Hotărârea nr. 133/2018

Hotărârea nr. 133/26.06.2018 privind aprobarea preluării cu titlu gratuit a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI), pentru obiectivul de investiții ”Înființare sala multifuncționala de sport, reabilitare termica clădire și lucrări de reparații, amenajare curte și teren de sport – Școala Gimnaziala Luceafărul” și a depunerii proiectului în cadrul Programului Operațional Regional, Axa prioritara 10 Îmbunatățirea infrastructurii educationale.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTORULUI 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37 Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod fiscal: 4433953 E-mail: priinarie@sector5.ro


HOTĂRÂRE

privind aprobarea preluării cu titlu gratuit a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI), pentru obiectivul de investiții „înființare sala multifuncțională de

sport, reabilitare termică clădire și lucrări de reparații, amenajare curte și teren de sport-Școala Gimnazială Luceafărul ” și a depunerii proiectului în cadrul Programului Operațional Regional, Axa Prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale

Având în vedere:

•    Raportul comun de specialitate al Direcției Generale de Transparență și Control și Direcția Generală de Educație și Carieră, înregistrat cu numărul 59260/20.06.2018;

•    Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată cu numărul 59269/20.06.2018;

•    Rapoartele Comisiilor Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice și al Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public și Patrimoniului, Fond Funciar;

•    Ghidul General al Programului Operațional Regional 2014-2020;

•    Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții Finanțate din Fonduri publice;

•    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 65/10.04.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Construire sală multifuncțională de sport reabilitare termică clădire și lucrări de reparații, amenajare curte și teren de sport la Școala Gimnazială Luceafărul)”.

Ținând cont de prevederile ghidului specific al axei prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv

în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Speciile 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

în temeiul art.45 alin.(l) și art. 81 alin.(2), lit. i din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată:

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă preluarea, cu titlu gratuit, de către Sectorul 5 al Municipiului București a documentației tehnico-economice (D.A.L.I. - Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție) pentru obiectivul de investiții înființare sală multifuncțională de sport, reabilitare termică clădire și lucrări de de reparații, amenajare curte și teren de sport -Școala Gimnazială Luceafărul”.

Art. 2 Se aprobă proiectul "înființare sală multifuncțională de sport, reabilitare termică clădire și lucrări de de reparații, amenajare curte și teren de sport -Școala Gimnazială Luceafărul” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1, apelul de proiecte POR/10/2017/ 10/10. Ib/BI.

Art. 3 Se aprobă co-finanțarea de la bugetul local al Sectorului 5 în cuantum de 2% din valoarea totală a chetuielilor eligibile, conform ghidului specific al axei prioritare 10, prioritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, obiectivul specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului și finanțarea tuturor chetuielilor neeligibile din cadrul proiectului, menționat la art 2.

Art. 4 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului "înființare sală multifuncțională de sport, reabilitare termică clădire și lucrări de de reparații, amenajare curte și teren de sport -Școala Gimnazială Luceafărul”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Sectorului 5.

Art. 5 Se împuternicește domnul Daniel Florea, Primarul Sectorului 5 să semneze în numele și pentru Sectorul 5 al Municipiului București toate documentele necesare și contractul de finanțare al proiectului "înființare sală multifuncțională de sport, reabilitare termică clădire și lucrări de de reparații, amenajare curte și teren de sport -Școala Gimnazială Luceafărul”.

Art. 6 Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, și directorul Școlii Gimnaziale Luceafărul vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, IȘIȚNA ALEXANDRA FLOREANr. Z5 3 /26.06.2018

ANEXA LA H.C.L. SECTOR 5 Nr. Z26.06.2018

Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții necesare pentru obiectivul de investiții înființare sală multifuncțională de sport, reabilitare termică clădire și lucrări de de reparații, amenajare curte și teren de sport -Școala Gimnazială Luceafărul”- 99- file.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

cristina atExandr^klorea

/ A A

(Ll vV    !

'•i. ava

Beneficiar: unitatea de invatamant școala

GIMNAZIALA “LUCEAFĂRUL”

“ÎNFIINȚARE sala multifuncționala de sport, reabilitare TERMICA CLĂDIRE SI LUCRĂRI DE REPARAȚII, AMENAJARE CURTE SI TEREN DE SPORT - ȘCOALA NR.130 (LUCEAFĂRUL) ”


CONTRACT NR. 521/22.11.2017 PROIECT NR. 30/2017


ELABORATOR: S.C. BUILD WAY DESIGN S.R.L.

LISTA DE SEMNATURI

Proiectant general

SC BUILD WAY DESIGN SRL

Adresa : Sos Olteniței, Nr 251 C-D, Sector 4, București

Nrdeireg. RC: J40/319/2017

CUI: 30010324/2012

Telefon: 0765.069.413

Email: buildwavdesien(®smail.com

PROIECT NR. 30/2017

DATA 12/2017

STUDIU DE FEZABILITATE

ÎNFIINȚARE SALA MULTIFUNCȚIONALA DE SPORT, REABILITARE TERMICA CLĂDIRE SI LUCRĂRI DE REPARA ȚII, AMENAJARE CURTE SI TEREN DE SPORT - ȘCOALA NR.130 (LUCEAFĂRUL)

Nr. Contract:

521/22.11.2017

Dată Contract:

22.11.2017

Obiectiv:

ȘCOALA GIMNAZIALA Nr.130 (LUCEAFĂRUL)

Beneficiar:

Unitatea de invatamant Școala Gimnaziala „Luceafărul"

Adresă investiție:

Str. Doina, nr.l, Sector 5, București

Cod proiect:

—---- ---"x

Anul întocmirii:

Elaborator:

SC BUILD WAY DESIGN SRL

V    4

Proiectant arhitectură:

ARHITECT CRISTIAN ISPAS S.R.L.

''WoRE^ep^proieeț: ■#.

Doina

/^^‘"Vrh.'Ccistian ISPAS

l    2l>    \

Proiectant specialitate:

S.C. DELTA STRUCTURE S.R.L.

.1;

U-    -SL

Proiectant instalații:

in


SC BUILD WAY DESIGN SRL

BORDEROU

A. PIESE SCRISE

Cuprins

1.    INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚIE..............................7

1.1    Denumirea obiectivului de investiții........................................................................... 7

1.2    Ordonator principal de credite/investitor.......................... 7

1.3    Ordonator de credite (secundar/tertiar)......................................... 7

1.4    Beneficiarul investiției........................... 7

1.5    Elaboratorul studiului de fezabilitate..................................................................................7

2.    INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PROIECTUL.............................................................8

2.1    Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil)

privind situația actuala, necesitatea si oportunitatea promovării obiectivului de investiții si scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza.................................8

2.2    Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri

instituționale si financiare.............................................................................................................8

2.3    Analiza situației existente si identificarea deficientelor.....................................................8

2.4    Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe ternjen mediu si lung privind

evoluția cererii, in scopul justificării necesității obiectivului de mvestitii..................................11

2.5    Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice..................................11

3.    SCENARII/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA

OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII................................................................................................12

3.1    Particularitati ale amplasamentului...................................................................................12

3.2    Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si    tehnologic 16

3.3    Costurile estimative ale investiție.....................................................................................18

3.4    Studii de specialitate, in funcție de categoria si clasa de importanta a construcțiilor.......18

3.5    Grafice orientative de realizare a investiției.....................................................................18

4.    ANALIZA SCENARIU TEHNICO- ECONOMIC PROPUS................................................19

4.1    Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de    referința    si

prezentarea scenariului de referința.............................................................................................19

4.2    Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de

schimbări climatice, ce pot afecta investiția................................................................................19

4.3    Situația utilităților si analiza de consum...........................................................................19

4.4    Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții..........................................................19

4.5    Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de

investiții.......................................................................................................................................19

4.6    Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul

cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate; sustenabilitatea financiara......19

4.7    Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica:

valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, după caz. analiza cost-eficacitate................................................................................................................19

4.8    Analiza de senzitivitate.....................................................................................................19

4.9    Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.........................................19

5.    SCENARIUL TEHNICO-EC'ONOMIC OPTIM, RECOMANDAT......................................20


SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE

Nr. înregistrare la R.C.: 140/319/2017 ; Cod fiscal: RO 30010324/2012 Cont RO 12 TREZ 7045 O69X XXO1 2990 Trezoreria Sectorului 4 Cont RO59 INGB 0000 9999 0660 9817 INC Bank E-tnaiJ: buikkvaydesign@gmait.com

5.1    Comparația scenariilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al

sustenabilitatii si riscurilor..........................................................................................................20

5.2    Selectarea si justificarea scenariului optim recomandat...................................................20

5.3    Descrierea scenariului optim recomandat.........................................................................20

5.4    Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investiții......................37

5.5    Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementările specifice

funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice...........................38

5.6    Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare

si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite............................................................................................................................38

6.    URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME............................................................38

6.1    Certificatul de urbanism emis in vederea obținerii autorizației de construire..................38

6.2    Avize conforme privind asigurarea utilităților..................................................................38

6.3    Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara................38

7.    IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI.......................................................................................39

7.1    Informații despre entitatea responsabila cu implementarea investiției.............................39

7.2    Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de

investiții (in luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare.............................................................................39

7.3    Strategia de exploatare/operare si intretinere....................................................................39

7.4    Recomandări privind asigurarea capacitatii manageriale si instituționale........................39

8.    RECOMANDĂRI.......................................................................................,-r.......................39

9.    STANDARDE SI PRESCRIPȚII PRIVIND PROIECTAREA..............................................40

10.    MASURI DE PROTECȚIA MUNCII......................................................................................44

B. PIESE DESENATE

Titlu planșe

Faza

Nr

plan

Scara

1

Plan situație existent

SF

01

1:500

0

2

Plan subsol situație existenta

SF

02

1:100

0

3

Plan parter situație existenta

SF

03

1:100

0

4

Plan etaj 1 situație existenta

SF

04

1:100

0

5

Plan etaj 2 situație existenta

SF

05

1:100

0

6

Plan terasa situație existenta

SF

06

1:100

0

7

Secțiuni caracteristice situație existenta

SF

07

1:100

0

8

Fațada principala si fațada laterala stanga existent

SF

08

1:100

0

9

Fațada posterioara si fațada laterala dreapta existent

SF

09

1:100

0

10

Plan situație propus

SF

10

1:500

0

11

Plan parter situație propusa

SF

11

1:100

0

12

Plan etaj 1 situație propusa

SF

12

1:100

0

13

Plan etaj 2 situație propusa

SF

13

1:100

0

14

Plan invelitoare situație propusa

SF

14

1:100

0

15

Secțiuni caracteristice situație propusa

SF

15

1:100

0

16

Fațade laterale situație propusa

SF

16

1:100

0

17

Fațada principala si posterioara situație propusa

SF

16

1:100

0

18

Plan de situație sistematira7.e teren de sport

SF

PSP1

-

0

19

Plan săpătură

SF

ROI

1:100

0

20

Plan fundații

SF

R02

1:100

0

21

Plan montaj general 1/2

SF

R03

1:100

0

22

Plan montaj general 2/2

SF

R04

1:100

0

23

Instalații TERMICE instalații incalzire - subol

SF

IT01

1:100

0

24

Instalații TERMICE

Instalații incalzire - parter

SF

IT02

1:100

0

25

Instalații TERMICE

Instalații ventilare/climatizare - parter

SF

1T01

1:100

0

26

Instalații TERMICE

Instalații incalzire - etaj 1

SF

IT02

1:100

0

27

Instalații TERMICE

instalații ventilare/climatizare - etaj 1

SF

IT01

1:100

0

28

instalații TERMICE

Instalații incalzire - etaj 2

SF

IT02

1:100

0

29

Instalații TERMICE

Instalații ventilare/climatizare - etaj 2

SF

IT01

1:100

0

30

Instalații TERMICE

Schema funcționala centrala termica

SF

IT02

-

0

31

Instalații SANITARE

Alimentare apa - subsol

SF

IS01

1:100

0

32

Instalații SANITARE

Canalizare menajera - subsol

SF

IS02

1:100

0

33

Instalații SANITARE

Alimentare apa - parter

SF

IS03

1:100

0

34

Instalații SANITARE

Canalizare menajera - parter

SF

IS04

1:100

0

35

Instalații SANITARE

Alimentare apa - etaj 1

SF

IS05

1:100

0

36

instalații SANITARE

Canalizare menajera - etaj 1

SF

IS06

1:100

0

37

Instalații SANITARE

SF

IS07

1:100

0

ESIGN

Alimentare apa - etaj 2

38

Instalații SANITARE

Canalizare menajera - etaj 2

SF

IS08

1:100

0

39

Instalații ELECTRICE

Schema distribuție generala energie electrica Scoala

SF

IE01

1:100

0

40

Instalații ELECTRICE

Schema distribuție generala energie electrica.Extindere

SF

1E02

1:100

0

41

Instalații ELECTRICE

Plan instalații electrice iluminat si prize.demisol

SF

IE03

-

0

42

Instalații ELECTRICE

Plan instalații electrice iluminat si prize parter

SF

IE04

1:100

0

43

Instalații ELECTRICE

Plan instalații electrice iluminat si prize etaj 1

SF

IE05

1:100

0

44

Instalații ELECTRICE

Plan instalații electrice iluminat si prize etaj 2

SF

IE06

1:100

0

45

Instalații ELECTRICE

Plan instalații curenti slabi.subsol

SF

IE07

1:100

0

46

Instalații ELECTRICE

Plan instalații curenti slabi.parter

SF

IE08

1:100

0

47

Instalații ELECTRICE

Pian instalații curenti slabi etaj 1

SF

IE09

1:100

0

48

Instalații ELECTRICE

Plan instalații curenti slabi.etaj 2

SF

IE10

1:100

0


SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE

A. PIESE SCRISE

1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚIE

1.1 Denumirea obiectivului de investiții

"ÎNFIINȚARE SALA MULTIFUNCȚIONALA DE SPORT, REABILITARE TERMICA CLĂDIRE SI LUCRĂRI DE REPARAȚII, AMENAJARE CURTE SI TEREN DE SPORT - ȘCOALA NR.130 (LUCEAFĂRUL)"

1.2    Ordonator principal de credite/investitor

Unitatea de invatamant Școala Gimnaziala „Luceafărul"

1.3    Ordonator de credite (secundar/tertiar)

1.4    Beneficiarul investiției

Unitatea de invatamant Școala Gimnaziala „Luceafărul"

1.5    Elaboratorul studiului de fezabilitate

SC BUILD WAY DESIGN SRL

Adresa : Sos Olteniței, Nr 251 C-D, Sector 4, București

Nr de ireg. RC: J40/319/2017 CUI:RO 30010324/2012

Cont: RO12 TREZ 7045 069X XX01 2990 Tezoreria sect 4

Cont: RO59 INGB 0000 9999 06609817 ING Bank

Telefon : 0765.069.413

Email: buildwaydeisgn@gmail.com

(’3SSOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE

2. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

2.1    Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil) privind situația actuala, necesitatea si oportunitatea promovării obiectivului de investiții si scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza

Pentru acest proiect nu a fost realizat studiul de prefezabilitate.

2.2    Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale si financiare

Prezenta documentație se efectuează in conformitate cu cerințele certificatului de urbanism

nr._din_ , eliberat de Primăria Sectorului 5, pentru proiectul cu titlul: ""ÎNFIINȚARE

SALA MULTIFUNCȚIONALA DE SPORT, REABILITARE TERMICA CLĂDIRE SI LUCRĂRI DE REPARAȚII, AMENAJARE CURTE SI TEREN DE SPORT - ȘCOALA NR.130 (LUCEAFĂRUL)".

2.3    Analiza situației existente si identificarea deficientelor

Situația existenta

Clădirea „Scolii Gimnaziale nr. 130 Luceafărul este o construcție cu forma in plan aproximativ dreptunghiulara avand cele doua laturi de circa 17,30mx42,20m cu doua zone de retrageri parțiale de circa l,5m a uneia din laturile lungi si o zona de retragere pe transversal de circa 2.50m pe circa 18.0m lungime amplasata central. Construcția are subsol pe o anumita porțiune avand adâncimi diferite, respectiv la -1.96m, -2.46m si -3.50m si trei nivele (Parter + 2 Etaje), cota cornișei fiind de circa l'1.60m.


Structura de rezistenta se compune din următoarele elemente principale:

• fundații continue din beton armat B100, cu latinii cuprinse intre l.Om si l,80m, betoane de egalizare B75; pereții subsolului de 30cm si 35cm grosime sunt din B150. Atât fundațiile cat si pereții sunt armați cu otel OB38. Conform studiului geotehnic, fundarea s-a făcut pe pachetul de luturi cafenii galbeneplastic vartoase (orizontul B argila prafoasa cafenie) cu o

presiune admisibila de 1.50daN/cm2 (150kPa). Nivelul apelor subterane la -lO.Om, si nu are influenta asupra construcției.

a suprastructura clădirii este alcatuita din stâlpi din beton armat monolit pe contur de 30x30cm din B200 armați cu 4016PC52 si etrieri <£6 la 10 si 20cm distanta. In afara de cateva excepții, stâlpii sunt dispusi la interax de 3.Om. Transversal rigiditatea construcției este asigurata de 11 diafragme de beton monolit B150 armate cu otel PC52, orizontal (<t>6) si vertical (012), iar longitudinal rigiditatea este asigurata de doua diafragme din beton armat care sunt ampPasate pe centrul construcției constituind in același timp si pereții culoarului de acces in clase. Diafragmele sunt concepute pentru a prelua incarcarile seismice si incarcarile verticale ale construcției, diafragmele au grosimea de 20cm.

•    planseele sunt in general alcătuite din elemente prefabricate de suprafața preturnate de llcm grosime din beton B300 si armaturi PC52 si OB38. In plan un prefabricat curent de planseu are dimensiunea de 2.99x2.94m. Construcția are si cateva zone monolite cu grinzi, placi, centuri din B200; grosimea plăcilor in zonele monolite este de lOcm. Deasupra golurilor de usi sunt prevazuti buiandrugi din beton armat monolit B200 cu armatura PC52 si OB38. Planseul de peste subsol este din beton armat monolit B200 si armatura PC52 si OB38. Construcția are o serie de grinzi prefabricate preturnate din beton B400 si armaturi PC52 si OB38 care sunt rezemate pe stâlpii de pe contur (ex. grinzile din axele longitudinale marginale).

•    Construcția are acoperișul de tip terasa.


SC BUILD WAY DESIGN SRL

SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE

• Accesul pe verticala in clădire este asigurat de 2 scări cu structura din beton armat monolit.


Distribuția generala a funcțiunilor respecta exigentele si recomandările normativelor de proiectare pentru programe de scoli din perioada când au fost proiectate.

Spatiile de circulație si scările interioare au fost dimensionate corespunzător capacitatii scolii si sunt luminate si ventilate natural.

S-au creat spatii pentru laboratoare , grupuri sanitare, depozite pentru material didactic, necesare pentru activitatea de invatamant, dar si spatii pentru personalul didactic si administrativ (cancelarie, secretariat, arhiva, contabilitate, etc).

In ce privește finisajele, s-a folosit in sălile de clasa parchet iamelar pe sapa de mortar, in spatiile de circulați inclusiv la treptele scărilor pardoseala moderna din gresie.

In spatiile grupurilor sanitare s-au folosit lambriuri din faianța la pereți.

Pentru restul pereților s-au folosit zugrăveli.

Tamplaria interioara este costituita din usi cu foi de placaj furniruit, structura de lemn cu tocuri si căptușeli din lemn profilat.

Ferestrele actuale sunt din pvc cu geam termopan

Glafurile interioare sunt prefabricate din beton iar cele exterioare sunt din tabla zincata.

Fațadele pastreaza imaginea realizata inițial, o imagine de școala tip cu

Elaborarea soluției de realizare a lucrărilor fundamentate in prezenta documentație se va face cu respectarea legislației si a reglementarilor tehnice in vigoare.

2.4 Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind evoluția cererii, in scopul justificării necesității obiectivului de investiții

Investițiile prevăzute reprezintă o contribuție importanta la rezolvarea problemelor sociale in Romania: la protecția sanatatii, imbunatatirea caiitatii vieții si stimularea dezvoltării armonioase a elevilor.

2.5 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Scopul principal al acestor lucrări este satisfacerea cerințelor caltitative de confort in spatiile de invatamant

Ținând cont ca este vorba de o investiție realizata in urma cu mai multe decenii, si ca multe din intervențiile ulterioare nu mai asigura astazi condiții corespunzătoare de desfășurare a activitatilor specifice, precizam ca sunt necesare masuri care sa remedieze deficientele aparute fie in urma deteriorărilor in timp, fie in urma unor intervenții neprofesioniste.

Este necesara zugrăvirea spatiilor in intregime si repararea tencuielilor deteriorate (s=6024.57 mp).

Se impune schimbarea in intregime a echipamentului sanitar din grupurile sanitare, precum si a intregii instalații electrice si a corpurilor de iluminat care fie lipsesc, fie sunt degradate.

Printr-o rezolvare moderna a încălzirii spatiilor, favorizata de reabilitarea si modernizarea centralei termice actuale, dar si prin anveloparea intregii clădiri in termosistem cu strat de polistiren expandat de lOcm, se va asigura un confort termic optim (suprafața: 1035.5mp).

Efectuarea de lucrări de intretinere pentru parchetul sălilor de curs ( suprafața : 1170.15mp);

Refacerea glafurilor exterioare cu lungime de aprosimativ 241.81 ml.

Extinderea corpului pe lungimea peretelui axului G' (aprox 10.44m) pentru obținerea: la parter : sala multifuncționala dotata cu grupuri sanitare si vestiare; etaj 1: ateliere + grupuri sanitare si anexe

etaj 2 : ateliere + grupuri sanitare si anexe

Refacerea canalizării menajere si pluviale din curtea scolii.

Amenajarea terenului exterior de sport prin efectuarea de reparații locale, turnarea unui strat de 7 cm de asfalt si aplicarea marcajelor necesare .


SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE

3. SCENARII/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

3.1 Particularitati ale amplasamentului

a)    descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni in plan, regim juridic - natura proprietății sau titlul de proprietate, servituti, drept de preemptiune, zona de utilitate publica, informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz);

Construcția existenta este o clădire de invatamant cu S+P+2E niveluri, avand funcțiunea de ȘCOALA GIMNAZIALA, in sectorul 5, București.

Este situata la intersecția străzii Doina cu strada Nasaud.

b)    relații cu zone învecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile

Școala care face obiect prezentului proiect este amplasata in sectorul 5, București.

Situat în partea de sud-vest a Bucureștiului, cu prelungiri în zona județului ilfov, care conduc spre orașele Giurgiu și Alexandria, sectorul 5 se învecinează la est cu sectorul IV, la nord cu sectoarele I și III și la vest cu sectorul VI, desfășurându-se pe o suprafață de 29 km2.

c)    orientări propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale sau construite;

Fațada principala - Sud-Vest, paralel cu strada Doina

Fațada posterioara - Nord-Est

Fațada laterala stanga - Nord-Vest paralei cu strada Nasaud

Fațada laterala dreapta - Sud-Est

d)    surse de poluare existente in zona;

In momentul de fata principala sursa de poluare a aerului existenta in zona o constituie autovehiculele care circula pe străzile respective.

e)    date climatice si particularitati de relief;

Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul studiat face parte din unitatea de relief a Câmpiei Romane, Compartimentul Campia Viasiei, Subcompartimentul Campia Bucureștiului, local Câmpul Baneasa Cernica.

Câmpul Baneasa - Crenica este delimitat de văile Pasarea si Colentina, avand altitudinea cuprinsa intre 105 m in partea de NV si 110 m in partea de SE. Intre caracteristicile care marcheaza


SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE

individualitatea acestor regiuni geomorfologice se menționează multitudinea crovurilor sau chiar a unor depresiuni.

Din punct de vedere climatic, zona aparține sectorului cu clima continentala si se caracterizează prin veri foarte calde, cu precipitații nu prea abundente ce cad mai ales sub forma de averse si prin ierni relativ reci, marcate uneori de viscole puternice, dar si de frecvente perioade de încălzire care provoacă discontinuități repetate ale stratului de zapada si repetate cicluri de inghet-dezghet. In conformitate cu harta privind repartizarea tipurilor climatice, după indicele de umezeala Thortwaite, zona investigata se incadreaza la tipul climatic I - moderat uscat, cu regim hidrologic de tip 2a . Principalele caracteristici meteorologice observate la statia Baneasa sunt următoarele:

Temperatura aerului:

Temperatura medie anuala    10,8°C

Temperatura medie a lunii ianuarie -2,5°C

Temperatura medie a lunii iulie    30,8°C

Temperatura maxima absoluta    41,laC

Temperatura minima absoluta -30,0°

f) existenta unor:    _    _

rețele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in măsură in care pot fi identificate

Nu este cazul.

posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta condiționărilor specifice in cazul existentei unor zone protejate sau de protecție;

Nu este cazul.

terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si siguranța naționala;

Nu este cazul.

terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si siguranța naționala;

Nu este cazul.


SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor in vigoare, cuprinzând:

ii) date privind zonarea seismica;

Conform P100/1-2013 „Cod de proiectare seismica. Partea 1- Prevederi de proiectare pentru clădiri", pentru construcțiile de importanta deosebita care sunt incadrate in clasele III si IV de importanta si de expunere la cutremur si pentru clădirile cu regim foarte mare de înălțime sau care adăpostesc aglomerări mari de persoane, valoarea de proiectare a acțiunii seismice trebuie calculata utilizând valorile de vârf ale accelerației terenului pentru proiectare, ag

pentru cutremure având intervalul mediu de recurenta IMR = 225 ani.

iii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convenționala si nivelul maxim al apelor freatice;

In vederea stabilirii condițiilor de fundare pe amplasament a fost elaborat un program privind analiza terenului de fundare care a cuprins:

a)    . Prospecțiuni de teren. Pe amplasament s-au executat 2 foraje geotehnice circulare: FI (-6,00 m) si F2 (-6,00 m).

b)    . Determinarea valorilor caracteristicilor fizice a probelor recoltate din foraj:

granulozitatea pământului; umiditatea pământului;

limitele de plasticitate caracterizate prin indicele de plasticitate (Ip) si indicele de consistenta (lc);


SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE Nr. înregistrare la R.C.: J40/319/2017 ; Cod fiscal: 110 30010324/2012 Cont ROIZ TRE2 7045 069X XX01 2990 Trezoreria Sectorului 4 Cont RO59 INCB 0000 9999 0660 9817 INC Bank

E-tnail: buiklwaydcsign@gtnail.coni

determinarea valorilor caracteristicilor mecanice din probele netulburate recoltate din foraje modulul de deformatie edometrica (M2-3) si parametri rezistentei la

forfecare coeziunea (c) si unghiul de frecare interna Caracteristicile fizico-mecanice sunt necesare pentru calculul terenului de fundare, respectiv a

capacitatii portante in diferite ipoteze de incarcare, care urmeaza a fi comparate cu valoarea presiunii efective generata de încărcările transmise de construcție la nivelul cotei de fundare.

Foraj

Nr.

proba

Adâncime

recoltare (111)

Tipul probei

Caracteristici

Observații

FI

PI

-1.00

netulburata

Umiditate

Granulometrie

Limite Atteberg

Indice de plasticitate

Indice de consistenta

Indici Fizici

Modul de deformatie edometrica Pasarea specifica

Unghiul de Precare interna Coeziune

caracteristici

fizice

caracteristici mecanice

P2

-2.00

netulburata

Umiditate

Granulometrie

Limite Atteberg

Indice de plasticitate

Indice de consistenta

Indici fizici

Modul de deformatie edometrica Tasarea specifica

Unghiul de Precare interna Coeziune

caracteristici

fizice

caracteristici mecanice

P3

-3.00

tulburata

Granulometrie

caracteristici

fizice

P4

-4.00

tulburata

Granulometrie

caracteristici

fizice

P5

-5.50

tulburata

Granulometrie

caracteristici

fizice

Foraj

Nr.

proba

Adâncime recoltare (m)

Tipul probei

Caracteristici

Observații

F2

PI

-1,20

netulburata

Umiditate

Granulometrie

Limite Atteberg

Indice de plasticitate

Indice de consistenta

Indici fizici

Modul de deformatie edometrica Pasarea specifica

Unghiul de frecare interna Coeziune

caracteristici

fizice

caracteristici mecanice

P2

-2.00

netulburata

Umiditate

Granulometrie

Limite Atteberg

Indice de plasticitate

Indice de consistenta

Indici fizici

Modul dc deformatie edometrica 'Pasarea specifica

Unghiul de frecare interna Coeziune

caracteristici

fizice

caracteristici mecanice

BWfct

ffl    ESIGN

Șoseaua Olteniței, Nr.251C-D. București. Sector 4, Tel: 0765069413

SC BUILD WAY DESIGN SRL

SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE

Nr. înregistrare la R.C.: J40/319/2017 ; Cod fiscal: RO 30010324/2012

Cont RO 12 TREZ 7045 069X XX01 2990 Trezoreria Sectorului 4

Cont RO59 INCB 0000 9999 0660 9817 INC Bank

E-niail: buildwaydesign@gmail.coni

P3

-3.50

tulburata

Granuloinclric

caracteristici

fizice

P4

-5.00

tulburata

Granulometrie

caracteristici

fizice

iv)    date geologice generale;

Campia Vlasiei, ca mare compartiment al Câmpiei Romane in care se situează si municipiul București, face parte din punct de vedere geologic din Platforma Valaha. Specificul structural al Platformei Valahe il constituie iu baza soclul rigid format din cristalin metamorfic si roci magmatice peste care se dispun cateva cicluri sedimentare. Formațiunile care iau parte la alcătuirea geologica a Platformei Valahe sunt de varsta cuaternara. începând de la baza spre suprafața au fost delimitate următoarele formațiuni cuaternare: straturi de Fratesti, complexul marnos, nisipurile de Mostistea, depozitele de Colentina.

v)    date geotehnice obținute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare si consolidări, harți de zonare geotehnica, arhive accesibile, după caz;

Studiul geotehnic va fi anexat prezentei documentații

vi)    caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a documentarilor, cu indicarea surselor de informare enunțate bibliografic.

Pe amplasamentul investigat, nivelul apei subterane nu a fost interceptat in forajele executate.

3.2 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic

Investiția se va realiza in condițiile de autorizare prevăzute de Legea 50/1991 modificata si completata ulterior, respectiv cu parcurgerea in continuare a următoarelor etape:

obținerea Certificatului de Urbanism la faza D.T.A.C; intocmirea proiectului tehnic si elaborarea detaliilor de execuție;

Întocmirea Documentației Tehnice pentru obținerea Autorizației de Construire; obținerea avizelor si acordurilor cerute prin Certificatul de Urbanism; obținerea Autorizației de Construire.

Scenariu I - clădirea existenta

Pastrarea situației existente, fara realizarea investiției.

La analiza alternativei de a păstră situația existenta, s-a constatat ca deși costul de investiție este zero, impactul negativ asupra eficientei termice este mare.

RWfcl

SC BUILD WAY DESIGN SRL

SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE

” IhrrsIGN

Nr. înregistrare la R.C.: |40/319/2017 : Coti fiscal: RO 30010324/2012

Cont R012TRF.Z704S069XXX01 2990 Trezoreria Sectorului 4

Cont RO59 INC.B 0000 9999 0660 9817 INC Bank

E-mail: buildwaydesign@gmail.com

Șoseaua Olteniței. Nr.251 C-D, București, Sector4, Tei; 0765069413

Neintervenția asupra stării actuale nu inseamna menținerea acesteia, ci dimpotrivă, accentuarea unor aspecte negative:

-    costuri mari de intretinere pe timp indelungat degradarea condițiilor de desfășurare a orelor;

Scenariu I - extindere

In scenariu 1 se propune construirea clădiri P+2E cu structura de rezistenta din cadre de beton si pereți din zidărie de cărămidă.

Avantaje:

Izolare fonica mare datorita pereților mai groși;

Dezavantaje:

Costuri de execuție mari Timpul execuției îndelungat mare.

Consum mare de beton

Scenariu II - clădirea existenta

Termoizolarea construcției existente S+P+2E cu polistiren expandat de lOcm si vopsirea cu diferite nuanțe de culori;

Reabilitarea si modernizarea centralei termice actuale

Efectuarea de lucrări de intretinere pentru parchetul sălilor de curs ;

Zugrăvirea interioarelor cu lavabil si efectuarea de lucrărilor de intretinere;

Refacerea glafurilor exterioare.

Avantaje:

Imbunatatierea conditiiilor de desfășurare a orelor;

- Costuri de intretine si exploatare reduse;

Creșterea duratei de existenta a clădirii

. Dezavantaje:

Timp de execuție mai mare.

Scenariu II - extindere

In scenariu ii se propune construirea unei piețe cu structura de rezistenta din cadre metalice si pereți din panou termoizolante tip ISOPAN.

Caracteristicile principale ale clădirii:

Fundații izolate din blocuri de beton simplu C8/10.C16/20 respectiv beton armat C20/25;

Stâlpi de metal tip HEA360 - 35x30cm;

Stâlpi de metal tip HEB360 - 36x30cm;

-    Grinzi de metal tip HEA'180 - 17,lxl8cm;

Plansee de beton armat C20/25;

BWĂ

ti*    ESIGM

Șoseaua Olteniței. Nr.251 C-D. București, Sector 4. Tel: 0765069413

SC BUILD WAY DESIGN SRL

SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE

Nr. inregistrare la ll.C.: 140/319/2017: Cnd fiscal: RO 30010324/2012

Cont RO 12 TREZ 7045 069X XXOI 2990 Trezoreria Sectorului 4

Cont RO59 INGB 0000 9999 0060 9817 ING Bank

E-tnail: iniildwaydesign^iginaii.coni

Pereți din panouri termoizolante tip ISOPAN - lOcm.

-    Acoperiș din panouri termoizolante tip ISOPAN - lOcm.

Avantaje:

Contructia si montajul se realizează ușor si rapid;

Costuri de intretine si exploatare reduse;

Din punct de vedere economic are o valoare mai mica;

Din punct de vedere structural, soluția îndeplinește condițiile de amplasament si exploatare.

Dezavantaje:

Izolare fonica redusa.

Lucrările se vor desfasura sub supravegherea unui responsabil tehnic cu execuția, atestat conform normelor legale in vigoare. La executarea si predarea lucrării se vor respecta reglementările din Legea nr.10 -1995 privind calitatea in construcții si H.G. nr. 273-1994 privind recepția lucrărilor de construcții si instalații aferente acestora. In conformitate cu prevederile legale, cele trei parti implicate, respectiv beneficiarul, proiectantul si constructorul se vor îngriji de întocmirea Cârtii Tehnice a construcției.

Soluțiile tehnice adoptate pentru realizarea investiției propuse sunt detaliate in cele ce urmeaza.

Conform HGR 766/1997 - pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in construcții (Anexa 3 - Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a construcțiilor): categoria de importanta a lucrărilor este C.

3.3    Costurile estimative ale investiție

Valoarea totala a obiectivului de investiții analizat este de 7,905,815,83 lei fara TVA respectiv 1,706,266.64euro fara TVA.

Valoarea stabilita in preturi din 04.12.2017 si 6 la cursul 16 = 4.63341ei, curs BNR.

Devizul general al investiției (Anexa 2), are conținutul structurat pe capitole de cheltuieli, in conformitate cu conținutul cadru prevăzut de H.G. 907/ 2017.

Pentru evaluarea investiției s-a tinut cont de o serie de aspecte egale tehnice si economice si anume:

-    preturile pieței la data de referința pentru principalele resurse: materiale, manopera, utilaj; preturi unitare medii pentru lucrări similare executate sau proiectat in zona in ultima perioada; cerința beneficiarului de a utiliza materiale de calitate superioara si echipamente tehnologice din U.E.

3.4    Studii de specialitate, in funcție de categoria si clasa de importanta a construcțiilor

Clasa de importanta a construcțiilor, stabila conform normativului P100/1-2013 este 111, iar categoria de importanta a costructiilor, stabila conform ordinului M.L.P.A.T. nr 31/N/Oct. 1995 este C - normala.

3.5    Grafice orientative de realizare a investiției

Anexa 3.

Rwti

SC BUILD WAY DESIGN SRL

SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE

Nr. înregistrare la R-C,: J40/319/2017 ; Cod fiscal: RO 30010324/2012

Cont RO 12 TREZ 704S 069X XXO1 2990 Trezoreria Sectorului 4

Cont RO59 INGB 0000 9999 0660 9817 INC Bank

E-matl: buiidwaydesign@gniail.com

Șoseaua Olteniței. Nr.251 C-D. București, Sector 4.Tel: 0765069413

4. ANALIZA SCENARIU TEHNICO- ECONOMIC PROPUS

4.1    Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referința si prezentarea scenariului de referința

Analiza cost beneficiu este atașata prezentei documentații.

4.2    Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția

Analiza cost beneficiu este atașata prezentei documentații.

4.3    Situația utilităților si analiza de consum

Analiza cost beneficiu este atașata prezentei documentații.

4.4    Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții

Analiza cost beneficiu este atașata prezentei documentații.

4.5    Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de investiții

Analiza cost beneficiu este atașata prezentei documentații.

4.6    Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate; sustenabilitatea financiara

Analiza cost beneficiu este atașata prezentei documentații.

4.7    Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica: valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-efîcacitate

Analiza cost beneficiu este atașata prezentei documentații..

4.8    Analiza de senzitivitate

Analiza cost-beneficiu va fi anexata prezentei documentații

4.9    Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Analiza cost beneficiu este atașata prezentei documentații.

BWÂ

w w WFesign

Șoseaua Olteniței. Nr.2Sl C-D. București. Sector 4. Tel: 0765069413

SC BUILD WAY DESIGN SRL

SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE

Nr. înregistrare la R.C.: J40/319/2017 ; Cod fiscal: RO 30010324/2012

Cont ROI2 TREZ 7045 069XXX01 2990 Trezoreria Sectorului 4

Cont RO59 INGB 0000 9999 0660 9817 INC Bank

E-mail: buildwaydesign@gmail.com

5. SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC OPTIM, RECOMANDAT

5.1    Comparația scenariilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

Nu este cazul.

5.2    Selectarea si justificarea scenariului optim recomandat

Singura opțiune posibila din punct de vedere tehnic, economic si social pentru fucnctionarea sistemului este varianta II.

5.3    Descrierea scenariului optim recomandat

a.    Obținerea si amenajarea terenului

Lucrările de investiții care se propun spre realizare in cadrul proectului sunt amplasate pe terenul unitatii de invatamant Școala Gimanziala „Luceafărul"

b.    Asigurarea utilitailor funcționale obiectivului:

Alimentarea cu apă a construcției se va realiza din branșamentul local.

Evacuarea apelor uzate se va realiza in canalizarea localității.

Alimentarea cu energie electrică va fi realizată prin rețeaua existenta, conform avizului de specialitate.

c.    Soluția tehnica, cuprinzând descrierea din punct de vedere tehnologic, construciv, tehnic, functional-arhitectural si ecomnomic.

Soluția propusa pentru execuția lucrărilor propuse:

Situația proiectata - clădirea existenta

Obiectul 1 - Arhitectura

Clădirea existenta

Pentru o funcționare corespunzătoare a clădirii care are o destinație complexa legata de exigentele programului pentru clădiri de invatamant, se impun intervenții substanțiale atat in ce privește reconsiderarea finisajelor interioare cat si a finisajelor exterioare la care sa se adauge o anvelopare cu o buna protecție termica

Termoizolarea construcției existente S+P+2E cu polistiren expandat de lOcm si vopsirea cu diferite nuanțe de culori conform planșele de arhitectura (suprafața: 1035.5mp);

Efectuarea de lucrări de intretinere pentru parchetul sălilor de curs ( suprafața : 1170.15mp); Zugrăvirea interioarelor cu lavabil si efectuarea de lucrărilor de intretinere (s=6024.57 mp);

Refacerea glafurilor exterioare cu lungime de aprosiniativ 241.81 ml.


SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE Nr. înregistrare la R.C.: |40/319/2017 ; Cod fiscal: 1(0 30010324/2012 Cont RO12 TREZ 7045 069X XX01 2990 Trezoreria Sectorului 4 Cont R0S9 INCB 0000 9999 0660 981? INC Bank

E-tnail: huilclwaydesign@gmail.com

Extindere

Extinderea corpului nou de clădire se va alipi pe lungimea peretelui axului G' (aprox 10.44-m) si se va construi in aliniament cu fatadata peretelui scolii (ax 12').

Noul corp de clădire S=400 mp va avea structura de tip cadru metalic HEA [conform planurilor de rezistenta].

Pentru a nu ingreuna construcția, pereții exteriori vor fi din panouri termoizolante de lOcm iar pereții de comparimentare interioara vor fi din rigips 4- vata minerala de lOcm.

Pentru ca aspectul volumetriei sa fie unul modern se recomanda placarea fațadelor dinspre curtea interioara cu placi de alucobond ce vor avea diferite nuanțe conform planșelor de arhitectura.

Pentru o mai buna luminarea a sălilor dinspre calcan, se vor monta luminatoare zenitale pe acoperiș.

Spatiile interioare propuse sunt:

la parter : sala multifuncționala dotata cu grupuri sanitare si vestiare;

etaj 1: ateliere 4- grupuri sanitare si anexe

etaj 2 : ateliere 4- grupuri sanitare si anexe

Obiectul 2 - Rezistenta

Clădirea existenta

Pentru clădirea existenta se dorește reabilitarea termica a acesteia odata cu lucrările de reabilitare termica se vor executa si următoarele lucrări de reparații:

-    reparații la fațada (tencuiala, vopsitorii, etc.);

-    reparații de elemente de beton armat care necesita aceste lucrări (fisuri, crăpături, acoperiri cu

beton armaturi, etc.};

-    inchideri de rosturi la unele zone de la subsol dintre elementele de zidărie si beton;

-    reabilitare trotuare;

-    reparații la terasa (hidro4-termoizolatia).

In vederea asigurării accesului de la clădirea noua spre cea existenta:

-    grinda existenta de la casa scării din axul marginal invecinat cu viitoarea construcție, amplasata

deasupra podestelor la nivelul planseelor poate fi desființată. Demolarea se vor executa cu mijloace manuale performante (dalta, ciocan, rotopercutor, disc, freze, etc.) cu foarte mare atentie pentru a nu produce deranjamente la elementele structurii (stâlpii) cu care se invecineaza si care raman pe loc.

Extindere

Se va realiza o construcție noua cu structura metalica si fundații izolate sub stâlpi, plansee din metal si beton armat si regim de inaltime P4-2E. Construcția nou propusa va fi realizata din doua tronsoane cu suprastructura indepentata una fata de cealalta.

Din punct de vedere al fundațiilor se vor realiza fundații de diferite dimensiuni cum ar fi 2.30x2.30m, 2.60x3.00m realizate in sistem bloc si cuzineți din beton armat, iar perimetral se va realiza o grinda de fundare. Pardoseala de la parter va fi realizata din beton armat cu fibre de 15cm grosime, așezat pe un balast compactat de 30cm grosime.

Suprastructura va fi realizata din cadre metalice contravantuite centric cu contravantuiri verticale in forma de „X" pe cele doua direcții principale la fiecare nivel. Planseele se vor realiza din beton armat


BWU>

J , ESÎGN

Șoseaua Olteniței, Nr.25l C-D. București, Sector 4, Tel: 0765069413

SC BUILD WAY DESIGN SRL

SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE

Nr. înregistrare la R.C.: 140/319/2017; Cod fiscal: RO 30010324/2012

Cont RO 12 TRF.Z 7045 069X XX01 2990 Trezoreria Sectorului 4

Cont RO59 INGB 0000 9999 0660 9817 ING Bank

R-inail: huiklwaydesign@gniail.corn

monolit in cofraj metalic pierdut tip cofraplus de 60mm inaltime susținut de grinzi metalice confecționate din europrofile de tip HEA si HEB. Pentru o buna conlucrare intre structura metalica si placa de beton pe grinzile metalice se vor monta elemente de ancoraj de tip gujoane (Nelson). Pentru sutinerea inchiderilor perimetrale a pereților se vor monta profile ambutisate la rece tip C. Otelul folosit pentru elementele principale de rezistenta va fi de calitate S355JR.

MATERIALE UTILIZATE:

-    BETON SIMPLU C8/10

-    BETON ARMAT C16/20; C20/25

-    Otel armaturi BST500S

-    Otel structura metalica S355JR, S355JOH (ptr. țevi).

Obiectul 3 - Instalații sanitare

Clădirea existenta

Se va inlocui echipamentele grupurilor sanitare (closete, chiuvete, bazine de apa) si se va interveni! local pe 20% din instalațiile sanitate, acolo unde este cazul.

Extindere

3.1.    Alimentarea cu apa rece menajera

Apa rece va fi livrata la obiectele sanitare prin conducte exterioare de distribuție din polietilena de inalta densitate (PEID montate orizontal, sub adancimea de inghet, iar la interior, coloane verticale si legaturi. La interior conductele de distribuție vor fi din material plastic, respectiv polipropilena (PP-R).~

Pentru alimentarea cu apa rece exista un racord la rețeaua publica, in cadrul unui cămin de vane, respectiv vanele de izolare, filtru impurități si contorul de apa. Racordarea la rețeaua exterioara se va face prin intermediul unui racord din țeava tip PE 1D cu diametrul nominal 04Omm. Acesta se va utiliza in continuare.

Presiunea necesara rețelei de apa rece potabila este asigurata de presiunea rețelei stradale (publice).

3.2.    Prepararea si alimentarea cu apa calda

Distribuția pe verticala a rețelei de apa rece pentru clădirea existenta se va păstră iar pentru clădirea va fi realizata prin intermediul coloanelor executate din țeavă tip PP-R (SDR 11, PN 10).

Clădirea este prevăzută cu grupuri sanitare echipate conform temei de arhitectura.

Grupurile sanitare vor fi alimentate cu apa rece prin intermediul legăturii la coloane. Soluția adoptata este aceea de alimentare a consumatorilor de apa rece din cadrul clădirii prin intermediul unei rețele ramificate alcatuita din țevi tip PP-R (SDR 11, PN 10).

Fiecare grup sanitar din cadrul clădirii va putea fi izolat de restul instalației de alimentare cu apa rece a consumatorilor prin intermediul robinetilor de trecere (din PP-R, montaj ingropat).

Dimensionarea instalației s-a făcut conform STAS 1478/90 iar dimensiunile tronsoanelor sunt conforme cu cele din planurile anexate.

Toate traseele se vor izola cu cochilii de izolație din polietilena expandata cu grosimea de 6tnm.

La trecerea conductelor prin planșee si pereți se vor monta tuburi de protecție.

Țevile din polipropilenă se vor îmbina între ele cu fiținguri speciale prin termofuziune, tehnologia de îmbinare fiind obligatoriu omologată/agrementată.

Pozarea conductelor si montarea tuturor echipamentelor se va face in stricta coroborare cu

instrucțiunile de montaj ale furnizorului/producatorului.

Mascarea conductelor se va face după efectuarea probei de presiune si funcționare.

Instalația interioara de apa calda pentru consum menajer

SC BUILD WAY DESIGN SRL

SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE

Șoseaua Olteniței. Nr.251 C-0, București, Sector 4, Tel: 0765069413

Nr. înregistrare la II.C.: 140/319/2017 ; Coti fiscal: 110 30010324/2012

Cont RO12 TRE7.7045 069X XX01 2990 Trezoreria Sectorului 4

Cont RO59 INC,8 0000 9999 0660 9817 INC Bank

E-mail: buildwaydesign@graail.com

Prepararea apei calde pentru consumatorii apartinand locuinței, se va realiza prin intermediul unei modul de preparare A.C.M. alcătuit din:

>    Cazane termice in condensatie apa calda pentru încălzire, fiecare cu o putere termica maxima de 186I<W.

>    Boiler cu capacitatea de 300 litri cu preparare individuala / cu o serpentina si cu posibilitate de echipare cu rezistenta electrica 61<W.

Distribuția pe verticala a rețelei de apa calda va fi realizata prin intermediul coloanelor executate din țeavă tip PP-R (SDR 7.4, PN 16).

Soluția adoptata este aceea de alimentare a consumatorilor de apa calda din cadrul clădirii prin intermediul unei rețele ramificate alcatuita din țevi din PP-R (SDR 7.4, PN 16).

Fiecare grup sanitar va putea fi izolat de restul instalației de alimentare cu apa calda a consumatorilor prin intermediul robinetilor de trecere (din PP-R, montaj îngropat).

Dimensionarea instalației s-a făcut conform STAS 1478/90 iar dimensiunile tronsoanelor sunt conforme cu cele din planurile anexate.

Toate traseele se vor izola cu cochilii de izolație din polietilena expandata cu grosimea de 6mm.

La trecerea conductelor prin planșee si pereți se vor monta tuburi de protecție.

Țevile din polipropilenă se vor îmbina între ele cu fitinguri speciale prin termofuziune, tehnologia de îmbinare fiind obligatoriu omologată/agrementată.

Pozarea conductelor si montarea tuturor echipamentelor se va face in stricta coroborare cu

instrucțiunile de montaj ale furnizorului/producatorului.

Mascarea conductelor se va face după efectuarea probei de presiune si funcționare.

Pentru prevenirea fenomenului de condens, conductele de apa rece si apa calda se vor izola termic cu tuburi din material plastic tip ARMACELL, având grosimea izolației de 13 mm, protejate cu folie de PVC

înainte de izolarea conductelor de apa rece si apa calda, se va efectua proba de presiune pentru a fi depistate eventualele neetanseitati si înlocuirea porțiunilor defecte. Proba de presiune se va executa la o presiune egala cu 1,5 x presiunea de regim, dar nu mai mica de 6 bari. Proba de presiune va dura cel puțin 30 de minute, in acest interval de timp neadmitându-se scăderea presiuni in instalații. In cazul când presiunea scade se vor verifica instalațiile depistându-se defecțiunile si se vor executa remedierea acestora. Proba de presiune se va efectua înainte de montarea armaturilor la obiectele sanitare, extremitățile conductelor fiind obturate cu dopuri.

Instalațiile de apa rece si apa calda menajera vor fi supuse si probei de funcționalitate astfel incât sa fie indeplinite condițiile prevăzute in proiect. Proba de funcționalitate se va efectua după montarea armaturilor la obiectele sanitare.

înainte de darea in exploatare instalațiile interioare de apa rece si apa calda se vor spala si dezinfecta.

3.3. Canalizare menajera

Instalația interioara de canalizare colectează apele uzate menajere provenite de la obiectele sanitare montate in grupurile sanitare si se va executa cu tuburi din polipropilenă ignifugată cu mufe, având diametrele cuprinse intre Dn 32 mm si Dn 110 mm. Etansarea intre tuburi se va realiza cu garnituri din cauciuc montate in interiorul mufelor. Toate racordurile obiectelor sanitare la conductele de scurgere se vor face prin sifon.

Pentru racordarea obiectelor sanitare si pentru ramificații, se vor folosi piese de legătură (coturi, ramificații, etc.) uzinate, executate din aceiași material ca si tuburile de canalizare.

Pe coloana de canalizare se vor monta piese de curățire si bride de prindere. Racordurile obiectelor sanitare se vor monta îngropat in pardoseli sau in pereți, iar coloanele se vor monta mascat.

Mufele tuburilor de canalizare montate in sapa pardoselii din grupurilor sanitare se vor proteja cu un strat de carton ondulat. Inaltimea de montaj a piesei de curățire va fi de 0,40 - 0,80 fata de pardoseala,

BWU>

A esign

Șoseaua Olteniței, Nr.251 C-D, București. Sector 4, Tel: 0765069413

SC BUILD WAY DESIGN SRL

SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE

Nr. înregistrare la R.C.: J40/319/2017 ; Cod fiscal: RO 30010324/2012

Cont RO 12 TREZ 7045 069X XX01 2990 Trezoreria Sectorului 4

ContR059 INGB 0000 9999 0660 9817 INC Bank

E-mail: buildwaydesign@gmail.com

urmând ca in dreptul acesteia sa se prevada usite in ghenele de mascare ale coloanelor verticale de canalizare.

Racordurile obiectelor sanitare se fac aparent, urmând a fi mascate după efectuarea probei de etanșeitate și de eficacitate.

Se vor respecta pantele normale de racordare a obiectelor sanitare la coloane, conform prevederilor STAS 1795.

Coloanele de canalizare menajera vor fii izolate cu vata minerala cu grosimea de 3-5 cm.

înainte de darea in exploatare instalația de canalizare va fi supusa la Încercarea de etanșeitate si de funcționalitate, conform prevederilor normativelor 19- 2015 si C56 - 02.

Coloanele de canalizare se vor prelungi peste acoperișul clădirii cu coloana de ventilație care va depăși acoperișul cu cca, 50 cm. Pe coloana de canalizare se vor monta piese de curățire si bride de prindere.

Ca accesorii pentru fiecare baie se vor monta: o oglinda, un portprosop, o etajera, porthârtie, sifon de lavoar. Bateriile obiectelor sanitare vor fi de tip monobloc. De asemenea in cadrul grupurilor sanitare se vor monta sifoane de pardoseala.

Evacuarea apelor uzate menajere de la grupurile sanitare se va efectua in rețeaua de canalizare exterioara existenta in curtea in care se regăsește si imobilul.

Rețeaua exterioara de canalizare meanjera va fi executata din conducte de PVC-KG, SN10, cu diametre cuprinse intre 110 si 125 mm.    —

3.4.    Canalizare pluviala

Colectarea apelor pluviale provenite de pe acoperiș se va face folosind un sistem receptoare de terasa cu parafrunzar.

Apa pluviala va fi dirijata către rețeaua de canalizare exterioara existenta in curtea in care se regăsește si imobilul.

3.5.    Instalația de stingere a incendiilor cu hidranti interiori

Conform "Normativului privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a H-a - Instalații de stingere" indicativ P118-2/2013, art. 4.1, lit. c, pentru clădiri de învatamînt cu mai mult de 200 de utilizatori sau cele cu aria construita mai mare de 600 m2 si mai mult de 3 (trei) niveluri supraterane se prevăd instalații de hidranti interior.

Datorita faptului ca aceasta clădire nu se incadreaza in aceste condiții, nu se vor prevede instalații de hidranti interiori.

3.5.2. Instalația de stingere a incendiilor cu hidranti exteriori

Conform "Normativului privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a 11-a - Instalații de stingere" indicativ PI 18-2/2013, art. 6.1, lit. h, pentru clădiri de învățământ, cu mai mult de 200 persoane sau cu aria construita mai mare de 600 mp ori cu mai mult de 2 (doua) niveluri supraterane se prevăd instalații de hidranti exteriori.

Conform P118/2-2013, capitolul 6, articol 6.4, stingerea din exterior a incendiilor se va face cu hidranti exteriori supraterani, cu Dn = 100 mm, ce se vor monta pe rețeaua de incendiu.

Conform anexei nr. 6 din PI 18/2-2013, hidrantii exteriori vor avea următoarele caracteristici:

•    debitul Qhe = 10 l/s

•    timpul de stingere The = 3 ore

Se va utiliza instalația existenta prevăzută pentru acest imobil.

SC BUILD WAY DESIGN SRL

SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE

WW1HFeSIGN

Nr. înregistrare la R.C.: 140/319/2017 ; Cod fiscal: IÎO 30010324/2012

Cont R012 TREZ 7045 069X XXO1 2990 Trezoreria Sectorului 4

Cont RO59 INGB 0000 9999 0660 9817 INC Bank

Șoseaua Olteniței. Nr.251 C-D, București, Sector 4. Tel: 0765069413

E-mail: buildwaydesign@gm.lil.com

3.7. Extinctoare portative

Cu pulbere

Stingatoarele cu pulbere sunt presurizate permanent, cu agent propulsor azot. Acesta este foarte stabil la variațiile de temperatura si este ecologic. Se utilizează pentru echipamente electrice aflate sub tensiune mai mica de 1000 volti.

Pulberea trebuie sa fie ecologica si sa nu conțină substanțe periculoase pentru sanatatea oamenilor. Recipientul va fi executat din tabla de otel protejata anticoroziv prin procedee de sudura omologate, pe mașini automate.

Cu CO2

Stingatoarele cu dioxid de carbon sunt utilizate la stingerea incendiilor din clasele B,C, si E.

Stingatoarele cu CO2 au o dubla acțiune asupra focarulu: inlocuirea oxigenului atmosferic si racirea focarului prin evacuarea agentului de stingere sub forma de zapada carbonica. Se utilizează pentru echipamente electrice aflate sub tensiune mai mica de 1000 voltii. Acestea sunt folosite ca mijloc de prevenire in statii PECO, transformatoare, incaperi cu aparatura electrica si electronica, computere, centrale telefonice.

Recipientul va fi executat din tabla de otel protejata anticoroziv prin procedee de sudura omologate, pe mașini automate.

Cu spuma mecanica

Stingatorul portativ presurizat permanent tip SM6, este destinat stingerii începuturilor de incendii in următoarele cazuri:

-    incendii de materiale solide - clasa A de incendiu;

-    incendii de lichide sau de solide lîchefiabile - clasa B de incendiu;

Materiale de dotare PS1 pentru intervenția inițiala:

stingator portabil cu pulbere tip P6 (6kg): 1 buc / 150 mp stingator portabil cu CO2 tip G5 (51<g): 1 buc - fiecare tablou electric

Se vor prevede pichete PSI, urmând ca fiecare pichet PS1 sa aiba in componenta următoarele:

Topor - tarnacop: 2 buc Cange PSI: 2 buc Ranga PSI: 2 buc Galeata PSI: 2 buc Lopata PSI: 2 buc

Stingator portabil cu C02, tip G5: 2 buc Stingator portabil cu pulbere tip P6 (6kg): 2 buc Hidrant portativ tip 2B: 2 buc

Cheie hidrant: 2 buc

Reducție racord B-C: 2 buc

Rola furtun tip C cu racorduri legare (20m): 2 buc

Țeava de refulare tip C: 1 buc

Lada cu nisip: 1 buc


SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE

Nr. înregistrare la R.C.: J40/319/2017 ; Coti fiscal: HO 30010324/2012

Cont R012 TRF.Z 7045 069X XX01 2990 Trezoreria Sectorului 4

Cont RO59 1NGB 0000 9999 0660 9817 INC Bank

E-mail: buildwaydesign@gntail.coni

Obiectul 4 - Instalații termice

Clădirea existenta

4.1. Sursa de încălzire

Cazanele termice noi, se vor amplasa in camera tehnica special amenajata acestui scop, care corespunde prevederilor normativelor.

Sala centralei termice se separa, obligatoriu, de spații cu alta destinație prin pereți și planșee realizate din materiale incombustibile, cu limita de rezistenta la foc de minimum 1 ora si 30 minute, pentru pereți si - respectiv 1 ora pentru plansee. Usa va fi realizata din materiale incombustibile cu limita de rezistenta la foc de minimum 30 minute.

Pentru aceasta camera accesul se va realiza direct dinspre exterior.

Sursa de încălzire este alcătuită din 2 cazane din otel cu camera de ardere inchisa funcționând pe combustibil lichid si gazos, cu o putere utilă maxima de 186 kW fiecare, ce prepară apă caldă pentru încălzire +80/+60“C.

Apa calda menajera se va prepara de către centrala termica proprie, cu ajutorul unui boiler cu preparare indirecta cu capacitatea de 300 litri.

Reglarea temperaturii agentului termic furnizat de cazane este făcută corespunzător temperaturii exterioare care este masurata de o sonda de temperatura si de graficul de reglaj din memoria regulatorului electronic.

Gazele arse sunt evacuate de un coș de fum din inox, cu pereți dubli, cu izolație de minim 50 mm si cu diametrul interior D = 300 mm si înălțimea H = 12 m.

Centrala termică asigura necesitățile de încălzire pentru:

•    compensarea pierderilor de căldură, în condițiile stabilite de standarde și cu coeficienții de transmisie corespunzători (conform cap.2)

Producerea energiei termice sub forma de apa calda cu temperatura nominala de 80°C este prevăzută prin utilizarea prin utilizarea gazului metan. Pentru siguranță, se va prevedea pe alimentarea cu gaze, în exteriorul centralei, o electrovană comandată de un senzor de gaze instalat în centrală; la eventuale scăpări de gaze electrovană va închide alimentarea.

Funcționarea în parametri tehnici, de siguranța si economici a centralei termice este prevăzuta a fi asigurata conform cap. 15 din 113-2002, cu aparate de măsura, contorizare si echipamente de automatizare care controlează in principal siguranța si economicitatea la arzătoare, temperaturile si presiunile prescrise inclusiv protecția la depășirea acestora, reglarea temperaturii agentului termic corelata cu temperatura exterioara si cu cererea de consum.

Asigurarea utilajelor si a consumatorilor aferenți împotriva suprapresiunilor accidentale se va realiza prin intermediul vaselor de expansiune cu membrana de tip închis (2 bucăți, fiecare cu o capacitate de 200 litri), prin supapele de siguranța montate pe utilaje si prin instalația de automatizare aferenta utilajelor care limitează temperatura de regim precum si o temperatura limita de siguranța.

Este prevăzută de asemenea blocarea - funcționarii arzătorului daca prin utilaj nu circula debitul minim de agent termic prescris de furnizorul de cazane sau in lipsa combustibilului.

Schema centralei termice cuprinde racordarea cazanului la o butelie de egalizare (Dn200) si respectiv de la care vor pleca circuite independente:

•    un circuit pentru încălzire la un distribuitor si un colector din otel (Dnl25)

•    un circuit pentru preparare apa calda menajera

Fiecare cazan va fi echipata cu pompa de circulație, clapeta de sens pe tur cat si robineti de inchidere cu bila pe tur si pe retur.

Circuitele asigura reglarea independenta (cantitativa si/sau calitativa) precum si contorizarea energiei termice pe diferite zone ale imobilului.

Distribuția agentului termic din centrala termica se va realiza cu conducte din otel negru laminate la cald pentru instalații si construcții, imbinate prin sudura.

După proba de etanșeitate și de dilatare, conductele și aparatele din centrala termică se vor izola termic.

Conductele de distribuție vor fi montate cu pante de 0,1-0,2% si vor fi prevăzute cu ventile automate de aerisire in punctele de cota maxima precum si cu robinete de golire in punctele de cota minima.

Pe ramurile principale se vor prevedea robinete de secționare / reglaj si robinete de golire.

Pe racordurile instalației de utilizare la arzătoarele cazanelor de încălzire se vor prevedea manometre cu domeniul de măsurare 0/500 mbar pentru Fiecare cazan și câte un filtru stabilizator pentru gaze naturale.

Pe racordurile canalelor de evacuare ale gazelor arse se vor prevedea prize pentru prelevarea gazelor de ardere și măsurarea tirajului (Dn=l/2") prevăzute cu dopuri etanșe.

In centrala termică se va monta detector de gaz metan, cu limită inferioară de sensibilitate 2% CH4 și monoxid de carbon în aer, care acționează asupra electrovalvei de închidere a conductei de alimentare cu gaze naturale, montat înainte de intrarea conductei în centrala termică.

Instalația de utilizare se va executa conform NTPEE/2008. Realizarea îmbinărilor la instalația de utililzare gaze naturale se face în conformitate cu prevederile NTPEE/2008, art. 10.39-10.57. Schimbările de direcție se vor executa cu coturi din oțel forjat și fitinguri fasonate, omologate. Protecția anticorozivă a instalației de utilizare se va face prin vopsire, conform prevederilor STAS 8589. Montarea aparentă a conductei de gaze se va face cu bride fixate pe structura de rezistenta a clădirii, de regulă deasupra ferestrelor și a ușilor, Ia cota + 2,50 m. Conductele se vor curăța de rugină, grundui și vopsi în două straturi. La trecerea prin pereți, sau planșee conductele de gaze se montează în tuburi de protecție evitându-se îmbinările ei în interiorul lor.

Construcția centralei termice a fost prevăzută cu priza de aer proaspăt pentru ardere, direct spre exterior, amplasata la 0,5m fata de pardoseala finita si echipata cu grila de ventilație cu jaluzele drepte fixe.

B Aerul necesar arderii: se asigură în funcție de raportul V / Qn.

- centrala termică-CT

V / Qn = 144,12 : 44= 3,27< 30, deci necesită priză de aer, la partea de jos a încăperii.

Suprafața totală a orificiilor va fi calculată după cum urmează :

S=0.0025xQi [m2]; S = 0,0025 x 44= 0,llmp.

Se va monta 1 rama cu jaluzele 50Qmm x 3Q0mm.

Aerul necesar arderii este asigurat de deschiderea cu dimensiunea de 500 mm x 300 mm, Sardcrc = 0.115 mp, amplasat la partea inferioara a incaperii; este interzisa obturarea golului pentru accesul aerului de ardere.

Conform art. 8.8 aerul necesar arderii se asigura in funcție de raportul Vint/Qn < 30 si se prevăd prize din exterior.

Conform art. 8.9 suprafața golului pentru accesul aerului de ardere intr-o incapere in care se utilizează gaze naturale se determina cu relația:

Sarclcrc necesar ~ 0,0025 x Qi = 0,11 mp.

B Pentru scăpări accidentale de gaze arse sau scăpări de gaze naturale.

Pentru evacuarea eventualelor scăpări de gaze se va monta o rama cu jaluzele, cu dimensiunea de 600mm x 400mm la partea superioara a peretelui exterior.

BSuprafata de explozie.

Conform NTPE /2008, art 8.3, suprafața vitrata necesara pentru construcții din beton armat este 0.02 mp pentru 1 mc volum net al incaperii.

Deoarece in acest moment exista timplarie de tip TERMQPAN este obligatorie montarea unui detector automat cu limita de sensibilitate de cel puțin 2% metan in aer, care va acționa asupra electroventilului de închidere a conductei de alimentare gaze naturale (suprafețe vitrate: ferestre, luminatoare cu geamuri, uși cu geamuri sau goluri, sau suprafețe asimilate acestora: panouri care conform specificației tehnice date de producători cedează ta presiuni de cel puțin 1180 Pa (0, 0118 bar)).

Volumul centralei V= 144,12 mc.

Suprafața vitrata necesara, Sv necesar = 0.02x144,12mc=2,88 mp.

Producerea energiei termice sub forma de apa calda cu temperatura nominala de 80°C este prevăzută prin utilizarea prin utilizarea gazului metan. Pentru siguranță, se va prevede pe alimentarea cu gaze, în

BWO

ESIGN

Șoseaua Olteniței, Nr.251 C-D, București, Sector 4. Tel: 0765069413

SC BUILD WAY DESIGN SRL

SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE

Nr. înregistrare ta R.C.: J40/319/2017 ; Coti fiscal: RO 30010324/2012

Cont ROI2 TRR7. 7045 069X XXOI 2990 Trezoreria Sectorului 4

Cont RO59 INGB 0000 9999 0660 9817 INC. Bank

C-mail: buikhvaydesign@gmail.cotn

exteriorul centralei, o electrovanâ comandată de un senzor de gaze instalat în centrală; la eventuale scăpări de gaze electrovana va închide alimentarea.

Funcționarea în parametri tehnici, de siguranța si economici a centralei termice este prevăzuta a fi asigurata conform cap, 15 din 113-2002.

Extindere

Sursa de căldură pentru extinderea scolii va fii comuna cu cea de la clădirea existenta

4.2. Sursa de răcire

Clazirea existenta

In acest moment pentru clădirea existenta, racirea se realizează prin intermediul unor aparate de aer condiționat de tip split.

Extindere

Se va prevede o instalație de aer condiționat, tip VRV

Aparatele de aer condiționat vor asigura necesitățile de energie frigorifica pentru:

•    compensarea aporturilor de căldură din exterior (prin elemente inerțiale si neinertiale) in condițiile temperaturilor interioare si exterioare

•    compensarea degajărilor de căldură din interiorul spatiilor rezultate de la iluminat, echipamente (calculatoare] si oameni conform cu cerințele cadru de tema.

Pentru agenții termici care sunt furnizați in instalațiile interioare la nivelul ansamblului se va realiza doar un-reglaj cantitativ, reglajul calitativ se va realiza local la- nivelul unităților si centralelor de tratare a aerului.

Funcționarea in parametri tehnici, de siguranța si economici a fiecărui grup frigorific precum si exploatarea in corelare cu cererea de consum este prevăzută a fi controlata si asigurata in mod automat prin tabloul de comanda propriu, funcție de cerința de frig a consumatorilor.

Agentul frigorific utilizat de către grupurile frigorifice este un agent ecologic (tip R407C).

Distribuția agentului termic din stafiile frigorifice se vor realiza cu conducte din cupru pentru instalații si construcții, imbinate prin sudura.

După proba de etanșeitate si de dilatare, conductele si aparatele se vor izola termic cu termoizolatie tip „Armaflex" cu grosimea de 9 mm.

Instalația de incalzire cu radiatoare

Clădirea existenta

Pentru clădirea existenta se va păstră instalația existenta, urmând a se face o verificarea a acesteia si a se schimba elementele care nu mai corespund din punct de vedere tehnic. Acestea se vor face intr-un procent de 20 % din instalația existenta.

Distribuția de apa calda pentru incalzire cu radiatoare se realizează aparent la nivelul planseului de la parter printr-o rețea ramificată si apoi pe coloane ta radiatoare. Acestea din urma alimentează la rândul lor corpurile de incalzire direct prin legarea acestora la coloane.

Rețeaua este bitubulara iar la baza fiecărei coloane se vor prevede robineti de sectorizare si de golire a acestora.

Corpurile de incalzire sunt radiatoare din otel, care sunt montate pe pereți cu ajutorul unor console de susținere.

Extindere

Pe circuitele de încălzire circulația agentului termic se realizează cu pompe duble cu turatie variabila montate pe țeavă.

Asigurarea parametrilor solicitați precum și pornirea și oprirea pompelor se realizează prin tabloul de automatizare, de la care pleacă circuite de forță către utilajele funcționale și circuite de curenti slabi către senzori.

Tabloul electric aferent centralelor termice se va procura concomitent cu echipamentele si va fi furnizat de furnizorul de echipamente.

în conformitate cu STAS 7132-86 pentru asigurarea instalațiilor de încălzire centrală cu apă caldă 80°C și preluarea dilatărilor s-a prevăzut cate un vas de expansiune închis cu capacitatea de 50 litri, cu membrană, cu supapa de siguranță și manometru.

La montarea echipamentelor din centrala termica se vor respecta si intructiunile furnizorilor. Conductele din centrala termica vor fi din OL si se vor grundui și izola cu cochilii din vată minerala protejate cu folie de aluminiu.

Pe circuitele de incalzire se va vehicula agent termic apa calda 80/60sC prin țevi din otel pentru instalații izolata cu vata minerala caserata cu grosimea de 50 mm sau Armaflex:

>    conducte DN15- DN20 grosime izolație 6 mm;    _

>    conducte DN25 - DN40, grosime izolație 9 mm;

>    conducte DN50 - DN80, grosime izolație 13 mm;

Alimentarea cu apă (umplerea) instalației se va face de la rețea.

Toate echipamentele vor fi prevăzute cu echipamente de protecție si automatizare proprii, compatibile intre ele.

Distribuția de apa calda pentru incalzire cu radiatoare se va realiza aparent la nivelul planseului de la parter printr-o rețea ramificată si apoi pe coloane la radiatoare. Acestea din urma vor alimenta la rândul lor corpurile de incalzire direct prin legarea acestora la coloane.

Rețeaua va fi bitubulara iar la baza fiecărei coloane se vor prevede robineti de sectorizare si de golire a acestora.

Corpurile de incalzire vor fi radiatoare din otel, care se vor monta pe pereți cu ajutorul unor console de susținere. Ele se vor racorda in diagonala iar la alegerea acestora se va tine cont de pierderile de căldură ale Încăperilor calculate cu STAS 1907 precum si de coeficienții de corecție ce tin seama de temperatura agentului precum si de locul de amplasare al radiatorului (sub fereastra, pe perete exterior sau pe perete interior).

Distribuția orizontala, coloanele si legaturile la consumatorii de energie termica din spatiile comune se vor realiza din țevi tip PP-R (AL, SDR 7.4, PN 20 ).

Radiatoarele au fost dimensionate ținându-se cont de temperatura agentului de încălzire 70/50°C si de temperatura interioara.

Montajul radiatoarelor se va face pe console fixate cu dibluri în perete, în pozițiile indicate în partea desenată. Racordarea corpurilor de încălzire la sistemul de distribuție a agentului termic se va face in diagonală astfel încât să se asigure o circulație completă a agentului termic în radiatoare.

BWr

esign

Șoseaua Olteniței, Nr.251 C-D, București, Sector 4, Tel: 0765069413

SC BUILD WAY DESIGN SRL

SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE

Nr. înregistrare la R.C.: 140/319/2017 ; Cod fiscal: RO 30010324/2012

Cont ROI2 TREZ 7045 O69X XX01 2990 Trezoreria Sectorului 4

Cont RO59 1NCB 0000 9999 0660 9817 fNG Bank

E-inall: biiiidwaydesign@gntail.corn

Pentru echilibrarea instalației fiecare radiator va fi echipat cu robinet de reglaj pe tur si retur existind astfel si posibilitatea separării radiatoarelor.

Fiecare radiator se va echipa cu ventil manual de aerisire iar pentru golirea instalației radiatorul va fi prevăzut cu robinet de golire.

Distanțele între corpurile de încălzire, perete și pardoseală vor fi în conformitate cu STAS 1797/82. Montarea acestora se va face după probarea lor prealabilă la o presiune de 4 bar și se va realiza cu ajutorul consolelor și susținătoarelor de perete speciale pentru acest tip de aparate.

In punctele de cota maxima a instalației se vor prevede ventile automate de aerisire.

Instalația de ventilare grupuri sanitare

Evacuarea aerului viciat din grupurile sanitare se face prin intermediul unui ansamblu alcătuit din grila interioara de aspirație, ventilator, tubulatura si grile exterioara .

Pornirea ventilatorului se face de la intrerupatorul de lumina pentru fiecare grup sanitar in parte.

Pentru realizarea lucrărilor de instalații se vor procura echipamentele propuse in prezentul proiect sau alte echipamente tehnic similare cu condiția respectării parametrilor impuși prin proiect

Instalația de climatizare-ventilare cu sisteme multisplit

Climatizarea spațiului se face cu sisteme tip VRV, cu o putere de răcire de 106,40 kW si cu unitati interioare tip split, fiecare cu o putere de răcire de 2,2 kW, iar pentru clădirea existenta cu sisteme tip VRV, cu o putere de răcire de 145,60 kW si cu unitati interioare tip split, fiecare cu o putere de răcire de 2,2 kW,

Fiecare incinta are un sistem propriu de climatizare, astfel incat sa fie zone distincte acționate independent una de alta.    _    '    _

Sistemul de climatizare are posibilitatea de operare intre -20C -r 44°C. Sistemele de climatizare vor funcționa cu freon ecologic si vor fi alimentate cu curent electric.

Agentul frigorific folosit va fi R410a, si echipamentele vor avea clasa de eficienta AA.

Sarcina termica s-a calculat in funcție de necesarul de frig pentru climatizare existent calculat conform STAS 6648/2014, 6648/2-2014.

Condensul de la unitati va fi preluat printr-un sistem de țevi din polipropilena si evacuat printr-o coloana separata in canalizarea menajera, gravitațional. Pentru siguranța unitățile vor fi prevăzute cu pompa de condens.

Unitățile exterioare ale sistemului de climatizare se vor amplasa la parter, in imediata vecinătate a clădirii.

Sistemele vor fi prevăzute cu comenzi pentru fiecare birou in parte.

Acționarea acestor echipamente se poate face de ia comanda proprie, dotata cu programator orar funcție de programul de lucru.

La fiecare operație de montaj pentru conducte, echipamente și accesorii vor fi respectate tehnologiile de execuție ținând cont de tipul de material, sortimentul și dimensiunile acestuia, de condițiile și exigențele tehnice de montaj impuse de producători, conform cărților tehnice ale echipamentelor și materialelor respective.

Probe ale instalațiilor

Conductele aferent instalațiilor de inalzire si climatizare vor fi supuse următoarelor probe:

>    proba de etanșeitate la presiune la rece;

>    proba de etanșeitate la presiune la cald;

>    proba de eficacitate;

După incheierea probelor, inclusiv a verificării funcționarii echipamentelor se vor recepționa lucrările de instalații termice si instalații de ventilare in conformitate cu prevederile Normativelor 15 si 113 si a reglementarilor cu privire la calitatea si recepția lucrărilor de construcții si instalații aferente.


Pentru lucrările care devin ascunse se va face verificarea calitatii materialelor utilizate si a execuției si se vor efectua probe inainte de izolare si mascare, incheindu-se procese verbale de lucrări ascunse. După incheierea probelor si a recepției la terminarea lucrărilor constructorul va incheia un proces verbal de predare către beneficiar

Instrucțiuni de montai

Lucrările de instalații HVAC se vor executa conf. Normativului 15 si 113 si a normativelor in vigoare conexe.

Cu acordului proiectantului, se pot utiliza si alte materiale, cu calitati cel puțin egale sau superioare celor indicate in proiect (țevi, fitinguri, etc).

încăperile tehnice (stafia de pompare apă, tablouri electrice) vor fi prevăzute cu ventilație specifica.

Scările supraterane vor fi prevăzute cu trape de evacuare (fereastra de desfumare) a fumului în punctul cel mai înalt, respectiv in treimea superioara a ultimului nivel, a fiecărei casa de scara, urmând a asigura o suprafața de 5% din suprafața scării in care este amplasat, dar nu mai puțin de 1 mp. Fiecare trapa de fum (fereastra desfumare) va fi prevăzută cu deschidere automată și manuală.

Obiectul 5 - Instalații electrice

5.1. ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA

Alimentarea cu energie electrica se realizează de la rețeaua electrica de joasa tensiune existenta în zona, prin intermediul unor BMPT, amplasate conform proiect firma autorizata ENEL, la limita de proprietate. Acesta se va verifica in vederea stabilirii puterii existente si respectiv a modificării acestuia in vederea alimentarii corespunzătoare, conform noii puteri electrice calculate.

Soluția de alimentare de la rețeaua publica de energie electrica se va alege in urma studiului ~ făcut de sucursala locala a furnizorului de energie electrica in jurisdicția careia se afla clădirea (ENEL

MUNTENIA).

Schema de legare la pamant va fi de tip TN-S pentru toate tablourile electrice si a consumatorilor finali din aval de BMPT.

Clădirea are prevăzută alimentarea normala pentru fiecare corp de clădire (existent si extindere) din cate un tablou electric general, TG1, respectiv TG2, montate la intrările in corpurile de clădire.

<(


Tensiunea de alimentare este de 400/230V-50Hz, pentru TG1 puterea instalata totala fiind estimata la 162,8 kW, iar cea absorbita la 84,7 kW pentru un cos cp mediu=0,85; lc=144,0 A.

Tensiunea de alimentare este de 400/230V-50Hz, pentru TG2 puterea instalata totala fiind estimata la 70,1 kW, iar cea absorbita la 42,1 kW pentru un cos cp mediu=0,85; lc=71,6 A.

Pentru alimentarea consumatorilor cu rol in desfumare (ferestrele de desfumare montate pe casele scărilor) a fost prevăzut un tablou electric, TDesf, care are dubla alimentare:

-    una „normala" - dinaintea intreruptorului de pe intrarea TG1;

-    una de rezerva - dintr-un grup electrogen de 10 kVA, amplasat in exterior pe o platforma betonata, acesta trebuind sa intre in funcțiune in maxim 15 s

Comutarea automata de pe o sursa pe cealalta (dublata de o acționare manuala) este asigurata de un AAR reversibil montat in tabloul TDesf.

Contorizarea energiei active consumate se va face in BMPT.

5.2 INSTALAȚII INTERIOARE

5.2.1. Generalități

In acest moment pentru clădirea existenta instalația existenta este una necorespunzatoare. Instalația electrica trebuie refăcută pentru a corespunde cu normativele in vigoare.

Instalațiile electrice se vor executa cu cabluri electrice de cupru de tip N2XH sau /si conductoare H07Z-K, de diferite secțiuni protejate in interiorul tuburilor din PVC halogen free, conform

BWO

"    ' ESIGN

Șoseaua Olteniței. Nr.251 C-D, București, Sector 4. 'lei: 0765069413

SC BUILD WAY DESIGN SRL

SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE

Nr. înregistrare la R.C.: 140/319/2017 ; Cod fiscal: RO 30010324/2012

Cont RO 12 TRE7.7045 069X XXO1 2990 Trezoreria Sectorului 4

Cont R059 INGB 0000 9999 0660 9817 ING Bank

E-mail: buildwaydesign@gniaii.coni

normativului 17/2011 din care inseram un extras, anexa 5.2.7, unde se stabilește tipul de materiale de utilizat pentru instalațiile electrice in cazul clădirilor pentru invatamant.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI,2011    333

Anexa 5.2-7

Cod

Influente externe

Caracteristici necesare pentru alegerea si montarea echipamentelor

Referința

BD

Conctifii de evacuare în caz de urgenta

BD1

(Neaglomerat/ evacuare ușoara)

Densitate scăzută de ocupanti, condiții de evacuare ușoara. Clădire de locuit cu înălțime normala;

BD2

Neaglomerat /evacuare dificila)

Densitate scăzută de ocupanti, condiții de evacuare dificila. Clădiri înalte clădiri de cult, cultura, sport si administrative;3 (1)

(1) Materiale cu întârziere la propagarea flăcării

BD3

(Aglomerat /evacuare ușoara)

Densitate mare de ocupanti, condiții de evacuare ușoara. Clădiri publice (teatre, cinematografe, magazine mari etc), săli aglomerate, clădiri de învățământ; (2)

(2) Materiale cu întârziere la propagarea flăcării cu emisie redusa de fum si fara halogeni

BD4

(Aglomerat/ /evacuare dificila)

Densitate mare de ocupanti, condiții de evacuare dificile. Clădiri înalte si foarte înalte d destinate publicului (hoteluri etc.), precum si clădiri de sanatate. (2)

(2)Materiaie cu întârziere la propagarea flăcării cu emisie redusa de fum si fara halogeni

Am marcat pe fond gri categoria de clădire in care se incadreaza școala.

La execuție se va acorda o atentie deosebita la amplasarea corpurilor de iluminat, coordonându-se cu celelalte instalații.

Distribuția circuitelor electrice de curenti slabi nu se va face în doze comune cu cele ale instalației electrice de lumina și priza si se va păstră o distanta minima de 300 mm intre circuitele de curenti slabi si cele de curenti tari.

5.2.2. Instalații de iluminat

Pentru clădirea existenta iluminatul se realizează cu lămpi fluorescente.

Pentru limitarea consumului electric iluminatul interior se va realiza, pentru ambele imobile, existent si nou, cu corpuri de iluminat de plafon sau aplice, echipate cu lămpi fluorescente, lămpi fluorescente economice sau cu LED, in funcție de destinația incaperii si de solicitările beneficiarului.

Se va acorda o atenție deosebită la amplasarea aparatajului de comutație, a aparatelor de iluminat, a prizelor, coordonându-se cu celelalte instalații.

Alegerea corpurilor de iluminat trebuie sa tina cont de modul de montaj al acestora (de plafon sau de perete) si de categoria in care se incadreaza spatiile din punct de vedere al mediului, astfel incat sa se realizeze o acoperire globala a condițiilor impuse.

RWl))

SC BUILD WAY DESIGN SRL

SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE

*KJbStsign

Șoseaua Olteniței. Nr.251 C-D, București, Sector 4, Tel: 0765069413

Nr. înregistrare la R.C.: 140/319/2017: Coti fiscal: RO .10010324/2012

Cont ROI2 TREZ 7045 069XXX01 2990 Trezoreria Sectorului 4

Cont RO59 INCB 0000 9999 0660 9817 INC Bank

E-mail: buildtttaydesign@gmall.com

Numărul și poziția corpurilor de iluminat au fost stabilite în vederea asigurării nivelului minim de iluminare de menținut necesar în fiecare încăpere în funcție de destinația ei si anume, conform NP 061/2002:

Tipuri de destinații, activități sau sarcini vizuale

Iluminare

medie

menținută

E,„ (lx)

Indice global

limita de evaluare a

orbirii ugrl (-)

Indice de

redare a

culorilor

Ra(-)

înălțime plan util Hu (m)

Observații

Holuri de intrare

100

22

60

0,00

Săli de baie, toalete

200

25

80

0,00

Birouri

500

25

80

0,70

Săli de clasă

300

19

80

0,70

Depozite, magazii

100

25

60

Pe rafturi;

200 lx în cazul ocupării continue

Sala sport

300

25

80

0,00

Comanda iluminatului este realizat cu intrerupatoare simple modulare, 230V/10A, montate ingropat la circa 1,5 m de pardoseala, la intrarea in incaperi.

Pe holuri si in sala de sport iluminatul este comandat cu butoane cu revenire amplsate la capetele coridoarelor si teleruptoare montate in tablourile electrice de nivel.

Este foarte important sa se respecte legaturile de la intrerupator (comutator) la corpurile de iluminat, pentru a se realiza aprinderile prevăzute in proiect.

Distribuția circuitelor de iluminat se realizează cu conductoare H07Z-K 1,5 mmp protejate in tub PVC halogen free, diametru 16 mm, montat ingropat in tencuiala. Dozele de derivație si conexiuni, halogen free, de tip ingropat, comune pentru circuitele de iluminat si cele de prize vor avea minim 8 intrari/iesiri (circa 200x100x35 mm), minim IP20.

Circuitele de iluminat se vor proteja in tablourile electrice cu siguranțe automate de 10 A cu protecție diferențiala sensibila 30 mA, cu intreruperea fazei, cat si a nulului.

Se va păstră obligatoriu o distanta de minim 300 mm fata de orice element al instalației de curentă slabi.

5.2.2.1. Iluminatul de siguranța

Acest sistem a fost proiectat in conformitate cu normativele in vigoare si anume:

17/2011 - Normativ pentru proiectarea, execuția si exploatarea instalațiilor electrice aferente

clădirilor.

SR EN 60598-2-22 - Corpuri de iluminat: Condiții speciale. Corpuri de iluminat pentru iluminatul de siguranța

SR EN 1838:2014 - Aplicații ale iluminatului. Iluminat de urgență

SR EN 50172:2004 - Sisteme pentru iluminatul de securitate

SR EN ISO 7010:2012 - Simboluri grafice. Culori de securitate și semne de securitate. Semne de securitate înregistrate

SR EN 61347-2-7:2012 - Aparataj pentru lămpi. Partea 2-7: Prescripții particulare pentru aparataj electronic alimentat cu baterie, pentru iluminat de siguranță (autonom)

SR EN 62034:2012 - Sistem automat de încercări pentru iluminat de siguranță alimentat cu baterii.

w w F    ESIGN

Șoseaua Olteniței. Nr.251 C-D. București. Sector 4. lei: 0765069413

SC BU1LD WAY DESIGN SRL

SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE

Nr. înregistrare la R.C.: 140/319/2017 ; Cod fiscal: RO 30010324/2012

Cont RO 12 TREZ 7045 069X XXO1 2990 Trezoreria Sectorului 4

Cont RO59 INGB 0000 9999 0660 9817 ING Bank

E-mail: buildvvaydesign@gniail.com

Iluminatul de siguranța de evacuare va fi in concordanta cu standardul SR EN 50172, asigurând un iluminat uniform pe toata suprafața, valoarea iluminării orizontale trebuie sa fie mai mare de 0,5 Ix. In conformitate cu art. 4.2.1 din standardului SR EN 1838, pentru caile de evacuare cu latimea sub 2 m, valorile iluminării pe pardoseala, de-a lungul liniei centrale a unei cai de evacuare, trebuie sa fie mai mari de 1 lux iar banda centrala, constând din cel puțin jumătate din latimea caii, trebuie sa fie iluminata cu minimum 0,5 lux. Caile de evacuare mai largi pot fi tratate ca mai multe benzi de 2 m lățime fiecare, sau pot fi prevăzute cu iluminat Împotriva panicii. Iluminatul de evacuare trebuie sa asigure 50% din valoarea iluminării necesare in maxim 5 s si 100% din intreaga valoare in maximum 60 s.

Pe casele scărilor, pe holurile de nivel si ia ușile de acces (atat in interior cat si in exterior) se realizează un iluminat de siguranța pentru evacuare cu luminoblocuri de tip permanent, in construcție minim IP40, cu baterii de acumulatori incluse Ni-Cd, autonomie minim 2 h si sursa fluorescenta 8 W sau LED, iar pe unele coridoare cu corpuri de iluminat cu LED 3,2 W, cu acumulator cu autonomie de minim 2h.

Corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie amplasate astfel încât să se asigure un nivel de iluminare adecvat (conform reglementărilor specifice referitoare la proiectarea și executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri) lângă fiecare ușă de ieșire și în locurile unde este necesar să fie semnalizat un pericol potențial sau amplasamentul unui echipament de siguranța, după cum urmează:

a)    lângă scări, astfel încât fiecare treaptă să fie iluminată direct;

b)    lângă orice altă schimbare de nivel:

c)    la fiecare ușă de ieșire destinată a fi folosită în caz de urgenta;

d)    la panourile/indicatoarele de semnalizare de securitate;

e)    la fiecare schimbare de direcție;

f)    în exteriorul și lângă fiecare ieșire din clădire;

g)    lângă fiecare post de prim ajutor^    -

h)    lângă fiecare echipament de intervenție împotriva incendiului (stingătoare) și fiecare punct de alarmă (declanșatoare manuale de alarmă în caz de incendiu), panouri repetoare de semnalizare si sau comandă în caz de incendiu;

De-a lungul căilor de evacuare, distanta dintre corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie să fie de maxim 15 m.

Se va asigura:

-    o circulație fara panica a persoanelor in clădire in caz de cădere a iluminatului normal,

-    o evacuare sigura si ușoara a persoanelor către exterior.

Corpurile de iluminat pentru evacuare, pentru intervenție, de continuare a lucrului si pentru circulație vor satisface prescripțiile aplicabile conform SR-EN 60598-2-22:2004.

De asemenea s-a prevăzut un iluminat de siguranța de continuare a lucrului in camerele in care sunt amplasate tablourile destinate consumatorilor vitali (TDesf.; E.C.S.), o parte din corpurile de iluminat fiind prevăzute cu Rituri de emergenta cu autonomie de minim 3 h.

Se va realiza un iluminat de siguranța antipanica, conform articolului 7.23.9.1 din „17/2011 - Normativ pentru proiectarea, execuția si exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor", care prevede realizarea acestui tip de iluminat de siguranța pentru incaperi cu suprafața mai mare de 60 m2.

Conform standardului SR EN 1838:2014 capitolul 4.3, la nivelul pardoselii, pe suprafața centrala neocupata, care exclude o banda perimetrala de 0,5 m, valoarea iluminării orizontale trebuie sa fie mai mare de 0,5 Ix. Iluminatul împotriva panicii trebuie sa asigure 50% din valoarea iluminării necesare in maxim 5 s si 100% din intreaga valoare in maximum 60 s. Pentru aceasta o parte din corpurile de iluminat din spatiile care indeplinesc aceasta condiție (de exemplu sala de sport) vor fi prevăzute cu kituri de emergenta cu autonomie de minim 2h.


SC BUILD WAY DESIGN SRL

SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE

<('


Iluminatul de securitate împotriva panicii este realizat cu corpuri de iluminat cu LED. Acesta se prevede cu comanda automata de punere în funcțiune după caderea iluminatului normal. El se prevede si cu comenzi manuale din mai multe locuri accesibile personalului de serviciu al clădirii (prin montarea in fiecare spațiu a cate unui buton de comanda a acestuia). Scoaterea din funcțiune a iluminatului de securitate împotriva panicii se face numai dintr-un singur punct accesibil personalului însărcinat cu aceasta.

Circuitele de alimentare ale iluminatului de siguranța vor fi diferite, inclusiv dozele de derivație si conexiuni, fata de cele pentru iluminatul normal. Ele se alimentează din circuite de iluminat dedicate din tablourile electrice de nivel.

5.3.    Instalații de prize

Poziția si numărul de prize au fost stabilite în funcție de spațiul existent si cererile de utilizare, precum si la indicația beneficiarului. Se vor monta prize de tip ST, monofazate de 16 A cu contact de protecție. Circuitele de prize vor fi alimentate utilizând conductor tip H07Z-K 2,5 mmp. Acesta va fi protejat in tub PVC halogen free, diametru 20 mm, montat ingropat in tencuiala. Circuitele de prize se protejează in tabloul electric cu intreruptoare automate magneto-termice cu protecție diferențiala sensibila 30 mA. Aceste prize se vor poziționa la 1,5 m deasupra pardoselii finite.

La subsol, in centrala termica si atelierul mecanic precum si in camerele tehnice prizele vor fi de tip etanș, minim IP54, montate aparent.

Dozele de derivație si conexiuni, halogen free, de tip ingropat, comune pentru circuitele de iluminat si cele de prize vor avea minim 8 intrari/iesiri (circa 200x100x35 mm), minim IP20.

Se va păstră obligatoriu o distanta de minim 300 mm fata de orice element al instalației de curenti slabi.

5.4.    Instalații de curenti slabi

5.4.1. Instalație de detecție si semnalizare incendiu

Clădirea va fi prevăzută cu un sistem de detecție si semnalizare incendiu cu acoperire totaia.

Sistemul de detecție si alarmare la incendiu are in componenta următoarele echipamente: centrala de detecție si alarmare la incendiu adresabila, amplasata la parter (spațiul trebuie sa fie

conform prevederilor art. 3.9.2.6. din Normativul P 118/3-2015: „Echipamentul de control si semnalizare (ECS) va fi amplasat intr-un spațiu care va fi separat fata de spatiile invecinate prin elemente de construcții incombustibile clasa de reacție la foc Al sau A2-sl, do cu rezistenta la foc minimum RE! 60’ pentru ptansee si minimum EI 60' pentru pereți având golul de acces protejat cu usa rezistenta la foc El 3O'-c echipata cu dispozitiv de autoînchidere sau închidere automata în caz de incendiu" );

detectoare de fum; detectoare multicriteriale fum-temperatura adresabile;

butoane manuale adresabile - amplasate pe caile de evacuare din clădire. Butoanele vor fi

amplasate astfel incat distanta maxima de parcurs din orice punct al clădirii pana la cel mai apropiat buton sa nu depaseasca 30 in;

sirene interioare - amplasate in asa fel incat semnalizarea produsa sa fie audibila si vizibila in spatiile in care sunt instalate;

sirene exterioare (pentru fiecare corp de clădire).

Centrala de detecție va fi de tip adresabil, iar conexiunile se vor executa cu cablu JEH(st)H E30 2x2x0,8 mm, cu rezistenta sporita la flacara. Traseele de cablu se vor realiza aparent in tub PVC rezistent la foc de diametru 25 mm sau in tub flexibil metalic de diametru 25 mm.

Se vor folosi metode de reducere a alarmelor false prin memorarea intermediara a semnalizării.

Temporizarea pentru care se va lua in considerare al doilea semnal de incendiu care va declanșa alarma nu va fi mai mare de 120 secunde.

BWF

ESIGN

Șoseaua Olteniței, Nr.251 C-D, București, Sector 4, Tel: 0765069413

SC BUILD WAY DESIGN SRL

SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE

Nr. înregistrare la R.C.: 140/319/2017 ; Cod fiscal: RO 30010324/2012

Cont RO12 TREZ7045 069X XXO1 2990 Trezoreria Sectorului 4

Cont RO59 INGB 0000 9999 0660 9817 INC Bank

E-mail: btiildwaydesign@gmail.com

Centrala de detecție si semnalizare incendiu va monitoriza si comanda intrerupatoarele de pe intrările tablourilor generale. Centrala de detecție si semnalizare incendiu, după confirmarea alarmei, va da comanda automata prin blocul de relee atașat de deconectare a tablourilor generale.

Alimentarea cu energie electrică a instalațiilor de semnalizare a incendiilor se realizează de la două surse independente (bază și rezervă). Energia electrică furnizată de echipamentul de alimentare trebuie să fie suficientă pentru satisfacerea cerințelor de alimentare ale sistemului.

Sursa principală de energie pentru sistem trebuie să fie rețeaua publică de alimentare. Sursa principală trebuie să fie conectată cu sistemul printr-un cablu dedicat și protejat, să aibă dispozitive de protecție dedicate care trebuie să fie etichetate și accesibile numai de către personal autorizat, să fie independentă de orice dispozitiv general de separare a clădirii.

Sursa de rezervă trebuie să preia in mod automat alimentarea instalației de semnalizare, atunci când sursa de bază cade sau nu mai asigura tensiunea nominală de funcționare.

Capacitatea sursei de rezervă trebuie să fie suficientă pentru ca sistemul să funcționeze normal pe timpul întreruperii sursei principale și să permită luarea măsurilor de restabilire a sursei principale.

Comutarea de pe o sursă pe alta nu trebuie să conducă la modificări în starea instalațiilor (alarme false, pierderi de informații, inițierea comenzii de acționare a dispozitivelor de protecție etc.).

Se va asigura alimentarea de rezerva a sistemului de detecție si semnalizare incendiu prin amplasarea in interiorul acesteia de 2 acumulatoare 12V c.c. 7Ah.

5.5. PROTECȚIA LA DEFECT (ÎMPOTRIVA ȘOCURILOR ELECTRICE DATORATE ATINGERILOR INDIRECTE)

Clădirea trebuie prevăzuta cu instalație de protecție la defect (contra șocurilor electrice datorate atingerilor indirecte).

Se va verifica priza de pamant a corpului de clădire existent. Daca'aceasta nu mai corespunde prevederilor normativelor se va realiza o priza de pământ pentru protecția la defect. Aceasta este o priza artificiala realizata din electrozi OlZn de tip cruce 50x50x3 mm, 2,0 m lungime, ingropati in pamant la minim 0,8 m adâncime fata de C.T.A., pe un contur deschis in jurul clădirii, interconectați cu platbanda OlZn 40x4 mm.

Pentru extindere se va realiza o priza naturală realizată din platbanda OL-Zn 40x4 mm înglobată pe întreg conturul fundației clădirii, odata cu turnarea acesteia, platbanda montată la partea inferioară a fundației si sudata de elementele metalice ale construcției, respectiv fundații, grinzi de fundare si armaturile lor.

Priza de pamant artificiala este realizata din electrozi verticali din OL Zn, tip cruce 50 x 50 x 3 mm, 1=2,0 m montati ingropat la 0,8 m adâncime si interconectați cu platbanda Ol Zn 40x4 mm. Aceasta este conectata in minim doua puncte cu priza naturala astfel incat rezistenta de dispersie pe ansamblu sa fie mai mica de 1 Ohm. Priza de pamant de protecție la defect (contra șocurilor electrice datorate atingerilor indirecte) este comuna cu cea de protecție la trăsnete.

In camera centralei termice se va realiza o centura interioara din platbanda OlZn 25x4 mm, pozata aparent ia 0,5 m de pardoseala, la care se vor lega la pamant toate echipamentele din interior, inclusiv tablourile electrice.

La priza de pamant se va lega si scara metalica exterioara si grupul electrogen.

Rezistenta de dispersie a prizei de pamant trebuie sa aiba o valoare mai mica de 1 Ohm, aceasta fiind comuna pentru legarea la pamant de protecție la defect (contra șocurilor electrice datorate atingerilor indirecte), precum si a instalației de protecție la trăsnet.

Mijlocul principal de protecție este legarea la nulul de protecție.

Conductorul de nul de protecție se va conecta la bornele special prevăzute în tabloul electric. Toate tablourile electrice vor fi legate la priza de pământ. Conectarea conductorului de protecție verde-galben se va face numai prin sistem borna-papuc-piulita cu masuri contra desurubarii.

Legarea la pamant reprezintă măsură suplimentara de protecție.


SC BUILD WAY DESIGN SRL

SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE

S-au prevăzut dispozitive de deconectare la defect faza+nul si dispozitive de protecție diferențiala cu sensibilitatea coordonata.

Tablourile electrice vor fi conectate la priza de pământ prin intermediul unei platbande de otel zincat de 25x4 mm sau a pieselor cu conductor flexibil de cupru 25 mmp special destinați.

în timpul execuției se va urmări în permanență continuitatea între elementele componente ale instalației de protecție contra tensiunilor accidentale de atingere și priza de pământ. Pentru asigurarea continuității se impune utilizarea sudurii pe minim 10 cm petrecere pentru îmbinarea tuturor elementelor metalice ce alcătuiesc instalația de protecție contra tensiunilor accidentale de atingere si protejarea locurilor de sudura ce sunt supuse coroziunii.

5.6. PROTECȚIA ÎMPOTRIVA TRĂSNETELOR

Aceasta se va realiza utilizând o instalație de protecție cu dispozitiv de amorsare, montata pe fiecare clădire, si care va acoperi integral clădirea (cu raza de protecție de minim 25 m - echivalent pentru nivelul II intarit de protecție pentru corpul de clădire existent si unul cu raza de protecție de minim 19 m - echivalent pentru nivelul II intarit de protecție pentru corpul de clădire nou).

Conductoarele de coborâre de la paratrăsnet la priza de pamant, in număr de minim 2, se vor realiza din conductor rotund din Cu stanat cu diametrul de minim 10 mm pozat aparent, iar conexiunile la priza de pamant comuna se vor face prin intermediul pieselor de separație, montate in cutii de protecție la 0,5 m de sol. Coborârile se vor executa dintr-o singura bucata daca este posibil, in caz contrar segmentele trebuind sa fie sudate. îmbinările se vor realiza pe minim 100 mm prin sudura pe toate laturile. Cordonul de sudura va avea o grosime minima de 3 mm.

Protecția împotriva trăsnetelor se va realiza in conformitate cu normativul 17/2011.

Obiectul 6 - Amenajare teren de sport

In prezent terenul de sport este la nivel se asfalt. Stratul asfaltic prezintă fisuri si tasari locale.

Ca soluție de intervenție se propune:

-    desfacerea locala a asfaltului degradat pe 30% din suprafața si repararea acestuia cu un strat de 6cm BA20 leg 50/70 - 441.6mp.

-    curatarea si amorsarea suprafeței 1472mp

-    asternerea unui strat de uzura BA16 rul 50/70 cu grosimeade 7cm- 1472mp.

-    delimitarea si marcarea spațiului de joc prin marcaje termoplastice - 230ml.

-    evacuarea apelor pluviale de pe suprafața de joc prin cămine de canalizare pluviala cu capac tip gratar - 4buc (46ml rețea pluviala din PVC, dn 160, sn 8)

5.4 Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investiții


Indicatorii principali ai investiției sunt după cum urmeaza:

BILANȚ TERITORIAL:

DESTINAȚIA

MP

EXISTENT:

-STEREN

3036

-S PARTER EXISTENT

674

-SDESFASURAT ȘCOALA

2022

P.O.T. EXISTENT = 22 % C.U.T. EXISTENT = 0.66

BW^EaCN

Șoseaua Olteniței, Nr.251 C-D, București, Sector 4, lei: 0765069413

SC BUILD WAY DESIGN SRL

SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE

Nr. înregistrare la R.C.: 140/319/2017 ; Cod fiscal: RO 30010324/2012

Cont RO 12 TREZ 7045 069XXX01 2990 Trezoreria Sectorului 4

Cont 11059 INCB 0000 9999 0660 9817 INC Bank

E-mall: buildwaydesign@gmail.com

PROPUNERE EXTINDERE: CONSTRUCȚIE P+2E CU DESTINAȚIA DE SALA MULTIFUNCȚIONALA SI

LABORATOARE

DESTINAȚIA    MP

-    S teren:    3036

-    S construit existent:    674

-    S desfasurat existent:    2022

-    S construit propus:    400

-    S desfasurat propus:    1200

-S CONSTRUIT REZULTAT:    1074

-S DESFASURAT REZULTAT:    3222

-STEREN ASFALTAT:    1472

POT: 35%

CUT: 1

5.5    Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

întreaga investiție se poate realiza in 20 luni calendaristice. Timpul alocat fiecărei etape in parte poate fi impartit astfel:

-    Total investiție    - 7,905,815.83 lei fara TVA

-    Construcții - montaj - 6,684,010.00 lei fara TVA

5.6    Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

Prezentul proiect poate fi supus finanțării oricărei surse legal constituite.

6. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

6.1    Certificatul de urbanism emis in vederea obținerii autorizației de construire

C.U. nr._din data_, emis de către primăria Sector 5, București.

6.2    Avize conforme privind asigurarea utilităților

Avizele solicitate prin certificatul de urbanism sunt in curs de obținere.

6.3    Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Nu este cazul. Construcția proiectata se va amplasa pe un teren in suprafața de 3036mp cu număr cadastral    , aflat in proprietatea Unitatii de invatamant Școala Gimnaziala „Luceafărul"

bwu>

» V P    ESjGN

Șoseaua Olteniței, Nr.251 C-D, București, Sector 4, Tel: 0765069413

SC BUILD WAY DESIGN SRL

SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE

Nr. înregistrare la R.C.: 140/319/2017: Cod fiscal: RO 30010324/2012

Cont ROI2'FREZ 7045 069XXX01 2990Trezoreria Sectorului 4

Cont RO59INGB 0000 9999 0660 9817 INC Bank

E-itiail: buildwaydesign@gmail.coui

7. IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI

7.1 Informații despre entitatea responsabila cu implementarea investiției

Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este Unitatea de invatamant Școala Gimnaziala „Luceafărul" prin serviciile de specialitate.

7.2 Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiții (in luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare

Durata de realizare a proiectului pe faze de lucru va fi de 20 luni, după cum urmeaza:

Elaborare proiecte și documentații necesare realizării investiției, obținere Certificatele Urbanism, avize

și acorduri, Autorizație de Construire Organizarea procedurilor de achiziții publice - lucrări de construcție Organizarea șantierului

aprox 2 luni

aprox1 luna aprox1 luna aprox18 luni


Realizarea investiției

Total


201uni(Anexa 3)

7.3 Strategia de exploatare/operare si intretinere

Pentru buna funcționare a clădirii sunt necesare controale periodice. Controlul periodic al construcției se face vizual stabilindu-se totodată si necesitatea unor reparații.

7.4 Recomandări privind asigurarea capacitatii manageriale si instituționale

8. RECOMANDĂRI

Rezistenta

La proiectare si execuție se vor respecta Normele si legislația in vigoare privind proiectarea si execuția lucrărilor de construcții montaj:

•    Normativ pentru "Proiectarea antiseismica a construcțiilor de locuințe, social - culturale, agrozootehnice si industriale" (P100-92/96);

•    Hotararea Guvernului României nr. 272/1994 privind aprobarea

"Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in construcții" (M.O.W193-28.07.1994);

•    Legea nr. 10 privind "Calitatea in construcții" (M.O.VII/1224.01.1995).

.Hotararea Guvernului României nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind "Calitatea in construcții"

.Legea nr. 50/1991, modificata in 2004si completata prin Legea nr. 119/2005, privind autorizarea execuției lucrărilor de construcții si unele masuri pentru realizarea locuințelor.SC BUILD WAY DESIGN SRL

SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE

ln conformitate cu legislația in vigoare, aceasta documentație conține numai extrase din proiectul tehnic. în vederea executării lucrărilor de construcție, se va continua elaborarea fazei următoare de proiectare (PT), orice nepotrivire a realizării obiectivului cu proiectul DTAC sau PT fiind considerata vina a beneficiarului.

Instalații electrice

înainte de punerea sub tensiune a instalației electrice se va verifica daca toate circuitele și legaturile electrice au fost executate conform planurilor, precum și integritatea izolației conductoarelor și buna funcționare a tuturor aparatelor electrice ce urmeaza a fi montate în instalația electrica. Este interzisa montarea de aparate electrice sau conductoare ce au suferit deteriorări pe durata transportului, și care nu mai corespund din punct de vedere al siguranței în funcționare. Pe timpul desfășurării lucrărilor de constructii-montaj se vor respecta prevederile republicane privind protecția muncii precum și cele PSI.

Proiectul va fi verificat conform Legii Calitatii la următoarele exigente de calitate: A, B, C, D, E, F. Orice modificare la prezenta documentație solicitata de beneficiar sau de constructor se va face

numai cu acordul proiectantului.

Proiectul va fi verificat de verificator de specialitate autorizat MDRT, fost MLPTL.

9. STANDARDE SI PRESCRIPȚII PRIVIND PROIECTAREA

Rezistenta

P100-1/2013

- Cod de proiectare seismica - Partea 1 - Prevederi de proiectare pentru clădiri

CR 0-2012

- Cod de proiectare. Bazele proiectării construcțiilor

CR 1-1-3/2012

- Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor

CR 1-1-4/2012

- Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor

SR EN 1992-l-l:2004/NB:2008

- Proiectarea structurilor din beton. Reguli generale si reguli pentru clădiri. Anexa naționala.

SR EN 1993-L-l:2006/NA:2008

- Proiectarea structurilor de otel. Reguli generale si reguli pentru clădiri. Anexa naționala.

CR 6-2013

- Cod de proiectare pentru structuri din zidărie

NE 012-1-2007

- Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat și beton precomprimat - Partea 1: Producerea betonului

«

NE 012/2-2010

-    Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrărilor din beton, beton armat si beton precomprimat

-    Partea 2: Executarea lucrărilor din beton

NP-112 - 2014

- Normativ privind proiectarea fundațiilor de suprafața

SREN 1991-1-1:2004/NA:2006

- Acțiuni asupra structurilor. Acțiuni generale - Greutăți specifice, greutăți proprii, încărcări utile pentru clădiri. Anexa naționala.

SREN 1993-l-3:2008/NB:2008

- Proiectarea structurilor de otel. Reguli generale -Reguli suplimentare pentru elemente structurale si table formate la rece. Anexa naționala.

SC BUILD WAY DESIGN SRL

SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE

O V V |g^;S!GN

Nr. înregistrare la R.C.: J40/319/2017 ; Cod fiscal: RO 30010324/2012

Cont ROI 2 TREZ 7045 069X XX01 2990 Trezoreria Sectorului 4

Cont ROS9 INGB 0000 9999 0660 9817 INC Bank

Șoseaua Olteniței, Nr.25l C-D, București, Sector 4, Tel: 0765069413

E-inail: bulldvvaydesign@gfnail.coni

• SR EN 1993-l-8:2006/NB:2008    - Proiectarea structurilor de otel. Proiectarea

îmbinărilor. Anexa naționala.

» ST-009-2011    - Specificație tehnica privind produse din otel utilizate ca

armaturi: cerințe si criterii de performanta;

Instalații sanitare

•    STAS 1478-90- Alimentare cu apa la construcții civile si industriale

•    STAS 1795-87- Canalizări interioare. Prescripții de proiectare.

•    STAS 1504- Distante de amplasare si cote de montaj ale obiectelor sanitare

•    STAS 1846-90- Determinarea debitelor de apa de canalizare

» STAS 4669- Privind protecția conductelor subterane din otel contra coroziunii

» 19-2015- Normativ pentru proiectarea si executarea instalațiilor sanitare.

•    Legea nr. 307 din 21 iulie 2006 privind apararea împotriva incendiilor

« Legea 177/200 - ce modifica Legea protecției muncii 90/1996.

•    Legea nr.10/1995 - Legea privind calitatea in construcții

•    C56-2002 - Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de instalații aferente construcțiilor

•    Ord.9/N/15.03.93. MLPAT - Regulament privind protecția si igiena muncii in construcții.

•    HG 273/1994 - Regulamentul de recepție al lucrărilor in construcții si instalații aferente acestora. Anexa: Cartea tehnica a construcției.

» C90-83 - Normativ pentru condiții de descărcare a apelor uzate in rețelele de canalizare a centralelor populate

•    C 142-85    - instrucțiuni tehnice pentru executarea termoizolatiilor la elementele de

instalații

•    Ordin IGSC-76- Instructiuni-pentru verificarea calitatii si receptionarea lucrărilor ascunse la construcții si instalații aferente

•    P7-92- Normativ privind proiectarea construcțiilor fundate pe terenuri sensibile la umezire

•    NP 003-96- Normativ privind proiectarea instalațiilor sanitare si tehnologice cu țevi din PP

•    HG 925/1995 Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor, si a construcțiilor.

•    HG 392/1994 Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi in construcții.

•    Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 - Legea securității și sănătății în muncă

•    Legea 106/1996 - Legea protecției civile

•    Strategia naționala de protejare a mediului

•    Directiva nr. 92/43/EEC privind conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice

•    OUG 195 / 2005 privind protecția mediului, cu modificările si completările ulterioare

•    OUG 152/ 2005 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluării, cu modificările si completările ulterioare

•    HG 1213/ 2006 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice si private

•    Ordinul ministrului apelor, pădurilor si protecției mediului nr. 462 din 1 iulie 1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferica si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici, cu modificările si completările ulterioare

•    Legea 5/2000 privind amenajarea teritoriului național - Secțiunea a - III - a, zone protejate

•    Legea 462/2001 pentru aprobarea OUG nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice

•    OM 876/2004 pentru aprobarea procedurii de autorizare a activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului


SC BUILD WAY DESIGN SRL

SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI Si EDILITARE

•    Legea nr. 645/7.12.2002 pentru aprobarea OUG nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat ai poluării

•    Ordinul ministrului apelor si protecției mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu cu modificările si completările ulterioare

•    Ordinul ministrului transporturilor nr. 44/ 1998 pentru aprobarea Normelor privind protecția mediului ca urmare a impactului drum - mediu înconjurător

Instalații termice

Normativ pentru proiectarea si executarea instalațiilor de încălzire 113/2002.

Normativ privind exploatarea instalațiilor de încălzire centrala 113/1-2002.

Normativ privind proiectarea si execuția instalațiilor de ventilare 15-2010.

SR 1907/1-2014 Instalații de încălzire. Necesarul de căldura de calcul. Prescripții de calcul.

SR 1907/2-2014 Instalații de încălzire. Necesarul de căldura de calcul. Temperaturi interioare convenționale de calcul

STAS 6472 Proiectarea termotehnica a elementelor de construcții.

STAS 6648/1-82 Calculul aporturilor de căldura din exterior

STAS 6648/2-82 Parametrii climatici exteriori.

STAS 9960 Instalații de ventilare si climatizare

STAS 12025/2 Acustica in construcții. Efectele vibrațiilor asupra clădirilor sau părților de clădire, limite admisibile.    _

Normativ de siguranța la foc a construcțiilor P118 - 99

STAS 11357 Masuri de siguranța contra incendiilor. Clasificarea materialelor si elementelor de construcție din punct de vedere al combustibilității.

STAS 8974/1 Fiabilitate, mentabilitate

Legea 177/2000 - ce modifica Legea protecției muncii 90/1996.

Legea nr.10/1995 - Legea privind calitatea in construcții

C56/2002 - Normativ pentru verificarea calitatii si recepția lucrărilor de construcții si instalații aferente.

Ord.9/N/15.03.93. MLPAT - Regulament privind protecția si igiena muncii in construcții.

HG 273/1994 - Regulamentul de recepție al lucrărilor in construcții si instalații aferente acestora. Anexa: Cartea tehnica a construcției.

HG 925/1995 Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor, si a construcțiilor.

HG 392/1994 Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi in construcții.

Legea nr. 307 din 21 iulie 2006 privind apararea impotriva incendiilor

Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 - Legea securității și sănătății în muncă

P 102-99. Norme tehnice privind proiectarea si executarea adăposturilor de protecție civila in subsolurile clădirilor noi

Catalog detalii tip subansambluri pentru instalații: o Volum I - încălzire o Volum V - ventilații

Șoseaua Olteniței. Nr.251 C-D, București. Sector 4, Tel: 0765069413

SC BUILD WAY DESIGN SRL

SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE

Nr. înregistrare la R.C.: [40/319/2017 ; Cod fiscal: RO 30010324/2012

Cont ROÎ2TREZ7045 069XXX01 2990 Trezoreria Sectorului 4

Cont RO59 INGB 0000 9999 0660 9817 IMG Bank

E-mail: buildwaydeslgniagrnail.com

o Volum DC - detalii comune

•    Legea 106/1996 - Legea protecției civile

•    Strategia naționala de protejare a mediului

•    Directiva nr. 92/43/EEC privind conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice

•    OUG 195 / 2005 privind protecția mediului, cu modificările si completările ulterioare

•    OUG 152/ 2005 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluării, cu modificările si completările ulterioare

•    HG 1213/ 2006 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice si private

•    Ordinul ministrului apelor, pădurilor si protecției mediului nr. 462 din 1 iulie 1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferica si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici, cu modificările si completările ulterioare

•    Legea 5/2000 privind amenajarea teritoriului național - Secțiunea a - III - a, zone protejate

•    Legea 462/2001 pentru aprobarea OUG nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice

•    OM 876/2004 pentru aprobarea procedurii de autorizare a activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului

•    Legea nr. 645/7.12.2002 pentru aprobarea OUG nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluării

•    Ordinul ministrului apelor si protecției mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii

de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu cu modificările si completările ulterioare    -

•    Ordinul ministrului transporturilor nr. 44/ 1998 pentru aprobarea Normelor privind protecția mediului ca urmare a impactului drum - mediu înconjurător

Instalații electrice

17-2011

K

P118/3-2015

P118/2-2013 PE 118/2013 NTE 007/2008

NP-061-02

STAS 2612 SREN 60529/95 STAS 6865 C56/2002 SREN

61140:2002 STAS 7656


Normativ pentru proiectarea, execuția si exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor

Normativ prilind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a-lll-a & Instalații de detectare, semnalizare, avertizare

Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Parteaa Il-a & Instalații de stingere

Normativ pentru siguranța la foc a construcțiilor

Normativ pentru proiectarea si executarea retelorde cabluri electrice; Normativ pentru proiectarea si executarea instalațiilor de iluminat artificial in clădiri

Protecție împotriva electrocutărilor. Limite admise;

Grade normale de protecție asigurate prin carcase (lPj

Conducte cu izolație de PVC pentru instalații electrice fixe;

Normativ pentru verificarea călitătii lucrărilor de construcții si a instalațiilor aferente

Protecție împotriva șocurilor electrice. Aspecte comune in instalații si echipamente electrice.

Țevi din otel sudate pentru instalații

Bwtol

ESIGN

Șoseaua Olteniței, Nr.251 C-D, București, Sector 4. Tel: 0765069413

SC BUILD WAY DESIGN SRL

SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE

Nr. înregistrare la R.C.: 140/319/2017 ; Cod fiscal; RO 30010324/2012

Cont RO 12 TRE7.7045 O69X XXO1 2990 Trezoreria Sectorului 4

Cont RO59 INGB 0000 9999 0660 9817 INC Bank

E-mail: buildwaydesign@gmail.com

STAS 9436 SR EN 60529 Legea nr. 307/2006


H.G. 1425/2006 H.G. 1146/2006

SREN 61439-1:2002

l.RE-lp 30-04 STAS 4102 HG nr.1425/2006

HG nr. 272/1994 SR EN

62305;2011


Cabluri si conducte electrice

Grade normale de protecție asigurate prin carcase

Apararea impotriva incendiilor

Norme generale de aparare impotriva incendiilor aprobate de Ordinul MAI 163/2007

Legea sanatatii si securității muncii nr 319/2006

H.G. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 319/2006 H.G. privind cerințele minime de securitate si sanatate, pentru utilizarea de către lucratori a echipamentului individual de protecție a locului de munca Ansambluri de aparataj de joasă tensiune. Partea 1: Reguli generale

îndreptar de proiectare si execuție a instalațiilor de legare la pamant;

Piese pentru instalații de protecție prin legare la pamant sau nul de protecție Norme metodologice de aplicare a Legii securității si sanatatii in munca nr.319/2006

Legea 123/2007 pentru modificarea Legii 10/1995 privind calitatea in construcții

Regulamentul privind controlul de stat al calității in construcții

Protecția structurilor impotriva trăsnetului

10. MASURI DE PROTECȚIA MUNCII

instalații electrice

La executarea lucrărilor de instalații electrice prevăzute in prezenta documentație se vor respecta prevederile:

-    Legea securității si sanatatii muncii 319/2006.

-    Regulamentul privind protecția si igiena muncii in construcții aprobat cu ordinul M LPAT nr. 9/N/15.03.1993-editia 1995.

-    Regulament privind sudarea (cap 32) - art. 1456-1467 (reguli generale}, art. 1467-1514 (sudura electrica}, art. 1515-1568 (sudura autogena}, precum si orice alte masuri de protecție a muncii pe care le considera necesare in timpul activitatii de montaj a instalațiilor.

Lucrările de constructii-montaj care nu afecteaza istalatiile electrice aflate sub tensiune se vor executa conform proiectului de execuție si a dispozițiilor si aprobărilor primite din partea conducerii unitatii, antreprizei de constructii-montaj, cu respectarea stricta a normelor de protecție a muncii si fiselor tehnologice.

Lucrările in instalațiile electrice aflate in exploatare si in apropierea acetsora se vor executa: cu scoaterea de sub tensiune a instalațiilor la care urmeaza a se lucra, a instalațiilor invecinate sau a pârtilor instalațiilor invecinate neangradite, crae se găsesc Ia o distanta mai mica decât distanta de vecinătate

fara scoaterea de sub tensiune, in cazul lucrărilor precizate in anexa 5 si cap. 3.3 din Normele specifice.

Efectuarea lucrărilor cu scoaterea de sub tensiune a instalațiilor eset necesara si atunci când distantele limita de apropiere sunt respectate dar natura lucrărilor impune aducerea instalațiilor in starea "legat la pamant".


SC BUILD WAY DESIGN SRL

SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE

Nr. înregistrare la R.C.: J40/319/2017 ; Cod fiscal: RO 30010324/2012 Cont ROI2 TREZ 7045 069X XXOl 2990 Trezoreria Sectorului 4 Cont RO59 INGB 0000 9999 0660 9817 INC Bank E-matl: buildwaydesigri@ginail.coin

La executarea lucrărilor cu scoaterea de su tensiune a instalațiilor se vor respecta cu strictete masurile tehnice si organizatorice de protecție a muncii

Racordarea instalațiilor noi, executate la instalațiile aflate in exploatare, se realizează întotdeauna cu scoaterea de sub tensiune a instalațiilor si numai cu aprobarea șefului unitatii de exploatare.

Lucrările care se executa cu scoaterea de sub tensiune a instalațiilor se vor realiza pe baza unui program de lucrări.

Membrii echipei sunt obligați sa intretina in stare buna de funcționare mijloacele de protecție, dispozitivele si sculele de lucru.

Măsuri speciale

Beneficiarul și constructorul vor întocmi instrucțiuni proprii, speciale și specifice tuturor locurilor de muncă ce consideră că au un caracter deosebit, sau pentru care normele existente nu dau prescripții suficiente, care să conducă la securitatea investiției și a personalului (NRPM art.6).

întocmit,

Ing. Crăciun Gabriel

(<.SC BUILD WAY B .SIGN SRL

SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE

Nr. înregistrare la RX.: J40/319/2017 ; Cod fiscal: RO 30010324/2012 Cont ROI 2 TREZ 7045 069X XX01 2990 Trezoreria Sectorului 4 Cont RO59 INGB 0000 9999 0660 9817 INC Bank E-mail: buildwaydesign@ginail.com

GRAFIC DE IMPLEMENTARE: "ÎNFIINȚARE SALA MULTIFUNCȚIONALA DE SPORT, REABILITARE TERMICA CLĂDIRE SI LUCRĂRI DE REPARAȚII, AMENAJARE CURTE SI TEREN DE SPORT - ȘCOALA NR.130 (LUCEAFĂRUL)" - Clădirea existenta

Activi ta ti/ Luna

1

2

3

4

5

6

7

8

Etapa pregătitoare

Elaborare proiecte și documentații necesare realizării investiției, obținere Certificat de Urbanism, avize și acorduri, Autorizație de Construire

Organizarea procedurilor de achiziții publice - lucrări de construcție

Organizarea șantierului

Etapa de execuție

Clădirea existenta

Structura de rezistenta

Arhitetura

Instalații

Extindere - Clădire multifuncționala

Infrastructura

Structura de rezistenta

Arhitetura

Instalații

Sistematizare teren de sport

Recepția

Verificarea tehnica a lucrării

Recepția finala a lucrării

"ÎNFIINȚARE SALA MULTIFUNCȚIONALA DE SPORT, REABILITARE TERMICA CLĂDIRE SI LUCRĂRI DE REPARAȚII, AMENAJARE CURTE SI TEREN DE JRT-ȘCOALA NR.130 (LUCEAFĂRUL)"


ESIGN

Șoseaua Oltenicei, Nr.25î C-D. București. Sector 4. Tei: 0765069413


SC BUILD WAY D SIGN SRL

SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE Nr. înregistrare la R.C.: (40/319/2017 ; Cod fiscal: KO 30010324/2012 Cont RO12TREZ7O45 069X XX01 2990 Trezoreria Sectorului 4 Cont RO59 INGB 0000 9999 0660 9817 INC Bank

E-ntail: buildwaydesign@gniail.com

GRAFIC DE IMPLEMENTARE: "ÎNFIINȚARE SALA MULTIFUNCȚIONALA DE SPORT, REABILITARE TERMICA CLĂDIRE SI LUCRĂRI DE REPARAȚII, AMENAJARE CURTE SI TEREN DE SPORT - ȘCOALA NR.130 (LUCEAFĂRUL)" - Extindere clădire multifuncționala

Activi ta ti/Luna

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Etapa pregătitoare

Elaborare proiecte și documentații necesare realizării investiției, obținere Certificat de Urbanism, avize și acorduri, Autorizație de Construire

1

Organizarea procedurilor de achiziții publice - lucrări de construcție

Organizarea șantierului

Etapa de execuție

Clădirea existenta

Structura de rezistenta

Arhitetura

Instalații

Extindere - Clădire multifuncționala

Infrastructura

Structura de rezistenta

Arhitetura

Instalații

Sistematizare teren de sport

Recepția

I

Verificarea tehnica a lucrării

Recepția finala a lucrării

"ÎNFIINȚARE SALA MULTIFUNCȚIONALA DE SPORT, REABILITARE TERMICA CLĂDIRE SI LUCRĂRI DE REPARAȚII, AMENAJARE CURTE SI TEREN DE SPORT - ȘCOALA NR.130 (LUCEAFĂRUL)"    2

Anexa_2_0eviz generat SG_vO1 .xls


SC BUILD WAY DESIGN SRL

SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE

Nr. înregistrare la ICC.: |40/319/2017 ; Coti fiscal: RO 30010324/20 12 Cont RO12 TREZ 7045 069X XXO1 2990 Trezoreria Sectorului 4 Cont ROS9 IWGEJ 0000 9999 0660 9017 INC Bank E-mail: builtIv.’aytlesign@>Bmnil.com

DEVIZUL GENERAL

conform H.G. 907/29.11.2016, privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:

"ÎNFIINȚARE SALA MULTIFUNCȚIONALA DE SPORT, REABILITARE TERMICA CLĂDIRE SI LUCRĂRI DE REPARAȚII, AMENAJARE CURTE Si TEREN DE SPORT - ȘCOALA NR.130 (LUCEAFĂRUL) *

Faza de proiectare: STUDIUL DE FEZABILITATE / DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

4.6334    Ici


Cursul valutar mediu Euro stabilit de BNR in 04.12.2017 -1 EURO =

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

Iei

1

2

3

4

5

CĂPITOLULI

CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului Ia starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4.

Cheltuieli pentru relocare/protectia utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2

CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

2.1

Construcții

0.00

0.00

0.00

2.2

Utilaje, echipamente

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

3.1.

Studii

4,556.51

865.74

5,422.25

3.1.1.

Studii de teren

4,556.51

865.74

5,422.25

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3.

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3,2.

Documentatii-suportsi cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

11,600.00

2,204.00

13,804.00

3.3.

Expertiza tehnica

11.158.90

2,120.19

13,279.09

3.4.

Certificarea performantei energetice si audit energetic al clădirilor

4,556.51

865.74

5,422.25

3.5.

Proiectare

257,082.61

48,845.69

305,928.30

3.5.1

Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabiliotate / documentație de avizare

a lucrărilor de intervenții si deviz general

60,675.88

11,528.42

72,204.30

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor

13,308.13

2,528.54

15,836.67

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic

si a detaliilor de execuție

4,000.00

760.00

4,760.00

3.5.6

Proiect tehnic si Detalii de execuție

179.098.60

34,028.73

213,127.33

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

36,150.00

6,868.50

43,018.50

3.7.

Consultanta

167,500.00

31,825.00

199,325.00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

132,500.00

25,175.00

157,675.00

3.7.2

Auditul financiar

35,000.00

6.650.00

41,650.00

3.8.

Asistenta tehnica

141,067.17

26,802.76

167,869.93

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

61.218.37

11,631.49

72.849.86

3.8.2

Dirigentîe de santierx-'-<-Ț£î; >,

79,848.80

15.171.27

95.020.07

TOTAL CAPITOL 3    f

633.671.70

120,397.62

754,069.32

Anexa_2_Deviz general SG_vO1.xlsNr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

Iei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA

4.1.

Construcții si instalații

6,654,066.70

1,264,272.67

7,918,339.37

4.1.1.

"ÎNFIINȚARE SALA MULTIFUNCȚIONALA DE SPORT,

REABILITARE TERMICA CLĂDIRE SI LUCRĂRI DE

REPARAȚII. AMENAJARE CURTE Si TEREN DE SPORT -ȘCOALA NR.130 fl.lICEAFARUl.r

6,654,066.70

1,264,272.67

7,918,339.37

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3.

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale

care necesita montaj

675,735.00

128,389.65

804,124.65

4.4.

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale

care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5.

Dotări

1,360,053.68

258,410.20

1,618,463.88

4.6.

Active necorporale

55.626.25

10,568.99

66.195,24

TOTAL CAPITOL 4

0,745,481.63

1,661,641.51

10,407,123.14

CAPITOLUL 5

ALTE CHELTUIELI

S.l.

Organizare de șantier

33,270.33

6,321.37

39,591.70

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării

de șantier fO.5% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 + 1.3) x 90%

29.943.30

5,689.23

35,632.53

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

fO.5% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 + 1.3) x 10%

3,327.03

632.14

3,959.17

5.2.

Coinisiune, cote, taxe, costul creditului

73,361.09

0.00

73,361,09

5.2.1.

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2.

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de

construcții

33,270.33

0.00

33,270.33

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statutului in

amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autoruzarea lucrărilor de construcții

6,654.07

0.00

6,654.07

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC fO.5% din valoarea de C+M)

33,436.69

0.00

33,436.69

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de

construire / desființare

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute: 0,6% din |Capl.2 + Capl.3 + Cap.2 + Can.3 + Cap.4|

468,957.67

89,101.96

558,059.63

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

26,659.00

5,065.21

31,724.21

TOTAL CAPITOL S

602,248.09

100,488.54

702,736.63

CAPITOLUL 6

CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

3,000.00

570.00

3,570.00

6.2

Probe tehnologice si teste

3,527.80

670.27

4,198.07

TOTAL CAPITOL 6

6,527.80

1,240.27

7,768.07

TOTAL GENERAL

9,987,929.22

1,883,767.94

11,871,697.16

din care; C+M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap.1.4 + Cap.2 + Cap.4.1 + Cap.4.2 +Cap. 5.1.1)

6,684,010.00

1,269,961.90

7,953,971.90


Data; 04.12.2017

Beneficiar/Investitor Unitatea dc invatamant Școala Gimnaziala "Luceafărul"CAPITOLUL NR.l

CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

Cursul valutar mediu Euro stabilit de BNR in 04.12,2017 -1 EURO »    4.6334 Iei

Nr.

crt.

Denumirea căpițelor si subcapitelordc cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1.1.

OBȚINEREA TERENULUI

0.00

0.00

0.00

1.2.

AMENAJAREA TERENULUI

0.00

0.00

0.00

1.3.

AMENAJARI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SI

ADUCEREA TERENULUI LA STAREA INIȚIALA

0.00

0.00

0.00

1,4.

CHELTUIELI PENTRU RELOCARE / PROTECȚIA UTILITĂȚILOR

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

Data: 04.12.2017

Beneficiar/lnvestltor Unitatea de invatamant Școala Gimnaziala “Luceafărul”

întocmit,

SC BUII.D WAY DESJ^ȘRpV'?.;

/Tsîjl'-C AV

1£SIGH :
CAPITOLUL NR.2

CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII


Cursul valutar mediu Euro stabilit de BNR In 04.12.2017 -1 EURO= 4.6334 lei

Nr.

crt.

Denumirea căpițelor si subcapitelorde cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

2.1.

CONSTRUCȚII

2.1.1.

Lucrări de construcții

0.00

0.00

0.00

TOTAL 2.1.

0.00

0.00

o.oo

2.2.

MONTAI UTILA) TEHNOLOGIC

2.2.1.

Montaj utilaj tehnologic

0.00

0.00

0.00

TOTAL 2.2.

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2    |    (L00    j    (LOO    |    (LOO


Data: 04.12.2017

Beneficiar/lnvestitor Unitatea de invatamantScoala Gimnaziala "Luceafărul"CAPITOLUL NR.3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

Cursul valutar mediu Euro slabilit de BNR in 04.12.2017 -1 EURO= 4.6334 lei


Nr.crL

Denumirea căpițelor si suttcapltelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

3.1.

STUDII

3.1.1.

Studii de teren geo/topo

4,556.51

365.74

5,422.25

3.1.1.1

Studii de teren geo

0.00

0.00

0.00

3.1.1.2

Studii de teren tono

0.00

0.00

0.00

3.1.1.3

Studii de teren hidrogeo

0.00

0.00

0.00

3.1.2

Raport privind imoactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3.

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

TOTAL 3.1.

4,556.51

865.74

5,422.25

3.2.

DOCUMENTATII-SUPORT SI CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA DE AVIZE, ACORDURI SI AUTORIZAȚII

3.2.1.

Certificat de urbanism inclusiv prelungirea

500.00

95.00

595.00

3.2.2.

Autorizație de construcție, reconstruire, modificare,

extindere etc [inclusiv prelungirea]

500.00

95,00

595.00

3.2.3.

Avize si acorduri pentru racorduri si branșamente la rețele publice

5,000.00

950.00

5,9SO.OO

3.2.4.

Aviz si acord deținător rețea de gaze

700.00

133.00

833.00

3.2.5.

Aviz si acord deținător rețea de termoficare

0.00

0.00

0.00

3.2.6

Aviz si acord deținător rețea de energie electrica

700.00

133.00

833.00

3.2.7.

Aviz si acord deținător rețea de telefonie

700.00

133.00

833.00

3.2.8.

Aviz si acord Serviciu Salubritate

700.00

133.00

833.00

3.2.9.

Obținerea avizului/acordului de gospodărire a apelor

0.00

0.00

0.00

3.2.10.

Obținerea avizului Politiei Rutiere

0.00

0.00

0.00

3.2.11.

Obținerea acordului de mediu

700.00

133.00

833.00

3.2.12.

Obținere aviz I.S.C.

700.00

133.00

833.00

3.2.13.

Obținerea avizului Administrației de Drumuri Naționale

0.00

0.00

0.00

3.2.14.

Obținere aviz Apele Romane

0.00

0.00

0.00

3.2.15.

Obținere aviz Oficiul National de Cadastru si Publicitate Imol

700.00

133.00

333.00

Total

10,900.00

2,071.00

12,971.00

3.2.16.

Alte documentații avize

700.00

133.00

833.00

TOTAL 3.2.

11,600.00

2,204.00

13,804.00

3.3.

EXPERTIZA TEHNICA

3.3.1.

Expertiza tehnica

11,158.90

2,120.19

13,279.09

TOTAL 3.3.

11,158.90

2,120.19

13,279.09

3.4.

CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGETICE SI AUDIT ENERGETIC AL CLĂDIRILOR

3.4.1.

Certificarea performantei energetice si audit energetic al clădirilor

4,556.51

865.74

5,422.25

TOTAL 3.4.

4,556.51

865.74

5,422.25

3.5.

PROIECTARE

3.5.1.

tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2.

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3.

Studiu de fezabiliotate / documentație de avizare

a lucrărilor de intervenții si deviz general

60,675.88

11,528.42

72,204.30

3.5.4.

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii

avizelor / «acordurilor / autorizațiilor

13,308.13

2,523.55

15,836.68

3.5.5.

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic

si a detaliilor de execuție

4,000.00

760.00

4,760.00

3.5.6.

Proiect tehnic si Detalii de execuție

179,098.60

34,028.72

213,127.32

TOTAL 3.5.    ,-53-- ...

257,082.62

48,845.69

305.928.31

3.6.

ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZIȚIE

3.6.1.

Cheltuieli pentru conceperea documentațiilor pentru licitație

35.000.00

6,650.00

41.650.00

3.6.2.

Cheltuieli pentru multiplicarea documentațiilor

1,000.00

190.00

1,190.00

3.6.3.

Cheltuieli privind organizarea licitației, cu corespondenta, telegrafie, telex, telefax

50.00

9.50

59.50

3.6.4.

Onorariile participantilor la lucrările comisiei pentru licitație

50.00

9.50

59.50

3.6.5.

Anunțuri publicitare

50.00

9.50

59.50

TOTAL 3.6.

36,150.00

6,868.50

43,018.50

3.7.

CONSULTANTA

3.7.1.

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

132.500.00

25.175.00

157.675.00

3.7.2.

Auditul financiar

35,000.00

6,650.00

41,650.00

TOTAL 3.7.

167,500.00

31,825.00

199,325.00

3,8.

ASISTENTA TEHNICA

3.8.1.

Asistenta tehnica din partea proiectantului

61,218.37

11.631.49

72,849.86

3.9.1.1.

pe perioada de execuție a lucrărilor

26,236.44

4,984.92

31,221.36

3.8.I.2.

pentru participarea proiectului la fazele induse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

34,981.93

6,646,57

41,628.50

3.8.2.

Dirigentie de șantier

79.848.80

15,171.27

95,020.07

TOTAL 3.8.

141,067.17

26,802.76

167,869.93

TOTAL CAPITOLUL 3

633,671.71

120,397.62

754,069.33


Data: 04.12.2017

Beneficiar/lnvestltor Unitatea de invatamant Școala Gimnaziala "Luceafărul"CAPITOLUL NR.4

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA


Cursul valutar mediu Euro stabilit dc BNR in 04.12.2017 -1 EURO =»    4.6334 Ici

Nr.

crt.

Denumirea căpițelor si subcapitelor de cheltuieli

Valoare (Tara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Iei

lei

lei

4.1.

CONSTRUCȚII

4.1.1.

Construcții

6,654.066.70

1,264,272.67

7,918,339.37

TOTAL 4.1.

6,654,066.70

1,264,272.67

7,918,339,37

4.2.

MONTAI UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE

4.2.1.

Montai utilaje si echipamente tehnologice

0.00

0.00

0.00

TOTAL 4.2.

0.00

0.00

0.00

4.3.

UTILAJE, ECHIPAMANTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE CARE NECESITA MONTAJ

4.3.1.

Utilaje si echipamente tehnologice

675.735,00

128,389.65

804.124.65

TOTAL 4.3.

675,735.00

128,389.65

804,124.65

4.4.

UTILAJE, ECHIPAMANTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ

SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT

4.4.1.

Utilaje si echipamente tehnologice

0.00

0.00

0.00

TOTAL 4.4.

0.00

0.00

0.00

4.5.

DOTĂRI

4.5.1.

Dotări

1,360,053.68

258,410.20

1,618,463.88

TOTAL 4.5.

1,360,053.68

258,410.20

1,618,463.88

4.6.

ACTIVE NECORPORALF.

4.6.1.

Active necorporale

55,626.25

10,568.99

66,195.24

T0TAL4.fi.

55,626.25

10,568.99

66,195.24

TOTAL CAPITOLUL 4

8,745,481.63

1,661,641.51

10,407,123.14Data: 04.12.2017

Beneficlar/Investitor Unitatea de InvalamarU Școala Gimnaziala "Luceafărul" întocmit,CAPITOLUL NR.S ALTE CHELTUIELI

Cursul valutar mediu Euro stabilit de BNR in 04.12.2017 - 1 EURO =    4.6334 lei

Nr.crt.

Denumirea capitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Iei

Iei

Ici

5.1.

ORGANIZARE DE ȘANTIER

5.1.1.

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier (0.5% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 + 1.3) x 90%

29,943.30

5,689.22

35,632.52

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării șantierului (0.5% din cap. 4.1    4.2 + 1.2 + 1.31 x 10%

3,327.03

632.14

3,959.17

TOTAL 5.1.

33,270.33

6,321.36

39,591.69

5.2.

COMISIONE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULUI

5.2.1.

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii

finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2.

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de

construcții

33,270.33

0.00

33,270.33

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statutului in amenalarea

teritoriului,

urhanlsm si nentru atitoruzarea lucrărilor de construcții

6,654.07

0.00

6,654.07

5.2.4.

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor (0.5 %) din valoarea de C+M

33,436.69

0.00

33,436.69

5.2.5.

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de

construire / desființare

0.00

0.00

0.00

TOTAL 5.2.

73,361.09

0.00

73,361.09

5.3.

CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVĂZUTE

5.3.1.

5% din [Capi.2 + dapt.S + Lap.2 + Cap.3 + Lap.4]

468,957.67

89,101.96

558,059.63

TOTAL 5.3.

460,957.67

119,101.96

550,059.63

5.4.

CHELTUIELI PENTRU INFORMARE SI PUBLICITATE

5.4.1.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

26,659.00

5,065.21

31,724.21

TOTAL 5.4.

26,659.00

5,065.21

31,724.21

TOTAL CAPITOLUL 5

602,248.09

100,480.53

702,736.62

Data: 04.12.2017

Beneficiar/Investitor Unitatea de invatamant Școala Gimnaziala "Luceafărul" întocmit,


SC BUILD WAY DESIGN SRL

SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE Nr. înregistrare la R.C.: 140/319/2017 ; Cod fiscal: RO 30010324/2012 Cont ROI2 TRF,7. 7045 069X XXOl 2990Trezoreria Sectorului 4 Cont RO59 INGB 0000 9999 0660 9817 ING Bank

E-mail: buildwaydesign@gmail.com

FISA TEHNICA NR.l    TERMICE

UT1LA1UL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: CAZAN OTEL APA CALDA

Nr.crt

Specificații tehnice impuse prin Caietul de Sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile

tehnice impuse prin

Caietul de Sarcini

Producător

0

1

2

3

1

Parametrii tehnici si funcționali:

-    putere nominala

-    randament:

-    presiune maxima de lucru:

-    presiune de proba:

-    temperatura maxima de funcționare:

-    volum apa:

-    racord tur/retur:

-    racord gaze arse:

-    Echipat cu arzator modulant:

-    putere termica 58/81 - 225 kW

-    consum gaz/combustibil lichid 5.8/8.1

-    22(Nmc/h - kg/h)

-    inclus in corpul cazanului

-    dimensiuni: 1790x915x1450 mm (Lxlxh)

-    alimentare electrica:

-    masa:

47-186 kW 0.940

4 bar

6 bar 110 grd.C 306 litri Dn 65 200 mm

230 V/50 Hz 330 kg.

-

2

Specificații de performanta si condiții privind siguranța in exploatare : Conform Legii 10

3

Condiții privind conformitatea cu standarde relevante:

- să posede act de omologare sau agrement tehnic

4

Condiții de garanție si postgarantie

-    termen de garanție minim

-    service in perioada de garanție de buna execuție a lucrării

-    termen de rezolvare a problemelor aparute in perioada garanției

-    asigurarea pieselor de schimb in afara perioadei de garanție

-    durata minima de viata

3 ani

2    ani

3    zile

10 zile

10 ani

5

Alte condiții cu caracter tehnic

- se va prezenta prospect redactat în limba română

PROIECTANT ing. Mihai STAN

RW)

XJF W ¥ *    ESj[gN

Șoseaua Olteniței, Nr.251 C-D, București, Sector 4. Tel: 0765069413

SC BUILD WAY DESIGN SRL

SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE

Nr. înregistrare la R.C.: J40/319/2017 ; Cod fiscal: RO 30010324/2012

Cont ROI 2 TREZ 7045 069X XXOl 2990 Trezoreria Sectorului 4

Cont RO59INGB 0000 9999 0660 9817 ING Bank

E-nmil: buildwaydesign@grnail.com

FISA TEHNICA NR.2

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: POMPĂ SIMPLA DE CIRCULAȚIE APĂ CALDĂ (PCI) - RECIRCULARE CAZAN

PROIECTANT ing. Mihai STAN


Nr.crt

Specificații tehnice impuse prin Caietul de Sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile

tehnice impuse prin

Caietul de Sarcini

Producător

0

1

2

3

1

Parametrii tehnici si funcționali:

-tipul constructiv

-racorduri

-domeniu de utilizare -debitul pompei -înălțimea de pompare -tensiunea curentului electric

-frecvența curentului electric -puterea maximă a motorului de antrenare

-motor electric

centrifugă, monoetajată, montată pe conductă cu flansa -10°C-rl20°C 3,5 mc/h

4 mCA - trifazat, 400V 50Hz 1100 w

tu rație variabila

2

Specificații de performanta si condiții privind siguranța in exploatare : -randamentul minim global al pompei

56%

3

Condiții privind conformitatea cu standarde relevante :

-să posede act de omologare sau agrement tehnic

4

Condiții de garanție si postgarantie

-    termen de garanție minim

-    termen de rezolvare a problemelor aparute in perioada garanției

-    asigurarea pieselor de schimb in afara perioadei de garanție

-    durata minima de viata

2    ani

3    zile

10 zile

10 ani

5

Alte condiții cu caracter tehnic

- se va prezenta prospect redactat în limba română

OFERTANT

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 5


J4HCEI.

- Aoi'.vhV-.v’vrinXĂi'.A

I* ' C>n-,v.<1 -V-r- »i f V<îinsvri fMijM'ț.Mi’A


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 231183 București Sectorul 5


1 Nr. cerere

17234

i    Ziua

12

}    Luna

04

!    Anul

2018

Cod verificare


10005G083372


A. Partea I. Descrierea imobilului

Teren Intravilan


fir.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

,'    Observații / Referințe

Al

231183

3.036

;

« ... . - - --

Construcții

i -

i.....


Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.I

231183-Cl

Loc.'Bucuresti Sectorul 5, Str Doiria, Nr.

1, lud. București

Ș) construita la sol;674 mp; S+P+2E (an!978)

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale i

Referințe

47265 / 17/12/2015

Act Administrativ nr. 27935. din 04/10/2000 emis de ConsiliuILoca! Sector 5 (decizie nr.3186/256/31.

03.2012 emis de Inspectoratul Școlar ai Municipiului.București, decizie nr.3983/29.08.2014 emis de Inspectoratul Școlar al Municipiului București, act de funcționare nr,17700/24;02,2015 emis de Inspectoratul Școlar al Municipiului București,);

Bl

Iritabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala

1/1

Al. A1.1/B.2

1) CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

17452 /27/04/2016

Act Administrativ nr. 47265, din 17/12/2015 emis de OCP! BUCUREȘTI SECTOR 5 (act administrativ nr.

14027/14.04,2016 Primăria Sectorului.,5);

B2

Se indreapta eroarea materiala din prezenta CFNtsi din încheierea nr. s

47265/17.12.2015, In sensul ca, denumirea corecta a proprietarului de sub Bl,

este    ...    ...... : • .    .......    •-    - ■■ .........••••

Al/Al.'l

1    -    -...    ‘i-, ’.J-'- •/•    ■ ....

1) MUNICIPIUL BUCUREȘTI

înscrieri privind dezmembrămlntele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

•    I '.f >*•.

Referințe

*> . • ;;l

NU SUNT “    1    ... •    .

' ■

3

i . U wVf/Jg


Teren


Carte Funciară Nr. 231183 Comuna/Oraș/Municipiu: București Sectorul 5

Anexa Nr. 1 La Partea 1Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

231183

3.0.36

TxT'-..Nr !

Crt

Categorie-

folosință.-

Intra vil an

-j—_—

Suprafața

(mp)

I ■ ■

Tarla }

— -—-

1 Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți

construcții

DA

3.036

i-

r


DA

3.036

T-ți:iȚ' "-î

ti '

Date referitoare

»•    ' 1

a construcții

Crt .

■ Număr

î. Destinație ț construcție

Supraf. (mp)

Situație

Juridică

.Observații / Referințe

L-. .. . .. .... . ...........ISĂJI; :■

Al.l

231183-C1

construcții

administrative si social culturale

674

Cu acte

S. construita la sol:674 mp; S+P+2E (an!978)


Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct

început

Punct

sfârșit

Lungime segment (m)

.1

.2

45.06

3

4

2.153

5

6

2.103


Punct

început

Punct

sfârșit

Lungime segment (m)

2

’3

19.868

d    4

5

3.568

6

7

20.62


Pagina 2 din 3


Carte Funciară Nr.. 231183 Comuna/Oraș/Muhiciplu: București Sectorul 5

Punct

început

Punct

sfârșit

Lungime segment t- (m)

Punct

început

Punct

sfârșit

Lungime segment i" (m)

7

8

10.26

8

‘ 9

27.181

9

10

2.002

10

11

0.995

11

12

7.251

12

13

6.267

1/3

B

8.961

14

45

4.476

15

16

7.9291

16

17

3.037

17

18

1.495

18

19

20.24

19

20

2.093

20

21

7.987

2.1

22

7.996

.22

23

13.112

23.

24

2.458

24

25

2.221

25

"" 26

3,846

/ 26

27

2.085

27

28

4.165

23

29

4.707

'    29

30

0.924

30

3.1

3.958

31

32

2.54

32

33

10.459

33

34

. .. 8-74i

34

1

17.165

'** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul, de proiecție;Stereo 70 și șuhțjotuhjite la 1 milimetru.

, *** Distanță dintre puncte este formata din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 rnilimetru.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin •eale precum și.pentru^dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt dificare, In condițiife^fîi^^ț^    ’[•

ION, -Chitanța ln&fiiîâ<'rff/î®,6jW7Z12-04-2018 in suma de.20, pentru serviciul de codul nr. 272.    1

:ftĂL^^AiWfe>AG^MESGU i 0^r.UBucurești efrfn^ta).


Prezentul extras de carte care se sting drepturile r susceptibile de orice moi S-a achitat tariful de 20 F publicitate imobiliară cu i

„Jfî*...    -;    , - '    .

Data soluționării,

16-04-2018

Data eliberării,

/ /

16 APR. 20/8SC BUILD WAY DESIGN SRL

SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE

FISA TEHNICA NR.3

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: POMPĂ DUBLA DE CIRCULAȚIE APĂ CALDĂ (PC2), CIRCUIT BOILER

PROIECTANT ing. Mihai STANNr.crt

Specificații tehnice impuse prin Caietul de Sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile

tehnice impuse prin

Caietul de Sarcini

Producător

0

1

2

3

1

Parametrii tehnici si funcționali:

-tipul constructiv

-racorduri

-domeniu de utilizare -debitul pompei -înălțimea de pompare -tensiunea curentului electric

-frecvența curentului electric -puterea maximă a motorului de antrenare

-motor electric

centrifugă, monoetajată, montată pe conductă cu flansa -10°C-f-120”C

3    mc/h

4    mCA trifazat,

400V

50Hz

2x750W

turatie

variabila

-

2

Specificații de performanta si condiții privind siguranța in exploatare :

-randamentul minim global al pompei

60%

3

Condiții privind conformitatea cu standarde relevante:

-să posede act de omologare sau agrement tehnic

4

Condiții de garanție si postgarantie

-    termen de garanție minim

-    termen de rezolvare a problemelor aparute in perioada garanției

-    asigurarea pieselor de schimb in afara perioadei de garanție

-    durata minima de viata

2    ani

3    zile

10 zile

10 ani

5

Alte condiții cu caracter tehnic

- se va prezenta prospect redactat în limba română

OFERTANT

ESIGN

Șoseaua Olteniței. Nr.251 C-D, București, Sector 4, Tel: 0765069413

SC BUILD WAY DESIGN SRL

SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE

Nr. înregistrare la R.C.: 140/319/2017 ; Cod fiscal: RO 30010324/2012

Cont ROI2 TRE7. 7045 069X XX01 2990 Trezoreria Sectorului 4

Cont RO59 INGB 0000 9999 0660 9817 ING Bank

E-inail: buikhyaydesign@gmail.com

FISA TEHNICA NR.4

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: POMPĂ DUBLA DE CIRCULAȚIE APĂ CALDA (PC3) - ÎNCĂLZIRE corp existent

PROIECTANT ing. Mihai STAN


Nr.crt

Specificații tehnice impuse prin Caietul de Sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile

tehnice impuse prin

Caietul de Sarcini

Producător

0

1

2

3

1

Parametrii tehnici si funcționali:

-tipul constructiv

-racorduri

-domeniu de utilizare -debitul pompei -înălțimea de pompare -tensiunea curentului electric

-frecvența curentului electric -puterea maximă a motorului de antrenare

-motor electric

centrifugă, monoetajată, montată pe conductă cu flansa -10°C-rl20°C

9 mc/h

6 mCA trifazat, 400V 50Hz 2xl500W

tu rație variabila

-

2

Specificații de performanta si condiții privind siguranța in exploatare :

- randamentul minim global al pompei

56%

3

Condiții privind conformitatea cu standarde relevante:

- să posede act de omologare sau agrement tehnic

4

Condiții de garanție si postgarantie

-    termen de garanție minim

-    termen de rezolvare a problemelor apărute in perioada garanției

-    asigurarea pieselor de schimb in afara perioadei de garanție

-    durata minima de viata

2    ani

3    zile

10 zile

10 ani

5

Alte condiții cu caracter tehnic

- se va prezenta prospect redactat în limba română

OFERTANT


SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE

FISA TEHNICA NR.5

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: POMPĂ DUBLA DE CIRCULAȚIE APĂ CALDA (PC3) - ÎNCĂLZIRE CORP NOU

PROIECTANT ing. Mihai STAN


Nr.crt

Specificații tehnice impuse prin Caietul de Sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile

tehnice impuse prin

Caietul de Sarcini

Producător

0

1

2

3

1

Parametrii tehnici si funcționali:

-tipul constructiv

-racorduri

-domeniu de utilizare -debitul pompei -înălțimea de pompare -tensiunea curentului electric

-frecvența curentului electric -puterea maximă a motorului de antrenare

-motor electric

centrifugă, monoetajată, montată pe conductă cu flansa -10°C4-120°C

5    mc/h

6    mCA trifazat,

400V

50Hz

2xl500W

turatie

variabila

-

2

Specificații de performanta si condiții privind siguranța in exploatare :

- randamentul minim global al pompei

56%

3

Condiții privind conformitatea cu standarde relevante :

- să posede act de omologare sau agrement tehnic

4

Condiții de garanție si postgarantie

-    termen de garanție minim

-    termen de rezolvare a problemelor aparute in perioada garanției

-    asigurarea pieselor de schimb in afara perioadei de garanție

-    durata minima de viata

2    ani

3    zile

10 zile

10 ani

5

Alte condiții cu caracter tehnic

- se va prezenta prospect redactat în limba română

OFERTANT


SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE Nr. înregistrare la ll.C.: |40/319/2017 ; Cod fiscal: RO 30010324/2012 Cont RO 12 TREZ 7045 069X XX01 2990 Trezoreria Sectorului 4 ContRO59 INGB 0000 9999 0660 9817 IMG Bank

E-mail: builtlwaydesigniaigmail.cont

FISA TEHNICA NR.6

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: BOILER PREPARARE INDIRECTA

PROIECTANT ing. Mihai STAN


Nr.crt

Specificații tehnice impuse prin Caietul de Sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile

tehnice impuse prin

Caietul de Sarcini

Producător

0

1

2

3

1

Parametrii tehnici si funcționali:

-    capacitate

-    racord

-    putere termica utila

-    dimensiuni

-    presiune maxima de lucru

-    temperatura maxima de funcționare

-    masa

300 litri

1"

38 kW 630x1400

mm

12 bar 99 grdC 93 kg

~ 2

Specificații de performanta si condiții privind siguranța in exploatare :

- Conform Legii 10

3

Condiții privind conformitatea cu standarde relevante:

- să posede act de omologare sau agrement tehnic

4

Condiții de garanție si postgarantie

-    termen de garanție minim

-    termen de rezolvare a problemelor aparute in perioada garanției

-    asigurarea pieselor de schimb in afara perioadei de garanție

-    durata minima de viata

2    ani

3    zile

10 zile

10 ani

5

Alte condiții cu caracter tehnic

- se va prezenta prospect redactat în limba română

OFERTANT


SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE

FISA TEHNICA NR.7

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: STATIE DEDURIZARE APA

PROIECTANT ing. Mihai STAN


Nr.crt

Specificații tehnice impuse prin Caietul de Sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile

tehnice impuse prin

Caietul de Sarcini

Producător

0

1

2

3

1

Parametrii tehnici si funcționali:

-    debit maxim apa

-    consum de sare pe regenerare

-    capacitate ciclica

-    conținut rășini

-    durata regenerării

2.4 mc/h 3.75 kg 150mcxFr 25

min 1 h

2

Specificații de performanta si condiții privind siguranța in exploatare : -Conform Legii 10

3

Condiții privind conformitatea cu standarde relevante:

-să posede act de omologare sau agrement tehnic

-

4

Condiții de garanție si postgarantie

-    termen de garanție minim

-    service in perioada de garanție de buna execuție a lucrării

-    termen de rezolvare a problemelor aparute in perioada garanției

-    asigurarea pieselor de schimb in afara perioadei de garanție

-    durata minima de viata

3 ani

2    ani

3    zile

10 zile

10 ani

5

Alte condiții cu caracter tehnic

- se va prezenta prospect redactat în limba română

OFERTANT

U I»,    ESIGN

Șoseaua Olteniței, Nr.251 C-D, București, Sector 4, Tel: 0765069413

SC BUILD WAY DESIGN SRL

SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE

Nr. înregistrare la R.C.: |40/319/2017 ; Cud fiscal: RO 30010324/2012

Cont ROI2 TREZ 7045 069X XX01 2990 Trezoreria Sectorului 4

Cont RO59 INGB 0000 9999 0660 9817 ING Bank

E-mail: buildwaydestgn@gmafi.com

FISA TEHNICA NR.8

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: VAS DE EXPANSIUNE 25 LITRI

PROIECTANT ing, Mihai STAN


Nr.crt

Specificații tehnice impuse prin Caietul de Sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile

tehnice impuse prin

Caietul de Sarcini

Producător

0

1

2

3

1

Parametrii tehnici si funcționali:

-    capacitate

-    racord

-    dimensiuni 0 x h

-    presiune maxima de lucru

-    temperatura maxima de funcționare

25 litri 3/4" 317X448

mm

8 bar 99 grdC

2

Specificații de performanta si condiții privind siguranța in exploatare :

- Conform Legii 10

3

Condiții privind conformitatea cu standarde relevante:

- să posede act de omologare sau agrement tehnic

4

Condiții de garanție si postgarantie

-    termen de garanție minim

-    termen de rezolvare a problemelor aparute in perioada garanției

-    asigurarea pieselor de schimb in afara perioadei de garanție

-    durata minima de viata

2    ani

3    zile

10 zile

10 ani

5

Alte condiții cu caracter tehnic

- se va prezenta prospect redactat în limba română

OFERTANT


SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE Nr. înregistrare ia R.C.: [40/319/2017 : Cod fiscal: KO 30010324/2012

Cont (1012 TRE7.7045 069X XX01 2990 Trezoreria Sectorului 4

Cont RO59 [NGB 0000 9999 0660 9817 INC Bank

E-mail: buildw<iydcsign@gmail.com

FISA TEHNICA NR.9

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: VAS DE EXPANSIUNE 200 LITRI

PROIECTANT ing, Mihai STAN


Nr.crt

Specificații tehnice impuse prin Caietul de Sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile

tehnice impuse prin

Caietul de Sarcini

Producător

0

1

2

3

1

Parametrii tehnici si funcționali:

-    capacitate

-    racord

-    dimensiuni 0 x h

-    presiune maxima de lucru

-    temperatura maxima de funcționare

200 litri 1"

600x1100

mm

10 bar 100 grdC

2

Specificații de performanta si condiții privind siguranța in exploatare :

- Conform Legii 10

3

Condiții privind conformitatea cu standarde relevante:    -

- să posede act de omologare sau agrement tehnic

4

Condiții de garanție si postgarantie

-    termen de garanție minim

-    service in perioada de garanție de buna execuție a lucrării

-    termen de rezolvare a problemelor aparute in perioada garanției

-    asigurarea pieselor de schimb in afara perioadei de garanție

-    durata minima de viata

3 ani

2    ani

3    zile

10 zile

10 ani

5

Alte condiții cu caracter tehnic

- se va prezenta prospect redactat în limba română

OFERTANT

B wt

w *    ' ESIGN

Șoseaua Olteniței, Nr.251 C-D, București. Sector 4, Tel: 0765069413

SC BUILD WAY DESIGN SRL

SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE

Nr. înregistrare la H.C.: 140/319/2017 ; Cod fiscal: RO 30010324/2012

Cont RO12 TRF.7.7045 069X XXO1 2990 Trezoreria Sectorului 4

Cont RO59 INGB 0000 9999 0660 9817 INC Bank

F-mail: bui!dwaydesign@gmail.com

FISA TEHNICA NR.10

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: REGULATOR ELECTRONIC

PROIECTANT ing. Mihai STAN


Nr.crt

Specificații tehnice impuse prin Caietul de Sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile

tehnice impuse prin

Caietul de Sarcini

Producător

0

1

2

3

1

Parametrii tehnici si funcționali:

Regulator electronic de temperatura, echipat cu:

sonda de temperatura exterioara sonde de temperatura de conducta sonda de ambianta

care actioneaza asupra unui circuit de preparare a.c.m. si a unui circuit de incalzire.

2

Specificații de performanta si condiții privind siguranța in exploatare :

-Conform Legii 10

-

3

Condiții privind conformitatea cu standarde relevante :

-să posede act de omologare sau agrement tehnic

4

Condiții de garanție si postgarantie

-    termen de garanție minim

-    service in perioada de garanție de buna execuție a lucrării

-    termen de rezolvare a problemelor aparute in perioada garanției

-    asigurarea pieselor de schimb in afara perioadei de garanție

-    durata minima de viata

3 ani

2    ani

3    zile

10 zile

10 ani

5

Alte condiții cu caracter tehnic

- se va prezenta prospect redactat în limba română

OFERTANTSOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE

FISATEHNICANR.il

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: PROGRAMATOR CASCADA

PROIECTANT ing. Mihai STAN


Nr.crt

Specificații tehnice impuse prin Caietul de Sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile

tehnice impuse prin

Caietul de Sarcini

Producător

0

1

2

3

1

Parametrii tehnici si funcționali:

Programator pentru pornirea in cascada a 2 cazane, echipat cu sonde de temperatura de conducta.

2

Specificații de performanta si condiții privind siguranța in exploatare :

-Conform Legii 10

3

Condiții privind conformitatea cu standarde relevante :

-să posede act de omologare sau agrement tehnic

4

Condiții de garanție si postgarantie

-    termen de garanție minim

-    service in perioada de garanție de buna execuție a lucrării

-    termen de rezolvare a problemelor aparute in perioada garanției

-    asigurarea pieselor de schimb in afara perioadei de garanție

-    durata minima de viata

3 ani

2    ani

3    zile

10 zile

10 ani

5

Alte condiții cu caracter tehnic

- se va prezenta prospect redactat în limba română

OFERTANT


SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE

FISA TEHNICA NR.12

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: VANA 3 CAI CU SERVOMOTOR (MODULANTA) -CIRCUIT ÎNCĂLZIRE CORP EXISTENT

PROIECTANT ing. Mihai STAN


Nr.crt

Specificații tehnice impuse prin Caietul de Sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile

tehnice impuse prin

Caietul de Sarcini

Producător

0

1

2

3

1

Parametrii tehnici si funcționali:

-    diametru nominal -KVS

-    servomotor

-    domeniu reglare

32 mm

10 mc/h modulant 0..10mA

2

Specificații de performanta si condiții privind siguranța in exploatare :

-Conform Legii 10

3

Condiții privind conformitatea cu standarde relevante:

-să posede act de omologare sau agrement tehnic

-

4

Condiții de garanție si postgarantie

-    termen de garanție minim

-    service in perioada de garanție de buna execuție a lucrării

-    termen de rezolvare a problemelor aparute in perioada garanției

-    asigurarea pieselor de schimb in afara perioadei de garanție

-    durata minima de viata

3 ani

2    ani

3    zile

10 zile

10 ani

5

Alte condiții cu caracter tehnic

- se va prezenta prospect redactat în limba română

OFERTANT


SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI Si EDILITARE

FISA TEHNICA NR.13

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: VANA 3 CAI CU SERVOMOTOR (MODULANTA) -CIRCUIT ACM

PROIECTANT ing. Mihai STAN


Nr.crt

Specificații tehnice impuse prin Caietul de Sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile

tehnice impuse prin

Caietul de Sarcini

Producător

0

1

2

3

1

Parametrii tehnici si funcționali:

-    diametru nominal -KVS

-    servomotor

-    domeniu reglare

15 mm 4mc/h modulant 0..10mA

2

Specificații de performanta si condiții privind siguranța in exploatare :

-Conform Legii 10

3

Condiții privind conformitatea cu standarde relevante :

-să posede act de omologare sau agrement tehnic

4

Condiții de garanție si postgarantie

-    termen de garanție minim

-    service in perioada de garanție de buna execuție a lucrării

-    termen de rezolvare a problemelor aparute in perioada garanției

-    asigurarea pieselor de schimb in afara perioadei de garanție

-    durata minima de viata

3 ani

2    ani

3    zile

10 zile

10 ani

5

Alte condiții cu caracter tehnic

- se va prezenta prospect redactat în limba română

OFERTANT

BWU>

Șoseaua Olteniței, Nr.251 C-D, București. Sector 4. Tel: 0765069413

SC BUILD WAY DESIGN SRL

SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE

Nr. inregistrarc la R.C.: 140/319/2017 ; Cot) fiscal: RO 30010324/2012

Cont RO I 2 TREZ 7045 069X XX01 2990 Trezoreria Sectorului 4

Cont RO59 INGB 0000 9999 0660 9817 ING Bank

E-inailibuiltlwaydesign@igmail.com

FISA TEHNICA NR.14

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: VANA 3 CAI CU SERVOMOTOR (MODULANTA) • CIRCUIT ÎNCĂLZIRE CORP NOU

PROIECTANT ing. Mihai STAN


Nr.crt

Specificații tehnice impuse prin Caietul de Sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile

tehnice impuse prin

Caietul de Sarcini

Producător

0

1

2

3

1

Parametrii tehnici si funcționali:

-    diametru nominal

-    KVS

-    servomotor

-    domeniu reglare

25mm

6.3 mc/h modulant 0..10mA

2

Specificații de performanta si condiții privind siguranța in exploatare :

-Conform Legii 10

3

Condiții privind conformitatea cu standarde relevante:

zsă posede act de omologare sau agrement tehnic

4

Condiții de garanție si postgarantie

-    termen de garanție minim

-    service in perioada de garanție de buna execuție a lucrării

-    termen de rezolvare a problemelor aparute in perioada garanției

-    asigurarea pieselor de schimb in afara perioadei de garanție

-    durata minima de viata

3 ani

2    ani

3    zile

10 zile

10 ani

5

Alte condiții cu caracter tehnic

- se va prezenta prospect redactat în limba română

OFERTANT

B Wl

* * *    ESIGN

Șoseaua Olteniței. Nr.251 C-D, București, Sector 4,Tel: 076S069413

SC BUILD WAY DESIGN SRL

SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE

Nr. înregistrare la R.C.: J40/319/2017 ; Cod fiscal: RO 30010324/2012

Cont ROI2 TREZ 7045 069X XX01 2990 Trezoreria Sectorului 4

Cont RO59 INGB 0000 9999 0660 9817 ING Bank

E-mail: buildwaydesign@gmail.com

VENTILĂRI

FISA TEHNICA NR. 1

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: UNITATE EXTERIOARA AER CONDIȚIONAT 73 kW

Nr.c

rt

Specificații tehnice impuse prin Caietul de Sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile

tehnice impuse prin

Caietul de Sarcini

Producato

r

0

1

2

3

1

Parametrii tehnici si funcționali:

73 kW

81,5 kW 400V/3ph/5 0Hz

17,20 kW

R410A 990x1635x7 90+1340x16 35x790 mm

65dBA 219+297 kg -5—48 C (răcire); -20-24C (incaizire)

-

-    Capacitatea de răcire

-    Capacitatea de incaizire

-    Alimentare electrica

-    Putere electrica consumata

-    Agent frogorific

-    Dimensiuni (WxHxD)

-    Nivel de zgomot (High/Low)

-    Greutate    -

-    Temperaturi de operare

2

Specificații de performanta si condiții privind siguranța in exploatare :

-Conform Legii 10

3

Condiții privind conformitatea cu standarde relevante:

-să posede act de omologare sau agrement tehnic

4

Condiții de garanție si postgarantie

-    termen de garanție minim

-    service in perioada de garanție de buna execuție a lucrării

-    termen de rezolvare a problemelor aparute in perioada garanției

-    asigurarea pieselor de schimb in afara perioadei de garanție

-    durata minima de viata

3 ani

2    ani

3    zile

10 zile

10 ani

5

Alte condiții cu caracter tehnic

- se va prezenta prospect redactat în limba română

PROIECTANT    OFERTANT

ing. Mihai STAN


SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE

FISA TEHNICA NR. 2

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: VENTILATOR AXIAL DE TUBULATURA

PROIECTANT ing. Mihai STAN


Nr.c

rt

Specificații tehnice impuse prin Caietul de Sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile

tehnice impuse prin

Caietul de Sarcini

Producato

r

0

1

2

3

1

Parametrii tehnici si funcționali:

-    debit

-    pierderea de presiune

-    putere electrica

300 mc/h

50 Pa

150 W/ 230V/lph/2

800 rpm

2

Specificații de performanta si condiții privind siguranța in exploatare :

-Conform Legii 10

3

Condiții privind conformitatea cu standarde relevante:

-să posede act de omologare sau agrement tehnic

4

Condiții de garanție si postgarantie

-    termen de garanție minim

-    service in perioada de garanție de buna execuție a lucrării

-    termen de rezolvare a problemelor aparute in perioada garanției

-    asigurarea pieselor de schimb in afara perioadei de garanție

-    durata minima de viata

3 ani

2    ani

3    zile

10 zile

10 ani

5

Alte condiții cu caracter tehnic

- se va prezenta prospect redactat în limba română

OFERTANT


SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE

FISA TEHNICA NR. 3

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: FEREASTRA DESFUMARE

PROIECTANT ing. Mihai STAN


Nr.c

rt

Specificații tehnice impuse prin Caietul de Sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile

tehnice impuse prin

Caietul de Sarcini

Producato

r

0

1

2

3

1

Parametrii tehnici si funcționali:

Fereastra ventilatie/evacuare fum si gaze fierbinți

actionata electric si manual, deschidere

45°

-    dimensiuni lOOOxlOOOmm,

-    suprafața libera minima 1 mp

2

Specificații de performanta si condiții privind siguranța in exploatare :

-Conform Legii 10

3

Condiții privind conformitatea cu standarde relevante:

-să posede act de omologare sau agrement tehnic

4

Condiții de garanție si postgarantie

-    termen de garanție minim

-    service in perioada de garanție de buna execuție a lucrării

-    termen de rezolvare a problemelor aparute in perioada garanției

-    asigurarea pieselor de schimb in afara perioadei de garanție

-    durata minima de viata

3 ani

2    ani

3    zile

10 zile

10 ani

5

Alte condiții cu caracter tehnic

- se va prezenta prospect redactat în limba română

OFERTANT


SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE

FISA TEHNICA NR. 4

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: UNITATE INTERIOARA DE PERETE AER CONDIȚIONAT 2.2kW

PROIECTANT ing. Mihai STAN


Nr.c

rt

Specificații tehnice impuse prin Caietul de Sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile

tehnice impuse prin

Caietul de Sarcini

Producato

r

0

1

2

3

1

Parametrii tehnici si funcționali:

2,2 kW

2.4    kW

422 mc/h

230V/lph/5

0Hz

8 W R410A

835x280x20

3 mm

31 dBA

8.4    kg

-    Capacitatea de răcire

-    Capacitatea de încălzire

-    Debit de aer

-    Alimentare electrica

-    Putere electrica consumata

-    Agent frogorific

-    Dimensiuni (WxHxD)

-    Nivel de zgomot (High/Low)

-    Greutate

-    Telecomanda cu infrarosu

2

Specificații de performanta si condiții privind siguranța in exploatare :

-Conform Legii 10

3

Condiții privind conformitatea cu standarde relevante:

-să posede act de omologare sau agrement tehnic

4

Condiții de garanție si postgarantie

-    termen de garanție minim

-    service in perioada de garanție de buna execuție a lucrării

-    termen de rezolvare a problemelor aparute in perioada garanției

-    asigurarea pieselor de schimb in afara perioadei de garanție

-    durata minima de viata

3 ani

2    ani

3    zile

10 zile

10 ani

5

Alte condiții cu caracter tehnic

- se va prezenta prospect redactat în limba română

OFERTANT


bwuskn

SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE Nr. înregistrare la R.C.: [40/319/2017 : Coti fiscal: 110 30010324/2012 Cont ROI2 TRE7.7045 069X XXOt 2990 Trezoreria Sectorului 4 Cont RO59 INCB 0000 9999 0660 9817 ING Bank

E-mail: builtiwaydesign@gmail.coni


Șoseaua Olteniței, Nr.25l C-D, București, Sector 4, Tel: 0765069413

FISA TEHNICA NR. 5

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: UNITATE INTERIOARA DE PERETE AER CONDIȚIONAT 22,4kW

PROIECTANT ing. Mihai STAN


l?l


Nr.c

rt

Specificații tehnice impuse prin Caietul de Sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile

tehnice impuse prin

Caietul de Sarcini

Producato

r

0

1

2

3

1

Parametrii tehnici si funcționali:

22,4 kW

25 kW 3000 mc/h 230V/lph/5 0Hz

895 W

R410A 1100x470x1 380 mm 48dBA

132 kg

-    Capacitatea de răcire

-    Capacitatea de incalzire

-    Debit de aer

-    Alimentare electrica

-    Putere electrica consumata

-    Agent frogorific

-    Dimensiuni (WxHxD)

-    Nivel de zgomot (High/Low)

-    Greutate

-    Telecomanda cu infrarosu

2

Specificații de performanta si condiții privind siguranța in exploatare :

-Conform Legii 10

3

Condiții privind conformitatea cu standarde relevante :

-să posede act de omologare sau agrement tehnic

4

Condiții de garanție si postgarantie

-    termen de garanție minim

-    service in perioada de garanție de buna execuție a lucrării

-    termen de rezolvare a problemelor aparute in perioada garanției

-    asigurarea pieselor de schimb in afara perioadei de garanție

-    durata minima de viata

3 ani

2    ani

3    zile

10 zile

10 ani

5

Alte condiții cu caracter tehnic

- se va prezenta prospect redactat în limba română

OFERTANT

SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE


Șoseaua Olteniței, Nr.25i C-D, București, Sector 4, Tel: 0765069413

FISA TEHNICA NR.6

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: HOTA EVACUARE

PROIECTANT ing. Mihai STAN


Nr.c

rt

Specificații tehnice impuse prin Caietul de Sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile

tehnice impuse prin

Caietul de Sarcini

Producato

r

0

1

2

3

1

Parametrii tehnici si funcționali:

INOX

3000 mc/h 2000x1300

mm

carbon

-    material

-    debit aer evacuat

-    dimensiuni

-    filtru aer

2

Specificații de performanta si condiții privind siguranța in exploatare : -Conform Legii 10

3

Condiții privind conformitatea cu standarde relevante :

-să posede act de omologare sau agrement tehnic

-

4

Condiții de garanție si postgarantie

-    termen de garanție minim

-    service in perioada de garanție de buna execuție a lucrării

-    termen de rezolvare a problemelor aparute in perioada garanției

-    asigurarea pieselor de schimb in afara perioadei de garanție

-    durata minima de viata

3 ani

2    ani

3    zile

10 zile

10 ani

5

Alte condiții cu caracter tehnic

- se va prezenta prospect redactat în limba română

OFERTANT

SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE

ESIGN

Șoseaua Olteniței, Nr.2S l C-D, București, Sector 4, Tel: 0765069413

FISA TEHNICA NR.7

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: VENTILATOR CENTRIFUGAL EVACUARE

PROIECTANT ing. Mihai STAN


Nr.c

rt

Specificații tehnice impuse prin Caietul de Sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile

tehnice impuse prin

Caietul de Sarcini

Producato

r

0

1

2

3

1

Parametrii tehnici si funcționali:

-    debit

-    pierderea de presiune

-    putere electrica

-    dimensiuni

-    greutate

3300 mc/h 300 Pa 2200W/ 230V/lph/5 0Hz

447X382X4 65 mm

32 kg

2

Specificații de performanta si condiții privind siguranța in exploatare :

-Conform Legii 10

-

3

Condiții privind conformitatea cu standarde relevante:

-să posede act de omologare sau agrement tehnic

4

Condiții de garanție si postgarantie

-    termen de garanție minim

-    service in perioada de garanție de buna execuție a lucrării

-    termen de rezolvare a problemelor aparute in perioada garanției

-    asigurarea pieselor de schimb in afara perioadei de garanție

-    durata minima de viata

3 ani

2    ani

3    zile

10 zile

10 ani

5

Alte condiții cu caracter tehnic

- se va prezenta prospect redactat în limba română

OFERTANT


SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE

CURENTI TARI

FISA TEHNICA NR. 1

Utilajul, echipamentul tehnologic: Instalație de protecție la supratensiuni de origine atmosferica cu dispozitiv de amorsare

Nr.Crt.

Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Producător

0

1

2

3

1

Parametrii tehnici si funcționali

furnitura completa (tija captare, dispozitiv amorsare; stâlp montare-H=5m, accesorii) raza de acțiune minim 19 m nivel II intarit

2

Specificații de performanta si condiții privind siguranța in exploatare

-

3

Condiții privind conformitatea cu standarde relevante

4

ConditiLde garanție si postgarantie

- garanție: min 2 ani

-

5

Alte condiții cu caracter tehnic

Proiectant,    Ofertant,

ing. Mihai STAN


ESIGN


Șoseaua Olteniței. Nr.25l C-D. București. Sector 4. Tel: 0765069413


SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE Nr. inregistrare la R.C.: [40/319/2017 ; Cod fiscal: RO 30010324/2012 Cont RO12 TREZ 7045 069X XX01 2990 Trezoreria Sectorului 4 Cont ROS9 INGB 0000 9999 0660 9817 INC Bank

E-tnail: buildwaydesign@gtnail.com

FISA TEHNICA NR. 1

Utilajul, echipamentul tehnologic: Grup electrogen 60 kVA/400V

Nr.

Crt.

Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Producător

1

Parametri tehnici și funcționali:

Caracteristici motor termic:

-    Tip motor = Diesel

-    Răcire motor = cu apa;

-    Redresor pentru bateriile sistemului de pornire- 24V

-    Rezistenta de preincalzire antigel

-    Sistem de filtrare: cartuș uscat pe admisie aer si cartușe filtrante pe circuitul de ulri si combustibil

-    Sistem de răcire- radiator si ventilator dimensionate pentru o temperatura exterioara de min 45°C

Caracteristici alternator:

-    Capsulat

-    Putere electrica în regim de intervenție =

10 kVA (la factor de putere 0,8);

-    Tensiune = 400 V frecventa 50 Hz;

-    Clasa de izolație = H;

Caracteristici sistem de comanda:

Panou de comanda cu:

-    Digital cu afisaj L.CD sau LCD+LED

-    Pornire/oprire automata

-    Pornire manuala

-    Presiune scăzută ulei

-    Start ratat

-    Încărcare baterie

-    Temperatura ridicata aparatelor

-    Oprire de urgenta

-    Nivel scăzut combustibil

-    Voltmetru

-    Ampermetru

-    Frecventmetru

-    Contor orar

-    Voltmetru baterie

-    Istorie evenimente

-    Port comunicații RS 232

-


SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE

Proiectant, ing. Mihai STAN


Alte caracteristici:

-    Prevăzut cu capotaj metalic de insonorizare- carcasa prevăzută cu usi pentru acces ușor la generator;

-    Ansamblul Diesel generator se montează pe ploturi amortizoare pentru atenuarea vibrațiilor

-    Montaj fix pe sasiu comun de otel

-    Capacitate rezervor pentru minimum 8 ore de funcționare; rezervor cu sonda de nivel si gura de umplere accesibila

-    Dispozitiv tip AAR (inversor de sursa automat) pentru cuplare-decuplare

-    Buton de oprire de urgenta

2

Specificații de performanta si condiții privind siguranța in exploatare

-    Conform Legii nr.10/1995

-    Fiabilitate ridicata

3

Condiții privind conformitatea cu standarde relevante

-Agrement tehnic sau act de omologare.

-    Aplicarea mărcii CE conform directive 2006/42/CE

-ISO 9001:2008

-    ISO 14001:2005

4

Condiții de garanție si postgarantie

Garanție: minim 24 luni

-    Durata de exploatare min. 10 ani

-    In cazul defectării termenul de intervenție este de maxim 24 ore

5

Alte condiții cu caracter tehnic

Ofertant,


SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE

FISA TEHNICA NR. 2

Utilajul, echipamentul tehnologic: Instalație de protecție la supratensiuni de origine atmosferica cu dispozitiv de amorsare

Nr.Crt.

Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Producător

0

1

2

3

1

Parametrii tehnici si funcționali

furnitura completa (tija captare, dispozitiv amorsare; stâlp montare-I-l=4m, accesorii)

raza de acțiune minim 25 m nivel Ii întărit

2

Specificații de performanta si condiții privind siguranța in exploatare

3

Condiții privind conformitatea cu standarde relevante

4

Condiții de garanție si postgarantie

- garanție: min 2 ani

5

Alte condiții cu caracter tehnic

Proiectant, ing. Mihai STAN

Ofertant,SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE

DETECȚIE INCENDIU

FISA TEHNICA NR. 1

Proiectant, ing. Mihai STAN


Utilajul, echipamentul tehnologic: Buton manual de incendiu adresabil

Nr.

Crt

Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnic impuse prin Caietul de sarcin

Producător

1

Parametrii tehnici si funcționali

semnalizarea stării de alarmă cu LED transmitere mesaj de avarie la defectarea unei componente

posibilitatea dezactivării individuală izolator la scurt-circuit integrat

2

Specificații de performanta si condiții privind siguranța in exploatare

-    Tensiune funcționare: 8 - 31 Vcc

-    Consum în veghe: max. 450 pA la 19 Vcc Consum în alarmă: max 3 mA

Cleme de conectare: max. 2,5 mm2

3

Condiții privind conformitatea cu standarde relevante

Certificat și aprobat conform EN 54-11, și EN 54-17; VdSC 205132

4

Condiții de garanție si postgarantie

Garanție: min 2 ani

5

Alte condiții cu caracter tehnic

Clasă de protecție IP 43 sau IP 55 cu

capac

Temperatură funcționare: -20°C

...+70°C

-    Culoare carcasă: roșu,

Material carcasă: plastic armat cu fibre de sticlă

Ofertant,


SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE Nr. înregistrare la R.C.: 140/319/2017 : Cod fiscal: RO 30010324/2012

Cont ROI2 TREZ 7045 069X XXOl 2990 Trezoreria Sectorului 4

Cont RO59 INGB 0000 9999 0660 9817 ING Bank

E-mail: builclwaydesign@gmail.com

FISA TEHNICA NR. 2

Utilajul, echipamentul tehnologic: Detector adresabil optic de fum , inclusiv soclu

Nr.

Crt

Specificațiile tehnice impuse prin Caietu de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnic impuse prin Caietul de sarcin

Producător

1

Parametrii tehnici si funcționali

Detector de fum adresabil, inclusiv

soclu

indicator LED

izolator la scurt-circuit integrat

2

Specificații de performanta si condiții privind siguranța in exploatare

-    Tensiune de funcționare: 8-42 Vcc

Consum în veghe: max.60 pA

Ieșire alarmă la distanta

3

Condiții privind conformitatea cu standarde relevante

Agrement tehnic, Aviz tehnic, Marcaj CE, Certificat de conformitate, Declarație de conformuitate, Conform Legii nr.10/1995

SREN ISO 9001; EN 54-7/5 B, CEA 4021; VdS-G 204061

4

Condiții de garanție si postgarantie

Garanție: min 2 ani

5

Alte condiții cu caracter tehnic

-    Clasă de protecție: 1P 42

Temperatură funcționare: -20°C..

+65°C

Umiditate relativă: 10-95%, fără condens

Culoare carcasă: alb,

Material carcasă: ABS

Proiectant, ing. Mihai STAN

Ofertant,


fitSOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE


ESIGN

Șoseaua Olteniței, Nr.251 C-D, București, Sector 4. Tel: 0765069413

FISA TEHNICA NR. 3

Utilajul, echipamentul tehnologic: Detector adresabil fum si temperatura, inclusiv soclu

Proiectant, ing. Mihai STAN


Nr.

Crt

Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnic impuse prin Caietul de sarcin

Producător

1

Parametrii tehnici si funcționali

combina 2 senzori intr-o singura

carcasa

recomandat pentru medii cu praf detector de temperatura cu rata de creștere

indicatoare de incendiu si de eroare

360° cu LED-uri performanta mare de mediu inclusiv soclu cu izolator

2

Specificații de performanta si condiții privind siguranța in exploatare

Tensiune de funcționare: 20 - 40 Vcc Consum în veghe: max. 305 pA Consum în alarma: max. 3,3 mA

Ieșire alarmă la distanta

3

Condiții privind conformitatea cu standarde relevante

Agrement tehnic, Aviz tehnic, Marcaj CE, Certificat de conformitate, Declarație de conformuitate, Conform Legii nr.10/1995

SREN ISO 9001; EN 54-5 si EN54-7

4

Condiții de garanție si postgarantie Garanție: min 2 ani

5

Alte condiții cu caracter tehnic

Clasă de protecție: IP 43

Temperatură funcționare: -25°C..

4-70°C

Umiditate relativă: 10-95%, fără condens

Culoare carcasă: alb,

Material carcasă: ABS

Ofertant,


SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE

FISA TEHNICA NR.4

Utilajul, echipamentul tehnologic: Sirena de interior, culoare roșie, cu avertizare vizuala

Proiectant, ing. Mihai STAN


Nr.

crt

Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul d< sarcini

Producător

1

Parametri tehnici și funcționali:

Cu avertizare vizuala

-    conectare directă pe bucla

-    nivel sonor configurabil

32 tonuri disponibile posibilitate dezactivare individuală

2

Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:

-    Tensiune de funcționare: 18-35 Vcc

-    Consum în alarma max 45 mA

-    Conectori: clipsuri cu filet, max. 2,5 mm2

-    Volum sonor pana la 98 dB + 3 dB la 1 m

3

Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:

Agrement tehnic, Aviz tehnic, Marcaj CE, Certificat de conformitate, Declarație de conformuitate, Conform Legii nr.10/1995

SREN ISO 9001; EN 54-3

4

Condiții de garanție și postgaranție:

-    Conform solicitare beneficiar si conform legii.

-    Garanție min 2 ani de la livrare

5

Alte condiții cu caracter tehnic:

Clasă de protecție: 1P 21

Culoare carcasă: roșu

Material carcasă: plastic ABS izolator la scurt-circuit integrat carcasă albă

Ofertant,


SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI Si EDILITARE


FISA TEHNICA NR. 5

Utilajul, echipamentul tehnologic: Sirena de exterior, culoare roșie, cu avertizare vizuala


Nr.

crt

Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul d< sarcini

Producător

1

Parametri tehnici și funcționali:

cu avertizare vizuala nivel sonor configurabil

32 tonuri disponibile posibilitate dezactivare individuală

2

Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:

-    Tensiune de funcționare: 18-35 Vcc

-    Consum în alarma max 45 mA

-    Conectori: clipsuri cu filet, max. 2,5 mm2

-    Volum sonor pana la 98 dB + 3 dB la 1 m

3

Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:

Agrement tehnic, Aviz tehnic, Marcaj CE, Certificat de conformitate, Declarație de conformuitate, Conform Legii nr.10/1995 SREN ISO 9001; EN 54-3

-

4

Condiții de garanție și postgaranție:

-    Conform solicitare beneficiar si conform legii.

-    Garanție min 2 ani de la livrare

5

Alte condiții cu caracter tehnic:

Clasă de protecție: IP 54

Culoare carcasă: roșu -    Material carcasă; plastic ABS

izolator la scurt-circuit integrat carcasă aibă
Proiectant,    Ofertant,

ing. Mihai STAN


1(0SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE Nr înregistrare la R.C.: |40/319/20l7 : Cod fiscal: RO 30010324/2012 Cont ROI2 TREZ7045 069X XX01 2990 Trezoreria Sectorului 4 Cont R059 INGB 0000 9999 0660 9817 INC Bank

E-rnail: buildwaydesign@gniail.com

FISA TEHNICA NR. 6

Proiectant, ing. Mihai STANUtilajul, echipamentul tehnologic: Centrala detecție incendiu adresabila

Nr.

crt.

Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Producător

1

Parametri tehnici și funcționali:

posibilitate de conectare în rețea prin cablu de cupru sau fibră optică

minim 64 zone funcții, intrări și ieșiri liber programabile

-    acces de la distanță prin internet

diverse protocoale de comunicație

pentru conectarea la sisteme de gestiune și la sisteme de management al clădirilor inclusiv panou repetor

2

Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:

Umiditate relativă: 5 - 95%, fără condens

Alimentare: 230 V ca

Tensiune ieșire: 12 Vcc

Putere curent ieșire: max. 2 A Acumulatori: 2 buc. 12 V / max. 24

Ah

-    Temperatură funcționare: -5°C ...

+45°C

-

3

Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:

-    Agrement tehnic, Aviz tehnic, Marcaj

CE, Certificat de conformitate, Declarație de conformitate, Conform Legii nr.10/1995

SR EN ISO 9001; EN 54; VdS - G

205129

4

Condiții de garanție și postgaranție:

-    Conform solicitare beneficiar si conform

legii.

-    Garanție min 2 ani de la livrare

5

Alte condiții cu caracter tehnic:

Clasă de protecție: IP 30

Ofertant,

BWU>

W W F ESIGN

Șoseaua Olteniței, Nr.251 C-D, București, Sector 4. Tel: 0765069413

SC BUILD WAY DESIGN SRL

SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE

Nr. înregistrare la R.C.: 140/319/2017 ; Cod fiscal; RO 30010324/2012

Cont RO 12 TRGZ 7045 069X XXO1 2990 Trezoreria Sectorului 4

Cont RO59INGB 0000 9999 0660 9817 INC Bank

E-mail: buildwaydesigniagmail.cotn

FISA TEHNICA NR. 7

Proiectant, ing. Mihai STAN


Utilajul, echipamentul tehnologic: Acumulator 12V c.c. / 7Ah

Nr,

Crt.

Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Producător

0

1

2

3

1

Parametrii tehnici si funcționali

-    Pb- electrolit acid

-    7Ah

-    circa 2,7 kg

-    capacitate nominală 20 ore la 1.75 VPC 30°C: 7 Ah;

-    capacitate nominală 10 ore la 1.75 VPC 20°C: 6.4 Ah;

-    capacitate nominală 5 ore la 1.70 VPC 20°C: 5.9 Ah;

-    capacitate nominală 1 oră la 1.60 VPC 20°C: 4.2 Ah;

-    tensiune:12 V c.c.

2

Specificații de performanta si condiții privind siguranța in exploatare

exploatare: mediu neindustrial temperaturi utilizare: - 30°C - +65°C umiditate relativa: 0 - 95% (fara condens]

3

Condiții privind conformitatea cu standarde relevante

standard de compatibilitate electromagnetica EN 50130-4 - CE

4

Condiții de garanție si postgarantie

- garanție: min. 2 ani

5

Alte condiții cu caracter tehnic

Ofertant,


SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE

Nr. înregistrare la R.C.: J40/319/20J7 ; Cod fiscal: RO 30010324/2012 Ctyit ROI2 TRE2 7045 069X XX01 2990 Trezoreria Sectorului 4 Cont RO59 INGB 0000 9999 0660 9817 ING Bank E-mail: buildwaydesign(*Pginai)xom

FORMULAR FI

PROIECTANT


OBIECTIV

REABILITARE SI EXTINDERE ȘCOALA GIMNAZIALA LUCEAFĂRUL

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv


Nr. cap./ subeap. deviz general

1    1

f    1

1    Denumirea capitolelor de cheltuieli    1

1    1

1    1-

1    1

Valoarea    |

cheltuielilor | pe obiect    |

(exclusiv TVA) I

Din care:

C+M

iei    |

lei

1

_____ 1 .

i    2    i

----- _ - | -

3    |

4

1.2

I Amenajarea terenului    I

---- _ 1 _

0.00 |

0.00

1.3

I _    -------------- - j

I Amenajări pentru prorecria mediului si aducerea terenului la starea inițiala    |

0.00 |

0.00

1.4

1 1 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților    |

0.00 |

0.00

2

i    i

! Realizarea utilităților necesare obiectivului    |

1

0.00 |

0.00

3.5

i    i

| Proiectare    |

i    ________________ —    _    _    ______

I

1

4

i

1 Investiția de baza    |

6654066.67 |

6654066.67

i    _    *    1

I 4.1    Construcții si instalațiile aferente acestora    1    |

------ -

6654066.67 |

6654066.67

| 4.1.001    REABILITARE    |

1164692.35 |

1164692.35

î 4.1.002    EXTINDERE    |

5381092.03 1

5381092.03

i 4.1.003    SISTEMATIZARE TEREN SPORT    |

108282.28 |

108282.28

_ | -

| 4.2    Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale    |

i__________ _    --------------- ------------- _    _    i

0.00 |

0.00

| 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj    |

i _    _ —    --- — —-------— —-------------- .— __________ i_

------------ |

675735.00 1

| 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente    |

i    _    —    ----- —    __    —    __    ___________i.

--------1

0.00 |

| 4.5 Dotări    I

14420.00 |

1 4.6 Active necorporale    j

i--------------- _    _    — ------ ---

_    ------ j

0.00 |

5.1

1

| Organizare de șantier    |

1

0.00 |

0.00

i    i

| 5.1.1 Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier    |

1

0.00 |

0.00

1 5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului    |

0.00 1

0.00

6. 2

1 Probe tehnologice si teste    1

o.oo i

0.00

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)    |

7344221.70 I

6654066.67

Taxa pe valoarea adaugata    1

1395402.12 |

1264272.67

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)    |

8739623.82 |

7913339.34


SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE Nr. înregistrare la R.C: J40/319/2017 ; Cod fiscal: RO 30010324/2012 Cont R012 TREZ 7045 069X XX01 2990 Trezoreria Sectorului 4 Cont 110591NGB 0000 9999 0660 9817 INC Bank

E-inail: buildwaydesign@gmaH.coin

FORMULAR F2

OBIECTIV    PROIECTANT

REABILITARE SI EXTINDERE ȘCOALA GIMNAZIALA LUCEAFĂRUL

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect fei categorii de lucrări

OBIECT: REABILITARE

Nr.

cap./subcap. deviz general

Cheltuieli pe categoria de lucrări


Valoarea (exclusiv TVA)


1

4.1

4.1.1


Construcții si instalațiile aferente acestora


Terasamente,sistematizare pe verticala si ainenajari exterioare


lei

3


1164652.35


467018 INSTALAȚIE DETECȚIE SI AVERTIZARE INCENDIU 467108 CONSOLIDARE 467118 ARHITECTURA

467128 INSTALAȚII VENTILARE-CLIMATIZARE

467138 INSTALAȚII SANITARE

467148 MONTAJ UTILAJ IN CT

467158 INSTALAȚII TERMICE

467168 INSTALAȚII ELECTRICE ILUMINAT SI PRIZE 467178 TABLOURI ELECTRICE

467188 INSTALAȚIE ELECTRICA DE LEGARE LA PAMANT 467198 INSTALAȚII ELECTRICE VOCE - DATE - TV

47598.90

9793.09

335757.34

308500.16

84944.71

7681.85

49159.26

245765.00

26897.74

9091.80

39102.01


4.1.2

4.1.3

4.1.4


Rezistenta

Arhitectura


0.00

0.00


Instalații

4.1.4.1 Instalații electrice


0.00

0.00


4.1.4.2    Instalații sanitare

4.1.4.3    Instalații termice

0.00

0.00


TOTAL I


1164692.35


4.2


Montaj utilaje si echipamente tehnologice

0.00


ProcurareNr. înregistrare la R.C.: f40/319/2017; Cod fiscal: RO 30010324/2012 Cont RO12 TREZ 704 5 069X XX01 2990 Trezoreria Sectorului 4 Cont RO59INCB 0000 9999 0660 9817 INC Bank E-rnail: buildwaydesign@gniaU.corn


FORMULAR F2

OBIECTIV    PROIECTANT

REABILITARE SI EXTINDERE ȘCOALA GIMNAZIALA LUCEAFĂRUL

C ENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrări

05IECT: REABILITARE


I

1

I

I


!

I

I

I

1

I

I

i

t

!

i

i


Nr.

cap./subcap. deviz general

1    Cheltuieli pe categoria de

lucrări

l ----- ---------- _    _    „ ____

1

Valoarea

1 {exclusiv TVA)

1    lei

1

2

l

3

4.3

1 Utilaje, echipamente tehnologice si

funcționale care

necesita montaj

1

0.00

4.4

1 Utilaje, echipamente tehnologice si

funcționale care

nu necesita montaj si echipamente de transport

1

0.00

4.5

1 Dorari

- !

1

0.00

4.6

1 Active necorporale

1

0.00

I    TOTAL III

- 1 ~ 1

1

1

0.00

6.2

1 Probe tehnologice si teste

! -i

TOTAL IV

i

i

i

0.00

1    TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)

i

i

i

1164692.35

Taxa pe valoarea adaugata

i

i

i

i

221291.55

1    TOTAL VALOARE {inclusiv TVA)

1

i

. i i

13855S3.90


Executant


Proiectant


FORMULAR F2

OBIECTIV

REABILITARE 31 EXTINDERE ȘCOALA GIMNAZIALA LUCEAFĂRUL

PROIECTANT


CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrări

OBIECT: EXTINDERE

Nr.

1 cap./subcap. (devie general

1

1

|    Cheltuieli pe categoria de lucrări

1 1

1    Valoarea    1

I (exclusiv TVA) 1

1    lei    l

1

2

1    3    i

4.1

| Construcții si instalațiile aferente acestora

1 1

1    4.1.1

1 Terasamente, sistetnac izare pe verticala si amenajari exterioare

1    5381092.03 I

1 467028 ARHITECTURA

1    1499033.66 1

1 467208 TERASAMENTE SI FUNDAȚII    |

1    283461.96 1

1 467218 SUPRASTRUCTURA

1    2877983.15 1

| 467228 INSTALAȚII VENTILARE-CLIMATIZARE

1    232807.94 |

1 467238 INSTALAȚII SANITARE

!    140455.60 1

| 467248 INSTALAȚII TERMICE

1    70148.96 1

1 467258 INSTALAȚII ELECTRICE ILUMINAT SI PRIZE

1    188072.45 |

1 467268 TABLOURI ELECTRICE

l    28294.56 i

t

1 467278 INSTALAȚIE ELECTRICA DE LEGARE LA PAMANT

1    10620.97 }

| 467288 INSTALAȚII ELECTRICE VOCE - DATE - TV

1    31397.74 |

1 467298 INSTALAȚIE DETECȚIE SI AVERTIZARE INCENDIU

I    18815.06 I

4.1.2

1 Rezistenta

1 0.00 |

t    4.1.3

1 Arhitectura

1    0.00 I

|    4.1.4

I Instalații

1    0.00 l

1 4.1.4.1 Instalații electrice

1 0.00 1

1 4.1.4.2 Instalații sanitare

1 0.00 1

1 4.1.4.3 Instalații termice

- - 1 -------

1    0.00 I

|    TOTAL I

1    5381092.03 |

1 1

4.2

1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice

i    I

1    TOTAL II

1

----------- _ - - --1----------------|

1    |

1 0.00 1

1    1

, Procurare

__    _    _    ------ .----- _    _    _ j

1 1


ESIGN


SC BUILD WA DESIGN SRL

SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE

Nr. înregistrare la R.C.: J40/319/2017 ; Cod fiscal: RO 30010324/2012 Cont ROI2 TREZ 7045 069X XXO1 2990 Trezoreria Sectorului 4 Cont RO59INGB 0000 9999 0660 9817 INC Bank E-mail: buildwavdvsign@ginail.com

I

FORMULAR F2

OBIECTIV

REABILITARE SI EXTINDERE ȘCOALA GIMNAZIALA LUCEAFĂRUL

PROIECTANT


CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrări

OBIECT: EXTINDERE

|    Nr.

1

l

I cap./subcap.

1

Valoarea    |

1 devia general

|    Cheltuieli pe categoria de lucrări

1

(exclusiv' TVA) 1

1

l

1

lei    |

1--- -------

t    1

, _ _ _

1 2

I

- --------j

3    1

I    4.3

I Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

1

0.00 |

i----

I    4.4

j utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

1

l

0.00 |

j-------------

1    4.5

1 Dotări

1

----------- ,

0.00 1

_ ----- __

4.6

1 Active necorporale

1

1

-    ----- j

0.00 1

1

1

1

t    TOTAL III    1

1

1

1

1

0.00 1 t

6.2

I Probe tehnologice si teste

----1 _

i

1

1

1

1

1

1    TOTAL IV

l

1

1

--------------1

1

0.00 |

1

i

l

i

|    TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)

1

1

1

---------- 1

1

5381092.03 |

I

i

i

l

l    Taxa pe valoarea adaugata

1

1

1

1

1

1022407.49 | l

1

1

1

,-------------

1    TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)

1

1

1

----1-

----1

640349&.52 1

1

---------------f


< ESIGN

Șoseaua Olteniței, Nr.251 C-l), București, Sector 4, Tel: 0765069413

FORMULAR F2

OBIECTIV

REABILITARE SI EXTINDERE ȘCOALA GIMNAZIALA LUCEAFĂRUL

PROIECTANT


CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrări

OBIECT: SISTEMATIZARE TEREN SPORT

Nr .

cap./subcap. deviz general

Cheltuieli pe categoria de lucrări

"f----------------------    _    _ — _    -----

1

1    Valoarea

1 (exclusiv TVA)

1    lei

1'

2

_l ---------------

1    3

4.1

I Construcții si instalațiile aferente acestora

1 -------------

1

4.1,1

l Terasamente,sistematizare pe verticala si amenajari

exterioare

1 108282.28

1 467303 SISTEMATIZARE TEREN DE SPORT

1 108282.28

4.1.2

1 Rezistenta

- - - I    _ _

1 0.00

4.1.3

l Arhitectura

_ 1 -------------

1 0.00

4.1.4

1 Instalații

--- 1---

1 0.00

| 4.1.4.1 Instalații electrice

—— 1 -

1 0.00

1 4.1.4.2 Instalații sanitare

_l---------- ----

1 0.00

I 4.1.4.3 Instalații termice

— I----------------

1 0.00

I    TOTAL 1

__ 1

1

1 108282.28 l

4.2

1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice

1

~ 1--------

1

J    TOTAL II

!

1

1 0.00

1

| Procurare

, - _ _

1

4.3

j Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care

necesita montaj

1 0.00

4.4

I Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care

nu necesita montaj si echipamente de transport

----1----------------

1 0.00

4.5

1 Dotări

1 ---------------

1 0.00

4.6

I Active necorporale

— 1 ---------------

1 0.00


rESIGN

Nr. înregistrare la R.C.: J40/319/2017 ;Cod fiscal: RO 30010324/2012 Cont ROI 2 TREZ 7045 069X XX01 2990 Trezoreria Sectorului 4 Cont R059 INGB 0000 9999 0660 9817 INC Bank E-mail: buildwaydesign@gmail.voni


Șoseaua Olteniței. Nr.251 C-l). București. Sector 4. Tel: 1)765069413

FORMULAR F2

OBIECTIV    PROIECTANT

REABILITARE SI EXTINDERE ȘCOALA GIMNAZIALA LUCEAFĂRUL

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrări

OBIECT: SISTEMATIZARE TEREN SPORT

1    Nr.    I

| cap. /stibcap. 1

1 deviz generali

| {

Cheltuieli pe categoria de lucrări    j

1

1    Valoarea

1 (exclusiv TVA)

1

1

1

1 1

1    lei

1

1    1    I

2

---- | -------- _.

1    3

1

1

l    1

i    1

1    1

TOTAL III

----------------1---- -------

1

1 0.00

1

1

1

1

1

1 6.2

Probe tehnologice si teste

I

1

I

1 1

1 1

1 1

TOTAL IV

1

1 0.00 t

1

1

1

1

1    1

1    1

1    1

j-------------1

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)

---------- -------- 1 - ------------

1

1 108282.28

1

1

1

1

1

1 1

1 1

1 1

Taxa pe valoarea adaugata

-------------- - j--------------

l

1    20573.63

t

1

1

1

1

1 1

1 1

1 1

1-------------1

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)

------- ------ 1 -------------

1

1    128855.52

1

1

1

1

1

1

Executant


Proiectant


SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE

Formularul F3

Obiectivul: 0467    45000000 REABILITARE SI EXTINDERE

ȘCOALA GIMNAZIALA LUCEAFĂRUL

Obiectul:    0001    45000000 REABILITARE

Lista cu cantitatile de lucrări Deviz oferta 467108 CONSOLIDARE

Categoria de lucrări: 0467

Preturile sunt exprimate in HON

Capitol de lucr.    UM

CANTITATEA

PU    TOTAL

(COl.3XCO14

(denumirea si sub

(

RON /    ( RON )

capitolele de lu-

UM)

crari)

((


001    M.C.    1.000

DEMOLAREA ELEMENTELOR DE BETON SIMPLU SI ARMAT CU MIJLOACE MANUALE CU DOZAJ SUB 150 KG CIM.LA MC


157.93


158


((


002    TONA    2.500

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AȘEZARE DESC AȘEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 10M


003    TONA    2.500

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRSLE SI MĂRUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG. 1 -


004    TONA    2.500

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.» 5 KM


005    MP.    100.000

PREGĂTIREA SUPRAF.ROSTURI.LUCRU PT. BETONARE,LA ROST.ORIZ.PRIN SPALARE CU JET DE APA SUB PREȘ.


006    MP.    100.000

PREGĂTIREA SUPRAF.ROSTURI.LUCRU PT. BETONARS,LA ROST.ORIZ.PRIN SUFLARE CU AEP. COMPRIMAT


007    M    60.000

INJECTAREA FISURILOR PINA LA 3MM DESCHIDERE CU RĂȘINI EPOXIOICE PE ADINC1ME 15CM IN DIAFRAGME


007    MP.    100.000

AMORSA CU LAPTE DE CIMENT CU ADOS DE ARACET 40- SI CIMENT 60


12.31


3.92


4.63


11.50


4 . 15


92.60


1.21


31


12


1150


4 15


5556


121


/coSC BUILD WAY DESIGN SRL

SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE


ESIGN

Șoseaua Olteniței. Nr.251 C-D. București, Sector 4, Tel: 1)765069413

Nr. inregistrare la R.C.: J40/319/2017 ; Cod nsc.il: RO 30010324/2012 Cont R012 TREZ 7045 069,X .XX01 2990 Trezoreria Sectorului 4 Cont RO59 INGB 0000 9999 0660 9817 INC» Bank K-mail: buildwaydesigri@gmnil.coni

467108 pag003    MP.    100.000

TENCUIELI INTER.DRISC.LA PEREȚI EXECUT. MANUAL PE BETON,CU MORTAR MI0-T 2 CM GROS. EXCLUSIV SCHEL

003    M.C.    1.800

MORTAR DE ZIDĂRIE M 10 NISIP S 1030

009    M    150.000

UMPLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI SOCLUL CLĂDIRII CU BITUM TIP D

TOTAL GENERAL DEVIZ:


PROIECTANT


DEVIZIER


16.14    1614

193.54    348

2.44    365


9 793.09


CONTRACTANT (OFERTANT467118 pag 3

Formularul F3

Obiectivul:    0467    45000000 REABILITARE SI EXTINDERE

ȘCOALA GIMNAZIALA LUCEAFĂRUL

Obiectul:    0001    45000000 REABILITARE

Lista cu cantitatile de lucrări Deviz oferta 467118 ARHITECTURA

Categoria de lucrări: 0467

Preturile sunt exprimate in ROM

Capitol de lucr.    UM

CANTITATEA

PU    TOTAL

(col.3xcol4)

(denumirea si sub

<

RON /    ( RON )

capitolele de lu-

UM)


crari)


001


MP.


VOPSITORII INT/EXT- VOPSEA LAVABI


6624.000


17.22


114090


-DESCRIERE:

>» componenta 001

10.70


70883


001    MP.    6624.000

VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT MANUAL CU VOPSELE ULEI PE TENCUIELI GLETUITE IN 2 STR

>» componenta 002 001

AMORSA


KG


662.400


10.89


7211


»> componenta 003

001    L    1656.000

0VOPSEA LAVAB CASAȚI HO33Y CASA ANTIMUCEGAI PT INT/EXT


21.74


35996


002    MP.    1036.000

SISTEM TERMOÎZOLANT EXP.10 C


146.81


152100


-DESCRIERE:

»> componenta

001

002

KG

8288.000

3.02

25063

0MORTAR ADEZIV

I

DE ȘPACLU PT

TERMOIZOLAȚI

»> componenta

002

002

MP.

1036.000

32.66

33835

SPLACA POLISTIREH EXPANDAT

BAUMIT AT-N1

10 CM.GROS.


>» componenta 003

002    BUC.    6216.000

DIBLU PLASTIC+HOSURUB L=140 MM


1.81    11278

467118 pag 4


»> componenta 004

002

0PLASA FIBRE STICLA

MP.

PENTRU

1138.564

TERMOIZOLATÎI

6.05

6886

»> componenta 005 002

ORA

1191.400

17.83

21248

ZIDAR CAT.4

»> componenta 006 002

ML.

1036.000

1.21

1253

COLTARE AL. CU PLASZâ

»> componenta 007 002

MP.

1036.000

5.35

5543

VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR


EXECUT MANUAL CU VINAROM PE GLET DE

NETEZIRE EXISTENT

»> componenta 008

002    KG

VOPSEA LAVABÎLA STRUCTURATA

1554.000

DE EXTERIOR

30.24

46993

003    MP.

93.000

127.72

11878

SISTEM 7ERM0IZ0LANT EXP.3 CM STRU


-DESCRIS

: R E:

»> componenta

001

003

KG

744.000

3.02

2250

QMORTAR ADEZIV

I

DE ȘPACLU ?T

TEP.MOIZOLATI

>>> componenta

002

003

MP.

93.000

11.00

1023

@PLACA POLIȘTIREN EXPANDAT

EPS-F 3 CM.

GROS.

>» componenta

003

003

MP.

102.207

6.05

618

0PLASA FIBRE STICLA PENTRU

TERMOIZOLATÎI

»> componenta

004

003

ORA

106.950

17.33

1907

ZIDAR CAT.4

>» componenta

005

003

ML.

93.000

1.21

112

COLTARE AL. CU

PLASA

»> componenta

006

003

BUC.

558.000

2.24

1251

DIBLU +HOLTSURUB MIXT M8 L

100

>» componenta

007

003

MP.

93.000

5,35

498

VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT MANUAL CU VINAROM PE GLET DE NETEZIRE EXISTENT
467118 pag

>» componenta 008 003    KG

VOPSEA LAVABILA STRUCTURATA DE

004    ML.

Glafuci aluminiu,monta te ia fe

005    MP.

SISTEM TERMOIZOLANT EXTR.10 CM

-DESCRIERE:

>» componenta 001

005    KG    640.000    3.02

@ MOP.T AR ADEZIV DE ȘPACLU PT TERMOIZOLATI I

139.500

30.24

4218

EXTERIOR

242.000

21.98

5319

restre

80.000

135.37

10830


1935


>>> componenta 002 005

POL IȘTI REN EXTP.UDAT

M.C.

10 CM

8.000

447.55

»> componenta 003 005

BUC.

480.000

1.31

DÎBLU PLASTIC+HO3URUB L=14

0 MM

»> componenta 004 005

MP.

37.920

6.05

3PLASA FISP.E STICLA

PENTRU

TERMOIZOLATII

>» componenta 005 005

ML.

30.000

1.21

COLTARE AL. CU PLASA


3580


871


532


97


»> componenta 006

005

ORA

92.000

17.83

ZIDAR CAT.4


1641


»> componenta 007

005    MP.    40.000    5.35    214

VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT MANUAL CU VINAROM PE GLST DE NETEZIRE EXISTENT

l(


»> componenta 008

005    KG    60.000    30.24    1814

VOPSEA LAVABILA STRUCTURATA DE EXTERIOR

>» componenta 009

26507005    ML.    80.000    1.81

PROFILE DE ALUMINIU-SOCLU CU LACP.IMAR

006    MP.    1036.000    25.59

MONTAT SI DEMONTAT SCHELA METALICA TUBULARA INTER. SAU EXTER.INCL.PLATFORME STREAȘINĂ PLASA PROT

!(007    BUC.    2.000

TRANSPORT UTILAJ 10 KM 90100011 SCHELA METALICA TUBULARA DE EXTERIOR CU S=640HP

G»ll-13,5T

008

ORA

1243.000

SCHELA METALICA

TUBULARA

DE EXTERIOR 11-

13, 5T

009

MP.

1170.000

RASCHSTARE PARCHET DE STEJAR,FAG EXEC.CU TICLING’


010    MP.    1170.000

LUSTRUIREA CERUIREA PARDOSELILOR DIN PARCHET MATERIALE PLASTICE-COVOP. PVC ETC


TOTAL GENERAL DEVIZ:


PROIECTANT


CONTRACTANT


DEVIZIER


467118 pag 6


0.80 2


0.01 16


11.24    13146


1.60    1872


335 757.84


(OFERTANT)


ESIGN

467123 pag 7

Formularul F3

Obiectivul: 0467    45000000 REABILITARE SI EXTINDERE

ȘCOALA GIMNAZIALA LUCEAFĂRUL

Obiectul:    0001    45000000 REABILITARE

Lista cu cantitatile de lucrări

Deviz oferta 467123 INSTALAȚII VENTILARE-CLIMATIZARE

Categoria de lucrări: 0467 Preturile sunt exprimate in ROM

Nr.

Capitol de lucr.    DM    CANTITATEA

PU    TOTAL

crt

(col.3xcol4J

(denumirea si sub-    (

RON /    ( RON )

capitolele de lu-

OM)


crari)


0

1    2    3

4    5

==========

a» a» =» ts si== sa 2» ia as st ss =s as =s s» = =: as =s ss = = = =3 s» ss 3

======

001

BUC.    1.000

1042.57

1043

COMPRESOR

FRIGORIFIC ORIZ 20000-200000

KCAL/H

002

BUC.    5.000

243.52

1218

MONTAREA VENTILATORULUI CENTRIF.GR.

TOTALA 50-200KG MONT.STELAJ METALIC

003

RAMA CU PLASA DE AVIND PERIMETRUL PE ZIDĂRIE

BUC.    2.000

SIRMA DET TI? 61/002

DE 1201-1600 MM MONTATA

53.67

107

003

MP.    1.000

54.30

54

RAME CU PLASA SIRMA ZINCATA

004

BUC.

67.000

1392.37

93285

MONT APARAT UMID INCALZ AER

25000MC EXCL

SIST ANC CU UN VENTILATOR SI

1-4

TRONSOANE

005

M

500.000

55.45

27723

ȚEAVA DIN

CUPRU CU D.EXT.SI

GROS.

PERETELUI

6X1 MM

006

M

150.000

60.57

9035

ȚEAVA DIN

CUPRU CU D EXT.Sr

GROS.

PERETELUI

8X1 MM

007

M

540.000

75.63

40370

ȚEAVA DIN

CUPRU CU D EXT.31

GROS.

PERETELUI

12X1 MM

008

M

180.000

100.39

18070

ȚEAVA DE CUPRU 16X1 MM

l(


(,


SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE Nr. înregistrare ia R.C-: 140/319/2017 ; Coci fiscal: RO 30010324/2012 Cont RO12 TREZ 7045 069XXX012990 Trezoreria Sectorului 4 Cont R059 INGB 0000 9999 0660 9817 INC Bank

E-inail: buildwaydesigti^ginail.coni


467128 pag 8


009    H    240.000    78.57

ȚEAVA DIN CUPRU CU D EXT.SI GROS.

PERETELUI 20X1 1414

010    M    60.000    193.29

ȚEAVA DIN CUPRU MONTATA ÎN RECIPIENTI SI APARATE CU D EXT.SI GROS.PERETELUI 25X1,

5

011    M    60.000    230.73

ȚEAVA DIN CUPRU MONTATA IN RECIPIENTI SI APARATE CU D EXT.SI GROS.PERETELUI 30X2 MM

012    14    80.000    400.45

ȚEAVA DIN CUPRU MONTATA IN RECIPIEMTI SI APARATE CU D EXT. SI GROS.PERETELUI 42X2 1414

013    SUC.    64.000    2.51

DISTRIBUITOR COLECTOR PENTRU PUNCTE SI CENTRALE TERMICE MONTAT PE SUSȚINĂTOR GATA CONFECȚIONAT 250 MM

013    BUC.    64.000    302.40

DISTRIBUITOR REFNET

014    MP.    20.000    22.69

PIESA SP GATA COHF COT SECT CIRC CU PERIM DE 400-700 MM DIN TABLA ZINCAT 0 8 MM

014    MP.    20.000    274.33

COT SECȚIUNE CIRCULARA CU PERIMETRU. 400 - 700 HM TABLA ZINCATA 0,8MH

015    3UC.    5.000    53.67

RAMA CU PLASA DE SIP.MA DET TIP 61/002 AVIHD PERIMETRUL DE 1201-1600 MM MONTATA PE ZIDĂRIE

015    BUC.    3.000    30.24

PP.IZA DE AER DE PERETE 315X 400 TIP 61/

015

016    BUC.    10.000    181.44

VALVA ASPIRAȚIE AEP. DIN ALUMINIU ALB D=

150 MM

017    BUC.    20.000    12.79

MATARI LA ZIDĂRIE SAU BETON LA ÎNCASTRĂRI INSTAL.STRĂPUNGERI IHCL.

SPALAREA SI AMORSAREA

018    MP.    15.000    5.96

STRAT TERMOIZOLANT DIN PLACI DIN VATA MINERALA PE SUPRAF ORIZONTALE SAU ÎNCLINATE SUB 40 GP.


18881

11597

13844

32036

161

19354

4 54

5487

268

91

1814

256

39


BWl

V V #    ESÎGN

Șoseaua Olteniței, Nr.251 C-l), București. Sector 4, Tel: 0765069413

SC BUILD WAY DESIGN SRL

SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE

Nr. inregistrare la R.C.: J40/319/2017 ; Cod fiscal: RO 30010324/2012

Cont ROI 2 TREZ 7045 069X XXOI 2990 Trezoreria Sectorului 4

Cont F1O59 INGB 0000 9999 0660 9817 IMG Bank

E-niail: bulldwaydesign@gmail.com

467123 pag 5SC BUILD WAY DESIGN SRL

SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE Nr. înregistrare la R.C.: |40/319/2017; Cod fiscal: RO 30010324/2012 Cont ROI2 TREZ 7045 069X XX01 2990 Trezoreria Sectarului 4 Cont RO59 INCB 0000 9999 0660 9817 INC Bank

E-tnail: btiildwaydesign@gmail.com

467138 pag 10

Formularul F3

Obiectivul:    0467    45000000 REABILITARE SI EXTINDERE

ȘCOALA GIMNAZIALA LUCEAFĂRUL

Obiectul:    0001    45000000 REABILITARE

Lista cu cantitatile de lucrări

Deviz oferta 467138 INSTALAȚII SANITARE

Categoria de lucrări: 0467

Preturile sunt exprimate in ROM

Nr. Capitol de lucr. UM CANTITATEA crc.

(denumirea si sub-    (

capitolele de lucrări)

PU    TOTAL

(col. 3xco.l4)

RON /    { ROM )

UM)


001    M    20.000    10.70    214

ȚEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA LOCUINTE+SOCIAL CULT.IN COLOANE D-32 MM

018    MP.    15.750    16.93

PLACA VATA    MINERALA    IZOLATOARE    GEM TIP G

100 1200X 600X50 S5338Z5

013    KG    250.000    12.03

DISPOZITIV    SUST.ANCOR PT.APARAT,CABALE

PIESE SPEC GATA CONF DIN,OTEL PROF.GREUT PE BUC SUB 5 KG.

019    KG    250.000    14.90

CONFECȚIONARE DISPOZ.3UST-AHC0R.PT.

APARATE CANALE PIESE SPEC.DIN OTEL PROF.

GREUT/BUC SUB 5 KG.

020    TONA    0.500    9532.51

VACUUMAREA SI UMPLEREA INSTAL CU AGENT FRIGORIFIC:FREON 12

021    M.C.    1.000    27.35

ÎNCERCAREA LA ETANȘEITATE CU AJUTORUL APARATELOR CU FREON LA CONDUCTE

022    LEI.    600.000    1.4 9

DIFERENȚA PREȚ MANOPERA - ROM


267


3008


3725


4791


27


392


TOTAL GENERAL DEVIZ:


308 500.16


PROIECTANT


CONTRACTANT (OFERTANT)


DEVIZIER001 M 20.000 ȚEAVA <RANDOMKIT> ALBA PPR D. 32X4,4MM PN20 SDR7,4 L4M


002    M

ȚEAVA PVC NEPLASTIF.TIP LOCUINTE+SOCIAL CULT.IN LA OBIECTE SANIT.D»25

002    M

OTUB PP-R TIP COPRAX DN

003    M

ȚEAVA PVC NEPLASTIF.TIP LOCUINTE+SOCIAL CULT.IN LA OBIECTE SANIT.D=20

003    M

ȚEAVA <RAMDOMKIT> ALBA PN20 SDP.7,4 L4M


12.000 G MONT.LA COND.DE LEGĂTURĂ


12.000 25 COD 63T0025

14.000 G MONT.LA COND.DE LEGĂTURĂ


14.000 PPR D. 20X2,8MM


004    BUC.    6.000

CONFECȚIONAREA SI MONTAREA ȚEVII DE PROTECȚIE LA TRECEREA CONDUCTELOR PRIN PLANSF.E ȚEAVA CU DIAMETRUL DE i"-2”


35.44    709

61.31    736

1.00    12

36.34    509

14.39    202

9.25    55


004

M

1.500

17.52

ȚEAVA INSTALAȚII NEAGRA 40(1 1/2) OL 32 l S 7656

NEFILETATA M -

004

BUC.

6.000

9.38

CONFECTIOMAREA MONTAREA

SI CIMENTAREA

ȚEVII DE PROTECȚIE LA TRECEREA CONDUCTELOR PRIN ZIDURI l"-2"


26


56ESIGN

467138 pag


11


004    M    1.200    17.52

ȚEAVA INSTALAȚII NEAGRA NEFILETATA M -4011 1/21 OL 32 1 S 7656

005    BUC.    60.000    1.31

BRATARA FIXARE COND ALIM APA SI GAZE,

OTEL SAD PVC MONT ÎMPUȘCAT, CONDUCTA D=

1/2"

005    KG    2.000    2.49

OTEL ROTUND LAMINAT LA CALD S 333 OL37-1N 0= 10

006    BUC.    20.000    2.03

BRATARA FIXARE COND ALIM APA SI GAZE,

OTEL SAU PVC MONT ÎMPUȘCAT, CONDUCTA 0»

3/4"

006    KG    6.000    2.49

OTEL ROTUND LAMINAT LA CALO S 333 OL37-1N D= 10

007    BUC.    10.000    2.03

BRATAP.A FIXARE COND ALIM APA SI GAZE,

OTEL SAU PVC MONT ÎMPUȘCAT, CONDUCTA D=

1"

007    KG    1.000    2.49

OTEL ROTUND LAMINAT LA CALD S 333 OL37-1N 0= 10

008    M    65.000    15.83

ȚEAVA PVC-U NEPLASTIF. PT.CANALIZARE,

MONT.APARENT IN HISA,ÎNGROP.PAMINT,

SUSPEND.PLANSEU,CU D“ 32

008    BUC.    65.000    7.08

0TUB POLI PRO? CU O MUFA HTEM DM 32X500 COD 62500005

009    M    34.000    16.27

ȚEAVA PVC-U NEPLASTIF. PT.CANALIZARE,

MONT.APARENT IN HISA,ÎNGROP.PAMINT,

SUSPEND.PLAHSEU,CU D= 50

009    BUC.    34.000    11.50

8TUB POLIPROP CU O MUFA HTEM Dl'l 50X1000 COD 62500049

010    M    12.000    8.03

ȚEAVA PVC-U NEPLASTIF. PT.CANALIZARE,

MONT.APARENT IN HISA,ÎNGROP.PAMINT,

SUSPEND.PLANSEU,CU D» 75

010    BUC.    12.000    16.89

3TUB POLIPROP CU O MUFA HTEM DM 75X1000 COD 62500059


21


109


41


15


20


1029


4 60


553


391


96


203
ESIGN

467138 pag 12


56


011    «    6.000    9.36

ȚEAVA PVC-U MEPLASTIF.PT.CANALIZARE,

MOHT.APARENT IU NISA,ÎNGROP.PAMIWT,

SUSPEND.PLANSEU,CU D-110

011

BUC.

6.000

32.01

@TU8 POLIPROP CU O COD 62500089

MUFA HTEM DN

110X1000

012

3UC.

14.000

21.35

RAMIFICAȚII SIMPLE PVC-U PT CANALIZ.CU ÎMBINARE PRIN LIPIRE LA 45:67 1/2:37 1/2


192


299


GRADE SI D=ll0 M

012

RAMIFICAȚIE EGALA

BUC.

POLIPROPILENA

10.000

110 8730

15.83

012

SR.3.RED POLIPROP 50 COD 62510035

BUC.

HTEA 37GR3QMÎM

4.000

DM 110/

15.93

013

BUC.

4.000

6.18

PIESA LEG(RAMIFICAȚIE SIMPLA)PE,PP,PP-R,

CANAL,ÎMBIN GARN CAUCIUC, DN=50 MM


153


64


25


013    BUC.    4.000    13.05

OR.S.RED POLIPROP HTEA 45GR DM 75/50 COD 62510019

014    BUC.    4.000    _4.69

PIESA LEG(RAMIFICAȚIE SIMPLA)PE,PP,PP-R,

CANAL,ÎMBIN GARN CAUCIUC, DB=32 MM

014    BUC.    4.000    7.69

RAMIFICAȚIE REDUSA POLIPROPILENA PT CANALIZARE LA 87 GRD D.50X40MM

015    BUC.    2.000    4.24

REDUCȚIE EXCENTRICA PVC-U,PT.CANALIZARE,

CU ÎMBINARE PP.IN LIPIRE, AVIND D=110- 75 MM

015    BUC.    2.000    4.84

REDUCȚIE EXCENTRICA 110X75 PP

016    BUC.    10.000    4.02

PIESE LEG[COT,RED,PIESA CURAT MUFA DUBLA,COMP DILAT)PE,PP,PP-R CANAL IMS GRH CAUCDN-32MM

016    BUC.    10.000    1.69

COT 32/90 POLIPROPILENA

017    BUC.    8.000    13.92

COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU ÎMBINARE PRIN LIPIRELA 45,-67 1/2,-87 1/2 GRADE,

AVIND D=110 MM


52


19


31


10

40


17

111


467130 pag 13


I.


017    BUC.    8.000    14.52

SCOT POLIPROPILENA DN 110 COD 64100609

013    SUC.    3.000    13.60

PIESA DE CURĂȚIRE PVC-U, PT.CANALIZARE,CU ÎMBINARE    PRIN    LIPIRE AVIMD    D=110    MM

018    BUC.    3.000    27.54

gPIESA CURĂȚIRE    POLIPROP    HTRE    DM    110 COD

52516007

019    BUC.    2.000    38.35

CĂCIULĂ DE VENTILAȚIE DIN TABLA,MONT PE COLOANE AERIS DIN TUB FONTA SAU GRESIE ANTIACIDA D= 70MM

020    KG    50.000    4.41

SUPORȚI SI BRATARI PENTRU SUSȚINEREA CONDUCTELOR DIN FONTA SAU PVC PT.

CANALIZARE,AVIND PÎNA LA 2

021    M    45.000    9.36

ȚEAVA PVC-U HBPLASTIF.pt.CANALIZARE,

MONT.APARENT IN NISA,ÎNGROP.PAMINT,

SUSPEND.PLANSEU,CU D=110

021    BUC.    45.000    32.01

STUB POLIPROP CU O MUFA HTEM Dtl 110X1000 COD 62500089

022 ~    BUC.    2.000    72.96

ÎNLOCUIT PIESA LEGĂTURĂ RACORDARE SCUP.GEP.E TERASA ACOPERIȘ GURA. SCURGERE SIFON S SAU P FONTA EMA

022    BUC.    2.000    77.81

SIFON DE TERASA CU PARAFRUHZAR

023    BUC.    16.000    13.92

COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU ÎMBINARE PRIN LIPIRELA 45;67 1/2,-87 1/2 GRADE,

AVIND D=110 MM

023    BUC.    16.000    14.52

SCOT POLIPROPILENA DN 110 COD 64100609

024    BUC.    4.000    13.60

PIESA DE CURĂȚIRE PVC-U,PT.CANALIZARE,CU ÎMBINARE PRIN LIPIRE AVIND D=110 MM

024    BUC.    4.000    27.54

SPIESA CURĂȚIRE POLIPROP HTRE DN 110 COD 62516007


116

41


83


77


221


421

1440

17! 6

156

223


232


54


110


l(


l<467138 pag 14


025    BUC.    21.000    48.28

LAVOAR OIH PORȚELAN SANITAR,MONTAT PE CONSOLE FIXATE CU DI3LURI DE LEMN PE ZID DE BETON

025    BUC.    20.000    114.43

LAVOAR PORȚELAN CU SPATAR LSD-600MM ALB C. 1 S1540

025    BUC.    1.000    181.44

LAVOAR PORȚELAN SANITAR PENTRU PERSOANE CU HANDICAP INCLUSIV SUPORȚI INOX

025    BUC.    42.000    13.78

CONSOLA BRAȚ DUBLU EMAILATA 420MM CAL.1 S 3343

025    BUC.    21.000    27.32

SIFON PENTRU    LAVOAR    TIP BUTELIE    ALAMA 1

1/4"" 3 9611

026    BUC.    16.000    48.95

VAS PENTRU CLOSET DIN PORȚELAN SANITAR CU SIFON INTERIOR S TIP ...

026    BUC.    15.000    98.55

VAS CLOSET C0L2-A PORȚELAN ALB C. 1 S 2066

026    BUC.    1.000    181.44

VAS WC COMPLET ECHIPAT DIN PORȚELAN SANITAR PEMTP.U PEP.SOÂNE CU HANDICAP INCLUSIV SUPORȚI INOX

027    BUC.    15.000    241.54

REZERVOR PT.SPALARE VAS WC,DIN MASE PLASTICE, MONT.LA ÎNĂLȚIME,CU DIBLURI METALICE

028    BUC.    14.000    58.11

RAMA PENTRU VAS DE CLOSET,DIN POLIPROPILENA CU CAPAC


1014


2289


181


579


584


783


1478


181


3623


814


029    BUC.    21.000    56.92    1195

PORTPROSOP DIN AM NICHEL.MONT.PE PEREȚI TIP U,CU 1 BRAȚ, DESCHID.450MM


030

BUC.    21.000

13.13

276

ETAJERA DIN

PORȚELAN SANITAR TIP

030

(3 ETAJERA COD

BUC.    21.000

80D3298

24.19

508

031

BUC.    21.000

72.95

1532

OGLINDA SANIT.SEMICRIST.MARGINI.SLEF.CU DIMENS.400X500MM
SC BUILD WAY DESIGN SRL

SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE


032 BUC. 21.000 SAPUNIERA DIN PORȚELAN SANITAR,TIP SA2-15,APARENTA,SIMPLA


033    BUC.    14.000

SUPORT PT.HIRTIE CALITATEA l (PORTHIRTIE ) DIN PORȚELAN SANITAR,HAI NI 545/63


034    BUC.    21.000

BATERIE AMESTECATOARE,STATIVA, PENTRU LAVOAR AVIND 0=1/2 TOLI


034    BUC.    20.000

GBAT STAT MOHOCOM LAV "LEAOER MIX” ALBA COD 42L07470


034    BUC.

BATERIE PENTRU LAVOAR HANDICAP


035 BUC. 42.000 ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT.ȚEVI OTEL CU D=l",SIMBOL 83-1’'


035 BUC. 42,000 ROBINET DE TRECERE CU SFERA PENTRU APA, TI? FE - FI CU D » .1/2"


036 BUC. 15.000 ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT ȚEVI OTEL CU D= 1/2 SAU 0= 3/8 TOLI


036 BUC. 15.000 GROS SFERA FEXFI+PARGHIE MANEV Dtl 3/8" COD 40530424


037 BUC. 4.000 ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT.ȚEVI OTEL CU 0=1", SIMBOL 83-1'’


037 BUC. 4.000 ROBINET DE TRECERE CU SFERA PENTRU APA, TIP FI - FI CU 0 ” I"


467138 pag 15

17,62    370


23.90


74.80


96.77


145.15


7.61


19. 35


4.70


25.08


7.61


23.40


038

M

120.000

3.79

IZOLAȚIE CU

BETE POSTAV CONDUCTE OTEL

INSTALAȚII

DIAMETRU SUB 2"

038

M

60.000

6.05

TUB IZOLANT

TIR KAIFLBX PT.

IHST. 9X35

CU (I")

038

M

60.000

3.63

TUB IZOLANT

TIP KAIFLBX PT.

IHST. 9X28

CU (3/4")

039

M

80.000

1.56

SPALAREA SI

DAREA IN FUNCȚIUNE A COND.DE

APA,EXECUTATE CU ȚEVI DIN PVC.


335


1571


1935


145


319


813


70


376


30


102


455


363


218


125467138 pag 16


040    M    80.000

EFECTUARE PROBA DE STAS.LA PREȘ.A ÎNST. INTER.DE APA,LA COND.OTEL ZN.SAU PB. PREȘ.INCLUSIV ARMAT


3.79


303


041    M    80.000

EFECTUAREA PROBEI DE ETANȘ.LA PREȘ.SI SPALAT COND.DE APA,DIN TUB FONTA PREȘ. AVIMD D»50-30MK


1.36


109


042    M    400.000

SPALAREA SE DAREA IN FUNCȚIUNE A COND.DE APA,EXECUTATE CU ȚEVI DIN PVC.

043    ML.    50.000

CONDUCTA PEHD 40 MM

-DESCRIERE:

>» componenta 001

043    M.C.    38.500

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB IM CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ. ADIHC.<1,5M T.F.TAR


1.56


624


135.20


4 9.94


6760


1923


>>> componenta 002

043    M.C.    26.000

IMPRASTI EP.EA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN F.TARE

>» componenta 003    ~

043    M.C.    26.000

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV

»> componenta 004

043    100 MP.    0.350

NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELĂRI DE 10-20 CM IN TEREN F.TARE


10. 15


13.43


237.92


264


349


83


»> componenta 005

043    100 MP.    0.350

FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR, IN T.F. TARE


190.65


67


>>> componenta 006

043    *    100 MP.    1.000    7.36

NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASN.

EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-130CP IN TEREN CATEG.l SI 2

»> componenta 007

043    TONA    58.000    4.63

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMIHTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=» 5 KM


269467138 pag 17

»> componenta 008

043    TONA    58.000    6.24

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2

»> componenta 009

043    M    110.000    2.85

MONTAREA PARAPETELOR 3T PODEȚELOR METALICE DE INVENTAR LA ȘANȚURI PT.

CONDUCTE

362


314


l(


»> componenta 010

043    M.C.    12.250    55.51

UMPLUTURA ÎN SÂNT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP

>>> componenta 011

043    M    1.000    41.02

SUSȚINERI DIN LEMN PENTRU CABLURI SI CONDUCTE INTILNITE IN SĂPĂTURĂ : UȘOARE


680


41


»> componenta 012

043

MON1

SXTE

M

CARE ȚEAVA PVC TIP 3{M) IRIORULCLADIRILOR,AVIND

50.000

IN PAMINT,IN

7.26

363

DN

25

componenta 013

043

M

50.000

19.39

969

TUB

<SAFEKIT> PEHD D. 40X3,

, OMt-

1 L3M

-

»>

componenta 014

043

BUC.

100.000

9.68

968

ADAPTOR FE 50-2 PEHD

>>> componenta 015

043    BUC.

0.200

26.65

5

ÎNCHIDEREA CAPETELOR LA COND. DIN PVC SAU POLIESTERI PENTRU EFECT. PROBEI DE PREȘ. AVIND D 75-90

»> componenta 016

043    *    100 M.    0.500    36.04

18


78SPALAREA SI DESINFECTAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTARE CU APA AVIND DN 50

»> componenta 017

043    M    50.000    1.56

EFECTUARE PROBA DE ETANȘ.LA PREȘ.A INST.

INTR.DE APA,DIN ȚEVI PVC MONT.IN CANAL.

INCLUSIV ARMATU

044    BUC.

CĂMIN 1,25 X 1.50 H - 2.00 M


1.000    8893.71


8894((


BWi-

v JJBBfesign

Șoseaua Olteniței, Nr.251 C-D, București, Sector 4, Tel: 0765069413


46713(3 pag 18


-DESCRIERE:

>» componenta 001

044    M.C.    2.150    25.36

SAP.MAN.IN SPATII ÎNTINSE IN PAM.CU □MID.NAT.ARUNC.IN DEPO2.SAU VEHIC.LA H <0,6(4 T.TARE

>>> componenta 002

044    M.C.    14.300    50.12

SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1,5-6M CU SPRIJ.EVAC.MAN. IN PAM.CU UMID.NAT.

ADINC.0,0-2M,T.TARE

»> componenta 003

044    M.C.    8.700    7.72

IMPRASTIERSA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,

STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.

BULG.TEREN TARE

>» componenta 004

044    ’    M.C.    8.700    13.25

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.

EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.MECOE ZIV

>» componenta 005

044    TONA    45.300    12.06

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RĂSTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 3OM

>» componenta 006

044    TONA    14.000    4.63

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.- 5 KM

>» componenta 007

044    M.C.    0.350    66.10

TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-20CM GRO3IMELA CONSTRUCȚII CU H<35M

»> componenta 008

044    M.C.    0.353    193.54

BETON DE CIMENT B 75 STAS 3622

>» componenta 009

044    M.C.    2.800    66.33

TURNARE BETON ARMAT IN FUNDAȚII CONTINUE,RADIERE SI PEREȚI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM


56


717


67


115


546


65


23


68


186


»> componenta 010

044    M.C.    2.822    290.30

BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622


819ESIGN

Șoseaua Olteniței, Nr,25l C-D, București, Sector 4, Tel: 0765069413


467138 pag 19


>» componenta 011

044    MP.    28.300    28.57

COFRAJE PT BETON IN ELEVAȚIE DIN PANOURI LA ZID DREPTE CU H<3M,CU PLACAJ DE 15MM GROSIME

>» componenta 012

044    KG    568.000    0.70

MONTARE ARMATURI LA APEDUCTE CANALE SI ANEXE CU DISTANTÎSRI DIN PLASTIC

>>> componenta 013

044    KG    12.000    3.49

CONFECT ARMAT PT PEREȚI GRINZI STILPI DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATE OB 37 D=6-

>» componenta 014

044    KG    556.000    2.91

CONFECȚIONAT ARMATURI PT PEREȚI STILPI GRINZI LA CONSTR OBISN IN ATEL CENTR PC60 D~10-16MM

»> componenta 015

044    MP.    24.700    17.52

SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.AȘEZ.ORIZ.LAT.

INTRE MAL.1,51-2,5M LA ADINC.0,0-2M;0,0-0,2M INTRE DULAPI

>» componenta 016

044    TONA    7.900    5.72

TRANSPORTUL RUTIER AL BETQNULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,BMC DIST. =5 KM

>» componenta 017

044    MP.    15.800    1.79

AMORSAREA SUPR.PT.APLIC.STRAT DIF.VAPORI CU BITUM TAIAT IM 2 STRATURI SUPRAF.

ORIZONT.SI VERT.

>» componenta 018

044    KG    2.370    1.91

BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRĂRI DE HIDROIZOLATII TIP H 68/75 S7064

>>> componenta 019

044    MP.    31.500    1.50

STRAT HIDROIZ CALD CU MASTIC BITUM SAU BITUM CU ADAOS CAUCIUC TIP..SUPR INCLN PESTE 40% SAU VERT

»> componenta 020

044    KG    53.550    1.98

BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRĂRI DE HIDROIZOLATET TIP H 30/90 S7064


809


397


42


1620


433


45


23


47


106


st


((


((467138 pag 20


>» componenta 021

044    BUC.    2.000    9.75

MONTARE PLĂCUTE PREFABR.DE B.A.PESTE CANALE,CU VOL.Q,005-0,5 MC INCL.

>>> componenta 022

044    M.C.    0.160    119.23

TURNARE BETON ÎN CHESOANE,PLACI PLANE PREFABRIC.ATELIERE ȘANTIER

»> componenta 023

044    M.C.    0.161    314.50

BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622

>>> componenta 024

044    '    MP.    1.200    ,16.66

TIPARE DIN PLACAJ PT.ELEMENTE PRETURNATE SAU PREFABRICATE PE ȘANTIER,TI? MIJLOCIU

»> componenta 025

044    KG    56.000    0.63

MONTARE ARMATURI IN ELEMENTE PRETURNATE SAU PREFABRICATE PE ȘANTIER CU

DISTANTIERI DIN MORTAR


>» componenta 026

044    KG    56.000    3.70

CONFECT.ARMAT.PT.ELEM.PRETUR.IN ATEL.

CENTR.PENTRU PREFAB.PE ȘANTIER DIN PC 52 D= 10-20MM


>» componenta 027

044    TONA    0.400

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 5 KM.

»> componenta 023

044    BUC.    1.000

CAPAC CU RAMA FONTA PENTRU CĂMIN VIZITARE TIP 4A CAROSABIL S 2308

»> componenta 029

044    BUC.    1.000

APOMETRU APA RECE WOLTMAN WPH ZENNER £>N 100 CLS.B

045    BUC.    4.000

ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT.ȚEVI OTEL CU D»l”, SIMBOL 83-1* '

045    BUC.    2.000

ROBINET DE TRECERE CU SFERA PENTRU APA, TIP FI - FI CU D = 1"

045    BUC.    1.000

FILTRU Y D « 1”


4.35


362.38


1983.74


7.61


25.40


151.20


19


19


51


20


35


207


363


1984


30


51


151•167138 pag 21

l{


045    BUC.    1.000

CLAPETA DE SENS 1"

046    ML.    30.000

TUB CANAL PVC - KG , DM 110

-DESCRIERE:

>» componenta 001

046    M.C.    36.000

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE IM CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT. ADINC.0,0-2M,T.F.TARE

>» componenta 002

046    *    100 MP.    0.180

NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELĂRI DE 10-20 CM IN TEREN F.TARE

>» componenta 003

046    100 MP.    0.180

FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.F. TARE

>» componenta 004

046    M.C.    7.200

UMPLUTURA IN SÂNT. LA COND.DE ALIM.CU .APA SI CANALIZARE CU: NISIP

>» componenta 005

046    TONA    12.900

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

>>> componenta 006

046    M.C.    36.000

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.COEZIV


19.23

176.56

62.42

237.92

190.65

55.51


4.63


12.01


19


5297


2247


34


400


60


432


»> componenta 007

046    TONA    12.900    6.24    31

INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA Zy-GRELE SI MĂRUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2


»> componenta 008

046    MP.    60.000    15.38

3PRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG AȘEZ.

ORIZ.LAT.ÎNTRE MAL.<1,5M,ADIN.0,0-2M,0,0 -0,2M INTRE DULA

»> componenta 009

046    M    66.000    2.85

MONTAREA PARAPETELOR SI PODEȚELOR METALICE DE INVENTAR LA ȘANȚURI PT.

CONDUCTE


92 3


188ESIGN

Șoseaua Olteniței. Nr.251 C-D. București. Sector 4. Tel: 0765069413


SC BUILD WAY DESIGN SRL

SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE


Nr. înregistrare la R.C.: {40/319/2017 ; Cod Fiscal: RO 30010324/2012 Cont RO12 TREZ 7045 069X XX01 2990 Trezoreria Sectorului 4 Cont RO59 INGB 0000 9999 0660 9817 INC Bank E-mail: buikhvaydesign@gmail.com


>>> componenta 0.10

046    M    30.000

TUB CIRC. BETON SIMPLU STAS 316 DE 1 M LUNG ÎMBINATE CU CEP SI BUZA AVIND DM 200 MM

»> componenta 011

046    M    30.000

ȚEAVA DE CANALIZARE KGEM SN4 DIN PVC D= 110X3.2 2 M


467138 pag 22

381


12.71


16.93


508


047

TUB CANAL PVC


ML.    50.000

KG , DN 125


309.72


15496


-DESCRIERE:

>» componenta 001

047    ‘    M.C.    110.000    62.42

SAP.MAN.IK SPATII LIMIT.PESTE IM CU S P RIJ . 51 EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.

ADINC.0,0-2M,T.F.TARE

>» componenta 002

047    '    100 MP.    0.550    237.92

NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELĂRI DE 10-20 CM IN TEREN F.TARE

>» componenta 003

047    100 MP.    0.550    190.65

FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.F.

TARE

»> componenta 004

047    *    M.C.    27.600    55.51

UMPLUTURA IN SÂNT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP

>>> componenta 005

047    TONA    144.000    4.63

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.« 5 KM

»> componenta 006

047    ‘    M.C.    79.750    10.15

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,

STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.

3ULG.TEREN F.TARE


5866


131


105


1532


667


809


»> componenta 007

047    '    M.C.    79.750

COMPACTAREA CU MAT.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.COEZIV


12.01


957ESIGN

467138 pag 23

>>> componenta 008

047    "    100 MP.    2.600    8,86

NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATE.DE TERASM.

EXBC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-130CP IN TEREN CATEG.3 SI 4

»> componenta 009

047    *    TONA    144.000    6.24

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2

»> componenta 010

047    ‘    MP.    100.000    15,38

SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DF. FAG AȘEZ.

ORIZ.LAT.INTRE MAL.<1,5M,ADIN.0,0-2M,0,0 -0,2M INTRE DULA

»> componenta 011

047    M    110.000    2.85

MONTAREA PARAPETELOR SI PODEȚELOR METALICE DE INVENTAR LA ȘANȚURI PT .

CONDUCTE

»> componenta 012

047    M    50.000    12.71

TU3 CIRC. BETON SIMPLU STAS 816 DE 1 M LUNG ÎMBINATE CU CEP SI 3UZA AVIND DN 200 MM


23


899


1538


314


636


>» componenta 013

047    '    ““ M    50.000    20.18

ȚEAVA DE CANALIZARE KGEM SN4 DIN PVC D=

125X3.2 1 M

048    BUC.    8.000    1784.14

CĂMIN CANALIZARE H- 2 M MONTAT P


1009


14273


-DESCRIERE:

>>> componenta 001

048    BUC.    8.000    725.76

CĂMIN CANALIZARE POLIETILENA OH 800, H <2.5 CU CAPAC CAROSABIL


5806


»> componenta 002

048    M.C.    27.200    79.90

SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M,T.F.TARE

>>> componenta 003

048    M.C.    25.600    10.15

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMIMT.AFINAT,

STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.

3ULG.TEREN F.TARE


2173


260
SC BUILD WAY DESIGN SRL

SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE Nr. înregistrare la R.C.: J40/319/2017 ; Cod fiscal: RO 30010324/2012 Cont ROI2 TREZ 7045 069X XX01 2990 Trezoreria Sectorului 4 Cont RO59 INGB 0000 9999 0660 9817 IMG Bank

E-mail: buHdwaydesign@>gmail.com


467138 pag 24


»> componenta 004

048    M.C.    25.600    13.43

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.

EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV

>» componenta 005

048    100 MP.    0.184    237.92

NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELĂRI DE 10-20 CM IN TEREN F.TARE

>» componenta 006

048    100 MP.    0.184    190.65

FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.F.

TARE

>>> componenta 007

048    TONA    44.000    4.63

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.« 5 KM.

»> componenta 008

048    100 MP.    1.224    8.86

NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.

EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.31-130CP IN TEREN CATEG.3 51 4

»> componenta 005

048    MP.    96.000    15.38

SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE" FAG AȘEZ.

ORIZ.LAT.INTRE MAL.<1,5M,ADIN.0,0-2M,0,0 -0,2M INTRE DULA

>>> componenta 010

048    BUC.    8.000    490.06

CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CĂMINE CU PIESA SUPORT CAROSABIL TIP III A

049    BUC.    1.000    64.36

ROBINET CU ELANSE PN 10-16, AVAND DN

150MM

049    BUC.    1.000    285.53

CLAPETA <KOMPACTKIT> AMTIRETUR D.125 CU ÎNCHIZĂTOR

050    100 M.    0.050    36.04

3PALAREA SI DESINFECTAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTARE CU APA AVIND DN 50

051    M    50.000    1.36

EFECTUAREA PROBEI DE ETANȘ.LA PREȘ.SI SPALAT COND.DE APA,DIN TUB FONTA PREȘ.

AVIND D=50-80MM


344


44


35


204


11


1476


3920


64


286


68467138 pag 25


052    M    50.000

EFECTUAREA PROBEI DE DILATARE-COHTRACTARE SI DE FUNCȚIONARE A CONDUCTELOR DE ALIMENTARE A APARATELOR DE ÎNCĂLZIRE CU DIAMTERUL DE 1 1/4"...2"

053    M    30.000

EFECT PROBA ETANȘ PREȘ INST APA,DIN ȚEAVA PVC (G> SAU MAT PL <PE,PP,PP-R ),D * 16-110 MM

TOTAL GENERAL DEVIZ:


2.23    111


3.57    235


34 944.71


PROIECTANT


CONTRACTANT {OFERTANT>


DEVIZ IE?.
o

ESIGN

Șoseaua Olteniței, Nr.25I C-D, București, Sector 4, Tel: 0765069413


SC BUILD WAV DESIGN SRL

SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE


Nr. înregistrare la R.C.: J40/319/2017 ; Cod fiscal: RO 30010324/2012 Cont RO12TREZ 7045 069X XX01 2990 Trezoreria Sectorului 4 Cont ROS9 INGB 0000 9999 0660 9817 ING Bank E-mail: buildwaydesign@gFnail.com


467148 pag 26


Formularul F3


Obiectivul: 0467    45000000 REABILITARE SI EXTINDERE

ȘCOALA GIMNAZIALA LUCEAFĂRUL

Obiectul:    0001    43000000 REABILITARE

Lista cu cantitaciie de lucrări Deviz oferta 467148 MONTAJ UTILAJ IN CT


Categoria de lucrări: 0467 Preturile sunt exprimate in ROM


Nr. Capitol de iucr. UM crt.

(denumirea si subcapitolele de lucrări)


CANTITATEA    PU    TOTAL

(col.3xcol4

( ROM /    ( ROM )

UM)


0    12    3    4

001    BUC.    2.000    1209.45

CAZAN SECTIONAL OTEL METALICA PT.IMSTAL.

INCALZ.CENTRALA CU SUPR.INCALZ.DE: 24,6-27,2MP TIP RA,RB

002    BUC.    5.000    123.29

POMPA CENTRI FUGA,MONOETAJATA DE UZ GENERAL (TIP CP.IS, CERNA, LOTRU, SIMILARE)

50 MM.

003    BUC.    3.000    204.97

VAS DE EXPANSIUNE MONTAT PE POSTAMENT CILINDRIC,PARALELIPIPEDIC CU CAPACIT.:

500 L.

004    BUC.    1.000    179.27

BOILER ORIZONTAL CU SERPENTINA,

CAPACITATE DE: 400L


005    BUC.    1.000    3852.32

FORTE DE MUNCA PT.PR03E LA TERM.MONTAJ.

INST.ANEXE DE TRATARE A APEI PRIN DEDURIZARE NA-CATIONICA


TOTAL GENERAL DEVIZ:


PROIECTANT


DEVIZIER


2415


616


615


179


3852


7 581.85


C ONT RACTANT (O FE RTANT)467158 pag 27


Formularul F3


Obiectivul:    0467    45000000 REABILITARE SI EXTINDERE

ȘCOALA GIMNAZIALA LUCEAFĂRUL

Obiectul:    0001    45000000 REABILITARE

Lista cu cantitatile de lucrări Deviz oferta 467153 INSTALAȚII TERMICE


Categoria de lucrări: 0467 Preturile sunt exprimate in ROM


Mc. Capitol de Iucr.    UM

CANTITATEA

PU    TOTAL

crt.

(col.3xcoi4>

(denumirea si sub

(

ROM /    { ROM )

capitolele de lu-

UM)

crari)ȚEAVA DIN PE ARMATA DE ÎNALTA DENSITATE SU POLIPROP.ARMATA SAU NEARMATA MONTATA LA LEG.CORP.APARATELOR DE ÎNCĂLZIRE ÎN IHSTAL.DE INCALZ.CENTR. CU DIAM.EXT. DE 20 MM


001

M

90.000

TUBURI

DIN POLIPROPILENA,

DIAMETRUL DE

20 MM

002~

M

14.000


ȚEAVA DIN PE ARMATA DE ÎNALTA DENSITATE

SU POLIPROP.ARMATA SAU NEARMATA MONTATA

LA LEG.CORP.APARATELOR DE ÎNCĂLZIRE IN

ÎNSTAL.DE INCALZ.CENTR. CU DIAM.EXT. DE

25 MM

002    M    14.000    6.41    90

TUBURI DIN POLIPROPILENA, DIAMETRUL DE 25 MM


003    M    30.00-0    10.03

ȚEAVA DIN PE ARMATA DE ÎNALTA DENSITATE

SU POLIPROP.ARMATA SAU NEARMATA MONTATA

LA LEG.CORP.APARATELOR DE ÎNCĂLZIRE IN

ÎNSTAL.DE INCALZ.CENTR. CU DIAM.EXT. DE

32 MM

003    M    30.000    7.26

TUBURI DIN POLIPROPILENA, DIAMETRUL DE 32 MM


301


213004    M    6.000    10.03

ȚEAVA DIN PE ARMATA DE ÎNALTA DENSITATE SU POLIPROP.ARMATA SAU NEARMATA MONTATA IN COLOANE IN ÎNSTAL.DE INCALZ.CENTR. CU DIAM.EXT. DE 40 MM


60
SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE Nr. inregistrare la R.C.: 140/319/2017 ; Cod fiscal: HO 30010324/2012 Cont RO12 TREZ 7045 069X XX61 2990 Trezoreria Sectorului 4 Cont R059 INGB 0000 9999 0660 9817 INC Bank

Email: buildivaydesign@gniail.com

467153 pag 28

004    M

TUBURI DIN POLIPROPILENA, 40 MM

6.000 DIAMETRUL DE

3.32

53

005

M

6.000

11.13

67

ȚEAVA DIN PE ARMATA DE ÎNALTA DENSITATE 5U POLIPROP.ARMATA SAU NEARMATA MONTATA IN COLOANE IN INSTAL.DE INCALZ.CSNTR. CU DIAM.EXT. DE 50 MM

005

M

6.000

13.02

103

TUBURI

DIN POLIPROPILENA,

DIAMETRUL DE

50 MM

006

M

4.000

12.26

49

ȚEAVA DIN PE ARMATA DE ÎNALTA DENSITATE

SU POLIPROP.ARMATA SAU NEARMATA MONTATA

ÎN COLOANE IN INSTAL.DE INCALZ.CSNTR. CU

DIAM.EXT. DE 63 MM

006    M    4.120    0.00    0

ȚEAVA DIN POLIPROPILENA CU FOLIE ALUMINIU (PP-AL) DN=63 HM

007    M    10.000    12.26    123

ȚEAVA DIN PE ARMATA DE ÎNALTA DENSITATE SU POLIPROP.ARMATA SAU NEARMATA MONTATA IN COLOANE IN INSTAL.DE INCALZ.CENTR. CU DIAM.EXT. DE 63 MM

007

~ M

10.300

477.19

4915

TUBURI

DIN POLIPROPILENA,

DIAMETRUL DE

90 MM

008

BUC.

277.000

37.28

10326

ÎMBINAREA PRIN SUDURA DE TI? ELECTROFUZl UNE INTRE ȚEAVA SI FITING (MUFA, TEU, COT) DIN POLIETILE

008

COT 90 GP.D. PPR 20

BUC.

EKOPLASTIK

120.000

0.70

84

008

MUFA (PPP. ALB) 20

BUC.

50.000

0.57

28

008

TEU EGAL PPR 20

BUC.

20.000

0.67

13

003

TEU EGAL PPP, 25

BUC.

20.000

0.83

17

008

REDUCȚIE PPR 25/20

BUC.

20.000

0.86

17

008

COT 90 GP.D. PPR 32

BUC.

EKOPLASTIK

4.000

1.45

6


SC BUILD WAY DESIGN SRL

SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE

467158 pag 29

008    BUC.    6.000

REDUCȚIE /SISTEME PPRC TIP 3 PENTRU INSTALAȚII SANITARE 31 ÎNCĂLZIRE / 32-20 MM

0.40


003

TEU EGAL PPR 32

008

REDUCȚIE <RANDOb PN20 SDR6

003

REDUCȚIE <RANDOM PN20 SDR6

003

TEU EGAL PPR 40

003

COT 90 GRD. PPP,

003

REDUCȚIE < RAMDOM PN20 SDR6

008


008

REDUCȚIE <RAHDOMKIT> GRI PPR D. 7.5/63 PM20 SDR6


BUC.

6.000

1.81

11

BUC.

• GRI PPR

D

2.000 . 40/32

1.46

3

3UC.

• GRI PPR

D

2.000 . 40/20

1.02

2

BUC.

2.000

2.48

5

BUC.

ikoplastîk

4.000

6.88

28

BUC,

GRI PPR

D.

2.000 . 50/40

1.67

3

SUC.

PPR D. 50

2.000

PN20 SDR6

5.60

11

BUC.

2.000

5.08

10


008

COT

90 GRD. PPR

63

BUC.

EKOPLASTIK

7.000

12.18

85

008

3UC.

2.000

12.19

24

TEU

<RAHDOMKIT>

ALB

PPR D. 63

PN20 SDR6

008

BUC.

3.000

19.12

57

TEU

<RANDOMKIT>

ALB

PPR D. 75

PN20 SDRo

003

BUC.

3.000

24.35

73

COT

90 GRD. PPR

75

EKOPLASTIK

009

MP.

22.000

9.66

212

MONTARE RADIATOARE DIN FONTA, APA CALDA CU COLOANE LIBERE SAU COLOANE UNITE

009    BUC.    22.000

RADIATOR DIN OTEI. TIP PANOU 22 , H=600 , L» 1400

010    BUC.    66.000

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.ÎMBIN. INSURUB.ȚEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2 INSURUB.PT.D=l/2 T


338.69


4.28


7451


282SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE

467158 pag 30

(('


010    SOC.    22.000    2.20

NIPLU FONTA MALEABILA H8 S478 DN 15 1/2

010    BUC.    22.000    1.51

DOP DIN FONTA MALEABILA T9 S487 DM 20 3/

4

011    KG    6.000    2.45

MONTAREA CONFECȚIILOR METALICE APARENTE:

PARAPETI PANOURI DESPĂRȚITOARE BALCON

011    BUC.    44.000    12.50

CONSOLA CU UN BRAȚ EMAILATA 420MM CAL.2

5    3343

012    BUC.    44.000    4.50

ROBINET VENTIL DUBLU REGLAJ DE COLT PT.

INST.ÎNCĂLZIRE CENTRALA CU D: 1/2''

012    BUC.    22.000    19.97

ROBINET RADIATOR TUR COLTAR TERMOSTATABI L, R401TG 1/2

012    BUC.    22.000    19.78

SROBINET COLTAR REGLAJ RETUR DH 1/2" COD 40120408

013    BUC.    52.000    3.14

ROBINET CU CEP DREPT , CU MUFE FARA PRESGARNITURA , PT. INST. ÎNCĂLZIRE CENTRALA , CU D: 15 MM

013    BUC.    26.000    19.35

ROBINET DE TRECERE CU SFERA PENTRU APA,

TIP FE - FI CU D = 1/2"

013    BUC.    22.000    32.93

VENTIL AERI3ITOP. AUTOMAT 1/2"

013    BUC.    4.000    27.18

0DEZAEP.ATOR AUTOMAT DE COLOANA DH 1/2"

COD 40232419

014    BUC.    4.000    3.14

ROBINET CU CEP DREPT , CU MUFE FARA PRESGARNITURA , PT. INST. ÎNCĂLZIRE CENTRALA , CU D: 20 MM

014    BUC.    4.000    24.19

ROBINET VENTIL DREPT IA PU AM P(I=L6 D=

20 225 N 5057

015    BUC.    4.000    3.14

ROBINET CU CEP DREPT , CU MUFE FARA PRESGARNITURA , PT. INST. ÎNCĂLZIRE CENTRALA , CU D: 25 MM

48

.33

15

550

193

439

435

163

503

724

109

13

97

13


BWfâ

Șoseaua Olteniței, Nr.251 C«D, București, Sector 4, Tel: 0765069413

SC BUILD WAY DESIGN SRL

SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE

Nr. înregistrare la R.C.: 140/319/2017; Cod fiscal: RO 30010324/2012

Cont ROI2 TREZ 7045 069X XX01 2990 Trezoreria Sectorului 4

Cont RO59 INCB 0000 9999 0660 9817 INC Bank

E-ittaii: buildwaydesign@gm.iil.com

467156 pag 31

015    BUC.    4.000    84.85

ROBINET REȚINERE VENTIL DREPT H 5059 F -PU -AM- 16- 25 225

016    BUC.    2.000    15.75

ROBINET CU CEP DREPT , CU MUFE FARA PRESGARNTTURA , PT. INST. ÎNCĂLZIRE CENTRALA , CU 0: 65 MM

016    BUC.    2.000    347.94

ROBINET VENTIL    DREPT PU OI    P.VDF-25 DN=

50 400 N 5307

017    BUC.    2.000    22.95

ROBINET CU CEP DREPT , CU MUFE FARA PRESGARNITURA , PT. INST. ÎNCĂLZIRE CENTRALA , CU D: 80 MM

017    BUC.    2.000    196.66

@ROB SFERA FIXFI+PARGHIF. MANEV DN 2" COD 40480425


3 39


31


696


46


393


013    BUC.    5.000    3.14

ROBINET CU CEP DREPT , CU MUFE FARA PRESGARNITURA , PT. IH3T. ÎNCĂLZIRE CENTRALA , CU D: 20 MM

018    3UC.    5.000    24.39

@ROB SFERA GOLIP.E+DOP+PORTFURTUN DN 1/2"

COD 40814762

019    BUC.    1.000    3.14

ROBINET CU CEP DREPT , CU MUFE FARA PRESGARNITURA , PT. INST. ÎNCĂLZIRE CENTRALA , CU D: 25 MM


019    BUC.    1.000    25.40

ROBINET GOLIRE CU PORTFURTUN 3/4“

020    BUC.    11.000    165.08

ARMATURI FINE PT.CA2AHE ÎNCĂLZIRE CENTRALA: MANOMETRU.


021    BUC.    11.000    122.08

ARMATURI FINE PT.CAZANE ÎNCĂLZIRE CENTRALA: TERMOMETRU DREPT CU APARATOARE


021    BUC.    11.000    36.29

STUT CU ROBINET DE CONTROL PENTRU

ARMATURI


022    BUC.    2.000    51.28

FILTRU PENTRU APA POTABILA, CU MUFE FILETATE PENTRU MONTAJ PE CONDUCTA,

DIMENS l"-2“


16


122


25

1816


1343


399


103SC BUILD WAY DESIGN SRL

SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE


022    BOC.    1.000

FILTRU "Y” I-I /SISTEME PPRC TIP 3 PENTRU INSTALAȚII SANITARE SI ÎNCĂLZIRE / 25 MM


467158 pag 32

14.58    15


022

FILTRU Y

D

= 1”

BUC.    1.000

151.20

151

023

BUC.    3.000

3.02

24

ROBINET

CU

CEP DREPT , CU MUFE FARA

PRESGARNITURA , PT.

INST. ÎNCĂLZIRE

CENTRALA

CU D: 40

MM

023

3UC.    1.000

19.28

19

CLAPETA

DE

SENS 1"

023

SUC.    1.000

133.06

133

CLAPETA

DE

REȚINERE

CU MUFA I 1/4

023

BUC.    1.000

193.54

194

CLAPETA

DE

REȚINERE

CU MUFA D=2

024

M    400.000

3.79

1516

IZOLAȚIE

CU

' 3ETE POSTAV CONDUCTE OTEL

INSTALAT!I

DIAMETRU

SU3 2"

024

M    400.000

7.74

3097

IZOLAȚIE PENTRU ȚEAVA (THERMAFLBX SI TU3EX) 76/10 MM


025    MP.    152.000

PROTECȚIA TERMOIZOLATIEI LA APARATE CU TABLA NEAGRA 1 MM CONFECT.

026    BUC.    90.000

BRATARI PT.FIXAREA ȚEVI.OTEL LA INST. INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID CARAM.SAC BETON D= 1/2 TOLI

027    BUC.    14.000

BRATARI PT.FIXAREA ȚEVI.OTEL LA INST. INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON 0=3/4 TOLI

028    BUC.    30.000

BRATARI PT.FIXAREA ȚEVI.OTEL LA INST. INCALZ.SAU GAZE MONT.IM ZID.CARAM.SAU BETON D=i TOLI

029    BUC.    6.000

BRATARI PT.FIXAREA ȚEVI.OTEL LA INST. INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D»1 1/4 TOLI

030    BUC.    6.000

BRATARI PT FIXAREA ȚEVI.OTEL LA INST. INCALZ.SAU GAZE MONT.ÎN ZID.CARAM.SAU BETON D=1 1/2 TOLI


37.26


5663


629


7.03


7.10


10.02


10.07


98


213


60


60467158 pag 33


031    TONA    5.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= L0 KM.


7.35


37


032 TONA 0.100 GRUNDUIRE MANUALA 1 STRAT CU VOPSEA DE MINIU LA CONSTRUCȚII METALICE


150.32


15


033    TONA    0.100

VOPSIRE CU PENSULA VOPSEA ULEI PE CONF SI COHSTR METAL PROFILE 8 12MM 2STRATUP.I


139.18


i4


034    KG    50.000

CONFECȚII METALICE DIN PROFILE TABLA OTEL BETON ȚEAVA ÎNGLOBATE PARȚIAL IN ZID SAU BETON.


17.35


368


034    BUC.    50.000

CONSOLA DE SUSȚINERE TI? CS 250


11.93


597


035    M    152.000

SPALARE INSTAL APA RECE SAU CALDA, EXECUTATA DIN ȚEAVA DIN OTEL ZINCATA, D= 3/3" - 2 "


1.34


203


036    MP.    44.000

EFECTUAREA PROBEI DE ETANȘEITATE LA PRESIUNE A INSTALAȚIEI DE ÎNCĂLZIRE CENTRALA CU SUPRAFAȚA TOTALA A CORPURILOR DE ÎNCĂLZIRE 101-200 MP


13.19


580


037    MP.    44.000

EFECT.PROB.DILAT.-CONTRACT. SI FUNCT.A IMST.INCALZ CENTR,SUPR.TOTALA.INCALZ. ESTE: PESTE 500MP


6.69


294


038 TONA 0.100 GRUNDUIRE MANUALA 1 STRAT CU VOPSEA DE MINIU LA CONSTRUCȚII METALICE


150.82


15


039    TONA

VOPSIRE CU PENSULA VOPSEA ULEI


0.100 PE CONF


139.18


14


51 CONSTR METAL PROFILE 3212MM 2STRATURI


TOTAL GENERAL DEVIZ:

49 159.26


PROIECTANT


CONTRACTANT (OFERTANT)


DEVIZIER

!(Obiectivul: 0467    45000000 REABILITARE SI EXTINDERE

ȘCOALA GIMNAZIALA LUCEAFĂRUL

Obiectul:    0001    45000000 REABILITARE

Lista cu cancitatile de lucrări

Deviz oferta 467168 INSTALAȚII ELECTRICE ILUMINAT SI PRIZE


Categoria de lucrări: 0467

Preturile sunt exprimate in RON

Nr. Capitol de lucr. UM CANTITATEA crt.

(denumirea si subcapitolele de lucrări)


?U    TOTAL

(col.3xcol4)

RON /    < RON >

UM)


0    12    3    4

001    BUC.    235.000    13.96

CORP DE ILUMINAT PTR. LĂMPI FLUORESCENTE TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC

001    BUC.    235.000    157.25

CORP DE ILUMINAT CU DISPERSOR TIP LINDA,

2R-4B-14LED 55.3W, MONTATA APARENT CU DISPEPRSOR ELECTRONIC

002    BUC.    20.000 ~    14.49

CORP DE ILUMINAT PTR. LĂMPI FLUORESCENTE TUBULARE ETANȘ MONTAT PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC

002    3UC.    20.000    157.25

CORP DE ILUMINAT CU DISPERSOR TIP FIPAD-06-1R-4B-30LED 28.5W, MONTATA APARENR CU BALAST ELECTRONIC

003    3UC.    33.000    253.21

CORP DE ILUMINAT SPECIAL,MONOBLOC ?T.

ILUM.SIG.CU ACUMULATOR DIBLURI LEMN

003    BUC.    33.000    157.25

CORP DE ILUMINAT CU DISPERSOR TIP FIPAD-06-IR-4B-30LED 28.5W, MONTATA APARENR CU BALAST ELECTRONIC

004    BUC.    3.000    13.96

CORP DE ILUMINAT PTR. LĂMPI FLUORESCENTE TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC


5

3231


36953


290


3145


8521


5189


42467168 pag 35


004    BUC.    3.000    181.44

CORP DE ILUMINAT CU DISPERSOR TIP FIPAD-06-1P.-4B-30LED, 28.5W, MONTAT APARENT CU BALAST ELECTRONIC, AUTONOMIE MIM 2K

005    BUC.    3.000    14.48

CORP DE ILUMINAT PTR. LĂMPI FLUORESCENTE TUBULARE ETANȘ MONTAT PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC

005    BUC.    8.000    157.25

CORP DE ILUMINAT CU DISPF.RSOP. AB02-LED N12.6W, MONTAT APARENT , BALAST ELECTRONIC

006    BUC.    16.000    13.96

CORP DE ILUMINAT PTR. LĂMPI FLUORESCENTE TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC

006    BUC.    16.000    169.34

CORP DE ILUMINAT CU DISOERSOR TIP LED 3.

2M MONTAT APARENT CU BALAST ELECTRONIC AUTONOMIE MIM 2H

007    BUC.    41.000    258.21

CORP DE ILUMINAT SPECIAL,MONOBLOC PT.

ILUM.SIG.CU ACUMULATOR DIBLURI LEMN

007    BUC.    41.000    157.25

CORP DE ILUMINAT CU DISPERSOP. TIP LINDA 2P-2B-14LEO 29.4W, MONTATA APARENT CU BALAST ELECTRONIC

003    BUC.    44.000    258.21

CORP DE ILUMINAT SPECIAL, MONOBLOC PT.

ILUM.SIG.CU ACUMULATOR DIBLURI LEMN

008    BUC.    30.000    96.77

Corp iluminat; cu sursa LED pt. cai de

acces

008    BUC.    14.000    96.77

Corp de iluminat cu sursa led pt.

hidranti

009    BUC.    96.000    2.92

ÎNTRERUPĂTOR MANUAL ÎNGROPAT UNIPOLAR CONSTRUCȚIE NORMALA EXCLUSIV DOZA APARAT

009    BUC.    92.000    19.35

INTRERUPTOR CUMPĂNĂ SUB TENCUIALA SIMBOL 0170 250V 10A

009    BUC.    4.000    19.35

INTRERUPTOR CUMPĂNĂ PE TENCUIALA SIMBOL 0136 250V I0A


544


116


1258


223


2710


10536


6447


11361


2903


1355


281


1731
010    SUC.    33.000

COMUTATOR UNIPOLAR ÎNGROPAT,DE SERIE, COHSTR. NORM. DIN BACHELITA SAU CONSTR. IMPERMEABILA


010 BUC. 2.000 COMUTATOR CUMPĂNĂ SUB TENCUIALA SIMBOL 005 10A 250V SCARA S 3185


467168 pag 36


8.66


24.19


286


010

DETECTOR PRSZEN'

BUC.

TA 360 GRD

19.000

48.38

919

010

BUC.

12.000

14.32

174

BUTON PANICA CU

MEMORIE MECANICA

011

BUC.

20.000

3.82

116

PRIZA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC CONSTRUCȚIE NORMALA SAU CONSTRUCȚIE CAPSULA


011    BUC.    11.000

PRIZA BIPOLARA BACHELITA CU CONTACTE PROTECȚIE MĂRITĂ APARENTA 250/10A


011    BUC.    188.000

PRIZA MONOBLOC SUB TENCUIALA SIMBOL 0705A 250V;10A


012    BUC.    293.000

DOZE DE RAMIFICAȚIE SI TRAGERE TIP PATRAT SIMB R1PPMARIMEA 29 PENTRU CIRCUITE ELECTRICE


013    M    2600.000

TUB IZOLAHT UȘOR PROTEJAT FLEXIBIL IPFY CU ÎNVELIȘ FLEXIBIL DIN MATERIAL PLASTIC CU D-15 MM.


24.19


24.19


9.18


7.53


266


4548


2685


19707


013

PAT

PVC 16X16

ML.

2600.000

1.94

5032

014

TUB

CU

CU

M    1700.000

IZOLAHT UȘOR PROTEJAT FLEXIBIL IPFY ÎNVELIȘ FLEXIBIL DIN MATERIAL PLASTIC D=19 MM.

7.58

12886

014

PAT

PVC 20X20 MM

M

1700.000

2.42

4112

015

M

540.000

7.80

4213


TUB IZOLAHT DE PROTECȚIE,ETANȘ IPE-PVC

MONTAT APARENT PE DIBLURI METALICE CU D=

2 5,8MM

015    M    540.000    3.63    1960

PAT PVC 40X20 MM467168 pag 37


016    M    7100.000    0.71

CONDUCTA CUPRU CU IZOLAȚIE INTRODUSA IN TUBURI DE PROTECȚIE,CONDUCTA AVIND SECȚIUNEA < 4 MMP

016    M    7100.000    0,50

CONDUCTOR FY IX 1,5 S 6865

017    M    4800.000    0.71

CONDUCTA CUPRU CU IZOLAȚIE INTRODUSA IN TUBURI DE PROTECȚIE,CONDUCTA AVIND SECȚIUNEA < 4 MMP

017    M    4800.000    0.81

CONDUCTOR FY IX 2,5 S 5865

018    M    600.000    2.23

CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE <16 MMP.*

018    ML.    600.000    3.75

CABLU CU N2XH3X1.5

019    M    200.000    2.23

CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE < 16 MMP.*

019    M    200.000    6.30

CABLU ELECTRIC H2XH-J (3X2,5) DRAKA

020    BUC.    12.000    16.94

STRĂPUNGERI IN PLANSEE DE BETON ARMAT CU GROSIMEA 14-17CM SI SECȚIUNE 151-300CMP

021    BUC.    63.000    31.92

ÎNCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV.

022    BUC.    4380.000    13.93

CAP TERMINAL INTERIOR LEG. IA BORNE CU COND.CU. <2X10MMP

023    BUC.    4380.000    1.56

RACORD.COND.CU.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.

EL.PE MAP.M. ,MET. , SAU CAPS . , COND. CU SECT.

C10MMP

024    KG    19.500    17.85

CONSTRUCȚII DE    OTEL    TIP MECANO    ZINCATE

MONTARE

025    KWH.    143.000    0.42

ENERGIE ELECTRICA PENTRU PROBE


5017

3535

3392


3851

1340


2250


447


1260

203

2011

61031

6335


348


60


025    KG    13.500

PIESA METALICA PENTRU FIXARE STELAJE


6.43    125TOTAL GENERAL DEVIZ:


PROIECTANT


DEVIZ IER


:(


ESIGN

467168 pag 38


245 765.00


CONTRACTANT (OFERTANT'


SC BUILD WAY DESIGN SRL

SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE

o Vy%^SIGN

Șoseaua Olteniței. Nr.251 C-D, București, Sector 4, Tel: 0765069413

Nr. înregistrare la R.C.: J40/319/2017; Cod fiscal: RO 30010324/2012

Cont RO12 TREZ 7045 069X XX01 2990 Trezoreria Sectorului 4

Cont R0S9 INGR 0000 9999 0660 9817 INC Bank

E’mail: buildwaydesign@gmatl.cotn

467178 pag 39

Formularul F3

obiectivul: 0467    45000000 REABILITARE SI EXTINDERE

ȘCOALA GIMNAZIALA LUCEAFĂRUL

Obiectul:    0001    45000000 REABILITARE

Lista cu cantitatile Ce lucrări Deviz oferta 467178 TABLOURI ELECTRICE

Categoria de lucrări: 0467 Preturile sunt exprimate in ROL

Mc. Capitol de lucc. crt.

UM

CANTITATEA

?u

( ROM / UM)

TOTAL

(col.3xcol4)

( ROM >

(denumirea si sub-* capitolele de lucrări )

0

1

2

3

4

5

001

BUC

a. ooo

240.

10    1921

TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU PUPITRU GATA ECHIPAT,CU GREUTATEA 151-300KG

001

BUC.

1.000

310.37

311

TABLOU DISTRIBUȚIE

TIP ÎNCHIS

CU BARE

ALUMINIU 630 A

001

BUC.

1.000

310.87

311

TABLOU DISTRIBUȚIE

TIP ÎNCHIS

CU BARE

ALUMINIU 350 A

001

BUC.

1.000

310.87

311

TABLOU DISTRIBUȚIE

TIP ÎNCHIS

CU BARE

ALUMINIU 200 A

001

3UC.

1.000

310.37

311

TABLOU DISTRIBUȚIE

TIP ÎNCHIS

C4S3 STAS

5358-56

001

BUC.

1.000

2609.11

2609

TABLOU DISTRIBUȚIE

TIP ÎNCHIS

C2S3 STAS

5358-56

001

BUC.

1.000

310.87

311

TABLOU DISTRIBUȚIE

TIP ÎNCHIS

C2S2 STAS

5358-56

001

BUC.

1.000

310.37

311

TABLOU DISTRIBUȚIE

TIP ÎNCHIS

C2S1 STAS

5358-56

001

BUC.

1.000

310.37

311

TABLOU DISTRIBUȚIE

TIP ÎNCHIS

C2S STAS

5358-56


467178 pag 40


003    M    420.000

2.73


1147


CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND CANALE,CONDUCTE 25 SAU 35MMP

</


003

CABLU

M

CYYF 5X4

60.000

10.96

658

003

M

100.000

36.57

3657

CABLU

CYYF 5X10

003

M

70.000

23.48

1643

CABLU

CYYF 5X6

003

ML.

30.000

25.64

769

CABLU

CYA3Y 5X25

003

M

40.000

23.94

958

CABLU

EL CYABY 5X6

003

ML.

60.000

15.00

900

cablu

electric n2xh 3x95+50

003

ML.

60.000

3.71

523

CABLU

ELECTRIC M2XH 1X50

005

3UC.

7.000

34.33

240

ÎNCERCARE TABLOURI MARMURA

CU PESTE 6

CIRCUITE

005

M

150.000

0.4 8

73

Banda

de marcaj

006

BUC.

40.000

13.93

557

CAP TERMINAL INTERIOR LEG.

LA BORNE CU

COND.CU. <2X10MMP

007

3UC.

40.000

62.65

2506

CAP TERMINAL INTERIOR LEG.

LA BORNE CU

COND.CU. 3X35+16 SAU 3X50+25MMP

008

SUC.

100.000

1.56

156

RACORD.CON D.CU.AP.SAU MOT.

LA BORNE.TAB.

EL. PS

MARM.,MET.,SAU CAPS.

,COND.CU SECT.

<10MMP

011

M

60.000

14.49

369

TUB IZOLAHT DE PROTECȚIE,ETANȘ

IPE-PVC

MONTAT

1 ÎNGROPAT CU D=40MM

011

M

60.000

3.63

218

PAT PVC ‘10X20 MM

012

M

60.000

27.93

1676

TUBURI

PVC TIP M SCURG.APE

EXTRAD.

CAPTUS

i.TER.IM FIL.SL.APA, TUBURI

D=90X4,

3MM

467178 pag 41

——;if=ssaasa3sssai'=sajssa=ija3:î32!!sasai3=caîss3s4£4aas2==i3ass53=a!==î=2sa3i=î3s

14.49

869

013    M

TUB IZOLANT DE PROTECȚIE,ETANȘ MONTAT ÎNGROPAT CU D-32MM

60.000

IPE-PVC

013    K

60.000

3.63

218

PAT PVC 40X20 MM

014    M

30.000

14.49

435

TUB IZOLANT DE PROTECȚIE,ETANȘ

IPE-PVC

MONTAT ÎNGROPAT CU D=40MM

014    M

30.000

5.44

163

PAT PVC 40 X 16 MUTLUSAN

015    M

90.000

14.49

1304

TUB IZOLANT DE PROTECȚIE,ETANȘ

IPE-PVC

MONTAT ÎNGROPAT CU D=50MM

015    M

90.000

7.26

653

PAT PVC 80X25 MM

TOTAL GENERAL DEVIZ:

26

897.74

PROIECTANT

CONTRACTANT

(OFERTANT!


DEVIZ IER

!(SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE

467188 pag 42

Formularul F3

Obiectivul:    0467    45000000

Obiectul:    0001    45000000

REABILITARE SI EXTINDERE ȘCOALA GIMNAZIALA LUCEAFĂRUL REABILITARE

Lista cu cantitatile de lucrări

Deviz oferta 467188 INSTALAȚIE ELECTRICA DE LEGARE LA PAMANT

Categoria de lucrări: 0467 Preturile sunt exprimate in ROM

Hr. Capitol de lucr.

UM    CANTITATEA

P1J    TOTAL

crt.

(coi.3xcoi4)

(denumirea si sub-

(

ROM /    ( RON )

capitolele de iu-

UM)

crari)

0 1

2    3

4    5

19.63


001    M    80.000

CONDUCTA OTEL PT.LEGARE LA PAMINT SAU NUL A APARATELOR ELECTRICE, DIN BANDA OTEL LAMINATA 25X4 M


1570


002    M    50.000

COND.LEG.PAM.INST.PARATRĂSNET PROT.LEG. PAMINT MONT.PAM OTEL LAT ZINC.40X5 MM MONT.IN TEREN UȘOR,


23.43


1421


003 ~ M 14.000 ELECTROD DIN ȚEAVA DE OTEL DE DOI TOLI SI JUMATATEPENTRU LEGAREA LA PAMINT IN TEREN TARE


57.78


809


004    BUC.    12.000

PIESA FLEX.DE CUPRU PT.RACORDAREA SUPLIMENTARA A RECEPTOARELOR ELECTRICE LA PAMINT


9.41


113


004

PAPUC STANTAT DIN CONDUCTOARE CUPRU


BUC.

CUPRU PENTRU 16X21 MMP


12.000


21.56


259


005 BUC. 2.000 VERIFICAREA PRIZEI DE LEGARE LA PAMINT LA LEA SUB 1KV


18.28


37


006 BUC. 6.000 CUTIE CU ECLISA DE LEGĂTURĂ PT.CENTURA DF. ÎN PAMINT ARE


130.66


784


007    BUC.    24.000

îmbinarea prizei de legare la pamant cu șuruburi zincate


3.35


92"ESiGN

467183 pag 43


007 KG 36.400 ELECTROZI SUDURA OTEL S.7240-69 E52.22. 13/BG.2.2 D=3,25MM


54. 19


1972


003    M    8.800

SUDURA EL.MAN PT.ÎMBIN PIESELOR MET.PRIN SUPRAPUNERE AVIND GROSIMEA DE 5-10 MM


36.30


319


009    MP.    2.300

VOPSITORII ANTICOROSIVE LA UTILAJE SI CONSTR.MET.CU EMAIL PERCLORVIMILÎC


39.60


91


009    KG    1.035

EMAIL ROȘU OXID PE BAZA DE ULEI E.731-2 MII 1703-73


10.27


li


010    M.C.    14.400

SAP.MAU.IN TRANȘEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.FARA S PR.CU O3STAC.LAT.<IM, ADINC.<1,514,T. F.TARE


71.34


1027


011    M.C.    13.520

UMPLUT.COMPACTATĂ IN SÂNT.PT.CABL. ÎNGROP.LA LINII ELECTR.DE ÎNALTA TENS.CU PAM.DIN TEREN TARE


22.17


300


012    TONA    0.380

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 4 KM


4.36


013    TONA    0.380

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX. 3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALS CU ADERENTA 1 LOPATARE


9.27


014    KG    24.300

CONSTRUCȚII DIN OL.MONTARE IN STATII SI POSTURI DE TRANSE.SUPORTURI,STELAJE, CANALE ETC.MONTARE


4.85


118


014    KG    24.300

PIESA METALICA PENTRU FIXARE STELAJE


6.43


156


TOTAL GENERAL DEVIZ:


9 091.30


PROIECTANT


CONTRACTANT (OFERTANTi


DEVIZIER467198 pag 44

Formularul F3

Obiectivul: 0467    45000000 REABILITARE SI EXTINDERE

ȘCOALA GIMNAZIALA LUCEAFĂRUL

Obiectul:    0001    45000000 REABILITARE

Lista cu cantitatile de lucrări

Deviz oferta 467198 INSTALAȚII ELECTRICE VOCE - DATE - TV

Categoria de .lucrări: 0467

Preturile sunt exprimate in RON

('


Nr. Capitol de lucr. UM crt.

(denumirea si subcapitolele de lucrări)

CANTITATEA    PU    TOTAL

(col.3xcol4

( RON /    ( RON

UM)


001    BUC.    43.000    7.77

PRIZA MONTATA ÎNGROPAT CONSTR.NORMALA IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT PROTECȚIE

001    BUC.    43.000    11.49

PRIZA DUBLA VOCE-DATE

002    M    840.000    9.81

TUB IZOLANT DE PROTECȚIE,ETANȘ IPE-PVC

MONTAT ÎNGROPAT CU D«25,8MM    _

002    ML.    840.000    2.42

PAT PVC 25X25

003    BUC.    1.000    7.77

PRIZA MONTATA ÎNGROPAT CONSTR.NORMALA IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT PROTECȚIE

003    BUC.    1.000    27.82

PRIZA DUBLA CU CONTACT DE PROTECȚIE

004    M    915.000    18.13

CABLU COAXIAL PTR.INSTAL RADIO SI TC PÎMA LA 20MM DIAM.MONTARE

004    M    915.000    1.51

CABLU UTP CAT. SE ARC NET-305M/COLAC

005    BUC.    4.000    205.29

TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU PUPITRU GATA ECHIPAT,CU GREUTATEA <150KG

00-5    BUC.    3.00-0    570.93

RACK 19" 47 l

334

494

8240

2032


28

16592

1384

821

1713ESIGN

467198 pag 45


006    BUC.    6.000

MONTAREA PRIN INTERCALARE AMC SI ELEMENTELOR DE AUTOMATIZARE CU DIAMETRUL NOMINAL:?IHA LA 50 MM


52.68


316


007 CABLU PIN A

M

COAXIAL PTR.INSTAL RADIO LA 20MM DIAM.MONTARE

86.000

31 TC

18.13

1559

007

BUC.

•13.000

3.63

156

PATCH

-CORD 1.5 M

007

BUC.

43.000

38.71

1664

PATCH

CORD CAT 6 L-3 M

008

BUC.

172.000

19.90

3423

CAP TERMINAL PT.XNST COMANDA SEMNAL BLOCĂRI INCL.LEGĂTURĂ LA CLEME TABLOU SAU APARAT < 4 CONDU


009    BUC.    172.000

RACORD.COND.CU,AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB. EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPSCQND.CU SECT. <10MMP


1.56


268


010    BUC.    45.000

ÎNCERCAREA CABLURILOR PT.IHST.ELEC.DE COMANDA.SEMNALIZARE SI BLOCĂRI


1.56


70


TOTAL GENERAL DEVIZ:


35 102.01


PROIECTANT


CONTRACTANT (OFERTANT)


DEVIZ IER467018 pag 46

Formularul F3

Obiectivul:    0467    45000000 REABILITARE SI EXTINDERE

ȘCOALA GIMNAZIALA LUCEAFĂRUL

Obiectul:    0001    45000000 REABILITARE

Lista cu cantitatiie de lucrări

Deviz Oferta 467018 INSTALAȚIE DETECȚIE SI AVERTIZAR E INCENDIU

Categoria de lucrări: 0467

Preturile sunt exprimate in RON

Nr. Capitol de lucr. UM CANTITATEA crt.

PU TOTAL

(col.3xcoI4)

RON /    ( RON )

UN)


(denumirea si subcapitolele de lucrări)


CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE

CONSOLE

MMP.

FIX.CU DIBLURI METAL

COND.< 10

004

ML.

50.000

3.75

187


0    1    2    3    4    5

001    BUC.    95.000

APARATE ELECTRICE DE CONSTR.NORMALA SAU ETANȘE,BIPOLARE SAU TRIP.PESTE 25A (ÎNTRERUP.COMUT.PRIZE)

26.93

2558

002    BUC.    3.000

APARATE ELECTRICE DE CONSTR.NORMALA SAU ETANȘE,BIPOLARE SAU TRIP.PESTE 25A (ÎNTRERUP.COMUT.PRIZE)

26.93

215

002 -ACUMULATOR

BUC.    9.000

70.16

561-

003

CENTRALA TELEF. AVIND: 5 TR.SI OPERATOR

BUC.    1.000

autom.de întreprindere,

25 LINII CU APARAT

1416.57

1417

003

CENTRALA SEMNAL

BUC.    1.000

IZARE INCENDII

4838.40

4838

004

M    720.000

13.85

13573

CABLU CU N2XH3X1.5

004

M

620.000

1.21

750

CABLU

jy

(St) ¥4X0,8

004

BUC.

250.000

10.58

2646

DIBLU

cu

EXPANDARE MARIMEA 8

467018 pag 47

005

TUB IZOLANT IP-PVC 2 5 HM

M

MONTAT

600.000

ÎNGROPAT CU d=

9. 36

5618

005

ML.

600.000

2.42

1451

PAT PVC 25X25

006

BUC.

432.000

32.18

13902

VERIFIC SIST ALARMARE CUAM DETECTOARE DE INCENDIU DE EFRACȚIE NECONECTATE LA CENTRCNR DETECTXN O


007    KG    24.900    4.85    121

CONSTRUCȚII DIN OL.MONTARE IN STATII ST POSTURI DE TRANSF.SUPORTURI,STELAJE,

CANALE ETC.MONTARE

007    KG    24.900    6.43

160


47 998.90


PIESA METALICA PENTRU FIXARE STELAJE

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT


CONTRACTANT


(OFERTANT1


DEVIZ IER


467208 pag 48


Formularul F3


Obiectivul: 0467    45000000 REABILITARE SI EXTINDERE

ȘCOALA GIMNAZIALA LUCEAFĂRUL

Obiectul:    0002    45000000 EXTINDERE

Lista cu cantitatile de lucrări

Deviz oferta 467208 TERASAMENTE SI FUNDAȚII


Categoria de lucrări: 0467 Preturile sunt exprimate in ROM


Nr. Capitol de lucr.    UM

CANTITATEA

PU    TOTAL

crt.

(coi . 3-xcol4)

(denumirea si sub

r

RON /    ( RON )

capitolele de lu-

UM)

crarî)


0    12    3    4

001    M.C.    500.000    40.13

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB IM CU TALUZ VERT.NESPR.ÎN PAM.COEZ.MIJ.5I F.COEZ.

ADINC.<1,5M T.TARE

002    M.C.    80.000    7.72

IMPRASTIERSA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,

STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.

3ULG.TEREN TARE

003    M.C.    80.000    12.01

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. ~

EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FÎEC.STRAT DE 20CM GROS.T.COEZIV


20064


618


960


004    TONA    756.000    13.80

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RĂSTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 4OM

005    TONA    756.000    6.24

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,PRIM ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2

006    TONA    756.000    4.63

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

007    M.C.    120.000    110.81

UMPLUTURI IN STRATURI,EXECUTATE CU PIATRA SPARTA SI NISIP,COMPACTATE MECANIC

008    MP.    410.000    10.35

PARDOSELI DIN BETON B100,DE 10CM GROSIME,IN CIMP CONTINUU FARA SCLIVISEALA


10436


471$


3502


13298


4245


467208 pag 49

008    M.C.    41.328    338.69

BETON MAP.EA CLASA C 25/20 (BC 25/B 3301

008    BUC.    36.000    65.83

PLASA SUDATA D= 4 X 100 X 100 ( 6 X 2 Ml

009    H.C.    34.000    49.41

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDAȚII (CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM >

3MC.SI IN    ZIDURI    DE    SPRIJ

009    M.C.    34.272    254.02

BETON MARFA CLASA C 10/8 (BC 10/B 150)

010    M.C.    84.000    60.62

TURNARE BETON    ARMAT    IN FUNDAȚII IZOLATE

CU VOLUM >3 MC SI FUNDAȚII PAHAR

010    M.C.    84.672    314.50

BETON MARFA CLASA C 20/16 (3C 20/B 250)

011    M.C.    62.000    49.41

TURNARE BETON SIMPLU IM FUNDAȚII (CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM >

3KC.SI IN ZIDURI DE SPRIJ

011    M.C.    62.496    338.69

3ET0N MARFA CLASA C 25/20 (BC 25/B 330)

012    TONA    552.500    8.98

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETOHIERA DE 5,5MC DIST. -10KM

013    MP.    500.000    26.76

COFRAJE PT BET IN CUZINEȚI,FUND PAHAR SI DE UTILAJE,SIMPLE DIN PAN CU PLACAJ 8MM INCLUSIV SPIJI

014    KG    16000.000    0.65

MONTARE ARMATURI DIM OTEL BETON D<18MM IN FUMDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE

015    KG    16000.000    3.30

CONFECT.ARMAT.FASONARE 3ARE PT.FUNDAȚII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CEHT.PC 52 010- 16 MM

016    KG    4000.000    2.45

MONTAREA CONFECȚIILOR METALICE APARENTE:

PARAPETI PANOURI DESPĂRȚITOARE BALCON

016    KG    4000.000    3.75

CONFECȚII METALICE ÎNGLOBATE IN BETON

13997

2370

1680

8706

5092

2662S

3063

21167

4963

13381

10361

52816

9809

35001
SC BUILD WAY DESIGN SRL

SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE

Nr. înregistrare la R.C.: J40/319/2017 ; Cod fiscal: RO 30010324/2012 Cont ROI2 TREZ 7045 069,X XXOl 2990 Trezoreria Sectorului 4 Cont RO59 INCB 0000 9999 0660 9817 INC Bank E-mail: buildwaydesigu@gntail.com

467203 pag 50

017    MP.    170.000

IZOL TERMICE IW CAMERE FRIGOR LA PEREȚI CU PLACI POLIST CELUL TIP...GROS...1 STRAT

017    MP.    170.000

POLIȘTIREN    EXTRUDAT    3TF    50 MM    1250X600

XFOAM

017    MP.    410.000

FOLIE ANTICONDEHS

018    MP.    410.000

SLICOPTERIZAREA PARDOSELII CU CUART

019    M    270.000

UMPLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI SOCLUL CLĂDIRII CU BITUM TIP D

TOTAL GENERAL DEVIZ:

10.05    1706

22.38    3804

1.21    496

24.19    991$

2.44    658

283 461.96


PROIECTANT


CONTRACTANT (OFERTANT!

DEVIZ IER467218 pag 51

Formularul F3


Obiectivul: 0467    45000000 REABILITARE SI EXTINDERE

ȘCOALA GIMNAZIALA LUCEAFĂRUL

Obiectul:    0002    45000000 EXTINDERE

Lista cu eantitatile de lucrări Deviz oferta 467218 SUPRASTRUCTURA


Categoria de lucrări: 0467

Preturile sunt exprimate in RON

Nr. Capitol de lucr. UM CANTITATEA

crt.

(denumirea si subcapitolele de lucrări)


PU    TOTAL

(col.3xcol4J

ROM /    ( ROM )

UM)


001    TONA    216.000    255.21

MONTAREA STILPILOR DIN OTEL PT HALE INDUSTRIALE COMPLET ASAMBLAȚI AVINDI-3T INCLUSIV

001    KG    216000.000    11.49

STIL? DIN PROFILE U-I 10% TABLE-PLAT3ANDE G=1-6T OL371N

002    TONA    8.200    219.18

MONTAREA FERMELOR CU ZĂBRELE COMPLET ASAMBLATE DB- 1-3 TONE

002    KG    8200.000    11.49

FERME ZĂBRELE DIN PROFILE DESCHIDERE <15

M G0, 1-0,5T

003    KG    14000.000    3.30

CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDAȚII 1ZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC 52 D=10- 16 MM

004    KG    14000.000    0.65

MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM IN FUNDATIIIZOLATS CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE

005    MP.    320.000    35.48

PARDOSELI DIN BETON B300 DE 10CM GP.OS.

REZISTENT LASOC IN CAROURI 1M/M CU ROST. UMPL.BIT.FARA SCLI

005    M.C.    102.000    338.69

BETON MARFA CLASA C 25/20 (BC 25/B 3301


55125


2482099


1797


94223


46214


9066


29092


34546467218 pag 52


006    MP.    1300.000

COFRAJE-RAME DIN TABLA,PT.CREARE GOI. TIMPLARII,IN PEREȚI DE BETON CU LATIMEA RAMELOR >15CM

007    TONA    224.000

GRUNDUIRS MANUALA 1 STRAT CU VOPSEA DE MINIU LA CONSTRUCȚII METALICE


008

TONA

224.000

VOPSIREA PIESELOR MET CU UN STRAT DE VOPSEA MIMIO SUP V351-3 CU AP.AER COMPR LA POD GR. CU IN PI.

008

VOPSEA

FLAM

KG

IGNIFUGA TERMOSPUMANTA

1000.000 SMEX AQ

009

TONA

224.000


TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUE 20T PE D1S.10 KM.’

010    ORA    130.000

AUTOMACARA 10- 14,9TF CU BRAȚ CU ZĂBRELE

011    M    1500.000

SUDAREA PE CONTUR A PLĂCILOR DE OTEL SUPRAPUSE CU GROSIMEA DE 5-7MM,INCLUSIV

TOTAL GENERAL DEVIZ:

9.29    12077

150.82    33735

30.32    6791

18.39    18386

8.71    1951

67.46    12143

27.12    40682

2 377 983.14


PROIECTANT


CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER


467228 pag 53

Formularul F3

Obiectivul:    0467    45000000

Obiectul:    0002    45000000

REABILITARE SI EXTINDERE ȘCOALA GIMNAZIALA LUCEAFĂRUL EXTINDERE

Lista cu cantitatile de lucrări

Devie oferta 467228 INSTALAȚII VENTILARE-CLIMATIZARE


Categoria de lucrări: 0467 Preturile sunt exprimate in ROM

Nr. Capitol de lucr.

UM    CANTITATEA    PU

TOTAL

crt.

(col.3xcol4)

(denumirea si sub-

{ ROM /

( ROM 1

capitolele de lu-

UM)

crari)

0 1

2    3    4

5

1042.57

1043


001 3UC. 1.000 COMPRESOR FRIGORIFIC ORIZ 20000-200000 KCAL/H


002    BUC.    6.000    243.52

MONTAREA VENTILATORULUI CENTRIF.GR.

TOTALA 50-200KG MONT.STELAJ METALIC

003    BUC.    1.000    53.67

RAMA CU PLASA DE SIRMA DET TIP 61/002 AVIND PERIMETRUL DE 1201-1600 MM MONTATA PE ZIDĂRIE


003    MP.

RAME CU PLASA SIRMA ZINCATA


1.000


54.30


1461


54


54


004    BUC.    48.000

MONT APARAT UMID INCALZ AER 25000MC SXCL 5IST ANC CU UN VENTILATOR SI 1-4 TRONSOANE


005    M    400.000

ȚEAVA DIN CUPRU CU D.EXT.SI GROS. PERETELUI 6X1 MM


006    M    L20.000

ȚEAVA DIN CUPRU CU D EXT.SI GROS. PERETELUI 8X1 MM


007


ȚEAVA DIN CUPRU CU D EXT.SI GROS. PERETELUI 12X1 MM


430.000


003


120.000


ȚEAVA DE CUPRU 16X1 MM


1392.37


55.45


60.57


75.63


100.39


5834


22178


7268


32545


12047
467223 pag 54


009

M

180.000

ȚEAVA

DIN CUPRU CU D EX1

r.SI GROS.

PERETELUI 20X1 MM

010

M

40.000

ȚEAVA

DIN CUPRU MONTATA

IN RECIPIENTI SI

APARATE CU D EXT.SI GROS.PERETELUI 25X1, 5


011    M    40.000

ȚEAVA DIN CUPRU MONTATA IN RECIPIENTI SI APARATE CU O EXT.SI GROS.PERETELUI 30X2 MM

012    M    50.000

ȚEAVA DIN CUPRU MONTATA IN RECIPIENT! SI APARATE CU D EXT.SI GROS.PERETELUI 42X2 MM

013    BUC.    46.000

DISTRIBUITOR COLECTOR PENTRU PUNCTE SI CENTRALE TERMICE MONTAT PE SUSȚINĂTOR GATA CONFECȚIONAT 250 HM

013    BUC.    46.000

DISTRIBUITOR REFNET

014    MP.    6.000

PIESA SP GATA CONF COT SECT CIRC CU PEP.IM DE 400-700 MM DIN TABLA ZINCAT 0 8 MM

014    MP.    6.000

COT SECȚIUNE CIRCULAPA CU PERIMETRU. 400 - 700 MM TABLA ZINCATA 0, 8MM


015    BUC.    27.000

RAMA CU PLASA DE SIRMA DET TIP 61/002 AVIND PERIMETRUL DE 1201-1600 MM MOHTATA PE ZIDĂRIE

015    BUC.    6.000

PRIZA DE AEP. DE PERETE 3I5X 400 TIP 61/ 015

016    BUC.    21.000

VALVA ASPIRAȚIE AER DIN ALUMINIU ALB D“ 150 MM

017    BUC.    10.000

MATARI LA ZIDĂRIE SAU BETON LA INCASTRAP.I INSTAL. STRĂPUNGERI INCL. SPALAREA SI AMORSAREA

018    MP.    15.000

STRAT TERMOIZOLANT DIN PLACI DIN VATA MINERALA PE SUPRAF ORIZONTALE SAU ÎNCLINATE SUB 40 GR

78.67

193.29

230.73

400.45

2.51

302.40

22.69

274.33

53.67

30.24

131.44

12.79

5.96


14161

7732

9229

24027

115

13910

136

1646

1449

181

3310

128

39BW>

or ES3GN

Șoseaua Olteniței. Nr.251 C-D. București, Sector 4, Tel: 0765069413

467228 pag 55

018    «P.    15.750    16.93

PLACA VATA    MINERALA    IZOLATOARE    GEN TIP C

100 1200X 600X50 S5838/5

018    KG    250.000    12.03

DISPOZITIV    SUST.ANCOR PT.APARAT,CANALE

PIESE SPEC GATA CONF DIN,OTEL PROF.GREUT PE BUC SUB 5 KG.

019    KG    250.000    14.90

CONFECȚIONARE DISPOZ.SUST-ANCOR.PT.

APARATE CANALE PIESE SPEC. DIN OTEL PP.OF.

GREUT/BUC SUB 5 KG.


267


3008


3725


020    TONA    0.500    9582.51

VACUUI4AREA SI UMPLEREA IHSTAL CU AGENT FRIGORIFICîFREON 12


4 791


021    M.C.    1.000    27.35

ÎNCERCAREA LA ETANȘEITATE CU AJUTORUL APARATELOR CU FREOI’I LA CONDUCTE

022    LEI.    600.000    1.49

DIFERENȚA PREȚ MANOPERA - P.ON


27


392


TOTAL GENERAL DEVIZ:


232 807.94


PROIECTANT


CONTRACTANT (OFERTANT)


DEVIZIERSOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE Nr. înregistrare la R.C.: (40/319/2017 ; Coti Oscal: RO 30010324/2012 Cont ROI2 TREZ 7045 069X XX01 2990 Trezoreria Sectorului 4 Cont RO59 INGB 0000 9999 0660 9817 INC Banii

E-tnall: boildvv.iytlesign@gniail.coni


467238 pag 56


Formularul F3


Obiectivul:    0467    45000000 REABILITARE SI EXTINDERE

ȘCOALA GIMNAZIALA LUCEAFĂRUL

Obiectul:    0002    45000000 EXTINDERE

Lista cu cantitatile de lucrări

Devie oferta 487238 INSTALAȚII SANITARE


Categoria de lucrări: 0467 Preturile sunt exprimate in RON


Nr. Capitol de lucr.    UM

CANTITATEA

PU    TOTAL

crt.

(col.3xcol4}

(denumirea si sub

(

RON /    ( ROM

capitolele de iu-

OM)


crari)


0    12    3    4

001    M    10.000    10.70

ȚEAVA PVC HEPLASTIF.TIP G MONT.LA LOCUINȚE+SOCXAL CULT.IN COLOANE D’32 HM

001    M    10.000    35.44

ȚEAVA <RANDOMKIT> ALBA PPR D. 32X4,4MM PN20 SDR7.4 L4M

002    M    80.000    61.31

ȚEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA LOCUINTE+SOCIAL CULT.IN COND.DE LEGĂTURĂ LA OBIECTE SANIT.D=25

002    M    80.000    1.00

3TUB PP-P. TIP COPRAX DM 25 COD 6.3T0025

003    M    40.000    36. 34

ȚEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA LOCUINTE+SOCIAL CULT.IN COND.DE LEGĂTURĂ LA OBIECTE SANIT.D-20

003    M    40.000    14.39

ȚEAVA <RAHDOMKIT> ALBA PPR D. 20X2,8MM PN20 SDR7.4 L4M

004    BUC.    6.000    9.25

CONFECȚIONAREA SI MONTAREA ȚEVII DE PROTECȚIE LA TRECEREA CONDUCTELOR PRIM PLANSEE ȚEAVA CU DIAMETRUL DE l"-2"

004    M    1.500    17.52

ȚEAVA INSTALAȚII NEAGRA NEFILETATA H -40(1 1/2) OL 32 1 S 7556

004    BUC.    6.000    9.38

CONFECȚIONAREA MONTAREA SI CIMENTAREA ȚEVII DE PROTECȚIE LA TRECEREA CONDUCTELOR PRIN ZIDURI l"-2"


107


354


4905


80


1454


576


55


26


56ESIGN

Șoseaua Olteniței. Nr.251 C-D, București, Sector 4, Tel: 0765069413


467238 pag 57


004    M    1.200    17.52

ȚEAVA INSTALAȚII NEAGRA NEFILETATA 14 -40(1 1/2) OL 32 1 S 7656

005    BOC.    130.000    1.81

BRATARA FIXARE COND ALIM APA SI GAZE,

OTEL SAU PVC MONT ÎMPUȘCAT, CONDUCTA D=

1/2"

005    KG    12.000    2.49

OTEL ROTUND LAMINAT LA CALD 3 333 OL37-1N D= 10

006    BUC.    100.000    2.03

BRATARA FIXARE COND ALIM APA SI GAZE,

OTEL SAU PVC MONT ÎMPUȘCAT, CONDUCTA D=

3/4"

006    KG    40.000    2.49

OTEL ROTUND LAMINAT LA CALD S 333 0L37-1N D- 10

007    BUC.    45.000    2.03

BRATARA FIXARE COND ALIM APA SI GAZE.

OTEL SAU PVC MONT ÎMPUȘCAT, CONDUCTA D=

1"

007    KG    20.000    2.49

OTEL ROTUND LAMINAT LA CALD S 333 OL37-1N D= 10

003    H    225.000    15.83

ȚEAVA PVC-U NEPLASTIF. PT.CANALIZARE,

MONT.APARENT IN NISA,ÎNGROP.PAMIHT,

SUSPEND.PLANSEU,CU D= 32

008    BUC.    225.000    7.08

@TU3 POLIPROP CU O MUFA flTEM DN 32X500 COD 62500005

009    M    50.000    16.27

ȚEAVA PVC-U NEPLASTIF. PT.CANALIZARE,

MONT. APARENT IN HISA,ÎNGROP.PAMIHT,

SUSPEND.PLANSEU,CU D= 50

009    BUC.    50.000    11.50

@TUB POLIPROP CU O MUFA HTEK DII 50X1000 COD 62500049

010    M    60.000    8.03

ȚEAVA PVC-U NEPLASTIF. PT.CANALIZARE,

MONT.APARENT IN HISA,ÎNGROP.PAMIHT,

SUSPEND.PLANSEU,CU D= 75

010    BUC.    60.000    16.89

3TUB POLIPROP CU O MUFA HTEM DN 75X1000 COD 62500069


21


235


30


203


100


91


50


3561


1592


814


575


182


1013SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE


467238 pag 58


655


011    H    70.000    9.36

ȚEAVA PVC-U WEPLASTIF.PT.CANALIZARE,

MONT.APARENT IN NISA,ÎNGROP.PAMINT,

SUSPEND.PLAHSEU,CU D=110

011

BUC.

70.000

32.01

0TUB ?OLÎ?ROP CU O COD 62500089

MUFA HTEM DN

110X1000

012

BUC.

14.000

21.35


2240


299


RAMIFICAȚII SIMPLE PVC-U PT CANALIZ.CU ÎMBINARE PRIN LIPIRE LA 45:67 1/2:87 1/2

GRADE SI D=110 H

012

RAMIFICAȚIE EGALA

3UC.

POLIPROPILENA

10.000

110 3730

15.83

012

8R.S.RED POLIPROP 50 COD 62510035

3UC.

HTEA 87GR30MIN

4.000

DN 110/

15.93

013

BUC.

4.000

6.18

PIESA LEG (RAMIFICAȚIE SIMPLA) PE, PP, PP-P.,

CANAL,ÎMBIN GARN CAUCIUC, DN-50 MM


156

64


25


013    BUC.    4.000    13.05

3P..S.RED POLIPP.OP HTEA 45GR DN 75/50 COD 62510019

014    BUC.    4.000    4.69

PIESA LEG(RAMIFICAȚIE SIMPLA)PE,PP,PF-R,

CANAL,ÎMBIN GARN CAUCIUC, DN=32 MM

014    BUC.    4.000    7.69

RAMIFICAȚIE REDUSA POLIPROPILENA PT CANALIZARE LA 87 GRD D.50X40MM

015    3UC.    2.000    4.24

REDUCȚIE EXCENTRICA PVC-U,PT.CANALIZARE,

CU IMBINAP.E PRIN LIPIRE,AVIND D=110- 75 MM

015    BUC.    2.000    4.84

REDUCȚIE EXCENTRICA 110X75 PP

016    BUC.    16.000    4.02

PIESE LEG(COT,RED,PIESA CURAT MUFA DUBLA,COMP DILAT)PE,PP,PP-R CANAL IMB GRH CAUCDH=32MM

016    BUC.    16.000    1.69

COT 32/90 POLIPROPILENA

017    BUC.    8.000    13.92

COTURi PVC-U,PT.CANALIZARE,CU ÎMBINARE PRIN LIPIP.ELA 45: 67 1/2:87 1/2 GRADE,

AVIND 0=110 MM


52


19


31


10


64


27

111457238 pag 59


017    BUC.    8.000    14.52

@COT POLIPROPILENĂ DM 110 COD 64100609

0.L8    BUC.    3.000    13.60

PIESA DE CURĂȚIRE PVC-U, PT.CANALIZARE,CU ÎMBINARE PRIN LIPIRE AVIND D-L10 MM

013    BUC.    3.000    27.54

3PIESA CURĂȚIRE POLÎPROP HTRE DN 110 COD 62516007

019    BUC.    2.000    38.35

CĂCIULĂ DE VENTILAȚIE DIN TABLA,MONT PE COLOANE AERIS DIN TUB PONTA SAU GRESIE ANTIACIOA D- 70MM

020    KG    50.000    4.41

SUPORȚI SI BRATARI PENTRU SUSȚINEREA CONDUCTELOR DIN FONTA SAU PVC PT.

CANALIZARE,AVIND PINA LA 2

021    M    45.000    9.36

ȚEAVA PVC-U MEPLASTIF.PT.CANALIZARE,

MONT.APARENT IN NISA,ÎNGROP.PAMINT,

SUSPEND.PLANSEU,CU D-110

021    BUC.    45.000    32.01

@TU3 POLÎPROP CU O MUFA HTEM DN 110X1000 COD 62500089

022    BUC.    2.000    72.96

ÎNLOCUIT piesa legătură PACORDARE SCURGERE TERASA ACOPERIȘ GURA SCURGERE SIFON S SAU P FONTA EMA

022    SUC.    2.000    77.81

SIFON DE TERASA CU PARAFRDNZAR

023    3UC.    16.000    13.92

COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU ÎMBINARE PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,

AVIND D=110 MM

023    BUC.    16.000    14.52

@COT POLIPROPILENĂ DH 110 COD 64100609

024    BUC.    4.000    13.60

PIESA DE CURĂȚIRE PVC-U,PT.CANALIZARE,CU ÎMBINARE PRIN LIPIRE AVIND D«tlO MM

024    BUC.    4.000    27.54

0PIESA CURĂȚIRE POLÎPROP HTRE DN 110 COD

62516007


116


41


83


77


221


421


1440

146

156

223


232


54


110467238 pag 60


025    3UC.    13.000    48.28    628

LAVOAR DIH PORȚELAN SANITAR,MONTAT PE CONSOLE FIXATE CU DIOLURI DE LEMN PE ZID DE BETON


025    SUC.    12.000    114.43

LAVOAR PORȚELAN CU SPATAR LSD-SOOMM ALB C. 1 31540


025    BUC.    1.000    181.44

LAVOAR PORȚELAN    SANITAR- PENTRU    PERSOANE

CU HANDICAP INCLUSIV SUPORȚI INOX

025    BUC.    26.000    13.78

CONSOLA BRAȚ DUBLU EMAILATA 420MM CAL.l S 3343

025    BUC.    13.000    27.32

SIFON PENTRU LAVOAR TIP BUTELIE ALAMA 1 1/4"" S 9611


026    BUC.    16.000    48.95

VAS PENTRU CLOSET DIN PORȚELAN SANITAR CU SIFON INTERIOR S TIP ...

026    BUC.    15.000    98.55

VAS CLOSET COL2-A PORȚELAN ALB C. 1 S 2066

026    BUC.    1.000    181.44

VAS WC COMPLET ECHIPAT DIN PORȚELAN SANITAR PET1TRU PERSOANE CU HANDICAP INCLUSIV SUPORȚI INOX

027    BUC.    16.000    241.54

REZERVOR PT.SPALARE VAS WC,DIN MASE PLASTICE, MONT.LA ÎNĂLȚIME,CU DIBLURi METALICE

023    BUC.    16.000    58.11

RAMA PEHTP.U VAS DE CLOSET, DIN POLIPROPILENA CU CAPAC

029    BUC.    13.000    56.92

PORTPP.OSOP DIH AM NICHEL. MONT . PE PEREȚI TIP U,CU 1 SPAT, DESCHID.450MK


1373


181


358


362


783


1478


181


3865


930


740


030

BUC.    13.000

13.13

171

ETAJERA DIH PORȚELAN

SANITAR TIP

030

SETAJERA COD 80D3298

BUC.    13.000

24.19

314

031

BUC.    13.000

72.95

948

OGLINDA SANIT.SEMICRIST.MARGINI.SLEF.CU DIMEN5.400X500HMESIGN

467233 pag

61

000

SA2-

17.62

229

000

IIP.TIE

13

23.90

382

000

74.80

972

tu

000

ALBA

96.77

1161

000

145. 15

145

000

7. SI

198


032 SUC. 13. SĂPUNIERA DIN PORȚELAN SANITAR,TIP 15,APARENTA,SIMPLA

033    BUC.    16.

SUPORT PT.HIRTIE CALITATEA 1 !PORTH ) DIN PORȚELAN SANITAR,HAI NI 345/6

034    BUC.    13.

BATERIE AMESTECATOARE,STATIVA, PEMTR LAVOAR AVIND D=l/2 TOLI

034    SUC.    12.

OBAT STAT MONOCOM LAV ”LEADER MIX"

COD 42L07470

034    3UC.    I.

BATERIE PENTRU LAVOAR HANDICAP

035    BUC.    26.

ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT.ȚEVI OTEL CU D«l”, SIMBOL 33-1 * '

035    BUC.    26.000    19.35

503


ROBINET DE TRECERE CU SFERA PENTRU APA,

TIP FE - FI CU D = 1/2"

036    BUC.    15.000    4.30    75

ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT ȚEVI OTEL C(J D= 1/2 SAU D= 3/3 TOLI

036    BUC.    16.000    25.08

0ROB SFERA FEXFI+PARGHIE MAHEV DM 3/8"

COD 40530424

037    BUC.    4.000    7.61

ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT.ȚEVI OTEL CU D=l", SIMBOL 83-1''

401


30


037

BUC.

4.000

2 5.40

ROBINET

DE TRECERE CU SFERA

PENTRU APA,

TIP Ei

- FI CU D « 1”


102


038

M

120.000

3.79

4 55

IZOLAȚIE CU INSTALAȚII

BETE POSTAV CONDUCTE OTEL DIAMETRU SUB 2”

038

TUB IZOLANT CU (1M,

M

TIP KAIFLEX PT

60.000 . INST. 9X35

6.05

363

038

TUB IZOLANT CU (3/4”)

M

TIP KAIFLEX PT

60.000 . INST. 9X28

3.63

218

039

SPALAREA SI

M

DAREA IN FUNCT

140.000

IUNE A COND.DE

1.56

218

APA,EXECUTATE CU ȚEVI DIN PVC.ESIGN

Șoseaua Olteniței, Nr.251 C*D, București, Sector 4, Tel: 0765069413

467238 pag 62


040    M    140.000

EFECTUARE PROBA DE ETAS.LA PREȘ.A INST. IMTER.DE APA,LA COMD.OTEL ZM.SAU PB. PREȘ.INCLUSIV ARMAT


3.79


53 L


041    M    140.000

EFECTUAREA PROBEI DE ETANȘ.LA PREȘ.SI SPALAT COND.DE APA,DIN TUB FONTA PREȘ. AVIHD D=50-30MM


1.36


190


042    M    372.000

SPALAREA SI DAREA IN FUNCȚIUNE A COND.DE APA,EXECUTATE CU ȚEVI DIN PVC.


581


043

TUB CANAL PVC - KG


ML.

, DN 250


100.000


353.87


35387


-DESCRIERE:

»> componenta 001

043    M.C.    220.000

SAP.NAN.IN SPATII LIMIT.PESTE IM CU S PRIJ.SI EVAC.MAM.IN PAM.CU UMID.NAT. ADINC.O,0-2M,T.F.TARE


62.42


13733


>» componenta 002

043    '    100 MP.    1.L00

NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELĂRI DE 10-20 CM IN TEREN F.TARE


237.92


262


»> componenta 003 043

FINISAREA MANUALA A TARE


100 MP.    1.100

PLATFORMELOR,ÎN T. F


190.65


210


»> componenta 004

043    M.C.    55.200

UMPLUTURA IN SÂNT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP


55.51


3064


>» componenta 005

043    TONA    288.000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.« 5 KM


4.63


1334


»> componenta 006

043    M.C.    159.500

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GR03 CU SFARIM. BULG.TEREN F.TARE


10. 15


1619


»> componenta 007

043    M.C.    159.500

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CI-I GROS.T.COEZIV


12.01


1915ESIGN

467238 pag 63

»> componenta 008

043    100 MP.    5.200    3.86    46

NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATE,DE TERASM.

EXEC.CU BULDO7..PE TRACT.81-130CP IN TEREN CATEG.3 SI 4

>>> componenta 009

043    TONA    288.000    6.24

ÎNCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE 31 MĂRUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TERBN-AUTO CATSG.2

»> componenta 010

043    MP.    200.000    15.38

SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG AȘEZ.

ORIZ.LAT.INTRE MAL.<1,5M,ADIN.0,0-2M,0,0 -0,2M INTRE DULA

»> componenta 011

043    M    220.000    2.85

MONTAREA PARAPETELOR SI PODEȚELOR METALICE DE INVENTAR LA ȘANȚURI PT.

CONDUCTE

>» componenta 012

043    M    100.000    20.79

ȚEAVA PVC (U) PT CANAL,ÎMBIN PRIN LIPIRE,MONT APARENT SAU ÎNGROP SUB PARDOSEALA,DN=160 MM

»> componenta 013    __

043    M    100.000    54.43

ȚEAVA DE CANALIZARE KGEM SN4 DIN PVC D=

250X6.2 5 M


17 98


3075


628


2079


5443


>>> componenta 014

043    BUC.    1.000

CLAPETA FLUTURE PE CANAL RECTANGULAR

181.44

181

CFD2

250X 250

TIP

60/313

044

M

50.000

145.12

7256

TUB

PVC-KG DN

200

- D

E S C R I

E R

E:

componenta

i 001

044

M.C.

40.000

49.94

1998

SAP.

MAN.IH SPATII

LIMIT.SUB

IM CU TALUZ

VERT.HESPR.IN PAM.COEZ,MÎJ.Sî F.COEZ. ADINC.<1,5M T.F.TAR

»> componenta 002

4 06


044    M.C.    40.000    10.15

IMPRASTIERSA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,

STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.

BULG.TEREN F.TAP.E


467238 pag 64


>» componenta 00 3

044    M.C.    40.000    13.43

COMPACTAREA CU MAI.DE MIMA A UMPLUT.

EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FISC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV

»> componenta 004

044    ’    100 MP.    0.400    105.23

NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELĂRI DE 10-20 CM IN TEREN UȘOR


>>> componentei 005

044

FINISAREA MANUALA A UȘOR

100 MP.    0.400

PLATFORMELOR,IN T.

SI. 00

»> componenta 006 044

100 MP.    2.000

7.36


NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATE.DE TERASM.

EX5C.CU SULDOZ.PE TRACT.81-130CP IM TEREN CATEG.l SI 2

»> componenta 007

044    *    TONA    57.500    4.63

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.» 5 KM.

»> componenta 008

J)44    TONA    57.500    6.24

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2

>» componenta 009

044    M    110.000    2.35

MONTAREA PARAPETELOR SI PODEȚELOR METALICE DE INVENTAR LA ȘANȚURI PT.

CONDUCTE


>>> componenta 010

044

M.C.

12.000

55.51

UMPLUTURA IN SÂNT.

LA COND.

,DE ALIM.CU APA

SI CANALIZARE CU:

NISIP

>» componenta OII

044

M

1.000

41.02

SUSȚINERI DIN LEMN

PENTRU

CABLURI SI

CONDUCTE INT1LNITE

IN SĂPĂTURĂ : UȘOARE

»> componenta 012

044

M

50.000

5.32

MONTARE ȚEAVA PVC TIP 3(M) ÎN PAMINT, IN EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 25


537


42


24


266


359


314


666


41


266


BWO

£SIGN

Șoseaua Olteniței. Nr.251 C-D. Bucurcstt, Sector 4, Tel: 0765069413

SC BUILD WAY DESIGN SRL

SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE

Nr. Înregistrare ia R.C.; J40/319/2017; Coti fiscal: RO 30010324/2012

Cont RO12 TREZ 7045 069X XXO1 2990 Trezoreria Sectorului 4

Cont RO59 INC', îî 0000 9999 0660 9817 ING Bank

E-mail: buildwaydesign@gmail.com

467233 pag 65

>>> componenta 013

044    ’    M    50.000    45.96

ȚEAVA DE CANALIZARE KGEM 3N4 DIN PVC D=

200X4.9 5 M

»> componenta 014

044    BUC.    0.200    26.65

ÎNCHIDEREA CAPETELOR LA COND. DIN PVC 3AU POLIESTERI PENTRU EFECT. PROBEI DE PREȘ. AVIND D 75-90

>>> componenta 015

044    100 14.    0.500    36.04

SPALAP.EA SI DESINFECTAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTARE CU APA AVIND DW 50

2298


18


045

CĂMIN 1,25 X 1.50


BUC.

-2.00 M


3.000    6909.96


55280


-DESCRIERE:

>» componenta 001

045    M.C.    17.200    25.36

SA?.£4AN.IN SPATII ÎNTINSE IN RAM.CU UMID.NAT.ARUNC.ÎN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H <0,6M T.TARS

>» componenta 002

045    M.C.    114.400    50.12

SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1,5-6M CU SPRIJ. EVAC.I4AN. IN PAM.CU UMID.NAT.

ADINC. 0,0-214,TĂTARE

>» componenta 003

045    M.C.    69.600

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,

STRAT UNIFORM 1O-30CM.GROS CU SFARIM.

3ULG.TEREN TARE


445


5733


537


»> componenta 004

045    M.C.    69.600    13.25

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.

EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOEZIV

>>> componenta 005

045    *    TONA    362.400    12.06

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RĂSTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 3OM


923


4369


»> componenta 006

045    TONA    112.000    4.63

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.» 5 KM


519


fisc BUILD WAY DESIGN SRL

SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE Nr. înregistrare la R.C.: 140/319/2017 , Cod fiscal: HO 30010324/2012 Cont ROI2 TREZ 7045 069X XX01 2990 Trezoreria Sectorului 4 Cont R0S9 INCB 0000 9999 0660 9817 INC Bank

E-inail: builtlvvaydesiBn@gniaii.cont


457238 pag 66


»> componenta 007

045    ’    M.C.    2.800    66.10

TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-20CM GROSIMSLA CONSTRUCȚII CU H<35M

>>> componenta 008

045    "    M.C.    2.824    193.54

BETON DE CIMENT 3 75 STAS 3622

»> componenta 009

045    M.C.    22.400    66.33

TURNARE BETON ARMAT ÎN FUNDAȚII CONTINUE,RADIERE SI PEREȚI SU3 COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM

»> componenta 010

045    ’    M.C.    22.576    290.30

BETON DE CIMENT 3 200 STAS 3622

>» componenta 011

045    MP.    226.400    28.57

COFRAJE PT BETON IN ELEVAȚIE DIN PANOURI LA ZID DREPTE CU H<3M,CU PLACAJ DE 15MM GROSIME

»> componente» 012

045    KG    4544.000    0.70

MONTARE ARMATURI LA APEDUCTE CANALE SI ANEXE CU DISTANTIERI DIN PLASTIC

>» componenta 013

045    KG    ~ 96.000    3.49

CONFECT ARMAT PT PEREȚI GRINZI STILPI DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATE OB 37 D«6-

»> componenta 014

045    KG    4448.000    2.91

CONFECȚIONAT ARMATURI PT PEREȚI STILPT GRINZI LA CONSTR OBISN IN ATEI. CENTP.

PC60 D»10-16MM


185


547


1486


6554


6469


3176


335


12959


>» componenta 015

045    *    MP.    197.600    17.52

SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.AȘEZ.ORIZ.LAT.

INTRE MAL.1,51-2,5M LA ADINC.0,0-2M;0, 0-0,2M INTRE DULAPI

»> componenta 016

045    TONA    63.200    5.72

TRANSPORTUL RUTIER AL BETQNULUI-MOP.TARULUI CU AUTOBETOHIERA DE 5,5MC DIST. «5 KM


3462


362467238 pag 67


»> componenta 017

045    MP.    126.400    1.79

AMORSAREA SUPR.PT.APLIC.STRAT DIF.VAPORI CU BITUM TAIAT IN 2 STRATURI SUPRAF.

ORIZONT.SI VERT.

>>> componenta 018

045    KG    18.960    1.91

BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRĂRI DE HIDROIZOLATII TIP H 63/75 S7064

>>> componenta 019

045    MP.    252.000    1.50

STRAT HIDROIZ CALD CU MASTIC BITUM SAU BITUM CU ADAOS CAUCIUC TIP..SUPR INCLN PESTE 40% SAU VERT

>>> componenta 02C

045    KG    428.400    1.98

BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRĂRI DE HIDROIZOLATII TIP H 80/90 S7064

>>> componenta 021

045    BUC.    16.000    9.75

MONTARE PLĂCUTE PREFABR.DE 3.A.PESTE CANALE,CU VOL.0,005-0,5 MC INCL.

>» componenta 022

045    M.C.    1.280    119.23

TURNARE BETON IN CHSSOANE,PLACI PLANE PREFABRIC.ATELIERE ȘANTIER

>» componenta 02 3

045    *    M.C.    1.288    314.50

BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622

>» componenta 024

045    MP.    9.600    16.66

TIPARE DIN PLACAJ PT.ELEMENTE PRETURNATE SAU PREFABRICATE PE ȘANTIER,TIP MIJLOCIU

>» componenta 02 5

045    KG    448.000    0.63

MONTARE ARMATURI IN ELEMENTE PRETURNATE SAU PREFABRICATE PE ȘANTIER CU

DISTANTIERI DIN MORTAR

»> componenta 026

045    KG    448.000    3.70

COHFECT.ARMAT.PT.ELEM.PRSTUR.IN ATEL.

CENTR.PENTRU PP.EFAB.PE ȘANTIER DIN PC 52 D= 10-20MM

>» componenta 027

045    TONA    3.200    4.35

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.® 5 KM.


227


36


378


850


156


153


405


160


281


1656


14>» componenta 028

045    BUC.    8.000

CAPAC CU RAMA FONTA PENTRU CĂMIN VIZITARE TI? 4A CAROSABIL S 2308

TOTAL GENERAL DEVIZ:


PROIECTANT


DEVIZIER


467238 pag 63


362.88    2903


140 455.60


CONTRACTANT (OFERTANT,


As


owfc>

SC BUILD WAY DESIGN SRL

SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE

® ^yjK^SIGN

Șoseaua Olteniței. Nr.251 C-D. București. Sectar 4,Tel: 0765069413

Nr. înregistrare la R.C.: 140/319/2017 ; Cod fiscal: RO 30010324/2012

Cont RO12TREZ 7045 0S9XXX01 2990 Trezoreria Sectorului 4

Cont RO59INGB 00009999 0660 9817 INC Bank

Eunail: biiil<hvaydestgn@>gmail.cotn

467248 pag 5$

Formularul F3

Obiectivul:    0467    45000000 REABILITARE 31 EXTINDERE

ȘCOALA GIMNAZIALA LUCEAFĂRUL

Obiectul:    0002    45000000 EXTINDERE

Lista cu cantitatiie de lucrări Deviz oferta 467248 INSTALAȚII TERMICE

Categoria de lucrări: 0467

Preturile sunt exprimate in SON

Nr. Capitol de lucr. UM crt.

CANTITATEA

PU    TOTAL

(

(col.3xcol4 j ROM /    ( ROM )

UMJ{denumirea si subcapitolele de lucrări)

001    M    90.000    7.30

702


ȚEAVA DIN PE ARMATA DE ÎNALTA DENSITATE

SU POLIPRO?.ARMATA SAU NEARMATA MONTATA

LA LEG.CORP.APARATELOR DE ÎNCĂLZIRE IN

INSTAL.DE INCALZ.CENTR. CU DIAM.EXT. DE

20 MM

001    M

TU3URI DIN POLIPROPILBNA, 20 MM

400.000 DIAMETRUL DE

4.60

002 ~    H

400.000

8.92

ȚEAVA DIN PE ARMATA DE ÎNALTA DENSITATE SU POLIPROP.ARMATA SAU NEARMATA MONTATA LA LEG.CORP.APARATELOR DS ÎNCĂLZIRE IN INSTAL.DE IHCALZ.CENTR. CU DIAM.EXT. DE 25 MM


1839


356 1


002    M

TUBURI DIN POLIPROPILENA, 25 MM

80.000 DIAMETRUL DE

003

M

80.000


513


303


ȚEAVA DIN PE ARMATA DE ÎNALTA DENSITATE

SU POLIPRCP.ARMATA SAU NEARMATA MONTATA

LA LEG.CORP.APARATELOR DE ÎNCĂLZIRE IN

INSTAL.DE INCALZ.CENTR. CU DIAM.EXT. DE

32 MM

003    M    80.000    7.26

TUBURI DIN POLIPROPILENA, DIAMETRUL DE 32 MM

004    M    50.000    10.03

ȚEAVA DIN PE ARMATA DE ÎNALTA DENSITATE SU POLIPROP.ARMATA SAU NEARMATA MONTATA IN COLOANE IN INSTAL.DE INCALZ.CENTR. CU DIAM.EXT. DS 40 MM


581


502
ESIGN

467248 pag 70


004    M    50.000

TUBURI DIN POLIPROPILENA, DIAMETRUL DE

40 MM

8.82

441

005

M

90.000

11.15

1003

ȚEAVA DIN PE ARMATA

. DE ÎNALTA DENSITATE

SU POLIPROP.ARMATA

SAU NEARMATA

. MONTATA

IM COLOANE IM IHSTAL.DE INCALZ.

CENTR. CU

DIAM.EXT. DE 50 HM

005

M

90.000

18.02

1622

TUBURI DIN POLIPROPILENA, DIAMS

TRUL DE

50 MM

006

BUC.

294.000

37.28

.10960

ÎMBINAREA PRIN SUDURA DE TIP ELECTROFUZ1

ONE INTRE ȚEAVA SI COT) DIN POLIETILE

FITTNG {MUFA

, TEU,

006

BUC.

250.000

0.70

175

COT 90 GRD. PPP. 20

SKOPLASTIr*

006

MUFA (PPR ALB) 20

BUC.

100.000

0.57

57

006

TEU EGAL PPR 20

BUC.

40.000

0.67

27

006

BUC.

40.000

0.33

33

TEU EGAL PPR 25

006

REDUCȚIE PPP. 25/20

BUC.

40.000

0.36

34

006

BUC.

20.000

1.45

29

COT 90 GRD. PPR 32

EKOPLASTIK

006

BUC.

20.000

0.40

8

REDUCȚIE /SISTEME PPRC TIP 3 PENTRU

INSTALAȚII SANITARE

SI ÎNCĂLZIRE / 32-20

MM

006

TEU EGAL PPR 32

BUC.

20.000

1.81

36

006

BUC.

8.000

1.46

12

REDUCȚIE <RANDOMK.IT PN20 SDR6

> GRT PPR D.

40/32

006

3UC.

8.000

1.02

8

REDUCȚIE <P.ANDOMKIT> GRI PPR D.

40/20

PN20 SDR6

006

BUC.

8.000

2.48

20

TEU EGAL PPR 40


SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARI'


ESIGN

•167248 pag 71


006    BUC.    28.000    6.88

COT 90 GP.D. PPR 50 EKOPLASTIK

006    BUC.    6.000    1.67

REDUCȚIE <RANDOMKIT> GRI PPR D. 50/40 PN20 SDR6

006    BUC.    6.000    5.60

TEU <RAND0MKIT> ALB PPR D. 50 PII20 SDP.6

007    MP.    104.000    9.66

MONTARE RADIATOARE DIN FONTA,APA CALDA CU COLOANE LIBERE SAU COLOANE UNITE

007    BUC.    39.000    338.69

RADIATOR DEN OTEL TIP PANOU 22 , H=600 ,

L« 1400

007    BUC.    13.000    374.98

RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI

L-1600

008    BUC.    104.000    4.28

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.ÎMBIN.

INSURUB.ȚEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2 INSURUB.PT.0=1/2 T

008    BUC.    52.000    2.20

NIPLU FONTA MALEABILA N8 S478 DN 15 1/2

008    BUC.    52.000    1.51

DOP DIN FONTA MALEABILA T9 S437 DH~20 3/

4

009    KG    12.000    2.45

MONTAREA CONFECȚIILOR METALICE APARENTE:

PARAPF.TI PANOURI DESPĂRȚITOARE BALCON

009    BUC.    104.000    L2.50

CONSOLA CU UN BRAȚ EMAILATA 42OMM CAL.2

5    3343

010    BUC.    104.000    4.50

ROBINET VENTIL DUBLU REGLAJ DE COLT PT.

INST.ÎNCĂLZIRE CENTRALA CU D: 1/2''

010    BUC.    52.000    19.97

ROBINET RADIATOR TUR COLTAR TERMOSTATABI L, R401TG 1/2

010    BUC.    52.000    19.78

(? ROBINET COLTAR REGLAJ RETUR DN 1/2" COD 40120408

011    BUC.    116.000    3.14

ROBINET CU CEP DP.SPT , CU MUFE FARA PRF.SGARHITORA , PT. INST. ÎNCĂLZIRE CENTRALA , CU D: 15 MM


193


10


34


1004


13209


4 87 5


445


114

79

29

1300


4 68


1038


1028


364
SC BUILD WAY DESIGN SRL

SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE


Nr. înregistrare ia R.C.: 140/319/2017; Cod fiscal: RO 30010324/2012 Cont RO 12 TREZ 7045 069XXX01 2990 Trezoreria Sectorului 4 Cont RO59 INGB 0000 9999 0660 9817 ING Bank S-mail: buil(iwayclesign@gmai|xom


467248 pag

72

011

BUC.

52.000

19.35

1006

ROBINET D£ TRECERE

CU SFERA PENTRU APA,

TI? FE - FI CU D =

1/2"

011

BUC.

52.000

32.93

1712

VENTIL AERISITOR AUTOMAT 1/2"

011

BUC.

12.000

27.18

326

2DE Z AERATOR AUTOMAT

DE COLOANA

DN 1/2"

COD 40232419

012

BUC.

12.000

3.14

38

ROBINET CU CE? DREPT , CU MUFE FARA PRESGARNITURA , PT. INST. ÎNCĂLZIRE CENTRALA , CU D: 20 MM


012 BUC. 12.000 ROBINET VENTIL DREPT IA PU AM PN=16 D= 20 225 K 5057


24.19


290


013    BUC.    12.000

ROBINET CU CE? DREPT , CU MUFE FARA PRESGARNITURA , PT. INST. ÎNCĂLZIRE CENTRALA , CU D: 25 MM


3. 14


38


013    BUC.    12.000

ROBINET REȚINERE VENTIL DREPT N 5059 F -PU -AM- 16- 25 225


34.85


1018


014    M    200.000

IZOLAȚIE CU SETE POSTAV CONDUCTE OTEL IN3TALATII DIAMETRU SUB 2"


3.79


753


014    M    200.000

IZOLAȚIE PENTRU ȚEAVA (THERMAFLEX SI TUBEX) 76/10 MM


7.74


1548


015 MP. 40.000 PROTECȚIA TSRMOIZOLATIEI LA APARATE CU TABLA NEAGRA 1 MM CONFECT.


37.26


1490


016    BUC.    450,000

BRATARI PT.FIXAREA ȚEVI.OTEL LA INST. INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID CARAM.SAU BETON D- 1/2 TOLI


6.99


3145


017    BUC.    70.000

BRATARI PT.FIXAREA ȚEVI.OTEL LA INST. INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D=3/4 TOLI


7.03


492


010    BUC.    150.000

BRATARI PT.FIXAREA ȚEVI.OTEL LA INST. INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D=1 TOLI


7.10


1065SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE


019    BUC.    30.000

BRAȚARI PT.FIXAREA TEV[.OTEL LA INST.

INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D-1 1/4 TOLI


020    BUC.    30.000

BRATARI PT FIXAREA ȚEVI.OTEL LA IMST. TNCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D=1 1/2 TOLI


021    BUC.    20.000

BRATARI PT FIXAREA ȚEVI.OTEL LA IMST. TNCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D=2 TOLI


022    BUC.    50.000

BRATARI PT FIXAREA ȚEVI.OTEL LA INST.

INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D-2 1/2 TOLI


023    TONA    25.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.


024 TONA 0.500 GRUNDUIRE MANUALA l STRAT CU VOPSEA DE MIMIU LA CONSTRUCȚII METALICE


025    TONA    0.500

VOPSIRE CU PENSULA VOPSEA ULEI PE CONF SI CONSTR METAL PROFILB 8 12MM 2STRATURI


026    KG    250.000

CONFECȚII METALICE DIN PROFILE TABLA OTEL BETON ȚEAVA ÎNGLOBATE PARȚIAL IM ZID SAU BETON.


467248 pag 73


10.02


10.07


10.10


11.96


7.35


150.82


139. 18


17.35


026    BUC.    100.000    11.93

CONSOLA DE SUSȚINERE TIP CS 250

027    M    350.000    1.34

SPALARE INSTAL APA RECE SAU CALDA.

EXECUTATA DIN ȚEAVA DIN OTEL ZINCATA, D=

3/8” - 2 ”


028    MP.    104.000

EFECTUAREA PROBEI DE ETANȘEITATE LA PRESIUNE A INSTALAȚIEI DE ÎNCĂLZIRE CENTRALA CU SUPRAFAȚA TOTALA A CORPURILOR DE ÎNCĂLZIRE 101-200 MP


13.18


301


302


202


598


184


75


70


4 338


1193


1371


029    MP.    104.000

EFECT.PROB.DI LAT.-CONTRACT. SI FUMCT.A INST.INCALZ CENTR,SUPR.TOTALA.INCALZ. ESTE: PESTE 500MP


6.69


596


RWD)

SC BUILD WAY DESIGN SRL

SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE

o VyJjj^SIGN

Șoseaua Olteniței, Nr.25l C-D, București. Sector 4. Tel: 0765069413

Nr. Înregistrare la R.C.: 140/319/2017 ; Coti fiscal: 110 30010324/2012

Cont RO 12 TREZ 7045 069X XX01 2990 Trezoreria Sectorului 4

Cont RO59 INGB 0000 9999 0660 9817 ING Bank

E-tnail: biiiidwayde5ign@ginail.cnm

467248 pag 74

029    BUC.

DEMONTARE CONVECTOR- RADIATOP. ELEMENTE*

106.000

11-25

2.49

264

TOTAL GENERAL DEVIZ:

70 148.96

PROIECTANT


CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZ IER

?J-ESÎGN

467258 pag 75


Formularul F3


Obiectivul: 0467    45000000 REABILITARE SI EXTINDERE

ȘCOALA GIMNAZIALA LUCEAFĂRUL

Obiectul:    0002    45000000 EXTINDERE

Lista cu cantitatile de lucrări

Devis oferta 467253 INSTALAȚII ELECTRICE ILUMINAT SI PRIZE

Categoria de lucrări: 0467

Preturile sunt exprimate in RON


Capitol de lucr.    UM

CANTITATEA

PU    TOTAL

(col.3xcol4}

(denumirea si sub

(

ROM /    { RON )

capitolele de lu-

UM)

crari)


0    12    3    4

001    BUC.    109.000    13.96

CORP DE ILUMINAT PTR. LĂMPI FLUORESCENTE TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC

001    BUC.    109.000    157.25

CORP OE ILUMINAT CU DISPERSOR TIP LIWDA,

2R-4B-14LED 55.3W, MONTATA APARENT CU DISPEPRSOR ELECTRONIC

002    BUC.-    16.000    14.48

CORP DE ILUMINAT PTR. LĂMPI FLUORESCENTE TUBULARE ETANȘ MONTAT PE DI3LUP.I DE MATERIAL PLASTIC

002    BUC.    16.000    157.25

CORP DE ILUMINAT CU DISPERSOR TIP FIPAD-06-1R-4B-30LED 28.5W, MONTATA APARENR CU 3ALAST ELECTRONIC

003    BUC.    12.000    258.21

CORP DE ILUMINAT SPECIAL,MONOBLOC PT.

ILUM.SIG.CU ACUMULATOR DIBLURI LEMN

003    BUC.    12.000    157.25

CORP DE ILUMINAT CU DISPERSOR TIP FIPAD-06-IR-4B-30LED 28.5W, MONTATA APARENR CU BALAST ELECTRONIC

004    BUC.    9.000    13.96

CORP DE ILUMINAT PTR. LĂMPI FLUORESCENTE TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC


1522


17140


232


2516


3093


1387


126


7Q467258 pag 76


004    BUC.    9.000

COP.P DE ILUMINAT CU DISPERSOR TIP FIPAD-06-IR-4B-30LED, 28.5W,MONTAT APAREHT CU BALAST ELECTRONIC, AUTONOMIE MIN 2H

005    BUC.    10.000

CORP DE ILUMINAT PTR. LĂMPI FLUORESCENTE TUBULARE ETANȘ MONTAT PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC

005    BUC.    10.000

CORP DE ILUMINAT CU DISPERSOR A302-LED N12.6M, MONTAT APARENT , BALAST ELECTRONIC

006    BUC.    16.000

CORP DE ILUMINAT PTR. LĂMPI FLUORESCENTE TUBULARE HEETAHS MONTAT PE DI3LURI DE MATERIAL PLASTIC

006    BUC.    16.000

LAMPA CU LED 70W

007    BUC.    4.000

CORP DE ILUMINAT SPECIAL,MONOBLOC PT. ILUM.SIG.CU ACUMULATOR DIBLURI LEMN

007    BUC.    4.000

COR? DE ILUMINAT CU DISPERSOR TIP FIPAD-06-IR-5BLED HP, 73W, APARENT, BALAST ELECTRONIC, AUTONOMIE 2 II

003    BUC.    33.000

CORP DE ILUMINAT SPECIAL,MONOBLOC PT. ILUM.SIG.CU ACUMULATOR DIBLURI LEMN

008    BUC.    21.000

Corp iluminat cu sursa LED pt. cai de acces

008    3UC.    12.000

Corp de iluminat cu sursa led pt. hidrant!

009    BUC.    44.000

ÎNTRERUPĂTOR MANUAL ÎNGROPAT UNIPOLAR CONSTRUCȚIE NORMALA EXCLUSIV DOZA APARAT

009    BUC.    44.000

IHTRERUPTOR CUMPĂNĂ SUB TENCUIALA SIMBOL 0170 250V 10A

010    BUC.    24.000

COMUTATOR UNIPOLAR ÎNGROPAT,DE SERIE, CONSTR.NORM. DIN BACHELITA SAU CONSTR. IMPERMEABILA

181.44

14.48

157.25

13.96

145.15

258.21

181.44

258.21

96.77

96.77

2.92

19.35

3.66


1633

145

1572

223

2322

1033

726

8521

2032

1161

129

852

203SC BUILD WAY DESIGN SRL

SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE


Nr. înregistrare la R.C.: |40/319/2017 ; Cod fiscal: RO 30010324/2012 Cont ROI2 TREZ 7045 069X XXOl 2990 Trezoreria Sectorului 4 Cont RO59 INGB 0000 9999 0660 9817 INC Bank E-mail: buildwaydesign@gmail.com


0X0    auc.

DETECTOR PREZENTA 360 GRD

010    SUC.

BUTON PANICA CU MEMOP.tE MECANICA

Oii    SUC.

PRIZA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC CONSTRUCȚIE NORMALA SAU CONSTRUCȚIE CAPSULA


467258 pag

77

10.000

48.38

484

14.000

14.52

203

80.000

5.82

465


011    BUC.    30.000

PRIZA MONOBLOC SUB TENCUIALA SIMBOL 0706A 250V;10A


24.15


1535


012    BUC.    50.000

DOZE DE RAMIFICAȚIE SI TRAGERE TIP PAT PAT SIMB RIPPMARIMEA 29 PENTRU CIRCUITE ELECTRICE


5.18


459


013

DOZA APARAT GC 01

BUC.

110.000

1.71

188

014

M

1110.000

7.58

3414

TUB IZOLANT UȘOR PROTEJAT

FLEXIBIL IPFY

CU ÎNVELIȘ FLEXIBIL

DIN MATERIAL PLASTIC

CU D=15 MM.

014

M

1110.000

2.42

2685

PAT PVC 20X20 MM

015

M

870.000

7.58

-

6554

TUB IZOLANT UȘOR PROTEJAT

FLEXIBIL IPFY

cu înveliș flexibil

DIN MATERIAL PLASTIC

CU D=19 MM.

015

M

370.000

3.63

3157

PAT PVC 40X20 MM

016

M

150.000

7.80

1170

TUB IZOLANT DE PROTECȚIE,ETANȘ IPE-PVC MONTAT APARENT PE DIBLURI METALICE CU D= 25,8MM


016

PAT PVC 25X25


150.000


2.42


363


017


14


3500.000


0.71


2473


CONDUCTA CUPRU CU IZOLAȚIE INTRODUSA IN TUBURI DE PROTECȚIE,CONDUCTA AVIND SECȚIUNEA < 4 MMP


017    M

CONDUCTOR FY IX 1,5 S 6865


3500.000


0.50


1743


(f


B Wi

ESIGN

Șoseaua Olteniței. Nr.251 C D. București. Sector 4. Tel: 0765069413

SC BUILD WAY DESIGN SRL

SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE

Nr. înregistrare la R.C.: J40/319/2017 ■ Cod fiscal: HO 30010324/2012

Cont HO 12 TREZ 7045 069X XX01 2990 Trezoreria Sectorului 4

Cont R059 INCB 0000 9999 0660 9817 INC. Bank

E-tnail: buildwaydesign@ginail.com

467258 pag 78


018    M    2700.000    0.71

CONDUCTA CUPRU CU IZOLAȚIE INTRODUSA IN TUBURI DE PROTECȚIE,CONDUCTA AVIND SECȚIUNEA < 4 MMP

01B    M    2700.000    0.81

CONDUCTOR FY IX 2,5 S 6865

019    M    400.000    2.23

CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE < 16 MMP.'

019    ML.    400.000    3.75

CABLU CU N2XH3X1.5

020    M    100.000    2.23

CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE < 16 MMP.*

020    M    100.000    5.30

CABLU ELECTRIC W2XH-J (3X2,5) DRAKA

021    BUC.    11.000    16.94

STRĂPUNGERI IN PLANSEE DE BETON ARMAT CU GROSIMEA 14-17CM SI SECȚIUNE 151-300CMP

022    BUC.    38.000    31.92

ÎNCERCAREA CA3LURILOR DE ENERGIE ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV.

023    BUC.    4380.000    13.93

CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COMO.CU. <2X10MMP

024    SUC.    2400.000    1.56

RACORD.COND.CU.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAS.

EL. PE MAP.M. , MET., SAU CAPS., COND.CU SECT.

<10MMP

025    KG    19.500    17.35

CONSTRUCȚII    DE OTEL    TIP HECANO    ZINCATE

MONTARE

026    KWH.    84.000    0.42

ENERGIE ELECTRICA PENTRU PP.OBE


1908

2139

393

1500

223

630

136

1213

61031

3745

348

35


027    KG    30.240    6.43

PIESA METALICA PENTRU FIXARE STELAJE


194


028    BUC.    2400.000    14.91    35782

CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.AL. «2X10MMP


029    M    30.000    15.83

ȚEAVA PVC TIP U MONTATA APARENT PE DIBLURI DE LEMN D-50 MM


475


BW^esign

Șoseaua Olteniței. Nr.251 C-D, București. Sector 4, Tel: 0765069413

SC BUILD WAY DESIGN SRL

SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE

Nr. înregistrare la R.C.: J40/319/2017 ; Cod fiscal: RO 30010324/2012

Cont RO12 TREZ 7045 069X XX01 2990 Trezoreria Sectorului 4

Cnut R059 INGB 0000 9999 0660 9317 INC Bank

E«mai 1: btiild waydes ign@gmail.com

'167253 pag 79


030    ML.    30.000    10.23

PAT CABLURI 60X200, MONTAT SUSPENDAT


TOTAL GENERAL DEVIZ:


PROIECTANT


DEVIZ TEP.


303


138 072.45


CONT RACTANT (O PERTANT)


2i


Șoseaua Olteniței. Nr.251 CD. București, Sector 4, Tel: 0765069413


SC BUILD WAY DESIGN SRL

SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE Nr. inregistrare la R.C.: 140/319/2017 . Cod fiscal : 110 311010324/2012 Cont 11012 TREZ 7045 0C9X XX01 2990 Trezoreria Sectorului 4 Cont RO59 INGB 0000 9999 0660 9817 INC Bank

E-tnail: buildwaydestgn@gntail.cnnt


•167268 pag 80


Formularul F3

Obiectivul:    0467    45000000 REABILITARE SI EXTINDERE

ȘCOALA GIMNAZIALA LUCEAFĂRUL

Obiectul:    0002    45000000 EXTINDERE

Lista cu cantitatile de lucrări Deviz oferta 467268 TABLOURI ELECTRICE

Categoria de lucrări: 0467

Preturile sunt exprimate in ROM


Nr. Capitol de lucr. UM

crt.

(denumirea si subcapitolele de lucrări)


CANTITATEA    PU    TOTAL

(col.3xcol4J

( ROM /    ( RON }

UM)


,C


0 1

2

3    4

5

001 BUC. 6.000 TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU PUPITRU GATA ECHIPAT,CU GREUTATEA 151-3 00 KG

240.10

1441

001

TABLOU DISTRIBUȚIE ALUMINIU 200 A

BUC.

TI? ÎNCHIS

1.000

CU BARE

310.37

311

001

TABLOU DISTRIBUȚIE 5358-56

BUC.

TIP ÎNCHIS

1.000 C4S3 STAS

310.37

311

001

TABLOU DISTRIBUȚIE 5353-56

BUC.

TIP ÎNCHIS

1.000 C2S3 STAS

2609.11

2609

001

TABLOU DISTRIBUȚIE 5358-56

BUC.

TIP ÎNCHIS

1.000 C2S2 STAS

310.87

311

001

TABLOU DISTRIBUȚIE 5358-56

BUC.

TIP ÎNCHIS

1.000 C2S1 STAS

310.87

311

001

TABLOU DISTRIBUȚIE 5358-56

BUC.

TIP ÎNCHIS

1.000 C2S STAS

310.87

311

002    H

CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE CANALE,CONDUCTE 25 SAU 35MMP

270.000

FUND

2.73

737

002

CABLU CYYF 5X4

M

40.000

10.96

438

002

M

100.000

36.57

3657

CABLU CYYF 5X10


?/
SC BUILD WAY DESIGN SRL

SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE


Nr. înregistrare la R.C.: 140/319/2017 ; Cod fiscal: RO 30010324/2012 Cont KO12 TRE2 7045 069X XX01 2990 Trezoreria Sectorului 4 Cont RO59INGB 0000 9999 0660 9817 ING Bank E-mail: buildwaydesign@gnwil.com


467263 pag

81

002

M

10.000

23.48

235

CABLU

CY't’E 5X6

>02

ML.

30.000

42.34

1270

CABLU

EL. CYABY 5 X

16 HM?

002

M

40.000

23.94

958

CABLU

EI. CYABY 5X6

002

M

50.000

164.84

8242

CABLURI ELECTRICE CYA3Y 5X35, 71760312050300, ICME ECAB


003 BUC. 6.000 ÎNCERCARE TABLOURI MARMURA CU PESTE 6 CIRCUITE


34.33


206


004    BUC.    50.000

CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COMO.CU. <2X10MMP


13.93


697


005    BUC.    10.000

CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.CU. <2X10MMP


13.93


139


006    3UC.    10.000

CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.CU. 3X35+16 SAU 3X5O+25MM?


62.65


626


007    BUC.    30.000

RACORD.COND.CU.AP.SAU MOT.LA 3ORNE.TAB. EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COHD.CU SECT. <10MMP


1.56


47


003    BUC.    30.000

RACORD.COND.CU.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB. EL.PE MARM.,MET. , SAU CAPSCOND.CU SECT. 10 SAU 16MMP


5.24


157


009    SUC.    10.000

RACORD.COND.CU.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB. EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT. 25 SAU 35MMP


6.41


64


010    M    60.000

TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT APARENT PE DIBLUP.I DE LEMN CU D=32MM


3.69


522


010

PAT PVC 40X20 MM


60.000


011    M    120.000

TU3 IZOLANT IP-PVC MONTAT ÎNGROPAT CU D= 39MM


3.63

9.36


213

1124


011    M

PAT PVC 40 X 16 MUTLUSAN


120.000


5.44


653


?o


467268 pag 82

012

TUB IZOLAM? DE MONTAT ÎNGROPAT

M

PROTECȚIE,ETANȘ CU D-50MM

60.000

I PE-PVC

14.49

369

012

ML.

60.000

6.65

399

PAT PVC 60 X 40

MM

013

M

60.000

14.49

869

TUB 1ZOLANT DE

PROTECȚIE,ETANȘ

IPE-PVC

MONTAT ÎNGROPAT CU D=4 01414

013

M

60.000

3.63

218

PAT PVC 40X20 MM

014

M

12.000

28.74

345

ȚEAVA PVC HEPLASTIF.TrP M MONT.LA CONSTR. INDUSTP.. IN CONDUCTE DE DISTRIBUȚIE 0= 90 M14

TOTAL GENERAL DEVIZ:

23 294.56

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Ai467278 pag 83


Formularul F3


Obiectivul:    0467    45000000 REABILITARE SI EXTINDERE

ȘCOALA GIMNAZIALA LUCEAFĂRUL

Obiectul:    0002    45000000 EXTINDERE

Lista cu cantitatile de lucrări

Deviz oferta 467278 INSTALAȚIE ELECTRICA DE LEGARE LA PAMANT


Categoria ele lucrări: 046“ Preturile sunt exprimate in RON


Nr. Capitol de lucr. UM crt.

(denumirea si subcapitolele de lucrări)


CANTITATEA

(


PU

ROM / UM)


TOTAL

(col.3xcol4 j


( RON


001    M    80.000    19.63

CONDUCTA OTEL PT.LEGARE LA PAMINT SAU NUL A APARATELOR ELECTRICE,DIN BANDA OTEL LAMINATA 25X4 M

002    H    120.000    28.43

COND.LEG.PAM.INST.PARATRĂSNET PROT.LEG.

PAMINT MONT.PAM OTEL LAT ZINC.40X5 MM MONT.ÎN TEREN UȘOR,

003“    M    12.000    57.78

ELECTROD DIN ȚEAVA DE OTEL DE DOI TOLI SI JUMATATEPENTRU LEGAREA LA PAMINT IN TEREN TARE

004    BUC.    5.000    9.41

PIESA FLEX.DE CUPRU PT.RACORDAREA SUPLIMENTARA A RECEPTOARELOR ELECTRICE LA PAMINT

004    BUC.    5.000    21.56

PAPUC STANTAT DIN CUPRU PENTRU CONDUCTOARE CUPRU 16X21 MMP

005    BUC.    1.000    18.28

VERIFICAREA PRIZEI DE LEGARE LA PAMINT LA LEA SUB 1KV

006    BUC.    3.000    130.66

CUTIE CU ECLISA DE LEGĂTURĂ PT.CENTURA DE INPAMîNTARE

007    BUC.    12.000    3.89

îmbinarea prizei de legare la pamant cu șuruburi zincate


1570


3411


-693


47


108


18


392


2SIGN

Șoseaua Olteniței. Nr.251 C-D, București, Sector 4, Tel: 0765069413


467278 pag 84


007    KG    36.400    54.19

ELECTROZI SUDURA OTEL S.7240-69 E52.22.

13/BG.2.2 D-3,25MM

008    M    8.600    36.30

SUDURA EL.MAN PT.ÎMBIN PIESELOR MET.PRIM SUPRAPUNERE AVIND GROSIMEA DE 5-10 MM

009    MP.    2.300    39.60

VOPSITORII ANTICOROSÎVE LA UTILAJE SI CONSTR.MET.CU EMAIL PERCLORVIMILIC

009    KG    1.035    10.27

EMAIL ROȘU OXID PE BAZA DE ULEI E.731-2 MII 1703-73

010    _    M.C.    14.400    71.34

SAP.MAN.IN TRANȘEE PT.CA3L.EL.IM PAM.CU UMID.MAT.FARA S PR.CU OBSTAC.LAT.<IM,

ADIMC.<1,5M,T.F.TARE

011    M.C.    13.520    22.17

UMPLUT.COMPACTATA IN SÂNT.PT.CA3L.

ÎNGROP.LA LINII ELECTR.DE ÎNALTA TENS.CU PAM.DIN TEREN TARE

012    TONA    0.830    4.36

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMIHTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.» 4 KM

013    TONA    0.330    9.27

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.

3M ORÎZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU ADERENTA 1 LOPATARE

014    KG    54.000    4.85

CONSTRUCȚII DIN OL.MONTARE IN STATII SI POSTURI DE TRANSE.SUPORTURI,STELAJE,

CANALE ETC.MONTARE

014    KG    54.000    6.43

PIESA METALICA PENTRU FIXARE STELAJE


TOTAL GENERAL DEVIZ:


PROIECTANT


CONTRACTANT


1972


312


91


11


1027


300


262


347


10 620.97


(OFERTANT)


DEVIZIE?


/,/467288 pag 85

Formularul F3

Obiectivul:    0467    -15000000 REABILITARE 51 EXTINDERE

ȘCOALA GIMNAZIALA LUCEAFĂRUL

Obiectul:    0002    45000000 EXTINDERE

Lista cu cantitatile de lucrări

Deviz oferta 467288 INSTALAȚII ELECTRICE VOCE - DATE - TV

Categoria de lucrări: 0467 Preturile sunt exprimate in ROM

Nr. Capitol de lucr. UM CANTITATEA crt.

(denumirea si sub-    (

capitolele de lucrări )

PU    TOTAL

{col.3xcol4)

RON /    ( RON )

UM)


0    12    3

,(


001    BUC.    38.000    7.77

PRIZA MONTATA ÎNGROPAT CONSTR. NORMALA IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT PROTECȚIE

001    BUC.    33.000    11.49

PRIZA DUBLA VOCE-DATE

002    M    720.000    9.81

TUB IZOLANT DE PROTECȚIE,ETANȘ IPE-PVC MONTAT ÎNGROPAT CU D»25,8MM    —

002    ML.    720.000    2.42

PAT PVC 25X25

003    BUC.    1.000    7.77

PRIZA MONTATA ÎNGROPAT CONSTR.NORMALA IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT PROTECȚIE

003    BUC.    1.000    27.82

PRIZA DUBLA CU CONTACT DE PROTECȚIE

004    M    700.000    18.13

CABLU COAXIAL PTR.INSTAL RADIO SI TC PINA LA 2OHM DIAM.MONTARE

004    M    700.000    1.51

CABLU UTP CAT. 6E ARC NET-305M/COLAC

005    BUC.    2.000    205.29

TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU PUPITRU GATA ECHIPAT,CU GREUTATEA <I50KG

005    BUC.    2.000    570.93

RACE 19" 47 U

295

437

7063

1742

8

28

12693

1058

411

1142


//006    BUC.    4.000

MONTAREA PRIN INTERCALARE AMC SI ELEMENTELOR DE AUTOMATIZARE CU DIAMETRUL NOMINAL:PINA LA 50 MM


467238 pag 86

52.63    211


1373


007    M    76.000

CABLU COAXIAL PTR.IHSTAL RADIO SI TC

13.13

PINA LA 20MM DIAM.

MONTARE

007

BUC.

38.000

3.63

138

PATCH-CORD 1.5 M

007

BUC.

38.000

38.71

1471

PATCK CORD CAT 6 L

-3 M

003

BUC.

152.000

19.90

3025

CAP TERMINAL PT.INST COMANDA SEMNAL 3LOCARI INCL.LEGĂTURĂ LA CLEME TABLOU SAU APARAT < 4 CONDU


009    BUC.    152.000

RACORD.COND.CU.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB. EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT. C10MMP


1.56


237


010    3UC.    40.000

ÎNCERCAREA CABLURILOR PT.îNST.ELEC.DE COMANDA,SEMNALIZARE 51 BLOCĂRI


1.56


TOTAL GENERAL DEVIZ:


31 397.73


PROIECTANT


CONTRACTANT (OFERTANT)


DEVIZIERESIGN

.467298 pag 87


Formularul F3


Obiectivul:    0467    45000000 REABILITARE SI EXTINDERE

ȘCOALA GIMNAZIALA LUCEAFĂRUL

Obiectul:    0002    45000000 EXTINDERE

Lista cu cantitatile de lucrări

Deviz oferta 467298 INSTALAȚIE DETECȚIE 31 AVERTIZAR E INCENDIU

Categoria de lucrări: 0467

Preturile sunt exprimate in RON


NC. Capitol de lucr. U(4 CANTITATEA crt.

(denumirea si subcapitolele de lucrări)


PU TOTAL

(col.3xcol4)

( RON /    ( ROM )

UNI


001    BUC.    54.000

APARATE ELECTRICE DE CONSTR.NORMALA SAU ETANȘE, BIPOLARE SAU TP.IP. PESTE 25A (ÎNTRERUP.COMUT.PRIZE)


26.93


1454


002    3UC.    4.000

APARATE ELECTRICE DE CONSTR.NORMALA SAU ETANȘE,BIPOLARE SAU TRIP.PESTE 25A (ÎNTRERUP.COMUT.PRIZE)


26.93


108


002 -ACUMULATOR


BUC.


4.000


70. 16


281—


003    -    BUC.    1.000

1416.57


1417


CENTRALA TELEF.AUTOM.DE ÎNTREPRINDERE, AVIND: 5 TR.SI 25 LINII CU APARAT OPERATOR

003

CENTRALA

BUC.

SEMNALIZARE INCENDII

1.000

4838.40

4838

004

M

97.000

18.85

1829

CA3LU ENERGIE MONTAT CU SCOABE

PE

CONSOLE

FIX.CU DIBLURI METAL COND.< 10

MMP.

004

ML.

70.000

3.75

262

CABLU CU

N2XH3X1.S

004

M

27.000

1.21

33

CABLU JY

(St) Y4X0,8

004

BUC.

120.000

10.58

1270

DIBLU CU

SXPANDARE MARIMSA 3
005    M

TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT 2 5 MM

005    ML.

PAT PVC 25X25

006    BUC.


467298 pag 88

270.000

9.36

2528

ÎNGROPAT CU

270.000

2.42

653

120.000

32. 18

3362


VERIFIC SIST ALARMARE CUAM DETECTOARE DE INCENDIU DE EFRACȚIE NECONECTATE LA CENTRINR DETECTXN O


007    KG    24.500    4.85    121

CONSTRUCȚII DIN OL.MONTARE IN STATIÎ SI POSTURI DE TRANSE.SUPORTURI,STELAJE,

CANALE ETC.MONTARE


007    KG    24.900    6.43

PIESA METALICA PENTRU FIXARE STELAJE


TOTAL GENERAL DEVIZ:


PROIECTANT


DEVIZ IER


160


13 315.06


CONTRACTANT (OFERTANT;ESIGN

467028 pag 89

Formularul F3


Obiectivul: 0467    45000000 REABILITARE SI EXTINDERE

ȘCOALA GIMNAZIALA LUCEAFĂRUL

Obiectul:    0002    45000000 EXTINDERE

Lista cu cantitatile de lucrări Deviz oferta 467028 ARHITECTURA

Categoria de lucrări: 0467

Preturile sunt exprimate in RON


Nr. Capitol de lucr. UM CANTITATEA crt.

(denumirea si sub-    (

capitolele de lucrări)


PU    TOTAL

(coi.3xcol4)

ROM /    ( ROM )

UM)


0    12    3

001

PEREȚI DESPĂRȚITORI STRUCTURA METALICA

MP.

SIMPLI CW (RIGIPS)

1000.000 100/125 CU

171.91

002

MP.

1350.000

115.32

PLACARE PERETE CU PLACI DIN RIGIPS-

CARTON CU GROSIMEA

PLĂCII DE

12,5 MM (

RIGIPS )

003

MP.

45.045

70.65

PEREȚI DESPĂRȚITORI

SIMPLI CW

75/100 CU

STRUCTURA METALICA

(RIGIPS)

003

45.045

30.24

PANOURI WEISS PE SUPORT METALIC

004

MP.

3230.000

17.22

VOPSITORII INT/EXT- VOPSEA LAVABI


-DESCRIERE:

>>> componenta 001

004    MP.    3230.000    10.70

VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT MANUAL CU VOPSELE ULEI PE TENCUIELI GLETUITE IN 2 STP.

>» componenta 002

004    KG    323.000    10.89

AMORSA

>» componenta 003

004    L    307.500    21.74

0VOPSEA LAVAB CASAȚI H0B3Y CASA ANTIMUCEGA1 PT INT/EXT


171912

156353

3133

1362

55632

34564

3516

17552


005    MP.    35.660

PLACAJ GRESIE PT.INTERIOR


91.74


7858467028 pag 90


-DESCRIERE:

>>> componenta 001

005    MP.    35.660

PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA PATRATE SAU DREPTUNGHIULARE DE ACEIAS CULOARE AȘEZATE SIM

>» componenta 002

005    MP.    38.230

GRESIE PENTRU INTERIOR,ANTIDERAPANTA, TRAFIC INTENS


24.03


42.34


2058


3735


>» componenta 003

005    KG    37.690

CHIT DE ROSTURI MULTIFIL IMPERMEABIL


228


>>> componenta 004

005 KG 72.811 ADEZIV PENTRU GRESIE SI FAIANȚA PENTRU INTERIOR


3.53


264


»> componenta 005 005    M

SCAFE DIN GRESIE CERAMICA


35.660


7.72


662


>» componenta 006

005    M    37.373

ELEMENTE RACORD GRESIE NEGLAZURATA NETEDA ALBE S 150X100X 3 CI S5939


10.43


911


006    MP.    1114.460

STRAT SUPORT PT.PARDOSELI EXECUTATE DIN MORTAR DE CIMENT M100-T 3CM GROSIME


3.51


9435


006    M.C.

MORTAR DE ZIDĂRIE M 100 S 1030

007    MP.

Ferestre din mase plastice mai multe canaturi,supraf toc intre i,00 - 2,50 mp, la ctii cu HO 35 m

007    MP.    114.700

FERESTRE DIN PVC CU GEAM TERMOPAN (conform tablou tamplarie)-INCLUSIV GLAF INTERIOR SI EXTERIOR

008    MP.    49.140

Usi profiluri mase plastice,1 canat, supraf toco 7 mp,inel armaturi si accesorii,montate in zici de orice fel la ctii cu Ho 35 m


34.543

195.96

6770

114.700

33.76

3872

unul sau


362.83    41622


36.62


1799


008    MP.

USI PVC CU GEAM TERMOPAN


49.140


423.36


20304008 ML. 30.000 BANDA TRECERE LISA LA USA DIN ALAMA 28 MM

467028 pag 91

7.26    218


009    BUC.

MECANISM AUTOINCHIDERE


8.000


145.15


1161


0 . '    MP.    16.260

57.73


939


USI METALICE DE ORICE FEL INCLUSIV ACCESORIILE INTR-UN CANAT CU SUPRAFAȚA TOCULUI INTRE 5-7 MP

010


3UC.


16.260


1451.52


23602


USI METALICE REZISTENTE LA FOC


011

TROTUAR DIN BETON


113.000


124.62


14082


-DESCRIERE:

»> componenta 001

011    ’    M.C.    22.600

SAP.MAN.IN SPATII ÎNTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.TARE


32.64


738


>>> componenta 002

011    M.C.    11.300

STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10


71.38


807


>» componenta 003“'

011    TONA    20.340

ÎNCĂRCARE?! MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1


6.24


127


»> componenta 004

011    TONA    20.340

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AȘEZARE DESC AȘEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 10M


12.31


250


>>> componenta 005

011    TONA    20.34-0    4.63

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

»> componenta 00 6

011    '    MP.    11.300    20.95

COFRAJE PT.BETON IN ELEVAȚIE DIN PANOURI REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INC L.S PRIJINIRILE.0

>>> componenta 007

011    MP.    113.000    12.54

TROTUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC


94


237


1416
SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE Nr. înregistrare la R.C.: 140/319/2017 : Cod fiscal: RO .30010324/2012 Cont IIO12 TREZ 7045 069X XX01 2990 Trezoreria Sectorului 4 Cont RO59 INCB 0000 9999 0660 9817 INC Bank

E-mail: butltlwaytlesign@gmail.com

467028 pag 92

>» componenta 008

011    ’    M.C.    11.300    362.88

BETON MARFA CLASA C 30/25 (BC 30/B 400)

>» componenta 009

011    '    TONA    27.120    7.35

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.

>» componenta 010

011    M    113.000    2.44

UMPLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI SOCLUL CLĂDIRII CU BITUM TIP D

>» componenta 011

011    M    113.000    8.64

BORDURI PENTRU TROTUAR AȘEZATE PE MORTAR DE POZA M100-T DE 5CM GROS.PE FUNDAȚIE BETON,CU CIMENT

>» componenta 012

011    *    M    113.565    28.79

3ORDURA BETON PENTRU TROTUARE 1000X300X200 A2 S 1139

>» componenta 013

011    '    M.C.    5.311    254.02

BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622

»> componenta 014

011    M.C.    U243    195.96

MORTAR DE ZIDĂRIE M 100 S 1030

012    MP.    746.750    25.99

PARDOSELI DIN PARCHET/PE SUPORT EXISTENT,LIPIT CU ARACET,IN ÎNCĂPERI CU SUPRAFATA<1QMP

012    MP.    746.750    20.56

PARCHET LAMINAT TRAFIC INTENS HDF 3 MM (INCLUSIV FOLIE SI ACCESORII DE MONTAJ)

013    MP.    282.050    51.15

PARDOSEALA CALDA DIN COVOR PVC SUPORT TEXTIL LIPIT CU PRENADEZ PE SUPORT EXISTENT.

013    MP.    282.050    78.62

PARDOSEALA DIN RASINA EPOXIDICA

014    MP.    832.410    122.77

PLAFON SUSPENDAT RIGIPS CU STRUCTURA.

METALICA

015    MP.    120.000    122.79

PLACAJ FAIANȚA

4101

199

275

976

3269

1349

244

19405

15355

14428

22176

102192

14735SC BUILD WAY DESIGN SRL

SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI Si EDILITARE

467028 pag


93


(C


-DESCRIERE:

>>> componenta 001

015    MP.    120.000    63.68

PLACAJ FAIANȚA CU PLACI DE CULORI SI DESENE DIFERITE CAL 1 CU PASTA ADEZIVA PE 3AZA DE ARACET

»> componenta 002

015    MP.    126.000    36.29

FAIANȚA (FORME SI CULORI LA ÎNVOIALA)

>» componenta 003

015    ML.    60.000    11.78

0PROFIL PERIMETRAL

>>> componenta 004

015    KG    48.000    6.05

CHIT DE ROSTURI MULTIFIL IMPERMEABIL

>>> componenta 005

015    "    KG    420.000    3.63

ADEZIV PENTRU GRESIE SI FAIANȚA PENTRU

INTERIOR


7642


4572


707


290


1524


016

M

121.000

14.09

1705

MINA CURENTA

DIN LEMN

016

BAGHETE RASIN

M

. FINIS.10X5-10

121.000

MM

1.34

162

017

MP.

121.000

14.36

1737

MONTAREA GRILAJELOR METALICE GATA ~ CONFECȚIONATE DIN PANOURI, PENTRU BALCOANE


017    ML.    121.000

3ALUSTRADA DIN ȚEAVA RECTANGULARA


8.43    1020


018    MP.    1769.000    9.57

MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCRĂRI PE SUPRAFEȚE VERTICALE H<30,0M

019    ORA    720.000    0.01

SCHELA METALICA TUBULARA DE EXTERIOR 11-13, 5T

020    BUC.    2.000    1.22

TRANSPORT UTILAJ 25 KM 90100011 SCHELA METALICA TUBULARA DE EXTERIOR CU S-640MR G~H-13, 5T


16921


021    MP.    12.000    60.48

SUPRAFAȚA AVETRIZARE TACTILO-VIZUALA


726


022    MP.    2248.520    14.31    32167

PEREȚI DIN PANOURI DE TABLA CUTATA FIXATA PRIN ÎMPUȘCARE CU BOLTURI LA H<6M
SC BUILD WAY DESIGN SRL

SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE

023    MP.    400.000    4.04

IMPASLITURA FIBRE STICLA 8ITUMATA IA 800 100CM 20M S7 916

024    MP.    400.000    26.13

HIDROIZOLATII ORIZONTALE SAU VERTICALE CU UN STRAT CARTON BITUMINAT LIPIT CU BITUM

023    MP.    400.000    4.95

STRAT TERMOIZOL. LA TERASE. ETC.CU PLACI VATA MINERALA SUPR.ORIZ.LIPIT MASTIC    ~

BITUM


1615


10451


1931


467028

pag    94

022

MP.

1768.520

120.96

213920

PANOURI SANDWICH 10

CM EI

15 INCLUSIV

ACCESORII

022

MP.

450.000

530.61

261274

PLACA ALUCOBOND

023

MP.

400.000

10.35

4142

PARDOSELI DIN BETON

B100,

DE 10CM

GROSIME,IN CIMP CONTINUU

FAR A

SCLIVISEALA

023

M.C.

40.320

337.12

13593

BETON DE CIMENT 3 300 STAS 3S22

023

MP.

400.000

102.32

4 1126

HIDROIZOLATIE LA TERASE CU MEMBRANE

BITUMINOASE(IMCL BETON DE PANTA)

025

MP.

400.000

116.12

46449

POLISTIREN SXTRUDAT

20 CM

025

BUC.

35.000

65.33

2304

PLASA SUDATA D» 4 X

100 X 100

( 6 X 2 HI

026

MP.

400.000

8.51

3404

STRAT SUPOP.T PT.PARDOSELI EXECUTATE DIN MORTAR DE CIMENT M100-T 3CM GROSIME

026    MP.

GEOPANZA

027    BUC.


026    M.C.

MORTAR DE ZIDĂRIE M 100 3 1030

12.400

195.96

2430

400.000

6.77

2709

5.000

72.96

365


ÎNLOCUIT PIESA LEGĂTURĂ RACORDARE SCURGERE TERASA ACOPERIȘ GURA SCURGERE SIFON S SAU P FONTA EMA

027    BUC.    5.000

GURA SCURGERE FONTA EMAILATA PENTRU EVACUARE APE TERASE SI ACOPERIȘURI 150MK


131.43


657


BWfe

Șoseaua Olteniței. Nr.25l C-D, București,Sector4, Tel: (1765069413

SC BUILD WAY DESIGN SRL

SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE

Nr. înregistrare la R.C.: (40/319/2017 : Cod fiscal: RO 30010324/2012

Cont RO 12 TREZ 7045 069X XX01 2990 Trezoreria Sectorului 4

Cont R059INGB 0000 9999 0660 9817 INC. Bank

E-mail: buildwaydesign@gmall.cont

■167028 pag 95

TOTAL GENERAL DEVIZ:


PROIECTANT


1 499 033.66

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

(C467303 pag 96


Formularul F3


Obiectivul: 0467 45000000    REABILITARE SI EXTINDERE

ȘCOALA GIMNAZIALA LUCEAFĂRUL

Obiectul:    0003 45000000    SISTEMATIZARE TEREN SPORT

Lista cu cantitatiie de lucrări

Devia oferta 467308 SISTEMATIZARE TEREN DE SPORT

Categoria de lucrări: 0467

preturile sunt exprimate in RON


Mr. Capitol de lucr,    OK

CANTITATEA

PU    TOTAL

crt.

{col.3xcol4)

{denumirea si sub

(

RON /    ( RON )

capitolele de lu-

UM)


crari)


001    MP.    441.600    2.32

DESFACEREA PARDOSELILOR DIN ASFALT PE MACADAM •

002    TONA    63.59.0    15.4 5

STRAT DE BAZA MIXTURI ASFALTICE EXEC LA CALD CU AȘTERN MECANICA

002    KG    63.781    1.67

BITUM PENTRU DRUMURI TIP D 25/ 40 STAS

754

002    TONA    63.590    338.69

MIXTURA ASFALTICA 3AD 20

003    MP.    1472.000    0.03

CURĂȚIREA PT APLIC ÎMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPORT DIN MACAO SAU PAV HEBITUM EXEC MECAMI

004    100 MP.    14.720    106.46

AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU ÎMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA

005    TONA    119.230    15.49

STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIȘ EXECUT LA CALD CU ASTERNSRE MECANICA

005    KG    119.588    1.67

BITUM PENTRU DRUMURI TIP D 25/ 40 STAS

754

005    TONA    119.230    391.83

MIXTURA ASFALTICA BA 16/PRODUSE

BALASTIERE

1024

982

107

21537

48

1567

1847

200

4 6717


027    BUC.

SIFON DE TERASA CU PARAFRUNZAP


5.000


77.81


389


028    M    93.000

SORTURI,GLAFURI,GULERE TABLA AL 1, 5MM GROS CU LATINE INTRE 50-100CM INCLUSIV


91.23


8439


029    MP.    17.000

LUMINATOR DIN HAT. PLASTIC PE P.EBORD SAU IN CIMPUL ÎNVELIT.PLACI LAMIM.ONDUL.SAU CUTATE DIN PAS


20.31


345


029


BUC.


LUMINATOR MANSARDA TIP "VEL1JX"


030    ML.

Glafuti aluminiu,montate la


031    8UC.

MONTARE COMPLETA UTILAJ-65121002-MACARA PE PNEURI DE 0,10-0,149 MN(10-14,9TF)

032    BUC.    1.000

DEMONT. COMPLETA UTILAJ-65121002-MACARA PE PNEURI DE 0,10-0,149 MN(10-14,9TF1

033    ORA    1440.000

ORA PR.MACARA PNEUP.I 3RAT ZĂBRELE 15,.0-19,9 TF 2 SCHIMBURI

034    ~    MP.    1300.000

MONTAT SI DEMONTAT SCHELA METALICA TUBULARA INTER. SAU EXTER.INCL.PLATFORME STREASINA PLASA PROT

035    BUC.    4.000

TRANSPORT UTILAJ 5 KM 90100011 SCHELA METALICA TUBULARA DE EXTERIOR CU S=640MP G=U-13,ST

036    ORA    1440.000

ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S64OMP G”ll-13,5 3SCH.LEI/MP

037    M    73.000

ȚEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA LOCUIMTE+SOCIAL CULT.IN CONDUCTE DE DISTRIBUȚIE D=110 MM


17.000

725.76

12338

75.000

21.98

1648

sure

1.000

4.47

4


2.60


48.07    69217


25.59


1.33


0.00


48.10


33261 ~


3512SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE


467303 pag 97


006    MP.    23.000    17.44

VOPSITORII ANTICOROZIVE SUPRAF BETON TENC.CU EMAIL CLORCAUCIUC

006    KG    iO.OOO    30.24

VOPSEA POLIURETANICA ?T. TEREN DE SPORT-INCLUSIV TRASAJE


401


302


007    BUC.    4.000

CĂMIN CANALIZARE H= 2 M MONTAT P


1784.14


7137


-DESCRIERE:

>» componenta 001

007    ’    BUC.    4.000    725.76

CĂMIN CANALIZARE POLIETILENA DH 900, H <2.5 CU CAPAC CAROSABIL


2903


>» componenta 002

007    *    M.C.    13.600    79.90

SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UNID.NAT.LA.

ADINC.0,0-1,5M,T.F.TARE

»> componenta 003

007    M.C.    12.800    10.15

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,

STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.

3ULG.TEREN F.TARE


1037


130


»> componenta 004

007    *    M.C.    12.300    13.43

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.

EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FISC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV


172


>» componenta 005

007    100 MP.    0.092    237.92    22

NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR 51 A PLATFORMELOR CU DENIVELĂRI DE 10-20 CM IN TEREN F.TARE


»> componenta 006

007    100 MP.    0.092    190.65

FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.F.

TARE


18


»> componenta 007

007    TONA    22.000    4.63

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM.


102


»> componenta 008

007    100 MP.    0.612    8.86

NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATE.DE TSRASM.

EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN TEREN CATEG.3 SI 4
•'167308 pag 98


»> componenta 009

007    ‘    MP.    48.000    15.38

3PRIJIN.de maluri cu dulapi de fag așez.

ORIZ.LAT.INTRE MAL.<1,SM,ADIH.0,0-2M, 0, 0 -0,2M INTRE DULA


>>> componenta 010

007

BUC.

4.000

490.06

CAPAC SI RAMA STAS

2308-31 PENTRU CĂMINE

CU PIESA SUPORT CAROSABIL TIP

III A

003

ML.

46.000

574.20

TUB CANAL PVC - KG

, DN 160 ,

H

-DESCRIERE

>» componenta 001

008

M.C.

101.20,0

62.42


SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE IM CU

SPRIJ.3I EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.

ADINC.0,0-2 M,T.F.TARE

>» componenta 002

008    ‘    100 MP.    0.506    237.92

NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELĂRI DE 10-20 CM IN TEREN F.TARE

>» componenta 003

008    100 MP.    0.506    190.65

FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.F.

TARE

>» componenta 004

008    M.C.    25.392    55.51

UMPLUTURA IN SÂNT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP

>>> componenta 005

008    *    TONA    132.480    4.63

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM


»> componenta 006

008    M.C.    73.370    10.15

IMPRASTIERSA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,

STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.

3ULG.TEREN F.TARE

>» componenta 007

73.370    L2.01

COMPACTAREA CU MAI.OE MINA A UMPLUT.

EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.COEZIV


738


1960


26413


6317


120


96


1410


614


745


881


SOCIETATE CONSTRUCȚII DRUMURI, PODURI SI EDILITARE


(('


ESIGN

467308 pag 99


>» componenta 008

008    100 MP.    2.392    8.86

NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.

EXEC.CU 3ULDOZ.PE TRACT.81-180CP ÎN TEREN CATEG.3 SI 4

»> componenta 009

008    TONA    132.480    6.24

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELS SI MĂRUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATSG.2

»> componenta 010

008    MP.    92.000    15.38

SPRÎJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG AȘEZ.

ORIZ.LAT.INTRE MAL.<1,5M,ADIN.0,0-2M,0,0 -0,2M INTRE DULA

>» componenta 011

008    M    101.200    2.85

MONTAREA PARAPETELOR SI PODEȚELOR METALICE DE INVENTAR LA ȘANȚURI PT.

CONDUCTE    —

»> componenta 012

008    M    46.000    12.71

TUB CIRC. BETON SIMPLU STAS 816 DE 1 M LUNG ÎMBINATE CU CEP SI BUZA AVIND DN 200 MM

»> componenta 013

008    M    46.000    120.57

ȚEAVA DE CANALIZARE KGEM SN4 DIN PVC D«

160X4.0 4 M

»> componenta 014

008    M    2116.000    3.57

EFECT PROBA ETANȘ PREȘ INST APA,DIN ȚEAVA PVC (G) SAU MAT PL (PE,P?,PP-R ),D ® 16-110 MM


TOTAL GENERAL DEVIZ:


PROIECTANT


DEVIZIER


21


827


1415


289


585


5546


7548


103 232.28


CONTRACTANT (OFERTANT)LISTA DE DOTĂRI

EXTINDERE

exclusiv TVA

Nr.

ctr.

Denumire

Nr.

buc

PZU

Total

1.

Stingator portabil cu pulbere tip P6

17

250

4250

2.

Stingator portabil cu CO2 tip G5

n

220

660

o

3.

Stingator transportabil P50

1

1100

1 100

4.

Pichet incendiu

1

1200

1200

Total

7210

Proiectant,

LISTA DE DOTĂRI

REABILITARE

exclusiv TVA

Nr.

ctr.

Denumire

Nr.

buc

PZU

Total

1.

Stingator portabil cu pulbere tip P6

17

250

4250

2.

Stingator portabil cu CO2 tip G5

O

3

220

660

o

3.

Stingator transportabil P50

1

1100

1100

4.

Pichet incendiu

1

1200

1200

Total

7210

Proiectant.

"ÎNFIINȚARE SALA MULTIFUNCȚIONALA DE SPORT, REABILITARE TERMICA CLĂDIRE SI LUCRARE DE

REPARA Tll, AMENAJARE CURTE SI TEREN DE SPORT ■ ȘCOALA NR. 130 (LUCEAFĂRUL)"    100