Hotărârea nr. 164/2018

Hotărârea nr. 164/27.08.2018 privind alegerea domnului Alexandru Sebastian Lazarov președinte de ședință al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTARARE

privind alegerea domnului Alexandru Sebastian Lazarov președinte de ședință al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni

Consiliul Local al sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 1 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 27.08.201 8;

Luând în considerare propunerea domnului consilier Melnic Constantin Ion privind alegerea ca președinte de ședință a domnului Alexandru Sebastian Lazarov precum și propunerea domnului consilier Scripcaru Lucian Mihai privind alegerea ca președinte de ședință a domnului Cursaru Paul Gabriel;

Având în vedere rezultatul votului consemnat în procesul verbal al ședinței;

In conformitate cu art.35 alin.(l) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată și art.9 alin. 1 din O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale; în temeiul art.45 alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administrația

publică locală, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - începând cu data de 27.08.2018, se alege domnul Alexandru Sebastian Lazarov președinte de ședință al Consiliului Local Sector 5, pe o perioadă de cel mult 3 luni.

Art.2. - Primarul Sectorului 5 și Serviciul Evidență Acte Administrative vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr.    /27.08.2018