Hotărârea nr. 145/2018

Hotărârea nr. 145/26.06.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5, nr. 65/10.04.2018.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 65 /10.04.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții "Construire sală multifuncțională de sport, reabilitare termică clădire și lucrări de reparații, amenajare curte și teren de sport la Școala Gimnazială Luceafărul”, din Str. Doina, nr. 1, sector 5, a

indicatorilor tehnico-economici și a devizului general aferent.

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 26.06.2018;

Având în vedere:

-    Raportul comun al Direcției Generale de Transparență și Control și al Direcției Generale Educație și Carieră, înregistrat sub nr. 60756/26.06.2018;

-    Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr.60757/26.06.201 8;

-    Raportul Comisiei Buget, finanțe, Taxe Locale și alte Activități Economice;

Ținând cont de prevederile ghidului specific al axei prioritare 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație și formare, inclusiv formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la niveul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului;

Luând în considerare art. 41 alin. (5) și art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

în baza H.C.G.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6;

în temeiul art. 45 afin. 1 și a art. 81 alin. 2, lit. j din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE:

Ari. 1 Se modifică anexele 2 și 3 ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 65 / 10.04.201 8, conform Anexelor 1 și 2 ale prezentei hotărâri.

Art. 2 Se modifică articolul 4 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 65 / 10.'04.2018. Acesta va avea următorul conținut:

”Art. 4 Finanțarea investițiilor se asigură de la bugetul local al Consiliului Local al Sectorului 5 al Municipiului București și din alte surse legal constituite.”

Art. 3 Celelate prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 65 / 10,04.2018 rămân neschimbate.

Art. 5 Primarul, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția Generală Economică, Direcția Generală Educație și Carieră, Școala Gimnazială Luceafărul vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr.


/26.06.20I8
A ALEXANDRA


Anexa 1 la H.C.L. Sector 5 nr. /fâ /26.06.2018

Indicatorii tehnico-cconomici pentru obiectivul de investiții „Construire sală multifuncțională de sport, reabilitare termică clădire și lucrări de reparații, amenajare curte și teren de sport la Școala Gimnazială Luceafărul”, din Str. Doina, nr. 1, sector 5

Conform devizului general estimativ pentru realizarea lucrărilor, întocmit de către proiectant, în baza 1IG 907/2016, valoarea totală a lucrărilor este de:

Total investiție    - 9,987,929.22 lei fara TVA (11,871,697.161ei TVA inclus)

Construcții - montaj    - 6,684,010.00 lei fara TVA (7,953,971.90 lei TVA inclus)

Durata de realizare a lucrărilor: 12 luni.

PROPUNERE EXTINDERE: CONSTRUCȚIE P+2E CU DESTINAȚIA DE SALA MULTIFUNCȚIONALĂ ȘI LABORATOAREDESTINAȚIA

MP

- S teren:

3.036

- S construit existent:

674

- S desfasurat existent:

2.022

- S construit propus:

400

- S desfasurat propus:

1.200

- S CONSTRUIT REZULTAT:

1.074

- S DESFASURAT REZULTAT:

3.222

- S TEREN ASFALTA I’:

1.472

Anexa 2 la H.C.L. Sector 5 nr. /fâ 726.06.2018

Deviz general pentru obiectivul de investiții „Construire sală multifuncțională de sport, reabilitare termică clădire și lucrări de reparații, amenajare curte și teren de sport la Școala Gimnazială Luceafărul”, din Str. Doina, nr. 1, sector 5

Nr. Crt

Obiectiv de Investiție

Valoare deviz general (TVA inclus)

1

„Construire sală multifuncțională de sport, reabilitare termică clădire și lucrări de reparații, amenajare curte și teren de sport la Școala Gimnazială

Luceafărul”

11,871,697.16 lei,

Din care C+M: 7,953,971.90 lei

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR SECTOR 5