Hotărârea nr. 153/2018

Hotărârea nr. 153/25.07.2018 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018 al Consiliului Local Sector 5

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR5

HOTARARE,

Privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018 al Consiliului l.ocal Sector 5

Având in vedere Adresa Direcției de Impozite si laxe [.ocale Sector 5 referitoare la previziunile privind încasarea veniturilor bugetului local al Sectorului 5 pe anul 2018 si Raportul de specialitate întocmit de Direcția Economica nr.68.487/19.07.201 8 precum si Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 .

Luând in considerare raportul comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene si alte activitati economice.

Având in vedere Legea nr. 2/2018 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2018, Legea nr. 3/2018 privind aprobarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018;

Având in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu completările si modificările ulterioare;

Având in vedere H.C C!.M B nr 30/06.02.2003;

In temeiul art. 45 , alin(2), lit a) st art 81 alin (2) lit d din Legea nr 215/2001, privind Administrația Publica Locala republicata ;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

ART. I Se aproba rectificarea bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2018, conform anexelor nr 1-58, 59 2, 60-64 care fac parte integranta din prezenta hotarare

ART 2 Se aproba rectificarea bugetului SC Amenajare Edilitara si Salubrizare SA pe anul 2018, conform anexelor nr 59-59.1,66.1, care fac parte integranta din prezenta hotarare

ART 3 Se aproba rectificarea bugetului SC Economat SA pe anul 2018, conform anexelor nr 65-66, care fac parte integranta din prezenta hotarare

ART 4 Se aproba rectificarea bugetului instituțiilor publice finanțate integral din veniturii proprii (Invatamant Preumversitar de stat) pe anul 2018 , conform anexelor nr. 67-74 care fac parte integranta din prezenta hotarare

ART 5 Se aproba rectificarea integranta din prezenta hotarare


bugetului Centrului Cultural Ștefan lordache pe anul 2018, conform Anexelor nr 75-77, care fac parte

ART 6 Se aproba rectificarea bugetului Sector 5 ) pe anul 2018, conform Anexelor nr 78-80


Instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din , care fac parte integranta din prezenta hotarare.


venituri proprii (Admnistratia Piețelor


ARI' 7 Se aproba rectificarea bugetului care fac parte integranta din prezenta hotarare

pentru Complexul Multifuncțional „Sf Andrei" pe anul 2018, conform Anexelor nr. 81-83,


An 8 Primarul Sectorului 5 prin aparatul de specialitate precum si instituțiile publice din subordinea Consiliului Local Sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.