Hotărârea nr. 149/2018

Hotărârea nr. 149/06.07.2018 privind solicitarea acordării împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București, în vederea încheierii unui Acord de Cooperare între Sectorul 5 al Municipiului București, România și Municipiul II, Roma, Italia.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTORULUI 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București

Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37    Cod fiscal: 4433953

Fax: 021.314.49.90    021.311.04.65    E-mail: primaric@sector5.ro

HOTĂRÂRE

Privind solicitarea acordării împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București, în vederea încheierii unui Acord de Cooperare între Sectorul 5 al Municipiului București, România și Municipiul II, Roma, Italia

Consiliul Local Sector 5 al Municipiului București, ales in condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015, pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004, privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința extraordinară din data de 06.07.2018;

Având în vedere Raportul Comun de Specialitate nr. 63929/4.07.2018 al Direcției Generale de Transparență și Control - Direcția de Transparență Instituțională și al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” al Sectorului 5, precum și Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5;

Potrivit art. 121, alin. (1) și (2) din Constituția României;

Ținând cont de Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg pe 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, art. 10 alin. (1), (2) și (3);

Conform art. 7 alin. (2) din Codul Civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 35 alin (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, al art. 41 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele și al art. 4 din H.G. nr. 1040/2011, privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe;

Luând în considerare art. 14, art. 15 alin (1), (2), (3), (4) și (5), art. 16 alin. (1), (2), (3), (4), art. 45 alin. (2) lit. ”f”, art. 62 alin. (1) și art. 81 alin (2) lit. ”q” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă solicitarea acordării împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București, în vederea încheierii unui Acord dc Cooperare între Sectorul 5 al Municipiului București, România și Municipiul II, Roma, Italia.

Art. 2 -Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” al Sectorului 5, Direcția Generală de Transparență și Control - Direcția Generală de Transparență Instituțională și Direcția de Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ,


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CRISPA ALEXANDRA FLOREA

Nr.


/06.07.2018