Hotărârea nr. 161/2018

Hotărârea nr. 161/25.07.2018 privind aprobarea sprijinirii organizării proiectului ”Copiii din Sectorul 5 învață să joace hochei pe gheață”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI H\

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 I h?-. X —V •.. • ■ • • ••

ROMÂNIA

1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

Tel.: 021.314.46.80    021.314.43.18    021.314.28.37    Cod fiscal: 4433953

Fax: 021.314.49.90    021.311.04.65    E-mail: primarie@sector5.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea sprijinirii organizării proiectului „Copiii din sectorul 5 învăță să joace hochei pe gheață”

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 25.07.2018;

Având în vedere:

Raportul comun al Direcției Generale Educație și Carieră și al Direcției Generale

Economice, înregistrat sub nr. 69542/24.07.2018;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 69653/24.07.2018;

Adresa Federației Române de Llochei pe Gheață nr. 584/23.07.2018, înregistrată la Primăria

Sectorului 5 sub nr. 68917/23.07.2018;

Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice;

Ținând cont de prevederile art. 3, alin. 1 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1 și art. 81 alin. 2, lit. k) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă sprijinirea organizării proiectului „Copiii din sectorul 5 învăță să joace hochei pe gheață”, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 - Se aprobă finanțarea de la bugetul local a proiectului menționat la art. 1.

Art. 3 - Primarul, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. jff} /25.07.2018
MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5ROMANIA


Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37    Cod fiscal: 4433953

Fax: 021.314.49.90    021.311.04.65    E-mail: primarie@sector5.ro

Anexa la H.C.L.S. 5 nr. j£j__/25.07.2018

Sumar al proiectului

„Copiii din sectorul 5 învăță să joace hochei pe gheață”

a)    Organizatori: Federația Română de Hochei pe Gheață și Primăria Sectorului 5;

b)    Perioada desfășurării: august 2018 - august 2019;

c)    Beneficiari dirccți: preșcolari și elevi din clasele primare ale instituțiilor școlare din sectorul 5;

d)    Beneficiari indirecți: membri ai comunității sectorului 5;

e)    Scopul proiectului: valorificarea aptitudinilor individuale ale copiilor, într-un sistem organizat de selecție, pregătire și competiție, care să asigure formarea de performeri, precum și îmbunătățirea stării de sănătate publică prin crearea unui cadru social și organizatoric favorizant. în același timp, proiectul vizează crearea unei infrastructuri sportive (patinoare acoperite și patinoare mobile), în folosul comunității sectorului 5.

f)    Obiectivele proiectului:

-    inițierea copiilor în practicarea hocheiului pe gheață;

-    sprijinirea demersurilor de constituire a unei echipe mixte de hochei;

-    crearea unei infrastructuri sportive (patinoare acoperite și patinoare mobile), în folosul comunității sectorului 5.

g)    Activități specifice:

-    promovarea hocheiului pe gheață în grădinițele și școlile din sectorul 5;

-    derularea programului de inițiere a copiilor din sectorul 5 în domeniul activității hocheistice;

-    realizarea selecției copiilor, în vederea consituirii unei echipe de hochei pe gheață;

-    pregătirea copiilor, în vederea participării la competiții specifice sporturilor de iarnă;

-    derularea procedurilor necesare dotării echipei de hochei pe gheață cu echipament specific;

-    organizarea de activități sportive, culturale și de agrement: spectacole pe gheață, concursuri și competiții sportive, etc.