Hotărârea nr. 158/2018

Hotărârea nr. 158/25.07.2018 privind predarea cu titlu gratuit a Studiului de Fezabilitate privind sistemul de monitorizare a locației copiilor, către unitățile de învățământ preuniversitar de stat (primar) pentru implementarea proiectului ”COPIII NOȘTRI ÎN SIGURANȚĂ”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5ROMANIA


Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37 Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

HOTĂRÂRE

privind predarea cu titlu gratuit a Studiului de Fezabilitate privind sistemul de monitorizare a locației copiilor, către unitățile de învățământ preuniversitar de stat (primar) pentru implementarea proiectului „COPIII NOȘTRII ÎN SIGURANȚĂ „.

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 25.07.201 8;

Având în vedere:

Raportul comun al Direcției Generale Educație și Carieră și al Direcției Generale de Poliție

Locală, înregistrat sub nr. 68437/ 19.07.2018;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 68468/ 19.07.2018;

Rapoartele Comisiei Ordine Publică, Apărarea Drepturilor și Libertăților Cetățenești al

Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public și

Patrimoniul, Fond Funciar și al Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice.

în temeiul II.C.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6;

în temeiul Il.C.L. Sector 5 nr.44/28.02.2018, privind adoptarea implementării la nivelul unităților școlare ale sectorului 5 a proiectului „ COPIII NOȘTRII ÎN SIGURANȚĂ „

în conformitate cu prevederile art. 45, alin. (1), și art. 81, alin. (2), lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă predarea cu titlu gratuit a Studiului de Fezabilitate privind sistemul de monitorizare a locației copiilor, către unitățile de învățământ preuniversitar de stat (primar) din Sectorul 5, pentru implementarea proiectului „COPIII NOȘTRII ÎN SIGURANȚĂ „.

Art. 2 - Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția Generală Educație și Carieră, Direcția Generală dc Poliție Locală și unitățile de învățământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează, Sedretar Sector 5

Elena Luminița Petrcseu

Nr.


/ 25.07. 2018


Florca