official CEC Bank SA cat si in unitățile Băncii”.

CKCIIANKS.A. • Culei,Vkturiviiu. 1.1,S«hu 3.lliniiieșh.O3M32 • iv„w.i-k:.i„ • .•iiiiii'I: i)l'lie,:©ce(:.ii, • Telwiile: 0MOBflO (HO • Tel: +402I III II I'»- Piik: HB7.I 312 5425 C,i|iilal wl.-il 1.170.443,700 ki ■ Rejț. bîiirciii R,II.■I'.IIMO-O-U,? 17.09.1999 ■ mm. J.»0/155/1.1.01.1997 • CIP: 00301897 • IIIAN: HOMCIiCRI.WO(l&1IIONlWl»l)OI . IniegisdiK.'i sul, iii. 758 în leyii.lml de evidi iifli ;i prelua ,1 iii (laielum, enineîei personal • „penii, u dudule ('iiairiu'lt'i'i„:rsii!iiil 17.62


16. Prezentul contract isi produce efectele de la data la care obligația garantata ia naștere, respectiv utilizarea creditului/emiterea scrisorii de garanție bacara, conform art. 2387 si 2409 din Legea 287/2009 privind Cod Civil, republicata si isi inceteaza valabilitatea la data plătii integrale a tuturor obligațiilor fata de Banca, obligații decurgând din Contractul de Credit prevăzut la art.1.

încheiat astazi 27.08.2018, in trei exemplare originale, unul pentru Garant si doua pentru Banca.

CEC BANK - S.A.

SUCURSALA ALEXANDRU OBREGIA

Reprezentata de:    Reprezentata de:

Nume: Dumitrache Alina    Nume:Ungureanu Laura

Functie:Director    Funcție: Sef Serviciu Credite

GARANT

Sectorul 5 al Municipiului București

Reprezentat de:

Nume: Florea Daniel

Funcție: Primar

Nume: Chivu Maria Ramona Funcție: Director General

Nume: Petrescu Elena-Luminița Funcție: Secretarul Sectorului 5

Nume: Dragnea Florina Funcție: Director General

Avizat

Direcția Clienti Mari

Nicolau Monica Director Adjunct

Semnat in fata mea, Dumitrache Alina, Director, data : 27.08.2018

întocmit, Daniela Negoita, Analist CrediteBank


CONTRACT DE CREDIT DE INVESTIȚII

Nr. RQ18087480955680

încheiat intre:

CEC BANK S.A., cu sediul in București, Calea Victoriei nr. 13, Sector 3, număr de ordine in Registrul Comerțului J40/155/13.01.1997, cod unic de inregistrare 361897, ,număr de inmatriculare in registrul instituțiilor de credit RB-PJR-40-046/17.09.1999, inregistrata sub nr.758 in registrul de evidenta a prelucrării datelor cu caracter personal, operator de date cu caracter personal 1262, prin Sucursala Piața Victoriei cu sediul in București B-dul. lancu de Hunedoara, nr. 8, BI.H3, sectorul 1, număr de ordine in Registrul Comerțului J40/6352/26.05.2015, cod unic de inregistrare 34565280, reprezentata prin Raduca Alina Draga Maria, in calitate de Director Unitate si prin Davidescu Florentina , in calitate de Sef Seviciu Credite, denumita in continuare “Banca"

si

Sectorul 5 al Municipiului București, cu sediul in București, Sectorul 5, str. Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, cod unic de inregistrare 4433953, organizata si funcționând in conformitate cu prevederile Legii Administrației Publice locale nr.215/2001 cu modificările si completările ulterioare si a Legii nr.273/29.06.2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare, reprezentata prin:

>    Florea Daniel, in calitate de Primar al Sectorului 5 al Municipiului București - ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE si

>    Chivu Maria Ramona, in calitate de Director General, Direcția Generala Economica

>    Florina Dragnea, in calitate de Director General, Direcția Generala Juridica

>    Elena - Luminița Petrescu, in calitate de Secretarul Sectorului 5

in baza Hotărârii nr. 33/ 28.02.2018 adoptata de Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, denumita in continuare Client” sau "împrumutat/Achizitor” si

Sectorul 5 al Municipiului București cu sediul in București, Sectorul 5, str. Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, cod unic de inregistrare 4433953, reprezentata de:

in calitate de GARANT REAL (denumita in continuare „Garant Real")

Banca, Clientul si Garantul sunt denumite in continuare in mod individual Partea si împreuna Părțile. Definițiile unor termeni utilizați in prezentul contract sunt conform Anexei 1.

Având in vedere solicitarea Clientului, aprobata de Banca, Banca acorda Clientului o facilitate credit in următorii termeni si condiții:    de

ART. 1 OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1.    Obiectul prezentului contract de credit il constituie acordarea unei facilitați de credit in valoare de maxim 100.000.000 (osutamilioane) lei cu aprobarea Consiliului Local al Sectorului 5 si Avizul Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale, pentru refinantarea parțial a creditului in sold in valoare de 299.947.721,88 lei, datorat la data de 25.05.2018, conform Contractului de Credit încheiat cu BCR, pe o perioada de 180 luni, incepand cu data de 24.08.2018 si pana la data de 23.08.2033 sub forma unei facilitați de credit la termen pentru investiții denumita in continuare "Facilitatea de Credit1', după cum urmeaza:

ART. 2 DESTINAȚIA CREDITULUI

2.1.    Facilitatea de Credit va fi utilizata de Client pentru refinanțarea parțiala a împrumutului acordat de Banca Comerciala Romana SA potrivit Contractelor de credit nr. DM/3/1917/14.07,2008, precum si a tuturor actelor adiționale la acesta, așa cum au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 33/28.02.2018.

Banca este de acord sa acorde împrumutatului un credit (imprumut) in suma maxima de 100.000.000 lei, care reprezintă suma creditului.

2.2.    Creditul de investiții va fi utilizat pentru refinanțarea împrumutului acordat de Banca Comerciala Romana SA si in condițiile modificării listei inițiale a obiectivelor propuse la finanțare, cu aprobarea Consiliului Local al Sectorului 5 Municipiul București, notificarea Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale si acordul băncii finanțatoare.

2.3.    Valoarea totala a proiectului de investiții este de 777.126.555,97 lei (saptesutesaptezecisisaptemilioaneunasutadouazecisisasemiicincisutecincizecisicincileisînoua zecisisaptebani).

2.4.    Tragerile din Facilitatea de Credit se fac la solicitarea scrisa a Clientului adresata Băncii cu maxim 5 Zile Lucratoare inainte de data dorita pentru efectuarea Tragerii dar nu mai târziu de ora 12.00 a Zilei Lucratoare respective, cu avizul Băncii. Utilizarea facilității de credit se va realiza prin efectuarea de operațiuni de plăti din contul curent al clientului deschis la Banca, prin intermediul contului de la Trezorerie in contul curent al clientului deschis la Banca de la care se refinanteaza, in conformitate cu destinația aprobata si cu prezentarea de documente justificative in conformitate cu destinația creditului. Clientul va menționa pe documentele de plata poziția din documentații unde se gaseste cheltuiala, precum si sursa (credit) din care se efectuează plata. Creditul va fi folosit prin transferarea sumelor din contul IBAN R098CECEB00030RON0234711, deschis în evidentele Băncii pe numele împrumutatului in vederea punerii la dispoziție a sumei creditului, pentru rambursări si alte plăti datorate de împrumutat, in contul împrumutatului deschis la Trezoreria Sector 5.

Perioada de tragere este de pana la 3 luni, de la data intrării in vigoare a contractului de credit. Creditul va fi utilizat pentru refinantarea soldului facilității de credit acordat de Banca Comerciala Romana S.A., pana la limita maxima a sumei creditului.

Pentru rambursarea creditului de investiții se acorda o perioada de gratie de 0 luni, incepand cu prima luna de la data semnării contractului. Pentru plata dobânzii nu se solicita perioada de gratie. Pe parcursul perioadei de gratie se vor plăti doar dobânzile aferente soldului creditului.

2.5.    In cazul creditelor de refinantare, prima tragere din facilitatea de credit se va efectua in baza adresei emisa de Banca de la care se refinanteaza creditul/creditele, nu mai veche de 5 zile lucratoare fata de data la care clientul depune cererea de tragere pentru refinantare. Adresa va conține cel puțin soldul creditului/creditelor refinantat/refinantate si un calcul estimativ al dobânzilor si comisioanelor aferente închiderii creditului/creditelor.

Refinantarea se va realiza prin intermediul unui ordin de plata simplu. Creditul de investiții va fi tras de împrumutat prin instrumente financiare agreate între părți.

2.6.    Facilitatea de Credit va fi pusa la dispoziția Clientului integral pana la data de 23.11.2018.

2.7.    Suma neutilizata la sfârșitul perioadei de tragere se considera anulata si creditul se diminuează

CliC DÂNk.fL'Â.•- Gttlori-yiclovic) Jir, -l^Tj'ccfor.B, ijucure?iij 030022.* wwyAcec.ro •cuinii: officr.(?Ptxo.ro.» Ț<îIvcnlc: 0 000 $90 84$; • .Țel': Ț-Î02Î $1,1-1 119•« Țux: -M 021 3111 547,!? CQpttxii^wjiurii^OXâa:?^^    uncf,. co(r.1:J40/155/l3;01.'l9.97 - CIP: RO3filfi97,» lll'AN: R,O38qiGEIlCX)0d3n6N(X)00001. •.'îuregis'trntfi:

stihh'r,'• 7Ș(i în fc.£;Kh-u(desftviHcJi|4-n ptȚlucțfirtTfîtitftlorP.». cffrâ^erpcrsonnl *\opârafpr dedfUii?ciLcariictțrpcrsoqnl;126'4'

corespunzător daca Părțile nu convin altei in scris, prin act adițional la prezentul Contract.

2.8.    Orice Tragere din Facilitatea de Credit este permisa numai după semnarea prezentului Contract, si după perfectarea si prezentarea de către Client Băncii a tuturor documentelor de Finanțare si de Garanție solicitate de Banca, incluzând si:

-    hotararea adoptata de Consiliul local al Sectorului 5 privind aprobarea si garantarea împrumutului;

-    avizul Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale, in conformitate cu prevederile art. 11 din OUG nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, modificat si completat prin art. 1 din OUG 4/2009 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar.

Tragerile din creditul de investiții se vor putea efectua numai în baza documentelor justificative, anexate la cererea de tragere.

2.9.    Prezentarea pana la data de 30.09.2018, a Bugetului local pe anul in curs si a anexelor la acesta, in care au fost incluse toate obligațiile de plata scadente in cursul anului, conform Graficului de rambursare a creditului pentru investiții si de plata a dobânzilor aferente, Anexa 2 la prezentul Contract.

2.10.    In cazuri excepționale, din motive independente de împrumutat, tragerile vor putea fi prelungite. Tragerile efective vor fi notificate de către imprumutat cu 5 zile inainte de data tragerii efective. Prelungirea perioadei de trageri nu va afecta perioada de gratie pentru rambursarea creditului.

ART. 3 TERMENE, RAMBURSARE SI RAMBURSARE ANTICIPATA

3.1.    Termenul Facilității de Credit / Durata Creditului este de 180 luni de la data semnării prezentului

contract, indiferent de data primei utilizări din credit. Durata de rambursare a creditului de investiții este de 15 ani, calculată din ziua imediat următoare expirării perioadei de grație de 0 luni.

3.2.    Facilitatea de Credit este rambursabila in rate lunare inegale, pe data de 25 ale lunii, conform graficului de rambursare din Anexa 2 care face parte integranta din prezentului Contract.

3.3 In situația in care data scadentei ratelor si a dobânzilor este o zi nelucratoare, plata se va face in Ziua Lucratoare ulterioara scadentei. In acest sens, Clientul are obligația sa asigure alimentarea conturilor curente deschise la banca cu sumele datorate, conform prezentului Contract.

3.4.    Facilitatea de Credit poate fi rambursata de către Client si inainte de scadenta, integral sau parțial, prin transmiterea unei Cereri de Rambursare Anticipata cu 5 Zile Lucratoare inainte de data dorita a rambursării.

3.5.    Rambursările anticipate sunt admise si considerate ca atare de Banca numai după plata integrala a datoriilor restante.

ART. 4 COSTURI

4.1.    Rata de Dobanda, Dobanda de Baza si Marja (Dobanda)

4.1.1.    Rata de Dobanda aplicabila Facilității de Credit este rata procentuala anuala calculata ca fiind suma dintre Dobanda de Baza si Marja.

4.1.2.    La data încheierii prezentului Contract, Dobanda de Baza aplicabila Facilității de Credit este ROBOR 3M de 3,16% iar Marja fixa (M) aplicabila este de 1,1 p.p

Dobanda de baza este: Robor 3 luni + marja fixa a ofertantului declarat câștigător (% pa an). Marja fixă a dobânzii ofertantului declarat câștigător va fi exprimată ca număr rațional fix reprezentând procente pe an și va rămâne nemodificată pe întreaga durată a contractului. Formula de calcul a dobânzii percepute de Prestator/Bancă va rămâne neschimbată pe întreaga perioadă de derulare a contractului.

Dobânda percepută este variabilă în funcție de indicele de referință ROBOR la 3 luni și se aplică la soldul creditului. ROBOR 3M - publicat de BNR în ultima zi lucrătoare a


trimestrului precedent și valabil din prima până în ultima zi a trimestrului pentru cere se plătește dobânda. Marja dobânzii este cea detaliata de către Banca in cadrul Anexei 3 a Formularului 5, din oferta declarata castigatoare. Rata de referința va fi actualizata trimestrial, in ultima zi lucratoare a trimestrului precedent si valabil pana in ultima zi a trimestrului pentru care se face plata. In cazul in care rata dobânzii obținute din insu marea dobânzii de referința si a marjei va avea un rezultat negativ, atunci rata dobânzii va fi 0.

4.1.3.    Dobanda de Baza determinata/exprimata in funcție de ROBOR nu este notificabila, fiind indice de referința public.

4.1.4.    Noul nivel al Ratei de Dobanda/ Dobânzii de Baza/ Marjei, se va aplica la soldul creditului existent la data modificării dobânzii, fara a fi necesara incheierea unui act adițional la contractul de credit.

4.1.5.    Dobanda se calculează de la data utilizării si pana la rambursarea integrala a creditului si se incaseaza lunar, pe data de 25 ale lunii pentru luna anterioara, potrivit graficului de rambursare anexat. Graficul de rambursare anexat se va modifica la fiecare tragere din credit, respectiv la fiecare actualizare a dobânzii.

4.1.6.    Dobanda se acumulează zilnic si se calculează la Soldul Facilității de Credit incepand cu data primei Trageri. Perioada de calcul a dobânzii include data Tragerii aferenta transei pentru care se calculează si exclude ziua in care este scadenta obligația Clientului de rambursare a transei respective.

4.1.7.    Dobanda acumulata zilnic se calculează utilizând următoarea formula: (Soldul Facilității de Credit x Rata Dobânzii x numărul efectiv de zile al perioadei de calcul a dobanzii)/360.

4.1.8.    Formula de plata a dobânzii percepute de banca va ramane neschimbata pe intreaga perioada de derulare a contractului de credit. In perioada tragerilor pentru calculul dobânzilor se tine cont de numărul de zile de la data tragerii.

4.1.9.    Fiecare perioada de dobanda va incepe la data tragerii careia i se aplica, daca tragerea a fost deja efectuata, la data actualizării perioadei de dobanda pentru acea tragere. Durata fiecărei perioade de dobanda ( indiferent daca este cea inițiala sau una actualizata) va fi de 3 luni. Durata niciunei perioade de dobanda nu va putea depăși data maturitatii.

4.1.10.    Valoarea dobânzilor datorate se vor comunica Autorității Contractante de către Banca, in fromat electronic, in termen de 5 zile lucratoare, de la data afisarii/ publicării ratei de baza (Robor 3M). dar nu mai târziu de 5 zile lucratoare anterior datei scadente de plata a acestora.

4.2. Dobanda penalizatoare(DP)

4.2.1.    Pentru orice intarziere peste termenele prevăzute in Contract pentru rambursarea oricăror sume din Facilitatea de Credit, Clientul datoreaza si va plăti Băncii o Rata de Dobanda egala cu suma Dobânzii de Baza si Dobânzii penalizatoare, calculata asupra soldului zilnic al creditului restant incepand din a 16-a zi de intarziere si pana la recuperarea sumelor restante sau pana la data declarării exigibilității anticipate a creditului /data declanșării procedurilor judiciare pentru recuperarea creanțelor.

4.2.2.    Dobanda penalizatoare (DP=M + 3 p.p.) aplicabila Facilității de Credit este de 4,10 p.p. Dobanda datorata de client in condițiile aplicării dobânzii penalizatoare se determina astfel:(Soldul restant al Facilității de Credit x Rata Dobânzii (majorata) x numărul efectiv de zile al perioadei de calcul a dobanzii)/360.

4.2.3.    In cazul neindeplinirii unei condiții de aprobare/derulare, Clientul datoreaza si va plăti Băncii o Dobanda penalizatoare de 2,60 p.p. (DP=M+1,5pp), incepand cu a 16-a zi de la data constatării neindeplinirii condiției si pana la îndeplinirea acesteia.

4.2.4.    In cazul neindeplinirii a doua sau mai multor condiții de aprobare/derulare, Clientul datoreaza si va plăti Băncii o Dobanda penalizatoare de 3,10 p.p. (MM=M+2 pp), incepand cu a 16-a zi de la data constatării neindeplinirii condiției si pana la indeplinirea acesteia.

4.2.5.    In cazul condițiilor a căror îndeplinire nu mai este posibila, menținerea dobânzii penalizatoare va avea o durata determinata de 12 luni de la data constatării neindeplinirii acesteia.

4.2.6.    Sumelor datorate Băncii in baza prezentului Contract si neplatite la scadenta, ce urmeaza a fi executate silit in baza Documentelor de Finanțare si celor de Garanție li se vor aplica Dobanda Penalizatoare. Rata anuala a dobânzii penalizatoare este rata dobânzii de baza (DB) + marja (M) + 3 p.p. Dobanda penalizatoare va fi calculata lunar si se aplica asupra soldului creditului restant incepand cu data declarării exigibilității anticipate a creditului sau

CEC BANK S.A. • Culca Victoriei nr. 13, Sector 3, București, 030022 • wtw.rec.nj • cuuiil: officc@cee.ro « Tclverdc: 0 800 800 848 * Tel: + 4 021 311 11 19 • l?ux: 4-4 021.312 54 25 Capital social 1.170.443.700 Ici • R«:g. bancar R.B.-P,IR--10 046/17.09.1999 • Re«. com. J4O/155/13.O1.1997 • Cil’: RO361897 • IBAN: RO38CECEH00003RON000000I • Înregistrată sub nr. 750 în registrul dc cviden|A n prelucrării dntclorcu caracter personal • operator de dure eu cn rncter personal 17.62.

de la data declanșării procedurilor judiciare si va fi reținuta din sumele recuperate de Banca in urma punerii in executare a Documentelor de Finanțare si de Garanție respective.

4.4. Comisioane

Clientul va plăti Băncii următoarele comisioane:

4.4.1.    Comision de analiza de 0%;

4.4.2.    Comision de analiza in regim de urgenta de 0%;

4.4.3.    Comision de reanaliza de 0%;

4.4.4.    Comision de gestiune de 0%;

4.4.5.    Comision de acordare de 0%;

4.4.6.    Comision de neutilizare de 0%;

4.4.7.    Comision de rambursare Anticipata de 0%.

4.4.8.    Comision de refinantare de 0%;

4.4.9.    Comision de rescadentare/restructurare/reesalonare de 0%.

Comisioanele si taxele aferente creditului sunt cele detaliate de către Banca in oferta declarata castigatoare. Valoarea procentuala sau, după caz, cuantumul taxelor si comisioanelor inscrise de ofertantul câștigător sunt considerate maxime si nu vor putea fi modificate pe intreaga perioada de derulare a contractului. Banca nu va putea percepe împrumutatului nicio alta suma reprezentând taxa, comision, etc. care nu au fost nominalizate expres, in oferta declarata castigatoare.

4.5. Alte Costuri

4.5.1.    Clientul are obligația de a plăti Băncii toate costurile (inclusiv onorarii juridice, taxe de inregistrare, modificare, radiere garanții, onorarii si taxe notariale, daca va fi cazul, accesarea Centralei Riscului de Credit, etc.) suportate de aceasta in legătură cu acordarea, majorarea, prelungirea sau orice modificare a prezentului Contract si a Documentelor de Garanție, astfel cum acestea vor fi notificate Clientului, sumele respective fiind datorate la data semnării Contractului sau la data semnării documentelor de modificare.

ART. 5 PLĂTI

5.1.    Plata sumelor datorate Băncii conform Contractului (rate de credit, comisioane, dobânzi) trebuie efectuata in Moneda Creditului.

5.2.    La scadenta unei obligații de plata a Clientului, Banca are dreptul sa debiteze contul curent al Clientului si/sau al Garantului cu orice sume datorate potrivit Contractului. Daca in contul curent al Clientului si/sau al Garantului nu exista sume suficiente in Moneda Creditului, Banca are dreptul sa debiteze cu suma corespunzătoare orice cont de disponibilități sau de depozit al Clientului si/sau al Garantului (chiar neajuns la termen).

5.3.    Clientul are obligația de a asigura existenta in contul curent a sumelor necesare pentru acoperirea la scadenta a datoriilor fata de Banca si fata de terti. Banca este exonerata de orice răspundere privitor la orice consecințe ce pot fi suportate de Client ca urmare a aplicării masurilor la care Banca este indreptatita prin Contract in situația lipsei disponibilului din contul curent al Clientului.

5.4.    In cazul in care scadenta oricărei sume datorate Băncii nu este o Zi Lucratoare, plata va fi efectuata in Ziua Lucratoare ulterioara datei scadentei.

5.5.    Banca va avea dreptul sa compenseze orice suma datorata de Banca Clientului, scadenta sau nu, cu orice suma scadenta si datorata de Client Băncii, indiferent de valuta si de locul plătii unei astfel de sume.

5.6.    Obligațiile Clientului fata de Banca se sting in următoarea ordine:

—    alte datorii ale Clientului legate de derularea creditului (inclusiv contravaloarea primelor de asigurare si a cheltuielilor efectuate de Banca cu care se majoreaza creanța Clientului, daca este cazul) - se vor incasa cu prioritate oricăror altor creanțe rezultate din credit;

—    comisioane neincasate la scadenta; creanțe atașate (dobânzi majorate/penalizatoare); creanțe atașate (dobânzi) neincasate la scadenta; credite neincasate la scadenta - in ordinea vechimii acestora;

—    comisioane scadente; creanțe atașate (dobânzi) scadente; credite scadente.


Imprumutatul/Clientul va garanta creditul, dobânzile si comisioanele aferente cu veniturile proprii ale imprumutatului, respectiv cu următoarele garanții:

6.1. Garanții reale

6.1.1.    Garanție Reala Mobiliara asupra contului curent si subconturilor ale Sectorul 5 al

Municipiului    București    nr.    R011CECEB00030RON0234240,

R098CECEB00030RON0234711, R028CECEB00030RON0234710 deschis la CEC Bank SA .

6.1.2.    Ipoteca asupra veniturilor proprii ale Sectorului 5 al Municipiului București, conform Art. 63, alin. (1), coroborat cu Art. 5, alin. (1), lit. a) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare.

6.2. Fiecare Garant real, in mod irevocabil si necondiționat, renunțând la beneficiul de discutiune si diviziune, garanteaza Băncii indeplinirea intocmai de către Client a tuturor obligațiilor sale asumate prin Documentele de Finanțare si se obliga fata de Banca ca, oricând Clientul nu plătește la scadenta orice suma datorata in baza sau in legătură cu orice Document de Finanțare, sa plateasca imediat Băncii, la cererea acesteia, aceasta suma.

6.2.1    In vederea garantării îndeplinirii tuturor obligațiilor Clientului in baza Documentelor de Finanțare, Garantul Real garanteaza cu bunurile aduse in garanție indeplinirea intocmai de către Client a tuturor obligațiilor sale asumate prin Documentele de Finanțare si se obliga prin semnarea prezentului Contract sa renunțe expres la beneficiul de diviziune si discutiune prevăzut de Codul civil roman.

6.2.2    Pentru a asigura publicitatea si opozabilitatea drepturilor Băncii fata de terti, Clientul sau Garantul va inregistra si va plăti toate taxele, comisioanele si alte costuri aferente inreg istrarii legale a Documentelor de Garanție la care Clientul sau Garantul este parte. Daca Banca insasi va efectua aceste inregistrari, toate costurile aferente ii vor fi rambursate de către Client sau Garant cu privire la Documentul de Garanție la care acesta este parte.

6.2.3    Clientul recunoaște dreptul Băncii de a alege modalitatea de urmărire si de executare silita a garanțiilor constituite in favoarea sa prin Documentele de Garanție precum si ordinea executării acestora, pentru orice suma datorata rezultând din oricare Document de Finanțare.

6.2.4    Clientul se angajeaza sa notifice Băncii orice eveniment care ar putea afecta in mod substanțial valoarea garanțiilor acordate Băncii conform clauzei 6.1. de mai sus. Valoarea garanției este considerata a fi afectata substanțial daca valoarea acceptata in garanție scade sub nivelul de 105%.

ART. 7 DECLARAȚII SI GARANȚII

7.1.    Clientul declara si garanteaza Băncii ca:

7.1.1.    Are deplina capacitate de folosința si exercițiu, avand capacitatea sa isi desfasoare activitatea in modul in care o face, sa dețină in proprietate activele sale, sa se imprumute, sa acorde garanții si sa isi asume si sa îndeplinească toate obligațiile conform Documentelor de Finanțare.

7.1.2.    Obligațiile prevăzute a fi asumate de Client in baza oricărui Document de Finanțare sunt legale, valabile, au caracter obligatoriu, angajeaza răspunderea Clientului si sunt suceptibile de a fi puse in executare conform termenilor lor.

7.1.3.    Asumarea si executarea obligațiilor sale in baza oricărui Document de Finanțare nu se afla si nu vor intra in conflict cu (i) nici o lege sau reglementare legala aplicabila, (ii) documentele sale constitutive sau orice hotarare sau decizie sau (iii) orice contract sau alt document obligatoriu pentru Client sau oricare dintre Afiliatii sai ori in privința activelor acestora.

7.1.4.    A respectat toate cerințele prevederilor legale si ale actelor constitutive ale Clientului pentru aprobarea asumării si executării obligațiilor in baza Documentelor de Finanțare, iar persoana

sau persoanele care au semnat oricare dintre Documentele de Finanțare in numele acestuia au fost legal imputernicite in acest sens.

7.1.5.    Toate informațiile prezentate de Client in legătură cu constituirea sa si situația sa financiara sunt reale, complete si corecte si nici o informație relevanta pentru relația contractuala cu Banca nu a fost omisa.

7.1.6.    Situațiile financiare predate Băncii au fost intocmite in conformitate cu standardele contabile internaționale (IAS) sau cu principiile contabile general aplicabile in Romania, după caz, aplicate consecvent, prezintă corect si complet situația financiara a Clientului la data si pe perioada la care se raportează si nu sunt afectate de nici o modificare care ar putea avea un Efect Negativ Semnificativ.

7.1.7.    Declarația prezentata Băncii la data cererii de acordare a creditului, conținând lista cu alte împrumuturi sau facilitați contractate de către acesta cu alte banei, instituții financiare sau alti creditori din Romania sau din străinătate, cat si alte garanții constituite in favoarea acestora, este reala, corecta si completa; imprumuturile sau facilitățile declarate prin respectiva declarație sunt singurele contractate de către Client.

7.1.8.    Nu exista nici un fel de impozite, taxe, contribuții sau alte debite de orice fel scadente si neplatite integral de către Client la bugetul central, la bugetele fondurilor speciale sî/sau la bugetele locale, inclusiv dar fara a se limita la sume datorate cu orice titlu in legătură cu oricare bun ce face obiectul garanției create prin Documentele de Garanție sau cu orice parte a acestuia [cu excepția celor contestate cu buna credința in conformitate cu prevederile legale, a celor pentru care au fost constituite provizioane si despre care Banca a fost informata precum si a celor cu privire la care plata poate fi in mod legal amanata si care nu vor avea ca rezultat sancțiuni ce ar putea afecta rangul de prioritate al Documentelor de Garanție.

7.1.9.    Nu este in stare de insolventa .

7.1.10.    Toate documentele prezentate sau după caz, predate Băncii, sunt originale sau copii exacte si nealterate ale originalelor, iar orice documente, informații sau date furnizate Băncii de către Client in legătură cu incheierea, conținutul si/sau derularea Contractului si a celorlalte Documente de Finanțare sunt corecte si complete si nu exista documente, informații sau date care nu au fost dezvăluite Băncii si care, daca ar fi fost cunoscute de către Banca, ar fi condus la schimbarea deciziei acesteia de acordare sau de menținere a Facilității de Credit

7.1.11.    Prin semnarea prezentului contract, reprezentantul legal si/sau convențional al Clientului/Garantul autorizează Banca sa prelucreze datele sale personale, cu respectarea prevederilor din Legea nr. 677/2001, cu modificările ulterioare, pentru protecția persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date. Prin prezentul contract Clientul/Garantul declara ca are dreptul de acces, dreptul de a corecta datele personale, dreptul de opoziție si dreptul de a fi informat de către Banca, conform legii sus-mentionate. Acordul dat prin prezentul contract privește inclusiv dreptul Băncii de a transmite datele personale ale Clientului/Garantului, in scopul prelucrării, către birouri sau agenții de servicii de organizare a bazelor de date (de tipul: Biroul de Credit S.A., Centrala Riscului de Credit, etc.), acționari, afiliate ale Băncii (societăți de asigurări, etc.), terti contractanti ai Băncii (de tipul societăților de asigurare, societăților de intermendiere financiara, etc.), autoritati competente, pentru indeplinirea obligațiilor legale.

7.1.12.    Clientul răspunde pentru autenticitatea documentelor prezentate de acesta.

7.2. Garantul declara si garanteaza Băncii ca:

7.2.1.    Este o persoana juridica legal infiintata, funcționând in condiții de legalitate conform legislației in baza careia a fost infiintata.

7.2.2.    Obligațiile prevăzute a fi asumate de acesta in baza oricărui Document de Finanțare la care este parte sunt legale, valabile, au caracter obligatoriu, angajeaza răspunderea Garantului si sunt suceptibile de a fi puse in executare conform termenilor lor.

7.2.3.    Asumarea si executarea obligațiilor sale in baza oricărui Document de Finanțare nu se afla si nu vor intra in conflict cu (i) nici o lege sau reglementare legala aplicabila, (ii) documentele sale constitutive sau (iii) orice contract sau alt document obligatoriu pentru Garant.

7.2.4.    A respectat toate cerințele prevederilor legale si ale actelor constitutive ale Garantului pentru aprobarea asumării si executării obligațiilor in baza Documentelor de Finanțare, iar persoana sau persoanele care au semnat oricare dintre Documentele de Finanțare in numele acestuia au fost legal imputernicite in acest sens.

7.2.5.    Sub rezerva indeplinirii cerințelor de perfectare si înregistrare, fiecare Document de Garanție la care este parte creeaza (sau va crea la momentul la care va fi 'încheiat) in favoarea Băncii si cu rangul de prioritate prevăzut in acel Document de Garanție, garanția la care se refera.

7.2.6.    Nu este in stare de insolventa.

7.2.7.    Nu este pe rol si nici nu se preconizează vreo procedura judiciara de natura civila, comerciala,

penala, fiscala, de contencios-administrativ sau contravenționala sau extra-judiciara sa u care ar putea avea un Efect Negativ Semnificativ asupra Garantului.

ART. 8 ANGAJAMENTE. DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE PÂRTILOR.

8.1.    Obligații pozitive (obligația de „a face” )

8.1.1.    Obligația imprumutatului este de a plăti principalul, dobânzile, comisioanele si orice alte sume datorate Băncii aferente în modul si forma în care sunt stabilite prin prezentul contract si oricăror documente de finanțare.

8.1.2.    Clientul se obliga sa dețină in contul curent, cel târziu la data fiecărei scadente, sumele necesare stingerii tuturor obligațiilor de rambursare/plata născute din Contract sau in legătură cu acesta care sunt scadente la acea data. In cazul neindeplinirii acestei obligații, Banca este indreptatita sa aplice prevederile clauzelor 9.2.-9.5. din prezentul Contract.

8.1.3.    Clientul si/sau Garantul se obliga sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu legile si reglementările in vigoare, astfel incat sa nu isi afecteze in mod semnificativ capacitatea de a-si indeplini obligațiile prevăzute in Contract si/sau in Documentele de Garanție.

8.1.4.    Clientul se obliga sa obțină, sa respecte si sa mențină in vigoare orice aprobare, aviz, autorizație, licența sau altele asemenea necesare pentru a permite acestuia sa isi indeplineasca obligațiile in baza Documentelor de Finanțare.

8.1.5.    Clientul se obliga sa respecte toate prevederile si cerințele legal aplicabile in cazurile in care incalcarea ar determina un Efect Negativ Semnificativ.

8.1.6.    Clientul se obliga sa plateasca la timp si corespunzător toate taxele, impozitele si contribuțiile datorate de acesta.

8.1.7.    Clientul se obliga sa transmită Băncii situațiile financiare [trimestriale]/ [semestriale]/ [anuale], precum si formularul „Detalierea cheltuielilor bugetare locale totale conform clasificatiei economice", corespunzător perioadei pentru care s-au intocmit situațiile financiare, de îndata ce acestea sunt disponibile insa in orice caz nu mai târziu de 30 de zile de la terminarea perioadei respective .

8.1.8.    Clientul se obliga sa evidențieze corect toate operațiunile contabile legate de acordarea, utilizarea si rambursarea facilității, in anexele la Bugetul local. In acest sens, va prezenta Băncii, anual, Bugetul local aprobat si proiecția acestuia pe următorul an in cadrul perioadei de creditare;

8.1.9.    Clientul se obliga sa menționeze pe documentele de plata poziția din documentații unde se gaseste cheltuiala, precum si sursa (credit) din care se efectuează plata;

8.1.10.    Clientul se obliga sa respecte termenele si dispozițiile înscrise in Autorizația de Construcție si/ sau in documentele care au stat la baza emiterii acesteia si a stadiilor de execuție cuprinse in proiectul de execuție.

8.1.11.    Clientul are obligația de a furniza in mod prompt Băncii la cerere orice informații cerute de aceasta cu privire la situația financiara si activitatea sa.

8.1.12.    Clientul are obligația de a informa Banca imediat ce i s-a adus la cunoștința asupra detaliilor oricărei proceduri judiciare, arbitrale sau administrative care este pe rol, care are putea fi începută sau care va incepe, ce ar putea avea un Efect Negativ Semnificativ.

8.1.13.    Clientul are obligația de a informa Banca in mod prompt asupra producerii oricărui eveniment sau intervenirii oricărei circumstanțe ce ar putea determina un Caz de Neexecutare, in termen de 30 zile.

8.1.14.    Pana la stingerea tuturor obligațiilor asumate prin Documentele de Finanțare, Clientul imputerniceste Banca cu autoritate si puteri depline pentru obținerea de la Centrala Riscului de Credit a Băncii Naționale a României sau de la alte entitati de risc de credit a oricăror informații de risc bancar cu privire la acesta, ori de cate ori va fi considerat de către Banca ca aceste informații sunt necesare si/sau relevante.

8.1.15.    Obligația Prestatorului/ Băncii este de a pune la dispoziție împrumutatului creditul de investiții în valoare de maxim 100.000.000 (osutamilioane lei pentru refinantarea parțial a creditului in

sold in valoare de 299.947.721,88 lei lei, datorat la data de 25.05.2018, conform Contractului de Credit incheiat cu BCR.

8.2. Obligații negative (obligația de „ a nu face”)

8.2.1.    Clientul si/sau Garantul se obliga in beneficiul Băncii ca, pana la rambursarea integrala a tuturor sumelor datorate Băncii conform Contractului sa nu instituie, in beneficiul propriu sau al unei terte persoane, nici o Sarcina asupra oricărui bun adus in garanție conform Contractului si/sau Documentelor de Garanție sau asupra conturilor sale de orice fel deschise la Banca, altfel decât cu notificarea prealabila in scris a Băncii.

8.2.2.    Clientul se obliga sa nu constituie garanții sau sarcini de orice fel/ sa nu modifice garanțiile sau sarcinile de orice fel deja constituite asupra bunurilor sale prezente si viitoare, altele decât cele aferente Contractului si/sau Documentelor de Garanție, decât cu notificarea prealabila in scris a Băncii.

8.2.3.    Clientul se obliga sa nu incheie nici un contract (cu excepția Documentelor de Finanțare) prin care sa se interzică sau sa se limiteze capacitatea Clientului de a crea orice drept de garanție asupra oricărora dintre bunurile sale sau prin care sa se interzică efectuarea oricăror plăti către un alt creditor.

8.2.4.    Clientul se obliga sa nu determine prin conduita sa (printr-o acțiune sau inacțiune cu intenție sau din neglijenta) o acțiune judiciara (proceduri ale insolventei, poprire, sechestru, executare silita, etc.) impotriva sa sau impotriva activelor sale sau care ar putea avea un Efect Negativ Semnificativ.

ART. 9 CAZURI DE NEEXECUTARE (CULPA CONTRACTUALA)

9.1.    Fiecare dintre evenimentele si circumstanțele enumerate mai jos reprezintă un Caz de Neexecutare (indiferent daca acestea sunt determinate de imprejurari independente de voința Clientului sau aflate in afara controlului acestuia):

9.1.1.    Clientul nu plătește la scadenta (inclusiv atunci când plata se face la cerere) orice suma datorata Băncii in baza Documentelor de Finanțare.

9.1.2.    Oricare dintre declarațiile si garanțiile prevăzute in clauza 7 din prezentul Contract este sau se dovedește a fi incorecta sau incompleta la momentul când aceasta a fost data sau este repetata.

9.1.3.    Oricare dintre obligațiile prevăzute in clauza 8 din prezentul Contract nu este îndeplinita.

9.1.4.    Clientul nu isi îndeplinește oricare dintre obligațiile din oricare Document de Finanțare.

9.1.5.    Clientul se afla in incapacitate de a-si onora datoriile, isi amana sau isi suspenda plățile oricăror datorii pe motiv de dificultăți financiare intampinate sau anticipate.

9.1.6.    Sunt declanșate orice proceduri voluntare sau judiciare sau orice alte acțiuni de dizolvare, lichidare judiciara, reorganizare sau faliment cu privire la Client.

9.1.7.    Clientul prezintă documente si/sau furnizează informații incomplete sau false si/sau omite sa comunice Băncii documente si/sau informații, cu scopul de a induce in eroare Banca.

9.1.8.    Clientul si/sau Garantul nu-si îndeplinesc obligațiile de perfectare si inregistrare a Documentelor de Garanție in termenele prevăzute in acestea.

9.1.9.    Oricare dintre garanțiile prevăzute a fi constituite in baza Documentelor de Garanție nu este constituita valabil in condițiile convenite sau nu are rangul si prioritatea convenita sau oricare dintre garanțiile sau Documentele de Garanție, cat si orice alt document legat de acestea inceteaza a mai fi in vigoare sau a produce efecte sau de a constitui o garanție valabila sau intervine orice situație litigioasa in legătură cu garanțiile constituite in favoarea Băncii.

9.1.10.    Se declanșează orice cazuri litigioase, proceduri administrative in care Clientul este implicat, care in opinia Băncii ar putea afecta capacitatea de rambursare a Clientului.

9.1.11.    Banca stabilește ca s-a produs un Efect Negativ Semnificativ sau ca un asemenea efect este iminent.

9.1.12.    Clientul si/sau Garantul denigrează in orice fel Banca sau angajatii acesteia.

9.2. La apariția oricăruia din Cazurile de Neexecutare, Banca va putea:

(a)    sa declare toate obligațiile Clientului ce decurg in baza oricărui Document de Finanțare, inclusiv obligațiile care au o garanție comuna scadente imediat si sa debiteze deindata oricare din conturile Clientului si/sau Garantului deschise in evidentele Băncii, Clientul si/sau Garantul renunțând in acest sens la beneficiul termenului ;

(b)    sa anuleze orice sume ramase a fi utilizate in baza Facilității de Credit.

CEC BANK S.A. - Culca Victoriei nr. 13, Sector 3, București, 030022 • www.cec.ro • email: office@(xc.rc> • Tclvcrde-, 0 800 000 840 • Tel; +4 021 311 11 19 • Pax: +4 021 312 S4 25 Cupitul sixial 1.170.443.700 Ici • Reg. bimo.i R.B.-PJR-40-046/17.09.1999 • llcg. eoni. -140/155/13.01.1997 - dl': 110361897 • IBAN: R038CECEB00003RON0000001. • înregistrata sub nr. 758 in registrul de cvidenfd a prelucrării datelor cu caracter personal ♦ operator <le dale c.iicnrnctcr personal 1262

9.3.    Banca va acorda Clientului printr-o notificare scrisa, un termen de 60 zile in care ace sta sa remedieze Cazul de Neexecutare, spre satisfacția Băncii. La expirarea termenului prevăzut in notificare in cazul in care Cazul de Neexecutare nu este remediat, Banca va proceda la declararea exigibilității anticipate a obligațiilor si la urmărirea silita a Clientului cu executarea garanțiilor constituite in favoarea sa conform Contractului, drepturile prevăzute in favoarea Băncii la clauza 9.2 fiind pe deplin aplicabile.

9.4.    Orice suma ramasa neacoperita după debitarea automata a conturilor Clientului va fi considerata suma restanta si se vor aplica prevederile Contractului referitoare la datorii restante, Banca procedând imediat la urmărirea si executarea silita a garanțiilor constituite in favoarea sa.

9.5.    In toate Cazurile de Neexecutare a obligațiilor, Clientul este si ramane direct răspunzător pentru toate consecințele financiare directe sau indirecte datorate exigibilității anticipate a creanței, datorând Băncii toate costurile si cheltuielile antrenate de executarea imediata.

ART. 10 CLAUZE DIVERSE

10.1    Nevalabilitate parțiala si modificarea contractului

10.1.1.    In cazul in care o prevedere a Contractului sau a unui Document de Garanție va fi considerata nevalabila, nelegala sau imposibil de pus in executare, acesta nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi ale Contractului.

10.1.2.    Cu excepțiile prevăzute in curpinsul prezentului Contract orice modificări ale prezentului Contract se vor efectua numai in scris, prin act adițional semnat de parti.

10.1.3.    Clientul declara in mod expres ca a luat la cunoștința, a inteles si ca accepta clauzele prezentului contract.

10.2.    Notificări

10.2.1    Orice notificare sau comunicare referitoare la îndeplinirea prezentului contract/ urmeaza a fi efectuata in baza Documentelor de Finanțare, trebuie să fie transmisă în scris, prin posta cu confirmare de primire sau prin curier cu borderou de primire sau prin telefax cu confirmare de primire (dar nu va putea fi trimisa prin e-mail sau alt format electronic decât daca Banca si Clientul au incheiat o convenție de transmitere a documentelor sub aceasta forma).

10.2.2    Orice notificare sau comunicare a oricărei Parti către cealalta va fi transmisa, la acea adresa a Pârtii sau la numărul de telefax, si purtând mențiunea adresării in atentia persoanei, indicate in prezentul Contract sau la orice alta adresa ori număr de telefax notificate Pârtii respective, pe parcursul existentei Contractului, de către cealalta Parte, in conformitate cu prezenta clauza.

10.2.3    Orice astfel de notificare sau comunicare va fi considerata ca fiind efectiva:

>    daca este inmanata personal la adresa de notificare, la momentul inmanarii;

>    daca este transmisa prin fax, la momentul transmiterii (daca este transmisa intre orele 9.00 -17.00 ora Bucurestiului) sau (in situația netransmiterii in acest interval orar) la ora 9.00 a următoarei Zile Lucratoare.

10.2.4    In dovedirea transmiterii notificării, este suficient sa se dovedească efectuarea inmanarii personale sau a faptului ca notificarea sau comunicarea respectiva a fost corespunzător adresata, timbrata si transmisa prin curier sau, in cazul unui fax, sa se poate infatisa un raport de activitate sau alt tip de raport emis de aparatul transmitatorului cu privire la notificarea respectiva evidențiind numărul de facsimil al destinatarului si numărul de pagini transmise.

10.2.5    Orice document scris trebuie înregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.

10.2.6    Datele pentru transmiterea notificărilor sunt cele precizate in preambulul Contractului.

10.3.    Calculul sumelor datorate

Cuantumului sumelor datorate cu titlu de dobanda, dobanda majorata, dobanda penalizatoare, comisioane, costuri, si cheltuieli si a oricăror alte sume datorate de Client si/sau de oricare Garant conform Contractului va fi determinat de către Banca si este obligatoriu pentru Client si/sau Garant, cu excepția cazului in care se dovedește ca determinarea sumelor s-a făcut pe baza unui calcul eronat.

10.4. Forța Majora

Cazul/cazurile de Forța Majora nu exonerează Părțile de nici una dintre obligațiile lor, dar suspenda efectele prezentului Contract pe durata unui astfel de eveniment. Totuși, Părțile vor continua sa isi indeplineasca toate celelalte obligații care nu au fost afectate de Cazul de Forța Majora. In caz de disputa cu privire la forța majora, acest fapt trebuie dovedit cu documente emise de autoritatile competente (Camera de Comerț si Industrie a României) . Aceasta notificare va conține informații cum ar fi natura Cazului de Forța Majora si, in măsură in care este posibil, perioada estimata cat va dura Cazul de Forța Majora si o estimare a efectelor sale asupra capacitatii Pârtii care il invoca de a-si indeplini obligațiile provenite din prezentul Contract.

10.5.    Legea aplicabila si jurisdicția

10.5.1 Prezentul contract se supune legislației romane si poate fi modificat numai cu acordul ambelor parti, prin acte adiționale.

10.5.2.    Limba care guvernează contractul este limba romana.

10.5.3.    Litigiile si neintelegerile de orice fel dintre părțile prezentului contract privind încheierea, derularea, executarea si modificarea prezentului Contract, vor fi soluționate de parti pe cale amiabila, prin modalitati de rezolvare alternativa a conflictelor: conciliere, mediere, etc., iar daca nu se ajunge la un acord amiabil, agreat de ambele parti, acestea convin soluționarea definitiva a divergentelor pe cale judecătoreasca, competenta apartinand instanțelor judecătorești in circumscripția carora se afla situat sediul Băncii.

împrumutatul si Banca vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătura cu îndeplinirea contractului.

10.5.4.    Daca in termen de 15 zile de la inceperea acestor tratative nu se reușește rezolvarea in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se soluționeze de către instanțele judecătorești din Romania.

10.6.    Titlu executoriu

10.6.1.    Prezentul contract, contractele de garanție accesorii acestuia, angajamentele si Anexele care fac parte integranta din acesta, extrasele de cont menționând sumele de plata ale împrumutatului către Banca sunt titluri executorii prin forța legii in vigoare si fara indeplinirea altor formalități, conform art. 120 din OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit si adecvarea capitalului, cu modificările si completările ulterioare.

10.7.    Confidențialitate

10.7.1.    Părțile sunt obligate sa asigure si sa mențină confidențialitatea Contractului, in condițiile legii.

10.7.2. Clientul accepta in mod necondiționat ca Banca va putea prelucra electronic orice informații si date referitoare la Client, reprezentanții sai si/sau Afiliatii saipe care Banca le afla pe parcursul relației de afaceri cu Clientul sau cu Afiliatii acestuia, precum si sa dezvăluie si sa transmită orice astfel de informații si date in cadrul Băncii.

Banca nu răspunde de autenticitatea documentelor prezentate de Client sau Garanții acestuia.

Prezentul Contract poate fi modificat si/sau completat numai cu acordul ambelor parti, prin acte adiționale.

Contractul isi încetează valabilitatea la data rambursării integrale a creditului.......si achitării

dobânzilor aferente, comisioanelor, spezelor si oricăror alte sume datorate.

Contractul isi inceteaza valabilitatea la orice alta data stabilita de comun acord, fara a se percepe comision de rambursare anticipata.

Prevederile prezentului contract se completează cu "Condițiile generale de afaceri" ale Băncii, care fac parte integranta din prezentul contract, Clientul declarând prin prezenta ca a luat cunostina si accepta prevederile acestora.

Documentele contractului sunt: propunerea tehnica, propunerea financiara, documentația descriptiva, acte adiționale, după caz, alte anexe la contract, după caz.

Acest Contract conține un număr de 15 pagini si s-a incheiat in 4 exemplare, din care doua exemplare au fost reținute de Banca iar doua s-au inmanat Clientului si Garantului.

Prezentul Contract a fost incheiat si intra in vigoare astazi 24.08.2018.

CEC BANK SA-SUCURSALA ALEXANDRU OBREGIA

Raduca Alina Draga Maria

Director

Davidescu Florentina

Sef Serviciu Credite

Client si Garant Real: Sectorul 5 al Municipiului București

Reprezentat de :

Domnul Florea Daniel in calitate de Primar

Semnătură

Semnătură

Semnătură

Semnătură


Doamna Maria Ramona Chivu in calitate de Director General

Florina Dragnea, in calitate de Director General

Elena - Luminița Petrescu, in calitate de Secretarul Sectorului 5

APROBAT,

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București

Conform Hotărârii nr. 33 din data de 28.02.2018

Avizat

Direcția Clienti Mari

Mihai Laura Daniela Director    Semnătură

Nicolau Monica Director Adjunct    Semnătură

Semnat in fata mea, Raduca Alina Draga Maria , Director, data 24.08.2018

întocmit, Mărgărit Livia, Analist Credite

CEC BANK S.A. - Culca Victoriei nr. 13, î.cclorO, București, 030022 • www.ccc.ro « email: offieeffCecc.ro • Tclvcrdc: 0 800 000 8-10 • Tel: -M 021 311 11 19 • l'iu: +4 021 312 S4 25 Capital sudai L170.d-13.7tX) lei • Il«:g. biina.r R.B.-PJR-4O-M6/17.09.1999 • tteg. <x»m. .140/155/13.01.1997 • Cil': 110361897 • IRAN: I1038CECEH00003RON0000001 ♦ Înregistrată sub tir. 7SQ In registrul dc cvidcnjrt n prelucrării, datelor cu cnroctcr personal « operator dc date cu rarneter personal 1262

Anexa nr. 1 la Contractul de Credit nr. RQ18087480955680'

Definiții

Termenii din Contractul de Credit nr. RQ18087480955680 din data 24.08.2018 vor avea următorul inteles:

“Afiliat" inseamna (a) o persoana fizica/ persoana juridica (i) in care Clientul, In mod direct sau indirect, prin unul sau mai mulți intermediari, deține controlul, sau (ii) care se afla sub controlul Clientului sau (iii) care se afla, impreuna cu Clientul, sub controlul unei terte persoane, in care prin „control" se intelege deținerea a minim 20 % din totalul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot in persoana juridica respectiva si (b) soțul, rudele sau afinii Clientului persoana fizica pana la gradul al patrulea inclusiv.

“Banca” inseamna CEC BANK S.A. cu sediul in București, strada Calea Victoriei, nr. 13, judet/sector 3, avand număr de inregistrare in Registrul Comerțului J40/155/13.01.1997, cod unic de inregistrare 361897, acționând prin oricare dintre unitățile sale teritoriale (sucursale, inclusiv agenții, precum si alte sedii ale sale secundare conform legii), precum si orice succesor in drepturi al acesteia.

„Caz de Neexecutare” inseamna situațiile prevăzute la clauza 9.1.

“Cerere de Rambursare Anticipata” inseamna o cerere ce poate fi transmisa de către Client Băncii, in cadrul duratei unei Facilitați de Credit, prin care se solicita rambursarea parțiala sau totala a sumelor datorate Băncii inainte de scadenta acestora; fiecare Cerere de Rambursare Anticipata este irevocabila si devine din momentul înregistrării la registratura Băncii, parte integranta a Contractului.

„Cerere de Tragere”/ inseamna o cerere si/sau ordin de plata pentru efectuarea unei Trageri, transmisa de către Client Băncii in baza Contractului si inregistrata la registratura Băncii [ 'întocmită pe formularul standard al Băncii pentru acest produs]; fiecare Cerere de Tragere devine parte integranta a Contractului din momentul plătii tuturor costurilor aferente si acceptării de către Banca,.

„Codebitor” sau garant-codebitor, inseamna persoana care s-a obligat alaturi de Imprumutatul-Client, in solidar, indivizibil si necondiționat sa ramburseze sau sa garanteze rambursarea sumelor împrumutate de acesta conform contractului de credit precum si care s-a obligat sa indeplineasca orice alta obligație a împrumutatului fata de Banca, rezultând din contractul de credit si alte documente de garanție si/sau finanțare, in solidar si indivizibil cu împrumutatul.

„Contract” inseamna prezentul Contract de Facilitate de Credit impreuna cu toate anexele sale, considerate facand parte integranta din Contract, asa cum Contractul, inclusiv anexele, este modificat sau completat prin acte adiționale in orice moment.

“Dobanda de Baza” inseamna ROBOR prevăzută in Contractul de Facilitate de Credit, ce poate fi modificata sau revizuita periodic de către Banca in cadrul duratei Facilității de Credit, pana la plata totala a datoriilor Clientului către Banca. Nivelul ROBOR este revizuibil la termenele menționate in prezentul Contract si nu necesita notificare prealabila.

“Dobanda Penalizatoare” inseamna suma exprimata procentual, ce va fi calculata lunar si se aplica asupra soldului creditului restant incepand cu data declarării exigibilității anticipate a creditului sau de la data declanșării procedurilor judiciare si vor f reținute din sumele recuperate de Banca in urma punerii in executare a Documentelor de Finanțare si de Garanție respective si pana la recuperarea integrala a creanței Băncii sau potrivit legii, după caz.

CCGjUANKS.A. r CnlcnVichjna nx.âȘ/Scctur 3, hucurcșt{( 030022 .. www,t    ......._    .    _______ ,    ___________

~.1O *.cinuQ: o!Țice@ecc.to •'lch-cnlc; 0 QOO OQO 043.’.Tel? 1:4 021 31).'11 1'/» J’ux: +4.02i'3l2'5<l'25L

Hjd/355/i'3.0hW,97-----:—•'    5'-:

djiț^jrjcn’i-ftctcr pc rs


sub-hr„7SQ în registrul c


Cnptrrtlt;sodiill,170/1^3;700-lcy « Rcg.bilțipir R:n^PJH.-^G-t)46/17.0.9..19(?9 * Rcg.-txnn,^d/.155/i3.()l..W.97 - Cri’:.RO3<ilfl97--«;lliANj RO38CECRB'00003RbN0006001 ;;»-înreg]»'tndX' txul dc.cvîdcniÂ^ prcliicbAril.dotelor cil parnctc.r pc'rsohtil,< optii'arorțic cljițci'pjrrft'rnctftr pcrstfunl 1262'

“Documente de Garanție” inseamna toate garanțiile cerute de către Banca, de orice tip si in forma acceptata de Banca de ia un Client ca o condiție pentru efectuarea oricărei Trageri in baza Facilității de Credit si orice alt document (prezent sau viitor) prin care se constituie drepturi de garanție si/sau drepturi de despăgubire si/sau orice alta forma de garantare in favoarea Băncii, in scopul de a garanta îndeplinirea obligațiilor Clientului fata de Banca in baza Documentelor de Finanțare la care acesta este parte.


“Documentele de Finanțare” inseamna Contractul impreuna cu Documentele de Garanție si orice alte contracte, cereri, inclsuiv cererea de credit, ordine de plata, corespondenta scrisa intre Client si Banca , documente incheiate sau semnate conform sau in legătură cu aceste documente, inclusiv extrasele de cont emise de Banca precum si orice alte documente identificate ca atare de către Banca si Client.

"Efect Negativ Semnificativ" inseamna un efect negativ semnificativ asupra sau o schimbare negativa semnificativa in:

a.    afacerea, situația financiara, activele sau reputația Clientului [si/sau a Afîliatilor acestuia]1 privite ca un întreg, care in opinia Băncii ar putea avea un impact major negativ asupra condiției financiare sau asupra activelor Clientului;

b.    capacitatea Clientului de a executa si indeplini obligațiile sale născute in baza oricărui Document de Finanțare;

c.    validitatea, legalitatea sau posibilitatea de punere in executare a oricărui Document de Finanțare;

d.    validitatea, legalitatea sau posibilitatea de punere in executare a oricărei garanții constituite in baza oricărui Document de Garanție sau asupra priorității si rangului oricăreia dintre acele garanții; sau

e.    capacitatea Băncii de a exercita sau de a pune in executare orice drepturi in baza Documentelor de Finanțare.

„Facilitate de Credit" inseamna un credit de investiții si/sau un credit pentru finanțarea activitatii curente/ linie de credit/ credit pentru finanțarea stocurilor, sau orice produs de finanțare pentru clientela persoane juridice din oferta Băncii.

„Forța Majora” este o împrejurare de fapt imprevizibila si de neinlaturat, care impiedica in mod obiectiv si fara nicio culpa din partea debitorului executarea obligației contractuale a acestuia. Sunt considerate cazuri de forță majoră: orice dezastru natural, cutremurele, inundațiile, incendiile, atac terorist, război, insurecție, instituirea stării de necesitate, tulburări sociale, revoluțiile, grevele generale. Dar nu toate aceste evenimente sunt, fără disctincție, cazuri de forță majoră, ci numai acelea care sunt extraordinare, adică, deopotrivă imprevizibile, insurmontabile și care fac imposibilă executarea obligației analizate. Pentru a beneficia de exonerarea de răspundere pentru cazuri de forță majoră, trebuie îndeplinite următoarele condiții:

a)    în 5 zile de la începutul evenimentului de forță majoră, Clientul trebuie să comunice în scris Băncii nașterea evenimentului si sa prezinte un certificat eliberat de Camera de Comerț și Industrie Teritorială care va examina cazul și va elibera Certificatul de forță majoră pentru cazul dat;

b)    începutul și sfârșitul evenimentului de forță majoră să Fie consemnat tehnic în evidența Clientului (de serviciul de specialitate, prin procese verbale);

c)    Clientul va notifica Banca in 15 zile de la încetarea evenimentului de forță majoră.

„Garant ”, inseamna un Garant Fidejusor, Garant Real sau un Codebitor.

„Garant Real” inseamna persoana fizica sau juridica care semnează cu Banca un Document de Garanție prin care acesta constituie o garanție reala in favoarea Băncii (garanție reala imobiliara-ipoteca, garanție reala mobiliara-gaj) pentru garantarea obligațiilor Clientului fata de Banca, renunțând la beneficiul de diviziune si discutiune.

CJ2G:BAN(<S\A. " Culca Victoriei nr, 13j;Sr.dor3, JJucurcyti,-030022,» www.ccc.io «.e.nuuȚt.offtceC&a&uw .• ?Jcl»,crdc; 0 (|00 pQO    -+'4    11 19 •    T«ț’.02i2312 S^:25)

C«pîh.l1it>duil37b.^43f/b0.lu!*.RftgJ)iin.atrtv;B.fl»JlV4d-<MG?Î7.q9>.1999 »'Rcg?coni,'J4b/(135Z-tM.'Jl9^7-V Ofe HO36lfl97'«inAN:;.!<03SCnCJ^iQ0003HON0006()6l. • •Inreylstnttîl' sub’nir/750 lrvfcfț]sti:ni dc cvîdenjAa'prcjucȚXriî^oțrlpr-CH caracter pcLSpn'nl^^pcrațocd.cda're/oiimnrncter personall.lUfci':

“Marja” inseamna rata procentuala anuala stabilita de Banca si adaugata Dobânzii de Baza pentru Facilitatea de Credit. Banca poate majora Marja in condițiile in care clasa de risc si/sau performanta financiara a Clientului, determinata pe baza ultimelor situații financiare, se deteriorează sau in cazul apariției unui Eveniment Negativ Semnificativ, cu notificarea prealabila a Clientului.

“Marja Majorata” inseamna rata procentuala anuala stabilita de către Banca conform prezentului Contract, aplicata la intreaga suma neplatita, cu privire la orice suma neplatita la scadenta aferenta (indiferent daca la scadenta stabilita, la cerere sau altfel) ori cu privire la suma nereintregita in cazul Facilității de Credit sub forma de linie de credit, care se adauga Dobânzii de Baza pentru Facilitatea de Credit respectiva, inlocuind Marja.

„Moneda Creditului” inseamna moneda in care este acordat creditul si in care vor trebui făcute orice plăti in baza Contractului, cu excepția unor prevederi exprese contrare.

„ROBOR” (Romanian Interbank Offer Rate) inseamna rata de referință interbancara calculată de Banca Naționala a României care a fost insarcinata sa efectueze activitatile pentru stabilirea ratei de referința ROBOR pentru depozitele in RON pe piața monetara interbancara (Fixing). Rata de referința este afisata pentru perioada relevanta pe pagina Reuters corespunzătoare (daca aceasta pagina este înlocuita sau serviciul respectiv nu mai este furnizat, Banca va indica o alta pagina sau un alt serviciu ce afiseaza aceasta rata de dobanda).

„Sarcina” inseamna orice drept de garanție reala mobiliara, drept de gaj, drept de ipoteca, drept de retentie, drept de opțiune, drept de răscumpărare, privilegiu, drept de folosința, interdicție de înstrăinare sau de grevare cu sarcini, orice măsură asiguratorie sau de executare silita mobiliara sau imobiliara sau orice alta restricție cu efect similar asupra oricărui bun corporal sau incorporai, precum si orice alte drepturi create in favoarea unei persoane in legătură cu asemenea bunuri.

„Soldul Facilității de Credit” inseamna, la orice moment, partea din Facilitatea de Credit care a fost utilizata de către Client si nu a fost rambursata de acesta din urma, indiferent daca astfel de sume sunt sau nu scadente conform Contractului.

“Termen” inseamna data limita pana la care Clientul trebuie sa ramburseze toate sumele datorate Băncii in baza Contractului.

“Tragere” inseamna orice utilizare de către Client a unei Facilitați de Credit conform Contractului, in urma careia se naște obligația Clientului de rambursare a sumelor datorate Băncii conform Contractului.

“Zi Lucratoare” inseamna o zi (alta decât Sambata, Duminica si sărbătorile legale) in care băncile sunt in general deschise pentru operațiuni.

CEC BANK S. A. • Cnlc.a Victoriei nr. 13, 5'cetor 3, Bucurujti, 030022 • www.ccc.ro « enuiil: uffiectftecc.ro • Tclvcrdc: 0 800 800 848 • Tel: +4 021 311 11 19 • Piue; +4 021 312 54 25 Cupilitl social 1.170.443.700 Ici « IUK; b.ir.cm ItB.-P.Ht40-046/17.09.1999 • Uejj. «un, J4O/.155/13.01.1997 • CIP: 110361097 • IRAN: R038CIÎCKB00003IION0000001 • tmcgislniGi sub ur. 750 m registrul tic cvidenjA a prelucrai ii dârelor cu carneter personal « operator de dar.... .....‘

dpe ^ji^-arnctcr personal 1262CONTRACT DE IPOTECA ASUPRA CREANȚELOR REZULTATE DIN VENITURILE PROPRII ALE AUTORITAT1I ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE

Nr. 103

Parti:


1.


2.


Sucursala Piața Victoriei, cu sediul in Bd lancu de Hunedoara, nr. 8, sectorul 1, număr de ordine in registrul comerțului J40/6352/26.05.2015, avand CUI 34565280, in numele si pe seama CEC BANK S.A., cu sediul in București, Calea Victoriei, nr.13, Sector 3, număr de ordine in Registrul Comerțului J40/155/13.01.1997, cod unic de înregistrare 361897, număr de inmatriculare in registrul instituțiilor de credit RB-PJR-40-046/17.09.1999, înregistrata sub nr.758 iri registrul de evidenta a prelucrării datelor cu caracter personal, operator de date cu caracter personal 1262, telefon 021-230.17.45, fax -, reprezentata in prezentul contract prin Alina-Draga-Maria funcția Director si prin Davidescu Florentina funcția Sef Serviciu Credite, in calitate de CREDITOR, denumita in continuare "Banca"

Sectorul 5 al Municipiului București organizata si funcționând in conformitate cu prevederile Legii Administrației Publice locale nr.215/2001 cu modificările si completările ulterioare si a Legii nr.273/29.06.2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare, reprezentata prin:

Florea Daniel, in calitate de Primar al Sectorului 5 al Municipiului București -ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE si

Chivu Maria Ramona, in calitate de Director General, Direcția Generala Economica

Florina Dragnea, in calitate de Director General, Direcția Generala Juridica

Elena - Luminița Petrescu, in calitate de Secretarul Sectorului 5 in baza Hotărârii nr. 33/ 28.02.2018 adoptata de Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, denumita in continuare "Garant”

OBIECTUL CONTRACTULUI DE IPOTECA ASUPRA CREANȚELOR

Garantarea creditului, in valoare de 100.000.000 (osutamilioane) lei, contractat de către Debitor cu BANCA, conform Contractului de Credit nr. RQ18087480955680/24.08.2018 Garantarea acestui împrumut consta in garantarea achitării tuturor sumelor datorate de Debitor, conform Contractului de Credit nr. RQ18087480955680/24.08.2018

GBG BANp/S'Â. * Cnk-n Victoriei nr. 13, Scctor3, Bucu rejti', 030022.»‘wwv,■.‘ccc.ro «:enimÎ! otficc@ci;c.rd »Tc|verdcY0.80b 800.M8 * Tel; H 0213111119'• Pnx:'‘E^'021'312;54'25 Capllrtl 5o/îtn4',17Q.dd3i70(Hep'.Rc2p’fuic.irRK:;PJR;4QdM8/17.09.1999 ‘

aubnr,7S8-ntregtst.ni!det7klen[ă ii poducrlini dațiloftacaractef personal«;bpcrațWrdfedfite.eu'c«r«i.4Kiipcfșo'’®lî?62

TERMENII CONTRACTULUI

1.    Definiții

In sensul prezentului Contract de Ipoteca asupra Creanțelor, prin termenii si expresiile de mai jos se intelege:

"Caz de executare silita” reprezintă oricare din următoarele situații:

a.    neplata de către Debitor a oricărei Obligații Garantate ajunse la scadenta;

b.    neplata la cerere a oricărei Obligații Garantate platibile la cerere, sau

c.    orice situație care determina scadenta anticipata a Obligației Garantate. "Documente Financiare” reprezintă următoarele: Contractul de Credit, prezentul Contract de Garanție, Contractele de Ipoteca / Gaj asupra bunurilor din Patrimoniul Privat al Garantului;

"Trezoreria locala”- definita la pct. 3.2.;

"Obligații Garantate” reprezintă toate sumele prezente sau viitoare care sunt sau pot deveni datorii ale Debitorului către Banca, decurgând din sau fiind in legătură cu Documentele Financiare, incluzând: creditul contractat, dobanda aferenta creditului, marja majorata si penalitățile calculate pentru ratele si dobânzile neachitate la scadentele prevăzute in Contractul de Credit, taxe si comisioane, cheltuieli de judecata si orice alte costuri suportate de Banca pentru protejarea si aplicarea drepturilor sale decurgând din Documentele Financiare si orice alte sume si despăgubiri datorate conform Documentelor Financiare.

2.    Garanția

2.1.    Pentru asigurarea rambursării creditului si achitării tuturor celorlalte Obligații Garantate, Garantul, prin semnarea prezentului Contract, constituie ipoteca mobiliara, in favoarea Băncii asupra veniturilor proprii pe care le inregistreaza in prezent, enumerate si descrise in Anexa nr. 1 a prezentului Contract. Gradul de acoperire cu garanții este de minim 105 %.

2.2.    Garantarea rambursării creditului si achitării tuturor celorlalte Obligații Garantate cu aceste venituri prezente si viitoare este denumita in acest Contract drept ‘Ipoteca mobiliara asupra veniturilor proprii”.

Părțile convin ca, in cazul restructurării creditului garantat, prin includerea in soldul acestuia a contravalorii ratelor, dobânzilor si comisioanelor restante, prezenta ipoteca mobiliara va garanta intreaga creanța rezultata, plus dobânzile, dobânzile penalizatoare, costurile si spezele aferente, conform Contractului de Credit, cu modificările ulterioare.

3. Executarea silita a Contractului

3.1.    La producerea unui Caz de executare silita, dreptul de garanție conferit conform prevederilor Art. 1 din prezentul Contract poate deveni executoriu. Oricând după producerea unui Caz de executare silita, Banca are dreptul sa inițieze procedura executării silite prin poprire si sa isi exercite toate drepturile prevăzute de Codul de Procedura Civila aplicabil la data declanșării procedurii.

3.2.    Procedura executării Contractului in situația in care obiectul Ipotecii asupra veniturilor proprii ii reprezintă sumele existente in conturi la Trezoreriile din cadrul serviciilor publice descentralizate ale Ministerului Finanțelor Publice (denumite in prezentul Contract "Trezorerii Locale"), se va realiza conform procedurii executării silite descrise in Codul de Procedura Civila.


a. a întreprins toate masurile pentru asumarea si aducerea la indeplinire a obligațiilor sale, conform prezentului Contract;

b. condițiile prezentului Contract se vor aplica cu prioritate fata de orice alte revendicări ale unor terti către Debitor, indiferent daca aceste terte parti cunosc sau nu Contractul de Ipoteca asupra Creanțelor, conform art. 2430 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil republicata, si prevederilor Art 63, alin. 1 si 9, Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizata.

4.2. Garantul se obliga fata de Banca ca, fara acordul scris al acestuia, nu va garanta achitarea altor obligații cu veniturile care fac obiectul prezentului Contract de Ipoteca asupra Creanțelor.


5. Titlu executoriu

Acest Contract de Ipoteca asupra Creanțelor constituie titlu executoriu conform art. 2431 din Legea nr. 287/2009 privin Codul Civil, republicata si constituie obligații care pot fi impuse bugetelor locale respective, in conformitate cu prevederile art. 63 alin. (9) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizata si conform legislației bancare in vigoare.

6. Diverse

6.1.    Nesolicitarea de către Banca a oricărui document prevăzut in Contract nu constituie o renunțare la acest drept, BANCA putând solicita oricând prezentarea documentelor prevăzute in Contract, pana la plata integrala a Obligațiilor Garantate.

6.2.    Neexercitarea de către Banca a oricărui drept prevăzut in Contract sau de legislația in vigoare sau exercitarea lui cu intarziere nu constituie o renunțare la acest drept potrivit legii.

6.3.    Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătură cu prezentul Contract vor fi soluționate pe cale amiabila, iar daca acest lucru nu este posibil, litigiul va fi soluționat de instanța judecătoreasca, conform normelor Codului de Procedura Civila aplicabil.


6.4.    Prezentul Contract de Ipoteca asupra Creanțelor isi produce efectele de la data la care obligația garantata ia naștere, respectiv punerea la dispoziție a creditului/emiterea scrisorii de garanție bancara, iar constitutorul dobândește drepturi asupra bunurilor ipotecate, conform art. 2387 si 2409 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil republicata, si isi inceteaza valabilitatea la data plătii integrale a tuturor obligațiilor fata de Banca, obligații decurgând din Contractul/Contractele de Credit.

6.5.    Anexa nr. 1 privind veniturile proprii constituite drept garanție face parte integranta din prezentul Contract.

6.6.    Banca va inregistra prezenta ipoteca mobiliara asupra creanțelor la Arhiva Electronica de Garanții Reale Mobiliare, conform dispozițiilor Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicata, art. 1579, toate spezele privind incheierea, 'înregistrarea si radierea prezentului contract fiind in sarcina Garantului.

6.7.    Banca, in calitate de operator de date cu caracter personal, informează GARANTUL, persoana juridica, ca respecta prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal șl privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), prevederi pe care GARANTUL le poate regăsi pe site-ui oficial CEC Bank SA..

6.8. Modificarea clauzelor prezentului Contract poate fi făcută numai prin acordul ambelor parti, prin incheierea unui Act adițional.

încheiat astazi 24.08.2018 in 3 exemplare originale, 1 pentru Garant si 2 pentru Banca.

CEC BANK - S.A.

SUCURSALA PIAȚA VICTORIEI

Reprezentata de:

Nume: Davidescu Florentina

Funcție: Sef Serviciu Credite


Reprezentata de:

Nume: Raduca Alina Draga Maria

Funcție: Director

GARANT

Sectorul 5 al Municipiului București Reprezentat de:

Nume: Florea Daniel Funcție: Primar

Nume: Maria Ramona Chivu Funcție: Director General

Nume: Florina Dragnea Funcție: Director General

Nume: Elena - Luminița Petrescu Funcție: Secretarul Sectorului 5 Avizat

Direcția Clienti Mari

Mihai Laura Daniela Director Nicolau Monica Director Adjunct

Semnat in fata mea

Raduca Alina Draga Maria

Director 24.08.2018

întocmit

Mărgărit Livia-Analist credite

LISTA VENITURILOR PROPRII    Anexa 1

CONSTITUITE IN GARANȚIA RAMBURSĂRII CREDITULUI SI PLĂTII TUTUROR CELORLALTE OBLIGAȚII GARANTATE

Denumirea venitului propriu luat in garanție

Contul de ia Trezorerie unde se incaseaza venitul propriu luat in garanție

Valoare venituri proprii luate in garanție

Capacitatea de colectare a venitului propriu

Valoare venituri proprii acceptate in garanție

Valoarea maxima a veniturilor proprii acceptate in garanție

Cote defalcate din impozitul pe venit

R025TREZ70521040201XXXXX

157.341.000

99,99%

157.325.266

157.325.266

Sume alocate ptr. echilibrare

RO77TREZ70521110206XXXXX

31.396.000

99,99%

31.392.860

31.392.860

Alte impozite pe venit, profit si

câștiguri din capital

R018TREZ70521050250XXXXX

1.961.000

99,94%

1.959.823

1.959.823

Impozite si taxe pe clădiri

RO71TREZ7052107020101 XXX

55.409.000

99,99%

55.403.459

55.403.459

Impozite si taxe pe teren

R018TREZ7052107020201 XXX

8.839.000

99,98%

8.837.232

8.837.232

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

RO70TR EZ70521070203XXXXX

6.965 000

99,92%

6.959.428

6.959.428

Alte impozite si taxe pe proprietate

RO66TREZ70521070250XXXXX

917.000

98,81%

906.088

906.088

Taxe hoteliere

RO39TREZ70521120207XXXXX

847.000

99,92%

846.322

846.322

Impozit pe spectacole

RO95TREZ70521150201XXXXX

262.000

99,86%

261.633

261.633

Impozite pe mijloace de transport

R090TREZ7052116020201XXX

23.478.000

99,99%

23.475.652

23.475.652

Taxe si tarife pentru eliberare de licențe si autorizații de funcționare

RO92TREZ70521160203XXXXX

1.279.000

100%

1.279.000

1 279.000

Alte taxe pentru utilizare de bunuri

RO88TREZ70521160250XXXXX

893.000

99,93%

892.375

892.375

Alte impozite si taxe fiscale

RO39TREZ70521180250XXXXX

60

96,47%

58

58

Venituri din concesiuni, închirieri

R013TREZ70521A300530XXXX

424.000

99,83%

423.279

423.279

Venituri din prestări servicii si alte activitati

R093TREZ70521330208XXXXX

620.000

99,68%

618.016

618.016

Taxe administrative si eliberări permise

RO35TR EZ70521340250XXXXX

171.000

99,66%

170.419

170.419

Amenzi penalitati si confiscări

R039TREZ70521A350102XXXX

16.226.216

99,99%

16.224.593

16.224.593

Diverse venituri

RO83TREZ70521360250XXXXX

61.000

99,77%

60.860

60.850

TOTAL

307.039.276

307.036.364

307.036.364

CEC BAligycjA. • Calea Victoriei or. 13, Sector3, București, 030022* www.ckjo

«reaaib ofTtcecctc.ro »TdvetCe: 0S00 SOO S48 • Teb t4 021311 11 19 • Fax: +4021312 54 25 Capital soctă L 170.443.700 Ici • Rec . bancar R£.-PJR-40-046/17«0?.1?99 • Reg. corn. •H0/I55/13.01.1997 • OF: RO361897 • IBAK. ROSSCECEBOOOOORONOOCOOOl • îaregisaaț sub nr. 758 îa regisrul de evidența a prelucrării datdoreu caracter personal * operator ce dare cu csracer personal 1262CONTRACT DE IPOTECA MOBILIARA - conturi -

Numărul 102

Acest Contract de Ipoteca Mobiliara a fost incheiat la data de 24.08.2018, in baza Legii Legea 287/2009 privind Cod Civil, republicata, art.2387-2389, intre:

(1)    Sucursala Plata Victoriei, cu sediul in Bd lancu de Hunedoara, nr. 8, sectorul 1, număr de ordine in registrul comerțului J40/6352/26.05.2015, avand CUI 34565280, In numele si pe seama CEC BANK S.A., cu sediul in București, Calea Victoriei, nr. 13, Sector 3, număr de ordine in Registrul Comerțului J40/155/13.01.1997, cod unic de înregistrare 361897, număr de inmatriculare in registrul instituțiilor de credit RB-PJR-40-046/17.09.1999, înregistrata sub nr.758 in registrul de evidenta a prelucrării datelor cu caracter personal, operator de date cu caracter personal 1262, telefon 021-230.17.45, fax -, reprezentata in prezentul contract prin Raduca Alina-Draga-Marla funcția Director si prin Davidescu Florentina funcția Sef Serviciu Credite, in calitate de CREDITOR, denumita In continuare "Banca"

si

(2)    Sectorul 5 al Municipiului București, cu sediul in București, Sectorul 5, str. Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, cod unic de înregistrare 4433953. renrezentata de:

> in calitate de GARANT, (denumita in continuare „Garant”).

in următoarele condiții:

6.1.1. Garantul constituie in favoarea Băncii ipoteca mobiliara asupra următoarelor conturi ale Garantului: R011CECEB00030RON0234240, RO98CECEB0Q030RON0234711, R028CECEB00030RON0234710 deschise la CEC Bank SA .


1. precum si asupra tuturor drepturilor cu privire sumele existente in aceste conturi, pentru garantarea plătii si descărcării in întregime a obligațiilor in baza Contractului/Contractelor de Credit RQ18087480955680 din 24.08.2018 Inchelat/incheiate intre Sectorul 5 al Municipiului București, In calitate de împrumutat

sl Banca (cu modificările ulterioare) („Contractul/Contractele de Credit") pana |a concurenta sumei principale împrumutate in valoare de 100.000.000 (osutamilioane) lei, plus dobânzile, dobânzile majorate, costurile si spezele bancare aferente precurn si a oricăror alte sume datorate sau potențial datorate Băncii in baza Contractului/Contractelor de Credit in vigoare la data executării,

2.    Garantul declara ca a luat cunoștința de conținutul Contractului/Contractelor de Credit.

3.    Aceasta ipoteca mobiliara este o garanție continua si se va intinde pana la ultima plata a sumelor datorate de către împrumutat in baza Contractului/Contractelor de Credit, indiferent de orice plata sau indeplinire intermediara, totala sau parțiala.

4.    Garantul declara si garanteaza Băncii (i) ca a întreprins toate acțiunile necesare pentru a asigura ca ipoteca mobiliara constituita prin prezentul contract reprezintă o obligație valabila din punct de vedere legal a Garantului, care poate fi pusa in executare in conformitate cu termenii prezentului contract, (ii) ca bunurile afectate garanției sunt in proprietatea sa deplina, (iii) ca bunurile afectate garanției sunt libere de orice sarcini (cu excepția prezentei garanții), (iv) ca nici o persoana nu are dreptul de a formula vreo pretenție cu privire la dreptul de proprietate, folosința sau posesie asupra bunurilor afectate garanției, (v) ca nu a fost început nici un litigiu sau orice alta procedura judiciara sau administrativa cu privire la titlul de proprietate al Garantului asupra bunurilor afectate garanției, si (vi) ca de ia momentul inregistrarii prezentei ipoteci mobiliare Banca va[/vor] avea un drept de preferința de rang I asupra bunurilor afectate garanției. Declarațiile si garanțiile conținute in aceasta clauza vor fi considerate a fi reconfirmate de către Garant in fiecare zi pana la data împlinirii in intregime a obligațiilor garantate prin prezentul contract, cu privire la circumstanțele existente ia momentul respectiv.

5.    Garantul se obliga fata de Banca (i) sa nu constituie si sa nu permită subzistenta nici unei sarcini asupra bunurilor afectate garanției si (ii) sa nu transfere nici un drept cu privire la bunurile afectate garanției.

6.    Garantul se obliga sa semneze si sa pună la dispoziție toate actele sau inscrisurile si sa întreprindă toate acțiunile ce vor fi solicitate de Banca pentru (i) perfectarea sau conservarea garanției create prin prezentul contract; (ii) conservarea sau protejarea tuturor drepturilor Băncii din prezentul contract sau (iii) facilitarea executării prezentei garanții sau a oricărei parti din aceasta sau exercitarea oricărui drept, facultate sau autoritate discreționara cu care Banca este investita in baza prezentului contract, in oricare dintre aceste cazuri imediat după cererea Băncii si pe cheltuiala Garantului.

7.    Banca va înregistra prezenta ipoteca mobiliara asupra contului la Arhiva Electronica de Garanții Reale Mobiliare, conform dispozițiilor Legii nr.60/2012 privind aprobarea O.U.G. nr.79/2011 pentru reglementarea unor masuri necesare intrării in vigoare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil, art.l pct.3 alin.(21) si (22), toate spezele privind încheierea inregistrarea si radierea prezentului contract fiind in sarcina Garantului.

8.    Garantul declara ca este de acord ca, in cazul In care nu isi onorează obligațiile de plata către Banca conform Contractului/Contractelor de Credit, Banca va declara creditul scadent si va executa delndata prezentul contract. Drepturile Băncii conferite de legea romana unui creditor garantat cu o ipoteca mobiliara, astfel cum acestea

• ....... ■ •

sunt modificate, extinse si/sau amendate prin prezentul contract, se nasc la semnarea prezentului contract si vor putea fi puse in executare de către Banca in orice moment in legătură cu oricare parte a bunurilor afectate garanției, inclusiv prin luarea in posesie a sumelor existente in conturile Garantului deschise in evidentele Băncii, fara declararea exigibilității anticipate a contractului de credit, la apariția unui caz de neexecutare, fie si neplata unei singure rate de credit sau orice alta suma datorata Băncii, conform Contractului/Contractelor de Credit.

9.    Părțile convin ca, in cazul restructurării creditului garantat, prin includerea in soldul acestuia a contravalorii ratelor, dobânzilor si comisioanelor restante, prezenta ipoteca mobiliara va garanta intreaga creanța rezultata, plus dobânzile, dobânzile penalizatoare, costurile si spezele aferente, conform Contractului de Credit, cu modificările ulterioare.

10.    Banca are dreptul sa execute ipoteca mobiliara constituita prin prezentul contract utilizând orice procedura in condițiile legii, Banca urmând a alege modalitatea cea mai profitabila pentru recuperarea creanței sale, urmarindu-se acoperirea integrala a datoriilor către Banca, inclusiv aproprierea oricărui bun afectat garanției in contul creanței Băncii. Banca are dreptul sa debiteze deindata soldurile conturilor afectate prezentei garanții, Garantul renunțând in acest sens la beneficiul termenului. In caz de executare silita a bunurilor afectate garanției, toate cheltuielile, spezele, precum si toate sumele ramase neacoperite prin valorificarea acestora sunt si raman in sarcina Garantului.

11.    Banca isi rezerva dreptul de a isi insusi produsele bunului ipotecat, in contul creanței, creanța diminuandu-se cu contravaloarea fructificării produsului, in conformitate cu art. 2395 din Legea 287/2009 privind Cod Civil, republicata.

12.    Atât Banca, cat si mandatarii, administratorii, funcționarii, angajatii, delegații si consultanții acesteia, nu vor fi răspunzători pentru nici o pretenție, cerere, obligație, pierdere, prejudiciu, costuri sau cheltuieli suportate sau aparute in legătură cu exercitarea sau potențiala exercitare sau omisiunea de a exercita oricare dintre drepturile si puterile dobândite conform prezentului contract, altfel decât in cazul culpei grave sau dolului.

13.    Prezentul contract de ipoteca mobiliara constituie titlu executoriu conform art. 120 din OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit si adecvarea capitalului - Legea bancara - aprobata si modificata prin Legea nr. 227/2007, cu modificările ulterioare si conform art. 2431 din Legea 287/2009 privind Cod Civil, republicata.

14.    Prezentul contract este guvernat de legea romana. Litigiile de orice natura izvorâte din prezentul contract ori in legătură cu acesta se vor soluționa de instanțele competente material in circumscripția carora se afla situat sediul sucursalei Băncii indicat in prezentul contract.

15.    Banca, in calitate de operator de date cu caracter personal, informează GARANTUL, persoana juridica, ca respecta prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), prevederi pe care GARANTUL le poate regăsi pe site-ul oficial CEC Bank SA.

CF.CBANKS.A.• Calcn Victoriei nr. 13, Sector 3, Bucuregi, 030022 ♦ www.cec.ro * email: office@cec.ro • Telverde: 0 800800 848 * Tel: +4 021311 11 19 « Fax: 1-4 021 312 34 25 Capital social 1.170.443.700 Ici • Rcg.linricniR.B.-FJR-40-040/l7.09.1999 • Reg. corn. J40/1S5/13.01.1997 • CIF: RO361897 • IHAN:RO38Cl'.CEB0D003RON(X)00001 • înregistrată sub nr. 758 în registrul de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal « operator dc date eu caracter personal 1262


încheiat astazi 24.08.2018, in 3 exemplare originale, 1 pentru Garant si 2 pentru Banca.

CEC BANK - S.A.

SUCURSALA PIAȚA VICTORIEI

Reprezentata de:

Reprezentata de:

Nume: Davidescu Florentina

Funcție: Sef Serviciu Credite


Mume: Raduca Alina Draga Maria

Funcție: Director

GARANT

Sectorul 5 al Municipiului București

Reprezentat de:

Nume: Florea Daniel

Funcție: Primar

Nume: Maria Ramona Chivu Funcție: Director General

Nume: Florina Dragnea

Funcție: Director General

Nume: Elena - Luminița Petrescu

Funcție: Secretarul Sectorului 5

Avizat

Direcția Clienti Mari

Mihai Laura Daniela Director

Nicolau Monica Director Adjunct

Semnat in fata mea Raduca Alina Draga Maria

Director-24.08.2018

întocmit

Mărgărit Livia

CEC BANK S.A. • Calea Victoriei nr. 13, Sector 3, Ruciiregi, 030022 »www.cce.ro« email: officc@ccc.ro • Tclvenk: 0 SOO 800 848 • Tel: H 021 311 II 19 • l’ax: M 021 312 54 25 Capital social 1.170.443.700 lei ♦ Reg. bancar R.B.-PJR-4U-O46/17.09.1999 • Reg. cotn. J40/155/13.01.1997 • CIF: 110361897 • IRAN: RO30CECEUOOOO3RONOOOOOO1 • Înregistrată sub nr. 758 în registrul dc evidență a prelucrării datelor cu caracter personal« operator dc dnlc cu caracter pcnonnl 1262

»

*


Analist credite

5/5

CONTRACT DE CREDIT DE INVESTIȚII

Nr. RQ18086299955882

încheiat intre:

CEC BANK S.A., cu sediul in București, Calea Victoriei nr.13, Sector 3, număr de ordine in Registrul Comerțului J40/155/13.01.1997, cod unic de inregistrare 361897, număr de inmatriculare in registrul instituțiilor de credit RB-PJR-40-046/17.09.1999, inregistrata sub nr.758 in registrul de evidenta a prelucrării datelor cu caracter personal, operator de date cu caracter personal 1262, prin Sucursala Victoria cu sediul in București str. Calea Victoriei, nr. 11, Sectorul 3, număr de ordine in Registrul Comerțului J40/6323/25.05.2015, cod unic de înregistrare 34558614, telefon 021/2025092, fax 021/3131847,reprezentata prin Amalia luliana lonescu, in calitate de Director si prin Elisaveta Paraschiv in calitate de Sef Serviciu Credite, denumita in continuare "Banca”

si

Sectorul 5 al Municipiului București, cu sediul in București, Sectorul 5, str. Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, cod unic de inregistrare 4433953, organizata si funcționând in conformitate cu prevederile Legii Administrației Publice locale nr.215/2001 cu modificările sl completările ulterioare si a Legii nr.273/29.06.2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările

ulterioare, reprezentata prin:


> Florea Daniel, in calitate de Primar al Sectorului 5 al Municipiului București - ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE si

>    Chivu Maria Ramona, in calitate de Director General,

>    Florina Dragnea, In calitate de Director General, Direcția Generala Juridica,

>    Luminița Petrescu, in calitate de Secretarul Sectorului 5,

in baza HotararlI nr. 33/ 28.02.2018 adoptata de Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, denumita in continuare Client” sau "Imprumutat/Achizitor”

si

Sectorul 5 al Municipiului București cu sediul in București, Sectorul 5, str. Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, cod unic de inregistrare 4433953, reprezentata de:

in calitate de GARANT REAL (denumita in continuare „Garant Real")

Banca, Clientul si Garantul sunt denumite in continuare in mod individual Partea si impreuna Părțile. Definițiile unor termeni utilizați in prezentul contract sunt conform Anexei 1.

Având in vedere solicitarea Clientului, aprobata de Banca, Banca acorda Clientului o facilitate de credit in următorii termeni si condiții:

ART. 1 OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1.    Obiectul prezentului contract de credit ii constituie acordarea unei facilitați de credit in valoare de maxim 100.000.000 Iei ( osutamilioanelei ), cu aprobarea Consiliului Local al Sectorului 5 și Avizul Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale, pentru refinantarea parțiala a creditului in sold in valoare de 299.947.721,88 lei datorat la data de 25.05.2018 si refinantarea parțiala a creditului in sold in valoare de 177.621.844,77 lei, datorat la data de 25.05.2018, conform Contractelor de Credit încheiate cu BCR, pe o perioada de 180 luni, incepand cu data de 27.08.2018 si pana la data de 26.08.2033 sub forma unei facilitați de credit la termen pentru investiții denumita in continuare "Facilitatea de Credit”, după cum urmeaza:

ART. 2 DESTINAȚIA CREDITULUI

2.1.    Facilitatea de Credit va fi utilizata de Client pentru refinanțarea parțiala a creditelor acordate de Banca Comerciala Romana SA potrivit Contractului de credit nr.DM/3/1917/14.07.2008, precum si a tuturor actelor adiționale la acesta si Contractului de credit nr.1/12.08.2005, precum si a tuturor actelor adiționale la acesta, așa cum au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 33/28.02.2018.

Banca este de acord sa acorde împrumutatului un credit (imprumut) in suma maxima de 100.000.000 lei, care reprezintă suma creditului.

2.2.    Creditul de investiții va fi utilizat pentru refinanțarea împrumutului acordat de Banca Comerciala Romana SA si in condițiile modificării listei inițiale a obiectivelor propuse la finanțare, cu aprobarea Consiliului Local al Sectorului 5 Municipiul București, notificarea Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale si acordul băncii finanțatoare.

2.3.    Valoarea totala a proiectului de investiții este de 777.126.555,97 lei (saptesutesaptezecisisaptemilioaneunasutadouazecisisasemiicincisutecincizecisicincileisinoua zecisisaptebani).

2.4.    Tragerile din Facilitatea de Credit se fac la solicitarea scrisa a Clientului adresata Băncii cu maxim 5 Zile Lucratoare inainte de data dorita pentru efectuarea Tragerii dar nu mai târziu de ora 12.00 a Zilei Lucratoare respective, cu avizul Băncii. Utilizarea facilității de credit se va realiza prin efectuarea de operațiuni de plăti din contul curent al clientului deschis la Banca, prin intermediul contului de la Trezorerie in contul curent al clientului deschis la Banca de la care se refinanteaza, in conformitate cu destinația aprobata si cu prezentarea de documente justificative in conformitate cu destinația creditului. Clientul va menționa pe documentele de plata poziția din documentații unde se gaseste cheltuiala, precum si sursa (credit) din care se efectuează plata. Creditul va fi folosit prin transferarea sumelor din contul R028CECEB00030RON0234710 în evidentele Băncii pe numele împrumutatului in vederea punerii la dispoziție a sumei creditului, pentru rambursări si alte plăti datorate de imprumutat, in contul imprumutatului deschis la Trezoreria Sector 5.

Perioada de tragere este de pana la 3 luni, de la data intrării in vigoare a contractului de credit. Creditul va fi utilizat pentru refinantarea soldului facilităților de credit acordat de Banca Comerciala Romana S.A., pana la limita maxima a sumei creditului.

Pentru rambursarea creditului de investiții se acorda o perioada de gratie de 0 luni, incepand cu prima luna de la data semnării contractului. Pentru plata dobânzii nu se solicita perioada de gratie. Pe parcursul perioadei de gratie se vor plăti doar dobânzile aferente soldului creditului.

2.5.    In cazul creditelor de refinantare, prima tragere din facilitatea de credit se va efectua in baza adresei emisa de Banca de la care se refinanteaza creditul/creditele, nu mai veche de 5 zile lucratoare fata de data la care clientul depune cererea de tragere pentru refinantare. Adresa va conține cel puțin soldul creditului/creditelor refinantat/refinantate si un calcul estimativ al dobânzilor si comisioanelor aferente inchiderii creditului/creditelor.

Refinantarea se va realiza prin intermediul unui ordin de plata simplu. Creditul de investiții va fi tras de împrumutat prin instrumente financiare agreate între părți.

CEC BANKS.A. . Cairo Victoriei nr. 13, S«JO13, lllicunsilt, 030022 - www.CM.ro - email: offire@osc.ro » Telverde: 0 8»O «00 846 • Ttl:+4021311 li 19 ‘l'rcc +4 021312 54 25 Capi;»] social 1.170.4+3.700 tel« Kcg. bancar R.U.-WU.'IOO+(i/17.O9.]979 < Reg. coiu. J+0/155/13.01,1997 ■ CU': RO361097 ■ IT1AN: ft03flCECE1100003RONOf)(W001 ■ tnicsljmrt lllb nr. 7531» reglata ul (Ic evidența h prelucrați! datelor cu cantcterpisraoiifll » operator derive cyraractcrpcrniiuil 1262
2.6.    Facilitatea de Credit va fi pusa la dispoziția Clientului integral pana la data de 26.11.2018.

2.7.    Suma neutilizata la sfârșitul perioadei de tragere se considera anulata si creditul se diminuează corespunzător daca Părțile nu convin alfel in scris, prin act adițional la prezentul Contract.

2.8.    Orice Tragere din Facilitatea de Credit este permisa numai după semnarea prezentului Contract, si după perfectarea si prezentarea de către Client Băncii a tuturor documentelor de Finanțare si de Garanție solicitate de Banca, incluzând si:

-    hotararea adoptata de Consiliul local al Sectorului 5 privind aprobarea si garantarea imprumutului;

-    avizul Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale, in conformitate cu prevederile art. 11 din OUG nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, modificat si completat prin art. 1 din OUG 4/2009 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar.

Tragerile din creditul de investiții se vor putea efectua numai în baza documentelor justificative, anexate la cererea de tragere.


2.9.    Prezentarea pana la data de 30.09.2018, a Bugetului local pe anul in curs si a anexelor la acesta, in care au fost incluse toate obligațiile de plata scadente in cursul anului, conform Graficului de rambursare a creditului pentru investiții si de plata a dobânzilor aferente, Anexa 2 la prezentul Contract.

2.10.    In cazuri excepționale, din motive independente de imprumutat, tragerile vor putea fi prelungite. Tragerile efective vor fi notificate de către imprumutat cu 5 zile inainte de data tragerii efective. Prelungirea perioadei de trageri nu va afecta perioada de gratie pentru rambursarea creditului.

ART. 3 TERMENE, RAMBURSARE SI RAMBURSARE ANTICIPATA

3.1.    Termenul Facilității de Credit / Durata Creditului este de 180 luni de la data semnării prezentului

contract, indiferent de data primei utilizări din credit. Durata de rambursare a creditului de investiții este de 15 ani, calculată din ziua imediat următoare expirării perioadei de grație de 0 luni.

3.2.    Facilitatea de Credit este rambursabila in rate lunare inegale, pe data de 25 ale lunii, conform graficului de rambursare din Anexa 2 care face parte integranta din prezentului Contract.

3.3.    In situația in care data scadentei ratelor si a dobânzilor este o zi nelucratoare, plata se va face in Ziua Lucratoare ulterioara scadentei. In acest sens, Clientul are obligația sa asigure alimentarea conturilor curente deschise la banca cu sumele datorate, conform prezentului Contract.


3.4.    Facilitatea de Credit poate fi rambursata de către Client si inainte de scadenta, integral sau parțial, prin transmiterea unei Cereri de Rambursare Anticipata cu 5 Zile Lucratoare inainte de data dorita a rambursării.

3.5.    Rambursările anticipate sunt admise si considerate ca atare de Banca numai după plata integrala a datoriilor restante.

ART. 4 COSTURI

4.1.    Rata de Dobanda, Dobanda de Baza si Marja (Dobanda)

4.1.1.    Rata de Dobanda aplicabila Facilității de Credit este rata procentuala anuala calculata ca fiind suma dintre Dobanda de Baza si Marja.

4.1.2.    La data incheierii prezentului Contract, Dobanda de Baza aplicabila Facilității de Credit este ROBOR 3M de 3,16% iar Marja fixa (M) aplicabila este de 1,10 p.p

Dobanda de baza este: Robor 3 luni + marja fixa a ofertantului declarat câștigător (% pa an). Marja fixă a dobânzii ofertantului declarat câștigător va fi exprimată ca număr rațional fix reprezentând procente pe an și va rămâne nemodificată pe întreaga durată a contractului. Formula de calcul a dobânzii percepute de Prestator/Bancă va rămâne neschimbată pe întreaga perioadă de derulare a contractului.

Dobânda percepută este variabilă în funcție de indicele de referință ROBOR la 3 luni și se aplică la soldul creditului. ROBOR 3M - publicat de BNR în ultima zi lucrătoare a trimestrului precedent și valabil din prima până în ultima zi a trimestrului pentru care se plătește dobânda. Marja dobânzii este cea detaliata de către Banca in cadrul Anexei 3 a Formularului 5, din oferta declarata castigatoare. Rata de referința va fi actualizata trimestrial, in ultima zi lucratoare a trimestrului precedent si valabil pana in ultima zi a trimestrului pentru care se face plata. In cazul in care rata dobânzii obținute din insumarea dobânzii de referința si a marjei va avea un rezultat negativ, atunci rata dobânzii va fi 0.

4.1.3.    Dobanda de Baza determinata/exprimata in funcție de ROBOR nu este notificabila, fiind indice de referința public.

4.1.4.    Noul nivel al Ratei de Dobanda/ Dobânzii de Baza/ Marjei, se va aplica la soldul creditului existent la data modificării dobânzii, fara a fi necesara incheierea unui act adițional la contractul de credit.

4.1.5.    Dobanda se calculează de la data utilizării si pana la rambursarea integrala a creditului si se incaseaza lunar, pe data de 25 ale lunii pentru luna anterioara, potrivit graficului de rambursare anexat. Graficul de rambursare anexat se va modifica la fiecare tragere din credit, respectiv la fiecare actualizare a dobânzii.

4.1.6.    Dobanda se acumulează zilnic si se calculează la Soldul Facilității de Credit incepand cu data primei Trageri. Perioada de calcul a dobânzii include data Tragerii aferenta transei pentru care se calculează si exclude ziua in care este scadenta obligația Clientului de rambursare a transei respective.

4.1.7.    Dobanda acumulata zilnic se calculează utilizând următoarea formula: (Soldul Facilității de Credit x Rata Dobânzii x numărul efectiv de zile al perioadei de calcul a dobanzii)/360.

4.1.8.    Formula de plata a dobânzii percepute de banca va ramane neschimbata pe intreaga perioada de derulare a contractului de credit. In perioada tragerilor pentru calculul dobânzilor se tine cont de numărul de zile de la data tragerii.

4.1.9.    Fiecare perioada de dobanda va incepe la data tragerii careia i se aplica, daca tragerea a fost deja efectuata, la data actualizării perioadei de dobanda pentru acea tragere. Durata fiecărei perioade de dobanda (indiferent daca este cea inițiala sau una actualizata) va fi de 3 luni. Durata niciunei perioade de dobanda nu va putea depăși data maturitatii.

4.1.10.    Valoarea dobânzilor datorate se vor comunica Autorității Contractante de către Banca, in fromat electronic, in termen de 5 zile lucratoare, de la data afisarii/ publicării ratei de baza (Robor 3M), dar nu mai târziu de 5 zile lucratoare anterior datei scadente de plata a acestora.

4.2. Dobanda penalizatoare(DP)

4.2.1.    Pentru orice intarziere peste termenele prevăzute in Contract pentru rambursarea oricăror sume din Facilitatea de Credit, Clientul datoreaza si va plăti Băncii o Rata de Dobanda egala cu suma Dobânzii de Baza si Dobânzii penalizatoare, calculata asupra soldului zilnic al creditului restant incepand din a 16-a zi de intarziere si pana la recuperarea sumelor restante sau pana la data declarării exigibilității anticipate a creditului /data declanșării procedurilor judiciare pentru recuperarea creanțelor.

4.2.2.    Dobanda penalizatoare (DP=M + 3 p.p.) aplicabila Facilității de Credit este de 4,10 p.p. Dobanda datorata de client in condițiile aplicării dobânzii penalizatoare se determina astfel:(Soldul restant al Facilității de Credit x Rata Dobânzii (majorata) x numărul efectiv de zile al perioadei de calcul a dobanzii)/360.

4.2.3.    In cazul neindeplinirii unei condiții de aprobare/derulare, Clientul datoreaza si va plăti Băncii o Dobanda penalizatoare de 2,60 p.p. (DP=M+1,5pp), incepand cu a 16-a zi de la data constatării neindeplinirii condiției si pana la îndeplinirea acesteia.

4.2.4.    In cazul neindeplinirii a doua sau mai multor condiții de aprobare/derulare, Clientul datoreaza si va plăti Băncii o Dobanda penalizatoare de 3,10 p.p. (MM=M+2 pp), incepand cu a 16-a zi de la data constatării neindeplinirii condiției si pana la indeplinirea acesteia.

4.2.5.    In cazul condițiilor a căror indeplinire nu mai este posibila, menținerea dobânzii penalizatoare va avea o durata determinata de 12 luni de la data constatării neindeplinirii acesteia.

4.2.6.    Sumelor datorate Băncii in baza prezentului Contract si neplatite la scadenta, ce urmeaza a fi executate silit in baza Documentelor de Finanțare si celor de Garanție li se vor aplica Dobanda Penalizatoare. Rata anuala a dobânzii penalizatoare este rata dobânzii de baza

CEC BANK S.A.» Calea Victoriei nr. 13, Sector 3, București, 030022 « wmv.eec.ro • email: offîcc<8cec.ro * Tclverdc: 0 800 000 3*10 » Tel: +4 021 311 11 19 • lfax: 4-4021 312 54 25 Cnpiu-1 social 1.170.443.700 lei • Rejț. bnncHrR.!V-F-JR-R0-0WT/.()9.199? • Rcg. voiri. J40/155/13.0.1.1997 • Clf: «0361097 • 111AN: R03QCUCWJ00003KOK000000.1 »înregistrat* s ii b nr. 750 In registrul de. tvidcnțft n prelucrflriT datelor cu cnrncte.r personal • operator dc dnie ceteai rteter personal 1262

(DB) + marja (M) + 3 p.p. Dobanda penalizatoare va fi calculata lunar si se aplica asupra soldului creditului restant incepand cu data declarării exigibilității anticipate a creditului sau de la data declanșării procedurilor judiciare si va fi reținuta din sumele recuperate de Banca in urma punerii in executare a Documentelor de Finanțare si de Garanție respective.

4.4. Comisioane

Clientul va plăti Băncii următoarele comisioane:

4.4.1.    Comision de analiza de 0%;

4.4.2.    Comision de analiza in regim de urgenta de 0%;

4.4.3.    Comision de reanaliza de 0%;

4.4.4.    Comision de gestiune de 0%;

4.4.5.    Comision de acordare de 0%;

4.4.6.    Comision de neutilizare de 0%;

4.4.7.    Comision de rambursare Anticipata de 0%.

4.4.8.    Comision de refinantare de 0%;

4.4.9.    Comision de rescadentare/restructurare/reesalonare de 0%.

Comisioanele si taxele aferente creditului sunt cele detaliate de către Banca in oferta declarata castigatoare. Valoarea procentuala sau, după caz, cuantumul taxelor si comisioanelor inscrise de ofertantul câștigător sunt considerate maxime si nu vor putea fi modificate pe intreaga perioada de derulare a contractului. Banca nu va putea percepe împrumutatului nicio alta suma reprezentând taxa, comision, etc. care nu au fost nominalizate expres, in oferta declarata castigatoare.

4.5. Alte Costuri

4.5.1.    Clientul are obligația de a plăti Băncii toate costurile (inclusiv onorarii juridice, taxe de inregistrare, modificare, radiere garanții, onorarii si taxe notariale, daca va fi cazul, accesarea Centralei Riscului de Credit, etc.) suportate de aceasta in legătură cu acordarea, majorarea, prelungirea sau orice modificare a prezentului Contract si a Documentelor de Garanție, astfel cum acestea vor fi notificate Clientului, sumele respective fiind datorate la data semnării Contractului sau la data semnării documentelor de modificare.

ART. 5 PLĂTI

5.1.    Plata sumelor datorate Băncii conform Contractului (rate de credit, comisioane, dobânzi) trebuie efectuata in Moneda Creditului.

5.2.    La scadenta unei obligații de plata a Clientului, Banca are dreptul sa debiteze contul curent al Clientului si/sau al Garantului cu orice sume datorate potrivit Contractului. Daca in contul curent al Clientului si/sau al Garantului nu exista sume suficiente in Moneda Creditului, Banca are dreptul sa debiteze cu suma corespunzătoare orice cont de disponibilități sau de depozit al Clientului si/sau al Garantului (chiar neajuns la termen).

5.3.    Clientul are obligația de a asigura existenta in contul curent a sumelor necesare pentru acoperirea la scadenta a datoriilor fata de Banca si fata de terti. Banca este exonerata de orice răspundere privitor la orice consecințe ce pot fi suportate de Client ca urmare a aplicării masurilor la care Banca este indreptatita prin Contract in situația lipsei disponibilului din contul curent al Clientului.

5.4.    In cazul in care scadenta oricărei sume datorate Băncii nu este o Zi Lucratoare, plata va fi efectuata in Ziua Lucratoare ulterioara datei scadentei.

5.5.    Banca va avea dreptul sa compenseze orice suma datorata de Banca Clientului, scadenta sau nu, cu orice suma scadenta si datorata de Client Băncii, indiferent de valuta si de locul plătii unei astfel de sume.

5.6.    Obligațiile Clientului fata de Banca se sting in următoarea ordine:

— alte datorii ale Clientului legate de derularea creditului (inclusiv contravaloarea primelor de asigurare si a cheltuielilor efectuate de Banca cu care se majoreaza creanța Clientului, daca este cazul) - se vor incasa cu prioritate oricăror altor creanțe rezultate din credit;

—    comisioane neincasate la scadenta; creanțe atașate (dobânzi majorate/penalizatoare); creanțe atașate (dobânzi) neincasate la scadenta; credite neincasate la scadenta - in ordinea vechimii acestora;

—    comisioane scadente; creanțe atașate (dobânzi) scadente; credite scadente.

5.6.1.    Sumele reprezentând alte datorii legate de derularea creditului, neachitate, comisioane, dobânzi si credite restante si dobânzi majorate/penalizatoare pot fi achitate din contul curent al Clientului oricând in cursul lunii.

ART. 6 GARANȚII

Imprumutatul/Clientul va garanta creditul, dobânzile si comisioanele aferente cu veniturile proprii ale imprumutatului, respectiv cu următoarele garanții:

6.1.    Garanții reale

6.1.1.    Garanție Reala Mobiliara asupra contului curent si subconturilor ale Sectorul 5 al

Municipiului    București    nr.    R011CECEB00030RON0234240,

R098CECEB00030RON0234711, R028CECEB00030RON0234710 deschise la CEC Bank SA.

6.1.2.    Ipoteca asupra veniturilor proprii ale Sectorului 5 al Municipiului București, conform Art. 63, alin. (1), coroborat cu Art. 5, alin. (1), lit. a) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare.

6.2.    Fiecare Garant real, in mod irevocabil si necondiționat, renunțând la beneficiul de discutiune si diviziune, garanteaza Băncii indeplinirea intocmai de către Client a tuturor obligațiilor sale asumate prin Documentele de Finanțare si se obliga fata de Banca ca, oricând Clientul nu plătește la scadenta orice suma datorata in baza sau in legătură cu orice Document de Finanțare, sa plateasca imediat Băncii, la cererea acesteia, aceasta suma.

6.2.1    In vederea garantării indeplinirii tuturor obligațiilor Clientului in baza Documentelor de Finanțare, Garantul Real garanteaza cu bunurile aduse in garanție indeplinirea intocmai de către Client a tuturor obligațiilor sale asumate prin Documentele de Finanțare si se obliga prin semnarea prezentului Contract sa renunțe expres ia beneficiul de diviziune si discutiune prevăzut de Codul civil roman.

6.2.2    Pentru a asigura publicitatea si opozabilitatea drepturilor Băncii fata de terti, Clientul sau Garantul va inregistra si va plăti toate taxele, comisioanele si alte costuri aferente înregistrării legale a Documentelor de Garanție la care Clientul sau Garantul este parte. Daca Banca insasi va efectua aceste înregistrări, toate costurile aferente ii vor fi rambursate de către Client sau Garant cu privire la Documentul de Garanție la care acesta este parte.

6.2.3    Clientul recunoaște dreptul Băncii de a alege modalitatea de urmărire si de executare silita a garanțiilor constituite in favoarea sa prin Documentele de Garanție precum si ordinea executării acestora, pentru orice suma datorata rezultând din oricare Document de Finanțare.

6.2.4    Clientul se angajeaza sa notifice Băncii orice eveniment care ar putea afecta in mod substanțial valoarea garanțiilor acordate Băncii conform clauzei 6.1. de mai sus. Valoarea garanției este considerata a fi afectata substanțial daca valoarea acceptata in garanție scade sub nivelul de 105%.

ART. 7 DECLARAT!! SI GARANT!!

7.1.    Clientul declara si garanteaza Băncii ca:

7.1.1.    Are deplina capacitate de folosința si exercițiu, avand capacitatea sa isi desfasoare activitatea in modul in care o face, sa dețină in proprietate activele sale, sa se imprumute, sa acorde garanții si sa isi asume si sa indeplineasca toate obligațiile conform Documentelor de Finanțare.

7.1.2.    Obligațiile prevăzute a fi asumate de Client in baza oricărui Document de Finanțare sunt legale, valabile, au caracter obligatoriu, angajeaza răspunderea Clientului si sunt suceptibile de a fi puse in executare conform termenilor lor.

7.1.3.    Asumarea si executarea obligațiilor sale in baza oricărui Document de Finanțare nu se afla si nu vor intra in conflict cu (i) nici o lege sau reglementare legala aplicabila, (ii) documentele sale constitutive sau orice hotarare sau decizie sau (iii) orice contract sau alt document obligatoriu pentru Client sau oricare dintre Afiliatii sai ori in privința activelor acestora.

7.1.4.    A respectat toate cerințele prevederilor legale si ale actelor constitutive ale Clientului pentru aprobarea asumării si executării obligațiilor in baza Documentelor de Finanțare, iar persoana sau persoanele care au semnat oricare dintre Documentele de Finanțare in numele acestuia au fost legal împuternicite in acest sens.

7.1.5.    Toate informațiile prezentate de Client in legătură cu constituirea sa si situația sa financiara sunt reale, complete si corecte si nici o informație relevanta pentru relația contractuala cu Banca nu a fost omisa.

7.1.6.    Situațiile financiare predate Băncii au fost intocmite in conformitate cu standardele contabile internaționale (IAS) sau cu principiile contabile general aplicabile in Ftomania, după caz, aplicate consecvent, prezintă corect si complet situația financiara a Clientului la data si pe perioada la care se raportează si nu sunt afectate de nici o modificare care ar putea avea un Efect Negativ Semnificativ.

7.1.7.    Declarația prezentata Băncii la data cererii de acordare a creditului, conținând lista cu alte imprumuturi sau facilitați contractate de către acesta cu alte banei, instituții financiare sau alti creditori din Romania sau din străinătate, cat si alte garanții constituite in favoarea acestora, este reala, corecta si completa; imprumuturile sau facilitățile declarate prin respectiva declarație sunt singurele contractate de către Client.

7.1.8.    Nu exista nici un fel de impozite, taxe, contribuții sau alte debite de orice fel scadente si neplatite integral de către Client la bugetul central, la bugetele fondurilor speciale si/sau la bugetele locale, inclusiv dar fara a se limita la sume datorate cu orice titlu in legătură cu oricare bun ce face obiectul garanției create prin Documentele de Garanție sau cu orice parte a acestuia [cu excepția celor contestate cu buna credința in conformitate cu prevederile legale, a celor pentru care au fost constituite provizioane si despre care Banca a fost informata precum si a celor cu privire la care plata poate fi in mod legal amanata si care nu vor avea ca rezultat sancțiuni ce ar putea afecta rangul de prioritate al Documentelor de Garanție.

7.1.9.    Nu este in stare de insolventa .

7.1.10.    Toate documentele prezentate sau după caz, predate Băncii, sunt originale sau copii exacte si nealterate ale originalelor, iar orice documente, informații sau date furnizate Băncii de către Client in legătură cu încheierea, conținutul si/sau derularea Contractului si a celorlalte Documente de Finanțare sunt corecte si complete si nu exista documente, informații sau date care nu au fost dezvăluite Băncii si care, daca ar fi fost cunoscute de către Banca, ar fi condus la schimbarea deciziei acesteia de acordare sau de menținere a Facilității de Credit

7.1.11.    Prin semnarea prezentului contract, reprezentantul legal si/sau convențional al Clientului/Garantul autorizează Banca sa prelucreze datele sale personale, cu respectarea prevederilor din Legea nr. 677/2001, cu modificările ulterioare, pentru protecția persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date. Prin prezentul contract Clientul/Garantul declara ca are dreptul de acces, dreptul de a corecta datele personale, dreptul de opoziție si dreptul de a fi informat de către Banca, conform legii sus-mentionate. Acordul dat prin prezentul contract privește inclusiv dreptul Băncii de a transmite datele personale ale Clientului/Garantului, in scopul prelucrării, către birouri sau agenții de servicii de organizare a bazelor de date (de tipul: Biroul de Credit S.A., Centrala Riscului de Credit, etc.), acționari, afiliate ale Băncii (societăți de asigurări, etc.), terti contractanti ai Băncii (de tipul societăților de asigurare, societăților de intermendiere financiara, etc.), autoritati competente, pentru indeplinirea obligațiilor legale.

7.1.12.    Clientul răspunde pentru autenticitatea documentelor prezentate de acesta.

7.2. Garantul declara si garanteaza Băncii ca:

7.2.1.    Este o persoana juridica legal infiintata, funcționând in condiții de legalitate conform legislației in baza careia a fost infiintata.

7.2.2.    Obligațiile prevăzute a fi asumate de acesta in baza oricărui Document de Finanțare la care este parte sunt legale, valabile, au caracter obligatoriu, angajeaza răspunderea Garantului si sunt suceptibile de a fi puse in executare conform termenilor lor.

CEC BANK .S.A. « Calea Victoriei nr. 13, Sector 3, llucurerti, 030022 « wwv.cec.ro * email: oftice<Ltccc.ru • Telverde: 0 800 800 8«i8 » TeJ: +4 021 311 11 19 • fax: 4-4021 312 54 25 Citpicnl iodul J.170.443.700 lei • Rcr. bancar R.B.-NR-40-044/17.09.1979 • Rcjr. com. 340/155/1.3.01.195// • CU': RO361097 • (DAN: R030CECEU00003RON0000001 • Inrcgiscrart i ub ur. 758registrul de. evlclcnțft. h prelucrării datelor cu aiructcr personal ♦ operator de duh: cmcnrucccr per ionul 1262

7.2.3.    Asumarea si executarea obligațiilor sale in baza oricărui Document de Finanțare nu se afla si nu vor intra in conflict cu (i) nici o lege sau reglementare legala aplicabila, (ii) documentele sale constitutive sau (iii) orice contract sau alt document obligatoriu pentru Garant.

7.2.4.    A respectat toate cerințele prevederilor legale si ale actelor constitutive ale Garantului pentru aprobarea asumării si executării obligațiilor in baza Documentelor de Finanțare, iar persoana sau persoanele care au semnat oricare dintre Documentele de Finanțare in numele acestuia au fost legal imputernicite in acest sens.

7.2.5.    Sub rezerva indeplinirii cerințelor de perfectare si inregistrare, fiecare Document de Garanție la care este parte creeaza (sau va crea la momentul la care va fi incheiat) in favoarea Băncii si cu rangul de prioritate prevăzut in acel Document de Garanție, garanția la care se refera.

7.2.6.    Nu este in stare de insolventa.

7.2.7.    Nu este pe rol si nici nu se preconizează vreo procedura judiciara de natura civila, comerciala,

penala, fiscala, de contencios-administrativ sau contravenționala sau extra-judiciara sau care ar putea avea un Efect Negativ Semnificativ asupra Garantului.

ART. 8 ANGAJAMENTE. DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE PÂRTILOR.

8.1.    Obligații pozitive (obligația de „a face”)

8.1.1.    Obligația imprumutatului este de a plăti principalul, dobânzile, comisioanele si orice alte sume datorate Băncii aferente în modul si forma în care sunt stabilite prin prezentul contract si oricăror documente de finanțare.

8.1.2.    Clientul se obliga sa dețină in contul curent, cel târziu la data fiecărei scadente, sumele necesare stingerii tuturor obligațiilor de rambursare/plata născute din Contract sau in legătură cu acesta care sunt scadente la acea data. In cazul neindeplinirii acestei obligații, Banca este indreptatita sa aplice prevederile clauzelor 9.2.-9.5. din prezentul Contract.

8.1.3.    Clientul si/sau Garantul se obliga sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu legile si reglementările in vigoare, astfel incat sa nu isi afecteze in mod semnificativ capacitatea de a-si îndeplini obligațiile prevăzute in Contract si/sau in Documentele de Garanție.

8.1.4.    Clientul se obliga sa obțină, sa respecte si sa mențină in vigoare orice aprobare, aviz, autorizație, licența sau altele asemenea necesare pentru a permite acestuia sa isi îndeplinească obligațiile in baza Documentelor de Finanțare.

8.1.5.    Clientul se obliga sa respecte toate prevederile si cerințele legal aplicabile in cazurile in care incalcarea ar determina un Efect Negativ Semnificativ.

8.1.6.    Clientul se obliga sa plateasca la timp si corespunzător toate taxele, impozitele si contribuțiile datorate de acesta.

8.1.7.    Clientul se obliga sa transmită Băncii situațiile financiare [trimestriale]/ [semestriale]/ [anuale], precum si formularul „Detalierea cheltuielilor bugetare locale totale conform clasificatiei economice", corespunzător perioadei pentru care s-au intocmit situațiile financiare, de indata ce acestea sunt disponibile insa in orice caz nu mai târziu de 30 de zile de la terminarea perioadei respective.

8.1.8.    Clientul se obliga sa evidențieze corect toate operațiunile contabile legate de acordarea, utilizarea si rambursarea facilității, in anexele la Bugetul local. In acest sens, va prezenta Băncii, anual, Bugetul local aprobat si proiecția acestuia pe următorul an in cadrul perioadei de creditare;

8.1.9.    Clientul se obliga sa menționeze pe documentele de plata poziția din documentații unde se gaseste cheltuiala, precum si sursa (credit) din care se efectuează plata;

8.1.10.    Clientul se obliga sa respecte termenele si dispozițiile inscrise in Autorizația de Construcție si/ sau in documentele care au stat la baza emiterii acesteia si a stadiilor de execuție cuprinse in proiectul de execuție.

8.1.11.    Clientul are obligația de a furniza in mod prompt Băncii la cerere orice informații cerute de aceasta cu privire la situația financiara si activitatea sa.

8.1.12.    Clientul are obligația de a informa Banca imediat ce i s-a adus la cunoștința asupra detaliilor oricărei proceduri judiciare, arbitrale sau administrative care este pe rol, care are putea fi inceputa sau care va incepe, ce ar putea avea un Efect Negativ Semnificativ.

8.1.13.    Clientul are obligația de a informa Banca in mod prompt asupra producerii oricărui eveniment sau intervenirii oricărei circumstanțe ce ar putea determina un Caz de Neexecutare, in termen de 30 zile.

8.1.14.    Pana la stingerea tuturor obligațiilor asumate prin Documentele de Finanțare, Clientul împuternicește Banca cu autoritate si puteri depline pentru obținerea de la Centrala Riscului de Credit a Băncii Naționale a României sau de la alte entitati de risc de credit a oricăror informații de risc bancar cu privire la acesta, ori de cate ori va fi considerat de către Banca ca aceste informații sunt necesare si/sau relevante.

8.1.15.    Obligația Prestatorului/ Băncii este de a pune la dispoziție împrumutatului creditul de investiții în valoare de maxim 100.000.000 lei( osutamilioanelei ) pentru refinantarea parțiala a creditului in sold in valoare de 299.947.721,88 lei datorat la data de 25.05.2018 si refinantarea parțial a creditului in sold in valoare de 177.621.844,77 lei, datorat la data de 25.05.2018, conform Contractelor de Credit incheiate cu BCR.

8.2. Obligații negative (obligația de „ a nu face")

8.2.1.    Clientul si/sau Garantul se obliga in beneficiul Băncii ca, pana la rambursarea integrala a tuturor sumelor datorate Băncii conform Contractului sa nu instituie, in beneficiul propriu sau al unei terte persoane, nici o Sarcina asupra oricărui bun adus in garanție conform Contractului si/sau Documentelor de Garanție sau asupra conturilor sale de orice fel deschise la Banca, altfel decât cu notificarea prealabila in scris a Băncii.

8.2.2.    Clientul se obliga sa nu constituie garanții sau sarcini de orice fel/ sa nu modifice garanțiile sau sarcinile de orice fel deja constituite asupra bunurilor sale prezente si viitoare, altele decât cele aferente Contractului si/sau Documentelor de Garanție, decât cu notificarea prealabila in scris a Băncii.

8.2.3.    Clientul se obliga sa nu incheie nici un contract (cu excepția Documentelor de Finanțare) prin care sa se interzică sau sa se limiteze capacitatea Clientului de a crea orice drept de garanție asupra oricărora dintre bunurile sale sau prin care sa se interzică efectuarea oricăror plăti către un alt creditor.

8.2.4.    Clientul se obliga sa nu determine prin conduita sa (printr-o acțiune sau inacțiune cu intenție sau din neglijenta) o acțiune judiciara (proceduri ale insolventei, poprire, sechestru, executare silita, etc.) impotriva sa sau impotriva activelor sale sau care ar putea avea un Efect Negativ Semnificativ.

ART. 9 CAZURI DE NEEXECUTARE (CULPA CONTRACTUALA)

9.1.    Fiecare dintre evenimentele si circumstanțele enumerate mai jos reprezintă un Caz de Neexecutare (indiferent daca acestea sunt determinate de imprejurari independente de voința Clientului sau aflate in afara controlului acestuia):

9.1.1.    Clientul nu plătește la scadenta (inclusiv atunci când plata se face la cerere) orice suma datorata Băncii in baza Documentelor de Finanțare.

9.1.2.    Oricare dintre declarațiile si garanțiile prevăzute in clauza 7 din prezentul Contract este sau se dovedește a fi incorecta sau incompleta la momentul când aceasta a fost data sau este repetata.

9.1.3.    Oricare dintre obligațiile prevăzute in clauza 8 din prezentul Contract nu este indeplinita.

9.1.4.    Clientul nu isi indeplineste oricare dintre obligațiile din oricare Document de Finanțare.

9.1.5.    Clientul se afla in incapacitate de a-si onora datoriile, isi amana sau isi suspenda plățile oricăror datorii pe motiv de dificultăți financiare intampinate sau anticipate.

9.1.6.    Sunt declanșate orice proceduri voluntare sau judiciare sau orice alte acțiuni de dizolvare, lichidare judiciara, reorganizare sau faliment cu privire la Client.

9.1.7.    Clientul prezintă documente si/sau furnizează informații incomplete sau false si/sau omite sa comunice Băncii documente si/sau informații, cu scopul de a induce in eroare Banca.

9.1.8.    Clientul si/sau Garantul nu-si indeplinesc obligațiile de perfectare si inregistrare a Documentelor de Garanție in termenele prevăzute in acestea.

9.1.9.    Oricare dintre garanțiile prevăzute a fi constituite in baza Documentelor de Garanție nu este constituita valabil in condițiile convenite sau nu are rangul si prioritatea convenita sau oricare dintre garanțiile sau Documentele de Garanție, cat si orice alt document legat de acestea inceteaza a mai fi in vigoare sau a produce efecte sau de a constitui o garanție valabila sau intervine orice situație litigioasa in legătură cu garanțiile constituite in favoarea Băncii.

9.1.10.    Se declanșează orice cazuri litigioase, proceduri administrative in care Clientul este implicat, care in opinia Băncii ar putea afecta capacitatea de rambursare a Clientului.

9.1.11.    Banca stabilește ca s-a produs un Efect Negativ Semnificativ sau ca un asemenea efect este iminent.

9.1.12.    Clientul si/sau Garantul denigrează in orice fel Banca sau angajatii acesteia.

9.2.    La apariția oricăruia din Cazurile de Neexecutare, Banca va putea:

(a)    sa declare toate obligațiile Clientului ce decurg in baza oricărui Document de Finanțare, inclusiv obligațiile care au o garanție comuna scadente imediat si sa debiteze deindata oricare din conturile Clientului si/sau Garantului deschise in evidentele Băncii, Clientul si/sau Garantul renunțând in acest sens la beneficiul termenului ;

(b)    sa anuleze orice sume ramase a fi utilizate in baza Facilității de Credit.

9.3.    Banca va acorda Clientului printr-o notificare scrisa, un termen de 60 zile in care acesta sa remedieze Cazul de Neexecutare, spre satisfacția Băncii. La expirarea termenului prevăzut in notificare in cazul in care Cazul de Neexecutare nu este remediat, Banca va proceda la declararea exigibilității anticipate a obligațiilor si la urmărirea silita a Clientului cu executarea garanțiilor constituite in favoarea sa conform Contractului, drepturile prevăzute in favoarea Băncii la clauza 9.2 fiind pe deplin aplicabile.

9.4.    Orice suma ramasa neacoperita după debitarea automata a conturilor Clientului va fi considerata suma restanta si se vor aplica prevederile Contractului referitoare la datorii restante, Banca procedând imediat la urmărirea si executarea silita a garanțiilor constituite in favoarea sa.

9.5.    In toate Cazurile de Neexecutare a obligațiilor, Clientul este si ramane direct răspunzător pentru toate consecințele financiare directe sau indirecte datorate exigibilității anticipate a creanței, datorând Băncii toate costurile si cheltuielile antrenate de executarea imediata.

ART. 10 CLAUZE DIVERSE

10.1    Nevalabilitate parțiala si modificarea contractului

10.1.1.    In cazul in care o prevedere a Contractului sau a unui Document de Garanție va fi considerata nevalabila, nelegala sau imposibil de pus in executare, acesta nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi ale Contractului.

10.1.2.    Cu excepțiile prevăzute in curpinsul prezentului Contract orice modificări ale prezentului Contract se vor efectua numai in scris, prin act adițional semnat de parti.

10.1.3.    Clientul declara in mod expres ca a luat la cunoștința, a inteles si ca accepta clauzele prezentului contract.

10.2. Notificări

10.2.1    Orice notificare sau comunicare referitoare la îndeplinirea prezentului contract/ urmeaza a fi efectuata in baza Documentelor de Finanțare, trebuie să fie transmisă în scris, prin posta cu confirmare de primire sau prin curier cu borderou de primire sau prin telefax cu confirmare de primire (dar nu va putea fi trimisa prin e-mail sau alt format electronic decât daca Banca si Clientul au incheiat o convenție de transmitere a documentelor sub aceasta forma).

10.2.2    Orice notificare sau comunicare a oricărei Parti către cealalta va fi transmisa, la acea adresa a Pârtii sau la numărul de telefax, si purtând mențiunea adresării in atentia persoanei, indicate in prezentul Contract sau la orice alta adresa ori număr de telefax notificate Pârtii respective, pe parcursul existentei Contractului, de către cealalta Parte, in conformitate cu prezenta clauza.

10.2.3    Orice astfel de notificare sau comunicare va fi considerata ca fiind efectiva:

>    daca este inmanata personal la adresa de notificare, la momentul inmanarii;

>    daca este transmisa prin fax, la momentul transmiterii (daca este transmisa intre orele 9.00 -17.00 ora Bucurestiului) sau (in situația netransmiterii in acest interval orar) la ora 9.00 a următoarei Zile Lucratoare.

10.2.4    In dovedirea transmiterii notificării, este suficient sa se dovedească efectuarea inmanarii personale sau a faptului ca notificarea sau comunicarea respectiva a fost corespunzător adresata, timbrata si transmisa prin curier sau, in cazul unui fax, sa se poate infatisa un raport de activitate sau alt tip de raport emis de aparatul transmitatorului cu privire la notificarea respectiva evidențiind numărul de facsimil al destinatarului si numărul de pagini transmise.

10.2.5    Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.

10.2.6    Datele pentru transmiterea notificărilor sunt cele precizate in preambulul Contractului.

10.3.    Calculul sumelor datorate

Cuantumului sumelor datorate cu titlu de dobanda, dobanda majorata, dobanda penalizatoare, comisioane, costuri si cheltuieli si a oricăror alte sume datorate de Client si/sau de oricare Garant conform Contractului va fi determinat de către Banca si este obligatoriu pentru Client si/sau Garant, cu excepția cazului in care se dovedește ca determinarea sumelor s-a făcut pe baza unui calcul eronat.

10.4.    Forța Majora

Cazul/cazurile de Forța Majora nu exonerează Părțile de nici una dintre obligațiile lor, dar suspenda efectele prezentului Contract pe durata unui astfel de eveniment. Totuși, Părțile vor continua sa isi indeplineasca toate celelalte obligații care nu au fost afectate de Cazul de Forța Majora. In caz de disputa cu privire la forța majora, acest fapt trebuie dovedit cu documente emise de autoritatile competente (Camera de Comerț si Industrie a României) . Aceasta notificare va conține informații cum ar fi natura Cazului de Forța Majora si, in măsură in care este posibil, perioada estimata cat va dura Cazul de Forța Majora si o estimare a efectelor sale asupra capacitatii Pârtii care il invoca de a-si indeplini obligațiile provenite din prezentul Contract.

10.5.    Legea aplicabila si jurisdicția

10.5.1 Prezentul contract se supune legislației romane si poate fi modificat numai cu acordul ambelor parti, prin acte adiționale.

10.5.2.    Limba care guvernează contractul este limba romana.

10.5.3.    Litigiile si neintelegerile de orice fel dintre părțile prezentului contract privind incheierea, derularea, executarea si modificarea prezentului Contract, vor fi soluționate de parti pe cale amiabila, prin modalitati de rezolvare alternativa a conflictelor: conciliere, mediere, etc., iar daca nu se ajunge la un acord amiabil, agreat de ambele parti, acestea convin soluționarea definitiva a divergentelor pe cale judecătoreasca, competenta apartinand instanțelor judecătorești in circumscripția carora se afla situat sediul Băncii.

împrumutatul si Banca vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătura cu îndeplinirea contractului.

10.5.4.    Daca in termen de 15 zile de la inceperea acestor tratative nu se reușește rezolvarea in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se soluționeze de către instanțele judecătorești din Romania.

10.6.    Titlu executoriu

10.6.1.    Prezentul contract, contractele de garanție accesorii acestuia, angajamentele si Anexele care fac parte integranta din acesta, extrasele de cont menționând sumele de plata ale împrumutatului către Banca sunt titluri executorii prin forța legii in vigoare si fara indeplinirea altor formalități, conform art. 120 din OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit si adecvarea capitalului, cu modificările si completările ulterioare.

10.7.    Confidențialitate

10.7.1.    Părțile sunt obligate sa asigure si sa mențină confidențialitatea Contractului, in condițiile legii.

10.7.2. Clientul accepta in mod necondiționat ca Banca va putea prelucra electronic orice informații si date referitoare la Client, reprezentanții sai si/sau Afiliatii saipe care Banca le afla pe parcursul relației de afaceri cu Clientul sau cu Afiliatii acestuia, precum si sa dezvăluie si sa transmită orice astfel de informații si date in cadrul Băncii.

Banca nu răspunde de autenticitatea documentelor prezentate de Client sau Garanții acestuia.

Prezentul Contract poate fi modificat si/sau completat numai cu acordul ambelor parti, prin acte adiționale.

Contractul isi inceteaza valabilitatea la data rambursării integrale a creditului si achitării dobânzilor aferente, comisioanelor, spezelor si oricăror alte sume datorate.

Contractul isi inceteaza valabilitatea la orice alta data stabilita de comun acord, fara a se percepe comision de rambursare anticipata.

Prevederile prezentului contract se completează cu “Condițiile generale de afaceri" ale Băncii, care fac parte integranta din prezentul contract, Clientul declarând prin prezenta ca a luat cunostina si accepta prevederile acestora.

Documentele contractului sunt: propunerea tehnica, propunerea financiara, documentația descriptiva, acte adiționale, după caz, alte anexe la contract, după caz.

Acest Contract conține un număr de 15 pagini si s-a incheiat in 4 exemplare, din care doua exemplare au fost reținute de Banca iar doua s-au inmanat Clientului si Garantului.

Prezentul Contract a fost incheiat si intra in vigoare astazi 27.08.2018.

CEC BANK SA-SUCURSALA VICTORIA

Amalia luliana lonescu, Director

Elisaveta Paraschiv , Sef Serviciu Credite

Client si Garant Real: Sectorul 5 al Municipiului București

Reprezentat de :

Domnul Florea Daniel in calitate de Primar

Semnătură

Semnătură

Semnătură

Semnătură


Doamna Maria Ramona Chivu in calitate de Director General Doamna Florina Dragnea in calitate de Director General Doamna Luminița Petrescu in calitate de Secretarul Sectorului 5

APROBAT,

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București Conform Hotărârii nr. 33 din data de 28.02.2018

Avizat

Direcția Clienti Mari

Nicolau Monica Director Adjunct    Semnătură

Semnat in fata mea, Amalia luliana lonescu, Director, data 27.08.2018

întocmit,Olguta Ileana Buzatu, Analist Credite

CEC BANKS. A. < Calea Victoriei nr. 13, Sector .3, Bucure, jti, 030022 * wiw.cec.ro * email: oftice (gcec.ro * Telverde: 0 800 800 «40 » Tel: +4 021 311 II 19 • Eax: -t-4 021 312 54 25 Capital social J. 170.443.700 Iei • Rcr. bnixtar R.B.4VR-40-0W17.09.I999 • Re& cont. J40/155/1,3.03.1997 • CIT: RO36W97 • IBAN: R030CECCU00003RON0000001 • Inrcgistrad» ml» nr. 750 In registrul rlc cvidciiț/ln prelucrării darelcircu caracter personal ♦ operator rlc date niraiRcrcrpcrsonBl 1262

Anexa nr. 1 la Contractul de Credit nr. RQ18086299955882

Definiții

Termenii din Contractul de Credit nr. RQ18086299955882 din data 27.08.2018 vor avea următorul inteles:

"Afiliat" inseamna (a) o persoana fizica/ persoana juridica (I) in care Clientul, in mod direct sau indirect, prin unul sau mal mulțl intermediari, deține controlul, sau (ii) care se afla sub controlul Clientului sau (iii) care se afla, impreuna cu Clientul, sub controlul unei terte persoane, in care prin „control" se înțelege deținerea a minim 20 % din totalul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot in persoana juridica respectiva si (b) soțul, rudele sau afinii Clientului persoana fizica pana la gradul al patrulea Inclusiv.

“Banca” inseamna CEC BANK S.A. cu sediul in București, strada Calea Victoriei, nr. 13, judet/sector 3, avand număr de înregistrare in Registrul Comerțului J40/155/13.01.1997, cod unic de inreglstrare 361897, acționând prin oricare dintre unitățile sale teritoriale (sucursale, Inclusiv agenții, precum si alte sedii ale sale secundare conform legii), precum si orice succesor in drepturi al acesteia.

„Caz de Neexecutare" inseamna situațiile prevăzute la clauza 9.1.

“Cerere de Rambursare Anticipata" Inseamna o cerere ce poate fi transmisa de către Client Băncii, in cadrul duratei unei Facilitați de Credit, prin care se solicita rambursarea parțiala sau totala a sumelor datorate Băncii inainte de scadenta acestora; fiecare Cerere de Rambursare Anticipata este irevocabila sl devine din momentul inregistrarii la registratura Băncii, parte integranta a Contractului.

„Cerere de Tragere”/ inseamna o cerere si/sau ordin de plata pentru efectuarea unei Trageri, transmisa de către Client Băncii in baza Contractului si inregistrata la registratura Băncii [ întocmită pe formularul standard al Băncii pentru acest produs]; fiecare Cerere de Tragere devine parte integranta a Contractului din momentul plătii tuturor costurilor aferente si acceptării de către Banca,.

„Codebltor” sau garant-codebitor, inseamna persoana care s-a obligat alaturi de Imprumutatul-Client, in solidar, indivizibil si necondiționat sa ramburseze sau sa garanteze rambursarea sumelor împrumutate de acesta conform contractului de credit precum si care s-a obligat sa îndeplinească orice alta obligație a împrumutatului fata de Banca, rezultând din contractul de credit si alte documente de garanție si/sau finanțare, in solidar sl indivizibil cu împrumutatul.

„Contract” inseamna prezentul Contract de Facilitate de Credit impreuna cu toate anexele sale, considerate facand parte integranta din Contract, asa cum Contractul, inclusiv anexele, este modificat sau completat prin acte adiționale in orice moment.

“Dobanda de Baza” inseamna ROBOR prevăzută in Contractul de Facilitate de Credit, ce poate fi modificata sau revizuita periodic de către Banca in cadrul duratei Facilitați! de Credit, pana la plata totala a datoriilor Clientului către Banca. Nivelul ROBOR este revizuibil la termenele menționate In prezentul Contract si nu necesita notificare prealabila.

“Dobanda Penalizatoare” inseamna suma exprimata procentual, ce va fi calculata lunar si se aplica asupra soldului creditului restant incepand cu data declarării exigibilității anticipate a creditului sau de la data declanșării procedurilor judiciare si vor fi reținute din sumele recuperate de Banca in urma punerii in executare a Documentelor de Finanțare si de Garanție respective si pana la recuperarea integrala a creanței Băncii sau potrivit legii, după caz.

“Documente de Garanție" inseamna toate garanțiile cerute de către Banca, de orice tip si In forma acceptata de Banca de la un Client ca o condiție pentru efectuarea oricărei Trageri in baza Facilității de Credit si orice alt document (prezent sau viitor) prin care se constituie drepturi de garanție si/sau drepturi de despăgubire si/sau orice alta forma ds garantare in favoarea Băncii, in scopul de a garanta îndeplinirea obligațiilor Clientului fata de Banca in baza Documentelor de Finanțare la care acesta este parte.

“Documentele de Finanțare” inseamna Contractul impreuna cu Documentele de Garanție si orice alte contracte, cereri, inclsuiv cererea de credit, ordine de plata, corespondenta scrisa intre Client si Banca , documente încheiate sau semnate conform sau in legătură cu aceste documente, inclusiv extrasele de cont emise de Banca precum si orice alte documente identificate ca atare de către Banca si Client.

"Efect Negativ Semnificativ'’ inseamna un efect negativ semnificativ asupra sau o schimbare negativa semnificativa in:

a.    afacerea, situația financiara, activele sau reputația Clientului [si/sau a Afiliatilor acestuia]1 privite ca un întreg, care in opinia Băncii ar putea avea un impact major negativ asupra condiției financiare sau asupra activelor Clientului;

b.    capacitatea Clientului de a executa si indeplini obligațiile sale născute in baza oricărui Document de Finanțare;

c.    validitatea, legalitatea sau posibilitatea de punere in executare a oricărui Document de Finanțare;

d.    validitatea, legalitatea sau posibilitatea de punere in executare a oricărei garanții constituite in baza oricărui Document de Garanție sau asupra priorității si rangului oricăreia dintre acele garanții; sau

e.    capacitatea Băncii de a exercita sau de a pune in executare orice drepturi in baza Documentelor de Finanțare.

„Facilitate de Credit” inseamna un credit de investiții si/sau un credit pentru finanțarea activitatii curente/ linie de credit/ credit pentru finanțarea stocurilor, sau orice produs de finanțare pentru clientela persoane juridice din oferta Băncii.

„Forța Majora" este o împrejurare de fapt imprevizibila si de neinlaturat, care împiedica in mod obiectiv si tara nicio culpa din partea debitorului executarea obligației contractuale a acestuia. Sunt considerate cazuri de forță majoră: orice dezastru natural, cutremurele, inundațiile, incendiile, atac terorist, război, insurecție, instituirea stării de necesitate, tulburări sociale, revoluțiile, grevele generale. Dar nu toate aceste evenimente sunt, fără disctincție, cazuri de forță majoră, ci numai acelea care sunt extraordinare, adică, deopotrivă imprevizibile, insurmontabile și care fac imposibilă executarea obligației analizate. Pentru a beneficia de exonerarea de răspundere pentru cazuri de forță majoră, trebuie indeplinite următoarele condiții:

a)    în 5 zile de la începutul evenimentului de forță majoră, Clientul trebuie să comunice în scris Băncii nașterea evenimentului si sa prezinte un certificat eliberat de Camera de Comerț și Industrie Teritorială care va examina cazul și va elibera Certificatul de forță majoră pentru căzui dat;

b)    începutul și sfârșitul evenimentului de forță majoră să fie consemnat tehnic în evidența Clientului (de serviciul de specialitate, prin procese verbale);

c)    Clientul va notifica Banca in 15 zile de la încetarea evenimentului de forță majoră.

„Garant ”, inseamna un Garant Fidejusor, Garant Real sau un Codebitor.

„Garant Real” inseamna persoana fizica sau juridica care semnează cu Banca un Document de Garanție prin care acesta constituie o garanție reala in favoarea Băncii (garanție reala imobiliara-ipoteca, garanție reala mobiliara-gaj) pentru garantarea obligațiilor Clientului fata de Banca, renunțând la beneficiul de diviziune si discutiune.

“Marja” inseamna rata procentuala anuala stabilita de Banca si adaugata Dobânzii de Baza pentru Facilitatea de Credit. Banca poate majora Marja in condițiile in care clasa de risc si/sau performanta financiara a Clientului, determinata pe baza ultimelor situații financiare, se deteriorează sau in cazul apariției unui Eveniment Negativ Semnificativ, cu notificarea prealabila a Clientului.

“Marja Majorata” inseamna rata procentuala anuala stabilita de către Banca conform prezentului Contract, aplicata la intreaga suma neplatita, cu privire la orice suma neplatita la scadenta aferenta (indiferent daca la scadenta stabilita, la cerere sau altfel) ori cu privire la suma nereintregita in cazul Facilității de Credit sub forma de linie de credit, care se adauga Dobânzii de Baza pentru Facilitatea de Credit respectiva, inlocuind Marja.

„Moneda Creditului” inseamna moneda in care este acordat creditul si in care vor trebui făcute orice plăti in baza Contractului, cu excepția unor prevederi exprese contrare.

„ROBOR” (Romanian Interbank Offer Rate) inseamna rata de referință interbancara calculată de Banca Naționala a României care a fost insarcinata sa efectueze activitatile pentru stabilirea ratei de referința ROBOR pentru depozitele in RON pe piața monetara interbancara (Fixing). Rata de referința este afisata pentru perioada relevanta pe pagina Reuters corespunzătoare (daca aceasta pagina este inlocuita sau serviciul respectiv nu mai este furnizat, Banca va indica o alta pagina sau un alt serviciu ce afiseaza aceasta rata de dobanda).

„Sarcina" inseamna orice drept de garanție reala mobiliara, drept de gaj, drept de ipoteca, drept de retentie, drept de opțiune, drept de răscumpărare, privilegiu, drept de folosința, interdicție de instrainare sau de grevare cu sarcini, orice măsură asiguratorie sau de executare silita mobiliara sau imobiliara sau orice alta restricție cu efect similar asupra oricărui bun corporal sau incorporai, precum si orice alte drepturi create in favoarea unei persoane in legătură cu asemenea bunuri.

„Soldul Facilității de Credit" inseamna, la orice moment, partea din Facilitatea de Credit care a fost utilizata de către Client si nu a fost rambursata de acesta din urma, indiferent daca astfel de sume sunt sau nu scadente conform Contractului.

“Termen” inseamna data limita pana la care Clientul trebuie sa ramburseze toate sumele datorate Băncii in baza Contractului.

“Tragere” inseamna orice utilizare de către Client a unei Facilitați de Credit conform Contractului, in urma careia se naște obligația Clientului de rambursare a sumelor datorate Băncii conform Contractului.

“Zi Lucratoare” inseamna o zi (alta decât Sambata, Duminica si sărbătorile legale) in care băncile sunt in general deschise pentru operațiuni.

CEC ® Bank

înregistrat la


........................................sub nr.


in data de ...


CONTRACT DE IPOTECA ASUPRA CREANȚELOR

REZULTATE DIN VENITURILE PROPRII ALE AUTORITATII ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE

Nr. 106

Parti:

1. Sucursala Victoria, cu sediul in București str. Calea Victoriei, nr. 11, Sectorul 3, număr de ordine in Registrul Comerțului J40/6323/25.05.2015, cod unic de înregistrare 34558614, in numefe si pe seama CEC Bank S.A., cu sediul in București, Calea Victoriei, nr. 13, Sector 3, număr de ordine in Registrul Comerțului J40/155/13.01.1997, cod unic de inregistrare 361897, număr de înmatriculare in registrul instituțiilor de credit RB-PJR-40-046/17.09.1999, inregistrata sub nr. 758 in registrul de evidenta a prelucrării datelor cu caracter personal, operator de date cu caracter personal 1262, telefon 021/311.11.19, fax 021/312.54.25, reprezentata in prezentul contract prin Amalia luliana lonescu funcția Director si prin Elisaveta Paraschiv funcția Sef Serviciu Credite, in calitate de CREDITOR, denumita in continuare "Banca"

2. Sectorul 5 al Municipiului București, organizata si funcționând in conformitate cu prevederile Legii Administrației Publice locale nr.215/2001 cu.modificările si completările ulterioare si a Legii nr.273/29.06.2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare, reprezentata prin:

>    Florea Daniel, in calitate de Primar al Sectorului 5 al Municipiului București -ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE si

>    Marla Ramona Chivu, in calitate de Director General,

>    Florina Dragnea, in calitate de Director General,

>    Luminița Petrescu, in calitate de Secretarul Sectorului 5,

In baza Hotărârii nr. 33/ 28.02.2018 adoptata de Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, denumita in continuare "Garant”

OBIECTUL CONTRACTULUI DE IPOTECA ASUPRA CREANȚELOR

Garantarea creditului, in valoare de 100.000.000 lei , contractat de către Debitor cu BANCA, conform Contractului de Credit nr. RQ18086299955882/27.08.2018 Garantarea acestui împrumut consta in garantarea achitării tuturor sumelor datorate de Debitor, conform Contractului de Credit nr. RQ18086299955882/27.08.201 8

CEC BANK S.A. • Cu'uu Vklorieî iu; 13, SotLoc 3, Bucurii, 030022 - w ww.lo.uu - citiuil: u((k.r,iJDcix-.!V • Tulvwilc: 0 800 300 848 • Tel; +4 021 311U 19 * Fiu; +4 02.1312 5425 Cepkid jodnll J70.443.700 ki« Rcg. banan RJ3.-PJR-40046/17.09.1999 »neg. ram. J4 0/15 5/13.01.1997 • CIF: 110361097 • roAN;R033Cl;GEB00003RON0000001 • Lircgîjtiurt fub nr. 758 In registrul de e.videnj4 a prelucrării datelor cu caracrer personal « operator de date cu cu racterportoiv.il 1262

TERMENII CONTRACTULUI

1.    Definiții

In sensul prezentului Contract de Ipoteca asupra Creanțelor, prin termenii si expresiile de mai jos se intelege:

"Caz de executare silita" reprezintă oricare din următoarele situații:

a.    neplata de către Debitor a oricărei Obligații Garantate ajunse la scadenta;

b.    neplata la cerere a oricărei Obligații Garantate platibile la cerere, sau

c.    orice situație care determina scadenta anticipata a Obligației Garantate.

"Documente Financiare” reprezintă următoarele: Contractul de Credit, prezentul Contract de Garanție, Contractele de Ipoteca / Gaj asupra bunurilor din Patrimoniul Privat al Garantului;

"Trezoreria locala”- definita la pct. 3.2.;

"Obligații Garantate” reprezintă toate sumele prezente sau viitoare care sunt sau pot deveni datorii ale Debitorului către Banca, decurgând din sau fiind in legătură cu Documentele Financiare, incluzând: creditul contractat, dobanda aferenta creditului, marja majorata si penalitățile calculate pentru ratele si dobânzile neachitate la scadentele prevăzute in Contractul de Credit, taxe si comisioane, cheltuieli de judecata si orice alte costuri suportate de Banca pentru protejarea si aplicarea drepturilor sale decurgând din Documentele Financiare si orice alte sume si despăgubiri datorate conform Documentelor Financiare.

2.    Garanția

2..    1. Pentru asigurarea rambursării creditului si achitării tuturor celorlalte Obligații Garantate,

Garantul, prin semnarea prezentului Contract, constituie ipoteca mobiliara, in favoarea Băncii asupra veniturilor proprii pe care le înregistrează in prezent, enumerate si descrise in Anexa nr. 1 a prezentului Contract. Gradul de acoperire cu garanții este de minim 105 %.

2.2. Garantarea rambursării creditului si achitării tuturor celorlalte Obligații Garantate cu aceste venituri prezente si viitoare este denumita in acest Contract drept ‘Ipoteca mobiliara asupra veniturilor proprii”.

Părțile convin ca, in cazul restructurării creditului garantat, prin includerea in soldul acestuia a contravalorii ratelor, dobânzilor si comisioanelor restante, prezenta ipoteca mobiliara va garanta intreaga creanța rezultata, plus dobânzile, dobânzile penalizatoare, costurile si spezele aferente, conform Contractului de Credit, cu modificările ulterioare.

3.    Executarea silita a Contractului

3.1.    La producerea unui Caz de executare silita, dreptul de garanție conferit conform prevederilor Art. 1 din prezentul Contract poate deveni executoriu. Oricând după producerea unui Caz de executare silita, Banca are dreptul sa inițieze procedura executării silite prin poprire si sa isi exercite toate drepturile prevăzute de Codul de Procedura Civila aplicabil la data declanșării procedurii.

3.2.    Procedura executării Contractului in situația in care obiectul Ipotecii asupra veniturilor proprii il reprezintă sumele existente in conturi la Trezoreriile din cadrul serviciilor publice descentralizate ale Ministerului Finanțelor Publice (denumite in prezentul Contract “Trezorerii Locale"), se va realiza conform procedurii executării silite descrise in Codul de Procedura Civila.

CEC BANKS .A. « Ciiku Vitlui iei iu-. 13, Sector S.BucurcsflJ, 030022 « www.tccuu • eiuail: ufliuu@tuf.io * Telveidc: 0 80 0 800848 • Tel: +4 021 311 tl 19 • Piu: +4 021.312 54-23 Capital jodal 1J70.443.700 ki • neg. bnncurILB.-PJR40-OWl7.09.1999 ‘ Uc$. cum. J40/155/13.0L3997 • CIF: 110361097 • I»ANsR03âCECEB00003nON0000001 «îarcgijtrotf. fub ii r. 758 In re-.girt.nil de evideuți a prelucrării datelor tu ciracuar p enoual • ofwrrtor du dube cu caracter personal 1262

4.    Asigurări si garanții

4.1.    Garantul declara si garanteaza Băncii ca:

a.    a intreprins toate masurile pentru asumarea si aducerea la indeplinire a obligațiilor sale, conform prezentului Contract;

b.    condițiile prezentului Contract se vor aplica cu prioritate fata de orice alte revendicări ale unor terti către Debitor, indiferent daca aceste terte parti cunosc sau nu Contractul de Ipoteca asupra Creanțelor, conform art. 2430 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil republicata, si prevederilor Art 63, alin. 1 si 9, Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizata.

4.2.    Garantul se obliga fata de Banca ca, fara acordul scris al acestuia, nu va garanta achitarea altor obligații cu veniturile care fac obiectul prezentului Contract de Ipoteca asupra Creanțelor.

5.    Titlu executoriu

Acest Contract de Ipoteca asupra Creanțelor constituie titlu executoriu conform art. 2431 din Legea nr. 287/2009 privin Codul Civil, republicata si constituie obligații care pot fi impuse bugetelor locale respective, in conformitate cu prevederile art. 63 alin. (9) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizata si conform legislației bancare in vigoare.

6.    Diverse

6.1.    Nesolicitarea de către Banca a oricărui document prevăzut in Contract nu constituie o renunțare la acest drept, BANCA putând solicita oricând prezentarea documentelor prevăzute in Contract, pana la plata integrala a Obligațiilor Garantate.

6.2.    Neexercitarea de către Banca a oricărui drept prevăzut in Contract sau de legislația in vigoare sau exercitarea lui cu intarziere nu constituie o renunțare la acest drept potrivit legii.

6.3.    Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătură cu prezentul Contract vor fi soluționate pe cale amiabila, iar daca acest lucru nu este posibil, litigiul va fi soluționat de instanța judecătoreasca, conform normelor Codului de Procedura Civila aplicabil.

6.4.    Prezentul Contract de Ipoteca asupra Creanțelor isi produce efectele de la data la care obligația garantata ia naștere, respectiv punerea la dispoziție a creditului/emiterea scrisorii de garanție bancara, iar constitutorul dobândește drepturi asupra bunurilor ipotecate, conform art. 2387 si 2409 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil republicata, si isi inceteaza valabilitatea la data plătii integrale a tuturor obligațiilor fata de Banca, obligații decurgând din Contractul/Contractele de Credit.

6.5.    Anexa nr. 1 privind veniturile proprii constituite drept garanție face parte integranta din prezentul Contract.

6.6.    Banca va inregistra prezenta ipoteca mobiliara asupra creanțelor la Arhiva Electronica de Garanții Reale Mobiliare, conform dispozițiilor Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicata, art. 1579, toate spezele privind incheierea, inregistrarea si radierea prezentului contract fiind in sarcina Garantului.

6.7.    Banca, in calitate de operator de date cu caracter personal, informează pesoana fizica, reprezentant legal al Clientului/Garantului, ca respecta prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), prevederi pe care clientul le poate regăsi pe site-ul official CEC Bank SA cat si in unitățile Băncii".

6.8. Modificarea clauzelor prezentului Contract poate fi făcută numai prin acordul ambelor parti, prin incheierea unui Act adițional.

exemplare originale, unul pentru Garant si doua pentru


încheiat astazi 27.08.2018 in trei Banca.

CEC BANK - S.A. SUCURSALA VICTORIA

Reprezentata de:

Nurne: Amalia luliana lonescu Functie:Director


Reprezentata de: Nume:Elisaveta Paraschiv Funcție: Sef Serviciu Credite


GARANT

Sectorul 5 al Municipiului București

Reprezentat de:

Nume: Florea Daniel

Funcție: Primar

Nume: Maria Ramona Chivu Funcție: Director General

Nume: Florina Dragnea Funcție: Director General

Nume: Luminița Petrescu Funcție: Secretarul Sectorului 5

Avizat

Direcția Clienti Mari

Nicolau Monica Director Adjunct

Semnat in fata mea, Amalia luliana lonescu, Director, data : 27.08.2018 întocmit, Olguta leana Buzatu, Analist Credite

LISTA VENITURILOR PROPRII    Anexa 1

CONSTITUITE IN GARANȚIA RAMBURSĂRII CREDITULUI SI PLĂTII TUTUROR CELORLALTE OBLIGAȚII GARANTATE

Denumirea venitului propriu luat in garanție

Contul de la Trezorerie unde se incaseaza venitul propriu luat in garanție

Valoare venituri proprii luate in garanție

Capacitatea de colectare a venitului propriu

Valoare venituri proprii acceptate in garanție

Valoarea maxima a veniturilor proprii acceptate in garanție

Cote defalcate din impozitul pe venit

RO25TREZ70521040201 XXXXX

157.341.000

99,99%

157.325.266

157.325.266

Sume alocate ptr. echilibrare

RO77TREZ70521110206XXXXX

31.396.000

99,99%

31.392.860

31.392.860

Alte impozite pe venit, profit si

castiquri din capital

RO18TREZ70521050250XXXXX

1.961.000

99,94%

1.959.823

1.959.823

Impozite si taxe pe clădiri

RO71TREZ7052107020101 XXX

55.409.000

99,99%

55.403.459

-J

55.403.459

Impozite si taxe pe teren

RO18TREZ7052107020201 XXX

8.839.000

99,98%

8.837.232

8.837.232

Taxe judiciare de timbru si alte taxe

de timbru

R070TREZ70521070203XXXXX

6.965.000

99,92%

6.959.428

6.959.428

Alte impozite si taxe pe proprietate

RO66TREZ70521070250XXXXX

917.000

98,81%

906.088

906.088

Taxe hoteliere

RO39TREZ70521120207XXXXX

847.000

99,92%

846.322

846.322

Impozit pe spectacole

RO95TREZ70521150201 XXXXX

262.000

99,86%

261.633

261.633

impozite pe mijloace de transport

R090TREZ7052116020201 XXX

23.478.000

99,99%

23.475.652

23.475.652

Taxe si tarife pentru eliberare de licențe si autorizații de funcționare

RO92TREZ70521160203XXXXX

1.279.000

100%

1.279.000

1.279.000

Alte taxe pentru utilizare de bunuri

RO88TREZ70521160250XXXXX

893.000

99,93%

892.375

892.375

Alte impozite si taxe fiscale

RO39TREZ70521180250XXXXX

60

96,47%

58

58

Venituri din concesiuni, 'închirieri

RO13TREZ70521A300530XXXX

424.000

99,83%

423.279

423.279

Venituri din prestări servicii si alte activitati

RO93TREZ70521330208XXXXX

620.000

99,68%

618.016

618.016

Taxe administrative si eliberări permise

RO35TREZ70521340250XXXXX

171.000

99,66%

170.419

170.419

Amenzi penalitati si confiscări

RO39TREZ70521A350102XXXX

16.226.216

99,99%

16.224.593

16.224.593

Diverse venituri

RO83TREZ70521360250XXXXX

61.000

99,77%

60.860

60.860

TOTAL

307.089.276

307.036.364

307.038.364

CEC 3ANS SA ♦ C«d»Yi<toiHJir. 13. Solul 3, Bucucșli, 03C022 • *    • ciiiiil:    « Tdvade: 0 600 >00 ♦ Tel -H 0215111119 • Fax: +4 021212 S4? 25

Ctpislîocal 1J70.443.700 Ie « Ikg. b^ctrîl£.-?JR-4->C-46/I72>9.1999 • Rcg. roa. J40/1K/13.01 J997 * GF:HO361S57 • B^iNîROSSCECEBOOaOSRONOOOJOOl • krcg'lanâ sut> ar. 7S5 ic regisaul de radem. a p reiterării dalelor cu caracter personal • operator de dat£ cu caracter personal 1262


CECBank


CONTRACT DE IPOTECA MOBILIARA - conturi -

Nr. 107?

Acest Contract de Ipoteca Mobiliara a fost încheiat la data de 27.08.2018, in baza Legii Legea 287/2009 privind Cod Civil, republicata, art.2387-2389, intre:

(DSucursala Victoria, cu sediul in București str. Calea Victoriei, nr. 11, Sectorul 3, număr de ordine in Registrul Comerțului J40/6323/25.05.2015, cod unic de Înregistrare 34558614, in numele si pe seama CEC Bank S.A., cu sediul in București, Calea Victoriei, nr. 13, Sector 3, număr de ordine in Registrul Comerțului J40/155/13.01.1997, cod unic de înregistrare 361897, număr de înmatriculare in registrul instituțiilor de credit RB-PJR-40-046/17.09.1999, înregistrata sub nr. 758 in registrul de evidenta a prelucrării datelor cu caracter personal, operator de date cu caracter personal 1262, telefon 021/311.11.19, fax 021/312.54.25, reprezentata in prezentul contract prin Amalia luliana lonescu funcția Director si prin Elisaveta Paraschiv funcția Sef Serviciu Credite, in calitate de CREDITOR, denumita in continuare "Banca"

Si

(2) Sectorul 5 al Municipiului București, cu sediul in București, Sectorul 5, str. Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11. cod unic de inregistrare 4433953, reprezentata de:

in calitate de GARANT, (denumita in continuare „Garant”)

in următoarele condiții:

1. Garantul constituie in favoarea Băncii ipoteca mobiliara asupra următoarelor conturi si subconturi ale Garantului RO11CECEB00030RON0234240, R098CECEB00030RON0234711,    R028CECEB00030RON0234710 precum si

asupra tuturor drepturilor cu privire sumele existente in aceste conturi, pentru garantarea plătii si descărcării in intregime a obligațiilor In baza Contractului de Credit nr. RQ18086299955882 din 27.08.2018 încheiat intre Sectorul 5 al Municipiului București, in calitate de împrumutat si Banca (cu modificările ulterioare) („Contractul

2.

3.


4.


5.


6.


7.


8.


de Credit”) pana la concurenta sumei principale imprumutate in valoare de 100.000.000 lei (osutamilioanelei), plus dobânzile, dobânzile majorate, costurile si spezele bancare aferente precum si a oricăror alte sume datorate sau potențial datorate Băncii in baza Contractului de Credit in vigoare la data executării.


Garantul declara ca a luat cunoștința de conținutul Contractului de Credit.

Aceasta ipoteca mobiliara este o garanție continua si se va întinde pana la ultima plata a sumelor datorate de către împrumutat In baza Contractului de Credit, indiferent de orice plata sau îndeplinire intermediara, totala sau parțiala.


Garantul declara si garanteaza Băncii (i) ca a întreprins toate acțiunile necesare pentru a asigura ca ipoteca mobiliara constituita prin prezentul contract reprezintă o obligație valabila din punct de vedere legal a Garantului, care poate fi pusa in executare in conformitate cu termenii prezentului contract, (ii) ca bunurile afectate garanției sunt in proprietatea sa deplina, (iii) ca bunurile afectate garanției sunt libere de orice sarcini (cu excepția prezentei garanții), (iv) ca nici o persoana nu are dreptul de a formula vreo pretenție cu privire la dreptul de proprietate, folosința sau posesie asupra bunurilor afectate garanției, (v) ca nu a fost inceput nici un litigiu sau orice alta procedura judiciara sau administrativa cu privire la titlul de proprietate al Garantului asupra bunurilor afectate garanției, si (vi) ca de la momentul înregistrării prezentei ipoteci mobiliare Banca va avea un drept de preferința de rang I asupra bunurilor afectate garanției. Declarațiile si garanțiile conținute in aceasta clauza vor fi considerate a fi reconfirmate de către Garant in fiecare zi pana la data implinirii in intregime a obligațiilor garantate prin prezentul contract, cu privire la circumstanțele existente la momentul respectiv.


Garantul se obliga fata de Banca (i) sa nu constituie si sa nu permită subzistenta nici unei sarcini asupra bunurilor afectate garanției si (ii) sa nu transfere nici un drept cu privire la bunurile afectate garanției.


Garantul se obliga sa semneze si sa pună la dispoziție toate actele sau înscrisurile si sa întreprindă toate acțiunile ce vor fi solicitate de Banca pentru (i) perfectarea sau conservarea garanției create prin prezentul contract; (ii) conservarea sau protejarea tuturor drepturilor Băncii din prezentul contract sau (iii) facilitarea executării prezentei garanții sau a oricărei parti din aceasta sau exercitarea oricărui drept, facultate sau autoritate discreționara cu care Banca este investita in baza prezentului contract, in oricare dintre aceste cazuri imediat după cererea Băncii si pe cheltuiala Garantului.


Banca va înregistra prezenta ipoteca mobiliara asupra contului la Arhiva Electronica de Garanții Reale Mobiliare, conform dispozițiilor Legii nr.60/2012 privind aprobarea O.U.G. nr.79/201 1 pentru reglementarea unor masuri necesare intrării in vigoare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil, art.l pct.3 alin.(21) si (2a), toate spezele privind incheierea inregistrarea si radierea prezentului contract fiind in sarcina Garantului.


Garantul declara ca este de acord ca, in cazul in care nu isi onorează obligațiile de plata către Banca conform Contractului de Credit, Banca va declara creditul scadent si va executa deindata prezentul contract. Drepturile Băncii conferite de legea romana unui creditor garantat cu o ipoteca mobiliara, astfel cum acestea sunt modificate, extinse si/sau amendate prin prezentul contract, se nasc la semnarea prezentului contract si vor putea fi puse in executare de către Banca in orice moment in legătură cu oricare parte a bunurilor afectate garanției, inclusiv prin luarea in posesie a sumelor existente in conturile Garantului deschise in evidentele Băncii, fara


2/4declararea exigibilității anticipate a contractului de credit, la apariția unui caz de neexecutare, fie si neplata unei singure rate de credit sau orice alta suma datorata Băncii, conform Contractului de Credit.

9. Părțile convin ca, in cazul restructurării creditului garantat, prin includerea in soldul acestuia a contravalorii ratelor, dobânzilor si comisioanelor restante, prezenta ipoteca mobiliara va garanta intreaga creanța rezultata, plus dobânzile, dobânzile penalizatoare, costurile si spezele aferente, conform Contractului de Credit, cu modificările ulterioare.

10.    Banca are dreptul sa execute ipoteca mobiliara constituita prin prezentul contract utilizând orice procedura in condițiile legii, Banca urmând a alege modalitatea cea mai profitabila pentru recuperarea creanței sale, urmarindu-se acoperirea integrala a datoriilor către Banca, inclusiv aproprierea oricărui bun afectat garanției in contul creanței Băncii. Banca are dreptul sa debiteze deindata soldurile conturilor afectate prezentei garanții, Garantul renunțând in acest sens la beneficiul termenului. In caz de executare silita a bunurilor afectate garanției, toate cheltuielile, spezele, precum si toate sumele ramase neacoperite prin valorificarea acestora sunt si raman in sarcina Garantului.

11.    Banca isi rezerva dreptul de a isi insusi produsele bunului ipotecat, in contul creanței, creanța diminuandu-se cu contravaloarea fructificării produsului, in conformitate cu art. 2395 din Legea 287/2009 privind Cod Civil, republicata.

12.    Atât Banca, cat si mandatarii, administratorii, funcționarii, angajatii, delegații si consultanții acesteia, nu vor fi răspunzători pentru nici o pretenție, cerere, obligație, pierdere, prejudiciu, costuri sau cheltuieli suportate sau aparute in legătură cu exercitarea sau potențiala exercitare sau omisiunea de a exercita oricare dintre drepturile si puterile dobândite conform prezentului contract, altfel decât in cazul culpei grave sau dolului.

13.    Prezentul contract de ipoteca mobiliara constituie titlu executoriu conform art. 120 din OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit si adecvarea capitalului - Legea bancara - aprobata si modificata prin Legea nr. 227/2007, cu modificările ulterioare si conform art. 2431 din Legea 287/2009 privind Cod Civil, republicata.

14.    Prezentul contract este guvernat de legea romana. Litigiile de orice natura izvorâte din prezentul contract ori in legătură cu acesta se vor soluționa de instanțele competente material in circumscripția carora se afla situat sediul sucursalei Băncii indicat in prezentul contract.

15. Banca, in calitate de operator de date cu caracter personal, informează pesoana juridica, reprezentant legal al Clientului/Garantului, ca respecta prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), prevederi pe care clientul le poate regăsi pe site-ul official CEC Bank SA cat si in unitățile Băncii".

3/4

16. Prezentul contract isi produce efectele de la data la care obligația garantata ia naștere, respectiv utilizarea creditului/emiterea scrisorii de garanție bacara, conform art. 2387 si 2409 din Legea 287/2009 privind Cod Civil, republicata si isi inceteaza valabilitatea la data plătii integrale a tuturor obligațiilor fata de Banca, obligații decurgând din Contractul de Credit prevăzut la art. 1.

încheiat astazi 27.08.2018, in trei exemplare originale, unul pentru Garant si doua pentru Banca.

CEC BANK - S.A.

SUCURSALA VICTORIA

Reprezentata de:    Reprezentata de:

Nume: Amalia luliana lonescu    Nume:Elisaveta Paraschiv

Functie:Director    Funcție: Sef Serviciu credite

GARANT

Sectorul 5 al Municipiului București

Reprezentat de:

Nume: Florea Daniel

Funcție: Primar

Nume: Maria Ramona Chivu

Funcție: Director General

Nume: Florina Dragnea

Funcție: Director General, Direcția Generala Juridica

Nume: Luminița Petrescu Funcție: Secretarul Sectorului 5

Avizat

Nicolau Monica Director Adjunct

Semnat in fata mea, Amalia luliana lonescu, Director, data : 27.08.2018 întocmit, Olguta Ileana Buzatu, Analist Credite

CEC BANK S.A. • Calea Victoriei ar. 13, Sector 3. Bucureiri. 030022 • www.cec.ro • email: ofticerjetc.ro • l'elrade: 0 BOOBOO IM» • lei: +■! 021 311 1.1 1.0 • fax: +1021.112 5425

Capital social 1.170.143.700 lei ■ Reg. bancar R H. PJR-40 046/I7M1999 • Keg. cwn. J40/155/13.01.1997 • Cile KO361OT7 • I1IAN: BOMCRCTJWKItlOJIÎONOOiXKIOl • înregistrări

sub nr. 75fl In registrul. de e.vidcnț.1 a prelucrării datelor cu caracter personal . operator de date cu caracter personal 1202

* -v


CONTRACT DE CREDIT nr. 201808230171

Intre:

Banca Comerciala Romana S.A., societate administrata in sistem dualist, inmatriculata la Registrul Comerțului sub nr. J40/90/1991, avand CUI nr. 361757, cu sediul in București, B-dul Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, Romania, denumita in prezentul Contract “Banca”, pe de o parte si

Sectorul 5 al Municipiului București cu sediul in București, sectorul 5, str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, avand CUI nr. 4433953, reprezentata legal de dl. Daniel Florea in calitate de Primar, d-na Luminița PETRESCU in calitate de Secretar al Sectorului 5, d-na Florina DRAGNEA in calitate de Director general-Directia Generala Juridica si d-na Maria Ramona CHIVU in calitate de Director general-Directia Generala Economica, denumit in prezentul Contract “împrumutat”,

a intervenit următorul Contract de credit denumit in continuare “Contract”:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1.    Banca acorda împrumutatului un credit de investiții in suma de maxim 50.000.000 RON (cincizecimilioane; pentru refinantarea creditelor existente contractate de împrumutat cu Banca Comerciala Romana S.A. (contractele de credit cu nr. 1/12.08.2005; 3/904/01.10.2007 si DM/3/191/14.07.2008).

II.    UTILIZARE CREDIT

2.1.    Creditul va fi utilizat pentru refinantarea aprobata prin Hotararea nr. 33 din data de 28.02.2018 a Consiliului Local al Sectorului 5 respectiv, pentru refinantarea creditelor existente contractate de împrumutat cu Banca Comerciala Romana S.A. (contractele de credit cu nr. 1/12.08.2005; 3/904/01.10.2007 si DM/3/191/14.07.2008).

III.    DURATA CREDITULUI

3.1.    Durata creditului este de 180 luni si si incepe de la Data Intrării in Vigoare si se termina nu mai târziu de data de 23.08.2033. Pentru scopul acestui Contract “Data Intrării in Vigoare" inseamna data la care sunt îndeplinite condițiile prevăzute in pct. 4.2 de mai jos.

IV.    TRAGEREA CREDITULUI

4.1.    Creditul se trage eșalonat, prin decontarea documentelor justificative in termen de maxim 3 luni de la Data Intrării in Vigoare, dar nu mai târziu de data 23.11.2018.

Tragerea efectiva va fi notificata de către împrumutat cu 5 zile inainte de data tragerii efective.

4.2.    Obligația Băncii de a pune la dispoziție creditul si dreptul împrumutatului de a efectua trageri din credit produce efecte numai după indeplinirea următoarelor condiții:

•    obținerea avizului Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale de contractare a creditului (solicitata pentru punerea la dispoziție a creditului);

•    suma trasa sa fie cel mult egala cu plafonul disponibil al creditului si sa fie denominata in moneda acestuia (solicitata la data fiecărei trageri);

•    constituirea corespunzătoare a garanțiilor menționate la Cap. IX din prezentul Contract (valabila pentru prima tragere);

•    indeplinirea corespunzătoare a publicității garanțiilor (solicitata pentru punerea la dispoziție a creditului), inclusiv dar fara a se limita la inregistrarea ipotecii mobiliare asupra veniturilor menționata la Cap IX din prezentul Contract in Registrul Datoriei Publice Locale;

•    la data tragerii nu exista niciun Caz de culpa sau un alt eveniment sau circumstanța care ar putea sa conducă la apariția unui Caz de culpa (solicitata la data fiecărei trageri);

•    împrumutatul va fi achitat Băncii toate comisioanele datorate, aferente tuturor produselor si serviciilor contractate de către acesta la Banca (solicitata pentru punerea la dispoziție a creditului).

4.3.    Creditul va fi tras de împrumutat, de regula, prin virament cu ordin de plata, pe baza de cerere de tragere, conform modelului anexat (anexa nr. 1) la prezentul Contract.

4.4.    Sumele neutilizate in perioada de tragere a creditului se anuleaza, acesta diminuandu-se corespunzător, daca părțile nu au convenit prin act adițional prelungirea acesteia.

V.    PERIOADA.DE GRATIE - NU SE APLICA

VI.    DOBÂNZI

6.-1 Dobanda curanta aplicabila pentru prezentul Contracteste ROBOR la '3 Junl + o marja de 1,20 % pe an,

in sensul prezbrițulul Contract-,

“ROBOR’'' Inseamna, In legătura cu orice credit .acordat-1b RON: (a)'Rata Aflșataaplicabila; sau (b) (daca nu este c'isponiblla'r.fclo- Rata Aflșata pentru perioada de; dobanda respectiva) media aritmetica a ratelor (rotunjită.In sus ia patru zecimale) comunicate Băncii la cererea acesteia și cotate.de -Banblle de Referința către banqil.e da prim rang de pe piața Interbancara din Romanla, In ambele sltuatl! In Data Cotatiei pentru oferta de depozite In RON pe o perioada ..similara cu perioada de dobânda respectiva. In. eltQatîa In care orlea.r.e dintre, ratele aplicabile conform oelorde mai sus. are o valoare mai mica d8oat zero, se va considerata valoarea R030R este zero.;;

■Banei do Referința" inseamna: pentru RON - BRD, - Groupe Sociate Generale S.A.; Raiffelsen Bank S.A.; Uni Credit Tiriac BankS,A. si Banca-Transilvania S.A.

“Rata Afișată” Inseamna: In. .legătură c.u ROBOR, rata procentuala anuala determinata de Banca Naționala a: României pentru perioada respectiva, publicata pe pagina corespunzătoare de pe ecranul. Reuters. Daca .pagina' respectiva este Înlocuita sau. încetează sa măi fie disponibila, Banca poate șpeeiflcâ.'d alta pagina sau-serviciu afișand rata coresp.unzatoare, după consultarea,împrumutatului,

8.2,    Dobanda curenta.aplicabila pentru prezentul Contract este variabila. In 'funcție de. Indicele de referința ROBOR. Cotatla ROBORse modifica din :3; In .3 luni, In.zlua'oorespunzațoare datei la care au fost îndeplinite condițiile menționate la pct. 4,2, din Contract, solicitate pentru punerea la dispoziție a Creditului (asa cum aceasta a fost confirmata de către Banca si comunicata împrumutatului) sau, ulterior, In ziua corespunzătoare datei realizării' suplimentarii CreditLflul/prsIungfrii duratei Creditului, utilizandUrSe cbtstia ROBOR din Data OotafleT aferentă perioadei respective. Gotatia ROBOR la 3 juni. utilizata pentru calculul dobânzii aferente primelor 3 lunf Ulterioare datei ia care au fost îndeplinite co'ndltille menționate ia oct. 4/2, din Contract, solicitat© pentru punerea la dispoziție a. Oredifaiui/dâteî realizării șupjim'onfart’iZprol ung Inii duratei Gredituldl este cotatla ROBOR la 3 luni din Data Gotatiel-aferentaTsrioadei-respsctlve.

Ir,; sensul prezentei clauze, “Data Cotatiei” Inseamna, In legătură cu price perioada pentru ,care. trebuie 'determinata o rata a dobânzii, in cazul sumelor in RON, I (o) zi lucratoare înainte de prima zi din acea perioada.

8.3.    Oobandâ se va plăti tunar, in data .de 25 a lunii curente, pentru luna anterioara.

in cazul lur,if In care se rambursează ultima rata din credit,: Iar data menționata la aliniatul precedent este. ulterioara'datei ratei finale, dobanda datorata in luna respectiva, se plătește la scadenta ultimei rațe dln credit.

6-4. Nerambursarea la termenele stabilite a ratelor de credit datorate da dreptul-Băncii de a percepe p dob.anda. majorata, oare,-la data semnării prezentului Contract este. egala-cu dobânda, curenta prevăzută la pot. 6.1. la care se adguga 3 p.p. pe- an, dobanda majorata fiind aplicabila ratelor de credit datorate sl scadente. Dobanda majorata va fl perceputa începând cu a 16-a zl calculata de la data. scadentei ratel/ratelor'de credit datorate sl pana la data plătii Integrale.a acestora.

Aceas'ta dobanda majorata Va fl Jifiedlat'exigibila. șj acadenta putând fi recuperata oricând de către BancaRla alegerea acesteia. _

6.5) Dobanda se va- câleulâ; de ia data primei trageri din' orecflt; pana. Ia data rambursării integrale a aceștuia. Calcului sa vă fâca zilnic utilizând soldui nerarfbursat ăi.creditului,. 6.6'.Oobanda'secaicul'eaza.dupâ.cUmurmsaza:

(Șold cont imprurbutx Rata .anuala a dob.x Nnofoctiv do z.lle)

Bob., datorata =    —»—■—-—-—-—-

360 x 100

Formula de calcul a,dobânzii rămâneneschimbata pe toata, perioada de creditare

5.7. Eventualele dobânzi datorate;-Băncii, oare nu au putut fl încasate la scadenta stabilita, vor fl înregistrate, in- contul “Dobânzi restante1', Banca urmărind recuperarea lor din încasările împrumutatului,

VIL. COMISIOANE

7,1, lmprumutatui.se obilga sa plațeasca Băncii următoarele comisioane;

(a)    comision de-acordare de-0% fiat;

(b)    comision de rambursare anticipata 0% flat;

(c)    comision de neutilizare de 0% pe an;

(d)    comision de administrare lunar 0% pe luna;

(e)    taxa/comision de risc 0%

VIII.    RAMBURSAREA CREDITULUI

8.1.    Creditul va fi rambursat in 180 rate lunare inegale, conform graficului de rambursare stabilit de comun acord cu împrumutatul, conform graficului (Anexa nr. 2) la prezentul Contract, dar nu mai târziu de data indicata la pct. 3.1 din prezentul Contract).

8.2.    Rambursarea se va efectua de către împrumutat in aceeași valuta in care a fost acordat creditul.

8.3.    Creditul va fi rambursat in suma si la datele menționate in graficul de rambursare respectiv, in data de 25 a fiecărei luni.

In cazul in care o astfel de data este o zi nelucratoare, respectiva suma se va rambursa in prima zi lucratoare ulterioara datei menționate in graficul de rambursare, excepție de la aceasta regula facand rata finala, care se va rambursa in ziua lucratoare imediat anterioara.

8.4.    împrumutatul poate rambursa anticipat creditul in baza unei notificări adresate Băncii cu maxim 30 de zile inainte de data prevăzută pentru efectuarea rambursării.

8.5.    Rambursările anticipate sunt admise si considerate ca atare de Banca numai după plata integrala a datoriilor restante. In cazul rambursării anticipate parțiale, dobanda acumulata in legătură cu Creditul care se rambursează se va plăti la următoarea data de plata a dobânzii determinata conform punctului 6.3 din prezentul Contract.

Pentru evitarea oricărui dubiu, pentru rambursarea anticipata efectuata din surse proprii ale împrumutatului, Banca nu va percepe comision de rambursare anticipata.

8.6.    împrumutatul autorizează Banca sa debiteze automat conturile sale curente in lei/valuta deschise in evidentele sale cu sumele aferente creditului (rate, dobânzi, comisioane), pe măsură ce acestea devin scadente.

împrumutatul autorizează Banca sa faca in numele si pe contul sau, pana la limita sumelor datorate, orice operațiune de schimb valutar necesara pentru conversia sumelor deținute de împrumutat in conturile sale curente in moneda prezentului Contract.

8.7.    Ratele de credit nerambursate la termenele stabilite se inregistreaza incepand cu ziua scadentei, in contul „Credite restante”.

8.8.    Creanțele bilantiere cuvenite Băncii se incaseaza in ordinea vechimii acestora, indiferent de tipul creanțelor. In cazul in care toate creanțele au aceeași vechime, ordinea de recuperare este următoarea: alte costuri, comisioane, dobânzi, principal.

Banca isi rezerva dreptul de a modifica ordinea de achitare a creanțelor bilantiere.

IX.    GARANTAREA CREDITULUI

9.1.    împrumutatul se obliga sa constituie in favoarea Băncii o ipoteca mobiliara asupra veniturilor proprii realizate de Sectorul 5 al Municipiului București, cu excepția celor interzise de lege, pentru garantarea imprumutului, plus dobânzile, dobânzile majorate aferente si alte costuri si comisioane, inclusiv cheltuieli de orice fel legate de recuperarea tuturor sumelor datorate si cheltuieli de judecata, precum si cheltuieli legate de executarea silita.

9.2.    împrumutatul se obliga sa garanteze creditul si dobânzile aferente si in cazul prelungirii Contractului de credit prin acte adiționale.

X.    DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

10.1. împrumutatul se obliga:

a)    sa utilizeze creditul aprobat numai in scopul pentru care a fost acordat;

b)    sa restituie Băncii creditul utilizat si sa achite comisioanele si dobanda aferente la termenele prevăzute;

c)    sa pună la dispoziția Băncii toate documentele solicitate in legătură cu utilizarea creditului, precum si cele referitoare la garanții;

d)    sa instiinteze Banca in maxim 5 zile lucratoare de la apariția unor situații de forța majora, imposibil de prevăzut si inlaturat, care-l pun in imposibilitatea de executare a obligațiilor ce decurg din prezentul Contract, altele decât o obligație de plata;

e)    sa inregistreze zilnic si corect in evidentele contabile operațiunile legate de utilizarea si rambursarea imprumutului;

f)    sa permită Băncii sau reprezentanților autorizați ai acesteia verificarea in orice moment a situațiilor financiare sau a altor inregistrari contabile, precum si a intregii documentații care a stat la baza intocmirii acestora (in orice forma acestea ar fi păstrate, fie in scris, in forma electronica sau intr-o alta forma) ale împrumutatului, deținute de împrumutat sau aflate sub controlul acestuia (incluzând, fara a se limita la, angajatii sai, reprezentanți, agenti, cesionari, succesori sau subcontractori). Situațiile financiare, inregistrarile, precum si documentele pe care acestea se bazeaza vor fi puse la dispoziția Băncii sau a reprezentanților autorizați ai acesteia in timpul obișnuit de lucru, la sediul împrumutatului. In cazul in care sediul împrumutatului nu este disponibil, situațiile financiare, inregistrarile precum si documentele pe care acestea se bazeaza vor fi puse la dispoziție spre examinare la o data si o locație la alegerea Băncii, pe costul împrumutatului;

g)    sa mențină deschis, pana la indeplinirea tuturor obligațiilor din prezentul Contract, cont curent la Banca;

h)    sa respecte legislația mediului din Romania;

j) sa efectueze plățile din credit in conformitate cu destinația prevăzută la pct. 2.1 si prevederile legale in vigoare.

10.2.    In cazul declarării intregului credit scadent, împrumutatul ramane direct răspunzător pentru toate consecințele financiare directe si/sau indirecte antrenate de exigibilitatea anticipata a creditului, fiind obligat sa achite Băncii toate pagubele si cheltuielile cauzate.

10.3.    Banca are dreptul:

a)    sa verifice respectarea condițiilor de utilizare a creditului, destinația creditului, existenta permanenta si integritatea garanțiilor asigurătorii pe toata perioada ereditarii;

b)    sa urmareasca, pe toata durata creditului, indeplinirea condițiilor prevăzute in prezentul Contract referitoare la: destinația sumelor avansate, rambursarea la scadenta a ratelor de credit, plata dobânzii si comisioanelor aferente, precum si bonitatea împrumutatului;

c)    sa declare intreg creditul scadent, indiferent de graficul de rambursare, daca împrumutatul nu indeplineste oricare din obligațiile prezentului Contract, si ca urmare, sa ia orice măsură pe care o considera necesara pentru a recupera creditul, dobânzile si comisioanele aferente, cu condiția notificării prealabile de către Banca cu cel puțin 90 zile inainte de declararea creditului scadent;

d)    sa recupereze pe calea executării silite sumele datorate de către împrumutat in si pe baza prezentului Contract, in situația in care acesta a fost declarat exigibil;

e)    sa debiteze conturile împrumutatului cu orice datorie restanta;

f)    sa anuleze sau sa reducă cuantumul plafonului neutilizat si/sau sa declare creditul utilizat scadent, indiferent de graficul de rambursare, după expirarea unui preaviz de cel puțin 90 zile, care se comunica in scris împrumutatului, in situația in care:

f1) indicatorii economico financiari, serviciul datoriei fata de Banca, performanta financiara inregistreaza niveluri sub cele avute in vedere in momentul acordării creditului si care pot conduce la nerambursarea lui conform prevederilor prezentului Contract si ale actelor adiționale.

Serviciul unic al datoriei fata de Banca reprezintă numărul de zile de intarziere la plata fata de data scadentei celei mai vechi datorii restante reprezentata de o rata de principal sau dobanda. Performanta financiara reflecta potențialul economic si soliditatea financiara a unei entitati, obtinuta in urma analizării unui ansamblu de factori cantitativi si calitativi.

f2) au fost furnizate unele date nereale;

f3) exista o hotarare a unei instanțe sau o dispoziție legala sau o cerere depusa de împrumutat sau un tert cu privire la executarea silita a intregului sau patrimoniu sau a unei parti importante din acesta;

g)    sa declare toate celelalte credite acordate de Banca scadente si platibile, cu respectarea prevederilor legale, impreuna cu toate dobânzile aferente, comisioanele, spezele si oricare alte sume datorate, cu respectarea prevederilor pct. 11.3 din prezentul Contract, in cazul in care împrumutatul nu isi indeplineste oricare din obligațiile asumate prin prezentul Contract;

h)    sa declare exigibil creditul indiferent de graficul de rambursare, cu respectarea prevederilor pct. 11.3 din prezentul Contract, in cazul in care împrumutatul nu isi indeplineste oricare din obligațiile asumate prin celelalte contracte de credit incheiate cu Banca;

i)    Banca, cu notificarea prealabila a împrumutatului, poate cesiona unui tert instituție bancara drepturile sale din prezentul Contract sau intregul Contract. împrumutatul este de acord ca, in cazul in care Banca cesionează intregul Contract unui tert instituție bancara, cesiunea Contractului isi va produce efectele fata de împrumutat la data la care ii este notificata cesiunea si, de la acea data, Banca va fi liberata de obligațiile sale fata de împrumutat.

XI.    CAZURI DE CULPA

11.1.    Nerespectarea de către împrumutat a oricăreia dintre obligațiile sale asumate prin prezentul Contract si/sau contractele accesorii acestuia constituie Caz De Culpa. Constituie, de asemenea, Caz De Culpa in temeiul prezentului Contract, nerespectarea clauzelor contractuale de către orice terta persoana obligata fata de Banca in baza contractelor accesorii la acest Contract.

11.2.    Neexercitarea de către Banca a oricărui drept prevăzut in prezentul Contract nu constituie o renunțare la acesta, iar Banca va putea uza de acel drept oricând pana la stingerea tuturor obligațiilor împrumutatului fata de aceasta.

11.3.    Banca va notifica împrumutatul si, după caz, tertele persoane obligate in baza prezentului Contract sau a contractelor accesorii acestuia, in scris, in 10 zile de la constatarea unui Caz De Culpa si, in cazul in care deficientele nu sunt inlaturate in perioada de timp indicata de Banca in notificare, împrumutatul este decăzut din beneficiul termenului iar Banca are dreptul sa considere creditul exigibil si sa treaca la recuperarea intregii sume datorate.

11.4.    In cazul distrugerii, deteriorării sau scăderii valorii oricărui bun care constituie garanția creditelor din culpa împrumutatului, Banca are dreptul sa solicite împrumutatului completarea garanțiilor. In termen de 5 zile lucratoare de la instiintare, împrumutatul trebuie sa prezinte Băncii lista bunurilor propuse in garanție.

Constituie Caz De Culpa daca in termen de 30 de zile lucratoare de la solicitarea Băncii, împrumutatul nu va prezenta Băncii documentele si actele ce atesta existenta unor garanții valabile, iar creditele aferente se vor rambursa, sau in cazul lipsei disponibilităților se vor trece la credite restante, urmarindu-se rambursarea lor pe măsură creării disponibilităților sau din valorificarea garanțiilor.

In cazul distrugerii, deteriorării ori diminuării valorii oricărui bun grevat cu o garanție conform Contractului, Banca are dreptul sa ceara daune-interese pentru prejudiciile suferite, chiar și atunci când creanța sa nu este lichida ori exigibila, conform art. 2.375 Cod civil.

11.5.    Fara a aduce atingere niciunuia dintre drepturile Băncii stipulate in prezentul Contract (incluzând, dar fara a se limita la, dreptul Băncii de a declara exigibil creditul si de a proceda la recuperarea acestuia in conformitate cu prevederile pct. 11.3 din prezentul Contract), in cazul intervenirii unui Caz De Culpa, Banca are dreptul sa decidă menținerea creditului, dar in condițiile si termenii stabiliți in mod unilateral de către aceasta. In acest scop, împrumutatul, precum si orice alta terta persoana obligata fata de Banca in baza contractelor accesorii la acest Contract, au obligația semnării actelor adiționale care cuprind noii termeni contractuali in termenul notificat de către Banca. Refuzul semnării respectivelor documente atrage decăderea împrumutatului din beneficiul termenului si da dreptul Băncii de a declara creditul exigibil si sa treaca la recuperarea intregii sume datorate.

XII.    COMUNICĂRI

12.1.    Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului Contract, trebuie sa fie transmisa in scris.

12.2.    Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.

XIII.    LITIGII

13.1.    Orice neintelegere, rezultând din interpretarea si/sau executarea prezentului Contract, se va rezolva, pe cat posibil, pe cale amiabila.

13.2.    In cazul in care o soluție amiabila nu este posibila, litigiul se supune spre soluționare instanțelor judecătorești de drept comun de la sediul Băncii, cu excepția situațiilor in care legea prevede in mod imperativ o alta competenta.

13.3 In caz de litigiu, instanțele vor judeca luând in considerare prevederile prezentului Contract si numai daca va fi necesar se va apela la prevederile legale in vigoare.

XIV.    CLAUZE SPECIALE

14.1.    împrumutatul are obligația de a asigura, pe toata perioada ereditarii, alimentarea din contul deschis la Trezorerie, in contul deschis la BCR, astfel incat la data scadentei sa existe disponibilul necesar rambursării ratelor de credit si achitării dobânzii si comisioanelor aferente.

14.2.    Sumele din ordinele de plata vizate de BCR vor fi virate din contul de imprumut in contul împrumutatului deschis la Banca de unde, ulterior, se vor vira in contul acestuia deschis la Trezoreria Statului.

14.3.    Banca va permite efectuarea de trageri din credit numai in cazul in care proiectele prezentate la plata sunt in concordanta cu proiectele aprobate prin Hotarare a Consiliului Local si cu destinația creditului prevăzută la pct. 2.1.

14.4.    Banca, in cazul rambursărilor anticipate efectuate din surse proprii ale împrumutatului, nu va percepe acestuia comision de rambursare anticipata.

14.5.    Banca va transmite împrumutatului, lunar, o notificare scrisa cu valoarea dobânzilor datorate, cu cel puțin 5 zile inainte de data scadenta a ratei de dobanda.

XV. DISPOZIȚII FINALE

15.1.    împrumutatul declara ca:

(a)    încheie prezentul Contract pe seama sa si in nume propriu, si nu ca mandatar, agent, administrator de bunuri sau fiduciar al unei alte persoane;

(b)    A luat independent decizia de a incheia prezentul Contract, pe baza propriilor sale analize sau, unde a considerat necesar, folosind expertiza juridica, financiara sau tehnica a unor consultanți externi independenți selectați de el. In luarea deciziei de a incheia prezentul Contract nu se bazeaza pe nicio comunicare scrisa sau orala din partea Băncii;

(c)    Este capabil sa inteleaga (fie el insusi, fie cu asistenta oricăror consultanți pe care i-a considerat necesari), si intelege si accepta conținutul tuturor clauzelor (interne si externe) si toate drepturile si obligațiile care ii revin prin incheierea prezentului Contract;

(d)    A negociat cu Banca fiecare clauza din prezentul Contract. In scopul prezentei clauze, prin negociere se intelege atat schimbul de propuneri intre parti care a rezultat intr-un acord final cu privire la anumite clauze, cat si acceptarea fara rezerve de către o parte a clauzelor propuse de cealalta parte.

(e)    Prezentul Contract este rezultatul negocierii dintre parti si reprezintă in intregime acordul pârtilor cu privire la absolut toate elementele esențiale si secundare ale prezentului Contract. In special, împrumutatul declara ca, in scopul art. 1203 din Codul Civil a inteles si accepta:

(i)    prevederile pct. 4.1, 4.2, 10.1 (i), 10.2, 10.3 (i), 11.3, 11.5, 13.2 si 15.7 din prezentul Contract;

(ii)    prevederile Cap I (in special Secțiunea C); Cap II (in special Secțiunea A Clauzele 2, 3 si 4 - teza finala; Secțiunea C Clauzele 4 si 5; Secțiunea D Clauzele 3, 6, 7, 8, 9, 23 si 25; Secțiunea F Clauzele 3, 5 si 6); Cap III (in special Secțiunea B Clauzele 4, 16, 24 si 26; Secțiunea C Clauzele 2, 4, 5, 6. 7, 9, 11, 12, 13 si 14; Secțiunea D Clauza 1; Secțiunea E Clauzele 1-6; Secțiunea F Clauzele 1 - 3); Cap VI (in special Secțiunea A Clauzele 2 si 3; Secțiunea C Clauzele 1 - 3; Secțiunea D Clauzele 1 -3; Secțiunea E Clauzele 1 si 2) din Termenii si Condițiile Generale de Afaceri ale Băncii (aplicabile persoanelor fizice autorizate si persoanelor juridice, astfel cum sunt afișate pe site-ul Băncii www.bcr.ro) care se refera, printre altele, la limitarea răspunderii Băncii, modificarea si incetarea efectelor Termenilor si Condițiilor Generale de Afaceri, suspendarea sau refuzarea executării obligațiilor contractuale sau a operațiunilor si instrucțiunilor specifice, operarea compensării convenționale, inchiderea conturilor, limitarea efectelor impreviziunii, răspunderea pentru situațiile de caz fortuit sau forța majora, posibilitatea de cesionare a documentației contractuale si aplicarea legii romane.

15.2.    Prin semnarea prezentului Contract împrumutatul accepta Termenii si Condițiile Generale de Afaceri ale Băncii.

15.3.    Prezentul Contract impreuna cu contractele de garanții accesorii constituie titluri executorii conform art. 120 din OUG 99/2006 privind instituțiile de credit si adecvarea capitalului.

15.4.    Prezentul Contract intra in vigoare la data semnării sale de către toate părțile.

15.5.    In situația in care împrumutatul nu indeplineste condițiile de tragere solicitate pentru punerea la dispoziție a creditului, prevăzute la pct. 4.2. in termen de 180 zile de la data de intrare in vigoare a Contractului de credit, prezentul Contract se considera desființat de plin drept, fara indeplinirea nici unei formalități si proceduri prealabile.

15.6.    împrumutatul este de acord sa nu invoce apariția vreunui eveniment calificat conform legii romane drept caz de forța majora, caz fortuit sau impreviziune in legătură cu imposibilitatea de a executa orice obligație asumata in temeiul prezentului Contract, asumandu-si integral riscurile aferente.

15.7.    Contractul isi inceteaza valabilitatea la data rambursării integrale a creditului si achitării dobânzilor aferente, comisioanelor, spezelor si oricăror alte sume datorate.

15.8.    Prezentul Contract se supune legislației romane si poate fi modificat si/sau completat numai cu acordul ambelor parti, prin acte adiționale (cu excepțiile prevăzute in prezentul Contract).

15.9.    Cererea de tragere (anexa nr. 1) si graficul de rambursare (anexa nr. 2) fac parte integranta din prezentul Contract.

Prezentul Contract s-a semnat la data de 23.08.2018, la București, in 2 (doua) exemplare originale, toate avand valoare juridica egala, cate 1 (un) exemplar pentru fiecare parte.

BANCA,

Banca Comerciala Romana S.A.

Prin: Sergiu Constantin MATEI Director Executiv


ÎMPRUMUTAT,

Sectorul 5 al Municipiului București

Prin: Daniel FLOREA

Primar


Prin: Roxana Elena NASTASE Coordonator


Prin: Luminița PETRESCU Secretar Sector 5


Prin: Maria Ramona CHIVU

Director General

Direcția Generala Economica

Prin: Florina DRAGNEA Director General Direcția Generala Juridica

Nr. înreg.......din........

Anexa nr. 1

Cerere de tragere nr. 1 / data 23.08.2018 Contract de credit nr. 201808230171 / data 23.08.2018

împrumutat

Sectorul 5 al Municipiului București

Adresa

București, sectorul 5, str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11

Cont Bancar al împrumutatului

R082RNCB0300001101010001

Banca

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.

Către

Banca Comerciala Romana S.A., - Direcția Sector Public

Ref:

Cerere de tragere a creditului

în conformitate cu Contractul de credit mai sus menționat vă solicitam eliberarea unei tranșe în valoare de:

50.000.000,00    RON

-

EUR echiv.

Fondurile vor fi folosite pentru refinanțarea parțială a creditului în sold în valoare 177.621.844.81 lei datorat la data de 23.08.2018 conform Contractului de credit nr. 1/12.08.2005, precum și a tuturor actelor adiționale la acesta incheiat cu Banca Comerciala Romana SA

Facturi completate cu contractele de achiziție semnate și cu identificarea numărului de cont bancar al furnizorului

Furnizor

Țara

Contract nr.

Valoare

Și

monedă

Echiv.

EUR

Factura nr.

Valoare    și

monedă

Echiv.

EUR

Nu este cazul

RO

-

-

-

RO

-

-

-

RO

-

-

-

Total

Anexăm copiile facturilor menționate și documentele lor de plată. - nu este cazul

Atestăm faptul că informațiile și sumele de mai sus sunt reale și exacte.

Certificăm că documentele atașate acestei cereri de tragere corespund destinației creditului mai sus menționat.

Certificăm că serviciile pentru care solicităm eliberarea unei tranșe din credit nu au mai fost achitate din alte surse bugetare (proprii sau atrase).

Până la data de 27.08.2018 , valoarea totală a tragerilor efectuate în cadrul contractului de credit mai sus menționat este de [valoarea și moneda] 0 RON [echivalent EUR],

împrumutat: Sectorul 5 al Municipiului București

PRIMAR


Daniel FLOREA


DIRECTOR GENERAL DIRECȚIA GENERALA ECONOMICA

Maria Ramona CKIVU


*


Anexa nr. 2

Grafic de rambursare

Nr.

crt

Scadenta

Rata

credit

Nr.crt

Scadenta

Rata

credit

Nr.

crt

Scadenta

Rata credit

1

25-Sep-18

50.000,00

61

25-Sep-23

200.000,00

121

25-Sep-28

200.000,00

2

25-Oct-18

50.000,00

62

25-Oct-23

200.000,00

122

25-Oct-28

200.000,00

3

25-Nov-18

50.000,00

63

25-Nov-23

200.000,00

123

25-Nov-28

200.000,00

4

25-Dec-l8

50.000,00

64

25-Dec-23

200.000,00

124

25-Dec-28

200.000,00

5

25-Jan-19

50.000,00

65

25-Jan-24

200.000,00

125

25-Jan-29

200.000,00

6

25-Feb-l9

100.000,00

66

25-Feb-24

200.000,00

126

25-Feb-29

302.083,33

7

25-Mar-19

100.000,00

67

25-Mar-24

200.000,00

127

25-Mar-29

302.083,33

8

25-Apr-19

100.000,00

68

25-Apr-24

200.000,00

128

25-Apr-29

302.083,33

9

25-May-19

100.000,00

69

25-May-24

200.000,00

129

25-May-29

302.083,33

10

25-Jun-19

100.000,00

70

25-Jun-24

200.000,00

130

25-Jun-29

302.083,33

11

25-Jul-19

100.000,00

71

25-JuI-24

200.000,00

131

25-Jul-29

302.083,33

12

25-Aug-19

100.000,00

72

25-Aug-24

200.000,00

132

25-Aug-29

302.083,33

13

25-Sep-19

100.000,00

73

25-Sep-24

200.000,00

133

25-Sep-29

302.083,33

14

25-Oct-19

100.000,00

74

25-Oct-24

200.000,00

134

25-Oct-29

302.083,33

15

25-Nov-l9

100.000,00

75

25-Nov-24

200.000,00

135

25-Nov-29

302.083,33

16

25-Dec-19

100.000,00

76

25-Dec-24

200.000,00

136

25-Dec-29

302.083,33

17

25-Jan-20

100.000,00

77

25-Jan-25

200.000,00

137

25-Jan-3O

302.083,33

18

25-Feb-20

200.000,00

78

25-Feb-25

200.000,00

138

25-Feb-30

302.083,33

19

25-Mar-20

200.000,00

79

25-Mar-25

200.000,00

139

25-Mar-30

302.083,33

20

25-Apr-20

200.000,00

80

25-Apr-25

200.000,00

140

25-Apr-30

302.083,33

21

25-May-20

200.000,00

81

25-May-25

200.000,00

141

25-May-30

302.083,33

22

25-Jun-20

200.000,00

82

25-Jun-25

200.000,00

142

25-Jun-30

302.083,33

23

25-JuI-20

200.000,00

83

25-Jul-25

200.000,00

143

25-Jul-30

302.083,33

24

25-Aug-20

200.000,00

84

25-Aug-25

200.000,00

144

25-Aug-30

302.083,33

25

25-Sep-20

200.000,00

85

25-Sep-25

200.000,00

145

25-Sep-30

302.083,33

26

25-Oct-20

200.000,00

86

25-Oct-25

200.000,00

146

25-Oct-30

302.083,33

27

25-Nov-20

200.000,00

87

25-Nov-25

200.000,00

147

25-Nov-30

302.083,33

28

25-Dec-20

200.000,00

88

25-Dec-25

200.000,00

148

25-Dec-30

302.083,33

29

25-Jan-21

200.000,00

89

25-Jan-26

200.000,00

149

25-Jan-31

302.083,33

30

25-Feb-21

200.000,00

90

25-Feb-26

200.000,00

150

25-Feb-31

635.483,87

31

25-Mar-2l

200.000,00

91

25-Mar-26

200.000,00

151

25-Mar-31

635.483,87

32

25-Apr-2l

200.000,00

92

25-Apr-26

200.000,00

152

25-Apr-31

635.483,87

33

25-May-21

200.000,00

93

25-May-26

200.000,00

153

25-May-31

635.483,87

34

25-Jun-21

200.000,00

94

25-Jun-26

200.000,00

154

25-Jun-31

635.483,87

35

25-Jul-21

200.000,00

95

25-Jul-26

200.000,00

155

25-Jul-31

635.483,87

36

25-Aug-21

200.000,00

96

25-Aug-26

200.000,00

156

25-Aug-31

635.483,87

37

25-Sep-2l

200.000,00

97

25-Sep-26

200.000,00

157

25-Sep-31

635.483,87

38

25-Oct-21

200.000,00

98

25-Oct-26

200.000,00

158

25-Oct-31

635.483,87

39

25-Nov-21

200.000,00

99

25-Nov-26

200.000,00

159

25-Nov-31

635.483,87

40

25-Dec-21

200.000,00

100

25-Dec-26

200.000,00

160

25-Dec-31

635.483,87

41

25-Jan-22

200.000,00

101

25-Jan-27

200.000,00

161

25-Jan-32

635.483,87

42

25-Feb-22

200.000,00

102

25-Feb-27

200.000,00

162

25-Feb-32

635.483,87

43

25-Mar-22

200.000,00

103

25-Mar-27

200.000,00

163

25-Mar-32

635.483,87

44

25-Apr-22

200.000,00

104

25-Apr-27

200.000,00

164

25-Apr-32

635.483,87

45

25-May-22

200.000,00

105

25-May-27

200.000,00

165

25-May-32

635.483,87

46

25-Jun-22

200.000,00

106

25-Jun-27

200.000,00

166

25-Jun-32

635.483,87

47

25-Jul-22

200.000,00

107

25-Jul-27

200.000,00

167

25-Jul-32

635.483,87

48

25-Aug-22

200.000,00

108

25-Aug-27

200.000,00

168

25-Aug-32

635.483,87

49

25-Sep-22

200.000,00

109

25-Sep-27

200.000,00

169

25-Sep-32

635.483,87

50

25-Oct-22

200.000,00

110

25-Oct-27

200.000,00

170

25-Oct-32

635.483,87

51

25-Nov-22

200.000,00

111

25-Nov-27

200.000,00

171

25-Nov-32

635.483,87

52

25-Dec-22

200.000,00

112

25-Dec-27

200.000,00

172

25-Dec-32

635.483,87

53

25-Jan-23

200.000,00

113

25-Jan-28

200.000,00

173

25-Jan-33

635.483,87

54

25-Feb-23

200.000,00

114

25-Feb-28

200.000,00

174

25-Feb-33

635.483,87

55

25-Mar-23

200.000,00

115

25-Mar-28

200.000,00

175

25-Mar-33

635.483,87

56

25-Apr-23

200.000,00

116

25-Apr-28

200.000,00

176

25-Apr-33

635.483,87

57

25-May-23

200.000,00

117

25-May-28

200.000,00

177

25-May-33

635.483,87

58

25-Jun-23

200.000,00

118

25-Jun-28

200.000,00

178

25-Jun-33

635.483,87

59

25-Jul-23

200.000,00

119

25-Jul-28

200.000,00

179

25-Jul-33

635.483,87

60

25-Aug-23

200.000,00

120

25-Aug-28

200.000,00

180

25-Aug-33

635.483,98

TOTAL:

50.000.000,00

ACORD DE GARANTARE nr. 201808230171/1

Intre:

Banca Comerciala Romana S.A. cu sediul in B-dul Regina Elisabeta, nr. 5, Sector 3, București, Romania, inmatriculata la Registrul Comerțului sub nr.J/40/90/1991, avand CUI nr. 361757, administrata in sistem dualist, in calitate de creditor, denumita in continuare BCR

si

Sectorul 5 al Municipiului București cu sediul in București, sectorul 5, str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, avand CUI nr. 4433953, reprezentata legal de dl. Daniel FLOREA in calitate de Primar, d-na Luminița PETRESCU in calitate de Secretar Sector 5, d-na Maria Ramona CHIVU in calitate de Director generai-Directia Generala Economica si d-na Florina DRAGNEA in calitate de Director general - Direcția Generala Juridica, denumit in prezentul Contract “Garant”

Avand in vedere:

-    art.61 - 64 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare, prin care autoritatile publice locale pot garanta imprumuturile contractate, prin orice sursa de venit, cu excepția celor pe care legea le interzice a se aduce in garanție.

-    art.23 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala cu modificările ulterioare, potrivit caruia Primarul funcționează ca autoritate a adminstratiei publice locale

-    Hotararea nr. 33 din data de 28.02.2018 a Consiliului Local al Sectorului 5 București privind contractarea unui imprumut in valoare de maxim 50.000.000 (cincizecimilioane) RON printr-un credit angajat de la BCR, si garantarea acestuia cu veniturile menționate la art. 1.2 din prezentul Acord de Garantare.

-    avizul emis de Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale sub nr. 5425 din data de 22.08.2018. a intervenit prezentul acord de garantare (“Acord de Garantare”):

1. Obiectul Acordului

1.1.    GARANTUL se obliga sa constituie o ipoteca mobiliara asupra veniturilor sale, cu excepția celor interzise de lege, pentru garantarea imprumutului in valoare de maxim 50.000.000 (cincizecimilioane) RON acordat de către BCR Garantului, in scopul refinantarii creditelor existente contractate de Garant cu Banca Comerciala Romana S.A. (contractele de credit cu nr. 1/12.08.2005; 3/904/01.10.2007 si DM/3/191/14.07.2008), prin contractul de credit bancar nr. 201808230171 din data de 23.08.2018, cu toate completările si modificările ulterioare (“Contractul de Credit”), plus dobânzile (inclusiv dobânzile de intarziere sau penalizatoare, după caz) si comisioanele aferente si alte costuri inclusiv cheltuieli de orice fel legate de recuperarea tuturor sumelor datorate si cheltuieli de judecata, precum si cheltuieli legate de executarea silita ("Suma Garantata").

1.2.    Ipoteca mobiliara se constituie asupra următoarelor surse de venit:

- venituri proprii aferente perioadei de creditare, in conformitate cu legislația in vigoare, respectiv suma de 69.175.905,34 (saizecisinouamilioaneunasutasaptezecisicincimiinouasutecincironsitreizeci sipatrubani) RON, pentru garantarea creditului, a dobânzilor si comisioanelor aferente, suma rezultata din situația serviciului datoriei publice locale aferent Contractului de Credit pentru garantarea Sumei Garantate.

1.3.    Veniturile care se constituie in garanție si care sunt incasate la bugetul local vor fi supuse condițiilor prezentului Acord de Garantare, care se va aplica cu prioritate fata de orice revendicări ale unor terti către Garant, indiferent daca aceste terte parti cunosc sau nu Acordul de garantare.

1.4.    GARANTUL declara ca se obliga sa respecte clauzele Contractului de Credit in calitate de împrumutat in acest contract.

1.5.    GARANTUL declara ca este de acord cu executarea silita a prezentului Acord de Garantare de către BCR in cazul in care Garantul, in calitate de împrumutat, nu-si indeplineste obligațiile in condițiile si la termenele stipulate in contractul de credit bancar mai sus menționat.

1.6.    Prezentul Acord de Garantare se considera pe deplin autorizat si constituie o obligație impusa bugetului local al Garantului.

2.    Garanții

2.1.    Garantul asigura BCR de faptul ca sursele de venit menționate la art 1.2 sunt incluse in bugetul local pentru anul in curs.

2.2    Garantul asigura in mod irevocabil si necondiționat ca este titularul creanțelor reprezentând venituri aduse in garanție, răspunde de existenta si validitatea creanțelor si declara ca nu a intervenit nici o clauza de stingere a acestora.

2.3. Garantul declara pe proprie răspundere ca veniturile ce fac obiectul prezentei garanții, conform prevederilor art. 1.2 din prezentul Acord de Garantare, nu au fost afectate pentru garantarea altor obligații si se obliga sa nu constituie alte garanții asupra acestora, inclusiv alte ipoteci altele decât obligațiile cunoscute de Banca

3.    Obligațiile Garantului

3.1.    Garantul se obliga sa faca toate demersurile pentru colectarea la timp a veniturilor ce fac obiectul prezentei garanții.

3.2.    Garantul se obliga ca, pana la achitarea integrala a obligațiilor prevăzute inContractul de Credit, sa includă aceste venituri in bugetul local pentru anii următori, iar aceste venituri sa fie la un nivel cel puțin egal cu serviciul anual al datoriei publice locale aferent Contractului de Credit (credit ramas de rambursat, dobânzi si comisioane aferente).

3.3.    Garantul se obliga ca, pana la achitarea integrala a obligațiilor prevăzute in Contractul de Credit, sa impună bugetului local obligațiile asumate prin Contractul de Credit si prin prezentul Acord de Garantare.

4.    Dispoziții finale

4.1.    In cazul stingerii tuturor obligațiilor din Contractul de Credit BCR se obliga sa faca mențiune despre stingerea ipotecii la Arhiva Electronica de Garanții Reale Mobiliare, in cel mult 10 zile de la data stingerii obligațiilor Garantului.

4.2.    Garantul se obliga sa suporte toate cheltuielile aferente efectuării publicității prezentei garanții, precum si cele aferente radierii acesteia.

4.3    Daca dreptul la acțiune privind creanța principala se stinge prin prescripție, nu se va stinge si dreptul la acțiunea ipotecara. BCR va putea urmări, in condițiile legii, bunurile ipotecate, in limita valorii acestora.

4.4.    Prezentul Acord de Garantare este guvernat de legea romana. Eventualele litigii in legătură cu interpretarea si executarea prezentului Acord de Garantare vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente.

4.5.    In caz de neexecutare, BCR poate folosi mijloacele proprii pentru luarea in posesie a bunului afectat garanției, după o prealabila notificare conform legii, conform art. 2440 din Codul Civil.

4.6.    Prezentul Acord de Garantare este accesoriu Contractului de Credit incheiat intre BCR si Garant si constituie titlu executoriu, in conformitate cu prevederile art. 2431 din Codul Civil si art. 120 din OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit si adecvarea capitalului.

Garantul declara ca:

-    A negociat cu Banca fiecare clauza din prezentul Acord de Garantare. In scopul prezentei clauze, prin negociere se înțelege atat schimbul de propuneri intre parti care a rezultat intr-un acord final cu privire la anumite clauze, cat si acceptarea fara rezerve de către o parte a clauzelor propuse de cealalta parte.

-    Prezentul Acord de Garantare este rezultatul negocierii dintre parti si, împreuna cu Contractul de Credit, reprezintă in întregime acordul pârtilor cu privire la absolut toate elementele esențiale si secundare ale prezentului Acord de Garantare. In special, Garantul declara ca a citit si a inteles termenii si condițiile acestui contract si ai Contractului de Credit, si accepta pe deplin modul in care este tinut fata de Banca.

încheiat azi, 23.08.2018, in localitatea București, in 2 (doua) exemplare originale, cate 1 (un) exemplar original pentru fiecare parte.

BANCA,

Banca Comerciala Romana S.A.

Prin: Sergiu Constantin MATEI Director Executiv


ÎMPRUMUTAT,

Sectorul 5 al Municipiului București

Prin: Daniel FLOREA

Primar


Prin: Roxana Elena NASTASE Coordonator


Prin: Luminița PETRESCU Secretar Sector 5


Prin: Maria Ramona CHIVU

Director General

Direcția Generala Economica

Prin: Florina DRAGNEA Director General Direcția Generala Juridica
înregistrat la ARHIVA ELECTRONICA de GARANȚII REALE MOBILIARE

Cu avizul nr_

Localitatea_

Nume si Semnătură_

BANCA,

Banca Comerciala Romana S.A.

Prin: Sergiu Constantin MATEI Director Executiv


ÎMPRUMUTAT,

Sectorul 5 al Municipiului București

Prin: Daniel FLOREA

Primar


Prin: Roxana Elena NASTASE Coordonator


Prin: Luminița PETRESCU Secretar Sector 5


- io-


Prin: Maria Ramona CHIVU

Director General

Direcția Generala Economica


Prin: Florina DRAGNEA Director General Direcția Generala Juridica

«


* **

4Y-6$<2q/<% ,

CONTRACT DE CREDIT

nr. 201808230172

Intre:

Banca Comerciala Romana S.A., societate administrata in sistem dualist, inmatriculata la Registrul Comerțului sub nr. J40/90/1991, avand CUI nr. 361757, cu sediul in București, B-dul Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, Romania, denumita in prezentul Contract “Banca”, pe de o parte si

Sectorul 5 al Municipiului București cu sediul in București, sectorul 5, str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, avand CUI nr. 4433953, reprezentata legal de dl. Daniel Florea in calitate de Primar, d-na Luminița PETRESCU in calitate de Secretar al Sectorului 5, d-na Florina DRAGNEA in calitate de Director general-DirectiaGenerala Juridica si d-na Maria Ramona CHIVU in calitate de Director general-Directia Generala Economica, denumit in prezentul Contract “împrumutat”,

a intervenit următorul Contract de credit denumit in continuare “Contract”:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1.    Banca acorda împrumutatului un credit de investiții in suma de maxim 50.000.000 RON (cincizecimilioane,) pentru refinantarea creditelor existente contractate de împrumutat cu Banca Comerciala Romana S.A. (contractele de credit cu nr. 1/12.08.2005; 3/904/01.10.2007 si DM/3/191/14.07.2008).

II.    UTILIZARE CREDIT

2.1.    Creditul va fi utilizat pentru refinantarea aprobata prin Hotararea nr. 33 din data de 28.02.2018 a Consiliului Local al Sectorului 5 respectiv, pentru refinantarea creditelor existente contractate de împrumutat cu Banca Comerciala Romana S.A. (contractele de credit cu nr. 1/12,08.2005; 3/904/01.10.2007 si DM/3/191/14.07.2008).

III.    DURATA CREDITULUI

3.1.    Durata creditului este de 180 luni si si incepe de la Data Intrării in Vigoare si se termina nu mai târziu de data de 23.08.2033. Pentru scopul acestui Contract “Data Intrării in Vigoare" inseamna data la care sunt indeplinite condițiile prevăzute in pct. 4.2 de mai jos.

IV.    TRAGEREA CREDITULUI

4.1.    Creditul se trage eșalonat, prin decontarea documentelor justificative in termen de maxim 3 luni de la Data Intrării in Vigoare, dar nu mai târziu de data 23.11.2018.

Tragerea efectiva va fi notificata de către împrumutat cu 5 zile inainte de data tragerii efective.

4.2.    Obligația Băncii de a pune la dispoziție creditul si dreptul împrumutatului de a efectua trageri din credit produce efecte numai după indeplinirea următoarelor condiții:

•    obținerea avizului Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale de contractare a creditului (solicitata pentru punerea la dispoziție a creditului);

•    suma trasa sa fie cel mult egala cu plafonul disponibil al creditului si sa fie denominata in moneda acestuia (solicitata la data fiecărei trageri);

•    constituirea corespunzătoare a garanțiilor menționate la Cap. IX din prezentul Contract (valabila pentru prima tragere);

•    indeplinirea corespunzătoare a publicității garanțiilor (solicitata pentru punerea la dispoziție a creditului), inclusiv dar fara a se limita la inregistrarea ipotecii mobiliare asupra veniturilor menționata la Cap IX din prezentul Contract in Registrul Datoriei Publice Locale;

•    la data tragerii nu exista niciun Caz de culpa sau un alt eveniment sau circumstanța care ar putea sa conducă la apariția unui Caz de culpa (solicitata la data fiecărei trageri);

•    împrumutatul va fi achitat Băncii toate comisioanele datorate, aferente tuturor produselor si serviciilor contractate de către acesta la Banca (solicitata pentru punerea la dispoziție a creditului).

4.3.    Creditul va fi tras de împrumutat, de regula, prin virament cu ordin de plata, pe baza de cerere de tragere, conform modelului anexat (anexa nr. 1) la prezentul Contract.

4.4.    Sumele neutilizate in perioada de tragere a creditului se anuleaza, acesta diminuandu-se corespunzător, daca părțile nu au convenit prin act adițional prelungirea acesteia.

V. PERIOADA DE GRATIE - NU SE APUCA

VI.    DOBÂNZI

6.1 Dobanda curenta aplicabila pentru prezentul Contract este ROBOR la 3 luni + o marja de 1,20 % pe an.

In sensul prezentului Contract,

“ROBOR” inseamna, in legătură cu orice credit acordat in RON: (a) Rata Afișata aplicabila; sau (b) (daca nu este disponibila nicio Rata Afișata pentru perioada de dobanda respectiva) media aritmetica a ratelor (rotunjită in sus la patru zecimale) comunicate Băncii la cererea acesteia și cotate de Băncile de Referința către băncile de prim rang de pe piața interbancara din Romania, in ambele situații in Data Cotatiei pentru oferta de depozite in RON pe o perioada similara cu perioada de dobanda respectiva. In situația in care oricare dintre ratele aplicabile conform celor de mai sus are o valoare mai mica decât zero, se va considera ca valoarea ROBOR este zero;

“Banei de Referința” inseamna: pentru RON - BRD - Groupe Societe Generale S.A.; Raiffeisen Bank S.A.; UniCredit Tiriac Bank S.A. si Banca Transilvania S.A.

“Rata Afișata” inseamna: in legătură cu ROBOR, rata procentuala anuala determinata de Banca Naționala a României pentru perioada respectiva, publicata pe pagina corespunzătoare de pe ecranul Reuters. Daca pagina respectiva este inlocuita sau inceteaza sa mai fie disponibila, Banca poate specifica o alta pagina sau serviciu afișand rata corespunzătoare, după consultarea împrumutatului.

6.2.    Dobanda curenta aplicabila pentru prezentul Contract este variabila in funcție de indicele de referința ROBOR. Cotatia ROBORse modifica din 3 in 3 luni, in ziua corespunzătoare datei la care au fost indeplinite condițiile menționate la pct. 4.2. din Contract, solicitate pentru punerea la dispoziție a Creditului (asa cum aceasta a fost confirmata de către Banca si comunicata împrumutatului) sau, ulterior, in ziua corespunzătoare datei realizării suplimentarii Creditului/prelungirii duratei Creditului, utilizandu-se cotatia ROBOR din Data Cotatiei aferenta perioadei respective. Cotatia ROBOR la 3 luni utilizata pentru calculul dobânzii aferente primelor 3 luni ulterioare datei la care au fost indeplinite condițiile menționate la pct. 4.2. din Contract, solicitate pentru punerea la dispoziție a Creditului/datei realizării suplimentarii/prelungirii duratei Creditului este cotatia ROBOR la 3 luni din Data Cotatiei aferenta perioadei respective.

In sensul prezentei clauze, “Data Cotatiei” inseamna, in legătură cu orice perioada pentru care trebuie determinata o rata a dobânzii, in cazul sumelor in RON, 1 (o) zi lucratoare inainte de prima zi din acea perioada.

6.3.    Dobanda se va plăti lunar, in data de 25 a lunii curente pentru luna anterioara.

In cazul lunii in care se rambursează ultima rata din credit, iar data menționata la aliniatul precedent este ulterioara datei ratei finale, dobanda datorata in luna respectiva se plătește la scadenta ultimei rate din credit.

6.4.    Nerambursarea la termenele stabilite a ratelor de credit datorate da dreptul Băncii de a percepe o dobanda majorata, care la data semnării prezentului Contract este egala cu dobanda curenta prevăzută la pct. 6.1. la care se adauga 3 p.p. pe an, dobanda majorata fiind aplicabila ratelor de credit datorate si scadente. Dobanda majorata va fi perceputa incepand cu a 16-a zi calculata de la data scadentei ratei/ratelor de credit datorate si pana la data plătii integrale a acestora.

Aceasta dobanda majorata va fi imediat exigibila si scadenta putând fi recuperata oricând de către Banca, la alegerea acesteia.

6.5.    Dobanda se va calcula de la data primei trageri din credit, pana la data rambursării integrale a acestuia. Calculul se va face zilnic utilizând soldul nerambursat al creditului.

6.6.    Dobanda se calculează după cum urmeaza:

(Sold cont imprumut x Rata anuala a dob.x Nr.efectiv de zile)

Dob. datorata =....................................................................................

360x100

Formula de calcul a dobânzii ramane neschimbata pe toata perioada de creditare

6.7.    Eventualele dobânzi datorate Băncii, care nu au putut fi incasate la scadenta stabilita, vor fi inregistrate in contul “Dobânzi restante”, Banca urmărind recuperarea lor din incasarile împrumutatului.

VII.    COMISIOANE

7.1. împrumutatul se obliga sa plateasca Băncii următoarele comisioane:

(a)    comision de acordare de 0% flat;

(b)    comision de rambursare anticipata 0% flat;

(c)    comision de neutilizare de 0% pe an;

(d)    comision de administrare lunar 0% pe luna;

(e)    taxa/comision de risc 0%

VIII.    RAMBURSAREA CREDITULUI

8.1.    Creditul va fi rambursat in 180 rate lunare inegale, conform graficului de rambursare stabilit de comun acord cu împrumutatul, conform graficului (Anexa nr. 2) la prezentul Contract, dar nu mai târziu de data indicata la pct. 3.1 din prezentul Contract).

8.2.    Rambursarea se va efectua de către împrumutat in aceeași valuta in care a fost acordat creditul.

8.3.    Creditul va fi rambursat in suma si la datele menționate in graficul de rambursare respectiv, in data de 25 a fiecărei luni.

In cazul in care o astfel de data este o zi nelucratoare, respectiva suma se va rambursa in prima zi lucratoare ulterioara datei menționate in graficul de rambursare, excepție de la aceasta regula facand rata finala, care se va rambursa in ziua lucratoare imediat anterioara.

8.4.    împrumutatul poate rambursa anticipat creditul in baza unei notificări adresate Băncii cu maxim 30 de zile inainte de data prevăzută pentru efectuarea rambursării.

8.5.    Rambursările anticipate sunt admise si considerate ca atare de Banca numai după plata integrala a datoriilor restante. In cazul rambursării anticipate parțiale, dobanda acumulata in legătură cu Creditul care se rambursează se va plăti la următoarea data de plata a dobânzii determinata conform punctului 6.3 din prezentul Contract.

Pentru evitarea oricărui dubiu, pentru rambursarea anticipata efectuata din surse proprii ale împrumutatului, Banca nu va percepe comision de rambursare anticipata.

8.6.    împrumutatul autorizează Banca sa debiteze automat conturile sale curente in lei/valuta deschise in evidentele sale cu sumele aferente creditului (rate, dobânzi, comisioane), pe măsură ce acestea devin scadente.

împrumutatul autorizează Banca sa faca in numele si pe contul sau, pana la limita sumelor datorate, orice operațiune de schimb valutar necesara pentru conversia sumelor deținute de împrumutat in conturile sale curente in moneda prezentului Contract.

8.7.    Ratele de credit nerambursate la termenele stabilite se inregistreaza incepand cu ziua scadentei, in contul „Credite restante”.

8.8.    Creanțele bilantiere cuvenite Băncii se incaseaza in ordinea vechimii acestora, indiferent de tipul creanțelor. In cazul in care toate creanțele au aceeași vechime, ordinea de recuperare este următoarea: alte costuri, comisioane, dobânzi, principal.

Banca isi rezerva dreptul de a modifica ordinea de achitare a creanțelor bilantiere.

IX.    GARANTAREA CREDITULUI

9.1.    împrumutatul se obliga sa constituie in favoarea Băncii o ipoteca mobiliara asupra veniturilor proprii realizate de Sectorul 5 al Municipiului București, cu excepția celor interzise de lege, pentru garantarea imprumutului, plus dobânzile, dobânzile majorate aferente si alte costuri si comisioane, inclusiv cheltuieli de orice fel legate de recuperarea tuturor sumelor datorate si cheltuieli de judecata, precum si cheltuieli legate de executarea silita.

9.2.    împrumutatul se obliga sa garanteze creditul si dobânzile aferente si in cazul prelungirii Contractului de credit prin acte adiționale.

X.    DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

10.1. împrumutatul se obliga:

a)    sa utilizeze creditul aprobat numai in scopul pentru care a fost acordat;

b)    sa restituie Băncii creditul utilizat si sa achite comisioanele si dobanda aferente la termenele prevăzute;

c)    sa pună la dispoziția Băncii toate documentele solicitate in legătură cu utilizarea creditului, precum si cele referitoare la garanții;

d)    sa instiinteze Banca in maxim 5 zile lucratoare de la apariția unor situații de forța majora, imposibil de prevăzut si inlaturat, care-l pun in imposibilitatea de executare a obligațiilor ce decurg din prezentul Contract, altele decât o obligație de plata;

e)    sa inregistreze zilnic si corect in evidentele contabile operațiunile legate de utilizarea si rambursarea imprumutului;

f)    sa permită Băncii sau reprezentanților autorizați ai acesteia verificarea in orice moment a situațiilor financiare sau a altor inregistrari contabile, precum si a intregii documentații care a stat la baza intocmirii acestora (in orice forma acestea ar fi păstrate, fie in scris, in forma electronica sau intr-o alta forma) ale împrumutatului, deținute de împrumutat sau aflate sub controlul acestuia (incluzând, fara a se limita la, angajatii sai, reprezentanți, agenti, cesionari, succesori sau subcontractori). Situațiile financiare, inregistrarile, precum si documentele pe care acestea se bazeaza vor fi puse la dispoziția Băncii sau a reprezentanților autorizați ai acesteia in timpul obișnuit de lucru, la sediul împrumutatului. In cazul in care sediul împrumutatului nu este disponibil, situațiile financiare, inregistrarile precum si documentele pe care acestea se bazeaza vor fi puse la dispoziție spre examinare la o data si o locație la alegerea Băncii, pe costul împrumutatului;

g)    sa mențină deschis, pana la indeplinirea tuturor obligațiilor din prezentul Contract, cont curent la Banca;

h)    sa respecte legislația mediului din Romania;

j) sa efectueze plățile din credit in conformitate cu destinația prevăzută la pct. 2.1 si prevederile legale in vigoare.

10.2.    In cazul declarării intregului credit scadent, împrumutatul ramane direct răspunzător pentru toate consecințele financiare directe si/sau indirecte antrenate de exigibilitatea anticipata a creditului, fiind obligat sa achite Băncii toate pagubele si cheltuielile cauzate.

10.3.    Banca are dreptul:

a)    sa verifice respectarea condițiilor de utilizare a creditului, destinația creditului, existenta permanenta si integritatea garanțiilor asigurătorii pe toata perioada ereditarii;

b)    sa urmareasca, pe toata durata creditului, indeplinirea condițiilor prevăzute in prezentul Contract referitoare la: destinația sumelor avansate, rambursarea la scadenta a ratelor de credit, plata dobânzii si comisioanelor aferente, precum si bonitatea împrumutatului;

c)    sa declare intreg creditul scadent, indiferent de graficul de rambursare, daca împrumutatul nu indeplineste oricare din obligațiile prezentului Contract, si ca urmare, sa ia orice măsură pe care o considera necesara pentru a recupera creditul, dobânzile si comisioanele aferente, cu condiția notificării prealabile de către Banca cu cel puțin 90 zile inainte de declararea creditului scadent;

d)    sa recupereze pe calea executării silite sumele datorate de către împrumutat in si pe baza prezentului Contract, in situația in care acesta a fost declarat exigibil;

e)    sa debiteze conturile împrumutatului cu orice datorie restanta;

f)    sa anuleze sau sa reducă cuantumul plafonului neutilizat si/sau sa declare creditul utilizat scadent, indiferent de graficul de rambursare, după expirarea unui preaviz de cel puțin 90 zile, care se comunica in scris împrumutatului, in situația in care:

f1) indicatorii economico financiari, serviciul datoriei fata de Banca, performanta financiara inregistreaza niveluri sub cele avute in vedere in momentul acordării creditului si care pot conduce la nerambursarea lui conform prevederilor prezentului Contract si ale actelor adiționale.

Serviciul unic al datoriei fata de Banca reprezintă numărul de zile de intarziere la plata fata de data scadentei celei mai vechi datorii restante reprezentata de o rata de principal sau dobanda. Performanta financiara reflecta potențialul economic si soliditatea financiara a unei entitati, obtinuta in urma analizării unui ansamblu de factori cantitativi si calitativi.

f2) au fost furnizate unele date nereale;

f3) exista o hotarare a unei instanțe sau o dispoziție legala sau o cerere depusa de împrumutat sau un tert cu privire la executarea silita a intregului sau patrimoniu sau a unei parti importante din acesta;

g)    sa declare toate celelalte credite acordate de Banca scadente si platibile, cu respectarea prevederilor legale, impreuna cu toate dobânzile aferente, comisioanele, spezele si oricare alte sume datorate, cu respectarea prevederilor pct. 11.3 din prezentul Contract, in cazul in care împrumutatul nu isi indeplineste oricare din obligațiile asumate prin prezentul Contract;

h)    sa declare exigibil creditul indiferent de graficul de rambursare, cu respectarea prevederilor pct. 11.3 din prezentul Contract, in cazul in care împrumutatul nu isi indeplineste oricare din obligațiile asumate prin celelalte contracte de credit incheiate cu Banca;

i)    Banca, cu notificarea prealabila a împrumutatului, poate cesiona unui tert instituție bancara drepturile sale din prezentul Contract sau intregul Contract. împrumutatul este de acord ca, in cazul in care Banca cesionează intregul Contract unui tert instituție bancara, cesiunea Contractului isi va produce efectele fata de împrumutat la data la care ii este notificata cesiunea si, de la acea data, Banca va fi liberata de obligațiile sale fata de împrumutat.

XI. CAZURI DE CULPA

11.1. Nerespectarea de către împrumutat a oricăreia dintre obligațiile sale asumate prin prezentul Contract si/sau contractele accesorii acestuia constituie Caz De Culpa. Constituie, de asemenea,

Caz De Culpa in temeiul prezentului Contract, nerespectarea clauzelor contractuale de către orice terta persoana obligata fata de Banca in baza contractelor accesorii la acest Contract.

11.2.    Neexercitarea de către Banca a oricărui drept prevăzut in prezentul Contract nu constituie o renunțare la acesta, iar Banca va putea uza de acel drept oricând pana la stingerea tuturor obligațiilor împrumutatului fata de aceasta.

11.3.    Banca va notifica împrumutatul si, după caz, tertele persoane obligate in baza prezentului Contract sau a contractelor accesorii acestuia, in scris, in 10 zile de la constatarea unui Caz De Culpa si, in cazul in care deficientele nu sunt inlaturate in perioada de timp indicata de Banca in notificare, împrumutatul este decăzut din beneficiul termenului iar Banca are dreptul sa considere creditul exigibil si sa treaca la recuperarea intregii sume datorate.

11.4.    In cazul distrugerii, deteriorării sau scăderii valorii oricărui bun care constituie garanția creditelor din culpa împrumutatului, Banca are dreptul sa solicite împrumutatului completarea garanțiilor. In termen de 5 zile lucratoare de la instiintare, împrumutatul trebuie sa prezinte Băncii lista bunurilor propuse in garanție.

Constituie Caz De Culpa daca in termen de 30 de zile lucratoare de la solicitarea Băncii, împrumutatul nu va prezenta Băncii documentele si actele ce atesta existenta unor garanții valabile, iar creditele aferente se vor rambursa, sau in cazul lipsei disponibilităților se vor trece la credite restante, urmarindu-se rambursarea lor pe măsură creării disponibilităților sau din valorificarea garanțiilor.

In cazul distrugerii, deteriorării ori diminuării valorii oricărui bun grevat cu o garanție conform Contractului, Banca are dreptul sa ceara daune-interese pentru prejudiciile suferite, chiar și atunci când creanța sa nu este lichida ori exigibila, conform art. 2.375 Cod civil.

11.5.    Fara a aduce atingere niciunuia dintre drepturile Băncii stipulate in prezentul Contract (incluzând, dar fara a se limita la, dreptul Băncii de a declara exigibil creditul si de a proceda la recuperarea acestuia in conformitate cu prevederile pct. 11.3 din prezentul Contract), in cazul intervenirii unui Caz De Culpa, Banca are dreptul sa decidă menținerea creditului, dar in condițiile si termenii stabiliți in mod unilateral de către aceasta. In acest scop, împrumutatul, precum si orice alta terta persoana obligata fata de Banca in baza contractelor accesorii la acest Contract, au obligația semnării actelor adiționale care cuprind noii termeni contractuali in termenul notificat de către Banca. Refuzul semnării respectivelor documente atrage decăderea împrumutatului din beneficiul termenului si da dreptul Băncii de a declara creditul exigibil si sa treaca la recuperarea intregii sume datorate.

XII.    COMUNICĂRI

12.1.    Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului Contract, trebuie sa fie transmisa in scris.

12.2.    Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.

XIII.    LITIGII

13.1.    Orice neintelegere, rezultând din interpretarea si/sau executarea prezentului Contract, se va rezolva, pe cat posibil, pe cale amiabila.

13.2.    In cazul in care o soluție amiabila nu este posibila, litigiul se supune spre soluționare instanțelor judecătorești de drept comun de la sediul Băncii, cu excepția situațiilor in care legea prevede in mod imperativ o alta competenta.

13.3 In caz de litigiu, instanțele vor judeca luând in considerare prevederile prezentului Contract si numai daca va fi necesar se va apela la prevederile legale in vigoare.

XIV.    CLAUZE SPECIALE

14.1.    împrumutatul are obligația de a asigura, pe toata perioada ereditarii, alimentarea din contul deschis la Trezorerie, in contul deschis la BCR, astfel incat la data scadentei sa existe disponibilul necesar rambursării ratelor de credit si achitării dobânzii si comisioanelor aferente.

14.2.    Sumele din ordinele de plata vizate de BCR vor fi virate din contul de imprumut in contul împrumutatului deschis la Banca de unde, ulterior, se vor vira in contul acestuia deschis la Trezoreria Statului.

14.3.    Banca va permite efectuarea de trageri din credit numai in cazul in care proiectele prezentate la plata sunt in concordanta cu proiectele aprobate prin Hotarare a Consiliului Local si cu destinația creditului prevăzută la pct. 2.1.

14.4.    Banca, in cazul rambursărilor anticipate efectuate din surse proprii ale împrumutatului, nu va percepe acestuia comision de rambursare anticipata.

14.5. Banca va transmite împrumutatului, lunar, o notificare scrisa cu valoarea dobânzilor datorate, cu cel puțin 5 zile inainte de data scadenta a ratei de dobanda.

XV. DISPOZIȚII FINALE

15.1.    împrumutatul declara ca:

(a)    încheie prezentul Contract pe seama sa si in nume propriu, si nu ca mandatar, agent, administrator de bunuri sau fiduciar al unei alte persoane;

(b)    A luat independent decizia de a incheia prezentul Contract, pe baza propriilor sale analize sau, unde a considerat necesar, folosind expertiza juridica, financiara sau tehnica a unor consultanți externi independenți selectați de el. In luarea deciziei de a incheia prezentul Contract nu se bazeaza pe nicio comunicare scrisa sau orala din partea Băncii;

(c)    Este capabil sa inteleaga (fie el insusi, fie cu asistenta oricăror consultanți pe care i-a considerat necesari), si intelege si accepta conținutul tuturor clauzelor (interne si externe) si toate drepturile si obligațiile care ii revin prin incheierea prezentului Contract;

(d)    A negociat cu Banca fiecare clauza din prezentul Contract. In scopul prezentei clauze, prin negociere se intelege atat schimbul de propuneri intre parti care a rezultat intr-un acord final cu privire la anumite clauze, cat si acceptarea fara rezerve de către o parte a clauzelor propuse de cealalta parte.

(e)    Prezentul Contract este rezultatul negocierii dintre parti si reprezintă in intregime acordul pârtilor cu privire la absolut toate elementele esențiale si secundare ale prezentului Contract. In special, împrumutatul declara ca, in scopul art. 1203 din Codul Civil a inteles si accepta:

(i)    prevederile pct. 4.1, 4.2, 10.1 (i), 10.2, 10.3 (i), 11.3, 11.5, 13.2 si 15.7 din prezentul Contract;

(ii)    prevederile Cap I (in special Secțiunea C); Cap II (in special Secțiunea A Clauzele 2, 3 si 4 - teza finala; Secțiunea C Clauzele 4 si 5; Secțiunea D Clauzele 3, 6, 7, 8, 9, 23 si 25; Secțiunea F Clauzele 3, 5 si 6); Cap III (in special Secțiunea B Clauzele 4, 16, 24 si 26; Secțiunea C Clauzele 2, 4, 5, 6. 7, 9, 11, 12, 13 si 14; Secțiunea D Clauza 1; Secțiunea E Clauzele 1-6; Secțiunea F Clauzele 1 - 3); Cap VI (in special Secțiunea A Clauzele 2 si 3; Secțiunea C Clauzele 1 - 3; Secțiunea D Clauzele 1 -3; Secțiunea E Clauzele 1 si 2) din Termenii si Condițiile Generale de Afaceri ale Băncii (aplicabile persoanelor fizice autorizate si persoanelor juridice, astfel cum sunt afișate pe site-ul Băncii www.bcr.ro) care se refera, printre altele, la limitarea răspunderii Băncii, modificarea si incetarea efectelor Termenilor si Condițiilor Generale de Afaceri, suspendarea sau refuzarea executării obligațiilor contractuale sau a operațiunilor si instrucțiunilor specifice, operarea compensării convenționale, inchiderea conturilor, limitarea efectelor impreviziunii, răspunderea pentru situațiile de caz fortuit sau forța majora, posibilitatea de cesionare a documentației contractuale si aplicarea legii romane.

15.2.    Prin semnarea prezentului Contract împrumutatul accepta Termenii si Condițiile Generale de Afaceri ale Băncii.

15.3.    Prezentul Contract impreuna cu contractele de garanții accesorii constituie titluri executorii conform art. 120 din OUG 99/2006 privind instituțiile de credit si adecvarea capitalului.

15.4.    Prezentul Contract intra in vigoare la data semnării sale de către toate părțile.

15.5.    In situația in care împrumutatul nu indeplineste condițiile de tragere solicitate pentru punerea la dispoziție a creditului, prevăzute la pct. 4.2. in termen de 180 zile de la data de intrare in vigoare a Contractului de credit, prezentul Contract se considera desființat de plin drept, fara indeplinirea nici unei formalități si proceduri prealabile.

15.6.    împrumutatul este de acord sa nu invoce apariția vreunui eveniment calificat conform legii romane drept caz de forța majora, caz fortuit sau impreviziune in legătură cu imposibilitatea de a executa orice obligație asumata in temeiul prezentului Contract, asumandu-si integral riscurile aferente.

15.7.    Contractul isi inceteaza valabilitatea la data rambursării integrale a creditului si achitării dobânzilor aferente, comisioanelor, spezelor si oricăror alte sume datorate.

15.8.    Prezentul Contract se supune legislației romane si poate fi modificat si/sau completat numai cu acordul ambelor parti, prin acte adiționale (cu excepțiile prevăzute in prezentul Contract).

15.9.    Cererea de tragere (anexa nr. 1) si graficul de rambursare (anexa nr. 2) fac parte integranta din prezentul Contract.

Prezentul Contract s-a semnat la data de 23.08.2018, la București, in 2 (doua) exemplare originale, toate avand valoare juridica egala, cate 1 (un) exemplar pentru fiecare parte.

BANCA,

Banca Comerciala Romana S.A.

Prin: Sergiu Constantin MATEI Director Executiv


ÎMPRUMUTAT,

Sectorul 5 al Municipiului București

Prin: Daniel FLOREA

Primar


Prin: Roxana Elena NASTASE Coordonator


Prin: Luminița PETRESCU Secretar Sector 5


Prin: Maria Ramona CHIVU

Director General

Direcția Generala Economica

Prin: Florina DRAGNEA Director General Direcția Generala Juridica

t*


Nr. înreg.......din........

Anexa nr. 1

Cerere de tragere nr. 2 / data 23.08.2018 Contract de credit nr. 201808230172 / data 23.08.2018

împrumutat

Sectorul 5 al Municipiului București

Adresa

București, sectorul 5, str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11

Cont Bancar al împrumutatului

R082RNCB0300001101010001

Banca

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.

Către

Banca Comerciala Romana S.A., - Direcția Sector Public

Ref:

Cerere de tragere a creditului

în conformitate cu Contractul de credit mai sus menționat vă solicitam eliberarea unei tranșe în valoare de:

50.000.000,00    RON

-

EUR echiv.

Fondurile vor fi folosite pentru refinanțarea parțială a creditului în sold în valoare 177.621.844.81 lei datorat la data de 23.08.2018 conform Contractului de credit nr. 1/12.08.2005, precum și a tuturor actelor adiționale la acesta incheiat cu Banca Comerciala Romana SA

Facturi completate cu contractele de achiziție semnate și cu identificarea numărului de cont bancar al furnizorului

Furnizor

Țara

Contract nr.

Valoare

Și

monedă

Echiv.

EUR

Factura nr.

Valoare    și

monedă

Echiv.

EUR

Nu este cazul

RO

-

-

-

RO

-

-

-

RO

-

-

-

Total

Anexăm copiile facturilor menționate și documentele lor de plată. - nu este cazul

Atestăm faptul că informațiile și sumele de mai sus sunt reale și exacte.

Certificăm că documentele atașate acestei cereri de tragere corespund destinației creditului mai sus menționat.

Certificăm că serviciile pentru care solicităm eliberarea unei tranșe din credit nu au mai fost achitate din alte surse bugetare (proprii sau atrase).

Până la data de 27.08.2018 , valoarea totală a tragerilor efectuate în cadrul contractului de credit mai sus menționat este de [valoarea și moneda] 0 RON [echivalent EUR].

împrumutat: Sectorul 5 al Municipiului București

PRIMAR


Daniel FLOREA


DIRECTOR GENERAL DIRECȚIA GENERALA ECONOMICA

Maria Ramona CHIVU


Anexa nr. 2

Grafic de rambursare

Nr.

crt

Scadenta

Rata

credit

Nr.crt

Scadenta

Rata

credit

Nr.

crt

Scadenta

Rata credit

1

25-Sep-l8

50.000,00

61

25-Sep-23

200.000,00

121

25-Sep-28

200.000,00

2

25-Oct-18

50.000,00

62

25-Oct-23

200.000,00

122

25-Oct-28

200.000,00

3

25-Nov-18

50.000,00

63

25-Nov-23

200.000,00

123

25-Nov-28

200.000,00

4

25-Dec-l8

50.000,00

64

25-Dec-23

200.000,00

124

25-Dec-28

200.000,00

5

25-Jan-l9

50.000,00

65

25-Jan-24

200.000,00

125

25-Jan-29

200.000,00

6

25-Feb-l9

100.000,00

66

25-Feb-24

200.000,00

126

25-Feb-29

302.083,33

7

25-Mar-l9

100.000,00

67

25-Mar-24

200.000,00

127

25-Mar-29

302.083,33

8

25-Apr-l9

100.000,00

68

25-Apr-24

200.000,00

128

25-Apr-29

302.083,33

9

25-May-l9

100.000,00

69

25-May-24

200.000,00

129

25-May-29

302.083,33

10

25-Jun-19

100.000,00

70

25-Jun-24

200.000,00

130

25-Jun-29

302.083,33

11

25-Jul-19

100.000,00

71

25-Jul-24

200.000,00

131

25-Jul-29

302.083,33

12

25-Aug-l9

100.000,00

72

25-Aug-24

200.000,00

132

25-Aug-29

302.083,33

13

25-Sep-l9

100.000,00

73

25-Sep-24

200.000,00

133

25-Sep-29

302.083,33

14

25-Oct-l9

100.000,00

74

25-Oct-24

200.000,00

134

25-Oct-29

302.083,33

15

25-Nov-l9

100.000,00

75

25-Nov-24

200.000,00

135

25-Nov-29

302.083,33

16

25-Dec-19

100.000,00

76

25-Dec-24

200.000,00

136

25-Dec-29

302.083,33

17

25-Jan-20

100.000,00

77

25-Jan-25

200.000,00

137

25-Jan-30

302.083,33

18

25-Feb-20

200.000,00

78

25-Feb-25

200.000,00

138

25-Feb-30

302.083,33

19

25-Mar-20

200.000,00

79

25-Mar-25

200.000,00

139

25-Mar-30

302.083,33

20

25-Apr-20

200.000,00

80

25-Apr-25

200.000,00

140

25-Apr-30

302.083,33

21

25-May-20

200.000,00

81

25-May-25

200.000,00

141

25-May-30

302.083,33

22

25-Jun-20

200.000,00

82

25-Jun-25

200.000,00

142

25-Jun-30

302.083,33

23

25-Jul-20

200.000,00

83

25-Jul-25

200.000,00

143

25-Jul-30

302.083,33

24

25-Aug-20

200.000,00

84

25-Aug-25

200.000,00

144

25-Aug-30

302.083,33

25

25-Sep-20

200.000,00

85

25-Sep-25

200.000,00

145

25-Sep-30

302.083,33

26

25-Oct-20

200.000,00

86

25-Oct-25

200.000,00

146

25-Oct-30

302.083,33

27

25-Nov-20

200.000,00

87

25-Nov-25

200.000,00

147

25-Nov-30

302.083,33

28

25-Dec-20

200.000,00

88

25-Dec-25

200.000,00

148

25-Dec-30

302.083,33

29

25-Jan-21

200.000,00

89

25-Jan-26

200.000,00

149

25-Jan-31

302.083,33

30

25-Feb-21

200.000,00

90

25-Feb-26

200.000,00

150

25-Feb-31

635.483,87

31

25-Mar-2l

200.000,00

91

25-Mar-26

200.000,00

151

25-Mar-31

635.483,87

32

25-Apr-21

200.000,00

92

25-Apr-26

200.000,00

152

25-Apr-31

635.483,87

33

25-May-2l

200.000,00

93

25-May-26

200.000,00

153

25-May-31

635.483,87

34

25-Jun-21

200.000,00

94

25-Jun-26

200.000,00

154

25-Jun-31

635.483,87

35

25-Jul-2l

200.000,00

95

25-Jul-26

200.000,00

155

25-Jul-31

635.483,87

36

25-Aug-2l

200.000,00

96

25-Aug-26

200.000,00

156

25-Aug-31

635.483,87

37

25-Sep-2l

200.000,00

97

25-Sep-26

200.000,00

157

25-Sep-31

635.483,87

38

25-Oct-21

200.000,00

98

25-Oct-26

200.000,00

158

25-Oct-31

635.483,87

39

25-Nov-21

200.000,00

99

25-Nov-26

200.000,00

159

25-Nov-31

635.483,87

40

25-Dec-21

200.000,00

100

25-Dec-26

200.000,00

160

25-Dec-31

635.483,87

41

25-Jan-22

200.000,00

101

25-Jan-27

200.000,00

161

25-Jan-32

635.483,87

42

25-Feb-22

200.000,00

102

25-Feb-27

200.000,00

162

25-Feb-32

635.483,87

43

25-Mar-22

200.000,00

103

25-Mar-27

200.000,00

163

25-Mar-32

635.483,87

44

25-Apr-22

200.000,00

104

25-Apr-27

200.000,00

164

25-Apr-32

635.483,87

45

25-May-22

200.000,00

105

25-May-27

200.000,00

165

25-May-32

635.483,87

46

25-Jun-22

200.000,00

106

25-Jun-27

200.000,00

166

25-Jun-32

635.483,87

47

25-Jul-22

200.000,00

107

25-Jul-27

200.000,00

167

25-Jul-32

635.483,87

48

25-Aug-22

200.000,00

108

25-Aug-27

200.000,00

168

25-Aug-32

635.483,87

49

25-Sep-22

200.000,00

109

25-Sep-27

200.000,00

169

25-Sep-32

635.483,87

50

25-Oct-22

200.000,00

110

25-Oct-27

200.000,00

170

25-Oct-32

635.483,87

51

25-Nov-22

200.000,00

111

25-Nov-27

200.000,00

171

25-Nov-32

635.483,87

52

25-Dec-22

200.000,00

112

25-Dec-27

200.000,00

172

25-Dec-32

635.483,87

53

25-Jan-23

200.000,00

113

25-Jan-28

200.000,00

173

25-Jan-33

635.483,87

54

25-Feb-23

200.000,00

114

25-Feb-28

200.000,00

174

25-Feb-33

635.483,87

55

25-Mar-23

200.000,00

115

25-Mar-28

200.000,00

175

25-Mar-33

635.483,87

56

25-Apr-23

200.000,00

116

25-Apr-28

200.000,00

176

25-Apr-33

635.483,87

57

25-May-23

200.000,00

117

25-May-28

200.000,00

177

25-May-33

635.483,87

58

25-.lun-23

200.000,00

118

25-Jun-28

200.000,00

178

25-Jun-33

635.483,87

59

25-Jul-23

200.000,00

119

25-Jul-28

200.000,00

179

25-Jul-33

635.483,87

60

25-Aug-23

200.000,00

120

25-Aug-28

200.000,00

180

25-Aug-33

635.483,98

TOTAL:

50.000.000,00

Prin: Maria Ramona CHIVU

Director General

Direcția Generala Economica

Prin: Florina DRAGNEA Director General Direcția Generala Juridica

ACORD DE GARANTARE nr. 201808230172/1

Intre:

Banca Comerciala Romana S.A. cu sediul in B-dul Regina Elisabeta, nr. 5, Sector 3, București, Romania, inmatriculata la Registrul Comerțului sub nr.J/40/90/1991, avand CUI nr. 361757, administrata in sistem dualist, in calitate de creditor, denumita in continuare BCR

si

Sectorul 5 al Municipiului București cu sediul in București, sectorul 5, str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, avand CUI nr. 4433953, reprezentata legal de dl. Daniel FLOREA in calitate de Primar, d-na Luminița PETRESCU in calitate de Secretar Sector 5, d-na Maria Ramona CHIVU in calitate de Director general-Directia Generala Economica si d-na Florina DRAGNEA in calitate de Director general - Direcția Generala Juridica, denumit in prezentul Contract “Garant”

Avand in vedere:

-    art.61 - 64 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare, prin care autoritatile publice locale pot garanta imprumuturile contractate, prin orice sursa de venit, cu excepția celor pe care legea le interzice a se aduce in garanție.

-    art.23 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala cu modificările ulterioare, potrivit caruia Primarul funcționează ca autoritate a adminstratiei publice locale

-    Hotararea nr. 33 din data de 28.02.2018 a Consiliului Local al Sectorului 5 București privind contractarea unui imprumut in valoare de maxim 50.000.000 (cincizecimilioane) RON printr-un credit angajat de la BCR, si garantarea acestuia cu veniturile menționate la art. 1.2 din prezentul Acord de Garantare.

-    avizul emis de Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale sub nr. 5425 din data de 22.08.2018. a intervenit prezentul acord de garantare (“Acord de Garantare’’):

1. Obiectul Acordului

1.1.    GARANTUL se obliga sa constituie o ipoteca mobiliara asupra veniturilor sale, cu excepția celor interzise de lege, pentru garantarea imprumutului in valoare de maxim 50.000.000 (cincizecimilioane) RON acordat de către BCR Garantului, in scopul refinantarii creditelor existente contractate de Garant cu Banca Comerciala Romana S.A. (contractele de credit cu nr. 1/12.08.2005; 3/904/01.10.2007 si DM/3/191 /14.07.2008), prin contractul de credit bancar nr. 201808230172 din data de 23.08.2018, cu toate completările si modificările ulterioare (“Contractul de Credit”), plus dobânzile (inclusiv dobânzile de intarziere sau penalizatoare, după caz) si comisioanele aferente si alte costuri inclusiv cheltuieli de orice fel legate de recuperarea tuturor sumelor datorate si cheltuieli de judecata, precum si cheltuieli legate de executarea silita ("Suma Garantata").

1.2.    Ipoteca mobiliara se constituie asupra următoarelor surse de venit:

- venituri proprii aferente perioadei de creditare, in conformitate cu legislația in vigoare, respectiv suma de 69.175.905,34 (saizecisinouamilioaneunasutasaptezecisicincimiinouasutecincironsitreizeci sipatrubani) RON, pentru garantarea creditului, a dobânzilor si comisioanelor aferente, suma rezultata din situația serviciului datoriei publice locale aferent Contractului de Credit pentru garantarea Sumei Garantate.

1.3.    Veniturile care se constituie in garanție si care sunt incasate la bugetul local vor fi supuse condițiilor prezentului Acord de Garantare, care se va aplica cu prioritate fata de orice revendicări ale unor terti către Garant, indiferent daca aceste terte parti cunosc sau nu Acordul de garantare.

1.4.    GARANTUL declara ca se obliga sa respecte clauzele Contractului de Credit in calitate de împrumutat in acest contract.

1.5.    GARANTUL declara ca este de acord cu executarea silita a prezentului Acord de Garantare de către BCR in cazul in care Garantul, in calitate de împrumutat, nu-si indeplineste obligațiile in condițiile si la termenele stipulate in contractul de credit bancar mai sus menționat.

1.6.    Prezentul Acord de Garantare se considera pe deplin autorizat si constituie o obligație impusa bugetului local al Garantului.

2.    Garanții

2.1.    Garantul asigura BCR de faptul ca sursele de venit menționate la art 1.2 sunt incluse in bugetul local pentru anul in curs.

2.2    Garantul asigura in mod irevocabil si necondiționat ca este titularul creanțelor reprezentând venituri aduse in garanție, răspunde de existenta si validitatea creanțelor si declara ca nu a intervenit nici o clauza de stingere a acestora.

2.3. Garantul declara pe proprie răspundere ca veniturile ce fac obiectul prezentei garanții, conform prevederilor art. 1.2 din prezentul Acord de Garantare, nu au fost afectate pentru garantarea altor obligații si se obliga sa nu constituie alte garanții asupra acestora, inclusiv alte ipoteci altele decât obligațiile cunoscute de Banca

3.    Obligațiile Garantului

3.1.    Garantul se obliga sa faca toate demersurile pentru colectarea la timp a veniturilor ce fac obiectul prezentei garanții.

3.2.    Garantul se obliga ca, pana la achitarea integrala a obligațiilor prevăzute inContractul de Credit, sa includă aceste venituri in bugetul local pentru anii următori, iar aceste venituri sa fie la un nivel cel puțin egal cu serviciul anual al datoriei publice locale aferent Contractului de Credit (credit ramas de rambursat, dobânzi si comisioane aferente).

3.3.    Garantul se obliga ca, pana la achitarea integrala a obligațiilor prevăzute in Contractul de Credit, sa impună bugetului local obligațiile asumate prin Contractul de Credit si prin prezentul Acord de Garantare.

4.    Dispoziții finale

4.1.    In cazul stingerii tuturor obligațiilor din Contractul de Credit BCR se obliga sa faca mențiune despre stingerea ipotecii la Arhiva Electronica de Garanții Reale Mobiliare, in cel mult 10 zile de la data stingerii obligațiilor Garantului.

4.2.    Garantul se obliga sa suporte toate cheltuielile aferente efectuării publicității prezentei garanții, precum si cele aferente radierii acesteia.

4.3    Daca dreptul la acțiune privind creanța principala se stinge prin prescripție, nu se va stinge si dreptul la acțiunea ipotecara. BCR va putea urmări, in condițiile legii, bunurile ipotecate, in limita valorii acestora.

4.4.    Prezentul Acord de Garantare este guvernat de legea romana. Eventualele litigii in legătură cu interpretarea si executarea prezentului Acord de Garantare vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente.

4.5.    In caz de neexecutare, BCR poate folosi mijloacele proprii pentru luarea in posesie a bunului afectat garanției, după o prealabila notificare conform legii, conform art. 2440 din Codul Civil.

4.6.    Prezentul Acord de Garantare este accesoriu Contractului de Credit incheiat intre BCR si Garant si constituie titlu executoriu, in conformitate cu prevederile art. 2431 din Codul Civil si art. 120 din OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit si adecvarea capitalului.

Garantul declara ca:

-    A negociat cu Banca fiecare clauza din prezentul Acord de Garantare. In scopul prezentei clauze, prin negociere se intelege atat schimbul de propuneri intre parti care a rezultat intr-un acord final cu privire la anumite clauze, cat si acceptarea fara rezerve de către o parte a clauzelor propuse de cealalta parte.

-    Prezentul Acord de Garantare este rezultatul negocierii dintre parti si, împreuna cu Contractul de Credit, reprezintă in întregime acordul pârtilor cu privire la absolut toate elementele esențiale si secundare ale prezentului Acord de Garantare. In special, Garantul declara ca a citit si a inteles termenii si condițiile acestui contract si ai Contractului de Credit, si accepta pe deplin modul in care este tinut fata de Banca.

încheiat azi, 23.08.2018, in localitatea București, in 2 {doua) exemplare originale, cate 1 {un) exemplar original pentru fiecare parte.

BANCA,

Banca Comerciala Romana S.A.

Prin: Sergiu Constantin MATEI Director Executiv


ÎMPRUMUTAT,

Sectorul 5 al Municipiului București

Prin: Daniel FLOREA

Primar


Prin: Roxana Elena NASTASE Coordonator


Prin: Luminița PETRESCU Secretar Sector 5


Prin: Maria Ramona CHIVU

Director General

Direcția Generala Economica

Prin: Florina DRAGNEA Director General Direcția Generala Juridica


înregistrat la ARHIVA ELECTRONICA de GARANȚII REALE MOBILIARE

Cu avizul nr_

Localitatea_

Nume si Semnătură_

BANCA,

Banca Comerciala Romana S.A.

Prin: Sergiu Constantin MATEI Director Executiv


ÎMPRUMUTAT,

Sectorul 5 al Municipiului București

Prin: Daniel FLOREA

Primar


Prin: Roxana Elena NASTASE Coordonator


Prin: Luminița PETRESCU Secretar Sector 5


- *»•


CONTRACT DE CREDIT

nr. 201808230173

Intre:

Banca Comerciala Romana S.A., societate administrata in sistem dualist, inmatriculata la Registrul Comerțului sub nr. J40/90/1991, avand CUI nr. 361757, cu sediul in București, B-dul Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, Romania, denumita in prezentul Contract “Banca”, pe de o parte

si

Sectorul 5 al Municipiului București cu sediul in București, sectorul 5, str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, avand CUI nr. 4433953, reprezentata legal de dl. Daniel FLorea in calitate de Primar, d-na Luminița PETRESCU in calitate de Secretar Sector 5, d-na Maria Ramona CHIVU in calitate de Director general-Directia Generala Economica si d-na Florina DRAGNEA in calitate de Director general - Direcția Generala Juridica, denumit in prezentul Contract “împrumutat”,

a intervenit următorul Contract de credit denumit in continuare “Contract”:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1.    Banca acorda împrumutatului un credit de investiții in suma de maxim 200.000.000 RON (douasutemilioane) pentru refinantarea creditelor existente contractate de împrumutat cu Banca Comerciala Romana S.A. (contractele de credit cu nr. 1/12.08.2005; 3/904/01.10.2007 si DM/3/191/14.07.2008).

II.    UTILIZARE CREDIT

2.1.    Creditul va fi utilizat pentru refinantarea aprobata prin Hotararea nr. 33 din data de 28.02.2018 a Consiliului Local al Sectorului 5 respectiv, pentru refinantarea creditelor existente contractate de împrumutat cu Banca Comerciala Romana S.A. (contractele de credit cu nr. 1/12.08.2005; 3/904/01.10.2007 si DM/3/191/14.07.2008).

III.    DURATA CREDITULUI

3.1.    Durata creditului este de 180 luni si incepe de la Data Intrării in Vigoare si se termina nu mai târziu de data de 23.08.2033.Pentru scopul acestui Contract “Data Intrării in Vigoare’’ inseamna data la care sunt indeplinite condițiile prevăzute in pct. 4.2 de mai jos.

IV.    TRAGEREA CREDITULUI

4.1.    Creditul se trage eșalonat, prin decontarea documentelor justificative in termen de maxim 3 luni de la Data Intrării in Vigoare, dar nu mai târziu de data 23.11.2018.

Tragerea efectiva va fi notificata de către împrumutat cu 5 zile inainte de data tragerii efective.

4.2.    Obligația Băncii de a pune la dispoziție creditul si dreptul împrumutatului de a efectua trageri din credit produce efecte numai după indeplinirea următoarelor condiții:

•    obținerea avizului Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale de contractare a creditului (solicitata pentru punerea la dispoziție a creditului);

•    suma trasa sa fie cel mult egala cu plafonul disponibil al creditului si sa fie denominata in moneda acestuia (solicitata la data fiecărei trageri);

•    constituirea corespunzătoare a garanțiilor menționate la Cap. IX din prezentul Contract (valabila pentru prima tragere);

•    indeplinirea corespunzătoare a publicității garanțiilor (solicitata pentru punerea la dispoziție a creditului), inclusiv dar fara a se limita la inregistrarea ipotecii mobiliare asupra veniturilor menționata la Cap IX din prezentul Contract in Registrul Datoriei Publice Locale;

•    la data tragerii nu exista niciun Caz de culpa sau un alt eveniment sau circumstanța care ar putea sa conducă la apariția unui Caz de culpa (solicitata la data fiecărei trageri);

•    împrumutatul va fi achitat Băncii toate comisioanele datorate, aferente tuturor produselor si serviciilor contractate de către acesta la Banca (solicitata pentru punerea la dispoziție a creditului).

4.3.    Creditul va fi tras de împrumutat, de regula, prin virament cu ordin de plata, pe baza de cerere de tragere, conform modelului anexat (anexa nr. 1) la prezentul Contract.

4.4. Sumele neutilizate in perioada de tragere a creditului se anuleaza, acesta diminuandu-se corespunzător, daca părțile nu au convenit prin act adițional prelungirea acesteia.

V.    PERIOADA DE GRATIE - NU SE APUCA

VI.    DOBÂNZI

6.1 Dobanda curenta aplicabila pentru prezentul Contract este ROBOR la 3 luni + o marja de 1,20 % pe an.

In sensul prezentului Contract,

“ROBOR” inseamna, in legătură cu orice credit acordat in RON: (a) Rata Afișata aplicabila; sau

(b) (daca nu este disponibila nicio Rata Afișata pentru perioada de dobanda respectiva) media aritmetica a ratelor (rotunjită in sus la patru zecimale) comunicate Băncii la cererea acesteia și cotate de Băncile de Referința către băncile de prim rang de pe piața interbancara din Romania, in ambele situații in Data Cotatiei pentru oferta de depozite in RON pe o perioada similara cu perioada de dobanda respectiva. In situația in care oricare dintre ratele aplicabile conform celor de mai sus are o valoare mai mica decât zero, se va considera ca valoarea ROBOR este zero; “Banei de Referința” inseamna: pentru RON - BRD - Groupe Societe Generale S.A.; Raiffeisen Bank S.A.; UniCredit Tiriac Bank S.A. si Banca Transilvania S.A.

“Rata Afișata” inseamna: in legătură cu ROBOR, rata procentuala anuala determinata de Banca Naționala a României pentru perioada respectiva, publicata pe pagina corespunzătoare de pe ecranul Reuters. Daca pagina respectiva este inlocuita sau inceteaza sa mai fie disponibila, Banca poate specifica o alta pagina sau serviciu afișand rata corespunzătoare, după consultarea împrumutatului.

6.2.    Dobanda curenta aplicabila pentru prezentul Contract este variabila in funcție de indicele de referința ROBOR. Cotatia ROBORse modifica din 3 in 3 luni, in ziua corespunzătoare datei la care au fost îndeplinite condițiile menționate la pct. 4.2. din Contract, solicitate pentru punerea la dispoziție a Creditului (asa cum aceasta a fost confirmata de către Banca si comunicata împrumutatului) sau, ulterior, in ziua corespunzătoare datei realizării suplimentarii Creditului/prelungirii duratei Creditului, utilizandu-se cotatia ROBOR din Data Cotatiei aferenta perioadei respective. Cotatia ROBOR la 3 luni utilizata pentru calculul dobânzii aferente primelor 3 luni ulterioare datei la care au fost indeplinite condițiile menționate la pct.

4.2.    din Contract, solicitate pentru punerea la dispoziție a Creditului/datei realizării suplimentarii/prelungirii duratei Creditului este cotatia ROBOR la 3 luni din Data Cotatiei aferenta perioadei respective.

In sensul prezentei clauze, “Data Cotatiei” inseamna, in legătură cu orice perioada pentru care trebuie determinata o rata a dobânzii, in cazul sumelor in RON, 1 (o) zi lucratoare inainte de prima zi din acea perioada.

6.3.    Dobanda se va plăti lunar, in data de 25 a lunii curente pentru luna anterioara.

In cazul lunii in care se rambursează ultima rata din credit, iar data menționata la aliniatul precedent este ulterioara datei ratei finale, dobanda datorata in luna respectiva se plătește la scadenta ultimei rate din credit.

6.4.    Nerambursarea la termenele stabilite a ratelor de credit datorate da dreptul Băncii de a percepe o dobanda majorata, care la data semnării prezentului Contract este egala cu dobanda curenta prevăzută la pct. 6.1. la care se adauga 3 p.p. pe an, dobanda majorata fiind aplicabila ratelor de credit datorate si scadente. Dobanda majorata va fi perceputa incepand cu a 16-a zi calculata de la data scadentei ratei/ratelor de credit datorate si pana la data plătii integrale a acestora.

Aceasta dobanda majorata va fi imediat exigibila si scadenta putând fi recuperata oricând de către Banca, la alegerea acesteia.

6.5.    Dobanda se va calcula de la data primei trageri din credit, pana la data rambursării integrale a acestuia. Calculul se va face zilnic utilizând soldul nerambursat al creditului.

6.6.    Dobanda se calculează după cum urmeaza:

(Sold cont imprumut x Rata anuala a dob.x Nr.efectiv de zile)

Dob. datorata =--------------------------------------------------------------------------------------

360x100

Formula de calcul a dobânzii ramane neschimbata pe toata perioada de creditare

6.7.    Eventualele dobânzi datorate Băncii, care nu au putut fi incasate la scadenta stabilita, vor fi inregistrate in contul “Dobânzi restante”, Banca urmărind recuperarea lor din incasarile împrumutatului.

VII.    COMISIOANE

7.1.    împrumutatul se obliga sa plateasca Băncii următoarele comisioane:

(a)    comision de acordare de 0% flat;

(b)    comision de rambursare anticipata 0% flat;

(c)    comision de neutilizare de 0% pe an;

(d)    comision de administrare lunar 0% pe luna;

(e)    taxa/comision de risc 0%

VIII.    RAMBURSAREA CREDITULUI

8.1.    Creditul va fi rambursat in 180 rate lunare inegale, conform graficului de rambursare stabilit de comun acord cu împrumutatul, conform graficului (Anexa nr. 2) la prezentul Contract, dar nu mai târziu de data indicata la pct. 3.1 din prezentul Contract.

8.2.    Rambursarea se va efectua de către împrumutat in aceeași valuta in care a fost acordat creditul.

8.3.    Creditul va fi rambursat in suma si la datele menționate in graficul de rambursare respectiv, in data de 25 a fiecărei luni.

In cazul in care o astfel de data este o zi nelucratoare, respectiva suma se va rambursa in prima zi lucratoare ulterioara datei menționate in graficul de rambursare, excepție de la aceasta regula facand rata finala, care se va rambursa in ziua lucratoare imediat anterioara.

8.4.    împrumutatul poate rambursa anticipat creditul in baza unei notificări adresate Băncii cu maxim 30 de zile inainte de data prevăzută pentru efectuarea rambursării.

8.5.    Rambursările anticipate sunt admise si considerate ca atare de Banca numai după plata integrala a datoriilor restante. In cazul rambursării anticipate parțiale, dobanda acumulata in legătură cu Creditul care se rambursează se va plăti la următoarea data de plata a dobânzii determinata conform punctului 6.3 din prezentul Contract.

Pentru evitarea oricărui dubiu, pentru rambursarea anticipata efectuata din surse proprii ale împrumutatului, Banca nu va percepe comision de rambursare anticipata.

8.6.    împrumutatul autorizează Banca sa debiteze automat conturile sale curente in lei/valuta deschise in evidentele sale cu sumele aferente creditului (rate, dobânzi, comisioane), pe măsură ce acestea devin scadente.

împrumutatul autorizează Banca sa faca in numele si pe contul sau, pana la limita sumelor datorate, orice operațiune de schimb valutar necesara pentru conversia sumelor deținute de împrumutat in conturile sale curente in moneda prezentului Contract.

8.7.    Ratele de credit nerambursate la termenele stabilite se inregistreaza incepand cu ziua scadentei, in contul „Credite restante”.

8.8.    Creanțele bilantiere cuvenite Băncii se incaseaza in ordinea vechimii acestora, indiferent de tipul creanțelor. In cazul in care toate creanțele au aceeași vechime, ordinea de recuperare este următoarea: alte costuri, comisioane, dobânzi, principal.

Banca isi rezerva dreptul de a modifica ordinea de achitare a creanțelor bilantiere.

IX.    GARANTAREA CREDITULUI

9.1.    împrumutatul se obliga sa constituie in favoarea Băncii o ipoteca mobiliara asupra veniturilor proprii realizate de Sectorul 5 al Municipiului București, cu excepția celor interzise de lege, pentru garantarea imprumutului, plus dobânzile, dobânzile majorate aferente si alte costuri si comisioane, inclusiv cheltuieli de orice fel legate de recuperarea tuturor sumelor datorate si cheltuieli de judecata, precum si cheltuieli legate de executarea silita.

9.2.    împrumutatul se obliga sa garanteze creditul si dobânzile aferente si in cazul prelungirii Contractului de credit prin acte adiționale.

X.    DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

10.1. împrumutatul se obliga:

a)    sa utilizeze creditul aprobat numai in scopul pentru care a fost acordat;

b)    sa restituie Băncii creditul utilizat si sa achite comisioanele si dobanda aferente la termenele prevăzute;

c)    sa pună la dispoziția Băncii toate documentele solicitate in legătură cu utilizarea creditului, precum si cele referitoare la garanții;

d)    sa instiinteze Banca in maxim 5 zile lucratoare de la apariția unor situații de forța majora, imposibil de prevăzut si inlaturat, care-l pun in imposibilitatea de executare a obligațiilor ce decurg din prezentul Contract, altele decât o obligație de plata;

e)    sa inregistreze zilnic si corect in evidentele contabile operațiunile legate de utilizarea si rambursarea imprumutului;

f)    sa permită Băncii sau reprezentanților autorizați ai acesteia verificarea in orice moment a situațiilor financiare sau a altor inregistrari contabile, precum si a intregii documentații care a stat la baza intocmirii acestora (in orice forma acestea ar fi păstrate, fie in scris, in forma electronica sau intr-o alta forma) ale împrumutatului, deținute de împrumutat sau aflate sub controlul acestuia (incluzând, fara a se limita la, angajatii sai, reprezentanți, agenti, cesionari, succesori sau subcontractori). Situațiile financiare, inregistrarile, precum si documentele pe care acestea se bazeaza vor fi puse la dispoziția Băncii sau a reprezentanților autorizați ai acesteia in timpul obișnuit de lucru, la sediul împrumutatului. In cazul in care sediul împrumutatului nu este disponibil, situațiile financiare, inregistrarile precum si documentele pe care acestea se bazeaza vor fi puse la dispoziție spre examinare la o data si o locație la alegerea Băncii, pe costul împrumutatului;

g)    sa mențină deschis, pana la indeplinirea tuturor obligațiilor din prezentul Contract, cont curent la Banca;

h)    sa respecte legislația mediului din Romania;

j) sa efectueze plățile din credit in conformitate cu destinația prevăzută la pct. 2.1 si prevederile legale in vigoare.

10.2.    In cazul declarării intregului credit scadent, împrumutatul ramane direct răspunzător pentru toate consecințele financiare directe si/sau indirecte antrenate de exigibilitatea anticipata a creditului, fiind obligat sa achite Băncii toate pagubele si cheltuielile cauzate.

10.3.    Banca are dreptul:

a)    sa verifice respectarea condițiilor de utilizare a creditului, destinația creditului, existenta permanenta si integritatea garanțiilor asigurătorii pe toata perioada ereditarii;

b)    sa urmareasca, pe toata durata creditului, indeplinirea condițiilor prevăzute in prezentul Contract referitoare la: destinația sumelor avansate, rambursarea la scadenta a ratelor de credit, plata dobânzii si comisioanelor aferente, precum si bonitatea împrumutatului;

c)    sa declare intreg creditul scadent, indiferent de graficul de rambursare, daca împrumutatul nu indeplineste oricare din obligațiile prezentului Contract, si ca urmare, sa ia orice măsură pe care o considera necesara pentru a recupera creditul, dobânzile si comisioanele aferente, cu condiția notificării prealabile de către Banca cu cel puțin 90 zile inainte de declararea creditului scadent;

d)    sa recupereze pe calea executării silite sumele datorate de către împrumutat in si pe baza prezentului Contract, in situația in care acesta a fost declarat exigibil;

e)    sa debiteze conturile împrumutatului cu orice datorie restanta;

f)    sa anuleze sau sa reducă cuantumul plafonului neutilizat si/sau sa declare creditul utilizat scadent, indiferent de graficul de rambursare, după expirarea unui preaviz de cel puțin 90 zile, care se comunica in scris împrumutatului, in situația in care:

f1) indicatorii economico financiari, serviciul datoriei fata de Banca, performanta financiara inregistreaza niveluri sub cele avute in vedere in momentul acordării creditului si care pot conduce la nerambursarea lui conform prevederilor prezentului Contract si ale actelor adiționale.

Serviciul unic al datoriei fata de Banca reprezintă numărul de zile de intarziere la plata fata de data scadentei celei mai vechi datorii restante reprezentata de o rata de principal sau dobanda.

Performanta financiara reflecta potențialul economic si soliditatea financiara a unei entitati, obtinuta in urma analizării unui ansamblu de factori cantitativi si calitativi. f2) au fost furnizate unele date nereale;

f3) exista o hotarare a unei instanțe sau o dispoziție legala sau o cerere depusa de împrumutat sau un tert cu privire la executarea silita a intregului sau patrimoniu sau a unei parti importante din acesta;

g)    sa declare toate celelalte credite acordate de Banca scadente si platibile, cu respectarea prevederilor legale, impreuna cu toate dobânzile aferente, comisioanele, spezele si oricare alte sume datorate, cu respectarea prevederilor pct. 11.3 din prezentul Contract, in cazul in care împrumutatul nu isi indeplineste oricare din obligațiile asumate prin prezentul Contract;

h)    sa declare exigibil creditul indiferent de graficul de rambursare, cu respectarea prevederilor pct. 11.3 din prezentul Contract, in cazul in care împrumutatul nu isi indeplineste oricare din obligațiile asumate prin celelalte contracte de credit incheiate cu Banca;

i)    Banca, cu notificarea prealabila a împrumutatului, poate cesiona unui tert instituție bancara drepturile sale din prezentul Contract sau intregul Contract. împrumutatul este de acord ca, in cazul in care Banca cesionează intregul Contract unui tert instituție bancara, cesiunea

Contractului isi va produce efectele fata de împrumutat la data la care ii este notificata cesiunea si, de la acea data, Banca va fi liberata de obligațiile sale fata de împrumutat.

XI.    CAZURI DE CULPA

11.1.    Nerespectarea de către împrumutat a oricăreia dintre obligațiile sale asumate prin prezentul Contract si/sau contractele accesorii acestuia constituie Caz De Culpa. Constituie, de asemenea, Caz De Culpa in temeiul prezentului Contract, nerespectarea clauzelor contractuale de către orice terta persoana obligata fata de Banca in baza contractelor accesorii la acest Contract.

11.2.    Neexercitarea de către Banca a oricărui drept prevăzut in prezentul Contract nu constituie o renunțare la acesta, iar Banca va putea uza de acel drept oricând pana la stingerea tuturor obligațiilor împrumutatului fata de aceasta.

11.3.    Banca va notifica împrumutatul si, după caz, tertele persoane obligate in baza prezentului Contract sau a contractelor accesorii acestuia, in scris, in 10 zile de la constatarea unui Caz De Culpa si, in cazul in care deficientele nu sunt inlaturate in perioada de timp indicata de Banca in notificare, împrumutatul este decăzut din beneficiul termenului iar Banca are dreptul sa considere creditul exigibil si sa treaca la recuperarea intregii sume datorate.

11.4.    In cazul distrugerii, deteriorării sau scăderii valorii oricărui bun care constituie garanția creditelor din culpa împrumutatului, Banca are dreptul sa solicite împrumutatului completarea garanțiilor. In termen de 5 zile lucratoare de la instiintare, împrumutatul trebuie sa prezinte Băncii lista bunurilor propuse in garanție.

Constituie Caz De Culpa daca in termen de 30 de zile lucratoare de la solicitarea Băncii, împrumutatul nu va prezenta Băncii documentele si actele ce atesta existenta unor garanții valabile, iar creditele aferente se vor rambursa, sau in cazul lipsei disponibilităților se vor trece la credite restante, urmarindu-se rambursarea lor pe măsură creării disponibilităților sau din valorificarea garanțiilor.

In cazul distrugerii, deteriorării ori diminuării valorii oricărui bun grevat cu o garanție conform Contractului, Banca are dreptul sa ceara daune-interese pentru prejudiciile suferite, chiar și atunci când creanța sa nu este lichida ori exigibila, conform art. 2.375 Cod civil.

11.5.    Fara a aduce atingere niciunuia dintre drepturile Băncii stipulate in prezentul Contract (incluzând, dar fara a se limita la, dreptul Băncii de a declara exigibil creditul si de a proceda la recuperarea acestuia in conformitate cu prevederile pct. 11.3 din prezentul Contract), in cazul intervenirii unui Caz De Culpa, Banca are dreptul sa decidă menținerea creditului, dar in condițiile si termenii stabiliți in mod unilateral de către aceasta. In acest scop, împrumutatul, precum si orice alta terta persoana obligata fata de Banca in baza contractelor accesorii la acest Contract, au obligația semnării actelor adiționale care cuprind noii termeni contractuali in termenul notificat de către Banca.

Refuzul semnării respectivelor documente atrage decăderea împrumutatului din beneficiul termenului si da dreptul Băncii de a declara creditul exigibil si sa treaca la recuperarea intregii sume datorate.

XII.    COMUNICĂRI

12.1.    Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului Contract, trebuie sa fie transmisa in scris.

12.2.    Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.

XIII.    LITIGII

13.1.    Orice neintelegere, rezultând din interpretarea si/sau executarea prezentului Contract, se va rezolva, pe cat posibil, pe cale amiabila.

13.2.    In cazul in care o soluție amiabila nu este posibila, litigiul se supune spre soluționare instanțelor judecătorești de drept comun de la sediul Băncii, cu excepția situațiilor in care legea prevede in mod imperativ o alta competenta.

13.3 In caz de litigiu, instanțele vor judeca luând in considerare prevederile prezentului Contract si numai daca va fi necesar se va apela la prevederile legale in vigoare.

XIV.    CLAUZE SPECIALE

14.1. împrumutatul are obligația de a asigura, pe toata perioada ereditarii, alimentarea din contul deschis la Trezorerie, in contul deschis la BCR, astfel incat la data scadentei sa existe disponibilul necesar rambursării ratelor de credit si achitării dobânzii si comisioanelor aferente.

14.2.    Sumele din ordinele de plata vizate de BCR vor fi virate din contul de imprumut in contul împrumutatului deschis la Banca de unde, ulterior, se vor vira in contul acestuia deschis la Trezoreria Statului.

14.3.    Banca va permite efectuarea de trageri din credit numai in cazul in care proiectele prezentate la plata sunt in concordanta cu proiectele aprobate prin Hotarare a Consiliului Local si cu destinația creditului prevăzută la pct. 2.1.

14.4.    Banca, in cazul rambursărilor anticipate efectuate din surse proprii ale împrumutatului, nu va percepe acestuia comision de rambursare anticipata.

14.7. Banca va transmite împrumutatului, lunar, o notificare scrisa cu valoarea dobânzilor datorate, cu cel puțin 5 zile inainte de data scadenta a ratei de dobanda.

XV. DISPOZIȚII FINALE

15.1.    împrumutatul declara ca:

(a)    încheie prezentul Contract pe seama sa si in nume propriu, si nu ca mandatar, agent, administrator de bunuri sau fiduciar al unei alte persoane;

(b)    A luat independent decizia de a incheia prezentul Contract, pe baza propriilor sale analize sau, unde a considerat necesar, folosind expertiza juridica, financiara sau tehnica a unor consultanți externi independenți selectați de el. In luarea deciziei de a incheia prezentul Contract nu se bazeaza pe nicio comunicare scrisa sau orala din partea Băncii;

(c)    Este capabil sa inteleaga (fie el insusi, fie cu asistenta oricăror consultanți pe care i-a considerat necesari), si intelege si accepta conținutul tuturor clauzelor (interne si externe) si toate drepturile si obligațiile care ii revin prin incheierea prezentului Contract;

(d)    A negociat cu Banca fiecare clauza din prezentul Contract. In scopul prezentei clauze, prin negociere se intelege atat schimbul de propuneri intre parti care a rezultat intr-un acord final cu privire la anumite clauze, cat si acceptarea fara rezerve de către o parte a clauzelor propuse de cealalta parte.

(e)    Prezentul Contract este rezultatul negocierii dintre parti si reprezintă in intregime acordul pârtilor cu privire la absolut toate elementele esențiale si secundare ale prezentului Contract. In special, împrumutatul declara ca, in scopul art. 1203 din Codul Civil a inteles si accepta:

(i)    prevederile pct. 4.1, 4.2, 10.1 (i), 10.2, 10.3 (i), 11.3, 11.5, 13.2 si 15.7 din prezentul Contract;

(ii)    prevederile Cap I (in special Secțiunea C); Cap II (in special Secțiunea A Clauzele 2, 3 si 4 - teza finala; Secțiunea C Clauzele 4 si 5; Secțiunea D Clauzele 3, 6, 7, 8, 9, 23 si 25; Secțiunea F Clauzele 3, 5 si 6); Cap III (in special Secțiunea B Clauzele 4, 16, 24 si 26; Secțiunea C Clauzele 2, 4, 5, 6. 7, 9, 11, 12, 13 si 14; Secțiunea D Clauza 1; Secțiunea E Clauzele 1-6; Secțiunea F Clauzele 1 - 3); Cap VI (in special Secțiunea A Clauzele 2 si 3; Secțiunea C Clauzele 1 - 3; Secțiunea D Clauzele 1 -3; Secțiunea E Clauzele 1 si 2) din Termenii si Condițiile Generale de Afaceri ale Băncii (aplicabile persoanelor fizice autorizate si persoanelor juridice, astfel cum sunt afișate pe site-ul Băncii www.bcr.ro) care se refera, printre altele, la limitarea răspunderii Băncii, modificarea si incetarea efectelor Termenilor si Condițiilor Generale de Afaceri, suspendarea sau refuzarea executării obligațiilor contractuale sau a operațiunilor si instrucțiunilor specifice, operarea compensării convenționale, inchiderea conturilor, limitarea efectelor impreviziunii, răspunderea pentru situațiile de caz fortuit sau forța majora, posibilitatea de. cesionare a documentației contractuale si aplicarea legii romane.

15.2.    Prin semnarea prezentului Contract împrumutatul accepta Termenii si Condițiile Generale de Afaceri ale Băncii.

15.3.    Prezentul Contract impreuna cu contractele de garanții accesorii constituie titluri executorii conform art. 120 din OUG 99/2006 privind instituțiile de credit si adecvarea capitalului.

15.4.    Prezentul Contract intra in vigoare la data semnării sale de către toate părțile.

15.5.    In situația in care împrumutatul nu indeplineste condițiile de tragere solicitate pentru punerea la dispoziție a creditului, prevăzute la pct. 4.2. in termen de 180 zile de la data de intrare in vigoare a Contractului de credit, prezentul Contract se considera desființat de plin drept, fara indeplinirea nici unei formalități si proceduri prealabile.

15.6.    împrumutatul este de acord sa nu invoce apariția vreunui eveniment calificat conform legii romane drept caz de forța majora, caz fortuit sau impreviziune in legătură cu imposibilitatea de a executa orice obligație asumata in temeiul prezentului Contract, asumandu-si integral riscurile aferente.

15.7.    Contractul isi inceteaza valabilitatea la data rambursării integrale a creditului si achitării dobânzilor aferente, comisioanelor, spezelor si oricăror alte sume datorate.

15.8.    Prezentul Contract se supune legislației romane si poate fi modificat si/sau completat numai cu acordul ambelor parti, prin acte adiționale (cu excepțiile prevăzute in prezentul Contract).

15.9.    Cererea de tragere (anexa nr. 1) si graficul de rambursare (anexa nr. 2) fac parte integranta din prezentul Contract.

Prezentul Contract s-a semnat la data de 23.08.2018, la București, in 2 (doua) exemplare originale, toate avand valoare juridica egala, cate 1 (un) exemplar pentru fiecare parte.

BANCA,

Banca Comerciala Romana S.A. București

Prin: Sergiu Constantin MATEI Director Executiv

ÎMPRUMUTAT,

Sectorul 5 al Municipiului


Prin: Daniel FLOREA Primar


Prin: Roxana Elena NASTASE Coordonator


Prin: Luminița PETRESCU Secretar Sector 5


Prin: Maria Ramona CHIVU

Director General

Direcția Generala Economica

Prin: Florina DRAGNEA Director General Direcția Generala Juridica

Nr. înreg.......din........

Anexa nr. 1

Cerere de tragere nr. 3 / 23.08.2018 Contract de credit nr. 201808230173 / data 23.08.2018

împrumutat

Sectorul 5 al Municipiului București

Adresa

București, sectorul 5, str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11

Cont Bancar al împrumutatului

R082RNCB0300001101010001

Banca

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.

Către

Banca Comerciala Romana S.A., - Direcția Sector Public

Ref:

Cerere de tragere a creditului

în conformitate cu Contractul de credit mai sus menționat vă solicitam eliberarea unei tranșe în valoare de:

200.000.000,00    RON

-

EUR echiv.

Fondurile vor fi folosite pentru refinanțarea parțială a creditului în sold în valoare de 299.947.712,71 lei, datorat la data de 25.05.2018 conform Contractului de credit nr. 3/9041/01.10.2007, precum și a tuturor actelor adiționale la acesta și refinanțarea parțială a creditului în sold în valoare de 299.556.998,45 lei datorat la data de 25.05.2018 conform Contractului de credit nr. DM/3/1917/14.07.2008, precum și a tuturor actelor adiționale la acesta, contracte incheiate cu Banca Comerciala Romana SA

Facturi completate cu contractele de achiziție semnate și cu identificarea numărului de cont bancar al furnizorului

Furnizor

Țara

Contract nr.

Valoare

Și

monedă

Echiv.

EUR

Factura nr.

Valoare    și

monedă

Echiv.

EUR

Nu este cazul

RO

-

-

-

RO

-

-

-

RO

-

-

-

Total

Anexăm copiile facturilor menționate și documentele lor de plată. - nu este cazul

Atestăm faptul că informațiile și sumele de mai sus sunt reale și exacte.

Certificăm că documentele atașate acestei cereri de tragere corespund destinației creditului mai sus menționat.

Certificăm că serviciile pentru care solicităm eliberarea unei tranșe din credit nu au mai fost achitate din alte surse bugetare (proprii sau atrase).

Până la data de 27.08.2018 , valoarea totală a tragerilor efectuate în cadrul contractului de credit mai sus menționat este de [valoarea și moneda] 0 RON [echivalent EUR].

împrumutat: Sectorul 5 al Municipiului București

PRIMAR


Daniel FLOREA


DIRECTOR GENERAL DIRECȚIA GENERALA ECONOMICA

Maria Ramona CHIVU

Anexa nr. 2

Grafic de rambursare

Nr.

crt

Scadenta

Rata

credit

Nr.crt

Scadenta

Rata credit

Nr.

crt

Scadenta

Rata credit

1

25-Sep-l 8

600.000,00

61

25-Sep-23

900.000,00

121

25-Sep-28

1.399.806,76

2

25-Oct-l8

600.000,00

62

25-Oct-23

900.000,00

122

25-Oct-28

1.399.806,76

3

25-Nov-18

600.000,00

63

25-Nov-23

900.000,00

123

25-Nov-28

1.399.806,76

4

25-Dec-18

600.000,00

64

25-Dec-23

900.000,00

124

25-Dec-28

1.399.806,76

5

25-Jan-19

600.000,00

65

25-Jan-24

900.000,00

125

25-Jan-29

1.399.806,76

6

25-Feb-l9

600.000,00

66

25-Feb-24

988.695,65

126

25-Feb-29

1.399.806,76

7

25-Mar-19

600.000,00

67

25-Mar-24

988.695,65

127

25-Mar-29

1.399.806,76

8

25-Apr-19

600.000,00

68

25-Apr-24

988.695,65

128

25-Apr-29

1.399.806,76

9

25-May-l9

600.000,00

69

25-May-24

988.695,65

129

25-May-29

1.399.806,76

10

25-Jun-l9

600.000,00

70

25-Jun-24

988.695,65

130

25-Jun-29

1.399.806,76

11

25-Jul-19

600.000,00

71

25-Jul-24

988.695,65

131

25-Jul-29

1.399.806,76

12

25-Aug-l9

600.000,00

72

25-Aug-24

988.695,65

132

25-Aug-29

1.399.806,76

13

25-Sep-l 9

600.000,00

73

25-Sep-24

988.695,65

133

25-Sep-29

1.399.806,76

14

25-Oct-19

600.000,00

74

25-Oct-24

988.695,65

134

25-Oct-29

1.399.806,76

15

25-Nov-l9

600.000,00

75

25-Nov-24

988.695,65

135

25-Nov-29

1.399.806,76

16

25-Dec-19

600.000,00

76

25-Dec-24

988.695,65

136

25-Dec-29

1.399.806,76

17

25-Jan-20

600.000,00

77

25-Jan-25

988.695,65

137

25-Jan-30

1.399.806,76

18

25-Feb-20

600.000,00

78

25-Feb-25

988.695,65

138

25-Feb-30

1.399.806,76

19

25-Mar-20

600.000,00

79

25-Mar-25

988.695,65

139

25-Mar-30

1.399.806,76

20

25-Apr-20

600.000,00

80

25-Apr-25

988.695,65

140

25-Apr-30

1.399.806,76

21

25-May-20

600.000,00

81

25-May-25

988.695,65

141

25-May-30

1.399.806,76

22

25-Jun-20

600.000,00

82

25-Jun-25

988.695,65

142

25-Jun-30

1.399.806,76

23

25-Jul-20

600.000,00

83

25-Jul-25

988.695,65

143

25-Jul-30

1.399.806,76

24

25-Aug-20

800.000,00

84

25-Aug-25

988.695,65

144

25-Aug-30

1.399.806,76

25

25-Sep-20

800.000,00

85

25-Sep-25

988.695,65

145

25-Sep-30

1.399.806,76

26

25-Oct-20

800.000,00

86

25-Oct-25

988.695,65

146

25-Oct-30

1.399.806,76

27

25-Nov-20

800.000,00

87

25-Nov-25

988.695,65

147

25-Nov-30

1.399.806,76

28

25-Dec-20

800.000,00

88

25-Dec-25

988.695,65

148

25-Dec-30

1.399.806,76

29

25-Jan-21

800.000,00

89

25-Jan-26

988.695,65

149

25-Jan-31

1.399.806,76

30

25-Feb-21

800.000,00

90

25-Feb-26

988.695,65

150

25-Feb-31

1.569.340,81

31

25-Mar-2l

800.000,00

91

25-Mar-26

988.695,65

151

25-Mar-31

1.569.340,81

32

25-Apr-2I

800.000,00

92

25-Apr-26

988.695,65

152

25-Apr-31

1.569.340,81

33

25-May-2l

800.000,00

93

25-May-26

988.695,65

153

25-May-31

1.569.340,81

34

25-Jun-21

800.000,00

94

25-Jun-26

988.695,65

154

25-Jun-31

1.569.340,81

35

25-Jul-2l

800.000,00

95

25-Jul-26

988.695,65

155

25-Jul-31

1.569.340,81

36

25-Aug-21

900.000,00

96

25-Aug-26

988.695,65

156

25-Aug-31

1.569.340,81

37

25-Sep-21

900.000,00

97

25-Sep-26

988.695,65

157

25-Sep-31

1.569.340,81

38

25-Oct-21

900.000,00

98

25-Oct-26

988.695,65

158

25-Oct-31

1.569.340,81

39

25-Nov-2l

900.000,00

99

25-Nov-26

988.695,65

159

25-Nov-31

1.569.340,81

40

25-Dec-21

900.000,00

100

25-Dec-26

988.695,65

160

25-Dec-31

1.569.340,81

41

25-Jan-22

900.000,00

101

25-Jan-27

988.695,65

161

25-Jan-32

1.569.340,81

42

25-Feb-22

900.000,00

102

25-Feb-27

988.695,65

162

25-Feb-32

1.569.340,81

43

25-Mar-22

900.000,00

103

25-Mar-27

988.695,65

163

25-Mar-32

1.569.340,81

44

25-Apr-22

900.000,00

104

25-Apr-27

988.695,65

164

25-Apr-32

1.569.340,81

45

25-May-22

900.000,00

105

25-May-27

988.695,65

165

25-May-32

1.569.340,81

46

25-Jun-22

900.000,00

106

25-Jun-27

988.695,65

166

25-Jun-32

1.569.340,81

47

25-Jul-22

900.000,00

107

25-Jul-27

988.695,65

167

25-Jul-32

1.569.340,81

48

25-Aug-22

900.000,00

108

25-Aug-27

988.695,65

168

25-Aug-32

1.569.340,81

49

25-Sep-22

900.000,00

109

25-Sep-27

988.695,65

169

25-Sep-32

1.569.340,81

50

25-Oct-22

900.000,00

110

25-Oct-27

988.695,65

170

25-Oct-32

1.569.340,81

51

25-Nov-22

900.000,00

111

25-Nov-27

988.695,65

171

25-Nov-32

1.569.340,81

52

25-Dec-22

900.000,00

112

25-Dec-27

988.695,65

172

25-Dec-32

1.569.340,81

53

25-Jan-23

900.000,00

113

25-Jan-28

988.695,65

173

25-Jan-33

1.569.340,81

54

25-Feb-23

900.000,00

114

25-Feb-28

1.399.806,76

174

25-Feb-33

1.840.769,38

55

25-Mar-23

900.000,00

115

25-Mar-28

1.399.806,76

175

25-Mar-33

1.840.769,38

56

25-Apr-23

900.000,00

116

25-Apr-28

1.399.806,76

176

25-Apr-33

1.840.769,38

57

25-May-23

900.000,00

117

25-May-28

1.399.806,76

177

25-May-33

1.840.769,38

58

25-Jun-23

900.000,00

118

25-Jun-28

1.399.806,76

178

25-Jun-33

1.840.769,38

59

25-Jul-23

900.000,00

119

25-Jul-28

1.399.806,76

179

25-Jul-33

1.840.769,38

60

25-Aug-23

900.000,00

120

25-Aug-28

1.399.806,76

180

25-Aug-33

1.840.769,72

TOTAL:

200.000.000,00 ]

BANCA,

Banca Comerciala Romana S.A. București

Prin: Sergiu Constantin MATEI Director Executiv

ÎMPRUMUTAT,

Sectorul 5 al Municipiului


Prin: Daniel FLOREA Primar


Prin: Roxana Elena NASTASE Coordonator


Prin: Luminița PETRESCU Secretar Sector 5


Prin: Maria Ramona CHIVU

Director General

Direcția Generala Economica

Prin: Florina DRAGNEA Director General Direcția Generala Juridica

ACORD DE GARANTARE nr. 201808230173/1

Intre:

Banca Comerciala Romana S.A. cu sediul in B-dul Regina Elisabeta, nr. 5, Sector 3, București, Romania, inmatriculata la Registrul Comerțului sub nr.J/40/90/1991, avand CUI nr. 361757, administrata in sistem dualist, in calitate de creditor, denumita in continuare BCR

si

Sectorul 5 al Municipiului București cu sediul in București, sectorul 5, str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, avand CUI nr. 4433953, reprezentata legal de dl. Daniel FLOREA in calitate de Primar, d-na Luminița PETRESCU in calitate de Secretar Sector 5, d-na Maria Ramona CHIVU in calitate de Director general-Directia Generala Economica si d-na Florina DRAGNEA in calitate de Director general - Direcția Generala Juridica, denumit in prezentul Contract “Garant”

Avand in vedere:

-    art.61 - 64 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare, prin care autoritatile publice locale pot garanta imprumuturile contractate, prin orice sursa de venit, cu excepția celor pe care legea le interzice a se aduce in garanție.

-    art.23 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala cu modificările ulterioare, potrivit caruia Primarul funcționează ca autoritate a adminstratiei publice locale

-    Hotararea nr. 33 din data de 28.02.2018 a Consiliului Local al Sectorului 5 București privind contractarea unui imprumut in valoare de maxim 200.000.000 (douasutemilioane) RON printr-un credit angajat de la BCR, si garantarea acestuia cu veniturile menționate la art. 1.2 din prezentul Acord de Garantare.

-    avizul emis de Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale sub nr. 5425 din data de 22.08.2018. a intervenit prezentul acord de garantare (“Acord de Garantare”):

1. Obiectul Acordului

1.1.    GARANTUL se obliga sa constituie o ipoteca mobiliara asupra veniturilor sale, cu excepția celor interzise de lege, pentru garantarea imprumutului in valoare de maxim 200.000.000 (douasutemilioane) RON acordat de către BCR Garantului, in scopul refinantarii creditelor existente contractate de Garant cu Banca Comerciala Romana S.A. (contractele de credit cu nr. 1/12.08.2005; 3/904/01.10.2007 si DM/3/191 /14.07.2008), prin contractul de credit bancar nr. 201808230173 din data de 23.08.2018, cu toate completările si modificările ulterioare (“Contractul de Credit”), plus dobânzile (inclusiv dobânzile de intarziere sau penalizatoare, după caz) si comisioanele aferente si alte costuri inclusiv cheltuieli de orice fel legate de recuperarea tuturor sumelor datorate si cheltuieli de judecata, precum si cheltuieli legate de executarea silita ("Suma Garantata").

1.2.    Ipoteca mobiliara se constituie asupra următoarelor surse de venit:

- venituri proprii aferente perioadei de creditare, in conformitate cu legislația in vigoare, respectiv suma de 270.130.577,66 (douasutesaptezecimilioaneunasutatreizecimiicincisutesaptezecisisapte ronsisaizecisisasebani) RON, pentru garantarea creditului, a dobânzilor si comisioanelor aferente, suma rezultata din situația serviciului datoriei publice locale aferent Contractului de Credit pentru garantarea Sumei Garantate.

1.3.    Veniturile care se constituie in garanție si care sunt incasate la bugetul local vor fi supuse condițiilor prezentului Acord de Garantare, care se va aplica cu prioritate fata de orice revendicări ale unor terti către Garant, indiferent daca aceste terte parti cunosc sau nu Acordul de garantare.

1.4.    GARANTUL declara ca se obliga sa respecte clauzele Contractului de Credit in calitate de împrumutat in acest contract.

1.5.    GARANTUL declara ca este de acord cu executarea silita a prezentului Acord de Garantare de către BCR in cazul in care Garantul, in calitate de împrumutat, nu-si indeplineste obligațiile in condițiile si la termenele stipulate in contractul de credit bancar mai sus menționat.

1.6.    Prezentul Acord de Garantare se considera pe deplin autorizat si constituie o obligație impusa bugetului local al Garantului.

2.    Garanții

2.1.    Garantul asigura BCR de faptul ca sursele de venit menționate la art 1.2 sunt incluse in bugetul local pentru anul in curs.

2.2    Garantul asigura in mod irevocabil si necondiționat ca este titularul creanțelor reprezentând venituri aduse in garanție, răspunde de existenta si validitatea creanțelor si declara ca nu a intervenit nici o clauza de stingere a acestora.

2.3. Garantul declara pe proprie răspundere ca veniturile ce fac obiectul prezentei garanții, conform prevederilor art. 1.2 din prezentul Acord de Garantare, nu au fost afectate pentru garantarea altor obligații si se obliga sa nu constituie alte garanții asupra acestora, inclusiv alte ipoteci altele decât obligațiile cunoscute de Banca

3.    Obligațiile Garantului

3.1.    Garantul se obliga sa faca toate demersurile pentru colectarea la timp a veniturilor ce fac obiectul prezentei garanții.

3.2.    Garantul se obliga ca, pana la achitarea integrala a obligațiilor prevăzute inContractul de Credit, sa includă aceste venituri in bugetul local pentru anii următori, iar aceste venituri sa fie la un nivel cel puțin egal cu serviciul anual al datoriei publice locale aferent Contractului de Credit (credit ramas de rambursat, dobânzi si comisioane aferente).

3.3.    Garantul se obliga ca, pana la achitarea integrala a obligațiilor prevăzute in Contractul de Credit, sa impună bugetului local obligațiile asumate prin Contractul de Credit si prin prezentul Acord de Garantare.

4.    Dispoziții finale

4.1.    In cazul stingerii tuturor obligațiilor din Contractul de Credit BCR se obliga sa faca mențiune despre stingerea ipotecii la Arhiva Electronica de Garanții Reale Mobiliare, in cel mult 10 zile de la data stingerii obligațiilor Garantului.

4.2.    Garantul se obliga sa suporte toate cheltuielile aferente efectuării publicității prezentei garanții, precum si cele aferente radierii acesteia.

4.3    Daca dreptul la acțiune privind creanța principala se stinge prin prescripție, nu se va stinge si dreptul la acțiunea ipotecara. BCR va putea urmări, in condițiile legii, bunurile ipotecate, in limita valorii acestora.

4.4.    Prezentul Acord de Garantare este guvernat de legea romana. Eventualele litigii in legătură cu interpretarea si executarea prezentului Acord de Garantare vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente.

4.5.    In caz de neexecutare, BCR poate folosi mijloacele proprii pentru luarea in posesie a bunului afectat garanției, după o prealabila notificare conform legii, conform art. 2440 din Codul Civil.

4.6.    Prezentul Acord de Garantare este accesoriu Contractului de Credit incheiat intre BCR si Garant si constituie titlu executoriu, in conformitate cu prevederile art. 2431 din Codul Civil si art. 120 din OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit si adecvarea capitalului.

Garantul declara ca:

-    A negociat cu Banca fiecare clauza din prezentul Acord de Garantare. In scopul prezentei clauze, prin negociere se intelege atat schimbul de propuneri intre parti care a rezultat intr-un acord final cu privire la anumite clauze, cat si acceptarea fara rezerve de către o parte a clauzelor propuse de cealalta parte.

-    Prezentul Acord de Garantare este rezultatul negocierii dintre parti si, împreuna cu Contractul de Credit, reprezintă in întregime acordul pârtilor cu privire la absolut toate elementele esențiale si secundare ale prezentului Acord de Garantare. In special, Garantul declara ca a citit si a inteles termenii si condițiile acestui contract si ai Contractului de Credit, si accepta pe deplin modul in care este tinut fata de Banca.

încheiat azi, 23.08.2018, in localitatea București, in 2 (doua) exemplare originale, cate 1 (un) exemplar original pentru fiecare parte.

BANCA,

Banca Comerciala Romana S.A.

Prin: Sergiu Constantin MATEI Director Executiv


ÎMPRUMUTAT,

Sectorul 5 al Municipiului București

Prin: Daniel FLOREA

Primar


Prin: Roxana Elena NASTASE Coordonator


Prin: Luminița PETRESCU Secretar Sector 5


Prin: Maria Ramona CHIVU

Director General

Direcția Generala Economica

Prin: Florina DRAGNEA Director General Direcția Generala Juridica


înregistrat la ARHIVA ELECTRONICA de GARANȚII REALE MOBILIARE

Cu avizul nr_

Localitate a_

Nume si Semnătură_