Hotărârea nr. 144/2018

Hotărârea nr. 144/26.06.2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de investiții necesare pentru realizarea obiectivului social ”Baie Publica și Spălătorie Sociala”, aflat în subordinea DGASPC Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții necesare pentru realizarea „ Băii Publice și a Spălătoriei Sociale, aflate în subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 5

Consiliul Local Sector 5 al Municipiului București, ales in condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015, pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004, privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 26.06.2018;

Având in vedere Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5;

Ținând seama de raportul de specialitate al Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 5 înregistrat sub nr. 10636/25.06.2018 ;

Data fiind LI.C.L. Sector 5 nr. 85/27.04.2018 , privind aprobarea expertizei tehnice si a lucrărilor necesare pentru realizarea obiectivului social „Baie Publica si Spălătorie Sociala” aflat in subordinea D..G.A.S.P.C. Sector 5

Luând in considerare Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene si alte Activități Economice, Raportul Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea teritoriului și Domeniului Public si Patrimoniu, Fond Funciar și Raportul Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Societate Civilă;

In conformitate cu prevederile art.44 alin.(l) din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale , cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 9 din Fl.G. nr. 907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul- cadru al documentației tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții din fonduri publice;

In temeiul art.45 alin.(l) precum și al art.81 alin.2 lit. (i) și Iit. „n” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenii necesare pentru realizarea obiectivului social „Baie Publica și Spălătorie Sociala”, aflat in subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 5, situat in București, sector 5, str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 19, prevăzută în anexa la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia.

Art.2. Serviciul Evidența Acte Adminsitrative-Direcția de Asistență Tehnică și Juridică și D.G.A.S.P.C. sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR SECTOR 5,

PETRESCU ELENA LUMINIȚA

ANEXA LA H.C.L. SECTOR 5 Nr./^ /26.O6.2Q18

Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții necesare pentru realizarea obiectivului social „Baie Publică și Spălătorie Sociala”, aflat in subordinca D.G.A.S.P.C. Sector 5, situate in București, Sector 5, str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 19 lvȚ,S>-,/ pg.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CRISTINA ALEXANDRA FLOREA

99


AMENAJĂRI INTERIOARE SI


SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU

9

BAIE PUBLICĂ SI SPĂLĂTORIE

9

SOCIALĂ

BUCUREȘTI, SECTOR 5”

D.A.L.I.

DOBRESCU LAURA-ANDREEA BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

B.I.A. DOBRESCU LAURA-ANDREEA


AMENAJĂRI INTERIOARE Șl SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICĂ SI SPĂLĂTORIE SnCIAI Ă. BUCUREȘTI. SECTOR 5. BUCUREȘTI


D.A.L.I.


. Piok&aK

puzurbanism

Zi MftrîfPcarlriJAuîi •tipurile * .    •


& Cootmtaat*

• forma


sonrcsE


•    • •distribuție' g tezâbiiitate


fcs/u»    V|

industriale    B

1 utiznr ț

sau


•Jleruw


nesjasj • șutii»


LV7 larga

~ OFERI


„AMENAJARI INTERIOARE Șl SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRUBAIE PUBLICĂ Șl SPĂLĂTORIE CIALĂBUCURESTI, SECTOR 5


amumu

ri interioare ‘an i-a

l_pdat* “    ..........în UI -1


ii-specl» 1 1 .... din


Stufll

IRocuin


cadact/e

Mi»k


apcrtoi


BENEFICIAR: DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENTA SOCIALĂȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5 FAZA: D.Ă.L.I.


113

I


PINE

kjhtMita


PROIECT NR.: 375 / 2018-Pagina 11

Dobrescu Laura Andreea Birou Individual de Arhitectura

Tel mobil: 0769.381.708 e-mail: office@arhitectura-urbanism.com.ro Web: www.arbitectura-urbanism.com.ro


AMENAJĂRI INTERIOARE SI SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICĂ Șl SPĂLĂTORIE SOCIALĂ, BUCUREȘTI, SECTOR 5, BUCUREȘTI


LISTA CU SEMNĂTURI


1.1.    Denumirea obiectivului de investiții

AMENAJĂRI INTERIOARE Șl SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICĂ Șl SPĂLĂTORIE SOCIALĂ BUCUREȘTI, SECTOR 5

1.2.    Ordonator principat de credite/investitor PRIMĂRIA SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

1.3.    Ordonator de credite (secundar/terțiar)

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5 BUCUREȘTI

1.4.    Beneficiarul investiției

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5 BUCUREȘTI

1.5.    Elaboratorul studiului

B.I.A. DOBRESCU LAURA-ANDREEA cu sediul in str. Mihail Sebastian nr. 116 bl. 1, sc. 1 et. 7 ap. 45, sect 5 București.

1.6.    Proiect nr.\ 375 12018


1.7. Referințe contract: Prestator/Proiectant general

Achizitor/Beneficiar


B.I.A. DOBRESCU LAURA-ANDREEA DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5 BUCUREȘTI


1.8. Colectiv de elaborare

Proiectant general B.I.A. DOBRESCU LAURA-ANDREEA

arh.urb. DOBRESCU LAURA - ANDREEA


Arhitectură


Instalații

Ing.lULIAN CRISTEA


Prezenta documentație a fost elaborată în conformitate cu H.G.elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții de finanțare din fonduri publice.


--—--Pagina | 2

Dobrescu Laura Andreea Birou Individual de Arhitectura

Tel mobil: 0769.381.708 e-mail: office@arhitectura-urbanism.com.ro Web: www.arhitectura-urbanlsm.com.roDOBRESCU LAURA-ANDREEA


AMENAJĂRI INTERIOARE SI SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICĂ Șl SPĂLĂTORIE SOCIALĂ, BUCUREȘTI, SECTOR 5, BUCUREȘTI

BORDEROU

CAPITOLUL A: Piese scrise

1.    INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

1.1.    Denumirea obiectivului    de    investiții;

1.2.    Ordonator principal de    credite/investitor;

1.3.    Ordonator de credite (secundar/terțiar);

1.4.    Beneficiarul investiției;

1.5.    Elaboratorul D.A.L.I.

2.    SITUAȚIA EXISTENTĂ Șl NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI/PROIECTULUI DE INVESTIȚII

2.1.    Concluziile studiului (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiții și scenariile/opțiunile tehnico-economice identificate și propuse spre analiză;

2.2.    Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare;

2.3.    Analiza situației existente și identificarea deficiențelor;

2.4.    Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții;

2.5.    Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice.

3.    IDENTIFICAREA, PROPUNEREA Șl PREZENTAREA    A MINIMUM DOUĂ
SCENARII/OPȚIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

3.1. Particularități ale amplasamentului:

a)    descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietății sau titlul de proprietate, servituți, drept de preempțiune, zonă de utilitate publică, informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz);

b)    relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

c)    orientări propuse față de punctele cardinale și față de punctele de interes naturale sau construite;

d)    surse de poluare existente în zonă;

e)    date climatice și particularități de relief;

f)    existența unor:

-    rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;

-    posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate sau de protecție;

-    terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională;

-Pagina |3

Dobrescu Laura Andreea Birou Individual de Arhitectura

Tel mobil: 0769.381.708 e-mail: office@arhitectura-urbanism.com.ro

p-*    B.I.A. DOBRESCU LAURA-ANDREEA AMENAJĂRI INTERIOARE Șl SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICĂ

/p    Șl SPĂLĂTORIE SOCIALĂ, BUCUREȘTI, SECTOR 5, BUCUREȘTI

TNA Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament, extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare, cuprinzând:

(i)    date privind zonarea seismică;

(ii)    date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convențională și nivelul maxim al apelor freatice;

(iii)    date geologice generale;

(iv)    date geotehnice obținute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fișe complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare și consolidări, hărți de zonare geotehnică, arhive accesibile, după caz;

(v)    încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare;

(vi)    caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunțate bibliografic.

3.2.    Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic:

-    caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții;

-    varianta constructivă de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia;

-    echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse.

3.3.    Costurile estimative ale investiției:

-    costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiții, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare, ori a unor standarde de cost pentru investiții similare corelativ cu caracteristicile tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiții;

-    costurile estimative de operare pe durata normată de viață/de amortizare a investiției publice.

3.4.    Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/ sau ale auditului energetic, precum si ale studiului arhitecturalo- istoric in cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric si al imobilelor aflate in zonele de protecție ale monumentelor istorice sau in zonele construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum si cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasari diferențiate, cele rezultate din lipsa de intretinere a construcției, concepția structurala inițiala greșita sau alte cauze identificate prin expertiza tehnica.

3.5.    Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, după caz:

-    studiu topografic;

-    studiu geotehnic și/sau studii de analiză și de stabilitate a terenului;- studiu hidrologic, hidrogeologic;

-    studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice;

-    studiu de trafic și studiu de circulație;

-    raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiții ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică;

-    studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiții care se referă la amenajări spații verzi și peisajere;

-    studiu privind valoarea resursei culturale;

-    studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției.

3.6.    Grafice orientative de realizare a investiției.

-Pagina 14

Dobrescu Laura Andreea Birou Individual de Arhitectura

Tel mobil: 0769.381.708    )

e-mail: office@arhitectura-urban ism.com.ro Web: www.arhitectura-urbanism.com.ro

F'’/z    B.i.A. D0BRESCU LAURA-ANDREEA AMENAJĂRI INTERIOARE Șl SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICĂ

V//U ■    SI SPĂLĂTORIE SOCIALĂ, BUCUREȘTI, SECTOR 5, BUCUREȘTI

TNA X9 ANALIZA FIECĂRUI/ FIECĂREI SCENARIU/ OPȚIUNI TEHNICO-ECONOMIC(E) PROPUS(E)

4.1.    Concluziile expertizei tehnice si ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnostigare. Soluțiile tehnice si masurile propuse de către expertul tehnic si al auditorului energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții.

4.2.    Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință

4.3.    Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția

4.4.    Situația utilităților și analiza de consum:

-    necesarul de utilități și de relocare/protejare, după caz;

-    soluții pentru asigurarea utilităților necesare.

4.5.    Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții;

a)    impactul social și cultural, egalitatea de șanse;

b)    estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;

c)    impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz;

d)    impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și antropic în care acesta se integrează, după caz.

4.6.    Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate, sustenabilitatea financiară.

4.7.    Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate.

4.8.    Analiza de senzitivitate.

4.9.    Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

5. SCENARIUL/OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) OPTIM(Ă), RECOMANDAT(Ă)

5.1.    Comparația scenariilor/opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor.

5.2.    Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e).

5.3.    Descrierea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e) privind:

a)    obținerea și amenajarea terenului;

b)    asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului;

c)    soluția tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, a principalelor lucrări pentru investiția de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic și de performanță ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuși;

d)    probe tehnologice și teste.

5.4.    Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

-Pagina | 5

Dobrescu Laura Andreea Birou Individual de Arhitectura

Tel mobil: 0769.381.708    .

e-mail: office@arhitectura-urbanism.com.ro Web: www.arhitectura-urbanism.com.ro

B.I.A. DOBRESCU LAURA-ANDREEA AMENAJĂRI INTERIOARE Șl SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICĂ Uz Zu    Șl SPĂLĂTORIE SOCIALĂ, BUCUREȘTI, SECTOR 5, BUCUREȘTI

TNA AByTndicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

c)    indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

d)    durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

5.5.    Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice.

5.6.    Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

6.    URBANISM, ACORDURI Șl AVIZE CONFORME

6.1.    Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire;

6.2.    Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege;

6.3.    Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentația tehnico-economică;

6.4.    Avize conforme privind asigurarea utilităților;

6.5.    Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

6.6.    Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice.

7.    IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI

7.1.    Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției;

7.2.    Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiții (în luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare;

7.3.    Strategia de exploatare/operare și întreținere: etape, metode și resurse necesare;

7.4.    Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale.

8.    CONCLUZII Șl RECOMANDĂRI

-—Pagina | 6

Dobrescu Laura Andreea Birou Individual de Arhitectura

Tel mobil: 0769.381.708

e-mail: office@arhitectura-urbanism.com.ro i

AMENAJĂRI INTERIOARE SI SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICĂ Șl SPĂLĂTORIE SOCIALĂ, BUCUREȘTI, SECTOR 5, BUCUREȘTI

CAPITOLUL A: Piese scrise


-Pagina |7

Dobrescu Laura Andreea Birou Individual de Arhitectura

Tel mobil: 0769.381.708 e-mail: office@arhitectura-urbanism.com.ro Web: www.arhitectura-urbanism.com.ro

AMENAJĂRI INTERIOARE Șl SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICĂ Șl SPĂLĂTORIE SOCIALĂ, BUCUREȘTI, SECTOR 5, BUCUREȘTI

1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

1.1.    Denumirea obiectivului de investiții

AMENAJĂRI INTERIOARE Șl SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICĂ Șl SPĂLĂTORIE SOCIALĂ BUCUREȘTI, SECTOR 5

1.2.    Ordonator principal de credite/investitor

PRIMĂRIA SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

1.3.    Ordonator de credite (secundar/terțiar)

DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5

1.4.    Beneficiarul investiției

DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5

1.5.    Elaboratorul studiului

B.I.A. DOBRESCU LAURA-ANDREEA cu sediul in str. Mihail Sebastian nr. 116 bl. 1, sc. 1 et. 7 ap. 45, sect 5 București.

2. SITUAȚIA EXISTENTA Șl NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI/PROIECTULUI DE INVESTIȚII

2.1.    Analiza situației existente și identificarea deficientelor;

Spațiul situat la subsol si parter, in suprafața de 462,63 mp, apartinand blocului 19 este propretatea Statului Roman si dat in administrare Consiliului Local Sector 5 conform HCGMB nr. 289/29.09.2016, iar prin HGCMB nr. 155/27.04.2017 prin care se aproba de către CGMB folosirea spatiilor cu alta destinație decât locuința in suprafața de 462,63 mp, situate in blocul 19, in spatii pentru infiintarea de servicii de asistenta sociala de către DIRECȚIA GENERALA de ASISTENTA SOCIALA si PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5.

Prin tema de proiect se propun amenajari interioare si schimbarea destinației pentru baie publica si spălătorie sociala.

2.2.    Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare;

Obiectul prezentei documentații se constituie cu scopul amenajării interioare si schimbarea destinației pentru baie publica si spălătorie sociala la adresa: Calea Ferentari, nr. 72, Bloc 19, Sector 5, Municipiu București.

Conform PUG Municipiul București spațiul propus spre amenajari interioare se afla in subzona M3-subzona mixta cu clădiri avand regim de construire continuu sau discontinuu si inaltimi maxime de P+4 niveluri.

Spațiul propus pentru amenajari interioar la Parter si Subsol este proprietatea statului Roman si dat in administrare Consiliului Local Sector 5 conform HCGMB 115/27.04.2017 prin care se aproba de către CGMB folosirea spatiilor cu alta destinație decât locuința, situata in adresa de mai sus menționata; cu scopul infiintarii

-Pagina |8

Dobrescu Laura Andreea Birou Individual de Arhitectura

Tel mobil: 0769.381.708 e e-mail: office@arhitectura-urbanism.com.ro Web: www.arhitectura-urbanism.com.ro

B.I.A. DOBRESCU LAURA-ANDREEA    AMENAJĂRI INTERIOARE Șl SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICĂ

Șl SPĂLĂTORIE SOCIALĂ, BUCUREȘTI, SECTOR 5, BUCUREȘTI aWe'ffiâF sociale de către Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5, intabulat in CF nr, 225044-CI-U21 conform incheierii nr. 44870 din 16.11.2016 la Oficiul de Cadastru si Imobiliare București Sector 5.

Legislația națională și europeană

•    Legea nr. 10/1995, lege privind calitatea în construcții, modificata cu Legea nr. 123/2007 si cu Legea 177/2015;

•    Legea nr 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,cu completările si modificările ulterioare;

•    Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale - republicată, cu modificările și completările ulterioare;

•    Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;

•    Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări prin Legea nr. 56/2016;

•    Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programuluinaționaldedezvoltareruralăcofinanțatedinFondulEuropeanAgricolpentruDezvoltareRurală șidelabugetuldestat.cumodificărileșicompletărileulterioare;

•    Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică;

•    Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și Sănătate publică;

•    Ordinul nr. 111/2008 privind aprobarea Normei sanitar veterinare și pentru siguranța alimentelor;

•    Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

•    Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

•    Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

2.3. Analiza situației existente și identificarea deficiențelor;

Amplasament:

- Proprietate a Statului Roman, dat in administrare Consilului Local Sector 5 pentru infiintarea de servicii de asistenta sociala de către Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5 se dorește inceperea lucrărilor de amenajari interioare si schimbarea de destinație pentru bai publice si spălătorie sociala la adresa menționata mai sus.

Acesta se invecineaza astfel:

N - Calea Ferentari, nr. 72, Bloc 19, Sector 5, Municipiu București

S - Calea Ferentari, nr. 76, Bloc 19, Sector 5, Municipiu București

V - Spațiu verde amenajat

E - Calea Ferentari

Accesul se face din Calea Ferentari.

Prezentarea situației existente și identificarea deficiențelor:

în prezent, în cartierul Ferentari se regăsesc zone ghetoizate, insalubre, cu locuințe fără un statut juridic

-Pagina |9

Dobrescu Laura Andreea Birou Individual de Arhitectura

Tel mobil: 0769.381.708 e-mail: office@arhitectura-urbanism.com.ro ' Web: www.arhitectura-urbanism.com.ro

’r» K»    B.I.A. DOBRESCU LAURA-ANDREEA AMENAJĂRI INTERIOARE Șl SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICĂ

V/ fC    Șl SPĂLĂTORIE SOCIALĂ, BUCUREȘTI, SECTOR 5, BUCUREȘTI

cfâTcd'focatari instalați fără acte de proprietate. Totodată, sunt zone cu un grad crescut de infracționalitate, în

care locuiesc persoane fără acte de identitate ce nu pot fi monitorizate de organele judiciare.

Oportunitatea unui asemenea proiect, precum Baie Publică și Spălătorie Socială, derivă din nevoia de

igienă personală a unei comunități defavorizate, cu un grad smenificativ de deprivare materială și socială, cum este cea constituită din persoane și familii fără venituri, cu venituri foarte mici sau instabile, persoane fără adăpost; care se află pe raza Sectorului 5 al Capitalei și în special în cartierul Ferentari. Astfel, având în vedere numărul mare și amploarea deficiențelor existente în comunitate, intenția Primăriei Sectorului 5 București de a crește calitatea vieții locuitorilor se poate concretiza prin programe structurale cu finanțare nerambursabilă cât și din resurse proprii.

Proiectul "AMENAJĂRI INTERIOARE Șl SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICĂ Șl SPĂLĂTORIE SOCIALĂ” este necesar deoarece:

•    Baia Publica Sociala este un serviciu de asistenta sociala al cărui scop este realizarea măsurilor de asistență socială la nivel local, pentru a răspunde nevoilor individuale, familiale și de grup, în vederea păstrării unei stări de igiena personala optime în rândul populației defavorizate (adulti si copii) care au domiciliul pe raza sectorului 5, conștientizarea de către beneficiari a necesității menținerii unei igiene adecvate si prevenirea marginalizarii si excluziunii sociale, stimularea interesului pentru propria persoana si o viata curata. Scopul final al acestui serviciu este promovarea incluziunii sociale in scopul creșterii calitatii vieții, creșterea stimei si increderii in sine, crearea unor deprinderi de igiena personala si a unor standarde de viata mai ridicate. Aceasta zona este destinata oamenilor străzii sau persoanelor sarace care nu dețin un spațiu unde sa poata face un dus. Acestora li se va oferi posibilitatea sa vina in spațiul amenajat, sa faca un dus si intre timp sa dea la spalat hainele in spalatoria sociala.

•    Spalatoria sociala este un serviciu de asistenta sociala organizat si administrat de către Direcția Generală de Asistentă Socială si Protecția Copilului Sector 5 creat pentru a răspunde nevoilor individuale, familiale și de grup, cu scopul păstrării unei stări de curățenie optime în rândul beneficiarilor eligibili. Grupul tinta al acestui proiect il constituie persoanele asistate social, persoanele vârstnice neajutorate, persoanele fără adapost, persoanele cu venituri mici/ fără venituri, șomeri, familii sarace care nu au mașini de spălat, familii/ persoane nevoiașe care nu au apă curentă, familii/ persoane care locuiesc în zonele unde nu există racordare la sistemul de termoficare sau sunt debranșate de la rețeaua de distribuire a apei, si au domiciliul sau reședința pe raza sectorului 5. Aceasta zona va fi dotata cu mașini de spalat si uscatoare casnice. Aici va putea veni oricine din zona sa dea la spalat haine, lenjerie, etc.

2.4. Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lunci privind evoluția cererii, in scopul justificării necesității obiectivului de investiții;

Proiectul "AMENAJĂRI INTERIOARE SI SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICĂ SI ’ ’ ’

SPĂLĂTORIE SOCIALĂ” este necesar având în vedere și următoarele aspecte:

1. Susține incluziunea socială, integrarea și șansele egale.

Activitățile de culturalizare au o contribuție importantă la coeziunea economică și socială, precum și la formarea unei societăți mai bine integrate. în acest sens, este necesară abordarea necesităților specifice și a situației grupurilor insuficient de bine reprezentate, iar rolul special pe care igiena îl poate avea pentru persoanele ce aparțin unor categorii defavorizate este luat în considerare.

2.Conduce la o dezvoltare durabilă a sectorului 5.

Este importantă promovarea unei gestionări ecologice raționale, capabilă să abordeze, printre altele, problemele legate DE ecologie, de emisiile de gaze cu efect de seră, eficiență energetică, depozitarea deșeurilor și tratarea solului și a apei.

-Pagina |10

Dobrescu Laura Andreea Birou Individual de Arhitectura

Tel mobil: 0769.381.708 e-mai I: office@arhitectura-urbanism. com.ro Web: www.arhitectura-urbanism.com.ro

B.I.A. DOBRESCU LAURA-ANDREEA AMENAJĂRI INTERIOARE Șl SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICĂ Șl SPĂLĂTORIE SOCIALĂ, BUCUREȘTI, SECTOR 5, BUCUREȘTI

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice.

în sectorul 5 nu exista o baie publica si o spălătorie sociala corespunzător. Se propune reabilitarea, modernizarea si dotarea cu echipamemtele necesare desfasurarea in condiții optime a activitatilor specific.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: crearea unui serviciu de asistenta sociala al cărui scop este realizarea măsurilor de asistență socială la nivel local, pentru a răspunde nevoilor individuale, familiale și de grup, în vederea păstrării unei stări de igiena personala optime în rândul populației defavorizate (adulti si copii) care au domiciliul pe raza sectorului 5.

Obiectivele generale se regăsesc în creșterea calității vieții și dezvoltarea durabilă pe termen lung a comunității, prin:

•    Promovarea unei bune sănătăți publice în mod echitabil și îmbunătățirea protecției împotriva amenințărilor asupra sănătății.

•    Crearea unei societăți a includerii sociale prin luarea în considerare a solidarității între și în cadrul generațiilor, a asigura securitatea și a crește calitatea vieții cetățenilor ca o preconditie pentru păstrarea bunăstării individuale.

•    Promovarea activă a dezvoltării durabile pe scară largă, asigurând că politicile interne și externe ale UE sunt în acord cu dezvoltarea durabilă și angajamentele internaționale ale acesteia.

3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA Șl PREZENTAREA SCENARIULUI/OPȚIUNII TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII.

3.1. Particularități ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan, regim juridic ■ natura proprietății sau titlul de proprietate, servituți, drept de preempțiune, zonă de utilitate publică, informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz);

Suprafață construită parter și subsol S = 462,63 mp Clasa de importanță II

Categoria de importanță C - Construcții de importanță normală

Descrierea construcției existente

Spațiul propus pentru amenajari interioare se află la Parterul Blocului aflat pe Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, București, in suprafața de 258.77mp și este proprietatea statului Roman dat in administrarea Consiliului Local Sector 5 conform HCGMB 115/27.04.2017 prin care se aproba de către CGMB folosirea spatiilor cu alta destinație decât locuința, situata in adresa de mai sus menționata; cu scopul infiintarii asistentei sociale de către Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5, intabulat in CF nr. 225044-CI-U21 conform incheierii nr. 44870 din 16.11.2016 la Oficiul de Cadastru si Imobiliare București Sector 5.

Pe un spațiu la PARTERUL blocului de locuințe, spațiu in suprafața de 258.77mp, se propun amenajari interioare si schimbarea destinației pentru baie publica si spălătorie sociala la adresa de mai sus menționata. Sub spațiul de la parter unde se propune amenajarea se afla un subsol parțial pe (tronsonul 2) in suprafața de 176.86mp care nu se va folosi, aici urmând a se face doar o igienizare si schimbarea instalațiilor de canalizare si pluviale degradate. Accesul către subsol va fi blocat cu pereți de gips carton.

Construcția in care se propune spațiu spre amenajari interioare se incadreaza in categoria de importanta ‘C’, clasa de importanta normala, grad de rezistenta la foc II conform normativului P100-1/2013.

-Pagina 111

Dobrescu Laura Andreea Birou individual de Arhitectura

Tel mobil: 0769.381.708 e-mail: office@arhitectura-urbanism.com.ro Web: www.arhitectura-urbanism.com.ro

ZA    B.I.A. DOBRESCU LAURA-ANDREEA AMENAJĂRI INTERIOARE SI SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICĂ

ț,/ /țz ~    Șl SPĂLĂTORIE SOCIALĂ, BUCUREȘTI, SECTOR5, BUCUREȘTI

TNA 431?patiul propus spre amenajare se afla la parterul unei construcții de locuințe colective cu regim de inaltime de P+3 E unde locuințele se afla la etajul 1 si etajele curente.

Sub spațiul de la parter unde se propune amenajarea se afla un subsol parțial pe (tronsonul 2) pentru care se va interveni doar la nivel de igienizare si inlocuirea instalației de canalizare si ape pluviale deteriorate, conform Propunerilor de soluții de intervenție (capitolul IX din expertiza tehnica nr.473-1 /2017). Deasemenea, se vor reface instalațiile de ape pluviale si canalizare pe zona de parter, pe porțiunea care traversează spațiul ce urmeaza a fi amenajat.

Structura clădirii existente este realizata din beton armat cu cadre rectangulare si inchideri perimetrale cu zidărie din cărămidă de tip Porotherm 25 cm. La fiecare din intersecțiile pereților exteriori, se găsesc amplasați stâlpi care permit ca zidaria sa reazeme pe grinzi.

b)    relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

Accesul în spațiu de la parter se face pe latura de est, din Calea Ferentari.

c)    orientări propuse față de punctele cardinale și față de punctele de interes naturale sau construite;

Imobilul are următoarele vecinătăți:

-    la Nord - imobil locuințe colective, Bloc nr. 19;

-    la Est - Calea Ferentari;

-    la Sud - imobil locuințe colective Bloc nr. 76,

-    la Vest - spațiu verde, curte interioara.

d)    surse de poluare existente în zonă;

în zonă nu au fost identificate surse de poluare;

e)    date climatice și particularități de relief;

Amplasamentul se afla intr-o zona de clima continentala, caracterizata de veri uscate si călduroase si de ierni friguroase. Datorita poziției sale in Campia României, in timpul iernii pot fi vânturi aspre. Temperaturile din timpul iernii ajung sub 0°C, chiar daca rar scad sub -10°C. Vara, temperatura medie este de 23°C (media pentru lunile iulie si august), cu toate ca uneori temperatura ajunge la 35-40°C in mijlocul verii in centrul orașului. Media precipitațiilor si a umidității in timpul verii este scăzută, dar ocazional apar furtuni violente. In timpul verii si toamnei, temperaturile variaza intre 18-22°C, iar precipitațiile in aceasta perioada tind sa creasca, fiind perioade mai frecvente, dar blânde de ploi.

f)    existența unor:

-    rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate: nu este cazul;

-    posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate sau de protecție: - nu este cazul;

-    terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională: - nu este cazul;

g)    caracteristici geofizice ale terenului din amplasament, extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare, cuprinzând:

❖ date privind zonarea seismică;

Conform „Codului de proiectare seismica - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri” P100-1/2013, amplasamentul cercetat se gaseste in zona de hazard seismic caracterizata prin ag=0.30. ag reprezintă

-Pagina 112

Dobrescu Laura Andreea Birou Individual de Arhitectura

Tel mobil: 0769.381.708 e-mall: office@arhitectura-urbanism.com.ro Web: www.arhitectura-urbanism.com.ro

F* /Z    B-IA- DOBRESCU LAURA-ANDREEA    AMENAJĂRI INTERIOARE Șl SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICĂ

U/ / u    Șl SPĂLĂTORIE SOCIALĂ, BUCUREȘTI, SECTOR 5, BUCUREȘTI

atWÎWa terenului pentru proiectare determinata pentru intervalul mediu de recurenta de referința (IMR) de 225 ani si o probabilitate de depășire de 20 % in 50 ani. Aceasta valoare se folosește penrtu calculul structurilor la starea limita ultima. Perioada de control (de colt) a spectrului de răspuns este Tc=1.6.

Conform STAS 6054-77, adancimea maxima de inghet este de 0,90 metri, iar frecventa medie a zilelor de inghet cu T<0° ese de 97.7 zile/an.

❖ date geotehnice obținute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fișe complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare și consolidări, hărți de zonare geotehnică, arhive accesibile, după caz;

- nu este cazul;

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional - arhitectural și tehnologic:

-    caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții;

Prezenta documentație are ca obiect proiectul AMENAJĂRI INTERIOARE SI SCHIMBAREA

DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICĂ SI SPĂLĂTORIE SOCIALĂ dinimobilul situat in Calea Ferentari nr.

5    J

72, Bloc 19, București, sector 5.

Prin tema de proiect se propun amenajari interioare si schimbarea destinației pentru baie publica si spălătorie sociala.

Asigurarea utilităților:

•    INSTALAȚIA ELECTRICA: - prin racord de la rețeaua existenta in zona.

•    INSTALAȚIA DE ÎNCĂLZIRE: pentru incalzirea fiecărui spațiu a fost adoptata măsură realizării unei instalații de incalzire cu radiatoare alimentarea cu agent termic a acestora facandu-se de la rețeaua publica de alimentare cu energie termica

•    INSTALAȚII SANITARE : prin racord de la rețeaua existenta in zona.

•    CANALIZAREA APELOR UZATE INTERIOARE: racordata la rețeaua existenta

•    ALIMENTAREA CU GAZ: prin racord de la rețeaua existenta in zona.

•    EVACUAREA GUNOIULUI MENAJER: - se va realiza conform contractului cu firma de salubritate specializata.

-    varianta constructivă de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia;

în cadrul D.A.L.I, s-au analizat două scenarii de abordare a proiectului-AMENAJĂRI INTERIOARE SI

SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICĂ Șl SPĂLĂTORIE SOCIALĂ, privind lucrările de intervenție la imobilu existent.

Prin natura funcțiunii sale, baia publică și spălătoria socială trebuie să fie un mediu propice desfășurării activităților specifice.

Se interzice folosirea materialelor de finisaj care, prin alcătuirea lor sau prin modul de punere în opera, pot favoriza dezvoltarea de organisme parazite sau a substanțelor nocive.

Finisajele propuse vor fi:

Pardoseli :

-    pardoseala din beton armat.

-    pardoselile se vor executa din pardoseala PVC, plinta PVC pe zona de bai publice si in zona de recepție a spălătoriei sociale ; gresie in restul zonei de spălătorie sociala.

Pereți :

-    compartimentare din placi din gips carton si zidărie.

Tamplarie :

■ Pe zona parterului, in spațiul care urmeaza a fi amenajat, se va păstră tamplaria de la fațada principala care se afla in stare foarte buna, si se va inlocui tamplaria de metal si de lemn degradata de pe fațadele

-Pagina 113

Dobrescu Laura Andreea Birou Individual de Arhitectura

Tel mobil: 0769.381.708

e-mail: office@arhltectura-urbanism.com.ro / Web: www.arhitectura-urbanism.com.ro

aA K* /Z ’ B-LA. DOBRESCU LAURA-ANDREEA    AMENAJĂRI INTERIOARE Șl SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICĂ

LZ fD    Șl SPĂLĂTORIE SOCIALĂ, BUCUREȘTI, SECTOR 5, BUCUREȘTI

pî&feiWe asa cum este specificat in cap. IXPropuneri de soluții de intervenție din expertiza tehnica nr.473-1/2017.

Termosistem:

■ Se propun lucrări de izolare termica la parter pentru 3 laturi a pereților exteriori al clădirii

Refacerea acoperișului.

3.2.    a) Natura proprietății sau titlui asupra construcției existente, inclusiv servituti, drept de preemtiune.

Spațiul propus pentru amenajari interioare este proprietatea statului Roman si dat in administrare

Consiliului Local Sector 5 conform HCGMB 115/27.04.2017 prin care se aproba de către CGMB folosirea spatiilor cu alta destinație decât locuința, situata in adresa de mai sus menționata; cu scopul infiintarii asistentei sociale de către Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5, intabulat in CF nr. 225044-CI-U21 conform incheierii nr. 44870 din 16.11.2016 la Oficiul de Cadastru si Imobiliare București Sector 5.

3.2.    b) Destinația construcției existente

PARTERUL blocului de locuințe este un spațiu in suprafața de 258.77mp. Sub spațiul de la parter unde se propune amenajarea, se afla un subsol parțial pe tronsonul 2, in suprafața de 176.86mp. Cele doua spatii in prezent sunt nefolosite si au avut ca destinație inițiala destinația de spatii comerciale, acestea aflandu-se la parterul, respectiv subsolul unei clădiri cu destinația de locuințe colective.

Tronson 1 - are subsol cu inatimea de 280cm iar parterul are inaltimea de 4.40m. La parter este prevăzut spațiu comercial iar la etajele superioare sunt locuințe colective. In spațiul comercial, la care se dorește a se realiza amenajari s-a identificat 4 deschideri (3 de 3.5m si unul de 5m in zona casei scării) si 2 travei (una de 3.5m si una de 4.75m).

Tronson 2 - are subsol cu inatimea de 280cm iar parterul are inaltimea de 4.40m. La parter este prevăzut spațiu comercial. In spațiul comercial, la care se dorește a se realiza amenajari s-a identificat 6 deschideri (2 de 2.5m, 3 de 2.25 si una de 3.00m) si 2 travei (1 de 7.75m si una variabila de 2.00-3.65m).

3.2.    c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție.

Imobilul situat in Mun. București, Calea Ferentari, nr. 72, bl. 19, sector 5, este un imobil format din 2 tronsoane, prevăzute cu rosturi de tasare/dilatare avand regimul de inaltime S+P+3E - tronson 1 si S+P -tronson 2. Clădirea a fost construita in anul 1949. Suprafața care se amenajeaza are nr cadastral 225044-C1-U21.

3.2.    d) suprafața construita desfasurata

Supr. Util. PARTER = 258.77mp - spațiul care urmeaza a fi amenajat

Supr. Util Subsol = 176.86 m

3.2.    e) Valoarea de inventară construcției

Valoare de inventar a construcției este: 796800 lei

3.3. Costurile estimative ale investiției:

- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiții, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare, ori a unor standarde de cost pentru investiții similare corelativ cu caracteristicile tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiții;

-Pagina 114

Dobrescu Laura Andreea Birou Individual de Arhitectura

Tel mobil: 0769.381.708 e-mail: office@arhitectura-urbanism.com.ro / Web: www.arhitectura-urbanism.com.rn


DOBRESCU LAURA-ANDREEA


AMENAJĂRI INTERIOARE SI SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICĂ Șl SPĂLĂTORIE SOCIALĂ, BUCUREȘTI, SECTOR 5, BUCUREȘTI

PROIECTANT:    B.I.A. DOBRESCU LAURA ANDREEA
BENEFICIAR:    DGASPC SECTOR 5
DEVIZ GENERAL
AMENAJARI INTERIOARE SI SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICA SI SPĂLĂTORIE, CALEA FERENTARI, NR.72,BLOC 19 SECTOR 5 SUBSOL SI PARTER
D.A.L.I. HG 907/2016

0,19

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de lucrări

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

5

6

Cap. 1: Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2.

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3.

Amenajare pt. protecția mediului si aducerea terenului la forma inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

Cap. 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

165,716.70

31,486.17

197,202.87

TOTAL CAPITOL 2

165,716.70

31,486.17

197,202.87

Cap. 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii

0.00

0.00

0.00

3,1,1, Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3,1,2, Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3,1,3, Alte studii specifice-studiu hidrogeologic

0.00

0.00

0.00

3,2,

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

8,000.00

1,520.00

9,520.00

3,3,

Expertizare tehnica

22,774.03

4,327.07

27,101.10

3,4,

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

5,000.00

950.00

5,950.00

3,5,

Proiectare

25,440.00

4,833.60

30,273.60

3,5,1, Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3,5,2, Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3,5,3, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

10,200.00

1,938.00

12,138.00

3,5,4, Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

1,260.00

239.40

1,499.40

3,5,5, Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3,5,6, Proiect tehnic si detalii de execuție

13,980.00

2,656.20

16,636.20

3,6,

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3,7,

Consultanta

0.00

0.00

0.00

-Pagina |15

Dobrescu Laura Andreea Birou Individual de Arhitectura

Tel mobil: 0769.381.708 e-mail: office@arhitectura-urbanism.com.ro Web: www.arhitectura-urbanism.com.ro


AMENAJĂRI INTERIOARE Șl SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICĂ Șl SPĂLĂTORIE SOCIALĂ, BUCUREȘTI, SECTOR 5, BUCUREȘTI


3,7,1, Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții


3,7,2, Auditul financiar


3,8,


Asistenta tehnica


3,8,1, Asistenta tehnica din partea proiectantului


3,8,1,1, pe perioada de execuție a lucrărilor


3,8,1,2, pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție , avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții


3,8,2, Dirigentie de șantier


TOTAL CAPITOL 3


Cap. 4: Cheltuieli pentru investita de baza


o.oo


o.oo


10,530.00


o.oo


o.oo


o.oo


10,530.00


71,744.03


o.oo


o.oo


2,000.70


o.oo


o.oo


o.oo


2,000.70


13,631.37


o.oo


o.oo


12,530.70


o.oo


0.00


o.oo


12,530.70


85,375.40


4.1.


4,2,


4.3.


4.4.


4.5.


4.6.


5.1.


5.2.


5.3.


5,4,


6.1.


6.2.


Construcții si instalații


Montaj utilaje,echipamente tehnologice si funcționale


Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj


Utilaje .echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport


Dotări


Active necorporale


TOTAL CAPITOL 4


Cap. 5: Alte cheltuieli


Organizare șantier


5,1,1, lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier


5,1,2,Cheltuieli conexe organizării șantierului


Comisioane, cote, taxe, costul creditului


5,2,1, Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare


5,2,2, Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții


5,2,3, Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții


5,2,4,Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor-CSC


5,2,5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare


Cheltuieli diverse si neprevăzute 10%


Cheltuieli pentru informare si publicitate


TOTAL CAPITOL 5


Cap. 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste


Pregătirea personalului de exploatare


Probe tehnologice si teste


TOTAL CAPITOL 6


TOTAL GENERAL


Din care C+M (C+M = 1.2 +1.3 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)


Dobrescu Laura Andreea Biro


596,605.95


o.oo


105,398.00


o.oo


o.oo


o.oo


702,003.95


20,115.98


15,598.00


4,517.98


8,557.12


o.oo


3,889.60


777.92


3,889.60


0.00


91,423.00


o.oo


120,096.10


0.00


o.oo


o.oo


o.oou Individual^K'liATTirîtc


113,355.13


o.oo


20,025.62


o.oo


o.oo


o.oo


133,380.75


3,822.04


2,963.62


858.42


0.00


o.oo


0.00


0.00


o.oo


0.00


17,370.37


o.oo


21,192.41


0.000


o.oo


o.oo


o.oo


199,690.70


147,804.92


ectura


709,961.08


o.oo


125,423.62


o.oo


o.oo


o.oo


835,384.70


23,938.02


18,561.62


5,376.40


8,557.12


o.oo


3,889.60


777.92


3,889.60


0.00


108,793.37


o.oo


141,288.51


0.000


o.oo


o.oo


o.oo


1,259,251.48


925,725.57


-Pagina 116


Tel mobil: 0769.381.708 e-mail: office@arhitectura-urbanism.com.ro Web: www.arhitectura-urbanism.com.roAMENAJĂRI INTERIOARE Șl SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICĂ Șl SPĂLĂTORIE SOCIALĂ, BUCUREȘTI, SECTOR 5

PROIECTANT:

BENEFICIAR: DGASPC SECTOR 5


B.I.A. DOBRESCU LAURA ANDREEA

CAPITOLUL NR,2-Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții    DALI

AMENAJARI INTERIOARE SI SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICA SI SPĂLĂTORIE SOCIALA

0.19

Nr.

Crt.

Specificație

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

5

6

1

Racord electric

41266.10

7840.37

49105.47

2

Racord gaze

8447.92

1605.10

10053 02

3

Racord termic

84980.00

16146.20

101126.20

4

Refacere racord apa rece

31023.68

5894 50

36918.18

TOTAL CAP.2

165716.70

31486.17

197202.87

f viTa i/r, ,

întocmit,    ,    ..    <%.

B.I.A. DOBRESCtftAURÂ AfoOREEA;

9,___J    C

'S?

S/3 Ji’iî?-7

PROIECTANT B.I.A. DOBRESCU LAURA ANDREEA    BENEFICIAR DGASPC SECTOR 5

SPĂLĂTORIE SOCIALA

CAPITOLUL NR.3 b1 Cheltuieli pt.proiectare DALI

0,19

Nr. Crt.

Specificație

Valoare (tara TVA)

TW

Valoare (inclusiv TVA)

LEI

LEI

LEI

1

2

3

5

6

3.1

STUDII DE TEREN

3,1,1 Studiu geotehnic

0 00

0.00

0.00

3,1,2 Studiu topografic

0.00

0.00

0.00

3.1.3 Alte studii specifice

0.00

0.00

0 00

3,1,3,1 Studiu hidrogeologic

0.00

0.00

0 00

TOTAL 3,1

0.00

0.00

0.00

-----------Pagina S17

sector 5, București

CIF RO29253940

alaura.dobrescu@yahoo.com

B.l.A. DOBRESCU LAURA-ANDREEA    AMENAJĂRI INTERIOARE Șl SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU

_______BAIE PUBLICĂ Șl SPĂLĂTORIE SOCIALĂ. BUCUREȘTI. SECTOR 5

TTO-3349

3,2

DOCUMENTATII-SUPORT SI CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA DE AVIZE,ACORDURI SI AUTORIZAȚII

3,2,1,Taxa acord APM

0.00

0.00

0.00

3,2,2, Taxa aviz ISU

0.00

0.00

0.00

3,2,3 Obținerea avizelor si acordurilor pentru racorduri,la rețelele publice de apa,canal,gaze,lermoticare.energie electrica,telefonie

8000.00

1520 00

9520.00

3,2,4 Taxa autorizație de construire

0.00

0.00

0.00

3,2,5, Taxa aviz sanitar

0.00

0.00

0.00

3,2,6, Taxe pentru alte avize si racorduri+OAR

0.00

0 00

0.00

TOTAL 3,2,

8000.00

1520.00

9520.00

3,3

EXPERTIZARE TEHNICA

22774.03

4327.07

27101.10

3,4

CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGETICE SI

AUDITUL ENERGETIC AL CLĂDIRILOR

5000.00

950.00

5950.00

3,5

PROIECTARE

3,5,1 Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3,5,2 Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3,5,3 Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

10200 00

1938.00

12138.00

3,5.4 Documentațiile tehnice necesare in vederea obținem avizelor/acordurilor/autorizatiilor

1260 00

239 40

1499.40

3,5,5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3,5,6 Proiect tehnic si detalii de execuție

0 00

0.00

0.00

TOTAL 3,5

11460.00

2177.40

13637.40

3,6

ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZIȚIE

0.00

0 00

0.00

TOTAL 3,6

0.00

0.00

0.00

3,7

CONSULTANTA

3,7,1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3,7,2 Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

TOTAL 3,7

0.00

0.00

0.00

3,8

ASISTENTA TEHNICA

3,8,1 Asistenta tehnica din partea proiectantului

0.00

0.00

0.00

3,8.1,1 pe perioada de execuție a lucrărilor

0 00

0 00

0.00

3,8,1,2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție,avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

0.00

0 00

0.00

3,8,2,Dirigentie de șantier

10000.00

1900.00

11900.00

TOTAL 3.8

10000.00

1900.00

11900.00

0

TOTAL CAP.3

57234.03

10874.47

68108.50

NOTA: VALOAREA VA FI SUPORTATA DIN

BUGETUL LOCAL AL PRIMĂRIEI SECTOR 5 -cu La%

întocmit,    ,q°

B.l.A. DOBRESCU LAURA ANDREEA . - \

-------Eagina |18

TNA 4349

B.I.A. DOBRESCU LAURA-ANDREEA

AMENAJĂRI INTERIOARE Șl SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICĂ Șl SPĂLĂTORIE SOCIALĂ. BUCUREȘTI. SECTOR 5

PROIECTANT

B.I.A. DOBRESCU LAURA ANDREEA

BENEFICIAR DGASPC SECTOR 5

SPĂLĂTORIE SOCIALA

CAPITOLUL NR.3 b.2

Cheltuieli pt.proieciare PALI

Nr. Crt.

Specificație

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

LEI

LEI

LEI

1

2

3

5

6

3,1

STUDII DE TEREN

3.1 1 Studiu geotehnic

0.00

0.00

0.00

3,1,2 Studiu topografic

0.00

0.00

0.00

3.1.3 Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3,1.3,1 Studiu hidrogeologic

0.00

0.00

0.00

TOTAL 3,1

0.00

0.00

0.00

3,2

DOCUMENTATII-SUPORT SI CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA DE AVIZE,ACORDURI SI AUTORIZAȚII

3,2,1,Taxa acord APM

0.00

0.00

0.00

3,2.2, Taxa aviz ISU

0.00

0.00

0.00

3,2,3 Obținerea avizelor si acordurilor pentru racorduri.la rețelele publice de apa.canal.gaze.terrnoficare.energie electrica,telefonie

0.00

0.00

0.00

3,2,4 Taxa autorizație de construire

0.00

0.00

0.00

3,2,5, Taxa aviz sanitar

0.00

0.00

0.00

3.2,6, Taxe pentru alte avize si racorduri+QAR

0 00

0.00

0.00

TOTAL 3,2,

0.00

0.00

0.00

3,3

EXPERTIZARE TEHNICA

0 00

0.00

0.00

3,4

CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGETICE SI AUDITUL. ENERGETIC AL CLĂDIRILOR

0.00

0.00

0.00

3,5

PROIECTARE

3,5,1 Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3,5,2 Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3,5.3 Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

0.00

0.00

0.00

3,5,4 Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilcr/autonzatiilor

0.00

0.00

0.00

3,5,5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execute

0.00

0.00

0.00

3,5.6 Proiect tehnic si detalii de execuție

13980 00

2656.20

16636.20

TOTAL 3,5

13980 00

2656.20

16636.20

3,6

ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZIȚIE

0.00

0,00

0.00

TOTAL 3,6

0.00

0.00

0.00

3,7

CONSULTANTA

3,7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0,00

3.7,2 Auditul financiar

0 00

0.00

0.00

---------Pagina 119

Dobrescu La ura Andreea Birou in divid» ai de Arhitectura

sector 5, București

CIF R029253940

alaura.dobrescu@yahoo.com


Tel mobil: 0769.381.708 e mail: office@arhitectura-urbanism.com.ro Web: www.arhitecturaurbanism.com.ro


AMENAJĂRI INTERIOARE Șl SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU

TNA 4349

TOTAL 3,7

0.00

0.00

0.00

3,8

ASISTENTA TEHNICA

3,8,1 Asistenta tehnica din partea proiectantului

0.00

000

0.00

3.8.1,1 pe perioada de execuție a lucrărilor

0.00

0.00

0.00

3,8,1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție,avizat de către Inspectoratul de Stal in Construc-lii

0.00

0.00

0.00

3.8,2.Dirigentie de șantier

530.00

100.70

630.70

TOTAL 3.8

530.00

100.70

630.70

0

TOTAL CAP.3

14510.00

2756.90

17266.90


NOTA: VALOAREA VA FI SUPORTATA DIN PROIECT SPONSORIZARE AYKA


întocmit,    'o __

B.I.A. DOBRESCțjLAURA ANd^EEA

Ojza

PROIECTANT:


B.I.A. DOBRESCU LAURA ANDREEA


BENEFICIAR:


DGASPC SECTOR 5


DEVIZUL OBIECTULUI NR.4.1.a

AMENAJARI INTERIOARE SI SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICA SI SPĂLĂTORIE SOCIALA

Cap.4.1.    PALI

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

5

6

Cap 4-

Cheltuieli pentru investiția de baza

Construcții si instalații

4,1*

4,1,1

Terasamente,sistematizare pe verticala si amenajan exterioare

0.00

0.00

0.00

4,1.2

Rezistenta

0.00

0.00

0.00

4,1,3

Arhitectura

240179.05

45634.02

285813.07

4.1.3.1 Izolare termica a pereților exteriori si schimbarea tamplatriei exterioare existente

31048.90

5899.29

36948.19

4.1.3.2 Llucrari refacere acoperiș

209130 15

39734.73

248864.88

4,1,4

Instalații

60565.90

11507.52

72073.42

4,1,4,1 Instalații electrice curenti tari, impamantare si voce-date

0.00

0.00

0.00

4,1.4,2 Instalații termice si apa menajera.montaj utilaje si echipamente

60565.90

11507.52

72073.42

4,1,4,3 Instalații sanitare interioare

0.00

0.00

0.00

—--------Pagina j 20

AMENAJĂRI INTERIOARE SI SCHIMBAREA DESTINATEI PENTRU

TOTALI SUBCAPITOL 4.1.

300744.95

57141.54

357886.49

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

TOTAL II - SUBCAPITOL 4,2

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

105398.00

20025.62

125423.62

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

000

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - CUBCAPITOL 4,3+4,4+4,5+4,8

105398.00

20025.62

125423.62

TOTAL DEVIZ PE OBIECT (TOTAL l+TOTAL II+TOTAL III)

406142.95

77167.16

483310.11


NOTA: VALOAREA VA FI SUPORTATA DIN


PROIECTANT: B.I.A. DOBRESCU LAURA ANDREEA

BENEFICIAR:    DGASPC SECTOR 5


DEVIZUL OBIECTULUI NR.4.1.b

AMENAJARI INTERIOARE SI SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICA SI SPĂLĂTORIE SOCIALA

DALI

0,19

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

5

6

Cap. 4-

Cheltuieli pentru investiția de baza

4,1*

Construcții si instalații

4,1,1

Terasamente,sistematizare pe verticala si amenajari

exterioare

0.00

0.00

0.00

4,1.2

Rezistenta

0.00

0.00

0.00

4,1,3

Arhitectura

198208.10

37659.54

235867.64

4.1.3.1 Lucrări de reparații,finisaje interioare

198208.10

37659.54

235867.64

4,1,4

Instalații

97652.90

18554.05

116206.95

4.1,4,1 Instalații electrice

28989.47

5508.00

34497.47

4,1,4,2 Instalații termice

21469.92

4079.28

25549.20

4,1,4,3 Instalații sanitare interioare

39908.78

7582.67

47491.45

4.4.4.4 Instalații de ventilație

7284.73

1384.0987

8668.83

TOTALI SUBCAPITOL 4.1.

295861.00

56213.59

352074.59

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si

0.00

0.00

0.00

-.-Pagina 121


AMENAJARI INTERIOARE Șl SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU

TW a 4TT2T9-

funcționale

TOTAL H - SUBCAPITOL 4,2

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montai si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0 00

0.00

TOTAL III • CUBCAPITOL 4,3+4,4+4,5+4,6

0.00

0.00

0.00

TOTAL DEVIZ PE OBIECT (TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL III)

295861.00

56213.59

352074.59


NOTA: VALOAREA VA FI SUPORTATA DIN PROIECT SPONSORIZARE AYK/^tect,,.

întocmit/^

B.I.A. DOBRESCU LAI/RA ANDR^

te


PROIECTANT:    B.I.A. DOBRESCU LAURA ANDREEA


BENEFICIAR:


DGASPC SECTOR 5


OBIECTIVULiAMENAJARI INTERIOARE SI SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAI PUBLICE SI SPĂLĂTORIE SOCIALA

CAPITOLUL NR.5 Alte cheltuieli

0,19

Nr. Cri.

Specificație

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare

(inclusiv

TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

5

6

5,1,

ORGANIZARE DE ȘANTIER

5,1,1 .Lucrări de construcții si instalații aferente organizam de șantier

15598.00

2963.62

18561 62

5,1,2, Cheltuieli conexe organizării șantierului

4517.98

858.42

5376,40

TOTAL 5,1

20115.98

3822.04

23938.02

5.2,

COMISIOANE,COTE,TAXE,COSTUL CREDITULUI

8557.12

0.00

8557.12

5,2.1 .Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare.

0 00

0.00

0.00

0,50%

5,2,2 Cota ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

3889.60

0.00

3889.60

0,10%

5,2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

777 92

0 00

777.92

0,50%

5,2,4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructoriior-CSC

3889.60

0.00

3889 60

5,2,4 Taxe pentru acorduri,avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0.00

0.00

0.00

•Dagina | 22

B.I.A. DOBRESCU LAURA-ANDREEA AMENAJĂRI INTERIOARE Șl SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICĂ

TNg jt349

CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVĂZUTE

91423.00

17370.37

108793.37

5,4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAP.5

120096.10

21192.41

141288.51

3.4. Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/ sau ale auditului energetic, precum si ale studiului arhitecturalo- istoric in cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric si al imobilelor aflate in zonele de protecție ale monumentelor istorice sau in zonele construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum si cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasari diferențiate, cele rezultate din lipsa de intretinere a construcției, concepția structurala inițiala greșita sau alte cauze identificate prin expertiza tehnica.

Construcția in care se propune spațiu spre amenajari interioare se incadreaza in categoria de importanta 'C', clasa de importanta normala, grad de rezistenta la foc II conform normativului P100-1/2013.

Spațiul propus spre amenajare se afla la parterul unei construcții de locuințe colective cu regim de inaltime de P+3E unde locuințele se afla la etajul 1 si etajele curente.

Structura clădirii existente este realizata din beton armat cu cadre rectangulare si închideri perimetrale cu zidărie din cărămidă de tip Porotherm 25 cm. La fiecare din intersecțiile pereților exteriori, se găsesc amplasați stâlpi care permit ca zidaria sa reazeme pe grinzi.

3.4.a) Conform expertizei tehnice realizate de SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL, respectiv Dr. Ing. SZALONTAY C. COLOMAN ANDREI, în calitate de expert tehnic MTCT (Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului), se observa următoarele:

Pentru evaluarea seismică se folosește normativul P100-3/2008 „Cod de proiectare seismică - Partea a lll-a Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente” împreună cu normativul P100-1/2006 „Cod de proiectare seismică - Partea a I- Prevederi de proiectare pentru clădiri”. Se menționează că normativul P100-1/2013 „Cod de proiectare seismică - Partea a I- Prevederi de proiectare pentru clădiri” valabil pentru proiectarea seismică a clădirilor noi și a construcțiilor cu structuri similare acestora nu se aplică pentru evaluarea clădirilor existente conform preambulul din prima pagină a normativului P100-1/2013:

“Art. 3 - Reglementarea tehnică „Cod de proiectare seismică - Partea a I- Prevederi de proiectare pentru clădiri” indicativ P100-1/2006, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.711/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 și 803bis din 25 septembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare se aplică în continuare la evaluarea seismică a construcțiilor existente" publicat în monitorul oficial cu ordinul nr. 2465/2013 în 3.09.2013.

Se analizeaza structura de rezistenta a fiecărui tronson, astfel:

1.Tronson 1 - Clădirea are regimul de inaltime S+P+3E. Destinația clădirii este spațiu comercial la parter si locuințe colective la etajele superioare.

--Pagina 123

Dobrescu Laura Andreea Birou Individual de Arhitectura

Tel mobil: 0769.381.708 e-mail: offlce@arhitectura-urbanism.com.ro Web: www.arhitectura-urbanism.com.ro

Ă'"’BJ,A' D0BRESCU LAURA-ANDREEA AMENAJĂRI INTERIOARE Șl SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICĂ V/ Zjk    Șl SPĂLĂTORIE SOCIALĂ, BUCUREȘTI, SECTOR 5, BUCUREȘTI

TNA 43Wuctura de rezistență fiind alcătuită astfel:

•    Structura pe cadre din beton armat cu stâlpi, grinzi, plansee din beton armat monolit Stâlpii identificați cu secțiunea de 35X40 cm primul si ultimul ax pe direcția longitudinala si 50X50cm stâlpii din axul central de pe direcția longitudinala

•    Conform măsurătorilor realizate in urma testelor nedistructive cu sclerometru ECTHA 1000 s-a identificat beton clasa minima C8/10 (B150)

•    Grinzile au secțiunea de 25X45cm

•    Planseul peste subsol are 8cm grosime

•    fundații din beton armat.

•    pereții de compartimentare (interiori si exteriori) nu sunt structurali, aceștia fiind din cărămidă plina presata in grosime de 25-30cm;

•    Tamplaria exterioara este din metalica cu geam simplu.

Clădirea este prevăzută cu instalații sanitare, termice si electrice.

Nu s-a identificat nici un tip de consolidare a clădirii.

In decursul timpului au fost executate numai lucrări de întreținere și reparații curente.

2,Tronson 2 - Clădirea are regimul de inaltime S+P. Destinația clădirii este spațiu comercial la parter iar la subsol spatii pentru depozitare.

Structura de rezistență fiind alcătuită astfel:

•    Structura pe cadre din beton armat cu stâlpi, grinzi, plansee din beton armat monolit Stâlpii identificați cu secțiunea de 30X30 cm

Conform măsurătorilor realizate in urma testelor nedistructive cu sclerometru ECTHA 1000 s-a identificat beton clasa minima C8/10 (B150)

•    Grinzile au secțiunea de 25X45cm

•    Planseul peste subsol si parter are 8cm grosime

•    fundații din beton armat.

•    pereții de compartimentare (interiori si exteriori) nu sunt structurali, aceștia fiind din cărămidă plina presata in grosime de 25-30cm;

•    Tamplaria exterioara este din metalica cu geam simplu.

•    Acoperișul este de tip șarpanta din lemn cu invelitoare din țigla metalica

•    Clădirea este prevăzută cu instalații sanitare, termice si electrice.

•    Nu s-a identificat nici un tip de consolidare a clădirii.

In decursul timpului au fost executate numai lucrări de întreținere și reparații curente.

3.4.a.l Evaluarea stării de degradare a construcției

Analizând obiectivul conform actualelor prevederi referitoare la rezistența, stabilitatea și siguranța în exploatare se pot constata următoarele:

In urma observațiilor făcute la fata locului, se analizeaza fiecare element structural in parte, evidentiindu-se materialul din care este executat, modul de realizare si starea de degradare, identificandu-se cauzele degradărilor. Deasemenea, se studiază si elementele nestructurale ce influențează starea tehnica a elementelor structurii de rezistenta si a clădirii in general.

Tronson 1

-Pagina 124

Dobrescu Laura Andreea Birou Individual de Arhitectura

l' F*// B I A- D0BRESCU LAURA-ANDREEA AMENAJĂRI INTERIOARE Șl SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICĂ L/ Zu    Șl SPĂLĂTORIE SOCIALĂ, BUCUREȘTI, SECTOR 5, BUCUREȘTI

TNA 43^e observa degradări locale a stâlpilor, grinzilor si planseului la nivelul subsolului datorita apei menajere din rețeaua de canalizare.

Spațiul existent este intr-o stare avansata de degradare a elementelor nestructurale. S-au realizat degradări si datorita instalațiilor de canalizare care se deversau direct in subsol (datorita lipsei unei ramificații ale canalizării). Astfel subsolul este parțial inundat. Deasemenea zidaria de cărămidă de la nivelul subsolului s-a degradat datorita infiltrațiilor de apa de la canalizare.

Se observa degradări nestructurale astfel:

•    Fisuri in pereții neportanti la nivelul soclului prin desfacerea locala a tencuielii datorita apelor pluviale;

•    zidărie degradata;

•    desfaceri locale a tencuielilor la nivelul pereților exteriori si interiori

•    trotuar deteriorat, fisurat, local in contrapanta, cu lipsa etanseinitate trotuar- clădire

•    tamplarie intr-o stare avansata de degradare;

•    pardoseala degradata

•    instalații sanitare, termice si electrice parțial deteriorate

Tronson 2

Se observa degradări locale a stâlpilor, grinzilor si planseului la nivelul subsolului datorita apei menajere din rețeaua de canalizare.

Nu s-au observat degradări structurale.

Spațiul existent este intr-o stare avansata de degradare a elementelor nestructurale. S-au realizat degradări si datorita instalațiilor de canalizare care se deversau direct in subsol (datorita lipsei unei ramificații ale canalizării). Astfel subsolul este parțial inundat.

Deasemenea zidaria de cărămidă de la nivelul subsolului s-a degradat datorita infiltrațiilor de apa de la canalizare.

Se observa degradări nestructurale astfel:

•    Fisuri in pereții neportanti la nivelul soclului prin desfacerea locala a tencuielii datorita apelor pluviale;

•    zidărie degradata;

•    desfaceri locale a tencuielilor la nivelul pereților exteriori si interiori

•    trotuar deteriorat, fisurat, local in contrapanta, cu lipsa etanseinitate trotuar-cladire

•    tamplarie intr-o stare avansata de degradare;

•    pardoseala degradata

•    instalații sanitare, termice si electrice parțial deteriorate

Elementele structurale componente nu prezintă degrădări semnificative datorate acțiunii seismelor repetate datorate celorlalte seisme repetate suportate în cei 65 de ani de exploatare (1973, 1976, 1977, 1986,1990, 2004 a căror magintudine depășește 6 Mw)

Evaluarea de nivel 2

Evaluarea siguranței seismice și încadrarea în clasele de risc seismic se face pe baza a 3 categorii de condiții care fac obiectul investigațiilor și analizelor efectuate în cadrul evaluării.

Pentru orientarea în decizia finală privitoare la siguranța structurii (inclusiv la încadrarea în clasa de risc a construcției) și la măsurile de intervenție necesare, măsura în care cele 3 categorii de condiții sunt îndeplinite este cuantificată prin intermediul a 3 indicatori. Aceștia sunt:

-Pagina | 25

Dobrescu Laura Andreea Birou individual de Arhitectura

Tel mobil: 0769.381.708 e-mail: office@arhitectura-urbanlsm.com.ro Web: www.arhitectura-urbanism.com.ro


, B.I.A. DOBRESCU LAURA-ANDREEA AMENAJĂRI INTERIOARE Șl SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICĂ Șl SPĂLĂTORIE SOCIALĂ, BUCUREȘTI, SECTOR 5, BUCUREȘTI gradul de îndeplinire a condițiilor de conformare structurale, de alcătuire a elementelor

structurale și a regulilor constructive pentru structuri care preiau efectul acțiunii seismice. Acesta se notează cu R1 și se denumește prescurtat gradul de îndeplinire al condițiilor de alcătuire seismică;

•    gradul de afectare structurală, notat cu R2, care exprimă proporția degradărilor structurale produse de acțiunea seismică și de alte cauze;

•    gradul de asigurare structurală seismică, notat cu R3 reprezintă raportul între capacitatea și cerința structurală seismică, exprimată în termeni de rezistență în cazul folosirii metodologiilor de nivel 1 și 2 sau în termeni de deplasare în cazul utilizării metodologiei de nivel 3. Acest indicator se determină pentru stările limită ultime.

3.4.a.ll Evaluarea calitativă a construcției

Evaluarea calitativă urmărește să stabilească măsura în care regulile de conformare generală a structurilor și de detaliere a elementelor structurale și nestructurale sunt respectate în construcțiile analizate. Natura deficiențelor de alcătuire și întinderea acestora reprezintă criterii esențiale pentru decizia de intervenție structurală și a soluțiilor de consolidare.

Principalele componente ale evaluării calitative privesc următoarele categorii de condiții.

0 evaluare calitativă cuprinzătoare a unora dintre condițiile de alcătuire, implică și determinări prin calcul ale unor caracteristici de rezistență și de rigiditate ale elementelor structurale. Aceasta înseamnă că tabloul calitativ al răspunsului seismic al construcției va putea căpăta imaginea finală după efectuarea calculului structural.

a)    Verificarea condițiilor privind traseul încărcărilor

Există un sistem structural continuu și suficient de puternic care asigură un drum neîntrerupt, cât mai scurt, în orice direcție, al forțelor seismice din orice punct al structurii până la terenul de fundare.

Elementele structurale prezintă o rigiditate satisfăcătoare în planul lor și pot asigura transmiterea forțelor orizontale la fundații.

b)    Verificarea condițiilor privind redundanța

Se apreciază ca sunt satisfăcute parțial cerințele de redundanță:

•    atingerea efortului capabil într-unul sau în puține elemente structurale nu expune structura unei pierderi de stabilitate;

•    structura nu dezvoltă la acțiuni seismice severe un mecanism de plastifiere care să permită exploatarea eficientă a rezervelor de rezistență ale structurii.

c)    Verificarea condițiilor privind configurației construcției

Construcția (tronson 2) nu are o formă regulată în plan ci doar in elevație. Nu s-au identificat discontinuități majore în distribuția rigidităților laterale.

d)    Verificarea condițiilor privind interacțiunea structurii cu alte construcții sau elemente

Nu exista interacțiuni ale imobilului cu alte construcții sau elemente ale unor construcții avand in vedere ca intre toate tronsoanele sunt prevăzute rosturi de tasare/dilatare.

e)    Verificarea condițiilor de alcătuire specifice categoriei de structuri

Verificarea se referă la regulile de alcătuire corectă a structurilor și a elementelor structurale considerate individual și a conexiunilor dintre acestea, astfel încât răspunsul seismic așteptat al construcției să fie unul favorabil. Condițiile au în vedere ierarhizarea adecvată a rezistenței structurale, în măsură să asigure

■Ragina 126


Dobrescu Laura Andreea Birou Individual de Arhitectura


B.I.A. DOBRESCU LAURA-ANDREEA AMENAJĂRI INTERIOARE Șl SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICĂ Șl SPĂLĂTORIE SOCIALĂ, BUCUREȘTI, SECTOR 5, BUCUREȘTI cfeWfeUa unor mecanisme de disipare a energiei seismice favorabile, cu înzestrarea zonelor critice cu suficientă deformabilitate în domeniul postelastic.

Aceste condiții care depind de tipul structurii și natura materialului structural sunt satisfăcute în cazul imobilului analizat. Betonul au rezistente slabe comparative cu cele utilizate in momentul actual.

f) Verificarea condițiilor privind infrastructura și terenul de fundare

Evaluarea seismică a construcțiilor are în vedere, ca una din principalele componente stabilirea măsurii în care sistemul fundațiilor își îndeplinește rolul structural.

Fundațiile sunt din beton și posedă rigiditatea necesară pentru a transmite la teren acțiunile structurii, Nu s-au semnalat tasări diferențiate ale terenului de fundare.

3.4.a.lll Sinteza evaluării
X.l. încadrarea construcției în clasa de risc seismic

Pe baza rezultatelor evaluării calitative și a evaluării prin calcul se stabilește vulnerabilitatea construcției în ansamblu și a părților acesteia, în raport cu cutremurul de proiectare - riscul seismic, ca indicator al efectelor probabile ale cutremurelor caracteristice amplasamentului asupra construcției analizate.

Practic, stabilirea riscului seismic pentru o anumită construcție se face prin încadrarea acesteia întruna din următoarele 4 clase derisc:

Clasa Rs I, din care fac parte construcțiile cu risc ridicat de prăbușire la cutremurul de proiectare corespunzător stării limită ultime.

Clasa Rs II, în care se încadrează construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare poate suferi degradări structurale majore, dar la care pierderea stabilității este puțin probabilă.

Clasa Rs III, care cuprinde construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

Clasa Rs IV, corespunzătoare construcțiilor la care răspunsul seismic așteptat este similar celui obținut la construcțiile proiectate pe baza prescripțiilor în vigoare.

Tronson 2 Luând in considerare valoarea celor trei indicatori R1 care este asociat unei clase de risc seismic III, R2 care este asociat unei clase de risc seismic III si valorea R3 care este asociata unei clase de risc seismic III, cat si starea generala a clădirii stabilesc clasa de risc seismic a clădirii Rslll in situația actuala.


X.2. Sinteza evaluării și formularea concluziilor

Obiectiv -TRONSON 2

Obiectiv

Denumirea investiției: infiintarea unei spălătorii sociale si a unei bai publice

Amplasament: Calea Ferentari, nr. 72, bl. 19, sector 5,

București

Motivația expertizei

Starea tehnica a clădirii

Amenajare clădire

stabilire soluții de consolidare, daca este cazul

Clasă de importanță

III

Categorie de importanță

C

Caracteristici ale amplasamentului

Amplasament

Stabilitate locală și generală asigurată

Adâncime de îngheț

80-90 cm

încărcări din acțiunea zăpezii

s(0,k)=2, 0 kN/mp

-Pagina | 27

Dobrescu Laura Andreea Birou Individual de Arhitectura

B.I.A. DOBRESCU LAURA-ANDREEA

AMENAJĂRI INTERIOARE Șl SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU

"Ă^lerație teren

ag=0,24g

Perioadă de colț

Tc=1,6s

Obiectivul de performanță

Obiectivul de performanță    | OPB (de bază)

Caracteristici structurale și arhitecturale

Destinație inițială/actuală

Spațiu comercial

Regim de înălțime

S+P

Structură de rezistență

Cadre de beton armat

Fundații

din beton armat

Planșee

din beton armat turnat monolit

Acoperiș

tip șarpanta din lemn

înveiltoare

Țigla metalica

identificarea nivelului de cunoaștere

Nivel cunoaștere

KL1 - limitată

Metodologia de evaluare și calcul

Metodologie de evaluare

Nivel 2

Metode de calcul

Metoda forței laterale echivalente

Calcul modal cu spectre de răspuns

Factor de încredere

1,35

Starea de degradare a construcției

Componente structurale

> Degradare locala a stâlpilor, grinzilor si planseelor datorita infiltrațiilor

Componente nestructurale

>    la nivelul soclului prin desfacerea locala a tencuielii si cărămidă degradata datorita apelor pluviale si apei din rețeaua decanalizare;

>    desfaceri locale a tencuielilor la nivelul pereților exteriori si interiori;

>    trotuar deteriorat, fisurat, local in contrapanta, cu lipsa etanseinitate trotuar-cladire

>    tamplarie deterioarata

>    pardoseala intr-o stare avansata de degradare

>    instalații sanitare, termice si electrice degradate

Indicatori orientativi de evaluare

R1

77

R2

81

R3

0.77(77%)

Clasa de risc seismic

Clasa de risc seismic

RslII

Concluzii:

Analizând toate aspectele constatate prin vizualizarea elementelor structurale și nestructurale se constată faptul că aceasta clădire satisface cerințele minimale de rezistență la seism.

3.4.b) Conform auditului energetic realizate de Ing. Ion POPA se observa următoarele:

Raportul de audit energetic A033 1 25.06.2018; a fost întocmit de Popa P. Ion - Auditor Energetic pentru Clădiri, CUI: 33962745.

-Pagina 128

Pobrescu Laur» Andree» Birou Individual de Arhitectura

a

•    7^    B-I.A. DOBRESCU LAURA-ANDREEA AMENAJĂRI INTERIOARE Șl SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICĂ

\/ v/ Zik    și SPĂLĂTORIE SOCIALĂ, BUCUREȘTI, SECTOR 5, BUCUREȘTI

tna 43^ate|e ,je identificare ale auditorului energetic pentru clădiri: ing. Popa Ion - Auditor energetic pentru clădiri - gradul I construcții -instalații - atestat cu certificat seria DA 01965 emis de Ministerul Dezvoltării

Regionale si Administrației Publice - Direcția Tehnica in Construcții.

Masurile pentru reabilitarea termica si creșterea performantei energetice a clădirii sunt concretizate in

soluții tehnice independente si in pachete de soluții, fiind notate in Recomandări pentru reducerea costurilor prin îmbunătățirea performanței energetice a clădirii Certificat de performanta energetica nr. 1399/29.06.2018

Consumul energetic al clădirii se compune din: încălzire, apa caldă de consum si iluminat..

Pe lângă calitățile termice ale clădirii și calitățile de bază ale instalațiilor, acest consum depinde de

importanța încăperilor încălzite, de mediul adiacent acestora (climat și vecinătate), de opțiunile ocupanților în materie de confort (și de economie) și de posibilitățile de intervenție ale acestora (de manieră directă sau indirectă) în mod rațional asupra gestiunii propriilor instalații. Aceste posibilități de gestiune corespund parametrilor reglajului și programării.

în scopul analizei efectului de reducere a consumului de energie al clădirii aferent fiecărei măsuri de modernizare energetică, se determină consumul de energie anual normal pentru încălzirea spațiilor, prepararea apei calde de consum asigurarea iluminatului clădirii pentru situația actuală, acesta devenind o valoare de referință pentru toate intervențiile asupra clădirii și instalațiilor aferente acesteia. Această valoare se determină în conformitate cu părțile I și II ale Metodologiei MC001.

Influența aplicării fiecărei soluții tehnice de modernizare energetică se determină prin estimarea consumului anual normal de energie pentru situația aplicării acestora, conform părților I și II ale Metodologiei și prin raportarea consumului la valoarea consumului anual normal de energie estimat pentru clădirea în starea sa actuală (inițială) - valoare determinată prin analiză termică și energetică a clădirii.

Decizia adoptării unei măsuri de modernizare energetică este cea de eficiență economică a măsurii (pachetului de măsuri), în conformitate cu indicatorii tehnico-economici.

Scopul principal al măsurilor de reabilitare / modernizare energetică a clădirilor existente îl constituie reducerea consumurilor de căldură pentru încălzirea spațiilor și pentru prepararea apei calde de consum, iluminat în condițiile asigurării condițiilor de microclimat confortabil.

în cadrul reabilitării clădirii existente aspectul funcționalității este foarte important și criteriul deciziei îl constituie întotdeauna eficiența tehnico-economică, chiar dacă aspectul financiar rămâne esențial (costurile necesare nu pot fi mobilizate decât în măsura în care acestea sunt justificate economic prin diminuarea previzibilă a costurilor de funcționare și de întreținere).

3.5. Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, după caz:

•    studiu topografic: - nu este cazul;

•    studiu geotehnic și/sau studii de analiză și de stabilitate a terenului:- nu este cazul;

•    studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice; - nu este cazul;

•    studiu de trafic și studiu de circulație; - nu este cazul.

•    raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiții ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică: - nu este cazul;

•    studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiții care se referă la amenajări spații verzi și peisajere: - nu este cazul

•    studiu privind valoarea resursei culturale: - nu este cazul;

•    Audit energetic: - s-a atașat la prezenta documentație;

•    studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției: - s-a atașat la prezenta documentație Raportul de Expertiză Tehnică.

■Pagina 129

Dobrescu Laura Andreea Birou Individual de Arhitectura

AMENAJĂRI INTERIOARE SI SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICĂ Șl SPĂLĂTORIE SOCIALĂ, BUCUREȘTI, SECTOR 5, BUCUREȘTI

ANUL 1(12 LUNI)

Denumire activitate

LUNA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

3.1.1. Studii de teren

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

3.1.3. Alte studii specifice

3.2. Cheltuieli obținere avize acorduri autorizații

3.3. Expertizare tehnică

3.4. Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

3.5.1. Tema de proiectare

3.5.2. Studiu de pre- DALI

3.5.3. S.F./D.A.L.I. si Deviz general

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

3.6. Organizarea procedurilor de achiziție

3.7. Consultanta

3.8 Asistenta tehnica

4. Cheltuieli pentru investiția de baza

5.1. Organizare de șantier

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.3.    Diverse si neprevăzute

5.4.    Cheltuieli pentru informare și publicitate

6.1. Pregătirea personalului de exploatare

6.2. Probe tehnologice și teste

Denumire activitate

ANUL II (12 LUNI)

LUNA

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1. Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

3.1.1. Studii de teren

3.6. Grafice orientative de realizare a investiției.


-Ragina |30

Dobrescu Laura Andreea Birou Individual de Arhitectura

Tel mobil: 0769.381.708

e-mail: office@arhitectura-urbanism.com.ro / Web: www.arhitectura-urbanism.com.ro

AMENAJĂRI INTERIOARE Șl SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICĂ Șl SPĂLĂTORIE SOCIALĂ, BUCUREȘTI, SECTOR 5, BUCUREȘTI

3.1,3. Alte studii specifice


3.2. Cheltuieli obținere avize acorduri autorizații


3.3, Expertizare tehnică


3.4. Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor


3.5.1. Tema de proiectare


3.5.2. Studiu de pre- PALI


3.5.3. S.F./D.A.L.I. si Deviz


3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor


3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție


3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție


3.6.    Organizarea procedurilor de achiziție

3.7.    Consultanta


3.8 Asistenta tehnica


4. Cheltuieli pentru investiția de baza


5.1. Organizare de șantier


5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului


5.3.    Diverse si neprevăzute

5.4.    Cheltuieli pentru informare și publicitate

6.1.    Pregătirea personalului de exploatare

6.2.    Probe tehnologice și teste4. ANALIZA FIECĂRUI/ FIECĂREI SCENARIU/ OPȚIUNI TEHNICO-ECONOMIC(E) PROPUS(E)

4.1.    Concluziile expertizei tehnice si ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare. Soluțiile tehnice si masurile propuse de către expertul tehnic si al auditorului energetic

spre a fi dezvoltate in cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții.

4.1.    a. Concluziile expertizei tehnice si propunerile de soluții de intervenție

La cererea beneficiarului, subsemnatul Dr. Ing. SZALONTAY C. COLOMAN ANDREI, în calitate de expert tehnic MTCT (Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului), am analizat situația pe teren referitoare la starea tehnica a unui spațiu aflat la subsolul si parterul clădirii situate în Calea Ferentari, nr. 72, bl. 19, sector 5, București cu nr cadastral 225044-C1-U21.

Se pot realiza lucrările de amenajare dorite (refacere pardoseli, refacere instalații, compartimentări ușoare din gips carton, inlocuire tamplarie, refacerea finisaje pereți si tavane) fara a se impune consolidarea, dar se vor realiza categoriile de lucrări jos mentonate (minim cele impuse).


-Ragina | 31

Dobrescu Laura Andreea Birou Individual de Arhitectura

Tel mobil: 0769.381.708 e-mail: office@arhitectura-urbanism.com.ro Web: www.arhitectura-urbanism.com.ro


3'L


B.I.A. DOBRESCU LAURA-ANDREEA    AMENAJĂRI INTERIOARE Șl SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICĂ

U// U    Șl SPĂLĂTORIE SOCIALĂ, BUCUREȘTI, SECTOR 5, BUCUREȘTI

TNA43T5entru îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activităților specifice destinației obiectivului se impune următoarele lucrări de intervenție avand in vedere ca exista degradări structurale si degradări nestructurale, dar care pot provoca degradări structurale daca acestea nu sunt remediate:

Varianta minimală:

•    Reparații locale a betonului degradat cu adeziv bicomponent;

•    Daca se identifica armatura ruginita: Curatarea armaturilor aparente ruginite; Pentru cazuri mai severe se va aplica o acoperire anticorosivă cu EPOXYCOAT-AC sau FERROSEAL pe armătura elementelor de construcție afectate, în vederea protejării lor în viitor de coroziune

•    Se vor reface tencuielile degradate;

•    Se impune refacerea instalației de canalizare si ape pluviale interioare, avand in vedere ca aceasta afecteaza structura de rezistenta a imobilului;

•    refacerea sistemului de evacuare ape pluviale (tronson 2 - S+P);

•    Consolidarea fisurilor prin injectare cu rasina epoxidica bicomponenta pentru injectări, atat la stâlpi (daca vor fi identificate după desfacerea tencuilelilor degradate) cat si la pereții din zidărie;

•    Refacerea pantelor si instalației pluviala din curtea interioara a tronsonului 2 (S+P)

•    Prevederea unui cordon de bitum intre trotuar si clădire;

•    Se va realiza o hidroizolatie corespunzătoare pe perimetrul fundației la curtea interioara a tronsonului 2 (S+P);

•    Se recomanda refacerea tuturor instalațiilor in conformitate cu normele in vigoare .

•    Se recomanda înlocuirea tâmplăriei fațadelor (din lemn si metal) cu tâmplării termoeficiente.

•    Se recomanda realizarea unui temosistem corespunzător conform legislației in vigoare la tronsonul 2 (S+P)

•    Se recomanda refacerea finisajelor interioare (tamplarie, finisaje pereți, tavane si pardoseli) conform normelor specifice aplicabile in vigoare.

Varianta maximală:

•    Soluțiile din varianta minima

•    Refacerea tuturor tencuielilor

•    Consolidarea stâlpilor si grinzilor cu lamele din fibra de carbon pentru a creste capacitatea de preluare a incovoierii si forței tăietoare si marirea rezistentei si ductilitatea stâlpilor si grinzilor;

Se recomanda varianta minimala din punct de vedere economic si varianta maximala din punct de vedere tehnic.

Avand in vedere ca aceasta construcție a fost prevăzută cu spațiu comercial la nivelul parterului si se dorește infiintarea unei spălătorii sociale si a unei bai publice, menționez ca nu se va modifica clasa de risc seismic după amenajare.

Lucrările se vor executa pe baza unui proiect întocmit de un proiectant de specialitate, cu respectarea condițiilor impuse de normele psi, și de către un executant cu experiență în domeniu.

Pe durata execuției lucrărilor, constructorul și beneficiarul vor respecta cu strictețe normele și instrucțiunile tehnice în vigoare, precum și toate normele privind tehnica securității și protecției muncii, inclusiv normele P.S.I.

4,1.b. Concluziile auditului energetic

Auditul energetic este realizat de auditor energetic pentru clădiri - ing Popa Ion Auditor energetic pentru clădiri - gradul I construcții -instalații - atestat cu certificat seria DA 01965 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului- Direcția Tehnica in Construcții.

-Pagina | 32

Dobrescu Laura Andreea Birou Individual de Arhitectura

sector 5, București

CI F RO29253940

alaura.dobrescu@yahoo.com


Tel mobil: 0769.381.708 e-mail: office@arhitectura-urbanism.com.ro Web: www.arhitectura-urbanism.com.ro

B.I.A. DOBRESCU LAURA-ANDREEA AMENAJĂRI INTERIOARE Șl SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICA Șl SPĂLĂTORIE SOCIALĂ, BUCUREȘTI, SECTOR 5, BUCUREȘTI TNA 43Toate pachetele de soluții analizate sunt variante economice.Decizia adoptării si implementării soluțiilor/ pachetului de soluții ii revine proprietarului.

Prezentul raport de audit atrage atentia expresa a introducerii unui sistem de tratare a aerului cu unitati de recuperare a căldurii,Pachetele de soluții se pot aplica si etapizat. Se poate aplica pachetul 1 in prima etapa, urmând a se completa cu soluția I4 Res, ulterior, completând astfel pachetul 2.

Concluzii

Aplicarea soluțiilor prezentate conduc la obținerea unei performante energetice care poate incadra clădirea in clasa B de eficienta energetica, cu durata de recuperare medie.

Pachetele de soluții 1 si 2 sunt validate din punct de vedere economic. Pachetul de soluții nr.2, oferă totuși, cea mai mare economie de energie si o scădere semnificativa a gazelor cu efect de sera.

Se recomanda implementarea pachetului de soluții: Pachet 2 (construcții + instalatii+ res) care realizează o scădere semnificativa estimată a gazelor cu efect de seră si a consumului anual de energie primară. Procentul de energie primara consumata, provenita din surse regenerabile este de 17.26% din total consum.

Prezenta documentație respecta cerințele prin care auditul energetic al clădirilor existente, reprezintă activitatea de identificare a soluțiilor tehnice de reabilitare/modernizare energetică a clădirilor și instalațiilor aferente acestora, pe baza caracteristicilor reale ale sistemului construcție - instalații, de utilizare a energiei termice, precum și optimizarea soluțiilor tehnice prin analiza eficienței economice a acestora, indiferent de sursa de finanțare.

Lucrările de modernizare se vor face in baza proiectului de execuție, si in concordanta cu lucrările de extindere. Pentru fazele de proiectare PT+DE la clădirea auditata este necesar a se aplica soluțiile analizate prezentul Raport de audit corelate cu Raportul de expertiza tehnica pentru rezistenta si stabilitate.

Prin masurile de reabilitare care se vor analiza se urmărește alegerea unor soluții tehnice caracterizate prin:

•    Reducerea necesarului de căldură al clădirii prin măsuri de protecție termică suplimentară a elementelor de construcție opace.

•    Asigurarea unei eficiențe cât mai ridicate pentru echipamentele din componența sistemelor de utilizare a energiei termice (corpuri de încălzire, pompe, baterii de încălzire armături de reglaj etc.) - prin prisma funcției de transfer a echipamentelor, a randamentelor, a consumurilor specifice etc.;

•    Asigurarea reglării sarcinii termice de încălzire conform graficului (curbei) de reglaj termic proprie consumatorului.

•    Dotarea instalației de apă caldă de consum cu armături de calitate ridicată, cu limitare a consumului de apă;

•    Reducerea consumului de căldură datorat infiltrațiilor de aer rece, prin deschiderea geamurilor pentru asigurarea cotei de aer proaspăt la valoarea impusa de exigentele de confort fiziologic.

•    Asigurarea mentenanței construcției și instalațiilor aferente.

•    Sporirea gradului de automatizare al instalațiilor, corelat cu aplicarea unor regimuri de exploatare raționale, în funcție de destinația incaperilor,programul de lucru și condițiile climatice;

•    Utilizarea, în măsura posibilităților, a surselor neconvenționale de energie.

Intervențiile avute în vedere la reabilitării si modernizării energetice a clădirii au fost impartite în trei categorii principale și anume:

-Ragina | 33

Dobrescu Laura Andreea Birou Individual de Arhitectura

Tel mobil: 0769.381.708 e-mail: office@arhitectura-urbanism.com.ro Web: www.arhitectura-urbanism.com.ro


bia- dobrescu LAURA-ANDREEA AMENAJĂRI INTERIOARE Șl SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICĂ L/ /P ~    Șl SPĂLĂTORIE SOCIALĂ, BUCUREȘTI, SECTOR 5, BUCUREȘTI

tna 4349* intervenții asupra anvelopei clădirii, notate cu C

•    Intervenții asupra instalațiilor aferente clădirii, notate cu I

•    Intervenții asupra instalațiilor aferente clădirii, notate cu Ireg - care analizeaza posibilitatea substituirii parțiale a formei de energie din surse convenționale cu surse regnerabile.

Masuri propuse pentru reabilitarea termica a clădirii, creșterea performantei energetice, modernizarea energetica.

Masurile pentru reabilitarea termica si creșterea performantei energetice a clădirii sunt concretizate in soluții tehnice independente si in pachete de soluții, fiind notate in Recomandări pentru reducerea costurilor prin îmbunătățirea performanței energetice a clădirii Certificat de performanta energetica nr. 1399/29.06.2018

Soluții recomandate pentru anvelopa clădirii

Soluția C1 - Termoizolarea planseului peste subsol neincalzit.

Sporirea rezistentei termice prin aplicarea unui strat de spuma poliretanica de grosime 10 cm, inclusiv pe grinzile planseului. Termoizolatia va fi coborâta minim 30 cm pe pereții interiori ai subsolului. Se va aplica si un strat de protecție - tencuiala .

Soluția C2 - Sporirea rezistentei termice a plăcii pe sol

Măsură prevede termoizolarea in plan vertical a soclului clădirii cu termosistem cu material termoizolant - polistiren extrudat cu de grosime 8 cm; Stratul termoizolant se va aplica si pereții exteriori ai subsolului, spre curțile de lumina existente.

Soluția C3 ■ Termoizolarea pereților exterior din zidărie

Sporirea rezistentei termice prin termoizolare la exterior, cu termosistem material termoizolant - placi de fațada in sistem Etics - grosime 10 cm.Se va prevedea protecția acestuia si aplicarea tencuielii exterioare. La aplicarea termosistemului se va acorda o atentie deosebita inchiderii punților termice existente.

Soluția C4 - Termoizolarea pereților adiacenti spatiilor neincalzite - casa scării

Sporirea rezistentei termice prin termoizolare cu vata minerala - grosime 5 cm, montata in spațiul creat de dublarea cu gips-carton, pe interior, a acestor pereți.

Soluția C5 - Termoizolarea planseul către pod

Sporirea rezistentei termice a planseului către pod prin montarea unui strat termoizolant, de calitate si grosime corespunzătoare noilor cerințe.Pe fata superioara a planseului existent se va monta o bariera de vapori.Stratul termoizolant va fi alcătuit din -saltele vata minerala cu grosime 20 cm. In scopul reducerii efectului defavorabil al punților termice de pe conturul planseului de peste ultimul nivel, stratul termoizolant se va aplica si pe partea ieșita in consola (streasina), a planseului.

Soluția C6 - înlocuirea tamplariei exterioare din metal, cu tamplarie eficienta energetic înlocuirea tamplariei existente din metal de pe fațade, cu tamplarie termoizolanta etanșa din PVC,

minim 5 camere si geamuri triple cu strat de Argon.

Pentru asigurarea calitatii aerului interior si evitarea creșterii umidității interioare tamplaria va fi prevăzută cu fante higroreglabile.Se recomanda montajul tamplariei la fata exterioara a fațadei si etansarea rosturilor de montaj. Rezistenta termica a tamplariei (rama si sticla) recomandata este de minim 0.77[m2K/ Wj.

•    Soluții recomandate pentru instalațiile clădirii:

Soluția 11 - Adoptarea unei soluții pentru producerea energiei termice pentru încălzire si apa calda, cu refacerea instalației interioare de încălzire si apa calda menajera.

Soluția prevede: Realizarea unei instalații cu centrale termice, cu combustibil gaz natural, cazane in condensare pentru producerea agentului termic de incalzire si preparare apa calda. Va fi prevăzută o instalație interioara de incalzire cu corpuri statice dimensionata pentru funcționare la temperature joase. Dotarea corpurilor de incalzire cu robineti termostatati. Se recomanda prevederea unei automatizări care sa permită un reglaj calitativ al agentului termic pentru incalzire funcie de temperatura exterioara si de gradul de ocupare a incaperilor.

-Ragina | 34

Dobrescu Laura Andreea Birou Individual de Arhitectura

Tel mobil: 0769.381.708 e-mail: office@arhitectura-urbanism.com.ro Web: www.arhitectura-urbanism.com.ro


B.I.A. DOBRESCU laura-andreea amenajări interioare si schimbarea destinației pentru baie publică UZ Zu *    Șl SPĂLĂTORIE SOCIALĂ, BUCUREȘTI, SECTOR 5, BUCUREȘTI

tna «^a ca|da va fi distribuita prin conducte termoizolate, iar consumatorii finali vor fi prevazuti cu

perlatoare, pentru reducerea debitului de apa.

Soluția 12 - Eficientizarea instaltiei de iluminat.

înlocuirea corpurilor de iluminat existente, cu lămpi dotate cu becuri cu led. Se va asigura iluminat de siguranța.

Soluția 13- Dotarea spațiului cu instalație de ventilare mecanica organizata.

Asigurarea calității aerului interior prin ventilare cu recuperarea căldurii. Se recomanda montarea unei unitatati de tratare a aerului cu recuperare de căldură. Acest sistem de ventilație cu recuperare de căldură face alimentarea cu aer proaspăt din exterior si extrage aerul viciat din interior. Datorita schimbătorului de căldură in placi tip aer-aer incorporat in echipament, se realizează recuperarea unei cantitati mari de energie termica. Căldură provenita din aerul de evacuare este transferata către aerul de admisie. In sezonul cald se realizează astfel preracirea aerului de admisie. Pe traseul de introducere a aerului se va monta o baterie de incalzire cu agent termic furnizat de sursa de incalzire.

Soluția 14 res - Substituirea parțiala a formei de producere energie termica pentru prepararea apei calde, cu sursa ce utilizează energie din panouri solare.

Prepararea apei calde menajere se recomanda a se asigura cu panouri solare, montate pe șarpanta,

> suplimentată cu agent termic produs de centrala convenționala. Se vor prevedea boilere cu doua serpentine,

care au si rol de acumulare.

Aceasta soluție se poate aplica după realizarea unui studiu de insorire a șarpantei peste parter existente. Pentru o eficienta sporita se recomanda montajul panourilor solare pe șarpanta comuna a clădirii (situata peste nivelul 3).

Intervențiile asupra anvelopei clădirii

Pachetul - Construcții ■ aplicarea simultana a soluțiilor: C1, C2, C3, C4, C5, C6.

Intervențiile asupra clădirii vizează reducerea necesarului propriu de căldură al clădirii, independent de comportamentul instalațiilor și al consumatorilor.

în principiu, acestea sunt următoarele:

Ameliorarea izolației termice a pârtilor opace ale elementelor de construcție (pereții exteriori, plansee care separa volumul incalzit de spatii neincalzite pod, placa pe sol).

Ameliorarea izolației termice a unei construcții existente are drept scop reducerea fluxului termic disipat prin conducție, prin anvelopa clădirii către mediul exterior.

Pentru pereții exteriori -soluția recomandata consta in termoizolarea la exterior a unui strat termoizolant, de preferat plăci de vata bazaltica de fațada, grosime 10 cm, fixate prin lipire si mecanic pe suprafața suport.Termoizolatia va fi protejata cu un strat de armare realizat dintr-un mortar in care se inglobeaza minim doua straturi de plasa din fibra de sticla. Armarea dubla este necesara in zonele cu solicitări mecanice ridicate.

Va fi aplicat un strat final de finisaj cu rol de protecție impotriva intemperiilor si solicitărilor mecanice si cu rol decorativ. Acest strat poate fi compus din amorsa si tencuiala decorativa - mortar uscat predozat.

Obligatoriu, stratul suport al termosistemului va fi reparat și curățat în prealabil. Va fi verificata planitatea elementului de construcție; stratul de lipire se realizează, de regulă, din mortar sau pastă adezivă cu lianți organici (rășini), lipirea fâcându-se local, pe fâșii sau in puncte. La aplicarea termosistemului se va acorda o atentie deosebita 'închiderii punților termice existente.

în scopul reducerii substanțiale a efectului negativ punților termice, trebuie să se facă astfel încât să se asigure în cât mai mare măsură, continuitatea stratului termoizolant inclusiv și în special, la racordarea cu soclurile, cu streașinile acoperișurilor cu pod..

In același scop, este necesar ca pe conturul tâmplăriei exterioare să se realizeze o căptușire termoizolantă a glafurilor exterioare, inclusiv a solbancurilor cu polistiren extrudat de 3 cm sau vata bazaltica.

-Ragina 135

Dobrescu Laura Andreea Birou Individual de Arhitectura

Tel mobil: 0769.381.708    ~

e-mail: office@arhitectura-urbanism.com.ro O*3 Web: www.arhitectura-urbanism.com.ro

L    B.I.A. DOBRESCU LAURA-ANDREEA AMENAJĂRI INTERIOARE Șl SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICĂ

LZ /u    și SPĂLĂTORIE SOCIALĂ, BUCUREȘTI, SECTOR 5, BUCUREȘTI

pna 4349Țerm0SjSțemij| compact (ETICS) cu termoizolație va îndeplini cerințele și nivelurile determinate pentru sistem și pentru produsele din alcătuirea acestuia conform metodelor de eșantionare, condiționare și încercare indicate în tabelul 4 din SR EN 13499 și respectiv SR EN 13500.

Ansamblurile termoizolante și alcătuirea acestora se vor înscrie în clasele de reacție la foc indicate în SR EN 13501-1+A1, astfel încât să respecte cerința fundamentală privind securitatea la incendiu, precum și prevederile reglementărilor tehnice aplicabile, în vigoare.

Proiectantul va respecta instrucțiunile din ghidul ETICS, va indica pentru termosistemul ales, următoarele:

a)    particularitățile constructive și ordinea operațiunilor;

b)    cota la care se fixează profilul de soclu sau cota bazei termoizolației;

c)    zonele expuse acțiunilor mecanice pe care se vor executa măsuri de protecție suplimentare: armare cu două rânduri de plasă și/sau placaj ceramic în loc de tencuiala decorativă sau înlocuirea plăcilor de polistiren expandat (EPS) sau vată minerală (MW) cu plăci din polistiren expandat (EPS) cu rezistență mărită la compresiune (de exemplu EPS 150), sau utilizarea la socluri a plăcilor din polistiren extrudat (XPS) cu caneluri sau striații;

d)    modul în care se lipesc plăcile termoizolante: în aderență totală (cu mortar adeziv) sau în benzi continue pe contur și puncte (cu adeziv), în funcție de produsul ales și indicațiile din fișa tehnică a acestuia;

e)    modul de dispunere și caracteristicile elementelor de fixare mecanică (dibluri, șuruburi, etc.) adaptate fiecărui tip de strat suport;

f)    elementele privind respectarea unor caracteristici de culoare, materiale și detalii, având în vedere regulamentul de intervenție al zonei și faptul că pentru evitarea apariției crăpăturilor și desprinderilor în stratul de protecție și finisare este necesară scăderea tensiunilor datorate impactului temperaturii asupra suprafeței acestuia prin alegerea culorii în funcție de orientarea predominantă a clădirii din punct de vedere al expunerii la soare și al coeficientul de reflexie indicat în catalogul de culori din documentația termosistemului;

g)    etapele lucrării pentru care se va întocmi proces verbal de lucrări ascunse și fazele determinante propuse prin proiectul tehnic.

Informații suplimentare pentru proiectant.

Sistemele ETICS trebuie să fie stabile la efortul combinat generat de sarcini ca: masa, sucțiunea din vânt, temperatura, umiditatea și contracția precum și sarcinile de utilizare normală și trebuie proiectate și aplicate astfel încât să satisfacă atât cerințele de izolare termică dar și cele pentru rezistență mecanică și stabilitate, precum și cele pentru securitate la incendiu.

Punerea în operă corectă a sistemului compozit de izolare termică la exterior (ETICS) se face conform standardelor europene în vigoare:

- SR EN 13499 - Produse termoizolante pentru clădiri. Sisteme compozite de izolare termică la exterior (ETICS) pe bază de polistiren expandat. Specificație;

- SR EN 13500 - Produse termoizolante pentru clădiri. Sisteme compozite de izolare termică la exterior (ETICS) pe bază de vată minerală. Specificație.

Este deosebit de important să se utilizeze exclusiv componentele unui singur sistem, pentru a avea garanția că acestea sunt compatibile.

Stratul suport trebuie verificat și eventual reparat, inclusiv în ceea ce privește planeitatea, având în vedere că în această soluție abaterile de la planeitate nu pot fi corectate prin sporirea grosimii stratului de protecție. Verificările uzuale ale suportului, făcute în zone diferite pe toată suprafața prin sondaj, înainte de aplicarea sistemului de termoizolație, sunt testul de curățenie, testul de zgâriere, testul de umezire, testul de smulgere. Pregătirea suportului se face diferențiat, în funcție de starea și natura acestuia prin periere, rașchetare, spălare etc. Nivelarea cu mortar adecvat într-un strat se face pentru respectarea valorilor limită

-Pagina | 36

Dobrescu Laura Andreea Birou Individual de Arhitectura

Tel mobil: 0769.381.708

e-mail: office@arhitectura-urbanism.com.ro j Web: www.arhitectura-urbanism.com.ro

BJ.A. dobrescu laura-andreea amenajări interioare si schimbarea destinației pentru baie publică V/ /p    Șl spălătorie socială, bucurești, SECTOR 5, bucurești

T^W%baterile de planeitate ale stratului suport și ale stratului final. La clădirile existente, înainte de aplicarea plăcilor termoizolante trebuie, obligatoriu, făcută verificarea eliminării umidității ascensionale.

Intervenții asupra instalațiilor clădirii

Pachetul de soluții I- Instalații cuprinde 11,I2,13

Se recomanda montarea unei unitatati de tratare a aerului cu recuperare de căldură special proiectata pentru a economisi energie si, de asemenea pentru a imbunatati calitatea aerului interior. Acest sistem de ventilație cu recuperare de căldură face alimentarea cu aer proaspăt din exterior si extrage aerul viciat din interior. Datorita schimbătorului de căldură in placi tip aer-aer incorporat in echipament, se realizează recuperarea unei cantitati mari de energie termica. Căldură provenita din aerul de evacuare este transferata către aerul de admisie.

Evaluarea implementării soluției a fost făcută cu un utilaj tip Venco VHR 07.

Prin montarea unitatii de ventilare cu recuperare căldură se asigura scăderea consumului de energie termica si implicit reducerea costurilor cu incalzirea in timpul sezonului rece.

Beneficiile aplicării soluțiilor de reabilitare/modernizare:

Prin aplicarea soluțiilor de reabilitare termica a anvelopei clădirii se obține imbunatatirea performantei de izolare termica a clădirii si incadrarea in condițiile normate referitoare la coeficientului global de izolare termica G1Ref.

Calculele termotehnice aferente clădirii cu luarea în considerație a tuturor îmbunătățirilor și modificărilor prevăzute în capitolul: Masuri propuse pentru creșterea performantei energetice a clădirii si a instalațiilor acesteia. Acestea se fac pe baza actelor normative care au fost avute în vedere și la expertizarea clădirilor existente, înainte de reabilitare.

Au fost considerate noile Rezistente termice corectate ale elementelor anvelopei,

-    noilor valori ale factorilor de corecție a temperaturilor exterioare (t), aferente spațiilor neîncălzite adiacente, rezultate ca urmare a termoizolarii planseelor

-    noilor valori ale ratei schimburilor convenționale de aer (na) ținând cont de existenta unităților HR care asigura preincalzirea aportului de aer proaspăt.

Perete exterior zidărie cărămidă termoizolat in sistem ETICS cu 10 cm vata bazaltica sau polistiren expandat;

Planseu spre pod, termoizolat la partea rece cu 20 cm polistiren extrudat;

Placa peste subsol si pereții supraterani se la subsol- sporirea rezistentei termice prin aplicarea

unui strat de termoizolatie de grosime 8 cm in plan vertical pe soclul clădirii;

Pereții spre casa scării neincalzita - Aplicarea unui strat de min 5 cm. Vata minerala in spațiul

creeat de dublarea cu giops-carton;

Constituirea pachetelor de soluții de reabulitare, propuse spre analiza.

Pentru analiza tehnică, energetica si economica, se propune gruparea soluțiilor de modernizare in Pachete de soluții, ce se pot aplica simultan.

Se propune astfel constituirea a doua pachete de soluții:

Pachetul 1 - notat cu PacICI

Pachetul cuprinde aplicarea tuturor soluțiilor de reablitare pe partea de construcție C1-C6, simultan cu soluțiile pentru instalații: 11,12,13.

Pachetul 2 - notat cu Pac2CI Res

Pachetul cuprinde aplicarea tuturor soluțiilor de reabilitare cuprinse in Pachetul 1, la care se aduga soluția I4 res, care propune utilizarea surselor de energie regenerabila (solara), pentru prepararea apei calde de consum.

-Pagina | 37

Dobrescu Laura Andreea Birou Individual de Arhitectura

Tel mobil: 0769.381.708 e-mail: office@arhitectura-urbanism.com.ro v Web: www.arhitectura-urbanism.com.ro

AMENAJĂRI INTERIOARE Șl SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICĂ Șl SPĂLĂTORIE SOCIALĂ, BUCUREȘTI, SECTOR 5, BUCUREȘTI

4.2. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință

Analiza s-a efectuat ținând cont de nevoile care au stat la baza proiectului. Nevoia de bază de la care pornește necesitatea proiectului este aceea de a ameliora infrastructura culturală.

Durata de referință

Pentru stabilirea duratei de referință s-au avut în vedere următoarele ipoteze:

-    durata de viață a clădirii - 40 ani

-    durata de realizare a lucrărilor - 12 luni

-    durata de realizare a previziunilor (durata de referință) -15 ani

Perioada de referință reprezintă numărul de ani pentru care sunt furnizate previziuni în analiza costuri-beneficii. Intervalele de referință pe sector - în baza practicilor acceptate la nivel internațional și recomandate de Comisia Europeană - sunt furnizate mai jos:

Sector

Interval de referință

Sector

Interval de referință

Energie

15-25

Drumuri

25-30

Apa și mediul

30

Industrie

10

Căi ferate

30

Alte servicii

15

Porturi și aeroporturi

25

Scenariul de referință - scenariului tehnic recomandat de proiectant.

4.3. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția

-    necesarul de utilități și de relocare/protejare, după caz: - nu este cazul;

-    soluții pentru asigurarea utilităților necesare: - nu este cazul. Schimbările climatice nu afectează investiția.

4.4. Situația utilităților si analiza de consum:

-    soluții pentru asigurarea utilităților necesare:.

Soluția aleasă pentru încălzirea spațiilor aferente pentru baia publica si spalatorla sociala, este:

-    încălzirea se va realiza cu corpuri statice modeme - radiatoare din otel.

Pentru ventilarea spațiului cu destinația sala dusuri si vestiare este necesara realizarea unei instalații de ventilare locala fiind necesara realizarea a minim 8-12 schimburi orare. Debitul de aer viciat evacuate va fi de 5300 mc/h iar pentru compensare este necesara tratarea aerului prin intermediul unei baterii de incalzire , cu sarcina de 60 kw.

Se recomanda montarea unui recuperator de căldură cu eficienta ridicata ( minim 75% ) pe circuitul de ventilare, in aceasta situație sarcina termica a bateriei de incalzire fiind de 24 kw

Alimentarea cu apa a obiectivului se va realiza de la rețeaua publica oraseneasca din zona, parametrii de debit fiind asigurați de către rețeaua publica. Contorizarea se va face in căminul de apometru ce se va monta pe limita de proprietate.

-Pagina | 38

Dobrescu Laura Andreea Birou Individual de Arhitectura

Tel mobil: 0769.381.708 e-mail: office@arhitectura-urbanism.com.ro Web: www.arhitectura-urbanism.com.ro

B.I.A. DOBRESCU LAURA-ANDREEA AMENAJĂRI INTERIOARE Șl SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICĂ Șl SPĂLĂTORIE SOCIALĂ, BUCUREȘTI, SECTOR 5, BUCUREȘTI ^Asigurarea apei calde menajere se va realiza de la rețeaua publica de alimentare cu apa calda contorizarea realizandu-se unitar pentru intreaga investiți.

Instalația de canalizare menajera asigura colectarea si evacuarea apelor uzate menajere provenite de la grupurile sanitare si de pe pardoseli către canalizarea publica exterioara existenta in zona.

Alimentarea cu energie electrica se realizează de la un post de transformare amplasat in apropiere, conform soluției din avizul de racordare, ce va fi eliberat de furnizorul de energie electrica la solicitarea beneficiarului.

Consumul de energie electrica se efectuează prin următoarele categorii de receptori electrici: iluminat artificial, aparatura de birou, aparatura audio-video, aparatura electrocasnica si ventilatoare.

Datele electroenergetice de consum pentru IMOBILUL I sunt următoarele:

-    putere electrica instalata Pi:    64,15 kW;

-    putere electrica absorbita Pa:    51,5 kW;

-    curentul de calcul Ic :    93,3 A

-    tensiunea de utilizare Un :    400/230 V; 50 Hz;

-    factor de putere mediu natural coscp: 0,86;

4.5. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:

a)    impactul social și cultural, egalitatea de șanse;

Realizarea acestei investiții este necesară și justificată din mai multe puncte de vedere:

-    Nevoia individuala, familiala și de grup, în vederea păstrării unei stări de igiena personala optime în rândul populației defavorizate (adulti si copii) care au domiciliul pe raza sectorului 5.

-    conștientizarea de către beneficiari a necesității menținerii unei igiene adecvate si prevenirea marginalizarii si excluziunii sociale

b)    estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;

Conform temei de proiectare, pentru realizarea investiției, sunt necesari un număr de minim 10 angajați pentru deservirea și exploatarea investiției.

Volumul și complexitatea lucrărilor fac ca pe durata realizării lucrărilor (12 luni) să fie create premisele unui număr de minim 10 locuri de muncă (direct și indirect).

c)    impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz;

La elaborarea proiectului se vor lua în considerare și se vor respecta următoarele norme:

-    Legea 137/1995 privind protecția mediului;

-    Legea 294/2003 cu completări la Legea 137/1995;

- H.G. 321/2005 Evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental.

Executantul va obține autorizația de mediu de la Agenția de Protecția Mediului pentru organizarea de

șantier și va lua toate măsurile pentru reducerea la minim a impactului negativ asupra mediului.

în timpul lucrărilor de construcție se vor înregistra unele creșteri ale poluării aerului, mai ales în zona

șantierului și a gropilor de împrumut.

Se va acorda o atenție prioritară aspectelor de mediu, se vor analiza datele existente de evaluare a efectelor asupra mediului și se va verifica dacă acestea respectă legislația Romanească. Identificarea

-Pagina | 39

Dobrescu Laura Andreea Birou Individual de Arhitectura

^7* \fa 7

/z B.I.A. DOBRESCU laura-andreea amenajări interioare si schimbarea destinației pentru baie publică V/    Șl SPĂLĂTORIE SOCIALĂ, BUCUREȘTI, SECTOR 5, BUCUREȘTI

pftâWlb? conflicte de mediu generate de soluțiile tehnice adoptate vor fi transpuse în măsuri de protecția mediului care să nu genereze constrângeri de mediu prin aplicarea lor.

De asemenea, se va avea în vedere și respectarea procedurilor normelor acceptate pe plan european, Directivele Consiliului Europei 85/337/EEC din 27 iunie 1985 și 97/11/EC din 3 martie 1997 în domeniul protecției mediului, care în cea mai mare parte se regăsesc și în legislația română.

Proiectantul va urmări tratarea corespunzătoare a lucrărilor de protecție a mediului și a sănătății oamenilor prin proiectarea de soluții corespunzătoare nepoluante, utilizarea materialelor agrementate, respectarea Normelor de mediu în vigoare.

De asemenea se va înregistra o depășire a nivelului de zgomot, depășire specifică unor astfel de

lucrări.

Protecția la zgomot este stipulată ca cerință (exigență) esențială în Directivele Consiliului Europei nr.89/106/CEE și este definită astfel: "Construcția trebuie proiectată și executată astfel încât zgomotul perceput de utilizatori sau persoanele aflate în apropiere să fie menținut la un nivel care să nu afecteze sănătatea acestora și să le permită să doarmă, să se odihnească sau să lucreze în condiții satisfăcătoare. "Protecția la zgomot" este în același timp cerință de calitate în construcții în contextul Legii 10/1995.

în conformitate cu Normativul privind protecția la zgomot - avizat de Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, Normativ care stabilește performanțele care caracterizează părți, elemente și produse de construcție din punct de vedere al protecției la zgomot, etapele principale pentru verificarea respectării cerinței de protecție la zgomot în construcții vor fi stipulate în:

•    tema - specificație de proiect;

•    în proiect;

•    pe parcursul și la finalizarea execuției.

Prin proiect vor fi stabilite și respectate toate valorile concrete ale nivelelor de zgomot cu respectarea prevederilor din reglementările tehnice în vigoare. Pentru a putea propune măsuri de protecție împotriva zgomotului, se vor analiza sursele de producere a acestuia atât în perioada de execuție a lucrărilor, cât și în perioada de exploatare a lor.


Se va indica o evaluare foarte atentă a utilajelor din dotarea executantului pentru execuția lucrărilor astfel încât să fie folosite numai utilajele și echipamentele care corespund anumitor norme de poluare acustică și cu noxe.

După desființarea șantierului, terenul folosit temporar pentru organizarea de șantier, tehnologia de lucru sau în alte scopuri, va fi redat în circulație și/sau pus la dispoziția organelor locale pentru alte utilități (stații de alimentare cu carburant, ateliere de reparații auto etc), respectând legislația în vigoare.

Mediul fizic și natural se referă la următoarele aspecte:

■    apa;

■    aerul;

■    solul;

■    vegetația;

precum și la interrelații între acestea.

Mediul uman se referă la:

•    zgomot și vibrații;

•    siguranța circulației rutiere;

-Pagina 140

Dofarescu Laura Andreea Birou Individual de Arhitectura

Tel mobil: 0769.381.708 e-mail: office@arhitectura-urbanism.com.ro 7 Web: www.arhitectura-urbanism.com.ro

AMENAJĂRI INTERIOARE Șl SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICĂ Șl SPĂLĂTORIE SOCIALĂ, BUCUREȘTI, SECTOR 5, BUCUREȘTI

aspecte estetice;

• viața comunităților și activitățile economice,

în conformitate cu Hotărârea Guvernului României 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, coordonarea în materie de securitate și sănătate trebuie să fie organizată atât în baza unui studiu, concepție și elaborare a proiectului, cât și în perioada de execuție a lucrărilor.

Planul de securitate și sănătate este un document scris care va cuprinde ansamblul de măsuri ce vor fi avute în vedere pentru preîntâmpinarea riscurilor ce pot apărea în timpul desfășurării activității pe șantier.

Planul de securitate și sănătate va face parte din proiectul elaborat al lucrării și va fi adaptat conținutul acestuia.

Acesta va preciza:

■    cerințe de securitate și sănătate aplicabile pe șantier;

■    măsuri de prevenire necesare pentru reducerea sau eliminarea riscurilor;

■    măsuri specifice de securitate în muncă pentru lucrările care prezintă riscuri;

■    măsuri de protecție colectivă și individual.

Planul va conține cel puțin următoarele:

•    informațiile de ordin administrativ care privesc șantierul;

•    măsurile generate de organizare a șantierului stabilite de comun acord de managerul de proiect și

coordonatorii în materie de securitate și sănătate;

•    identificarea riscurilor și descrierea lucrărilor care pot prezenta riscuri, măsuri de protecție colectivă și

individuală;

•    amenajarea și organizarea șantierului, modalități de depozitare a materialelor, amplasarea

echipamentelor de muncă prevăzute de executanți pentru realizarea lucrărilor;

•    obligațiile ce decurg din interferența activităților care se desfășoară în perimetrul șantierului și în

vecinătatea acestuia;

•    măsurile generale pentru asigurarea menținerii șantierului în ordine și în stare de curățenie;

•    condițiile de manipulare a diverselor materiale;

•    limitarea manipulării manuale a sarcinilor;

•    condițiile de depozitare, eliminare sau evacuare a deșeurilor și a materialelor rezultate din frezări,

spargeri de betoane, etc.

înainte de începerea lucrărilor pe șantier de către executant, planul propiu de securitate și sănătate al acestuia (conform formular anexat) va fi consultat și avizat de către coordonatorul în materie de securitate și sănătate pe durata realizării lucrării, medicul de medicina muncii și membrii comitetului de securitate și sănătate.

Conform Art. 11 din N.GP.M, preluând paragraful 2 pct. b art, 6 din Directiva-cadru 391/89/CEE, prevede: Angajatorul are următoarele obligații în domeniul securității și sănătății în muncă:

•    să asigure evaluarea riscurilor pentru sănătatea și securitatea angajaților în vederea stabilirii măsurilor

de prevenire, incluzând alegerea echipamentului tehnic, a substanțelor chimice și a preparatelor utilizate, amenajarea locurilor de muncă etc;

•    angajatorul trebuie să dispună evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru

toate locurile de muncă, inclusiv pentru acele grupuri de angajați care sunt expuși la riscuri particulare;

-Ragina |41

Dobrescu Laura Andreea Birou Individual de Arhitectura

/ t/k    B.I.A. dobrescu laura-andreea amenajări interioare si schimbarea destinației pentru baie publică

L-Z LZ /p    Șl SPĂLĂTORIE SOCIALĂ, BUCUREȘTI, SECTOR 5, BUCUREȘTI

TNA42m urma acestei evaluări, măsurile preventive și metodele de lucru stabilite de către angajator trebuie să asigure o îmbunătățire a nivelului de protecție a angajaților și să fie integrate în toate activitățile

unității respective, la toate nivelurile ierarhice.

Art. 31 din N.GP.M. stabilește că prima atribuție a personalului din cadrul serviciului de securitate a muncii este evaluarea riscurilor: Atribuțiile personalului din serviciul de securitate a muncii sunt:

•    să asigure evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională la locurile de muncă, precum

și să reevalueze riscurile ori de câte ori sunt modificate condițiile de muncă și să propună măsurile de prevenire corespunzătoare, ce vor alcătui programul anual de protecție a muncii;

•    evaluarea riscurilor presupune identificarea tuturor factorilor de risc de accidentare și îmbolnăvire

profesională și determinarea nivelului de risc pe loc de muncă și unitate.

Angajatorul are obligația generală de a asigura starea de securitate și de a proteja sănătatea

muncitorilor, evaluarea riscurilor are drept obiectiv să permită angajatorului adoptarea măsurilor de prevenire/protecție adecvate, cu referire la:

•    prevenirea riscurilor profesionale;

•    formarea muncitorilor;

•    informarea muncitorilor;

•    implementarea unui sistem de management care să permită aplicarea efectivă a măsurilor necesare. Evaluarea riscurilor trebuie să fie structurată astfel încât să permită muncitorilor și persoanelor care

răspund de protecția muncii:

•    să identifice pericole existente și să evalueze riscurile asociate acestor pericole, în vederea stabilirii

măsurilor destinate protejării sănătății și asigurării securității muncitorilor în conformitate cu prescripțiile legale;

•    să evalueze riscurile în scopul selectării optime, în cunoștință de cauză, a echipamentelor,

substanțelor sau preparatelor chimice utilizate, precum și a amenajării și a organizării locurilor de muncă;

•    să verifice dacă măsurile adoptate sunt adecvate;

•    să stabilească atât prioritățile de acțiune, cât și oportunitatea de a lua măsuri suplimentare, ca urmare

a analizării concluziilor evaluării riscurilor;

•    să confirme angajatorilor, autorităților competente, muncitorilor și/sau reprezentanților acestora că

toți factorii relevanți, legați de procesul de muncă, au fost luați în considerare.

Planul de securitate și sănătate se va afla în permanență pe șantier pentru a putea fi consultat, la

cerere, de către inspectorii de muncă, inspectorii sanitari, membrii comitetului de securitate și sănătate în muncă sau de reprezentanții lucrătorilor, cu răspunderi specifice în domeniul sănătății și securității.

Planul de securitate și sănătate va fi păstrat de către managerul de proiect timp de cinci ani de la data recepției finale a lucrărilor.

Contractorul are obligația, ca pe întreaga perioadă de execuție a lucrărilor, să respecte prevederile privind asigurarea protecției muncii, în conformitate cu Regulamentul pentru protecția muncii și igiena în construcții, care a intrat în vigoare prin Ordinul nr. 9/N/15.G3.1993 și 90/12.07.1996, emis de MLPTL.

Prevederile acestui regulament sunt obligatorii pentru lucrările de construcție și instalațiile aferente, pentru instalarea echipamentului tehnologic și pentru folosirea echipamentului de construcție.

Pentru a preveni accidentele trebuie respectate următoarele reglementări:

-Pagina 142

Dobrescu Laura Andreea Birou Individual de Arhitectura

Tel mobil: 0769.381.708    / )

e-mail: office@arhitectura-urbanism.com.ro ' Web: www.arhitectura-urbanism.com.ro

4^ K»/C B.I.A. DOBRESCU LAURA-ANDREEA AMENAJĂRI INTERIOARE Șl SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICĂ Șl SPĂLĂTORIE SOCIALĂ, BUCUREȘTI, SECTOR 5, BUCUREȘTI tna 4g^orme Specifice de protecția muncii pentru exploatarea și întreținerea drumurilor și podurilor, aprobate

prin Ordinul MMPS nr 357/1998;

•    Norme republicane de protecția muncii aprobate prin ordinul MMPS nr. 34/1997 și 60/1997;

•    Norme privind protecția muncii în construcții și lucrări de montare, aprobate de Ministerul Industriilor și

Construcțiilor, ordinul nr. 1233/d/1980;

•    Normativul 17-2002 pentru joasă tensiune;

•    Normativul PE 107-95 pentru rețele de cabluri electrice de joasă și medie tensiune;

•    Legea 90-1996 Legea protecției muncii.

d) impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și antropic în care acesta se integrează, după caz;

Protecția calității apelor

Faza de realizare a obiectivului si organizarea de șantier

Lucrările care se vor executa cu ocazia realizării obiectivului se vor constitui în folosințe consumatoare de apă. Apa va fi utilizată atât în scopuri igienico-sanitare cât și ca adaos în materialele de construcție. Având în vedere faptul că apa înglobată în materialele de construcție nu este restituită în mediul înconjurător decât treptat, prin evaporare, singura problemă pentru perioada realizării construcțiilor și amenajărilor este reprezentată de evacuările fecaloid - menajere.

Lucrările prevăzute în cadrul proiectului de execuție nu sunt în măsură să atragă generarea unor cantități de ape uzate.

în perioada de execuție trebuie să se realizeze o organizare de șantier pentru o echipă de lucru formată din circa 30 muncitori, pentru o perioadă de 12 de luni pentru care se propune utilizarea unor toalete ecologice.

Deci realizarea lucrărilor de construire, nu va polua semificativ factorul de mediu apa. Eventualele poluări sunt favorizate de precipitațiile sezoniere ce duc la antrenarea de suspensii în apele de suprafață, ape care pot conține substanțe de origine minerală sau organică provenite de la zonele de lucru.

Ca urmare a acțiunii fenomenelor meteorologice sezoniere (ploi, vânturi puternice), materialele rezultate în urma săpăturilor și cele aduse pentru realizarea lucrării pot influența calitatea apelor de suprafață, prin materiile în

suspensie ce sunt dislocate și transportate în acestea.

Alte materiale și substanțe folosite în organizarea de șantier, ca: uleiuri minerale pentru parcul auto, carburanți auto, etc, se pot constitui în surse de poluare pentru apele subterane și de suprafață doar în cazul gestionării necorespunzătoare. Având în vedere că executarea lucrărilor va dura cca. 12 de luni, în cadrul organizării de șantier trebuie să se prevadă depozitarea și manipularea adecvată a acestor produse, fără afectarea calității apelor.

Faza de funcționare a obiectivului

Pe perioada de exploatare, sursele de poluare sunt surse difuze și necontrolabile, specifice traficului rutier: urme de produse petroliere, suspensii, iar cantitățile de astfel de poluanți depind de intensitatea traficului și de starea parcului auto aflat în exploatare. Este de menționat că aceste cantități pot fi semnificativ reduse în cazul căilor de circulație asfaltate și bine întreținute și prevăzute cu șanțuri marginale care asigură diluția admisă la evacuarea în emisar.

Ragina 143

Dobrescu Laura Andreea Birou Individual de Arhitectura

Tel mobil: 0769.381.708 e-mail: office@arhitectura-urbanism.com.ro Web: www.arhitectura-urbanism.com.ro


<4^ P'1 /-Z    B I A- DOBRESCU LAURA-ANDREEA AMENAJĂRI INTERIOARE Șl SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICĂ

/p    Șl SPĂLĂTORIE SOCIALĂ, BUCUREȘTI, SECTOR5, BUCUREȘTI

Prbîe'cW aerului

Faza de realizare a obiectivului si organizarea de șantier

Lucrările care vor conduce la emisii de poluanți în atmosferă sunt:

•    manevrarea solului, în vederea construirii obiectivului, sub forma lucrărilor de terasamente (săpături, umpluturi, compactări);

•    funcționarea utilajelor necesare lucrărilor;

•    traficul rutier care se desfășoară în mod normal, se va realiza alternativ pe câte un singur fir, nefiind întrerupt în timpul executării lucrărilor de execuție.

Pentru execuția lucrărilor vor fi folosite următoarele utilaje: excavatoare, încărcătoare frontale, buldoexcavatoare, gredere, cilindrii compactori, finisoare de asfalt, etc cu un consum maxim orar (funcționare simultană) de carburant (motorină) de 36,5 kg/h. Poluanții atmosferici caracteristici lucrărilor de execuție sunt particulele cu proveniență naturală (praf terestru) emise în timpul manevrării pământului și prin eroziune eoliană de pe solul decopertat de învelișul vegetal, particulele și gazele de eșapament emise de utilaje.

Evaluarea surselor nu poate fi făcută în raport cu prevederile Ordinului nr, 462/1993 (sursele nu sunt dirijate), acestea încadrându-se în categoria surselor libere la sol, discontinue. Date fiind perioadele limitate de executare a lucrărilor, emisiile aferente acestora vor apare în aceste perioade, cu un regim maxim de 16 ore/zi. Lucrările se vor efectua în cca. 12 luni, pe tronsoane scurte de execuție, fiind afectată strict numai porțiunea pe care se lucrează la momentul dat.

Protecția împotriva zgomotului

Faza de realizare a obiectivului si organizarea de șantier

Realizarea proiectului atrage după sine efectuarea unor lucrări, prin implicare de utilaje și personal, cu executarea unor lucrări de excavare/umplere, transport/descărcare prefabricate, materiale de construcție, etc. Procesele tehnologice de execuție a acestor lucrări implică folosirea unor grupuri de utilaje cu funcții adecvate ce reprezintă tot atâtea surse de zgomot și vibrații: buldozere, excavatoare, autobasculante, gredere, cilindrii compactori, etc.

La utilajele propriu-zise de lucru se adaugă autobasculantele care transportă materialele necesare executării lucrărilor. Acestea, atât încărcate cât și goale au mase importante și parcurgând drumurile din localitate, constituie surse importante de zgomot și vibrații. Generarea de vibrații este favorizată și de calitatea drumurilor actuale (cu denivelări).

Având în vedere durata limitată de timp a lucrărilor de construcție și montaj a echipamentelor, precum și amploarea redusă a acestor lucrări, se consideră că impactul zgomotului va fi nesemnificativ, limitat la porțiunea pe care se lucrează și numai pe durata zilei de lucru (maxim 10 ore/zi).

Măsurile de diminuare a zgomotului presupun:

-    revizia și buna funcționare tehnică a utilajelor de construcții și a celor de transport;

-    respectarea orelor de program și evitarea prelungirii activității după ora 20.

Faza de funcționare a obiectivului

Pe perioada de exploatare, nu se identifică surse de zgomote și vibrații, altele decât cele provenite din traficul rutier.

Protecția împotriva radiațiilor

în cadrul obiectivului studiat nu se folosesc surse de radiații.

Protecția solului si subsolului

>    t

-Ragina 144

Dobrescu Laura Andreea Birou Individual de Arhitectura

Tel mobil: 0769.381.708

e-mail: office@arhitectura-urbanism.com.ro 'I > Web: www.arhitectura-urbanism.com.ro


“Pentru asigurarea protecției solului și


AMENAJĂRI INTERIOARE SI SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICĂ Șl SPĂLĂTORIE SOCIALĂ, BUCUREȘTI, SECTOR 5, BUCUREȘTI

subsolului, apele pluviale de pe platforma drumului (colectate

prin intermediul șanțurilor laterale) și cele subterane (colectate prin drumuri longitudinale) sunt conduse către stații de tratare la emisari.

Protecția sistemelor terestre și acvatice

Nu sunt necesare măsuri suplimentare de protecție a ecosistemelor terestre și acvatice cu condiția respectării prevederilor din proiect, caietul de sarcini și memoriu tehnic.

Gospodărirea deșeurilor

Faza de realizare a obiectivului și organizarea de șantier

Deșeurile rezultate în timpul execuției lucrărilor sunt:

-    deșeuri de tip menajer;

-    deșeuri generate de activitatea specifică de șantier: uleiuri minerale uzate, anvelope uzate, acumulatori uzați, pământ și alte deșeuri din construcții.

Deșeurile de tip menajer se vor preferință diferențiat pentru materialele reciclabile (sticlă, plastice, PET-uri, hârtie) și materiale biodegradabile, urmând a fi predate colectorilor autorizați din zonă. în privința pământurilor excavate, precum și a altor asemenea deșeuri specifice din activitatea de construire, acestea se vor utiliza pentru executarea umplerilor tot pe amplasamentul auditat.

Gospodărirea subsantelor toxice si periculoase

Nu este cazul.

Lucrări de reconstrucție ecologică

Având în vedere condițiile de amplasament, operațiunile tehnologice, calitatea echipamentelor și instalațiilor ce vor fi utilizate în faza de realizare a investiției, se apreciază că impactul negativ asupra factorilor de mediu va fi neglijabil.

Pe ansamblu, se poate aprecia că din punct de vedere al mediului, lucrările proiectate nu introduc disfuncționalități suplimentare față de situația actuală asupra solului, drenajului, microclimatului, a apelor de suprafață, a vegetației, faunei sau din punct de vedere al zgomotului sau al peisajului, ci dimpotrivă au un efect pozitiv.

4.6. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate; sustenabilitatea financiara

4.6.1. Ipoteze ale analizei financiare

Prezenta lucrare isi propune de analizeze in primul rând daca proiectul este oportun din punct de vedere economic și contribuie la îndeplinirea obiectivelor politicii regionale europene. în al doilea rând, lucrarea cercetează daca necesară contribuția finanțării europene pentru ca proiectul să fie viabil din punct de vedere financiar.

In cadrul analizei cost beneficiu s-a urmărit in mod principal impactul din punct de vedere financiar, economic, social si de mediu. S-a urmărit in special cuantificarea monetara a tuturor impacturilor posibile, in scopul de a determina costurile si beneficiile proiectului si de a analiza daca proiectul este oportun si merita pus in aplicare.

Costurile și beneficiile au fost evaluate pe o bază diferențială, luând în considerare diferența dintre scenariul proiectului și un scenariu alternativ în afara proiectului - metoda fluxurilor incrementale. Impactul s-a evaluat în funcție de obiectivele stabilite .

Analiza faptului daca proiectul «merita» finanțat s-a luat in urma calculului si valorii VNAE - Valoarea economica actuala neta a proiectului si a RIRE - Rata interna de rentabilitate Economica.

-Ragina 145

Dobrescu Laura Andreea Birou Individual de Arhitectura

Tel mobil: 0769.381.708

e-mail: office@arhitectura-urbanlsm.com.ro '0 Web: www.arhitectura-urbanism.com.ro

a

/-L    B.I.A. DOBRESCU LAURA-ANDREEA AMENAJĂRI INTERIOARE SI SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICĂ

LZ /£'    și SPĂLĂTORIE SOCIALĂ, BUCUREȘTI, SECTOR 5, BUCUREȘTI

AWifâlâptului daca proiectul « necesita » finanțare s-a luat in urma calculului si valorii VNAF - Valoarea

financiara actuala neta a proiectului si a RIRF - Rata interna de rentabilitate financiara.

4.6.2. Obiectivele si scopul analizei financiare

Analiza financiara efectuata se bazeaza in principal pe analiza detaliata a fluxurilor de numerar. Menționam ca analiza financiara este realizata la nivelul investiției, presupunând ca aceasta nu va fi exploatata prin intermediul unui operator.

Prin analiza financiara s-a urmărit in special:

-    profitabilitatea financiară a investiției și a contribuției proprii investite în proiect determinată cu indicatorii VNAF/C (venitul net actualizat calculat la total valoare investiție) și RIRF/C (rata internă de rentabilitate calculată la total valoare investiție). Pentru ca un proiect să necesite intervenție financiară din partea fondurilor structurale, VNAF/C trebuie să fie negativ, iar RIRF/C mai mică decât rata de actualizare (RIRF/C < 5%)

-    durabilitatea financiară a proiectului în condițiile intervenției financiare din partea fondurilor structurale. Durabilitatea financiară a proiectului trebuie evaluată prin verificarea fluxului net de numerar cumulat (neactualizat). Acesta trebuie să fie pozitiv în fiecare an al perioadei de analiză.

Un alt aspect urmărit si tratat in cadrul analizei financiare este si acela al calculării gradului de intervenție financiara (al ajutorului nerambursabil necesar), cu alte cuvinte procentul de cofinantare necesar.

Structura analizei financiare:
4.6.3. Metode avute in vedere la elaborarea Analizei Financiare

Metoda utilizata in dezvoltarea analizei financiare este de a “fluxurilor de numerar actualizat". în această metodă fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea și provizioanele, nu sunt luate în considerație. Cheltuielile neprevăzute din Devizul general de cheltuieli nu vor fi luate în calcul decât în măsura în care sunt cuprinse în cheltuielile eligibile ale proiectului. Ele nu vor fi luate în calcul în determinarea necesarului de finanțat, atât timp cât ele nu constituie o cheltuială efectivă, ci doar o măsură de atenuare a anumitor riscuri.

Perioada de referință reprezintă numărul de ani pentru care sunt furnizate previziuni în analiza costuri-beneficii. Intervalele de referință pe sector - în baza practicilor acceptate la nivel internațional și recomandate de Comisia Europeana - sunt furnizate mai jos:

Sector

Interval de referința

Sector

Interval de referința

Energie

15-25

Drumuri

25-30

Apa și mediul

30

Industrie

10

Căi ferate

30

Alte servicii

15

Porturi și aeroporturi

25

In cadrul prezentei analize s-a utilizat metoda diferențiala, proiectul fiind evaluat pe baza diferentelor costurilor si beneficiilor.

... —-Ragina |46

Dobrescu Laura Andreea Birou Individual de Arhitectura

Tel mobil: 0769.381.708 e-mail: office@arhitectura-urbanism.com.ro Web: www.arhitectura-urbanism.com.ro

/A    B.I.A. DOBRESCU LAURA-ANDREEA AMENAJĂRI INTERIOARE Șl SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICĂ

1/ Zu    și SPĂLĂTORIE SOCIALĂ, BUCUREȘTI, SECTOR 5, BUCUREȘTI

PTofedftiVvizat, este un proiect generator de venituri. Conform definiției Comisiei Europene Proiect generator de venituri reprezintă orice operațiune ce implică investiții în infrastructură, a cărei utilizare este supusă unor taxe care sunt suportate în mod direct de utilizatori, și orice operațiune ce implică vânzarea sau închirierea de terenuri sau clădiri sau prestarea de servicii contra cost. Astfel, proiectul propus este proiect generator de venituri iar in consecința se va calcula gradul de intervenție financiara prin metoda „funding gap”.

4.6.4. Calculul fluxurilor financiare

Fluxurile financiare implicate in cadrul proiectului sunt cele pe baza carora se efectuează analiza financiara si cea economica. In principiu, fluxurile sunt generate de intrări de numerar si ieșirile de numerar.

4.6.4.1.    Detalierea fluxurilor incrementale

în mod tradițional, costurile și beneficiile sunt evaluate prin analizarea diferenței dintre scenariul „cu proiect" și alternativa acestui scenariu: scenariul „fără proiect” (așa numita "abordare incrementală”). în continuare, rezultatele sunt cumulate pentru a identifica beneficiile nete și a stabili dacă proiectul este oportun și merită să fie implementat.

In cazul nostru, nu se poate vorbi de fluxuri financiare (incasari/plati) in cazul scenariului "fara proiect” deoarece este o investiție noua si nu una existenta.

Astfel, toate previziunile si calculele financiare se vor face pe baza scenariului "cu proiect”, inclusiv la aplicarea metodei "founding gap".

4.6.4.2.    Analiza gradului de suportabilitate

Deoarece suportabilitatea se calculează doar in cazul in care grupul tinta este obligat la plata unor tarife, analiza gradului de suportabilitate in cazul proiectului nostru consta in:

Tipul de tarif practicat: serviciul social creat in cadrul investiției va presupune, printre multele activitati sociale ce nu vor fi supuse nici unui tarif. Totuși, pentru o serie de activitati, s-a luat in calcul si posibilitatea tarifarii la nivelul costurilor de baza a unor servicii puse la dispoziție altor categorii de persoane decât cele din cadrul grupului tinta.

Marimea tarifului: pentru orice utilizator/participant ce va fi supus unui tarif de participare/acces nu se va achita o taxa mai mare de 5 lei/serviciu

Suportabilitatea tarifului: suportabilitatea trebuie mereu privita ca un raport intre sursele se venit a majorității grupului tinta, valoarea tarifului si comparabilitatea cu alte tarife similare.

4.6.4.3. Ipoteze care au stat la baza stabilirii costurilor si a veniturilor:

mod de exploatare: prin personal propriu, in conformitate cu cerințele legale si ghidul solicitantului

-    tip de acoperire a costurilor: bugetul local si incasari pe baza de tarif de acces

Dimensionarea costurilor:

-    costuri de mentenanta si reparații -1% din valoarea investiției (- anual)

costuri cu forța de munca - 10 angajați - salariul de 1950 lei - brut/luna = 2050 lei costuri lunare/persoana

-    Costurile de intretinere si exploatare a spatiilor: materiale de birou/furnituri, materiale curățenie, posta, telecomunicații, etc = estimate lunar la suma de 1000 lei

-    Costuri cu energia si apa = 252.520,00 lei/an

-    Energia electrică 226176 lei/an

-    costuri pentru asigurarea apei calde menajere 45235.2 lei/an

-    costuri pentru incalzire, răcire si ventilare 130940.8lei/an

-    costuri pentru iluminat si prize 50000 lei/an

-    Apă 43000mc/an :=107500 lei/an

-Ragina |47

Dobrescu Laura Andreea Birou Individual de Arhitectura

Tel mobil: 0769.381.708 e-mail: office@arhitectura-urbanism.com.ro Web: www.arhitectura-urbanism.com.ro

AMENAJĂRI INTERIOARE SI SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICĂ Șl SPĂLĂTORIE SOCIALĂ, BUCUREȘTI, SECTOR 5, BUCUREȘTI


Canalizare 43000 mc/an = 116100 lei/an

- Salubrizare 332 lei/luna

Costurile cu serviciile terților (intretinere echipamente, DDD, etc) = 115000 lei/an - Costuri diverse si neprevăzute = 10%

Nr.

crt

Tip cost

Valoare anuala estimata

Varianta fara proiect

Varianta cu proiect

1

Costuri de personal

0,00

246.000,00

2

Costurile de intretinere si exploatare a spatiilor: materiale de birou/furnituri, materiale curățenie, apa/canal, salubritate, posta, telecomunicații, deplasări, etc

0,00

12.000,00

3

Costurile de mentenanta a investiției realizate

0,00

12.592,51

4

Costuri cu utilitățile pentru incalzire

0,00

453.760,00

5

Costurile cu serviciile terților

0,00

115.000,00

6

Costuri diverse si neprevăzute

0,00

83.935,25

TOTAL

0,00

923.287,76

Dimensionarea veniturilor:

Nr.

crt

Tip cost

Valoare anuala estimata

Cantitate

Preț

unitar

Valoare

1

Servicii tarifate

25.000,00

5,00

125.000,00

2

Defalcari bugetare

898.287,76

1,00

798.287,76

TOTAL

X

X

923.287,76

Proiecțiile ieșirilor de numerar

Pe baza plăților identificate a se realiza, a rezultat următoarele tabele ale analizei financiare:

Tabelul proiecțiilor ieșirilor de numerar/platilor • varianta țara proiect

In cazul nostru, nu se poate vorbi de fluxuri financiare (incasari/plati) in cazul scenariului ”fara proiect” deoarece este o investiție noua si nu una existenta.

Tabelul proiecțiilor ieșirilor de numerar/platilor ■ varianta gu proiect

Element cheltuiala

Perioada de implementare

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Costuri de personal

0

246.000,00

246.000,00

246.000,00

Costurile de intretinere si exploatare a spatiilor

0

12.000,00

12.000,00

12.000,00

Costurile de mentenanta a investiției realizate

0

12.592,51

12.592,51

12.592,51

Costuri cu utilitățile pentru incalzire

0

453.760,00

453.760,00

453.760,00

Costurile cu serviciile terților

0

115.000,00

115.000,00

115.000,00

Costuri diverse si neprevăzute

0

83.935,25

83.935,25

83.935,25

Total costuri/plati - inclusiv TVA

0

923.287,76

923.287,76

923.287,76

Element cheltuiala

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Costuri de personal

246.000,00

246.000,00

246.000,00

246.000,00

246.000,00

Costurile de intretinere si exploatare a spatiilor

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

Costurile de mentenanta a investiției realizate

12.592,51

12.592,51

12.592,51

12.592,51

12.592,51

-Pagina 148

Dobrescu Laura Andreea Birou Individual de Arhitectura

Tel mobil: 0769.381.708

e-mail: office@arhitectura-urbanism.com.ro /> Web: www.arhitectura-urbanism.com.ro

AMENAJĂRI INTERIOARE SI SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICĂ

a< 4349

Costuri cu utilitățile pentru incalzire

453.760,00

453.760,00

453.760,00

453.760,00

453.760,00

Costurile cu serviciile terților

115.000,00

115.000,00

115.000,00

115.000,00

115.000,00

Costuri diverse si neprevăzute

83.935,25

83.935,25

83.935,25

83.935,25

83.935,25

Total costuri/plati - inclusiv TVA

923.287,76

923.287,76

923.287,76

923.287,76

923.287,76

Element cheltuiala

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14

Anul 15

Costuri de personal

246.000,00

246.000,00

246.000,00

246.000,00

246.000,00

246.000,00

Costurile de intretinere si exploatare a spatiilor

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

Costurile de mentenanta a investiției realizate

12.592,51

12.592,51

12.592,51

12.592,51

12.592,51

12.592,51

Costuri cu utilitățile pentru incalzire

453.760,00

453.760,00

453.760,00

453.760,00

453.760,00

453.760,00

Costurile cu serviciile terților

115.000,00

115.000,00

115.000,00

115.000,00

115.000,00

115.000,00

Costuri diverse si neprevăzute

83.935,25

83.935,25

83.935,25

83.935,25

83.935,25

83.935,25

Total costuri/plati - inclusiv TVA

923.287,76

923.287,76

923.287,76 | 923.287,76

923.287,76

923.287,76

Proiecțiile intrărilor de numerar

Tabelul proiecțiilor necesarului de numerar in anii de exploatare - tabele ale analizei financiare -variant țara proiect

In cazul nostru, nu se poate vorbi de fluxuri financiare (incasari/plati) in cazul scenariului ”fara proiect” deoarece este o investiție noua si nu una existenta.

Tabelul proiecțiilor necesarului de numerar in anii de exploatare - tabele ale analizei financiare -variant cu proiect

Element VENIT

Perioada de implementare

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Servicii tarifate

0

125.000

125.000

125.000

Total incasari- inclusiv TVA

0

125.000

125.000

125.000

Necesar de finanțat - deficit

0

-798.288

-798.288

-798.288

Defalcari de la bugetul local

0

798.288

798.288

798.288

Total incasari- inclusiv TVA

0

923.288

923.288

923.288

Element VENIT

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Servicii tarifate

125.000

125.000

125.000

125.000

125.000

125.000

Total incasari- inclusiv TVA

125.000

125.000

125.000

125.000

125.000

125.000

Necesar de finanțat - deficit

-798.288

-798.288

-798.288

-798.288

-798.288

-798.288

Defalcari de la bugetul local

798.288

798.288

798.288

798.288

798.288

798.288

Total incasari- inclusiv TVA

923.288

923.288

923.288

923.288

923.288

923.288

Element VENIT

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14

Anul 15

Servicii tarifate

125.000

125.000

125.000

125.000

125.000

125.000

Total incasari- inclusiv TVA

125.000

125.000

125.000

125.000

125.000

125.000

Necesar de finanțat - deficit

-798.288

-798.288

-798.288

-798.288

-798.288

-798.288

Defalcari de la bugetul local

798.288

798.288

798.288

798.288

798.288

798.288

-Pagina 149

Dobrescu Laura Andreea Birou Individual de Arhitectura

Tel mobil: 0769.381.708

e-mail: office@arhitectura-urbanism.com.ro *-Web; www.arhitectura-urbanism.com.ro

/L    B.I.A. DOBRESCU LAURA-ANDREEA AMENAJĂRI INTERIOARE Șl SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICĂ

V/ /p    Șl SPĂLĂTORIE SOCIALĂ, BUCUREȘTI, SECTOR 5, BUCUREȘTI

TNA

| Total incasari- inclusiv TVA |    923.288 |    923.288 1    923.288 |    923.288 1    923.288 1    923.288 |
4.6.5. Analiza proiecțiilor - Analiza sustenabilitatii generale

Sustenabilitatea, proiectului se refera la faptul daca beneficiarul proiectului are capacitatea de a menține exploatarea investiției si după incetarea sursei de finanțare nerambursabile.

In cazul de față, beneficiarul investiției este o instituție publica, ale cărei resurse sunt asigurate prin fonduri publice. Asa cum reiese si din proiecțiile analizei financiare, nivelul cheltuielor de exploatare anuale sunt mari, diferența fiind acoperita prn defalcari de la bugetul local, ceea ce asigura in element in plus al sustenabilitatii.

Nota: valoarea incasarilor este in procent de 13,54%din totalul cheltuielilor previzionate, adica sub 50% din maximul prevăzut din cheltuielile de exploatare ale investiției ce face obiectul proiectului, pentru a nu fi încălcate regulile privind ajutorul de stat.

Ținând cont de cele de mai sus, putem afirma ca proiectul are asigurate toate premisele sustenabilitatii.

Tabelele sustenabilitatii financ

are a proiectului - varianta cu proiect

Element cheltuiala

Perioada de implementare

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Investiție cu TVA

-1.259.251

0

0

0

0

Finanțare atrasa

629.626

0

™ol

0

0

Contribuție proprie

629.626

0

“ol

0

0

Costuri de exploatare

0

-923.288

-923.288

-923.288

-923.288

Venituri de exploatare

0

125.000

125.000

125.000

125.000

Defalcari bugetare acoperire costuri

0

798.288

798.288

798.288

798.288

TOTAL sold sustenabilitate

0

0

0

0

0

Element cheltuiala

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Investiție cu TVA

0

0

0

0

0

Finanțare atrasa

0

0

0

0

0

Contribuție proprie

“ol

“ol

“ol

0

0

Costuri de exploatare

-923.288

-923.288

-923.288

-923.288

-923.288

Venituri de exploatare

125.000

125.000

125.000

125.000

125.000

Defalcari bugetare acoperire costuri

798.288

798.288

798.288

798.288

798.288

TOTAL sold sustenabilitate

0

0

0

0

0

Element cheltuiala

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14

Anul 15

Investiție cu TVA

0

0

0

0

0

0

Finanțare atrasa

0

0

0

0

0

0

Contribuție proprie

0

“ol

0

0

0

0

Costuri de exploatare

-923.288

-923.288

-923.288

-923.288

-923.288

-923.288

Venituri de exploatare

125.000

125.000

125.000

125.000

125.000

125.000

Defalcari bugetare acoperire costuri

798.288

798.288

798.288

798.288

798.288

798.288

TOTAL sold sustenabilitate

0

0

0

0

I    o

0

4.6.6. Calculul cofinantarii - gradului de intervenție financiara - METODA „FUNDING GAP”

NU ESTE CAZUL

-Ragina 150

Dobrescu Laura Andreea Birou Individual de Arhitectura

Tel mobil: 0769.381.708 e-mail: office@arhitectura-urbanism.com.ro /< Web: www.arhitectura-urbanism.com.ro J

AMENAJĂRI INTERIOARE Șl SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICĂ Șl SPĂLĂTORIE SOCIALĂ, BUCUREȘTI, SECTOR 5, BUCUREȘTI

4!6'.7.40Merminarea ratei de actualizare

Pentru actualizarea la zi a fluxurilor financiare si pentru calcularea valorii actualizate nete (VNAF), trebuie

definita rata actualizării corespunzătoare.

Sunt mai multe cai practice si teoretice pentru estimarea ratei de referința care sa fie utilizata pentru actualizare in analiza financiara.

.Rata actualizării. Rata la care valorile viitoare sunt actualizate la zi. De obicei este aproximativ egala cu costul de oportunitate al capitalului. 1 euro investit la o rata anuala a ascontului de 4% va fi 1+4%=1,04 după un an; (1,04)x(1,04) + 1,1025 după doi ani; 1,05)x(1,05)x(1,05) = 1,157625 după trei ani, etc. Valoarea economica actualizata a unui Euro care va fi cheltuit sau castigat in doi ani este 1/1.1025=0,907029; in trei ani 1/1,57625 = 0,863838. Operația ultima este inversul celei prezentate mai sus.

Rata de actualizare folosită în analiza financiară ar trebui să reflecte costul de oportunitate al capitalului pentru investitor. Aceasta poate fi considerată o rambursare anticipată pentru cel mai bun proiect alternativ.

Comisia recomandă aplicarea unei rate de actualizare financiară de 4% în termeni reali ca valoare orientativă pentru proiectele de investiții publice cofinanțate prin Fonduri.

4.6.8. Calculul si analiza indicatorilor de performanta financiari specifici investiției
Nota : Valoarea reziduala a fost considerata ca 0 lei, pe următoarele considerente :

r durata de viata proiectata -15 ani r    durata de previziune -15 ani

r    amortizare liniara

Calculul fluxului de numerar si a indicatorilor de performanta financiara - tabelele analizei financiare -calcule efectuate raportat la costuri

Element de analiza

Perioada de implementare

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Investiție cu TVA

-1.259.251

Finanțare atrasa

629.626

Contribuție proprie

629.626

Costuri de exploatare

0

-923.288

-923.288

-923.288

-923.288

-923.288

Valoarea reziduala

0

0

0

0

“ol

0

Cash flow neactualizat

0

-923.288

-923.288

-923.288

-923.288

-923.288

Factor de actualizare 4%

0,92

0,89

0,85

0,82

0,79

0,76

Cash flow actualizat

•1.164.248,78

-820.799,46

-789.230,25

-758.875,24

-729.687,73

-701.622,82

Element de analiza

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Investiție cu TVA

Finanțare atrasa

Contribuție proprie

Costuri de exploatare

-923.288

-923.288

-923.288

-923.288

-923.288

Valoarea reziduala

0

0

0

0

0

Cash flow neactualizat

-923.288

-923.288

-923.288

-923.288

-923.288

Factor de actualizare 4%

0,73

0,70

0,68

0,65

0,62

Cash flow actualizat

-674.637,32

-648.689,73

-623.740,13

-599.750,12

l -576.682,81

-Ragina | 51

Dobrescu Laura Andreea Birou Individual de Arhitectura

Tel mobil: 0769.381.708 e-mail: office@arhitectura-urbanism.com.ro Web: www.arhitectura-urbanism.com.ro

AMENAJĂRI INTERIOARE Șl SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICĂ

Element de analiza

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14

Anul 15

Investiție cu TVA

Finanțare atrasa

Contribuție proprie

Costuri de exploatare

-923.288

-923.288

-923.288

-923.288

-923.288

Valoarea reziduala

0

0

0

0

0

Cash flow neactualizat

-923.288

-923.288

-923.288

-923.288

-923.288

Factor de actualizare 4%

0,60

0,58

0,56

0,53

0,51

Cash flow actualizat

-554.502,70

-533.175,68

-512.668,92

■492.950,88

-473.991,23

4.6.9. Rezultatele analizei financiare

Formulele pentru calculul VNAF, RIRF folosite sunt:

NPV(S) = So / (1+i)° + Si / (1+i )1+ S2 / (1+i )2+.... + Sn / (1+i)" RIR= rmin+(rmin+rmax)*[VNA(+)/(VNA(+)+ |VNA(-) |)]

VANF/c

-10.655.253,80

RIRF/C

-13,82%

Fluxul de numerar

0

Concluzie:

sustenabilitatea proiectului: proiectul este sustenabil deoarece :

■ fluxul de numerar este pozitiv in toti anii de previziune. Chiar daca este zero, proiectul tot este sustenabil din punct de vedere financiar, deoarece excedentele la finele fiecărui an sunt redirectionate la buget, astfel nici o instituție de publica nu poate la finalul anului sa inregistreze excedent

■ finanțarea activitatii de la bugetul de stat. De asemenea sustenabilitatea proiectului mai este data si de faptul ca exploatare este publica, iar in Romania domeniul public este finanțat de la Buget

■ VANF/C si RIRF/C este negativ si este <4% : rezulta in mod clar ca proiectul necesita ajutor financiar din partea fondurilor publice

4.7.


Analiza cost-eficacitate

4.7.1.    Obiectivele si scopul analizei cost-eficacitate

Analiza cost-eficitate evalueaza contribuția proiectului la bunăstarea economica a regiunii sau a tarii. Ea este efectuata in numele intregii societăți (regiune sau tara) in locul doar al proprietarului infrastructurii ca in cazul analizei financiare.

Rezultatele analizei sunt reflectate in indicatorii: VNAE si RIRE. Sustenabilitatea economica a proiectului este data de existenta excendetului economic la finalul fiecărei perioade din anii de previziune.

4.7.2.    Ipoteze si metode avute in vedere la elaborarea analizei cost-eficacitate

Realizarea analizei economice s-a făcut plecând de la tabele analizei finciare pe baza carora s-au făcut corecțiile necesare. Aceste corecții au fost:

• Corecții fiscale: se deduc taxele indirecte (de ex. TVA), subvențiile și transferurile simple (de ex. plata contribuțiilor de asigurare socială). Cu toate acestea, prețurile trebuie să includă taxele directe. De asemenea,

-Ragina |52

Dobrescu Laura Andreea Birou Individual de Arhitectura

Tel mobil: 0769.381.708 e-mall: office@arhitectura-urbanism.com.ro Web: www.arhitectura-urbanism.com.ro

AMENAJĂRI INTERIOARE Șl SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICĂ Șl SPĂLĂTORIE SOCIALĂ, BUCUREȘTI, SECTOR 5, BUCUREȘTI dS&â ^fFitiTnite taxe indirecte/ subvenții sunt destinate corectării efectelor externe, atunci acestea trebuie să fie incluse.

•    Corecții pentru efectele externe, este posibil să se genereze anumite impacturi care depășesc proiectul și afectează alți agenți economici fără a obține vreo compensație. Aceste efecte pot fi fie negative sau pozitive. Deoarece, prin definiție, efectele externe apar fără compensații monetare, acestea nu vor fi prezente în analiza financiară și prin urmare trebuie să fie estimate și evaluate.

•    De la prețuri de piață la prețuri contabile (fictive): pe lângă denaturările fiscale și efectele externe, există și alți factori ce pot îndepărta prețurile de echilibrul pieței competitive (respectiv eficiente): regimurile de monopol, barierele comerciale, regulamentele de lucru, informațiile incomplete, etc. în toate aceste cazuri, prețurile de piață adoptate (respectiv financiare) sunt înșelătoare; în schimb, trebuie să se folosească prețuri contabile (fictive), care reflectă costurile de oportunitate ale intrărilor și disponibilitatea consumatorilor de a plăti ieșirile. Prețurile contabile se calculează prin aplicarea factorilor de conversie la prețurile financiare.

4.7.3. Identificarea si cuantificarea beneficiilor economice generate de proiect

Beneficiul 1.

Locuri de munca create pe durata execuției -10 locuri de munca Locuri de munca create pe durata exploatării - 10 locuri de munca

■ In cuantificarea acestui beneficiu plecam de la premisa ca statul roman cheltuie lunar suma de cca 1750 ron cu fiecare persoana neocupata (reduceri, ajutoare șomaj, subvenții, etc)1

Peste 400 de euro pe lună

COSTUL LUNAR CU UN ȘOMER CARE A AVUI UN SAL ARIU BRUT DE I HKI DE LEI

Taxe, Impozite, contribuții

Valori minime (lei)

indemnizația de șomaj

544

Fondul de șomaj (angajat)

9

Fondul de șomaj (angajator)

9

CAS angajat

198

CAS angajator

391

CASS angajat

103

CASS angajator

98

Deducere personală (angajat)

140

Impozit (angajat)

229


Taxe, impozite, contribuții

Velori minime (lei)

Fondul pentru accidente de muncă, boli profesionale (angajator)

3

Contribuție pentru concedii

si indemnizații (angajator)

16

Fondul de garantare a creanțelor salariate (angajator)

5

Comision HM

5

Total

1.750

• I ÎSl «le «stocii salyiiAii rned'u biut pe economie in octombrie 7W9

VT ' IcțHhfe TjnHww. bpv&Kjduvu


Beneficiul 2.

Beneficii economice rezultate din creșterea gradului de acces la activitati pentru persoanele din categoria celor protejate social, imbunatatirea calitatii vieții cu efect in reducerea costurilor medicale

4.7.4. Identificarea si cuantificarea externalitatilor negative

In afara de beneficiile pozitive identificate, realizarea investiției va genera si externalitati negative, si anume:

XA    B.I.A. DOBRESCU LAURA-ANDREEA AMENAJĂRI INTERIOARE Șl SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICĂ

V/ /p ~    Șl SPĂLĂTORIE SOCIALĂ, BUCUREȘTI, SECTOR 5, BUCUREȘTI

_tna tj|Ț|pU| reg|izarii |ucrari|or va creste nivelul de poluare din zona, indiferent de masurile de protecție avute in vedere pentru protecția mediului. Statistic , pentru indepartarea efectelor negative ale unei lucrări de aceasta anvergura, se cheltuiește cca 0,1% din valoarea lucrărilor in primul an si cca 0,05% din valoarea investiției pe o durata de 3 ani de la finalizare

Ținând cont de specificul investiției, nu au mai putut fi identificate ale externalitati negative care sa afecteze economic investiția.

4.7.5. Corecții fiscale si Conversia preturilor de piața

Din punct de vedere al corecțiilor fiscale, singurele corecții care se impun sunt:

-    eliminarea TVA-ului din costurile de mentenanta (asa cum a fost precizat la secțiunea de setimare a costurilor, TVA-ul a fost luat in calcul) cat si din investiție

-    eliminarea costurilor cu avizele si taxele din investiție

-    eliminarea costurilor cu diversele si neprevăzutele din investiție

-    eliminarea impozitului pe profit si dividendele constructorului

Referitor la conversia preturilor de piața, in cazul nostru nu au fost incluse costuri (cu excepția TVA-ului) ce ar trebuie sa fie corectate, in conformitate cu GHIDUL NATIONAL PRIVIND ANALIZA COST BENEFICIU, elaborat de JASPERS in colaborare cu Ministerul Economiei si Finanțelor, disponibil la

http ://d iscutii, mfi nante. ro/static/10/Mfp/evalu are/GhidACB RO. pdf.

Astfel, conform acestui ghid, nici una din categoriile enumerate nu se regăsesc printre costurile proiectului.

Categorie de cost

Factor de conversie

Comentariu

Articole care se pot comercializa

1

Articole care nu se pot comercializa

1

dacă nu se justifică altfel

Forța de muncă calificată

1

Forța de muncă necalificată

SWRF

formula de calcul (1-u) x (1-t)

Achiziția de teren

1

dacă nu se justifică altfel

Transferuri financiare

0

4.7.6. Calculul indicatorilor de performanta

Costurile si beneficiile care apar in diferite momente trebuie actualizate. Procesul de actualizare este efectuat, ca si in cazul analizei financiare, după determinarea tabelului pentru analiza cost-eficacitate.

Rata actualizării in analiza proiectelor de investiții - rata actualizării sociala incearca sa reflecte viziunea sociala asupra modului in care costurile si beneficiile viitoare trebuie evaluate in raport cu cele actuale. Ea poate diferi de rata actualizării financiare in cazul in care piața capitalului este imperfecta (ceea ce se intampla intotdeauna in realitate).

Literatura teoretica si practica internaționala prezintă o gama larga de abordări in interpretarea si alegerea valorii ratei actualizării sociale care sa fie adoptata. Experiența internaționala este foarte larga si a implicat diferite tari ca si organizații internaționale.

Cu toate aceste o rata a actualizării sociale europene de 4,5% poate avea justificări diferite si poate furniza un jalon standard pentru proiectele cofinantate de UE.

-Pagina 154

Dobrescu Laura Andreea Birou Individual de Arhitectura

Tel mobil: 0769.381.708 e-mail: Office<S>arhitectura-urbanism.com.ro Web: www.arhitectura-urbanism.com.ro

B.I.A. DOBRESCU LAURA-ANDREEA AMENAJĂRI INTERIOARE SI SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICĂ Șl SPĂLĂTORIE SOCIALĂ, BUCUREȘTI, SECTOR 5, BUCUREȘTI

Element calcul

Perioada de implementare

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Corecții Fiscale

351.991

147.416

147.416

147.416

147.416

147.416

Eliminarea TVA-ului din investiție

199.691

0

0

0

0

0

Eliminarea costurilor cu avizele si taxele din investiție

18.077

0

0

0

0

0

Eliminarea costurilo cu diversele si neprevăzutele din investiție

108.793

0

0

0

0

0

Eliminarea TVA din costurile de operare

0

147.416

147.416

147.416

147.416

147.416

Eliminarea impozitului pe profit si dividende

25.429

0

“ol

~cP

0

0

Beneficii economice

210.000

710.000

710.000

710.000

710.000

710.000

Locuri de munca create pe durata execuției

210.000

Locuri de munca create pe durata exploatării

0

210.000

210.000

210.000

210.000

210.000

Efecte economice - prin imbunatatirea sanatatii si stării persoanelor defavorizare

0

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

Externalitati negative

■1.259

-630

-630

-630

0

0

Efectul poluării din timpul lucrărilor

-1.259

-630

-630

-630

0

0

Cash flow financiar neactualizat

-1.259.251

-820.799

-789.230

-758.875

-729.688

-701.623

Cash flow economic neactualizat

-698.520

35.987

67.556

97.911

127.728

155.793

Factor de actualizare

1

0,96

0,92

0,88

0,84

0,80

Cash flow economic actualizat

-698.520,08

34.436,95

61.862,89

85.798,93

107.107,73

125.016,16

Element calcul

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Corecții Fiscale

147.416

147.416

147.416

147.416

147.416

Eliminarea TVA-ului din investiție

0

0

0

0

0

Eliminarea costurilor cu avizele si taxele din investiție

0

0

0

0

0

Eliminarea costurilo cu diversele si neprevăzutele din investiție

0

0

0

0

0

Eliminarea TVA din costurile de operare

147.416

147.416

147.416

147.416

147.416

Eliminarea impozitului pe profit si dividende

0

0

0

0

0

Beneficii economice

710.000

710.000

710.000

710.000

710.000

Locuri de munca create pe durata execuției

Locuri de munca create pe durata exploatării

210.000

210.000

210.000

210.000

210.000

Efecte economice - prin imbunatatirea sanatatii si stării persoanelor defavorizare

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

Externalitati negative

0

0

0

0

0

Efectul poluării din timpul lucrărilor

0

0

0

0

Cash flow financiar neactualizat

-674.637

-648.690

-623.740

-599.750

-576.683

Cash flow economic neactualizat

182.778

208.726

233.676

257.666

280.733

Factor de actualizare

0,77

0,73

0,70

0,67

0,64

Cash flow economic actualizat

140.354,73

153.377,77

164.317,18

173.384,30

180.771,67

Element calcul

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14

Anul 15

Corecții Fiscale

147.416

147.416

147.416

147.416

147.416

Eliminarea TVA-ului din investiție

0

0

0

0

0

Eliminarea costurilor cu avizele si taxele din investiție

0

0

0

0

0

Eliminarea costurilo cu diversele si neprevăzutele din investiție

0

0

0

0

0

Eliminarea TVA din costurile de operare

147.416

147.416

147.416

147.416

147.416

Eliminarea impozitului pe profit si dividende

0

0

0

0

0

Beneficii economice

710.000

710.000

710.000

710.000

710.000

Locuri de munca create pe durata execuției

Locuri de munca create pe durata exploatării

210.000

210.000

210.000

210.000

210.000

-Ragina | 55

Dobrescu Laura Andreea Birou Individual de Arhitectura

Tel mobil: 0769.381.708 e-mail: office@arhitectura-urbanism.com.ro Web: www.arhitectura-urbanism.com.ro

B.I.A. DOBRESCU LAURA-ANDREEA AMENAJĂRI INTERIOARE Șl SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICĂ

E&tf&tcinomice - prin imbunatatirea sanatatii si stării persoanelor defavorizare

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

Externalitati negative

0

0

0

0

0

Efectul poluării din timpul lucrărilor

0

0

0

0

0

Cash flow financiar neactualizat

-554.503

-533.176

-512.669

-492.951

-473.991

Cash flow economic neactualizat

302.913

324.240

344.747

364.465

383.424

Factor de actualizare

0,62

0,59

0,56

0,54

0,52

Cash flow economic actualizat

186.654,60

191.192,62

194.530,83

196.801,11

198.123,26

4.7.7. Rezultatele analizei cost-eficacitate:

VANE/C    1.495.210,64

IRRE/C rB IC

14,63%

2,01

Concluzie:

VANE/C este pozitiv si RIRE/C este mai mare de 4,5% : rezulta in mod clar ca proiectul este necesar si dorit, si necesita finanțare prin fonduri publice

4.8. Senzitivitatea indicatorilor analizei cost-eficacitate

O imagine completa asupra proiectului de investiții vizat este data de analiza riscurilor pe care le implica realizarea lui si a sensibilității indicatorilor financiari si economici la diferite fluctuatii/variabile critice care pot influenta proiectul.

4.8.1. Identificarea variabielor critice

Scopul analizei senzitivitatii este de a selecta «variabilele critice» ai parametrii modelului, care este acela ale cărui variații, pozitive sau negative, comparate cu valoarea utilizata ca cea mai buna estimare in cazul de baza, au cel mai mare efect asupra ratei interne a rentabilității sau asupra valorii actuale nete. Criteriile care vor fi adoptate pentru alegerea variabilelor critice diferă in funcție de proiectul specific si trebuie sa fie corect evaluate caz cu caz. Drept criteriu general recomandam sa se ia in considerație acei parametri pentru care o variație (pozitiva sau negativa) de 1 % provoacă creșterea cu 1% a ratei interne a rentabilității sau cu 5 % a valorii actuale nete.

Din analiza detaliata a diverșilor factori care pot influenta investiția, enumerăm:

-    dinamica preturilor - Rata inflației, rata de creștere a salariilor reale, preturile energiei, schimbările de preturi ale bunurilor si serviciilor.

-    date referitoare la cerere - volumul traficului

-    costurile investiției - modificarea costurilor investiției ca urmare a modificării generale a situației in domeniul construcțiilor

In funcție de factorii de mai sus, s-au identificat următoarele 2 scenarii:

■    creșterea costului investitional cu 10%

■    creșterea costurilor de operare (materiale intretinere, mentenanta) cu 10 %

-Ragina | 56

Dobrescu Laura Andreea Birou Individual de Arhitectura

Tel mobil: 0769.381.708 e-mail: office@arhitectura-urbanism.com.ro Web: www.arhitectura-urbanism.com.ro

DOBRESCU LAURA-ANDREEA


AMENAJĂRI INTERIOARE SI SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICĂ Șl SPĂLĂTORIE SOCIALĂ, BUCUREȘTI, SECTOR 5, BUCUREȘTI

4.8.2. Rezultatele analizei de senzitivitate

In urma analizei implicațiilor scenariilor s-a tras următoare concluzie:

Indicator

Scenariu: creșterea costurilor de operare (materiale intretinere, mentenanta) cu 10 %

Scenariu: creșterea costului investitional cu 10%

VNAF

Ramane negativa

Ramane negativa

VNAE

Ramane pozitiva

Ramane pozitiva

RIRF

Ramane mai mic de 4%

Ramane mai mic de 4

RIRE

Ramane mai mare decât 4,5%

Ramane mai mare decât 4,5%

B/C calculat economic

Ramane supraunitar

Ramane supraunitar

5. SCENARIUL/OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A), RECOMANDAT(A)

5.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitătii si riscurilor.

Variantele care pot fi luate în considerare sunt următoarele:

1.    Opțiunea zero - fără a realiza nicio investiție, lăsând situația așa cum este în momentul de față;

2.    Opțiunea maximă - realizarea investiției recomandate de proiectant, și anume realizarea, proiectului așa cum a fost proiectat și recomandat de proiectant;

3.    Opțiunea medie - executarea de igienizări sumare ale spatiilor propuse.

Primulscenariu ■ opțiunea maximala solicitarea beneficiarului, prin tema de proiectare, s-a studiat lista cu următoarele lucrări:

-    realizarea compartimentărilor interioare din gipscarton si zidărie, conform planșelor desenate, pentru realizarea amenajării interioare

-    refacerea tuturor finisajelor interioare (pereți, tavane, pardoseli)

-    înlocuirea tamplariilor existente degradate

-    realizarea termoizolatiei podului si refacerea invelitorii existente

-    lucrări de izolare termica a pereților exteriori, marcati in planul de arhitectura, exceptând fațada principala

-    inlocuirea tamplariei existente in stare degradata marcate in planul atașat la documentație.

-    realizarea instalațiilor electrice, sanitare si termice necesare bunei funcționari a noului program propus de baie si spălătorie sociala

-    igienizare subsol

-    dotarea spațiului cu mobilier si utilaje necesare programului de baie si spălătorie sociala

Cel de al doilea scenariu - otiunea medie: face referire la realizarea numai anumitor lucrări:

-    realizarea compartimentărilor interioare din gipscarton si zidărie, conform planșelor desenate, pentru realizarea amenajării interioare

-    refacerea tuturor finisajelor interioare (pereți, tavane, pardoseli)

-Pagina 157

Dobrescu Laura Andreea Birou Individual de Arhitectura

Tel mobil: 0769.381.708 e-mail: office@arhitectura-urbanism.com.ro Web: www.arhitectura-urbanism.corn.ro

AMENAJĂRI INTERIOARE Șl SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICĂ Șl SPĂLĂTORIE SOCIALĂ, BUCUREȘTI, SECTOR 5, BUCUREȘTI

igienizare subsol

Analiza opțiunii zero - a nu se face nici o investiție, situația râmând asa cum este in prezent.

Directe:

•    Imposibilitatea de a acorda servicii la standarde inalte

•    Inconstientizarea de către beneficiari a necesității menținerii unei igiene adecvate si prevenirea marginalizarii si excluziunii sociale

Indirecte:

•    Păstrarea decalajului dintre Romania și U.E., decalaj care se încearcă a fi diminuat odată cu poziția României de stat membru U.E.

•    Ineficientizarea Administrației Locale-prin imposibilitatea de a realiza infrastructuri de interes local;

Analiza implicațiilor financiare ale variantei zero:

Nivel investional: O ron

Valoarea lucrărilor C+M = O ron

Analiza opțiunii maxime - realizarea investiției recomandate de proiectant

Avantajele majore ale opțiunii B - opțiunea de face maximul

Directe:

•    stimularea interesului pentru propria persoana si o viata curata.

•    conștientizarea de către beneficiari a necesității menținerii unei igiene adecvate

•    prevenirea marginalizarii si excluziunii sociale

•    promovarea incluziunii sociale in scopul creșterii calitatii vieții

•    creșterea stimei si increderii in sine, crearea unor deprinderi de igiena personala si a unor standarde de viata mai ridicate

Indirecte:

•    scăderea discrepanțelor de ordin economic, social, cultural, investițional dintre țara noastră și statele membre U.E.

•    creșterea atractivității zonei din punct de vedere al investițiilor

•    creșterea calității vieții prin alinierea la standardele satisfăcătoare de confort;

Dezavantaje minore ale opțiunii B - opțiunea de face maximul

-    cost investitional ridicat

Metode ce atenuare a dezavantajelor opțiunii B - opțiunea se face maximul

-    apelarea la o sursa de cofinantare publica

Analiza opțiunii medii: presupune execuția doar a pereților despartiotori si la refacerea finisajelor, fara a aduce spațiul din punct de vedere termic si al instalațiilor la nivel optim. Lucrările propuse in opțiunea medie sunt:

-    realizarea compartimentărilor interioare din gipscarton si zidărie, conform planșelor desenate, pentru realizarea amenajării interioare

-    refacerea tuturor finisajelor interioare (pereți, tavane, pardoseli)

-    igienizare subsol

Avantajele minore ale opțiunii de a face minimul necesar

--Pagina 158

Dobrescu Laura Andreea Birou Individual de Arhitectura

P"»    B.I.A. DOBRESCU LAURA-ANDREEA AMENAJĂRI INTERIOARE Șl SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICĂ

1/    Șl SPĂLĂTORIE SOCIALĂ, BUCUREȘTI, SECTOR 5, BUCUREȘTI

>    nu necesită investiții majore ca in cazul opțiunii B, dar necesita investiții mai mari decât in cazul opțiunii A, deoarece ar trebui sa se faca amenajari

>    contribuie minor la atenuarea situațiile legate de conștientizarea de către beneficiari a necesității menținerii unei igiene adecvate

Dezavantajele majore ale opțiunii de a face minimul necesar

Directe:

•    fara existenta unui spațiu destinat special unei astfel de actiitati sunt implicate costuri mai mari, nu pot fi respectate intru totul condițiile de igiena si securitate

•    nu contribuie semnificativ la reducerea riscurilor imbolnavire

Indirecte:

•    Păstrarea decalajului dintre Romania și U.E., decalaj care se încearcă a fi diminuat odată cu poziția României de stat membru U.E.

•    Ineficientizarea Administrației Locale prin imposibilitatea de a realiza infrastructuri de interes local;

•    imposibilitatea dezvoltării economice a zonei prin atragerea de investiții

5.2.    Se/ectarea $/' justificarea scenariului/opțiunii optim(e) recomandatle).

Obiectul prezentei documentații se constituie cu scopul amenajării interioare si schimbarea destinației pentru baie publica si spălătorie sociala la adresa: Calea Ferentari, nr. 72, Bloc 19, Sector 5, Municipiu București

Dintre scenariile prezentate mai sus cu avantaje si dezavantaje consideram cel mai oportun scenariu cel maximal respectiv:

Primulscenariu - opțiunea maxima:

-    realizarea compartimentărilor interioare din gipscarton si zidărie, conform planșelor desenate, pentru realizarea amenajării interioare

-    refacerea tuturor finisajelor interioare (pereți, tavane, pardoseli)

-    inlocuirea tamplariilor existente degradate

-    realizarea termoizolatiei podului si refacerea invelitorii existente

-    lucrări de izolare termica a pereților exteriori, marcati in planul de arhitectura, exceptând fațada principala

-    inlocuirea tamplariei existente in stare degradata marcate in planul atașat la documentație.

-    realizarea instalațiilor electrice, sanitare si termice necesare bunei funcționari a noului program propus de baie si spălătorie sociala

-    igienizare subsol

-    dotarea spațiului cu mobilier si utilaje necesare programului de baie si spălătorie sociala

5.3.    Descrierea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e) privind:

a) obținerea și amenajarea terenului;

Spațiul situat la subsol si parter, in suprafața de 462,63 mp, apartinand blocului 19, este amplasat in intravilan aflat in zona M3 - zona mixta cu clădiri avand regim de contruire continua sau discontinuu si înalșime maxim P+4 niveluri.

Accesul în spațiu de la parter se face pe latura de est, din Calea Ferentari. -Pagina 159

Dobrescu Laura Andreea Birou Individual de Arhitectura

Tel mobil: 0769.381.708 e-mail: office@arhitectura-urbanism.com.ro Web: www.arhitectura-urbanism.com.ro

AMENAJĂRI INTERIOARE Șl SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICĂ Șl SPĂLĂTORIE SOCIALĂ, BUCUREȘTI, SECTOR 5, BUCUREȘTI

b) asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului;

Soluția aleasă pentru încălzirea spațiilor aferente pentru baia publica si spalatoria sociala, este:

- încălzirea se va realiza cu corpuri statice moderne - radiatoare din otel.

Pentru ventilarea spațiului cu destinația sala dusuri si vestiare este necesara realizarea unei instalații

de ventilare locala fiind necesara realizarea a minim 8-12 schimburi orare. Debitul de aer viciat evacuate va fi de 5300 mc/h iar pentru compensare este necesara tratarea aerului prin intermediul unei baterii de incalzire , cu sarcina de 60 kw.

Se recomanda montarea unui recuperator de căldură cu eficienta ridicata ( minim 75% ) pe circuitul de ventilare, in aceasta situație sarcina termica a bateriei de incalzire fiind de 24 kw

Alimentarea cu apa a obiectivului se va realiza de la rețeaua publica oraseneasca din zona, parametrii de debit fiind asigurați de către rețeaua publica. Contorizarea se va face in căminul de apometru ce se va monta pe limita de proprietate.

Asigurarea apei calde menajere se va realiza de la rețeaua publica de alimentare cu apa calda contorizarea realizandu-se unitar pentru intreaga investiți.

Instalația de canalizare menajera asigura colectarea si evacuarea apelor uzate menajere provenite de la grupurile sanitare si de pe pardoseli către canalizarea publica exterioara existenta in zona.

Alimentarea cu energie electrica se realizează de la un post de transformare amplasat in apropiere, conform soluției din avizul de racordare, ce va fi eliberat de furnizorul de energie electrica la solicitarea beneficiarului.

Consumul de energie electrica se efectuează prin următoarele categorii de receptori electrici: iluminat artificial, aparatura de birou, aparatura audio-video, aparatura electrocasnica si ventilatoare.

Datele electroenergetice de consum pentru IMOBILUL I sunt următoarele:

-    putere electrica instalata Pi:    64,15 kW;

-    putere electrica absorbita Pa:    51,5 kW;

-    curentul de calcul Ic :    93,3 A

-    tensiunea de utilizare Un :    400/230 V; 50 Hz;

-    factor de putere mediu natural coscp: 0,86;

c) soluția tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, a principalelor lucrări pentru investiția de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic și de performanță ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuși;

Pe un spațiu cu suprafața de 258,77 mp, amplasat la parterul blocului de locuințe, se propun amenajari interioare si schimbarea destinației pentru baie publica si spălătorie sociala la adresa de mai sus menționata.

Sub spațiul de la parter unde se propune amenajarea se afla un subsol parțial pe (tronsonul 2) in suprafața de 176.86mp care nu se va folosi, aici urmând a se face doar o igienizare si schimbarea instalațiilor de canalizare si pluviale degradate. Accesul către subsol va fi blocat cu pereți de gips carton. Zona de centrala termica va fi realizata cu pereți de zidărie.

-Pagina 160

Dobrescu Laura Andreea Birou Individual de Arhitectura

Tel mobil: 0769.381.708 e-mail: office@arhitectura-urbanism.com.ro z Web: www.arhitectura-urbanism.com.ro C

AMENAJĂRI INTERIOARE Șl SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICĂ Șl SPĂLĂTORIE SOCIALĂ, BUCUREȘTI, SECTOR 5, BUCUREȘTI Poluțiile tehnice privind lucrările pentru investiția de bază, corelate cu nivelul calitativ, tehnic și de performanță, se vor detalia în Memoriul de arhitectură, Memoriul tehnic de rezistență, Memoriul de instalații termice și electrice, Memoriul de instalații sanitare, prezentate în cele ce urmează.

MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURĂ

CAPITOLUL 1: DATE GENERALE:
1.1.Date de recunoaștere a documentației:

• Denumirea lucrării

Amenajari interioare si schimbarea destinației pentru baie publica si spălătorie sociala

• Adresa lucrării

Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, SUBSOL si PARTER, Municipiul București

• Faza

D.A.L.I

• Localitatea

BUCUREȘTI

• Beneficiar

Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5

• Proiectant

DOBRESCU LAURA ANDREEA B.I.A.,

ARH.URB. LAURA-ANDREEA DOBRESCU

1.2.    Obiectul lucrării:

Obiectul prezentei documentații se constituie cu scopul amenajării interioare si schimbarea destinației pentru baie publica si spălătorie socialala adresa: Calea Ferentari, nr. 72, Bloc 19, Sector 5, Municipiu București

1.3.    Surse documentare:

Legea nr. 10/1995, lege privind calitatea în construcții, modificata cu Legea nr. 123/2007 si cu Legea 177/2015;

Legea nr 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu completările si modificările ulterioare;

Avize si aprobări referitoare la aceasta investiție emise de furnizorii de servicii si de alte instituții; Date de tema.

CAPITOLUL 2: DESCRIEREA LUCRĂRII:
2.1. Regimul Juridic:

Potrivit certificatului de urbanism nr. 485-F din 25.05.2017 , spațiul propus spre lucrări de amenajari interioare si schimbarea de destinație pentru bai publice si spălătorie sociala este situat la Subsolul si Parterul Clădirii de locuințe colective in intravilanul Municipiu București, Calea Ferentari, nr 72, Bloc 19, Sector 5 , conf. P.U.G. Municipiu București cu HCGM nr. 269/2000 valabilitatea prelungita prin HCGMB nr 324/2010, . HCGMB nr. 241/2011, HCGMB nr. 232/2012 si HCGMB nr. 224/2015.

Spațiul propus pentru amenajari interioar la Parter, in suprafața de 258.77mp este proprietatea statului Roman si dat in administrare Consiliului Local Sector 5 conform HCGMB 115/27.04.2017 prin care se aproba de către CGMB folosirea spatiilor cu alta destinație decât locuința, situata in adresa de mai sus menționata; cu scopul infiintarii asistentei sociale de către Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5, intabulat in CF nr. 225044-CI-U21 conform încheierii nr. 44870 din 16.11.2016 la Oficiul de Cadastru si Imobiliare București Sector 5.

-Pagina |61

Dobrescu Laura Andreea Birou Individual de Arhitectura

Tel mobil: 0769.381.708 e-mail: office@arhitectura-urbanlsm.com.ro Web: www.arhitectura-urbanism.com.ro


AMENAJĂRI INTERIOARE Șl SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICĂ Șl SPĂLĂTORIE SOCIALĂ, BUCUREȘTI, SECTOR 5, BUCUREȘTI

2.2.    Regimul Economic:

Conform PUG Municipuil București spațiul propus spre amenajari interioare se afla in subzona M3-subzona mixta cu clădiri avand regim de construire continuu sau discontinuu si inaltimi maxime de P+4 niveluri.

2.3.    Amplasament:

■ Amenajari interioare si schimbarea destinației pentru baie publica si spălătorie sociala

- Proprietate a Statului Roman, dat in administrare Consilului Local Sector 5 pentru infiintarea de servicii de asistenta sociala de către Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5 se dorește începerea lucrărilor de amenajari interioare si schimbarea de destinație pentru bai publice si spălătorie sociala la adresa menționata mai sus.

Acesta se invecineaza astfel :

N - Calea Ferentari, nr. 72, Bloc 19, Sector 5, Municipiu București

S - Calea Ferentari, nr. 76, Bloc 19, Sector 5, Municipiu București

V - Spațiu verde amenajat

E - Calea Ferentari

Accesul se face din Calea Ferentari.

2.4.    PROPUNERI:

Pe un spațiu la PARTERUL blocului de locuințe, spațiu in suprafața de 258.77mp ,se propun amenajari interioare si schimbarea destinației pentru baie publica si spălătorie sociala la adresa de mai sus menționata.

Sub spațiul de la parter unde se propune amenajarea se afla un subsol parțial pe (tronsonul 2) in suprafața de 176.86mp care nu se va folosi, aici urmând a se face doar o igienizare si schimbarea instalațiilor de canalizare si pluviale degradate. Accesul către subsol va fi blocat cu pereți de gips carton. Zona de centrala termica va fi realizata cu pereți de zidărie.

Se propune reabilitarea invelitorii.

Se propune reabilitarea invelitorii.

INDICATORI FIZICI :

Suprafețe propuse:

Supr. Util. PARTER = 258.77mp - spațiul care urmeaza a fi amenajat

Supr. Util Subsol = 176.86 m

H la cornisa= 4.50m de la CTA

H la coama= 5.60m de la CTA

Dimensiunile in plan : 26.35 m x 18.35 m

POT maxim = existent

CUT maxim = existent

S. spatii verzi = existent

POT propus = existent

CUT propus = existent

S. spatii verzi propuse = existent

Spațiul propus spre amenajare este compus din:
SUBSOL :

Subsolul se va accesa pentru igienizare si se va bloca accesul Accesul in subsol se va face doar pentru intervenții ulterioare la instalația de canalizare sau pluviala in caz de avarii.

-Pagina 162

Dobrescu Laura Andreea Birou Individual de Arhitectura

Tel mobil: 0769.381.708 e-mail: office@arhitectura-urbanism.com.ro Web: www.arhitectura-urbanism.com.ro

AMENAJĂRI INTERIOARE Șl SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICĂ Șl SPĂLĂTORIE SOCIALĂ, BUCUREȘTI, SECTOR 5, BUCUREȘTI

PARTER:

Parterul de împarte in 2 zone specifice cu accese separate:

1.    Zona bai publice
2.    Zona spălătorie sociala

Bai publice :

Baia Publica Sociala este un serviciu de asistenta sociala al cărui scop este realizarea măsurilor de asistență socială la nivel local, pentru a răspunde nevoilor individuale, familiale și de grup, în vederea păstrării unei stări de igiena personala optime în rândul populației defavorizate (adulti si copii) care au domiciliul pe raza sectorului 5, conștientizarea de către beneficiari a necesității menținerii unei igiene adecvate si prevenirea marginalizarii si excluziunii sociale, stimularea interesului pentru propria persoana si o viata curata. Scopul final al acestui serviciu este promovarea incluziunii sociale in scopul creșterii calitatii vieții, creșterea stimei si încrederii in sine, crearea unor deprinderi de igiena personala si a unor standarde de viata mai ridicate.

Aceasta zona este destinata oamenilor străzii sau persoanelor sarace care nu dețin un spațiu unde sa poata face un dus. Acestora li se va oferi posibilitatea sa vina in spațiul amenajat, sa faca un dus si intre timp sa dea la spalat hainele in spalatoria sociala.

Aici se vor regăsi următoarele spatii:

Recepție baie publica : 43.58mp

Birouri adm :11.60mp

Depozitari : 20.73mp

Spațiu tehnic : 5.2mp

Coridor : 17.23mp

Vestiare + g.s barbati-personal : 8.8mp

Vestiare + g.s femei- personal : 10.7mp Dusuri barbati - vizitatori (7 cabine) : 22.1 mp Dusuri femei- vizitatori (7 cabine) : 29.8mp G.S barbati vizitatori : 8.10 mp

G.S femei vizitatori :11.35mp Supr. Utila = 189.19 mp

Spălătorie sociala :

Spalatoria sociala este un serviciu de asistenta sociala organizat si administrat de către Direcția Generală de Asistentă Socială si Protecția Copilului Sector 5 creat pentru a răspunde nevoilor individuale, familiale și de grup, cu scopul păstrării unei stări de curățenie optime în rândul beneficiarilor eligibili. Grupul tinta al acestui proiect il constituie persoanele asistate social, persoanele vârstnice neajutorate, persoanele fără adapost, persoanele cu venituri mici/ fără venituri, șomeri, familii sarace care nu au mașini de spălat, familii/ persoane nevoiașe care nu au apă curentă, familii/ persoane care locuiesc în zonele unde nu există racordare la sistemul de termoficare sau sunt debranșate de la rețeaua de distribuire a apei, si au domiciliul sau reședința pe raza sectorului 5.

Aceasta zona va fi dotata cu mașini de spalat si uscatoare casnice. Aici va putea veni oricine din zona sa dea la spalat haine, lenjerie, etc. In aceasta zona se vor regăsi următoarele spatii:

Recepție spălătorie: 14.18mp

Preluare rufe murdare-predare rufe curate - coridor spălătorie : 17.30mp Spălătorie rufe : 38.1 Omp Supr utila : 69.58 mp

Supr utila totala Parter - spațiu care urmeaza a fi amenajat ca baie publica si spălătorie sociala : 258.77mp

-Ragina |63

Dobrescu Laura Andreea Birou Individual de Arhitectura

Tel mobil: 0769.381.708

e-mail: office@arhitectura-urbanism.com.ro , Web: www.arhitectura-urbanism.com.ro

AMENAJĂRI INTERIOARE SI SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICĂ Șl SPĂLĂTORIE SOCIALĂ, BUCUREȘTI, SECTOR 5, BUCUREȘTI

MASURI PROTECȚIE LA INCENDIU

Dat fiind ca spațiu dat spre amenajare nu intra in categoaria de spatii care sunt destinate supravegherii, îngrijirii sau cazarii, adapostirii bătrânilor, persoanelor cu dizabilitati sau lipsite de adapost, nu se incadreaza in prevederile anexei nr1. pct II lit e din H/G/R nr. 571/2016 in concluzie nu este necesara obținerea avizului de securitate la incendiu.

In urma discuțiilor cu verificatorul de foc s-au luat următoarele masuri de siguranța la incendiu:

Pereți tip Ei 60 pe pereții ce despart holul de evacuare de zona de dusuri

Pereți tip Ei 60 pe peretele despărțitor dusuri barbati de zona birou/ ridicare prosoape

Pereți tip Ei 60 pe casa scării care duce către subsol

Pereți Ei 180 din zidărie in spațiu tehnic

Usa plina rezistena la foc 60 min pentru spațiu tehnic

Usa cu autoinchidere pentru casa scări

Toate masurile de protecție la incendiu luate sunt menționate in planul de arhitectura atatasata la documentație.
CAPITOLUL 3: SISTEMUL CONSTRUCTIV

Risc de incendiu : « Mic».

Construcția in care se propune spațiu spre amenajari interioare se incadreaza in categoria de importanta ’C’, clasa de importanta normala, grad de rezistenta la foc II conform normativului P100-1/2013.

Spațiul propus spre amenajare se afla la parterul unei construcții de locuințe colective cu regim de inaltime de P+3E unde locuințele se afla la etajul 1 si etajele curente.

Subspatiul de la parter unde se propune amenajarea se afla un subsol parțial pe (tronsonul 2) pentru care se va interveni doar la nivel de igienizare si inlocuirea instalației de canalizare si ape pluviale deteriorate, conform Propunerilor de soluții de intervenție ( capitolul IX din expertiza tehnica nr.473-1/2017). Deasemenea, se vor reface instalațiile de ape pluviale si canalizare pe zona de parter, pe porțiunea care traversează spațiul ce urmeaza a fi amenajat.

Se propune reabilitarea inveitorii si termoizolarea acesteia.

Structura clădirii existente este realizata din beton armat cu cadre rectangulare si inchideri perimetrale cu zidărie din cărămidă de tip Porotherm 25 cm. La fiecare din intersecțiile pereților exteriori, se găsesc amplasați stâlpi care permit ca zidaria sa reazeme pe grinzi.

Pereții interiori propuși pentru amenajare se vor realiza din gips carton. Pereții existenti pe nivelul parterului din cadrul spațiului care urmeaza sa fie amenajat se vor placa cu gips carton. De aceea nu se impune refacerea tencuielilor degradate cum se recomanda in capitolul IX din expertiza tehnica nr.473-1/2017, ci doar curatarea acestora.

Pe parcursul lucrărilor de amenajare de la parterul imobilului se vor identifica zonele de beton degradat si daca exista se vor face reparații locale cu adeziv bicomponent cum se indica in Propuneri de soluții de intervenție (capitolul IX din expertiza tehnica nr.473-1/2017) iar daca se identifica armatura aparenta ruginita se vor curata si daca este cazul se va aplica o acoperire anticorosiva cu EPOXYCOAT_AC sau PERROSEAL in vederea protejării acestora de coroziune in viitor.

Invelitoarea existenta peste spațiul propus spre amenajare este de tip șarpanta din lemn, acoperișul este de tip tabla.

Planseul este din beton armat monolit si este armat pe doua direcții sau pe una singura, in concordanta cu deschiderile proprii fiecărui panou in parte.

Accesul spre subsol se face pe o scara interioara care va fi inchisa cu pereți de gips carton si blocat cu o usa, avand in vedere ca spațiul de la subsol nu va fi folosit.

-Ragina |64

Dobrescu Laura Andreea Birou Individual de Arhitectura

Tel mobil: 0769.381.708 e-mail: office@arhitectura-urbanism.com.ro Web: www.arhitectura-urbanism.com.ro


AMENAJĂRI INTERIOARE SI SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICĂ Șl SPĂLĂTORIE SOCIALĂ, BUCUREȘTI, SECTOR 5, BUCUREȘTI

CAPITOLUL 4: ELEMENTE CARACTERISTICE PRIVIND DOTAREA TEHNICO-EDILITARA

4.1    INSTALAȚIA ELECTRICA: ■ prin racord de la rețeaua existenta in zona,

4.2    INSTALAȚIA DE ÎNCĂLZIRE: • Pentru incalzirea fiecărui spațiu a fost adoptata măsură realizării unei instalații de incalzire cu radiatoare alimentarea cu agent termic a acestora facandu -se de la rețeaua publica de alimentare cu energie termica

4.3    INSTALAȚII SANITARE : -prin racord de la rețeaua existenta in zona.

4.4    CANALIZAREA APELOR UZATE INTERIOARE: racordata la rețeaua existent

4.5    ALIMENTAREA CU GAZ : - prin racord de la rețeaua existenta in zona.

4.6    EVACUAREA GUNOIULUI MENAJER: - se va realiza conform contractului cu firma de salubritate specializata.

4.7    ORGANIZAREA DE ȘANTIER :

Pentru lucrările de amanejari interioare si schimbare de destinație pentru bai publice si spălătorie sociala la adresa de mai sus menționata, Subsol si Parter, organizarea de santierse va realiza in incinta terenului pe care se propune amenajarea, cu respectarea normelor de protecție a muncii si sanatatii in vigoare.

CAPITOLUL 5: FINISAJE:
-5.1.Pardoseli :

-    pardoseala din beton armat.

-    pardoselile se vor executa din pardoseala PVC, plinta PVC pe zona de bai publice si in zona de recepție a spălătoriei sociale ; gresie in restul zonei de spălătorie sociala.

-5.2.Pereti :

- compartimentare din placi din gips carton.

-5.3.Tamplarie :

■Pe zona parterului, in spațiul care urmeaza a fi amenajat, se va păstră tamplaria de la fațada principala care se afla in stare foarte buna, si se va inlocui tamplaria de metal si de lemn degradata de pe fațadele posterioare asa cum este specificat in cap. IX. Propuneri de soluții de intervenție din expertiza tehnica nr.473-1/2017.

5.4.Termosistem:

Se propun lucrări de izolare termica la parter pentru 3 laturi a pereților exteriori al clădirii marcate in planul atașat.

Pagina | 65


5.5.lmprejmuire teren:

-Nu este cazul

Ca lucrări exterioare se va prevedea un cordon de bitum intre trotuar si clădire pentru a se evita infiltrațiile si degradarea in timp a fundației si pereților subsolului, măsură recomandata dealtfel si de expertiza tehnica. 2 3

■Ragina | 66


Tel mobil: 0769.381.708 e-mail: o ffice@arhitectura-urban ism.com.ro Web: www.arhitectura-urbanism.com.ro
AMENAJĂRI INTERIOARE SI SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICĂ Șl SPĂLĂTORIE SOCIALĂ, BUCUREȘTI, SECTOR 5, BUCUREȘTI

CAPITOLUL 6. ADĂPOSTUL A.L.A:

Nu este cazul.

CAPITOLUL 7. ASIGURAREA CALITATII CONSTRUCȚIEI :

In conformitate cu prevederile Legii 177/2015 privind calitatea in construcții si ținând seama de stabilirea categoriei de importanta a construcțiilor, in vederea obținerii unei clădiri de calitate, sunt obligatorii realizarea si menținerea pe intreaga durata de existenta a acestora, a următoarelor exigente de performanta esențiala:

A.    Siguranța in exploatare ;

B.    Siguranța la foc ;

C.    Sanatatea oamenilor, protecția si refacerea mediului;

D.    Izolație termica, hidrofuga si economie de energie ;

E.    Protecția impotriva zgomotului;

Asigurarea prin proiect faza D.T.A.C la nivelul de calitate corespunzător exigentelor de performanta esențiale urmeaza a se face prin respectarea Normativelor si Instrucțiunilor tehnice in vigoare.

Pentru faza de D.T.D.E. si EXECUȚIE se recomanda respectarea condițiilor tehnice de calitate ce trebuie urmărită in primul rând de șefii formațiilor de lucru si personalul tehnic anume insarcinat cu conducerea lucrărilor, precum si de către verificatorii tehnici atestati, constructorul va organiza respectarea prevederilor tehnice in vigoare, urmând a se efectua si următoarele verificări:

1.    pe parcursul execuției, pentru toate categoriile de lucrări ce compun obiectele de investiții, inainte ca ele sa devină ascunse prin acoperire cu (sau inglobate in) alte categorii de lucrări;

2.    la terminarea unei faze de lucru;

3.    la recepția preliminară a obiectelor;

4.    In cadrul proiectului urmeaza a se aplica prevederile ce decurg din următoarele normative;

5.    Legea 453/2001 cuprinzând modificarea si completarea legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții si unele masuri pentru realizarea locuințelor;

6.    Legea 177/2015 privind calitatea in construcții;

7.    HGR nr. 766/1997 privind clasa de importanta conform normativ P100/1992 ;

8.    Normativ P118/1999 “Normativ de siguranța la foc a construcțiilor”;

9.    HGR nr. 571/1998 - categoriile de incendii pentru care nu este necesar aviz/autorizatie de prevenire si stingere a incendiului

De asemenea se va tine cont de intreg cadrul legislativ in construcții precum si de eventualele modificări intervenite in acest sens, pe parcursul lucrărilor de proiectare.

7.1.    ÎNDEPLINIREA CERINȚELOR DE CALITATE a CONSTRUCȚIILOR:
7.1.1.    Siguranța in exploatare :

Condițiile tehnice prevăzute pentru execuție sunt in conformitate cu “Normativ privind proiecarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranța in exploatare indicativ CE 1-95” si prescripțiilor in vigoare, asigurandu-se astfel garanția unei calitati corespunzătoare in exploatare.

7.1 .a. Siguranța cu privire la schimbările de nivel (galerii, balcoane, ferestre), asigurarea protecției impotriva riscului de accidentare prin:

1.    la denivelări mai mari de 0,50 m se prevăd balustrade (parapete) de protecție, alcătuite conform STAS 6131

inaltime curenta - h = 0,90 m

2.    ferestrele cu parapet sub 0,90 m sau ușile ferestre aflate in incaperi cu pardoseala aflată la mai mult de 0,50 m fata de nivelul exterior vor avea prevăzută balustrada de protecție cu inaltime curenta

h = 0,90 m (si conf. Prevederi STAS 6131)

-Ragina |67

Dobrescu Laura Andreea Birou Individual de Arhitectura

ZTv tS*    B.I.A. DOBRESCU LAURA-ANDREEA AMENAJĂRI INTERIOARE Șl SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICĂ

/ /£, ~    Șl SPĂLĂTORIE SOCIALĂ, BUCUREȘTI, SECTOR 5, BUCUREȘTI

TNA 4349

3. deschiderea ferestrelor trebuie sa se faca cu mecanisme reglabile deschidere curenta (pentru aerisire) max, 10cm.

7.1.b. Siguranța cu privire la circulația interioara, asigurarea protecției împotriva riscului de accidentare prin:

- alunecare

1. stratul de uzura al pardoselilor trebuie realizat din materiale antiderapante (in special in incaperi cu umiditate si murdărie ridicata) coeficient frecare “COF” = min. 0,4

1. denivelare admisa -max. 0,025m

7.1.c. Siguranța cu privire la întreținerea vitrajelor, asigurarea protecției împotriva riscului de accidentare prin cădere de la inaltime in timpul lucrărilor de curățare, vopsire, reparații ale ferestrelor (ochiuri mobile si fixe), ale fațadelor vitrate si ale luminatoarelor.

1.înălțimea de siguranța a parapetului la ferestre trebuie sa fie:

- h curent = 0,90 m sau cu parapet la h min = 0,90 m si conf. Prevederi STAS 6131.

Prin proiect este respectata siguranța cu privire la intretinerea vitrajelor, asigurarea protecției împotriva riscului de accidentare prin cădere de la inaltime in timpul lucrărilor de curățire, vopsire. Pardoseala la zonele umede (baie) se prevede a fi executata antiderapant "COF” = min. 0,4.

Lucrările de intretinere si reparații se vor executa numai de către persoane calificate care prin instructajul de specialitate pot evita eventuale accidentări (alunecări, căderi etc.),

7.2. Sanatatea oamenilor, protecția si refacerea mediului:

In rezolvarea proiectului in cauza s-a tinut cont de respectarea unor condiții functional-formale care sa asigure un confort optim persoanelor care urmeaza sa exploateze aceasta investiție, precum si evitarea unor posibile accidente din nerespectarea unor gabarite obligatorii (dimensiuni parapeti, goluri usi si ferestre etc.).

Gunoiul va fi preluat de o firma de specialitate, pana la ridicarea acestuia se va depozita in europubele/ saci așezate conf. Contractului cu o firma specializata (ceruta prin CU). Prezentul poiect nu afecteaza mediul si nu sunt necesare prevederi speciale in acest sens.

7.2.3. Terase/ balcoane :

-nu este cazul

7.2.4.Masuri de sanatate :

Prin proiect se prevăd materiale de construcții si finisaje care prin caracteristicile fizico-chimice ale componentelor sa nu afecteze sanatatea oamenilor.

Este obligatorie prezentarea certificatelor de calitate a materialelor de construcție la punerea in opera. Lucrări de amenajari interioare nu pun probleme deosebite de protecție a mediului.

Nu cuprinde surse majore de zgomote, vibrații, radiații, poluanti pentru sol sau subsol.

Apele uzate menajere sunt evacuate in rețeaua existenta de canalizare.

In rezolvarea proiectului in cauza s-a tinut cont de respectarea unor condiții functional-formale care sa asigure un confort optim persoanelor care urmeaz^sa-g^joateze aceasta investiție, precum si evitarea unor


posibile accidente din nerespectarea unor gaba

nsiuni parapeti, goluri usi si ferestre etc.).-Pagina 168


Dobrescu Laura Andreea Birou Individual de Arhitectura


T>


TNA 4349


MEMOR/U TEHA//C PE REZ/SÎEA/M

Proiectul se refera la amenajarea unei bai publice si a unei spălătorii sociale intr-o construcție existenta.

1.    Date generale despre construcție:

•    Destinația: Baie publica si spălătorie sociala;

•    Tipul construcției: Construcție existent;

•    Anul construcției 1949;

•    Regim de inaltime: S+P+3E;

•    Modificările la care se efectuează modificările: S si P;

•    Clasa de importanta conform P100-1/2013: III.

•    Suprafața spațiu propunere (subsol si parter): 462.63mp

2.    Caracteristicele amplasamentului:

•    Adâncimea maxima de inghet: 90cm;

•    Zona de expunere la vânt: qref = 0.50kN/m2 (IMR - 50 ani);

•    Zona de incarnare cu zapada so.k = 2.0kN/m2 (IMR - 50 ani);

•    Detalii despre incadrarea seismica:

o ag = 0.30g (IMR 225 ani) - accelaratia, o Tc= 1.6 sec-perioada de colt, o Po = 2.5 - factorul de amplificare dinamica maxim, o  = 0.85/1 - factor de corecție, tine cont de numărul gradelor de libertate, o y = 1 - factorul de importanta conform P100-1/20133

•    încadrarea de risc seismic conform expertizei realizata de dl ing. SZALONTAY C. COLOMAN ANDREI

R1-III, R2-III.

3.    Descrierea structurii de rezistenta:

•    Sistemul structural: stâlpi de beton armat si plansee turnate monolit,

•    A fost realizat in anul 1949.

4.    Recomandări privind execuția lucrărilor:

Se propun, pe parter, realizarea unor pereți ușori, din rigips pentru compartimentare. Incarcarea suplimentara provenita din acești pereți nu afecteaza structura de rezistenta, conform expertizei.

Pe zona de subsol se propune igienizarea spațiului.

De asemenea se propun masuri de hidroizolatie care sa nu mai permită apei sa intre in subsol.

Realizarea lucrărilor se vor executa manual, fara a folosi mijloace care sa producă vibrații puternice in structura. Desființarea zidăriei se va executa "bucata cu bucata".

Execuția va fi asigurata de personal calificat si urmărită de cadre tehnice având cunoștințe curente de practicare a meseriei. Beneficiarul va asigura controlul permanent al lucrărilor printr-un diriginte atestat conform HG 731/1991.

Se recomanda ca, pentru asigurarea calității lucrărilor si a scurtării duratei acestora sa se recurgă, ori de cate ori este posibil, la procedee mecanizate de lucru (compactarea umpluturilor cu compresorul, turnarea betoanelorcu pompa, săpaturi mecanice, etc.).

Pe parcursul execuției va fi respectat« Programul de control al calității pe perioada execuției lucrărilor de construcții » cuprins in proiectul fiecărui obiect si care precizează fazele determinante la care vor fi convocați din timp delegații beneficiarului si ai Inspecției Teritoriale pentru calitatea construcțiilor.

Verificarea calității lucrărilor se face in scopul confirmării corespondentei acestora cu proiectul si cu prescripțiile tehnice specifice, in limitele indicatorilor de calitate si a abaterilor admisibile, prevăzute de acestea.

Dispozițiile de șantier, emise de proiectant cu respectarea normelor legale au aceeași putere ca si proiectul de execuție din toate punctele de vedere, inclusiv al verificării calității.

■Ragina | 69

Dobrescu Laura Andreea Birou Individual de Arhitectura

Tel mobil: 0769.381.708 e-mail: office@arhitectura-urbanlsm.com.ro Web: www.arhitectura-urbanism.com.ro

X; a

'ZTV /r B LA. DOBRESCU LAURA-ANDREEA AMENAJĂRI INTERIOARE Șl SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICĂ C/ XU    Șl SPĂLĂTORIE SOCIALĂ, BUCUREȘTI, SECTOR 5, BUCUREȘTI

TNA 4349

5.    Limitări privind execuția lucrărilor:

începerea lucrărilor se va face pe baza documentației complete, cu toate specificațiile tehnice corespunzătoare fazei de Proiect Tehnic si Detalii de Execuție si numai in baza si in condițiile Autorizației de Construire.

Beneficiarul/investitorul si executantul lucrărilor de construcție impreuna cu proiectantul general si proiectanții de specialitate au obligația ca la realizarea acestor lucrări sa respecte prevederile legislației privind calitatea in construcții, stasurile si normativele in vigoare.

LA EXECUȚIA LUCRĂRILOR NU SE PERMITE NICIO MODIFICARE DE SOLUȚIE TEHNICA FARA ACORDUL PREALABIL AL PROIECTANTULUI DE SPECIALITATE. TOATE MODIFICĂRILE SE FAC IN BAZA UNEI DISPOZIȚII DE ȘANTIER.

Orice neconformitate fata de proiect precum si orice nepotrivire fata de situația luata in considerare la elaborarea acestei documentații, constatate in timpul execuției de către constructor, de dirigintele de șantier sau de beneficiar/investitor, va fi comunicata de urgenta proiectantului general si proiectantului de specialitate. De asemenea nu se vor continua lucrările pana la corectarea erorii/neconcordantei de către proiectant.

6.    Fenomene ce vor fi urmărite pe parcursul execuției:

Schimbări vizibile in poziția construcției sau a elementelor ei constitutive in raport cu mediul înconjurător, manifestate prin deplasări vizibile-orizontale, verticale sau inclinari sau prin efecte secundare vizibile - desprinderea trotuarelor, scărilor, de soclu sau corpul construcției si apariția de fisuri si crăpaturi in zonele de continuitate ale drumurilor adiacente;

Umflarea, craparea sau tasarea terenului in zona invecinata construcției sau deteriorarea pardoselilor ca urmare a unor fenomene similare;

Schimbări ale poziției construcției sau a unor elemente ale ei ce se manifesta prin intepeniri sau blocări ale ușilor si ferestrelor sau distorsionarea traseelor conductelor de instalații ale construcției, sau tehnologice;

Schimbări in gradul de confort oferit de construcție sub aspectul etanșeității, izolației fonice, termice si hidrofuge, care pot constitui indicii in privința unor modificări intervenite in starea construcției sau care pot avea efecte nocive asupra oamenilor;

Defecte si degradări cu implicații asupra funcționalității construcției ca infundari de jgheaburi, burlane, sifoane, canale;

Defecte si degradări ale structurii de rezistenta cu implicații asupra siguranței construcției ca fisuri si crăpaturi - se vor urmări nodurile (stâlpi, grinzi), mijlocul deschiderilor grinzilor si plăcilor si stâlpii in zona de contact cu pardoseala;

Coroziunea elementelor metalice, exprimata prin degradarea straturilor protectoare si/sau apariția coroziunii propriu-zise;

Coroziunea elementelor din beton armat sau a barelor de armare a acestora, depistabile prin patarea betonului sau a stratului de finisaj sau prin apariția de fisuri de-a lungul barelor din otel beton ca urmare a tendinței de împingere spre exterior a stratului de acoperire cu beton a armaturilor;

Funcționarea corecta a sistemului de indepartare a apei de fundații - trotuare - si integrității si etanșeității conductelor ce transporta lichide;

7.    Masuri PSI si de protecția muncii:

Prezentul proiect respecta următoarele norme generale de protecție si apărare impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea construcțiilor si instalațiilor:

•    P 118/1999: Normativ de siguranța la foc a construcțiilor (conf. Ordin MLPAT nr. 27/N/07.04.1999 - publicat in Buletinul Construcțiilor nr. 7/1999)

•    MP 008/2000: Manual privind exemplificări, detalii si soluții de aplicare a normativului P118/1999 - (conf. Ordin MLPAT 31/N/22.05.2000)

•    Ordonanței de Guvern nr. 60/28.08.1991 referitoare la apărarea impotriva incendiilor

sector 5, București

CIF RO29253940

alaiiradnbrpscufflvahoo.com

B I A DOBRESCU LAURA-ANDREEA AMENAJĂRI INTERIOARE Șl SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICĂ Șl SPĂLĂTORIE SOCIALĂ, BUCUREȘTI, SECTOR 5, BUCUREȘTI

TNA 43t?rezentul proiect a fost intocmit in conformitate cu« Regulamentul privind protecția si igiena muncii in construcții » emis in baza Ordinului MLPAT nr. 9/N/15.03.1993 - publicat in Buletinul Construcțiilor nr. 5,6,7/1993.

Executantul si beneficiarul vor respecta pe timpul execuției si exploatării normele generale (conf.

Regulamentului indicat mai sus) si specifice (din care enumerăm - Ordin MMPS nr. 136/17.04.1995; IM 006/1996; IM 007/1996), luandu-se totodată si masuri suplimentare in funcție de condițiile concrete de lucru si exploatare.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in construcții, cu modificările si completările ulterioare, si cu normele si regulamentele corespondente, proiectul de structura va fi verificat la nivelul cerinței "A1" - Rezistenta si stabilitate pentru construcții civile si industriale cu structura din beton, beton armat, zidărie si lemn si cerinței "Ac

!" - Rezistenta si stabilitate pentru construcții civile si industriale cu structura fi asigurata de către beneficiar/investitor

vi

întocmit, rS/Florin Gheorghe


din metal. Verificarea proiectului va


MEMORIU INSTALAȚII TERMICE

Prezentul proiect tratează la faza DTAC instalațiile termice aferente obiectivului: “

SPĂLĂTORIE SOCIALA” beneficiar fiindCALEA FERENTARI, NR. 72, BLOC 18, SCARA A, SECTOR 5, BUCURESTIbeneficiar fiind..

Clădirea se încadrează la categoria de importantă C, conform legii 10/1995 privind calitatea în construcții.

1.OBIECTUL PROIECTULUI

Prezenta documentație trateaza următoarele categorii de instalații termotehnice aferente imobilului cu funcțiunea de spălătorie sociala, si anume:

-    instalații de incalzire;

-    instalații de ventilație;

2.BAZE DE PROIECTARE

La baza intocmirii proiectului vor sta:

-    Tema de arhitectura privind compartimentarea si funcțiunile clădirii;

-    Temele de la celelalte specialități de instalații si soluțiile celorlalte specialități de instalații cu care se vor coordona instalațiile termotehnice.

Proiectul va fi intocmit in conformitate cu prevederile următoarelor reglementari in vigoare:

-    Legea nr. 10/2015 privind calitatea in construcții;

-    Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in construcții si instalații aferente acestora, aprobat prin HG nr. 272/1994;

-    Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții si instalații aferente acestora, aprobat prin HG nr.

273/1994;

-    Normativ pentru verificarea calitatii si recepția lucrărilor de construcții si instalații aferente, indicativ C

56-02;

-    Ghid de performanta pentru instalații termice, MLPAT-CTS, 1997;

-    Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranța in exploatare, indicativ CE 1-95;

-    NGPM - Norme Generale de Protecția Muncii - 1998;

-    Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata execuției lucrărilor de construcții si instalații aferente acestora, indicativ C300-94;

sector 5, București

CIF RO29253940

»> = •••» rfnhrfțri,0vahoo.com

T*.    B|A. DOBRESCU LAURA-ANDREEA AMENAJĂRI INTERIOARE Șl SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICĂ

\*/ fC, ~    Șl SPĂLĂTORIE SOCIALĂ, BUCUREȘTI, SECTOR 5, BUCUREȘTI

TNA-43tîormativ de siguranța la foc a construcțiilor, indicativ P118-99;

Normativ privind proiectarea si executarea instalațiilor de incalzire, 113-02;

-    Normativ privind proiectarea si executarea instalațiilor de ventilare, I 5-98;

-    Norme tehnice pentru proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, NT-DPE-01/2004;

-    Norme tehnice privind proiectarea si executarea adăposturilor de aparare civila la subsolurile construcțiilor noi, indicativ P102-99;

-    SR 1907/1-97 si SR 1907/2-97 privind calculul necesarului de căldură pentru instalațiile de incalzire;

-    Normativ C 107/1,2,3 - 05 privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor;

-    STAS 6648/1,2 - Instalații de ventilare si climatizare. Calculul aporturilor de căldură din exterior -

Prescripții fundamentale; parametrii climatici exteriori;

-    STAS 9660 - Instalații de ventilare si climatizare. Canale de aer. Forme si dimensiuni;

-    STAS 4369 - Instaaltii de incalzire, ventilare si condiționare a aerului. Terminologie;

-    SR ISO 7730 - Ambiante termice moderate. Determinarea indicilor PMV si PPD si specificarea condițiilor de confort termic.

Proiectul va fi verificat din punct de vedere al cerințelor de calitate conform prevedrilor Legii 10/95. Fazele determinante de execuție sunt următoarele:

-    incercarile de etanșeitate la presiune la rece si proba la cald;

-    proba de eficacitate.

In conformitate cu P 100/92, obiectivul are clasa de importanta III.

In conformitate cu HG 766/1997, Anexa 2, categoria de importanta a obiectivului este „C” - „construcție de importanta normala

3.PREZENTAREA SOLUȚIILOR TEHNICE
3.1    INSTALAȚII TERMO-MECANICE

Pentru incalzirea fiecărui spațiu a fost adoptata măsură realizării unei instalații de incalzire cu radiatoare alimentarea cu agent termic a acestora facandu-se de ia rețeaua publica de alimentare cu energie termica.

Contorizarea consumului de energie termica se va face la intrarea in imobil prin intermediul unui contor de energie termica

3.2    INSTALAȚII INTERIOARE DE INCALZIRE CU CORPURI STATICE

Temperaturile interioare de calcul pentru perioada de iarna s-au adoptat conform SR 1907/2-97, in funcție de destinația incaperilor.

Agentul termic utilizat va fi apa calda cu reglaj calitativ, care va avea parametrii 80°C/60°C.

Distribuția agentului termic se va realiza prin conducte de tipul PP-R montate in sapa.

Incalzirea se va realiza cu corpuri statice moderne - radiatoare din otel. Acestea vor fi prevăzute cu ventile de inchidere pe tur, si teuri de inchidere si reglaj pe retur, precum si ventile de aerisire care vor fi achiziționate impreuna cu corpurile de incalzire.

După montarea conductelor si a corpurilor de incalzire se vor realiza probele prevăzute: de presiune si de funcționare.

3.2 INSTALAȚII INTERIOARE DE VENTILAȚIE

Pentru ventilarea spațiului cu destinația sala dusuri si vestiare este necesara realizarea unei instalații de ventilare locala fiind necesara realizarea a minim 8-12 schimburi orare

Debitul de aer viciat evacuate va fi de 5300 mc/h iar pentru compensare este necesara tratarea aerului prin intermediul unei baterii de incalzire , cu sarcina de 60 kw.

Se recomanda montarea unui recuperator de căldură cu eficienta ridicata (minim 75%) pe circuitul de ventilare , in aceasta situație sarcina termica a bateriei de incalzire fiind de 24 kw

-Pagina | 72

Pobrescu Laura Andreea Birou Individual de Arhitectura

Tel mobil: 0769.381.708 e-mail: offlce@arhitectura-urbanism.com.ro Web: www.arhitectura-urbanism.com.ro '

/L tsl    B I A DOBRESCU LAURA-ANDREEA AMENAJĂRI INTERIOARE SI SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICĂ

Șl SPĂLĂTORIE SOCIALĂ, BUCUREȘTI, SECTOR 5, BUCUREȘTI

TNA 4349

4. MASURI DE PROTECȚIA MUNCII SI PSI
4.1    MASURI DE PROTECȚIA MUNCII

Proiectarea instalațiilor s-a realizat cu respectarea prevederilor normativelor precizate la capitolul 2. Respecta65rea prevederilor din actele normative menționate mai sus este obligatorie atat pentru

executant, cat si pentru beneficiar.

Pe parcursul execuției se vor respecta:

-    Norme generale de protecția muncii;

-    Regulament privind protecția si igiena muncii in construcții (aprobat cu Ordinul MLPAT nr.

9/N/15.03.1993);

-    Prevederile specifice din I 5 si 113 In exploatare se vor respecta:

-    Norme generale de protecția muncii;

-    Prevederile specifice din 15 si 113

Se va acorda o atentie deosebita respectării normelor de protecția muncii la executarea si exploatarea instalațiilor termotehnice din centrala termica.

4.2    MASURI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR

Proiectarea instalațiilor s-a realizat cu respectarea prevederilor normativelor precizate la capitolul 2. Respectarea prevederilor din actele normative menționate mai sus este obligatorie atat pentru

executant, cat si pentru beneficiar.

Pe parcursul execuției se vor respecta:

-    Normativ P 118 - Normativ de siguranța la foc a construcțiilor;

-    Normativ C 300 - Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții si instalații aferente acestora

-    Prevederile specifice din I 5 si 113 In exploatare se vor respecta:

-    Normativ P 118 - Normativ de siguranța la foc a construcțiilor;

-    Prevederile specifice din I 5 si 113

Se va acorda o atentie deosebita respectării normelor de protecția muncii la executarea si exploatarea instalațiilor termotehnice la centralele termice.

INDICAȚII PENTRU RECEPȚIE SI PUNERE IN FUNCȚIUNE

Receptionarea si darea in funcțiune se vor face numai după terminarea execuției tuturor instalațiilor termice si realizarea probelor prevăzute in documentație.

De asemenea, receptionarea si darea in funcțiune se vor face numai după ce se constata realizarea masurilor de protecție a muncii si a celor de prevenire si stingere a incendiilor conform prevederilor proiectului.

Recepția lucrărilor se va realiza conform celor prevăzute in in normativul C 56-02 si in Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții si instalații aferente acestora aprobat cu HGR - 273/94.

AMENAJĂRI INTERIOARE SI SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICĂ Șl SPĂLĂTORIE SOCIALĂ, BUCUREȘTI, SECTOR 5, BUCUREȘTI

INSTALAJH DE ÎNCĂLZIRE BREVIAR DE CALCUL

Parametri de calcul

Temperaturi exterioare de calcul

Iarna : te = -15 °C SR 1907/2

Temperaturi interioare de calcul

Iarna : Dormitor:    ti = +20 °C

Baie:    ti = +22 °C

Camera de zi: ti = +20 °C

Necesar de căldură

Necesar de căldură pentru încălzire

Necesarul de căldura pentru încălzire oh

se determina cu relația

Q„ = Q,


u

100o ,    - pierderile de căldura prin elementele de construcție [ W ];

o ,    - necesarul pentru încălzirea aerului rece infiltrat din exterior [ W ];

I i - suma adaosurilor pentru compensarea unor fenomene perturbatoare (compensare a efectului suprafețelor rece și orientare), în procente.

Pierderile de căldura prin transmisie o, :

Aceste pierderi de căldură au loc prin elementele de construcție în contact cu aerul pe ambele fețe , și prin elementele de construcție în contact cu pământul o r.

Q.-Q.+Q,,    [W].

Pierderile de căldură prin transmisie printr-un element de construcție în contact cu aerul pe ambele fețe :

6>i = mSDl //<„    [ W],

m - coeficientul de masivitate termica ;

S - suprafața elementului de construcție ;

Dt - diferența de temperatura ti a aerului exterior sau a încăperilor învecinate și temperatura te a aerului exterior sau a încăperilor învecinate ( Dt = ti - te);

Ro - rezistența termica totala la transferul de căldură, a elementului de construcție [ m2K/W ].

Coeficientul de masivitate termica :

ni = 1.225 - 0.05 • D

D - indicele de inerție termica al elementului de construcție.

pentru elementele de construcție cu D 4.5 se considera m = 1

pentru tâmplăria exterioara se considera D = 0.5

pentru elementele de construcție în contact cu solul precum și planșeele peste subsolurile neîncălzite se considera m = 1

Temperatura aerului ti din încăperile încălzite :

Temperatura interioara convenționala pentru încăperi încălzite din clădirile de locuit:

B.I.A. DOBRESCU LAURA-ANDREEA AMENAJĂRI INTERIOARE Șl SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICĂ

Destinația încăperii

Temperatura interioara convenționala de calcul (°C)

Birouri, vestiare

20

Grup sanitar

22

Camera de dusuri

24

Temperatura exterioara te convenționala de calcul :

Denumirea localității

te(°C)

București

-15

Suprafața de calcul S a elementului de construcție :

pentru pereți: S = L(l) x h, adică produsul dintre lungimea L sau lațimea I a încăperii masurata la interior și înălțimea h ;

pentru uși și ferestre : S = a x b, adica produsul dintre lațimea a și înălțimea b a golului de zidărie;

pentru planșee sau pardoseala : S = L x I, adica produsul dintre lungimea L și lațimea I a încăperii masurata la

interior.

Pierderile de căldură q r

prin elementele de construcție în contact cu pamîntul :

construcții având forme geometrice elementare (paralelipiped dreptunghic)

o = .4 + -' /’


■+ c


ni i -1


•h. +


[W], unde


/- aria cumulata a pardoselii și a pereților aflați sub nivelul terenului

iAi - aria unei benzi cu lațimea de 1m situata de-a lungul conturului exterior al suprafeței ,i

jAi1

- aria unei benzi cu lațimea de 1m situata de-a lungul conturului care corespunde spațiului învecinat și care are temperatura ti

R - rezistența termica specifica cumulata a pardoselii și a stratului de pământ cuprins între pardoseala și adâncimea de 7m de la cota terenului sistematizat, sau a stratului de apa freatica

-    rezistența termica a benzii de contur la trecerea căldurii prin pardoseala și sol către aerul exterior /, - temperatura interioara convenționala de calcul

/ - temperatura exterioara convenționala de calcul

-    temperatura interioara convenționala de calcul pentru încăperile alaturate

/z, - temperatura, fie în sol la adâncimea de 7m de la cota terenului sistematizat, în cazul inexistenței stratului

de apa freatica, fie în stratul de apa freatica

c A, - coeficient de corecție

ni t - coeficient de masivitate termica a solului

», - coeficient de corecție care ține seama de conductivitatea termica a solului

construcții având forme geometrice de tip poligonal

y.s =    ~"+c.» (c-'JI


[W], unde


.4 p, - aria plăcii pe sol sau a plăcii inferioare a subsolului încălzit

-Ragina |75

Dobrescu Laura Andreea Birou Individual de Arhitectura

AMENAJĂRI INTERIOARE SI SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICĂ Șl SPĂLĂTORIE SOCIALĂ, BUCUREȘTI, SECTOR 5, BUCUREȘTI

.1    - aria pereților în contact cu solul

/ - lungimea conturului în contact cu solul

«    - rezistența termica unidirecționala a plăcii de arie j;i,

r - rezistența termica specifica corectata a pereților de suprafața J ;ii,

t - coeficientlinear de transfer termic, corespunzător lungimii I

/, - temperatura interioara convenționala de calcul - temperatura exterioara convenționala de calcul

/, - temperatura, fie în sol la adâncimea de 7m de la cota terenului sistematizat, în cazul inexistenței stratului

de apa freatica, fie în stratul de apa freatica

c „ - coeficient de corecție

ni - coeficient de masivitate termica a solului

Suprafața cumulata a pardoselii și a pereților aflați sub nivelul pământului, Ap se calculează cu relația :

j= j „ + Ph , unde :

j - aria plăcii pe sol sau a plăcii inferioare pe subsolul încălzit

p - lungimea conturului pereților în contact cu solul

h - cota pardoselii sub nivelul terenului

Rezistența termica specifica cumulata a pardoselii și a stratului de pământ, Rp se determina cu relația :

d' - grosimea straturilor luate în considerare

a - conductivitatea termica

a :

- coeficientul de transfer termic prin suprafața la interior

2.2. Adaosuri la pierderile de căldură :

La pierderile de căldură prin transmisie, calculate pentru fiecare încăpere se aplica adaosuri procentuale pentru orientare A și pentru compensarea efectului suprafețelor reci.

Adaosul pentru orientare Ao :

Acest adaos se aplica în scopul diferențierii pierderilor de căldură ale încăperilor diferit expuse radiației solare. Valorile procentuale ale adaosului Ao sunt date în tabelul următor:

Orientarea

N

NE

E

SE

S

SV

V

NV

Ao[%]

+5

+5

0

-5

-5

-5

0

+5

Adaosul pentru compensarea efectelor suprafețelor reci Ac:

Acest adaos se aplica în vederea îmbunătățirii confortului termic în încăperile construcțiilor civile. Valoarea acestui adaos se alege din nomograma în funcție de valoarea numerica a rezistenței totale medii Rși a numărului de elemente de construcție exterioare : pereți, planșee, terasa etc.

Adaosul Ac nu se aplica :

încăperilor de trecere în care oamenii poarta îmbrăcăminte de strada ;

încăperilor încălzite prin radiație ;

încăperilor în care oamenii desfașoara o munca medie sau grea.

Rezistența totala medie:

Rezistența totala medie la transferul de căldură a elementelor de construcție delimitatoare ale încăperii

este:

1)1


s, ■ (I, -    )

Q,


, unde


a

4^9    B I A DOBRESCU LAURA-ANDREEA AMENAJĂRI INTERIOARE Șl SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICĂ

/ /£,    Șl SPĂLĂTORIE SOCIALĂ, BUCUREȘTI, SECTOR 5, BUCUREȘTI

A- suprafața totala a încăperii [m2];

i - temperatura ecterioara convenționala de calcul [°C]

o I - pierderile de căldură prin transmisie ale Încăperii [W]

2.3. Necesarul de căldură pentru incalzirea aerului rece pătruns în încăpere :

Debitul de căldură o, necesar pentru încălzirea aerului exterior pătruns în încăpere :

2, = (?, + Q,

ot - necesarul de căldură pentru încălzirea aerului infiltrat prin neetanșeitațile (rosturile) ferestrelor și ușilor; o, - necesarul de căldură pentru încălzirea aerului pătruns în încăpere prin deschiderea ușilor.

Debitul de căldură y, pentru încălzirea aerului rece infiltrat prin rosturile elementelor mobile :

C?Z = E X) 2-'1' 4 O, - \ )

Factorul de corecție E depinde de numărul de nivele al clădirii (pentru clădirile civile cu mai puțin de 12 niveluri E = 1).

Lungimea £ l a rosturilor elementelor de construcții exterioare mobile (uși, ferestre), se considera ca fiind

egala cu perimetrul acestora, cu observațiile următoare :

rosturile dintre doua elemente mobile alaturate se ia în calcul o singura data

pentru tâmplarie dubla, lungimea £ l se calculează pentru un singur rând de tâmplarie

de asemenea, la calculul lungimii £ z. a rosturilor se ține seama și de poziția elementelor mobile pe pereții încăperilor, precum și de acțiunea vântului asupra acestora :

în cazul amplasării elementelor mobile pe un singur perete valoarea l se ia egala cu suma lungimii £ / a rosturilor tuturor elementelor mobile pe acest perete.

în cazul amplasării elementelor mobile pe doi pereți alaturați, valoarea £ l se ia egala cu sumele lungimilor £ /,, £ 7 , a'e rosturilor elementelor mobile de pe cei doi pereți alaturați.

în cazul amplasării elementelor mobile pe trei pereți valoarea £ l se ia egala cu sumele lungimilor rosturilor elementelor mobile de pe doi pereți alaturați cu valoarea cea mai mare.

în cazul amplasării elementelor mobile pe doi pereți exteriori opuși valoarea £ l se ia egala cu suma lungimii

rosturilor elementelor mobile de pe un singur perete, cu valoarea cea mai mare.

Coeficientul de infiltrației prin rosturi depinde de :

•    materialul din care sunt confecționate ușile și ferestrele;

•    raportul dintre suprafața totala Sc a ușilor sau a ferestrelor exterioare și suprafața Si a ușilor interioare;

•    felul în care are loc circulația aerului în cadrul clădirii (clădiri permeabile sau greu permeabile)

Prin clădiri sau compartimente de clădiri greu permeabile se înțeleg acelea care au pereți despărțitori fara goluri fața de restul clădirii, circulația aerului infiltrat prin rosturi facându-se numai spre casa scării sau spre un coridor central.

Prin clădiri sau compartimente de clădiri permeabile se înțeleg acelea fara pereți despărțitori, sau cu pereți despărțitori prevazuți cu deschideri ce dau posibilitatea circulației aerului infiltrat, între ferestrele plasate pe fațade diferite.

Pentru încăperile amplasate în colțul clădirii și prevăzute cu ferestre și uși pe ambii pereți, valorile coeficientului i se majoreaza cu 20%.

Viteza vântului de calcul se alege din tabelul următor și depinde de cele 4 zone eoliene, precum și de amplasamentul clădirii (în localitate sau în afara localității).

-Pagina 177

Dobrescu Laura Andreea Birou Individual de Arhitectura

Tel mobil: 0769.381.708

e-mail: offlce@arhitectura-urbanism.com.ro 3( Web: www.arhitectura-urbanism.com.ro 4

AMENAJĂRI INTERIOARE Șl SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICĂ

TNA 4349

Zona eoliana

Amplasamentul clădirii

în localitate

In afara localității

V

v3M

V

v3/4

1

8.0

16.00

10.0

21.54

II

5.0

8.55

7.0

13.39

III

4.5

7.45

6.0

10.90

IV

4.0

6.35

4.0

6.35

întocmit:
Ing. Iulian Cristea

MEMORIU INSTALAȚII SANITARE

1. GENERALITĂȚI
Prezentul proiect tratează la faza DTAC instalațiile sanitare aferente obiectivului:    “

Spălătorie sociala” din CALEA FERENTARI, NR. 72, BLOC 18, SCARA A, SECTOR 5,

BUCURESTIbeneficiar fiind “Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5”.

Clădirea se încadrează la categoria de importantă C, conform legii 10/1995 privind calitatea în

construcții.

La întocmirea proiectului s-au avut in vedere : planurile de arhitectură; tema beneficiarului;


normativele si standardele de proiectare in vigoare.

2. OBIECTUL PROIECTULUI

în prezentul proiect sunt tratate :

-    alimentare cu apa rece si calda a obiectivului;

-    instalațiile de canalizare menajeră;

3. INSTALAȚII DE ALIMENTARE CU APA MENAJERA RECE SI CALDA

Alimentarea cu apa a obiectivului se va realiza de la rețeaua publica oraseneasca din zona, parametrii de debit fiind asigurați de către rețeaua publica. Contorizarea se va face in căminul de apometru ce se va monta pe limita de proprietate.

Asigurarea apei calde menajere se va realiza de la rețeaua publica de alimentare cu apa calda contorizarea realizandu-se unitar pentru intreaga investiți.

Obiectele sanitare se vor racorda la apa prin intermediul robinetilor de colt cu racord flexibil pentru wc-uri si robineti sub lavoar pentru lavoare.Dusurile sunt de tipul coloana alimentarea cu apa rece si calda facandu-se direct in spatele acestora Coloana generala va fi prevăzută la baza cu robineti de inchidere si golire, panta de montaj a traseelor de apa orizontale va fi de 0,2%, pentru o golire totala in cazul reviziilor, Traseul principal de alimentare cu apa va fi montat aparent, sau sub tencuiala/finisaj gips carton. Fiecare nisa va fi prevăzută cu usa de vizitare in dreptul armaturilor de inchidere sau (si) a pieselor de curățire.

Instalația de alimentare cu apa rece și caldă de consum, se va executa cu țevi din polipropilena tip PP-R. Conductele vor fi izolate impotriva producerii condensului cu armaflex avand grosimea de 9 mm. Conductele de alimentare cu apa.

-Pagina 178

Dobrescu Laura Andreea Birou Individual de Arhitectura

Tel mobil: 0769.381.708 e-mail: office@arhitectura-urbanism.com.ro

Web: www.arhitectura-urbanism.com.ro ' '

B I A DOBRESCU LAURA-ANDREEA AMENAJĂRI INTERIOARE SI SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICĂ ț,/ /p    Șl SPĂLĂTORIE SOCIALĂ, BUCUREȘTI, SECTOR 5, BUCUREȘTI

TNA ^Conductele se vor susține de elementele de rezistenta cu suporți si bride tip MUPRO, HILTI sau similar .Se vor monta :

-    baterii amestecatoare cu monocomanda stative pentru lavoare si coloane dus;

-    robinete de trecere cu filet interior si obturator sferic ;

-    robinete de reglaj de colt, cu ventil;

- robinete de reținere cu ventil si mufe.

Conductele exterioare de alimentare cu apă proiectate vor fi destinate alimentării cu apă pentru nevoi menajere. Rețeaua de alimentare cu apa este realizata din conducte de PEHD PN10 bar. Conducta din PEHD se va monta la adâncimea de 0.9 m, fiind mai mare decât adâncimea de îngheț specifica zonei.

4.    INSTALAȚIA DE CANALIZARE MENAJERA

Instalația de canalizare menajera asigura colectarea si evacuarea apelor uzate menajere provenite de la grupurile sanitare si de pe pardoseli către canalizarea publica exterioara existenta in zona.

Se vor prevedea sifoane de pardoseala in grupuri sanitare DN50mm . Racordarea la canalizare a obiectelor sanitare se face cu țeava din polipropilena ignifuga pentru canalizare, avand următoarele diametre, in funcție de obiectul sanitar, după cum urmeaza:

•    lavoar- DN 40 mm;

•    W.C. - DN 100 mm;

•    Cabina dus-DN 50 mm

•    Sifon de pardosela DN 50 mm;

Coloanele se vor susține astfel:

pentru coloanele care sunt incastrate la nivelul planseului, se vor monta cate doua bratari de ghidaj la distanta de 1-2 m;

pentru coloanele care traversează planseele prin goluri, se va prevedea cate un punct si o bratara de ghidaj la fiecare nivel.

La baza MIJLOCUL si vârful coloanei se vor monta puncte fixe.

Apele pluviale de pe terasele imobilului sunt colectate separat fata de apele uzate menajere cu ajutorul receptorilor de terasa si redirectionate către punctele de descărcare existente.

Instalațiile se executa din :

-    pentru instalațiile interioare de canalizare menajera: tuburi si piese de legătură din polipropilena PP;

-    pentru conductele de legătură ale obiectelor sanitare la coloane : tuburi si piese de legătură din polipropilena PP;

5.    BREVIAR DE CALCUL

Determinarea debitelor de calcul si dimensionarea conductelor instalațiilor de alimentare cu apa potabila rece,apa calda de consum, s-au făcut conf. STAS 1478-90 si a nomogramelor uzuale de calcul, după cum urmează:

5.1. ALIMENTARE CU APA

Debitul de apă potabilă aferent consumului menajer se va asigura de la rețeaua publica.

Necesarul de apă, calculat conform STAS 1478 - 90 are următoarele valori:

Conform STAS 1478-90 tabel 4 și STAS 1343/1 :_

Număr consumatori (N)

Debite specifice

PERSOANE ZILNIC : Ni = 280

q = 60 l/om zi

Consum mediu zilnic

Qzimed=Z (qs x N) /1.000 (m3/zi)

Qzimed= (60 x 280)/ 1.000 =16.8 m3/zi

5.1.1. Consum maxim zilnic

Qzimax= Kzi X Qzimed= 1.2* 16.8 = 20.16 ITp/zi

Kzi = 1,2 (coeficient de neuniformitate a debitului zilnic)

-Pagina |79

Dobrescu Laura Andreea Birou individual de Arhitectura

Tel mobil: 0769.381.708 e-mail: office@arhitectura-urbanism.com.ro Web: www.arhitectura-urbanism.com.ro

B.I.A. DOBRESCU LAURA-ANDREEA AMENAJĂRI INTERIOARE Șl SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICĂ Șl SPĂLĂTORIE SOCIALĂ, BUCUREȘTI, SECTOR 5, BUCUREȘTI

sum orar maxim QorarmaxinF (1/24)*KO * Qzimax = (1/24) * 2.8 * 20.16 = 2.35 m3/h Ko = 2,8 (coeficient de neuniformitate a debitului orar)

5.2. RESTITUTIA APELOR UZATE MENAJERE

Debitele de ape uzate menajere care se evacuează la rețeaua de canalizare, Qu se calculează cu

relația:

Qu = 1 x QS ; in care QS - debitele de apa de alimentare caracteristice ( zilnic mediu, zilnic maxim si orar maxim)

Astfel:

5.2.1.    Debitul zilnic mediu Qu zi med = 16.8 m3/zi;

5.2.2.    Debitul zilnic maxim Qu zi max = 20.16 m3/zi;

5.2.3.    Debitul orar maxim

Qu orar maxim= 2.35 m3/h;

5.3.    DIMENSIONARE CONDUCTE

Dimensionarea conductelor de apa rece si apa calda s-a făcut conform STAS 1478-90, cu relația ; l/s    pentru E >1.0

c=1.0 a = 0.9; b=1.0

2

WC

6

0,5

0

3

3

Bideu

0

0,35

0

0

4

Lavoar

7

1

7

0

5

Cada de dus

16

1

16

0

6

Mașina de spalat

21

0,85

17,85

0

7

Robinet port furtun

0

0,85

0

55,9

3

TOTAL

qar= 6,91    l/s

E = E1 + E2

Ei = suma echivalenților bateriilor amestecătoare de apa rece cu apa calda;

E2 = suma echivalenților bateriilor de apa rece;

-presiunea necesara s-a determinat cu formula:

Hnec = Hg + Hu+ Hiin + H|OC [ mbteO ];

Unde: Hg = 6.00 mbhO;

Hu = 3,00 mH2O;

Hon =4.50    mH20;

Hioc = 3.8 mhhO ;

Hnec = 17.31T1H2O;

INSTALATA DE CANALIZARE MENAJERA

Debitele de ape uzate menajere care se evacuează in rețeaua de canalizare, Qc se determina cu relația :

O = 0 + u

y ' max

unde:

0.001 * Es ; reprezintă debitul corespunzător sumei echivalenților de debit;

-    E- reprezintă suma echivalenților de scurgere ;

-    Qsmax= 2 l/s reprezintă debitul specific cu valoarea cea mai mare ;

-    a= 0,33 coeficient adimensional in funcție de regimul de furnizare a apei in rețeaua de distribuție ( furnizare continua).

-    c= 0,40 coeficient adimensional in funcție de destinația clădirii;

-Pagina 180

Dobrescu Laura Andreea Birou Individual de Arhitectura

Tel mobil: 0769.381.708 e-mail: Office@arhitectura-urbanism.com.ro Web: www.arhitectura-urbanism.com.ro

B.I.A. DOBRESCU LAURA-ANDREEA AMENAJĂRI INTERIOARE Șl SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICĂ

Nr.crt.

Denumire obiect

Număr obiecte

Echivalenți

de scurqere

Suma

echivalen

1

Lavoar

7

0,5

3,5

2

WC

6

6

36

3

Mașini de spalat

21

1.5

31,5

4

Spălător simplu

0

1

0

5

Cada de dus

16

2

32

6

Bideu

0

0,5

0

TOTAL

103

Qc=Qs+qs=

10,15 l/s

6.    SUSȚINEREA CONDUCTELOR

Conducte din PP-R si OlZn:

- susținerea se va face cu coliere si bratari din otel zincat tip MUPRO, HILTI, VALSIR etc., cu garnitura din cauciuc antivibrant, amplasate la distante conf. I9-94 art. 4.11 tabel 3;

- amplasarea suportilor ficși se va face ținând seama de I9-94 art. 4.10 tabel 2 si cu recomandarea ca aceștia sa fie plasați langa ramificații si in vecinătatea armaturilor de separare sau închidere.

Conductele din polipropilena PP, PVC-KG si PEHD :

Conductele de canalizare, se vor susține de elementele de rezistenta cu coliere si bratari amplasate la o distanta de 10 0 D. Punctele fixe se vor amplasa la fiecare tub, după mufa acestuia.

Coloanele se vor susține astfel : pentru coloanele care sunt incastate la nivelul planseului, se vor monta cate doua bratari de ghidaj la distanta de 1-2 m pe fiecare nivel;

pentru coloanele care traversează planseele prin goluri, pentru fiecare tub se va preveda cate un punct si o bratara de ghidaj la fiecare nivel.

La baza si vârful coloanei se vor monta puncte fixe; deasemeni se va monta cate un punct fix intre doua compensatoare successive, conform NP003-96.

7.    INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ

Lucrările de instalații sanitare se vor executa conf. Normativului I9-94 si a Normativului pentru proiectarea , executarea si exploatarea instalațiilor tehnico- sanitare din polipropilena NP 003-96.

Cu acordului proiectantului, se pot utiliza si alte materiale, cu calitati cel puțin egale sau superioare celor indicate in proiect (țevi, fitinguri, etc).

Materiale si echipamentele utilizate la execuția instalațiilor vor avea “Agrement tehnic" eliberat de Comisia de Agrement Tehnic in Construcții - MLPAT(conform HGR 739-97, Anexa 5). La livrare, acestea vor fi insotite de “Certificat de calitate” eliberat de producător. Toate materialele vor indeplini condiții de calitate conform ISO 9000.

8.    MĂSURI DE PROTECȚIA Șl IGIENA MUNCII

La stabilirea soluțiilor de proiectare, in conformitate cu ;

-    NGPM /96

-    Regulamentul privind protecția si igiena muncii in construcții MLPAT-1993;

-Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrările de instalații sanitare si de incalzire-1996,

S-au avut in vedere:

-asigurarea condițiilor de igiena prin instalațiile sanitare;

-    asigurarea calitatii minime a apei potabile rece si calde;

-Ragina 181

Dobrescu Laura Andreea Birou Individual de Arhitectura

TgI mobil: 0769.381.708

e-mail: office@arhitectura-urbanism.com.ro n) Web: www.arhitectura-urbanism.com.ro -

p-»    B.I.A. dobrescu laura-andreea amenajări interioare si schimbarea destinației pentru baie publică

/ /£, ▼    Șl SPĂLĂTORIE SOCIALĂ, BUCUREȘTI, SECTOR 5, BUCUREȘTI

-    WlBI nivelului maxim admisibil al conținutului de substanțe nocive in apa potabila, provenite prin contactul cu pereții conductelor si echipamentelor instalațiilor de distribuție a apei reci si calde;

-    evitarea stagnării apei in rețeaua de distribuție pentru apa potabila;

-    separarea completa intre rețeaua de distribuție a apei potabile si a altor rețele de apa;

-    stabilirea condițiilor de amplasare a conductelor fata de sursele de infectare biologica (canalizare);

-    stabilirea condițiilor pe care trebuie sa le indeplineasca apele uzate pentru a putea fi deversate in rețelele de canalizare;

Pe perioada de execuție a lucrărilor se vor lua masurilor de protecție a muncii specificate in "Regulamentul privind protecția si igiena muncii in construcții - MLPAT 1993” si a “ Normelor specifice de securitate a muncii pentru lucrările de instalații tehnico-sanitare si de incalzire-1996”.

9. MĂSURI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR

In proiect s-a urmărit prevederea de soluții tehnice care sa nu favorizeze declanșarea sau extinderea incendiului, precum si:

-    materiale de prima intervenție necesare localizării si stingerii eventualelor incendii declanșate din alte motive;

Pentru perioada de execuție a lucrărilor, masurile PSI vor fi stabilite de către executantul lucrării conform Normativului de prevenire a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții si instalații aferente acestora C 300-94

1. SOLUȚIA TEHNICA PROIECTATA

Prezentul proiect tratează la faza DTAC instalațiile electrice aferente obiectivului: “ SPĂLĂTORIE SOCIALA” beneficiar fiindCALEA FERENTARI, NR. 72, BLOC 18, SCARA A, SECTOR 5, BUCURESTIbeneficiar fiind..

Se vor trata următoarele categorii de instalații sanitare :

-    Instalații electrice de iluminat artificial normal, de interior;

-    Instalații electrice de prize 230/400V , 50 Hz si racorduri mono(tri)fazice;

-    Instalații electrice de forța ;

-    Instalații curenti slabi;

-    Instalații de protecție impotriva descărcărilor atmosferice (paratrăsnet) si din rețea;

-    Instalații de prize de pamant.

La baza întocmirii acestei documentații au stat:

1.    Tema de proiectare pusa la dispoziție de către proiectantul de arhitectura.

2.    Planurile si secțiunile de arhitectura.

3.    Normele si normativele în vigoare.

2.Baza de proeictare

La baza întocmirii proiectului au stat:

-    Tema de proiectare elaborata de beneficiar;

-    Tema de arhitectura;

-    Proiectul rețelei de distribuție a energiei electrice în incinta ansamblului;

-    Teme de specialitate: instalații termice si instalații sanitare.

-Pagina | 82

Dobrescu Laura Andreea Birou Individual de Arhitectura

Tel mobil: 0769.381.708

e-mail: office@arhitectura-urbanism.com.ro î Web: www.arhitectura-urbanism.com.ro

/x5B-l-A. DOBRESCU LAURA-ANDREEA AMENAJĂRI INTERIOARE Șl SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICĂ UZ /U    Șl SPĂLĂTORIE SOCIALĂ, BUCUREȘTI, SECTOR 5, BUCUREȘTI

TN VWctul a fost întocmit in conformitate cu prevederile următoarelor prescripții în

vigoare:

-    Legea nr. 10/1995, modificata prin Legea nr. 123/2007, privind calitatea in construcții;

-    Legea nr. 13/2007 privind energia electrica;

-    Legea nr. 137/1995 privind protecția mediului;

-    Legea nr. 307/2006 privind apararea împotriva incendiilor;

-    Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca;

-    Legea nr. 333/2003 privind baza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecția persoanelor;

-    Legea nr.608/2001, cu modificările ulterioare privind evaluarea conformității produselor;

-    HGR nr. 766/21.11.1997 pentru aprobarea unor reglementariprivind calitatea in construcții;

-    Normativ privind executrarea lucrărilor de intretinere si reparații la clădiri si construcții speciale, indicativ GE 032-97;

-    Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in construcții si instalații aferente acestora, aprobat prin HG nr. 272/1994;

-    Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții si instalații aferente acestora, aprobat prin HG nr. 273/1994;

-    Regulament privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin HG nr. 867/2003;

-    Normativ pentru verificarea calitatii si recepția lucrărilor de instalații aferente construcțiilor, indicativ C 56-02;

-    Normativ privind proiectarea clădirilor civile din puct de vedere al cerinței de siguranța in exploatare, indicativ NP 068-02;

-    Norme Generale de Protecția Muncii - 2002;

-    Norma metodologica de aplicare a prevederilor Legii securității si sanatatii in munca - 2006;

-    Hotararea Guvernului României nr. 971 din 26.07.2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate si de sanatate la locul de munca;

-    Norme de protecția muncii pentru activitati in instalațiile electrice, indicativ PE 119/90;

-    Hotararea Guvernului României nr. 71 din 12.02.1996, referitoare la modificarea si complectarea HG nr. 51/1992, privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor;

-    Norme generale de aparare împotriva incendiilor, aprobate prin ordin MAI nr. 163/28.02.2007;

-    Norme de prevenire si stingere a incendiilor pentru ramura energiei electrice, indicativ NTE 001/03/00

-    Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata execuției lucrărilor de construcții si instalații aferente acestora, indicativ C300-94;

-    Normativ de siguranța la foc a construcțiilor, indicativ P118 - 99;

-    Norme de prevenire si stingere a incendiilor specifice activitatilor din domeniul lucrărilor publice, transporturilor si locuinței. Prevederi generale , indicativ NP 073 - 02;

-    Normativ pentru proiectarea , execuția si exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor 17-2011;

-    Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri, indicativ NP-061 -02;

-    Normativ pentru proiectarea si executarea instalațiilor electrice interioare de curenti slabi aferente clădirilor civile si de producție, indicativ 1.18/1 -01;

-    Normativ pentru proiectarea si execuția instalațiilor de semnalizare a incendiilor si a sistemelor de alarmare contra efracției din clădiri, indicativ 1.18/2 - 02;

-    Normativ pentru proiectarea si execuția rețelelor de cabluri electrice, indicativ NTE 007/08/00;

-    Normativ de incercari si măsurători la echipamente si instalații electrice, indicativ PE 116/94;

-    Normativ privind limitarea regimului nesimetric si deformant in rețelele electrice, indicativ PE 143/94;

-    STAS 12604/5 - 90 - Protecția impotriva electrocutărilor prin atingere indirecta. Instalații electrice fixe. Prescripții de proiectare si execuție.

-    Proiectul va fi verificat din punct de vedere al cerințelor de calitate, conform prevederilor Legii 10/1995 modificate prin Legea nr. 123/2007.

-Pagina 183

Dobrescu Laura Andreea Birou Individual de Arhitectura

Tel mobil: 0769.381.708 P/ e-mail: office@arhitectura-urbanism.com.ro u ' Web: www.arhitectura-urbanism.com.ro


AMENAJĂRI INTERIOARE Șl SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICĂ Șl SPĂLĂTORIE SOCIALĂ, BUCUREȘTI, SECTOR 5, BUCUREȘTI

3. Alimentarea cu energie electrica

Caracteristicile consumatorului

Alimentarea cu energie electrica se realizează de la un post de transformare amplasat in apropiere, conform soluției din avizul de racordare, ce va fi eliberat de furnizorul de energie electrica la solicitarea beneficiarului.

Consumul de energie electrica se efectuează prin următoarele categorii de receptori electrici: iluminat artificial, aparatura de birou, aparatura audio-video, aparatura electrocasnica si ventilatoare.

Datele electroenergetice de consum pentru IMOBILUL I sunt următoarele:

—    putere electrica instalata Pi:    64.15 kW;

—    putere electrica absorbita Pa: 51.5 kW;

—    curentul de calcul Ic:    93.3 A

—    tensiunea de utilizare Un :    400/230 V; 50 Hz;

—    factor de putere mediu natural cosrp: 0.86;

Soluția de alimentare cu energie electrica a imobilelor se va stabili pe baza unui studiu de soluție realizat de către furnizorul de energie electrica tinandu-se cont de datele electroenergetice ale consumatorului. Receptorii electrici din instalația electrica a consumatorului nu produc influente negative perturbatoare

asupra instalațiilor furnizorului.

Distribuția se va realiza cu cabluri de cupru de tip CYY . Tablourile apartamentelor sunt cu protecție IP20, restul de tablouri secundare sunt din confecție metalica grad de protecție IP40 respectiv IP54. Contorizarea este separata pe fiecare apartament in parte. Părțile comune , iluminatul holului camerele tehnice sunt contorizate in tabloul de spatii comune TSC.

4.Instalația de iluminat

Instalația de iluminat interior din cadrul spălătoriei se va realiza cu corpuri de iluminat fluorescente sau incandescente , alese de către beneficiar. Pentru iluminatul exterior se vor folosi corpuri de iluminat cu grad de protecție IP67.

Corpurile de iluminat nu au fost specificate deoarece vor fi alese ulterior de către beneficiar, avand grad de protecție IP20 in medii uscate si IP 67 in spatii umede.

Comenzile iluminatului se realizează local la usiile de acces prin intermediul comutatoarelor sau intrerupatoarelor in montaj aparent. Inaltimea de montaj a intrerupatoarelor si comutatoarelor locale este de 1.2 m fata de cota pardoselii finite sau la cerința beneficiarului se va modifica inaltimea de montaj a intrerupatoarelor si comutatoarelor.

Circuitele vor fi realizate in conductor FY pozate in tuburi de protecție IPY sau Coppex.

Se va alege un sistem de iluminat adecvat , in care fluxul luminos se distribuie practic uniform si asigura un climat de confort vizual.

5.lnstalatia de siguranța consta din:

1.iluminat de siguranța pentru evacuare cu lămpi cu acumulatori inclus cu autonomie de funcționare 1 h, nepermanente dispuse pe caile de evacuare;

6.Instalația de prize si forța

Toate prizele sunt cu contact de protecție. Inaltimea de montaj este de 0.3m fata de pardoseala finita in spatiile uscate sau la cotele indicate pe plan, avand gradul de protecție IP20/67. Toate prizele sunt prevăzute cu contact de protecție si sunt protejate cu disjunctoare diferențiale , astfel incat orice defect sa realizeze scoaterea de sub tensiune a lor.

In spatiile tehnice/spalatorie prizele se amplaseaza la inaltimea de 0.8m fata de cota pardoselii finite, in construcție etanșa IP44, montaj aparent.

Pe circuitele de prize este prevăzută o putere instalata de 2000 W , in conformitate cu prevederile normativului 17/2011. Tipul prizelor se va alege de către beneficiar. Montarea si tipul prizelor se va face corespunzător mobilierului prezent in fiecare incapere, si se adopta prize 2P+PE cu montaj ingropat.

-Pagina | 84

Dobrescu Laura Andreea Birou Individual de Arhitectura

Tel mobil: 0769.381.708 e-mail: office@arhitectura-urbanism.com.ro Web: www.arhitectura-urbanism.com.ro <-

B I A DOBRESCU LAURA-ANDREEA AMENAJĂRI INTERIOARE SI SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICĂ Șl SPĂLĂTORIE SOCIALĂ, BUCUREȘTI, SECTOR 5, BUCUREȘTI

Sumarul cablurilor precum si secțiunea lor este adaptata puterii consumatorului. In mod analog sunt alese si aparatele din tablourile electrice.

Circuitele (torta , iluminat, prize si automatizare) sunt protejate la scurtcircuit si acolo unde este cazul la suprasarcina cu disjunctoare automate bipolare, tripolare sau terapolare după caz.

Instalațiile electrice de torta cuprind alimentarea cu energie electrica a tuturor receptoarelor de torta: ventilare-climatizare, centrala termica, instalații de preparare apa, grup pompare incendiu.

Pentru alimentarea receptoarelor electrice de torta se vor prevedea tablouri secundare, amplasate in apropierea sau in centrul de greutate al grupelor de receptoare.

Pentru receptoarele care au tablouri proprii de comanda si automatizare se vor executa numai coloanele de alimentare cu energie electrica, iar pentru celelalte se vor prevede si tablourile de comanda si automatizare sau aparatura locala de comanda sunt in sarcina furnizorului de echipamente.

7.Instalația de protecție si impamantare

Schema de legare la pamant pentru aceasta instalație va fi TNC - cu 4 conductoare si sistemul TNS cu 5 conductoare conform descrierii din 5.1.6. CENELEC , HD 224 . Mențiunea TNS inseamna ca la aceasta instalație exista conductoare comune PEN (TNC) si conductoare independente PE + N (TNS ). Când se leaga impamantarea si conductorul de nul de protecție , sistem PEN conductorul va fi galben/verde.Conductorul PEN va face intotdeauna parte din cablu. Când impamantarea si conductorul de nul sunt separate , PE (impamantarea de protecție) este galben/verde iar N ( nulul de protecție ) este albastru. In acest caz , conductorul de neutru face parte din cablu si cuprinde intotdeauna conductorii de faza. Trecerea TNC la TNS are loc in cadrul tabloului general TG cu ajutorului unui element flexibil si demontabil. Pentru aceasta se utilizează terminale separate pentru PE si N. Elementul flexibil si demontabil va fi conectat intre terminalul PE si terminalul N. După trecerea la TNS , conductorul PE nu se poate conecta din nou la conductorul de nul de lucru.

Circuitele electrice vor avea nulul de lucru distinct fata de nulul de protecție pana la tabloul electric general. Acesta se leaga la priza de pamant pe drumul cel mai scurt posibil prin intermediul unei platbande din OLZn 25x4 mm . Nulul de protecție se va realiza din conductor de cupru izolat cu secțiunea minima de 1.5 mmp. Sectiuna conductorului de protecție se corelează cu secțiunea conductoarelor active conform prevederilor STAS 12.604/4,5 si nu se va intrerupe. Pentru legarea suplimentare la pamant a receptoarelor de forța se utilizează platbanda OLZn 25x4. Platbanda de egalizare de potențial se racordează la pamant in doua puncte distincte prin intermediul pieselor de separație PS .Centura interioara tip platbanda OLZn 25x4 se va dispune in toate incaperile in care exista echipamente electrice. Toate echipamentele metalice se vor lega la centura interioara . Priza de pamant va fi naturala si comuna realizata prin dispunerea unei platbande OLZn 40x4 in fundația clădirii.

In cazul in care rezistenta de dispersie a prizei de pamant este peste valoarea de 1 Ohm (fiind o priza naturala si comuna) se va realiza si o priza de pamant artificiala ce este realizata cu electrozi verticali d=2 1/2'' l=3 m , iar electrozi orizontali de tip platbanda OLzn 40x4 dispuse la adancimea de -0.8 m fata de cota terenului amenajat. Distanta prizei de pamant artificiala trebuie sa fie de cel puțin 1 m fata de fundația clădirii.

EXIGENTE DE CALITATE
8. Rezistenta la stabilitate se realizează prin :

Rezistenta mecanica a elementelor instalației la eforturile exercitate in timpul utilizării;

Numărul minim de manevre mecanice si electrice asupra aparatelor electrice si a corpurilor de ilminat, care nu produc deteriorări si uzura;

Rezistenta materialelor, aparatelor si echipamentelor la temperaturile de utilizare ;

Adaptarea masurilor de protecție antiseismica ( asigurarea tabloului electric impotriva răsturnării , utilizarea conductorilor flexibili, cu rezerva la rosturi)

9.Securitatea la incendiu se realizează prin :

Adaptarea instalației electrice la gradul de rezistenta la foc a elementelor de construcție; încadrarea instalației electrice in categoriile de pericol de incendiu , respectiv de pericol de explozie;

-Ragina | 85

Dobrescu Laura Andreea Birou Individual de Arhitectura

Tel mobil: 0769.381.708

e-mail: office@arhitectura-urbanism.com.ro J'f Web: www.arhitectura-urbanism.com.ro

F’/Z B.I.A. D0BRESCU LAURA-ANDREEA AMENAJĂRI INTERIOARE Șl SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICĂ L/ Zk    Șl SPĂLĂTORIE SOCIALĂ, BUCUREȘTI, SECTOR 5, BUCUREȘTI

PTeâifârea nivelului de combustibilitate a componentelor instalației electrice;

10.Siguranța in exploatare se realizează prin :

Protecția utilizatorului impotriva șocurilor electrice, prin atingere directa , sau indirecta ;

Securitatea instalației electrice la funcționarea in regim anormal: protecția la suprasarcina si la scurtcircuit;

Protecția mediului se realizează prin evitarea riscului de producere sau favorizare a dezvoltării de substanțe nocive sau insalubre, de către instalațiile electrice;


d) probe tehnologice și teste.

Pentru Instalații - conform proiect

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

Nr. crt.

Valori maximali conform devizului general din care :

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

TOTAL GENERAL=

1.059.560,78

199.690,70

1.259.251,48

Din care C + M (1.2. + 1.3. + 1.4. + 2 + 4.1. + 4.2. + 5.1.1.) =

777.920,65

147.804,92

925.725,57

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții ■ și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;
indicatori urbanistici-propusi:

Regimul înălțime - subsol+parter

Clasa de importanță II

Categoria de importanță C - Construcție de importanță normală

Alcătuire constructivă propusă

Spațiul situat la subsol si parter, in suprafața de 462,63 mp, apartinand blocului 19, este amplasat in intravilan aflat in zona M3 - zona mixta cu clădiri avand regim de contruire continua sau discontinuu si înălțime maxim P+4 niveluri.

INDICATORI FIZICI:

Suprafețe propuse:

Supr. Util. PARTER = 258.77mp - spațiul care urmeaza a fi amenajat

Supr. Util Subsol = 176.86 m

H la cornisa= 4.50m de la CTA

H la coama= 5.60m de la CTA

-Pagina |86

Dobrescu Laura Andreea Birou Individual de Arhitectura

Tel mobil: 0769.381.708 e-mail: office (©arhitectura-urbani sm.com.ro Web: www.arhltectura-urbanism.com.ro

B.I.A. DOBRESCU LAURA-ANDREEA AMENAJĂRI INTERIOARE Șl SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICĂ C-y L/ fC ’    Șl SPĂLĂTORIE SOCIALĂ, BUCUREȘTI, SECTOR 5, BUCUREȘTI

tna 43-ț5,irnensiL|ni|e in pian : 26.35 m x 18.35 m POT maxim = existent CUT maxim = existent

S. spatii verzi = existent POT propus = existent CUT propus = existent S. spatii verzi propuse = existent

Spațiul propus spre amenajare este compus din:

SUBSOL:

Subsolul se va accesa pentru igienizare si se va bloca accesul Accesul in subsol se va face doar pentru intervenții ulterioare la instalația de canalizare sau pluviala in caz de avarii.

PARTER:

Parterul de imparte in 2 zone specifice cu accese separate:

1 .Zona bai publice

""    2.Zona spălătorie sociala

Bai publice :

Baia Publica Sociala este un serviciu de asistenta sociala al cărui scop este realizarea măsurilor de asistență socială la nivel local, pentru a răspunde nevoilor individuale, familiale și de grup, în vederea păstrării unei stări de igiena personala optime în rândul populației defavorizate (adulti si copii) care au domiciliul pe raza sectorului 5, conștientizarea de către beneficiari a necesității menținerii unei igiene adecvate si prevenirea marginalizarii si excluziunii sociale, stimularea interesului pentru propria persoana si o viata curata. Scopul final al acestui serviciu este promovarea incluziunii sociale in scopul creșterii calitatii vieții, creșterea stimei si increderii in sine, crearea unor deprinderi de igiena personala si a unor standarde de viata mai ridicate.

Aceasta zona este destinata oamenilor străzii sau persoanelor sarace care nu dețin un spațiu unde sa poata face un dus. Acestora li se va oferi posibilitatea sa vina in spațiul amenajat, sa faca un dus si intre timp sa dea la spalat hainele in spalatoria sociala.

Aici se vor regăsi următoarele spatii:

Recepție baie publica: 43.58mp

Birouri adm: 11.60mp

Depozitari: 20.73mp

Spațiu tehnic : 5.2mp

Coridor: 17.23mp

Vestiare + g.s barbati-personal: 8.8mp

Vestiare + g.s femei- personal: 10.7mp

Dusuri barbati - vizitatori (7 cabine): 22.1 mp

Dusuri femei- vizitatori (7 cabine): 29.8mp

G.S barbati vizitatori: 8.10 mp

G.S femei vizitatori: 11,35mp

Supr. Utila = 189.19 mp

Subspatiul de la parter unde se propune amenajarea se afla un subsol parțial pe (tronsonul 2) pentru care se va interveni doar la nivel de igienizare si inlocuirea instalației de canalizare si ape pluviale deteriorate, conform Propunerilor de soluții de intervenție (capitolul IX din expertiza tehnica nr.473-1/2017). Deasemenea, se vor reface instalațiile de ape pluviale si canalizare pe zona de parter, pe porțiunea care traversează spațiul ce urmeaza a fi amenajat.

Structura clădirii existente este realizata din beton armat cu cadre rectangulare si inchideri perimetrale cu zidărie din cărămidă de tip Porotherm 25 cm. La fiecare din intersecțiile pereților exteriori, se găsesc amplasați stâlpi care permit ca zidaria sa reazeme pe grinzi.

.........-........- -......Pagina 187

Dobrescu Laura Andreea Birou Individual de Arhitectura

Tel mobil: 0769.381.708 e-mail: office@arhitectura-urbanism.com.ro Web: www.arhitectura-urbanism.com.ro

/Z 1''*    B.I.A. DOBRESCU LAURA-ANDREEA AMENAJĂRI INTERIOARE Șl SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICĂ

1/ ,    Șl SPĂLĂTORIE SOCIALĂ, BUCUREȘTI, SECTOR 5, BUCUREȘTI

tna 43<peretjj ințerjori propUSi pentru amenajare se vor realiza din gips carton. Pereții existenti pe nivelul parterului din cadrul spațiului care urmeaza sa fie amenajat se vor placa cu gips carton. De aceea nu se impune refacerea tencuielilor degradate cum se recomanda in capitolul IX din expertiza tehnica nr.473-1 /2017, ci doar curatarea acestora.

Pe parcursul lucrărilor de amenajare de la parterul imobilului se vor identifica zonele de beton degradat si daca exista se vor face reparații locale cu adeziv bicomponent cum se indica in Propuneri de soluții de intervenție ( capitolul IX din expertiza tehnica nr.473-1/2017) iar daca se identifica armatura aparenta ruginita se vor curata si daca este cazul se va aplica o acoperire anticorosiva cu EPOXYCOAT_AC sau PERROSEAL in vederea protejării acestora de coroziune in viitor.

Invelitoarea existenta peste spațiul propus spre amenajare este de tip șarpanta din lemn, acoperișul este de tip tabla

Finisajele propuse vor fi:

Pardoseli :

-    pardoseala din beton armat.

-    pardoselile se vor executa din pardoseala PVC, plinta PVC pe zona de bai publice si in zona de recepție a spălătoriei sociale ; gresie in restul zonei de spălătorie sociala.

Pereți :

-    compartimentare din placi din gips carton.

Tamplarie :

-    pe zona parterului, in spațiul care urmeaza a fi amenajat, se va păstră tamplaria de la fațada principala care se afla in stare foarte buna, si se va inlocui tamplaria de metal si de lemn degradata de pe fațadele posterioare asa cum este specificat in cap. IXPropuneri de soluții de intervenție din expertiza tehnica nr.473-1/2017.

Termosistem:

-    Se propun lucrări de izolare termica la parter pentru 3 laturi a pereților exteriori al clădirii (2 pereți vest si peretele nord).

Asigurarea utilităților:

INSTALAȚIA ELECTRICA: - prin racord de la rețeaua existenta in zona.

INSTALAȚIA DE ÎNCĂLZIRE: - Pentru incalzirea fiecărui spațiu a fost adoptata măsură realizării unei instalații    de

incalzirecuradiatoarealimentareacuagenttermicaacestorafacandu-sedelareteauapublicadealimentarecu energietermica

INSTALAȚII SANITARE : -prin racord de la rețeaua existenta in zona.

CANALIZAREA APELOR UZATE INTERIOARE: racordata la rețeaua existenta

ALIMENTAREA CU GAZ : - prin racord de la rețeaua existenta in zona.

EVACUAREA GUNOIULUI MENAJER: - se va realiza conform contractului cu firma de salubritate specializata.

cj indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții; - Nu este căzut.
d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Durata de execuție a lucrărilor este de 12 luni. Eșalonarea pentru fiecare categorie de lucrări, pe partea de execuție, prezentată în graficul general de realizare a investiției publice nu este restrictivă. Executantul își va eșalona durata de execuție a proiectului în funcție de resursele proprii, dar fără a depăși durata maximă de realizare de 12 luni.

-Pagina | 88

Pobrescu Laura Andreea Birou individual de Arhitectura

Tel mobil: 0769.381.708 e-mail: office@arhitectura-urbanism.com.ro

Web: www.arhitectura-urbanism.com.ro <


AMENAJĂRI INTERIOARE Șl SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICĂ Șl SPĂLĂTORIE SOCIALĂ, BUCUREȘTI, SECTOR 5, BUCUREȘTI

5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

ASIGURAREA CERINȚELOR ESENȚIALE CONFORM LEGII nr. 10/1995 si ORDINUL MLPAT 77/1996:

»    I    J

Cerința A - rezistenta si stabilitatea - conform memoriu rezistentă

J    J )    >

Cerința B - siguranța la foc

Siguranța la foc.

Se vor respecta prevederile Normativului P118/99.

Cerința C- igienă și sănătatea oamenilor, refacerea mediului. Se vor respecta prevederile OMS nr.119/2014, STAS 6472, NP 008, STAS 6221, STAS 6646.

Refacerea mediului.

Respectă prevederile L265/2006, 107/1996, OG 243/2000, HGR 188/2002. Se evită perturbarea vecinătăților și a mediului înconjurător.

Clădirea va fi realizată din material agrementate care nu prezintă riscuri de mediu.

Evacuarea deșeurilor se va realiza în pubele închise așezate pe o platformă betonată în aproprierea accesului în incintă, acestea vor fi evacuate periodic de către o firma specializată.

Cerința D ■ siguranța în exploatare.

Se vor respecta prevederile NP 057-2002. NP 068-2002, STAS 6131, STAS 2965, NP051-2001.

Siguranța privind circulația pe verticală și orizontală.

Toate căile de circulație vor fi prevăzute cu finisaje antiderapante, minim Cof = 0,4

Toate căile de circulație de evacuare au lățime de minim 1,2 m

Pe căile de evacuare nu vor exista denivelări ( praguri) mai mari de 2.5 cm.

Siguranța cu privire la instalații:

Iluminatul

Iluminatul artificial

Iluminatul artificial va fi realizat conform normelor în vigoare (I7-2002), prin proiectul de specialitate.

Iluminatul natural

Toate spațiile vor avea iluminat natural.

Siguranța instalațiilor de încălzire și ventilare

La proiectarea instalațiilor de încălzire, ventilare și climatizare au fost luate măsuri pentru a se realiza siguranța în exploatare a acestor instalații. Se vor realiza conform 113/2002 și Ordinului 1955/1995.

Siguranța instalațiilor de încălzire

Pentru prevenirea îmbolnăvirilor cauzate de disconfortul termic, îndeosebi în sezonul rece, se vor asigura următoarele condiții ale regimului de încălzire:

-    oscilațiile de temperatură din interiorul încăperilor nu vor depăși 2 grade C pe perioada în care copiii și tinerii se află în încăperile respective, conform Ordinului 1955/1995;

-    diferențele dintre temperatura încăperilor destinate activității sau odihnei copiilor și cea a anexelor (coridoare, vestiare s.a.) nu vor depăși 2 grade C, conform Ordinului 1955/1995;

Siguranța la ventilație

Ventilația prin deschiderea ferestrei se va realiza in așa fel încât să se evite disconfortul termic și să se asigure înlăturarea continuă a aerului viciat.

-Pagina 189

Dobrescu Laura Andreea Birou Individual de Arhitectura

Tel mobil: 0769.381.708 e-mail: office@arhitectura-urbanism.com.ro Web: www.arhitectura-urbanism.com.ro

B.I.A. DOBRESCU laura-andreea amenajări interioare si schimbarea destinației pentru baie publică ț,/ /Cz    Șl SPĂLĂTORIE SOCIALĂ, BUCUREȘTI, SECTOR 5, BUCUREȘTI

PWWfla intoxicare

»

Nu se utilizează materiale de instalații care au în componența lor substanțe toxice.

Contactul cu elemente de instalații

-    Executarea lucrărilor de instalații se va face astfel încât suprafețele accesibile utilizatorilor să nu prezinte muchii ascuțite, bavuri, colțuri tăioase, etc;

-    Fixarea elementelor de instalații pe suprafețele de construcție se va face astfel încât să nu permită riscul de accidentare prin desprindere, cădere sau răsturnare;

-    Executarea, exploatarea, întreținerea și repararea instalațiilor, se va face numai de către personal corespunzător calificat.

Siguranța împotriva efracției

Siguranța la intruziuni este asigurată prin împrejmuirea existentă și personalul specific.

Securitatea cu privire la incinta clădirii

Accesul către clădire este ușor de vizualizat (fără obstacole).

Spațiul din jurul construcției este liber, cu vegetație, în partea sudică de talie mijlocie, fără vegetație înaltă și luminat corespunzător.

Siguranța privind accesul persoanelor cu handicap locomotor.

-    Se respectă prevederile normativului de persoane cu dizabilități NP 051/2000. Accesul în clădire se va face pe rampe de acces exterioare, prevăzute în actualul proiect.

Cerința E - izolare la zgomot.

închiderile exterioare și tâmplăriile vor avea prin tip și grosime un indice corespunzător de atenuare a zgomotului exterior. Pardoselile vor fi realizate pentru reducerea corespunzătoare de atenuare a zgomotului exterior. Pardoselile vor fi realizate pentru reducerea zgomotului de impact. Pereții (zidărie cărămidă) vor izola la zgomot aerian. Se vor respecta prevederile normativului C125-2005.

5.6. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/buqetul local, credite

externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

Finanțarea obiectivului analizat în prezentul D.A.L.I. se dorește prin fonduri externe și de la bugetul local.

6. URBANISM, ACORDURI Șl AVIZE CONFORME

6.1.    Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire;

Se atașează la prezenta documentație.

6.2.    Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege;

Se atașează la prezenta documentație.

6.3.    Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentația tehnico-economică;

Se atașează la prezenta documentație.

-Ragina | 90

Dobrescu Laura Andreea Birou Individual de Arhitectura

Tel mobil: 0769.381.708 e-mail: office@arhitectura-urbanism.com.ro 3 Web: www.arhitectura-urbanism.com.ro '

“t*. t-*' /r' B.I.A. DOBRESCU LAURA-ANDREEA    AMENAJĂRI INTERIOARE Șl SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICĂ

C/ rL    Șl SPĂLĂTORIE SOCIALĂ, BUCUREȘTI, SECTOR 5, BUCUREȘTI

TNA 4349

6.4.    Av/'ze conforme privind asigurarea utilităților;

Se atașează la prezenta documentație.

6.5.    Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Nu este cazul.

6.6.    Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice.

Se atașează la prezenta documentație.

7. IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI

7.1.    Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5, Bulevardul Regina Elisabeta 29-31, București, Cod postai 050012, Telefon: 021 310 1731

7.2.    Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiții (în luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea

investiției pe ani, resurse necesare.

Durata de implementare este estimată pe o perioadă de 24 luni, din care durata de execuție a lucrărilor de 12 luni.

Valoarea totală (INV):

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) la nivelul anului 2018 este de: Vt = 1.259.251,48 lei inclusiv TVA, din care C+M = 925.725,57lei inclusiv TVA.

7.3.    Strategia de exploatare/operare și întreținere: etape, metode și resurse necesare

Exploatarea și întreținerea rețelei de electricitate va fi asigurată de către operatorul regional în zonă.

Exploatarea și întreținerea investiției va fi asigurată de către beneficiar din resurse proprii, cu cheltuieli din bugetul local, conform HCL de implementare pentru acest proiect.

Se vor stabili următoarele etape:

-    desfășurarea activităților se vor face după un anumit program;

-    activitățile vor fi monitorizate de către beneficiarul investiției;

-    întreținerea și efectuarea reparațiilor curente se va face de către beneficiarul investiției.

7.4.    Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale

în vederea implementării eficiente a proiectului, s-au stabilit o serie de atribuții și recomandări pentru responsabilul legal al proiectului, după cum urmează:

coordonarea tuturor activităților realizate în cadrul și în vederea implementării proiectului; verificarea și aprobarea clauzelor contractuale pentru furnizorii de servicii și bunuri din cadrul

proiectului;

-Ragina 191

Dobrescu Laura Andreea Birou Individual de Arhitectura

Tel mobil: 0769.381.708 e-mail: office@arhitectura-urbanism.com.ro Web: www.arhitectura-urbanism.com.ro

AMENAJĂRI INTERIOARE Șl SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICĂ Șl SPĂLĂTORIE SOCIALĂ, BUCUREȘTI, SECTOR 5, BUCUREȘTI

menținerea relației cu furnizorii și terții implicați în implementare, cu monitorizarea termenelor și modului de lucru asumate de către aceștia;

coordonarea tuturor resurselor utilizate în implementare (materiale, financiare, umane, ș.a.m.d.); asigurarea relației cu autoritatea finanțatoare și a unei comunicări eficiente cu aceasta; supervizarea modului de derulare a procedurilor de achiziții, indiferent de tipul acestora.

8. CONCLUZII Șl RECOMANDĂRI

8.1    Prescripții de protecția muncii

în timpul execuției lucrărilor și exploatării construcției, executantul și beneficiarul vor respecta și aplica toate normele prevăzute de normativele în vigoare și, în special, cele din „Regulamentul privind protecția muncii și igiena muncii în construcții", aprobat cu ordinul 9/M/15/03/93, asigurându-se condiții normale de lucru în scopul prevenirii accidentelor de muncă. De asemenea, executantul este obligat să ia măsurile necesare preîntâmpinării producerii accidentelor de muncă în funcție de tehnologia aplicată pentru realizarea lucrării, ținând cont de dotarea tehnică pe care o deține.

Soluțiile lucrărilor prevăzute în proiect respectă toate prevederile regulamentului de protecția muncii în vigoare, asigurând condiții normale de lucru pentru prevenirea accidentelor de muncă. Pentru prevenirea incendiilor și rezistența la foc se vor respecta prevederile „Normativelor generale de prevenire și stingere a incendiilor", aprobat de M.l. cu Nr.391/4/03/91 și M.L.P.A.T. nr. 1219/MC/3/30/94. Se vor lua toate măsurile de protecția muncii corespunzătoare categoriilor de lucrări necesare realizării lucrărilor.

8.2    Organizarea de șantier

Pentru derularea în condiții optime de lucru a proiectului, pe toată durata acestuia este necesară organizarea de șantier care revine în sarcina constructorului, prin asigurarea spațiilor de depozitare a materialelor, sculelor și echipamentelor de lucru, precum și asigurarea spațiilor de depozitare a deșeurilor provenite din demolări sau construcții. Având în vedere faptul că proiectul este unul de construire se impune executarea lucrărilor de construcție eșalonat, fără a afecta activitatea de transport a materialelor și muncitorilor, precum și accesul mijloacelor de transport al pompierilor și ambulanței.

8.3    Dispoziții finale

începerea lucrărilor se va face pe baza documentației complete, cu toate specificațiile tehnice corespunzătoare fazei de Proiect Tehnic și Detalii de Execuție și numai în baza și în condițiile Autorizației de Construire.

Beneficiarul / investitorul și constructorul au obligația să respecte « Programul de control al calității pe perioada execuției lucrărilor de construcții »întocmit de către proiectantul de specialitate și avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții. Beneficiarul / investitorul și executantul lucrărilor de construcție împreuna cu proiectantul general și proiectanții de specialitate au obligația ca la realizarea acestor lucrări să respecte prevederile legislației privind calitatea în construcții, stasurile și normativele în vigoare.

-Pagina |92

Dobrescu Laura Andreea Birou Individual de Arhitectura

Tel mobil: 0769.381.708 e-mail: office@arhitectura-urbanism.com.ro

Web: www.arhitectura-urbanism.com.ro ,"j

AMENAJĂRI INTERIOARE SI SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICĂ Șl SPĂLĂTORIE SOCIALĂ, BUCUREȘTI, SECTOR 5, BUCUREȘTI

LA EXECUȚIA LUCRĂRILOR NU SE PERMITE NICIO MODIFICARE DE SOLUȚIE TEHNICĂ FARA ACORDUL PREALABIL AL PROIECTANTULUI DE SPECIALITATE. TOATE MODIFICĂRILE SE FAC ÎN BAZA UNEI DISPOZIȚII DE ȘANTIER.

I    I

Orice neconformitate față de proiect precum și orice nepotrivire față de situația luată în considerare la elaborarea acestei documentații, constatate în timpul execuției de către constructor, de dirigintele de șantier sau de beneficiar / investitor, va fi comunicată de urgență proiectantului general și proiectantului de specialitate. De asemenea, nu se vor continua lucrările până la corectarea erorii / neconcordanței de către proiectant.


Data:

2018

-Pagina 193

Dobrescu Laura Andreea Birou Individual de Arhitectura

AMENAJĂRI INTERIOARE Șl SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICĂ Șl SPĂLĂTORIE SOCIALĂ, BUCUREȘTI, SECTOR 5, BUCUREȘTI


CAPITOLUL B: Piese desenate


■Pagina 194


Dobrescu Laura Andreea Birou Individual de Arhitectura


AMENAJĂRI INTERIOARE SI SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICĂ Șl SPĂLĂTORIE SOCIALĂ, BUCUREȘTI, SECTOR 5, BUCUREȘTI

OPIS

CAPITOLUL B: Piese desenate

AO - Plan situație - ridicare topografică

A0.1    - Plan de încadrare în zonă

A1    - Plan parter existent

A2    - Fațade existente

»

A3    - Secțiuni A-A’ și B-B’ existente

A4    - Plan învelitoare existent

A5    - Plan parter propus

A6    - Fațade propuse

A7    - Secțiuni A-A’ și B-B’ propuse

A8    - Plan învelitoare propus

IE-01 - Instalații electrice - plan parter

IE-02 - Instalații electrice - plan parter- curenti slabi

IE-03 - Instalații electrice- schema tablou electric

J

IE-04 - Instalații electrice- schema tablou electric

»

IS-01    -    Instalații sanitare, Plan parter - apa rece/calda

IS-02    -    Instalații sanitare, Plan parter - instalații canalizare

ITv-01    -    Instalații termoventilatii - Plan parter - Instalații termice

ITv-02    -    Instalații termoventilatii - Plan parter - Instalații ventilații    var    1

ITv-03    -    Instalații termoventilatii - Plan parter - Instalații ventilații    var    1

-Ragina | 95

Dobrescu Laura Andreea Birou Individual de Arhitectura

sector 5, București

CIT RO29253940

alaura.dobrescu@yahoo.com

Tel mobil: 0769.381.708

e-mall: office@arhitectura-urbanism.com.ro

Web: WWW. arhitprf nra-nrko«lr ------

^6

1

http://www.zf.io/profesii/cat-ne-costa-desfiintarea-locurilor-de-munca-statul-pierde-5-000-de-euro-pe-an-cu-fiecare-

somer-5303474 si informație confirmata de către TAXHouse - Anca Grigorescu. avocat partener in cadrul casei de avocatura bpv Grigorescu

-Pagina | 53

Dobrescu Laura Andreea Birou Individual de Arhitectura

Tel mobil: 0769.381.708 e-mail: oftice@arhitectura-urbanism.com.ro

Web: www.arhitectura-urbanism.com.ro A

2

Dobrescu Laura Andreea Birou Individual de Arhitectura

sector 5, București

CIF RO29253940

3

- 1 rnm

PROIECT WR. 375/2018

9


AMENAJĂRI INTERIOARE Șl SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICĂ Șl SPĂLĂTORIE SOCIALĂ, BUCUREȘTI, SECTOR 5, BUCUREȘTI

CAPITOLUL C: Expertiză tehnică

Audit energetic Analiza cost beneficiu

--Ragina | 96

Dobrescu Laura Andreea Birou Individual de Arhitectura

Tel mobil: 0769.381.708 e-mail: office@arhitectura-urbanism.com.ro Web: www.arhitectura-urbanism.com.ro

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360

Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: lechmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

EXPERTIZĂ TEHNICĂ

La cerința fundamentala A.l - rezistenta si stabilitate la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice pentru construcții civile, industriale si agrozootehnice, cu structura de rezistenta din beton, beton armat si zidărie si la cerința fundamentala

in Vederea

înființării unei spălătorii sociale si a unei bai publice

situat în:

MUN. BUCUREȘTI, CALEA FERENTARI, NR. 72, BL. 19, SECTOR 5, LA SUBSOL SI PARTER = NR CADASTRAL 22S044-C1U21

Expert tehnic atestat: dr. ing. SZALONTAY C. COLOMAN ANDREI

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360 Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 473-I/2017 Faza Expertiza tehnica

CUPRINS

I.    Informații generale

II.    Date generale ale amplasamentului și sursele potențiale de hazard

III.    Stabilirea obiectivelor de performanță

IV.    Date privitoare la sistemul structural

V.    Identificarea nivelului de cunoaștere

VI.    Stabilirea factorilor de încredere CF și a valorilor de calcul a rezistențelor

VII.    Alegerea metodologiei evaluare. Metode de calcul specifice

VIII.    Evaluarea calitativă a construcției

/

IX.    Evaluarea stării de degradare a construcției

1.    Evaluarea de nivel 1 si 2

2.    Lista de condiții privind alcătuirea de ansamblu și de detaliu

3.    Lista de condiții privind starea de integritate a construcției

4.    Calculul structural seismic și verificări globale de siguranță

5.    Stabilirea indicatorilor Rl, R2 și R3.

X.    Sinteza evaluării

1.    încadrarea construcției în clase de risc seismic

/

2.    Sinteza evaluării și formularea concluziilor

XI.    Propunerea soluției de intervenție

ANEXA 1 - Relevee foto ANEXA 2 - Breviar de calcul

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360

Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

I. Informații generale

La solicitarea beneficiarului, subsemnatul dr. ing. SZALONTAY C. COLOMAN ANDREI, expert tehnic MLPAT la cerința fundamentala: A.l - rezistenta si stabilitate la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice pentru construcții civile, industriale si agrozootehnice, cu structura de rezistenta din beton, beton armat si zidărie am analizat structura de rezistență a unui imobil situate in Mun. București, Calea Ferentari, nr. 72, bl. 19, sector 5, respectiv un imobil format din 2 tronsoane, prevăzute cu rosturi de tasare/dilatare avand regimul de inaltime S+P+3E - tronson 1 si S+P - tronson 2. Clădirea a fost construita in anul 1949. Suprafața utila care se amenajeaza este de 462,23mp si are nr cadastral 225044-C1-U21.

Se dorește amenajarea unei zone din tronsonul 1, local la nivelul subsolului si parterului si amenajarea tronsonului 2 in vederea înființării unei spălătorii sociale si a unei bai publice. Intre cele doua tronsoane exista rost de tasare de 3cm pe intreaga inaltime a construcției.

Tronson 1 - are subsol cu inatimea de 280cm iar parterul are inaltimea de 4.40m. La parter este prevăzut spațiu comercial iar la etajele superioare sunt locuințe colective. In spațiul comercial, la care se dorește a se realiza amenajari s-a identificat 4 deschideri (3 de 3.5m si unul de 5m in zona casei scării) si 2 bravei (una de 3.5m si una de 4.75m).

Tronson 2 - are subsol cu inatimea de 280cm iar parterul are inaltimea de 4.40m. La parter este prevăzut spațiu comercial. In spațiul comercial, la care se dorește a se realiza amenajari s-a identificat 6 deschideri (2 de 2.5m, 3 de 2.25 si una de 3.00m) si 2 bravei (1 de 7.75m si una variabila de 2.00-3.65m).

Avand in vedere ca lucrările de amenajare la tronson 2 se realizează la intreaga construcție, se analizeaza in continuare strarea evaluarea calitativa si seismica doar pentru acest tronson. Pentru tronson 1 se analizeaza doar posibilitatea amenajării fara a afecta structura de rezistenta.

Expertiza a fost solicitată de către beneficiar în vederea stării tehnice a clădirii (tronson 2 - la care este proprietar in totalitate), amenajării subsolului si parterului (tronson 1 si 2) si stabilirii soluțiilor de consolidare daca este cazul (pentru tronson 2).

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360 Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.coni

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

Pentru evaluarea obiectivelor nu s-a dispus de proiectul inițial, au fost necesare investigații realizate pe teren prin măsurători si fotografii.

Pentru efectuarea expertizei obiectivul a fost examinat de mai multe ori luându-se cunoștință de situația actuală, care este consemnată în documentația tehnică, relevee și fotografii.

Au fost cercetate condițiile de amplasament, alcătuire și funcționalitate, particularitățile structurale de alcătuire (sistemului structural, tipul de fundații, dimensiunile generale și alcătuirea secțiunilor elementelor structurale, proprietățile mecanice ale materialelor constituente), eventualele defecte de calitate a materialelor și/sau deficiențe de alcătuire a elementelor, inclusiv ale fundațiilor, natura și amploarea degradărilor structurale, modului de utilizare a construcției pe durata exploatării și modul de utilizare planificat al acesteia.

De asemenea, s-a procedat la analiza stării de degradare a subansamblurilor structurale, în funcție de cauzele care au generat-o (acțiuni statice și dinamice exercitate, calitatea materialelor de construcție, condiții de execuție, exploatare și întreținere, consecințele generate de particularitățile de conformare etc.).

Baza normativa si legislative

Pentru evaluarea seismică se folosește normativul P1Q0-3/2008 „Cod de proiectare seismică - Partea a IlI-a Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente" împreună cu normativul P100-1/2006 „Cod de proiectare seismică - Partea a I- Prevederi de proiectare pentru clădiri". Se menționează că normativul P100-1/2013 „Cod de proiectare seismică - Partea a I- Prevederi de proiectare pentru clădiri" valabil pentru proiectarea seismică a clădirilor noi și a construcțiilor cu structuri similare acestora nu se aplică pentru evaluarea clădirilor existente conform preambulul din prima pagină a normativului P100-1/2013:

"Art. 3 - Reglementarea tehnică „Cod de proiectare seismică - Partea a I- Prevederi de proiectare pentru clădiri" indicativ P100-1/2006, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului rtr. 1.711/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 și 803bis din 25 septembrie 2006, cu modificările și completările

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360

Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.coin

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

ulterioare se aplică în continuare la evaluarea seismică a construcțiilor existente" publicat în monitorul oficial cu ordinul nr. 2465/2013 în 3.09.2013.

LEGISLAȚIA DIN ROMANIA CARE SE AFLA LA BAZA EXPERTIZARII

CONSTRUCȚIILOR EXISTENTE

Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare;

-    ORDONANȚA nr. 16/24.08.2011 pentru modificarea si completarea OG nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, publicata in Monitorul Oficial al României Partea I nr. 608 din 29 august a.c.;

ORDINUL nr. 1426 din 06.08.2014pentru aprobarea reglementarii tehnice „Cod de practică privind executarea și urmărirea execuției lucrărilor de zidărie" indicativ NE 036 -2014;

-    ORDINUL nr. 105 din 28.01.2014 pentru completarea reglementării tehnice „Cod de proiectare seismică - Partea a IlI-a - Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente", indicativ P 100 - 3/2008, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 704/09.09.2009;

-    ORDIN MDRAP nr. 2465/08.08.2013 privind aprobarea reglementării tehnice „Cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri", indicativ P 100 -1/2013;

-    ORDIN MDRAP nr. 2464/08.08.2013 privind aprobarea reglementării tehnice „ Cod de proiectare pentru structuri din zidărie", indicativ CR 6 - 2013, denumită în continuare Cod CR 6 - 2013;

-    ORDIN MDRAP nr. 2414/01.08.2013 pentru completarea reglementării tehnice „Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor", indicativ CR 1-1-3/2012

-    ORDIN MDRAP nr. 2413/01.08.2013 pentru completarea reglementării tehnice „Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor", indicativ CR 1-1-4/2012;

-    ORDIN MDRAP nr. 2411/01.08.2013 pentru completarea reglementării tehnice „Cod de proiectare. Bazele proiectării construcțiilor", indicativ CR 0 - 2012

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360

TeI/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yalioo.com

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

-    ORDIN MDRAP nr. 2385/26.07.2013 privind aprobarea reglementării tehnice „Ghid pentru proiectarea structurilor din beton de înaltă rezistență în zone seismice", indicativ GP 124 - 2013;

-    ORDIN MDRT nr. 1530/23.08.2012 privind aprobarea reglementării tehnice "Cod de proiectare. Bazele proiectării construcțiilor", indicativ CR 0 - 2012;

-    ORDIN MDRT nr. 212/02.02.2012 privind aprobarea reglementării tehnice "Ghid de proiectare pentru controlul fisurării elementelor masive și pereților structurali de beton armat datorită contracției împiedicate", indicativ GP 115-2011;

-    ORDIN MDRT nr. 2514/22.11.2010 privind aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrărilor din beton, beton armat si beton precomprimat - Partea 2: Executarea lucrărilor din beton, indicativ NE 012/2-2010";

-    ORDIN MDLPL nr. 577/29.04.2008 - Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrărilor din beton, beton armat si beton precomprimat - Partea 1: Producerea betonului, indicativ NE 012/1-2007;

-    ORDINUL nr. 2597 din 29.12.2014 pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid privind proiectarea geotehnică" indicativ GP 129 - 2014;

-    ORDINUL Nr. 2352 din 24.11.2014 pentru aprobarea reglementarii tehnice „Normativ privind proiectarea fundațiilor de suprafața" indicativ NP 112 - 2014;

-    ORDINUL nr. 1330 din 17.07.2014pentru aprobarea reglementarii tehnice „Normativ privind documentațiile geotehnice pentru construcții", indicativ NP 074 - 2014;

-    ORDINUL nr. 739 din 13.05.2014pentru aprobarea reglementarii tehnice „Ghid privind controlul lucrărilor de compactare a pământurilor necoezive", indicativ GT 067 - 2014.

II. Date generale ale amplasamentului și sursele potențiale de hazard

Pe amplasamentul cercetat, nu se semnalează fenomene de alunecare sau prăbușire care sa pericliteze stabilitatea construcției.

Parametrii de calcul specifici amplasamentului sunt:

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360

TeI/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

@ încărcări date de zăpadă, conform CR 1-1-3-2012 „Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor"; valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă s(0,k) = 2.0 kN/m2;

® încărcări produse de acțiunea vântului, conform CR 1-1-4-2012; valoarea caracteristică a presiunii de referință este qref = 0,5 kPa (kN/mp), pentru viteza maximă anuală a vântului la lOm, mediată pe 1 minut, având un interval mediu de recurență de 50 ani;

® încărcări din acțiunea seismică, conform normativului P 100-1/2006; zona este caracterizată prin ag=0,24g, Tc=l,6s;

® adancimea de îngheț, conform normativului STAS 6054/77 este 0.8...0.9m;

® clasa de importanță seismică III cu yl = 1/0, conform normativului P 100-1/2006;

® categoria de importanță este C.

III. Stabilirea obiectivelor de performanță

Obiectivul de performanță este determinat de nivelul de performanță structurală și nestructurală al obiectivului evaluat pentru un anumit nivel de hazard.

Nivelurile de performanță ale construcțiilor descriu performanța așteptată a acestora prin amploarea degradărilor, a pierderilor economice și a întreruperii funcțiunii. Asocierea nivelului de performanță al unei construcții se face în funcție de clasa de importanță și de amplasament.

Performanța unui obiectiv se poate descrie calitativ în funcție de siguranța oferită în exploatare, de costul și dificultatea măsurilor de reabilitare, de durata de timp în care construcția este scoasă eventual din funcțiune pentru a efectua lucrările de reabilitare, de impactul economic asupra comunității.

în conformitate cu Normativul P100-3/2008 pot fi luate în considerare hei niveluri de performanță ale construcțiilor, și anume:

A.    Nivelul de performanță de limitare a degradărilor, asociat stării limită de serviciu (SLS)

B.    Nivelul de performanță de siguranță a vieții, asociat stării limită ultime (ULS)

C.    Nivelul de performanță de prevenire a prăbușirii, asociat stării limită de pre-colaps (PP).

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360

Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

A.    Nivelul de performanță de LIMITARE A DEGRADĂRILOR

•    Cerințe structurale

După cutremur trebuie să apară doar avarii structurale foarte limitate. Sistemul de preluare al încărcărilor verticale și cel care preia încărcările laterale va păstra aproape în întregime rigiditatea și rezistența inițială. Riscul de pierdere a vieților sau de rănire trebuie să fie foarte scăzut. Deși pot fi necesare unele reparații structurale minore, acestea nu trebuie să afecteze exploatarea structurii.

•    Cerinței nestructurale

z

Trebuie să apară numai unele avarii nestructurale limitate. Căile de acces și sistemele de siguranță a vieții trebuie să rămână funcționale. Riscul de pierdere a vieților sau de rănire datorită degradărilor nestructurale este foarte mic în cazul acestui nivel de performanță.

B.    Nivelul de performanță de SIGURANȚĂ A VIEȚII

•    Cerințe structurale

z

Acest nivel de performanță are în vedere o stare post-seism a structurii caracterizată de avarii semnificative dar pentru care rămâne o anumită margine de siguranță față de prăbușirea totală sau parțială. Unele elemente structurale pot fi foarte serios avariate, fără însă ca acestea să pună in pericol stabilitatea structurală. Construcția rămâne reparabilă; repararea construcției poate să nu fie uneori indicată din rațiuni economice. Structura avariată rămâne stabilă; ca o măsură de precauție pot fi prevăzute sprijiniri și unele reparații structurale de urgență.

•    Cerinței nestructurale

z

Pot apărea avarii semnificative și costisitoare ale elementelor nestructurale, dar acestea nu sunt dislocate și nu amenință prin cădere viața oamenilor. Instalațiile pot fi avariate, putând rezulta inundații locale și chiar ieșirea din funcțiune a unora dintre acestea. Repararea elementelor nestructurale pentru acest nivel de performanță necesită un efort și un cost considerabil.

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360

Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

C. Nivelul de performanță de PREVENIREA PRĂBUȘIRII

•    Cerințe structurale

z

în cadrul acestui nivel de performanță structura ajunge în pragul prăbușirii parțiale sau totale. Apar avarii substanțiale cărora le corespund degradarea semnificativă a rigidității și rezistenței la forțele seismice, deformații remanente importante și o degradare limitată a rezistenței la încărcări verticale, astfel încât structura poate susține încărcările verticale. Riscul de rănire este semnificativ.

Structura nu poate fi practic reparată și nu permite exploatarea ei pentru că eventualele replici seismice pot produce prăbușirea acesteia. Construcțiile care ating acest nivel de performanță își pierd complet valoarea economică și de utilizare.

•    Cerinței nestructurale

/

La acest nivel de performanță elementele nestructurale sunt complet degradate și reprezintă un pericol real pentru viața oamenilor.

Hazardul seismic este descris prin valoarea de vârf a accelerației orizontale a terenului pe amplasament pentru intervalul mediu de recurență asociat (sau alternativ pentru probabilitatea de depășire a valorii de vârf a accelerației orizontale a terenului în 50 ani).

Nivelul de bază al hazardului seismic este cel asociat nivelului de performanță de siguranță a vieții în codul P100-1/2006; pentru nivelul de bază al hazardului seismic valoarea de vârf a accelerației orizontale a terenului este definită cu un interval mediu de recurență de 100 de ani.

Exigentele corespunzătoare stării limită de serviciu/nivelului de performanță de limitare a degradărilor se considera satisfăcute daca sunt îndeplinite condițiile de limitare a deplasărilor din P100-1/2006.

Se recomandă considerarea următoarelor obiective de performanță:

•    Obiectiv de performanță de bază - OPB

•    Obiectiv de performanță superior - OPS

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360 Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: techinediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

OPB - Obiectivul de performanță de bază este constituit din satisfacerea exigențelor nivelului de performanță de SIGURANȚĂ A VIEȚII pentru acțiunea seismică cu IMR=100 ani -acțiunea seismică pe amplasament prevăzută în codul PI00-1/2006.

Conform Normativului P100-1/2006, obiectivul de performanță de bază este obligatoriu pentru toate construcțiile din clasa II de expunere la hazardul seismic.

Din analiza efectuată se poate preciza faptul că obiectivul satisface exigențele nivelului de performanță de SIGURANȚĂ A VIEȚII.

IV. Date privitoare îa sistemul structural

Pentru definirea parametrilor ce condiționează rezistența și stabilitatea obiectivului, a fost necesar să se efectueze mai multe analize in situ (pentru aceasta s-au executat și o serie de fotografii). Totodată, este necesar să se procedeze la inventarierea stării de degradare a elementelor portante și neportante.

Se analizeaza structura de rezistenta a fiecărui tronson, astfel:

1. Tronson 1 - Clădirea are regimul de inaltime S+P+3E. Destinația clădirii este spațiu comercial la parter si locuințe colective la etajele superioare.

Structura de rezistență fiind alcătuită astfel:

•    Structura pe cadre din beton armat cu stâlpi, grinzi, plansee din beton armat monolit Stâlpii identificați cu secțiunea de 35X40 cm primul si ultimul ax pe direcția longitudinala si 50X50cm stâlpii din axul central de pe direcția longitudinala

Conform măsurătorilor realizate in urma testelor nedistructive cu sclerometru ECTHA 1000 s-a identificat beton clasa minima C8/10 (B150)

Grinzile au secțiunea de 25X45cm

Planseul peste subsol are 8cm grosime

•    fundații din beton armat.

•    pereții de compartimentare (interiori si exteriori) nu sunt structurali, aceștia fiind din cărămidă plina presata in grosime de 25-30cm;

• Tamplaria exterioara este din metalica cu geam simplu.

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360

Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

•    Clădirea este prevăzută cu instalații sanitare, termice si electrice.

•    Nu s-a identificat nici un tip de consolidare a clădirii.

•    In decursul timpului au fost executate numai lucrări de întreținere și reparații curente.

2. Tronson 2 - Clădirea are regimul de inaltime S+P. Destinația clădirii este spațiu comercial la parter iar la subsol spatii pentru depozitare.

Structura de rezistentă fiind alcătuită astfel:

/

•    Structura pe cadre din beton armat cu stâlpi, grinzi, plansee din beton armat monolit Stâlpii identificați cu secțiunea de 30X30 cm

Conform măsurătorilor realizate in urma testelor nedistructive cu sclerometru ECTHA 1000 s-a identificat beton clasa minima C8/10 (B150)

Grinzile au secțiunea de 25X45cm

Planseul peste subsol si parter are 8cm grosime

•    fundații din beton armat.

/

•    pereții de compartimentare (interiori si exteriori) nu sunt structurali, aceștia fiind din cărămidă plina presata in grosime de 25-30cm;

•    Tamplaria exterioara este din metalica cu geam simplu.

•    Acoperișul este de tip șarpanta din lemn cu invelitoare din țigla metalica

•    Clădirea este prevăzută cu instalații sanitare, termice si electrice.

•    Nu s-a identificat nici un tip de consolidare a clădirii.

•    In decursul timpului au fost executate numai lucrări de întreținere și reparații curente.

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360

Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

V. Identificarea nivelului de cunoaștere

în vederea selectării metodei de calcul și a valorilor potrivite ale factorilor de încredere, se definesc următoarele niveluri de cunoaștere:

KL1: Cunoaștere limitată KL2: Cunoaștere normală KL3: Cunoaștere completă

Factorii considerați în stabilirea nivelului de cunoaștere sunt:

Tabelul V.l Nivelurile de cunoaștere și metodele corespunzătoare de calcul

Nivelul

cunoașteri

i_

Geometrie

Alcătuirea de detaliu

Materiale

Calcul

CF

KL1

Din

proiectul

de

ansamblu

original și

verificarea

vizuală

prin sondaj

în teren

sau dintr-

un releveu

complet al

construcției

/

Pe baza proiectării simulate în acord cu practica la momentul construcției și pe baza unei inspecții în teren

limitate.

Valori stabilite pe baza

standardelor valabile în perioada construcției și din teste în teren

limitate

LF - MRSd

CF=1,35

KL2

Din proiectul de execuție original incomplet și dintr-o inspecție în teren limitată sau dintr-o inspecție în teren extinsă.

Din specificațiile de proiectare originale și din teste limitate în teren sau dintr-o testare extinsă a calității materialelor în teren

Orice metodă,

cf. P100-1: 2006

CF=l,20

KL3

Din proiectul de execuție original complet și dmtr-o

inspecție limitată pe teren sau dintr-o inspecție pe teren cuprinzătoare.

Din rapoarte originale privind calitatea materialelor din lucrare și din teste limitate pe teren sau dintr-o testare cuprinzătoare

Orice metodă, cf.

P100 -1: 2006

CF=l,0

LF = metoda forței laterale echivalente; MRS = calcul modal cu spectre de răspuns

Geometria structurii: dimensiunile de ansamblu ale structurii și cele ale elementelor structurale, precum și ale elementelor nestructurale care afectează răspunsul structural sau siguranța vieții.

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360

Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

Alcătuirea elementelor structurale și nestructurale, incluzând cantitatea și detalierea armăturii în elementele de beton armat, legăturile planșeelor cu structura de rezistență la forte laterale etc.

z

Materialele utilizate în structură și elemente nestiucturale, respectiv proprietățile mecanice ale materialelor.

Nivelul de cunoaștere realizat determină metoda de calcul permisă și valorile factorilor de încredere (CF).

V.l Geometria

Nu s-au găsit planuri ale construcției care să descrie geometria structurii și să permit identificarea componentelor structurale și a dimensiunilor acestora ci s-au efectuat relevee pentru stabilirea dimensiunilor geometrice ale elementelor structurale și nestructurale.

V.2 Detaliile

Nu s-au găsit planuri cu detalii de execuție ci s-au efectuat relevee pentru stabilirea dimensiunilor geometrice ale elementelor structurale și nestructurale.

V.3 Materiale

Materialele utilizate sunt de calitate satisfăcătoare fiind considerate corespunzătoare pentru perioada în care s-a construit imobilul dar nu si pentru perioada aceasta. Beton folosit are rezistente salbe comparativ cu cele utilizate actual.

V.4 Definirea nivelurilor de inspecție și de încercare

Clasificarea nivelurilor de inspecție și de testare corespunde cerințelor actuale pentru structurile existente.

Având în vedere cele expuse mai sus și ținându-se cont de vechimea imobilului s-a identificat un nivel de cunoaștere KL1 (cunoaștere limitată).

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360

Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

VI. Stabilirea factorilor de încredere CF și a valorilor de calcul a rezistențelor

Valorile de calcul a rezistentelor se evaluează în funcție de existenta documentațiilor

z    z    z    z

originale referitoare la caracteristicile tehnice ale materialelor utilizate și de nivelul de cunoaștere urmărit.

în vederea stabilirii caracteristicilor materialelor din structura existentă utilizate la calculul capacității elementelor structurale, în verificarea acestora în raport cu cerințele, valorile medii obținute prin teste in - situ și/sau din alte surse de informare se împart la valorile factorilor de încredere, CF, date în tabelul V.l, conform nivelului de cunoaștere rezultând CF=1,35.

VIL Alegerea metodologiei de evaluare. Metode de calcul specifice

Codul de evaluare seismică P'100-3/2008 prevede 3 metodologii de evaluare a construcțiilor, definite de baza conceptuală, nivelul de rafinare al metodelor de calcul și de nivelul de detaliere al operațiunilor de verificare.

Alegerea metodologiilor de evaluare se face pe baza unor criterii cum sunt:

C cunoștințele tehnice în perioada realizării proiectului și execuției construcției;

V    complexitatea obiectivului, în special din punct de vedere structural, definită de proporții (deschideri, înălțime), regularitate etc.;

V    datele disponibile pentru întocmirea evaluării (nivelul de cunoaștere);

V    funcțiunea, importanta și valoarea construcției;

S condițiile privind hazardul seismic pe amplasament;

'S tipul sistemului structural;

V    nivelul de performanță ales pentru construcție.

Se pot utiliza 3 metodologii de evaluare:

■f Metodologie de nivel 1 (metodologie simplificată)

V    Metodologie de nivel 2 (metodologie de tip curent pentru construcțiile obișnuite de orice tip);

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360

Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: teclnnediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

•/ Metodologia de nivel 3. Această metodologie utilizează metode de calcul neliniar și se aplică la construcții complexe sau de o importanță deosebită, dacă se dispune de datele necesare. Metodologia de nivel 3 este recomandabilă și la construcții de tip curent datorită gradului de încredere superior oferit de metoda de investigare sau în cazul în care clasificarea într-o grupă de risc pe baza coeficientului R3 nu este evidentă.

în cazul de față se utilizează metodologia de nivel 2.

Metodologia de nivel 2 implică:

i.    evaluarea calitativă constând în verificarea listei de alcătuire structurală dată în anexele corespunzătoare structurilor din diferite materiale și

ii.    evaluarea cantitativă bazată pe un calcul structural elastic și factori de comportare diferențiați pe tipuri de elemente.

Principiul metodei de calcul

Efectele cutremurului sunt aproximate printr-un set de forțe convenționale aplicate construcției. Mărimea forțelor laterale este stabilită astfel încât deplasările (deformațiile) obținute în urma unui calcul liniar al structurii la aceste forțe să aproximeze deformațiile impuse structurii de către forțele seismice.

La acțiunea cutremurului de proiectare construcția depășește pragul elastic, iar eforturile în elementele structurii rezultate ca urmare a aplicării forței laterale convenționale depășesc eforturile corespunzătoare rezistențelor efective.

Relația de verificare depinde de modul de cedare, ductil sau fragil, al elementului structural considerat la diferitele tipuri de solicitare (M,V,N).

în cazul cedării ductile, verificarea se face comparând efortul înregistrat sub acțiunea forțelor laterale și gravitaționale, împărțit la un factor de reducere a cărui valoare este specifică naturii ruperii elementului la tipul de efort considerat, cu efortul capabil. Acesta din urmă se determină cu rezistențele medii ale materialelor împărțite la factorii de încredere și factorii parțiali de siguranță.

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360 Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

în cazul cedărilor neductile (cedări fragile) verificarea constă în compararea efortului rezultat sub acțiunea forțelor laterale și gravitaționale, asociate plastifierii elementelor structurale ductile ale structurii, cu valoarea efortului capabil calculat cu valorile minime ale rezistențelor materialelor (cu valorile caracteristice împărțite la CF și factorii parțiali de siguranță). Altfel spus, elementele/mecanismele fragile se verifică la valori ale cerințelor calculate din condițiile de echilibru, pe baza eforturilor transmise elementelor neductile de către elementele ductile.

Calculul structural

Calculul structural în domeniul elastic poate utiliza una din cele două metode prezentate în P100-1/2006, în condițiile date de cod, respectiv metoda forțelor seismice statice echivalente sau metoda de calcul modal cu spectre de răspuns. în cazul de față se consideră spectrele răspunsului elastic, cu ordonatele nereduse prin factorul q.

Distribuția pe verticală a forțelor seismice orizontale, în cazul utilizării metodei forțelor statice echivalente se face conform PI00-1/2006. Efortul de torsiune de ansamblu se determină pe baza prevederilor P100-1/2006, în cazul metodei forțelor statice echivalente și ale secțiunii în cazul metodei de calcul modal, din același cod.

în cazul structurilor din materiale cu rigiditate degradabilă prin fisurare (structuri de beton) în calculul structural se aplică prevederile P100-1/2006 privitoare la determinarea valorilor de proiectare ale rigidităților, împreună cu precizările suplimentare date în Anexa E a codului PI00-1/2006.

Verificarea elementelor structurale se face la starea limită ultimă și respectiv starea limită de serviciu, similar condițiilor prevăzute de P100-1/2006 la proiectarea structurilor noi.

în cazul stărilor limită ultime (ULS) se efectuează verificări ale rezistenței și ale deplasărilor laterale, în timp ce la stările limită de serviciu (SLS) se efectuează numai verificări ale deplasărilor laterale.

Efectuarea verificărilor de rezistență în cazul stărilor limită ultime depinde de modul de cedare ductil sau fragil al elementului structural sub acțiunea efortului (efectul acțiunii) considerat.

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360

Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

Definirea caracterului cedării elementelor este definit în anexe pentru structuri din diferite materiale.

Eforturile sectionale în elementele cu comportare inelastică se evaluează pe baza relației de principiu:

" Q E g

în care:

Ea - efortul total de calcul

E*. - efortul din acțiunea seismică considerând spectrul de răspuns elastic (neredus)

Eg - efortul din acțiunile neseismice, (cu valorile corespunzătoare combinației de încărcări care include acțiunea seismică)

q - factorul de comportare corespunzător tipului de element analizat, respectiv naturii cedării la tipul de efort considerat. Valorile q sunt precizate în Normativul P100-1/2006 pentru construcțiile noi și în Normativul P100-3/2008 pentru construcțiile existente.

Valorile de calcul ale eforturilor pentru elemente cu cedare fragilă (nedisipativă) se obțin din condiții de echilibru pe mecanismul structural de plastifiere (mecanism de disipare de energie).

Schemele de calcul pentru structuri de tip cadru, structuri cu pereți, structuri cu contravântuiri etc., sunt date în PI00-1/2006 și codurile complementare, cum este CR6 pentru pereții din zidărie.

Relația de verificare a rezistenței se prezintă sub forma:

ej R,i

în care:

Rd - valoarea efortului capabil, calculată pe baza modelelor mecanice specifice tipului de structură (conform capitolelor 5...9 din P100-1/2006 și codurilor specifice structurilor din diferite materiale).

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360

Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

VIII. Evaluarea calitativă a construcției

Evaluarea calitativă urmărește să stabilească măsura în care regulile de conformare generală a structurilor și de detaliere a elementelor structurale și nestructurale sunt respectate în construcțiile analizate. Natura deficiențelor de alcătuire și întinderea acestora reprezintă criterii esențiale pentru decizia de intervenție structurală și a soluțiilor de consolidare.

Principalele componente ale evaluării calitative privesc următoarele categorii de

condiții.

/

O evaluare calitativă cuprinzătoare a unora dintre condițiile de alcătuire, implică și determinări prin calcul ale unor caracteristici de rezistență și de rigiditate ale elementelor structurale. Aceasta înseamnă că tabloul calitativ al răspunsului seismic al construcției va putea căpăta imaginea finală după efectuarea calculului structural.

a)    Verificarea condițiilor privind traseul încărcărilor

Există un sistem structural continuu și suficient de puternic care asigură un drum neîntrerupt, cât mai scurt, în orice direcție, al forțelor seismice din orice punct al structurii până la terenul de fundare.

Elementele structurale prezintă o rigiditate satisfăcătoare în planul lor și pot asigura

transmiterea forțelor orizontale la fundații.

/ »

b)    Verificarea condițiilor privind redundanța

Se apreciază ca sunt satisfăcute parțial cerințele de redundanță:

□    atingerea efortului capabil într-unul sau în puține elemente structurale nu expune structura unei pierderi de stabilitate;

□    structura nu dezvoltă la acțiuni seismice severe un mecanism de plastifiere care să permită exploatarea eficientă a rezervelor de rezistență ale structurii.

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360

Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

c)    Verificarea condițiilor privind configurației construcției

Construcția (tronson 2) nu are o formă regulată în plan ci doar in elevație. Nu s-au identificat discontinuități majore în distribuția rigidităților laterale.

d)    Verificarea condițiilor privind interacțiunea structurii cu alte construcții sau

elemente

Nu exista interacțiuni ale imobilului cu alte construcții sau elemente ale unor

z    z

construcții avand in vedere ca intre toate tronsoanele sunt prevăzute rosturi de tasare/dilatare.

e)    Verificarea condițiilor de alcătuire specifice categoriei de structuri

Verificarea se referă la regulile de alcătuire corectă a structurilor și a elementelor structurale considerate individual și a conexiunilor dintre acestea, astfel încât răspunsul seismic așteptat al construcției să fie unul favorabil. Condițiile au în vedere ierarhizarea adecvată a rezistenței structurale, în măsură să asigure dezvoltarea unor mecanisme de disipare a energiei seismice favorabile, cu înzestrarea zonelor critice cu suficientă deformabilitate în domeniul postelastic.

Aceste condiții care depind de tipul structurii și natura materialului structural sunt satisfăcute în cazul imobilului analizat. Betonul au rezistente slabe comparative cu cele utilizate in momentul actual.

f)    Verificarea condițiilor privind infrastructura și terenul de fundare

Evaluarea seismică a construcțiilor are în vedere, ca una din principalele componente stabilirea măsurii în care sistemul fundațiilor își îndeplinește rolul structural.

Fundațiile sunt din beton și posedă rigiditatea necesară pentru a transmite la teren acțiunile structurii. Nu s-au semnalat tasări diferențiate ale terenului de fundare.

z    z

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CLI 24835360 Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

IX. Evaluarea stării de degradare a construcției

Analizând obiectivul conform actualelor prevederi referitoare la rezistența, stabilitatea și siguranța în exploatare se pot constata următoarele:

In urma observa fiilor făcute la fata locului, se analizeaza fiecare element structural in parte, evidentiindu-se materialul din care este executat, modul de realizare si starea de degradare, identificandu-se cauzele degradărilor. Deasemenea, se studiază si elementele nestructurale ce influențează starea tehnica a elementelor structurii de rezistenta si a clădirii in general.

Tronson 1

Se observa degradări locale a stâlpilor, grinzilor si planseului la nivelul subsolului datorita apei menajere din rețeaua de canalizare.

Spațiul existent este intr-o stare avansata de degradare a elementelor nestructurale. S-au realizat degradări si datorita instalațiilor de canalizare care se deversau direct in subsol (datorita lipsei unei ramificații ale canalizării). Astfel subsolul este parțial inundat. Deasemenea zidaria de cărămidă de la nivelul subsolului s-a degradat datorita infiltrațiilor de apa de la canalizare.

Se observa degradări nestructurale astfel:

Fisuri in pereții neportanti

la nivelul soclului prin desfacerea locala a tencuielii datorita apelor pluviale; zidărie degradata;

desfaceri locale a tencuielilor la nivelul pereților exteriori si interiori

trotuar deteriorat, fisurat, local in contrapanta, cu lipsa etanseinitate trotuar-

cladire

tamplarie intr-o stare avansata de degradare;

- pardoseala degradata

instalații sanitare, termice si electrice parțial deteriorate

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360 Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

Tronson 2

Se observa degradări locale a stâlpilor, grinzilor si planseului la nivelul subsolului datorita apei menajere din rețeaua de canalizare.

Nu s-au observat degradări structurale.

Spațiul existent este intr-o stare avansata de degradare a elementelor nestructurale. S-au realizat degradări si datorita instalațiilor de canalizare care se deversau direct in subsol (datorita lipsei unei ramificații ale canalizării). Astfel subsolul este parțial inundat. Deasemenea zidaria de cărămidă de la nivelul subsolului s-a degradat datorita infiltrațiilor de apa de la canalizare.

Se observa degradări nestructurale astfel:

>    Fisuri in pereții neportanti

>    la nivelul soclului prin desfacerea locala a tencuielii datorita apelor pluviale;

>    zidărie degradata;

>    desfaceri locale a tencuielilor la nivelul pereților exteriori si interiori

>    trotuar deteriorat, fisurat, local in contrapanta, cu lipsa etanseinitate trotuar-cladire

>    tamplarie intr-o stare avansata de degradare;

>    pardoseala degradata

>    instalații sanitare, termice si electrice parțial deteriorate

>    Elementele structurale componente nu prezintă degradări semnificative datorate acțiunii seismelor repetate datorate celorlalte seisme repetate suportate în cei 65 de ani de exploatare (1973,1976,1977,1986,1990, 2004 a căror magintudine depășește 6 Mw)

IX.l. Evaluarea de nivel 2

Evaluarea siguranței seismice și încadrarea în clasele de risc seismic se face pe baza a 3 categorii de condiții care fac obiectul investigațiilor și analizelor efectuate în cadrul evaluării.

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360

Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

Pentru orientarea în decizia finală privitoare la siguranța structurii (inclusiv la încadrarea în clasa de risc a construcției) și la măsurile de intervenție necesare, măsura în care cele 3 categorii de condiții sunt îndeplinite este cuantificată prin intermediul a 3 indicatori. Aceștia sunt:

•    gradul de îndeplinire a condițiilor de conformare structurale, de alcătuire a elementelor structurale și a regulilor constructive pentru structuri care preiau efectul acțiunii seismice. Acesta se notează cu Ri și se denumește prescurtat gradul de îndeplinire al condițiilor de alcătuire seismică;

•    gradul de afectare structurală, notat cu R2, care exprimă proporția degradărilor structurale produse de acțiunea seismică și de alte cauze;

•    gradul de asigurare structurală seismică, notat cu R3 reprezintă raportul între capacitatea și cerința structurală seismică, exprimată în termeni de rezistență în cazul folosirii metodologiilor de nivel 1 și 2 sau în termeni de deplasare în cazul utilizării metodologiei de nivel 3. Acest indicator se determină pentru stările limită ultime.

IX.2. Lista de condiții privind alcătuirea de ansamblu și de detaliu

Acesta se notează cu Ri și se denumește prescurtat gradul de îndeplinire al condițiilor de alcătuire seismică

Valorile indicatorului R1 asociate claselor de risc seismic :

CLASA DE RISC SEISMIC

I

II

III

IV

VALORI R1

(%)

<30

30-60

61-90

91-100

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360

Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

TRONSON 2

Lista de condiții pentru structuri de beton armat in cazul aplicării metodologiei de nivel 2

CRITERIU

CRITERIUL

ESTE

ÎNDEPLINI

T

CRITERIUL NU ESTE

ÎNDEPLINIT

neindepli

nire

moderata

neindepli

nire

majora

1. Condiții privind configurația structurii

Punctaj maxim 50

Z>Ct.

50 pct.

30-50 pct.

0-29 pct.

• Traseul incarcarilor este continuu

-

40

-

• Sistemul este redundant. (Sistemul are suficiente legături pentru a avea stabilitate laterală și suficiente zone plastice potențiale).

40

• Nu există niveluri slabe din punct de vedere al rezistentei

z

40

• Nu exista niveluri flexibile la cotele superioare

40

-

• Nu există modificări importante ale dimensiunilor în plan ale sistemului structural de la nivel la nivel

40

• Nu există discontinuități pe verticală (toate elementele verticale sunt continue până la fundație)

40

• Nu există diferente între masele de nivel

z

mai mari de 50%

-

40

-

• Efectele din torsiune de asamblu sunt

moderate

-

40

-

• Infrastructura (fundațiile) este în măsură să transmită la teren forțele verticale și orizontale

40

Punctaj total realizat

-

40

-

40 puncte

2. Condiții privind interacțiunile structurii

Punctaj maxim 10 pct.

10 pct.

5-9 pct.

0-4 pct.

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360

Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yalioo.com

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

• Distanțele până la clădirile vecine

depășește dimensiunea minimă de rost conform P100-1 / 2006

8

• Planșeele intermediare (supantele) au o structură laterală proprie sau sunt ancorate adecvat de structura principală

8

* Pereții nestructurali sunt izolați (sau legați flexibil) de structură

-

8

• Nu exista stâlpi captivi scurti

-

8

Punctaj total realizat

-

8

-

8 puncte

3. Condiții privind alcătuirea elementelor structurale

Puncta

maxim: 30puncte

30 pct.

20-29 pct.

0-19 pct.

• Ierarhizarea rezistentelor elementelor /

structurale asigură dezvoltarea unui mecanism favorabil de disipare a energiei seismice: la fiecare nod suma momentelor capabile ale stâlpilor este mai mare decât suma momentelor capabile ale grinzilor

20

• încărcarea axială de compresiune a stâlpilor este moderată: v < 0,55

20

• în structură nu există stâlpi scurți: raportul între înălțimea secțiunii și înălțimea liberă a stâlpului este < 0,30

20

•    Rezistenta la forța tăietoare a elementelor

z    /

codului este suficientă pentru a se putea mobiliza rezistența la încovoiere la extremitățile grinzilor și stâlpilor

20

•    înnădirile armăturilor în stâlpi se dezvoltă

pe 40 diametre, cu etrieri la distanța 10 d pe zona de înnădire

20

•    înnădirile armăturilor din grinzi se

realizează în afara zonelor critice

20

•    Etrierii în stâlpi sunt dispuși astfel încât

fiecare bară verticală se află în coltul unui etrier

z

(agrafe)

20

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360

Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

•    Distantele între etrieri în zonele critice ale

stâlpilor nu depășesc 10 diametre, iar în restul stâlpului % din latură

20

•    Distanțele între etrieri în zonele plastice

ale grinzilor nu depășesc 12 diametre și V2 din lățimea grinzii

20

•    Armarea transversală a nodurilor este cel

puțin cea necesară în zonele critice ale stâlpilor

20

•    Rezistența grinzilor la momente pozitive

pe reazeme este cel puțin 30% din rezistența la momente negative în aceeași secțiune

20

• La partea superioară a grinzilor sunt prevăzute cel puțin 2 bare continue (neîntrerupte în deschidere)

20

Punctaj total realizat

-

20

-

20 puncte

4. Condiții referitoare la plansee

Puncta

maxim: lOpuncte

10 pct.

5-9 pct.

0-4 pct.

• Placa planșeelor cu o grosime > 100 mm este realizată din beton armat monolit sau din predale prefabricate cu o

suprabetonare adecvată

10

• Armăturile centurilor și armăturile distribuite în placă asigură rezistența necesară la încovoiere și forța tăietoare pentru forțele seismice aplicate în planul planșeului

8

• Forțele seismice din planul planșeului pot fi transmise la elementele structurii verticale (pereți, cadre) prin eforturi de lunecare și compresiune în beton, și/sau prin conectori și colectori din armături cu

secțiune suficientă

/

8

• Golurile în planșeu sunt bordate cu armături suficiente, ancorate adecvat.

10

-

-

Punctaj total realizat

9 puncte

Punctaj total pentru ansamblul condițiilor    Rl=77 puncte

SC TECHMED1A ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360

Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

Conform normativ PI 00-3/2008, in urma punctajului stabilit pentru parametrul Rl, construcția se incadreaza in clasa de risc seismic Rs = III (valori cuprinse intre 61-90 puncte).

IX.3. Lista de condiții privind starea de integritate a construcției

Gradul de afectare structurala, notat cu R2, - MĂSURĂ DEGRADĂRILOR STRUCTURALE PRODUSE DE ACȚIUNEA SEISMICA SI DE ALTE CAUZE

Valori ale indicatorului R2, asociate claselor de risc seismic :

CLASA DE RI

SC SEISMIC

I

II

III

IV

VALORI R2

4%)

<40

40-70

71-90

91-100

Metodologia c

e nivel 2

TRONSON 2

Criteriu

CRITERIU

L

ESTE

ÎNDEPLI

NIT

CRITERIU

ÎNDE]

L NU ESTE PLINIT

Neîndeplinire

moderată

Neîndeplinire

majoră

50

26-49

0-25

(i) Degradări produse de acțiunea cutremurului / de tasarea terenului

Punctaj maxim:    50 puncte

• Fisuri și deformații remanente în zonele critice (zonele plastice) ale stâlpilor, pereților și grinzilor

40

• Fracturi și fisuri remanente înclinate produse de forța tăietoare în grinzi

-

40

-

• Fracturi și fisuri longitudinale deschise în stâlpi și/sau pereți produse de eforturi de compresiune

40

• Fracturi sau fisuri înclinate produse de forța tăietoare în stâlpi și/sau pereți

-

40

-

* Fisuri de forfecare produse de lunecarea armăturilor în noduri

-

40

-

• Cedarea ancorajelor și înnădirilor barelor de armătură

-

40

-

• Cedarea sau fisurarea pronunțată a

-

40

-

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360

Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

planșeelor

• Cedări ale fundațiilor sau terenului de fundare.

-

40

-

Punctaj total realizat

40 puncte

(ii) Degradări produse de încărcările verticale

Punctaj maxim:    20 puncte

20

11-19

0-10

•Fisuri și degradări în grinzi și plăcile planșeelor.

-

18

-

•Fisuri și degradări în stâlpi și pereți.

-

18

-

Punctaj total realizat

18 puncte

(iii) Degradări produse de încărcarea cu deformatii

_r_

Punctaj maxim:    10 puncte

10

6-9

1-5

Tasarea reazemelor, contracții, acțiunea temperaturii, curgerea lentă a betonului

-

8

-

Punctaj total realizat

8 puncte

(iv) Degradări produse de o execuție defectuoasă

Punctaj maxim:    10 puncte

10

6-9

1-5

Beton segregat, rosturi de lucru incorecte etc.

-

9

-

Punctaj total realizat

9 puncte

(v) Degradări produse de factori de mediu: îngheț-dezgheț, agenți corozivi chimici sau biologici etc., asupra:

betonului

armăturii de oțel (inclusiv asupra proprietăților de aderență ale acesteia)

Punctaj maxim:

0 puncte

10

6-9

1-5

7

Punctaj total realizat

7 puncte

Punctaj total pentru ansamblul condițiilor

R2 -    82 puncte

Conform normativ PI00-3/2008, in urma punctajului stabilit pentru parametrul R2, construcția se incadreaza in clasa de risc seismic Rs = III (valori cuprinse intre 71-90 puncte).

IX.4. Calculul structural seismic și verificări globale de siguranță

Evaluarea prin calcul este un procedeu cantitativ prin care se verifică dacă construcțiile existente, degradate sau nu, satisfac cerințele stărilor limită considerate la acțiunea seismică de calcul asociată. Metodologiile de evaluare utilizează metodele generale de calcul indicate în PI 00-1 /2006.

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360

Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 473-1/20I7 Faza Expertiza tehnica

Efectele acțiunii seismice, care urmează să fie combinate cu efectul altor încărcări permanente și variabile, conform prevederilor pot fi evaluate printr-una din următoarele metode:

-    calculul la forță laterală static echivalentă (LF);

-    calculul modal bazat pe spectrul de răspuns (MRS);

-    calculul static neliniar;

-    calculul dinamic neliniar.

în cazul utilizării metodelor de calcul în domeniul elastic, se consideră valori ale forțelor laterale obținute prin reducerea forțelor răspunsului elastic prin factorul de comportare.

Verificările elementelor structurale constau în verificarea condiției ca cerința

z    z

seismică să fie mai mică, la limita egală, cu capacitatea elementului. Verificarea se face în termeni de rezistență sau deformații, funcție de tipul metodei și natura cedării elementului.

Indicatorul R3 evidențiază capacitatea de rezistență și de deformabilitate a structurii în raport cu cerințele seismice.

Valorile R3 asociate claselor de risc seismic

Clasa de risc seismic

I

II

III

IV

Valori R3 (%)

<35

36-65

66-90

91 -100

Astfel au rezultat următorii indicatori:

R3TRONSON 2=0.77 (77%)

Conform normativ P100-3/2008, in urma punctajului stabilit pentru parametrul R3, construcția se incadreaza in clasa de risc seismic Rs = III

NOTĂ: Valorile celor 3 indicatori, măsuri ale performanței seismice așteptate a construcției, trebuie considerate numai scoruri orientative în decizia de încadrare a construcției într-o anumită clasă de risc seismic.

z

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360

Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: techinediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 473-1/20I7 Faza Expertiza tehnica

IX.5. Stabilirea indicatorilor Rl, R2 și R3

Evaluarea siguranței seismice și încadrarea în clasele de risc seismic se face pe baza a 3 categorii de condiții care fac obiectul investigațiilor și analizelor efectuate în cadrul evaluării.

Pentru orientarea în decizia finală privitoare la siguranța structurii (inclusiv la încadrarea în clasa de risc a construcției) și la măsurile de intervenție necesare, măsura în care cele 3 categorii de condiții sunt îndeplinite este cuantificată prin intermediul a 3 indicatori.

Aceștia sunt:

□    gradul de îndeplinire a condițiilor de conformare structurale, de alcătuire a elementelor structurale și a regulilor constructive pentru structuri care preiau efectul acțiunii seismice. Acesta se notează cu Ri și se denumește prescurtat gradul de îndeplinire al condițiilor de alcătuire seismică;

□    gradul de afectare structurală, notat cu R2, care exprimă proporția degradărilor structurale produse de acțiunea seismică și de alte cauze;

□    gradid de asigurare structurală seismică, notat cu R3 reprezintă raportul între capacitatea și cerința structurală seismică, exprimată în termeni de rezistență în cazul folosirii metodologiilor de nivel 1 și 2 sau în termeni de deplasare în cazul utilizării metodologiei de nivel 3. Acest indicator se determină pentru stările limită ultime.

Indicatorul Ri ia valori pe baza punctajului atribuit fiecărei categorii de condiții de alcătuire, dat în lista specifică tipului de structură analizat. Sunt stabilite 4 domenii ale scorului realizat de construcția analizată, asociate cu cele 4 clase de risc seismic, în limita unui punctaj maxim Ri,max = 100, corespunzător unei construcții care îndeplinește integral toate categoriile de condiții de alcătuire. Cele 4 intervale distincte ale valorilor Ri sunt date mai jos.

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360

Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

Tabelul IX.3. Valorile Ri asociate claselor de risc seismic

Clasa de risc seismic

I

ÎI

III

IV

Valori Ri

<30

30-60

61-90

91 -100

R1 tronson 2 = 77

Indicatorul R2 ia valori pe baza punctajului atribuit diferitelor categorii de degradări structurale și nestructurale dat în lista specifică tipului de construcție analizat, din anexa corespunzătoare materialului structural utilizat. Și în cazul acestui indicator sunt stabilite 4 intervale ale scorului realizat de construcția analizată, asociate celor 4 clase de risc seismic, în limita unui punctaj maxim R2,max = 100, corespunzător unei construcții cu integritatea neafectată de degradări. Cele 4 domenii distincte ale valorilor Rssunt date mai jos.

Tabelul IX.4. Valorile R2 asociate claselor de risc seismic

Clasa de risc seismic

I

II

III

IV

Valori R2

<40

40-70

71-90

91 -100

R2_ tronson 2 = 81

Indicatorul R3 evidențiază capacitatea de rezistență și de deformabilitate a structurii în raport cu cerințele seismice.

Tabelul IX.5. Valorile R3 asociate claselor de risc seismic

Clasa de risc seismic

I

II

III

IV

Valori R3 (%)

<35

36-65

66-90

91 -100

Varianta existenta:

R3_ tronson 2 = 0.77 (77%)

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360

Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

NOTĂ: Valorile celor 3 indicatori, măsuri ale performanței seismice așteptate a construcției, trebuie considerate numai scoruri orientative în decizia de încadrare a construcției într-o anumită clasă de risc seismic.

X. Sinteza evaluării

X.l. încadrarea construcției în clasa de risc seismic Pe baza rezultatelor evaluării calitative și a evaluării prin calcul se stabilește

vulnerabilitatea construcției în ansamblu și a părților acesteia, în raport cu cutremurul de proiectare - riscul seismic, ca indicator al efectelor probabile ale cutremurelor caracteristice amplasamentului asupra construcției analizate.

Practic, stabilirea riscului seismic pentru o anumită construcție se face prin încadrarea acesteia într-una din următoarele 4 clase de risc:

Clasa Rs I, din care fac parte construcțiile cu risc ridicat de prăbușire la cutremurul de proiectare corespunzător stării limită ultime.

Clasa Rs II, în care se încadrează construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare poate suferi degradări structurale majore, dar la care pierderea stabilității este puțin probabilă.

Clasa Rs III, care cuprinde construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

Clasa Rs IV, corespunzătoare construcțiilor la care răspunsul seismic așteptat este similar celui obținut la construcțiile proiectate pe baza prescripțiilor în vigoare.

V Tronson 2 Luând in considerare valoarea celor trei indicatori Ri care este asociat unei clase de risc seismic III, R2 care este asociat unei clase de risc seismic III si valorea R3 care este asociata unei clase de risc seismic III, cat si starea generala a clădirii stabilesc clasa de risc seismic a clădirii RsIII in situația actuala.

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360

TeI/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

X.2. Sinteza evaluării și formularea concluziilor

Obiectiv -TRONSON 2

Obiectiv

Denumirea investiției: infiintarea unei spălătorii sociale si a unei bai publice

Amplasament: Calea Ferentari, nr. 72, bl. 19, sector 5, București

Motivația expertizei

Starea tehnica a clădirii

Amenajare clădire

stabilire soluții de consolidare, daca este cazul

Clasă de importanță

III

Categorie de importanță

C

Caracteristici aie amplasamentului

Amplasament

Stabilitate locală și generală asigurată

Adâncime de îngheț

80-90 cm

încărcări    din    acțiunea

zăpezii

s(0,k)=2, 0 kN/mp

Accelerație teren

ag=°,24g

Perioadă de colț

Tc=l,6s

Obiectivul de performanță

Obiectivul de performanță

OPB (de bază)

Caracteristici structurale și arhitecturale

Destinație inițială/actuală

Spațiu comercial

Regim de înălțime

S+P

Structură de rezistență

Cadre de beton armat

Fundații

din beton armat

Planșee

din beton armat turnat monolit

Acoperiș

tip șarpanta din lemn

învelitoare

Țigla metalica

Identificarea nivelului de cunoaștere

Nivel cunoaștere

KL1 - limitată

Metodologia de evaluare și calcul

Metodologie de evaluare

Nivel 2

Metode de calcul

Metoda forței laterale echivalente

z

Calcul modal cu spectre de răspuns

Factor de încredere

1,35

Starea de degradare a construcției

Componente structurale

> degradare locala a stâlpilor, grinzilor si planseelor datorita infiltrațiilor

Componente nestructurale

>    la nivelul soclului prin desfacerea locala a tencuielii si cărămidă degradata datorita apelor pluviale si apei din rețeaua de canalizare;

>    desfaceri locale a tencuielilor la nivelul pereților

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360

Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

exteriori si interiori;

>    trotuar deteriorat, fisurat, local in contrapanta, cu lipsa etanseinitate trotuar-cladire

>    tamplarie deterioarata

>    pardoseala intr-o stare avansata de degradare

>    instalații sanitare, termice si electrice degradate

Indicatori orientativi de evaluare

R1

77

R2

81

R3

0.77 (77%)

Clasa de risc seismic

Clasa de risc seismic

Rs III

Concluzii:

Analizând toate aspectele constatate prin vizualizarea elementelor structurale și nestructurale se constată faptul că aceasta clădire satisface cerințele minimale de rezistență la seism.

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL. BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360

Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

XL Propuneri de soluții de intervenție

La cererea beneficiarului, subsemnatul Dr. Ing. SZALONTAY C. COLOMAN ANDREI, în calitate de expert tehnic MTCT (Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului), am analizat situația pe teren referitoare la starea tehnica a unui spațiu aflat la subsolul si parterul clădirii situate în Calea Ferentari, nr. 72, bl. 19, sector 5, București cu nr cadastral 225044-C1-U21.

Se pot realiza lucrările de amenajare dorite (refacere pardoseli, refacere instalații, compartimentări ușoare din gips carton, înlocuire tamplarie, refacerea finisaje pereți si tavane) fara a se impune consolidarea, dar se vor realiza categoriile de lucrări jos mentonate (minim cele impuse).

Pentru îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activităților specifice destinației obiectivului se impune următoarele lucrări de intervenție avand in vedere ca exista degradări structurale si degradări nestructurale, dar care pot provoca degradări structurale daca acestea nu sunt remediate:

VARIANTA MINIMALA:

•    Reparații locale a betonului degradat cu adeziv bicomponent;

•    Daca se identifica armatura ruginita: Curatarea armaturilor aparente ruginite; Pentru cazuri mai severe se va aplica o acoperire anticorosivă cu EPOXYCOAT-AC sau FERROSEAL pe armătura elementelor de construcție afectate, în vederea protejării lor în viitor de coroziune

•    Se vor reface tencuielile degradate;

•    Se impune refacerea instalației de canalizare si ape pluviale interioare, avand in vedere ca aceasta afecteaza structura de rezistenta a imobilului;

•    refacerea sistemului de evacuare ape pluviale (tronson 2 - S+P);

•    Consolidarea fisurilor prin injectare cu rasina epoxidica bicomponenta pentru injectări, atat la stâlpi (daca vor fi identificate după desfacerea tencuilelilor degradate) cat si la pereții din zidărie;

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360

Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

•    Refacerea pantelor si instalației pluviala din curtea interioara a tronsonului 2 (S+P)

•    Prevederea unui cordon de bitum intre trotuar si clădire;

•    Se va realiza o hidroizolatie corespunzătoare pe perimetrul fundației la curtea interioara a tronsonului 2 (S+P);

•    Se recomanda refacerea tuturor instalațiilor in conformitate cu normele in vigoare .

•    Se recomanda înlocuirea tâmplăriei fațadelor (din lemn si metal) cu tâmplarii termoeficiente.

•    Se recomanda realizarea unui temosistem corespunzător conform legislației in vigoare la tronsonul 2 (S+P)

•    Se recomanda refacerea finisajelor interioare (tamplarie, finisaje pereți, tavane si pardoseli) conform normelor specifice aplicabile in vigoare.

Varianta maximala:

•    Solubile din varianta minima

•    Refacerea tuturor tencuielilor

•    Consolidarea stâlpilor si grinzilor cu lamele din fibra de carbon pentru a creste capacitatea de preluare a încovoierii si forței tăietoare si marirea rezistentei si ducblitatea stâlpilor si grinzilor;

Se recomanda varianta minimala din punct de vedere economic si varianta maximala din punct de vedere tehnic.

Având in vedere ca aceasta construcție a fost prevăzută cu spațiu comercial la nivelul

parterului si se dorește infiintarea unei spălătorii sociale si a unei bai publice, menționez

ca nu se va modifica clasa de risc seismic după amenajare.

Lucrările se vor executa pe baza unui proiect întocmit de un proiectant de specialitate, cu respectarea condițiilor impuse de normele psi, și de către un executant cu experiență în domeniu.

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360

Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

Pe durata execuției lucrărilor, constructorul și beneficiarul vor respecta cu strictețe normele și instrucțiunile tehnice în vigoare, precum și toate normele privind tehnica securității și protecției muncii, inclusiv normele P.S.I.

iulie 2017

Expert tehnic,

dr. ing. SZALONTAY C. COLOMAN ANDREI

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360

Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

Foto 1 - beton degradat in stâlpi tronson 2 la nivelul parterului

Foto 2 - datorita lipsei unei ramificații la canalizare apa menajera se deversează direct

in subsol

/a o

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CU! 24835360

Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: techniediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

Foto 4 - curtea interioara a tronsonului 2 - nu este asigurata scurgerea apelor pluviale,

astfel se infiltrează la subsol

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360

Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

Foto 5 - fațada laterala dreapta a tronsonului 2

Foto 6 - la subsol- tencuili degradate aproape in totalitate , zidărie parțial degradata

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360

Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

Foto 7 - subsol inundat, exfolieri ale tencuielilor, improvizații la instalații

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360

Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: techinediaelecti'onic@yahoo.coni

PROIECT nr. 473-I/20I7 Faza Expertiza tehnica

Foto 9 - subsol inundat, exfolieri ale tencuielilor, zidărie degradata, improvizații la

instalații

PROIECT MR. 375/2018


AMENAJĂRI INTERIOARE Șl SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICĂ Șl SPĂLĂTORIE SOCIALĂ, BUCUREȘTI, SECTOR 5, BUCUREȘTI

CAPITOLUL C: Expertiză tehnică

Audit energetic Analiza cost beneficiu

--Ragina | 96

Dobrescu Laura Andreea Birou Individual de Arhitectura

Tel mobil: 0769.381.708 e-mail: office@arhitectura-urbanism.com.ro Web: www.arhitectura-urbanism.com.ro


SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360 TeI/Fax:0232.279002    0752/096565

Maii: techmediaelectronic@yahoo.coin

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

EXPERTIZĂ TEHNICĂ

La cerința fundamentala A.l - rezistenta si stabilitate la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice pentru construcții civile, industriale si agrozootehnice, cu structura de rezistenta din beton, beton armat si zidărie si la cerința fundamentala

im Vederea

înființării unei spălătorii sociale si a unei bai publice

situat în:

MUN. BUCUREȘTI, CALEA FERENTARI, NR. 72, BL. 19, SECTOR 5, LA SUBSOL SI PARTER = NR CADASTRAL 2250WC1-U21

Elaboratorul documentației: SC TECHMEDIA ELECTRONICS S.R.L.

Expert tehnic atestat: dr. ing. SZALONTAY C. COLOMAN ANDREI

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360 Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

I, Informații generale

La solicitarea beneficiarului, subsemnatul dr. ing. SZALONTAY C. COLOMAN ANDREI, expert tehnic MLPAT la cerința fundamentala: A.l - rezistenta si stabilitate la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice pentru construcții civile, industriale si agrozootehnice, cu structura de rezistenta din beton, beton armat si zidărie am analizat structura de rezistență a unui imobil situate in Mun. București, Calea Ferentari, nr. 72, bl. 19, sector 5, respectiv un imobil format din 2 tronsoane, prevăzute cu rosturi de tasare/dilatare avand regimul de inaltime S+P+3E - tronson 1 si S+P - tronson 2. Clădirea a fost construita in anul 1949. Suprafața utila care se amenajeaza este de 462,23mp si are nr cadastral 225044-C1-U21.

Se dorește amenajarea unei zone din tronsonul 1, local la nivelul subsolului si parterului si amenajarea tronsonului 2 in vederea înființării unei spălătorii sociale si a unei bai publice. Intre cele doua tronsoane exista rost de tasare de 3cm pe întreaga inaltime a construcției.

Tronson 1 - are subsol cu inatimea de 280cm iar parterul are inaltimea de 4.40m. La parter este prevăzut spațiu comercial iar la etajele superioare sunt locuințe colective. In spațiul comercial, la care se dorește a se realiza amenajari s-a identificat 4 deschideri (3 de 3.5m si unul de 5m in zona casei scării) si 2 travei (una de 3.5m si una de 4.75m).

Tronson 2 - are subsol cu inatimea de 280cm iar parterul are inaltimea de 4.40m. La parter este prevăzut spațiu comercial. In spațiul comercial, la care se dorește a se realiza amenajari s-a identificat 6 deschideri (2 de 2.5m, 3 de 2.25 si una de 3.00m) si 2 travei (1 de 7.75m si una variabila de 2.00-3.65m).

Avand in vedere ca lucrările de amenajare la tronson 2 se realizează la intreaga construcție, se analizeaza in continuare strarea evaluarea calitativa si seismica doar pentru acest tronson. Pentru tronson 1 se analizeaza doar posibilitatea amenajării fara a afecta structura de rezistenta.

Expertiza a fost solicitată de către beneficiar în vederea stării tehnice a clădirii (tronson 2 - la care este proprietar in totalitate), amenajării subsolului si parterului (tronson 1 si 2) si stabilirii soluțiilor de consolidare daca este cazul (pentru tronson 2).

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360

Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mai l: tech med iael ectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

ulterioare se aplică în continuare la evaluarea seismică a construcțiilor existente" publicat în monitorul oficial cu ordinul nr. 2465/2013 în 3.09.2013.

LEGISLAȚIA DIN ROMANIA CARE SE AFLA LA BAZA EXPERTIZARI1

CONSTRUCȚIILOR EXISTENTE

Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare;

-    ORDONANȚA nr. 16/24.08.2011 pentru modificarea si completarea OG nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, publicata in Monitorul Oficial al României Partea I nr. 608 din 29 august a.c.;

ORDINUL nr. 1426 din 06.08.2014pentru aprobarea reglementarii tehnice „Cod de practică privind executarea și urmărirea execuției lucrărilor de zidărie" indicativ NE 036 -2014;

-    ORDINUL nr. 105 din 28.01.2014 pentru completarea reglementării tehnice „Cod de proiectare seismică - Partea a IlI-a - Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente", indicativ P 100 - 3/2008, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 704/09.09.2009;

-    ORDIN MDRAP nr. 2465/08.08.2013 privind aprobarea reglementării tehnice „Cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri", indicativ P 100 -1/2013;

-    ORDIN MDRAP nr. 2464/08.08.2013 privind aprobarea reglementării tehnice „ Cod de proiectare pentru structuri din zidărie", indicativ CR 6 - 2013, denumită în continuare Cod CR 6 - 2013;

-    ORDIN MDRAP nr. 2414/01.08.2013 pentru completarea reglementării tehnice „Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor", indicativ CR 1-1-3/2012

-    ORDIN MDRAP nr. 2413/01.08.2013 pentru completarea reglementării tehnice „Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor", indicativ CR 1-1-4/ 2012;

-    ORDIN MDRAP nr. 2411/01.08.2013 pentru completarea reglementării tehnice „Cod de proiectare. Bazele proiectării construcțiilor", indicativ CR 0 - 2012

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360

Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

a încărcări date de zăpadă, conform CR 1-1-3-2012 „Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor"; valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă s(0,k) = 2.0 kN/m2;

a încărcări produse de acțiunea vântului, conform CR 1-1-4-2012; valoarea caracteristică a presiunii de referință este qref = 0,5 kPa (kN/mp), pentru viteza maximă anuală a vântului la lOm, mediată pe 1 minut, având un interval mediu de recurență de 50 ani;

a încărcări din acțiunea seismică, conform normativului P 100-1/2006; zona este caracterizată prin ag=0,24g, Tc=l,6s;

@ adancimea de inghet, conform normativului STAS 6054/77 este 0.8.. ,0.9m;

® clasa de importanță seismică III cu yl = 1,0, conform normativului P 100-1/2006; a categoria de importanță este C.

III. Stabilirea obiectivelor de performanță

Obiectivul de performanță este determinat de nivelul de performanță structurală și nestructurală al obiectivului evaluat pentru un anumit nivel de hazard.

Nivelurile de performanță ale construcțiilor descriu performanța așteptată a acestora prin amploarea degradărilor, a pierderilor economice și a întreruperii funcțiunii. Asocierea nivelului de performanță al unei construcții se face în funcție de clasa de importanță și de amplasament.

Performanța unui obiectiv se poate descrie calitativ în funcție de siguranța oferită în exploatare, de costul și dificultatea măsurilor de reabilitare, de durata de timp în care construcția este scoasă eventual din funcțiune pentru a efectua lucrările de reabilitare, de impactul economic asupra comunității.

în conformitate cu Normativul PI00-3/2008 pot fi luate în considerare trei niveluri de performanță ale construcțiilor, și anume:

A.    Nivelul de performanță de limitare a degradărilor, asociat stării limită de serviciu (SLS)

B.    Nivelul de performanță de siguranță a vieții, asociat stării limită ultime (ULS)

C.    Nivelul de performanță de prevenire a prăbușirii, asociat stării limită de pre-colaps (PP).

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360

Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

C. Nivelul de performanță de PREVENIRE A PRĂBUȘIRII

•    Cerințe structurale

/

în cadrul acestui nivel de performanță structura ajunge în pragul prăbușirii parțiale sau totale. Apar avarii substanțiale cărora le corespund degradarea semnificativă a rigidității și rezistenței la forțele seismice, deforma ții remanente importante și o degradare limitată a rezistenței la încărcări verticale, astfel încât structura poate susține încărcările verticale. Riscul de rănire este semnificativ.

Structura nu poate fi practic reparată și nu permite exploatarea ei pentru că eventualele replici seismice pot produce prăbușirea acesteia. Construcțiile care ating acest nivel de performanță își pierd complet valoarea economică și de utilizare.

•    Cerinței nestructurale

La acest nivel de performanță elementele nestructurale sunt complet degradate și reprezintă un pericol real pentru viața oamenilor.

Hazardul seismic este descris prin valoarea de vârf a accelerației orizontale a terenului pe amplasament pentru intervalul mediu de recurență asociat (sau alternativ pentru probabilitatea de depășire a valorii de vârf a accelerației orizontale a terenului în 50 ani).

Nivelul de bază al hazardului seismic este cel asociat nivelului de performanță de siguranță a vieții în codul PI00-1/2006; pentru nivelul de bază al hazardului seismic valoarea de vârf a accelerației orizontale a terenului este definită cu un interval mediu de

z

recurență de 100 de ani.

Exigentele corespunzătoare stării limită de serviciu/nivelului de performanță de limitare a degradărilor se considera satisfăcute daca sunt îndeplinite condițiile de limitare a deplasărilor din PI00-1/2006.

Se recomandă considerarea următoarelor obiective de performanță:

•    Obiectiv de performanță de bază - OPB

•    Obiectiv de performanță superior - OPS

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360 Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

•    Clădirea este prevăzută cu instalații sanitare, termice si electrice.

•    Nu s-a identificat nici un tip de consolidare a clădirii.

•    In decursul timpului au fost executate numai lucrări de întreținere și reparații curente.

2. Tronson 2 - Clădirea are regimul de înălțime S+P. Destinația clădirii este spațiu comercial la parter iar la subsol spatii pentru depozitare.

Structura de rezistentă fiind alcătuită astfel:

/

•    Structura pe cadre din beton armat cu stâlpi, grinzi, plansee din beton armat monolit Stâlpii identificați cu secțiunea de 30X30 cm

Conform măsurătorilor realizate in urma testelor nedistructive cu sclerometru ECTHA 1000 s-a identificat beton clasa minima C8/10 (B150)

Grinzile au secțiunea de 25X45cm

Planseul peste subsol si parter are 8cm grosime

•    fundații din beton armat.

•    pereții de compartimentare (interiori si exteriori) nu sunt structurali, aceștia fiind din cărămidă plina presata in grosime de 25-30cm;

•    Tamplaria exterioara este din metalica cu geam simplu.

•    Acoperișul este de tip șarpanta din lemn cu invelitoare din țigla metalica

•    Clădirea este prevăzută cu instalații sanitare, termice si electrice.

•    Nu s-a identificat nici un tip de consolidare a clădirii.

•    In decursul timpului au fost executate numai lucrări de întreținere și reparații curente.

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360

Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

Alcătuirea elementelor structurale și nestructurale, incluzând cantitatea și detalierea armăturii în elementele de beton armat, legăturile planșeelor cu structura de rezistență la forte laterale etc.

z

Materialele utilizate în structură și elemente nestructurale, respectiv proprietățile mecanice ale materialelor.

Nivelul de cunoaștere realizat determină metoda de calcul permisă și valorile factorilor de încredere (CF).

V.l Geometria

Nu s-au găsit planuri ale construcției care să descrie geometria structurii și să permit identificarea componentelor structurale și a dimensiunilor acestora ci s-au efectuat relevee pentru stabilirea dimensiunilor geometrice ale elementelor structurale și nestructurale.

V.2 Detaliile

Nu s-au găsit planuri cu detalii de execuție ci s-au efectuat relevee pentru stabilirea dimensiunilor geometrice ale elementelor structurale și nestructurale.

V.3 Materiale

Materialele utilizate sunt de calitate satisfăcătoare fiind considerate corespunzătoare pentru perioada în care s-a construit imobilul dar nu si pentru perioada aceasta. Beton folosit are rezistente salbe comparativ cu cele utilizate actual.

V.4 Definirea nivelurilor de inspecție și de încercare

Clasificarea nivelurilor de inspecție și de testare corespunde cerințelor actuale pentru structurile existente.

Având în vedere cele expuse mai sus și ținându-se cont de vechimea imobilului s-a identificat un nivel de cunoaștere KL1 (cunoaștere limitată).

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360

Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: teclimediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

■f Metodologia de nivel 3. Această metodologie utilizează metode de calcul neliniar și se aplică la construcții complexe sau de o importanță deosebită, dacă se dispune de datele necesare. Metodologia de nivel 3 este recomandabilă și la construcții de tip curent datorită gradului de încredere superior oferit de metoda de investigare sau în cazul în care clasificarea într-o grupă de risc pe baza coeficientului R3 nu este evidentă.

în cazul de față se utilizează metodologia de nivel 2.

Metodologia de nivel 2 implică:

i. evaluarea calitativă constând în verificarea listei de alcătuire structurală dată în anexele corespunzătoare structurilor din diferite materiale și

ii. evaluarea cantitativă bazată pe un calcul structural elastic și factori de comportare diferențiați pe tipuri de elemente.

Principiul metodei de calcul

Efectele cutremurului sunt aproximate printr-un set de forțe convenționale aplicate construcției. Mărimea forțelor laterale este stabilită astfel încât deplasările (deformațiile) obținute în urma unui calcul liniar al structurii la aceste forțe să aproximeze deformațiile impuse structurii de către forțele seismice.

La acțiunea cutremurului de proiectare construcția depășește pragul elastic, iar eforturile în elementele structurii rezultate ca urmare a aplicării forței laterale convenționale depășesc eforturile corespunzătoare rezistențelor efective.

Relația de verificare depinde de modul de cedare, ductil sau fragil, al elementului structural considerat la diferitele tipuri de solicitare (M,V,N).

în cazul cedării ductile, verificarea se face comparând efortul înregistrat sub acțiunea forțelor laterale și gravitaționale, împărțit la un factor de reducere a cărui valoare este specifică naturii ruperii elementului la tipul de efort considerat, cu efortul capabil. Acesta din urmă se determină cu rezistențele medii ale materialelor împărțite la factorii de încredere și factorii parțiali de siguranță.

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360

Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: technietliaelectroiiic@yahoo.com

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

Definirea caracterului cedării elementelor este definit în anexe pentru structuri din diferite materiale.

Eforturile secționale în elementele cu comportare inelastică se evaluează pe baza relației de principiu:

în care:

Ea - efortul total de calcul

E*. - efortul din acțiunea seismică considerând spectrul de răspuns elastic (neredus)

Eg - efortul din acțiunile neseismice, (cu valorile corespunzătoare combinației de încărcări care include acțiunea seismică)

q - factorul de comportare coresprmzător tipului de element analizat, respectiv naturii cedării la tipul de efort considerat. Valorile q sunt precizate în Normativul P100-1/2006 pentru construcțiile noi și în Normativul P100-3/2008 pentru construcțiile existente.

Valorile de calcul ale eforturilor pentru elemente cu cedare fragilă (nedisipativă) se obțin din condiții de echilibru pe mecanismul structural de plastifiere (mecanism de disipare de energie).

Schemele de calcul pentru structuri de tip cadru, structuri cu pereți, structuri cu contravântuiri etc., sunt date în P100-1/2006 și codurile complementare, cum este CR6 pentru pereții din zidărie.

Relația de verificare a rezistenței se prezintă sub forma:

< R ,

în care:

Rd - valoarea efortului capabil, calculată pe baza modelelor mecanice specifice tipului de structură (conform capitolelor 5...9 din PI00-1/2006 și codurilor specifice structurilor din diferite materiale).

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360

Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

c)    Verificarea condițiilor privind configurației construcției

Construcția (tronson 2) nu are o formă regulată în plan ci doar in elevație. Nu s-au identificat discontinuități majore în distribuția rigidităților laterale.

d)    Verificarea condițiilor privind interacțiunea structurii cu alte construcții sau

elemente

Nu exista interacțiuni ale imobilului cu alte construcții sau elemente ale unor construcții avand in vedere ca intre toate tronsoanele sunt prevăzute rosturi de tasare/dilatare.

e)    Verificarea condițiilor de alcătuire specifice categoriei de structuri

Verificarea se referă la regulile de alcătuire corectă a structurilor și a elementelor structurale considerate individual și a conexiunilor dintre acestea, astfel încât răspunsul seismic așteptat al construcției să fie unul favorabil. Condițiile au în vedere ierarhizarea adecvată a rezistenței structurale, în măsură să asigure dezvoltarea unor mecanisme de disipare a energiei seismice favorabile, cu înzestrarea zonelor critice cu suficientă deformabilitate în domeniul postelastic.

Aceste condiții care depind de tipul structurii și natura materialului structural sunt satisfăcute în cazul imobilului analizat. Betonul au rezistente slabe comparative cu cele utilizate in momentul actual.

f) Verificarea condițiilor privind infrastructura și terenul de fundare

Evaluarea seismică a construcțiilor are în vedere, ca una din principalele componente stabilirea măsurii în care sistemul fundațiilor își îndeplinește rolul structural.

Fundațiile sunt din beton și posedă rigiditatea necesară pentru a transmite la teren acțiunile structurii. Nu s-au semnalat tasări diferențiate ale terenului de fundare.

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360 Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

Tronson 2

Se observa degradări locale a stâlpilor, grinzilor si planseului la nivelul subsolului datorita apei menajere din rețeaua de canalizare.

Nu s-au observat degradări structurale.

Spațiul existent este intr-o stare avansata de degradare a elementelor nestructurale. S-au realizat degradări si datorita instalațiilor de canalizare care se deversau direct in subsol (datorita lipsei unei ramificații ale canalizării). Astfel subsolul este parțial inundat. Deasemenea zidaria de cărămidă de la nivelul subsolului s-a degradat datorita infiltrațiilor de apa de la canalizare.

Se observa degradări nestructurale astfel:

>    Fisuri in pereții neportanti

>    la nivelul soclului prin desfacerea locala a tencuielii datorita apelor pluviale;

>    zidărie degradata;

>    desfaceri locale a tencuielilor la nivelul pereților exteriori si interiori

>    trotuar deteriorat, fisurat, local in contrapanta, cu lipsa etanseinitate trotuar-cladire

>    tamplarie intr-o stare avansata de degradare;

>    pardoseala degradata

>    instalații sanitare, termice si electrice parțial deteriorate

>    Elementele structurale componente nu prezintă degradări semnificative datorate acțiunii seismelor repetate datorate celorlalte seisme repetate suportate în cei 65 de ani de exploatare (1973,1976,1977,1986,1990, 2004 a căror magintudine depășește 6 Mw)

IX.l. Evaluarea de nivel 2

Evaluarea siguranței seismice și încadrarea în clasele de risc seismic se face pe baza a 3 categorii de condiții care fac obiectul investigațiilor și analizelor efectuate în cadrul evaluării.

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360

Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

TRONSON 2

Lista de condiții pentru structuri de beton armat in cazul aplicării metodologiei de nivel 2

CRITERIU

CRITERIUL

ESTE

ÎNDEPLINI

T

CRITERIUL NU ESTE

ÎNDEPLINIT

neindepli

nire

moderata

neindepli

nire

majora

1. Condiții privind configurația structurii

Punctaj maxim 50 pct.

50 pct.

30-50 pct.

0-29 pct.

• Traseul încărcărilor este continuu

-

40

-

* Sistemul este redundant. (Sistemul are suficiente legături pentru a avea stabilitate laterală și suficiente zone plastice potențiale).

40

• Nu există niveluri slabe din punct de

vedere al rezistentei /

-

40

-

• Nu exista niveluri flexibile la cotele superioare

40

• Nu există modificări importante ale dimensiunilor în plan ale sistemului structural de la nivel la nivel

40

• Nu există discontinuități pe verticală (toate elementele verticale sunt continue până la fundație)

40

• Nu există diferențe între masele de nivel mai mari de 50%

-

40

-

• Efectele din torsiune de asamblu sunt

moderate

40

-

• Infrastructura (fundațiile) este în măsură să transmită la teren forțele verticale și orizontale

40

Punctaj total realizat

-

40

-

40 puncte

2. Condiții privind interacțiunile structurii

Punctaj maxim 10 pct.

10 pct.

5-9 pct.

0-4 pct.

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

.1 07/842/2008 CUI 24835360

Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yalioo.com

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

•    Distantele între etrieri în zonele critice ale

z

stâlpilor nu depășesc 10 diametre, iar în restul stâlpului % din latură

20

*    Distanțele între etrieri în zonele plastice

ale grinzilor nu depășesc 12 diametre și V2 din lățimea grinzii

20

•    Armarea transversală a nodurilor este cel

puțin cea necesară în zonele critice ale stâlpilor

20

-

9    Rezistența grinzilor la momente pozitive

pe reazeme este cel puțin 30% din rezistența la momente negative în aceeași secțiune

20

• La partea superioară a grinzilor sunt prevăzute cel puțin 2 bare continue (neîntrerupte în deschidere)

20

Punctaj total realizat

-

20

-

20 puncte

4. Condiții referitoare la plansee

Puncta

maxim: lOpuncte

10 pct.

5-9 pct.

0-4 pct.

• Placa planșeelor cu o grosime > 100 mm este realizată din beton armat monolit sau din predale prefabricate cu o

suprabetonare adecvată

10

• Armăturile centurilor și armăturile distribuite în placă asigură rezistența necesară la încovoiere și forța tăietoare pentru forțele seismice aplicate în planul planșeului

8

• Forțele seismice din planul planșeului pot

fi transmise la elementele structurii

verticale (pereți, cadre) prin eforturi de

lunecare și compresiune în beton, și/sau

prin conectori și colectori din armături cu

secțiune suficientă /

8

• Golurile în planșeu sunt bordate cu armături suficiente, ancorate adecvat.

10

-

Punctaj total realizat

9 puncte

Punctaj total pentru ansamblul condițiilor    Rl=77 puncte

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360

Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

planșeelor

• Cedări ale fundațiilor sau terenului de fundare.

-

40

-

Punctaj total realizat

40 puncte

(ii) Degradări produse de încărcările verticale

Punctaj maxim:    20 puncte

20

11-19

0-10

•Fisuri și degradări în grinzi și plăcile planșeelor.

-

18

-

• Fisuri și degradări în stâlpi și pereți.

-

18

-

Punctaj total realizat

18 puncte

(iii) Degradări produse de încărcarea cu

deformatii

/

Punctaj maxim:    10 puncte

10

6-9

1-5

Tasarea reazemelor, contracții, acțiunea temperaturii, curgerea lentă a betonului

-

8

-

Punctaj total realizat

8 puncte

(iv) Degradări produse de o execuție defectuoasă

Punctaj maxim:    10 puncte

10

6-9

1-5

Beton segregat, rosturi de lucru incorecte etc.

-

9

-

Punctaj total realizat

9 puncte

(v) Degradări produse de factori de mediu: îngheț-dezgheț, agenți corozivi chimici sau biologici etc., asupra:

betonului

armăturii de oțel (inclusiv asupra proprietăților de aderență ale acesteia)

Punctaj maxim:    10 puncte

10

6-9

1-5

7

Punctaj total realizat

7 puncte

Punctaj total pentru ansamblul condițiilor

R2 =    82 puncte

Conform normativ PI00-3/2008, in urma punctajului stabilit pentru parametrul R2, construcția se incadreaza in clasa de risc seismic Rs = III (valori cuprinse intre 71-90 puncte).

IX.4. Calculul structural seismic și verificări globale de siguranță

Evaluarea prin calcul este un procedeu cantitativ prin care se verifică dacă construcțiile existente, degradate sau nu, satisfac cerințele stărilor limită considerate la acțiunea seismică de calcul asociată. Metodologiile de evaluare utilizează metodele generale de calcul indicate în P100-1 / 2006.

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360

TeI/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

IX.5. Stabilirea indicatorilor Rl, R2 și R3

Evaluarea siguranței seismice și încadrarea în clasele de risc seismic se face pe baza a 3 categorii de condiții care fac obiectul investigațiilor și analizelor efectuate în cadrul evaluării.

Pentru orientarea în decizia finală privitoare la siguranța structurii (inclusiv la încadrarea în clasa de risc a construcției) și la măsurile de intervenție necesare, măsura în care cele 3 categorii de condiții sunt îndeplinite este cuantificată prin intermediul a 3 indicatori.

Aceștia sunt:

□    gradul de îndeplinire a condițiilor de conformare structurale, de alcătuire a elementelor structurale și a regulilor constructive pentru structuri care preiau efectul acțiunii seismice. Acesta se notează cu Ri și se denumește prescurtat gradul de îndeplinire al condițiilor de alcătuire seismică;

□    gradul de afectare structurală, notat cu R2, care exprimă proporția degradărilor structurale produse de acțiunea seismică și de alte cauze;

□    gradul de asigurare structurală seismică, notat cu R3 reprezintă raportul între capacitatea și cerința structurală seismică, exprimată în termeni de rezistență în cazul folosirii metodologiilor de nivel 1 și 2 sau în termeni de deplasare în cazul utilizării metodologiei de nivel 3. Acest indicator se determină pentru stările limită ultime.

Indicatorul Ri ia valori pe baza punctajului atribuit fiecărei categorii de condiții de alcătuire, dat în lista specifică tipului de structură analizat. Sunt stabilite 4 domenii ale scorului realizat de construcția analizată, asociate cu cele 4 clase de risc seismic, în limita unui punctaj maxim Ri,max = 100, corespunzător unei construcții care îndeplinește integral toate categoriile de condiții de alcătuire. Cele 4 intervale distincte ale valorilor Ri sunt date mai jos.

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360 Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: tecliniediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

NOTĂ: Valorile celor 3 indicatori, măsuri ale performantei seismice așteptate a construcției, trebuie considerate numai scoruri orientative în decizia de încadrare a construcției într-o anumită clasă de risc seismic.

z

X. Sinteza evaluării

X.l. încadrarea construcției în clasa de risc seismic

Pe baza rezultatelor evaluării calitative și a evaluării prin calcul se stabilește vulnerabilitatea construcției în ansamblu și a părților acesteia, în raport cu cutremurul de proiectare - riscul seismic, ca indicator al efectelor probabile ale cutremurelor caracteristice amplasamentului asupra construcției analizate.

Practic, stabilirea riscului seismic pentru o anumită construcție se face prin încadrarea acesteia într-una din următoarele 4 clase de risc:

Clasa Rs I, din care fac parte construcțiile cu risc ridicat de prăbușire la cutremurul de proiectare corespunzător stării limită ultime.

Clasa Rs II, în care se încadrează construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare poate suferi degradări structurale majore, dar la care pierderea stabilității este puțin probabilă.

Clasa Rs III, care cuprinde construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

Clasa Rs IV, corespunzătoare construcțiilor la care răspunsul seismic așteptat este similar celui obținut la construcțiile proiectate pe baza prescripțiilor în vigoare.

V Tronson 2 Luând in considerare valoarea celor trei indicatori Ri care este asociat unei clase de risc seismic III, R2 care este asociat unei clase de risc seismic III si valorea R3 care este asociata unei clase de risc seismic III, cat si starea generala a clădirii stabilesc clasa de risc seismic a clădirii RsIII in situația actuala.

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360 Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: teclimediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

exteriori si interiori;

>    trotuar deteriorat, fisurat, local in contrapanta, cu lipsa etanseinitate trotuar-cladire

>    tamplarie deterioarata

>    pardoseala intr-o stare avansata de degradare

>    instalații sanitare, termice si electrice degradate

Indicatori orientativi de evaluare

R1

77

R2

81

R3

0.77 (77%)

Clasa de risc seismic

Clasa de risc seismic

Rs III

Concluzii:

Analizând toate aspectele constatate prin vizualizarea elementelor structurale și nestructurale se constată faptul că aceasta clădire satisface cerințele minimale de rezistență la seism.

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360

Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yalioo.com

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

•    Refacerea pantelor si instalației pluviala din curtea interioara a tronsonului 2 (S+P)

•    Prevederea unui cordon de bitum intre trotuar si clădire;

•    Se va realiza o hidroizolatie corespunzătoare pe perimetrul fundației la curtea interioara a tronsonului 2 (S+P);

•    Se recomanda refacerea tuturor instalațiilor in conformitate cu normele in vigoare .

•    Se recomanda înlocuirea tâmplăriei fațadelor (din lemn si metal) cu tâmplarii termoeficiente.

•    Se recomanda realizarea unui temosistem corespunzător conform legislației in vigoare la tronsonul 2 (S+P)

9 Se recomanda refacerea finisajelor interioare (tamplarie, finisaje pereți, tavane si pardoseli) conform normelor specifice aplicabile in vigoare.

Varianta maximala:

•    Soluțiile din varianta minima

•    Refacerea tuturor tencuielilor

9 Consolidarea stâlpilor si grinzilor cu lamele din fibra de carbon pentru a creste capacitatea de preluare a încovoierii si forței tăietoare si marirea rezistentei si ductilitatea stâlpilor si grinzilor;

Se recomanda varianta minimala din punct de vedere economic si varianta maximala din punct de vedere tehnic.

Având in vedere ca aceasta construcție a fost prevăzută cu spațiu comercial la nivelul

parterului si se dorește infiintarea unei spălătorii sociale si a unei bai publice, menționez

ca nu se va modifica clasa de risc seismic după amenajare.

Lucrările se vor executa pe baza unui proiect întocmit de un proiectant de specialitate, cu respectarea condițiilor impuse de normele psi, și de către un executant cu experiență în domeniu.

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360

Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 473-I/2017 Faza Expertiza tehnica

Foto 1 - beton degradat in stâlpi tronson 2 ia nivelul parterului

Foto 2 - datorita lipsei unei ramificații la canalizare apa menajera se deversează direct

in subsol

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360 Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

Foto 5 - fațada laterala dreapta a tronsonului 2

Foto 6 - la subsol- tencuili degradate aproape in totalitate , zidărie parțial degradata

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360

Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: techmediaelectronic@y ahoo.com

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

Foto 9 - subsol inundat, exfolieri ale tencuielilor, zidărie degradata, improvizații la instalații


EVALUĂRI

ui leiywuL-tî


RAPORT DE AUDIT ENERGETIC


Ing. Ion POPA

Auditor energetic pentru clădiri grad I ci

Atestat MDRAP - seria DA 01965


Spațiu pentru servicii - Unitate de Cladre Municipiul București, Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, SUBSOL si PARTER


Ploiești, int. Castor, nr.6, bl. G4, ap.39

Tel. 0722.378.331

e-mail:


POPA P. ION

Auditor Energetic pentru Clădiri

DA 01965

EVALUĂRI

utiuiyouco

AUDIT ENERGETIC

EXPERTIZA TERMO-ENERGETICA

CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA

DENUMIREA INVESTIȚIEI

Amenajări interioare si schimbarea destinației pentru baie publica si spălătorie sociala Adresa: Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, Municipiul București

Cuprins

I.    OBIECTUL SI SCOPUL LUCRĂRII..................................................................................3

II.    EXPERTIZA TERMO-ENERGETICA..............................................................................6

2.1    Prezentarea generala a clădirii...................................................................................6

2.1.1.Amplasarea clădirii in zona si mediul construit........................................................6

2.2.Informații despre arhitectura si structura de rezistenta a clădirii..........................7

2.3 Instalațiile clădirii...........................................................................................................8

2.3.1    Instalația de incalzire si climatizare..........................................................................8

2.3.2    Instalația de apa calda menajera..............................................................................8

2.3.3    Instalația de iluminat................................................................................................8

2.3.4. Instalația de ventilare...............................................................................................9

2.4.    Caracteristicile geometrice ale clădirii.......................................................................9

2.4.2 Informații privind compartimentarea spatiilor -destinația spatiilor utile..............10

2.4.3.Anvelopa clădirii expertizate..................................................................................10

2.5.    Investigarea clădirii....................................................................................................11

2.5.1    Informații din care sunt preluate datele de intrare pentru calcul PEC...................11

2.5.2    Ipoteze de calcul..............................................:.......................................................12

III.    EVALUAREA PERFORMANTELOR ENERGETICE ALE CLĂDIRII....................13

3.1    .Rezistele termice ale elementelor de construcție ale anvelopei clădirii.............13

3.2.    Modul in care sunt indeplinite cerințele de performanta termica si energetica

in ceea ce privește rezistentele termice.........................................................................14

3.3.    Modul in care sunt indeplinite cerințele de performanta termica si energetica

in ceea ce coeficientul global de izolare termica G1....................................................15

Calculul coeficientului global de izolare termica G1..................................................15

CALCULUL COEFICIENTULUI GLOBAL G1 DE REFERINȚĂ..................................................16

3.4.    Consumul anual de enrgie pentru incalzire, climatizare, preparare apa calda,

iluminat................................................................................................................................17

3.5.    Sinteza consumurilor specifice anuale de energie ale clădirii............................20

3.6.    Calculul emisiilor de CO2.........................................................................................20

3.7 Concluziile expertizei termo-energetice pentru clădirea reala..........................20

IV RAPORT DE AUDIT ENERGETIC...............................................................................22

4.1    Date de identificare a clădirii:....................................................................................22

4.2    Date de identificare a auditorului energetic:...........................................................22

4.3    Prevederile legale privind auditul energetic al clădirii...........................................22

4.4. Obiective generale privind influența intervențiilor asupra consumului

energetic al clădirii.............................................................................................................23

4.5 Masuri propuse pentru reabilitarea termica a clădirii , creșterea performantei energetice, modernizarea energetica.............................................................................25

4.5.1    -Soluții recomandate pentru anvelopa clădirii........................................................25

4.6.    Descrierea pachetelor de soluții - recomandări....................................................27

4.6.1    Intervențiile asupra anvelopei clădirii....................................................................27

POPA P. ION

Auditor Energetic pentru Clădiri

DA 01965

EVALUĂRI

blitilyuilbv

AUDIT ENERGETIC

EXPERTIZA TERMO-ENERGETICA

CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA

DENUMIREA INVESTIȚIEI

Amenajări interioare si schimbarea destinației pentru baie publica si spălătorie sociala Adresa: Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, Municipiul București

4.6.2 Intervenții asupra instalațiilor clădirii.....................................................................30

4.6.3. Beneficiile aplicării soluțiilor de reabilitare/modernizare:.....................................31

4.7    Constituirea pachetelor de soluții de reabulitare, propuse spre analiza............31

4.8    Determinarea performantelor energetice ale clădirii ca urmare a aplicării

pachetelor de soluții de reabilitare si modernizare energetica :................................32

4.8.1.    Pachetul ICI............................................................................................................32

4.8.2.    Pachetul 2 CI Res....................................................................................................37

4.9    Verificarea indeplinirii cerințelor de performanta termica si energetica in ceea ce coeficientul global de izolare termica G1 pentru clădirea reabilitata cu Pachetul

de soluții pentru construcții...............................................................................................38

4.9. Analiza economica a soluțiilor propuse.................................................................41

4.9.1    Generalități - Metoda utilizata...............................................................................41

4.9.2    Ipoteze de calcul.....................................................................................................42

4.9.3    Evaluarea costurilor cu investiția............................................................................43

4.9.4    Evaluarea economiei de energie prin aplicarea fiecărei soluții/ pachet de soluții. 44

4.9.5    Indicatori de eficienta economica preconizați a se obține in urma aplicării soluțiilor

de reabilitare si modernizare termoenergetica in condițiile ipotezei de calcul..............45

4.9.6.    Recomandări privind executarea lucrărilor de reabilitare si modernizare

termoenergetice...............................................................................................................46

4.9.7.    Concluzii..................................................................................................................46

V.    BIBLIOGRAFIE.................................................................................................................47

VI.    ANEXE..............................................................................................................................49

/■^o

POPA P. ION

Auditor Energetic pentru Clădiri

DA 01965

EVALUĂRI

unc-iyeticc

AUDIT ENERGETIC

EXPERTIZA TERMO-ENERGETICA

CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA

DENUMIREA INVESTIȚIEI

Amenajări interioare si schimbarea destinației pentru baie publica si spălătorie sociala Adresa: Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, Municipiul București

I. OBIECTUL SI SCOPUL LUCRĂRII

Lucrarea prezentata este intocmita in scopul identificării soluțiilor de reabilitare termica si modernizare energetica pentru obiectivul Amenajare Baie publica si spălătorie sociala - unitate de clădire - Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, SUBSOL si PARTER, Municipiul București - in vederea lucrărilor de recompartimentare si schimbare destinație, conform Certificatului de Urbanism nr.485-F din 25.05.2017, emis de Primăria Sectorului 5 București.

Raportul de audit energetic A033 / 25.06.2018; a fost intocmit de Popa P. Ion -Auditor Energetic pentru Clădiri, CUI: 33962745, la solicitarea Biroului Individual de Arhitectura - Dobrescu Laura Andreea, in calitate de beneficiar.

Datele de identificare ale auditorului energetic pentru clădiri: ing. Popa Ion - Auditor energetic pentru clădiri - gradul I construcții -instalații - atestat cu certificat seria DA 01965 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice - Direcția Tehnica in Construcții.

Prezenta documentație tehnica cuprinde:

•    Expertiza termo-energetica a clădirii pentru situația existenta - iun 2018.

•    Certificatul de performanta energetica al clădirii -Nr.1399/25.06.2018 - eliberat in vederea reabilitării termice si modernizării energetice.

•    Raportul de audit energetic al clădirii nr. A033/25.06.2018

Raportul de expertiza termo-energetica , certificatul de performanta energetica a clădirii, raportul de audit au fost elaborate pentru situația existenta- (starea clădirii) la data prelevării datelor: iun. 2018.

Obiectul lucrării il constituie :

Unitate de clădire - spațiu pentru servicii, Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, SUBSOL si PARTER, Municipiul București

Scopul lucrării este:

Auditul energetic in vederea identificării soluțiilor de reabilitare termica si modernizare energetica - urmărește cu prioritate:

•    îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie,

planșeu superior), șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii;

www.evaluari-energetice.ro

POPA P. ION

Auditor Energetic pentru Clădiri

DA 01965

EVALUĂRI

biiuiguuuu

AUDIT ENERGETIC

EXPERTIZA TERMO-ENERGETICA

CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA

DENUMIREA INVESTIȚIEI

Amenajări interioare si schimbarea destinației pentru baie publica si spălătorie sociala Adresa: Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, Municipiul București

•    reabilitarea și modernizarea instalațiilor de incalzire si preparare a apei calde menajere și a

sistemelor de iluminat.

•    utilizarea surselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului de energie termică

pentru încălzire și prepararea apei calde de consum si iluminat artificial.

•    implementarea sistemelor de management energetic având ca scop imbunătățirea eficienței

energetice și monitorizarea consumurilor de energie (ex. achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru producerea și gestionarea energiei electrice);

•    înlocuirea corpurilor de iluminat cu incandescenta cu corpuri de iluminat cu eficiență

energetică ridicată și durată mare de viață;

Baza legala pentru aceasta este stabilita de Legea nr. 177/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, Legea 372/2005 privind performanta energetica a clădirilor modificata cu Legea 159/2013, OG 13/2016 si OG nr. 22/2008, ordonanța privind eficienta energetica si promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie.

Performanta energetica a clădirii (PEC) - este stabilita considerând energia estimata in condiții de utilizare normala a clădirii, incluzând in cazul de fata, energia pentru incalzire, prepararea apei calde menajere si iluminatul. La calculul performantei energetice a clădirii, exprimata prin indicatori numerici, se iau in considerare : izolația termica a clădirii, caracteristicile tehnice ale clădirii si instalațiilor de incalzire, apa calda menajera, iluminat, amplasarea clădirii - factori climatici, vecinătăți, climatul interior. Metodologia de evaluare a performantei energetice este MC001-1-2-3/2006 si 4/2009 - OM 157/2007 si OM1071/2009, MC001/6 parametrii clima recenta . Acestea au ca obiectiv stabilirea unei metode coerente de evaluare și certificare a performanței energetice atât pentru clădirile noi cât și pentru cele existente, având diverse funcțiuni, (PEC), transpunând în România prevederile Directivei 2002/91/CE a Parlamentului European și a Consiliului European prin Legea nr. 372/2005.

Certificatul de performanta energetica a unei clădiri - urmărește declararea si afișarea performantei energetice a clădirii, prezentata intr-o forma sintetica unitara, cu detalierea principalelor caracteristici ale construcției si instalațiilor aferente acesteia, rezultate din analiza termica si energetica.

Auditul energetic al unei clădiri urmărește identificarea principalelor caracteristici termice și energetice ale construcției și ale instalațiilor aferente acesteia și stabilirea, din punct de vedere tehnic și economic a soluțiilor de reabilitare și/sau modernizare termică și energetică a construcției și a instalațiilor aferente acesteia, pe baza rezultatelor obținute din activitatea de analiză termică și energetică a clădirii.

ML

POPA P. ION

Auditor Energetic pentru Clădiri

DA 01965

EVALUĂRI

ui itiiyuucu

AUDIT ENERGETIC

EXPERTIZA TERMO-ENERGETICA

CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA

DENUMIREA INVESTIȚIEI

Amenajări interioare si schimbarea destinației pentru baie publica si spălătorie sociala Adresa: Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, Municipiul București

Auditul energetic se efectuează pentru clădirile existente în care se desfășoară activități care necesită asigurarea unui anumit grad de confort și regim termic, în condiții de consum redus de energie.

Conform prevederilor ordonanței 13/2016-certificat de performanță energetică a clădirii - document elaborat conform metodologiei de calcul al performanței energetice a clădirilor, prin care este indicată performanța energetică a unei clădiri sau a unei unități de clădire și care cuprinde date cu privire la consumurile de energie primară și finală, inclusiv din surse regenerabile de energie, precum și cantitatea de emisii în echivalent CO2. Pentru clădirile existente, certificatul cuprinde și măsuri recomandate pentru reducerea consumurilor energetice, precum și pentru creșterea ponderii utilizării surselor regenerabile de energie în total consum;

Prezentul audit energetic evalueaza măsuri referitoare la utilizarea energiei din surse regenerabile pentru clădirirea existenta care face obiectul unor renovări majore.

Jh3

POPA P. ION

Auditor Energetic pentru Clădiri

DA 01965

EVALUĂRI

«HtJiyouce

AUDIT ENERGETIC

EXPERTIZA TERMO-ENERGETICA

CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA

DENUMIREA INVESTIȚIEI

Amenajări interioare si schimbarea destinației pentru baie publica si spălătorie sociala Adresa: Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, Municipiul București

II. EXPERTIZA TERMO-ENERGETICA

Informații generale despre clădire

2.1 Prezentarea generala a clădirii

2.1.1.Amplasarea clădirii in zona si mediul construit.

Elementele caracteristice privind amplasarea clădirii in zona si mediu construit sunt următoarele :

•    Zona climatica II - reprezentata prin temperatura exterioara de calcul Te=-15°C

•    Poziția fata de vânturile dominante : amplasament- mediu adapostita, umbrita

•    Zona eoliana III , caracterizata de viteza de calcul a vântului 4.5m/s

•    Amplasament clădire:

POPA P. ION

Auditor Energetic pentru Clădiri

DA 01965

EVALUĂRI

tsi itjl geiicu

AUDIT ENERGETIC

EXPERTIZA TERMO-ENERGETICA

CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA

DENUMIREA INVESTIȚIEI

Amenajari interioare si schimbarea destinației pentru baie publica si spălătorie sociala Adresa: Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, Municipiul București

2.2.Informații despre arhitectura si structura de rezistenta a clădirii.

Clădirea individuala care are destinația bloc de locuințe cu spatii comerciale si servicii la parter, este o construcție realizata in anul 1949. Regimul de inaltime este S+P+3E. Parterul prezintă extindere fata de gabaritul clădirii si este acoperit cu o șarpanta ce formează un spațiu de pod, in zona extinsa.

Sistemul structural este din stâlpi din beton armat si plansee turnate monolit, închiderile exterioare si compartimentările interioare sunt zidărie de cărămidă.

Unitatea de clădire analizata, este formata din doua tronsoane, separate de un rost de tasare de 3 cm:

Tronson 1 - are subsol cu inatimea de 2.80m iar parterul are inaltimea de 4.40m. La

parter este prevăzut spațiu comercial iar la etajele superioare sunt locuințe colective. In spațiul comercial, la care se dorește a se realiza amenajari s-a identificat 4 deschideri (3 de 3.50m si unul de 5m in zona casei scării) si 2 travei (una de 3.5m si una de 4.75m).

Tronson 2 - are subsol cu inatimea de 2.80m, iar parterul are inaltimea de 4.40m. La parter este prevăzut spațiu comercial. In spațiul comercial, la care se dorește a se realiza amenajari s-a identificat 6 deschideri (2 de 2.5m, 3 de 2.25 si una de 3.00m) si 2 travei (1 de

7.75m si una variabila de 2.00-3.65m).

are suprafețele:

•    Suprafața utila incalzita Su=258.77 mp;

•    Suprafața construita subsol Sc = 272.08 mp;

•    Suprafața construita parter Sc = 334.42 mp;

•    Suprafața desfasurata Sc = 606.50 mp;

•    Volum util incalzit V = 970 mc;

Accesul in clădire se face prin usa de pe fațada NE. Prezintă vitraje pe laturile NE,SV, NV.

POPA P. ION

Auditor Energetic pentru Clădiri

DA 01965

EVĂLUARI

enuj yuuce

AUDIT ENERGETIC

EXPERTIZA TERMO-ENERGETICA

CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA

DENUMIREA INVESTIȚIEI

Amenajări interioare si schimbarea destinației pentru baie publica si spălătorie sociala Adresa: Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, Municipiul București

Imobilul nu se inscrie in categoria clădiri și monumente protejate care, fie fac parte din zone construite protejate conform legii, fie au valoare arhitecturală sau istorică deosebită, cărora dacă li se aplică cerințele li s-ar modifica în mod inacceptabil caracterul ori aspectul exterior.

Vizual se constata următoarele aspecte: clădirea are un grad de intretinere satisfăcător, nu preinta degradări impertante vizibile. Sunt necesre lucrări importante de igenizare, refacere tencuilei.

Tamplaria exterioara este din profile PVC si geam termoizolant dublu, pe fațada NE, restul tamplariilor fiind de tip simplu cu rama metalica (in curs de inlocuire).

2.3 Instalațiile clădirii.

2.3.1 Instalația de încălzire si climatizare.

Asigurarea confortului interior prin incalzire, nu este realizata, instalațiile prezente fiind nefunctionale. Agentul termic pentru incalzire este furnizat din rețeaua municipala RADET. Radiatoarele prezente la interor sunt dezafectate.

Nu exista instalații de climatizare/racire a spațiului analizat.

Necesarul de incalzire conform STAS 1907/1 sil907/2 este de 45 KW.

2.3.2 Instalația de apa calda menajera

Apa calda provine din punctul termic la care este racordat blocul. Consumatorii de apa calda sunt doua lavoare prezente la grupurile sanitare. Prezintă baterii de amestec degradate, cu pierderi. Specificul clădirii nu prevede un consum de apa calda semnificativ.

2.3.3 Instalația de iluminat

Puterea instalata pentru iluminat este de 2.5 kW.

Sunt montate corpuri de iluminat pe tavan, intreaga instalație de iluminat fiind cu lămpi care folosesc tuburi florescente si cu incandescenta, funcționarea lor fiind evaluata la 16ore/zi, 6 zile/saptamana.

/U

POPA P. ION

Auditor Energetic pentru Clădiri

DA 01965

EVALUĂRI

uiieiyeuce

AUDIT ENERGETIC

EXPERTIZA TERMO-ENERGETICA

CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA

DENUMIREA INVESTIȚIEI

Amenajări interioare si schimbarea destinației pentru baie publica si spălătorie sociala Adresa: Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, Municipiul București

2.3.4. Instalația de ventilare.

Nu sunt prezente instalații de ventilare organizata, aceasta efectuandu-se prin deschiderea ferstrelorsi prin neetanseitati.

2.4.Caracteristicile geometrice ale clădirii.

Unitatea de clădire are forma in plan de forma literei L. Este adiacenta casei scării ce deservește etajele supeiore ale blocului de locuințe

Lungimi, lățimi, inaltimi [m]

Lungimea [m]

26.00

Latimea [m]

18.3 la NE

15.95 la SV

Regim de inaltime [m]

Sp+P

Inaltimea libera a nivelului [m]

2.2 la subsol

4.4 la parter

Perimetrul (m) la cote interioare in contact cu solul si subsolul

93.6

Arie construita la sol [m2]

334.42

Arie construita desfasurata [m2]

606.50

Arie utila spatii incalzite [m2]

258.77

Aria anvelopei [m2]

838.09

Volum util incalzit (conf NP048) [m3]

970.00

In tabelul de mai sus au fost utilizate următoarele convenții :

Aria construita Ac- se calculează conform STAS 4908-95 -Arii si volume

convenționale

Ac - aria secțiunii orizontale, la cota jJ),00 a parterului, mărime masurata pe conturul exterior al pereților.

Ac parter= L x I , (m2);

www.evaluari-energetice.ro

POPA P. ION

Auditor Energetic pentru Clădiri

DA 01965

EVALUĂRI

tîi lUf gUKGU

AUDIT ENERGETIC

EXPERTIZA TERMO-ENERGETICA

CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA

DENUMIREA INVESTIȚIEI

Amenajări interioare si schimbarea destinației pentru baie publica si spălătorie sociala Adresa: Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, Municipiul București

Aria desfasurata Ad- se calculează conform STAS 4908-95 -Arii si volume convenționale

Ad - suma ariilor construite a tuturor nivelelor - cu demisol

Aria utila a spatiilor incalzite/ Aria locuibila- se calculează conform STAS 4908-95 -Arii si volume convenționale

Aria utila a spatiilor incalzite- Au

Au- aria utila a spatiilor incalzite este suma tuturor ariilor utile ale incaperilor

Vutil incalzit= Autila* inaltimea libera a nivelului conform NP 048, fara plansee

Volumul incalzit conform C107/1 , cu plansee.

2.4.2 Informații privind compartimentarea spatiilor -destinația spatiilor utile

1

Grup sanitar

6.604

mp

2

Lavoare

5.48

mp

3

Grup sanitar

6.222

mp

4

Open space 3

83.586

mp

5

Hol scara

34.359

mp

6

Open space 1

109.694

mp

7

Subsol

2.4.3.Anvelopa clădirii expertizate.

Ipoteze de calcul: Suprafețele elementelor anvelopei au fost calculate conform convențiilor din C107/1 si C107/3

A - aria anvelopei este suma tuturor ariilor elementelor de construcție perimetrale ale clădirii prin care au loc pierderi de căldură.

Aj -ariile care alcătuiesc anvelopa unei clădiri sunt: Ariile pereților - calculate pentru următoarele dimensiuni: orizontala -dimensiunile interioare ale pereților exteriori .; verticala - intre fata superioara a pardoselii de la primul nivel incalzit, pana la tavanul ultimului nivel incalzit.

Ariile tamplariei exterioare - se iau in calcul dimensiunile nominale ale golurilor pereților.

Ariile orizontale , plansee pod, - se calculează pe baza dimensiunilor conturului interior al pereților care alcătuiesc anvelopa.

POPA P. ION

Auditor Energetic pentru Clădiri

DA 01965

EVĂLUARI

eiiuiguuGt;

AUDIT ENERGETIC

EXPERTIZA TERMO-ENERGETICA

CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA

DENUMIREA INVESTIȚIEI

Amenajări interioare si schimbarea destinației pentru baie publica si spălătorie sociala Adresa: Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, Municipiul București

Anvelopa clădirii a fost inchisa la planseu peste subsol, supraterana, h soclu 0.5m, pereții exteriori pe orientări cardinale, tamplarie exterioara si planseu peste parter la exterior - terasa; perete exterior către spațiu neincalzit (casa scării). S-au considerat adiabate elementele către spatiile adiacente incalzite (planseu peste parter spre etajl si perete către alte spatii comerciale).

Au fost identificate următoarele elemente de anvelopa la clădirea expertizata :

Elemente spre exterior:

Elementul de construcție

Simbol

S[m2]

Perete exterior zidărie

PE-NE

31.18

Perete exterior zidărie

PE-SE

106.38

Perete exterior zidărie

PE-SV

52.51

Perete exterior zidărie

PE-NV

53.25

Vitraj dublu PVC

FE-NE

27.62

Vitraj simplu metal

FE-SV

9.06

Vitraj simplu metal

FE-NV

14.53

TOTAL

-

294.53

Elemente spre spații secundare:

Elementul de construcție

Simbol

S[m2]

Planseu peste subsol

PL-SBS

219.08

Planseu spre pod

PL-POD

181.08

Pereți spre sp neincalzite - casa scării

PE-CS

60.69

TOTAL

-

460.85

Elemente spre sol:

Elementul de construcție

Simbol

S[m2]

Planseu pe sol

PL-SOL

82.71

TOTAL

-

82.71

2.5. Investigarea clădirii

2.5.1 Informații din care sunt preluate datele de intrare pentru calcul PEC

Evaluarea clădirii cu instalațiile aferente a fost făcută prin analiza vizuala in situ.

POPA P. ION

Auditor Energetic pentru Clădiri

DA 01965

EVALUĂRI

eiieiyeuoe

AUDIT ENERGETIC

EXPERTIZA TERMO-ENERGETICA

CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA

DENUMIREA INVESTIȚIEI

Amenajări interioare si schimbarea destinației pentru baie publica si spălătorie sociala Adresa: Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, Municipiul București

In urma investigării preliminare a fost intocmita Fisa de analiza termica si energetica a clădirii conform modelului prezentat in MC001 partea III si atașat - Anexa 1.

Clădirea are releveu situație existenta la data experizei.

2.5.2 Ipoteze de calcul

Având in vedere situația descrisa mai sus in evaluarea PEC au fost considerate:

Destinația spatiilor utile - cele notate la capitolul 2.4.2

Numărul de persoane din clădire pe perioada ocupării Np= 20;

Programul de funcționare, in evaluarea PEC a fost utilizat timp de ocupare 12 ore/zi; 6 zile/saptamana; perioada la care a fost raportata rata de ventilare, fluxurile din degajări, simultaneitatea iluminatului artificial.

Funcționarea sistemului de incalzire in sezonul rece - continua - 24 ore/zi.

POPA P. ION

Auditor Energetic pentru Clădiri

DA 01965

EVALUĂRI

ci mi ycuec

AUDIT ENERGETIC

EXPERTIZA TERMO-ENERGETICA

CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA

DENUMIREA INVESTIȚIEI

Amenajări interioare si schimbarea destinației pentru baie publica si spălătorie sociala Adresa: Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, Municipiul București

III. EVALUAREA PERFORMANTELOR ENERGETICE ALE CLĂDIRII

3.1.Rezistele termice ale elementelor de construcție ale anvelopei clădirii

Rezistentele termice ale elementelor de construcție ale anvelopei clădirii au fost determinate prin calcul termotehnic conform C107/3 si C107/5 - pentru elementele in contact cu solul. Rezistentele termice corectate sunt calculate folosind Anexa K la Ordinul 1590/2012- Catalog de punți termice spacifice clădirilor.

Rezistente termice corectate cu influenta punților termice ale elementelor anvelopei.

Elemente spre exterior:

Elementul de construcție

R

[m2K/W]

r

R’

[m2K/W]

Perete exterior zidărie (PE-NE)

0.668

0.78

0.521

Perete exterior zidărie (PE-SE)

0.668

0.89

0.595

Perete exterior zidărie (PE-SV)

0.668

0.81

0.541

Perete exterior zidărie (PE-NV)

0.668

0.83

0.554

Vitraj dublu PVC (FE-NE)

0.55

1

0.55

Vitraj simplu metal (FE-SV)

0.17

1

0.17

Vitraj simplu metal (FE-NV)

0.17

1

0.17

Elemente spre sol:

Elementul de construcție

R_echiv

[m2K/W]

Planseu pe sol (PL-SOL)

2.08

POPA P. ION

Auditor Energetic pentru Clădiri

DA 01965

EVÂLUÂRI

el itiiytilicts

AUDIT ENERGETIC

EXPERTIZA TERMO-ENERGETICA

CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA

DENUMIREA INVESTIȚIEI

Amenajări interioare si schimbarea destinației pentru baie publica si spălătorie sociala Adresa: Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, Municipiul București

> Elemente spre spații secundare:

Elementul de construcție

>

R

[m2K/W]

r

R’

[m2K/W]

Planseu peste subsol (PL-SBS)

0.389

0.96

0.373

Planseu spre pod (PL-POD)

0.365

0.97

0.354

Pereți spre sp neincalzite - casa scării (PE-CS)

0.617

0.92

0.568

3.2. Modul in care sunt îndeplinite cerințele de performanta termica si energetica in ceea ce privește rezistentele termice

Trebuie sa fie indeplinita condiția :R’ > R’min, pentru elementele de construcție ale anvelopei. Valorile rezistentelor termice minime R’min ale elementelor de construcție au fost preluate din C107/1 modificata cu OM 2513 MDRT- Monitorul Oficial nr. MO 820/08.12.2010

Elementul de

construcție

R'

[m2K/W]

R’min

[m2K/W]

îndeplinirea exigentei de izolare

termica

Pereți spre exterior

0.52- 0.59

1.70

NU

Plânsu pe sol

2.08

2.50

NU

Planseu peste subsol neincalzit

0.37

2.50

NU

Planseu spre pod

0.35

4.0

NU

Pereți spre alte spatii neincalzite

0.57

1.1

NU

Tamplarie exterioara

0.17-0.55

0.50

Parțial

Se observa ca elementele de construcție nu indeplinesc exigenta de izolare termica, fiind necesare soluții de reabilitare si modernizare termo-energetica in scopul realizării cerinței de izolare termica si de economisire de energie conform cerințelor actuale.

POPA P. ION

Auditor Energetic pentru Clădiri

DA 01965

EVĂLUARI

eiitJiyeuce

AUDIT ENERGETIC

EXPERTIZA TERMO-ENERGETICA

CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA

DENUMIREA INVESTIȚIEI

Amenajări interioare si schimbarea destinației pentru baie publica si spălătorie sociala Adresa: Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, Municipiul București

3.3. Modul in care sunt indeplinite cerințele de performanta termica si energetica in ceea ce coeficientul global de izolare termica G1

Calculul coeficientului global de izolare termica G1

Verificarea indeplinirii cerințelor de performanta termica se face conform -Normativului C107/2 cu modificările ulterioare.

Performanța termo- energetică globală a clădirili cu altă destinație decât locuirea, al căror regim de înălțime nu depășește P+10, etaje este evaluata după caracteristica COEFICIENT GLOBAL DE IZOLARE TERMICĂ, notată cu simbolul G1 și are unitatea de măsură W/(m 3 K).

Verificarea criteriului de satisfacere a exigenței de performanță termo- energetică globală a unei clădiri cu altă destinație decât locuirea, se face pe baza relației:

G1<G1ref [W/(m3K )]

Coeficientul G1 este un indicator convențional al nivelului de performanță termoenergetică de iarnă.

Coeficientul global de izolare termică, G1, al clădirii reprezintă pierderile orare de căldură prin transmisie prin elementele de închidere ale acesteia, pentru o diferență de temperatură de un grad între interior și exterior, raportate ia volumul încălzit al acesteia.

Pe lângă performanța termo-energetică globală, clădirea în ansamblu și elementele de închidere trebuie să răspundă și celorlalte criterii de performanță privind confortul interior din punct de vedere termotehnic și transferul de căldură și masă prin elementele de închidere, conform legislației în vigoare.

Calculul coeficientul global efectiv G1 al clădirii expertizate:

Vr


[W/m3 K]

în care:

V- volumul încălzit al ciădirii, calculat conform "Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor " și " Ghid pentru calculul performantelor termotehnice ale clădirilor de locuit", exprimat în m 3;

Aj -aria suprafeței elementului de construcție j, prin care se produce schimb de căldură, calculată conform "Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor" și "Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție în contact cu solul",exprimată în m2;

POPA P. ION

Auditor Energetic pentru Clădiri

DA 01965

EVALUĂRI

oi ioi gouoo

AUDIT ENERGETIC

EXPERTIZA TERMO-ENERGETICA

CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA

DENUMIREA INVESTIȚIEI

Amenajări interioare si schimbarea destinației pentru baie publica si spălătorie sociala Adresa: Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, Municipiul București

ț j-factor de corecție a diferenței de temperatură între mediiie separate de elementul de construcție j, calculat conform "Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor" și "Ghid pentru calculul performanțelor termotehnice ale clădirilor de locuit";

R’med j rezistența termică specifică corectată, medie, a elementului de construcție j, calculată conform "Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor" și "Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție în contact cu solul", exprimată în m2 K /W;

Calculul coeficientul global efectiv G1 al clădirii expertizate

G1 =

1.48

W/(m3 K)

CALCULUL COEFICIENTULUI GLOBAL G1 DE REFERINȚĂ

G1ref=1/V[A1/a+A2/b+A3/c+dP+ A4/e]    [W/(m3 K )]

unde

V - volumul incalzit calculat pe baza dimensiunilor interioare, in m3

A1 aria suprafețelor componentelor opace ale pereților verticali aflați în contact cu exteriorul sau cu un spațiu neîncălzit, exprimată în m 2,

A2 aria suprafețelor planșeelor de la ultimul nivel (orizontale) aflate în contact cu exteriorul sau cu un spațiu neîncălzit, exprimată în m 2

A3 aria suprafețelor planșeelor inferioare aflate în contact cu exteriorul sau cu un spațiu neîncălzit exprimată în m 2,

P perimetrul exterior al spațiului încălzit aferent clădirii, aflat în contact cu solul sau îngropat, exprimat în m;

A4 aria suprafețelor vitrate calculată luând în considerare dimensiunile nominale ale golului din perete, exprimată în m 2

a, b, c, d, e - coeficienți de control pentru elementele de construcție conform Ordinul Ministrului nr.2513 - MO 820/8.12.2010 (Anexa nr.4)

POPA P. ION

Auditor Energetic pentru Clădiri

DA 01965

EVALUĂRI

oi iui yuuuu

AUDIT ENERGETIC

EXPERTIZA TERMO-ENERGETICA

CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA

DENUMIREA INVESTIȚIEI

Amenajări interioare si schimbarea destinației pentru baie publica si spălătorie sociala Adresa: Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, Municipiul București

G1 ref=

0.423

W/(m3 K)

Se constata faptul ca G1=1.48 > G1 ref = 0.423

G> GN, nivelul de izolare termica globala nu este corespunzător.

Detaliat calculul coeficientului global G1 este redat in Anexa 3

3.4. Consumul anual de enrgie pentru incalzire, climatizare, preparare apa calda, iluminat.

Evaluarea performantei energetice a fost făcută doar pentru unitatea de clădire, in condițiile impuse de activitatea specifica a spațiului.

STABILIREA CONSUMURILOR PENTRU ÎNTOCMIREA CERTIFICATULUI DE PERFORMANTA ENERGETICA:

Modulul I - Determinarea consumului anual de energie pentru încălzire

• Aria desfășurată construită:    Ad = 606.5    m2

•    Suprafața utilă a spațiilor încălzite:

•    Volumul încălzit:

•    Rata de ventilare a spațiilor:

Ane = 258.77

V = 970

na = 0.7

m2

m3

h"1

Rezultate obținute:

>

Rezistența termică corectată medie pe toată anvelopa clădirii:

Rs = 0.449

m2K/W

>

Temperatura interioară rezultantă medie a spațiului încălzit:

0io= 18

°C

>

Temperatura interioară redusă:

6iRS= 17.175

°C

>

Durata sezonului de încălzire:

Dz = 223

zile

>

Numărul corectat de grade-zile:

Ngz= 1497

grade-zile

POPA P. ION

Auditor Energetic pentru Clădiri

DA 01965

EVALUĂRI

UI lUiyUUUU

AUDIT ENERGETIC

EXPERTIZA TERMO-ENERGETICA

CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA

DENUMIREA INVESTIȚIEI

Amenajări interioare si schimbarea destinației pentru baie publica si spălătorie sociala Adresa; Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, Municipiul București

Luna

Tîrs

TeRS

Dz

ianuarie

17.175

5.811

31

februarie

7.186

28

martie

10.375

31

aprilie

14.631

30

mai

18.191

6

iunie

20.68

0

iulie

21.91

0

august

21.533

0

septembrie

18.537

5

octombrie

14.369

31

noiembrie

10.546

30

decembrie

7.324

31

>Consumul anual de căldura pentru încălzire la nivelul spațiilor încălzite:

^inc    = 75336.274 kWh/an

Qjnc    =88050.811 kWh/an

qinc    = 340.267 kWh/m2an

eC02inc - 74.859 kgCO2/m2an


>    Consumul anual de energie pentru încălzire la nivelul sursei :

>    Consumul anual specific de energie pentru încălzire la nivelul sursei :

>    Indicele de emisii CO2 pentru încălzire la nivelul sursei:

POPA P. ION

Auditor Energetic pentru Clădiri

DA 01965

EVALUĂRI

ei iei getice

AUDIT ENERGETIC

EXPERTIZA TERMO-ENERGETICA

CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA

DENUMIREA INVESTIȚIEI

Amenajări interioare si schimbarea destinației pentru baie publica si spălătorie sociala Adresa: Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, Municipiul București

Modulul II - Determinarea consumului anual de energie pentru apa caldă de consum

•    Număr de persoane:

Np= 10

a = 5    l/om*zi

ore/zi


•    Necesar specific zilnic de apă caldă de consum:

•    Numărul zilnic de ore de livrare a apei calde: 24

Rezultate obținute:

>    Consumul anual de apă caldă de consum:

>    Consumul anual de căldură pentru a.c. :

>    Consumul anual specific de căldură pentru a.c

>    Indice de emisii de CO2 pentru a.c.:


Vac

Qan

Clacc


acc

an


■'CO2acc


= 15 m3/an


= 1712.175 kWh/an


= 6.617 kWh/m2an


= 1.456 kgCC>2/m2an


Modulul III - Determinarea consumului anual de energie electrică pentru iluminat

• Puterea electrică instalată P = 2500 W

Rezultate obținute:

>Consumul anual de energie pentru iluminat:

QZ,

= 11250 kWh/an

>Consumul anual specific pentru iluminat:

Ahum

= 43.475 kWh/m2an

>lndice de emisii CO2 pentru iluminat:

pan

fcJC02ilum

= 12.999 kgCO2/m2an

Rezultate finale:

>    Consumul    anual de energie

Qao

ntal= 101012.986    kWh/an

>    Consumul    specific anual de energie

qao

ntal = 390.358    kWh/m2an

>    Indice de emisii echivalent CO2


POPA P. ION

Auditor Energetic pentru Clădiri

DA 01965

EVALUĂRI

ei iei yeuee

AUDIT ENERGETIC

EXPERTIZA TERMO-ENERGETICA

CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA

DENUMIREA INVESTIȚIEI

Amenajări interioare si schimbarea destinației pentru baie publica si spălătorie sociala Adresa: Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, Municipiul București

nO2

= 89.314    kgCO2/m2an

3.5. Sinteza consumurilor specifice anuale de energie ale clădirii.

Consum anual specific de energie [kWh/m2an]

390.36

Consum anual specific de energie [kWh/m2an] pentru:

Clasa energetică

Clădirea

certificată

încălzire:

340.27

E

Apă caldă de consum:

6.62

A

Climatizare:

-

-

Ventilare mecanică:

-

-

Iluminat artificial:

340.27

E

3.6. Calculul emisiilor de CO2

Calculul emisiilor de CO2 prin aplcarea formuliei:

Eco2- X Qj * fco2 - ZQexpk *fco2k [kg CO2/an]

Emisia specifica de gaze cu efect de sera, in echivalent CO2, raportata la suprafața incalzita a clădirii este eco2 =89.31 [kg CO2/mp an]

3.7 Concluziile expertizei termo-energetice pentru clădirea reala .

•    Nu sunt indeplinite cerințele de performanta termica conform-Normativului C107/2

cu modificările aduse de ORDINUL MDRT 2641/2017.

•    Sunt necesare masuri de termoizolare a elementelor anvelopei pentru reducerea consumurilor de incalzire.

•    Este necesara proiectarea unei instalații de incalzire, furnizare apa calda de consum, ventilare cu recuperatoare de căldură dublu flux cu preincalzirea aerului prin cedarea căldurii din aerul evacuat. Este necesara eficientizarea instalației de ilumint.

/<

POPA P. ION

Auditor Energetic pentru Clădiri

DA 01965

EVÂLUARI

ei itiigeuuu

AUDIT ENERGETIC

EXPERTIZA TERMO-ENERGETICA

CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA

DENUMIREA INVESTIȚIEI

Amenajări interioare si schimbarea destinației pentru baie publica si spălătorie sociala Adresa: Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, Municipiul București

Aceste intervenții se vor face avand in vedere activitatea ce se va desfasura in spațiul analizat după implementarea proiectului.

Certificatul de performanta energetica, sinteza masurilor si anexa la certificat sunt redate in Anexa 2

întocmit - Iun. 2018

POPA P. ION

Auditor Energetic pentru Clădiri

DA 01965

EVALUĂRI

ui ifcjiytjuutj

AUDIT ENERGETIC

EXPERTIZA TERMO-ENERGETICA

CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA

DENUMIREA INVESTIȚIEI

Amenajări interioare si schimbarea destinației pentru baie publica si spălătorie sociala Adresa: Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, Municipiul București

IV RAPORT DE AUDIT ENERGETIC

Nr. A033 / 25.06.2018

4.1    Date de identificare a clădirii:

Unitate de clădire - spațiu pentru servicii, Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, subsol si parter, Municipiul București.

4.2    Date de identificare a auditorului energetic:

Auditor energetic pentru clădiri - ing Popa Ion Auditor energetic pentru clădiri - gradul I construcții -instalații - atestat cu certificat seria DA 01965 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului- Direcția Tehnica in Construcții.

Date contact: Ploiești, int. Castor, nr.6, bl. G4, ap.39,

Tel: 0722.379.331, e-mail: performanta.enerqetica@gmail.com

www.evaluari-energetice.ro

Data intocmirii expertizei termice si energetice- iun. 2018

Data intocmirii auditului energetic - 25.06. 2018

Nr.dosar audit energetic: A033 / 25.09.2018

4.3 Prevederile legale privind auditul energetic al clădirii

In conformitate cu Legea 159/2013 care modifica Legea 372/2005 privind performanta energetica a clădirilor auditul energetic al clădirii se definește ca fiind totalitatea activitatilor specifice prin care se obțin date corespunzătoare despre profilul consumului energetic existent al unei cladiri/unitati de clădire si, după caz, de identificare si de cuantificare a oportunităților rentabile de economisire a energiei prin identificarea soluțiilor de creștere a performantei energetice, de cuantificare a economiilor de energie si de evaluare a eficientei economice a soluțiilor propuse cu estimarea costurilor si a duratei de recuperare a investiției, precum si de elaborare a raportului de audit energetic

Raport de audit energetic - document elaborat in urma desfășurării activitatii de audit energetic al clădirii, care conține descrierea modului in care a fost efectuat auditul energetic, a principalelor caracteristici termice si energetice ale cladirii/unitatii de clădire si,

POPA P. ION

Auditor Energetic pentru Clădiri

DA 01965

EVALUĂRI

ei luiyuuuu

AUDIT ENERGETIC

EXPERTIZA TERMO-ENERGETICA

CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA

DENUMIREA INVESTIȚIEI

Amenajări interioare si schimbarea destinației pentru baie publica si spălătorie sociala Adresa: Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, Municipiul București

acolo unde este cazul, a masurilor propuse pentru creșterea performantei energetice a cladirii/unitatii de clădire si instalațiilor interioare aferente acesteia, precum si a principalelor concluzii referitoare la eficienta economica a aplicării masurilor propuse si durata de recuperare a investiției.

Raportul de audit intocmit are la baza Expertiza termo-energetica a clădirii prezentata la capitolul I , consumurile redate in Certificatul de performanta energetica capitolul II, masuri de creșterea performantei energetice - prezente in Anexa 2.

4.4. Obiective generale privind influența intervențiilor asupra consumului energetic al clădirii.

Consumul energetic al clădirii se compune din: încălzire, apa caldă de consum si iluminat..

Pe lângă calitățile termice ale clădirii și calitățile de bază ale instalațiilor, acest consum depinde de importanța încăperilor încălzite, de mediul adiacent acestora (climat și vecinătate), de opțiunile ocupanților în materie de confort (și de economie) și de posibilitățile de intervenție ale acestora (de manieră directă sau indirectă) în mod rațional asupra gestiunii propriilor instalații. Aceste posibilități de gestiune corespund parametrilor reglajului și programării.

în scopul analizei efectului de reducere a consumului de energie al clădirii aferent fiecărei măsuri de modernizare energetică, se determină consumul de energie anual normal pentru încălzirea spațiilor, prepararea apei calde de consum asigurarea iluminatului clădirii pentru situația actuală, acesta devenind o valoare de referință pentru toate intervențiile asupra clădirii și instalațiilor aferente acesteia. Această valoare se determină în conformitate cu părțile I și II ale Metodologiei MC001.

Influența aplicării fiecărei soluții tehnice de modernizare energetică se determină prin estimarea consumului anual normal de energie pentru situația aplicării acestora, conform părților I și II ale Metodologiei și prin raportarea consumului la valoarea consumului anual normal de energie estimat pentru clădirea în starea sa actuală (inițială) - valoare determinată prin analiză termică și energetică a clădirii.

Decizia adoptării unei măsuri de modernizare energetică este cea de eficiență economică a măsurii (pachetului de măsuri), în conformitate cu indicatorii tehnico-economici.

Scopul principal al măsurilor de reabilitare / modernizare energetică a clădirilor existente îl constituie reducerea consumurilor de căldură pentru încălzirea spațiilor și pentru prepararea apei calde de consum, iluminat în condițiile asigurării condițiilor de microclimat confortabil.

POPA P. ION

Auditor Energetic pentru Clădiri

DA 01965

EVÂLUARI

UI lUiyULIGU

AUDIT ENERGETIC

EXPERTIZA TERMO-ENERGETICA

CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA

DENUMIREA INVESTIȚIEI

Amenajări interioare si schimbarea destinației pentru baie publica si spălătorie sociala Adresa: Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, Municipiul București

în cadrul reabilitării clădirii existente aspectul funcționalității este foarte important și criteriul deciziei îl constituie întotdeauna eficiența tehnico-economică, chiar dacă aspectul financiar rămâne esențial (costurile necesare nu pot fi mobilizate decât în măsura în care acestea sunt justificate economic prin diminuarea previzibilă a costurilor de funcționare și de întreținere).

In concluzie prin masurile de reabilitare care se vor analiza se urmărește alegerea unor soluții tehnice caracterizate prin:

•    Reducerea necesarului de căldură al clădirii prin măsuri de protecție termică suplimentară a elementelor de construcție opace.

•    Asigurarea unei eficiențe cât mai ridicate pentru echipamentele din componența sistemelor de utilizare a energiei termice (corpuri de încălzire, pompe, baterii de încălzire armături de reglaj etc.) - prin prisma funcției de transfer a echipamentelor, a randamentelor, a consumurilor specifice etc.;

•    Asigurarea reglării sarcinii termice de încălzire conform graficului (curbei) de reglaj termic proprie consumatorului.

•    Dotarea instalației de apă caldă de consum cu armături de calitate ridicată, cu limitare a consumului de apă;

•    Reducerea consumului de căldură datorat infiltrațiilor de aer rece, prin deschiderea geamurilor pentru asigurarea cotei de aer proaspăt la valoarea impusa de exigentele de confort fiziologic.

•    Asigurarea mentenanței construcției și instalațiilor aferente.

•    Sporirea gradului de automatizare al instalațiilor, corelat cu aplicarea unor regimuri de exploatare raționale, în funcție de destinația incaperilor,programul de lucru și condițiile climatice;

•    Utilizarea, în măsura posibilităților, a surselor neconvenționale de energie.

Intervențiile avute în vedere la reabilitării si modernizării energetice a clădirii au fost impartite în trei categorii principale și anume:

•    Intervenții asupra anvelopei clădirii, notate cu C

•    Intervenții asupra instalațiilor aferente clădirii, notate cu I

POPA P. ION

Auditor Energetic pentru Clădiri

DA 01965

EVALUĂRI

ei leiyeuue

AUDIT ENERGETIC

EXPERTIZA TERMO-ENERGETICA

CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA

DENUMIREA INVESTIȚIEI

Amenajări interioare si schimbarea destinației pentru baie publica si spălătorie sociala Adresa: Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, Municipiul București

•    Intervenții asupra instalațiilor aferente clădirii, notate cu Ireg - care analizeaza

posibilitatea substituirii parțiale a formei de energie din surse convenționale cu surse regnerabile.

4.5 Masuri propuse pentru reabilitarea termica a clădirii , creșterea

performantei energetice, modernizarea energetica.

Masurile pentru reabilitarea termica si creșterea performantei energetice a clădirii sunt concretizate in soluții tehnice independente si in pachete de soluții, fiind notate in Recomandări pentru reducerea costurilor prin îmbunătățirea performanței energetice a clădirii Certificat de performanta energetica nr.1399/25.06.2018

4.5.1 -Soluții recomandate pentru anvelopa clădirii

Soluția C1 - Termoizolarea planseului peste subsol neincalzit.

Sporirea rezistentei termice prin aplicarea unui strat de spuma poliretanica de grosime 10 cm, inclusiv pe grinzile planseului. Termoizolatia va fi coborâta minim 30 cm pe pereții interiori ai subsolului. Se va aplica si un strat de protecție-tencuiala .

Soluția C2 - Sporirea rezistentei termice a plăcii pe sol

Măsură prevede termoizolarea in plan vertical a soclului clădirii cu termosistem cu material termoizolant - polistiren extrudat cu de grosime 8 cm; Stratul termoizolant se va aplica si pereții exteriori ai subsolului, spre curțile de lumina existente.

Soluția C3 - Termoizolarea pereților exterior din zidărie

Sporirea rezistentei termice prin termoizolare la exterior, cu termosistem material termoizolant - placi de fațada in sistem Etics - grosime 10 cm.Se va prevedea protecția acestuia si aplicarea tencuielii exterioare. La aplicarea termosistemului se va acorda o atentie deosebita inchiderii punților termice existente.

Soluția C4 - Termoizolarea pereților adiacenti spatiilor neincalzite - casa scării

Sporirea rezistentei termice prin termoizolare cu vata minerala - grosime 5 cm, montata in spațiul creat de dublarea cu gips-carton, pe interior, a acestor pereți.

Soluția C5 - Termoizolarea planseul către pod

//- 0

POPA P. ION

Auditor Energetic pentru Clădiri

DA 01965

EVÂLUARI

ei itjiyeuvt;

AUDIT ENERGETIC

EXPERTIZA TERMO-ENERGETICA

CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA

DENUMIREA INVESTIȚIEI

Amenajări interioare si schimbarea destinației pentru baie publica si spălătorie sociala Adresa: Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, Municipiul București

Sporirea rezistentei termice a planseului către pod prin montarea unui strat termoizolant, de calitate si grosime corespunzătoare noilor cerințe.Pe fata superioara a planseului existent se va monta o bariera de vapori.Stratul termoizolant va fi alcătuit din -saltele vata minerala cu grosime 20 cm. In scopul reducerii efectului defavorabil al punților termice de pe conturul planseului de peste ultimul nivel , stratul termoizolant se va aplica si pe partea ieșita in consola (streasina), a planseului.

Soluția C6 - înlocuirea tamplariei exterioare din metal, cu tamplarie eficienta energetic

înlocuirea tamplariei existente din metal de pe fațade, cu tamplarie termoizolanta etanșa din PVC, minim 5 camere si geamuri triple cu strat de Argon. Pentru asigurarea calitatii aerului interior si evitarea creșterii umidității interioare tamplaria va fi prevăzută cu fante higroreglabile.Se recomanda montajul tamplariei la fata exterioara a fațadei si etansarea rosturilor de montaj. Rezistenta termica a tamplariei (rama si sticla) recomandata este de minim 0.77[m2K/ Wj.

• Soluții recomandate pentru instalațiile clădirii:

Soluția 11 - Adoptarea unei soluții pentru producerea energiei termice pentru incalzire si apa calda, cu refacerea instalației interioare de încălzire si apa calda menajera.

Soluția prevede: Realizarea unei instalații cu centrale termice, cu combustibil gaz natural, cazane in condensare pentru producerea agentului termic de incalzire si preparare apa calda. Va fi prevăzută o instalație interioara de incalzire cu corpuri statice dimensionata pentru funcționare la temperature joase. Dotarea corpurilor de incalzire cu robineti termostatati. Se recomanda prevederea unei automatizări care sa permită un reglaj calitativ al agentului termic pentru incalzire funcie de temperatura exterioara si de gradul de ocupare a incaperilor.

Apa calda va fi distribuita prin conducte termoizolate, iar consumatorii finali vor fi prevazuti cu perlatoare, pentru reducerea debitului de apa.

Soluția I2 - Eficientizarea instaltiei de iluminat.

înlocuirea corpurilor de iluminat existente, cu lămpi dotate cu becuri cu led. Se va asigura iluminat de siguranța.

Soluția I3 - Dotarea spațiului cu instalație de ventilare mecanica organizata.

Asigurarea calității aerului interior prin ventilare cu recuperarea căldurii. Se recomanda montarea unei unitatati de tratare a aerului cu recuperare de căldură. Acest sistem de ventilație cu recuperare de căldură face alimentarea cu aer proaspăt din exterior si extrage

POPA P. ION

Auditor Energetic pentru Clădiri

DA 01965

EVALUĂRI

ei iul getice

AUDIT ENERGETIC

EXPERTIZA TERMO-ENERGETICA

CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA

DENUMIREA INVESTIȚIEI

Amenajări interioare si schimbarea destinației pentru baie publica si spălătorie sociala Adresa: Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, Municipiul București

aerul viciat din interior. Datorita schimbătorului de căldură in placi tip aer-aer incorporat in echipament, se realizează recuperarea unei cantitati mari de energie termica. Căldură provenita din aerul de evacuare este transferata către aerul de admisie. In sezonul cald se realizează astfel preracirea aerului de admisie. Pe traseul de introducere a aerului se va monta o baterie de incalzire cu agent termic furnizat de sursa de incalzire.

Soluția 14 res - Substituirea parțiala a formei de producere energie termica pentru prepararea apei calde, cu sursa ce utilizează energie din panouri solare.

Prepararea apei calde menajere se recomanda a se asigura cu panouri solare, montate pe șarpanta, suplimentată cu agent termic produs de centrala convenționala. Se vor prevedea boilere cu doua serpentine, care au si rol de acumulare.

Aceasta soluție se poate aplica după realizarea unui studiu de insorire a șarpantei peste parter existente. Pentru o eficienta sporita se recomanda montajul panourilor solare pe șarpanta comuna a clădirii (situata peste nivelul 3).

4.6. Descrierea pachetelor de soluții - recomandări

4.6.1 Intervențiile asupra anvelopei clădirii

Pachetul - Construcții - aplicarea simultana a soluțiilor: C1, C2, C3, C4, C5, C6.

Intervențiile asupra clădirii vizează reducerea necesarului propriu de căldură al clădirii, independent de comportamentul instalațiilor și al consumatorilor.

în principiu, acestea sunt următoarele:

Ameliorarea izolației termice a pârtilor opace ale elementelor de construcție (pereții exteriori, plansee care separa volumul incalzit de spatii neincalzite pod, placa pe sol).

Ameliorarea izolației termice a unei construcții existente are drept scop reducerea fluxului termic disipat prin conducție, prin anvelopa clădirii către mediul exterior.

Pentru pereții exteriori -soluția recomandata consta in termoizolarea la exterior a unui strat termoizolant, de preferat plăci de vata bazaltica de fațada, grosime 10 cm, fixate prin lipire si mecanic pe suprafața suport.Termoizolatia va fi protejata cu un strat de armare realizat dintr-un mortar in care se inglobeaza minim doua straturi de plasa din fibra de sticla. Armarea dubla este necesara in zonele cu solicitări mecanice ridicate. Va fi

POPA P. ION

Auditor Energetic pentru Clădiri

DA 01965

EVALUĂRI

eiiuiyuheti

AUDIT ENERGETIC

EXPERTIZA TERMO-ENERGETICA

CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA

DENUMIREA INVESTIȚIEI

Amenajări interioare si schimbarea destinației pentru baie publica si spălătorie sociala Adresa: Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, Municipiul București

aplicat un strat final de finisaj cu rol de protecție impotriva intemperiilor si solicitărilor mecanice si cu rol decorativ. Acest strat poate fi compus din amorsa si tencuiala decorativa - mortar uscat predozat.

Obligatoriu, stratul suport al termosistemului va fi reparat și curățat în prealabil. Va fi verificata planitatea elementului de construcție; stratul de lipire se realizează, de regulă, din mortar sau pastă adezivă cu lianți organici (rășini), lipirea fâcându-se local, pe fâșii sau în puncte. La aplicarea termosistemului se va acorda o atentie deosebita închiderii punților termice existente.

în scopul reducerii substanțiale a efectului negativ punților termice, trebuie să se facă astfel încât să se asigure în cât mai mare măsură, continuitatea stratului termoizolant inclusiv și în special, la racordarea cu soclurile, cu streașinile acoperișurilor cu pod..

In același scop, este necesar ca pe conturul tâmplăriei exterioare să se realizeze o căptușire termoizolantă a glafurilor exterioare, inclusiv a solbancurilor cu polistiren extrudat de 3 cm sau vata bazaltica.

Termosistemul compact (ETICS) cu termoizolație va îndeplini cerințele și nivelurile determinate pentru sistem și pentru produsele din alcătuirea acestuia conform metodelor de eșantionare, condiționare și încercare indicate în tabelul 4 din SR EN 13499 și respectiv SR EN 13500.

Ansamblurile termoizolante și alcătuirea acestora se vor înscrie în clasele de reacție la foc indicate în SR EN 13501-1+A1, astfel încăt să respecte cerința fundamentală privind securitatea la incendiu, precum și prevederile reglementărilor tehnice aplicabile, în vigoare.

Proiectantul va respecta instrucțiunile din ghidul ETICS, va indica pentru termosistemul ales, următoarele:

a)    particularitățile constructive și ordinea operațiunilor;

b)    cota la care se fixează profilul de soclu sau cota bazei termoizolației;

c)    zonele expuse acțiunilor mecanice pe care se vor executa măsuri de protecție suplimentare: armare cu două rânduri de plasă și/sau placaj ceramic în loc de tencuiala decorativă sau înlocuirea plăcilor de polistiren expandat (EPS) sau vată minerală (MW) cu plăci din polistiren expandat (EPS) cu rezistență mărită la compresiune (de exemplu EPS 150), sau utilizarea la socluri a plăcilor din polistiren extrudat (XPS) cu caneluri sau striații;

d)    modul în care se lipesc plăcile termoizolante: în aderență totală (cu mortar adeziv) sau în benzi continue pe contur și puncte (cu adeziv), în funcție de produsul ales și indicațiile din fișa tehnică a acestuia;

POPA P. ION

Auditor Energetic pentru Clădiri

DA 01965

EVÂLUÂR!

ei iufy&uue

AUDIT ENERGETIC

EXPERTIZA TERMO-ENERGETICA

CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA

DENUMIREA INVESTIȚIEI

Amenajări interioare si schimbarea destinației pentru baie publica si spălătorie sociala Adresa: Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, Municipiul București

e)    modul de dispunere și caracteristicile elementelor de fixare mecanică (dibluri, șuruburi, etc.) adaptate fiecărui tip de strat suport;

f)    elementele privind respectarea unor caracteristici de culoare, materiale și detalii, având în vedere regulamentul de intervenție al zonei și faptul că pentru evitarea apariției crăpăturilor și desprinderilor în stratul de protecție și finisare este necesară scăderea tensiunilor datorate impactului temperaturii asupra suprafeței acestuia prin alegerea culorii în funcție de orientarea predominantă a clădirii din punct de vedere al expunerii la soare și al coeficientul de reflexie indicat în catalogul de culori din documentația termosistemului;

g)    etapele lucrării pentru care se va întocmi proces verbal de lucrări ascunse și fazele determinante propuse prin proiectul tehnic.

Informații suplimentare pentru proiectant.

Sistemele ETICS trebuie să fie stabile la efortul combinat generat de sarcini ca: masa, sucțiunea din vânt, temperatura, umiditatea și contracția precum și sarcinile de utilizare normală și trebuie proiectate și aplicate astfel încât să satisfacă atât cerințele de izolare termică dar și cele pentru rezistență mecanică și stabilitate, precum și cele pentru securitate la incendiu.

Punerea în operă corectă a sistemului compozit de izolare termică la exterior (ETICS) se face conform standardelor europene în vigoare: SR EN 13499 - Produse termoizolante pentru clădiri. Sisteme compozite de izolare termică la exterior (ETICS) pe bază de polistiren expandat. Specificație; SR EN 13500 - Produse termoizolante pentru clădiri. Sisteme compozite de izolare termică la exterior (ETICS) pe bază de vată minerală. Specificație. Este deosebit de important să se utilizeze exclusiv componentele unui singur sistem, pentru a avea garanția că acestea sunt compatibile.

Stratul suport trebuie verificat și eventual reparat, inclusiv în ceea ce privește planeitatea, având în vedere că în această soluție abaterile de la planeitate nu pot fi corectate prin sporirea grosimii stratului de protecție. Verificările uzuale ale suportului, făcute în zone diferite pe toată suprafața prin sondaj, înainte de aplicarea sistemului de termoizolație, sunt testul de curățenie, testul de zgâriere, testul de umezire, testul de smulgere. Pregătirea suportului se face diferențiat, în funcție de starea și natura acestuia prin periere, rașchetare, spălare etc. Nivelarea cu mortar adecvat într-un strat se face pentru respectarea valorilor limită pentru abaterile de planeitate ale stratului suport și ale stratului final. La clădirile existente, înainte de aplicarea plăcilor termoizolante trebuie, obligatoriu, făcută verificarea eliminării umidității ascensionale.

POPA P. ION

Auditor Energetic pentru Clădiri

DA 01965

EVALUĂRI

eiitsiytjuue

AUDIT ENERGETIC

EXPERTIZA TERMO-ENERGETICA

CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA

DENUMIREA INVESTIȚIEI

Amenajări interioare si schimbarea destinației pentru baie publica si spălătorie sociala Adresa: Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, Municipiul București

4.6.2 Intervenții asupra instalațiilor clădirii

Pachetul de soluții I- Instalații cuprinde 11,12,I3

Se recomanda montarea unei unitatati de tratare a aerului cu recuperare de căldură special proiectata pentru a economisi energie si, de asemenea pentru a imbunatati calitatea aerului interior. Acest sistem de ventilație cu recuperare de căldură face alimentarea cu aer proaspăt din exterior si extrage aerul viciat din interior. Datorita schimbătorului de căldură in placi tip aer-aer incorporat in echipament, se realizează recuperarea unei cantitati mari de energie termica. Căldură provenita din aerul de evacuare este transferata către aerul de admisie.

Evaluarea implementării soluției a fost făcută cu un utilaj tip Venco VHR 07 cu următoarele date tehnice:

Debit de aer

770 mc/h

Tensiune de alimentare la 50 Hz

230 V

Putere electrica ventilator

2 x 90 W

Putere totala motor ventilator

180 W

Putere specifica ventilator - SFP (Specific Fan Power)

1.09 kPa

Tip recuperator de căldură

in placi cu ftux încrucișat

Material recuperator de căldură

aluminiu

Eficienta recuperator de caidura

pana la 70 %

Filtu alimentare/evacuare aer

G2-F7 (fibra poliuretamca)

Dimensiuni (L x l x H)

900 x 860 x 335 mm

Diametru tubulatura (0)

200 mm

Greutate

40 kg

Opțional rezistenta electrica rezistenta cu apa

2 kw

1 rând de țevi

Prin montarea unitatii de ventilare cu recuperare căldură se asigura scăderea consumului de energie termica si implicit reducerea costurilor cu incalzirea in timpul sezonului rece.

POPA P. ION

Auditor Energetic pentru Clădiri

DA 01965

EVALUĂRI

tsi leiguucu

AUDIT ENERGETIC

EXPERTIZA TERMO-ENERGETICA

CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA

DENUMIREA INVESTIȚIEI

Amenajări interioare si schimbarea destinației pentru baie publica si spălătorie sociala Adresa: Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, Municipiul București

4.6.3. Beneficiile aplicării soluțiilor de reabilitare/modernizare:

Prin aplicarea soluțiilor de reabilitare termica a anvelopei clădirii se obține imbunatatirea performantei de izolare termica a clădirii si incadrarea in condițiile normate referitoare la coeficientului global de izolare termica G1Ref.

Calculele termotehnice aferente clădirii cu luarea în considerație a tuturor îmbunătățirilor și modificărilor prevăzute în capitolul: Masuri propuse pentru creșterea performantei energetice a clădirii si a instalațiilor acesteia. Acestea se fac pe baza actelor normative care au fost avute în vedere și la expertizarea clădirilor existente, înainte de reabilitare.

Au fost considerate noile Rezistente termice corectate ale elementelor anvelopei,

-    noilor valori ale factorilor de corecție a temperaturilor exterioare (t), aferente spațiilor neîncălzite adiacente, rezultate ca urmare a termoizolarii planseelor

-    noilor valori ale ratei schimburilor convenționale de aer (na) ținând cont de existenta unităților HR care asigura preincalzirea aportului de aer proaspăt.

Perete exterior zidărie cărămidă termoizolat in sistem ETICS cu 10 cm vata bazaltica sau polistiren expandat;

Planseu spre pod, termoizolat la partea rece cu 20 cm polistiren extrudat;

Placa peste subsol si pereții supraterani se la subsol- sporirea rezistentei termice prin aplicarea unui strat de termoizolatie de grosime 8 cm in plan vertical pe soclul clădirii;

Pereții spre casa scării neincalzita - Aplicarea unui strat de min 5 cm. Vata minerala in spațiul creeat de dublarea cu giops-carton;

4.7 Constituirea pachetelor de soluții de reabulitare, propuse spre analiza.

Pentru analiza tehnic, energetica si economica, se propune gruparea soluțiilor de modernizare in Pachete de soluții, ce se pot aplica simultan.

Se propune astfel constituirea a doua pachete de soluții:

Pachetul 1 - notat cu PacICI

//•<!

POPA P. ION

Auditor Energetic pentru Clădiri

DA 01965

EVALUĂRI

ci mi yuucu

AUDIT ENERGETIC

EXPERTIZA TERMO-ENERGETICA

CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA

DENUMIREA INVESTIȚIEI

Amenajări interioare si schimbarea destinației pentru baie publica si spălătorie sociala Adresa: Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, Municipiul București

Pachetul cuprinde aplicarea tuturor soluțiilor de reablitare pe partea de construcție C1-C6, simultan cu soluțiile pentru instalații: 11, I2, I3.

Pachetul 2 - notat cu Pac2CI Res

Pachetul cuprinde aplicarea tuturor soluțiilor de reabilitare cuprinse in Pachetul 1, la care se aduga soluția I4 res, care propune utilizarea surselor de energie regenerabila (solara), pentru prepararea apei calde de consum.

4.8 Determinarea performantelor energetice ale clădirii ca urmare a aplicării pachetelor de soluții de reabilitare si modernizare energetica :

Au fost evaluate pachetele de soluții de reabilitare si modernizare prezentate mai

sus:

4.8.1. Pachetul 1CI

Performanta energetica a clădirii după simularea aplicării acestui pachet de soluții, a fost calculata conform raportului de rezultate prezentat mai jos:

NOTA* In urma intervențiilor propuse in documentația intocmita, Suprafața utila si Volumul spațiului incalzit suferă mici modificări, fata de situația inițiala. In estimarea performantei energetice a clădirii după reabilitare s-au utilizat noile valori.

Modulul I - Determinarea consumului anual de energie pentru încălzire

• Aria desfășurată construită:

Ad= 606.5

m2

• Suprafața utilă a spațiilor încălzite:

Ainc = 254.26

m2

• Volumul încălzit:

V = 854

m3

• Rata de ventilare a spațiilor:

na = 1.2

h-1

• Suprafețe exterioare ale elementelor de anvelopă, S, conform tabel:

> Elemente spre exterior:

Elementul de construcție

»

Simbol

S[m2]

Perete exterior zidărie

PE-NE

31.18

Perete exterior zidărie

PE-SE

106.38

Perete exterior zidărie

PE-SV

52.51

Perete exterior zidărie

PE-NV

53.25

Vitraj dublu PVC

FE-NE

27.62

Vitraj simplu metal

FE-SV

9.06

,/?O

POPA P. ION

Auditor Energetic pentru Clădiri

DA 01965

EVALUĂRI

tji iul ytnictj

AUDIT ENERGETIC

EXPERTIZA TERMO-ENERGETICA

CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA

DENUMIREA INVESTIȚIEI

Amenajări interioare si schimbarea destinației pentru baie publica si spălătorie sociala Adresa: Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, Municipiul București

Vitraj simplu metal

FE-NV

14.53

TOTAL

-

294.53

> Elemente spre sol:

Elementul de construcție

Simbol

S[m2]

Planseu pe sol

PL-SOL

82.71

TOTAL

-

82.71

e

> Elemente spre spații secundare:

Elementul de construcție

Simbol

S[m2]

Planseu peste subsol

PL-SBS

219.08

Planseu spre pod

PL-POD

181.08

Pereți spre sp neincalzite - casa scării

PE-CS

60.69

TOTAL

-

460.85

• Rezistențe termice ale elementelor de construcție:

> Elemente spre exterior:

Elementul de construcție

R

[m2K/W]

r

R’

[m2K/W]

Perete exterior zidărie (PE-NE)

3.196

0.7

2.237

Perete exterior zidărie (PE-SE)

3.196

0.87

2.781

Perete exterior zidărie (PE-SV)

3.196

0.77

2.461

Perete exterior zidărie (PE-NV)

3.196

0.8

2.557

Vitraj dublu PVC (FE-NE)

0.55

1

0.55

Vitraj simplu metal (FE-SV)

0.77

1

0.77

Vitraj simplu metal (FE-NV)

0.77

1

0.77

> Elemente spre sol:

Elementul de construcție

R_echiv

[m2K/W]

Planseu pe sol (PL-SOL)

2.886

> Elemente spre spații secundare:

/-//

POPA P. ION

Auditor Energetic pentru Clădiri

DA 01965

EVALUĂRI

eiieiguuuu

AUDIT ENERGETIC

EXPERTIZA TERMO-ENERGETICA

CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA

DENUMIREA INVESTIȚIEI

Amenajări interioare si schimbarea destinației pentru baie publica si spălătorie sociala Adresa: Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, Municipiul București

Elementul de construcție

R

[m2K/W]

r

R’

[m2K/W]

Planseu peste subsol (PL-SBS)

3.264

0.9

2.938

Planseu spre pod (PL-POD)

5.176

0.91

4.71

Pereți spre sp neincalzite - casa scării (PE-CS)

1.824

0.88

1.605

Rezultate obținute:

> Rezistența termică corectată

medie pe toată anvelopa clădirii:

Rs = 2.363

m2K/W

> Temperatura interioară rezultantă medie a spațiului încălzit:

Oio = 18.72

°C

> Temperatura interioară redusă:

GiRS= 11.148

°C

> Durata sezonului de încălzire:

Dz = 159

zile

> Numărul corectat de grade-zile:

Ngz

= 920

grade-zile

> Numărul corectat de grade zile, în

!??

POPA P. ION

Auditor Energetic pentru Clădiri

DA 01965

EVALUĂRI

ei iui g&lice

AUDIT ENERGETIC

EXPERTIZA TERMO-ENERGETICA

CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA

DENUMIREA INVESTIȚIEI

Amenajări interioare si schimbarea destinației pentru baie publica si spălătorie sociala Adresa: Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, Municipiul București

Luna

Trs

TeRS

Dz

ianuarie

11.148

1.7

31

februarie

3.683

28

martie

7.822

31

aprilie

13.264

3

mai

17.858

0

iunie

20.872

0

iulie

22.3

0

august

21.823

0

septembrie

18.123

0

octombrie

12.762

5

noiembrie

7.849

30

decembrie

3.725

31

>Consumul anual de căldura pentru încălzire la nivelul spațiilor încălzite:

^inc    = 15128.729 kWh/an

Qinc    = 17405.076 kWh/an

qinc    =68.454 kWh/m2an

eco2inc    = 14.033 kgCO2/m2an


>    Consumul anual de energie pentru încălzire la nivelul sursei :

>    Consumul anual specific de energie pentru încălzire la nivelul sursei:

>    Indicele de emisii CO2 pentru încălzire la nivelul sursei:

Modulul II - Determinarea consumului anual de energie pentru apa caldă de consum

•    Număr de persoane:    Np = 50

•    Necesar specific zilnic de apă caldă de consum:    a = 30    l/om*zi

•    Numărul zilnic de ore de livrare a apei calde: 24    ore/zi

Rezultate obținute:

>    Consumul anual de apă caldă de consum:

Vac    = 450 m3/an

Qacc    =27395.639 kWh/an

q^c    = 107.747 kWh/m2an

ecn02acc =22.088 kgCO2/m2an


>    Consumul anual de căldură pentru a.c. :

>    Consumul anual specific de căldură pentru

>    Indice de emisii de CO2 pentru a.c.:

POPA P. ION

Auditor Energetic pentru Clădiri

DA 01965

EVALUĂRI

et luiyeubtj

AUDIT ENERGETIC

EXPERTIZA TERMO-ENERGETICA

CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA

DENUMIREA INVESTIȚIEI

Amenajări interioare si schimbarea destinației pentru baie publica si spălătorie sociala Adresa: Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, Municipiul București


Modulul III - Determinarea consumului anual de energie electrică pentru iluminat


Puterea electrică instalată


P = 800 W


Rezultate obținute:

>Consumul anual de energie pentru iluminat:


Qan = 3454.26 kWh/an

^ilum


>Consumul anual specific de căldură pentru iluminat: qan


= 13.586 kWh/m2an


>lndice de emisii CO2 pentru iluminat:


an    = 4.062 kgCO2/m2an

eCO2ilum


Modulul IV - Determinarea consumului anual de frig pentru climatizare

Nu este cazul

Modulul V - Determinarea consumului anual de energie pentru ventilare mecanică

•    Temperatura interioară în sezonul rece:    0i=18.7    °C

•    Debitul de aer de ventilare (aer proaspăt)    în sezonul    rece:    Li = 0.41    m3/s

•    Temperatura interioară de confort în sezonul cald:    0 i0 = 25    °C

•    Debitul de aer de ventilare (aer proaspăt)    în sezonul    cald:    L2 = 0.41    m3/s

Rezultate obținute:

>    Consumul anual de energie pentru ventilare mecanică:

>    Consumul anual specific de energie pentru ventilare Mecanică:

>    Indice de emisii CO2 pentru ventilare mecanică:


qvm = 2772 kWh/an

= 10.902 kWh/m2an

®co2vm “ 3.26 kgCO2/m2an


Rezultate finale:

>    Consumul anual de energie

Qtotai= 51026.975    kWh/an

>    Consumul specific anual de energie

qfontal

= 200.688    kWh/m2an

/£/


POPA P. ION

Auditor Energetic pentru Clădiri

DA 01965

EVALUĂRI

tsi iei yuuuu

AUDIT ENERGETIC

EXPERTIZA TERMO-ENERGETICA

CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA

DENUMIREA INVESTIȚIEI

Amenajări interioare si schimbarea destinației pentru baie publica si spălătorie sociala Adresa: Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, Municipiul București


>    Indice de emisii echivalent CO2

eco2 “ 43-443    kgCC>2/m2an


4.8.2. Pachetul 2 CI Res

Performanta energetica a clădirii după simularea aplicării acestui pachet de soluții, a fost calculata conform raportului de rezultate prezentat mai jos:

In raport cu Pac 1CI, rezultate schimbate sunt evidente decât la furnizarea apei calde si la rezultatele finale, restul indicatorilor raman neschimbati.


Modulul II - Deterrminarea consumului anual de energie pentru apa caldă de consum


•    Număr de persoane:    Np = 50

•    Necesar specific zilnic de apă caldă de consum:    a = 30    l/om*zi

•    Numărul zilnic de ore de livrare a apei calde: 24    ore/zi


Rezultate obținute:


>    Consumul anual de apă caldă de consum:

Vac

>    Consumul anual de căldură pentru a.c. asigurat din

sursa clasica :    Qa£c

>    Consumul anual specific de căldură pentru a.c .:    an

Aacc

>    Indice de emisii de CO2 pentru a.c.:    an

®CO2acc


= 450 m3/an

= 18564.379 kWh/an

= 73.013 kWh/m2an

= 14.968 kgCO2/m2an


Energie solara :

>Consumul anual de energie din sursa solara pentru q

wa solar

a.c.c.:

>Consumul anual specific de energie din sursa solara

pentru a.c.c.:    Hasoiar


= 10081.26 kWh/an


= 39.65 kWh/m2an


Rezultate finale:


/?<y


POPA P. ION

Auditor Energetic pentru Clădiri

DA 01965

EVÂLUARI

eiiuiytjucw

AUDIT ENERGETIC

EXPERTIZA TERMO-ENERGETICA

CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA

DENUMIREA INVESTIȚIEI

Amenajări interioare si schimbarea destinației pentru baie publica si spălătorie sociala Adresa: Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, Municipiul București

>    Consumul anual de energie din surse clasice (combustibili fosili)

Qtotal= 42195.715    kWh/an

>    Consumul specific anual de energiedin surse clasice (combustibili fosili)

Statal = 165.955    kWh/m2an

>    Indice de emisii echivalent CO2

e^nO2

= 36.323    kgCO2/m2an

>    Consumul anual de energie din surse regenerabile

Qsursereg= 10081.26    kWh/an

>    Consumul specific anual de energie din surse regenerabile

Qsurse reg = 39.649    kWh/m2an

4.9 Verificarea indeplinirii cerințelor de performanta termica si energetica in ceea ce coeficientul global de izolare termica G1 pentru clădirea reabilitata cu Pachetul de soluții pentru construcții

Calculul coeficientului global de izolare termica a clădirii reabilitate.

G1 = 0.323 [W/(m3K)j

G1ref=0.48 [W/(m3K)]

G1<G1ref [W/m3K ] - Condiție îndeplinita

Calculul detaliat pentru coeficientul global de izolare termica este prezentat in Anexa 4

Au fost simulate certificatele de performanta energetica pentru clădirea reabilitata termic atat cu pachetul 1 cat si cu pachetul 2, prezentate in Anexele 5 si 6.

Sinteza acestor consumuri este redata in tabelul de mai jos.

POPA P. ION

Auditor Energetic pentru Clădiri

DA 01965

EVALUĂRI

tuiul yeuOu

AUDIT ENERGETIC

EXPERTIZA TERMO-ENERGETICA

CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA

DENUMIREA INVESTIȚIEI

Amenajări interioare si schimbarea destinației pentru baie publica si spălătorie sociala Adresa: Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, Municipiul București

TABEL COMPARATIV CU EFICIENTA SOLUȚIILOR DE REABILITARE

"A)


Parametru

U.M.

Clădirea

reala

Pac 1 CI

Pac

2CI+reg

Pierderi de căldură prin transmisie - HT

[W/K]

1495.50

276.08

276.08

Pierderi de căldură prin ventilație - HV

[W/K]

192.06

338.18

338.18

Pierderi totale de căldură - H

[W/K]

1687.56

614.26

614.26

Coef. Global de izolare termica - G

[W/m3K]

1.542

0.323

0.323

Clasa energetic/Nota energetica a clădirii (20 - 100)

[-]

D / 65.8

B/93.1

B / 96.4

Rezistenta medie a anvelopei - Rmed

[m2K/W]

0.449

2.363

2.363

Consum anual pt. incalzire la nivelul spatiilor - QL

[kWh/an]

75336.27

15128.73

15128.73

Consum anual pt. incalzire la nivelul sursei - Qth

[kWh/an]

88050.81

17405.08

17405.08

Consum anual pt. preparare apa calda - Qtac

[kWh/an]

1712.18

27395.64

18564.38

Consum anual pt.iluminat - Wil

[kWh/an]

11250.00

3454.26

3454.26

Consum anual pt. climatizare - QF

[kWh/an]

0.00

0.00

0.00

Consum anual pt. ventilare mecanica - Qv

[kWh/an]

0.00

2772.00

2772.00

Consumul de energie total anual - Qt - sursa clasica

[kWh/an]

101012.99

51026.98

42195.72

Consumul de energie total anual - Qt reg- surse regenerabile

[kWh/an]

0.00

0.00

10081.26

Consum anual specific pt. incalzire - q fh

[kWh/m2an]

340.27

68.45

68.45

Consum anual specific pt. prep. Apa calda - q acm

[kWh/m2an]

6.62

107.75

73.01

Consum anual specific pt iluminat - q il

43.47

13.59

13.59

www.evaluari-energetice.ro

39

POPA P. ION

Auditor Energetic pentru Clădiri

DA 01965

EVĂLUARI

el luiguuce

AUDIT ENERGETIC

EXPERTIZA TERMO-ENERGETICA

CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA

DENUMIREA INVESTIȚIEI

Amenajări interioare si schimbarea destinației pentru baie publica si spălătorie sociala Adresa: Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, Municipiul București

Consum anual specific pt. climatizare - q F

[kWh/m2an]

0.00

0.00

0.00

Consum anual specific pt. ventilare - q v

[kWh/m2an]

0.00

10.90

10.90

Consum anual total - q t - sursa clasica

[kWh/m2an]

390.36

200.69

165.95

Consum anual total ■ q t reg- surse regenerabile

[kWh/m2an]

0.00

0.00

39.65

Economia de energie anuala aferenta pachetului aplicat

[kWh/an]

0.00

49986.01

58817.27

Procent consum energie fata de clădirea reala

[%]

0.00%

50.52%

41.77%

Consum anual de ENERGIE PRIMARA pentru incalzire

[kWh/m2an]

313.05

80.09

80.09

Consum anual total ENERGIE PRIMARA din surse clasice

[kWh/m2an]

433.04

270.31

229.67

Cons. anual total ENERGIE PRIMARA din surse reg.

[kWh/m2an]

0.00

0.00

39.65

Indice specific de emisii CO2 - Ico2

[kgCO2/m2an]

89.31

43.44

36.32

Procent energie primara din surse regenerabile din total consum al clădiri

[%]

0.00%

0.00%

17.26%

www.evaluari-energetice.ro

40


POPA P. ION

Auditor Energetic pentru Clădiri

DA 01965

EVĂtUÂRV

el leiguuee

AUDIT ENERGETIC

EXPERTIZA TERMO-ENERGETICA

CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA

DENUMIREA INVESTIȚIEI

Amenajări interioare si schimbarea destinației pentru baie publica si spălătorie sociala Adresa: Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, Municipiul București

4.9. Analiza economica a soluțiilor propuse

4.9.1 Generalități - Metoda utilizata

Analiza economică a măsurilor de modernizare energetică a clădirii existente se realizează prin intermediul indicatorilor economici ai investiției conform MC 001 partea III.

Dintre aceștia cei mai importanți sunt următorii:

- valoarea netă actualizată aferentă investiției suplimentare datorată aplicării unui proiect de modernizare energetică și economiei de energie rezultată prin aplicarea proiectului menționat, AVNA(m) [ Euro] ;

- durata de recuperare a investiției suplimentare datorată aplicării unui proiect de modernizare energetică, NR [ani], reprezentând timpul scurs din momentul realizării investiției in modernizarea energetică a unei clădiri și momentul în care valoarea acesteia este egalată de valoarea economiilor realizate prin implementarea măsurilor de modernizare energetică, adusă la momentul inițial al investiției;

-costul unității de energie economisită - e [Euro/kWh], reprezentând raportul dintre valoarea investiției suplimentare datorată aplicării unui proiect de modernizare energetică și economiile de energie realizate prin implementarea acestuia pe durata de recuperare a investiției.

în funcție de valorile indicatorilor economici sus menționați, rezultate prin analiza diverselor măsuri de modernizare energetică a unei clădiri, vor fi alese acele măsuri caracterizate de:

valoare netă actualizată, AVNA(m), cu valori negative pentru durata de viață estimată pentru măsurile de modernizare energetică analizate

durată de recuperare a investiției, NR, cât mai mică și nu mai mare decât o perioadă de referință, impusă din considerente economico-financiare (de către creditor sau investitor) sau tehnice (durată de viață estimată a soluției de modernizare energetică)

costul unității de căldură economisită, e cât mai mic și nu mai mare decât proiecția la momentul investiției a costului actual a unității de energie.

POPA P. ION

Auditor Energetic pentru Clădiri

DA 01965

EVALUĂRI

ui leiyeuce

AUDIT ENERGETIC

EXPERTIZA TERMO-ENERGETICA

CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA

DENUMIREA INVESTIȚIEI

Amenajări interioare si schimbarea destinației pentru baie publica si spălătorie sociala Adresa: Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, Municipiul București

Procedura de bază pentru compararea efectelor tehnice și economice ale aplicării diverselor soluții de utilizare rațională și eficientă a energiei în construcții o constituie analiza valorii nete actualizate a costurilor implicate de realizarea investițiilor și de exploatarea instalațiilor aferente acestora.

4.9.2 Ipoteze de calcul

Calculele economice sunt efectuate in Euro, cursul de schimb BNR la data realizării auditului energetic ( IUN 2018 ) este de 4,65 Ron = 1 Euro

Costul specific al energiei electrice c = 0,1 Euro/ KWh

Rata anuala de creștere a energiei f = 0,1

Rata anuala de depreciere a monedei de referința - euro, i = 0,07

Valoarea neta actualizata la momentul “0”, a tuturor costurilor legate de investiție si consumurile energetice de-a lungul a N ani de utilizare normala:

N

VNA= C0+ Ce Z [ (1+f)/(1+i)l ‘

1

Valoarea neta actualizata a venitului rezultat din investiția la momentul “0” in reabilitarea energetica si a economiei de energie de-a lungul a N ani de utilizare normala.

N

AVNA= - C0+A CE £ [ (1 +f)/(1 +i)] t

1

Durata de recuperare a investiției suplimentare datorita aplicării soluțiilor sau a pachetelor de masuri de eficienta energetica, Nr [ani] , corespunte unei valori nete actualizate egala cu zero.

AVNA=0

în care:

Co - costul investiției totale în anul “0” [Euro];

CE- costul anual al energiei consumate, la nivelul anului de referință [Euro/an]; f - rata anuală de creștere a costului energiei [ - ]; i - rata anuală de depreciere a monedei (Euro) [ - ];

POPA P. ION

Auditor Energetic pentru Clădiri

DA 01965

EVÂLUARI

Uiiuiguuue

AUDIT ENERGETIC

EXPERTIZA TERMO-ENERGETICA

CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA

DENUMIREA INVESTIȚIEI

Amenajări interioare si schimbarea destinației pentru baie publica si spălătorie sociala Adresa: Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, Municipiul București

N - durata fizică de viață a sistemului analizat [ani].

NOTE:

1.    Conform structurii relației se impune ca performanța energetică a sistemului să se mențină la aceeași valoare pe întreaga durată de viață, Ns. Această ipoteză este valabilă cu condiția asigurării unor verificări periodice ale performanței energetice în cadrul activității de monitorizare a clădirii, verificări care vor conduce și la intervenții de remediere a unor eventuale defecțiuni.

2.    Rata de creștere a costului căldurii se consideră a avea o valoare constantă pe durata de viață tehnică a sistemului.

3.    Rata de depreciere a monedei, i, are o importanță determinantă asupra VNA și condiționează aplicarea unor soluții tehnice. Conform practicii din țări cu economie avansată, rata de depreciere a monedei are valori diferite în raport cu sectorul în care se dezvoltă proiectele de investiții energetice.

4.    Aprecierea duratei de viață a unui sistem este o operație delicată ținând seama în special de diversitatea produselor prezente pe piața românească. Atât informațiile privind durata de viață a componentelor unui sistem (N), cât și cu privire la oportunitatea promovării unor soluții care să nu afecteze în timp calitatea locuirii (calitatea aerului și a apei) pot fi oferite de către producător prin documentele care atestă calitatea produselor sale (de exemplu agrement tehnic).

5.    Costurile aferente mentenanței reprezintă o cotă puțin importantă si au fost neglijate.

6 Costurile unitare (euro/mp) utilizate pentru analiza sunt in concordanta cu valorile de pe piața construcțiilor - nov. 2016

Astfel ca au fost cuprinse doar preturile materialelor si echipamentelor utilizate , manopera pentru implementarea soluțiilor.

4.9.3 Evaluarea costurilor cu investiția

pentru reabilitare si modernizare termo-energetica este redata in tabelul de mai jos.

Etapele si costurile implementării sunt:

POPAP. ION

Auditor Energetic pentru Clădiri

DA 01965

EVALUĂRI

ufiuiyuiive

AUDIT ENERGETIC

EXPERTIZA TERMO-ENERGETICA

CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA

DENUMIREA INVESTIȚIEI

Amenajări interioare si schimbarea destinației pentru baie publica si spălătorie sociala Adresa: Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, Municipiul București

Pachetul de soluții

Cost investiție in [Euro]

Cost mentenanta

anuala

[Euro]

Pachetull CI - Construcții si Instalații

69472

600

Pachetul 2 CI Res - Construcții, Instalații si surse regenerabile

85472

1000

4.9.4 Evaluarea economiei de energie prin aplicarea fiecărei soluții/pachet de soluții.

Economia de energie care se realizează prin pachetului de soluții.

Pachetul de soluții

Obs.Privind calculul valorii

Economia de energie KWh/an

Pac 1 CI

Diferența dintre energia estimata a clădirii reale si energia estimate după implementarea pachetului 1 CI

49986.01

Pac 2 CI Res

Diferența dintre energia estimata a clădirii reale si energia estimate după implementarea pachetului 2 CI Res

58817.27

POPA P. ION

Auditor Energetic pentru Clădiri

DA 01965

EVALUĂRI

ei leigeuee

AUDIT ENERGETIC

EXPERTIZA TERMO-ENERGETICA

CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA

DENUMIREA INVESTIȚIEI

Amenajări interioare si schimbarea destinației pentru baie publica si spălătorie sociala Adresa: Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, Municipiul București

4.9.5 Indicatori de eficienta economica preconizați a se obține in urma aplicării soluțiilor de reabilitare si modernizare termoenergetica in condițiile ipotezei de calcul

TABEL REZULTATE

Soluția

Ns

durata

de

viata a

măsurii

aplicate

[ani]

Co

Costul

investiției [ Euro]

AE

energie

economisită

[Kwh/an]

c

costul

energiei

[Euro/kwh]

ACe=c*AE

reducerea

costurilor

anuale de exploatare [Euro/an]

AVNA

(m)

Venitul

net

actualizat [ Euro]

e

costul

unitatii de energie economisită e=Cm/(Ns* AE)

[Euro/KWh]

Nr

Durata de

recuperarea

investiției -[ani]

Observații

Pachet

soluții 1

construcții si

instalații

15

69472

49986

0.1

4998.6

-19275.14

0.09

12.3

Pachet viabil

Pachet

soluții 1

construcții si

instalații cu

RES

15

85472

58817

0.1

5881.7

-16276.34

0.1

13.1

Pachet viabil

www.evaluari-energetice.ro

45


co


POPA P. ION

Auditor Energetic pentru Clădiri

DA 01965

EVALUĂRI

eiieiyulicu

AUDIT ENERGETIC

EXPERTIZA TERMO-ENERGETICA

CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA

DENUMIREA INVESTIȚIEI

Amenajări interioare si schimbarea destinației pentru baie publica si spălătorie sociala Adresa: Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, Municipiul București

4.9.6.    Recomandări privind executarea lucrărilor de reabilitare si modernizare termoenergetice.

Toate pachetele de soluții analizate sunt valiate economic.

Decizia adoptării si implementării soluțiilor/ pachetului de soluții ii revine proprietarului.

Prezentul raport de audit atrage atentia expresa a introducerii unui sistem de tratare a aerului cu unitati de recuperare a căldurii.

Pachetele de soluții se pot aplica si etapizat. Se poate aplica pachetul 1 in prima etapa, urmând a se completa cu soluția I4 Res, ulterior, completând astfel pachetul 2.

4.9.7.    Concluzii

Aplicarea soluțiilor prezentate conduc la obținerea unei performante energetice care poate incadra clădirea in clasa B de eficienta energetica, cu durata de recuperare medie.

Pachetele de soluții 1 si 2 sunt validate din punct de vedere economic. Pachetul de soluții nr.2, oferă totuși, cea mai mare economie de energie si o scădere semnificativa a gazelor cu efect de sera.

Se recomanda implementarea pachetului de soluții: Pachet 2 (construcții + instalatii+ res) care realizează o scădere semnificativa estimată a gazelor cu efect de seră si a consumului anual de energie primară.

Procentul de energie primara consumata, provenita din surse regenerabile este de 17.26% din total consum.

Prezenta documentație respecta cerințele prin care auditul energetic al clădirilor existente, reprezintă activitatea de identificare a soluțiilor tehnice de reabilitare/modernizare energetică a clădirilor și instalațiilor aferente acestora, pe baza caracteristicilor reale ale sistemului construcție - instalații, de utilizare a energiei termice, precum și optimizarea soluțiilor tehnice prin analiza eficienței economice a acestora, indiferent de sursa de finanțare.

Lucrările de modernizare se vor face in baza proiectului de execuție, si in concordanta cu lucrările de extindere. Pentru fazele de proiectare PT+DE la clădirea auditata este necesar a se aplica soluțiile analizate prezentul Raport de audit corelate cu Raportul de expertiza tehnica pentru rezistenta si stabilitate.

POPA P. ION

Auditor Energetic pentru Clădiri

DA 01965

EVALUĂRI

ei leiyeuee

AUDIT ENERGETIC

EXPERTIZA TERMO-ENERGETICA

CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA

DENUMIREA INVESTIȚIEI

Amenajări interioare si schimbarea destinației pentru baie publica si spălătorie sociala Adresa: Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, Municipiul București

V. BIBLIOGRAFIE

•    OG 13/2016- ordonanța pentru modificarea și completarea Legii nr. 372/2005 privind

performanța energetică a clădirilor

•    Legea nr. 177/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în

construcții.

•    Legea nr. 159/2013 - modificarea si completarea Legii nr. 372/2005 privind performanta

energetica a clădirilor

•    Mc 001/1-2006; Mc001/2-2006; Mc001/3 - 2006 Metodologie de calcul al

performantei energetice a clădirii.

•    Mc 001/4 -2009- Metodologie de calcul al performantei energetice a clădirii.

•    MC001/6 Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor Partea a Vl-a

Parametrii climatici necesari determinării performanței energetice a clădirilor noi și existente, dimensionării instalațiilor de climatizare a clădirilor și dimensionării higrotermice a elementelor de anvelopă ale clădirilor

•    C107/0-02 Normativ pentru proiectarea si execuția lucrărilor de izolații termice la clădiri

•    C107/1-2005 Normativ privind calculul coeficienților de izolare termica la clădirile de locuit

•    C107/2-2005 Normativ privind calculul coeficienților de izolare termica la clădirile cu alta

destinație decât cea de locuit

•    C107/3- 2005Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor

•    C107/5-2005 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție in contact

cu solul

•    C107/6-2002 Normativ general privind calculul transferului de masa (umiditate) prin

elementele de construcție

•    GP 058/2000 Ghid privind optimizarea nivelului de protecție termica la clădirile de locuit

•    NP 048 Normativ pentru expertizarea termica si energetica a clădirilor existente si a

instalațiilor de încălzire si preparare a apei calde de consum aferente acestora

•    GT 036-02 Ghid pentru efectuarea expertizei termice si energetice a clădirilor de locuit

existente si a instalațiilor de încălzire si preparare a apei calde de consum aferente acestora

•    MP 024-02 Metodologie privind efectuarea auditului energetic al clădirilor existente si a

instalațiilor de încălzire si preparare a apei calde de consum aferente acestora.

•    NP 060 - 02 Normativ privind stabilirea performantelor termo-higro-energetice ale anvelopei

clădirilor de locuit existente, în vederea reabilitării si modernizării lor termice

•    SC 007 - 2013 Soluții cadru pentru reabilitarea termo-higro-energetice a anvelopei clădirilor

de locuit existente

•    SC 006 - 01 Soluții cadru pentru reabilitarea si modernizarea instalațiilor de încălzire din

clădiri de locuit,

•    GT 040-02 Ghid de evaluare a gradului de izolare termica a elementelor de construcție la

clădirile existente, în vederea reabilitării termice

•    MP 022-02 Metodologie pentru evaluarea performantelor termotehnice ale materialelor si

produselor pentru construcții

POPA P. ION

Auditor Energetic pentru Clădiri

DA 01965

EVALUĂRI

ui iui guiiuu

AUDIT ENERGETIC

EXPERTIZA TERMO-ENERGETICA

CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA

DENUMIREA INVESTIȚIEI

Amenajări interioare si schimbarea destinației pentru baie publica si spălătorie sociala Adresa: Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, Municipiul București

•    SR 1907/1- Instalații de incalzire -Necesarul de căldură de calcul- Temperaturi interioare

convenționale de de calcul

•    SR1907/2- Instalații de incalzire -Necesarul de căldură de calcul- Prescripții dem calcul

•    SR 4839- Instalații de incalzire - Numărul anual de grade zile

•    STAS 4908-85- Arii si volume convenționale

•    STAS 11984-83 - Suprafața echivalenta termic a corpurilor de incalzire

•    SR EN ISO 13790- Performanta energetica a clădirilor .Calculul necesarului de energie

pentru incalzirea si racirea spatiilor.

•    Ghid pentru aplicarea sistemelor de termoizolatie "ETICS"External Thermal Insulation

Composite Systems Sisteme compozite pentru termoizolarea pereților exterior.

•    GHID PRIVIND PROIECTAREA Șl EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE REABILITARE

TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE, Indicativ GP 123 - 2013

//iz-

POPA P. ION

Auditor Energetic pentru Clădiri

DA 01965

EVALUĂRI

tji leiyulicu

AUDIT ENERGETIC

EXPERTIZA TERMO-ENERGETICA

CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA

DENUMIREA INVESTIȚIEI

Amenajări interioare si schimbarea destinației pentru baie publica si spălătorie sociala Adresa: Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, Municipiul București

VI. ANEXE

•    Anexa 1 - Fisa de expertiza termica si energetica a clădirii.

•    Anexa 2 - Certificat de performanta energetica al clădirii existente; Recomandări pentru asigurarea confortului in clădire, reducerea costurilor prin îmbunătățirea performanței energetice a clădirii; Anexa la CPE.

•    Anexa 3 - Breviar de calcul al Coef. G1 la clădirea existenta.

•    Anexa 4 - Breviar de calcul al Coef. G1 la clădirea reabilitata.

•    Anexa 5 - Certificat de performanta energetica -Informativ (simulare) după simularea aplicării pachetului 1 - construcții si instalații.

•    Anexa 6 - Certificat de performanta energetica -Informativ (simulare) după simularea aplicării pachetului 2 - construcții, instalații si surse regenerabile.

•    Partea desenata.

! n'-l

ANEXA 1


•    Denumirea lucrării

•    Amplasament


Amenajări interioare si schimbarea destinației pentru baie publica si spălătorie sociala.

Municipiul București, Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, SUBSOL si PARTER


• Beneficiar


• Proiectant


Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5

Birou Individual de Arhitectura - Dobrescu Laura Andreea


• Auditor Energetic


Ing. Popa Ion


EXPERTIZA TERMO- ENERGETICA

CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA nr. 1399 / 25.06.2018 RAPORT DE AUDIT ENERGETIC nr. A033 / 25.06.2018

Fișa de analiză termică și energetică

Clădirea: UNITATE DE CLĂDIRE - spațiu servicii - Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, SUBSOL si PARTER, Municipiul București

□ Categoria clădirii:

□    locuințe    □    birouri

□    spital

□    autorități locale / guvern □altă destinație:


□    comerț, servicii □ hotel

□    școală, grădiniță □ cultură


Tipul clădirii:

□    individuală    □ înșiruită

□    bloc    □ tronson de bloc

Zona climatică în care este amplasată clădirea: II

Regimul de înălțime al clădirii: S+P+3E;

Anul construcției: 1949

Proiectant / constructor:-

Structura constructivă:

□ zidărie portantă

□ cadre din beton armat

□ pereți structurali din beton armat

□ stâlpi și grinzi

□ diafragme din beton armat

□ schelet metalic

□    Existența documentației construcției și instalației aferente acesteia:

13 partiu de arhitectură pentru fiecare tip de nivel reprezentativ,

K secțiuni reprezentative ale construcției,

□    detalii de construcție,

□    planuri pentru instalația de încălzire interioară,

□    schema coloanelor pentru instalația de încălzire interioară,

□    planuri pentru instalația sanitară,

□    Gradul de expunere la vânt:

□    adăpostită    £3 moderat adăpostită □ liber expusă (neadăpostită)

□    Starea subsolului tehnic al clădirii:

IXI Uscat și cu posibilitate de acces la instalația comună,

□    Uscat, dar fără posibilitate de acces la instalația comună,

□    Subsol inundat / inundabil (posibilitatea de refulare a apei din canalizarea exterioară), □ Plan de situație / schița clădirii cu indicarea orientării față de punctele cardinale


□ Identificarea structurii constructive a clădirii în vederea aprecierii principalelor caracteristici termotehnice ale elementelor de construcție din componența anvelopei clădirii: tip, arie, straturi, grosimi, materiale, punți termice:

0 Pereți exteriori opaci:

•S alcătuire: Zidărie caramid

a fara termo-izolatie

PE

Descriere

Arie

[m2]

Straturi componente (i -> e)

Coeficient reducere , r

Material

Grosime [m]

Tencuiala

interioara

Zidărie

cărămidă plina Tencuiala exterioara

0.020

0.040

0.030

PE-NE

Perete exterior zidărie cărămidă

31.18

0.78

PE-SE

Perete exterior zidărie cărămidă

106.38

0.89

PE-SV

Perete exterior zidărie

cărămidă

52.51

0.81

PE-NV

Perete exterior zidărie

cărămidă

53.35

0.83

•S Aria totală a pereților exteriori opaci [m2]: 243.42

■f    Stare:    □    bună,    [XI    pete condens, □ igrasie,

•f    Starea finisajelor:    □    bună,    [XI    tencuială căzută parțial / total,

S    Tipul și culoarea materialelor    de    finisaj:    Tencuială    obișnuita si cărămidă aparenta

0 Rosturi despărțitoare: Nu este cazul

•S Aria totală a pereților exteriori opaci [m2]:

/8o

0 Plansee in contact cu solul:

PL

Descriere

Arie

[m2]

Straturi componente (i -> e)

Rezistenta

echivalenta

Material

Grosime

[m]

PL-SOL

Planseu pe sol

82.71

Pardoseala

Beton armat

Strat de pietriș

0.040

0.130

0.200

2.080

S Aria totală a planseelor pe sol [m2]: 82.71

0 Pereți către spații neincalzite: casa scării

alcătuire: Zidărie cărămidă

PE

Descriere

Arie

Straturi componente (i -> e)

Coeficient

[m2]

Material

Grosime [m]

reducere , r

PE-CS

Pereți spre spatii neincalzite - casa scării

60.69

Tencuiala interioara Zidărie cărămidă Tencuiala ext

0.015

0.300

0.015

0.92

Aria totală a pereților spre spatii anexe [m2]: 60.69

0 Planșeu peste subsol:

PL

Descriere

Arie

[m2]

Straturi componente (i -> e)

Coeficient reducere , r

Material

Grosime [m]

PL-SBS

Planseu peste subsol

219.08

Pardoseala

uzura

Beton armat Tencuiala

0.040

0.130

0.020

0.373

Aria totală a planșeului peste subsol [m2]: 219.08 Volumul de aer din subsol [m3]:

0 Terasa -Acoperiș: Nu este cazul Aria totală a planseelor acoperis/terasa [m2]: 78.63

0 Plansee spre pod:

□ Starea acoperișului peste pod: Necesita inlocuire invelitoare □ Bună,

[X] Acoperiș spart / neetanș la acțiunea ploii sau a zăpezii;

0 Planșeu sub pod:

PL

Descriere

Arie [m2]

Straturi componente (i -> e)

Coeficient reducere, r [%]

Material

Grosime [m]

PL-POD

Planseu spre pod

181.08

Tencuiala

interior

Planseu de beton armat

Sapa

0.030

0.130

0.050

0.354

Aria totală a planșeului sub pod [m2]: 181.08

0 Ferestre / uși exterioare:

FE/UE

Descriere

Arie [m2]

Tipul

tâmplăriei

Grad

etanșare

Prezență oblon (i / e)

FE-NE

Vitraj dublu PVC

27.62

Rama PVC cu

4 camere, geam dublu

bun

Nu

FE-SV

Vitraj simplu metal

9.06

Rama metal, geam simplu

slab

Nu

PE-NV

Vitraj simplu metal

14.53

Rama metal, geam simplu

slab

Nu

•S Aria totală a tamplariei [m2] : 51.21 ■S Starea tâmplăriei:    □ bună (parțial)

□    fără măsuri de etanșare,

□    cu garnituri de etanșare (parțial),

□    cu măsuri speciale de etanșare;

□evident neetanșă

□ Elementele de construcție mobile din spațiile comune: Nu este cazul ușa de intrare în clădire:

□Ușa este prevăzută cu sistem automat de închidere și sistem de siguranță (interfon, cheie),

□    Ușa nu este prevăzută cu sistem automat de închidere, dar stă închisă în perioada de neutilizare,

□    Ușa nu este prevăzută cu sistem automat de închidere și este lăsată frecvent deschisă în perioada de neutilizare,

ferestre de pe casa scărilor: starea geamurilor, a tâmplăriei și gradul de etanșare:

□    Ferestre / uși în stare bună și prevăzute cu garnituri de etanșare,

□    Ferestre / uși în stare bună, dar neetanșe,

□    Ferestre / uși în stare proastă, lipsă sau sparte,

□    Caracteristici ale spațiului încălzit:

•S Aria utilă a pardoselii spațiului încălzit [m2]: 258.77 •S Volumul spațiului încălzit [m3]: 970

înălțimea medie liberă a unui nivel [m]: 3.0 -4.1

□    Gradul de ocupare al spațiului încălzit / nr. de ore de funcționare a instalației de încălzire: ocupare discontinua; instalația de incalzire funcționează continuu.

□    Raportul dintre aria fațadei cu balcoane închise și aria totală a fațadei prevăzută cu balcoane / logii: unitatefara balcoane sau logii

□    Adâncimea medie a pânzei freatice:

□    înălțimea medie a subsolului față de cota terenului sistematizat [m]: -0.4

□ Perimetrul pardoselii clădirii [mj: 93.6

□ Instalația de încălzire interioară:

Sursa de energie pentru încălzirea spațiilor:

□    Sursă proprie, cu combustibil:

□    Centrală termică de cartier

Z Termoficare - punct termic central

□    Termoficare - punct termic local

□    Altă sursă sau sursă mixtă:

Tipul sistemului de încălzire:

□    încălzire locală cu sobe,

ZI încălzire centrală cu corpuri statice,

□    încălzire centrală cu aer cald,

□    încălzire centrală cu planșee încălzitoare,

□    Alt sistem de încălzire:............

□    Coșurile au fost curățate cel puțin o dată în ultimii doi ani,

□    Coșurile nu au mai fost curățate de cel puțin doi ani,


□ Date privind insta

ația de încălzire locală cu sobe

î: nu este cazul

Nr.

crt.

Tipul sobei

Combustibil

Data

instalării

Element reglaj ardere

Element

închidere

tiraj

Data

ultimei

curățiri

1

2

3

4

Starea coșului / coșurilor de evacuare a fumului:

□ Date privind instalația de încălzire interioară cu corpuri statice:

Tip corp static

Număr corpuri statice [buc.]

Suprafață echivalentă termic [m2]

în

spațiul

locuit

în

spațiul

comun

Total

în

spațiul

locuit

în

spațiul

comun

Total

TOTAL

Tip distribuție a agentului termic de încălzire:    □ inferioară, □ superioară, □ mixtă

Necesarul de căldură de calcul [Wj: 45000

Racord la sursa centralizată cu căldură: Z racord unic, □ multiplu:    puncte,

diametru nominal [mm]: 60 disponibil de presiune (nominal) [mmCA]:

Contor de căldură: tip contor, anul instalării, existența vizei metrologice: mecanic, are viza metrologie

Elemente de reglaj termic și hidraulic (la nivel de racord, rețea de distribuție, coloane): nu există

Elemente de reglaj termic și hidraulic (la nivelul corpurilor statice): Nu exista

□ Corpurile statice sunt dotate cu armături de reglaj și acestea sunt funcționale,

□    Corpurile statice sunt dotate cu armături de reglaj, dar cel puțin un sfert dintre acestea nu sunt funcționale,

X    Corpurile statice nu sunt dotate cu armături de reglaj sau cel puțin jumătate dintre armăturile de reglaj existente nu sunt funcționale,

Rețeaua de distribuție amplasată în spații neîncălzite:

-    Lungime [m]:20

-    Diametru nominal [țoii]: 1 1/2

-    Termoizolație: deteriorata

Starea instalației de încălzire interioară din punct de vedere al depunerilor:

□ Corpurile statice au fost demontate și spălate / curățate în totalitate după

ultimul sezon de încălzire,

□    Corpurile statice au fost demontate și spălate / curățate în totalitate înainte de ultimul sezon de încălzire, dar nu mai devreme de trei ani,

IXI Corpurile statice au fost demontate și spălate / curățate în totalitate cu mai mult de trei ani în urmă,

Armăturile de separare și golire a coloanelor de încălzire:

□    Coloanele de încălzire sunt prevăzute cu armături de separare și golire a acestora, funcționale,

XI    Coloanele de încălzire nu sunt prevăzute cu armături de separare și golire a acestora sau nu sunt funcționale,

Date privind instalația de încălzire interioară cu planșeu încălzitor: Nu este cazul

-    Aria planșeului încălzitor [m2],

Lungimea [m] și diametrul nominal [mm] al serpentinelor încălzitoare;

Diametru serpentină, [mm]

Lungime [m]

-    Tipul elementelor de reglaj termic din dotarea instalației;