Hotărârea nr. 155/2018

Hotărârea nr. 155/25.07.2018 privind împuternicirea directorului Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară ”Dumitru Moțoc”, să semneze actul de dezmembrare a imobilului situat în Strada Preda Spătarul, nr. 13 A-B, nr. 19B sector 5, înscris în cartea funciară sub nr. 232385, potrivit referatului de admitere (dezmembrare imobil) nr. 28.507/27.06.2018, emis de OCPI.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5:: ..........

ROMÂNIA


Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37    Cod fiscal: 4433953

Fax: 021.314.49.90    021.311.04.65    E-mail: primarie@sector5.ro

HOTĂRÂRE

privind împuternicirea directorului Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru

Motoc” să semneze actul de dezmembrare a imobilului situat în Strada Preda Spătarul nr. 13A-B, nr. 191Î, sector 5, înscris în cartea funciară sub nr. 232385, potrivit referatului de admitere (dezmembrare imobil) nr. 28.507/27.06.2018, emis de OCPI

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 11 5/201 5 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 25.07.2018;

Având în vedere:

Raportul comun al Direcției Generale Educație și Carieră și al Direcției Generale

Economice, înregistrat sub nr. 68.388/19.07.2018;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 68.395/19.07.2018;

HCGMB nr. 221/19.04.2018 privind trecerea unei părți din imobilul situat în Str. Preda

Spătarul nr. 13A-B, nr. 19B, sector 5, din domeniul public al Municipiului București în domeniul public al statului;

Avizul ISMB nr. 16.723/12.06.2018, înregistrat la Primăria Sectorului 5 sub nr.

58.698/19.06.2018 privind schimbarea destinației imobilului situat în Str. Preda Spătarul, nr. 13 A-B, nr. 19 B, sector 5 din domeniul public al Municipiului București în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Apărării Naționale, pentru a fi utilizat ca spațiu pentru cazare pentru studenții Academiei Tehnice Militare;

Referatul de admitere emis de O.C.P.I. București nr. 28.507/27.06.2018 (dezmembrare imobil) ;

Luând în considerare rapoartele Comisiei Educație, Tineret și Sport, al Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public și Patrimoniul, Fond Funciar și al Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice.

Conform prevederilor Legii nr. 1/2011, art. 112, alin (2), alin. (6), cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul H.C.G.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6;

în conformitate cu prevederile art. 45, alin. 3, și art. 81, alin. 2, lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se împuternicește directorul Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru Moțoc” să semneze actul de dezmembrare a imobilului situat în Strada Preda Spătarul nr. 13A-B, nr. 19B, sector 5, înscris în cartea funciară sub nr. 232385, potrivit referatului de admitere (dezmembrare imobil) nr. 28.507/27.06.2018, emis de O.C.P.I. București.

Art. 2 - Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția Generală Educație și Carieră, Direcția Generală Economică și directorul Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru Moțoc” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. M /25.07.2018