Hotărârea nr. 163/2018

Hotărârea nr. 163/02.08.2018 privind dezmembrarea unui imobil teren situat în Municipiul București, Str. Antiaeriana nr.6 (fost nr. 38), aflat în administrarea Sectorului 5 în vederea aducerii la îndeplinire a obiectivelor de investiție prevăzute în H.G. nr.1481/2008 cu modificările și completările ulterioare.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5


Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37 Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

HOTĂRÂRE

privind dezmembrarea unui imobil teren situat în Municipiul București, Str. Antiaeriană nr.6 (fost nr. 38), aflat în administrarea Sectorului 5 în vederea aducerii la îndeplinire a obiectivelor de investiție prevăzute în H.G. nr.1481/2008 cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința de îndată din data de 02.08.2018;

Având în vedere:

Raportul de Specialitate întocmit de Arhitectul Șef al Sectorului 5 și Direcția Generală Operațiuni înregistrat sub nr. 71704/01.08.2018;

Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5;

Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr.95/21.05.2018, privind dezmembrarea unui imobil teren în suprafață de 10 ha identificat cu număr cadastral 218807, situat în Municipiul București, Str. Antiaeriană nr. 6 (fost nr. 38), Sector 5.

Actul de Dezmembrare autentificat sub nr. 2072/28.06.2018;

Referatul de admitere (Dezmembrare imobil) nr.32378/24.07.2018, emis de O.C.P.I.;

Ținând cont de prevederile art. 10 și art. 21 alin (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare, de prevederile art. 20 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006, de prevederile art. 3 alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, de prevederile art. 879 și art. 880 din Codul Civil al României adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat cu modificările și completările ulterioare, de prevederile Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată cu modificările și completările ulterioare, de prevederile HG nr. 1481/2008 privind schimbarea regimului juridic al unor terenuri în vederea realizării unor programe de construire de locuințe, modificată prin HG nr. 790/2017, de prevederile HG nr.291/2011 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unor părți de imobile aflate în proprietatea publică a statului și de prevederile cuprinse în O.D.G. A.N.C.P.I. nr.700/2014 cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.45 alin.(2), lit. ”d”, art. 81, alin.(2), lit. ”f’ și art.l 15, alin.(l) lit. ”b” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă dezmembrarea terenului situat în Municipiul București, Str. Antiaeriană nr.6 (fost nr.38), Sector 5 în suprafață de 51.948 m. p. înscris în cartea funciară nr. 234655, aflat în administrarea Consiliului Local Sector 5.

Art.2 Se împuternicește domnul Primar Daniel Florea (respectiv domnul Viceprimar Marian Țigănuș) să reprezinte Consiliul Local al Sectorului 5 București pentru efectuarea demersurilor legale necesare în scopul aducerii la îndeplinire a prevederilor art. 1.

Art.3 Se solicită Consiliului General al Municipiului București acordul pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 5 să îndeplinească toate formalitățile necesare prevăzute de actele normative în vigoare, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor H.G. nr. 1481/2008, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. 291/2011, cu modificările și completările ulterioare, referitor la imobilele situate în București, Sector 5, identificate cu număr cadastral 218807 respectiv număr cadastral 218798.

Art.4 Direcția de Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative și persoanele nominalizate la art.2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, după obținerea acordului Consiliului General al Municipiului București .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,