Hotărârea nr. 14/2018

Hotărârea nr. 14/26.01.2018 privind împuternicirea Primarului Sectorului 5 în vederea încheierii Acordului de Cooperare între Sectorul 5 al Municipiului București, România și comuna Saint-Josse-ten-Noode, Bruxelles, Belgia.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

Privind împuternicirea Primarului Sectorului 5 în vederea încheierii Acordului de Cooperare între Sectorul 5 al Municipiului București, România și comuna Saint - Josse - ten- Noode, Bruxelles, Belgia

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 5579/19.01.2018 al Direcției Generale de Transparență și Control - Direcția de Transparență Instituțională - Serviciul Relații cu Mass - Media și Societatea Civilă, precum și Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5;

Luând în considerare :

HCL Sector 5 nr. 186/2017, privind solicitarea acordării împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București, în vederea încheierii unui Acord de Cooperare între Sectorul 5 al Municipiului București, România și comuna Saint - Josse - ten -Noode, Bruxelles, Belgia;

Avizul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene nr. 141062/23.11.2017;

Avizul Ministerului Afacerilor Externe nr. H-2-2/2717/04.12.2017;

HCGMB nr. 628/19.12.2017 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 5 să hotărască cu privire la încheierea unui Acord de cooperare cu comuna Saint - Josse - ten -Noode, Bruxelles, Belgia;

Conform art. 45 alin. (2) lit. ”f’, art. 62 alin. (1) și art. 81 alin (2) lit. ”q” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se împuternicește Primarul Sectorului 5 să încheie în numele și pentru Sectorul 5 al Municipiului București Acordul de Cooperare dintre Sectorul 5 al Municipiului București, România și comuna Saint - Josse - ten - Noode, Bruxelles, Belgia.

Art.2 - Primarul Sectorului 5, prin Direcția Generală de Transparență și Control - Direcția Generală de Transparență Instituțională, Direcția de Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative și prin Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan Iordache” va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr


/26.0I.2018Contrasemnează p. Secretar Sector Director Uiraeral,

Florina Dragnea