Hotărârea nr. 151/2018

Hotărârea nr. 151/06.07.2018 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Consiliului Local Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR5

HOTARARE

Plivind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018 al Consiliului Local Sector 5

Având in vedere Adresa Direcției de Impozite si Taxe Locale Sector 5 referitoare la previziunile privind incasarea veniturilor bugetului local al Sectorului 5 pe anul 2018 si Raportul de specialitate intocmit de Direcția Economica nr.59.263/20.06.20 I 8 precum si Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 ;

Luând in considerare raportul comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene si alte activitati economice;

Având in vedere Legea nr. 2 /20I8 privind aprobarea bugetului de stal pe anul 2018, Legea nr. 3/2018 privind aprobarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 20 I 8;

Având in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu completările si modificările ulterioare;

Având in vedere H.C.G.M.B. nr. 30/06.02.2003;

In temeiul art. 45 , alin(2), lit. a) si art. 81 alin (2) lit. d din Legea nr. 215/2001, privind Administrația Publica Locala republicata ;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aproba rectificarea bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2018, conform anexelor nr 1-58, 59.2, 60-64 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART 2. Se aproba rectificarea bugetului SC Amenajare Edilitara si Salubrizare SA pe anul 2018, conform anexelor nr.59-59.1,66.1, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART 3 . Se aproba rectificarea bugetului SC Economat SA pe anul 2018, conform anexelor nr.65-66, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART 4 Se aproba rectificarea bugetului instituțiilor publice finanțate integral din veniturii proprii (Invatamant Preuniversitar de stat) pe anul 2018 , conform anexelor nr. 67-74 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART 5 Se aproba rectificarea bugetului Centrului Cultural Ștefan lordache pe anul 2018, conform Anexelor nr. 75-77, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

.ART 6 Se aproba rectificarea bugetului Instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii (Admnistratia Piețelor Sector 5 ) pe anul 2018, conform Anexelor nr. 78-80 , care fac parte integranta din prezenta hotarare..

ART 7 Se aproba bugetul pentru Complexul Multifuncțional „Sf.Andrei” pe anul 2018, conform Anexelor nr. 81-83, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 8 Primarul Sectorului 5 prin aparatul de specialitate precum si instituțiile publice din subordinea Consiliului Local Sector 5 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Nr


2018


//    /    i \ A

\ *11

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA ELOREA ALEXANDRA C'RIsilNA


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR SECTOR,

PETRESCU ELENA LUMINIȚA