Hotărârea nr. 156/2018

Hotărârea nr. 156/25.07.2018 privind stimularea performanței școlare în cadrul proiectului Liceeni și profesori de nota 10 în sectorul 5, ediția 2018.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5


Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București Tel.: 021.314.46.80    021.314.43.18    021.314.28.37

Fax: 021.314.49.90    021.311.04.65

Cod fiscal: 4433953 E-mail: primarie@sector5.ro


HOTĂRÂRE

privind stimularea performanței școlare în cadrul proiectului Liceeni și profesori de nota 10 în sectorul 5, ediția 2018

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 25.07.2018;

Având în vedere:

Raportul comun al Direcției Generale Educație și Carieră, al Direcției Generale

Economice și al Centrului Cultural și de Tineret Ștefan Iordache, înregistrat sub nr.

68455/19.07.2018;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 68462/19.07.2018; Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și

Alte Activități Economice și cel al Comisiei Educație, Tineret și Sport;

în conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1, și art. 81, alin. 2, lit. j) și k) din Legea nr.

215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă derularea proiectului Liceeni și profesori de nota 10 în sectorul 5, ediția 2018, de către Primăria Sectorului 5, în colaborare cu Centrul Cultural și de Tineret Ștefan Iordache. Art. 2 - Se aprobă Protocolul de colaborare dintre Primăria Sectorului 5 și Centrul Cultural și de Tineret Ștefan Iordache, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 3 - Sumele necesare realizării programului menționat la art. 1 vor fi utilizate din bugetul propriu al Centrului Cultural și de Tineret Ștefan Iordache.

Art. 4 - Primarul, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și .Juridică, Direcția Generală Educație și Carieră, Direcția Generală Economică și Centrul Cultural și de Tineret Ștefan Iordache vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr.


Gf?


/25.07.2018
Anexa la HCLS 5 nr.    /25.07.2018

PROTOCOL DE COLABORARE

Primăria Sectorului 5, cu sediul în București, Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 9-1 1, sector 5, numită în continuare Primăria Sectorului 5, reprezentată prin domnul Marian Țigănuș, în calitate de Viceprimar,

ȘÎ

Centrul Cultural și de Tineret Ștefan Iordache cu sediul în București, Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5, numit în continuare Centrul Cultural și de Tineret Ștefan Iordache, reprezentat prin doamna Ramona Manole, în calitate de Director General,

Convin încheierea următorului protocol de colaborare:

Art. 1. Obiectul protocolului de colaborare:

Obiectul prezentului protocol îl constituie acordarea sprijinului reciproc pentru implementarea proiectului Liceeni și profesori de nota IO în sectorul 5, ediția 2018.

Scopul proiectului îl constituie promovarea valorilor în educație, primirea și oferirea de feedback, încurajarea motivației și acordarea de recompense elevilor și profesorilor care au performat în cadrul examenului de bacalaureat, sesiunea 2018.

Obiective specifice:

-    stimularea elevilor cu competențe academice înalte;

-    recompensarea și recunoașterea prestației elitiste a dascălilor din sectorul 5.

Sumar:

Proiectul presupune organizarea unei manifestări festive. în cadrul acesteia vor fi acordate diplome, plachete onorifice și stimulente financiare elevilor care au obținui media 10 la examenul de bacalaureat și celor care au înregistrat nota 10 la una sau mai multe dintre disciplinele acestui concurs. Vor fi premiați de asemenea profesorii coordonatori ai elevilor de 10.

Evenimentul va fi organizat într-o locație care să asigure cadrul festiv necesar întâlnirii elevilor meritorii și părinților acestora cu directorii unităților de învățământ și cu reprezentanți ai autorităților administrației publice locale și ai Inspectoratului Școlar al Municipiului București.

Valoarea unitară a stimulentului financiar:

-    10.000 lei/elev pentru elevii care au încheiat sesiunea de bacalaureat cu media 10;

-    2.000 lei pentru fiecare disciplină de examen pentru care un elev a obținut nota 10;

-    2.000 lei pentru profesorii care au coordonat unul sau mai rnulti liceeni care au obținut nota 10 la o disciplină de examen de bacalaureat.

Beneficiarii direcți ai proiectului - 185 elevi și cadre didactice, după cum urmează:

-    9 elevi cu media 10 la examenul de bacalaureat;

-    105 elevi care au obținut nota maximă la una dintre disciplinele de examen;

-    28 elevi care au obținut nota maximă la două dintre disciplinele de examen;

-    43 cadre didactice din unitățile de învățământ din sectorul 5.

Art. 2. Obligațiile părților:

Primăria Sectorului 5, prin Direcția Generală Educație și Carieră - Direcția de învățământ, Tineret și Sport se obligă:

> să sprijine logistic derularea activităților din proiect;

>    să asigure punerea la dispoziția Centrului Cultural și de Tineret Ștefan Iordache a bazei de date privind situația nominală a profesorilor și elevilor beneficiari ai proiectului;

>    să asigure comunicarea cu reprezentanții unității de învățământ, ori de câte ori se impune;

>    să participe la organizarea manifestării festive vizând premierea profesorilor și elevilor din grupul-țintă al proiectului.

Centrul Cultural și de Tineret Ștefan Iordache se obligă:

>    să inițieze și să deruleze procedurile ce se impun, în vederea acordării premiilor (stimulente financiare), diplomelor și plachetelor onorifice;

>    să inițieze și să deruleze procedurile ce se impun, în vederea închirierii unui spațiu adecvat, precum și pentru asigurarea sonorizării în cadrul evenimentului;

>    să participe la organizarea manifestării festive vizând premierea profesorilor și elevilor din grupul-țintă al proiectului.

Art. 3. Obligații comune

Art. 3.1. Părțile se obligă de comun acord să execute întocmai, complet și la timp obligațiile ce le cad în sarcină, conform dispozițiilor prezentului protocol.

Art. 3.2. Părțile își vor garanta și promova reciproc imaginea pe parcursul derulării activităților din cadrul proiectului.

Art. 4 Alte clauze

Art. 4.1 Pot fi aduse modificări la prezentul protocol numai în urma acordului scris al Părților semnatare, prin act adițional.

Art. 4.2 Rezilierea protocolului de colaborare nu va avea efect asupra obligațiilor deja scadente între Părți, la data survenirii ei.

Art. 4.3 Litigiile de orice natură decurgând din derularea prezentului protocol vor fi soluționate pe cale amiabila, iar în cazul în care nu se ajunge la o soluție agreată de Părți, litigiul va fi supus instanței judecătorești române competente a-1 soluționa.