Hotărârea nr. 165/2018

Hotărârea nr. 165/27.08.2018 privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2018.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTARARE

Privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018 al Consiliului Local Sector 5

Având in vedere Adresa Direcției de Impozite si Taxe Locale Sector 5 referitoare la previziunile privind incasarea veniturilor bugetului local al Sectorului 5 pe anul 2018 si Raportul de specialitate intocmit de Direcția Economica nr.68.487/19.07.20 I 8 precum si Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 ;

Luând in considerare raportul comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene si alte activitati economice;

Având in vedere Legea nr. 2/2018 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 201 8, Legea nr. 3/2018 privind aprobarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018;

Având in vedere prevederile Legii nr, 273/2006 privind finanțele publice locale cu completările si modificările ulterioare;

Având in vedere H.C.G.M.B. nr. 30/06.02.2003;

In temeiul art. 45 , alin(2), lit. a) si art. 81 alin (2) lit. d din Legea nr. 215/2001, privind Administrația Publica Locala republicata ;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

ART. I Se aproba rectificarea bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2018, conform anexelor nr 1-58, 59.2, 60-64 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART 2. Se aproba rectificarea bugetului SC Amenajare Edilitara si Salubrizare SA pe anul 2018, conform anexelor nr.59-59.1,66.1, care fac parte integranta din prezenta hotarare

ART 3 Se aproba rectificarea bugetului SC Economat SA pe anul 2018, conform anexelor nr.65-66, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART 4 Se aproba rectificarea bugetului instituțiilor publice finalitate integral din veniturii proprii (Invatamant Preuniversitar de stat) pe anul 2018 , conform anexelor nr. 67-74 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART 5 Se aproba rectificarea bugetului Centrului Cultural Ștefan Iordache pe anul 2018, conform Anexelor nr. 75-77, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

.ART 6 Se aproba rectificarea bugetului Instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii (Admnistratia Piețelor Sector 5 ) pe anul 2018, conform Anexelor nr. 78-80 , care fac parte integranta din prezenta hotarare..

ART 7 Se aproba rectificarea bugetului pentru Complexul Multifuncțional „Sf.Andrei” pe anul 2018, conform Anexelor nr. 81-83, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.8 Se apoba bugetul creditelor interne conform Anexelor nr. 84-85, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 9 Primarul Sectorului 5 prin aparatul de specialitate precum si instituțiile publice din subordinea Consiliului Local Sector 5 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.