Hotărârea nr. 160/2018

Hotărârea nr. 160/25.07.2018 privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului propriu al Primăriei Sectorului 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5


Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37 Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

HOTĂRÂRE

privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului propriu al Primăriei Sectorului 5

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 25.07.2018;

Având în vedere:

-Raportul de specialitate întocmit de Direcția Resurse Umane din cadrul Direcției Generale Educație și Carieră;

-Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5;

-Adresa Primăriei Sectorului 5 înregistrată sub nr. 67484/17.07.2018, transmisă și înregistrată la Agenția Națională a Funcționarilor Publici sub nr. 38955/17.07.2018;

-Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice.

In temeiul art.45 alin.(l) și art. 81 alin.(2) lit. „e” din Legea nr.215/2001, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.-Se aprobă modificarea Organigramei si a Statului de funcții ale aparatului propriu al Primăriei Sectorului 5, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.09.2018.

Art.2.-Orice alte dispoziții contrare, se abrogă.

Art.3.-Primarul Sectorului 5, prin compartimentele de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. ,/6O / 25.07. 2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTORULUI 5

ORGANIGRAMA


ADMINISTRATOR PUBLIC


ARHITECT ȘEF


DIRECȚIA GENERALĂ OPERAȚIUNI


DIRECȚIA GENERALĂ DE TRANSPARENȚĂ Șl CONTROL


CABINET PRIMAR


ZL


DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE Șl CARIERĂ


DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ


PRIMAR


VICEPRIMAR


BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN


CONSILIUL LOCAL SECTOR 5


ANEXA


LA H.C.L. SECTOR 5 NR. KoO    2018
DIRECȚIA URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUI


DIRECȚIA

TEHNICA Șl VERIFICARE

DIRECȚIA DE DEZVOLTARE    ~1

INVESTIȚII EDILITAREDIRECȚIA DE TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ

DIRECȚIA

DE CONTROLDIRECȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT, TINERET

DIRECȚIA DE RESURSE

Șl SPORT

UMANE


_

U'10J

1+17 |

DIRECȚIA,

BUGET Șl UMRĂRIRE

DIRECȚIA FINANCIAR-

EXECUȚIE BUGETARĂ

CONTABILITATE


DIRECȚIA GENERALĂ JURIDICĂ


DIRECȚIA DE CONTENCIOS Șl EVIDENȚĂ CONTRAVENȚII


SECRETAR


DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ


BIROUL AUTORIZARE PANOURI PUBLICITARE Șl FIRME LUMINOASECOMPARTIMENTUL

PROGNOZEȘI

STRATEGII

URBANISTICE


BIROU PARCAJE AUTO DE REȘEDINȚA


COMPARTIMENTUL RELAȚII COOPERARE CU UNITĂȚILE DE CULT

| 1+231 l
DIRECȚIA DE

SIGURANȚA A CETĂȚEANULUI


DIRECȚIA INSPECȚIE Șl CONTROL GENERAL


DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR Șl PREVENIRE Șl COMBATERE A VIOLENȚEI


SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

II    II

SERVICIUL MANAGEMENTUL FUNCȚIEI PUBLICE

SERVICIUL BUGET

SERVICIUL

PATRIMONIU

I 1*7 I

I ™ I

I W ISERVICIUL

URMĂRIRE

SERVICIUL

FINANCIAR-

EXECUȚIE

BUGETARĂ

CONTABILITATE

I I    1I


SERVICIUL

CONTENCIOS

ADMINISTRATIV


SERVICIUL EVIDENȚĂ ACTE ADMINISTRATIVE
SERIVICUL

EVIDENȚA

POPULAȚIEI

I I


SERVICIUL ORDINE PUBLICA


1+166


SERVICIUL CONTROL ACTIVITĂȚI COMERCIALE [ 1+12


SERVICIUL

EVIDENȚA

PERSOANELOR


DISPECERAT
BIROUL iNDRUMARE JURIDICĂ Șl EVIDENȚA CONTRAVENȚIILOR


COMPARTIMENTUL PENTRU APLICAREA LEGII NR. 650/2002


SERVICIUL STARE CIVILĂ


SERVICIUL JURIDIC, LEGALITATE


SERVICIUL SECRETARIAT, REGISTRATURA Șl ARHIVĂ


SERVICIUL

CIRCULAȚIE


SERVICIUL DISCIPLINA IN CONSTRUCȚII


[_H7JI 1«» ISERVICIUL CADASTRU, FOND FUNCIAR, REGISTRU AGRICOL


SERVICIUL POLIȚIA ANIMALELOR


COMPARTIMENTUL

REFAȚADĂRI

IMOBILIARE

SERVICIUL

EVIDENȚA

ELECTORALASERVICIUL

AUTORITATE

TUTELARĂ
SERVICIUL PREVENIRE SITUAȚII DE URGENȚATOTAL POSTURI - 730 din care:

Demnitari - 2

Posturi de funcție publică - 660 din care:

a)    Conducere - 69

b)    Execuție - 591

Posturi cu contract individual de muncă - 68 din care:

a)    Conducere - 64

b)    Execuție - 4


SȚAȚ FUNCȚ||    ANEXA 2 LA H.C.L. SECTOR 5 NR.    2018

PRIMĂRIA SECTORULUI 5

NR.

CRT.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICA

Funcția publica

Clas

a

Gradul

profesion

al

Nivelul

studiilo

r

Funcția contractuala

grad

praf.

Nivelul

studiilor

inait

funcționar

nnhlir

de conducere

de execuție

de conducere

de

execuție

1

Demnitar

Primar

2

Viceprimar

3

1

s

Administrator Public

4

Secretar Sector

1

s

Cabinet Primar

5

Consilier

Gr.1A

S

6

Consilier

Gr.1A

S

7

Consilier

Gr.1A

S

8

Consilier

Gr.1A

S

Biroul Audit Public Intern

9

Șef Birou

1

s

10

auditor

1

Superior

s

11

auditor

1

Asistent

s

12

auditor

1

Principal

s

13

auditor

1

Superior

s

14

auditor

1

Asistent

s

DIRECȚIA GENERALĂ ARHITECT SEF

15

Arhitect Șef

1

s

DIRECȚIA URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUI

16

Director Executiv

1

s

Serviciul Urbanism și Autorizații de Construire

17

Șef Serviciu

1

s

18

consilier

1

Superior

s

19

inspector

1

Superior

s

20

consilier

1

Superior

s

21

consilier

1

Superior

s

22

consilier

1

Superior

s

23

inspector

1

Principal

s

24

inspector

1

Principal

s

25

consilier

1

Superior

s

26

inspector

1

Superior

s

n

referent specialitat

2

Superior

SSD

28

inspector

1

Superior

s

29

inspector

1

Debutant

s

30

inspector

1

Principal

s

31

inspector

1

Asistent

s

32

inspector

1

Debutant

s

Biroul Autorizare Panouri Publicitare și Firme Luminoase

33

Șef Birou

1

S

34

inspector

1

Principal

S

35

inspector

1

Debutant

s

36

inspector

1

Superior

s

37

referent

3

Superior

M

38

inspector

1

Principal

S

Compartimentul Prognoze și Strategii Urbanistice

39

inspector

1

Superior

S

40

referent

3

Superior

M

DIRECȚIA GENERALĂ OPERAȚIUNI

41

Director General

S

42

Director General Ad

S

DIRECȚIA TEHNICĂ Șl VERIFICARE INVESTIȚII EDILITARE

43

Director Executiv

S

Serviciul Inspecție Gospodărie Comunală și Verificare Lucrări Edilitare

44

Șef Serviciu

1

S

45

consilier

1

Superior

S

46

referent

3

Superior

M

47

referent

3

Superior

M

48

inspector

1

Asistent

S

49

secretar dactilograf

I

M

50

referent

3

Superior

M

51

inspector

1

Principal

S

52

inspector

1

Principal

S

53

inspector

1

Principal

s

54

referent

3

Superior

M

55

inspector

1

Asistent

s

56

inspector

1

Asistent

s

Serviciul Administrare Spații Verzi și Parcuri

57

Șef Serviciu

1

s

58

Inspector

1

Asistent

s

59

Inspector

1

Principal

s

60

Inspector

1

Superior

s

61

Inspector

1

Principal

s

62

referent

3

Superior

M

63

Referent

3

Superior

M

64

referent

3

Asistent

M

Compartimentul Eficiență Energetică

65

Inspector

1

Principal

S

66

Inspector

1

Principal

S

Biroul Autorizare Activități Comerciale

67

Sef Serviciu

1

S

68

inspector

1

Superior

S

69

inspector

1

Principal

S

70

inspector

1

Superior

S

71

inspector

1

Principal

S

72

inspector

1

Asistent

S

73

inspector

1

Debutant

s

Biroul Spații de Locuit și Spații cu Altă Destinație

74

Șef Birou

1

s

75

inspector

1

Superior

s

76

referent

3

Superior

M

77

inspector

1

Principal

s

78

inspector

1

Superior

s

79

inspector

1

Principal

s

80

inspector

1

Asistent

s

Biroul Parcaje Auto de Reședință

81

Șef Serviciu

1

s

82

referent

3

superior

M

83

referent

3

superior

M

84

referent

3

superior

M

85

referent

3

superior

M

86

referent

3

superior

M

87

referent

3

superior

M

88

inspector

1

superior

S

DIRECȚIA DE DEZVOLTARE

89

Director Executiv

Serviciul Achiziții Publice

90

Șef Serviciu

1

s

91

inspector

1

Superior

s

92

inspector

1

Superior

s

93

inspector

1

Principal

s

94

inspector

1

Asistent

s

95

inspector

1

Superior

s

96

inspector

1

Superior

s

97

inspector

1

Principal

s

98

inspector

1

Asistent

s

99

inspector

1

Superior

s

100

referent

3

Superior

M

101

inspector

1

Principal

s

102

inspector

1

Asistent

s

103

inspector

1

Superior

s

Compartimentul Investiții

104

inspector

1

Superior

s

105

inspector

1

Superior

s

Serviciul Administrativ, Transport, întreținere

106

Șef Serviciu

Gr.l

s

107

Inspector specialitate

Gr. I

s

108

inspector specialitate

Gr. IA

s

109

inspector specialitate

Gr. I

S

110

referent

IA

M

111

referent

I

M

112

referent

II

M

113

referent

I

M

114

inspector specialitate

Gr. 1

S

115

inspector specialitate

Gr. 1

S

116

muncitor

1

M/G

117

muncitor

1

M/G

118

muncitor

1

M/G

119

muncitor

1

M/G

120

îngrijitoare

1

M/G

121

ingrijitoare

1

M/G

122

ingrijitoare

1

M/G

123

ingrijitoare

1

M/G

124

ingrijitoare

1

M/G

125

ingrijitoare

1

M/G

126

ingrijitoare

1

M/G

127

ingrijitoare

1

M/G

128

ingrijitoare

1

M/G

129

ingrijitoare

1

M/G

130

ingrijitoare

1

M/G

Serviciul Urmărire Derulare Contracte

131

Șef Serviciu

1

S

132

inspector

1

Principal

S

133

referent

3

Superior

M

134

referent

3

Asistent

M

135

inspector

1

Debutant

S

136

inspector

1

Principal

S

137

inspector

1

Principal

S

138

inspector

1

Asistent

S

139

inspector

1

Superior

S

140

inspector

1

Asistent

S

141

inspector

1

Principal

S

142

inspector

1

Asistent

S

143

inspector

1

Superior

S

144

referent

3

Debutant

M

145

inspector

1

Asistent

S

146

referent

3

Principal

M

DIRECȚIA GENERALA DE TRANSPARENTA SI CONTROL

147

Director General

148

Director General Adj.

DIRECȚIA DE TRANSPARENȚA INSTITUȚIONALA

149

Director Executiv

Serviciul Relații cu Mass Media și Societatea Civilă

150

Șef Serviciu

1

S

151

consilier

1

Superior

S

152

inspector

1

Superior

S

153

inspector

1

Superior

S

154

inspector

1

Principal

S

155

inspector

1

Superior

S

156

Inspector

1

Superior

S

157

inspector specialitate

Gr. IA

S

Biroul Relații cu Publicul

158

Șef Birou

1

S

159

inspector

1

Superior

S

160

referent

3

Superior

M

161

inspector

1

Superior

S

162

referent

3

Superior

M

163

inspector

1

Asistent

S

Serviciul Proiecte

164

Șef Serviciu

1

S

165

inspector

1

Principal

S

166

inspector

1

Superior

s

167

inspector

1

Asistent

s

168

inspector

1

Asistent

s

169

inspector

1

Asistent

s

170

inspector

1

Superior

s

171

Inspector

1

Debutant

s

172

Inspector

1

Debutant

s

173

inspector

1

Principal

s

174

inspector

1

Asistent

s

Compartimentul Management Informațional

175

inspector

1

Debutant

s

176

inspector

1

Principal

s

177

inspector specialitate

Gr.l

S

178

inspector specialitate

Gr.lA

S

Compartimentul Experți Etnie Rromă

179

inspector

1

Superior

s

180

inspector

1

Asistent

s

Compartimentul Relații de Cooperare cu Unitățile de Cult

181

inspector

1

Superior

s

182

inspector

1

Asistent

s

DIRECȚIA DE CONTROL

183

Director Executiv

Serviciul Corp de Control

184

Șef Serviciu

1

s

185

inspector

1

Superior

s

186

inspector

1

Principal

s

187

inspector

1

Asistent

s

188

inspector

1

Asistent

S

189

inspector

1

Debutant

S

190

inspector

1

Superior

s

191

inspector

1

Debutant

s

Serviciul Control Instituții Publice Subordonate CLS5

192

Șef Serviciu

1

s

193

inspector

1

Superior

s

194

inspector

1

Debutant

s

195

inspector

1

Principal

s

196

inspector

1

Asistent

s

197

inspector

1

Superior

s

198

inspector

1

Debutant

s

199

inspector

1

Debutant

s

DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE SI CARIERĂ

200

Director General

201

Director General Ad

1

s

DIRECȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT, TINERET Șl SPORT

202

Director Executiv

1

s

Serviciul Administrare Unități de învățământ

203

Șef Serviciu

1

s

204

consilier

1

Superior

s

205

inspector

1

Principal

s

206

inspector

1

Superior

s

207

inspector

1

Principal

s

208

inspector

1

Principal

s

209

inspector

1

Principal

s

210

inspector

1

Principal

s

211

inspector

1

Principal

s

212

inspector

1

Asistent

s

213

inspector

1

Principal

s

214

inspector

1

Debutant

s

215

inspector

1

Asistent

s

Compartimentul Cultura,Tineret și Sport

216

inspector

1

debutant

s

217

inspector

1

debutant

s

218

inspector

1

debutant

s

219

inspector

1

superior

s

DIRECȚIA DE RESURSE UMANE

220

Director Executiv

1

s

Serviciul Managementul Funcției Publice

221

Șef Serviciu

1

s

222

inspector

1

Superior

s

223

inspector

1

Superior

s

224

inspector

1

Superior

s

225

inspector

1

Principal

s

226

inspector

1

Superior

S

227

inspector

1

debutant

S

228

inspector

1

Superior

s

Serviciul Organizarea Muncii și Managementul Calității Muncii

229

Șef Serviciu

1

s

230

inspector

1

Superior

s

231

inspector

1

Principal

s

232

inspector

1

Principal

s

233

inspector

1

Superior

s

234

inspector

1

Asistent

s

235

inspector

1

Principal

s

236

inspector

1

Superior

s

237

inspector

1

Asistent

s

Biroul de Securitate si Sănătate în Muncă

238

Șef Birou

1

s

239

inspector

1

Asistent

s

240

inspector

1

Superior

s

241

inspector

1

superior

s

242

inspector

1

Debutant

s

243

inspector

1

Superior

s

Biroul Pregătire și Perfecționare

244

Șef Birou

1

s

245

Consilier juridic

1

Asistent

s

246

inspector

1

Superior

s

247

inspector

1

Principal

s

248

inspector

1

Superior

s

249

inspector

1

Debutant

s

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

250

Director General

1

s

251

Director General Ad

1

s

DIRECȚIA FINANCIAR-CONT ABILITATE

252

Director Exectuiv

1

s

Serviciul Patrimoniu

253

Șef Serviciu

1

s

254

inspector

1

Superior

s

255

inspector

1

Superior

s

256

inspector

1

Superior

s

257

inspector

1

Principal

s

258

inspector

1

Superior

s

259

inspector

1

Asistent

s

260

inspector

1

Asistent

s

Serviciul Financiar-Contabiiitate

261

Șef Serviciu

262

inspector

1

Principal

s

263

inspector

1

Asistent

s

264

inspector

1

Asistent

S

265

inspector

1

Superior

S

266

inspector

1

Superior

s

267

inspector

1

Superior

s

268

Casier

M/G

269

inspector

1

Asistent

s

DIRECȚIA BUGET Șl URMĂRIRE EXECUȚIE BUGETARA

270

Director Executiv

1

s

Serviciul Buget

271

Șef Serviciu

1

s

272

inspector

1

Superior

s

273

inspector

1

Superior

s

274

inspector

1

Asistent

s

275

inspector

1

Superior

s

276

inspector

1

Debutant

s

277

inspector

1

Debutant

s

278

inspector

1

Superior

s

Serviciul Urmărire Execuție Bugetară

279

Șef Serviciu

1

s

280

inspector

1

Debutant

s

281

inspector

1

Debutant

s

282

inspector

1

Debutant

s

283

inspector

1

Principal

s

284

inspector

1

Asistent

s

285

inspector

1

Debutant

s

286

inspector

1

Debutant

s

DIRECȚIA GENERALĂ JURIDICĂ

287

Director General

1

s

288

Director General Ad

1

s

DIRECȚIA DE CONTENCIOS Șl EVIDENȚA CONTRAVENȚII

289

Director Executiv

1

s

Serviciul Contencios Administrativ

290

Șef Serviciu

1

s

291

consilier juridic

1

Debutant

s

292

consilier juridic

1

Debutant

s

293

consilier juridic

1

Superior

s

294

consilier juridic

1

Principal

s

295

consilier juridic

1

Debutant

s

296

consilier juridic

1

Debutant

s

297

consilier juridic

1

Superior

s

298

consilier juridic

1

Superior

s

299

consilier juridic

1

Principal

s

300

consilier juridic

1

Debutant

s

Biroul îndrumare Juridică și Evidența Contravențiilor

301

Șef Birou

1

s

302

inspector

1

superior

S

303

consilier juridic

1

principal

s

304

consilier juridic

1

principal

s

305

consilier juridic

1

principal

s

306

inspector

1

superior

s

307

consilier juridic

1

superior

s

308

inspector

1

Superior

s

309

inspector

1

Superior

s

Serviciul Juridic, Legalitate Acte

310

Șef Serviciu

1

s

311

consilier juridic

1

Superior

s

312

consilier juridic

1

Superior

s

313

consilier juridic

1

Superior

s

314

consilier juridic

1

Asistent

s

315

consilier juridic

1

Asistent

s

316

consilier juridic

1

Asistent

s

317

consilier juridic

1

Superior

s

SECRETAR

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ Șl JURIDICĂ

318

Director Executiv

1

s

Serviciul Evidență Acte Administrative

319

Sef Serviciu

1

s

320

consilier juridic

1

superior

s

321

inspector

1

superior

s

322

inspector

1

superior

s

323

inspector

1

principal

s

324

inspector

1

asistent

s

325

inspector specialitate

Gr.ll

S

326

inspector specialitate

Gr.lA

S

Compartimentul Pentru Aplicarea Legii nr.550/2004

327

inspector specialitate

Gr.ll

s

328

inspector specialitate

Gr.lA

s

Serviciul Secretariat, Registratură și Arhivă

329

Șef Serviciu

s

330

inspector specialitate

Gr. II

s

331

inspector specialitate

Gr. II

s

332

referent

IA

M

333

inspector specialitate

Gr.l

S

334

inspector specialitate

Gr.ll

S

335

inspector specialitate

Gr.ll

S

336

inspector specialitate

Gr.ll

s

337

referent

IA

M

338

referent

II

M

339

curier

M/G

340

referent

II

M

341

inspector specialitate

Gr. I

S

342

inspector specialitate

Gr. I

S

343

inspector specialitate

Gr. I

S

344

inspector specialitate

Gr. I

S

Serviciul Evidență Electorală

345

Șef Serviciu

1

S

346

inspector

1

Superior

s

347

inspector

1

Superior

s

348

inspector

1

Asistent

s

349

inspector

1

Superior

s

350

inspector

1

Debutant

s

351

inspector

1

Asistent

s

352

inspector

1

Asistent

s

Serviciul Autoritate Tutelară

353

Șef Serviciu

1

s

354

inspector

1

Asistent

s

355

inspector

1

Superior

s

356

inspector

1

Superior

s

357

inspector

1

Superior

s

358

inspector

1

Asistent

s

359

inspector

1

Asistent

s

360

inspector

1

Asistent

s

361

inspector

1

Asistent

s

362

inspector

1

Asistent

s

363

1

inspector specialitate

Gr. II

S

Serviciul Cadastru, Fond Funciar, Registru Agricol

364

Șef Serviciu

1

s

365

Inspector

1

Superior

s

366

Consilier juridic

1

Debutant

s

367

referent specialitat

2

Superior

SSD

368

inspector

1

Superior

s

369

inspector

1

Superior

s

370

inspector

1

Superior

s

371

consilier

1

Superior

s

DIRECȚIA DE EVIDENTĂ A PERSOANELOR

372

Director Executiv

Serviciul Evidența Populației

373

Șef Serviciu

1

s

374

inspector

1

Superior

s

375

inspector

1

Superior

s

376

inspector

1

Superior

s

377

inspector

1

Superior

s

378

referent

3

Principal

M

379

referent

3

Debutant

M

380

inspector

1

Superior

s

381

inspector

1

Superior

S

382

inspector

1

Principal

s

383

referent specialitat

2

Superior

SSD

384

Inspector

1

Asistent

S

385

referent

3

Superior

M

386

inspector

1

Superior

S

387

referent

3

Principal

M

388

inspector

1

Superior

S

389

inspector

1

Superior

S

390

inspector

1

Principal

S

391

inspector

1

Principal

S

392

inspector

1

Principal

S

393

inspector

1

Superior

S

394

referent

3

Superior

M

395

inspector

1

Principal

S

396

refernt

3

Superior

M

397

refernt

3

Asistent

M

398

referent

3

Principal

M

399

inspector

1

Superior

S

400

inspector

1

Superior

S

401

inspector

1

Superior

S

402

referent

3

Superior

M

403

inspector

1

Superior

S

404

referent

3

Superior

M

405

inspector

1

Superior

S

406

inspector

1

Superior

S

407

inspector

1

Superior

s

Serviciul Stare Civilă

408

Șef Serviciu

1

s

409

Cosilier juridic

1

Principal

s

410

Inspector

1

Asistent

s

411

inspector

1

Superior

s

412

Inspector

1

Debutant

s

413

Inspector

1

Debutant

s

414

Inspector

1

Asistent

s

415

inspector

1

Principal

s

416

Inspector

1

Asistent

s

417

inspector

1

Superior

s

418

referent

3

Superior

m

419

inspector

1

Principal

s

420

referent

3

Principal

M

421

referent

3

Superior

M

422

referent

3

Asistent

M

423

Inspector

1

Asistent

S

424

Inspector

1

Asistent

S

425

referent

3

Asistent

M

426

Inspector

1

Asistent

S

427

Inspector

1

Principal

S

428

referent

3

Superior

M

429

referent

3

Superior

M

430

referent

3

Superior

M

431

referent

3

Principal

M

DIRECȚIA GENERALĂ DE POLITIE LOCALĂ

432

Director General

1

S

Dispecerat

433

polițist local

3

principal

M

434

polițist local

1

principal

S

435

polițist local

1

principal

S

436

polițist local

1

asistent

S

437

polițist local

3

superior

M

438

polițist local

3

superior

M

439

polițist local

3

superior

M

440

polițist local

3

superior

M

441

polițist local

3

superior

M

442

polițist local

3

superior

M

443

polițist local

1

principal

S

444

polițist local

1

superior

S

445

polițist local

1

superior

S

446

polițist local

1

principal

S

DIRECȚIA DE SIGURANȚĂ A CETĂȚEANULUI

447

Director Executiv

1

S

Serviciul Ordine Publică

448

Șef Serviciu

1

S

449

polițist local

1

principal

S

450

polițist local

1

superior

S

451

polițist local

1

superior

S

452

polițist local

3

superior

M

453

polițist local

3

superior

M

454

polițist local

3

superior

M

455

polițist local

3

superior

M

456

polițist local

3

superior

M

457

polițist local

3

superior

M

458

polițist local

3

superior

M

459

polițist local

3

superior

M

460

polițist local

3

superior

M

461

polițist local

3

superior

M

462

polițist local

3

superior

M

463

polițist local

3

superior

M

464

polițist local

3

superior

M

465

polițist local

3

superior

M

466

polițist local

3

superior

M

467

polițist local

1

asistent

S

468

polițist local

3

superior

M

469

polițist local

3

superior

M

470

polițist local

3

superior

M

471

polițist local

3

superior

M

472

polițist local

3

superior

M

473

polițist local

3

principal

M

474

polițist local

3

principal

M

475

polițist local

3

principal

M

476

polițist local

3

principal

M

477

polițist local

3

principal

M

478

polițist local

1

principal

S

479

polițist local

1

principal

S

480

polițist local

3

superior

M

481

polițist local

3

superior

M

482

polițist local

3

superior

M

483

polițist local

1

principal

S

484

polițist local

3

superior

M

485

polițist local

3

superior

M

486

polițist local

3

superior

M

487

polițist local

3

superior

M

488

polițist local

3

superior

M

489

polițist local

3

superior

M

490

polițist local

3

superior

M

491

polițist local

3

superior

M

492

polițist local

3

principal

M

493

polițist local

3

principal

M

494

polițist local

3

principal

M

495

polițist local

1

principal

S

496

polițist local

3

principal

M

497

polițist local

3

principal

M

498

polițist local

1

asistent

s

499

polițist local

1

principal

s

500

polițist local

1

principal

s

501

polițist local

1

principal

s

502

polițist local

1

superior

s

503

polițist local

1

superior

s

504

polițist local

3

superior

M

505

polițist local

3

superior

M

506

polițist local

3 superior    M

507

polițist local

3

superior

M

508

polițist local

3

superior

M

509

polițist local

1

asistent

S

510

polițist local

1

principal

s

511

polițist local

3

superior

M

512

polițist local

3

superior

M

513

polițist local

3

superior

M

514

polițist local

3

superior

M

515

polițist local

1

principal

S

516

polițist local

3

superior

M

517

polițist local

1

principal

S

518

polițist local

1

principal

S

519

polițist local

3

principal

M

520

polițist local

3

asistent

M

521

polițist local

1

superior

S

522

polițist local

1

principal

S

523

polițist local

1

principal

s

524

polițist local

1

principal

s

525

polițist local

3

superior

M

526

polițist local

3 superior

M

527

polițist local

3

superior

M

528

polițist local

3

superior

M

529

polițist local

3

superior

M

530

polițist local

3

superior

M

531

polițist local

3

superior

M

532

polițist local

3

superior

M

533

polițist local

3

superior

M

534

polițist local

3

superior

M

535

polițist local

3

principal

M

536

polițist local

3

superior

M

537

polițist local

3

superior

M

538

polițist local

3

superior

M

539

polițist local

3

superior

M

540

polițist local

3

superior

M

541

polițist local

1

asistent

S

542

polițist local

3

principal

M

543

polițist local

3

principal

M

544

polițist local

3

principal

M

545

polițist local

3

principal

M

546

polițist local

1

superior

S

547

polițist local

1

principal

S

548

polițist local

1

principal

S

549

polițist local

3

superior

M

550

polițist local

3

superior

M

551

polițist local

3

superior

M

552

polițist local

3

superior

M

553

polițist local

3

superior

M

554

polițist local

3

superior

M

555

polițist local

1

principal

s

556

polițist local

3

superior

M

557

polițist local

3

superior

M

558

polițist local

1

principal

S

559

polițist local

1

superior

s

560

polițist local

1

superior

s

561

polițist local

1

superior

s

562

polițist local

1

superior

s

563

polițist local

1

principal

s

564

polițist local

1

principal

s

565

polițist local

1

principal

s

566

polițist local

1

principal

s

567

polițist local

1

principal

s

568

polițist local

1

principal

s

569

polițist local

1

asistent

s

570

polițist local

3

superior

M

571

polițist local

3

superior

M

572

polițist local

3

superior

M

573

polițist local

3

superior

M

574

polițist local

1

asistent

S

575

polițist local

3

superior

M

576

polițist local

3

superior

M

577

polițist local

3

superior

M

578

polițist local

3

superior

M

579

polițist local

3

superior

M

580

polițist local

1

principal

S

581

polițist local

3

principal

M

582

polițist local

3

principal

M

583

polițist local

3

superior

M

584

polițist local

3

principal

M

585

polițist local

1

superior

S

586

polițist local

1

superior

S

587

polițist local

3

superior

M

588

polițist local

3

superior

M

589

polițist local

3

asistent

M

590

polițist local

1

principal

S

591

polițist local

3

superior

M

592

polițist local

3

superior

M

593

polițist local

1

principal

S

594

polițist local

1

principal

s

595

polițist local

1

principal

s

596

polițist local

3

superior

M

597

polițist local

3

principal

M

598

polițist local

1

principal

S

599

polițist local

3

superior

M

600

polițist local

3

superior

M

601

polițist local

3

superior

M

602

polițist local

3

superior

M

603

polițist local

3

principal

M

Serviciul Intervenție

604

Șef Serviciu

605

polițist local

3

superior

M

606

polițist local

3

superior

M

607

polițist local

3

superior

M

608

polițist local

3

superior

M

609

polițist local

3

superior

M

610

polițist local

1

principal

S

611

polițist local

3

superior

M

612

polițist local

1

principal

S

613

polițist local

1

asistent

S

614

polițist local

1 principal

s

615

polițist local

3

principal

M

616

polițist local

3

superior

M

617

polițist local

3

superior

M

618

polițist local

1

superior

S

619

polițist local

3

superior

M

620

polițist local

3

principal

M

621

polițist local

3

superior

M

622

polițist local

3

superior

M

Serviciul Circulație

623

Șef Serviciu

1

S

624

polițist local

1

superior

S

625

polițist local

1

superior

S

626

polițist local

1

principal

S

627

polițist local

1

principal

S

628

polițist local

1

principal

S

629

polițist local

1

principal

S

630

polițist local

1

principal

S

631

polițist local

3

superior

M

632

polițist local

3

superior

M

633

polițist local

3

superior

M

634

polițist local

3

superior

M

635

polițist local

3

superior

M

636

polițist local

3

superior

M

637

polițist local

3

superior

M

638

polițist local

3

superior

M

639

polițist local

3

superior

M

640

polițist local

3

principal

M

641

polițist local

3

principal

M

642

polițist local

3

principal

M

643

polițist local

1

asistent

S

644

polițist local

3

asistent

M

645

polițist local

1

superior

S

646

polițist local

3

superior

M

647

polițist local

3

superior

M

648

polițist local

3

superior

M

649

polițist local

3

superior

M

650

polițist local

3

superior

M

651

polițist local

3

superior

M

652

polițist local

3

principal

M

653

polițist local

1

principal

S

654

polițist local

1

principal

S

655

polițist local

3

superior

M

656

polițist local

3

superior

M

657

polițist local

3

principal

M

658

polițist local

3

principal

M

659

polițist local

3

principal

M

660

polițist local

3

superior

M

661

polițist local

3

asistent

M

662

polițist local

1

debutant

s

Serviciul Poliția Animalelor

663

1

s

Șef Serviciu

Gr. II

S

664

referent

I

M

665

muncitor

I

M/G

666

muncitor

I

M/G

667

muncitor

I

M/G

668

muncitor

I

M/G

669

inspector de specialitat

Gr. II

S

670

referent

IA

M

Serviciul Prevenire Situații de Urgență

671

Șef Serviciu

1

s

672

inspector de specialitat

Gr. IA

S

673

inspector

1

Superior

s

674

referent

IA

M

675

inspector

1

superior

s

676

referent

3

Superior

M

677

inspector de specialitat

Gr. IA

S

678

inspector de specialitat

Gr. IA

s

DIRECȚIA INSPECȚIE Șl CONTROL GENERAL

679

Director Executiv

Serviciul Control Activități Comerciale

680

Șef Serviciu

1

S

681

polițist local

1

superior

S

682

polițist local

1

principal

S

683

polițist local

1

principal

S

684

polițist local

1

asistent

s

685

polițist local

1

principal

s

686

polițist local

1

principal

s

687

polițist local

1

principal

s

688

polițist local

1

asistent

s

689

polițist local

1

asistent

s

690

polițist local

1

principal

s

691

polițist local

1

principal

s

692

polițist local

1

superior

s

Serviciul Protecția Mediului si Ecologie Urbană

693

Șef serviciu

694

polițist local

1

superior

s

695

polițist local

1

superior

s

696

polițist local

1

superior

s

697

polițist local

1

superior

s

698

polițist local

1

asistent

s

699

polițist local

1

principal

s

700

polițist local

1

principal

s

701

polițist local

1

debutant

s

Serviciul Disciplină în Construcții

702

Șef Serviciu

I

s

703

polițist local

1

superior

s

704

polițist local

1

superior

s

705

polițist local

1

superior

s

706

polițist local

1

principal

s

707

polițist local

1

asistent

s

708

polițist local

1

principal

s

709

polițist local

1

principal

s

710

polițist local

1

asistent

s

Compartimentul Refațadări Imobiliare

711

polițist local

1

principal

s

712

polițist local

1

superior

s

DIRECȚIA EVIDENȚA A PERSOANELOR Șl PREVENIRE Șl COMBATERE A VIOLENȚEI

713

Director executiv

1

s

Serviciul Evidența Persoanelor

714

Șef Serviciu

1

s

715

polițist local

1

superior

s

716

polițist local

1

principal

s

717

polițist local

1

superior

s

718

polițist local

1

asistent

s

719

polițist local

3

superior

M

720

polițist local

1

asistent

s

721

polițist local

3

principal

M

722

polițist local

3

superior

M

Serviciul Prevenire și Combatere a Violenței în Mediul Școlar

723

Sef Serviciu

724

polițist local

1

superior

S

725

polițist local

3

asistent

M

726

inspector

1

Principal

S

727

polițist local

3

superior

M

728

polițist local

1

superior

S

729

polițist local

1

superior

S

730

polițist local

1

asistent

S

TOTAL

Nr. Total de demnitari

2

Nr. Total funcții publice

660

Nr. total de funcții publice de conducere

69

Nr. total de funcții publice de execuție

591

Nr.total polițiști locali

270

Nr. total de funcții contractuale de conducere

4

Nr. total de funcții contractuale de execuție

64

Nr. Total funcții contractuale

68

Nr. total de posturi din cadrul instituției/autorității publice

730

Nr. total de posturi potrivit art. iii alin. (2) din O.U.G. nr. 63/2010 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin legea nr. 18/2011, cu modificările ulterioare

1224