Hotărârea nr. 135/2018

Hotărârea nr. 135/26.06.2018 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de reabilitare și consolidare corp principal de clădire – Grădinița nr. 168”, Șoseaua Viilor, nr. 99, Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de reabilitare și consolidare corp principal de clădire - Grădinița Nr. 168”,

Șoseaua Viilor, nr. 99, sector 5

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.06.2018;

Având în vedere:

-    Raportul comun al Direcției Generale Educație și Carieră și al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr. 60114/25.06.2018;

-    Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 60115/25.06.2018;

-    Adresa emisă de Grădinița Nr. 168, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 59882/22.06.2018;

Luând în considerare raportul Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public și Patrimoniului, Fond Funciar, cel al Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice și cel al Comisiei Educație, Tineret și Sport;

Ținând cont de prevederile art. 44 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și de cele ale HG nr. 907/20016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice

în baza H.C.G.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6;

în temeiul art. 45 alin. 1 și a art. 81 alin. 2, lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de reabilitare și consolidare corp principal de clădire - Grădinița Nr. 168”, astfel cum sunt prezentați în anexă , parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 Lucrările de construcții vor fi executate de operatori economici specializați, desemnați pe baza unor proceduri de atribuire, în condițiile legii.

Art 3 Finanțarea investițiilor se asigură de la bugetul local al Consiliului Local al Sectorului 5 al Municipiului București, capitolul învățământ, din bugetul aprobat pentru Grădinița Nr. 168. Art. 4 Primarul, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția Generală Economică, Direcția Generală Educație și Carieră, conducerea Grădiniței Nr. 168, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Președinte de ședință, o r caCristina-A le xa n d

Flore;


andra


Anexa la HCLS 5 nr. /3?T /26.06.2018

Principalii indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de reabilitare și consolidare corp principal de clădire - Grădinița Nr. 168”,

Șoseaua Viilor, nr. 99, sector 5

-    Valoarea investiției, TVA inclus: 5.298.597,41 lei, din care C+M, TVA inclus: 3.874.441,28 lei;

-    Anul construcției: 1918;

-    Regimul de înălțime: S parțial + P + M;

-    Suprafața: 1.800,90 mp;

-    Durata de realizare: 6 luni.