Hotărârea nr. 142/2018

Hotărârea nr. 142/26.06.2018 privind aprobarea Normei interne a aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și a instituțiilor și serviciilor publice de interes public local din subordinea Consiliului Local Sector 5 privind procedura proprie pentru achizițiile publice de servicii sociale și alte servicii specifice, prevazute în anexa 2 din Legea nr. 98/2016.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Normei interne a aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și a instituțiilor și serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local Sector 5 privind procedura proprie pentru achizițiile publice de servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2 din Legea nr.98/2016

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București,ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința din data de 26.06.2018;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, precum și Raportul de specialitate nr. 6075 1/25.06.2018 al Direcției Generale Operațiuni - Direcția de Dezvoltare;

în conformitate cu prevederile:

-Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-art.7 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Legii nr.101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC);

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art.81 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă Norma internă a aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și a instituțiilor și serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local Sector 5 privind procedura proprie pentru achizițiile publice de servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se abroga Hotararea Consiliului Local Sector 5 nr. 48/12.03.2018 privind aprobarea Normei interne a aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5 și a instituțiilor și serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local Sector 5 privind procedura simplificata proprie pentru achizițiile publice de servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2 din Legea nr.98/2016 si Hotararea Consiliului Local Sector 5 nr. 49/12.03.2018 privind aprobarea Normei interne a aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și a instituțiilor și serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local Sector 5 privind procedura simplificata proprie pentru achizițiile publice de servicii hoteliere si servicii de restaurante, prevăzute în anexa nr. 2 din Legea nr.98/2016

Art.3 - Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și instituțiile și serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local Sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ANEXĂ la Hotararea nr../M../26.06.2018

Norma interna a aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și a instituțiilor și serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local Sector 5 privind procedura proprie pentru achizițiile publice de servicii sociale si alte servicii specifice, prevăzute in Anexa nr.2 din Legea nr. 98/2016

Baza legala:

Art. 7 alin.(2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

Art. 68 alin. (2) lit.b) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

Legea nr. 101/2016 privind remediile si căile de atac in materie de atribuire a contractelor de achiziție publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrări si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si funcționarea Consiliului National de Soluționare a Contestațiilor (CNSC)

CAP. I

Dispoziții generale

Art. 1.

(1) Prezenta norma interna asigura cadrul si metodologia pentru organizarea și desfășurarea procedurii proprii pentru atribuirea contractelor/acordurilor-cadru de achiziții publice de servicii sociale si servicii specifice, avand valoarea estimata mai mica/egala decat/cu pragul valoric stabilit la art. 7 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 98/2016, de către aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și de instituțiile și serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local Sector 5

2) Prezenta norma interna reglementează procedura proprie de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziții publice de servicii sociale si servicii specifice avand valoarea estimata mai mica/egala decat/cu pragul valoric stabilit la art. 7 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 98/2016, cu finanțare de la bugetul local, precum si modul de soluționare a contestațiilor aferente.

(3) Norma interna reglementează, in principal, aspecte precum :

-    procedura simplificata proprie;

-    anunțul de participare;

-    documentația de atribuire;

-    cerințele minime de calificare (unde este cazul) si criteriul de atribuire;

-    dreptul de a solicita clarificări;

-    data-limita pentru depunerea ofertelor;

-    reguli de participare la procedura;

-    comisia de evaluare;

-    deschiderea si evaluarea ofertelor;

-    încheierea si executarea contractului;

-    anularea procedurii (daca este cazul);

-    dosarul atribuirii serviciului;

-    modul de soluționare a contestațiilor.

(4)    Principiile, care stau la baza atribuirii contractelor/acordurilor-cadru de achiziții publice de servicii sociale si servicii specific, sunt următoarele:

a)    nediscriminarea;

b)    tratamentul egal;

c)    recunoașterea reciprocă;

d)    transparența;

e)    proporționalitatea;

f)    asumarea răspunderii.

(5)    Pe parcursul aplicării procedurii proprii, se vor lua toate masurile necesare pentru evitarea apariției unor situații de natura sa determine apariția unui conflict de interese si/sau manifestarea concurentei neloiale.

(6)    La procedura proprie are dreptul sa participe orice operator economic, de drept public sau de drept privat, care poate sa presteze serviciile care fac obiectul contractului de servicii sociale si specifice la care se face referire.

CAP. II

Procedura proprie

Art. 2

Direcția/serviciul/biroul/compartimentul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și de instituțiile și serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local Sector 5, care are prevederi bugetare în acest sens și care solicită achiziționarea serviciului ce se încadrează în categoria vizată de prezenta Normă interna, întocmește:

a) Referatul de necesitate, aprobat de ordonatorul principal de credite, care va conține cel puțin:

-    necesitatea și oportunitatea achiziției de servicii;

-    codurile CPV;

-    cantitatea de servicii ce urmează a fi achiziționate;

-    valoarea estimată a serviciilor, determinată în conformitate cu prevederile Cap.II, Secțiunea 2 din HG nr. 395/2016;

-    poziția din Anexa nr. 1 a Planului Anual al Achizițiilor Publice pentru anul în curs, cuprinzând achiziția din categoria celor incluse în Anexa nr 2 din legea nr. 98/2016, la care figurează achiziția;

-    data estimată pentru inițierea procedurii proprii;

-    data estimată pentru finalizarea procedurii proprii;

-    sursa de finanțare;

-    modalitatea de achiziționare a serviciilor care poate lua forma unui contract/acord-cadru.

b) Nota justificativă privind determinarea valorii estimate a achiziției, aprobată de ordonatorul principal de credite, semnată de conducătorii direcției care realizează achiziția si vizată de Direcția Juridică.

»    5    J

Art. 3

Compartimentul, care initiaza procedura, va intocmi caietul de sarcini in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Caietul de sarcini se aproba de către ordonatorul principal de credite.

Art. 4

Anunțul de participare simplificat propriu

Autoritatea contractanta are obligația de a publica pe site-ul propriu/SEAP un anunț de participare simplificat propriu care cuprinde cel puțin următoarele informații:

-    denumirea, adresa, nr. telefon/fax ale autoritatii contractante;

-    procedura de atribuire aleasa, respectiv procedura simplificata proprie;

-    categoria si descrierea serviciilor ce vor face obiectul contractului/acordului - cadru, codul CPV;

-    caietul de sarcini;

-    daca este cazul cerințe minime de calificare si criteriul de atribuire;

-    durata de prestare a serviciilor;

-    data-limita pentru depunerea ofertelor;

-    adresa de unde se poate procura documentația si unde vor fi transmise/depuse ofertele;

-    data, ora si locul deschiderii ofertelor.

Art. 5

Data-limita pentru depunerea ofertelor nu poate fi stabilita de autoritatea contractanta, prin compartimentul inițiator, mai devreme de 5 zile calendaristice de la data publicării anunțului de participare simplificat propriu.

Art. 6

Reguli de participare la procedura proprie

(1)    Orice prestator care furnizează pachetul de servicii solicitat are dreptul de a depune oferta si de a participa, printr-un reprezentant împuternicit, la ședința de deschidere a ofertelor.

(2)    Operatorul economic nu are dreptul, in cadrul aceleiași proceduri proprii, sa participe la doua sau mai multe asocieri de operatori economici, sa depună candidatura/oferta individuala si o alta candidatura/oferta comuna sau sa depună oferta individuala si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul altei oferte.

Art. 7

Cerințe minime de calificare (se va solicita unde este cazul)

(1) Compartimentele de specialitate pot stabili, unde este cazul, cerințe minime de calificare referitoare numai la:

a)    situația personala a ofertantului;

b)    capacitatea de exercitare a activitatii profesionale;

c)    experiența similara;

(2)    Orice ofertant care se afla in oricare dintre următoarele situații nu este eligibil, putând fi exclus din procedura de atribuire:

a)    este in stare de faliment ori lichidare, afacerile ii sunt administrate de un judecător sindic sau activitatile sale sunt suspendate.

b)    nu si-a îndeplinit obligațiile de plata exigibile a impozitelor si taxelor către stat, precum si a celorlalte contribuții sociale obligatorii asigurării sociale, sanatate, etc; vor fi considerați eligibili ofertantii care au aprobata eșalonarea datoriilor către bugetul de stat si bugetul asigurărilor sociale de stat.

c)    furnizează informații false in documentele prezentate.

Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita oricărui prestator sa prezinte documente edificatoare care se dovedească înregistrarea formei de exercitare a profesiei, in conformintate cu prevederile legale din Romania.

(3)    Ofertantul are obligația:

a)    de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractanta, prin care dovedește capacitatea profesionala, tehnica si economico-financiara.

b)    de a permite verificarea de către autoritatea contractanta a capacitatilor sale materiale si a sistemului de asigurare a calitatii serviciilor, potrivit documentației de atribuire.

Art. 8

Documentația de atribuire

(1)    Documentația de atribuire trebuie sa cuprindă, după caz si fara a se limita la cele ce urmeaza, cel puțin:

a)    daca sunt solicitate, cerințe minime de calificare, precum si documentele care urmeaza sa fie prezentate de ofertanti pentru dovedirea îndeplinirii acestor cerințe;

b)    caietul de sarcini;

c)    instrucțiuni privind modul de elaborare si de prezentare a propunerii tehnice si financiare;

d)    informații detaliate si complete privind criteriul de atribuire;

e)    instrucțiuni privind modul de utilizare a cailor de atac;

f)    informații referitoare la clauzele contractuale obligatorii.

(2)    Criteriul de atribuire poate fi „prețul cel mai scăzut”, „cel mai bun raport calitate-pret” sau „cel mai bun raport calitate-cosf’.

(3)    Documentația de atribuire va fi publicata integral, in format electronic, pe site-ul propriu al autoritatii contractante sau in SEAP.

Art. 9

Dreptul de a solicita clarificări

(1)Autoritatea contractanta are obligația de a răspunde oricărei solicitări de clarificare, intr-o perioada ce nu trebuie sa depasesca, de regula, 2 zile calendaristice de la primirea solicitării, dar numai in cazul solicitărilor primite cu cel puțin 3 zile calendaristice înainte de data limita pentru depunerea ofertelor.

Art.10

Comisia de evaluare

(1)    Norma interna stabilește componenta comisiei de evaluare astfel: cel puțin 3 membri.

(2)    Pe parcursul desfășurării procedurii de evaluare, membrii comisiei au obligația de a păstră confidențialitatea asupra conținutului ofertelor, precum și asupra oricăror alte informați prezentate de către ofertanti, a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-și proteja interesele profesionale si economice.

(3)    Fiecare dintre membrii comisiei de evaluare are obligația de a semna o declarație pe propria răspundere, prin care se angajeaza sa respecte dispozitile prezentei proceduri și prin care confirma totodată ca nu se afla in niciuna dintre situațiile următoare:

-    este sot sau ruda pana la gradul al patrulea inclusiv ori afin pana la gradul al patrulea inclusiv cu avocatii propuși de care ofertanti pentru a face parte din echipa de avocati;

-    in ultimii 3 ani a avut contracte de munca sau de colaborare cu unul dintre ofertanti ori cu asociații unuia dintre ofertanti sau a făcut parte din adunarea asociaților ori din orice alt organ de conducere sau de administrare al unuia dintre ofertanti;

-    are calitatea de asociat sau face parte din organele de conducere ori de administrare ale unuia dintre ofertanti.

(4)    Nota de numire a comisiei de evaluare a ofertelor se întocmește de către Compartimentul initiator/de specialitate si va fi supusa aprobării ordonatorului principal de credite.

Art. 11

Deschiderea si evaluare ofertelor

(1)    Comisia de evaluare va întocmi un proces - verbal de deschidere care va fi semnat de membrii comisiei si de reprezentanții ofertantilor prezenti la deschiderea ofertelor si care va cuprinde următoarele informații:

a)    Denumirea ofertantilor;

b)    Modificările si retragerile de oferte;

c)    Elementele principale ale propunerilor financiare, inclusiv tariful;

d)    Toate documentele/formularele depuse in cadrul ofertei;

e)    Orice alte detalii si precizări pe care comisia de evaluare le considera necesare.

(2)    După finalizarea evaluării ofertelor, comisia de evaluare redactează raportul de evaluare a ofertelor depuse. Raportul procedurii este supus aprobării Conducătorului autoritatii contractante.

(3)    După finalizarea evaluării ofertelor, autoritatea contractanta, prin compartimentul de specialitate, are obligația de a transmite in cel mult 2 zile lucratoare, tuturor ofertantilor, o comunicare in scris referitoare la rezultatul

procedurii.

Art. 12

Anularea procedurii

(1) Circumstanțele in care autoritatea contractanta are dreptul de a anula procedura de selecție de oferte sunt limitativ prevăzute de Norma, astfel:

a)    niciunul dintre ofertanti nu a îndeplinit condițiile de calificare prevăzute in documentația de atribuire - unde este cazul si s-a solicitat;

b)    au fost prezentate numai oferte necorespunzatoare, respectiv oferte care:

-    sunt depuse după data-limita de depunere a ofertelor;

-    nu au fost elaborate si prezentate in concordanta cu cerințele din documentația de atribuire;

c)    factori obiectivi sau circumstanțe excepționale afecteaza procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publica si/sau este imposibila incheierea contractului.

CAP.III

încheierea contractului/acordului-cadru

Art. 13

(l)In urma aplicării procedurii, se va incheia contract/acord-cadru cu ofertantii declarați câștigători, numai după 3 zile calendaristice de la data comunicării rezultatului.

(3) Contractele/acordurile-cadru vor fi întocmite in 2 exemplare originale, insusite si inițiate de către compartimentul initiator/de specialitate si transmise spre verificare si semnare către următoarele compartimente: compartimentul de achiziții, compartimentul Juridic, responsabilul CFP, Directorul General Economic si Ordonatorul principal de credite.

Art. 14

(1)    Modalitatea de atribuire a contractelor subsecvente unui acord-cadru se va face conform Caietului de sarcini.

(2)    Tn situația anularii unei proceduri proprii, in conformitate cu prevederile art. 12, autoritatea contractanta are dreptul sa se adreseze direct unui operator economic in măsură sa realizeze prestarea serviciilor respective si sa negocieze incheierea contractului, pe baza caietului de sarcini întocmit.

Art. 15

Dosarul achiziției publice

(1) Dosarul achiziției publice trebuie sa cuprindă cel puțin următoarele documente:

-    Referatul de necesitate;

-    Anunțul de participare simplificat propriu;

-    Documentația de atribuire si dovada publicării pe site-ul propriu/SEAP;

-    Procesul verbal de deschidere a ofertelor;

-    Raportul procedurii de atribuire;

-    Comunicările rezultatului procedurii simplificate proprii;

-    Contractul semnat/acordul-cadru semnat;

-    Anunțul de atribuire (daca este cazul) si dovada transmiterii acestuia spre publicare pe site-ul autoritatii/SEAP;

-    Contestațiile primite, după caz, masurile corective adoptate si comunicate ofertantilor.

(2) Compartimentul de specialitate are obligația de a păstră dosarul atat timp cat contractul/acordul cadru produce efecte juridice, dar nu mai puțin de 5 ani de la data fi nalizarii contractu 1 u i/acordu lu i-cadru.

Art. 16 Caile de atac

(1)Contestațiile se inainteaza la autoritatea contractanta in termen de 3 zile de la primirea comunicării privind rezultatul aplicării procedurii simplificate proprii, care o va soluționa in termen de 2 zile calendaristice. .

Art. 17

Excepții

(1)    In situații temeinic justificate, in baza referatului de necesitate, aprobat de ordonatorul principal de credite și vizat de către Direcția Generală Educație și Carieră si a notei justificative, care va prevede si fundamentarea alegerii operatorului de formare/organizator de evenimente, etc., autoritatea contractanta poate achiziționa servicii sociale si servicii specifice de scurta durata, urmare primirii unei/unor oferte avantajoase din punct de vedere al specialității, costurilor si/sau al persoanelor/echipei care va presta serviciile.

(2)    Serviciile sociale si serviciile specifice de scurta durata menționate la alin. (1) cuprind:

-    serviciile de învățământ, de formare/perfecționare profesională organizate de către instituții publice sau instituții subordonate acestora sau de alte categorii de organizatori - persoane juridice;

-    participarea la seminarii, colocvii, mese rotunde și conferințe naționale sau internaționale pe diverse teme de interes pentru autoritatea contractantă, ca urmare a unor invitații primite;

-    participarea la târguri si expoziții;

-    serviciile hoteliere aferente

(3)    Pentru asigurarea transparenței, tratamentului egal și accesului nediscriminatoriu, Serviciul Achiziții Publice și Direcția de Resurse Umane vor face o analiză a ofertelor primite pentru servicii de formare/perfecționare profesională/evenimente și serviciile hoteliere aferente acestora, ținând cont:

-    de tematica cursurilor/evenimentelor, perioada de desfășurare, numărul de participanți pe fiecare curs/eveniment în parte, numărul minim de zile pentru fiecare curs/eveniment în parte,

-    dacă cursurile vor fi susținute de către lectori cu experiență în tematica cursurilor, prestatorul va pune la dispoziția participanților suportul de curs, la

finalizarea programelor de formare/perfecționare profesională participanții vor primi certificate de absolvire/participare;

- tariful de instruire și tariful pentru servicii hoteliere pe participant și pe fiecare tip de curs/eveniment în parte.

Evaluarea ofertelor se va face având în vedere cel mai bun raport calitate-preț

(4) Achiziția directă a acestor servicii se finalizează prin factură sau contract.

Cap.IV

Dispoziții finale

Art. 18

Compartimente funcționale din structura organizatorica a aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și a instituțiilor și serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local Sector 5 vor duce la îndeplinire prevederile prezentelor Norme.


DRA FLOREA