Hotărârea nr. 140/2018

Hotărârea nr. 140/26.06.2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2019, pentru terenul situat în Municipiul București, Sectorul 5, str. Spătarul Preda, nr. 2, proprietatea SC PRASA ROMANIA SRL CUI: 18648588 ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

Privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând eu anul 2019, pentru terenul situat în Municipiul București, sectorul 5 , Str. SPĂTARUL PREDA, Nr. 2, proprietatea SC PRASA

ROMÂNIA SRL, CUI: 18648588 ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit

o

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 26.06.2018;

Având în vedere:

- raportul de specialitate nr. 361857 din data de 25.06.2018 al Direcției Impozite și Taxe Locale prin care se propune majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2019 pentru terenul situat în Municipiul București, sector 5, Str. SPĂTARUL PREDA, Nr. 2, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit.

-Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5;

-Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale și alte Activități Economice;

Ținând cont de Referatul Comisiei de Control nr. 168 din data de 14.06.2018 înregistrat la Direcția Impozite și Taxe Locale Sector 5 sub nr. 356386/18.06.2018 și de documentele anexate acestuia (Notă de constatare inițială, Somație, Fișă de evaluare, Notă de constatare finală);

In conformitate cu prevederile:

-ari. 489 alin. (5), (6), (7) și (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

-punctul 168 - Titlul IX din I I.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

-II.C.G.M.B. nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale municipiului București de a aduce la îndeplinire dispozițiile art. 489 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe

clădiri și impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

-H.C.L. Sector 5 nr. 200/14.12.2017 modificată prin H.C.L. Sector 5 nr. 03 din 26.01.201 8 privind aprobarea Metodologiei pentru majorarea impozitului pe clădiri și a impozitului pe terenuri cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a clădirilor și terenurilor în categoria celor neîngrijite;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. c) și art. 81 alin. (2) lit. d) și alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pe teren, situat în Municipiul București, sector 5, Str. SPĂTARUL PREDA, Nr. 2 aparținând SC PRASA ROMÂNIA SRL, CUI: 1 8648588.

Art. 2 Terenul situat în Municipiul București, sector 5, Str. SPĂTARUL PREDA, Nr. 2, se încadrează în categoria imobilelor (teren/cladire) neîngrijite în baza criteriilor stabilite conform H.C.L. Sector 5 nr. 200/14.12.2017 modificată prin H.C.L. Sector 5 nr. 3/2018.

Art. 3 - (1) Prezenta hotărâre este obligatorie și produce efecte până la data ieșirii imobilului din categoria imobilelor neîngrijite, în baza procesul ui-verbal de conformitate încheiat în urma verificărilor efectuate de către Comisia de control .

(2) Verificările prevăzute la alin. (I) se efectuează la solicitarea scrisă a proprietarului terenului, ca urmare a remedierii deficiențelor constatate și care au condus la promovarea prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre are caracter individual.

Art. 5 Direcția Impozite și Taxe Locale Sector 5 va comunica prezenta SC PRASA ROMÂNIA SRL, CUI: 18648588, cu sediul social in Str. SPĂTARUL PREDA, Nr. 2, CAMERA 2.

Art. 6 Serviciul Evidență Acte Administrative din cadrul Direcției de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția Impozite și Taxe Locale Sector 5 București și Comisia de Control vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Nr. /^O /26.06.2018


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

F LO RE^Bkî&flfr'^ĂȚEXAN D RA

SiCONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR SECTOR 5 ELENA LUMIIW A PETRESCU2