Hotărârea nr. 134/2018

Hotărârea nr. 134/26.06.2018 privind încetarea dreptului de administrare al Consiliului Local Sector 5 asupra unei parți din imobilul situat în strada Spătarul Preda nr. 13 A-B, nr. 19 B, Sector 5, parte formata din teren în suprafața de 1490 mp și corp clădire C2 cu funcțiunea – cămin

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind încetarea dreptului de administrare al Consiliului Local al Sectorului 5 asupra unei părți din imobilul situat în Strada Preda Spătarul nr. 13A-B, nr. 19B, sector 5, parte formată din teren în suprafață de 1.490 mp și corp de clădire C2 cu funcțiunea - cămin

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. I 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.06.20 18;

Având în vedere:

Adresa Direcției Generale Educație și Carieră nr. 59.235/20.06.2018, transmisă și înregistrată la Ministerul Educației Naționale sub nr. 9.771/22.06.2018 privind solicitarea emiterii avizului conform privind schimbarea destinației bazei materiale a unei părți din imobilul menționat anterior, aparținând Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru Moțoc”;

Raportul comun al Direcției Generale- Educație și Carieră și al Direcției Generale

Economice, înregistrat sub nr. 60.118/25.06.2018;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 60.119/25.06.2018;

Memorandumul nr. A2380/21.02.2018 formulat de Ministerul Apărării Naționale și aprobat de prim-ministrul Vasilica Viorica Dăncilă;

HCGMB nr. 221/19.04.2018 privind trecerea unei părți din imobilul situat în Str. Preda

Spătarul nr. 13A-B, nr. 19B, sector 5, din domeniul public al Municipiului București în domeniul public al statului;

Avizul ISMB nr. 16.723/12.06.2018, înregistrat la PS5 sub nr. 58.698/19.06.2018 privind schimbarea destinației imobilului situat în Str. Preda Spătarul, nr. 13 A-B, nr. 19 B, sector 5 din domeniul public al Municipiului București în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Apărării Naționale, pentru a fi utilizat ca spațiu pentru cazare pentru studenții Academiei Tehnice Militare;

Luând în considerare raportul Comisiei Urbanism, Lucrări publice, Administrarea teritoriului, Domeniului public și patrimoniului, Fond funciar;

în baza OMENCȘ nr. 5819/2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ

preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

Conform prevederilor Legii nr. 1/2011, art. 112, alin (2), alin. (6), cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul H.C.G.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6;

în conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1, și art. 81, alin. 2, lit. j) și k) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă încetarea dreptului de administrare al Consiliului Local al Sectorului 5 asupra unei părți din imobilul situat în Strada Preda Spătarul nr. 13A-B, nr. 19B, sector 5, parte formată din teren în suprafață de 1.490 mp și corp de clădire C2 cu funcțiunea - cămin;

Art. 2 - Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data comunicării avizului conform al Ministerului Educației Naționale privind schimbarea destinației a unei părți din imobilul situat în Strada Preda Spătarul nr. 13A-B, nr. 19B, sector 5, parte formată din teren în suprafață de 1.490 mp și corp de clădire C2 cu funcțiunea - cămin;

Art. 3 - Primarul, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția Generală Educație și Carieră, Direcția Generală Economică și directorul Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru Moțoc” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează, p. Secretar Sector 5,

Elena Lunpinita Petrescu