Hotărârea nr. 136/2018

Hotărârea nr. 136/26.06.2018 privind stimularea performantei școlare în cadrul proiectului Elevi și profesori de nota 10 în sectorul 5, ediția 2018.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind stimularea performanței școlare în cadrul proiectului Elevi și profesori de nota 10 în sectorul 5, ediția 2018

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.06.2018;

Având în vedere:

-    Raportul comun al Direcției Generale Educație și Carieră, al Direcției Generale Economice și al Centrului Cultural și de Tineret Ștefan Iordache, înregistrat sub nr. 60116/25.06.2018;

-    Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 60117/25.06.2018; Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și

Alte Activități Economice și cel al Comisiei Educație, Tineret și Sport;

în temeiul H.C.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de

stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6;

în conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1, și art. 81, alin. 2, lit. j) și k) din Legea nr.

215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă derularea proiectului Elevi și profesori de nota 10 în sectorul 5, ediția 2018, de către Primăria Sectorului 5, în colaborare cu Centrul Cultural și de Tineret Ștefan Iordache. Art. 2 - Se aprobă Protocolul de colaborare dintre Primăria Sectorului 5 și Centrul Cultural și de Tineret Ștefan Iordache, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 3 - Sumele necesare realizării programului menționat la art. 1 vor fi utilizate din bugetul propriu al Centrului Cultural și de Tineret Ștefan Iordache.

Art. 4 - Primarul, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția Generală Educație și Carieră, Direcția Generală Economică și Centrul Cultural și de Tineret Ștefan Iordache vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. /l<p /26.06.2018Contrasemnează, Secretă?| Sector 5,

PROTOCOL DE COLABORARE

Primăria Sectorului 5, cu sediul în București, Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, sector 5, numită în continuare Primăria Sectorului 5, reprezentată prin domnul Marian Țigănuș, în calitate de Viceprimar,

Și

Centrul Cultural și de Tineret Ștefan Iordache cu sediul în București, Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5, numit în continuare Centrul Cultural și de Tineret Ștefan Iordache, reprezentat prin doamna Ramona Manole, în calitate de Director General,

Convin încheierea următorului protocol de colaborare:

Art. 1. Obiectul protocolului de colaborare:

Obiectul prezentului protocol îl constituie acordarea sprijinului reciproc pentru implementarea proiectului Elevi și profesori de nota 10 în sectorul 5, ediția 2018.

Scopul proiectului îl constituie promovarea valorilor în educație, primirea și oferirea de feedback, încurajarea motivației și acordarea de recompense elevilor și profesorilor care au performat în cadrul examenului de evaluare națională, sesiunea 2018.

Obiective specifice:

-    stimularea elevilor cu competențe academice înalte;

-    recompensarea și recunoașterea prestației elitiste a dascălilor din sectorul 5.

Sumar:

Proiectul presupune organizarea unei manifestări festive. în cadrul acesteia vor fi acordate diplome, plachete onorifice și stimulente financiare elevilor care au obținut media 10 la examenul de evaluare națională și celor care au înregistrat nota 10 la una dintre disciplinele de concurs. Vor fi premiați de asemenea profesorii coordonatori ai elevilor de 10.

Evenimentul va fi organizat într-o locație care să asigure cadrul festiv necesar întâlnirii elevilor meritorii și părinților acestora cu directorii unităților de învățământ și cu reprezentanți ai autorităților administrației publice locale și ai Inspectoratului Școlar al Municipiului București.

Stimulentul financiar care va fi acordat elevilor cu media 10 va avea o valoare unitară de 4.000 lei, cel aferent premiului elevilor cu o notă maximă la examen va avea o valoare unitară de 1.500 lei, iar premiul pentru profesorii coordonatori (profesori de limba și literatura română și de matematică) va fi de 2.000 lei.

Beneficiarii direcți ai proiectului (grup-țintă):

6 elevi cu media 10 la examenul de evaluare națională;

80 de elevi care au obținut nota maximă la una dintre disciplinele de examen;

36 de cadre didactice din unitățile de învățământ din sectorul 5, coordonatoare ale elevilor de 10.

Art. 2. Obligațiile părților:

Primăria Sectorului 5, prin Direcția Generală Educație și Carieră - Direcția de

A

învățământ, Tineret și Sport se obligă:

> să sprijine logistic derularea activităților din proiect;

>    să asigure punerea la dispoziția Centrului Cultural și de Tineret Ștefan Iordache a bazei de date privind situația nominală a profesorilor și elevilor beneficiari ai proiectului;

>    să asigure comunicarea cu reprezentanții unității de învățământ, ori de câte ori se impune;

>    să participe la organizarea manifestării festive vizând premierea profesorilor șl elevilor din grupul-țintă al proiectului.

Centrul Cultural și de Tineret Ștefan Iordache se obligă:

>    să inițieze și să deruleze procedurile ce se impun, în vederea acordării premiilor (stimulente financiare), diplomelor și plachetelor onorifice;

>    să inițieze și să deruleze procedurile ce se impun, în vederea închirierii unui spațiu adecvat, precum și pentru asigurarea sonorizării în cadrul evenimentului;

>    să participe la organizarea manifestării festive vizând premierea profesorilor și elevilor din grupul-țintă al proiectului.

Art. 3. Obligații comune

Art. 3.1. Părțile se obligă de comun acord să execute întocmai, complet și la timp obligațiile ce le cad în sarcină, conform dispozițiilor prezentului protocol.

Art. 3.2. Părțile își vor garanta și promova reciproc imaginea pe parcursul derulării activităților din cadrul proiectului.

Art. 4 Alte clauze

Art. 4.1 Pot fi aduse modificări la prezentul protocol numai în urma acordului scris al Părților semnatare, prin act adițional.

Art. 4.2 Rezilierea protocolului de colaborare nu va avea efect asupra obligațiilor deja scadente între Părți, la data survenirii ei.

Art. 4.3 Litigiile de orice natură decurgând din derularea prezentului protocol vor fi soluționate pe cale amiabila, iar în cazul în care nu se ajunge la o soluție agreată de Părți, litigiul va fi supus instanței judecătorești române competente a-1 soluționa.idință,

exandra