Hotărârea nr. 162/2018

Hotărârea nr. 162/25.07.2018 privind aprobarea preluării cu titlu gratuit a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea clădirii Școlii nr. 135 și construire clădire cursuri și sală de sport – Sector 5, București și aprobarea finanțării de la Bugetul Local al Sectorului 5 pentru toate categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la Bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5


Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37    Cod fiscal: 4433953

Fax: 021.314.49.90    021.311.04.65    E-mail: priniarie@sector5.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea preluării cu titlu gratuit a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea clădirii Școlii nr. 135 și construire clădire cursuri și sală de sport” - Sector 5, Municipiul București și aprobarea finanțării de la Bugetul Local al Sectorului 5 pentru toate categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la Bugetul de Stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. I 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 25.07.2018;

Având în vedere:

•    Raportul comun de specialitate al Direcției Generale de Transparență și Control și Direcției Generale de Educație și Carieră, înregistrat cu numărul 69659/24.07.2018;

•    Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 ;

•    Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice și Raportul Comisiei Educație, Tineret și Sport;

•    Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală;

•    Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

•    Adresa cu nr. 67287/16.07.2018, prin care Primăria Sectorului 5 a solicitat Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice includerea obiectivului de investiții, „Reabilitarea clădirii Școlii nr. 135 și construire clădire cursuri și sală de sport” - Sector 5, Municipiul București, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală;

Ținând cont dc prevederile art. 44 alin. (I) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza H.C.G.M.B nr. 151/2001, privind trecerea unităților dc învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6;

în temeiul art.45 alin.(l), art.81 alin.2, lit.i și lit.j și alin.(4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă preluarea cu titlu gratuit, de către Sectorul 5 al Municipiului București a documentației tehnico-economice ( D.A.L.I.- Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție ) pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea clădirii Școlii nr. 135 și construire clădire cursuri și sală de sport” - Sector 5, Municipiul București, anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă finanțarea tuturor categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează de la Bugetul de Stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, din Bugetul Local al Sectorului 5, conform anexei 2 la prezenta hotărâre.

Art.3 Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasem nează, Secretar Sector 5

Elena Lumiiiita PetrescuP reșed in te de Ședin ță,

FI o rea, Cpistina^î^â n d ra

o/,

Nr. /^2 /25.07.2018

ANEXA 1 LA H.C.L. SECTOR 5 Nr. JG^/25.07.2018

Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea clădirii Școlii nr. 135 și construire clădire cursuri și sală de sport” -Sector 5 -187 file.

Contrasemnează,


MUNICIPIUL BUCUREȘTI ;/’”’y'    .

PRIMĂRIA SECTORULUI 5    ?    <

• • • • ♦
ROMÂNIA

1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37    Cod fiscal: 4433953

Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65    E-mail: primarie@sector5.ro

anexa2 Jatfcc

Cofinanțarea obligatorie conform ghidului Programului Național de Dezvoltare Locală

Obiectiv de Investiții

"Reabilitarea clădirii Școlii nr. 135 și

construire clădire cursuri și sală de sport” -

Sector 5, Municipiul București

Valoarea totală a investiției

7.615.736,38 lei

Finanțare de la Bugetul de Stat

5.056.377,33 lei

Finanțare de la Bugetul Local al

Sectorului 5

2.559.359,05 leiȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.I35 CALEA FERENTARI NR.72 SECTOR 5. BUCUREȘTI TEL./FAX.-0214233327


director, -■■ j. 'jProf. Atțrgw

Vizat CREP, Alina'Roșu


GIF 33375708

Nr. inreg. 2118/20/05/2016

REFERAT DE NECESITATE


Prin prezenta rog aprobați achiziționarea următoarelor servicii:

Nr.

ert.

Produs/serviciu/caracteristici

U.M

Cantitate

Valoare totala estimata (Lei) fara TVA

Valoare

Estimata

(Lei)

Inclusiv

TVA

1

Servicii de proiectare faza DALI pentru obiectivul de investiții Școala gimnazială nr. 135

lei

1

126.000

25.200

Nota de fundamentare

Serviciile solicitate sunt necesare deoarece ca in perioada noiembrie 2004- mai 2016, nu s-au realizat lucrări de igienizare și reparații a clădirii școlii noastre (parter si etaj). Din fonduri proprii s-a realizat anual igienizarea spațiului școlar destinat semiinternatului. în vara anului 2013, din fondul comitetului de părinți am realizat zugrăvirea holurilor, sălii de sport și 3 săli de clasa. Având în vedere timpul foarte mare scurs între ultima investiție serioasă, numărul mare de elevi (870-900), precum și condițiile meteorologice, spațiul destinat desfășurării procesului instructiv educativ este vizibil depreciat:

- acoperișul este degradat și din acest motiv la o ninsoare sau ploaie mai serioasă plouă în podul școlii, apa se infiltrează în plafoane și implicit la instalația electrică;

-    canalizarea este defectă și la orice ploaie sau topire a zăpezii, apa refulează sau se infiltrează în subsolul clădirii unde funcționează semiinternatul, fapt pentru care pereții sunt plini de igrasie;

-    lambriurile de pe hol și din sălile de clasă sunt vizibil depreciate;

-    avem doar 4 grupuri sanitare la 870-900 elevi;

-    copertina de la intrarea principală a școlii este spartă, ploua sau ninge pe scările de marmură și există un real pericol de accidentare pentru elevi și profesori.

-    în arhivă plouă, indiferent de condițiile meteorologice este mereu igrasie și documentele se depreciază într-un ritm alarmant.

-    Nu avem o sală de sport proprie desfășurării în condiții acceptabile a orelor de educație fizică și sport și indiferent de cum este întocmit orarul avem cel puțin 2 clase care își desfășoară în paralel activitatea pe 130m2.

Drept urmare consideram necesar achiziționarea serviciilor mai sus menționate pentru bunul mers al procesului instructiv- educativ, precum și pentru siguranța elevilor noștri.

Intocmiț, '    Administrator,

BăcjmusGpjtșhmța    Mateescu Lidia

CERTIFICAT DE URBANISM Nr. Z/%~^ din Jl iO' 2016

ÎN SCOPUL: obținerea autorizație de construire pentru lucrări de consolidare , modificări interioare, reabilitare corp existent si extinderea acestuia rezultând un corp unitar D+P+1E, lucrări de amenajare incinta si imprejmuire.

Ca urmare a cererii adresate de ȘCOALA GIMNAZIALA NR.135 prin Balasa Aurelia, in calitate de director, cu domiciliul / sediul în județul municipiul_Bucuresti_, sectorul_ 5_, cod poștal , strada _ Calea Ferentari nr. 72, bloc scara etaj ap. telefon / fax_ - e-mail    înregistrată la nr._41583_din_13.10.2016,

pentru imobilul teren și/sau construcții situat în municipiul_București_, sectorul_5_, cod poștal strada Calea Ferentari nr._72_, bloc _ - scara _ - etaj _ - ap. _ - _ sau identificat prin: planuri cadastrale anexate sc. 1/2000 si 1/500

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism faza P.U.G., aprobată cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 și cu H.C.G.M.B. nr. 224/2015.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se

CERTIFICĂ:

1.    REGIMUL JURIDIC

Terenul si clădirile unitatii de invatamant au fost preluate in administrarea Consiliului Local Sector 5 conform O.U.G. nr. 30/14.04.2000 si Protocol nr. 27939/23.11.2000 iar prin H.C.L. Sector 5 nr. 46/13.10.2008 dreptul de administrare a acestora a fost delegat către ȘCOALA GIMNAZIALA NR.135, intabulat in C.F. nr. 230810 conform încheierii nr. 31794/28.08.2015 si nr. 17442/27.04.2016 la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara București Sector 5.

2.    REGIMUL ECONOMIC

Conform PUG — Municipiul BUCUREȘTI - teren intravilan aflat in subzona L 3a - subzona locuințelor colective medii cu P+3 - PP4 niveluri formând ansambluri preponderant rezidențiale Teren : curți - construcții;

Folosința actuala : școala

Solicitare : obținerea autorizație de construire pentru lucrări de consolidare , modificări, interioare, reabilitare corp existent si extinderea acestuia rezultând un corp unitar D+P+1E, lucrări de amenajare incinta si imprejmuire, cu pastrarea avilelor valabile de la C.U.953-F/16.09.2016.

3. REGIMUL TEHNIC

P.O.T.max = 45%    C.U.T. max = 1.3( pentru P+2E)

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991- republicata (r 2 ) in 2004, privind autorizarea executării lucrărilor 6 construcții, cu modificările si completările ulterioare, P.U.G. aprobat cu H.C.G.M.B. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. iv 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/2015, se pot executa lucrări d consolidare, modificări interioare, reabilitare corp existent si extinderea acestuia rezultând un corp unitar D+P+1E amplast conform planului scara 1:500 vizat spre neschimbare, in baza unei expertize tehnice întocmită de expert tehnic atestat. Se p< executa lucrări de amenajare incinta si împrejmuire.

Sistemul constructiv va respecta normele în vigoare. Scurgerea apelor pluviale și organizarea executării lucrărilor se vor reali; în incintă. Parcarea și gararea se vor realiza cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 66/2006.

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru: obținerea obținerea autorizației de construire.

CERTIFICATUL DE URBANISM NU ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE Ș NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

Nr. înregistrare 41583/13.10.2016


4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desfimțH - solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului:

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, București

în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătură cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul Ia justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE. prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiției publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de


construcții la autoritatea administrației publice competente.

în vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice.

în aceste condiții:


După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta ia autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii demarării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și/sau a procedurii de evaliwga adecvată. în urma evaluării inițiale a notificării privind intenția de realizare a proiectului se va emite punctul de vedere al autorității competiSfcî pentru protecția mediului.


în situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește efectuarea evaluării impactului asupra mediului și/sau a evaluării adecvate, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.


în situația în care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente.


5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFHNȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:


a)    certificatul de urbanism (copie);

b)    copie legalizată act de proprietate intabulat în Cartea funciară; extras de Carte funciară actualizat;

c)    documentația tehnică - D.T., după caz (2 exemplare originale):

® D.T.A.C.    ® D.T.O.E.    ® D.T.A.D.


d) avizele și acordurile de amplasament stabilite prin certificatul de urbanism: d.l. avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura (copie):


® alimentare cu apă


® gaze naturale


Alte avize / acorduri:


® canalizare


® telefon iza re


® alimentare cu energie electrică


® salubritate


® alimentare cu energie termică


□ transport urban


d.2. avize și acorduri privind: ® securitatea la incendiu


□ protecția civilă


® sănătatea populației


d.3. avize/acorduri specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora (copie): a autorizație de desființare corp C2 (ghena)


d.4. studii de specialitate (1 exemplar original): a acord proiectantului inițial sau expertiza tehnica întocmită de expert tehnic autorizat; a calculul coeficientului de transfer termic G;

e)    punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie);

f)    documentele de piață ale următoarelor taxe (copie): timbru de arhitectură, autorizație de construire

Avizele valabile si in termen obținute conform C.U. 953-F/16.09.2016 raman valabile pentru prezentul C.U


Nr. înregistrare 41583/13.10.2016

Rî'fic'd de urbanism are valabilitate de_ 12 _luni de la data emiterii

m.;l pentru prelungirea valabilității cert data expirării acestuia, conform norra ată, cu modificările și completările ulterioare


deferea pentru prelungirea valabilității certificatului de urbanism se depune cu cel puțin 15 zile de data expirării acestuia, conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991P. SECRETAR SECTOR, DIRECTOR EXECUTIV FLORINA DRAGÎM EA


ARHITECT ȘEF,


Achitat taxa de_lei, conform O.P./Chitanței nr.__-_din _ -_

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin poștă la data de


în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


SE PRELUNGEȘTE VALABILITATEA

CERTIFICATULUI DE URBANISM Nr.___din_


de la data de__până la data de_


După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, un alt certificat de urbanism.


PRIMAR, DANIEL FLOREA


P. SECRETAR SECTOR,

DIRECTOR EXEC UȚIV

FLORINA DRAGNEA


ARHITECT ȘEF,


Data prelungirii valabilității:__________

Achitat taxa de____lei, conform O.P./Chitanței nr._din_____

Transmis solicitantului la data de_ direct / prin poștă.


Nr. înregistrare 41583/13.10.2016


©fi/fipA...-' \'.A Va \ ,fi' V fi ! -\ fi Ș. ' ' fi \    fi •'■'

l^g^JâgsL '1 ©W-Afi. .

ffifififi»    fi. A fifi'» 1


\ A ■; A


AA    y<\

\AV

.,.    \\\\H /


°A?d- / /


A\


Za,.^

, ,:=- î\ V\ ^AĂ'-'A    'fi fi./ \

© ■'/''■•"A fi \â'-.ififi fi'.

<rfi.’ ■    fifi /,?£ fi \

/ ci i
vÂ-X// / r. \

\.<l suie Vfi fi ©Ar. ?Tfi


<>


municiriul -ureștî 4 .—R RTM IA P! .^Ș«> R U L &A ! ■/?J D i.R-SC^^Af; \irWnISM "Și" A MENAJA    O R

r VIZAT SPRE'ifc^HÎMBÂRf \(< fțari'ii /-.fi/. " rfi//11 r h a n fg-îA

Â


Rid/Jj


ÂARHITECÎ


*fcCzA a\\w‘A"-fi//

Sax^Aa^VA VfivK WÂ a/aa-HaZaW'i / '- V    <b/-'' Z

Wvv-^y^A^-h.


' ©A/i-


% WA


A~


vslqc


£7


V;

.- «■• 3! '


vswar^ z

//

'sirnCer rn „'ăst/vitiîa' •.

Fundul/*■-'

j-"® '    fi

V «Wjtfc. -©, •"

v.


fi &?.3O

A’

/

''^Âtsb'gi/


V v

\    \\ \AW\

\'-P \'\\x \    \ .    \ ? V25


Shj. ''4fixA    '


-VV


A?


\vd


8303 //,-o / „

//

.' /

/ /

/ / £y.z9 z / o


d33Z


f/SSOI


rcrmic


xTA


//


/BLOC ,


/ d^.


<5


7^-


OfiA


O 3A3S.1


fi,


°38sa/    /

/ / / // o ăJ.PJ

7 / 1 \

\


■?»sa


®L


(SLf33


,\w


V\£>V


w<\ / fi k . a fi' W\ ^y i\ K>

AAAA \


AA /fiÂ/Ay °v

s? A //Sic dna,    '


Ies \


/

' 5. C./„ P A


, .J'


' S\0A La Z7f A'fÂX i Ă

L-y'-W.


’. /3S


■ 3L. Z/


A-


«St


,^757.


3W


&B&


f.SS)


A-


\©\


e;


’-Vy

‘ȘSăfi


'A

MUNSCiPHJL BUCUREȘTI Consiliul Local al Sectorului 5


,}

X'm •< »'X. , .;

/T2CAA--;

I v.\ -fe, . /

■■■■

HOTARARE    Wg-

Privind aprobarea Protocolului de p reda re-p re luare de către Consiliul LocârăLSectorului 5 a Unităților de învățământ preuni verși tar din sectorul 5, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 30/14.04.2000

- Având în vedere Raportul Serviciului de Relații cu Societatea Civilă, învățământ, Cultură, Tineret;

Luând în considerare:

-Avizul Comisiei pentru Buget, Finanțe, Taxe Locale;

-Avizul Comisiei pentru învățământ, Cultură, Știință, Sport și Tineret;

-Avizul Comisiei pentru Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului și a Patrimoniului, Fond Funciar

-Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 30/14.04.2000;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă preluarea patrimoniului Unităților de învățământ preuniversitar din Sectorul 5 conform anexei, prin Protocolul încheiat între Primăria Sectorului 5 și Inspectoratul Școlar al Municipiului București și prin Protocolul încheiat între fiecare unitate de învățământ în parte și Consiliul Local al Sectorului 5;

Art. 2 Primarul, Serviciul Secretariat, Serviciul de Relații cu Societatea. Civilă, învățământ, Cultură, Tineret, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


ANEXA

Lista Unităților Școlare care intră în patrimoniul Consiliului Local și al Primăriei Sector 5

Licee și grupuri școlare: 9

Școli generale: 25

Grădinițe: 23

Cluburi: 1
Școli speciale: 1

Licee și grupuri școlare: 9

Nr.

Denumirea unității de învățământ

crt.

-adresa-

1.

Colegiul Național “Gheorghe Lazâr” Bdul. Regina Elisabeta nr.48

2.

Liceul Teoretic “Horia Hulubei” Str.Atomiștilor nr. 103

3.

Liceul Teoretic “Ion Barbu”

Str. Nâbucului nr. 18

4.

Liceul Teoretic “ D. Bolintineanu” Calea Rahovei nr. 311

5.

Grupul Școlar Industrial “Gr. Cerchez*’

Calea Șerban Vodă nr. 280 (AUTOBUZUL)

6.

Grupul Școlar Industrial “ D. Guști” Str. Samuel Vulcan nr.8 (VULCAN)

7.

Grupul Școlar Industrial “Energetic” Podul Giurgiului nr.5

8.

Grupul Școlar Economic “Viilor” Șoseaua Viilor nr.38

9.

Grupul Școlar de Ind. Alini. “D.

♦    Moțoc”

Str.Spătaru Preda nr. 16

Școli cu clasele I-VIII: 25

Nr.

crt.

Denumirea unității de învățământ -adresa-

1.

Școala cu clasele I-VIII nr. 2

Str. Lacul Bucura nr. 14

2.

Școala cu clasele I-VIII nr. 103

Str. Vigoniei nr. 3-5

3.

Școala cu clasele I-VIII nr. 114

Str. Pândele Roșea nr. 2-4

4.

Școala cu clasele I-VIII nr. 115 Calea 13 Septembrie nr. 177

5.

Școala cu clasele I-VIII nr. 124

Str. Mărgeanului nr. 25 A

6.

Școala cu clasele I-VIII nr. 125

Șos. Buc.- Măgurele nr. 45

7.

Școala cu clasele I-VIII nr. 126

Str. Lerești nr. 12

8.

Școala cu clasele I-VIII nr. 127

Str. Munții Carpați nr. 72

9.

Școala cu clasele I-VHI nr. 128

Str. Ion Creangă nr. 6

10.

Școala cu clasele I-VIII nr. 130

Str. Doina nr. î

11.

Școala cu clasele I- VIII nr. 131

Str. Gutuilor nr. 1

12.

Școala cu clasele I-VIII nr. 132

Str. Grigore Tocilescu nr. 20

13.

Școala cu clasele I-VIII nr. 134

Str. Baciului nr. 4 A

14,

Școala cu clasele I-VIII nr. 135 Calea Ferentari nr. 72

15.

Școala cu clasele I-VIII nr. 136 Prel. Ferentari nr. 68

16.

Școala cu clasele I-VIII nr. 139

Șos. Alexandriei nr. 21

17.

Școala cu clasele I-VIII nr. 141

Str. Amurgului nr. 35

18.

Școala cu clasele I-VIII nr. 143

Str. Banu Mărăcine nr. 16

19.

Școala cu clasele I-VIII nr. 144 Prel. Ghencea nr. 87

20.

Școala cu clasele I-VIII nr. 146

Șos. Panduri nr. 42

Numele si prenumele verificatorului atestat: arh. Gabriel Negoescu

REFERAT NR. 164.8 DIN 2. 03.2017

Privind verificarea de calitate conform Legii nr.10/1995 si HG 925/1995, la cerințele de calitate B1 (siguranța in exploatare), Cc (securitate la incendiu), D (igiena, snatate, mediu), E(izolare termica), F (izolare termica)

A proiectului: REABILITAREA CLĂDIRII ȘCOLII NR. 135 CU EXTINDERE CLĂDIRE SĂLI DE CLASĂ Faza: SF

1.


Date de identificare:

proiectant general proiectant arhitectura investitor/beneficiar

amplasament

construcție


PBG MANAGEMENT & ENGINEERING SRL

ARH. RADU ROMAN

PRIMĂRIA SECTORULUI 5/ ȘCOALA GIMNAZIALĂ nr. 135 CALEA FERENTARI, nr. 72, sector 5, București

Caracteristicile principale ale proiectului si ale construcției:

Categoria de importanta conform HGR 766/97:    C Normala

Construcție noua/existenta/care se pune in siguranța: Construcție existenta

Suprafața teren

Tipul clădirii Regimul de inaltime: Suprafața construita Parter

Suprafața desfășurată totala


Invatamant solar Demisol + P + 1 Etaj 1286,65 mp

3606,75 mp


3. Tipul si caracteristicile constructive

Reabilitare termica a clădirii existnte : termosistem pex Bs2d0 10cm la fațade, suplimentarea termoizolatiei la peste ultimul nivel cu 15cm polistiren expandat, inlocuirea tamplariei cu tamplarie din aluminiu cu rupere de punte termica.

înlocuire tamplarie, modificări, inlocuire finisaje interioare, creere grupuri sanitare persoane cu dizabilitati. Construcție cadre ortogonale (stâlpi + grinzi) din beton armat cu clasa de beton. Pereții interiori și exteriori sunt din zidărie de cărămidă de 25cm, iar cei de compartimentare sunt din gipscarton. Planșeul din beton armat de acoperiș se va hidroizola și termoizola.

Grad dc rczislcnla la foc II

4.


Documente ce se prezintă verificatorului

Certificat de Urbanism

□ Memoriu tehnic general

Memoriu tehnic arhitectura

Caiete de sarcini

□ Scenariu de securitate la

□ '

Calcul Coeficient G

incendiu

Planșe desenate

Plan incadrare in zona

Plan situație

Planuri

b-^-Sectiuni

Fațade

5. Concluzii asupra verificării:

4 1 In urma verificării se considera proiectul corespunzător, semnandu-se si stampilandu se conform \indrumatorului

□    4.2 In urma verificării pârtii de constructie/arhitectuta se considera proiectul corespunzător pentru faza

verificata, semnandu-se si stampilandu-se conform indrumatorului, cu următoarele condiții obligatorii a fi introduse in proiect prin grija investitorului de către proiectant in faza următoare de proiectare:

Condiții generale: Prezentul referat poate fi utilizat doar la faza de proiecta rej^frfro~C3re^ fost întocmit    ' ■


VX pentru obținerea Acorduri/Avize/Autorizatie de Construire    77    /'

□    pentru începerea execuției

□    pentru Autorizație de Funcționare

Am primit 5 exemplare referat Investitor/Proiectant


Am primit 5 exemplare documentație

Verificator tehnic atestafX^.,

m,

Numele si prenumele verificatorului atestat:

Nr 2182; Data: 8 febr 2017


Dr.ing. Daniela TEODORESCU

UTCB - Facultatea de Instalații

Tel:0744 373 530

Nr.leg. MTCT 07487/2006

REFERAT

1.


Privind verificarea de calitate pentru specialitatea INSTALAȚII SANITARE (Is) la cerințele esențiale A-F

A proiectului “Reabilitarea clădirii Școlii nr.135 cu extindere clădire săli de clasă” Calea Ferentari, nr. 72, sector 5, București Faza DALI (Documentație pentru avize)


Date de identificare:

proiectant general:

investitor

amplasament:


PBG MANAGEMENT & ENGINEERING SRL. ȘCOALA NR 135

Calea Ferentari, nr. 72, sector 5, București


data prezentării proiectului spre verificare: 8 febr 2017


2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale construcției:

INSTALAȚII SANITARE -

Alimentarea cu apă rece potabilă se realizează din rețeaua orășenească. în incintă există un cămin de branșament echipat cu apomentru prevăzut cu filtru tip sita. înainte si după contor se vor monta robineti de inchidere. De aici apa rece se distribuie către toți consumatorii. Toate obiectele sanitare din clădire sunt alimentate cu apă rece/caldă de consum și sunt racordate la instalația de canalizare exterioară.

Apele uzate menajere sunt deversate gravitațional, in rețeaua de canalizare existentă a imobilului, in tronsonul de canalizare menajeră existent. Apele menajere și cele pluviale sunt colectate separat până la căminele exterioare de canalizare.Sunt necesari hidranti interiori si exteriori.

3. Documente ce se prezintă la verificare:

■    Certificat de urbanism nr._-_emis de _•

■    Avize obținute _-_

■    Autorizație de construire_ emisa de_-_

■    Raportul expertizei tehnice__

■    Memoriu elaborat de proiectant, in care se prezintă soluția adoptata pentru respectarea cerinței verificate - da

■    Breviar de calcul -

• Planșe desenate in care se prezintă soiutia constructiva - da

- Alte documente -

4. Concluzii asupra verificării

a. 0 In urma verificării se considera proiectul corespunzător, semnandu-se si stampilandu-se conform Legii


10/1995 si HG 925/1995.

b. □ In urma verificării, se consideră proiectul corespunzător pentru faza verificată, semnându-se si stampilându-se conform indrumatorului, conținând următoarele condiții obligatorii ce sunt introduse in proiect, prin grija investitorului, de către proiectant.

Nu este cazul_______ ................._

S-a semnat si s-a stampilat.

Am primit_6_exemplare

Investitor/Proiectant


Am predat


// A


_/6_. exemplare? J

‘ Verificator tehnic atestat

Dr.ing. Daniela TEODORESCU


Numele și prenumele verificatorului

Dr. ing. I) u ni i t r u E n a c h e

Autorizație nr. 05475

Tel/fax. 0314 27 88 56. Mob. 0744 26 54 99

Nr. 41 data 14.02.2017 conform registrului de ev idență


REFERAI

privind verificarea la cerința de calitate: Toate DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

PENTRU REABILITAREA CLĂDIRII ȘCOLII NR.135 CU EXTINDERE CLĂDIRE SĂLI DE CLASĂ . Instalații termice

faza DAU ce face obiectul contractului (nr/an)

1.    Date de identificare

-    proiectant general: PBG MANAGEMENT & ENGINEERING SRL

-    proiectant de specialitate: PBG MANAGEMENT' & ENGINEERING SRL

-    investitor: Primăria sectorului 5

-    amplasament: sect 5, Localitatea: București Calea Ferentari, nr. 72

-    data prezentării proiectului pentru verificare: 14. 02. 2017

2.    Caracteristicile principale ale proiectului și ale construcției

Pentru reabilitarea instalațiilor din clădirea școlii existente, se vor lua următoarele măsuri: inlocuirea radiatoarelor existente, cu radiatoare noi tip panou din oțel, prevăzute cu ventile de aerisire si robinete termostatice pe racordul tur, inlocuireaa conductelor deteriorate, cu conducte realizate din țeavă de oțel. montate în locul celor existente montarea de robinete de reglare presiune și golire la baza coloanelor; spălarea instalației, probe de presiune și etanșeitate.

Pentru noua clădire, cu săli de clasă și adăpost ALA. se vor realiza: o centrala termica proprie, formată dintr-un cazan în condensație pentru încălzire, cu puterea termică nominală de 65 kWcu accesoriile eferente; o instalație de încălzire cu corpuri statice radiatoare tip panou din otel eu robinete termostatice conducte de alimentare din oțel; montarea de robinete de reglare presiune și golire la baza coloanelor si

spălarea instalației, probe etc;

Se vor realiza instalațiile aferente ALA

3 , Documente ce se prezintă la verificare

Memoriul elaborat de proiectant în care se prezintă soluția adoptată pentru respectarea cerinței verificate, planșele desenate în care se prezintă soluția constructivă; conform borderoului semnat si stampilat o data cu documentația

3. Concluzii asupra verificării:

Proiectul corespunde cerințelor de calitate impuse de legea 10/1995 și normativelor în vigoare și a fost ștampilat conform îndrumătorului.

Am primit 6 (sase) exemplare Investitor/ProiectantNumele și prenumele verificatorului atestat: ing. SPIRIDON TRAIAN CALEA DOROBANȚILOR NR.135-145 Bloc 10,Scara D, Ap.200, Sector 1, București

Nr<° <^Data:    o c ?

conform registrului de evidență


REFERAT

privind verificarea de calitate la cerința :    Ie

a proiectului :

Pr. 060/2016 - Reabilitarea clădirii scolii nr. 135 cu extindere clădire „săli de clasa”

Calea Ferentari, nr. 72, sector 5, București

Faza: D.A.L.I.

1.    Date de identificare:

-    proiectant general : S.C. PBG Management&Engineering S.R.L.

-    investitor : Școala nr. 135, Sector 5

-    amplasament: Calea Ferentari, nr. 72, sector 5, București - data prezentării proiectului la verificare 13.02.2017

2.    Caracteristicile principale ale proiectului si ale construcției:

-    Construcție existentă cu destinație școala.

-    Instalații curenți tari: iluminat normal, iluminat de siguranță, prize, forță, instalație de protecție contra tensiunilor accidentale de contact - instalații complet noi, instalație de protecție contra descărcărilor atomosferice existenta.

-    Instalație curenți slabi: avertizare începuturi incendiu - instalații complet noi.

3.    Documente ce se prezintă la verificare ;

Curenți tari+curenți slabi

-PIESE SCRISE ’    3 PAGINI

- PIESE DESENATE    6 PLANȘE

4.    Concluzii asupra verificării:

a). In urma verificării se consideră proiectul corespunzător, semnându-se și ștampilându-se conform îndrumătorului;

Am primit 6 exemplare

Investitor/Proiectant ing. Carmen ARVENTIE

Am predat 6 exemplarePrezentul certificat va fi vizat de emitent din 5 in 5 aniMINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE §L AMENAJĂRII TERITORIULUI.


..luU'Lî'i-


SE ATESTA DOMNUL/©©-*»-»

.........

nâscutZâ' în anul __,__45?j4A_,-----luna    -----ziua -j7.-------- ------- - -•------------------"*—•-------------------“ *S>J^AMSiEW-AȘîL..-—

DIRECTOR GEN^^if. ,*,,.

rl r.L $>■/.

Semnătura titularului


(ON STAMtsd


Mrârii A-P    Ct. Aj Mr


4753


3) Pentru ĂĂătĂiĂeĂHn REZÎSTENȚĂ'Șl STABILITATE; SIGURANȚĂ ÎN EXPLOATARE; SIGURANȚĂ LA FOC; IGIENĂ, SĂNĂTATEA OAMENILOR; AFACEREA ș’l PROTECȚIA MEDIULUI; IZOLAȚIE TERMICĂ, HIDROFUGĂ ȘI ECONOMIA ' DE ENERGIE; PROTECȚIE ÎMPOTRIVĂ ZGOMOTULUI.

Valabilfvezi verso) . . Ț Prezentul certificat a fost . eliberatîn.baza.legibnr.lQ/1995 .


SERIA I NR. 1753


Doamna /-Doam»! T^0.W£3£U..Stt.-..Dâhl.l£U.:JffW^

C«>d numeric personal: 2.G503 f 8W0O    ...........'•■'    ■-■'.....

Combin de examinare N'r,.. a,ATESTAI


Secretar,    A"


IMrcțtoa

c&&twrsțțK-

S7A^^/-M£>£-


Pentru coir-pcteula:    Semnătura titularului ...';■.:'.î,i..‘e... :.*T

în domeniile: ZZMtZSTJtitoteAMUg........    '    ’

.......................................................................... Data eliberării: ./.'^?....^.'.r^....zT^4r^

... .........fMSSM^jBSSiMi^JSt).    o •    » «    07487

..................Gfr.Zg. .&£)..    Sena B Nrx UZ HO/


Prada teallina|le ta li tizali de cmilcnl din 5 in S ani de la dna elibrrării


Prelungit vnlahQttafra Prelungit vaiuhilitatcd jPrelungit vultMIKuteaIpâBili...........-.....— pânih................


Prclingil valubilitati:» Prelungit volubilitatea Prelungit saUbglfjieu phiâla----------------„j |a.........................până ,a __..................


LEGITIMAȚIE

Seria B. Nr._ 07487ciSMS IMun. I IV.NSI't>RHIRtl.OK, CI«STHeCȚIH.QR Șl TllKISMULVl

CERTIFICAT

«>E

g» ATESTARE «j

ai IF.IINICO-l’Rtti'ESlONAIÂ IECndituinvue seminal: _ _    ■ J J _1__[    | j

dcpioloic .< n dwtjcifml in I .caLui-j.

afcpsettv.    hi

ci. 3_. j.p. ^5.


O în bn« Legii tv I0. W95 îintindl®,]

&£! 1

:;i u vonsțiiunsu, <;ii ni<j*.1i;iCiirilu , trie iCtuiur hc«m«Bve 'jgț- «titueevenie â-îC-stau «fcriluxsre ?.u '£SH ,it»l4iS4 tefmi vo-nrn'cnin nalJ u B'Ai.

,W    . ae

.JTV    l''llS5i-«cil tKiia i„iic mcirfis-iruccp, prrA

,rIK?    > i Î3i\

fttT1 in iimi.5 cernii .f n «ixinil w&M&fâS IS3\\ EfiS.    r    \


SE A lt S I A PENI W f OMHC I LN | A:

In IM)MEN111 K:. 7^7?:IN SEP • I ,U 11A Ea: 7^5Z^74>

.....

.................ZÂÎSTPto^Zz'    . .^Z.9,?.

I’KIN IM, CLRI.'ȚEl.E LSLNJI ALE:... 7Z?4Z£7 Z7T7Z/ At& ■ fQtyfiș:


AUMsnw oitulaj lai CttÂRI H^llpJ.^^MENAJAKI'A L?s^zJ«c>i»HAIHUUWH f I I


Proiect nr.:    060/2016

Faza:    DALI

Beneficiar:    ȘCOALA NR. 135, CALEA FERENTARI, NR. 72, Sector 5

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării:

LUCRĂRI PENTRU REABILITAREA CLĂDIRII ȘCOLII NR. 135 CU EXTINDERE SĂLI DE CLASĂ CALEA FERENTARI, NR. 72, Sector 5 Conform HGR. nr. 28/9 ianuarie 2008

în mii lei / mii euro la cursul 4,4658 lei / euro din data de_06,04,2016

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (inclusiv TVA)

Valoare

fără

TVA

TVA

19%

Valoare

inclusiv

TVA

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

1.2

Amenajarea terenului

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

2.60855

0.58412

0.00000

2.60855

0.58412

3.3

Proiectare și inginerie

344.32804

77.10333

65.42233

409.75036

91.75296

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

3.5

Consultanță

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

3.6

Asistență tehnică

78.25637

17.52348

14.86871

93.12508

20.85295

TOTAL CAPITOLUL 3

425.19295

95.21093

80.29104

505.48399

113.19002

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

5,017.94271

1,123.63803

953.40912

5,971.35183

1,337.12926

4.2

Montaj utilaj tehnologic

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

115.50394

25.86411

21.94575

137.44968

30.77829

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

4.5

Dotări

83.64480

18.73008

15.89251

99.53731

22.28880

4.5

Active necorporale

TOTAL CAPITOLUL 4

5,217.09145

1,168.23222

991.24738

6,208.33883

1,390.19634

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

5.1.1. Lucrări de construcții

130.42729

29.20581

24.78118

155.20847

34.75491

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

3.91282

0.87617

0.74344

4.65625

1.04265

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

5.2.1. Comisioane, taxe și cote legale

70.61700

15.81284

0.00000

70.61700

15.81284

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

564.22844

126.34431

107.20340

671.43184

150.34973

TOTAL CAPITOLUL 5

769.18555

172.23914

132.72802

901.91357

201.96013

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

6.2.

Pregătirea personalului de exploatare

Probe tehnologice și teste

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

TOTAL GENERAL:

6,411.46995

1,435.68228

1,204.26644

7,615.73638

1,705.34650

din care : C + M

5,148.37000

1,152.84384

978.19030

6,126.56030

1,371.88416

Proiectant: S.C.PBGMANAGEMENT & ENGINEERING S.R.L.

Administrator:’ing. Adina Zoe SIMION

S' V


8* I® "țr ~ j © A A^p zj O/

\>.    <0/

St >'

Proiect nr.:    060/2016

Faza:    DALI

Beneficiar:    ȘCOALA NR. 135, CALEA FERENTARI, NR. 72, Sector 5

DEVIZ PE OBIECT NR.l CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAȚII, PROIECTARE Șl ASISTENȚĂ TEHNICĂ LUCRĂRI PENTRU REABILITAREA CLĂDIRII ȘCOLII NR. 135 CU EXTINDERE SĂLI DE CLASĂ CALEA FERENTARI, NR. 72, Sector 5

4.4658

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea

(fărăTVA)

TVA

Valoarea (inclusivTVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

1 STUDII DE TEREN

3.100

Geo

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

3.101

Topo

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

3.102

Hidro

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

TOTAL 3.1

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

1 1 OBȚINERE AVIZE, ACORDURI Șl AUTORIZAȚII.

3.200

Certificatul de urbanism, inclusiv prelungirea

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

3.201

Autorizația de construcție, reconstruire, modificare, extindere, reparare, protejare, restaurare și conservare (inclusiv prelungirea )

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

3.202

Taxa timbru OAR    0.05%

2.60855

0.58412

0.00000

2.60855

0.58412

3.203

Autorizația pentru desființarea totală sau parțială

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

3.204

Autorizația de foraj și excavări

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

3.205

Avize și acorduri pentru lucrări de racorduri și branșamente:

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

TOTAL 3. 1 1

2.60855

0.58412

0.00000

2.60855

0.58412

III PROIECTARE Șl INGINERIE

3.302

Proiectare (toate fazele)

313.02549

70.09393

59.47484

372.50033

83.41178

3.303

Verificarea tehnică a proiectării

31.30255

7.00939

5.94748

37.25003

8.34118

TOTAL 3. 1 1 1

344.32804

77.10333

65.42233

409.75036

91.75296

1 V ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ

3.400

Cheltuieli pentru conceperea documentațiilor pentru licitații

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

3.401

Cheltuieli pentru multiplicarea documentațiilor

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

3.402

Cheltuieli privind organizarea, cu corespondența, telegrafie, telex, fax

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

3.403

Onorariile participanților la lucrările comisiilor pentru licitații

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

3.404

Anunțuri publicitare

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

TOTAL 3. 1 V

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

V CONSULTANȚĂ

3.500

Unitatea de consultanță contractantă

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

3.501

Persoanele fizice atestate angajate cu contract

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

TOTAL 3. V

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

VI ASISTENȚĂ TEHNICĂ

3.600

Asistență tehnică din partea proiectantului

52.17091

11.68232

9.91247

62.08339

13.90196

3.601

Supravegherea execuției prin diriginți de specialitate

26.08546

5.84116

4.95624

31.04169

6.95098

TOTAL 3. V 1

78.25637

17.52348

14.86871

93.12508

20.85295

TOTAL CAPITOLUL 3 (1+2+3+4+5+6)

425.19295

95.21093

80.29104

505.48399

113.19002

roiect nr.:    060/2016

Faza:    DAU

eneficiar:    ȘCOALA NR. 135, CALEA FERENTARI, NR. 72, Sector 5

CENTRALIZATOR CAPITOLUL 4 CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ

LUCRĂRI PENTRU REABILITAREA CLĂDIRII ȘCOLII NR. 135 CU EXTINDERE SĂU DE CLASĂ CALEA FERENTARI, NR. 72, Sector 5

4.4658

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea

(fărăTVA)

TVA

Valoarea (inclusivTVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

1 LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

4.100

Construcții - instalații

4.101

LUCRĂRI DE REABILITAREA CLĂDIRII ȘCOLII NR. 135    DOI

2,783.81699

623.36356

528.92523

3,312.74221

741.80264

4.102

EXTINDERE ȘCOALĂ 135    DO2

2,234.12573

500.27447

424.48389

2,658.60962

595.32662

TOTAL 4. 1

5,017.94271

1,123.63803

953.40912

5,971.35183

1,337.12926

1 1 MONTAJ

4.200

Montaj utilaje și echipamente tehnologice

4.201

LUCRĂRI DE REABILITAREA CLĂDIRII ȘCOLII NR. 135    DOI

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

4.202

EXTINDERE ȘCOALĂ 135    DO2

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

TOTAL 4. II

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

1 1 1 PROCURARE

4.310

Utilaje și echipamente tehnologice

4.311

LUCRĂRI DE REABILITAREA CLĂDIRII ȘCOLII NR. 135    DOI

83.69078

18.74038

15.90125

99.59202

22.30105

4.312

EXTINDERE ȘCOALĂ 135    DO2

31.81316

7.12373

6.04450

37.85766

8.47724

TOTAL 4. III. 1

115.50394

25.86411

21.94575

137.44968

30.77829

4.320

Utilaje și echipamente de transport

4.321

LUCRĂRI DE REABILITAREA CLĂDIRII ȘCOLII NR. 135    DOI

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

4.322

EXTINDERE ȘCOALĂ 135    DO2

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

TOTAL 4. III . 2

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

4.330

Dotări

4.331

LUCRĂRI DE REABILITAREA CLĂDIRII ȘCOLII NR. 135    DOI

32.37480

7.24950

6.15121

38.52601

8.62690

4.332

EXTINDERE ȘCOALĂ 135    DO2

51.27000

11.48059

9.74130

61.01130

13.66190

TOTAL 4. III . 3

83.64480

18.73008

15.89251

99.53731

22.28880

TOTAL 4. III (1+2+3)

199.14874

44.59419

37.83826

236.98699

53.06709

TOTAL CAPITOLUL 4 ( 1 + II + III)

5,217.09145

1,168.23222

991.24738

6,208.33883

1,390.19634

Proiect nr.: Faza:

Beneficiar:


ȘCOALA NR. 135, CALEA FERENTARI, NR. 72, Sector 5


DEVIZ PE OBIECT NR. 1

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ DIN CAP. 4 LUCRĂRI DE REABILITAREA CLĂDIRII ȘCOLII NR. 135

4.4658

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea

(fărăTVA)

TVA

Valoarea (inclusivTVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

1 LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

4.100

Construcții și instalații

4.101

Lucrări construcții

1347.76231

301.79639

256.07484

1603.83715

359.13770

4.102

Lucrări instalații electrice curenți tari

362.52043

81.17704

68.87888

431.39931

96.60068

4.103

Lucrări instalații electrice curenți slabi

495.82549

111.02725

94.20684

590.03233

132.12243

4.104

Lucrări instalații termice încălzire cu radiatoare

201.49828

45.12031

38.28467

239.78295

53.69317

4.105

Lucrări instalații sanitare

39.45918

8.83586

7.49724

46.95642

10.51467

4.106

Lucrări instalații sanitare canalizare exterioară

77.34187

17.31870

14.69496

92.03683

20.60926

4.107

Lucrări instalații sanitare hidranți interiori

23.44275

5.24939

4.45412

27.89687

6.24678

4.107

Lucrări instalații sanitare exterioare stație pompare incendiu

49.11959

10.99906

9.33272

58.45232

13.08888

4.107

Lucrări infra rezervor apă-canai-incendiu

186.84709

41.83956

35.50095

222.34803

49.78907

TOTAL 1 . 4. 1.

2783.81699

623.36356

528.92523

3312.74221

741.80264

II - MONTAJ

4.200

Montaj utilaje și echipamente tehnologice

4.201

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

TOTAL II. 4. 2.

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

III - PROCURARE

4.310

Utilaje și echipamente tehnologice

4.311

Echipamente inst. electrice curenți slabi

52.97000

11.86126

10.06430

63.03430

14.11490

4.312

Echipamente inst. sanitare

1.00000

0.22392

0.19000

1.19000

0.26647

4.313

Echipamente inst. sanitare hidranți interiori

6.82500

1.52828

1.29675

8.12175

1.81866

4.314

Echipamente inst. sanitare exterioare stație pompare incendiu

22.89578

5.12691

4.35020

27.24597

6.10103

TOTAL III. 4. 3.1.

83.69078

18.74038

15.90125

99.59202

22.30105

4.320

Utilaje și echipamente de transport

4.321

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

TOTAL III. 4. 3. 2.

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

4.330

Dotări

4.331

Pichet PSI

2.00000

0.44785

0.38000

2.38000

0.53294

4.332

Stingătoare

3.08000

0.68969

0.58520

3.66520

0.82073

4.333

Platformă automată la scară pt. pers. cu dizabilități

26.79480

6.00000

5.09101

31.88581

7.14000

4.334

Panou informativ proiect

0.50000

0.11196

0.09500

0.59500

0.13323

TOTAL III. 4. 3. 3.

32.37480

7.24950

6.15121

38.52601

8.62690

TOTAL III. 4. 3. (1+2+3)

116.06558

25.98987

22.05246

138.11803

30.92795

TOTAL OBIECTUL NR. 1, CAP. 4

2899.88256

649.35343

550.97769

3450.86025

772.73059

Proiect nr.: Faza:

Beneficiar:


ȘCOALA NR. 135, CALEA FERENTARI, NR. 72, Sector 5


DEVIZ PE OBIECT NR. 2

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ DIN CAP. 4 EXTINDERE ȘCOALĂ 135

4.4658

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea

(fărăTVA)

TVA

Valoarea (inclusivTVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

1 LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

4.100

Construcții și instalații

4.101

Lucrări structură

1427.35388

319.61885

271.19724

1698.55111

380.34644

4.102

Lucrări arhitectură

559.79149

125.35077

106.36038

666.15187

149.16742

4.103

Lucrări instalații electrice curenți tari

40.29764

9.02361

7.65655

47.95419

10.73810

4.104

Lucrări instalații electrice curenți slabi

38.17912

8.54922

7.25403

45.43315

10.17357

4.105

Lucrări instalații termice încălzire cu radiatoare

57.21231

12.81121

10.87034

68.08265

15.24534

4.106

Lucrări instalații termice centrala termică

9.62330

2.15489

1.82843

11.45172

2.56432

4.107

Lucrări instalații de ventilație ALA

55.59440

12.44892

10.56294

66.15734

14.81422

4.108

Lucrări instalații sanitare

46.07360

10.31699

8.75398

54.82759

12.27722

TOTAL 1 . 4. 1.

2234.12573

500.27447

424.48389

2658.60962

595.32662

II - MONTAJ

4.200

Montaj utilaje și echipamente tehnologice

4.201

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

TOTAL II. 4. 2.

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

III - PROCURARE

4.310

Utilaje și echipamente tehnologice

4.311

Echipamente inst. termice centrala termică

14.63816

3.27784

2.78125

17.41941

3.90062

4.312

Echipamente inst. de ventilație ALA

9.00000

2.01532

1.71000

10.71000

2.39823

4.313

Echipamente inst. sanitare

8.17500

1.83058

1.55325

9.72825

2.17839

TOTAL III. 4. 3.1.

31.81316

7.12373

6.04450

37.85766

8.47724

4.320

Utilaje și echipamente de transport

4.321

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

TOTAL III. 4. 3. 2.

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

4.330

Dotări

4.331

Dotări și mobilier

48.77000

10.92078

9.26630

58.03630

12.99572

4.332

Pichet PSI

2.00000

0.44785

0.38000

2.38000

0.53294

4.333

Panou informativ proiect

0.50000

0.11196

0.09500

0.59500

0.13323

TOTAL III. 4. 3. 3.

51.27000

11.48059

9.74130

61.01130

13.66190

TOTAL III. 4.3. (1+2+3)

83.08316

18.60432

15.78580

98.86896

22.13914

TOTAL OBIECTUL NR. 2, CAP. 4

2317.20889

518.87879

440.26969

2757.47858

617.46576

Proiect nr.:    060/2016

Faza:    DALI

Beneficiar:    ȘCOALA NR.    135, CALEA FERENTARI, NR. 72, Sector 5

DEVIZ PE OBIECT NR.l CAPITOLUL 5 ALTE CHELTUIELI

LUCRĂRI PENTRU REABILITAREA CLĂDIRII ȘCOLII NR. 135 CU EXTINDERE SĂLI DE CLASĂ CALEA FERENTARI, NR. 72, Sector 5

4.4658

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea (fărăTVA)

TVA

Valoarea (inclusivTVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

1 ORGANIZARE DE ȘANTIER

5.1.1001Lucrări de construcții și instalații aferente OS    2.50%

130.42729

29.20581

24.78118

155.20847

34.75491

TOTAL 5 .1 .1

130.42729

29.20581

24.78118

155.20847

34.75491

5.1.200

Lucrări conexe organizării de șantier

5.1.201

Autorizația execuției provizorii a lucrărilor de OS

3.91282

0.87617

0.74344

4.65625

1.04265

5.1.202

Taxe de amplasament

5.1.203

Avize ale Administrației Domeniului Public

5.1.204

Cheltuieli legate de spargeri, închirieri

5.1.205

Instalarea semnelor de circulație

5.1.206

întreruperea circulației

5.1.207

Contracte de asistență cu Poliția

5.1.208

Contracte de asistență cu Renel

5.1.209

Contracte de asistență cu unități de salubritate

TOTAL 5 .1. 2

3.91282

0.87617

0.74344

4.65625

1.04265

I I COMISIOANE, TAXE, COTE LEGALE Șl COSTURI DE FINANȚARE

5.2.001

Comision B. 1.    0.50%

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

5.2.002

Taxe pentru ISC.    0.50%

26.73759

5.98719

0.00000

26.73759

5.98719

5.2.003

Casa Socială a Constructorilor    0.50%

26.73759

5.98719

0.00000

26.73759

5.98719

5.2.004

Taxa circ auto cf. Hot. CGMB nr. 134/2004    1.5 mii iei/luna

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

5.2.005

Taxa depoz. Pământ,moloz to    274 x    14 euro/tox

17.14181

3.83846

0.00000

17.14181

3.83846

TOTAL 5.11

70.61700

15.81284

0.00000

70.61700

15.81284

1 1 1 CHELTUIELI DIVERSE Șl NEPREVĂZUTE

5.3.001

Diverse și neprevăzute (Cap.1.2+1.3; 2, 3, 4 ) inv. noi, rep capitale,extinderi

10.00%

564.22844

126.34431

107.20340

671.43184

150.34973

5.3.002

Diverse și neprevăzute (Cap.1.2+1.3; 2, 3, 4) consolidări, calamități etc

20%

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

TOTAL 5. 1 1 1

564.22844

126.34431

107.20340

671.43184

150.34973

TOTAL CAPITOLUL 5 (TOTAL 5. 1 -5. III)

769.18555

172.23914

132.72802

901.91357

201.96013

Beneficiar    ȘCOALA NR. 135, CALEA FERENTARI, NR. 72, Sector 5

Denumire:    LUCRĂRI PENTRU REABILITAREA CLĂDIRII ȘCOLII NR. 135 CU EXTINDERE SĂLI DE CLASĂ

CALEA FERENTARI, NR. 72, Sector 5

Proiect nr.:    060/2016

Faza:    DALI

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

4.4658

Val. Tot.

Mii LEI

Val. Tot.

Mii Euro

INDICE

Euro/mp

VALOARE INVESTIȚIE

7,615.736

1,705.346

473

din care:

CONSTRUCȚII MONTAJ

6,126.560

1,371.884

380

ANUL CONSTRUCȚIEI

CLĂDIRE ȘCOALA EXISTENTĂ

1948

EXTINDERE

2016

REGIM DE ÎNĂLȚIME

CLĂDIRE ȘCOALA EXISTENTĂ

D+P+l

EXTINDERE

S+P+l

DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIE

proiectare

luni

3

execuție

luni

12

SUPRAFAȚĂ

CLĂDIRE ȘCOALA EXISTENTĂ

MP

2856

SUPRAFAȚĂ

EXTINDERE

MP

751

SUPRAFAȚĂ

TOTALĂ

MP

3,607

Proiectant: S.C. PBG MANAGEMENT & ENGINEERING S.R.L.

Graficul investiției

PENTRU REABILITAREA CLĂDIRII ȘCOLII NR. 135 CU EXTINDERE SĂLI DE CLASĂ CALEA FERENTARI, NR. 72, Sector 5, BUCUREȘTI


DENUMIRE LUCRARE

PROIECTARE + EXECUȚIE {MII LEI)

.....

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Luna 7

Luna 8

Proiectare, inclusiv

avize

_ ...........

Asistență tehnică, consultanță, supraveghere cu diriginți

Lucrări pentru investiția de bază construcții și instalații

Organizare de șantier + comisioane, taxe, diverse și neprevăzute

Recepția lucrărilor

Luna 9


Luna 10


Luna 11


Luna 12ESTIMARE LUCRĂRI CONSTRUCȚII ȘCOALĂ

Nr.

Crt.

Denumire lucrare

UM

Cantitate

Preț unitar

Valoare (lei)

LUCRĂRI CONSTRUCȚII

LUCRĂRI DEMOLARE CAMERĂ PUBELE + AMENAJĂRI EXTERIOARE

1

Demolare zidărie de cărămidă

mc

3.60

2

Demolare betoane

mc

1.70

3

Demontare elemente din iemn

mc

0.70

4

Demontare învelitoare

mp

13.00

5

Demontare gard din panouri prefabricate

m

32.00

6

Demontare porți metalice

kg

100.00

7

Transport deșeuri rezultate în urma demolării

to

37.73

8

Plantare copaci

buc

10.00

9

Alei

mp

40.00

10

Borduri

m

20.00

11

Refacere pante careu de adunare

mp

480.00

LUCRĂRI REPARAȚI! EXTERIOARE ȘCOALĂ

1

Desfacere învelitoare din tabiă, inclusiv șarpanta

mp

1053.00

2

Refacere învelitoare din tablă, inclusiv șarpanta, folie anticondens

mp

1053.00

3

Termoizolație cu polistiren expandat, extradur, ignifug grosime 16 cm, de înaltă densitate, inclusiv șapa slab armata, de protecție a termoizolației

mp

984.00

4

Jgheaburi (cuprinde și demontarea celor existente)

m

210.00

5

Burlane (cuprinde și demontarea celor existente)

m

160.00

6

Demontarea tâmplăriei exterioare

mp

365.00

7

Tâmplărie exterioară din aluminiu, cu rupere de punte termică, cu geam termopan duplex (geam float-argon-gearn-low E), cu fantă de circulație controlată a aerului

mp

365.00

8

Pregătirea suprafeței de fațadă pentru aplicarea termosistemului

mp

1733.00

9

Membrane hidroizolante ia nivelul demisolului

mp

118.00

10

Glafuri exterioare ferestre

m

201.00

11

Tencuieli exterioare decorative în câmp, cu termosistem cu polistiren expandat ignifug de 10 cm grosime, inclusiv diblurile, masa de șpaclu, plasa din fibră de sticlă fixată cu adeziv și profileie din Al

mp

1221.00

12

Tencuieli exterioare decorative ia soclu, cu termosistem cu polistiren extrudat ignifug de 5 cm grosime, inclusiv dibiurile, plasa din fibră de sticlă fixată cu adeziv si profileie din Ai

mp

394.00

13

Fâșii din vată minerală 10 cm grosime de min. 30 cm lățime la nivelul plăcii

mp

118.00

14

Schelă

mp

2098.00

15

Copertină din policarbonat pe structură metalică

mp

18.00

LUCRĂRI REPARAȚII INTERIOARE

1

Demontare uși interioare din lemn

mp

200.00

2

înlocuire cu uși metalice prevăzute cu ochi de geam, inclusiv tocurile

mp

200.00

3

Desfacere, refacere pardoseli din parchet

mp

902.00

4

Rașchetare și paluxare parchet

mp

902.00

5

Desfacere, refacere pardoseli din PVC

mp

119.00

6

Desfacere, refacere pardoseli din mocheta

mp

191.00

7

Desfacere pardoseli din gresie

mp

53.60

8

Pardoseli din gresie în grupurile sanitare + revizuiri, completări (10% din restul suprafeței de gresie)

mp

151.90

9

Strat suport sub pardoseli

mp

53.60

10

Desfacere lambriuri la pereți

mp

1494.00

11

Tapet PVC inifugat la pereți

mp

2508.00

12

Reparații tencuieli la pereți (5%) + suprf. desf. lambriu

mp

1749.00

13

Glet de ipsos la pereți

mp

1749.00

14

Zugrăveli lavabile la interior la pereți și tavane

mp

4866.00

15

Desfacere placaj cu faianță

mp

144.00

16

Placaj cu faianță în grupurile sanitare + revizuiri, completări (10% din restul suprafeței de faianță)

mp

217.20

17

Desfacere tavane false

mp

255.00

18

Plafon fals casetat din tablă perforată în grupurile sanitare

mp

255.00

19

Reparații tencuieli la tavane

mp

255.00

20

Glet la tavane

mp

255.00

TOTAL LUCRĂRI CONSTRUCȚII

ESTIMARE LUCRĂRI INSTALAȚII ELECTRICE ȘCOALĂ

Nr.

Crt.

Denumire lucrare

UM

Cantitate

Preț unitar

Valoare (lei)

LUCRĂRI INSTALAT!! ELECTRICE CURENT! TARI

1

Demontare tub prot. IP-PVC inst ingrop 23-39 mmp

ml

2720.00

2

Demontare cond FY , AFY introd tub 1-4 mmp

ml

8960.00

3

Demontare cablu montat ingropat S-5X16 mmp

ml

180.00

4

Demontare aparate unipolare in vederea inlocuirii

buc

102.00

5

Demontare corp iluminat fluorescent

buc

160.00

6

Demontare tablou distrib. metalic

buc

3.00

7

Desfacerea legaturilor ia tablouri electrice

buc

141.00

8

TubIPEYcu D=20...25

m

7500.00

9

Tub PVC40...63

m

180.00

10

Plinta canal-cablu 15x10 mm

rn

1800.00

11

Plinta canal-cablu 50x20 mm

m

360.00

12

Doze centralizatoare/rotunde RIPR13.5/patrate RIPP29

buc

295.00

13

Cablu energie 0,4/1 kV C2XH 3x1,5...2.5 mmp

m

7290.00

14

Cablu energie 0,4/1 kV CHXH 3x1,5 mmp

m

920.00

15

Cablu energie 0,4/1 kV C2XH 5x6 mmp

rn

180.00

16

Cablu energie 0,4/1 kV C2XH 5x16...35 mmp

m

180.00

17

Cablu energie 0,4/1 kV CYAbYF3X2.5 mmp

m

80.00

18

Cablu energie 0,4/1 kV CYAbYF5X4 mmp

m

300.00

19

încercare cabluri energie

buc

7.00

20

întrerupător/comutator unipolar execuție normală, montaj îngropat, 10 A/230V

buc

102.00

21

Push-button execuție normala, montaj ingropat, 10 A/230 V/Senzor mișcare

buc

42.00

22

întrerupător/comutator execuție etanșa, montaj aparent 10 A/23OV

buc

16.00

23

Priză dublă 2P+T 16 A/230V ..construcție normală, culoare albă, montaj îngropat.

buc

110.00

24

Racordare ventilatoare/unitati climatizare

buc

6.00

25

Corp de iluminat pt. lămpi fluorescente tubulare cu balast electronic, complet echipat, cu raster dublu oglindat, IP40, pentru montaj incastrat in plafonul fals/aparent

Referința : LF-R-418

buc

130.00

26

Corp de iluminat pt. lămpi fluorescente tubulare, cu balast electronic si kit de siguranța cu acumulatori, complet echipat, cu raster dublu oglindat, IP40, pentru montaj incastrat in plafonul fals/aparent

Referința : LF-R-418-S

buc

2.00

27

Corp de iluminat pt. lămpi fluorescente tubulare cu balast electronic, complet echipat, cu raster dublu oglindat, IP40, pentru montaj incastrat in plafonul fals/aparent

Referința : LF-R-218

buc

43.00

28

Corp de iluminat pt. lămpi fluorescente tubulare cu balast electronic, complet echipat, cu raster dublu oglindat, IP40, pentru montaj incastrat in plafonul fals/aparent

Referința : LF-R-236

buc

62.00

29

Corp de iluminat pt. lămpi fluorescente cu balast electronic, complet echipat, fluocompact, IP44

Referința : FCE-118

buc

42.00

30

Corp de iluminat ETANȘ, pt. lămpi fluorescente tubulare, cu balast electronic, complet echipat.

Referința : FIPAD 236

buc

25.00

31

Corp de iluminat de siguranța, pentru montaj aparent pe perete, cu pictograma pe fond verde cu indicarea caii de evacuare : funcționare permanenta, IP42

Referința : Exit 2x8W

buc

48.00

32

Corp de iluminat de siguranța,pentru montaj aparent pe perete, cu pictograma roșie pentru marcare hidrant: funcționare permanenta, IP42

Referința : H 2x8W

buc

12.00

33

Stâlpi metalici din otel zincat, ortogonali, H=4m, complet echipați, cu corp de iluminat cu descărcare in vapori de sodiu 70W, IP65, inclusiv fundație

buc

20.00

34

Corp de iluminat tip reflector 50W, IPS5

buc

10.00

35

Panou luminos afisaj/firma luminoasa simpla

buc

3.00

36

Tablou electric Iluminat Exterior

buc

1.00

37

Tablou electric hidrofor incendiu THI

buc

1.00

38

Tablou electric TLP-P

buc

1.00

39

Tablou electric TLP-E1

buc

1.00

40

Tablou electric TLP-D

buc

1.00

41

Tablou electric T. UPS-P

buc

1.00

42

Tablou electric T-SIG-P

buc

1.00

43

Tablou electric T-SIG-E1

buc

1.00

44

Tablou electric T-SIG-D

buc

1.00

45

Tablou electric T-Lab. informatica

buc

1.00

46

încercare tablouri

buc

10.00

47

Verificare corectitudine montaj

buc

10.00

48

Racordarea conductorilor la tablourile electrice

buc

141.00

49

Platbandă de oțel zincat 25x4 mm

m

110.00

50

Platbandă de oțel zincat 40 x 4mm

m

115.00

51

Electrod OLZn 2 X"

ml

36.00

52

Cutie cu eclisă de legătură pentru centura deîmpărnântare

buc

4.00

53

Verificarea prizei de pământ

buc

2.00

54

Săpătură manuală în tranșee cabluri el în păm cu umid. nat. cu sprij. Cu obst. Lat. <lm, adânc.<1.5m, t. tare

mc

202.00

55

Umplutură compactată în șanț pentru cabluri îngrop. La linii electr.

mc

182.00

56

Strat nisip așezat în șanț pentru protejarea cablurilor

mc

20.00

TOTAL LUCRĂRI INSTALAȚII ELECTRICE CURENT! TAR!

LUCRĂRI INSTALAȚII ELECTRICE CURENT! SLAB!

F

REȚEA VOCE-DATE/VIDEOPROIECTOARE

Priza dubla voce-date cat6

buc

71.00

Patch panel date cate 24 porturi

buc

6.00

Patch panel telefonie cat6 24 porturi

buc

6.00

Swich 24 porturi

buc

3.00

Rack voce-date 47 U (complet echipat-contine modul prize si modul ventilatoare)

buc

1.00

Cablu UTP cat 6

rn

1450.00

Tub de protecție IPEY2O

m

1377.50

Material mărunt

ans

1.00

SISTEM DETECȚIE SI AVERTIZARE INCENDIU

Detector de fum analog adresabil

buc

363.00

Detector de gaz metan

buc

4.00

Soclu detectori

buc

367.00

Modul adresabil

buc

12.00

Modul de comanda

buc

12.00

Buton alarmare incendiu

buc

17.00

Avertizor acustico-optic de interior

buc

6.00

Avertizor acustico-optic de exterior

buc

3.00

Cablu ignifug JB-Y(ST)Y2x2xO.8 mrnp

m

6534.00

Cablu alimentare C2XH 2x2.5 mrnp

m

180.00

Tub protecție IPEY25

m

6378.30

Centrala avertizare incendiu

buc

1.00

Material mărunt

ans

SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO

Camera video de interior cu IP

buc

16.00

Camera video de exterior cu IP

buc

10.00

Prize RJ45

buc

8.00

Switch 24 porturi

buc

3.00

Soft vizionare camere

buc

1.00

Cablu UTP cat6

m

880.00

Tub de protecție IPEY20

m

836.00

NetWork video recoder

buc

1.00

Monitor LED 21"

buc

2.00

Material mărunt

ans

1.00

313 1 tivi /A IM 1 1 LTTCrîCTT^f&'JTCY-k/PCm,    .

Detector de mișcare in infrarosu

buc

4.00

Detector de geam spart

buc

6.00

Contact electromagnetic

buc

10.00

Cablu antiefractie

m

310.00

Tub de protecție IPEY20

m

294.50

Centrala antiefractie

buc

1.00

Material mărunt

ans

1.00

TOTAL LUCRĂRI INSTALAȚII ELECTRICE CURENT! SLAB!

ECHIPAMENTE INST.ELECTRICE

i

Unitate UPS SkVA

buc

1.00

2

Unitate UPS 2kVA

buc

3.00

3

Dispozitiv de amorsare a trăsnetelor, inclusiv tija

buc

1.00

TOTAL

ESTIMARE LUCRĂRI INSTALAȚI! TERMICE ȘCOALĂ

Nr.

Crt.

Denumire lucrare

UM

Cantitate

Preț unitar

Valoare (lei)

LUCRĂRI INSTALAT!! TERMICE ÎNCĂLZIRE CU RADIATOARE

1

Golirea instalației

mp

1300.00

2

Demontare radiatoare

buc

120.00

3

Demontare țeava de otel yi" - %"

m

810.00

4

Idem, l"-ll/4"

m

320.00

5

Idem, 1 1/2"-2"

m

314.00

6

Busonarea conductelor de otel

buc

10.00

7

Taierea țevilor de otel 1/2 - 2"

buc

60.00

8

Transportul materialelor prin purtare directa cu greutatea sub 25 kg la maxim 50 m

to

8.50

9

Montarea radiatoarelor din otel tip panou, 22-600x1400

buc

120.00

10

Țeava din otel pt instalații montata la legaturile si coloane radiatoarelor, inclusiv fitingurile, avand diam. 1/2 " - 3/4"

rn

596.00

11

Țeava din otel pt instalații montata la coloane, inclusiv fitingurile, avand diam. 1/2" -1"

m

358.00

12

Țeava din otel pt instalații montata la distribuție, inclusiv fitingurile, avand diam. 1" -11/4"

m

176.00

13

Idem, 11/2"-2"

m

314.00

14

Robinet termostatic de 1/2", la tur radiatoare

buc

120.00

15

Montarea robinetului de echilibrare de 1/2", la retur radiatoare

buc

120.00

16

Robinet cu sfera si mufe, pentru golire, 1/2"

buc

42.00

17

Robinet de trecere si inchiaere incalzire 2"

buc

2.00

18

Set robinete reglare presiune diferențiala, cu tub de impuls, tur/retur coloane 1"

buc

20.00

19

Idem, 2"

buc

2.00

20

Bride susținere conducte 3/4" - l1

buc

180.00

21

Suporți si dispozitive pentru susținerea conductelor, având greutatea de până la 10 kg

kg

1000.00

22

Grunduirea conductelor si suporturilor din otel cu miniu de plumb în două straturi, avand diametrul peste 12 mm

to

5.00

23

Curățirea conductelor si suporturilor, de rugină cu peria de sârmă, având grosimi peste 12 mm.

to

5.00

24

Vopsirea conductelor si suporturilor, cu grund si vopsea de ulei, manual, având grosimi peste 12 mm.

to

3.50

25

Spălarea conductelor si instalațiilor interioare de incalzire centrala cu apă potabilă

mp

1300.00

26

Efectuarea probei de dilatare contractare si de funcționare a inst. de incalzire, supraf. corpurilor de incalzire fiind peste 500 m2.

mp

1300.00

27

Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a instalației de incalzire, suprafața corpurilor de incalzire fiind peste 500 m2.

mp

1300.00

28

izolarea conductelor de distribuție cu cochilii vata minerala de 3 cm grosime si folie Ai

m

490.00

29

Transportul materialelor prin purtare deirecta cu greutatea sub

25 kg la maxin 50 m

to

8.50

30

Apă pentru spălare, probe

mc

10.00

31

Energie electrică pentru probe.

kW

5.00

TOTAL LUCRĂRI INSTALAȚII TERMICE ÎNCĂLZIRE CU

RADIATOARE ȘCOALĂ

Nr.

Crt.

Denumire lucrare

UM

Cantitate

Preț unitar

Valoare (lei)

LUCRĂRI INSTALAT!! SANITARE

1

Demontarea țevii din oțel zincate, existentă în interiorul clădirii (conducte de legătură, coloane, conducte da distribuție, având diametrul de 1/2"- 1"

m

78.00

2

Demontarea țevii din oțel zincate, existentă în interiorul clădirii (conducte de legătură, coloane, conducte de distribuție, având diametrul de 11/4"- 2"

m

190.00

3

Montare țeava din otel, pentru instalații, inclusiv fitinguri, susțineri si treceri prin pereți si planșee montată în conducte de legătură, țeava având diametrul având diametru! l/2"-2"

m

78.00

4

Montare țeava din otel, pentru instalații, inclusiv fi'cinguri, susțineri si treceri prin pereți si planșee montată în distribuție, țeava având diametrul având diametru! l"-2"

m

190.00

5

Idem, cot cu suport pentru racord la obiectele sanitare, 0l6mm x 3/8"

buc

5.00

6

Idem, racord drept, 02Omm x 1/2"

buc

8.00

7

Idem, racord flexibil obiecte sanitare 3/8", cu lungimea 500mm

buc

15.00

8

Idem, racord flexibil obiecte sanitare 1/2", cu lungimea 500mm

buc

8.00

9

Montarea robinetului de reglaj, colțar, montat înaintea obiectelor sanitare, având diametrul de 3/8"

buc

15.00

10

Montarea robinetului de reglaj, coițar, si drept montat înaintea obiectelor sanitare, având diametrul de 1/2"

buc

8.00

11

Montarea robinetului de trecere cu ventil și mufă, având diametrul de 1/2"

buc

8.00

12

Idem, având diametrul de 3/4" (Dn20) - 2" (Dn50)

buc

6.00

13

Robinet de golire 3/4"

buc

6.00

14

Confecționarea și montarea țevii de protecție din țeavă de oțel neagră, la trecerea conductelor prin planșee, având diametrul exterior de 2"-2 1/2"

bUC

6.00

15

Confecționarea, montarea și cimentarea țevii de protecție din țeavă de oțel neagră, la trecerea conductelor prin ziduri, având diametrul de 11/4"-2"

buc

4.00

16

Montarea prin încastrare a brățării pentru fixarea conductelor din oțel sau material plastic, de alimentare cu apă, conductele având diametrul de Dn 15-Dn50

buc

40.00

17

Montare pompă de recirculare acm

buc

1.00

18

Demontarea țevii din fonta ( pentru canalizare) și a pieselor de legătură, pentru canalizare, având diametru! intre 50mm

m

22.00

19

Demontarea țevii din fonta( pentru canalizare) și a pieselor de legătură, pentru canalizare, având diametrul intre 75-110mm

m

32.00

20

Montarea țevii din material plastic, tub cu mufă pentru instalații de canalizare din PP ignifugă, montate în ghene de rigips, îmbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 40mm, cu lungimea lOOOmm

m

12.00

21

Idem, având diametrul de 50mm

m

10.00

22

Idem, având diametrul de lOOmm

m

32.00

23

Idem, cot, reducție, piesa de curățire 040-0110

buc

75.00

24

Idem, racord flexibil WC, 0llOm

buc

15.00

25

Montarea pieselor de legătură speciala, din PP ignifugă pentru canalizare, prin îmbinare cu mufă și garnitură de cauciuc, ramificație simplă, egală 040/45°

buc

15.00

26

Montarea pieselor de legătură speciale, din PP ignifugă pentru canalizare, prin îmbinare cu mufă și garnitură de cauciuc, ramificație simplă, egală 050/45°

buc

10.00

n

Idem, ramificație simplă, egală 0llO/45°/67°

buc

20.00

28

Idem, ramificație simplă, egaiă, redusă 05O/4Q/45°-87°

buc

22.00

29

idem, ramificație simplă, redusă 0110/40/45°

buc

14.00

30

Montarea sifonului de pardoseală din polietilenă, simplu, cu ieșire verticală/laterala având diametrul de 50mrn-lS0 mm

buc

4.00

31

Montarea căciulii de ventilație, din tablă, montate pe coloanele de aerisire din PP, având diametrul de lOOmrn

buc

4.00

32

Receptor de terasă 125 mm

buc

1.00

33

Suporți pentru susținerea conductelor pentru canalizare, suportul având greutatea până ia 2kg

kg

30.00

34

Demontarea unui lavoar, inclusiv accesoriile

buc

3.00

35

Demontarea unui vas de closet, complet echipat

buc

2.00

36

Demontarea unui vas de closet turcesc, complet echipat

buc

10.00

37

Demontarea unui pisoar, complet echipat

buc

2.00

38

Demontarea unui spaiator, complet echipat

buc

2.00

39

Demontarea unui sifon de pardoseală

buc

4.00

40

Vas pentru closet turcesc, complet echipat, pentru uz intens, amplasat în grupuri sanitare, cu rezervorul de spălare montat la înălțime, cu clapetă de acționare montată pe rezervor, inclusiv plutitor WC, ventil de scurgere, țeava de spălare din material plastic și manșon din cauciuc, racord flexibil, cot flexibil, rezervorul montat pe perete de rigips

buc

10.00

41

Vas pentru closet, complet echipat, din porțelan sanitar, pentru uz intens, amplasat în grupuri sanitare, cu rezervorul de spălare montat la semiînălțime, cu clapetă de acționare montată pe rezervor, inclusiv plutitor WC, ventil de scurgere, țeava de spălare din material plastic și manșon din cauciuc, racord flexibil, cot flexibil, rezervorul montat pe perete de rigips

buc

4.00

42

Vas pentru closet, complet echipat, din porțelan sanitar, pentru uz intens, pentru handicapați amplasat în grupuri sanitare, așezat pe pardoseală, având sifonul interior de tip P, cu ieșire verticală, cu rezervorul de spălare montat ia semiînălțime, cu clapetă de acționare montată pe rezervor, inclusiv plutitor WC, ventil de scurgere, țeava de spălare din material plastic și manșon din cauciuc, racord flexibil, cot flexibil, rezervorul montat pe perete de rieios

buc

1.00

43

Montarea unui lavoar din porțelan sanitar, pentru uz obișnuit/ intens, amplasat în grupuri sanitare, având țeava de scurgere din material plastic, cu ventil de scurgere racord 1 1/4", cu sifon pentru lavoar din alamă tip butelie 11/4", cu racord PP04Omrn, montat pe console fixate pe perete din rigips, elemente de prindere (inclusiv racord flexibil 1/2")

buc

4.00

44

Montarea unui lavoar din porțelan sanitar, pentru uz obișnuit/

intens, amplasat în grupuri sanitare pentru handicapați, având țeava de scurgere din material plastic, cu ventil de scurgere racord 11/4", cu sifon pentru lavoar din alamă tip butelie 11/4", cu racord PP04Omm, montat pe console fixate pe perete din rieios (inclusiv racord flexibil 1/2")

buc

1.00

45

Montarea unui spaiator, având țeava de scurgere din material plastic, cu ventil de scurgere racord 11/4", cu sifon pentru lavoar din alamă tip butelie 11/4", cu racord Pp05Omm, montat pa console fixate pe perete din rigips (inclusiv racord flexibil 1/2")

buc

2.00

46

Montarea unei săpuniere (dispenser săpun lichid)

buc

5.00

47

Montarea unei port-hârtii din porțelan sanitar

buc

15.00

48

Montarea unei port-hârtii pentru șervetele de mana, pe perete din zidărie

buc

4.00

49

Montarea unei oglinzi sanitare, din semicristal, cu marginile șlefuite, având dimensiunile 5x500x700mm

buc

4.00

50

Montarea bateriei amestecătoare stativă pentru lavoar, inclusiv pentru handicapați, obișnuită, având diametrul de 1/2"

buc

5.00

51

Montarea bateriei amestecătoare stativă pentru spălător, având diametrul de 1/2" (inclusiv racord flexibil 1/2")

buc

2.00

52

Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord 3/8 - 1/2"

buc

26.00

53

Demontarea unui robinet de trecere pentru țeava de plumb sau oțel, având diametrul de 3/8 -11/2"

buc

18.00

54

Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a instalației de apă rece și caldă, executată cu conducte de oțel, având diametrul cuprins între 3/8"-2"

m

268.00

55

Efectuarea probei de funcționare a instalației de apă rece, executată cu conducte de oțel, având diametrul cuprins între 3/8" 2"

m

134.00

56

Efectuarea probei de etanșeitate și funcționare a instalației de canalizare, executată cu conducte din PP, conducta având diametrul lOOmm, inclusiv

m

54.00

57

Spălarea instalației de apă rece și caldă, executată cu conducte din PP-R, având diametrul cuprins între 16- 65rnm

m

268.00

58

Transportul prin purtare directa, al materialelor comode, cu greutate sub 25kg, la maxim 50m

to

0.50

59

Idem, materiale incomode

to

0.50

60

Idem, cu greutate peste 25kg, la maxim 50m

to

0.20

61

Izolarea conductelor cu cochilii din vată minerală, cașerată cu aluminiu, cu grosimea de 20mm, pentru conducte cu diametrul până la 40mm inclusiv

rnp

42.00

62

Izolarea conductelor cu cochilii din vată minerală, cașerată cu aluminiu, cu grosimea de 20mm, pentru conducte cu diametrul mai mare de 50mm inclusiv

mp

86.00

63

Apă pentru probe

mc

5.00

TOTAL LUCRĂRI INSTALAȚII SANITARE ȘCOALĂ

ECHIPAMENTE INST.SANITARE

1

Pompă recirculare acrn

1 buc I

1.00 !

TOTAL    |    |

Proiect nr.

Reabilitarea clădirii Școlii nr.135 cu extindere clădire săli de clasă

Beneficiar

PBG^r

060/2016

Școala Gimnazială nr. 135

Faza DAU

Calea Ferentari, nr.72

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE PENTRU REABILITAREA CLĂDIRII ȘCOLII NR.135 CU EXTINDERE CLĂDIRE SĂLI DE CLASĂ

Calea Ferentari, nr. 72, sector 5, București

PBG^F '

MANAGEMENT » ENGIHEERING

CUPRINS

CONȚINUT CADRU conform HG 28/9 ianuarie 2008 al documentației de avizare a lucrărilor de investiții

A.PIESE SCRISE

DATE GENERALE

1.    Denumirea obiectivului de investiții;


2.    Amplasamentul (județul,localitatea, strada, numărul);,

3.    Titularul investiției;    //

4.    Beneficiarul investiției;

5.    Elaboratorul documentației.

DESCRIEREA INVESTIȚIEI

\ \ -<L    \    /WCa /    1 f

1.Situația existentă a obiectivului de investiții:    \-Ț ,?/    ■

-starea tehnică,din punctul de vedere al asigurării cerințeîbr-es'ențiale de calitateîn construcții,potrivit legii;

.-t    ' f'! '7 pO

-valoarea de inventar a construcției;


-actul doveditor al forței majore,după caz;

2.Concluziile raportului de expertiză tehnică/audit energetic;

-prezentarea a cel puțin două opțiuni;

-recomandarea expertului/auditorului energetic asupra soluției optime din punct de dezvoltare în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții.

DATE TEHNICE ALE INVESTIȚIEI:

1.    descrierea lucrărilor de bază și a celor rezultate ca necesare de efectuat în urma realixărîMuefărîtor-de-băză

2.    descrierea,după caz,a lucrărilor de modernizare efectuate în spațiile consolidate/reabilitate/feparate,;,

3.    consumuri de utilități;


ajnecesarul de utilități rezultate,după caz în situația executării bjestimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități.

DURATA DE REALIZARE Șl ETAPELE PRINCIPALE,

-graficul de realizare a investiției

COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

1.    Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului gend

2.    Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare

INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENȚEI ECONOMICE: -analiza comparativă a costului realizării lucrărilor de intervenție i

SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI

Sursele de finanțare a investiției se constituie în conformitate cu legislația în vigoare și constau în fonduri proprii,credite bancare,fonduri de la bugetul de stat/local,credite externe garantate sau contractate de stat,fonduri externe nerambursabile și alte surse legal constituite.

ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI

l.număr de locuri de muncă create în faza de execuție

2..număr de locuri de muncă create în faza de operare

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

l.valoarea totală,inclusiv TVA (mii lei) (în prețuri - luna, anul, (în prețuri - luna, anul,l euro =...........lei))

PBG^ar ~

M A N A GE ME NI & ENGINE

din care :

-construcții montaj(C+M)

2.eșalonarea investiției (INV/C+M) -anul I

-anul II

3.    durata de realizare (luni);

4.    capacități (în unități fizice și valorice);

5.    alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția, după caz.

AVIZE Șl ACORDURI DE PRINCIPIU:

1.    certificat de urbanism

2.    avize de principiu privind asigurarea utilităților(electric,energie termică,apă canal etc.)

3.    acord de mediu


4.    alte avize și acorduri de principiu.

B.PIESE DESENATE

1.    Plan amplasare în zonă

2.    Plan general (1:2000,1:500)    ,,    •.

U \    V-* tv- / oi?

3.    Planuri și secțiuni generale de arhitectură, rezistență ,instalații, inclusiv planuri de coordonare așpecialităților

4.    Planuri speciale ,dacă este cazul.    \\ ’•>< \PBG^r -

MAWACtMÎNTR ENG1HEERIKA. Piese scrise


DATE GENERALE

1.    DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:

2.    AMPLASAMENTUL (județul, localitatea, strada, nr/

3.    TITULARUL INVESTIȚIEI:

4.    BENEFICIARUL INVESTIȚIEI:

5.    ELABORATORUL DOCUMENTAȚIEI:


//


Reabilitarea clădirii Școlii nr. 135 cu extindere clădire săli de clasă București, Calea Ferentari, nr. 72, sectorul 5 Primăria Sectorului 5

Școala gimnazială nr.135

PBG MANAGEMENT & ENGINEERING SRL,

bd. Aviatorilor nr„(63,.etaj 5, birou 1, sector 1, București

... , . .


Descrierea investiției


/Z ,'</ A N M x / *•<-    c Ț 1 J

/ O {    -c-

o ’


1. situația existentă a obiectivului de investiții: A

Situația existentă - Arhitectură    j' U ' \

\\ V" \    V—x9> ,

Construcția școlii nr. 135 a fost proiectată și executată în anul 1948 Și a'fost renovată in anul 2003 (nu a fost

\\    ,    \ 4 a’Q    6 .

consolidată și nici reabilitată termic dar a fost renbvatăȚn totalitate interior-exterior);

-    /.. f! N L> ■ '■ e ■ y

Incinta are o forma pentagonală care se învecinează la Nord cu un centru comercial Kaufland și alei publice de acces la blocuri de locuințe P+4, la Est și Sud cu str. Intrarea Ferentari,'Tăr ia Vest, cu strada Cartojani. Clădirea actuală a școlii are, in plan, forma de L fiind formata din doua tronsoane alipite si este amplasată la stadă pe latura de sud si vest. Accesul principal în incintă, se face din stada Intrarea Ferentari atât pentru pietoni cât și pentru autovehicule, ocazional fiind folosit și accesul secundar din strada Intrarea Cartojan. Accesul principal în clădirea școlii se face pe fațada Est, iar accesul in și din curtea școlii se face pe fațada de Nord prin trei intrări situate la nivelul terenului. Nivelurile de învățământ din unitate sunt primar și gimnazial - școală generală, clasele 0-4 si gimnazială, clasele 5-8 Efectivul de elevi din școală este de aproximativ 900, cuprinși in 32 de clase.

In prezent procesul de invățământ se desfășoară in trei schimburi de a lur^L-uf^rzil'e cu dufatarțțe'ftTyatamânt de 40-45 min.

Complexul este în subordinea Primăriei Sectorului 5 și este folosit/faenfru ^ctiț/ifati etiu-cațio'naleȚ.lâ\ nivel primar și gimnazial.


Plan de incadrare in zona


PBG^r ~

MANAGEMENT & ENG1NEESING

Din punct de vedere funcțional școala are în parter un nod de circulație aferent intrării principale, cu distribuție spre sala de festivități, din latura estică, spre birourile conducerii școlii sau ale personalului (secretariat, director, cancelarie, cabinet medical, cabina control acces, grup sanitar pentru profesori), spre culoarul de acces la cele patru clase din parter și spre o scară de acces la etaj, demisol și curte. Un grup sanitar pentru băieți este amplasat în extrema vestică a clădirii adiacent celei de a doua scări. în etaj sunt amplasate pe latura sudică, ca și în parter, patru clase cu câte o anexă pentru material didactic, grupul sanitar fete, o arhiva și cele două scări. în latura estică sunt amplasate două săli de clasă, două săli de studiu- laboratore și o sală de gimnastică. în demisol sunt: zona semiinternat (sala de clasa, sala de mese, holuri acces, doua oficii, depozit) , doua case de scară, grup sanitar, laborator informatică, săli de studiu, biblioteca, magazie, vestiar personal, centrala termică, spatii tehnice.

Regimul de înălțime al clădirii existente este Demisol+Parter+lEtaj. La corpul cu amfiteatrul respectiv latura estica zona de demisol este parțială.

Clădirea are o înălțime de nivel de 3,80 m, și o înălțime liberă de 3,60 m, atât la parter cât și la etajul 1. înălțimea de nivel a demisolului este de 3 m, iar cea liberă este de 2,75m. Cota 0,00 este la circa 1.20m deasupra trotuarului perimetral.

Circulația pe verticală se realizează prin intermediul a două scări din demisol până in etajul 1. Pe palierele intermediare intre parter și subsol se găsesc, la nivelul terenului, ieșirile spre curtea școlii. In zona de servicii din subsol mai este amplasată o scară pentru aprovizionare care leagă subsolul de curtea școlii.

Constructiv cele două tronsoane alipite au o structură de zidărie portantă din cărămidă plină de 28 cu 14 cu 8cm, cu sâmburi din beton armat, grinzi, planșee și scări monolite, din beton armat. Pereții exteriori sunt de 42 cm iar cei interiori de compartimentare sunt de 28 sau 14 cm. Acoperișul este cu pod, cu șarpantă de lemn. învelitoarea este din tablă fălțută, cu panta foarte mică. Acoperișul cu șarpanta a fost realizat ulterior față de data dării în funcțiune a școlii. Finisajele exterioare sunt din tencuială drișcuită cu vopsea lavabilă, iar soclul înalt de 1.40cm este din tencuială de ciment buceardată. Treptele de acces ale intrării principale sunt placate cu granit.

Finisajele interioare sunt:

Pardoseli:    - placaj de gresie ceramică, integral la subsol, pe coridoare, holuri, grupuri sanitare în parter și etaj;

-    parchet de stejar în clase, anexele claselor, săli de studiu, birouri, sala de gimnastică,

-    mochetă în amfiteatru,

Pereți:    - Vopsitorii lavabile


-    Placaje din gresie ceramică în grupuri sanitare,

-    Lambriuri de protecție a pereților, din MDF h= 1

Tavane:    - Vopsitorii lavabile

-    tavane false casetate în grupurile sanitare,

-    tavane false din lamele de Al pe coridoare, holul de Tâmplăria exterioară este din aluminiu cu geam termopan Tâmplăria interioară este din MDF pe parter și etaj și din aluminiu în

Degradări, uzură, deficiențe, disfuncționalității, lipsuri și solicitări ale Tencuielile si finisajele exterioare sunt intr-o stare avansata de degradare prezentând exfolieri, desprinderi, urme de umezeală, decolorare puternica . Nu sunt glafuri exterioare la ferestre.

Alcătuirea și degradarea sistemului de îndepărtare a apelor de pe acoperiș a generat infiltrații si degradarea finisajelor exterioare si interioare.

învelitoarea din tabla este ruginită, jgheaburile si burlanele devarsa apa pluviala pe pereții exteriori,

In subsol sunt infiltrații pe latura dinspre curte datorita faptului ca platforma perimetrala a fost succesiv inaltata prin asfaltare si are pante spre clădire. S-a ajuns ca nivelul de acces sa fie la nivel cu pavajul curții. Totodată se poate

considera ca hidroizolatia demisolului pe conturul exterior este degradata in diverse zone.

Tamplaria exterioara si interioara este in general buna dar prezintă semne de uzura si defecțiuni la inchidere, etansare. necesitând reparații sau reglaje.

Deasemenea s-au constata deficiențe si lipsuri la clădirea existentă :

-    lipsa facilităților pentru acces a persoanelor cu dizabilități locomotorii

-    lipsa grupurilor sanitare pentru persoanele cu dizabilități locomotorii

-    lipsa sistemelor de avertizare la efracție.

-    lipsa ușilor rezistente la foc pentru separarea căilor verticale (scărilor) de evacuare în caz de incendiu.

-    clădirea existentă nu este termoizolată

Se solicită a fi atinse următoarele scopuri și executate următoarele lucrări:

Cerința principală este generare de spațiu pentru 4 săli de clasă ( prioritatea nr. 1), eventual mansardare corp școală existentă.

Reparații interioare și exterioare la clădirea existentă

-    rezolvarea problemelor ce generează infiltrații semnificative la nivelul demf^oJutuGlUnivaTul cafuia funcționează

cantina, internatul, biblioteca

-    refacerea hidroizolației - prost executată în 2003 sau neexecutată dejocd?

// ;>

-    zugrăvirea demisolului    ■

I ’

-    rezolvarea problemelor ce generează infiltrații semnificative la nivelul acoperișului,

’/


v \-

-    refacerea îmbinărilor din tablă ale învelitoarelor    \\->\ _ \<?r

-    refacerea burlanelor -înlocuirea jgheaburilor

-înlocuirii tavanului suspendat de pe holurile de la etajul 1

-    de înlăturat lambriurile din lemn cu material care se intreține ușor - H parapet pe holuri și in clase să fie ca cea a lambriurilor nu mai mici- H=1.20m

-    de recondiționat sau schimbat parchetul de lemn din clase

-    ușile din lemn se solicită a fi revizuite fiind fie găurite fie cu tocurile degradate.

-    se solicită suplimentarea cu un nou grup sanitar - nu se dorește înlocuirea toaletelor turcești decât dacă se înlocuiesc tot cu cele turcești dar model mai nou

-    se dorește revizuirea sau inlocuirea instalației de canalizare (după renovarea din 2003 la grupurile sanitare sunt zone unde din instalațiile de scurgere refulează foarte des - vezi zona de pisoare la grupurile sanitare băieți parter),

-    se dorește de înlocuit unele calorifere defecte.

-    legat de protecția radiatoarelor nu sunt necesare dar dacă se propune un sistem cie protecție se dorește să se poată scoate pentru curățenie


-    de înlocuit mocheta din sala de festivități

-    de schimbat jaluzelele — de găsit soluții impotriva insolațîe

-    trebuie ținut cont de sistemul de monitorizare care există

-    se dorește alt sistem de corpuri de iluminat - cel existent se dl Lucrări exterioare:

-    refacerea canalizării exterioare - redimensionare sau refacerea soluției

/CATO;

-    refacerea finisajului fațadelor

Pentru asigurarea desfășurării activități de învățământ la nivelul cerințelor actuale și punerea în siguranță a unității de învățământ trebuie remediate solicitările școlii și deficiențele constatate la fața locului prezentate mai sus.

pbg^f -

MANAGEMENT & ENGINEERING

Proiect nr.

060/2016

Faza DALI

Reabilitarea clădirii Școlii nr.135 cu extindere clădire săli de clasă

Beneficiar

Școala Gimnazială nr. 135

Calea Ferentari, nr.72

Situația existentă - Structură

Școala Gimnazială nr.135, situată în Calea Ferentari, nr.72, sect.5, București, este compusă din două tronsoane separate cu rost de tasare, dilatație și seismic.

Structura executată a fost proiectata în conformitate cu cunoștințele epocii in care a fost executata, în concepție gravitațională.

Din punct de vedere morfologic construcția este amplasată pe un teren relativ plan, într-o zonă cu construcții cu regim de înălțime mediu Tronson 1 (școală)

Tronsonul cu funcțiune de școală are sistemul structural din categoria pereți structurali din zidărie de cărămidă dispuși în sistem celular, combinată cu un sistem de cadre și planșee monolite din beton armat, la care rezistența la forțe laterale este asigurată de pereții portanți. Cadrele perimetrale și cele interioare au rol de a prelua sarcinile verticale.

La fațadă sunt poziționați, la distanța de 2.70m stâlpi de 35x35cm legați cu grinzi de 25x35 la fațadă și 25x45 la interior. Planșeele și scările sunt din beton armat monolit. închiderea exterioară este realizată din zidărie de cărămidă de 42 cm. Distribuția în plan a pereților este aceeași la toate nivelele, pereții structurali fiind suprapuși pe verticală începând de la nivelul fundațiilor, ceea ce asigură un traseu continuu al forțelor seismice și gravitaționale la terenul de fundare. Planșeele nu prezintă discontinuități mari (goluri), deci asigură conlucrarea cu strucțpr-a^vertkstlă^entru transmiterea solicitărilor până la nivelul fundațiilor și de la acestea la terenul bun de fundar^PÎanș'eele I^ȘjȘs^ș^arter și etaj au

grosime de 10 cm. Planșeele au fost astfel realizate încât să constituie diafrffipnfe-Tigi^e-îr\prprțuUof';’’e<rpabile să

h ,    \ \

transmită și să repartizeze încărcările orizontale la elementele verticale. //Z/ •« - '    '    ’    >'

ll O

Structura clădirii școlii 135, este împărțită pe tronsoane.

Tronson 2 (Sală gimnastica+Sală Festivități)

Sistemul structural este din categoria pereți structurali din zidărie de cărarmda.dispusi în șistem.'celulaQcpmbinată cu un sistem de cadre și planșee monolite din beton armat, la care rezistența la 'forțg'laterale, ^ște âsigtfr^ța de pereții


portanți. Cadrele perimetrale și cele interioare au rol de a prelua sarcinile verticaîeZZ..'C La fațadă sunt poziționați, la distanța de 2.80m stâlpi de 35x35cm legați cu grinzi de 25x35 la fațadă și 25x45 la interior. Planșeele și scările sunt din beton armat monolit. închiderea exterioară este realizată din zidărie de cărămidă de 42 cm. Distribuția în plan a pereților este aceeași la toate nivelele, pereții structurali fiind suprapuși pe verticală începând de la nivelul fundațiilor, ceea ce asigură un traseu continuu al forțelor seismice și gravitaționale la terenul de fundare. Planșeele nu prezintă discontinuități mari (goluri), deci asigură conlucrarea cu structura verticală pentru transmiterea solicitărilor până la nivelul fundațiilor și de la acestea la terenul bun de fundare, Planșeele la demisolul parțial, parter și etaj, au grosime de 10 cm. Planșeele au fost astfel realizate încât să constituie diafragme rigide în planul lor, capabile să transmită și să repartizeze încărcările orizontale la elementele verticale.

Infrastructura Fundațiile sunt de tipul fundații continue, amplasate sub pereții structurali.

Fundațiile sunt alcătuite dintr-un bloc de beton simplu și un cuzinet din beton armat.    xprin

dispunere și alcătuire, asigură rigiditatea și capacitatea necesară pentru a transmit

mod uniform; nu s-au constatat tasări diferențiale sau deformații remanente vizunie. Z    \\

Situația existentă - Instalații termice, sanitare și electrice Instalații termice

Alimentarea cu energie termică, apă caldă 80/60°C, se face de la centrala termi bună stare de funcționare, cu 2 cazane de 188 kW fiecare, un boiler de 500 I, un armături etc.

Pentru clădirea școlii, instalațiile de încălzire sunt realizate cu corpuri statice, radiatoare dmîfS^rp-panou, degradate, cu funcționare defectuoasă, cu conducte din oțel, parțial deteriorate, mai ales în grupurile sanitare șiPBG^ar

MANAGEMENT»ENGINEERIN6

Proiect nr.

060/2016

Faza DAU

Reabilitarea clădirii Școlii nr.135. c

extindere clădire splfâe'clașă

z/ pil (*} A* Zz ,    •

J

Beneficiar

Școala Gimnazială nr. 135

Calea Ferentari, nr.72

//    x m A nj /

/> O /a r

spațiile comune.    l! C", /    zC'r''

" s<l

Instalații sanitare

l ! L nwî 1 *3 i tu    ț4c_uZ(


//Z/ x    \r


Alimentarea cu apă rece potabilă se realizează din rețeaua orășenească. în incintă există urt cămin de branșament


echipat cu apomentru. De aici apa rece se distribuie către toți consumatoriirToate obiectele sanitare din clădire sunt alimentate cu apă rece/caldă de consum și sunt racordate lâ instalația de canalizare exterioară. Instalația de alimentare cu apa rece/calda de consum este amplasată la plafonul dențișoluluirdistribuția fiind arboreșcentă.

Apele uzate menajere și cele pluviale sunt colectate separat până la căminele exterioare de canalizare.

Instalații electrice

Alimentarea cu energie electrică se face prin intermediul firidei de branșament poziționată pe peretele exterior al clădirii. Se vor face verificări, în funcție de starea firidei de branșament și de contractul încheiat cu SC Enel Distribuție dacă este cazul să se facă înlocuirea firidei de branșament. Din firida de branșament este alimentat tabloul general poziționat în parter. Pe fiecare nivel există tablou secundar de distribuție.

Iluminatul normal este realizat prin intermediul corpurilor de iluminat fluorescente și spoturi, montate încastrat în plafonul fals. Se vor face verificări și se vor înlocui corpurile de iluminat defecte. Comanda iluminatului realizează local prin intermediul întrerupătoarelor/comutatoarelor. Instalația de iluminat va fi completată cu instalație de iluminat de siguranță (iluminat de circulație, iluminat de evacuare, iluminat pentru marcarea hidranților). Pentru asigurarea timpului de funcționare și punere în funcțiune a iluminatului de siguranță a fost prevăzută o i

Instalația de prize va fi verificată și completatLcitprizeîfiJșboratorul de informatică (câtș^f    \vor

fi alimentate dintr-un tablou electric-T-t^foî,m<țică și-pri/gf^mtoj videoproiectoare. siguranță și prize va fi realizată în ca^d^xVl3x^-^'T^pnt^fci thb de protecție sau/

Pentru protecția împotriva trăsnetuftiț^'foștp'j|^z6tălnstâlațiâ^e^aptare cu dispoz

coborâri către prizele artificiale de jăfchânț prevăzutei.. , i

i \ K    , a    \

Instalațiile de curenți slabi cuprindminstala'ția-demetecție și semnalizare a începuturilor

\\ * Px'    . J/

obligatorie conform P118-3/2015, instalație dQ^ypce-dcțțeXpentț-iyiaboratorul de informatic^    r) și

...... ■ ‘ 7 °


in

Instalațiile electrice de iluminat normal, prîzejortd"sPirețajgffîle de protecție contra tensiunilor accidentale de contact si a tensiunilor atmosferice au fost executate in funcție de normele vechi, in vigoare la data executării acestora. Se vor face verificări astfel incat instalațiile electrice sa corespunda normelor in vigoare.

Starea tehnică din punct de vedere al asigurării cerințelor esențiale de calitate în construcții potrivit Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții

Pentru obținerea unor construcții de calitate corespunzătoare sunt obligatorii realizarea și menținerea, pe întreaga durata de existenta a construcțiilor, a următoarelor cerințe fundamentale aplicabile:

A. Rezistență mecanică și stabilitate;

Construcția a fost proiectată în perioada în care în România nu existau norme de protecție seismică, aceasta a fost calculată în concepție gravitațională. Abia după cutremurul din 1977, atât prevederile referitoare la proiectarea antiseismică a clădirilor cât și cele privind proiectarea structurilor cu pereți structurali din zidărie, au căpătat o fundamentare științifică la nivelul cunoștințelor în domeniu pe plan mondial bazate pe particularitățile de manifestare a seismelor din țara noastră. Astfel se poate aprecia global că în raport cu prevederile cuprinse în generația actuală de norme tehnice, construcția în ansamblu posedă o conformare generală favorabilă la acțiuni seismice. Urmare informațiilor culese din teren și pe baza constatărilor făcute la fața locului, clădirea s-a comportat satisfăcător la seismele de mare intensitate menționate în expertiza tehnică. De asemenea, construcția s-a comportat bine la încărcările gravitaționale pe întreaga ei durată de exploatare, iar lipsa unor fisuri majore indică inexistența unor tasări ale terenului de fundare


stalație de supraveghere video pe crtkidâoi^efșf;îrț.e^t^ri&r.


PBG^ar ~

MANAGEMENT 8 ENGINEERING

încadrarea construcției în clase de risc seismic

Valorile celor trei indicatori, măsuri ale performanței seismice așteptate a construcției, trebuie considerate ca servind numai pentru orientare în decizia de încadrare a construcției într-o anumită clasă de risc seismic.

Decizia privind încadrarea clădirii într-o anumită clasă de risc trebuie să fie rezultatul unei analize complexe a ansamblului condițiilor de diferite naturi. Investigațiile efectuate au avut scopul de a identifica verigile slabe ale sistemului structural și deficiențele semnificative ale elementelor nestructurale. Odată identificate, aceste deficiențe trebuie ierarhizate din punctul de vedere al efectelor potențiale asupra stabilității structurii în cazul atacului unui cutremur puternic și al riscului de pierdere a vieții oamenilor și de vătămare a acestora, sau a pagubelor materiale, în luarea deciziei de încadrare în clase de risc seismic, s-a avut în vedere zona seismică în care este amplasată construcția, precum și alte criterii privind alcătuirea construcției, comportarea în exploatare și la acțiuni seismice, cum sunt:

*    regimul de înălțime : Demisol+P+IE

*    vechimea construcției (aproximativ 68 ani);

*    sistemul structural - pereți structurali din zidărie simplă nearmată cu stâlpișori din beton armat

*    conformarea structurală - gradul de îndeplinire a condițiilor d_gjșU€ățțurg_- R 1; Ri = 100 %


U A © & Ax RZ = 80 %

-


*    gradul de afectare structurală - R2;

îR 3 = 72 %; Rv3

= 77 % - Tronson 1 R.,3 = 69 %; Rv3 = 63 % - Tronson 2

starea elementelor nestructurale (corespunzătoarei/ /.SWv    Aii

ÎQ    fc’l H

Din punct de vedere al riscului seismic, în sensul efectelor pțoba^Be-ale unorîHtreraiwe, caracteristice

amplasamentului, asupra construcției existente analiziabs^n aces,fc>caz, aceasța se poate încadra în clasa Rslll, care

x,. ’ v. x K //

cuprinde construcțiile care sub efectul cutremurului dewoiectare pOfprezenta degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările ri^sțj$(Sviîa)eȚ».d-t'-fi'^fri'portante;


*    gradul de asigurare structurală seismică - R3

B. Securitate la incendiu:

Construcția existentă are destinația de unitate de învățământ și se înscrie în lista categoriilor de construcții care se supun avizării și autorizării privind securitatea la incendiu. ( HG nr. 571/2016 )

Clădirea are gradul II rezistență la foc, cu risc mic de incendiu și amplasarea ei respectă distanțele minime normate față de clădirile învecinate.

Accesul autospecialelor de stingere a incendiilor și a mijloacelor de 0rețet^eiși-sâivare,se văface prin intermediul străzilor și aleilor din incintă adiacente clădirii, acesta fiind permis pe toate laturile construcției.

Căile de evacuare în caz de incendiu sunt cele care fac legătură cu exteriorul, păstrându-se cele inițiale , dar se vor prevede masuri pentru punerea în siguranță la foc, conform normativelor în vigoare‘'(Pll$-99)p’!

Casele de scară nu sunt delimitate de culoare prin uși la toate nivelurile fiind necesară prevederea lor.

Clădirea este dotată cu instalație de stingere a incendiului - hidranți.interiori - est^in^ă necesară aducerea la normele actuale. Se propune și înlocuirea ușilor de acces în scoală cu uși etanșe la foc conform.normelor în vigoare

C. Igienă sănătate și mediu înconjurător:

în vederea asigurării normelor de igienă și sănatatea oamenilor se vor lua măsuri de menținere a igienei spațiilor interioare ale construcțiilor, prin metode tradiționale, cât și a spațiului exterior aferent.

Toate grupurile sanitare sunt prevăzute cu instalație de alimentare cu apă caldă/ rece precum și canalizare, încălzirea este asigurată cu radiatoare cu agent termic asigurat de centrale proprii.

Evacuarea apelor uzate este asigurată prin legarea la rețeaua orășenească.

Deșeurile sunt sortate, compactate și depozitate în europubele amplasate într un spațiu anume destinat prevăzut cu

PBG^ar ~

MANAGEMENT & ENGINEERINGventilație naturală, apă și canalizare aferentă întreținerii curente.

D. Siguranța și accesibilitate în exploatare

Accesul principal în incintă, se face din stada Intrarea Ferentari atât pentru pietoni cât și pentru autovehicule,

ocazional fiind folosit și accesul secundar din strada Intrarea Cartojan. Accesul principal în clădirea_școlii se face pe

fațada Est, iar accesul in și din curtea școlii se face pe fațada de Nord prin trei intrări situate la. nivelul terenului.

Datorita extinderii clădirii scolii pe latura de vest actualul acces secundar in curte selva,mUtâ pe/jatura'ndrdicâ-Vestica a . ...    //

incintei.    A' A Ap Va \ A


//

l r

/.f

H


\\


Facilitățile de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități lipsesc in prezent.

Nu există grupuri sanitare speciale pentru persoanele cu dizabilități Clădirea dispune de case de scară izolate, prevăzute cu rampe și trepte dimensionate conform STAS 2965, cu parapeți și balustrade care corespund STAS 6131 și Normativ pentru proiectare construcții civile - NP068 02 /2002 Finisajele interioare de la pereți și tavap^fe^^ț^qSrf^eigienizare, pardoselile deteriorate parțial necesită lucrări de reabilitare sau înlocuire, etc.

mediul ferestrelor prevăzute pe fațadă, iar iluminatul


07


prevederile Normativ I 7/2011, îngropat.

Pentru satisfacerea cerinței de siguranerală existentă. Imobilul va fi echipat cu instalații potriva tensiunilor accidentale, în concordanță cu '230V vor fi cu contact de protecție și se vor monta


•    Normele Generale de Protecția Muncii

•    STAS 2965 - Scări ;

•    STAS 6131 - Parapete, balustrade

•    Normativ C 35-82 - Pardoseli

•    NP068-02 /2002 Normativ pentru proiectare construcții civile din pu exploatare


•    NP010/1997 Normativ privind proiectarea, realizarea si exploatarea con1

E.    Protecția împotriva zgomotului:Construcția dispune de vitraje izolante, materiale de finisaj care atenuează zgomotul de impact din clădire.

Nu există tratamente acustice speciale.

Ansamblul, având funcțiunea publică de învățământ, nu reprezintă o sursă de poluare sonoră care să necesite luarea de măsuri speciale de protecție în acest sens. Prin realizarea extinderii clădirii scolii pe latura vestica, platoul de adunare si pentru recreație va fi inconjurat pe trei laturi de corpuri de clădiri ale scolii. In plus se preconizează si dotarea scolii cu o sala de sport care va inchide si latura nordica a incintei. Spatiile invecinate vor fi astfel protejate suplimentar de zgomotul creeat in timpul recreațiilor.

F.    Economia de energie și izolarea termică:

Clădirea școlii nu este reabilitată termic.

Clădirea nu dispune de dispozitive de umbrire realizate din construcție.

Nu sunt montate geamuri fotoabsorbante sau senzori pentru controlul iluminatului artificial.

Inexistenta sistemelor de ventilație mecanică nu permite evaluarea cantitativă și calitativă a pierderilor de aer respectiv energie termică prin elementele anvelopei.

Clădirea nu este prevăzută cu sisteme arhitectural-constructive de control solar pasiv sau sisteme pasive de captare a radiației solare de tipul Spațiu Solar.


PBG^aF

MANAGEMENT & E N G f N E E fi I N G

Construcția nu a fost prevăzută prin proiect cu sisteme de ventilație mecanică, de condiționare și răcire a aerului pe perioada sezonului cald.

Lucrările de rebilitare termică prevăzute vor conduce la creșterea confortului interior, a performanței energetice, respectiv reducerea consumurilor energetice pentru încălzirea spațiilor interioare. Consumul anual specific de energie calculat pentru incalzire va scadea sub lOOkwh/mp arie utila. Lucrările sunt bazate pe,attdittrJ^Bergetic al clădirii și pe concluziile expertizei tehnice, din care rezulta că nu sunt necesare lucrări de conșdficJaret ■


Valoarea de inventar a construcției:

Valoarea de inventar a construcției este de 5 720 990 ron.

-    Actul doveditor al forței majore,după caz:

nu este cazul

Concluzii si eecomandări ale raportului de expertiză tehnică privind reabilită^eâlermjea.și alipirea lâ'cafcan

-    Principalele lucrări de intervenție privind reabilitarea termică și de creșterea;petfSrrriaciț-ei energetice, în conformitate cu OUG nr.18/2009 cu modificările și completările ulterioare, OUG nr.63/2012, GP 123-2013, SC 007-2013, se vor executa conform proiectului tehnic verificat și avizat conform Legii 10 - Legea calității în construcții și conform indicațiilor și recomandărilor din auditul energetic. Constructorul care efectuează lucrările de termoizolare a fațadei are obligația de a sesiza dirigintele de șantier și proiectantul în cazul în care se constată avarii în elementele structurale ale clădirii, vizibile pe fațadă, constând în fisuri, crăpături, segregări, etc. Remedierea degradărilor se va face pe baza unei comunicări date de proiectant vizată de expertul tehnic și verificatorul proiectului. Recomandăm ca remedierea degradărilor elementelor structurale, constatate numai după înlăturarea stratului de tencuială neaderentă, a zonelor cu beton segregat și pregătirea suprafețelor suport, să se execute înainte de lucrările propriu-zise de reabilitare termică. Fiecare placă termoizolantă a termosistemului compact se va lipi pe toată suprafața, iar fixările mecanice se vor executa numai în panourile de zidărie sau în zonele neutre (fără armătură) ale elementelor structurale (conf. GP123-2013, cap.III, secțiunea a 2-a, art.18, lit.b). Componenta termoizolantă și componenta de protecție și finisaj se vor aplica pe pereții exteriori, numai după efectuarea operațiunilor de pregătire a acestora și care constau în:

-    localizarea și înlăturarea porțiunilor de tencuială neaderentă și a zonelor cu beton segregat sau cu alte degradări;

-    înlăturarea tencuielilor afectate de mucegai, alge, licheni, mușchi, etc. și a placărilor ceramice (dacă este Cazul);

-    curățarea de rugină și protejarea anticorozivă a armăturilor vizibile    />'    f’1    "'\

-    rectificarea tencuielii pe suprafețele decopertate, curățate și desprăfuite, precum și acoperirea armăturilor, utilizându-se mortar compatibil


i ’■

-    injectarea eventualelor fisurilor în pereți, stâlpi și grinzi cu rășini epoxidice

-    verificarea stării betonului și armăturilor din pereții și planșeul de peste demisol

-    verificarea, remedierea sau înlocuirea, acolo unde este necesar, a tuturor conductelor ca're deservesc'construcția 7

. -z—<    A, ■■ C-V/z.

-se va acorda atenție deosebită respectării măsurilor prevăzute pentru îndepărtarea apelor din zona fundațiilor, a măsurilor de izolare a rostului dintre trotuarul de protecție și soclul construcției, integritatea conductelor de alimentare cu apă și canalizare

-    demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadă, precum și remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție

-    repararea și refacerea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura imobilului expertizat

-    verificarea etanșeetății învelitorii din tablă, a jgheaburilor și burlanelor și înlocuirea acestora pe zonele și porțiunile în care acestea sunt degradate și deteriorate

-    verificarea și eventuala înlocuire a elementelor structurii din lemn a șarpantei care sunt necorespunzătoare tehnic

PBG^ '

MANAGEMENT & ENGINEER1NG

-    în urma analizei făcute se apreciază că structura prezintă un grad adecvat de siguranță privind "Cerința de siguranța a vieții". în baza metodologiei de calcul se poate afirma că nu există :

-    deficiențe de alcătuire care să favorizeze ruperea fragilă

-    fenomene de instabilitate manifestate în timp

-    încărcări suplimentare din termosistem

-    Modificările rezultate în urma reabilitării termice nu vor influența starea actuală a structurii și comportarea la solicitări seismice și gravitaționale. Prin executarea lucrărilor de reabilitare termică clasa de risc seismic și gradul de asigurare structurală seismică al clădirii nu se schimbă. Din punct de vedere al stării de solicitare la încărcări statice construcția analizată suportă modificări nesemnificative, motiv pentru care apreciem că intervenția pentru reabilitare termică se poate face fără afectarea stării de echilibru actual al structurii și fără a fi necesare măsuri de reabilitare structurală.

Pe toată durată de execuție a lucrărilor, pentru eliminarea oricăror accidente de muncă, se vor lua de către constructor toate măsurile pentru cunoașterea, însușirea și respectarea de către toți lucrătorii implicați în lucrare,.^obligațiilor ce decurg din normele de protecția muncii în vigoare la data începerii lucrărilor de execuție.


-    Lucrările de reabilitare termică, vor fi executate de firme specializate, numai după .cunoașterea..

7/ zd'o M Â

proiectului și a detaliilor. Lucrările trebuie executate de echipe de muncitori calificați șUtj îrrdru'njar.eamp și sub supravegherea dirigintelui de șantier, atestat de MLPAT.

Propuneri și recomandări privind construirea extinderii clădiri „Săli de clasă" u £    ■    -'•••' îîl 1

-    Se propune construirea unei extinderi având destinația de săli de clasă, cu regim de Î^JjmeTlemisol+Parțeț+Etajiy

-    înălțimea demisolului va fi de 3.00m iar a parterului și etajului de 3.80m. Peste plan'ieCÎTde,la etajse' va-exeduțf/o șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă. Planșeul de peste etaj se va termoizola cu vată mkjerttă. lia^alțicăt'> '

-    Această clădire va avea o structură de tip cadre ortogonale din beton armat monolit (stâlpi și'gribzfjAcijplanșee din beton armat monolit, fundații continue realizate cu tălpi din beton simplu și cuzineți din beton armat, pe zona cu spații tehnice și cameră pubele și fundație tip radier sub adăpostul de apărare civilă. înălțimea și configurația radierului va respecta prevederile din „Normativ privind proiectarea fundațiilor de suprafață" indicativ NP 112-2014 și din codul de proiectare P100-1/2013. Presiunea convențională, în gruparea fundamentală de încărcări are valoarea de pCOnv = 250 kPa, la adâncimea de 1.40m și pentru fundații cu lățimea de 0.60m. Valoarea presiunii de calcul va fi corectată conform prevederilor din normativul NP 112/2014. în conformitate cu normativul NP074-2014, lucrarea se încadrează în categoria geotehnică 2 cu risc geotehnic moderat. Adâncimea maximă de îngheț în zona amplasamentului este de 80-90cm de la suprafața terenului. Terenul bun de fundare este pe argilă prăfoasă cafenie-gălbuie plastic vârtoasă. Nivelul apei subterane nu a fost întâlnit până la adâncimea de 6m de la suprafața terenului.

-    Demisolul va fi prevăzut cu adăpost de apărare civilă (ALA).

-    Pereții adăpostului au grosimea de 40cm realizați din beton armat monolit.

-    Suprastructura se va realiza din cadre ortogonale (stâlpi + grinzi) din beton armat cu clasa de beton minim C20/25 turnat monolit, dimensionate corespunzătoare pentru limitarea deplasărilor laterale a construcției la acțiuni seismice și preluarea sarcinilor seismice și gravitaționale. Stâlpii au dimensiuni de 40x40cm, 45x60cm, 40xl65cm, 45x45cm. Grinzile vor avea dimensiunile secțiunii transversale de 25x40cm, 30x55cm, 25x45cm, 30x45cm, în funcție de mărimea deschiderii și a sarcinilor aferente acestora. Planșeele de peste demisol, parter și etaj s-au prevăzut din beton armat în soluție monolită cu grosimea de 13-15 cm. Excepție face placa de peste adăpostul ALA, care va fi de min. 20cm grosime. Pereții interiori și exteriori sunt din zidărie de 25 și 30cm, iar cei de compartimentare sunt de 14cm. Pentru asigurarea condițiilor de rezistență și durabilitate, compozițiile diferitelor tipuri de betoane trebuie să respecte parametrii specificați în normativul NE 012/1-2007. Distribuția sarcinilor permanente, temporare și seismice se va realiza prin intermediul planșeului din beton armat monolit, la grinzile de beton armat apoi la stâlpii de beton armat

PBG^ ~

MANAGEMENT & ENGINEERINGpână la infrastructură (fundații și teren).

Recomandări și concluzii privind alipirea la calcan

-    între extindere și corpul existent al clădirii școlii, se va prevedea un rost de 5cm între planșeele de la același nivel și de 50cm între structura verticală a extinderii în zona de alipire cu clădirea școlii și de minim 5cm între fundații. Aceste rosturi se vor închide cu profile speciale de rost sau cu polistiren extrudat.

-    Pentru a nu afecta siguranța și stabilitatea clădirilor existente, pe zona de cuplare cu acestea, nu se vor face săpături sub cota fundațiilor existente.

-    Se vor reface platformele exterioare, terenurile de sport, trotuarele, etc, afectate de lucrările necesare construirii extinderii

-    Se vor zidi accesele de uși din ax.D la parter și cel din ax.C/2-3 de la parter și etaj, aferente casei scării

-    Se va demola copertina de peste intrarea din ax.D parter

-    Pentru realizarea accesului din corpul principal al școlii în extindere se vor demola parapeții ferestrelor din ax. C/4-5, ax.3/C-D necesar creării golurilor de acces

-    Se vor respecta toate prevederile și recomandările din Studiul Geotehnic

-    Se vor lua toate măsurile astfel încât lucrările care se efectuează la corpul extinderii să nu pericliteze integritatea imobilului existent (corp școală)

-    Eventualele demolări se vor face conform unor instrucțiuni ce vor fi date la fazele ulterioare de proiectare și se recomandă a fi efectuate astfel încât să nu afecteze procesul de învățământ

-    Cota de fundare a extinderii, pe zonele de cuplare, va fi aceeași cu a fundațiilor clădirii cu care se cuplează

-în proiectare, execuție și exploatare se vdr lua masuri care să asigure protejarea terenului de fundare împotriva umezirii acestuia (umpluturi bine compactate, trotuare de protecție etanșe, sistematizarea verticală în sensul colectării și evacuării rapide a apelor provenite din precipitații).

după executarea săpăturii, va fi chemat inginerul geotehnician pentru atestarea terenylut^le'fandare și compararea calităților

___


acestuia cu cele care au stat la baza întocmirii proiectului

Concluziile raportului audit energetic;    //

i'l ^5

-Clădirea școlii în momentul de față, se incadrează în următorii coeficienți,Tirivinj auditului energetic:

-încălzire - D;

-    apă caldă de consum - B

-    iluminat artificial - gradul A

-total-C    aTO

Auditorul a propus două pachete de lucrări pentru reabilitarea energetică a clădirii școlii nr 135.

A. Un pachet optimal P1A, care acoperă integral cerințele legii 158/2011 și cuprinde următoarele:

(51)    -înlocuirea tâmplăriei existente vechi, tip termopan, montată în jurul anului 2000 care nu îndeplinește condițiile de izolare termică solicitate în prezent de normative, cu tâmplărie de aluminiu cu ruperea punții termice și geam termoizolant, conform auditului energetic.

(52)    - Izolarea termică a pereților exteriori.

Izolarea termică a pereților exteriori cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm groși

masa de șpaclu armata de min 5 mm grosime și finisat cu tencuială decorativă, confârm auditului InP

/    M./(S3) - Izolarea termica a planseului peste ultimul nivel sub șarpanta cu plăci polis)


'en e>


land^Jgnîfu-gâ,


densitate cu grosimea totală de 16 cm, protejat de o sapa slab armata conform auritului ehergeti' (S5) - Lucrări de intervenție la instalațiile de distribuție a agentului termic pentru    ??----


,X<


zjrÂșhpreparareîÂCC cat^l


instalația electrică interioară, conform auditului energetic.    ....

Pachetul de soluții P1(S1+S2+S3+S5) acoperă cerințele legii 158/2011 și respectă integftfh&ța'hdardul

•WdE


de i


1DRT


PBG^F

MANAGEMENT & E N GIN E E R I N G

SCOST-04/MDRT, versiunea 2012.

B. Pachetul MAXIMAL P2B, care acoperă cerințele legii 158/2011 dar depășește valorile de costuri prevăzute în Standard de cost SCOST -04-01 MDRT/2012 și cuprinde următoarele lucrări:

(S1B) -înlocuirea tâmplăriei existente vechi, tip termopan, montată în jurul anului 2000 care nu îndeplinește condițiile de izolare termică solicitate în prezent de normative, cu tâmplărie de aluminiu cu ruperea punții termice și geam termoizolant, conform auditului energetic.

(S2B) - Izolarea termică a pereților exteriori.

Izolarea termică a pereților exteriori cu plăci rigide de vată minerală bazaltică de 10 cm grosime (protejat cu masă de șpaclu armată de min 5 mm grosime și finisat cu tencuială decorativă, conform auditului energetic.

(S3B)- Izolarea termică a planșeului peste ultimul nivel (terasă)

Termoizolarea planșeului de terasă peste hidroizolația existentă reparată și consolidată (devenită barieră de vapori) cu plăci rigide de vată minerală bazaltică cu grosimea totală de 15 cm, conform auditului energetic.

(S5B) - Lucrări de intervenție la instalațiile de distribuție a agentului termic pentru încălzire și preparare ACC cât și la instalația electrică interioară, conform auditului energetic.


Conform OUG 63/2012 se va intervenii și înlocui conductele aflate îc agentului termic pt încălzire cât și pentru distribuția de ACC, dațwesteOajubȚ

Pentru producerea de acc se vor putea monta două -2- panourj^olare^e 2m^

10001.    I ?

|| (

înlocuirea corpurilor statice existente și deteriorate cu corpurilstaticel Modern uțS

auditului energetic.    i

Pachetul de soluții P2B (S1B+S2B+S3B+S5B) acoperă cerințele    '

MDRT SCOST-04/MDRT, prin depășirea plafoanelor recomandate pehtrtrSȘg/^ețde Propunerea montării panourilor solare pentru prepararea acc va conduce la uTiTizarea energiei regenerabile în consumurile energetice ale clădirii reabilitate și va fi avizată și aprobată de beneficiarul investiției.

iile S2B si S3B.


Pentru ambele pachete economiile de energie realizate prin reabilitarea termică a clădirii sunt similare, dar diferențele de costuri conduc la recomandarea aplicării pachetului optimal P1A Concluzia auditului energetic este: se va aplica pachetului optimal P1A.

Date tehnice ale investiției:

1. descrierea lucrărilor de bază și a celor rezultate ca necesare de efectuat în urma

Clădirea existentă este o construcție cu destinația de școală generală, cu învăță demisol, parter și 1 etaj.


Regim de înălțime

Suprafața construită (mp)

Suprafața construită desfășurată (mp)


1036


2856


Suprafața utilă (mp)

înălțimea la cornișă (m)

Volumul la exterior (mc)


23517,65 (de la cota +/-0,00) 8208 (de la cota trotuarului)


Destinația actuală a încăperilor din clădirea existentă este prezentată mai jos: 1. Săli de curs/laboratoare/cabinete (22 încăperi)


1082,55 mp


pbg^f

MANAGEMENT & EMGITJEERING

. Birouri (7 încăperi)

130,08 mp

.Sală de sport    (1 sală)

120,95 mp

. Holuri și coridoare

532,78 mp

. Case de scara (2 scări)

110,88 mp

. Anexe

193,43 mp

. Sală de mese    (+ anexe)

89,65 mp

. Cabinet medical

15,93 mp

. Grupuri sanitare (4 grupări)

74,75 mp

Total

2351 mp

Din punct de vedere funcțional spațiile mai sus menționate își păstrează funcționalitatea, nefiind solicitate modificări de funcțiuni.

PROPUNERI

Pentru atingerea obiectivului principal și anume obținerea unor spații de învățământ suplimentare, s-au luat un considerație următoarele variante de extindere:

1    Supraetajarea cu un nivel a corpului existent - latura sudica

2    Posibilitatea de a extinde clădirea existenta prin realizare unor săli de clasa strâns legate funcțional si structural de cea existentă. Se va realiza o extindere pe demisol, parter si etaj cu alcătuire si inaltimi preluate din clădirea pe care o completează.

Prima variantă implică consolidare și intervenții majore asupra clădirii existente cu dezavantajul scoaterii din funcțiune pe parcursul lucrărilor de extindere, supraînălțarea a două scări, refacerea integrală a acoperișului. Ar fi avut avantajul neocupării unei zone din curtea școlii.

A fost aleasă varianta 2

Extinderea clădirii existente pe latura vestică are mai multe avantaje și anume:

lucrările se pot executa fără să afecteze major activitatea de învățământ

lucrările de cuplare a noilor spații afectează în foarte mică măsură clădirea existentă (vor fi transformate niște ferestre în uși de acces și se va închide un gol de ușa existent, se va racorda acoperișul existent cu cel nou.

Prin soluția adoptată se economisește spațiul necesar pentru scară, accesuj .pe-vertica.lă fiind asigurat de

scara existentă.

Lucrări de bază pentru reabilitarea clădirii existente:

Se va realiza o completare pe demisol, parter și etaj cu alcătuire și înălțimi predate dihQiSjirea p^pare-b completează S-a avut în vedere conservarea la maxim a platoului existent și realizarea unei^ncnderi Ițpțerâie a curții șcpyî. Se va obține un corp unitar în forma literei U cu avantaje privind izolarea fonicăW-^rotfecție mărită a2>inctoteT atolii. Se preconizează realizarea in viitor, în cadrul altei investiții a unei săli de sport indehendentâ/'pe-fătuf^de mytf a incintei în felul acesta asigurându-se o izolare și mai mare a incintei școlii.


Spațiile ce vor completa clădirea existenta vor fi

- în demisol: Adăpost aparare civilă    = 138,00mp

Centrala termică    = 21,0.0 mp

Cameră pubele    = 14,54 mp

Sas    '    = 3,60mp

Degajament    =16.35mp

MANAGEMENT & ENfilH EEHING

- acces din exterior - în parter:


două săli de clasă

48.54/47,45 mp

Grup saitar fete =

13,85mp

— Grup sanitar băieți

21,00mp

— depozit material didactic

18,00mp

— coridor acces

49,00mp

în parter:

două săli de clasă

48.54/47,45 mp

Grup saitar fete =

13,85mp

- Grup sanitar băieți

21,00mp

— depozit material didactic

18,00mp

- coridar acces

49,00mp

Extinderea va fi o construcție pe cădere din beton armat cu fundații pe radier în zona adăpostului de aparare civilă și cu fundații continue în rest. Planșeele vor fi din beton armat monolit. Zidăria de închidere și de compartimentare va fi din BCA. învelitoartea va fi cu șarpantă de lemn și va prelua pantele invelitorii existente. Se are în vedere o minimă intervenție asupra învelitorii existente în zona de racord.

Finisajele exterioare și interioare, tâmplăria exterioară și interioară vor fi aceleași cu cele prevăzute în clădirea existentă în vederea integrării complete a extinderii în ansamblul rezultat.

Se vor executa în principal, lucrări de construcții a sălilor de clasă noi și lucrări de reabilitare termică a construcției existente

în cadrul reabilitării termice a clădirii școlii, se propun lucrări conform raportului de audit energetic, cuprinse în pachetul de soluții optimal P1A. Acestea vor fi lucrări de:

-înlocuirea tâmplăriei existente, tip termopan, cu tâmplărie de aluminiu cu ruper^

geamtermoizolant low-e, cu menținerea formei și poziției acesteia.

- Izolarea termică a pereților exteriori cu polistiren expandat ignifugat de 101    _    ___

//    \ TT. \\

masa de șpaclu armată de min 5 mm grosime și finisat cu tencuială decorafav&JSe/Va reali ăordareâ cuț-rașîj

I ’-T» i I .    '    "

orizontale continue din plăci rigide de vată minerală bazaltică hidrofobizat!

Al sau A2-sl,d0; rezistenț; tuturor planșeelor clădirii.


Hroclasa B-s2$0jvprotejat cu


asa pe reâqșie la foc

i


Al sau A2-sl,d0; rezistența la compresiune min. 50kPa 10), cu lățimea de 0\3Ctm, dișjiuse perimetpaî în eki

\\ AÎS -5    -------- > /o-

’ H | -f C O

-Bordarea golurilor cu polistiren expandat ignifugat de 3 cm: vor fi prevăzute glaKtR.S'oidîp.Ryc.v' în zona soclului termoizolarea se va face cu polistiren extrudat ignifugat de 5 cm, conforffrcS^tuTuTde sarcini. Termoizolația se va realiza pe toată înălțimea soclului, până la cota terenului sistematizat (CTS), respectiv pe o înălțime de 50 cm sub cota planșeului de la parter (operația presupune desfacerea trotuarului și refacerea acestuia).

Termoizolarea planșeului peste etaj 1, în pod, cu plăci polistiren expandat ignifugat de înaltă densitate cu grosimea totală de 16 cm.

Realizarea unei șape de protecție/ suport hidroizolație cu șapa armată 4cm (M100T armată cu plasă STNB 0 5-100). în scopul reducerii efectelor defavorabile ale punților termice de pe conturul planșeului de peste ultimul nivel, se va uni termoizolația fațadei(parte verticală), cu cea a fațadei (parte orizontală - polistiren expandat ignifugat cu grosimea de 5cm).

Lucrări de intervenție la instalațiile de distribuție a agentului termic pentru încălzire și preparare ACC cât și la instalația electrică interioară

Se vor înlocui conductele aflate în stare de degradare destinate distribuției agentului termic pt încălzire cât și pentru


PBG^r -

MANAGEMENT & ENGINEERING

distribuția de ACC, dacă este cazul.

înlocuirea corpurilor statice existente și deteriorate cu corpuri statice moderne cu transfer termic ridicat

înlocuirea armăturilor sanitare în grupurile sanitare cu armaturi moderne și obiecte sanitare aferente.

Conductele de distribuție agent termic se vor realiza din oțel sau PPR corelate cu debitele necesare a fi vehiculate prin aceste conducte.

Aceste conducte vor fi prevăzute cu robinete de închidere, golire și reglajul temperaturilor și presiunilor funcție de temperatura interioară în zona de amplasament. Acestea se vor proteja prin grunduire și vopsire (conductele de oțel) și se vor izola cu armaflex de 20 mm în zonele expuse la frig

în cazul instalației electrice se vor redimensiona circuitele funcție de puterea instalată pe fiecare circuit și se vor înlocui corpurile de iluminat existente cu corpuri de iluminat tehnologie LED.

NU SE ADMIT BECURI ECONOMICE CU VAPORI DE MERCUR

2. Descrierea, după caz, a lucrărilor de modernizare efectuate în spațiile consolidate / reabilitate / reparate; Arhitectură

Se va amenaja in parter un grup sanitar pentru persoanele cu dezabilități locomotorii.

Se va monta o platforma ridicătoare in lungul balustradei la intrarea principala si o rampa de acces pentru persoane cu dizabilitati locomotorii la intrarea elevilor

Lucrări de desfacere, reparare, completare si refacere a pardoselilor de parchet, din PVC și mochetă

Lucrări de desfacere, refacere a pardoselilor din gresie la grupurile sanitare și reparații acolo unde se necesită.

Se propune desfacerea lambriurilor din PVC si placarea pereților pana la inaltimea de 1,2 m cu covor PVC ignifugat de inalta rezistenta montat prin lipire, rezistent la foc , la impact, zgârere, precum și la graffiti, pe coridoare, scări,clase, încăperi

Schimbarea placajelor de faianță la grupuri sanitare și reparații în locurile in care este nevoie

Desfaceri de tavane false si refacerea acestora in grupurile sanitare

Reparații de tencuieli glet și zugrăveli în locurile unde s-a intervenit cu lucrări sau s-au deteriorat.

Se va intervenii pentru refacerea hidroizolației demisolului în special pe latura dinșpre_curte și unde se mai observă infiltrații la interior.

Amenajări exterioare    z/.'xj    ...

// -W Z kN I "X \

Se va reamenaja platoul școlii cu pante corespunzătoare care să indfipărțeze'e^elețpluviale de construcție.


Se va reface copertina de la intrarea principală.

Se va demola parțial gardul de incintă în vederea amplasării extind Se va muta poarta de acces actuală pe latura nordică a incintei


O [*■

riițiredonizatle/.-'i

Se va dezactiva și demola actuala camera a pubelelor ce vor fi amplasate în demisoluLextinderiii xx

A R V-    .</

Se vor realiza plantații de arbori și arbuști pentru crearea unei perdele deprbrtâc,țje;țoni.ce.;->V;/

în cadrul proiectului tehnic pentru realizarea acestor lucrări se vor avea în vedefg’șîsevor respecta prevederile legislației și a normativelor tehnice în viguare :

Legea 10-95 Legea nr. 50/1991,

Legea_307_din_2006_

P118_1999

Legea 319 / 2006


Legea calității în construcții.

cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

apărarea_impotriva_incendiilor

Normativ de siguranța la foc a construcțiilor;

Legea securității și sănătății în muncă;

Norme generale de protecția muncii elaborate de Min. Muncii și Protecției Sociale

PBG^r ~

MANAGEMENT» ENGINEERINGși de Ministerul Sănătății;

NP051 - 2012 -    Normativ privind adaptarea clădirilor civile si spațiului urban a persoanelor cu

dizabilități

Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranță în exploatare, indicativ NP


068-02

C107-2005

NP060-02


SC 007 - 02


GP 123 -2013


HG 1061-2012 GT 040-02


Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor (Publicat în Monitorul Oficial, pl, nr.1.124 bis/13.12.2005)

Normativ privind stabilirea performanțelor termo-higro-energetice ale anvelopei clădirilor de locuit existente, în vederea reabilitării și modernizării lor termice (publicat în broșură IPCT - ianuarie 2003, Buletinul Construcțiilor nr. 18-2003)

Soluții cadru pentru reabilitarea termo-higro-energetice a anvelopei clădirilor de locuit existente (publicat în broșură IPCT noiembrie 2002, Buletinul Construcțiilor nr. 18-2003)

Ghid privind proiectarea și executarea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de locu ințe, indicativ", aprobată prin Ordinul viceprimministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2211/2013,

Standarde de cost pentru obiective de investiție finanțate din fonduri publice Ghid de evaluare a gradului de izolare termică a elementelor de construcție la clădirile existente, în vederea reabilitării termice (publicat în Buletinul Construcțiilor nr. 5/2003)


C247-1993


NE 005-1997


P130-1999


MP 031-2003


îndrumător cadru privind exploatarea și întreținerea clădirilor de locuit din mediul urban aflate în proprietatea autorităților publice (publicat în Buletinul Construcțiilor nr. 12/1993)

Normativ privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor și elementelor componente ale construcțiilor. Intervenții la învelitori și acoperișuri (terase și șarpante) (publicat în Buletinul Construcțiilor nr. 11/1997)

Normativ privind comportarea în timp a construcțiilor (publicat în Buletinul Construcțiilor nr. 1/2000)

Metodologie privind programul de urmănrc


i/timpja co'rtfpstrtării construcțiilor din

punct de vedere al cerințelor funcțiomfie. (Pybîipat în Morrît^rultpficial, pl, nr.920


HGR nr. 766/1997


bis/22.12.2003 și Anexa Buletinul Regulament privind certificarea dț construcții


//..X

CjpiisttfucțtftiRegulamentul privind protecția și igiena muncii în construcții (publicat în Buletinul ConstțțrcțiilornjȘ 5-6-7/1993)


NP 064-2002


Ghid privind proiectarea, execuția șNexp^oaJ^rek^len'țWo'r de construcții


cu


NE 001-96


materiale bituminoase și polimerice;


Normativ privind aplicarea tencuielilor urnei


țiri


Intervențiile la structura și lucrările noi vor fi executate în conformitate cu prevederile din expertiza tehnică.


PBG^r ~

MANAGEMENT & ENGINEERING


LUCRĂRI DE INSTALAȚII TERMICE, SANITARE Șl ELECTRICE


Instalații termice

Pentru reabilitarea instalațiilor din clădirea școlii existente, se vor lua următoarele măsuri:

•    înlocuirea radiatoarelor existente, cu radiatoare noi tip panou din oțel, prevăzute cu ventile de aerisire, și a conductelor deteriorate, cu conducte realizate din țeavă de oțel, montate în locul celor existente;

•    Montarea de robinete termostatice pe racordul tur, de echilibrare pe racordul de retur si dopuri de golire;

•    Montarea de robinete de reglare presiune și golire la baza coloanelor;

•    Spălarea instalației, probe de presiune și etanșeitate.

Pentru noua clădire, cu săli de cia§ău5Lâdăpost ALA, se vor realiza următoarele:


Realizarea unei central termică nominală de Montarea de: vas•    Montarea de robinete

•    Spălarea instalației, probe etc?

•    Montarea instalațiilor aferente ALA.

Instalații sanitare

Clădirea școală.


ață dintr-un cazan în condensație pentru încălzire, cu puterea aiG^țapă caldă 80/60°C;

jne,îffpțn    i&u lăți e, stație de dedurizare, neutralizator condens,

națjzsrea centralei;

țoppuri ȘțatTepsradiatca|tekio panou din otel, condycte de alimentare din oțel;

'de echilibrare pe racorda) de tur, yentile de aerisire și

ire la baza coloanelor;Lucrările propuse pentru instalațiile sanitare școală sunt următoarele:

\ lsv\ 0/7

-    revizia/refacerea instalațiilor sanitare existente, conform legislației în vigoare în zonele unde aceasta este deteriorată;

-    vor fi prevăzute armături de închidere, golire și siguranță în conformitate cu normele în vigoare.

-    înlocuirea obiectelor sanitare defecte cu altele noi (vasele de wc turcești vor fi inlocuite tot cu vase turcești din fontă);

-    demontarea locală a conductelor uzate și înlocuirea lor cu conducte noi;

-    înlocuirea robinetelor existente cu baterii amestecatoare;

-    refacerea canalizării menajere, pluviale (interioare, exterioare) acolo unde acestea sunt deteriorate;

-    realizarea gospodăriei de apă pentru alimentare cu apă a obiectelor sanitare din extindere;

-    realizarea probelor și punerea în funcțiune a instalațiilor;

-    revizia/refacerea instalației de stingere incendiu cu hidranți interiori, exteriori.    - ..

Echiparea cu instalații fixe pentru stingerea incendiului cu apă: instalații de hidranți ințefi'OFțși eXtSTOțWeSpsctandu-se


prevederile Normativului P118/2), inclusiv cu rezervă de apă și grup de pompare. // O

// Q / ’

Având în vedere prevederile normativului P118-2/2013, respectiv „Normativ privind'securita'teâ/îa irycendiu a

// Uf /O 'V \ /    .

construcțiilor, Partea a ll-a — Instalații de stingere", articol 4.1, litera c, este necesara, proiecția ciwițțrantftlpterFori

- t.-.tA’ £s?y ■ ■


afi-z^azți la


„4.1 Echiparea tehnică a clădirilor, spațiilor, cu hidranți de incendiu interiori, se n c) clădiri de învățământ cu mai mult de 200 de utilizatori sau cele cu arie construi^rrt&i m'ar4de 600.m 3 niveluri supraterane;

-    Pentru hidrantii interiori va fi necesara dotarea cu următoarele echipamente:

-    Rezervor de apa;MANAGEMENT^ ENGINEERING

- Grup de pompare cu accesorii necesare (pompa activa + pilot).

Având in vedere prevederile normativului P118-2/2013, respectiv „Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a Il-a — Instalații de stingere", articol 6.1, litera h, este necesara protecția cu hidranti exteriori: „(4) Construcțiile la care trebuie asigurată echiparea cu hidranți exteriori sunt:

h) clădiri de învățământ, cu mai mult de 200 persoane sau cu aria construită mai mare de 600 mp și mai mult de 2 (două) niveluri supraterane;"

Instalația cu hidranti exteriori trebuie sa asigure parametrii din anexa 7, P118-2/2013'. :

Se remarca faptul ca pentru aceasta clădire, cu volum cuprins intre 5001 si 10000 m’, va fi nepesara protecția cu

hidranti exteriori care asigura protecția clădirii cu 10 l/s, pentru-hivelui 'llde stabilitateiPs
3 ore.

Aceasta protecție poate fi asigurata in doua moduri: Varianta 1 -O gospodărie de apa pentru hidranti exteriori, care sa conțina'un rezervor de apa pentru incendiu cu capacitate utila pentru cele 3 ore de funcționare;

-Grup de pompare;

-Accesorii necesare.

Varianta 2

Gospodărie de apa pentru hidrantii exteriori poate fi eliminata parțial (prin reducerea rezervei de apa pentru incendiu) sau total in cazul in care Compania de Apa iși asumă responsabilitatea în scris că asigură fără întrerupere debitul hidranților exteriori, conform art. 12.3 din P118-2/2013, care se prezintă in continuare:

„12.3. (1) Rețeaua de distribuție publică trebuie să asigure necesarul de apă pentru stingerea incendiilor conform prevederilor din normativ sau celor din reglementările tehnice specifice.

(2) Se pot adopta soluții de alimentare cu apă-gcezeațate în articolul 12.2. lit. a), b), c), și e), cu următoarele condiții: a) instalația de incendiu se racordează/dfîțeptțla cbndut^de alimentare cu apă dacă compania de apă certifică în scris funcționarea rețelei pe durata neânyrg/§ț)tăLa^<b.'țț'ufși pr'e$iuni)e necesare funcționării instalației de stingere a incendiilor."

Instalații electrice

Instalații electrice de iluminat

-    iluminat de securitate pentru evaeugre -'se,vor. fac^yșpifiqari astfel incat sa corespunda cu I7/2011


-    iluminat de siguranță pentru continh’ar^fticșuhjTTrrjCămQt^in'care se va monta centrala de d incendiu

-    iluminat exterior - se vor face verificări si in cazul in care nu corespunde I7/2011

-    refacerea instalației in laboratoarele de informatica

-    Instalații de curenti tari (iluminat, prize, forța, instalații de protecție contra socu

extinderii si instalații de curenti slabi (date, detecție si avertizare incendiu) in cad

Se vor face verificări și se vor înlocui corpurile de iluminat defecte. Comanda ilumina intermediul întrerupătoarelor/comutatoarelor. Instalația de iluminat va fi completată cu i

siguranță (iluminat de circulație, iluminat de evacuare, iluminat pentru marcarea hidranților). Pentru asigurarea timpului de funcționare și punere în funcțiune a iluminatului de siguranță a fost prevăzută o unitate UPS 5kVA. Instalația de prize va fi verificată și completată cu prize în laboratorul de informatică (câte 2 prize/post de lucru) ce vor fi alimentate dintr-un tablou electric-T-Informatică și prize pentru videoproiectoare. Instalația electrică de iluminat de siguranță și prize va fi realizată în cablu C2XH3xl.5-2.5 montat în tub de protecție sau plintă canal-cablu. Se vor lua


PBG^

MANAGEMENT & ENGINEERINGmăsuri astfel încât corpurile de iluminat și traseele circuitelor electrice să nu se facă pe materiale combustibile. Instalațiile electrice de iluminat normal, prize, forța si instalațiile de protecție contra tensiunilor-accidentale de contact si a tensiunilor atmosferice au fost executate in funcție de normele vechi, in vigoareîstora. Se vor face verificări astfel incat instalațiile electrice sa corespunda normelor in vigoare./

Instalații de curenți slabi

•. sistem de avertizare incendiu.

•    Sistem antiefractie

•    sistem voce-date in laboratorul de informatica Pentru alimentarea consumatorilor din subsol se prevede un nou tablou electric' circuitele de iluminat si prize, comanda ventilatorului din ALA.

La execuția lucrărilor se vor respecta toate reglementările și prevederile în vigoare privind execuția , verificarea Caițiați. execuției și recepției lucrărilor.

3. Consumuri de utilități;

a) necesarul de utilități rezultate, după caz în situația executării unor lucrări de nrodernizare

Instalații termice

în urma lucrărilor de reabilitare/modernizare, pentru clădirea existentă. nu se depasesta conHifnul ixistenfd
naturale.

Instalații sanitare


în urma lucrărilor de reabilitare/modernizare nu rezultă cantități suplimentare'de apă, canalizare. ’X


Instalații electricezv    • .    \    Zg •    <•,

In urma lucrărilor de reabilitarerezultă consum suplimentar de energie electrică: Q lunar=80k\A/h

b) estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități.

Instalații termice


AT O


în urma lucrărilor de extindere, rezultă un consum suplimentar de gaze naturale pentru încălzire. Nct

= 6,5 Nmc/h

Consumul anual de gaze naturale pentru incalzire:

Nct=1 buc x 6,5 Nmc/h x (24 h/zi x 100 zile/an + 12 h/zi x 70 zile/an) = 21060 Nmc/an

Instalații sanitare

în urma lucrărilor de reabilitare/modernizare nu rezultă cantități suplimentare de apă, canalizare.

Instalații electrice

în urma lucrărilor de reabilitarerezultă consum suplimentar de energie electrică: Q lunar=80k\A/h


Durata de realizare și etapele principale: -graficul de realizare a investiției: (anexat) Costurile estimative ale investiției:

1. valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general;


6411.46995 mii lei fără TVA echivalent în euro 1435.68228 mif/e.uro Z/V

din care C+M = 5148.37000 mii lei fără TVA, echivalent în euTOC1152t843<84Tnifiâro t

I !; i |    “    ..(\ td | H

2. eșalonarea costurilor coroborate cp graficul de realizare a investiției îî Graficul de realizare a investiției este anexat.    O,

Vi-

Indicatori de apreciere a eficienței economice:    x- analiza comparativă a costului realizării lucrărilor de intervenție față de valoarea Valoarea de inventar a construcției; clădire școala = 723 073.62 ron.


tiEigofrStru cți ei.


PBG^F ~

MANAGEMENT & ENGINEERiNG

Valoarea lucrărilor de intervenție: 5148.37000 mii lei fără TVA

Sursele de finanțare a investiției:

Sursele de finanțare a investiției se constituie în conformitate cu legislația în vigoare și constau în fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/locai, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile și alte surse legal constituite.

Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției:

1.    număr de locuri de muncă create în faza de execuție:

Menționăm că pentru faza de execuție locurile de muncă nu sunt suportate de beneficiar întrucât execuția lucrării cade în sarcina unui constructor.

2.    număr de locuri de muncă create în faza de operare: se va menține situația existentă; nu se vor crea noi locuri de muncă în faza de operare.

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției:

1.    valoarea totală, (INV), = 7615.73638 inclusiv TVA (mii lei) (în prețuri—aprilie, 2016,1 euro = 4.4658 lei) din care:

-construcții montaj (C+M) = 6126.56030 inclusiv TVA (mii lei)

2.    eșalonarea investiției (INV/C+M)

-anull = 346.93658 mii lei fara TVA

- anul II = 5986.27699 mii lei fara TVA/ 4752.34154 mii lei fara TVA

3.    durata de realizare (luni) = 12 luni

4.    capacități (în unități fizice și valorice);

Prin lucrările de extindere si reabilitare ale clădiri Scolii gimnaziale nr. 135 de vor obține in plus 4 săli de clasa corespunzătoare unui număr de 25 elevi fiecare, respectiv pentru 100 elevi. In total școala va avea:


1.    Săli de curs/laboratoare/cabinete (24 încăperi)

1053,70mp 70,70 mp

120.95    mp 190,75 mp

685.35    mp

118.35    mp 357,15 mp

141.95    mp

138.20    mp 110,10mp

2987.20    mp


2.    Birouri (7 încăperi)

3.    Sală de sport    (lsală)

4.    Sala festivități    (lsală)

5.    Holuri și coridoare

5.    Case de scara (2 scări)

6.    Anexe

7.    Grupuri sanitare (5 grupări)

8.    Adăpost aparare civila

9.    Spatii tehnice Total

5. alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția, după caz. NU SUNT

Avize și acorduri de principiu:

1.    certificat de urbanism

2.    avize de principiu privind asigurarea utilităților(electric,energie termică,apă canal etc.)

3.    acord de mediu

4.    alte avize și acorduri de principiu.

PBG^ar ~

MANAGEMENT S ENGINEERING

.dr

B. PIESE DESENATE

- conform borderou

In cadrul documentației au fost executate :

•    releveu

•    studiu topografic

•    studiu geotehnic

•    Audit energetic

•    Expertiză tehnică


1 21.

Școala cu clasele I-VIII nr. 147

Str. Bacău nr. 1

22.

Școala cu clasele I-VUI nr. 148

Str. Bachus nr. 42

23.

Școala cu clasele I-VIII nr. 150 B-dui Eroii Sanitari tir. 29-31

24.

Școala cu clasele I-VIII nr. 188

Str. Tufișului nr. 13

25.

Școala cu clasele I-VIII nr. 280

Str. Serg. Gh. Donici nr. 4 A

Grădinițe: 23"

Nr.

crt.

Denumirea unității de învățământ -adresa-

1.

Grădinița nr. 32

Str. Dr. Pasteur nr. 41

2.

Grădinița nr. 33

Str. Aurel Ciurea nr. 1

3.

Grădinița nr. 34

Str, Lacul Bucura nr. 26

4.

Grădinița nr. 35

Str. Crizantamelor nr, 2

5.

Grădinița nr. 53

Aleea Bacău nr. 2A

6.

Grădinița nr. 54

Str. Ferentari nr. 96

7.

Grâdinița nr, 55

Str. Mărgeanului nr. 81

9.

Grădinița nr. 72

Str. Sergent Scariat nr. 19

10.

Grădinița nr. 73

Splaiul Independenței nr. 68

11.

Grădinița nr. 75

Calea 13 Septembrie nr. 209

12.

Grădinița nr. 169

Str. Pucheni nr. 55

13.

Grădinița nr. 171

Str. Cozieni nr. 18

14.

Grădinița nr. 178

Str. lancu Jianu nr. 26

15.

Grâdinița nr. 185

Str. Garoafei nr. 12

16.

Grădinița nr. 205

Calea Ferentari nr. 21

17.

Grădinița nr. 242

Str. Măgura Tufișului nr. 8

18.

Grădinița nr, 244

Str. Humulești nr. 31

19.

Grădinița nr. 245

Str. Tunsa Petre nr. 9

20.

Grădinița nr. 268

Str. Ion Creangă nr. 8

21.

Grădinița nr. 269

Str. C-tin Minculescu nr. 12

22.

Grădinița nr. 270

Str, Amurgului nr. 2

23.

Grădinița nr. 271

B-dul Erori Sanitari nr. 77

24.

Grădinița Electromagnetica

Calea Rahovei nr. 266-268

Cluburi: 1

Nr.

Denumirea unității de învățământ

crt.

-adresa-

1.

Clubul Copiilor

Str. Năsăud nr. 93

Școli Ajutătoare : 1

Nr.

Denumirea unității de învățământ

crt.

-adresa-

1. '

Școala Specială nr. 9

Str. Trompetului nr. 34

pbg^t

MANAGEMENT 4 ENGINEERINGProiect nr. 060/2016 Faza DALI


Reabilitarea clădirii școlii nr.135 extindere clădire săli de clasă


Colectiv de elaborare


Administrator


Ing. Adina SIMION


Arhitectură


RezistențăInstalații


Economic

Raport de evaluare seismică

Studiu geotehnic

Audit energetic

Studii topografice


sing. Horia PADUREAN sing. Radu MODREANU

Ing. Gabriela CUBLEȘAN '-Ț\ Ing. Carmen ARVENTIE }ng. Marcela ȘERBĂNESCU

sing. Anca ISPAS    '

ing. Adina SIMION


Pr. Maria Haiman

Pr. Sorin Roșu

ing. Daniel PETEAN^-^^~'~— ing. Eugen Cristinel PAVELPBG^ ~

MANAGEMENT & ENGINEER1NGProiect nr. 060/2016 Faza DALI


Reabilitarea clădirii școlii nr.135 cu extindere clădire săli de clasă


Borderou de piese scrise și desenate


A. Piese scrise


Nr. Denumire


01

02

03

04


Foaie de capăt Colectiv de elaborare


Borderou de piese scrise și desenateCertificat de urbanism

05 Aviz privind respectarea temei și asigurarea calității proiectului \yh    'î ■    •'■■■<■■ /    A.'’

06 Documentație de avizare a Iucrărilbr de intervenție 07 Documentație economică - Deviz general 08    Raport de evaluare seismică

09    Studiu geotehnic

10    Audit energetic

11    Studii topografice


7fB. Piese desenate


Nr. Denumire


A 01 Plan de încadrare în zonă A 02 Plan de situație A 03 Plan demisol corp școală existent A 04 Plan parter corp școală existent A 05 Plan etaj corp școală existent A 06 Plan învelitoare corp școală existent A 07 Secțiune transversală corp școală existent A 08 Fațade corp școală existent A 09 Plan demisol corp școală propunere A 10 Plan parter corp școală propunere AII Plan etaj corp școală propunere A 12 Plan învelitoare corp școală propunere A 13 Secțiuni transversale corp școală propunere A 14 Fațade la strada corp școală propunere A 15 Fațade curte corp școală propunere
Proiect nr.

Reabilitarea clădirii școlii nr.135 cu extindere clădire săli de clasă

Beneficiar

PBG^ ~

060/2016

Școala Gimnazială nr. 135

Faza DALI

Calea Ferentari, nr.72


ROI Plan fundații R 02 Plan cofraj


1501    Instalații

1502    Instalații

1503    Instalații

1504    Instalații

1505    Instalații

IT01 Instalații IT02 Instalații IT03 Instalații

IE01 Instalații IE02 Instalații IE03 Instalații


sanitare și de stingere a incendiilor plan demisol - propunere sanitare și de stingere a incendiilor plan parter - propunere sanitare și de stingere a incendiilor plan etaj - propunere sanitare și de stingere a incendiilor plan terasă- propunere sanitare și de stingere a incendiilor plan de situație- propunere

termice. Plan subsol - propunere termice. Plan parter - propunere

termice. Plan etaj - propunere

' ■ v-- •


electrice. Plan subsol clădite cursuri electrice. Plan parter clădire cursuri electrice. Plan etaj clădire cursuriIC01 Instalații coordonare. Plan subsol - propunere IC02 Instalații coordonare. Plan parter - propunere IC03 Instalații coordonare. Plan etaj - propunere


1/50

1/50

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100întocmit,

arh. Halmaghi Nicolae


HALMAGHI

PB€ MANAGEMENT A EHGÎNEER1HG SRl


PBG^ar

MANAGEMENT & E N GIN E E R I N GBd. Aviacoi iior or, 63, etaj 5, birou 1 C.U.I.: Ro"30213957 îmi: ord, Reg. Corn.: 140/5683/18.05.2012


AVIZ PRIVIND RESPECTAREA TEMEI ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII PROIECTULUI

nr. 13 din 16.06.2016


Nr. Proiect: 060

Denumirea proiectului: "întocmirea documentației tehnico-economice pentru reabilitarea clădirii Scolii nr. 135 si extindere cu sala de sport - faza DA LI", Calea Ferentari, nr. 72, sector 5, București.


Faza:


D.A.L.I.


Nr. Contract:

Beneficiar:


2157/74/25.05.2016

ȘCOALA NR. 135


Proiectantul certifică respectarea temei de proiectare precum și asigurarea calității proiectului în ceea ce privește conformitatea cu legislația și normativele în vigoare, conform Proces -Verbal al Comisiei de Control al Calității nr. 13 din 16.06.2016.


ADMINISTRATOR:


ing. Simion Zoe - Adina


semnătură


DIRECTOR OPERAȚIONAL:
ESTIMARE LUCRĂRI INSTALAȚII SANITARE CANALIZARE EXTERIOARĂ

1

Rigola captare apă de ploaie, L=lm

buc

100.00

2

Țeavă canalizare din PVC-KG, montată în pământ ia exteriorul clădirii, având diametrul de 125 mm

m

50.00

3

Idem, având diametrul de 160 mm

m

60.00

Idem, având diametrul de 200 mm

m

30.00

4

Cămin de canalizare avand diametrul de 1 m

buc

6.00

5

Refacere cămin existent

buc

1.00

6

Montarea capacelor pentru cămin de canalizare nou prefabricat, diametrul interior al căminului 800mm, pentru trafic auto

buc

6.00

7

Efectuarea probei de etanșeitate și funcționare a instalației de apa si canalizare

lOm

11.00

8

Umplutură cu nisip, în șanțuri sub si deasupra conductelor de canalizare, cu grosimea stratului de nisip de 15 cm

mc

13.00

9

Săpătură de pământ în spații limitate, cu lățimea 0,8 m, adâncime până la l,5m

mc

132.00

10

Imprăștierea cu lopata a pământului afânat, în straturi de 10 - 30 cm, cu sfărâmarea bulgărilor

mc

132.00

11

Umplutură de pământ

mc

132.00

12

Compactarea cu maiul de mână a umpluturilor

mc

132.00

TOTAL LUCRĂRI INST SANIT CANALIZARE EXTERIOARĂ

ESTIMARE LUCRĂRI INSTALAȚII SANITARE HSDRANȚI INTERIORI

1

Țeava din oțel, pentru instalații, inclusiv fitinguri, susțineri și treceri prin pereți și planșee montată în coloane pentru hidranți interiori, țeava având diametrul de 2 >?."

rn

35.00

2

Idem, montata în distribuție, țeava având diametrul de 2 1/2", inclusiv fitinguri, susțineri și treceri prin pereți

rn

100.00

3

Idem, montata in legaturi la hidranți, avand diametrul de 2"

m

25.00

4

Hidranți interiori de incendiu pentru clădiri Dn 2"

STAS 2501 cuprizand:

-hidrant interior de incendiu Dn 2" -1 buc

-furtun pentru hidrant tip C in lungime de 20m, STAS 2164-lbuc

-garnitura STORZ, tip C-l buc

-cutie metalica pentru hidrant tip A -1 buc

-racord de refulare tip C (Dn 2"), STAS 703- 2 buc

-țeava de refulare pentru furtun de incendiu tip C, STAS 2071, cu

ajustaj 16 mm -1 buc

-geam tras, mat, pentru hidranți de incendiu -1 buc

buc

12.00

5

Proba de etanșeitate la presiune a conductelor

rn

160.00

6

Grunduirea conductelor, suportilor, confecțiilor metalice, cu grund de Pb in 2 straturi miniu

mp

25.00

7

Vopsirea conductelor si suportilor cu vopsea de ulei, cui. roșie (STAS)

mp

25.00

S

Confecții metalice diverse

kg

30.00

9

Montare grup de pompare inclusiv rezervor cu membrana

buc

1.00

10

Montare rezervor apa 1000L

buc

2.00

TOTAL LUCRĂRI INST. SANITARE HIDRANȚI INTERIOR!

ECHIPAMENTE INST. SANITARE h’IDRANȚi INTERIORI

1

Grup de pompare inclusiv rezervor cu membrană

buc

1

2

Rezervor apă 1000L

buc

2

TOTAL

Cc

Nr.

Crt.

Denumire lucrare

UM

Cantitate

Preț unitar

Valoare (lei)

LUCRĂRI INSTALAȚII SANITARE EXTERIOARE STAȚIE POMPARE INCENDIU

1

Distribuitor din oțel, Dn 6", L=l,8m cu 2 intrări, 3 placări, o golire și un racord pentru manometru (7 racorduri)

buc

1.00

2

Robineți acționați de către plutitoare pentru alimentarea rezervorului, Dn 3/4

buc

3.00

3

Distribuitor pentru robinetele cu plutitor, Dnll/2", L=l,5m.

buc

1.00

4

Conductă din PEHD 25, conductă branșament, pentru alimentarea rezervorului.

m

20.00

5

Pâlnie preaplin rezervor, pentru conducta de preaplin DnlOO

buc

1.00

6

Conductă canalizare PP110

m

5.00

7

Conductă din PEHD pentru alimentarea cu apă a hidranților exteriori, DnlOOmm

m

80.00

8

Conductă de PEHD pentru canalizare, evacuare ape convențional curate de la recipientul de pardoseală, PEHD 40mm, montaj în șapă și aparent

m

18.00

9

Piesă de trecere etanșa pentru conducta de aspirație grup de pompare hidranți exteriori,diametrul conductei de aspirație Dn3

buc

2.00

10

Piesă de trecere pentru conducta de testare (Dn2 întoarcere în rezervor

buc

1.00

11

Piesă de trecere etanșă pentru alimentarea rezervorului, Dn3/4".

buc

1.00

12

Robinet DnlOOmm, pe conductele aferente rețelei de hidranți exteriori

buc

6.00

13

Robinet Dnl/2" pe racord către manometru

buc

2.00

14

Robinet Dn3/4", pe conducta de branșament și pe conductele de ocolire

buc

4.00

15

Clapetă de sens montată pe conducta PEHD 25

buc

2.00

16

Racord tip A, DnlOO, pentru alimentare pompe mobile. Un racord suportă 151/s.

buc

1.00

17

Racord tip B, DnlOO, pentru alimentare de la pompele mobile. Un racord suportă 151/s.

buc

2.00

18

Conducte din oțel DnlOO

m

10.00

19

Sorb DnlOO

buc

1.00

20

Robinet de izolare DnlOO

buc

4.00

21

Hidrant exterior suprateran, cu 2 capete, complet echipat

buc

2.00

22

Montare grup pompare hidranți exteriori cu 2 pompe active identice. Caracteristicile grupului de pompare sunt Q=10l/s, H=43mCA. Caracteristicile pompei pilot din grupul de pompare sunt : Caracteristicile pompei pilot sunt : Q=0,5l/s, H=48mCA.

buc

1.00

23

Montare recipient de hidrofor, capacitate 200 litri.

buc

1.00

24

Efectuarea probei de etanșeitate și funcționare a instalației de apă și canalizare    >

lOm

24.00

25

Umplutură cu nisip, în șanțuri sub și deasupra conductelor de canalizare, cu grosimea stratului de nisip de 15 cm

mc

3.00

26

Săpătură de pământ în spații limitate, cu lățimea 0,8 m, adâncime până la l,5m

mc

28.80

27

împrăștierea cu lopata a pământului afânat, în straturi de 10 - 30 cm, cu sfărâmarea bulgărilor

mc

3.00

28

Umplutură de pământ

mc

25.80

29

Compactarea cu maiul de mână a umpluturilor

mc

25.80

TOTAL LUCRĂRI INSTALAȚII SANITARE EXTERIOARE STAȚIE POMPARE INCENDIU

ECHIPAMENTE, UTILAJE

Grup pompare hidranț: exteriori cu 2 pompe active identice. Caracteristicile grupului de pompare sunt Q.=10!/s, H=43mCA. Caracteristicile pompei pilot din grupul de pompare sunt : Caracteristicile pompei pilot sunt : Q=0,5l/s, H=48rnCA.

buc

1.00

Recipient de hidrofor, capacitate 200 litri.

buc

1.00

TOTAL

Nr.

Crt.

Denumire lucrare

UM

Cantitate

Preț unitar

Vaioare (lei)

Rezervor rezerva apa 108 mc

1

Săpătură mecanică de pământ cu excavatorul de 0.4-0.7

100 mc

4.57

2

Săpătură manuală de pământ in spații iimitate având peste 1 m lățime și până lal.50m adâncime

mc

29.90

3

Impraștierea pământului cu buldozerul in straturi de 21-30 cm.

100 mc

2.40

4

Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor executate in straturi orizontale

100 mc

2.40

5

Udarea mecanică a umpluturilor

mc

0.24

6

Preparare beton simplu turnat in egalizări, pante, șape C8/10 cu stația de betoane ( beton cu permeabilitate redusă P8/10 )

m.c.

11.00

7

Beton turnat in egalizări, pante, șape C8/10

m.c.

11.00

8

Preparare beton clasa C20/25 turnat cu pompa cu stația de

betoane ( beton cu permeabilitate redusă P8/10 )

m.c.

90.24

9

Turnare beton clasa C20/25 cu pompa

m.c.

26.40

10

Turnare beton in plăci, grinzi, stâlpi clasa 20/25

mc

63.84

11

Cofraje din panouri refolosibiie cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in radier

m.p.

11.40

12

Cofraje din panouri refolosibiie cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în pereți si diafragme

mp

220.00

13

Idem la plăci și grinzi

mp

88.00

14

Susțineri cu popi metalici extensibili tip PE 3100R

buc

88.00

15

Susțineri cu grinzi metalice extensibile

mp

88.00

16

Fasonare si montare armături din oțel beton PC52 în radiere

kg

3,960.00

17

Idem în pereți și diafragme

kg

6,280.00

18

Idem in plăci

kg

2,200.00

19

Transport pământ la groapă

to

320.00

20

Transport beton

to

243.00

21

Transport armătură

to

12.50

22

Hidroizolatie verticală executată la cald la fundații, subsoluri, radiere

mp

11.40

23

Amorsarea suprafețelor pt.aplicarea hidroizoiației

mp

219.00

24

Strat de protecție a hidroizoiației cu membrana de protecție

mp

98.80

25

Strat hidroizolant vertical aplicat ia pereți

mc j

207.60

TOTAL LUCRĂRI INFRA Rezervor apa 108 mc

EXTINDERE ȘCOALA 135 ESTIMARE LUCRĂRI DE STRUCTURĂ EXTINDERE

Nr.

Crt.

Denumire lucrare

UM

Cantitate

Preț unitar

Valoare (lei)

ESTIMARE LUCRĂRI STRUCTURĂ

INFRASTRUCTURA

1

Săpătură mecanică de pământ cu excavatorul, descărcare in auto

lOOmc

4.85

2

Săpătură manuală de pământ in spații limitate având sub 1 m lățime și până lal.SOm adâncime

mc

11.9

3

Strat de repartiție din balast

mc

5.00

4

Impraștierea cu lopata a pământului in straturi de 10-30 cm

mc

48.20

5

Compactarea cu maiul mecanic a umpluturilor

lOOmc

0.48

6

Udarea manuală a umpluturilor

mc

4.82

7

Săpătură manuală de pământ in spații întinse

mc

82.60

8

Preparare beton simplu clasa C8/10

mc

22.10

9

Preparare beton clasa C25/30 turnat cu pompa cu stația de betoane

mc

267.00

10

Turnare beton simplu clasa C8/10

mc

22.10

11

Turnare beton clasa C25/30 în pereți

mc

99.30

12

Idem in placi

mc

168.00

13

Cofraje din panouri refolosibiie cu placaj de 15 mm în fundații, cuzineți.

mp

106.00

14

idem in pereți și diafragme.

mp

606.00

r~

15

Idem in plăci și grinzi

mp

302.00

16

Susțineri cu popi metalici extensibili

buc

250.00

_

17

Idem cu grinzi metalice extensibile

mp

250.00

18

Fasonare si montare armături din oțel beton PC52 în fundații

kg

15,900.00

19

Idem in pereți și diafragme

kg

10,700.00

20

Idem in stâlpi și grinzi

kg

1,300.00

21

Idem in plăci

kg

6,170.00

22

Transport pământ la groapă

to

1,090.00

23

Transport balast

to

10.00

24

Transport beton

to

693.00

25

Transport armătură

to

34.10

LUCRĂRI DE SUPRASTRUCTURĂ

1

Preparare beton clasa C25/30 turnat cu pompa cu stația de betoane

mc

153.00

2

Turnare beton clasa C2S/30

mc

153.00

3

Cofraje din panouri refolosibiie la plăci și grinzi

mp

957.00

4

Idem la stâlpi

mp

377.00

5

Susțineri cu popi metalici extensibili tip PE 510CIR

buc

502.00

6

Susțineri cu grinzi metalice extensibile

mp

502.00

7

Fasonare si montare armături din oțel beton PC52 în stâlpi și grinzi

kg

10,500.00

8

Fasonare si montare armături din oțel beton 0837 în placi

kg

8,400.00

9

Transport beton

to

367.00

10

Transport armătură

to

18.90

TOTAL LUCRĂRI STRUCTURĂ

Nr.

Crt.

Denumire lucrare

UM

Cantitate

Preț unitar

Valoare (lei)

LUCRĂRI ARHITECTURĂ EXTERIOARE

1

Termoizolarea planșeului podului cu polistiren expandat ignifugat de înaltă densitate, 20 cm grosime inclusiv șapa slab armata, de protecție a termoizolației

mp

232.20

2

Șarpantă din lemn de rășinoase

mp

232.20

3

Astereala din scânduri de rășinoase la învelitoare, inclusiv foi ia anticondens

mp

255.40

4

Ignifugarea elementelor din lemn

mp

487.60

5

învelitoare din tablă cutată

mp

255.40

6

Jgheaburi

m

60.00

7

Burlane

m

55.00

8

Șorțuri din tablă

m

60.00

9

Termohidroizolarea terasei cu polistiren expandat extradur ignifug cu grosimea de min. 16 cm grosime

mp

27.50

10

Balustradă metalică pt. protecție împotriva căderii montată la terasa necirculabilă

kg

134.00

11

Tâmplărie exterioară din aluminiu cu rupere punte termică, cu geam termopan duplex (geam fioat-argon-geam-low E), cu fantă de circulație controlată a aerului

mp

117.00

12

Ușă metalică

mp

7.56

13

Uși exterioare din aluminiu

mp

19.20

14

Glafuri exterioare din tablă vopsită în câmp electrostatic

m

64.00

15

Pregătirea suprafeței de fațadă pentru aplicarea termosistemului

rnp

410.55

16

Tencuieli exterioare decorative ia fațade cu termosistem cu polistiren expandat ignifug de 10 cm grosime (inclusiv adezivul, masa de șpaclu, plasa de sticlă, dibiuri etc)

mp

256.85

17

Termoizolația pereților exteriori în zona șpalețiior cu polistiren expandat ignifug de 3 cm grosime

mp

43.25

18

Tencuieli exterioare decorative ia soclu

mp

79.50

19

Membrane hidroizolante ia nivelul subsolului

mp

31.80

20

Termoizolație soclu cu polistiren extrudat ignifug de 10 cm grosime

mp

105.00

21

Fâșii din vată minerală 10 cm grosime de min. 30 cm lățime la nivelul plăcii

mp

47.70

22

Schelă

mp

487.60

23

Trotuar perimetral din beton

mp

53.00

24

Gresie antiderapantă de exterior

mp

8.50

25

Balustradă din INOX

kg

19.00

26

Rampe metalice de acces pentru persoanele cu dizabiiități

mp

20.00

LUCRĂRI DE ARHITECTURĂ INTERIOARE

1

Pardoseli din parchet de iernn masiv

rnp

223.98

2

Plinte din lemn la pereți

m

143.08

3

Pardoseli din gresie antiderapantă

mp

201.92

4

Plinte din gresie la pereți

m

125.02

5

Pardoseli din ciment sclivisit

mp

193.48

6

Strat suport M100 T ia pardoseli

mp

425.90

7

Hidroizolații lichide, aplicate cu pensula, în grupuri sanitare

mp

S2.29

8

Șapă autonivelantă

mp

223.98

9

Tencuieli 2 cm la pereți

mp

1118.79

10

Placaj cu faianță la pereți, lipită cu adeziv

mp

201.44

11

Glet de ipsos la pereți

mp

917.36

12

Tapet PVC inifugat la pereți

rnp

301.77

13

Zugrăveli lavabile la pereți

mp

615.58

14

Tencuieli la tavane

mp

425.90

15

Glet de ipsos la tavane

mp

425.90

16

Zugrăveli lavabile la tavane

mp

425.90

17

Zugrăveli obișnuite (spoieli) la pereți și tavane

mp

626.55

18

Glafuri interioare din PVC

m

64.00

19

Uși interioare din lemn

mp

32.00

20

Uși rezistente la foc 30 minute, cu autoînchidere

mp

8.40

21

Ușă rezistentă la foc 90 minute

mp

3.78

22

Gips-carton rezistent la umiditate pt. închidere ghene instalații

mp

25.00

23

Panouri despărțitoare din rășini fenolice la grupurile sanitare

mp

46.80

24

Plafon fals casetat din tablă perforată în grupurile sanitare

mp

69.70

25

Zidărie din cărămidă de 25 crn grosime, la pereți interiori și exteriori, inclusiv mortarul, ancorările și transportul

mc

9.00

26

Zidărie din BCA de 15 cm grosime, la pereți interiori și exteriori, inclusiv mortarul, ancorările și transportul

mc

25.60

27

Zidărie din BCA de 30 crn grosime, la pereți interiori și exteriori, inclusiv mortarul, ancorările și transportul

mc

147.00

TOTAL LUCRĂRI ARHITECTURĂ EXTINDERE

Nr.

Crt.

Denumire lucrare

UM

Cantitate

Preț unitar

Valoare (lei)

ESTIMARE LUCRĂRI INSTALAT!! ELECTRICE CURENT! TARI

1

TubIPEY cu D=20...2S

m

918.00

2

Tub PVC40...63

m

10.00

3

Doze centralizatoare/rotunde RIPR13.5/patrate RIPP29

buc

42.00

4

Cablu energie 0,4/1 kV C2XH 3x1,5...2.5 mmp

m

924.00

5

Cablu energie 0,4/1 kV CHXH 3x1,5 mmp

m

80.00

6

Cablu energie 0,4/1 kV C2XH 5x6 mmp

rn

65.00

7

încercare cabluri energie

buc

5.00

8

întrerupător/comutator unipolar execuție normală, montaj

îngropat, 10 A/230V

buc

4.00

9

întrerupător/comutator execuție etanșa, montaj aparent 10

A/230V

buc

2.00

10

Priză dublă 2P+T 16 A/230V,construcție normală, culoare albă, montaj îngropat.

buc

110.00

11

Racordare ventilatoare/unitati climatizare

buc

6.00

12

Corp de iluminat pt. lămpi fluorescente tubulare cu balast electronic, complet echipat, cu raster dublu oglindat, IP40, pentru montaj incastrat in plafonul fals

Referința : LP-R-418

buc

32.00

13

Corp de iluminat pt. lămpi fluorescente tubulare, cu balast

electronic si kit de siguranța cu acumulatori, complet echipat, cu raster dublu oglindat, IP40, pentru montaj incastrat in plafonul fals

Referința : LF-R-418-s

buc

2.00

14

Corp de iluminat pt. larnpi fluorescente tubulare cu balast electronic, complet echipat, cu raster dublu oglindat, IP40, pentru montaj incastrat in plafonul fals

Referința : LF-R-235

buc

20.00

15

Corp de iluminat de siguranța, pentru montaj aparent pe perete, cu pictograma pe fond verde cu indicarea caii de evacuare : funcționare permanenta, IP42

Referința : Exit 2x8W

buc

4.00

16

Tablou electric T-ALA

buc

1.00

17

încercare tablouri

buc

1.00

18

Verificare corectitudine montaj

buc

1.00

19

Racordarea conductorilor la tablourile electrice

buc

120.00

20

Platbandă de oțel zincat 25 x 4 mm

m

30.00

21

Platbandă de oțel zincat 40 x 4mm

m

50.00

22

Cutie cu eclisă de legătură pentru centura de împământare

buc

1.00

23

Verificarea prizei de pământ

buc

1.00

TOTAL LUCRĂRI INSTALAȚI! ELECTRICE CURENT! TARI EXTINDERE

ESTIMARE LUCRĂRI INSTALAȚII ELECTRICE CURENTI SLABI EXTINDERE

REȚEA VOCE-DATE/VIDEOPROIECTOARE

Priza dubla voce-date cat6

buc

4.00

Patch panel date cat6 24 porturi

buc

1.00

Patch panel telefonie cat6 24 porturi

buc

1.00

Swich 24 porturi

buc

2.00

Tub de protecție IPEY20

m

160.00

Material mărunt

ans

1.00

SISTEM DETECȚIE SI AVERTIZARE INCENDIU

Detector de fum analog adresabil

buc

16.00

Soclu detectori

buc

16.00

Modul adresabil

buc

1.00

Modul de comanda

buc

1.00

Buton alarmare incendiu

buc

2.00

Avertizor acustico-optic de interior

buc

2.00

Avertizor acustico-optic de exterior

buc

1.00

Cablu ignifug JB-Y(ST)Y2x2x0.8 mmp

m

192.00

Cablu alimentare C2XH 2x2.5 mmp

m

60.00

Tub protecție IPEY25

rn

252.00

Centrala avertizare incendiu

buc

1.00

Material mărunt

ans

TOTAL LUCRĂRI INSTALAȚI! ELECTRICE CURENT! SLABI

Nr.

Crt.

Denumire lucrare

UM

Cantitate

Preț unitar

Valoare (lei)

LUCRĂRI INSTALAT!! TERMICE

ÎNCĂLZIRE CU RADIATOARE EXTINDERE

1

Radiatoare din oțel tip panou, prevăzute cu ventile de aerisire și dop de golire, avand dimensiunile 22-600x1400

buc

38.00

2

Țeava din otel pt instalații montata la legaturile si coloane radiatoarelor, inclusiv fitingurile, avand diam. 7î "

m

168.00

3

Țeava din otel pt instalații montata la coloane, inclusiv fitingurile, avand diam. 1/2 - 3/4"

m

130.00

4

Țeava din otel pt instalații montata la distribuție, inclusiv fitingurile, avand diam. 1/2" -1"

m

124.00

5

Idem, 11/4"-11/2"

m

47.00

6

Ventil de aerisire coloana prevăzut cu robinet de separare 1/2"

buc

18.00

7

Robinet termostatic de 1/2", la tur radiatoare

buc

38.00

8

Montarea robinetului de echilibrare de 1/2", la retur radiatoare

buc

38.00

9

Set robinete reglare presiune diferențiala, cu tub de impuls, tur/retur coloane 1"

buc

9.00

10

Robinet cu sfera si mufe, pentru golire, 1/2"

buc

18.00

11

Bride susținere conducte 1/2" - 3/4"

buc

36.00

12

Suporți si dispozitive pentru susținerea conductelor, având greutatea de până la 10 kg

kg

250.00

13

Grunduirea suporturilor din otel cu miniu de plumb în două straturi, avand diametrul peste 12 mm

to

1.20

14

Curățirea suporturilor, de rugină cu peria de sârmă, având grosimi peste 12 mm.

to

1.20

15

Vopsirea suporturilor, cu grund si vopsea de ulei, manual, având grosimi peste 12 mm.

to

0.25

16

Spălarea conductelor si instalațiilor Interioare de încălzire centrala cu apă potabilă

mp

410.00

17

Efectuarea probei de dilatare contractare si de funcționare a inst. de incalzire, supraf. corpurilor de incaizire fiind peste 500 m2.

mp

410.00

18

Efectuarea probei de etanșeitate ia presiune a instalației de incalzire, suprafața corpurilor de incalzire fiind peste 500 m2.

mp

410.00

19

Izolarea conductelor de distribuție cu cochilii vata minerala de 3 cm grosime si folie A!

m

171.00

20

Transportul materialelor prin purtare directa cu greutatea sub 25 j

kg la maxim 50 m

to

1.50

21

Apă pentru spălare, probe

mc

5.00

22

Energie electrică pentru probe.

kW

5.00

TOTAL LUCRĂRI INSTALAȚII TERMICE ÎNCĂLZIRE CU

RADIATOARE EXTINDERE

ESTIMARE LUCRĂRI INSTALAȚI! TERMICE CENTRALA TERMICĂ EXTINDERE

1

Montare cazan

buc

1.00

2

Montare vas de expansiune

buc

1.00

3

Montare pompa

buc

2.00

4

Montare statie tratare apa

buc

1.00

5

Montare neutralizator condens

buc

1.00

6

Țeava din otel pt instalații montata prin sudura, inclusiv fitingurile, avand diam. 1/2" -1"

m

6.00

7

Idem, 11/4"-11/2"

rn

12.00

8

Robinet cu sfera si mufe, pentru inchidere/golire, 1/2"

buc

4.00

9

Robinet de inchidere, pt. instalații de incalzire, cu diam. 11/2"

buc

6.00

10

Filtru impurități 1 1/2"

buc

1.00

11

Robinet reținere cu ventil 11/2"

buc

1.00

12

Supapa de siguranța reglabila 1"

buc

2.00

13

Ventil de aerisire coloana prevăzut cu robinet de separare 1/2"

buc

2.00

14

Termometru

buc

2.00

15

Manometru

buc

2.00

16

Suporți și dispozitive pentru susținerea conductelor, având greutatea de până ia 10 kg

kg

100.00

17

Grunduirea conductelor si suporturilor din otel cu rniniu de plumb în două straturi, avand diametrul peste 12 mm

to

0.30

18

Curățirea conductelor si suporturilor, de rugină cu peria de sârmă, având grosimi peste 12 mm.

to

0.30

19

Vopsirea suporturilor, cu vopsea de ulei in doua straturi, manual, având grosimi peste 12 mrn.

to

0.30

20

Spălarea conductelor si instalațiilor interioare de incalzire centrala cu apă potabilă

mp

400.00

21

Efectuarea probei de dilatare contractare si de funcționare a inst. de incalzire, supraf. corpurilor de incalzire fiind peste 500 m2.

mp

400.00

22

Efectuarea probei de etanșeitate ia presiune a instalației de incalzire, suprafața corpurilor de incalzire fiind peste 500 m2.

mp

400.00

23

Izolarea conductelor de distribuție cu cochilii vata minerala de 3 cm grosime si folie Al

m

12.00

24

Transportul materialelor prin purtare deirecta cu greutatea sub

25 kg la maxin 50 m

to

0.50

25

Apă pentru spălare, probe

mc

3.00

26

Energie electrică pentru probe.

kW

3.00

TOTAL LUCRĂRI INSTALAȚII TERMICE CENTRALA TERMICĂ EXTINDERE

ECHIPAMENTE CENTRALA TERMICĂ EXTINDERE

1

Cazan in condensatie preparare apa calda 80/60°C la puterea de 85 kW, cu combustibil gaze naturale, tiraj fortat

buc

1.00

2

Vas de expansiune inchis cu membrana cu capacitatea de 80 1

buc

1.00

3

Pompa circulație incalzire cu Q=2,8 mc/h si H=4 mCA

buc

1.00

4

Statie dedurizare apa 0,6 mc/h

buc

1.00

5

Automatizare centrala

buc

1.00

6

Neutralizator condens

buc

1.00

TOTAL ECHIPAMENTE CENTRALA TERMICĂ EXTINDERE

Nr.

Crt.

Denumire lucrare

UM

Cantitate

Preț unitar

Valoare (iei)

1

Montare ventilator ALA

buc

1.00

2

Filtru retinator de praf in carcasa cu clapeta cu Dmax = 1000 mc/h, Ap= 10 mmCA

buc

1.00

3

Filtru retinator de substanțe toxice si agenti patogeni, cu 4 celule filtrante, Dmax = 75 mc/h, âp= 50-70 mmCA

buc

3.00

4

Canale conf. pe șantier din tabla Zn cu g = 0,5 mm si perimetrul 250 - 700 mm

rnp

10.00

5

Idem piese speciale

mp

20.00

6

Supape de suprapresiune tip S-00, Dn 150 mm

buc

4.00

7

Susținere elastica a ventilatorului

buc

1.00

8

Țeava otel 03/8"

m

6.00

9

Idem, Dn 150, (159x4,5 mm)

m

6.00

10

Vana antisuflu, Dn 150 mm

buc

1.00

11

Robinet cu cep D = 3/8"

buc

1.00

12

Micrometru diferențial

buc

1.00

13

Reglare instalație

buc

1.00

14

Grila cu clapete de reglare debit si plasa de sarma 500x100 mm

buc

3.00

15

Suporți și dispozitive pentru susținerea conductelor, având greutatea de până la 2 kg

kg

50.00

16

Idem, 2,1 - 10 kg

kg

50.00

17

Grunduirea conductelor si suporturilor din otel cu miniu de plumb în două straturi, avand diametrul peste 12 mm

to

0.20

18

Curățirea conductelor si suporturilor, de rugină cu peria de sârmă, având grosimi peste 12 mm.

to

0.20

19

Vopsirea suporturilor, cu vopsea de ulei in doua straturi, manual, având grosimi peste 12 mm

to

0.20

20

Energie electrică pentru probe.

kW

2.00

21

Transportul materialelor prin purtare directa cu greutatea sub 25 kg la maximum 50 m

to

0.20

TOTAL LUCRĂRI INSTALAȚII DE VENTILAȚIE ALA EXTINDERE

i

ECHIPAMENTE INST.DE VENTILAȚIE ALA

1

Ventilator tip VS-00, centrifugal cu debitul de 750 mc/h, presiune 120 mmCA, putere electrica 0,6 kW, turatie 2850 rot/min, acționare electromanuaia

buc

1.00

TOTAL

Nr.

Crt.

Denumire lucrare

UM

Cantitate

Preț unitar

Valoare (lei)

LUCRĂRI INSTALAT!! SANITARE

1

Montarea țevii din materia! plastic, (PP-R, Pnl6) pentru instalații sanitare, îmbinată prin poiifuziune, cu aparat de sudură de tip RIRMO, în conducte de legătură la obiectele sanitare, având diametrul exterior de 16mm-32mm

m

40.00

2

Montarea țevii din material plastic, (PP-R, Pnl6) pentru instalații sanitare, îmbinată prin poiifuziune, cu aparat de sudură de tip RIRMO, în coloane, având diametrul exterior de 16mm-32mrn

rn

55.00

3

Montarea țevii din material plastic, (PP-R, Pnl6) pentru instalații sanitare, îmbinată prin poiifuziune, cu aparat de sudură de tip RIRMO, în distribuție, având diametrul exterior de 32mm-50mm

m

75.00

4

Montare țeava din otel, pentru instalații, inclusiv fitinguri, susțineri si treceri prin pereți si pianșee montată în distribuție, țeava având diametrul având diametrul 1"-11/2"

m

50.00

5

Idem, racord flexibil obiecte sanitare 1/2", cu lungimea SOOmm

buc

34.00

6

Montarea robinetului de reglaj, colțar, si drept montat înaintea obiectelor sanitare, având diametrul de 1/2"

buc

.........

52.00

7

Montarea robinetului de trecere cu ventil și mufă, având diametrul de 1/2"

buc

16.00

8

Idem, având diametrul de 3/4" (Dn20) - 2" (Dn50)

buc

30.00

9

Robinet de golire 3/4"

buc

8.00

10

Confecționarea și montarea țevii de protecție din țeavă de oțel neagră, la trecerea conductelor prin pianșee, având diametrul exterior de 2"-2 1/2"

buc

30.00

11

Confecționarea, montarea și cimentarea țevii de protecție din țeavă de oțel neagră, ia trecerea conductelor prin ziduri, având diametrul de 1 1/4"-2"

buc

10.00

12

Montarea prin încastrare a brățării pentru fixarea conductelor din oțel sau material plastic, de alimentare cu apă, conductele având diametrul de Dn 15-Dn50

buc

20.00

13

Montarea țevii din material plastic, tub cu mufă pentru instalații de canalizare din PP ignifugă, montate în ghene de rigips, îmbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 40mm, cu lungimea lOOOmm

m

20.00

14

Idem, având diametrul de 50mm

m

40.00

15

idem, având diametrul de lOOmm

m

110.00

16

Idem, cot, reducție, piesa de curățire 040-0110

buc

80.00

17

Idem, racord flexibil WC, 0llOm

buc

16.00

18

Montarea pieselor de legătură speciale, din PP ignifugă pentru canalizare, prin îmbinare cu mufă și garnitură de cauciuc, ramificație simplă, egală 040/45°

buc

20.00

19

Montarea pieselor de legătură speciale, din PP ignifugă pentru canalizare, prin îmbinare cu mufă și garnitură de cauciuc, ramificație simplă, egală 050/45°

buc

28.00

20

Idem, ramificație simplă, egală 0110/45767°

buc

45.00

21

Idem, ramificație simplă, egală, redusă 05O/4O/45°-87°

buc

18.00

22

Idem, ramificație simplă, redusă 0110/40/45°

buc

10.00

23

Montarea sifonului de pardoseală din polietilenă, simplu, cu Ieșire verticală/laterala având diametrul de 50mm-150 mm

buc

7.00

24

Montarea căciulii de ventilație, din tablă, montate pe coloanele de aerisire din PP, având diametrul de lOOrnm

buc

6.00

25

Suporți pentru susținerea conductelor pentru canalizare, suportul având greutatea până ia 2kg

kg

40.00

26

Montare pompă în bașă local tehnic subsol

buc

1.00

27

Vas pentru closet, complet echipat, din porțelan sanitar, pentru uz intens, amplasat în grupuri sanitare, cu rezervorul de spălare montat la semiînălțime, cu clapets de acționare montată pe rezervor, inclusiv plutitor WC, ventil de scurgere, țeava de spălare din material plastic și manșon din cauciuc, racord flexibil, cot flexibil, rezervorul montat pe perete de rigips

buc

12.00

28

Montarea unui lavoar din porțelan sanitar, pentru uz obișnuit/

intens, amplasat în grupuri sanitare, având țeava de scurgere din material plastic, cu ventil de scurgere racord 11/4", cu sifon pentru lavoar din alamă tip butelie 11/4", cu racord PP04Omm, montat pe console fixate pe perete din rigips, elemente de orindere (inclusiv racord flexibil 1/2" i.........................

buc

16.00

29

Montarea unui spălător, având țeava de scurgere din material plastic, cu ventil de scurgere racord 11/4", cu sifon pentru lavoar din alamă tip butelie 11/4", cu racord Pp05Omm, montat pe console fixate pe perete din rigips (inclusiv racord flexibil 1/2")

buc

1.00

30

Montarea unei săpuniere (dispenser săpun lichid)

buc

8.00

31

Montarea unei port-hârtii din porțelan sanitar

buc

12.00

32

Montarea unei oglinzi sanitare, din sernicristai, cu marginile șlefuite, având dimensiunile 5x500x700mm

buc

16.00

33

Montarea bateriei amestecătoare stativă pentru lavoar, inclusiv pentru handicapați, obișnuită, având diametrul de 1/2"

buc

17.00

34

Montarea bateriei amestecătoare stativă pentru spălător, având diametrul de 1/2" (inclusiv racord flexibil 1/2")

buc

1.00

35

Montare grup de pompare inclusiv rezervor cu membrană

buc

1.00

36

Montare rezervor apa v=1500L

buc

1.00

37

Montare boiler pe gaz 200 1

buc

1.00

38

Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a instalației de apă rece și caldă, executată cu conducte din PP-R, având diametru! cuprins între 16-100mm

m

170.00

39

Efectuarea probei de funcționare a instalației de apă rece, executată cu conducte din PP-R, având diametrul cuprins între 16-lOOmm

m

85.00

40

Efectuarea probei de funcționare și de rezistență a instalației de apă caldă, executată cu conducte din PP-R, având diametrul cuprins între 16-100mm

m

85.00

41

Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a instalației de apă rece și caldă, executată cu conducte de oței, având diametru! cuprins între 3/8"-2"

m

60.00

42

Efectuarea probei de funcționare a instalației de apă rece, executată cu conducte de oței, având diametrul cuprins între 3/8" 2"

m

30.00

43

Efectuarea probei de etanșeitate și funcționare a instalației de canalizare, executată cu conducte din PP, conducta având diametrul lOOrnm, inclusiv

m

170.00

44

Spălarea instalației de apă rece și caldă, executată cu conducte din oțel, având diametrul cuprins între 3/8"-2"

m

230.00

45

Transportul prin purtare directa, a! materialelor comode, cu greutate sub 25l<g, la maxim 50m

to

0.50

46

Idem, materiale incomode

to

0.50

47

Idem, cu greutate peste 25kg, la maxim 50m

to

0.30

48

Izolarea conductelor cu cochilii din vată minerală, cașerată cu aluminiu, cu grosimea de 20mm, pentru conducte cu diametrul până la 40mm inclusiv

mp

27.00

49

Izolarea conductelor cu cochilii din vată minerală, cașerată cu aluminiu, cu grosimea de 20mm, pentru conducte cu diametrul mai mare de 50mm inclusiv

mp

19.00

50

Apă pentru probe

mc

4.00

TOTAL LUCRĂRI INSTALAȚI! SANITARE

ECHIPAMENTE INST.SANiTARE

1

Pompă în bașă local tehnic subsol

buc

1.00

2

Grup de pompare inclusiv rezervor cu membrană

buc

1.00

3

Rezervor apa v=1500L

buc

1.00

4

Boiler pe gaz 200 1

buc

1.00

TOTAL

ESTIMARE LISTĂ MOBILIER Șl DOTĂRI EXTINDERE

1

Pupitre de 2 locuri

buc

110.00

2

Scaune pt. elevi

buc

110.00

3

Catedre

buc

4.00

4

Scaune pt. catedră

buc

4.00

5

Bibliotecă-rafturi

buc

6.00

6

Masă

buc

2.00

7

Scaune

buc

2.00

8

Birouri

buc

1.00

9

Dulapuri haine pt. elevi

buc

55.00

10

Rafturi metalice

buc

3.00

11

Jaluzele

buc

10.00

TOTAL

Numele și prenumele verificatorului de proiecte atestat ing. DUMITRU V. GHEORGHE Legitimație seria H, nr.09129

Nr: 09 Data: 10.02.2017 conform registrului de evidență


Adresa: București, str.Emil Racoviță, nr.24, BI.R9, ap.50, sect.4

Telefon: 0745 048 752

REFERAT

privind verificarea de calitate la cerința Al „Rezistență mecanică și stabilitate" a proiectului Pr.nr. 060/2016 - Reabilitarea clădirii Școlii nr.135 cu extindere clădire „Săli de clasă",

Calea Ferentari, nr.72, sect.5, București Faza : DAU

1. Date de identificare :

-    proiectant general: S.C. PBG Management & Engineering S.R.L.

-    proiectant de specialitate : S.C. PBG Management & Engineering S.R.L.

-    beneficiar (investitor): Școala NR.135

-    amplasament: Calea Ferentari, nr.72, sect.5, București

-    data prezentării proiectului spre verificare : 06.02.2017

2. Caracteristicile principale ale proiectului și ale construcției:

Conținut proiect: Reabilitarea clădirii Școlii nr.135 cu extindere clădire „Săli de clasă", Calea Ferentari, nr.72, sect.5,

București

-    Extindere clădire „Săli de clasă", regim de înălțime Demisol+Parter+Etaj, Hdsol =3.00m, Hp = 3.80m, Het = 3.60m

-    obiect: Clădire nouă, funcția principală: săli de clasă, dimensiuni în plan: = 10.50x25.50m

-    tipul și caracteristicile constructive : structură de tip cadre ortogonale din beton armat monolit (stâlpi și grinzi), cu planșee din beton armat monolit, fundații izolate din beton simplu și cuzineți din beton armat sub stâlpi și continue sub pereții demisolului, pe zona cu spații tehnice și cameră pubele și fundație tip radier în grosime de 60cm,sub adăpostul de apărare civilă. Acoperișul este realizat sub formă de șarpantă din lemn și învelitoare din tablă. Pereții interiori și exteriori sunt din zidărie de 25 și 30cm iar cei de compartimentare sunt de 14cm. Stâlpii au dimensiuni de 40x40cm, 45x60cm, 40xl65cm, 45x45cm iar grinzile vor avea dimensiunile secțiunii transversale de 25x40cm, 30x55cm, 25x45cm, 30x45cm. Planșeele din beton armat monolit au grosimea de 13-15cm cu excepția planșeului peste adăpostul ALA care are grosimea de 20cm. Pereții adăpostului ALA sunt din beton armat cu grosimea de 40cm.

-    Categoria geotehnică 2, cu risc geotehnic moderat, pconv = 250kPa pentru sarcini în gruparea fundamentală (conform datelor din studiul geotehnic), la adâncimea de fundare de 1.40m și lățimea fundației de 0.60m. Cota de fundare este la -2.10m față de CTN și la -3.70m față de cota ± 0.00, pe stratul de argilă prăfoasă gălbuie, cafenie plastic vârtoasă.

-    Materiale: Beton C25/30 în pereți, stâlpi, grinzi și planșee, C8/10 beton simplu, zidărie cărămidă clasa CIO (C100) și mortar M10.

-    amplasament: zona seismică conform P100-1/2013 cu accelerația terenului ag = 0,30g și perioadele de control (colț):

Tb

= 0,30 sec ; Tc = 1,60 sec ; TD= 2,00 sec; zona climatică zăpadă cu p,= 2 KN/m2

-    Clasa de importanță și expunere la seism: Clasa Il-a cu valoarea factorului de importanță y = 1-20

-    Categoria de importanță: C (normală)

3.    Documente ce se prezintă la verificare :

-    Tema de proiectare faza DALI - DA

-    Certificat de Urbanism NR. 1175-F din 21.10.2016

-    Avize obținute:....................................................................................................

-    Autorizația de construire nr...... din data de..............emisă de........................

-    Memoriu tehnic structură de rezistență - NU

-    Program de control Faze Determinante - NU

-    Piese desenate care prezintă soluția constructivă, conform borderoului din proiect - DA (ROI - Plan și detalii fundații, R02 - Plan cofraj peste subsol)

4.    Concluzii asupra verificării:

în urma verificării, se consideră proiectul corespunzător fazei analizate, semnându-se și ștampilându-se conform îndrumătorului MLPTL de aplicare a


Lista minimală de control cuprinzâ

satisfacerea cerinței este prezentată în ANEXA 1 la referatNr : 09 Data: 10.02.2017

Am primit 1 exemplar Beneficiar/Proiectant

Numele și prenumele verificatorului de proiecte atestat ing. DUMITRU V. GHEORGHE Legitimație seria H, nr.09129

ANEXA 1 la referat Nr: 09 Data: 10.02.2017


Obiect: Reabilitarea clădirii Școlii nr.135 cu extindere clădire „Săli de clasă".

Calea Ferentari, nr.72, sect.5, București

Proiectant: S.C. PBG Management & Engineering S.R.L.

Beneficiar: Școala NR.135 Nr. Proiect. 060/2016

Faza: DAU

LISTA MINIMALĂ DE CONTROL


Cerința „Al" - rezistență mecanică și stabilitate -

Pr.nr. 060/2016- Reabilitarea clădirii Școlii nr.135 cu extindere clădire „Săli de clasă", Calea Ferentari, nr.72, sect.5, București

Faza : DAU

Nr.crt.

1

Criterii pentru satisfacerea cerinței avute în vedere de verificator

încadrarea în zona seismică

Rezultatul verificării „ACCEPTAT"

Fără obs.

Cu observații

X

2

Stabilirea categoriei de importanță

X

3

Stabilirea clasei de importanță

X

4

Preluarea datelor din avizul geotehnic

X

5

Soluții de fundații și infrastructură

X

6

Soluții de protecție față de agresivitatea solului, mediului și activității curente

7

Concepția ansamblului structural și stabilitatea elementelor de compartimentare

8

Calculul ansamblului structural

X

Suficient pt. această fază

9

Calitatea materialelor structurale utilizate

X

10

Rezolvarea la nivel de detalii

-

-

11

Completitudinea pieselor scrise și desenate

X

Suficient pt. această fază


PBG^ ~

MANAGEMENT &ENGINEERI MGProiect nr. 060/2016 Faza: Expertiză


Reabilitarea clădirii Școlii nr.135 cu extindere clădire „Săli de clasă"


Beneficiar:

Școala Gimnazială nr.135 Adresa: Calea Ferentari, nr.72, sect.5 București


EXPERTIZĂ TEHNICĂ (RAPORT DE EVALUARE SEISMICĂ A CLĂDIRII -CONFORM CODULUI DE PROIECTARE SEISMICĂ-PARTEA A III A - P100-3/2008-CAP. 8.3)


REABILITAREA CLĂDIRII ȘCOLII NR.135 CU EXTINDERE CLĂDIRE „SĂLI DE CLASĂ"Proiect nr. 060/2016 Faza: Expertiză


Reabilitarea clădirii Școlii nr.135 cu extindere clădire „Săli de clasă"


Beneficiar:

Școala Gimnazială nr.135 Adresa: Calea Ferentari, nr.72, sect.5 București

EXPERTIZĂ TEHNICĂ (RAPORT DE EVALUARE SEISMICĂ A CLĂDIRII -CONFORM CODULUI DE PROIECTARE SEISMICĂ-PARTEA A III A - P100-3/2008-CAP. 8.3)

1. Motivul și scopul efectuării expertizei tehnice de alipire la calcan

Evaluarea seismică a clădirii existente, respectiv a imobilului „Școala Gimnazială, nr.135", situată în Calea Ferentari, nr.72, sect.5, București, urmărește stabilirea măsurii în care acesta satisface cu un grad suficient de siguranță cerințele fundamentale (nivelurile de performanță) care se iau în considerare la proiectarea construcțiilor noi, conform normativului P100-1/2006. Scopul expertizei tehnice este de a determina dacă și în ce condiții se poate interveni pentru construirea unei extinderi clădire cu săli de clasă, clădire cu regim de înălțime demisol+parter+etaj, alipit corpului principal al școlii și de necesitatea reabilitării termice în scopul creșterii performanțelor energetice. Prezenta Expertiza tehnică a avut în vedere prevederile Ordonanței nr.20-1994 privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, precum și prevederile "Codului de proiectare seismică -Partea a lll-a- Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P100-3/2008 ". Totodată Legea 10-1995, legea calității în construcții, modificată și completată cu Legea 177/2015, prevede în art.18 (2) expertizarea obligatorie a construcțiilor la care se vor realiza lucrări de modernizare, amenajare sau orice altă modificare. Pentru evaluarea obiectivului nu s-a dispus de proiectul inițial, ci au fost necesare investigații realizate pe teren prin măsurători și fotografii. în acest scop obiectivul a fost examinat de mai multe ori luându-se la cunoștință situația actuală, care este consemnată în documentația tehnică, relevee și fotografii. Au fost cercetate condițiile de amplasament, alcătuire și funcționalitate, particularitățile structurale de alcătuire, eventualele defecte de calitate a materialelor și/sau deficiențe de alcătuire a elementelor, natura și amploarea degradărilor structurale. De asemenea, s-a procedat la analiza stării de degradare a subansamblurilor structurale, în funcție de cauzele care au generat-o (acțiuni statice și dinamice exercitate, calitatea materialelor de construcție, condiții de execuție, exploatare și întreținere, consecințele generate de particularitățile de conformare etc.). Expertiza tehnică are în vedere și verificarea condițiilor de rezistență structurală din punct de vedere al asigurării cerinței esențiale „Rezistență mecanică și stabilitate" urmărind metoda calitativă prevăzută de reglementările tehnice în vigoare, evaluarea nivelurilor de performanță, stabilirea indicatorilor R, încadrarea în clasa de risc seismic. Această extindere clădire „Săli de clasă" se propune a fi realizată pe terenul ce aparține Școlii gimnaziale nr.135, pe zona din spatele corpului școală, alipit de acesta, pe o lungime de cca. 12.00m. Pe baza rezultatelor evaluării calitative și a evaluării prin calcul se stabilește vulnerabilitatea construcției în ansamblu și a părților acesteia, în raport cu cutremurul de proiectare și clasa de importanță-expunere la cutremur, respectiv riscul seismic, ca indicator al efectelor probabile ale cutremurelor caracteristice amplasamentului asupra construcției analizate.

2. Date istorice referitoare la perioada construcției

Construcția analizată a fost proiectată și executată în anul 1948, în baza concepției și reglementărilor tehnice din acea perioadă. Destinația clădirii a fost și se menține și în prezent de școală și de Sală de sport și sală de festivități la celălalt corp. „Școala Gimnazială nr.135", situată în Calea Ferentari, nr.72, sect.5, București, este compusă din două tronsoane separate cu rost de tasare, dilatație și seismic. Regimul de înălțime al clădirii existente este Demisol+P+lEtaj la corpul școală și P+1E la corpul Sală de sport și Sală de festivități. Structura executată a fostProiect nr. 060/2016 Faza: Expertiză


Reabilitarea clădirii Școlii nr.135 cu extindere clădire „Săli de clasă"


Beneficiar:

Școala Gimnazială nr.135 Adresa: Calea Ferentari, nr.72, sect.5 București

proiectata în conformitate cu cunoștințele epocii, în concepție gravitațională.

2.1.    Baza normativă pentru întocmirea raportului de evaluare (expertiză)

Standardele, codurile și normativele în conformitate cu care a fost întocmită expertiza tehnică sunt:

-    SR 11100 /I - 1993 Macrozonarea seismică a teritoriului României

-    GT 053-2004 "Ghid privind adaptarea scării de intensități seismice europene EMS-98 la condițiile seismice ale României și la necesitățile inginerești"

-    P100-1/2006 Cod de proiectare seismică pentru clădiri - Partea a l-a - Prevederi de proiectare pentru clădiri (folosit în continuare numai pentru evaluarea seismică a clădirilor existente)

-    P1OO-1/2O13 Cod de proiectare seismică pentru clădiri - Partea a l-a - Prevederi de proiectare pentru clădiri

-    P100-3/2008 Cod de proiectare seismică - Partea a IIl-a - Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente

-    CR 0-2012 Bazele proiectării structurilor în construcții - Clasificarea și gruparea acțiunilor

-    CR 1-1-3/2012 Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor

-    CR 1-1-4/2012 „Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor"

-    CR 6 - 2006 „Cod de proiectare pentru structuri din zidărie"

-    CR 6 - 2013 „Cod de proiectare pentru structuri din zidărie"

-    P 130/1999 Normativ pentru urmărirea comportării în timp a construcțiilor

-    NP 112-2014 Normativ privind proiectarea fundațiilor de suprafață

-    NE 012/1-2007 „Normativ pentru producerea și executarea lucrărilor din beton, beton armat și beton precomprimat Partea 1: Producerea betonului"

-    NE 012/2-2010 „Normativ pentru producerea și executarea lucrărilor din beton, beton armat și beton precomprimat Partea 2: Executarea lucrărilor din beton"

-    Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții cu modificările și completările din Legea nr. 177/2015

-    HG.nr.766/1997 Reglementări privitoare la asigurarea calității construcțiilor și urmărirea comportării în exploatare a acestora împreună cu completările și modificările ulterioare

-    Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții cu modificările și completările ulterioare

-    OG.nr.20/1994 Măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente republicată prin Legea nr.195/ 2007, modificată și completată cu OG. nr. 62/2003 și cu OG. nr.14/2006

-    HG.nr.925/1995 Regulament de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor.

3. Date generale

3.1.    Condițiile seismice ale amplasamentului și sursele potențiale de hazard

Pentru proiectarea construcțiilor la acțiunea seismică, teritoriul României este împărțit în zone de hazard seismic. Nivelul de hazard seismic în fiecare zonă se consideră, simplificat, a fi constant. Alcătuirea construcțiilor la acțiunea seismică pe teritoriul țării, se face prin luarea în considerare a nivelului de hazard seismic indicat în codul de proiectare P100-1/2006 (2013), care trebuie considerat ca un nivel minim acceptat pentru proiectare. Condițiile locale de teren sunt descrise prin valorile perioadei de control (colț) Tc a spectrului de răspuns pentru zona amplasamentului considerat. Construcția analizată este amplasată în București, pentru care perioada de control (colț) Tc=1.6 sec. și accelerația terenului pentru proiectare ag = 0,30g (conform normativului P100-1/2013). în conformitate cu normativul P 100-1/2006 pct. 3.1(2), hazardul seismic pentru proiectare este descris de valoarea de vârf a accelerației orizontale a terenului o9 determinată pentru intervalul mediu de recurență de referință (IMR) corespunzător stării limită ultime, valoare numită în continuare "accelerația terenului pentru proiectare". Accelerația terenului pentru proiectare,Proiect nr. 060/2016 Faza: Expertiză


Reabilitarea clădirii Școlii nr.135 cu extindere clădire „Săli de clasă"


Beneficiar:

Școala Gimnazială nr.135 Adresa: Calea Ferentari, nr.72, sect.5 București

corespunzătoare zonei de hazard seismic, corespunde unui interval mediu de recurență de referință de 100 ani. Zonarea accelerației terenului pentru proiectare ogîn România, pentru evenimente seismice având intervalul mediu de recurență (al magnitudinii) IMR = 100 ani, este indicată în P 100-1/2006 fig 3.1 și folosește pentru proiectarea construcțiilor la starea limită ultimă (SLU). Activitatea seismică de pe teritoriul țării noastre este dominată de cutremure de adâncime intermediară (subcrustrale cu adâncimi între 60-170 km) din zona Vrancea. Această zonă constituie o sursă activă și persistentă de cutremure. Din punct de vedere seismic, municipiul București se încadrează în zona cu ag = 0,24g, conf. normativ P100-1/2006 și cu ag = 0,30g, conf. normativ P100-1/2013. Cele mai importante cutremure (magnitudine peste 6) care au avut loc pe perioada existenței imobilului analizat au fost cele din:

*    04.03.1977 cu magnitudinea Mw = 7.2

*    31.08.1986 cu magnitudinea Mw = 6.9-7.0

*    30.05.1990 cu magnitudinea Mw = 6.4

*    31.05.1990 cu magnitudinea Mw = 6.1

*    27.10.2004 cu magnitudinea Mw = 6.0

3.2. încadrarea construcției existente și a corpului clădirii cursuri

- în conformitate cu prevederile codului P100-1/2006

Conform Reglementării tehnice „Cod de proiectare seismică - Prevederi de proiectare pentru clădiri", indicativ P 100-1/2006, încadrarea construcției este următoarea :

*    având în vedere că este o clădirea cu destinația de școală la unul din corpuri și de sală de sport și sală de festivități la celălalt corp, construcția este încadrată în clasa a II - a de importanță și expunere la cutremur, clădiri care prezintă un pericol major pentru siguranța publică în cazul prăbușirii sau avarierii grave, la care factorul de importanță este y, = 1,2 (conf. tab. 4.3)

*    accelerația de vârf a terenului pentru proiectare (PGA pentru amplasamentul dat) este ag=0.24g pentru cutremure cu intervalul mediu de recurență de 100 ani;

*    perioadele de control (colț) ale spectrului de răspuns, specifice amplasamentului sunt:

TB = 0.16 s; Tc = 1.60 s; TD = 2.00 s;

*    factorul de amplificare dinamică maximă a accelerației orizontale a terenului de către structură este :

P = p0 = 2.75 pentru TB < T < Tc -în conformitate cu prevederile codului P100-1/2013

Conform Reglementării tehnice „Cod de proiectare seismică - Partea l-Prevederi de proiectare pentru clădiri", indicativ P100-1/2013, încadrarea extinderii clădire cu săli de clasă, este următoarea :

*    având în vedere că se propune o clădirea cu destinația de școală, construcția este încadrată în clasa a ll-a de importanță și expunere la cutremur, clădiri care prezintă un pericol major pentru siguranța publică în cazul prăbușirii sau avarierii grave, la care factorul de importanță este y, = 1.20 (conf. tab. 4.3)

*    accelerația de vârf a terenului pentru proiectare (PGA pe amplasamentul dat) este ag=0.30g, pentru cutremure cu intervalul mediu de recurență de 225 ani;

*    perioadele de control (colț) ale spectrului de răspuns, specifice amplasamentului sunt:

Tb

= 0.32 s; Tc = 1.60 s; TD = 2.00 s;

*    factorul de amplificare dinamică maximă a accelerației orizontale a terenului de către structură este :

p = po = 2.50 pentru TB < T < Tc -în conformitate cu prevederile codurilor CR 1-1-3/2012 și CR 1-1-4/2012

Din punct de vedere al solicitărilor climatice în conformitate cu CR 1-1-3-2012 "Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor", amplasamentul prezintă o încărcare caracteristică de 200 kg/m2 pentru intervalul mediu de recurențăProiect nr. 060/2016 Faza: Expertiză


Reabilitarea clădirii Școlii nr.135 cu extindere clădire „Săli de clasă"


Beneficiar:

Școala Gimnazială nr.135 Adresa: Calea Ferentari, nr.72, sect.5 București

de 50 ani, iar din punct de vedere al CR 1-1-4/2012 „Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor", amplasamentul este caracterizat de viteze ale vântului (mediate pe 1 minut la înălțimea de 10 m) de 28 m/s pentru IMR=50 ani și de o presiune de referință de 0.50 kPa (mediate pe 10 minute la înălțimea de 10 m) pentru IMR=50 ani.

- în conformitate cu prevederile HG 766/1997

în conformitate cu HG nr.766 din 21.11.1997, prin care s-au aprobat unele regulamente privind calitatea în construcții și stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor, clădirea expertizată, face parte din categoria de importanță C (construcție de importanță normală).


Zonarea teritoriului României în termeni de valori de vârf ale accelerației terenului pentru proiectare ag

pentru cutremure având IMR = 100 ani (P100-1, 2006).

4.    Descrierea amplasamentului

Din punct de vedere morfologic construcția este amplasată pe un teren relativ plan, într-o zonă cu construcții cu regim de înălțime mediu. Terenul natural din jurul construcțiilor este în general plan, amenajat cu trotuare, terenuri de sport și platforme betonate. Terenul și clădirile existente se află în administrarea Consiliul Local al Sectorului 5 conform protocolului între acesta și Școala Gimnazială nr.135.

5.    Descrierea clădirii școlii

5.1 Din punct de vedere arhitectural

Clădirea expertizată este, din punct de vedere constructiv, o structură de zidărie portantă din cărămidă cu sâmburi din beton armat, stâlpi, grinzi și planșee monolite din beton armat la cele două tronsoane. Școala nr.135 a fost dată în folosință în anul 1948. Regimul de înălțime al clădirii existente este Demisol+P+lEtaj la corpul școală și Demisol parțial+P+lE la corpul Sală de sport și Sală de festivități. înălțimea demisolului este de 3.00m, a parterului și a etajului


Proiect nr. 060/2016 Faza: Expertiză


Reabilitarea clădirii Școlii nr.135 cu extindere clădire „Săli de clasă"


Beneficiar:

Școala Gimnazială nr.135 Adresa: Calea Ferentari, nr.72, sect.5 București

este de 3,80 m. Accesul pe verticală se face prin intermediul a două scări din beton armat poziționate la cele două capete ale școlii. în demisol se accede prin intermediul celor două scări interioare și a unei scări exterioare care servește pentru aprovizionare cu materiale și produse pentru sala de mese. Demisolul are următoarele funcțiuni: sală de mese, bucătărie, săli de studiu, boxe, grupuri sanitare, cameră frigorifică, bibliotecă, vestiare, cameră spălător. Parterul și etajul corpului școală au următoarele destinații: săli de studiu, cancelarie, grupuri sanitare, cabinet medical, cabinet director, coridoare etc. Acoperișul este realizat sub formă de șarpantă cu învelitoare din tablă. La demisol și parter, ferestrele sunt prevăzute cu grilaje metalice. Tâmplăria interioară și cea exterioară este din profile PVC cu excepția ușilor de acces în sălile de clasă, cancelarie și cabinet director care sunt din lemn. Pardoselile sunt din gresie pe culoarele de acces, vestiare, scări, sală de mese, bucătărie, bibliotecă, centrul de documentare și informare, grupuri sanitare, centrala termică etc. Sala de mese și grupurile sanitare au pereții placați cu faianță. în sălile de clasă și cabinete, pardoselile sunt din parchet. Zugrăvelile sunt lavabile atît pe pereți cât și pe tavane. Pe holuri și în clase sunt prevăzute lambriuri din lemn. închiderea exterioară este realizată din zidărie de cărămidă de 42cm, 28cm. Pereții interiori sunt din zidărie de cărămidă cu grosimi de 28 sau 14 cm. Cele două accese dinspre curte în școală sunt prevăzute cu copertine de protecție. Pe tot perimetrul școlii există trotuare și platforme betonate.

5.2 Din punct de vedere structural

Infrastructură școală

Sistemul infrastructuă-fundații constituie o componentă importantă a ansamblului structural care contribuie favorabil la răspunsul seismic al acestuia. Fundațiile sunt de tipul fundații continue, amplasate sub pereții structurali. Fundațiile sunt alcătuite dintr-un bloc de beton simplu și un cuzinet din beton armat. Pereții exteriori ai demisolului sunt din beton armat. Acest tip de fundații, prin dispunere și alcătuire, asigură rigiditatea și capacitatea necesară pentru a transmite la teren acțiunile suprastructurii în mod uniform; nu s-au constatat tasări diferențiale sau deformații remanente vizibile.

Conform studiului geotehnic, efectat de S.C. Geo Construct Design SRL, în luna iunie 2016, printr-un foraj la 6.00m adâncime, stratificația terenului este următoarea:

0.00....0.30m - umplutură de pământ argilos cu fragmente de cărămidă 0.30....1.40m - argilă prăfoasă cafenie plastic vârtoasă

1.40..    ..2.80m - argilă prăfoasă cafenie-găibuie plastic vârtoasă, de la adâncimea de 1.90m cu diseminații calcaroase

2.80..    ..4.30m - argilă prăfoasă cafenie plastic vârtoasă, de la adâncimea de 3.80m cu diseminații calcaroase

4.30..    ..6.00m - argilă prăfoasă cafenie-găibuie plastic vârtoasă cu concrețiuni calcaroase

Nivelul apei subterane nu a fost interceptat până la adâncimea de 6.OOm.

Presiunea convențională, în gruparea fundamentală de încărcări are valoarea de pconv = 250 kPa, la adâncimea de 1.40m și pentru fundații cu lățimea de 0.60m. în conformitate cu normativul NP074-2014, lucrarea se încadrează în categoria geotehnică 2 cu risc geotehnic moderat. Adâncimea maximă de îngheț în zona amplasamentului este de 80-90cm de la suprafața terenului.

Suprastructura

Construcția expertizată este compusă din două tronsoane.

Tronson 1 (școală)

Tronsonul cu funcțiune de școală are sistemul structural din categoria pereți structurali din zidărie de cărămidă dispusi în sistem celular, combinată cu un sistem de stâlpi, grinzi și planșee monolite din beton armat, la care rezistența la forțe laterale este asigurată de pereții portanți. Cadrele perimetrale și cele interioare au rol de a prelua sarcinile verticale. La fațadă sunt poziționați, la distanța de 2.70m stâlpi de 35x35cm legați cu grinzi de 25x35 la fațadă și 25x45 la interior. Planșeele și scările sunt din beton armat monolit. închiderea exterioară este realizată din zidărie de


PBG^F -

MANAGEMENT A E N GIN E E R I NGProiect nr. 060/2016 Faza: Expertiză


Reabilitarea clădirii Școlii nr.135 cu extindere clădire „Săli de clasă"


Beneficiar:

Școala Gimnazială nr.135 Adresa: Calea Ferentari, nr.72, sect.5 București


cărămidă de 42 cm. Distribuția în plan a pereților este aceeași la toate nivelele, pereții structurali fiind suprapuși pe verticală începând de la nivelul fundațiilor, ceea ce asigură un traseu continuu al forțelor seismice și gravitaționale ia terenul de fundare. Planșeele nu prezintă discontinuități mari (goluri), deci asigură conlucrarea cu structura verticală pentru transmiterea solicitărilor până la nivelul fundațiilor și de la acestea la terenul bun de fundare. Planșeele la demisol, parter și etaj au grosime de 10 cm. Planșeele au fost astfel realizate încât să constituie diafragme rigide în planul lor, capabile să transmită și să repartizeze încărcările orizontale la elementele verticale.

Tronson 2 (Sală Sport+Sală Festivități)

Sistemul structural este din categoria pereți structurali din zidărie de cărămidă dispusi în sistem celular, combinată cu un sistem de cadre și planșee monolite din beton armat, la care rezistența la forțe laterale este asigurată de pereții portanți. Cadrele perimetrale și cele interioare au rol de a prelua sarcinile verticale. La fațadă sunt poziționați, la distanța de 2.80m stâlpi de 35x35cm legați cu grinzi de 25x35 la fațadă și 25x45 la interior. Planșeele și scările sunt din beton armat monolit. închiderea exterioară este realizată din zidărie de cărămidă de 42 cm. Distribuția în plan a pereților este aceeași la toate nivelele, pereții structurali fiind suprapuși pe verticală începând de la nivelul fundațiilor, ceea ce asigură un traseu continuu al forțelor seismice și gravitaționale la terenul de fundare. Planșeele nu prezintă discontinuități mari (goluri), deci asigură conlucrarea cu structura verticală pentru transmiterea solicitărilor până la nivelul fundațiilor și de la acestea la terenul bun de fundare. Planșeele la demisolul parțial, parter și etaj, au grosime de 10 cm. Planșeele au fost astfel realizate încât să constituie diafragme rigide în planul lor, capabile să transmită și să repartizeze încărcările orizontale la elementele verticale.

5.2.1 Aprecieri globale, calitative privind capacitatea sistemului structural de a prelua acțiuni seismice

Construcția a fost proiectată în perioada în care în România nu existau norme de protecție seismică, aceasta a fost calculată în concepție gravitațională. Abia după cutremurul din 1977, atât prevederile referitoare la proiectarea antiseismică a clădirilor cât și cele privind proiectarea structurilor cu pereți structurali din zidărie, au căpătat o fundamentare științifică la nivelul cunoștințelor în domeniu pe plan mondial bazate pe particularitățile de manifestare a seismelor din țara noastră. Astfel se poate aprecia global că în raport cu prevederile cuprinse în generația actuală de norme tehnice, construcția în ansamblu posedă o conformare generală favorabilă la acțiuni seismice. Urmare informațiilor culese din teren și pe baza constatărilor făcute la fața locului, clădirea s-a comportat satisfăcător la seismele de mare intensitate mai sus menționate. De asemenea, construcția s-a comportat bine la încărcările gravitaționale pe întreaga ei durată de exploatare, iar lipsa unor fisuri majore indică inexistența unor tasări ale terenului de fundare.

6. Descrierea stării construcției

Pentru definirea parametrilor ce condiționează rezistența și stabilitatea obiectivului, a fost necesar să se efectueze mai multe analize in situ (pentru aceasta s-au executat și o serie de fotografii). Totodată, a fost necesar să se procedeze la inventarierea stării de degradare a elementelor portante și neportante. Evaluarea calitativă a clădirii s-a făcut pe baza examinării vizuale a construcției. Evaluarea trebuie să stabilească dacă integritatea materialelor din care este realizată structura a fost afectată pe durata de exploatare a construcției și, dacă este cazul, măsura degradării. La inspectarea construcției se are în vedere că degradările pot fi ascunse sub finisaje bine întreținute. La examinarea vizuala nu s-au înregistrat avarii provocate de explozii, incendii, coroziune sau alte accidente tehnice. Nu s-au făcut extinderi în plan sau supraetajare a clădirii. Nu au fost observate defecte și avarii în elementele structurale. în ceea ce privește degradările elementelor nestructurale, menționăm că, la data examinării vizuale, nu s-au putut identifica și releva deoarece pereții nestructurali erau acoperiți cu finisaje refăcute de scurt timp.


PBG^r ~

MANAGEMENT & ENGINE E RINGProiect nr. 060/2016 Faza: Expertiză


Reabilitarea clădirii Școlii nr.135 cu extindere clădire „Săli de clasă"


Beneficiar:

Școala Gimnazială nr.135 Adresa: Calea Ferentari, nr.72, sect.5 București


6.1. Starea tehnică actuală a elementelor de construcție

-    fundații

Datorită faptului că nu se observă degradări sau efecte ale unortasări diferențiate se poate presupune că acestea s-au comportat bine în timp.

-    stâlpi și grinzi

Stâlpii și grinzile existente nu prezintă degradări vizibile

-    pereți structurali

Nu se observă avarii (fisuri) importante în pereții structurali de zidărie.

-    planșee din beton

La această structură nu au fost constatate, fisuri în plăcile din beton armat

-    pereți nestructurali

Nu se observă avarii în pereții despărțitori neportanți deoarece majoritatea spațiilor sunt zugrăvite și nu se pot depista eventuale fisuri sau alte avarii.

6.2.Starea anvelopei

-    partea opacă

Pereții din zidărie de închidere ai fațadei prezintă degradări vizibile, finisaje deteriorate, tencuieli desprinse și crăpate.

-    partea vitrată

Tâmplăria exterioară a clădirii este din profile PVC. Nu există glafuri exterioare la ferestre. Grilajele de protecție sunt ruginite și cu vopseaua exfoliată. Ferestrele de la demisol au cota inferioară la 5-10cm de la nivelul trotuarului sau al platformei interioare a curții școlii, ceea ce poate facilita infiltrația apei din precipitații în demisol.

-    Acoperiș tip șarpantă

învelitoarea din tablă, jgheaburile și burlanele prezintă zone neetanșe. Se observă scurgeri de apă pe fațade care au condus la degradarea finisajului exterior.

7.    Rezultatele investigațiilor de diferite tipuri pentru determinarea rezistențelor (valorile proiectate, valorile realizate și valorile efective la data investigării).

Nu s-au realizat încercări distructive și nedistructive pe elementele structurale din care să rezulte rezistențele materialelor puse în operă. Acestea au fost apreciate luându-se în considerare tipul de materiale utilizate în perioada de proiectare și execuție a corpului școală.

8.    Stabilirea valorilor rezistențelor cu care se fac verificările, pe baza nivelului de cunoaștere dobândit prin investigare.

Evaluarea seismică a structurilor de clădiri constă dintr-un ansamblu de operații care trebuie să stabilească vulnerabilitatea acestora în raport cu natura și modul de manifestare al diferitelor categorii de hazard seismic pe amplasament. Evaluarea este precedată de colectarea informațiilor referitoare la geometria structurii, calitatea detaliilor constructive și a calității materialelor utilizate în construcție. Pe baza informațiilor prezentate anterior trebuie stabilit care este nivelul adecvat de cunoaștere. Normativul P100-3/2008 definește trei niveluri de cunoaștere: KL1: Cunoaștere limitată; KL2: Cunoaștere normală; KL3: Cunoaștere completă. Astfel, nivelul de cunoaștere selectat determină metoda de calcul permisă și valoarea factorului de încredere (CF). în vederea stabilirii caracteristicilor materialelor din structura existentă utilizate în calcul, valorile stabilite se vor împărți la un factor de încredere CF=1.35, corespunzător nivelului de cunoaștere limitată. Menționăm că nu s-au găsit în arhiva școlii planurile de detaliu, planuri de armare ale elementelor de beton armat.


PBG^ar ~

MANAGEMENT & ENGINEERINGProiect nr. 060/2016 Faza: Expertiză


Reabilitarea clădirii Școlii nr.135 cu extindere clădire „Săli de clasă"


Beneficiar:

Școala Gimnazială nr.135 Adresa: Calea Ferentari, nr.72, sect.5 București


9.    Precizarea obiectivelor de performanță selectate în vederea evaluării construcției

Evaluarea seismică a clădirilor existente urmărește să stabilească dacă acestea satisfac cu un grad adecvat de siguranță cerințele fundamentale (nivelurile de performanță) avute în vedere la proiectarea construcțiilor noi, conform P 100-1/2006, 2.1. și anume:

-    cerința de siguranță a vieții

-    cerința de limitare a degradărilor

îndeplinirea acestor cerințe fundamentale se cuantifică prin verificarea la:

-starea limită ultimă (ULS)

-    starea limită de serviciu (SLS)

Pentru cerința de siguranța vieții, verificarea structurii se face în termeni de rezistență iar pentru cerința de limitare a degradărilor verificarea structurilor și a componentelor nestructurale la starea limită de serviciu constă în compararea cerinței cu capacitatea de deformare a elementelor. în mod uzual, verificarea se face în termeni de deplasări relative de nivel. Funcție de clasa de importanță și expunere la cutremur, de durata de exploatare, în cazul construcțiilor existente, cerințele fundamentale pot fi asigurate pentru un nivel al acțiunii seismice mai mic decât cel luat în considerare la proiectarea construcțiilor noi, adica la cutremure cu IMR = 40 ani cu probabilitatea de depășire de 70% în 50 de ani, redus față de cel prevăzut în P100-1-2006. Nivelul minim de asigurare necesar a se obține în urma verificării este R3 > 0,65, pentru sursa seismică subcrustală Vrancea.

10.    Metodologia de evaluare

Evaluarea seismică a structurilor clădirilor constă dintr-un ansamblu de operații care conduc la stabilirea vulnerabilității structurii raportată la cutremurele caracteristice ale amplasamentului și care în final vor ajuta la stabilirea deciziei de intervenție. Procesul de evaluare a fost precedat de culegerea datelor și informațiilor privind calitatea concepției de realizare a construcției, calitatea execuției și a materialelor puse în operă și starea de afectare fizică a construcției, criterii care pentru construcțiile analizate sunt cuprinse în capitolele mai sus amintite ale prezentei expertize. Aceste informații corespund unei cunoașteri limitate KL3 (factor de încredere CF=1.35). Cele două componente ale procesului de evaluare : evaluarea calitativă și evaluarea prin calcul, coroborate conduc la metodologia de evaluare seismică a structurii.

Metodologia de evaluare implică:

-    evaluarea calitativă constând în verificarea listei de condiții de alcătuire structurală date în anexele corespunzătoare structurilor din diferite materiale

-    evaluarea prin calcul (cantitativă) bazată pe un calcul structural elastic și factori de comportare diferentiați pe tipuri de elemente.

Principiul metodei

-    Evaluarea prin calcul (cantitativă)

Efectele cutremurului sunt aproximate printr-un set de forțe convenționale aplicate construcției. Mărimea forțelor laterale este stabilită astfel încât deplasările (deformațiile) obținute în urma unui calcul liniar al structurii la aceste forțe să aproximeze deformațiile impuse structurii de către forțele seismice. La acțiunea cutremurului de proiectare structura depășește pragul elastic de comportare, iar eforturile în elementele structurii rezultate ca urmare a aplicării forței laterale convenționale depășesc eforturile capabile corespunzătoare rezistențelor efective. Relația de verificare depinde de modul de cedare, ductil sau fragil, al elementului structural considerat la diferitele tipuri de solicitare (încovoiere, forță tăietoare, forță axială). în cazul cedării ductile, verificarea se face comparând efortul înregistrat sub acțiunea forțelor laterale și gravitaționale, împărțit la un factor de comportare a cărui valoare este specifică naturii ruperii elementului la tipul de efort considerat, cu efortul capabil. Acesta din urmă se determină cu rezistențele medii


PBG^r ~

MANAGEMENT & E N GIN E E R I MGProiect nr. 060/2016 Faza: Expertiză


Reabilitarea clădirii Școlii nr.135 cu extindere clădire „Săli de clasă"


Beneficiar:

Școala Gimnazială nr.135 Adresa: Calea Ferentari, nr.72, sect.5 București


ale materialelor împărțite la factorii de încredere și coeficienții parțiali de siguranță.

în capitolul III, articolul 11, alineat 2 din Ordonanța de Guvern nr.18/2009 cu modificările și completările ulterioare -OUG 63/2012, privind creșterea performanței energetice, se precizează că analiza structurii de rezistență se va face numai prin metoda calitativă, conform prescripțiilor tehnice în vigoare (Normativul P100-3/2008).

Evaluare calitativă, conform normativului P100-3/2008, urmărește să stabilească măsura în care regulile de conformare generală a structurii și de detaliere a elementelor structurale și nestructurale sunt respectate în cazul construcției analizate și totodată să ne ajute în aprecierea influenței lucrărilor de reabilitare termică asupra nivelului încărcărilor totale ale construcției.

10.1 Evaluarea gradului de îndeplinire a condițiilor de alcătuire seismică - R1 - conform Anexei D, cap. D.2.3 și D2.4 din Codul P100-3/2008

(i)    Condiții privind configurația structurii

•    Poziționarea în plan a pereților structurali și dimensiunile lor

•    Continuitatea pe verticală a pereților structurali

•    Poziționarea și dimensiunile în plan și în elevație ale golurilor (uși, ferestre) și ale zonelor de perete cu grosime redusă.

•    Poziționarea în plan și în elevație a elementelor structurale din zidărie care generează împingeri (arce, bolți, cupole) cu indicarea tipologiei și a principalelor dimensiuni (formă, grosime), precum și a elementelor care pot prelua împingerile (contraforți, tiranți)

•    Poziționarea în plan și dimensiunile elementelor principale ale planșeelor din lemn sau metalice, grosimea plăcilor din beton; existența planșeelor parțiale sau cu goluri mari.

•    Pozițiile și dimensiunile elementelor de confinare ( stâlpișori și centuri), ale buiandrugilor și ale tiranților.

(ii)    Detalii constructive specifice structurilor din zidărie

•    Tipul și calitatea legăturilor între pereți, la colțuri, ramificații și intersecții

•    Tipul și calitatea legăturilor între planșee și pereți; existența/lipsa centurilor la nivelul planșeului; existența/lipsa ancorelor și tiranților

•    lipsa/ existența / alcătuirea buiandrugilor cu rezistență semnificativă la încovoiere

•    Alcătuirea elementelor structurale care generează împingeri și a elementelor care pot prelua/limita împingerile (contraforți, pilaștrii, tiranți)

•    Existența zonelor de zidărie slăbite de nișe, coșuri de fum, șlițuri, etc

•    Detalii privind intervențiile în timp asupra construcției

•    Alcătuirea elementelor structurale/nestructurale, cu vulnerabilitate ridicată

•    Alcătuirea planșeelor

•    Alcătuirea infrastructurii și fundațiilor

•    Condițiile de teren

Rezultatul analizei calitative simplificate în raport cu criteriile de alcătuire seismica se cuantifică prin indicatorul Rl. Caracteristicile generale considerate pentru evaluarea calitativa preliminară sunt:

a.    Regimul de înălțime    1.1 < P + 2E (clădirea analizată are Demisol+Parter+1 Etaj)

b.    Rigiditatea planșeelor în plan orizontal 2.1 - planșee cu rigiditate semnificativă

c.    Regularitatea geometrică și structurală 3.1 - cu regularitate în plan și în elevație

Structura analizată este cu regularitate pe verticală (sistemul structural se dezvoltă monoton pe verticală fără variații de la nivelul fundației până la vârful clădirii, dimensiunea zidăriei este constantă de 28 și 42cm, masele aplicate


MANAGEMENT & ENGfNEEHINGProiect nr. 060/2016 Faza: Expertiză


Reabilitarea clădirii Școlii nr.135 cu extindere clădire „Săli de clasă"


Beneficiar:

Școala Gimnazială nr.135 Adresa: Calea Ferentari, nr.72, sect.5 București


construcției sunt distribuite uniform, structura nu are niveluri slabe din punct de vedere al rezistenței laterale), și cu regularitate structurală în plan (construcția este simetrică în plan în raport cu 2 direcții ortogonale, are o formă compactă și contururi regulate.

Tabelul D.la Valorile indicatorului R1 pentru zidăria nearmată

Rigiditate

planșee

Regim

înălțime

Condiții de regularitate

3.1

3.2

3.3

2.1

1.1

100

85

70

1.2

85

70

60

2.2

1.1

75

55

40

1.2

55

40

20

Pe baza acestor caracteristici generale se stabilește valoarea indicatorului R1 care cuantifică, din punct de vedere calitativ, alcătuirea clădirii: R1 = 100 puncte conform P100-3/2008; tab. D.l.a pentru zidărie nearmată.

10.2 Evaluarea gradului de afectare structurală R2

Evaluarea calitativă a structurii de rezistență prin determinarea "Gradului de afectare structurală - R2" stabilește dacă integritatea materialelor din care este realizată structura a fost afectată de acțiunea seismică sau de alte cauze, pe durata de exploatare a construcției și, dacă este cazul, măsura degradării. La cercetarea construcției trebuie să se aibă în vedere că degradările pot fi ascunse sub finisaje bine întreținute. La structurile de zidărie, pentru evaluarea calitativă preliminară, starea generală de avariere a clădirii se notează în funcție de tipul și de gravitatea avariilor prin punctajul dat în tabelul D.2 din Anexa D a codului P100-3/2008.

Tabelul D.2

Tipul avariilor

Elemente verticale (Av)

Elemente orizontale (Ah)

Nesemnificative

70

30

Moderate

60

20

Grave

45

15

Foarte grave

25

10

Indicatorul R2 care definește gradul de avariere seismică a clădirii se determină cu relația:

R2 = Ah + Av

Evaluarea calitativa a structurii de rezistenta prin determinarea "Gradului de afectare structurală - R2" stabileaste dacă integritatea materialelor din care este realizată structura a fost afectată de acțiunea seismică sau de alte cauze, pe durata de exploatare a construcției și, dacă este cazul, măsura degradării. La cercetarea construcției trebuie să se aibă în vedere că degradările pot fi ascunse sub finisaje bine întreținute.

Pentru structurile de zidărie avariile caracteristice care se iau în considerare sunt:

-    Fisuri verticale în parapeți, buiandrugi și arce deasupra golurilor de uși/ferestre.

-    Fisuri înclinate și/sau în „X" în parapeți, buiandrugi și arce deasupra golurilor de usi/ferestre

-    Fisuri înclinate și/sau în „X" în spaleții dintre două goluri alăturate.

-    Zdrobirea zidăriei provocată de concentrarea locală a eforturilor de compresiune, eventual cu expulzarea materialului

-    Fisuri orizontale la extremitățile spaleților.


PBG^ ~

MANAGEMENT & ENGINEERINGProiect nr. 060/2016 Faza: Expertiză


Reabilitarea clădirii Școlii nr.135 cu extindere clădire „Săli de clasă"


Beneficiar:

Școala Gimnazială nr.135 Adresa: Calea Ferentari, nr.72, sect.5 București


-    Avarii la intersecțiile pereților exteriori/interiori cu tendința de desprindere.

-    Fisuri/crăpături verticale la legăturile dintre pereții perpendiculari.

-    Expulzarea locală a zidăriei din elementele orizontale pe care reazemă planșeele.

Funcție de constatările făcute la fața locului apreciem următoarele avarii:

-    elemente orizontale (include planșeele și șarpanta): avarii moderate

Ah = 20 puncte

-    elemente verticale (pereții) : numărul spaleților cu avarii moderate reprezintă sub 15% din numărul total al spaleților

Av = 60 puncte R2 = 20 + 60 = 80 puncte

10.3. Evaluarea prin calcul simplificat a gradului de asigurare structurală seismică R3

Indicatorul R3 evidențiază capacitatea de rezistență și deformabilitate a structurii, în ansamblu, în raport cu cerințele seismice. în conformitate cu Codul de proiectare seismică - Partea a III a- prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P100-3/2008, indicatorul R3 se determină în termeni de rezistență cu următoarea relație:

R3Fbcap/Fb

Determinarea forței tăietoare de calcul - Fb-

Forța tăietoare de bază, pe o direcție orizontală a clădirii se calculează cu expresia din P100-1/2006, după cum urmează:    Fb = y, Sd ( T)mX unde:

y,= 1,2 - factorul de importanță al construcției, conform P 100-1/2006, 4.4.5

Sd(Ti) - agp(T) q / q - ordonata spectrului de răspuns de proiectare corespunzătoare perioadei fundamentale ag = 0,24 pentru București

p = 2,42 - spectrul normalizat de răspuns elastic (3 = 2,75) corectat prin înmulțirea cu coeficientul q = 0,88 determinat admițând că fracțiunea de amortizare critică este de 8% (vezi capitol D.3.4.1.1. din P100-3/2008); q = 2 - factor de comportare - conform tabel 6.1 pentru o structură realizată din zidărie confinată T = perioada proprie fundamentală de vibrație a clădirii în planul vertical ce conține direcția orizontală considerată Perioada fundamentală de vibrație a clădirii în direcția considerată TI, necesară pentru stabilirea valorii spectrale Sd(Tl), se poate calcula cu expresia: T1 = Kt*H3/4

în care:

kT - coeficient care are valoarea de 0,045 pentru structuri cu pereți de beton armat și pereți de zidărie, kT= 0,045 -> structură cu pereți structurali din zidărie

H - înălțimea clădirii (în metri) deasupra bazei (secțiunea unde se admite că se încastrează structura). -> TI = 0,234 sec m = masa totală a clădirii, considerată la verificarea la ULS în cazul acțiunii seismice, conform CR 0 - 2012 Â= 1,0 - pentru clădiri până la 2 niveluri - factor de corecție care ține seama de contribuția modului propriu fundamental prin masa modală efectivă asociată acestuia;

Fb= 1,2 x 0,24 x 2,42 x 1,0 / 2 x m = 0,348 x m ; c = 34,8 % ; m = G,ot/g;

Tronson 1

G,„, = 1845 tf    -> Fb = 0,348 x 1845 = 642 tf ; Fb s 642 tf

Tronson 2

Gtot = 1430 tf    -> Fb = 0,348 x 1430 = 497 tf; Fb ~ 497 tf

în cadrul metodologiei, evaluarea prin calcul constă în determinarea capacității de rezistență la forță tăietoare a clădirii pe baza unor ipoteze simplificatoare și compararea acesteia cu forța tăietoare de bază. Capacitatea de rezistență se calculează în secțiunea de la baza pereților structurali (secțiunea de încastrare definită în CR6-2013). Ipotezele pentru evaluarea simplificată a eforturilor unitare de compresiune și de forfecare în pereții structurali sunt următoarele:


MANAGEMEHT&ENGINEERINGProiect nr. 060/2016 Faza: Expertiză


Reabilitarea clădirii Școlii nr.135 cu extindere clădire „Săli de clasă"


Beneficiar:

Școala Gimnazială nr.135 Adresa: Calea Ferentari, nr.72, sect.5 București


-    legăturile între pereții de pe cele două direcții și între pereți și planșee asigură conlucrarea acestora pentru preluarea încărcărilor verticale și seismice - sunt realizate în cazul clădirii analizate ;

-    planșeele constituie diafragme rigide în plan orizontal - (planșee din beton armat). Se poate aprecia că datorită grosimii acestora de 10 cm, planșeele pot constitui diafragme orizontale rigide capabile să transmită forțele induse de seism la elementele verticale ale structurii de rezistență.

-    clădirea cu regularitate în plan și în elevație;

Structura analizată este cu regularitate pe verticală (sistemul structural se dezvoltă monoton pe verticală fără variații de la nivelul fundației până la vârful clădirii, dimensiunea zidăriei este constantă de 42, 28cm, masele aplicate construcției sunt distribuite uniform, structura nu are niveluri slabe din punct de vedere al rezistenței laterale), și cu regularitate structurală în plan (construcția este simetrică în plan în raport cu 2 direcții ortogonale, are o formă compactă și contururi regulate.

-    distribuția pereților, inclusiv a golurilor, este identică la toate nivelurile (pereții sunt continui până la fundații);

-    ruperea pereților se produce din forță tăietoare, prin fisurare diagonală din eforturi principale de întindere (mecanismul de rupere în scară).

în aceste condiții efortul unitar de compresiune (o0 în tf/m2) în pereții structurali se calculează cu relația:

ao = nrniv*qet*Aet/(Azx+A2y) unde:

-    n„i„ = numărul de niveluri al clădirii peste secțiunea de încastrare;

-    cțetaj = încărcarea totală verticală pe etaj, considerată uniform distribuită pe suprafața planșeului

-    A etaj = aria etajului;

-    Azx și Azy ariile totale ale pereților care au axa majoră pe cele două direcții principale ale clădirii

încărcarea echivalentă q etaj se calculează cu relația:

qetaj = qzid.et +qplanseu = Vzid ( Azx +Azy)*het/Aet + qplanseu

unde Yzid (greutatea volumică a zidăriei în tf/m3) și q planșeu (greutatea planșeului piiW) se iau în funcție de alcătuirea zidăriei și a planșeelor clădirii. Pentru zidăria cu cărămizi pline din argilă arsă se poate considera suficient de precis valoarea yZ|d = 2,0 tf/m3 (inclusiv tencuiala).

Valoarea qpia„,eu include, în afara încărcărilor permanente, și fracțiunea cvasi permanentă (ip2i = 0,4) din încărcarea variabilă (de exploatare) stabilită în CR 0 - 2012.

Forța tăietoare capabilă pentru ansamblul clădirii (Fb.caP) se calculează pentru direcția în care aria de zidărie este minimă Az,min = min (AZX,AZV) cu relația: Fbcap = Az,min * Tk *V(l+2a /3ik)

-    Tk - valoarea de referință a rezistenței la forfecare a zidăriei <ăre se ia, pentru zidăria cu elemente din argilă arsă, în lipsa unor date mai precise:

-    rk = 0,06 N/mm2 (6 tf/m2) pentru zidărie cu mortar de var;

-    Tk = 0,12 N/mm2 (12 tf/m2) pentru zidărie cu mortar de ciment.

NOTĂ : Valoarea Tk se referă la pereții neavariați; în cazul pereților avariați, expertul tehnic va aprecia nivelul de reducere care se impune. Orientativ, pentru zidăriile cu avarii moderate valoarea Tk se reduce cu 254-30% iar în cazul avariilor grave cu 504-60%.

în cazul clădirii cu structra din zidărie simplă nearmată, valoarea de referință a rezistenței la forfecare s-a luat Tkd = 0,12 N/mm2. (zidărie din cărămidă CIO și mortar M2.5)

Indicatorul R3 care exprimă capacitatea de rezistență a clădirii se determină cu relația: R3 = Fbcap/Fb

unde Fb (forța tăietoare de bază) se determină conform relației menționate anterior.

Tronson 1

Azx = 36,90m2    A2V= 20,40 m2 Azm,„ = 20,40 m2

A2X -r Azy = 36,90 + 20,40 = 57,30 m2


MANAGEMENT & ENGINEERINGProiect nr. 060/2016 Faza: Expertiză


Reabilitarea clădirii Școlii nr.135 cu extindere clădire „Săli de clasă"


Beneficiar:

Școala Gimnazială nr.135 Adresa: Calea Ferentari, nr.72, sect.5 București


o0- 1845 tf / 57,30 = 32,20 tf/m2 ; Fybcap

= 20,40 x 6 x V (1 + 2x 32,20 /(3 x 6) = 261,88 tf

FxbcaP = 36,90 x 6 x V ( 1 + 2x 32,20 /(3 x 6) = 473,30 tf

-    pe direcția transversală    Fvbca

p = 261,88 tf

-    pe direcție longitudinală    F bcap = 473,30 tf

în aceste condiții    R¥32id

= 261.88 / 642 = 0,40 = 40 %    Ry32id = 40 %

Rx32

id = 473.30 / 642 = 0,72 = 72 %    Rx3zld = 72 %

Contribuția stâlpilor la preluarea forței tăietoare este:

Qb = 4.93x63.5/1.35 = 232 tf; Qst = 232 tf

Gradul de asigurare este dat de contribuția pereților din zidărie și a stâlpilor din beton, în consecință rezultă:

-    pe direcția transversală FvbM

p = 261.88 + 232 = 493.88 tf

-    pe direcție longitudinală FxbCap - 473.30 tf

în aceste condiții Rv3

= 493.88 / 642 = 0,77 = 77,0 %    Rx3 = 72,0 % ; Rv3 = 77,0 %

Tronson 2

Azx = ll,10m2    Azy = 21,50 m2 Azmin = 11,10 m2

A„ + Azv = 11,10 + 21,50 = 32,60 m2

o0= 1430 tf / 32,60 = 43,90 tf/m2 ; Fvbcap

= 21,50 x 6 x V ( 1 + 2x 43,90 /(3 x 6) = 312,54 tf

Fxbcap = 11,10 x 6 x V ( 1 + 2x 43,90 /(3 x 6) = 161,36 tf

-    pe direcția transversală    F¥b

caP = 312,54 tf

-    pe direcție longitudinală    Fxbcap

= 161,36 tf

în aceste condiții    R¥3zld

= 312,54 / 497 = 0,63 = 63 %    R¥3zld = 63 %

Rx32ld

= 161,36 / 497 = 0,33 = 33%    Rx3zid = 33 %

Contribuția stâlpilor la preluarea forței tăietoare este:

Qb = 3.85x63.5/1.35 = 181.10 tf; Qst = 181 tf

Gradul de asigurare este dat de contribuția pereților din zidărie și a stâlpilor din beton, în consecință rezultă:

-    pe direcția transversală F¥bC

aP = 312,54+60.50 = 373 tf

-    pe direcție longitudinală FxbC

ap = 161.36 + 181 tf = 342.36 tf

în aceste condiții Rx3

= 342.36 / 497 = 0,69 = 69,0 %    Rx3 = 69,0%

Ry3

= 373 / 497 = 0,75 = 75,0 %    R¥3 = 75,0 %

Valorile gradului de asigurare structurală seismică R3, de măsură a performanței seismice așteptate a construcției, sunt orientative în încadrarea într-o anumită clasă de risc seismic și având în vedere faptul că cercetarea nu este aprofundată, se poate aprecia încadrarea construcției expertizate în clasa de risc seismic Rs III.

11. încadrarea construcției în clase de risc seismic

11.1. Stabilirea clasei de risc a construcției

Rezultatele verificărilor precizate anterior reprezintă elementele esențiale care fundamentează evaluarea finală privind starea de siguranță față de acțiunile seismice. Pe această bază se stabilește global vulnerabilitatea construcției, raportul de evaluare urmând să încadreze construcția examinată într-o clasă de vulnerabilitate asociată cutremurului de proiectare (clasa de risc). Evaluarea siguranței seismice și încadrarea în clasele de risc seismic se face pe baza a trei categorii de condiții care fac obiectul investigațiilor și analizelor efectuate în cadrul evaluării. Pentru orientarea în stabilirea deciziei finale privitoare la siguranța structurii (inclusiv în ceea ce privește încadrarea în clasa de risc a construcției) și la lucrările de intervenție necesare, măsura în care cele trei categorii de condiții sunt îndeplinite este cuantificată prin intermediul a trei indicatori, care sunt:

-    Rl- gradul de îndeplinire a condițiilor de alcătuire seismică


PBG^r ~

MAMAGEMEMT & E N 6 (NE EH I M GProiect nr. 060/2016 Faza: Expertiză


Reabilitarea clădirii Școlii nr.135 cu extindere clădire „Săli de clasă"


Beneficiar:

Școala Gimnazială nr.135 Adresa: Calea Ferentari, nr.72, sect.5 București


-    R2- gradul de afectare structurală ;

-    R3- gradul de asigurare structurală seismică.

Valorile celor trei indicatori se asociază cu o anumită clasă de risc și orientează expertul tehnic în stabilirea concluziei finale privind răspunsul seismic așteptat și încadrarea într-o anumită clasă de risc seismic, precum și în stabilirea deciziei de intervenție. Stabilirea clasei de risc seismic pe baza celor 3 indicatori prezintă următoarea situație :

Tabelul 8.1. Valori ale indicatorului R1 asociate claselor de risc seismic

Clasa de risc seismic

1

II

III

IV

Valori R1

<30

30-60

61-90

91 -100

Conform tabelului 8.1. pentru o valoare a indicatorului Rl= 100 puncte valoare cuprinsă între 91-100 puncte, clădirea poate fi încadrată în clasa IV -a de risc seismic.

Tabelul 8.2. Valori ale indicatorului R2 asociate claselor de risc seismic

Clasa de risc seismic

1

II

III

IV

Valori R2

<40

40-70

71-90

91-100

Conform tabelului 8.2. pentru o valoare a indicatorului R2= 80 puncte cuprinsă între 71 - 90 puncte, clădirea poate fi încadrată în clasa lll-a de risc seismic.

Tabelul 8.3. Valori ale indicatorului R3 asociate claselor de risc seismic

Clasa de risc seismic

1

II

III

IV

Valori R3( %)

<35

35-65

66-90

91-100

Valorile gradului de asigurare structurală seismică R3, pe cele două direcții principale sunt:

Tronson 1 - Școală

R3 = 72% pe direcția longitudinală și R3 = 77% pe direcția transversală

Tronson 2 - Sală Sport

R3 = 69% pe direcția longitudinală și R3 = 75% pe direcția transversală

Valorile gradului de asigurare structurală seismică R3, de măsură a performanței seismice așteptate a construcției, determinate prin metodologia prescrisă în codul P100-3/2008, sunt orientative în încadrarea într-o anumită clasă de risc seismic iar cercetarea nu este aprofundată pe fiecare element în parte, astfel încât putem aprecia, pe baza datelor pe care le avem, că această construcție se poate încadra în clasa de risc seismic Rslll.

11.2. încadrarea construcției în clase de risc seismic

Valorile celor trei indicatori, măsuri ale performanței seismice așteptate a construcției, trebuie considerate ca servind numai pentru orientare în decizia de încadrare a construcției într-o anumită clasă de risc seismic.

Decizia privind încadrarea clădirii într-o anumită clasă de risc trebuie să fie rezultatul unei analize complexe a ansamblului condițiilor de diferite naturi. Investigațiile efectuate au avut scopul de a identifica verigile slabe ale sistemului structural și deficiențele semnificative ale elementelor nestructurale. Odată identificate, aceste deficiențe trebuie ierarhizate din punctul de vedere al efectelor potențiale asupra stabilității structurii în cazul atacului unui


PBG^ar ~

MANAGEMENT & ENGINEER1NGProiect nr. 060/2016 Faza: Expertiză


Reabilitarea clădirii Școlii nr.135 cu extindere clădire „Săli de clasă"


Beneficiar:

Școala Gimnazială nr.135 Adresa: Calea Ferentari, nr.72, sect.5 București


cutremur puternic și al riscului de pierdere a vieții oamenilor și de vătămare a acestora, sau a pagubelor materiale, în luarea deciziei de încadrare în clase de risc seismic, s-a avut în vedere zona seismică în care este amplasată construcția, precum și alte criterii privind alcătuirea construcției, comportarea în exploatare și la acțiuni seismice, cum sunt:

*    regimul de înălțime : Demisol+P+IE

*    vechimea construcției (aproximativ 68 ani);

*    sistemul structural - pereți structurali din zidărie simplă nearmată cu stâlpișori din beton armat

*    conformarea structurală - gradul de îndeplinire a condițiilor de alcătuire - R 1; Ri = 100 %

*    gradul de afectare structurală - R2;    R2 = 80%

*    gradul de asigurare structurală seismică - R3    Rx3

= 72 %; Rv3 = 77 % - Tronson 1

Rk3

= 69 %; Rv3 = 75 % - Tronson 2

*    starea elementelor nestructurale (corespunzătoare).

Din punct de vedere al riscului seismic, în sensul efectelor probabile ale unor cutremure, caracteristice amplasamentului, asupra construcției existente analizate în acest caz, aceasta se poate încadra în clasa Rslll, care cuprinde construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante;

11.3. Stabilirea nivelului de vulnerabilitate prin coeficientul R3

Deoarece evaluarea calitativa s-a făcut cu procedeul de evaluare preliminară pentru stabilirea nivelului de vulnerabilitate se folosește indicatorul R3.

Tabelul F.5.1

Indicatorul R3

<0,40

0,40..............0,60

0,61.....

.....0,80

>0,80

Vulnerabilitate

Foarte ridicata

Ridicata

Moderata

Redusa

întrucât indicatorul R3 are o valoare > 0.61 conform tabelului F.5.1. vulnerabilitatea clădirii este catalogată ca „Moderată ".

12. Descrierea lucrărilor de bază de reabilitare termică propuse și concluzii

Principalele lucrări de intervenție privind reabilitarea termică și de creștere a performanței energetice, în conformitate cu OUG nr.18/2009 cu modificările și completările ulterioare, OUG nr.63/2012, GP 123-2013, SC 007-2013, se vor executa conform proiectului tehnic verificat și avizat conform Legii 10 - Legea calității în construcții și conform indicațiilor și recomandărilor din auditul energetic. Constructorul care efectuează lucrările de termoizolare a fațadei are obligația de a sesiza dirigintele de șantier și proiectantul în cazul în care se constată avarii în elementele structurale ale clădirii, vizibile pe fațadă, constând în fisuri, crăpături, segregări, etc. Remedierea degradărilor se va face pe baza unei comunicări date de proiectant vizată de expertul tehnic și verificatorul proiectului. Recomandăm ca remedierea degradărilor elementelor structurale, constatate numai după înlăturarea stratului de tencuială neaderentă, a zonelor cu beton segregat și pregătirea suprafețelor suport, să se execute înainte de lucrările propriu-zise de reabilitare termică. Fiecare placă termoizolantă a termosistemului compact se va lipi pe toată suprafața, iar fixările mecanice se vor executa numai în panourile de zidărie sau în zonele neutre (fără armătură) ale elementelor structurale (conf. GP123-2013, cap.III, secțiunea a 2-a, art.18, lit.b). Componenta termoizolantă și componenta de protecție și finisaj se vor aplica pe pereții exteriori, numai după efectuarea operațiunilor de pregătire a acestora și care constau în:

- localizarea și înlăturarea porțiunilor de tencuială neaderentă și a zonelor cu beton segregat sau cu alte degradări;


PBG^r ~

MANAGEMENT & ENGINEERING


Proiect nr.


060/2016 Faza: Expertiză


Reabilitarea clădirii Școlii nr.135 cu extindere clădire „Săli de clasă"


Beneficiar:

Școala Gimnazială nr.135 Adresa: Calea Ferentari, nr.72, sect.5 București


-    înlăturarea tencuielilor afectate de mucegai, alge, licheni, mușchi, etc. și a placărilor ceramice (dacă este cazul);

-    curățarea de rugină și protejarea anticorozivă a armăturilor vizibile

-    rectificarea tencuielii pe suprafețele decopertate, curățate și desprăfuite, precum și acoperirea armăturilor, utilizându-se mortar compatibil

-    injectarea eventualelor fisurilor în pereți, stâlpi și grinzi cu rășini epoxidice

-    verificarea stării betonului și armăturilor din pereții și planșeul de peste demisol

-    verificarea, remedierea sau înlocuirea, acolo unde este necesar, a tuturor conductelor care deservesc construcția -se va acorda atenție deosebită respectării măsurilor prevăzute pentru îndepărtarea apelor din zona fundațiilor, a măsurilor de izolare a rostului dintre trotuarul de protecție și soclul construcției, integritatea conductelor de alimentare cu apă și canalizare

-    demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadă, precum și remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție

-    repararea și refacerea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura imobilului expertizat

-    verificarea etanșeetății învelitorii din tablă, a jgheaburilor și burlanelor și înlocuirea acestora pe zonele și porțiunile în care acestea sunt degradate și deteriorate

-    verificarea și eventuala înlocuire a elementelor structurii din lemn a șarpantei care sunt necorespunzătoare tehnic

în urma analizei făcute se apreciază că structura prezintă un grad adecvat de siguranță privind "Cerința de siguranța a vieții". în baza metodologiei de calcul se poate afirma că nu există :

-    deficiențe de alcătuire care să favorizeze ruperea fragilă

-    fenomene de instabilitate manifestate în timp

-    încărcări suplimentare din termosistem

Modificările rezultate în urma reabilitării termice nu vor influența starea actuală a structurii și comportarea la solicitări seismice și gravitaționale. Prin executarea lucrărilor de reabilitare termică clasa de risc seismic și gradul de asigurare structurală seismică al clădirii nu se schimbă. Din punct de vedere ai stării de solicitare la încărcări statice construcția analizată suportă modificări nesemnificative, motiv pentru care apreciem că intervenția pentru reabilitare termică se poate face fără afectarea stării de echilibru actual al structurii și fără a fi necesare măsuri de reabilitare structurală.

Pe toată durată de execuție a lucrărilor, pentru eliminarea oricăror accidente de muncă, se vor lua de către constructor toate măsurile pentru cunoașterea, însușirea și respectarea de către toți lucrătorii implicați în lucrare, a obligațiilor ce decurg din normele de protecția muncii în vigoare la data începerii lucrărilor de execuție.

Lucrările de reabilitare termică, vor fi executate de firme specializate, numai după cunoașterea în ansamblu a proiectului și a detaliilor. Lucrările trebuie executate de echipe de muncitori calificați sub îndrumarea unui cadru tehnic și sub supravegherea dirigintelui de șantier, atestat de MLPAT.

13. Propuneri și recomandări privind construirea extinderii clădiri „Săli de clasă"

Se propune construirea unei extinderi având destinația de săli de clasă, cu regim de înălțime Demisol+Parter+Etaj. înălțimea demisolului va fi de 3.00m iar a parterului și etajului de 3.80m. Peste planșeul de la etaj se va executa o șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă. Planșeul de peste etaj se va termoizola cu vată minerală bazaltică.

Această clădire va avea o structură de tip cadre ortogonale din beton armat monolit (stâlpi și grinzi), cu planșee din beton armat monolit, fundații continue realizate cu tălpi din beton simplu și cuzineți din beton armat, pe zona cu spații tehnice și cameră pubele și fundație tip radier sub adăpostul de apărare civilă. înălțimea și configurația radierului va respecta prevederile din „Normativ privind proiectarea fundațiilor de suprafață" indicativ NP 112-2014 și din codul de proiectare P100-1/2013. Presiunea convențională, în gruparea fundamentală de încărcări are valoarea de pCOnv = 250


PBG^F ~

MANAGEMENT & ENGINEERINGProiect nr. 060/2016 Faza: Expertiză


Reabilitarea clădirii Școlii nr.135 cu extindere clădire „Săli de clasă"


Beneficiar:

Școala Gimnazială nr.135 Adresa: Calea Ferentari, nr.72, sect.5 București


kPa, la adâncimea de 1.40m și pentru fundații cu lățimea de 0.60m. Valoarea presiunii de calcul va fi corectată conform prevederilor din normativul NP 112/2014. în conformitate cu normativul NP074-2014, lucrarea se încadrează în categoria geotehnică 2 cu risc geotehnic moderat. Adâncimea maximă de îngheț în zona amplasamentului este de 80-90cm de la suprafața terenului. Terenul bun de fundare este pe argilă prăfoasă cafenie-gălbuie plastic vârtoasă. Nivelul apei subterane nu a fost întâlnit până la adâncimea de 6m de la suprafața terenului.

Demisolul va fi prevăzut cu adăpost de apărare civilă (ALA).

Pereții adăpostului au grosimea de 40cm realizați din beton armat monolit.

Suprastructura se va realiza din cadre ortogonale (stâlpi + grinzi) din beton armat cu clasa de beton minim C20/25 turnat monolit, dimensionate corespunzătoare pentru limitarea deplasărilor laterale a construcției la acțiuni seismice și preluarea sarcinilor seismice și gravitaționale. Stâlpii au dimensiuni de 40x40cm, 45x60cm, 40xl65cm, 45x45cm. Grinzile vor avea dimensiunile secțiunii transversale de 25x40cm, 30x55cm, 25x45cm, 30x45cm, în funcție de mărimea deschiderii și a sarcinilor aferente acestora. Planșeele de peste demisol, parter și etaj s-au prevăzut din beton armat în soluție monolită cu grosimea de 13-15 cm. Excepție face placa de peste adăpostul ALA, care va fi de min. 20cm grosime. Pereții interiori și exteriori sunt din zidărie de 25 și 30cm, iar cei de compartimentare sunt de 14cm. Pentru asigurarea condițiilor de rezistență și durabilitate, compozițiile diferitelor tipuri de betoane trebuie să respecte parametrii specificați în normativul NE 012/1-2007. Distribuția sarcinilor permanente, temporare și seismice se va realiza prin intermediul planșeului din beton armat monolit, la grinzile de beton armat apoi la stâlpii de beton armat până la infrastructură (fundații și teren).

14. Recomandări și concluzii privind alipirea la calcan

-    între extindere și corpul existent al clădirii școlii, se va prevedea un rost de 5cm între planșeele de la același nivel și de 50cm între structura verticală a extinderii în zona de alipire cu clădirea școlii și de minim 5cm între fundații. Aceste rosturi se vor închide cu profile speciale de rost sau cu polistiren extrudat.

-    Pentru a nu afecta siguranța și stabilitatea clădirilor existente, pe zona de cuplare cu acestea, nu se vor face săpături sub cota fundațiilor existente.

-    Se vor reface platformele exterioare, terenurile de sport, trotuarele, etc, afectate de lucrările necesare construirii extinderii

-    Se vor zidi accesele de uși din ax.D la parter și cel din ax.C/2-3 de la parter și etaj, aferente casei scării

-    Se va demola copertina de peste intrarea din ax.D parter

-    Pentru realizarea accesului din corpul principal al școlii în extindere se vor demola parapetii ferestrelor din ax. C/4-5, ax.3/C-D necesar creării golurilor de acces

-    Se vor respecta toate prevederile și recomandările din Studiul Geotehnic

-    Se vor lua toate măsurile astfel încât lucrările care se efectuează la corpul extinderii să nu pericliteze integritatea imobilului existent (corp școală)

-    Eventualele demolări se vor face conform unor instrucțiuni ce vor fi date la fazele ulterioare de proiectare și se recomandă a fi efectuate astfel încât să nu afecteze procesul de învățământ

-    Cota de fundare a extinderii, pe zonele de cuplare, va fi aceeași cu a fundațiilor clădirii cu care se cuplează

-    în proiectare, execuție și exploatare se vor lua masuri care să asigure protejarea terenului de fundare împotriva umezirii acestuia (umpluturi bine compactate, trotuare de protecție etanșe, sistematizarea verticală în sensul colectării și evacuării rapide a apelor provenite din precipitații).

-    după executarea săpăturii, va fi chemat inginerul geotehnician pentru atestarea terenului de fundare și compararea calităților acestuia cu cele care au stat la baza întocmirii proiectului

-    pentru toate lucrările executate se vor întocmi procese verbale de lucrări ascunse.

-    extinderea trebuie executată conform unui proiect întocmit și verificat de persoane autorizate care să ia în considerare toateMANAGEMENT & ENGINEERINGProiect nr. 060/2016 Faza: Expertiză


Reabilitarea clădirii Școlii nr.135 cu extindere clădire „Săli de clasă"


Beneficiar:

Școala Gimnazială nr.135 Adresa: Calea Ferentari, nr.72, sect.5 București


recomandările expertizei tehnice. Orice modificare care poate apare în timpul execuției trebuie avizată de expertul tehnic. Pe toată durată de execuție a lucrărilor, pentru eliminarea oricăror accidente de muncă, se vor lua de către constructor toate măsurile pentru cunoașterea, însușirea și respectarea de către toți lucrătorii implicați în lucrare, a obligațiilor ce decurg din normele de protecția muncii în vigoare la data începerii lucrărilor de execuție.

-    Zona de influență a excavației construcției proiectate, este numai în limitele proprietății și nu afectează imobilele invecinate.

-    Prin executarea extinderii proiectate, proprietățile învecinate nu vor fi afectate nici în timpul execuției și nici după aceea, în exploatare.

Lucrările vor fi executate de firme specializate, numai după cunoașterea în ansamblu a proiectului și a detaliilor. Lucrările trebuie executate de echipe de muncitori calificați sub îndrumarea unui cadru tehnic și sub supravegherea dirigintelui de șantier, atestat de MLPAT.


PBG-^r- -


Proiect nr. 060/2016 Faza: Expertiză


Reabilitarea clădirii Școlii nr.135 cu extindere clădire „Săli de clasă"


Beneficiar:

Școala Gimnazială nr.135 Adresa: Calea Ferentari, nr.72, sect.5 București

PBG^ ~

MANAGEMENT & ENGINEERINGProiect nr. 060/2016 Faza: Expertiză


Reabilitarea clădirii Școlii nr.135 cu extindere clădire „Săli de clasă"


Beneficiar:

Școala Gimnazială nr.135 Adresa: Calea Ferentari, nr.72, sect.5 București


Proiect nr. 060/2016 Faza: Expertiză


Reabilitarea clădirii Școlii nr.135 cu extindere clădire „Săli de clasă"


Beneficiar:

Școala Gimnazială nr.135 Adresa: Calea Ferentari, nr.72, sect.5 București

PBG^r ~

MANAGEMENT & ENGINEERIHGProiect nr. 060/2016 Faza: Expertiză


Reabilitarea clădirii Școlii nr.135 cu extindere clădire „Săli de clasă"


Beneficiar:

Școala Gimnazială nr.135 Adresa: Calea Ferentari, nr.72, sect.5 București

SE ATESTA •UOM&Wk/pOAMNA


5IMION


w.z; ^PINA. m ........

omșui «cin,,,,.,)"..*..0ituz-Jîci.QcriaBac® .'. iHoicHiv.. .Incj.construejl ' ’

DllW.t'?1


.73...,_....... „diți 9.75?®3^”®?;'.
iii buzi) ccriiilMitiilul tir.    -t ..

..... I ■) Pentru cutiini«, <1.1:. .EXPERT.. TEHNÎ.C.....

'.777: â) iniioineniiiTiConstE.civile, inclușii?..a'grdzo.d..


!9»8NteRAL — lX.il,AARC •i'-Y,


$e.cr ('(<«• comisie31 Pi’lllru.<iriii;ili’Ufi'l|eexiEt:li['

iWaMîÎ


’pzist.si. stabilitate picon . a rma r. z i dar i e.f si.


Valubilitale (vezi verso);

Pro/eulul certitieafc a fost eliburul in buza H.(). ROMÂNIEI Nr. 731 din . HJO.I'KP


SE Iți A R ne. 7 3


EXPERT TEHNIC
S.C. GEO CONSTRUCT DESIGN S.R.L Firmă de inginerie geotehnică

înreg la RCMB sub nr.J40/10258/1996 CUI RO 9018966 Bdul Constantin Brâncoveanu nr.4 Sector 4 București Tel- Fax 021 63 63 740 E-mail geo construct design^)vahoo.com

STUDIU GEOTEHNIC PENTRU

ȘCOALA GENERALĂ NR.135 CALEA FERENTARI NR.72 SECTOR 5 - BUCUREȘTI

CONTRACT NR.982/2016

LISTA DE SEMNĂTURI

DIRECTOR :    ING. ROMEO STOICA

VERIFICATOR Af: ING. LIVIU TRIFANIUNIE 2016


STUDIU GEOTEHNIC PENTRU

ȘCOALA GENERALĂ NR.135 CALEA FERENTARI NR.72

SECTOR 5 - BUCUREȘTI

CONTRACT NR.962/2016


BORDEROU

PIESE SCRISE

PAGINA NR.

Lista de semnături

1

Borderou

2

Studiu geotehnic:

Date introductive

3

Investigațiii geotehnice

3

Stratificația terenului

4

Apa subterană

4

Caracteristicile geotehnice

4

Condiții de fundare

5

Categoria geotehnică

5

Monitorizarea geotehnică

6

Seismicitatea

6

încadrarea pământurilor la săpături

6

Adâncimea maximă de îngheț

6

Total: 6 pagini

B. PIESE DESENATE

PLANȘA NR.


1.    Plan de situație cu poziția forajului geotehnic F    1

2.    Profilul forajului geotehnic F scara 1:50    2

Total: 2 planșe


STUDIU GEOTEHNIC PENTRU

ȘCOALA GENERALĂ NR.135 CALEA FERENTARI NR.72 SECTOR 5 - BUCUREȘTI

CONTRACT NR.982Z2016

1. Date introductive

1.1    Prezentul studiu geotehnic a fost întocmit în conformitate cu NORMATIVUL PRIVIND DOCUMENTAȚIILE GEOTEHNICE PENTRU CONSTRUCȚII, INDICATIV NP 074 - 2014.

1.2    Studiul tratează stratificația și caracteristicile geotehnice ale terenului de fundare din locația menționată în titlu, inclusiv condițiile de fundare pentru construcția after school, care urmează a se executa în incinta școlii.

1.3    Terenul de pe amplasamentul viitoarei construcții este practic orizontal, cu diferențe de nivel mici, nesemnificative și este liber de construcții.

1.4    Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul face parte din marea unitate "Câmpia Română", alcătuită la partea superioară din pământuri argiloase-prăfoase cu grosimi de peste 7 m, situate pe pământuri necoezive din nisip si nisip cu pietriș, de vârstă cuaternară (Holocen).

2. Investigații geotehnice

2.1    Investigarea geotehnică a terenului s-a efectuat in luna iunie 2016 printr-un foraj notat F cu adâncimea de 6.0 m de la suprafața terenului.

Poziția forajului este marcată pe planul de situație din planșa nr.1, pus la dispoziție de către proiectant.

2.2    Forajul s-a executat manual și a permis prelevarea de probe de pământ la intervale de 1.0 m adâncime.

2.3 Pe probe reprezentative de pământ prelevate din foraj s-au executat analize și încercări de laborator geotehnic, după cum urmează:

. analize granulometrice;

. limite de plasticitate (Atterberg) și umidități;

. greutăți volumice, porozități, grade de umiditate;

. încercări de compresibilitate în edometru;

2.4 Stratificația terenului și rezultatele determinărilor de laborator sunt trecute pe adâncimi pe profilul forajului geotehnic F la scara 1:50, din planșa nr.2, anexată.

3. Stratificația terenului

în plan vertical, stratificația terenului are următoarea alcătuire:

Forajul F

0.00...0.30 m: Umplutură de pământ argilos cu fragmente de cărămidă;

0.30...1.40 m: Argilă prăfoasă cafenie plastic vârtoasă;

1.40..    .2.80 m: Argilă prăfoasă cafenie-

gălbuie plastic vârtoasă; de la adâncimea 1.90 m cu diseminații calcaroase;

2.80. .4.30 m: Argilă prăfoasă cafenie, plastic vârtoasă; de la adâncimea 3.80 m cu diseminații calcaroase;

4.30..    .6.00 m: Argilă prăfoasă cafenie -

gălbuie plastuic vârtoasă cu concrețiuni calcaroase.

4.    Apa subterană

La data executării forajului (luna iunie 2016), nivelul apei subterane nu a fost interceptat până la adâncimea de 6 m de la suprafața terenului.

5.    Caracteristici geotehnice

5.1 Valorile principalelor caracteristici geotehnice ale stratelor de argilă prăfoasă, situate sub stratul de umplutură, în intervalul de adâncime 0.30...6.0 m de la nivelul terenului, separate pe profilul forajului pe criteriul culorii, au fost calculate ca valori medii și prezentate în tabelul nr.1.

Tabelul nr.1

Caracteristica fleotehnlcă

Simbol/ Unitate de

Valoarea

medie

măsură

Indicele de plasticitate

iP(%)

31.0

Indicele de consistență

Ic

0.88

Umiditatea natural

w (%)

20.1

Greutatea volumică

Y (kN/m.c)

19.7

Porozitatea

n (%)

38.6

Indicele porilor

E

0.63

Gradul de umiditate

Sr

0.86

Modulul de deformație edometric

M200-300 (kPa)

12140

Tasarea specifică la presiunea p = 200 kPa

G2oo (cm/m)

1.88

5.2 Valorile caracteristicilor geotehnice din tabelul nr.1,corelate cu prevederile standardului SR EN ISO 14688 - 2 : 2005 (Cercetări și încercări geotehnice.Identificarea și clasificarea pământurilor. Partea 2: Principii pentru o clasificare) și cu prevederile NORMATIVULUI PRIVIND DOCUMENTAȚIILE GEOTEHNICE PENTRU CONSTRUCȚII, INDICATIV NP 074-2014, arată că stratele de argilă prăfoasă au plasticitate mare, consistența în domeniul plastic vârtos, porozitate moderată, compresibilitate medie și se încadrează în categoria terenurilor bune de fundare.

6. Condiții de fundare

în funcție de stratificația terenului de pe profilul forajului F și de regimul de înălțime al viitoarei construcții (AFTER SCHOOL), rezultă următoarele concluzii geotehnice:

. Fundarea construcției AFTER SCHOOL se poate face direct, pe fundații continue de beton, pe stratul de argilă prăfoasă cafenie-gălbuie plastic vârtoasă, la adâncimea de 1.40 m de la nivelul actual al terenului;

. Presiunea convențională la adâncimea de 1.40 m de la nivelul terenului, pentru fundații continue de beton cu lățimea de 0.60 m, se va considera p.conv . = 250 kPa, în gruparea fundamentală;

. Tasările terenului de fundare vor fi mici și uniforme;

. Săpăturile pentru fundații se pot executa la taluzuri provizorii verticale, fără sprijiniri.

Datorită caracterului argilos al terenului de fundare, săpăturile pentru fundații nu se vor lăsa mult timp deschise, expuse căldurii solare, precipitațiilor sau înghețului. Ultimul strat de săpătură, în grosime de 30 cm, se va îndepărta numai cu puțin timp înaintea turnării betonului de egalizare.

. în jurul viitoarei construcții se vor prevedea si executa trotuare etanșe de beton cu lățimea de 1 m și panta de 5 % spre exterior.

. Apele de precipitații căzute pe acoperișul construcției vor fi preluate prin jgheaburi și burlane și evacuate direct la canalizare.

7. Categoria geotehnică

In conformitate cu NORMATIVUL PRIVIND DOCUMENTAȚIILE GEOTEHNICE PENTRU CONSTRUCȚII, INDICATIV NP074-2014, lucrarea se încadrează în categoria geotehnică 2 cu risc geotehnic moderat (total: 10 puncte).

Factorii luați în considerare la stabilirea riscului geotehnic sunt următorii:

. condiții de teren:    teren bun    punctaj    2

. apa subterană:    fără epuizmente    punctaj    1

. clasa construcției: normală    punctaj 3

. vecinătăți:    fără riscuri    punctaj    1

. zona seismică:    ag = 0.30 g    punctaj    3

8. Monitorizarea geotehnică

8.1    Monitorizarea geotehnică a execuției urmărește să asigure că lucrările legate de teren sunt realizate în conformitate cu proiectul. Potrivit prevederilor Normativului NP 074-2014, monitorizarea geotehnică a execuției poate fi făcută de elaboratorul studiului geotehnic, de unități autorizate sau specialiști atestați pentru domeniul Af - Rezistența și stabilitatea terenului de fundare a construcțiilor și masivelor de pământ.

8.2    Raportul de monitorizare geotehnică a execuției va cuprinde natura terenului de la cota de fundare și se va concretiza într-un proces verbal încheiat de către inginerul geotehnician cu reprezentantul constructorului și dirigintele de șantier.

9. Seismicitatea

In conformitate cu prevederileCODUL DE PROIECTARE SEISMICĂ - PARTEA I - PREVEDERI DE PROIECTARE PENTRU CLĂDIRI, INDICATIV P100-1/2013, amplasamentului investigat îicorespund valoarea de vârf a accelerației terenului pentru proiectare (ag), pentru cutremure având intervalul de recurență IMR = 225 ani, ag = 0.30 g și perioada de control (colț) Tc =

1.6 secunde

10. încadrarea pământurilor la săpături

Potrivit Indicatorul de norme de deviz pentru lucrări de terasamenteTS/1-95, la săpături pământurile se vor încadra conform tabelului nr. 2.

Tabelul nr.2

Denumirea pământului

Categoria de teren după modul de comportare la săpat:

Săpătură manuală Săpătură mecanizată

Umplutură;

teren tare    II    II

Argilă prăfoasă

teren tare    II    II

11. Adâncimea maximă de îngheț

Adâncimea maximă de îngheț în zona amplasamentului este de 80-90 cm de la suprafața terenului (STAS 6054-77).


întocmit:

Pr.pr. Sorin Roșu Pr.pr. Maria Haiman


î

rsT3

c
z

w

>
z

XI


<

o

a

o

fii

3

(O

CD

CD

<36

4>

8S

sS

□>

U4

co

CD

<Fk

u*>

A

co

ro

ea

ui

CD

1.32

r


-O

co

u./ u

vârtos

°-QX O

CD o .

CD

uO

1.00

tare

țX>

co

3J?

Greutatea voiumică

ca

cn

3? =

Porozitatea

o

<n

cr*

O

Indicele porilor

<O

QQ

Cn

w

-n

Gradul de umiditate

r-c

re

Modulul de deformație edometnc

Compresibilitatea

—X

do

4>

« <*>

Tasarea specifică la 200 kPa

5*3

Tasarea specifică

suplimentară prin umeziră

0

grade

Unghiul

de frecare internă

Forfecare

directă

Rezistența la forfecare

-o ° 0)

Coeziunea

0

grade

Unghiul da frecare internă

Corppresib.

triaxială

03

Coeziunea


70

O

m

E

CD

O

ș

o

70


o

0)


^5 O 3" >


Capacitatea

de adsorfație


>

C_


Limita de contracție

Coeficientul de

permeabilitate


c w 2 01

o' O ro

o O y.


curgător

curgător

plastic

moale

consist

vârtos


CD

C

O

<z

7J

m

<o


c

o

"I

fi)

"I

ffi

fi)

o<z>

>    o

m >>

>    F

TI >

m z m 70


>

ZJ


ZJ

’-M


><

z

ZJ

o

OlS. C. GEO CONSTRUCT DESIGN S.R.L.

Firmă de inginerie geotehnică

Inreg. la RCMB cu nr.J4010258/96; Cod fiscal R.9018966 Sediu: B-dul C4in Brancoveanu nr.4, bl.12A, sc.2, et.4, ap.45

Sector 4 - București Tel. / Fax 63 63 740


PROFILl

REZULTATELE Af


O Borcan

(SI Ștuț Ml Monolit


Compoziția

granulometrică


Limitele

Attertoerg


îl

z 2


(O

E ~ •s E e e o «


o E c © <9 £ D W


35

V)


0.00


DESCRIEREA STRATELOR


5 o

*C0 <p

E -S Z o.


«I

O

E

o

c

«ro


•sg <3§


"O ® <2 ® E P J= □ _J o


e

® nj c

îl


® 2

8| XJ «O JE o.


cm

o    co    o    co    o

p    p    cm    p    p

O    o    O    O    CM


dșo

dio


WL

%


Wp

%


Umplutură;


Argilă prăfoasă cafenie plastic vârtoasă;


£ .1 QQ


45


49


43.2


16.8


324


20.


2.80-^1.40


4.50^1.50


fi.OOJLLTtt


><

o.


><

><

LL


22


...Z«


2Z5E


Argilă prăfoasă cafenie-gălbuie plastic vârtoasă; de la adâncimea 1.90 m cu diseminații calcaroase;


Argilă prăfoasă cafenie plastic vârtoasă; de la adâncimea 3.80 m cu diseminații calcaroase;


Argilă prăfoasă cafenie-gălbuie plastic vârtoasă, cu concrețiuni calcaroase


2.00


5 r—== g.oo


600


26


48


14


47.3


16.6130-


50


10.


470


1L5


30.5


3453


4&1


16.0


30-3


205


Numele si prenumele verificatorului atestat-domeniul Af ING. LIVIU TRIFAN

nr: Hk Data    '. .fr^k


REFERAT DE VERIFICARE TEHNICĂ

privind cerințele de calitate GTF-GEOTEHNICĂ SI FUNDAȚII a lucrării:

. Wț...    ...............

................    .... //-st .. X?. .£...    ...........

"I.Date de identificare:

Proiectant de specialitate: £ C GZ# COZ? 57ftU C7 D&SO&ZV s£Z-Investitor / Beneficiar:

Data prezentării lucrării pentru verificare: P/. <%"■ £C> l£

2. Caracteristicile principale ale proiectului și ale terenului de fundare:


3.Documente verificate:


a)    Studiul geotehnic prezentat spre verificare este elaborat în concordanță cu standardele românești și reglementările tehnice în vigoare.

b)    în uirma verificării efectuate se consideră proiectul corespunzător, semnându-se și ștampilându-se conform îndrumătorului MTCT, cu următoarele mențiuni:


CERTIFICAT DE PERFORMANȚĂ ENERGETICĂ AL CLĂDIRII

Cod poștal Nr. înregistrare la localitate    Consiliul Local

Data

înregistrării


z z I I a a

0

4

1

6

o ■ ■■■ 3

g)

o

c

o

><0


(0


£

O

Q.

<D

■o


u=

<D

O


Performanța energetică a clădirii

Notare    q|-

energetică:    OO.OZ

Sistemul de certificare: Metodologia de calcul al Performanței Energetice a Clădirilor elaborată în aplicarea Legii 372/2005

Clădirea

certificată

Clădirea de referință (clădire

reabilitata)

Eficiență energetică ridicată

A >

B>

:    c>

D>

E>

Eficiență energetică scăzută

Consum anual specific de energie [kWh/m2an]

252.62

129.41

Indice de emisii echivalent CO2    [kgC02/m2an]

60.63

31.06


Consum anual specific de energie [kWh/m2an] pentru:

Clasă energetică

Clădirea

certificată

Clădirea de referință

încălzire:

208.31

D

B

Apă caldă de consum:

23.31

B

B

Climatizare:

Ventilare mecanică:

Iluminat artificial:

21

A

A

Consum anual specific de energie din surse regenerabile [kWh/m2an]:


Date privind clădirea certificată: CLĂDIRE ȘCOALA CU CLASELE I-VIII Nr. 135,

Ștefan ce! Mare

Adresa clădirii Calea Ferentari nr. 72, sectorul 5, BUCUREȘTI

Categoria clădirii: școala

Reqim de înălțime P+E

Anul construirii:    1948

Aria utilă 2345 m2

Aria construită desfășurată: 2845 m2

Volumul interior al clădirii: 8073 m3

Scopul elaborării certificatului energetic reabilitare termică

Proqramul de calcul utilizat: Proqram propriu cf Metodoloqie de calcul al performantei enerdetice a clădirilor

/OMTCT157/2012    , versiunea: 2014 cf leqe 372/2013,    ,    C'i

Date privind identificarea auditorului energetic pentru clădiri:

Specialitatea Numele și prenumele    Seria și    Nr. și data înregistrării vVy

(c, i, ci)    Nr. certificat    certificatului în registrul» wA și ștampila V

de atestare    auditorului    I /k p^%ueiilș$$lui.!

.....ci..................PETEAN DANIEL...........Ba 00886..................43/06.04.2016 MV...................../

v -,

SOLUȚII DE REABILITARE TERMICA

1.    Soluția 1 (SI) - înlocuirea tamplariei existente vechi, tip termopan, montata in jurul anului 2000 care nu indeplineste condițiile de izolare termica solicitate in prezent de normative, cu tamplarie de aluminiu cu ruperea punții termice si geam termoizolant low-e, cu menținerea formei si poziției acesteia; In aceasta situație se recomanda montarea tamplariei dotate cu dispozitive/ fante/ grile pentru aerisirea controlata a spatiilor ocupate.

2.    Soluția 2 (S2) - Izolarea termica a pereților exteriori.

Izolarea termica a pereților exteriori cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime (Euroclasa B-s2,d0) protejat cu masa de șpaclu armata de min 5 mm grosime si finisat cu tencuiala decorativa; materialul termoizolant va avea efortul la compresiuneCS(lO) min. 80 kPa, respectiv rezistenta la tracțiune perpendiculara pe fete - (TR) min.120 kPa.

CONFORM HG 1061/2012 ART 5.1.2 se va realiza bordarea cu fasii orizontale continue din placi rigide vata minerala bazaltica hidrofobizata de 10 cm grosime (clasa de reacție la foc Al sau A2-sl,dO; rezistenta la compresiune min. 50kPa 10), cu latimea de 0,30 m, dispuse perimetral in dreptul tuturor planseelor clădirii.

In zona soclului termoizolarea se va face cu polistiren extrudat ignifugat de 5 cm, conform caietului de sarcini. Termoizolatia se va realiza pe toata inlatimea soclului, pana la cota terenului sistematizat (CTS), respectiv pe o inaltime de 50 cm sub cota planseului de la parter (operația presupune desfacerea trotuarului si refacerea acestuia).

3.    Soluția 3 (S3) Izolarea termica a planseului peste ultimul nivel (terasa)

•    Termoizolarea planșeului de terasa peste hidroizolatia existenta reparata si consolidata (devenita bariera de vapori)

cu placi polistiren expandat ignifugat de inalta densitate cu grosimea totala de 16 cm; efortul la compresiune CS(10/Y) min. 120 kPa, rezistenta la tracțiune perpendiculara pe fete TR min. 150 kPa.

•    Realizarea unei sape de protecție/ suport hidroizolatie cu sapa armata 4cm (M100T armata cu plasa STNB 0 5-

100).

•    Aplicare hidroizolatie cu doua membrane termosudabile dublustrat cu protecție ardezie la exterior.

•    La aplicarea noului strat de protecție intre cele doua straturi, cel existent si cel nou se vor prevedea aeratoare pe

toata zona, cate 1 pentru cca. 50 mp terasa.

•    In scopul reducerii efectelor defavorabile ale punților termice de pe conturul planseului de peste ultimul nivel se va

uni termoizolatia fațadei cu cea a fațadei (parte verticala si orizontala - polistiren expandat ignifugat cu grosimea de 5cm).

•    Pentru protecția stratului termoizolant la partea superioara a aticului va fi prevăzut sort de protecție de tabla

zincata cu grosimea de 0,5mm

4.    Soluția 5 (S5) - Lucrări de intervenție la instalațiile de distribuție a agentului termic pentru incalzire si preparare ACC cat si la instalația electrica interioara

Conform OUG 63/2012 se va intervenii si inlocui conductele aflate in stare de degradare destinate distribuției agentului termic pt incalzire cat si pentru distribuția de ACC.

înlocuirea corpurilor statice cu corpuri statice moderne cu transfer termic ridicat

înlocuirea armaturilor sanitare in grupurile sanitare cu armaturi moderne si obiecte sanitare aferente. Pentru producerea de acc se vor putea monta patru -4- panouri solare de 2m2 cuplate la doua rezervoare de acumulare de 1000 I.

Conductele de distribuție agent termic se vor realiza din otel sau PPR corelate cu debitele necesare. Aceste conducte vor fi prevăzute cu robinete de inchidere, golire si reglajul temperaturilor si presiunilor funcție de temperatura interioara in zona de amplasament.

După efectuarea probelor de presiune a conductelor, acestea se vor proteja prin grunduire si vopsire (conductele de otel) si se vor izola cu armaflex de 20 mm in zonele expuse la frig

In cazul instalației electrice se vor redimensiona circuitele funcție de puterea instalata pe fiecare circuit si se vor inlocui corpurile de iluminat existente cu corpuri de iluminat TIP LED avand o intensitate luminoasa similara sau superioara celor prezente, dar cu un consum de energie eletrica redus cu peste 40%

Devizele pentru aceste lucrări se vor corela cu standardul de cost pentru reabilitare termica iar costurile suplimentare se vor incadra in Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizează energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire


Anexa 1

Fișa de analiză termică și energetică Clădirea: CLĂDIRE ȘCOALA CU CLASELE I-VIII Nr. 135, Ștefan cel Mare Adresa : Calea Ferentari nr. 72_sectorul 5 BUCUREȘTI

Titular investiție ȘCOALA 135, Ștefan cel Mare

Destinația principală a clădirii:

□    clădire    □ apart.    □ nouă    Z existenta

IX] sector tertiar Z Categ.2- discontinua(12h/22zile/luna) incalzire+iluminat+acc

incalzire+iluminat+acc+ventilare mecanica incalzire+iluminat +acc+climatizare alte combinații


□    monozonă    □ multizonă    □ rezidențial

□ Categ.l-ocupare continuă

□    Clădire prevăzută cu:    Z

□    Zona climatică în care este amplasată clădirea: II


□    Regimul de înălțime al clădirii: Spartial+P+E

□    Anul construcției: circa 1948

□    Proiectant / constructor: necunoscut

□    Structura constructivă:

Z zidărie portantă

□    cadre din beton armat,

ZI stâlpi și grinzi

□    schelet metalic


□    pereți structurali din beton armat

□    diafragme din beton armat

□ Existența documentației construcției și instalației aferente acesteia:

ZI part iu de arhitectură pentru fiecare tip de nivel reprezentativ Z secțiuni reprezentative ale construcției

ZI detalii de construcție,

□    planuri pentru instalația de încălzire interioară,

□    schema coloanelor pentru instalația de încălzire interioară,

□    planuri pentru instalația sanitară,

□    Gradul de expunere la vânt:

□ adăpostită Z moderat adăpostită Q liber expusă (neadăpostită)

□ Starea subsolului tehnic al clădirii:

□    Uscat și cu posibilitate de acces la instalația comună,

□    Uscat, dar fără posibilitate de acces la instalația comună,

□    Subsol inundat / inundabil (posibilitatea de refulare a apei din canalizarea exterioară),


□ Plan de situație / schița clădirii cu indicarea orientării față de punctele cardinale, a distanțelor până la clădirile din apropiere și înălțimea acestora și poziționarea sursei de căldură sau a punctului de racord la sursa de căldură exterioară.


□ Identificarea structurii constructive a clădirii în vederea aprecierii principalelor caracteristici termotehnice ale elementelor de construcție din componența anvelopei clădirii:


Pereți exteriori opaci: CLĂDIRE EXISTENTA

PE

Descriere

Arie

[m2]

Straturi componente (i > e)

Coeficient reducere , r

Material

Grosime [cm]

PE N

Zidărie din cărămidă

Stâlpi si grinzi beton armat

R= 1,664 m2K/W

(R'= 1,23 m2K/W)

542.33

Tencuiala

2,00

0,74

zidărie cărămidă

35,00

glet

1,00

glet adeziv

1,00

PES

Zidărie din cărămidă

Stâlpi si grinzi beton armat

R= 1,664 m2K/W

(R'= 1,23 m2K/W)

459.99

Tencuiala

2,00

0,74

zidărie cărămidă

35,00

glet

1,00

glet adeziv

1,00

PE E

Zidărie din cărămidă Stâlpi si grinzi beton armat

R= 1,664 m2K/W

(R'= 1,23 m2K/W)

336.93

Tencuiala

2,00

0,74

zidărie cărămidă

35,00

glet

1,00

glet adeziv

1,00

PE V

Zidărie din cărămidă

Stâlpi si grinzi beton armat

R= 1,664 m2K/W

(R'= 1,23 m2K/W)

344.01

Tencuiala

2,00

0,74

zidărie cărămidă

35,00

glet

1,00

glet adeziv

1,00

0 Planșeu peste sol (parter):

PSb

Descriere

Arie [m2]

Straturi componente (i -> e)

Coeficient reducere, r

Material

Grosime [m]

Placă beton armat, șapă, pardoseală rece

(R'= 2,235m2K/W)

1026

Sapa de ipsos

0,005

0,98

Beton armat

0,150

Folii din policlorura de vinii

0,001

Mortar de ciment

0,100

Panza bituminata, carton bituminat, etc

0,020

Sol

3,00

Terasă / acoperiș:

Aria totală a invelitorii [m2]: 1150

Materiale finisaj: șarpanta din lemn cu invelitoare de tabla faltuita

TE

Descriere

Arie [m2]

Straturi componente (i -> e)

Coeficient reducere, r [%]

Material

Grosime [m]

Planseu invelitoare

(R'= 1,002 m2K/W)

1150

Sapa de ipsos

0,01

0,72

Beton armat

0,001

Folii din policlorura de vinii

0,10

Mortar de ciment

0,0125

Panza bituminata, carton bituminat, etc

0,005

Ferestre / uși exterioare:

Tip

Descriere

S

Rezistența termică

Grad de etanșare

Prezență

oblon

[m2]

[m2K/W]

FE N

Tip termopan

78.95

0. 45

relativ

NU

FES

Tip termopan

161.19

0. 45

relativ

NU

FEE

Tip termopan

63.55

0. 45

relativ

NU

FE V

Tip termopan

73.44

0. 45

relativ

NU

Starea tâmplăriei:

(Ei relativ

[X] (uși intrare tamplarie tip termopan)

□    fără măsuri de etanșare (tâmplărie lemn)

□cu garnituri de etanșare defecte 100%

□    cu măsuri speciale de etanșare

□    Alte elemente de construcție:

Elemente de construcție mobile din spațiile comune:

Ușile de intrare în clădire:

□    ușa este prevăzută cu sistem automat de închidere, tâmplărie tip termopan

O ușa nu este prevăzută cu sistem automat de închidere, dar stă închisă în perioada de neutilizare

□    ușa nu este prevăzută cu sistem automat de închidere și este lăsată frecvent deschisă în perioada de neutilizare

Ferestre de pe casa scărilor - starea geamurilor, a tâmplăriei și gradul de etanșare:

□    ferestre / uși în stare bună și prevăzute cu garnituri de etanșare □ferestre / uși în stare bună dar neetanșe

□    ferestre / uși în stare proastă, lipsă sau neetanșe

x Caracteristici ale spațiului locuit / încălzit:

x Suprafața locuibilă / a pardoselii spațiului încălzit: 2345 m2

X Volumul spațiului locuit / încălzit: 8073m3

X înălțimea medie liberă a unui nivel: 3.25 m

□    Gradul de ocupare al spațiului încălzit / nr. de ore de funcționare a instalației de încălzire: 16 ore zilnic

□    Adâncimea medie a pânzei freatice: 10 m

Caracteristici tehnice ale sistemelor de încălzire, acc, iluminat, climatizare, etc.

□    Caracteristici tehnice ale sistemelor de stocare a energiei termice (nu este cazul)

□    Caracteristici tehnice ale surselor de energie termica si starea acestora

•/ Sursa de energie pentru încălzirea spațiilor:

□    sursa proprie individual CENTRALA TERMICA 2*200 Kw

□    termoficare - punct termic central

□    termoficare - punct termic local

□    altă sursă sau sursă mixtă

•/ Racord la sursa centralizată cu căldură: nu este cazul

□    racord unic    □ multiplu,

S Contor de căldură:

□    Elemente de reglaj termic și hidraulic: nu este cazul

□    Caracteristici tehnice ale sistemelor de distribuție a energiei termice

Conducta de recirculare a a.c.m.: nu este cazul

□    funcțională    O nu funcționează    [X] nu există

/ Contor de căldură: da

□    Debitmetre la nivelul punctelor de consum: DA

/ Caracteristici tehnice ale instalației de încălzire interioară:

z Tipul sistemului de încălzire:

O încălzire locală cu sobe

[X] încălzire centrală cu corpuri statice

□    încălzire centrală cu aer cald

□    încălzire centrală cu planșee încălzitoare

□    alt sistem de încălzire

Corpurile de încălzire din camere sunt din otel tip C22

1.

Radiatoare din otel C22 600x600mm, avand inaltimea de 600 mm si lungimea de 600mm, puterea termica 1247W in condiții nominale.

2.

Radiatoare din otel C22 600x800mm, avand inaltimea de 600 mm si lungimea de 800mm, puterea termica 1663W in condiții nominale.

3.

Radiatoare din otel C22 600x900mm, avand inaltimea de 600 mm si lungimea de 900mm, puterea termica 1871W in condiții nominale.

4.

Radiatoare din otel C22 600xl000mm, avand inaltimea de 600 mm si lungimea de lOOOmm, puterea termica 2079W in condiții nominale.

5.

Radiatoare din otel C22 600xl400mm, avand inaltimea de 600 mm si lungimea de 1400mm, puterea termica 2910W in condiții nominale.

[pgȚjWW    [pm

•/ Tip distribuție a agentului termic de încălzire:

□ inferioară    □ superioară    □ mixtă

•/ Necesarul de căldură de calcul: 410 kW

/ Elemente de reglaj termic și hidraulic (la nivelul corpurilor statice):

/ OCorpurile statice sunt noi si dotate cu armături de reglaj

□    Corpurile statice sunt dotate cu armături de reglaj, dar cel puțin un sfert dintre acestea nu sunt funcționale

□    Corpurile statice nu sunt dotate cu armături de reglaj sau cel puțin jumătate dintre armăturile de reglaj existente nu sunt funcționale

s Rețeaua de distribuție amplasată în spații neîncălzite:

S Starea instalației de încălzire interioară din punct de vedere al depunerilor:

□    Corpurile statice au fost demontate și spălate / curățate în totalitate după ultimul sezon de încălzire

□Corpurile statice au fost demontate și spălate / curățate în totalitate înainte de ultimul sezon de încălzire, dar nu mai devreme de trei ani

□    Corpurile statice au fost demontate și spălate / curățate în totalitate cu mai mult de cinci ani în urmă

^Armăturile de separare și golire a coloanelor de încălzire:

□Coloanele de încălzire sunt prevăzute cu armături de separare și golire a acestora, funcționale

□    Coloanele de încălzire nu sunt prevăzute cu armături de separare și golire a acestora sau nu sunt funcționale

□    Date privind instalația de încălzire interioară cu planșeu încălzitor: nu este cazul

S Caracteristici ale instalației de apă caldă menajeră:

/ Sursa de energie pentru prepararea apei calde menajere:

□    Sursă proprie,

□    Centrală termică de cartier

□    Termoficare - punct termic central

□    Termoficare - punct termic local

□    Altă sursă sau sursă mixtă:

s Tipul sistemului de preparare a apei calde menajere:

□    Din sursă centralizată

□Centrală termică proprie

□    Boiler cu acumulare

□    Preparare locală cu aparate de tip instant a.c.m.

□    Preparare locală pe plită

iwiwd ©/miel [pm

O Alt sistem de preparare a.c.m.: boilere electrice locale S Puncte de consum a.c.c. / armaturi monoactionare:

•S Număr de obiecte sanitare: circa 20 armaturi monoactionare lavoar

□    Alte informații:

-    accesibilitate la racordul de apă caldă din subsolul tehnic: da

-    facturi pentru consumul de gaze naturale: nu

-    producere a.c.m. funcționând pe gaze naturale: nu

-    starea armăturilor și conductelor de a.c.m: relative buna

-    temperatura apei reci: 10°C

-    număr mediu de persoane: CIRCA 940

□    Date privind instalația de iluminat:

Corpurile de iluminat utilizate cu montare directa orizontală realizează pentru întreaga clădire o putere specifică medie pe m2 de 12W corespunzătoare cerinței de 300 Ix pe întreaga suprafață a clădirii.

Consum specific de energie pentru iluminat= Eilum /S 21 kWh/m2an

□    Date privind instalația de ventilație mecanică / climatizare:


Auditor,

Ing. Daniel Petean BA 00886

Anexa 2

FIȘĂ DE CERTIFICARE ENERGETICĂ

1.    Introducere

Clădirea: CLĂDIRE ȘCOALA CU CLASELE I-VIII Nr. 135, Ștefan cel Mare Adresa : Calea Ferentari nr. 72, sectorul 5, BUCUREȘTI Proprietar: ȘCOALA 135, Ștefan cel Mare

2.    Raport de expertiza privind clădirea

2.1. Informații generale

Clădirea

CLĂDIRE ȘCOALA CU CLASELE I-VIII Nr. 135, Ștefan cel Mare

Adresa

Calea Ferentari nr. 72 sectorul 5 BUCUREȘTI

Proprietar

ȘCOALA 135, Ștefan cel Mare

Destinația principală a clădirii

Școala clasele I-VII

Tipul clădirii

monobloc

Anul construcției

1948

Proiectant / Constructor

necunoscut

Structura constructiva

pereți structurali din zidărie portanta diafragme din beton armat

2.2. Informații privind construcția

Suprafața utila (m2)

2345

Suprafața utilă a spațiilor încălzite (m2)

2345

Suprafața construită desfășurată: (m2)

2845

Volumul util al spațiului încălzit (m3)

8073

Volumul total al clădirii (m3)

10335

Caracteristici geometrice și termotehnice ale anvelopei:

Element de construcție

Rezistență

termică

corectată

Aria

m2K/W

m

1

2

3

PE N

1,23

542.23

PE S

1,23

459.99

PE E

1,23

336.93

PE V

1,23

344.01

FE N

0,45

78.95

FE S

0,45

161.19

FE E

0,45

63.55

FE V

0,45

73.44

TE

2.45

1150.00

Sb

2,36

1026.00

Element de construcție

Rezistență

termică

corectată

Aria

m2K/W

m2

Total arie exterioară [m2]

4236,36

2.3 Informații privind instalația de încălzire

Sursa de enerqie pentru încălzirea spațiilor

Centrala termica proprie

Tipul sistemului de încălzire

încălzire centrală cu corpuri statice

Distribuția aqentului termic

mixta

Necesarul de căldură de calcul actual (W)

410000

Racord la sursa centralizata cu căldură

-

Contor de căldură pentru încălzire

-

Elemente de reglaj termic și hidraulic

da

3. Calcule energetice - Clădirea Reală

3.1. Rezistențe termice, coeficienți de reducere, rezistențe termice corectate

Element

construcție

R

(m2K/W)

r (-)

R'

(m2K/W)

R'min

(m2K/W)

PE beton

0.65

0.70

0.45

1.40

FE1 lemn

0.38

1.00

0.38

0.50

FE2 termopan

0.50

1.00

0.50

0.50

UE2 - termopan

0.50

1.00

0.50

0.50

TE 1

1.37

0.75

1.03

3.50

PI cs

0.57

0.77

0.44

1.40

UI cs

0.19

1.00

0.19

0.50

PD cs

0.51

1.00

0.51

1.65

3.2 Suprafața și rezistența termică medie corectată a anvelopei clădirii

Suprafața totală a anvelopei clădirii (m2): 4236.28

Rezistenta termica medie corectata a anvelopei clădirii 1.17(m2°K/W).

3.3 Date de calcul

a) temperaturi convenționale

-    zona termică :    II

-    zona eoliană : II

-    temp. interioară:    20 °C.

-    temp. exterioară:    -15°C.

-    temp. casei scării:    8.46 °C

-    temp. subsol: 18 °C

-    temp. pod:

-    temp. pinza freat. : tpzf - 10 °C.

b) temperaturi de referință necesare pentru calculul consumului de energie

Luna

tiR

tgB

[°C]

[°C]

Dec.(-0,5)

17.96

4.77

Ian.(0,5)

17.96

2.80

Feb.(l,5)

17.96

4.78

Mar.(2,5)

17.96

8.72

Apr.(3,5)

17.96

13.89

Mai.(4,5)

17.96

18.19

Iun.(5,5)

17.96

21.00

Iul,(6,5)

17.96

22.31

Aug.(7,5)

17.96

21.82

Sep.(8,5)

17.96

18.32

Oct.(9,5)

17.96

13.35

Nov.(10,5)

17.96

8.70

Dec.(ll,5)

17.96

4.77

c) Durata perioadei de incalzire a clădirii reale

Durata perioadei de încălzire reprezintă numărul de zile în care trebuie să funcționeze instalația de încălzire pentru a menține temperatura interioară la o valoare constantă, ținând cont de aporturile energetice și sursele gratuite de căldură la interiorul și exteriorul clădirii.

Durata de încălzire:    Dz =    186 zile

Numărul de grade zile: NGZ - □ iUna(NGz) = 2200°C*zile

d) Coeficientul de izolare termică a clădirii

GciReaia = 0,62W/(m3K)

GReferjnta = 0.54W/(m3K)

Condiția impusă de norme este ca valoarea coeficientului de izolare termică a clădirii reale să fie mai mică decât o valoare de referință calculată în funcție de alcătuirea clădirii.

Faptul că Gci.Reaia > GReferinta atestă că trebuiesc aplicate soluții de reabilitare în vederea îmbunătățirii gradului de izolare termică al clădirii (scăderea coeficientului G sub valoarea de referință).

3.4    Consumul de căldură anual specific pentru încălzire

la consumator: 208.31 kWh/m2.an

3.5    Consumul de căldură anual specific pentru prepararea apei calde de consum

la consumator: 23.31 kWh/m2.an

3.6    Consumul de energie anual specific pentru iluminat: la consumator: 21.00 kWh/m2.an

3.7 Consumul de căldură anual total specific la consumator: 252.62 kWh/m2.an

3.8    Emisii C02: 60.63 kgC02/m2.an

3.9    Penalizări acordate clădirii certificate:

Po=n(Pl) = 1.263

Subsol uscat cu posibilitate de acces la instalația comună

pl=

1,00

P2=

1,00

p3=

1,03

p4=

1,05

p5=

1,05

p6=

1,05

p7=

1,00

p8=

1,05

P9=

1,05

plO=

1,06


Ușa este prevăzuta cu sistem de automatizare

Ferestre / usi vechi fara garnituri de etanșare

Corpurile statice nu sunt dotate cu armături de reglaj

Corpurile statice au fost spălate și demontate,dar nu mai devreme de 3 ani

Coloanele de încălzire nu sunt prevăzute cu armături de separareși golire a acetora,

funcționale

Există contor general de căldură pentru încălzire si a.c.m.

Tencuiala exterioară NU este bună

Pereții exteriori fără urme de igrasie

Există sistem de ventilație naturală, stare de nefuncționare

3.10 Nota energetica a clădirii: NCiădire reală = 85.32

3.11 Grila de clasificare energetică:

ÎNCĂLZIRE

D

APĂ CALDĂ

B

ILUMINAT

A

TOTAL

C

4. Calcule energetice - Clădirea de referința(REABILITATA)

în cazul clădirii de referința suprafața ferestrelor și a pereților exteriori, este identică cu cea a clădirii reale. Rezistențele termice ale elementelor anvelopei iau valorile minime recomandate din punct de vedere al protecției termice a clădirii. Aceste modificări conduc la noi valori pentru durata sezonului de încălzire și numărul corectat de grade-zile.

în ceea ce privește apa caldă s-a considerat sporită suplimentar grija pentru consumul rațional de apă caldă față de clădirea de referința, ceea ce a condus în cazul clădirii eficiente la consumuri de căldura pentru prepararea apei calde și mai reduse în raport cu clădirea reală și chiar cu cea de referință.

Coeficientul total de penalizare acordat clădirii de referința este 1.

4.1 Suprafața și rezistența termică medie corectată a anvelopei clădirii

-    Suprafața totală a anvelopei clădirii (m2):    4236.28

-    Rezistența termică medie corectată a anvelopei clădirii    2.26

4.2    Durata de încălzire și numărul de grade zile corectat

Durata de încălzire:    170 zile

Numărul de grade zile corectat:    1900 °C.zile

4.3    Consumul de căldură anual specific pentru încălzire

la consumator: 99,93 kWh/m2.an

4.4    Consumul de căldură anual specific pentru prepararea apei calde

la consumator: 17.48 kWh/m2.an

4.5    Consumul specific de energie pentru iluminat: 12,00 kWh/m2.an

4.6    Consumul de căldură anual total specific

la consumator: 129.41 kWh/m2.an

4.7    Emisii CO2:    31.06 kgCO2/m2.an

4.8    Penalizări acordate clădirii de referința: p0 = 1

4.9    Nota energetica a clădirii: NReferintă = 99.49

4.10 Grila de clasificare energetică


ÎNCĂLZIRE

B

APĂ CALDĂ

B

ILUMINAT

A

TOTAL

B

Auditor,

Ing. Daniel Petean BA 00886

Nota asupra soluțiilor de reabilitare termica

•    Clădirea : CLĂDIRE ȘCOALA CU CLASELE I-VIII Nr. 135, Ștefan cel Mare

•    Adresa : Calea Ferentari nr. 72_Sectorul 5 BUCUCURESTI

Soluția 4 (S4) - Izolarea termică a planșeului către subsol

Clădirea nu are subsol pe întreg perimetru parterului, accesul in subsol se face la interior din parter prin intermediul a doua scări de acces si direct din curte printr-o scara de serviciu. Nu este posibila si necesara execuția termoizolatiei plafonului subsolului.

La aceste clădiri nu se executa termoizolarea planșeului către subsol.

închiderea termoizolatiei clădiri se face prin execuția acestor doua operații

•    Izolarea termica a pereților exteriori cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime

•    Termoizolarea in zona soclului cu polistiren extrudat ignifugat de 5 cm, lucrare care se va executa respectiv pe o înălțime de 50 cm sub cota planșeului de la parter (operația presupune desfacerea trotuarului si refacerea acestuia).

Auditor energetic, Ing. Daniel Petean BA 00886


RAPORT DE AUDIT

1. INFORMAȚII GENERALE

•    Clădirea : CLĂDIRE ȘCOALA CU CLASELE I-VIII Nr. 135, Ștefan cel Mare

•    Adresa / Calea Ferentari nr. 72_Sectorul 5 BUCUCURESTI

•    Proprietar: ȘCOALA 135, Ștefan cel Mare

•    Destinația principala a clădirii: ȘCOALA

•    Tipul clădirii: construcție Spartial+P+E

•    Director:

•    Telefon:

•    Auditor energetic pentru clădiri : ing. Daniel Petean

•    Data efectuării expertizei energetice : aprilie 2016

•    Nr. dosar expertiza energetica : 43

•    Data efectuării raportului de audit: aprilie 2016

2. EVALUAREA PERFORMANȚELOR ENERGETICE

2.1 Diagnostic termic al anvelopei clădirii

Clădirea analizata, o unitate de invatamant cu regim de înălțime Spartial+P+E, este alcatuita din doua tronsoane dispuse in forma literei „L" si a fost construita in 1948.

Clădirea nu are subsol pe intreg perimetru parterului, accesul in subsol se face la interior din parter prin intermediul a doua scări de acces si direct din curte printr-o scara de serviciu. Nu este posibila si necesara execuția termoizolatiei plafonului subsolului.

Numărul mediu de persoane care utilizează (si va utiliza) clădirea este in prezent 900, dar acest număr este variabil, in funcție de planul de școlarizare anual

•    Total număr elevi : 900

•    Total număr de clase: 32 .

Structura de rezistenta este constituita din:

•    Clădirea are o structură din cadre de beton armat dispuse pe cele doua direcții principale. Planseele si rampele scarlor sunt din beton armat. închiderile exterioare si compartimentarilr interioare sunt din cărămidă plina.

•    Pereții exteriori sunt de 45 cm grosime la parter si la etaj iar compartimentările interioare de 30 sau 17 cm.

•    Soclul clădirii este ieșit față de pereții exteriori de fațadă din parter cu 10 cm .

•    Vitrajele exterioare au tamplarie tip termopan montata in jurul anului 2003 care nu indeplinesc condițiile de izolare termica solicitate in prezent de normative

•    Compartimentările interioare sunt de doua tipuri: o parte cu grosimea de 30cm, cealalta parte, cu grosimea de 15cm

Acoperișul este cu pod cu șarpanta de lemn și învelitoare din tablă zincată fălțuită. Panta acoperișului este la limita inferioara corespunzătoare învelitorilor de tablă -18 grade.

Destinația actuală a încăperilor este prezentată mai jos:

830,00 mp 101,10 mp


1.    Săli de curs/laboratoare/cabinete ( 18 încăperi)

2.    Birouri administrativ (6 încăperi)

owi» ©mm [pm

3.    Sala de sport (1 sală+anexe)    130,20mp

4.    Holuri și coridoare    520,00    mp

5.    Case de scară (3 scări)    124,00    mp

6.    Anexe: biblioteca ,    materiale didactice, intretinere    290,70    mp

7.    Grupuri sanitare    70,10    mp

8.    Sală de masă    79,60    mp

9.    Amfiteatru    200,50    mp

Total_2346,20    mp

Arie construita    1026,OOmp

Arie desfasurata    2845,OOmp

Având in vedere aceste observații, volumul încălzit al clădirii a fost considerat ca fiind cel închis de anvelopă.

Alimentarea cu energie termica a clădirii este realizata in prezent din centrala termica proprie,

Regimul de furnizare al agentului termic de încălzire este permanent.

Distribuția este realizata si in prezent prin corpuri statice de tip CRP 600/3 si corpuri statice radiatoare din oțel tip panou care vor fi spalate sau inlocuite.

Definirea și ierarhizarea elementelor componente ale anvelopei clădirii și a parametrilor de performanță termohidroenergetică asociați acestora

Elementele componente ale anvelopei clădirii se clasifică în raport cu poziția în cadrul sistemului clădirii:

•    elemente exterioare în contact direct cu aerul exterior (ex: pereților exteriori, inclusiv suprafața adiacentă rosturilor deschise);

•    elemente interioare care delimitează spațiile încălzite de spații adiacente neincălzite sau mai puțin incălzite (ex: pereții îi planșeele care separă volumul clădirii de spații adiacente neincălzite sau mult mai puțin încălzite, poduri, subsoluri tehnice, precum și de spațiul rosturilor inchise);

•    elemente în contact cu solul.

In cele ce urmează se definesc parametrii de performanță caracteristici, necesari pentru evaluarea performanței energetice a clădirilor funcție de elementele component.

COMPONENȚĂ PEREȚI EXTERIORI

Denumirea materialului

Densitatea

aparentă

Conductivitate a termică de calcul

Coeficientul

de

asimilare

termica

Coeficient

de

corecție

Fact.

rezistentei la permeabilitate

la vapori

Grosime

Rezistența termică strat

kg/m3

W/mK

W/m2K

-

-

m

m2K/W

Mediul interior

Suprafața de contact mediu interior

0,13

1

Sapa de ipsos

1.600

1,03

10

1,2

11,2

0,005

0,004

2

Mortarde ciment si var

1.700

0,87

9,47

1

8,5

0,025

0,029

3

Zidărie din cărămizi

1.000

0,35

4,61

1

6

0,45

1,45

4

Mortar de ciment

1.800

0,93

10,08

1

7,1

0,01

0,011

Mediul exterior

0,04

TOTAL

0,39

1,664

COMPONENȚĂ PEREȚI INTERIORI

Denumirea materialului

Densitatea

aparentă

Conductivitatea

termică de calcul

Coeficientul

de asimilare

termică

Coeficient

corecție

Fact

rezistentei

permeabilitate la

vapori

Grosime

Rezistenta

termica strat

kg/m3

W/mK

W/m2K

-

-

in

m2K/W

1

Șapă de ipsos

220

0,07

1,671153

1,20

2,70

0,005

0,060

2

Mortar de ciment si var

45

0,034

0,287936

1,15

1,50

0,025

0,639

3

Zidărie din cărămizi

690

0,29

3,546517

1,00

4,00

0,15

0,431

4

Sapa de ipsos

220

0,076

2,34797

1,20

3,70

0,005

0,055

TOTAL

0,160

1,185

PLACA PESTE SOL

Denumirea materialului

Densitatea

aparenta

Conductivitatea termică de calcul

Coeficientul de asimilare termica

Coeficient

corecție

Fact

rezistentei

permeabilitate la

vapori

Grosime

Rezistenta termica

strat

kg/m3

W/mK

W/itPk

-

-

ni

m2K/W

Suprafața de contact mediu interior

0.125

1

Sapa de ipsos

1.600

1,03

10,00

1,20

11,20

0,005

0,004

2

Beton armat

2.600

2,03

17,89

1,00

24,30

0,150

0,074

3

Folii din policlorura de vinii

1.200

0,17

4,64

1,00

500

0,001

0,006

4

Mortar de ciment

1.800

0,93

10,08

1,00

7,10

0,100

0,108

5

Panza bituminata, carton bituminat, etc

600

0,17

3,28

1,00

1300

0,020

0,118

6

Sol

3,00

1,800

7

Mediul exterior

0,042

TOTAL

0,306

2,235    !

PLANȘEU PESTE ULTIMUL NIVEL

Denumirea materialului

Densitatea

aparenta

Conductivitatea termică de caicul

Coeficientul de asimilare termica

Coeficient

corecție

Fact

rezistentei permeabilitate la vapori

Grosime

Rezistenta termica strat

kg/m3

W/mK

W/m2K

-

-

m

m2K/W

Suprafața de contact mediu interior

0,125

1

glet de ipsos

1.600

1,03

10,00

1,2

11,2

0,005

0,004

2

Beton armat

2.600

2,03

17,90

1

24,3

0,300

0,148

3

Mortar de ciment

1.800

0,93

10,08

1

7,1

0,150

0,405

4

termoizolatie

600

0,370

3,74

1,00

4

0,001

0,006

5

Folii din policlorura de vinii

1200

0,17

4,638851

1

500

0,050

0,054

6

Mortar de ciment

1800

0,93

10,07944

1

7,1

0,020

0,118

7

Panza bituminata, carton bituminat, etc

600

0,17

3,280163

1

1300

0,005

0,142

TOTAL

0,531

1,002

2.2 Parametrii specifici exteriori de climat pentru aplicarea metodologiei

Clădirea analizată, este sediul SCOLII CU CLASELE I-VIII Nr. 135 Ștefan cel Mare fiind amplasat in Calea Ferentari nr. 72_Sectorul 5 BUCUCURESTI și conform SR 1907-1 este situată în zona II climatică cu următoarele caracteristici termice:

•    Temperaratură minima exterioară de calcul -15°C

•    Temperatură medie anuala    10,1 °C

•    Durata perioadei de încălzire anual    196 zile

•    Număr de grade-zile cf. SR 4839    3 390

Din punct de vedere al zonelor eoliene este amplasat în zona eoliană III, cu următoarele caracteristici ale vitezei vântului:

•    Viteză vânt în localitate    4 m/s;

•    Viteză vânt în afara localității 4 m/s.

2.2.1 Regim de utilizare a clădirii

Destinația clădirii, sediu ȘCOALA, corelată cu programul de activitate in doua schimburi încadrează clădirea conform Normativului C107/2-1997 revizuit prin Ordin 2513 al MDRT din 2010, la

clădire de categoria 2 cu ocupare discontinua, funcționalitate care impune ca temperatura mediului interior

o

să nu scadă, in intervalul "ora 0 ora 7" cu mai mult de 7 C sub valoarea normală de exploatare.

2.2.2 Determinarea caracteristicilor termotehnice ale elementelor ce alcătuiesc anvelopa clădirii

Conform Normativ 007/2-1997 revizuit prin Ordin 2513 al MDRT din 2010 pentru clădirile de categoria 2 cu ocupație discontinuă, sunt impuse următoarele valori minime ale rezistențelor termice specifice corectate, medie a elementului de construcție, calculate în baza prevederilor "Normativului privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor"

CARACTERISTICILOR TERMOTEHNICE NORMATE

Tip clădire

Categorie

Zona

climatică

Rezistențe termice specifice corectate, medie a elementului de construcție

Pereți

exteriori

Planșeu

terase

Planșeu

subsol

Placă pe sol

Vitraj

Caldire invatamant

2

II

m2K/W

m2K/W

m2K/W

m2K/W

m2K/W

0,80

2,25

1.00

1.40

0,39


2.2.3


Calculul valorilor parametrilor de performanță termică a elementelor de anvelopa a clădirii

In urma analizei vizuale a clădirii și a consultării releveelor și documentației de construcție pe domeniile

Arhitectură, Rezistență și Construcții, au rezultat următoarele valori pentru elementele din componența

anvelopei:

PEREȚI EXTERIORI OPACI

PE

Descriere

Arie

[m2]

Straturi componente (i -> e)

Coeficient reducere , r

Material

Grosime [cm]

PE N

Zidărie din cărămidă

Stâlpi si grinzi beton armat

R= 1,664 m2K/W

(R'= 1,23 m2K/W)

542.33

Tencuiala

2,00

0,74

zidărie cărămidă

35,00

glet

1,00

glet adeziv

1,00

PES

Zidărie din cărămidă

Stâlpi si grinzi beton armat

R= 1,664 m2K/W

(R'= 1,23 m2K/W)

459.99

Tencuiala

2,00

0,74

zidărie cărămidă

35,00

glet

1,00

glet adeziv

1,00

PE E

Zidărie din cărămidă Stâlpi si grinzi beton armat

R= 1,664 m2K/W

(R'= 1,23 m2K/W)

336.93

Tencuiala

2,00

0,74

zidărie cărămidă

35,00

glet

1,00

glet adeziv

1,00

PE V

Zidărie din cărămidă

344.01

Tencuiala

2,00

0,74

Stâlpi si grinzi beton armat

zidărie cărămidă

35,00

R= 1,664 m2K/W

glet

1,00

(R'= 1,23 m2K/W)

glet adeziv

1,00

PLACA PESTE SOL

• Terasă / acoperiș:

S Tip: PLACA S Stare:


Ultima reparație:


0 circulabilă, 0 bună,

0 uscată,

0 < 1 an, 02-5 ani,


0 necirculabilă, 0 deteriorată, 0 umedă 0 1 - 2 ani

0 > 5 ani


PSb

Descriere

Arie [m2]

Straturi componente (i -> e)

Coeficient reducere, r

Material

Grosime [m]

Placă beton armat, șapă, pardoseală rece

(R'= 2,235m2K/W)

1026

Sapa de ipsos

0,005

0,98

Beton armat

0,150

Folii din policlorura de vinii

0,001

Mortar de ciment

0,100

Panza bituminata, carton bituminat, etc

0,020

Sol

3,00

TERASĂ/ACOPERIȘ

TE

Descriere

Arie [m2]

Straturi componente (i -> e)

Coeficient reducere, r

Material

Grosime [m]

Planseu invelitoare

(R'=i,002 m2K/W)

1150

Sapa de ipsos

0,01

0,72

Beton armat

0,001

Folii din poiidorura de vinii

0,10

Mortar de ciment

0,0125

Panza bituminata, carton bituminat, etc

0,005

•S Aria totală a terasei [m2]: 1150 Materiale finisaj: : șarpanta din lemn cu invelitoare de tabla faltuita

FERESTRE / UȘI EXTERIOARE

Tip

Descriere

s

Rezistenta termică

Grad de etanșare

Prezență

oblon

[m2]

[m2K/W]

FE N

PVC cu geam tristrat lowE cu inserție de argon

78.95

0. 45

relativ

NU

FES

PVC cu geam tristrat lowE cu inserție de argon

161.19

0. 45

relativ

NU

FE E

PVC cu geam tristrat lowE cu inserție de argon

63.55

0. 45

relativ

NU

FE V

PVC cu geam tristrat lowE cu inserție de argon

73.44

0. 45

relativ

NU

Starea tâmplăriei:    Qbună / foarte bună (tâmplărie Al)

O (uși PVC intrare casa scării)

□    fără măsuri de etanșare (tâmplărie lemn)

Qcu garnituri de etanșare deteriorate(tâmplărie Al)

□    cu măsuri speciale de etanșare

Aceste date se vor utiliza in capitolul următor pentru determinarea necesarului anual de căldură pentru clădire.

2.2.4


Determinarea necesarului anual de căldură pentru clădire

Determinarea performanțelor energetice și a consumului anual de căldură pentru clădire s-a realizat în conformitate "Metodologia de calcul al performanței energetice a clădirilor" aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 157/2007, modificat și completat de Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 1071/2009.

In baza datelor obținute prin activitatea de investigare preliminară a clădirii s-a calculat consumul anual de căldură pentru încălzirea continuă a clădirii expertizate cu relația:

QZ    ,V5Z    kwh/an

unde:

SE - suprafața totala de transfer de căldură de la spațiul încălzit către mediul înconjurător, măsurată la interiorul spațiului

5£ = S SP^ +    42363 m2 (d'n CaP L3,3)

j    n    P

R - rezistenta termica medie a elementelor de construcție care delimitează spațiul încălzit de exterior sau spații neîncălzite si se calculează cu relația:

_Șț_____

/T ^Pej /Rpe; +    $ F>i /^Fx: +    $P /^P1.17 m2K/W,


/    n    P

calculată pe baza suprafețelor și rezistențelor prezentate în cap. 1.3.3.

Bi - coeficient de corecție a potențialului termodinamic caracteristic aerului proaspăt necesar confortului fiziologic, determinat cu relația:

+ =1'109

in care A este un coeficient numeric in funcție de tipul clădirii:

A =0,096 - pentru clădiri colective;

ftu =1,025 - factorul de temperatură pentru aerul interior, funcție de sistemul de incalzire (corpuri statice) cf. MC 002;

na = 1 h-l= 1,5 numărul de schimburi de aer cu exteriorul a spațiului încălzit in perioada de exploatare conform MC 002;

V = 8073 m3 - volumul interior al spațiului încălzit

C - coeficient de corecție a necesarului de căldură pentru încălzirea spațiilor ținând seama de regimul de exploatare

C = Y * CR * Cb = 1

Y= 1 - coeficient care tine seama de variația in timp a temperaturii exterioare, grafic.

CR = 1 - coeficient care tine seama de reducerea temperaturii interioare pe durata nopții,


[Pdîri^tKl EWWtL

conform MC 002

Cb =1 - coeficient pentru clădiri fără balcoane

NGZ = 2600 grade zile cf. SR 4839 (clădirile de categoria 1 cu ocupație continuă)

Consumul anual de căldura, în baza parametrilor prezentați anterior, este:

Q !a

nnc = 463880 kWh/an

Suprafață interioara încălzită = 2345m2

Consumul de căldură anual normat pentru încălzirea spaților încălzite, la nivelul sursei, se calculează conform NP 048-2000 cu relația:

QanSinc =Qanînc/l—hnc în Care, Qînc =Qr * l—ld*l—lg □g—Oo*( □gCT Qv)

Pentru centrala termică proprie cu puterea termica utilă Pn:

Pn=2*200 kW=400kW

0= 1/(1+0.177* Pn-0.77 )=0.998 unde:

□ r

0.940

randament de reglare al instalației

□d

0.960

randament de distribuție a căldurii in instalație

□0

0.998

coeficient de reducere a valorii nominale de catalog

coeficient de reducere a valorii de catalog C]g0 in funcție de

□v    =

0.100

vechime

□go =

0.910

randamentul nominal de producere a căldurii (dat de furnizor)

□g =

0.900

randamentul mediu anual de generare a căldurii

□înc =

0.950

randamentul global anual al instalației de incalzire interioara

Qsinc =

488294kWh/an

QS|nc-ei = 200 kWh/an Consum auxiliar de energie electrică (centrele termice , pompa de circulație) Qansinc = 488494 kWh/an

Consum specific de energie pentru încălzire qansinc= QanSinc/Sinc=208.31 kWh/m2an Clasa de performanța energetică:    D

io, [pm

2.2.5


Poziția și orientarea clădirilor, parametrii climaterici exteriori, inclusiv etanșeitatea la aer

Conform planurilor cadastrale și imaginilor din satelit poziționarea clădirii este prezentată în figura următoare:


Din punct de vedere arhitectural amplasarea clădirii are următoarele caracteristici:

•    Axul lung al clădirii este pe direcția Nord-est—Sud-vest, cu fațadele scurte pe direcția Est si Vest.

•    Fațadele principale; fațada Nord are 13% vitraj iar fațada Sud 26%.fațada Est are 15% vitraj iar fațada Vest 17%.

•    Clădirea nu dispune de dispozitive de umbrire realizate din construcție.

•    Nu sunt montate geamuri fotoabsorbante sau senzori pentru controlul iluminatului artificial.

•    Inexistența sistemelor de ventilație mecanică nu permite evaluarea cantitativă și calitativă a pierderilor de aer și respectiv energie termică prin elementele anvelopei.


©OSUL

2.2.6 Evaluarea influenței sistemelor solare pasive și a sistemelor de protecție solară asupra performanței energetice a clădirii

Clădirea nu este prevăzută cu sisteme arhitectural constructive de control solar pasiv sau sisteme pasive de captare a radiației solare de tipul Spațiu Solar.

Construcția nu a fost prevăzută prin proiect cu sisteme de vențilatie mecanică, de condiționare și răcire a aerului pe perioada sezonului cald.

2.2.7 Condiții de microclimat și iluminat natural pentru asigurarea confortului higro - termic și vizual

Confortul termic este definit de totalitatea condițiilor de microclimă dintr-o încăpere care determină o ambianță plăcută în care omul să se simtă bine, nefiind necesară solicitarea sistemului termoregulator al organismului.

Factorii principali ai confortului higro - termic sunt:

•    temperatura aerului;

•    temperatura medie de radiație;

•    viteza aerului;

•    umiditatea aerului;

•    intensitatea activității fizice.

Parametrii minimi prevazuti de SR 1907/2 si realizați in incinta clădirii sunt următorii:

PARAMETRII DE CONFORT ÎN INCINTA CLĂDIRII

Destinație camera

Diferențe de temperatură

Temperatura

Umiditate

relativă

Viteza

aerului

°C

°C

%

m/s

SCOLI

< 4,5 pentru pereți

20

35-70

0,15 - 0,25

< 3,5 pentru terase, planșee

Factorul de lumină naturală:

DF=l/10*(Af/Acl)100

unde:

Af - suprafață vitraj = 377.14 m2

Aci - suprafață pardoseală clădire - 2345 m2

Pentru clădirea analizată, s-a obținut un factor de lumină naturală DF= 1.6% global pe întraga clădire (1.1 (DF) <2%) rezultă că este necesar ca iluminatul artificial sa completeze iluminatul natural in anumite perioade din zi

LW0BK1 IM& [pm

Din cele prezentate se constată că în clădire sunt asigurați parametrii necesari pentru un confort higro -termic corespunzător, iar pe baza valorii coeficientului DF, calculat, se estimează că iluminatul natural nu asigură un confort vizual corespunzător in toate încăperile, iar pentru asigurarea acestuia este necesară utilizarea și pe timp de zi a iluminatului artifical.

3. DIAGNOSTIC TERMIC AL INSTALAȚIILOR DE UTILITATI

Puterea instalată în corpurile statice este de circa 415 kW .

Necesarul de calcul este evaluat conform volumului încălzit al clădirii la 415 kW.

Corpurile statice sunt dotate cu armături de reglaj, și datorită amplasării centralei termice în incintă rețeaua de distribuție nu este poziționată în spații neîncălzite.

Corpurile statice nu au fost demontate, spălate si curățate în totalitate după ultimul sezon de încălzire, pierderile de energie datorită colmatării rețelei de distribuție si corpurilor convecto-radiante sunt semnificative.

Coloanele de încălzire nu sunt prevăzute cu armături de separare și golire a acestora, funcționale, permițând reglajul termic pe paliere și coloane.

3.1 Evaluarea eficacității și eficienței alimentării cu apă caldă de consum inclusiv caracteristicile termoizolației sistemului

Necesarul de apă caldă de consum al clădirii se realizează prin boilere electrice de încălzire a apei reci din rețeaua urbana:

• Consumul de apă caldă de consum este realizat în grupuri sociale dotate cu lavoare echipate cu baterii moderne monoactionare.

Consumul de apă caldă de consum realizat în present nu este contorizat și este foarte redus.

Necesarul de energie termică utilizat la prepararea apei calde de consum s-a calculat teoretic pe baza prevederilor Metodologiei de calcul al performanței energetice a clădirilor, Instalațiile de distribuție sunt la interiorul clădirii și sunt in stare foarte bună.

Consumul de apă caldă de consum (acc) nu este contorizat și pentru evaluarea necesarului de căldură utilizat la prepararea apei calde de consum s-a utilizat următoarea relație:

Qac=Zp*c*Vac*(tac-tar) [kWh], unde:

p - densitatea apei reci = 999,7 [kg/m3] la 10°C

[PUrfW! M1& [PG^

c - căldură specifica a apei =1,00 [kcal/kgK]

Vac - volumul zilnic de acc consumat calculat conform Ordin 157 Metodologie de calcul a performanței energetice a clădirilor.

Vac = a*Nu*1000 [m3],

unde:

a - necesarul specific de acc cf. Ordin 157 Metodologie de calcul a performanței energetice a clădirilor tabel Al, anexa III A, este de:

•    Consum mediu 5l/pers,zi

Nu - numărul utilizatorilor, s-a utilizat numărul mediu de persoane in clădire de:

•    personalul - circa 940 persoane

In aceste condiții necesarul anual de energie termică pentru prepararea acc este de:

Qac= 54661 kWh/an.

Sinc - Suprafață interioara încălzită = 2345 m2

Consum specific de energie pentru preparare apa calda de consum,

Qacc/ Sine = 23.31 kWh/m2an

Clasa de performanță energetică pentru instalațiile de alimentare cu apă caldă de consum: B

3.2    Evaluarea eficacității și eficienței instalațiilor de ventilare (inclusiv ventilația naturală)

Construcția nu a fost prevăzută prin proiect cu sisteme de ventilație mecanică, ventilația clădirii este realizată prin diferențe de presiune între interiorul și exteriorul clădirii create de factorii naturali temperatură și vânt, prin deschiderea spațiilor vitrate asigurând astfel ventilația naturală a clădirii.

3.3    Evaluarea eficacității și eficienței instalațiilor de iluminat interior

Sistemul de iluminat interior a fost realizat inițial cf. normativ PE 136/87- actualizat NP 061 respectând cerințele de 500-750 Ix pentru încăperile Ix pentru încăperile cu destinații invatamant

Din datele de mai sus rezultă o putere specifică medie pe m2 de 10,00. W corespunzătoare cerinței de 600 Ix pe întreaga suprafață a clădirii.

Pentru calculul necesarului de energie electrică utilizată pentru iluminatul intern se utilizează următoarea formulă:

IPLlWM] G2OEGHL (Pm

Wj|= 6*A+Tu*ZPj/1000 kWh/an, unde

Tu= (Td*Fd*Fo)+(Tn*Fo)

P,= putere instalată

Td, Tn, Fd, Fo sunt timpii de utilizare a luminii de zi si factori de dependenta in utilizarea luminii de zi, conform tabel 1,2,3 anexa II-4 Ordin 157 Metodologie de calcul a performanței energetice a clădirilor.

A - suprafața totala a pardoselii clădirii, 2345 m2

In aceste condiții necesarul de energie electrică pentru iluminatul interior al clădirii este:

Wi, = 49245 kWh/an.

Suprafață interioara de calcul = 2345m2

Consum specific de energie pentru iluminat= Wh /S = 21 kWh/m2an

Clasa de performanța energetică A

Puterile specifice realizate în fiecare tip de compartiment al clădirii se încadrează în limitele prevăzute de normative cu excepția unor spații care în prezent au, posibil, altă destinație față de cea prevăzuta in proiect, fiind recomandat ca pentru aceste spații să se realizeze în viitor o reevaluare a necesarului de iluminare cu posibilitatea de reducere a acestuia în funcție de Idispunerea lămpilor, rețea de distribuție existentă etc.

[pginwo ewosil

4. PERFORMANȚA ENERGETICĂ A CLĂDIRII

Caracteristicile energetice ale clădirilor reprezintă valorile maxime si minime ale consumului specific de căldură, diferențiat pe unitati termice si respectiv total,conform Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor" aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 157/2007. Pentru toate tipurile de clădiri din Romania la nivelul anului 2005 se considera următoarele valori ale caracteristicilor energetice.

CLASIFICAREA ENERGETICĂ

Destinație consum

Consum specific cf. normative

Energie consumata de clădirea auditata

Suprafața de calcul

Consum specific al clădirii auditate

Clasificare

energetică

kWh/m2an

kWh/an

m2

kWh/m2an

bun

maxim

încălzirea spatiilor

70,00

500,00

488494

2345

208.31

D

Apa caldă de consum

15,00

200,00

54661

2345

23.31

B

Iluminat

40,00

120,00

49245

2345

21.00

A

TOTAL UTILITĂȚI

145,00

1.120,00

592400

2345

252.62

C

5. CERTIFICATUL DE PERFORMANȚĂ ENERGETICĂ

Informațiile cuprinse în certificatul de performanță energetică se referă la evaluarea performanței energetice a clădirii și la principalele caracteristici tehnice ale clădirii și ale instalațiilor aferente: de iluminat, de încălzire interioară și de preparare a apei calde de consum, de climatizare, inclusiv punctajul energetic acordat clădirii (nota energetică).

Certificatul de performanță energetică al clădirii auditate este prezentat în Anexa CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA

6. LUCRĂRILE DE INTERVENȚIE LA ANVELOPA CLĂDIRII

Auditul energetic s-a efectuat conform metodologiei de auditare aprobate prin Ordinul nr. 157/2007 al Ministerului Construcțiilor, Transporturilor și Turismului și OUG 18 din 04.03.2009. Prima etapa întreprinsa in cadrul auditului energetic a fost cea de analiza comparata efectuata asupra pierderilor si componentelor consumurilor de căldură ale clădirii. Aceasta analiza a condus la identificarea celor mai potrivite masuri de reabilitare a clădirii din punct de vedere energetic. Menționam ca aceste masuri de reabilitare termica se pot aplica în urma expertizei tehnice a clădirii pe ansamblu, care a stabilit că starea actuala a clădirii permite din punct de vedere ai structurii de rezistanta aplicarea masurilor de reabilitare termica analizate in continuare.

Astfel, in cazul clădirii auditate se propun doua pachete de soluții de reabilitare termica:

A. Un pachet optimal P1A care care acopera integral cerințele legii 158/2011 si

cuprinde următoarele soluții:

1.    Soluția 1 (SI) - înlocuirea tamplariei existente vechi, tip termopan, montata in jurul anului 2000 care nu îndeplinește condițiile de izolare termica solicitate in prezent de normative, cu tamplarie de aluminiu cu ruperea punții termice si geam termoizolant low-e, cu menținerea formei si poziției acesteia; In aceasta situație se recomanda montarea tamplariei dotate cu dispozitive/ fante/ grile pentru aerisirea controlata a spatiilor ocupate. Tamplaria va respecta :

•    cerințele prevăzute in standardul de cost (tamplarie clasa A, profil cu 5 camere, rezistenta minima corectata R' min >0,77 m2K/W,

•    clasa de reacție la foc - conform Standard de cost SCOST -04-01MDRT/2012

•    cerințele minime obligatorii si prevederile impuse de NTPEE- 2008

2.    Soluția 2 (S2) - Izolarea termica a pereților exteriori.

Izolarea termica a pereților exteriori cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime (Euroclasa B-s2,d0) protejat cu masa de șpaclu armata de min 5 mm grosime si finisat cu tencuiala decorativa; materialul termoizolant va avea efortul la compresiuneCS(lO) min. 80 kPa, respectiv rezistenta la tracțiune perpendiculara pe fete - (TR) min.120 kPa.

CONFORM HG 1061/2012 ART 5.1.2 se va realiza bordarea cu fasii orizontale continue din placi rigide vata minerala bazaltica hidrofobizata de 10 cm grosime (clasa de reacție la foc Al sau A2-sl,d0; rezistenta la compresiune min. 50kPa 10) , cu latimea de 0,30 m, dispuse perimetral in dreptul tuturor planseelor clădirii.

Bordarea golurilor cu polistiren expandat ignifugat de 3 cm: vor fi prevăzute glafuri noi din PVC.

In zona soclului termoizolarea se va face cu polistiren extrudat ignifugat de 5 cm, conform caietului de sarcini. Termoizolatia se va realiza pe toata inaltimea soclului, pana la cota terenului sistematizat (CTS), respectiv pe o înălțime de 50 cm sub cota planseului de la parter (operația presupune desfacerea trotuarului si refacerea acestuia).

IfîWWlL

Materialele utilizate sunt reglementate tehnic si vor fi:

a.    Polistiren expandat ignifugat de fațada, grosime lOcm

b.    Polistiren extrudat ignifugat de fațada pentru spaleti, grosime 3cm

c.    Adeziv pt șpaclu (lipire placi termoizolante - 5 kg/m2)

d.    Dibluri din plastic 95 mm (6 buc/m2)

e.    Plasa de armare din fibra de sticla l,lm2/m2

f.    Profile de colt si soclu din aluminiu

3.    Soluția 3 (S3) Izolarea termica a planseului peste ultimul nivel (terasa)

•    Termoizolarea planșeului de terasa peste hidroizolatia existenta reparata si consolidata (devenita

bariera de vapori) cu placi polistiren expandat ignifugat de înalta densitate cu grosimea totala de 16 cm; efortul la compresiune CS(10/Y) min. 120 kPa, rezistenta la tracțiune perpendiculara pe fete TR min. 150 kPa.

•    Realizarea unei sape de protecție/ suport hidroizolatie cu sapa armata 4cm (M100T armata cu

plasa STNB 0 5-100).

•    Aplicare hidroizolatie cu doua membrane termosudabile dublustrat cu protecție ardezie la

exterior.

•    La aplicarea noului strat de protecție intre cele doua straturi, cel existent si cel nou se vor

prevedea aeratoare pe toata zona, cate 1 pentru cca. 50 mp terasa.

•    In scopul reducerii efectelor defavorabile ale punților termice de pe conturul planseului de peste

ultimul nivel se va uni termoizolatia fațadei cu cea a fațadei (parte verticala si orizontala -polistiren expandat ignifugat cu grosimea de 5cm).

•    Pentru protecția stratului termoizolant la partea superioara a aticului va fi prevăzut sort de

protecție de tabla zincata cu grosimea de 0,5mm

4.    Soluția 4 (S4) - Izolarea termică a planșeului către subsol

•    NU SE EXECUTA. Nu este posibila si necesara execuția termoizolatiei plafonului subsolului.

5.    Soluția 5 (S5) - Lucrări de intervenție la instalațiile de distribuție a agentului termic pentru încălzire si preparare ACC cat si la instalația electrica interioara

Conform OUG 63/2012 se va intervenii si înlocui conductele aflate in stare de degradare destinate distribuției agentului termic pt încălzire cat si pentru distribuția de ACC, daca este cazul, înlocuirea corpurilor statice existente si deteriorate cu corpuri statice moderne cu transfer termic ridicat

înlocuirea armaturilor sanitare in grupurile sanitare cu armaturi moderne si obiecte sanitare aferente.

Conductele de distribuție agent termic se vor realiza din otel sau PPR corelate cu debitele necesare a fi vehiculate prin aceste conducte.

Aceste conducte vor fi prevăzute cu robinete de închidere, golire si reglajul temperaturilor si presiunilor funcție de temperatura interioara in zona de amplasament.

După efectuarea probelor de presiune a conductelor, acestea se vor proteja prin grunduire si vopsire (conductele de otel) si se vor izola cu armaflex de 20 mm in zonele expuse la frig In cazul instalației electrice se vor redimensiona circuitele funcție de puterea instalata pe fiecare circuit si se vor înlocui corpurile de iluminat existente cu corpuri de iluminat tehnologie LED (specificația si tipul corpului de iluminat vor fi prevăzute in proiectul de instalații electrice) si va avea o intensitate luminoasa similara sau superioara celor prezente, dar cu un consum de energie eletrica redus cu peste 40%.

NU SE ADMIT BECURI ECONOMICE CU VAPORI DE MERCUR

Devizele pentru aceste lucrări se vor corela cu standardul de cost pentru reabilitare termica iar costurile suplimentare se vor încadra in Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizează energie regenerabila, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor

clasice de incalzire

6. Pachetul de soluții P1(S1+S2+S3+S4+S5) acopera cerințele legii 158/2Ollsi respecta integral standardul de cost al MDRT SCOST-04/MDRT, versiunea 2012

Standardul de cost cuprinde costuri specifice unitare maximale pentru determinarea cheltuielilor estimative cuprinse în Capitolul 4 "Cheltuieli pentru investiția de bază"din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții.

B. Pachetul MAXIMAL P2B care care acopera cerințele legii 158/2011 dar depășește valorile de costuri prevăzute in Standard de cost SCOST -04-01 MDRT/2012 si cuprinde următoarele soluții:

1.    Soluția 1B (S1B) - înlocuirea tamplariei existente vechi, tip termopan, montata in jurul anului 2000 care nu îndeplinește condițiile de izolare termica solicitate in prezent de normative, cu tamplarie de aluminiu cu ruperea punții termice si geam termoizolant low-e, cu menținerea formei si poziției acesteia; In aceasta situație se recomanda montarea tamplariei dotate cu dispozitive/ fante/ grile pentru aerisirea controlata a spatiilor ocupate. Tamplaria va respecta :

•    cerințele prevăzute in standardul de cost (tamplarie clasa A, profil cu 5 camere, rezistenta minima corectata R' min >0,77 m2K/W,

•    clasa de reacție la foc - conform Standard de cost SCOST -04-01MDRT/2012

•    cerințele minime obligatorii si prevederile impuse de NTPEE- 2008

2.    Soluția 2B (S2B) - Izolarea termica a pereților exteriori.

(FlUr^K) BOOHitL GPm

Izolarea termica a pereților exteriori cu placi rigide de vata minerala bazaltica de 10 cm grosime

(protejat cu masa de șpaclu armata de min 5 mm grosime si finisat cu tencuiala decorativa; materialul termoizolant va avea efortul la compresiuneCS(lO) min. 80 kPa, respectiv rezistenta la tracțiune perpendiculara pe fete - (TR) min.120 kPa.

Bordarea golurilor cu cu placi rigide de vata minerala bazaltica de 3 cm: vor fi prevăzute glafuri noi din PVC;

In zona soclului termoizolarea se va face cu polistiren extrudat ignifugat de 5 cm, conform caietului de sarcini. Termoizolatia se va realiza pe toata inaltimea soclului, pana la cota terenului sistematizat (CTS), respectiv pe o inaltime de 50 cm sub cota planseului de la parter (operația presupune desfacerea trotuarului si refacerea acestuia).

Materialele utilizate sunt reglementate tehnic si vor fi:

a.    placi rigide de vata minerala bazaltica de 10 cm grosime

b.    placi rigide de vata minerala bazaltica pentru spaleti, grosime 3cm

c.    Adeziv pt șpaclu (lipire placi termoizolante - 5 kg/m2)

d.    Dibluri din plastic 95 mm (6 buc/m2)

e.    Plasa de armare din fibra de sticla l,lm2/m2

f.    Profile de colt si soclu din aluminiu

3.    Soluția 3B (S3B) Izolarea termica a planseului peste ultimul nivel (terasa)

•    Termoizolarea planșeului de terasa peste hidroizolatia existenta reparata si consolidata (devenita

bariera de vapori) cu placi rigide de vata minerala bazaltica cu grosimea totala de 15 cm; efortul la compresiune CS(10/Y) min. 120 kPa, rezistenta la tracțiune perpendiculara pe fete TR min. 150 kPa.

•    Realizarea unei sape de protecție/ suport hidroizolatie cu sapa armata 4cm (M100T armata cu

plasa STNB 0 5-100).

•    Aplicare hidroizolatie cu doua membrane termosudabile dublustrat cu protecție ardezie la

exterior.

•    La aplicarea noului strat de protecție intre cele doua straturi, cel existent si cel nou se vor

prevedea aeratoare pe toata zona, cate 1 pentru cca. 50 mp terasa.

•    In scopul reducerii efectelor defavorabile ale punților termice de pe conturul planseului de peste

ultimul nivel se va uni termoizolatia fațadei cu cea a fațadei (parte verticala si orizontala -placi rigide de vata minerala bazaltica cu grosimea de 5cm).

•    Pentru protecția stratului termoizolant la partea superioara a aticului va fi prevăzut sort de

protecție de tabla zincata cu grosimea de 0,5mm

4.    Soluția 4B (S4B) - Izolarea termică a planșeului către subsol

•    NU SE EXECUTA. Nu este posibila si necesara execuția termoizolatiei plafonului subsolului.

mrmiM msiil

5.    Soluția 5B (S5B) - Lucrări de intervenție la instalațiile de distribuție a agentului termic pentru incalzire si preparare ACC cat si la instalația electrica interioara

Conform OUG 63/2012 se va intervenii si inlocui conductele aflate in stare de degradare destinate distribuției agentului termic pt incalzire cat si pentru distribuția de ACC, daca este cazul.

Pentru producerea de acc se vor putea monta doua -2- panouri solare de 2m2 cuplate la un rezervor de acumulare de 1000 I.

înlocuirea corpurilor statice existente si deteriorate cu corpuri statice moderne cu transfer termic ridicat

înlocuirea armaturilor sanitare in grupurile sanitare cu armaturi moderne si obiecte sanitare aferente.

Conductele de distribuție agent termic se vor realiza din otel sau PPR corelate cu debitele necesare a fi vehiculate prin aceste conducte.

Aceste conducte vor fi prevăzute cu robinete de inchidere, golire si reglajul temperaturilor si presiunilor funcție de temperatura interioara in zona de amplasament.

După efectuarea probelor de presiune a conductelor, acestea se vor proteja prin grunduire si vopsire (conductele de otel) si se vor izola cu armaflex de 20 mm in zonele expuse la frig In cazul instalației electrice se vor redimensiona circuitele funcție de puterea instalata pe fiecare circuit si se vor inlocui corpurile de iluminat existente cu corpuri de iluminat tehnologie LED (specificația si tipul corpului de iluminat vor fi prevăzute in proiectul de instalații electrice) si va avea o intensitate luminoasa similara sau superioara celor prezente, dar cu un consum de energie eletrica redus cu peste 40%.

NU SE ADMIT BECURI ECONOMICE CU VAPORI DE MERCUR

Devizele pentru aceste lucrări se vor corela cu standardul de cost pentru reabilitare termica iar costurile suplimentare se vor încadra in Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizează energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor

clasice de incalzire

6.    Pachetul de soluții P2B (S1B+S2B+S3B+S4B+S5B) acopera cerințele legii 158/2011 dar

nu respecta standardul de cost al MDRT SCOST-04/MDRT. prin depășirea plafoanelor recomandate pentru lucrările de la soluțiile S2B si S3B.

Propunerea montării panourilor solare pentru prepararea acc va conduce la utilizarea

energiei regenerabie in consumurile energetice ale clădirii reabilitate si va fi avizata si

aprobata de beneficiarul investiției.

Pentru ambele pachete economiile de energie realizate prin reabilitarea termica a clădirii sunt similare, dar diferentele de costuri conduc la recomandarea aplicării pachetului optimal P1A

7. ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (A

PACHETULUI OPTIMAL P1A DE SOLUȚII DE REABILITARE TERMICA PROPUSE)

Aspectele energetice care au stat la baza elaborării analizei eficientei economice a aplicării fiecărei soluții mai sus prezentate, a presupus reevaluarea indicatorilor energetici de baza ai clădirii in fiecare varianta noua.

Fiecare soluție de reabilitare aplicata elementelor de construcție modifica pierderile de căldură ale clădirii si consumul anual de energie, conducând la reducerea acestora si imbunatatirea performantelor energetice.

Rezultatele acestui studiu sunt prezentate in tabelul de mai jos:

ECONOMIA ANUALĂ DE ENERGIE PENTRU SOLUȚIILE DE REABILITARE PROPUSE

Varianta

Consum cald. anual ciad.

Economia anuala

Nota

Energetica

(kWh/an)

(kWh/an)

(%)

V0 (CI. Reala)

488494

0

0

85.32

VIA (S1A)

429875

58619

12

88.59

V2A (S2A)

410335

78159

16

89.68

V3A (S3A)

420105

68389

14

89.14

V4A (S4A)

NU SE EXECUTA

V5A(S5A)

452555

50284

10

88.05

P1A(S1A+S2A+S3A+S4A+S5A)

234327

254167

52

99.49

Analiza eficientei economice presupune evaluarea următorilor indicatori: costurile de investiție a variantelor de reabilitare, durata de viata a variantelor de reabilitare, economiile energetice datorate adoptării variantelor de reabilitare.

Ținând seama de costul specific al energiei termice se stabilesc următoarele:

durata de recuperare a investiției pentru fiecare varianta de reabilitare;

(durata de recuperare a investiției suplimentare datorata aplicării unui proiect de reabilitare/modernizare energetica, NR [ani], reprezentând timpul scurs din momentul realizării investiției in modernizarea energetica a unei clădiri si momentul in care valoarea acesteia este egalata de valoarea economiilor realizate prin implementarea masurilor de modernizare energetica, adusa la momentul inițial al investițiilor)

costul specific al energiei termice economisite;

OWdM ©Mm (PG^

(costul unitatii de energie economisită, e [lei/kWh], reprezentând raportul dintre valoarea investiției suplimentare datorata aplicării unui proiect de reabilitare/modernizare energetica si economiile de energie realizate prin implementarea acestuia pe durata de recuperare a investiției) e=C(m) /N*AE [lei/kWh]

reducerea procentuala a facturii la utilitățile de energie termica.

In analiza economica a variantelor de reabilitare s-a avut in vedere un cost specific al energiei termice: 0.40 lei/kWh. Valoarea a fost stabilita pe baza prețului de facturare a energiei termice produse prin consum GAZE NATURALE, corelata cu valoarea evoluției prețului mediu de facturare a energiei termice de către SACET( SISTEM DE ALIMENTARE CENTRALIZAT CU ENERGIE TERMICA) la nivel național

Varianta

Economia

anuala

Suprafețe de calcul

Cost

aproximativ

investiție

Cost

specific

Durata

de

viata

Durata

recuperare

investiție

Costul specific al economiei energetice

(kWh/an)

m2

(LEI)

(LEI/m2)

(ani)

(ani)

(LEI/kWh)

VIA (S1A)

58619

377

199410.13

528.75

30

8.50

3.40

V2A (S2A)

78159

1683

277720.08

165

25

8.88

3.55

V3A (S3A)

68389

1150.00

227700.00

198

30

8.32

3.33

V4A (S4A)

NU SE EXECUTA

V5A(S5A)

50284

2345.0

293125.00

125

15

14.57

5.83

P1A(S1A+S2A+S3A+S4A+S5A)

254167

2345.0

997955.21

426

25

9.82

3.93

Suprafața utilă a spațiilor încălzite (m2)

ikiwki ©Mm [pm

8. CONCLUZII

Analizele energetice si economice prezentate in tabelele 1 si 2 pun in evidenta performantele diferitelor

soluții de reabilitare. Astfel:

Varianta

Cost

aproximativ

investiție

Cost

specific

Durata

de

viata

Durata

recuperare

investiție

Costul specific al economiei enerqetice

OBSERVAȚII

(LEI)

(LEI/m2)

(ani)

(ani)

(LEI/kWh)

Cost relativ mare al investiției dar aduce o economie semnificativa de energie si imbunatateste confortul termic interior.

VIA (S1A)

199410.13

528.75

30.00

8.50

3.40

V2A (S2A)

277720.08

165.00

25.00

8.88

3.55

V3A (S3A)

227700.00

198.00

30.00

8.32

3.33

Aceasta soluție este recomandata deoarece rezistenta termica actuala a terasei existente este mult mai mica decât indica normele in vigoare. Prin aplicarea acestei masuri de reabilitare energetica se va limita radiația rece de la planseul

V4A (S4A)

Nu se executa

V5A(S5A)

293125.00

125.00

15.00

14.57

5.83

Prin aplicarea acestei masuri de reabilitare energetica se vor elimina pierderile de energie in conductele de agent termic si in instalațiile electrice pentru iliminat interior.

P1A(S1A+S2A+S3A+S4A+S5A)

997955.21

425.57

25.00

9.82

3.93

Soluția de reabilitare integrala a anvelopei clădirii care va aduce o reducere a consumului de energie cu cca. 52% si va permite, prin lucrările executate asupra fațadelor, modificarea aspectului exterior al clădirii imbunatatind estetica urbana.

Acest pachet de soluții este recomandat pentru ca se intervine asupra tuturor zonelor de pierderi de căldură ale anvelopei si clădirea va fi cu adevarat eficienta energetic pe termen lung și respectă în totalitate prevederile OUG 18/04.03.2009.

IPiWLWil    IMR&

9. RECOMANDĂRI

   în cadrul soluției S3, Termo - hidroizolarea invelitorii prin aplicarea unui strat de polistiren extrudat de 15 cm, protejat de o sapa armata cu plasa de otel, si membrame hidroizolante pentru sporirea rezistentei termice pana la valoarea minima de 4.5 m2K/W prevăzută de norme;

   Pachetul de soluții P este recomandat pentru ca se intervine asupra tuturor zonelor de pierderi de căldură ale anvelopei si clădirea va ti cu adevarat eficienta energetic pe termen lung.

Suplimentar celor specificate mai sus, recomandăm și o serie de măsuri administrative permanente care nu implică costuri majore și anume:

   reglarea debitului de agent termic funcție de noul necesar de consum * etanșarea gurilor de acces la instalațiile sanitare;

   îndepărtarea obiectelor care împiedică cedarea de căldură a radiatoarelor;

   etanșarea ramelor de la uși;

■    eficientizarea consumului de energie electrică*

* în prezent o parte din iluminatul instituțiilor publice este asigurat cu lămpi cu neon echipate cu drosere electromagnetice, becuri cu incandescență, reflectoare, lămpi fluorescente de putere mare, lămpi cu halogen si reflectoare. Aceste soluții conduc la cheltuieli anuale importante.

Ținând cont de reglementările UE pe care și România va trebui să le respecte privind utilizarea resurselor energetice regenerabile se consideră necesară și oportună implementarea instalațiilor moderne: drosere electronice la lămpile cu neon existente, becuri cu LED in locul celor cu incandescenta și a economizoarelor de energie pentru iluminat exterior, care să conducă la eficientizarea consumurilor de energie existente.

Avantajele tehnice și economice sunt:

echipamentele de reducere a consumului de energie electrica nu necesită întreținere, având o funcționare automată;

echipamentele de reducere a consumului de energie electrica se implementează la sistemele deja existente, fără modificări;

prin realizarea acestor instalații se vor obține economii importante de energie electrică ceea ce va conduce la micșorarea semnificativă a cheltuielilor anuale.

Auditor,

Ing. Daniel Petean BA 00886întocmirea raportului de audit energetic al clădirii s-a efectuat in conformitate cu prevederile Metodologiei de calcul Mc001/2006. Lista completa a documentelor utilizate la elaborarea studiilor de audit energetic este prezentata in continuare:

***

Legea nr. 372 din 13/12/2005 privind performanta energetica a clădirilor.

***

H.G. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului generai pentru obiective de investiții si lucrări de intervenții, inclusiv Ordinul MDLP nr. 863/2008 pentru aprobarea « Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. 28 din 2008.

***

Ordonanța de urgenta nr. 18 din 04/03/2009 privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe.

***

Legea 325/2002 pentru aprobarea O.G. 29/2000 privind reabilitarea termica a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice.

***

Legea 50 din 1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările si completările ulterioare.

***

Ordonanța nr. 22 din 20/08/2008 privind eficienta energetica si promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie.

***

Metodologie din 01/09/2008 privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiții si lucrări de intervenții.

***

Legea nr. 10/1995 privind calitatea in construcții.

***

HG 349-93 privind contorizarea apei si a energiei termice la consumatorii urbani, instituții si agenti economici.

Mc001-2006

Metodologia de calcul a performantei energetice a clădirilor.

NP 008-97

Normativ privind igiena compoziției aerului in spatii cu diverse destinații, in funcție de activitatile desfășurate in regim de iarna-vara.

NP 060-02

Normativ privind stabilirea performantelor termo-higro-energetice ale anvelopei clădirilor de locuit existente in vederea reabilitării termice.

NP 057-02

Normativ privind proiectarea clădirilor de locuințe.

MP 022-02

Metodologie pentru evaluarea performantelor termotehnice ale materialelor si produselor pentru construcții.

MP013-2001

Metodologie privind stabilirea ordinii de prioritate a masurilor de reabilitare termica a clădirilor si instalațiilor aferente. Program cadru al programului național anual de reabilitare si modernizare termica a clădirilor si instalațiilor aferente.

SC 006-2001

Soluții cadru pentru reabilitarea si modernizarea instalațiilor de incalzire din clădiri de locuit.

GT 036-02

Ghid pentru efectuarea expertizei termice si energetice a clădirilor existente si a instalațiilor de incalzire si preparare a apei calde menajere aferente acestora.

GT 032-01

Ghid privind proceduri de efectuare a masurilor necesare analizării termoenergetice a construcțiilor si instalațiilor aferente.

GT 040-02

Ghid de evaluare a gradului de izolare termica a elementelor de construcție la clădirile existente in vederea reabilitării termice.

GT 041-02

Ghid privind reabilitarea finisajelor pereților si pardoselilor clădirilor civile.


SC 007-2002

C107/0-2002

C107/1-2005

C107/3-2005

C107/5-2005

SR 4839-1997

SR1907/1-1997

SR 1907/2-1997

STAS 4908-85

STAS 11984-2002

STAS 7462/2

STAS 6472/4

STAS 6472/6

STAS 1478-90

113-02

PCC-016/2000


Ghid privind imbunatatirea calităților termoizolatoare ale ferestrelor la

clădirile civile existente.

Soluții cadru pentru reabilitarea termo-higro-energetica a anvelopei clădirilor de locuit existente.

Normativ pentru proiectarea si execuția lucrărilor de izolații termice la clădiri.

Normativ privind calculul coeficienților globali de izolare termica la clădirile de locuit.

Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor.

Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție in contact cu solul.

Instalații de incalzire. Numărul annual de grade-zile.

Instalații de incalzire. Necesarul de căldură de calcul. Prescripții de calcul.

Instalații de incalzire. Necesarul de căldură de calcul. Temperaturi interioare convenționale de calcul.

Clădiri civile, industriale si agrozootehnice. Arii si volume convenționale.

Instalații de incalzire centrala. Suprafața echivalenta termic a corpurilor de incalzire.

Fizica constructiilor.Higrotermica. Parametri climatici exteriori.

Fizica construcțiilor. Termotehnica. Comportarea elementelor de construcții la difuzia vaporilor de apa. Prescripții de calcul.

Fizica construcțiilor. Proiectarea elementelor de construcții cu punți termice.

Construcții civile si industriale. Alimentarea interioara cu apa.

Normativ pentru proiectarea si executarea instalațiilor de incalzire.

Procedura privind tehnologia pentru reabilitarea termica a clădirilor folosind

placi din materiale termoizolante.STUDII TOPOGRAFICE -Plan tupografic-

SCOALA 135 - CALEA FERENTARI NR. 72

BENEFICIAR :

ȘCOALA 135 - CALEA FERENTARI NR. 72

EXECUTANT:

S.C. TOPOCAD PLAN S.R.L. prin ing. Pavel Eugen Cristinel

Iunie 2016

BORDEROU

1.    Memoriu tehnic;

2.    Tabel coordonate puncte drumuire;

3.    Plan de incadrare in zona, scara 1:2000;

4.    Planuri topografice, scara 1:500;


MEMORIU TEHNIC

1.    Adresa imobilului:

Calea Ferentari nr. 72, sector 5, București.

2.    Beneficiarul lucrării:

ȘCOALA 135 - Calea Ferentari nr. 72.

3.    Executant:

S.C. TOPOCAD PLAN S.R.L. prin P.F.A. Pavel Eugen Cristinel cu sediul în București, sector 6, str. Ceahlău nr. 23, bl. 66, ap.39, având Certificatul de Autorizare Seria RO-B-F nr. 1280 din 28.12.2012, telefon: 0724251906, e-mail: cristi.pavel@cadastruexpert.ro

.

4.    Scopul lucrării:

întocmire studii topografice pentru proiectul "întocmirea documentației tehnico -economice pentru reabilitarea clădirii Școlii nr. 135 și extindere cu sală de sport, faza DALI."

5.    Amplasamentul:

Imobilul are o suprafață totală de 4358 mp (conform documentației cadastrale) și este situat în Calea Ferentari nr. 72, sector 5, București.

Planul de încadrare în zona este întocmit la scara 1:2000.

6.    Operațiuni topografice:

a.    Lucrările în teren:

Au fost determinate coordonatele spațiale X, Y, Z a 5 puncte, utilizând metoda drumuirii clasice sprijinită pe puncte de coordonate cunoscute. Ca puncte de sprijin au fost determinate 2 puncte prin măsurători GPS statice.

Măsurarea punctelor radiate a fost efectuată cu densitatea necesară pentru întocmirea planului topografic 1:500, conform cerințelor beneficiarului.

Materializarea și amplasarea punctelor de drumuire, s-a făcut prin picheți metalici și țăruși de lemn. La plantarea picheților s-a avut în vedere, să existe vizibilitate între perechi de picheți, să fie pe cât posibil amplasați în zone stabile în timp și cu cer descoperit.

b.    Lucrări de birou:

Prelucrarea datelor rezultate in urma măsurătorilor efectuate in teren s-a realizat astfel:

-    calculul coordonatelor puncteior oeterminate prin masurătoii GPS și transformarea lor în Sistemul de Proiecție Stereografic 1970;

-    compensarea și constrângerea punctelor de drumuire pe punctele determinate prin tehnologia GPS.

-    raportarea punctelor radiate;

-    redactarea planului topografic.

7.    Potențialul tehnic angajat in lucrare:

a. Echipamente:

-    o statie totala marca Leica, model TCR 803 Power (precizie de măsurare a unghiurilor-Hz,V de 3" si precizia de măsurare a distantei de 2mm+2ppm).

-    2 receptoare GPS marca Leica Sistem 1200 RTK;

b. Software:

-    pachet de programe LEICA Geo Office Combined necesar pentru procesarea măsurătorilor G.P.S.

-    pachet de programe SDR-MAP, necesar pentru compensarea si constrângerea drumuirilor pe puncte de coordonate cunoscute.

-    programele ZWCad 2007 si TopoLT folosite pentru redactarea planului topografic.

întocmit:

/T

Ing. PavefE


Inventar de Coordonate Sistem de Proiecție Stereografic 1970

Tabel coordonate puncte GPS

Den. Pct.

E(m)

N(m)

H(m)

G1

585898.812

323488.893

83.755

G3

585821.531

323470.873

83.943

Tabel coordonate statii

Den. Pct.

E(m)

N(m)

H(m)

S1

585831.114

323454.009

83.718

S2

585812.982

323486.252

83.916

S3

585833.469

323505.338

84.291

Data:

Iunie 2016


întocmit: certificat ing.sPave


i i    b Vf

i

E/gci-r>Cris^c


Executant:

Beneficiar: ȘCOALA 135 - Calea Ferentari nr. 72.

topocAd plan

_T°P°iKafle & MilittH_

Denumire proiect:

"întocmirea documentației tehnico - economice

Bld. Dinicu Golescu nr. 19, parter, ap. 1, sector 1, București.

pentru reabilitarea claairii școm nr. I3dși exitinaere

cu sală de sport, faza DALI."

Scara

1:500


Numele

Desenat

ing. lancu Adrian

Semnătură


Planșa nr. 1 415Șef proiect

arh. Radu ROMAN

Scara

4:200

Proiectat

arh. Radu ROMAN    ’

Desenat

arh. Ioana NIȚĂ

Data

2016

Verificat

arh. Nicolae HALMAGHÎ


REABILITAREA CLĂDIRII ȘCOLII NR.135 CU EXTINDERE CLĂDIRE "SĂLI DE CLASĂ" cal. Ferentari nr. 72, sector 5, București

PLAN DE SITUAȚIE


1/1±]SECȚIUNE TRANSVERSALĂ PRIN EXTINDERE- propunere


SECȚIUNE TRANSVERSALA PRIN CLĂDIREA EXISTENTA


nere ARHinc.'uUt

_______DIWXOMĂHlIt

——ȘJâEZTZ

Radu ROMAN Arhlie-.-l


PBG Management & Engineerirtg S..R.L. Bd. Aviatorilor nr. 63 et,&sett. 1 fiti'cuT.fițU CUI RO3021395/; 3^683/18.05.201^ Fax O312287O37;,0nâil: office@pbgrup.ro


uiepi o-‘ Ssrtlngi..

BENEFICIAR ȘCOALA NR. 135

.București, sectorul 5, cal. Ferentari nr. 72


Administrator: ing. Adina Zoe SIMION


Șef proiect

arh. Radu ROMAN

----

Proiectat

arh. Radu ROMAN

Desenat

arh. Ioana NIȚĂ

-

Verificat

arh. Nicolae HALMAGHI

Scara ♦ 4100

Data

2016


iBILITAREA CLĂDIRII ȘCOLII NR.135 £0EXTINDERE CLĂDIRE "SĂLI DE CLASĂ"

Ferentari nr. 72, sector 5, București


SEQIUNE TRANSVERSALĂ- PROPUNERE


Proiect nr. 060/2016


Faza

DAU


A 13


Revizia


Planșa

1/1


4+9,0S ISECȚIUNE TRANSVERSALA


PBG

MAItAt


MAtAGlMtHT e (HGINCU


PBG Managem}ot.&,ffigJ_QetrJtg5.R.l. Bd. Avtatnrilnpn}^tt 5 sprt'.1'Bi,y)?piti CUI RO30233|S:7;J40/5683/18.0S.1QQ\ Fax 031228t(}37; Email: pjjjce@pbgrtip.fi?

5 '\-

=:C z:


ORDINUL ABmlECTIl OR

__^OIK ROMÂNIA

3 --~^JL6o£ZIZ

Radu

I____HOM Af'J

J Arhitect ’ f < cu diep! ele semnătură ■


BENEFICIAR ȘCOALA NR. 135

București, sectorul S, cal. Ferentari nr. 72


Administrator: ing. Adina Zoe SIMION

.    Av

Șef proiect

arh. Radu ROMAN

-Seaca- ' 4:100

Proiectat

arh. Radu ROMAN

Desenat

arh. Ioana NIȚĂ

Data

2016

Verificat

arh. Nicolae HALMAGHI


REABILITAREA CLĂDIRII ȘCOLI! NR.135 CU EXTINDERE CLADIRE "SĂLi DE CLASA" cal. Ferentari nr. 72, sector S, București


SECȚIUNE TRANSVERSALĂ - EXISTENT


Proiect nr. 060/2016


Faza

DALI


A07


Revizia


Planșa

1/1

rrr