Hotărârea nr. 132/2018

Hotărârea nr. 132/26.06.2018 privind aprobarea preluării cu titlu gratuit a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI), pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și consolidare Grădinița nr. 244” și a depunerii proiectului în cadrul Programului Operațional Regional, Axa prioritara 10 Îmbunătățirea infrastructurii educationale.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTORULUI 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37 Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod fiscal: 4433953 E-mail: primarie@sector5.ro


HOTĂRÂRE privind aprobarea preluării cu titlu gratuit a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI), pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și consolidare corp clădire Grădinița nr. 244 ” și a depunerii proiectului în cadrul Programului Operațional Regional,

axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale

Consiliul Local Sector 5 al Municipiului București, ales in condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015, pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004, privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 26.06.201 8;

Având în vedere:

•    Raportul comun de specialitate al Direcției Generale de Transparență și Control și Direcția

Generală de Educație și Carieră, înregistrat cu numărul 59258/20.06.2018;

•    Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată cu numărul 59268/20.06.2018;

•    Rapoartele Comisiilor Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități

Economice și al Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului,

Domeniului Public și Patrimoniului, Fond Funciar;

•    Ghidul General al Programului Operațional Regional 2014-2020;

•    Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

• Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 65/10.04.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și consolidare corp clădire Grădinița nr. 244 ”

Ținând cont de prevederile ghidului specific al axei prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului;

în temeiul art.45 alin.(l) și art. 81 alin.(2), lit. i din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată:

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă preluarea, cu titlu gratuit, de către Sectorul 5 al Municipiului București a documentației tehpnico-economice (D.A.L.I.-Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție) pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și consolidare corp clădire Grădinița nr. 244”.

Art. 2 Se aprobă proiectul „Reabilitare și consolidare corp clădire Grădinița nr. 244 ” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1 apelul de proiecte POR/10/2017/10/10.1 a/BI.

Art. 3 Se aprobă co-finanțarea de la bugetul local al Sectorului 5 în cuantum de 2% din valoarea totală a chetuielilor eligibile, conform ghidului specific al axei prioritare 10, prioritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, obiectivul specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului și finanțarea tuturor chetuielilor neeligibile din cadrul proiectului, menționat la ari 2.

Art. 4 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Reabilitare și consolidare corp clădire Grădinița nr. 244 ”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Sectorului 5.

Art. 5 Se împuternicește domnul Daniel Florea, Primarul Sectorului 5 să semneze în numele și pentru Sectorul 5 al Municipiului București toate documentele necesare și contractul de finanțare al proiectului ” Reabilitare și consolidare corp clădire Grădinița nr. 244. ”

Art. 6 Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, și directorul Grădiniței 244.vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ, SECRl/lAR SECTOR 5

Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții necesare pentru obiectivul de investiții Reabilitare și consolidare corp clădire Grădinița nr. 244” -37 file.


//
Grădiniță 244,București

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIEDECEMBRIE 2017Grădiniță 244,București


PROIECTANT GENERAL

SC CAPITAL VISION SRL

PROIECTANT DE SPECIALITATE

SC STRUKT.CAD PROIECT SRL

BENEFICIAR

GRĂDINIȚĂ NR. 244

DECEMBRIE 2017


DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE

A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

REABILITARE SI CONSOLIDARE CORP CLĂDIRE GRĂDINIȚĂ NR. 244DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

DENUMIREA OBIECTULUI DE INVESTIȚII

BENEFICIARUL INVESTIȚIEI

AMPLASAMENT

PROIECTANT GENERAL

c,

ELABORATORII DOCUMENTAȚIEI

REABILITARE SI CONSOLIDARE CORP CLĂDIRE GRĂDINIȚĂ NR. 244

GRĂDINIȚĂ NR. 244

strada Humulesti nr. 31, București, sectorul 5

SC CAPITAL VISION SRL

S.C. STRUKT.CAD PROIECT S.R.L.

S.C. 99ASHA CONCEPT S.R.L

LISTA SEMNATURI PROIECTANTI

PROIECTANT

GENERAL

ELABORATORII

DOCUMENTAȚIEI

/PROIECTANTI

DE

SPECIALITATE

SC CAPITAL VISION SRL

S.C. STRUKT.CAD PROIECT S.R.L.


S.C. 99ASHA CONCEPT S.R.L

FUNCTIA/NUMELE

ing. Laurentiu PAVELESCU

SEMNĂTURĂ
CUPRINS

A. PIESE SCRISE

1.    INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

1.1.    Denumirea obiectivului de investiții

1.2.    Ordonator principal de credite/investitor

1.3.    Ordonator de credite (secundar/terțiar)

1.4.    Beneficiarul investiției

1.5.    Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

2.    SITUAȚIA EXISTENTĂ Șl NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

2.1.    Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

2.2.    Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor

2.3.    Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

3.    DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE

3.1.    Particularități ale amplasamentului:

a)    descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan);

b)    relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

c)    datele seismice și climatice;

d)    studii de teren:

(i)    studiu geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor tehnice în vigoare;

(ii)    studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz;

e)    situația utilităților tehnico-edilitare existente;

f)    analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

g)    informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate.

3.2.    Regimul juridic:

a)    natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, drept de preempțiune;

b)    destinația construcției existente;

c)    includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum șl zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz;

d) informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz.

3.3.    Caracteristici tehnice și parametri specifici:

a)    categoria și clasa de importanță;

b)    cod în Lista monumentelor istorice, după caz;

c)    an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție;

d)    suprafața construită;

e)    suprafața construită desfășurată;

f)    valoarea de inventar a construcției;

g)    alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente.

3.4.    Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum și cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasări diferențiate, cele rezultate din lipsa de întreținere a construcției, concepția structurală inițială greșită sau alte cause identificate prin expertiza tehnică.

3.5.    Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

3.6.    Actul doveditor al forței majore, după caz.

4.    CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE Șl, DUPĂ CAZ, ALE AUDITULUI ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE:

a)    clasa de risc seismic;

b)    prezentarea a minimum două soluții de intervenție;

c)    soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;

d)    recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate.

5.    IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPȚIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE (MINIMUM DOUĂ) Șl ANALIZA DETALIATĂ A ACESTORA

5.1. Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, cuprinzând:

a) descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru (consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural; protejarea, repararea elementelor nestructurale și/sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, după caz; intervenții de protejare/conservare a elementelor naturale și antropice existente valoroase, după caz; demolarea parțială a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fără modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției; introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare; introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al construcției existente);

b)    descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea/înlocuirea instalațiilor/echipamentelor aferente construcției, demontări/montări, debranșări/branșări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate;

c)    analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

d)    informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate;

e)    caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție.

5.2.    Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare

5.3.    Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

5.4.    Costurile estimative ale investiției:

-    costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare;

-    costurile estimative de operare pe durata normată de viață/amortizare a investiției.

5.5.    Sustenabilitatea realizării investiției:

a)    impactul social și cultural;

b)    estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;

c)    impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz.

5.6.    Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție:

a)    prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință;

b)    analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusive prognoze pe termen mediu și lung;

c)    analiza financiară; sustenabilitatea financiară;

d)    analiza economică; analiza cost-eficacitate;

e)    analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

6. SCENARIUL/OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) OPTIM(Ă), RECOMANDAT(Ă)

6.1.    Comparația scenariilor/opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

6.2.    Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e)

6.3.    Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

b)    indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

c)    indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

d)    durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

6.4.    Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

6.5.    Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

7. URBANISM, ACORDURI Șl AVIZE CONFORME

7.1.    Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

7.2.    Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

7.3.    Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

7.4.    Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente

7.5.    Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică

7.6.    Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, precum:

a)    studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice;

b)    studiu de trafic și studiu de circulație, după caz;

c)    raport de diagnostic arheologic, în cazul intervențiilor în situri arheologice;

d)    studiu istoric, în cazul monumentelor istorice;

e)    studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției.

B. PIESE DESENATE

1. CONSTRUCȚIA EXISTENTĂ:

Arhitectura

a)    plan de amplasare în zonă;

b)    plan de situație;

c)    Plan parter - Releveu

d)    Plan etaj - Releveu

e)    Fațada Vest, Fațada Est - Releveu

f)    Fațada Nord, Fațada Sud - Releveu

2. SCENARIUL/OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) OPTIM(Ă), RECOMANDAT(Ă): Arhitectura

a)    Plan parter - Desfaceri finisaje

b)    Plan etaj - Desfaceri finisaje

c)    Plan parter - Propunere

d)    Plan etaj - Propunere

e)    Fațada Vest, Fațada Est - Propunere

f)    Fațada Nord, Fațada Sud - Propunere

Instalații:

a)

b)

c)


Schema coloanelor instalații sanitare

Schema coloanelor instalații termice

Schema monofilara instalații electrice

1.    INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

1.1.    Denumirea obiectivului de investiții

REABILITARE SI CONSOLIDARE CORP CLĂDIRE GRĂDINIȚĂ NR. 244

1.2.    Ordonator principal de credite/investitor

Bugetul local al Primăriei Sector 5, București

1.3.    Ordonator de credite (secundar/terțiar)

Bugetul local al Primăriei Sector 5, București

1.4.    Beneficiarul investiției

GRĂDINIȚĂ NR. 244

1.5.    Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

S.C. STRUKT.CAD PROIECT S.R.L.

Sediul social: str. Cristea Mateescu nr. 9, sector 2, București

Număr de înmatriculare la Registrul comerțului.: J40/10299/2008

CIF: RO 24040100

2,    SITUAȚIA EXISTENTĂ Șl NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE

INTERVENȚII

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

Sustenabilitatea proiectului finanțat prin Bugetul local al Primăriei Sector 5, București, este extrem de importanta deoarece prin înființarea unei instituții de învățământ preșcolar, în conformitate cu legislația și normele de funcționare actuale, va menține și deopotrivă va încuraja pe termen lung utilizarea serviciilor, oferite de Grădiniță nr. 244, de beneficiarii direcți ai proiectului, și anume preșcolarii, precum și părinții acestora. Grădinița este unul dintre partenerii comunitari implicați și consecvenți a cărei existență în societate marchează începutul traseului educațional al copilului și primii pași către viitoarea sa devenire de cetățean responsabil. întregul personal al grădiniței se străduiește să acopere aceste nevoi sprijinind copilul în mod nemijlocit, prin intervenție directă și continuă.

Relația dintre comunitate și grădiniță este de determinare și susținere reciprocă. De nenumărate ori, grădinița este pusă în situația de a rezolva o serie de probleme pe care, prin dimensiunea și locul pe care îl ocupă, nu pot fi soluționate fără un sprijin adecvat și o susținere directă din partea comunității.

Reabilitarea grădinițelor reprezintă o cerința esențiala pentru imbunatatirea calitatii vieții, creșterii atractivitatii si interesului pentru invatamant.

2.2.    Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor Dezvoltarea economică și socială durabilă este strâns legată de îmbunătățirea infrastructurii existente și a serviciilor de bază.

Pe fondul lipsei mijloacelor financiare, numeroase grădinițe nu își mai pot desfășura activitatea în parametrii normali, din cauza stării avansate de degradare a construcțiilor. Necesitatea investiției este generată de faptul că grădinița existentă nu asigura condițiile minime de siguranța, confort si igiena necesare atat personalului cat si preșcolarilor.

Principalele probleme întâmpinate în desfășurarea activității fiind reprezentate de condițiile precare ale finisajelor care pot pune in pericol atat sanatatea copiilor cat si a cadrelor didactice (zona de parchet lipsa sau faianța dezlipita care sta sa cada). Oportunitatea investiției este generată de necesitatea dezvoltării educaționale și culturale, prin îmbunătățirea din faza incipientă a calității actului educațional, creându-se un mediu propice dezvoltării copiilor precum și de lipsa unui spațiu adecvat, a unei infrastructuri sociale adecvate, lucru ce impune investiții în modernizarea și reabilitarea unei clădiri, a cărei funcționalitate să permită desfășurarea activităților educative menite să pregătească elevii.

2.3.    Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea calității vieții în plan educațional, emoțional, spiritual și relațional a copiilor cu vârste între 3-6 ani, care doresc parcurgerea cursurilor educaționale preșcolare precum și facilitarea posibilităților

de desfășurare într-un cadru adecvat a tuturor activităților specifice programului educațional preșcolar cu program prelungit.

Proiectul are in vedere sa finanțeze reabilitarea construcției existente.

Scopul principal privește imbunatatirea calitatii infrastructurii sistemului, practic sa răspundă nevoilor concrete ale copiilor, carora sa li se asigure servicii imbunatatite, cum ar fi: reabilitarea si dezvoltarea grădiniței.

Prin imbunatatirea infrastructurii in final se va ajunge la un standard minim de funcționare.

Obiectivul specific constă în consolidarea si reabilitarea unei grădinițe cu program prelungit în sectorul 5, București.

Nevoia pentru acest tip de servicii este mult mai ridicată dat fiind lipsa locurilor disponibile din fiecare an de inscrieri din acest sector cat si din București. Grădinițele oferă și îngrijire și educație timpurie și reușesc astfel, într-o oarecare măsură, să se adreseze unui ansamblu de nevoi ale copiilor.

Programele socio-educaționale integrate îmbunătățesc funcțiile cognitive și sociale ale copiilor aflați în situații de risc. Dacă sunt corect raportate la muncă, sănătate și servicii sociale, serviciile de educație timpurie pot avea rezultate suplimentare, cum ar fi un număr mai mare de mame în câmpul muncii, mai puține familii sărace, aptitudini parentale mai bune și o coeziune familială și comunitară mai mare. Serviciile de educație și îngrijire a copilului în perioada copilăriei timpurii conduc la binele public, cum ar fi sănătatea copiilor unei națiuni, viitoarele realizări pe plan educațional, volumul și flexibilitatea pieței muncii și coeziune socială.

Mai mult de atât, investiția timpurie în servicii de educație și îngrijire a copilului, cărora le revine și o misiune de identificare și prevenire primară a situațiilor de risc, scade nevoia de servicii specializate pentru copii și familii, reducând astfel per ansamblu costurile pentru societate

3. DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE

3.1. Particularități ale amplasamentului:

ll

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan);

Terenul pe care se dorește realizarea investiției supuse prezentului proiect se afla in intravilanul municipiului București, sector 5, strada Humulesti nr. 31, număr cadastral 232652 si are o suprafața totală din acte 2.355,00 mp, masurata 2.354,00 mp.


Pe amplasament sunt edificate următoarele construcții:

C1 - Construcții administrative si social culturale Sc = 322 mp, Sd = 791 mp,


Sp+P+1E

Construcția propusa spre a fi reabilitata este C1. POT = 13,67%

CUT = 0,33

b) relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

-    la Nord - nr. cad. 201809, nr. cad. 219032, nr. cad. 200444

-    la Est - nr. cad. 227304

-    la Sud - nr. cad. 226935, nr. cad. 206494

-    la Vest - nr. cad. 201809, str. Humulesti, nr. cad. 204807

Accesul se face pe latura de proprietate din Vest.

c) datele seismice și climatice;

Din punct de vedere seismic Terenul pe care este plasată clădirea este plan. în imediata vecinătate nu există denivelări ale solului care să pună probleme de stabilitate a taluzurilor.

Conform codului P100-1/2006 zona de hazard seismic este caracterizată de accelerația maximă a terenului ag = 0,24g și perioada de colț Tc = 1,6 sec.

Conform CR 1-1-3-2012 - "Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor", încărcarea caracteristică din zăpadă pe sol este s0k=2,0 kN/m2.

Conform CR 1-1-4-2012 - "Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor”, zona se caracterizează printr-o presiune de referință a vântului qref = 0,50 kN/m2.

Clasa de importanță și de expunere la seism a clădirii este III cf. P100 - 1/2013, adică construcție de importanță normală. Categoria de importanță a construcției cf. O.G. 766/1997 este C.

Din punct de vedere climatic Bucureștiul este așezat într-o zonă de climă temperată, si este afectat de masele de aer continental, provenite din zonele învecinate. Curenții de aer estici dau variații excesive de temperatură, de până la 70°C, între verile călduroase și iernile geroase.

Estul și sudul orașului au toamne lungi și călduroase, ierni blânde și primăveri timpurii.

Media anuală a temperaturii în București este in jur de 10 -11 °C.


Cea mai înaltă temperatură medie anuală s-a înregistrat în anul 1963, de 13.1° C și cea mai mică,în anul 1875, de 8.3° C.

Din observațiile și analizele efectuate, rezultă că Bucureștiul are ani alternativi cu temperaturi joase (1973, 1977, 1979) și ridicate (1976, 1978, 1980).

Cea mai friguroasă lună este ianuarie , cu o medie de - 2.9° C iar cea mai călduroasă este iulie cu o medie de 22.8° C. în general, variațiile de temperatură dintre noapte și zi sunt de 34 - 35 ° C, iarna și de 20 - 30° C, vara.

Cea mai înaltă temperatură, de 41.1° C a fost înregistrată în data de 20 august 1945 și cea mai joasă temperatură de -30°C, în ianuarie 1888.

Zona centrală având cea mai mare concentrare de clădiri, străzi înguste, largi bulevarde și câteva zone verzi, are o temperatură medie anuală de 11° C, vânt sub 2 m/s , umiditatea de 3-6 %, mai mică decât în alte zone și cea mai lungă perioadă de vegetație, de 220 zile fără ger, pe an.

Zona mediană care cuprinde vechea zona industrială cu mici făbricuțe, gări (Gara de Nord este cel mai mare nod feroviar), este definită printr-un grad mare de poluare, zile cu ceață, ploi abundente, câteva zile însorite, având o temperatură medie anuală sub 11° C și un volum de precipitații de 600 mm pe an.

Noua zonă rezidențială (Băneasa, Floreasca, Tei, Pantelimon, Balta Albă, Berceni, Drumul Taberei), are o temperatură medie anuală de 10.5° C, cu vânturi puternice uneori , cu un grad scăzut de poluare comparativ cu centrul, un grad de umiditate în jurul valorii de 77%, cu frecvente apariții ale ceții și un volum de precipitații sub 550 -600 mm pe an.

Zona periferică este influențată de construcțiile joase (1-2 nivele) cu suprafețe verzi și mari zone industriale; această zonă urbană este în mare măsură expusă vântului, valurilor de căldură și de frig, dar cu contraste mici, o umiditate ridicată și aer curat. Volumul precipitațiilor este sub 500 mm pe an.

d) studii de teren:

(i) studiu geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor tehnice în vigoare;

Nu e cazul. Proiectul nu prevede extinderi.

STRUKT.CAD PROIECT SRL    DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE

A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

REABILITARE SI CONSOLIDARE CORP CLĂDIRE GRĂDINIȚĂ NR. 244 (ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz;

Nu e cazul.

e)    situația utilităților tehnico-edilitare existente;

In prezent amplasamentul investiției dispune de rețea interioara de alimentare cu apa, rețea interioara de canalizare, rețea interioara de alimentare cu energie electrica, rețea interioara de termoficare etc. prin branșamente la rețelele locale existente in zona.

f)    analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

Evaluarea riscurilor este un proces de aplicare a unor metodologii de evaluare a riscurilor așa cum au fost definite, probabilitatea, frecvența de manifestare a unui risc și expunerea oamenilor dar și a bunurilor lor la acțiunea acestuia, ca și consecințele expunerii respective.

Există trei pași în evaluarea riscului: identificarea riscului, analiza și evaluarea vulnerabilității.

Pentru identificarea riscului trebuie mai întâi identificate riscurile care apar, existând o serie de metodologii de identificare și evaluare a riscurilor. Fiecare dintre aceste metodologii ia în considerare parametri precum frecvența, durata, severitatea, impactul pe termen lung sau scurt, pagubele.

Riscurile se pot clasifica in riscuri naturale (hazarde naturale) si in riscuri tehnologice si industriale (riscuri antropice) la care se mai pot adauga riscuri de securitate fizica, riscuri politice, riscuri financiare și economice, riscuri informatice.

Riscurile se pot clasifica fie după modul de manifestare (lente sau rapide), fie după cauză (naturale sau antropice). Acestea produc pagube mai mici sau mai mari în funcție de amplitudinea acestora și de factorii favorizanți în locul sau regiunea în care se manifestă, uneori îmbrăcând un aspect catastrofal: produc încetarea sau perturbarea gravă a funcționarii societății și victime omenești, mari pagube și distrugeri ale mediului. Scopul evaluării riscurilor îl constituie obținerea unor standarde măsurabile prin care riscul poate fi comparat cu altele estimate similar.

Evaluarea vulnerabilității reprezintă rezultatul analizei riscului. Este totalitatea riscurilor implicate de un eveniment extrem și poate fi considerată ca și însumarea tuturor riscurilor identificate. Aceasta poate fi internă sau externa.

In cazul de fata riscurile ce pot sa apara sunt naturale climatice (seceta, inghet), cutremure, furtuni, alunecări de teren si biologice (epidemii si altele asemanatoare) si antropice (poluări masive ale apei si aerului de către industriile poluante din apropierea orașului) care au o influență directă asupra vieții fiecărei persoane, asupra societății și a mediului înconjurător, în ansamblu.

g) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate.

Nu e cazul.

3.2.    Regimul juridic:

a)    natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, drept de preempțiune;

Pe terenul pe care se dorește realizarea investiției este intabulat drept de proprietate in favoarea Municipiului București si este in administrarea Grădiniței nr. 244.

b)    destinația construcției existente;

Construcții administrative si social culturale: grădiniță cu program prelungit.

c)    includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz;

Nu e cazul.

d)    informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz.

Nu e cazul.

3.3.    Caracteristici tehnice și parametri specifici:

a)    categoria și clasa de importanță;

Categoria de importanță C - Construcții de importanță normal, conform Legii 10/1995. Clasa de importanta III, conform P100-1/2013.

b)    cod în Lista monumentelor istorice, după caz;

Nu e cazul.

c)    an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție;

Clădirea cu regim de înălțime Sp+P+1E în care funcționează Grădinița nr. 244 este o clădire realizată în jurul anului 1972.

d)    suprafața construită;

Sc = 322,00 mp (conform extras de carte funciara pentru informare)

e)    suprafața construită desfășurată;

Sd = 791,00 mp (conform extras de carte funciara pentru informare)

f)    valoarea de inventar a construcției;

1.289.050,38 lei

g)    alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente.

>    Regim de inaltime; Sp+P+1E

>    Dimensiuni maxime construcție 30,80 m x 14,90 m

>    H maxim: m de la cota ±6,15

Structura funcționala:

Clădirea are un subsol parțial, care se întinde sub partea de vest a clădirii, și cuprinde spatii tehnice si de depozitare.

Spatii desfășurate la parter:

•    1 hol principal de distribuție

•    1 scara ce face legătură cu etajul

•    1 cabinet medical

•    1 birou

•    1 depozit

•    2 coridoare de distribuție pentru sălile de clasa

•    4 Săli de clasa

•    2 grupuri sanitare copii

•    1 hol secundar de distribuție

•    1 bucătărie si anexe bucătărie

•    1 grup sanitar cadre didactice/personal

Spatii desfășurate la etaj:

•    1 hol principal de distribuție

•    4 săli de clasa

•    2 grupuri sanitare pentru copii

•    1 birou (administrator)

•    1 vestiar

•    1 hol secundar de distribuție

•    1 cabinet consiliere

•    1 grup sanitar cadre didactice/personal

•    1 spălătorie

Structura constructiva:

Clădirea studiata, cu vechime de circa 45 de ani, are o structură particulară. în epocă a apărut ideea construirii de cămine de nefamiliști P+E integral prefabricate din fâșii de BCA. Folosirea acestui tip de structură la grădinițe a fost mai rară. După 2-3 ani de folosire, tipul acesta de structură a fost abandonat deoarece s-a constatat că sistemul nu poate fi modelat corect pentru calcul și nu prezintă caracteristicile de ductilitate necesare construcțiilor din zone cu înalt risc seismic. De altfel, chiar la construcția analizată s-a căutat sporirea rezistenței la acțiuni seismice prin adăugarea de stâlpi de beton armat la colțurile clădirii.

Structura grădiniței nr.244 este alcătuită din fâșii verticale de beton celular autoclavizat tip GBN50 armate cu bare din OB37 sau STNB de diametru mic 4-6mm. Fâșiile au 60cm lățime și 20cm grosime (și sunt probabil de tip GV 600x20- acestea s-au păstrat fiind folosite și la pereții de hale industriale). Fâșiile au o decupare semicirculară longitudinală pe ambele laturi verticale, astfel că la alăturarea a două fâșii de crează un gol vertical cu diametrul de 5cm. în acest gol se introduce o bară de oțel beton 012+14 și se toarnă un mortar de ciment. La partea superioară se realizează centuri de beton armat de 20-25cm înălțime, pe care se așează planșeul. Subsolul are pereți de beton armat.

Pe lângă fâșiile zise portante, deoarece pe ele reazemă planșeul, s-au folosit și fâșii de BCA cu grosimea de 10cm pentru pereții despărțitori. Aceste fâșii nu au marginea profilată, fiind așezate adiacent una alteia și sunt armate cu 304STNB.

Deoarece planșeul peste parter în sălile de clasă este mascat de un plafon fals din rigips, nu se poate observa alcătuirea lui. Planșeul peste etaj este din beton armat format dintr-o placă de 8cm grosime și nervuri dese pe o direcție, la 1,5m distanță, în sălile de clasă, secțiunea nervurilor fiind 15x35-45cm. Este de presupus că și planșeul peste parter este alcătuit asemănător, deși în bucătării și oficii, unde nu există plafon fals nu se observă grinzi. Sondajul efectuat între sălile de clasă a găsit o placă de beton armat de 13cm, placată la intrados cu 12cm de BCA. Planșeul peste subsol este realizat doar din fâșii.

Fâșiile de perete sunt așezate pe fundații alcătuite dintr-o talpă de beton și un cuzinet de beton armat.

La realizarea grădiniței s-a folosit un proiect modificat față de proiectelet tipizate pentru cămine de nefamiliști. Astfel, la fațada principală s-a realizat un cadru plan din beton armat cu stâlpi 30x30cm și grindă 30x50cm, pentru a se asigura iluminatul natural al claselor. Apoi, la colțurile clădirii s-au realizat 8 stâlpi de beton armat cu secțiunea 30x60cm, armați cu 8014 OB37- longitudinal și etrieri 08/20- transversal.

Finisaje:

Finisaje interioare:

Subsol:

>    Beton aparent pe toata suprafața pardoselii subsolului;

>    Vopsea lavabila aplicata direct pe betonul pereților si al tavanelor;

Parter:

>    Pardoseala finisata cu gresie ceramica pe holuri;

>    Pardoseala Scara acces etaj finisata cu gresie ceramica;

>    Pardoseli finisate cu parchet melaminat in Sălile de clasa si Coridoarele de distribuție către acestea si in Birou;

>    Pardoseala finisata cu gresie in Cabinetul medical, Depozit, Bucătărie si Anexe bucătărie si Grupurile sanitare;

>    Vopsea lavabila si lambriuri din lemn pe pereți atat pe Holuri cat si pe Coridoarele de distribuție pentru Sălile de clasa;

>    Vopsea lavabila si vopsea pe baza de ulei in Sălile de clasa;

>    Faianța in Grupurile sanitare, Bucătărie si Anexe bucătărie;

>    Tavan fals din gips carton zugrăvit cu vopsea lavabila in toate spatiile de la parter;

>    Usi interioare din tamplarie si blaturi din fibre lemnoase;

Etaj:

>    Pardoseli finisate cu parchet melaminat in Sălile de clasa si in Birou administrator;

>    Pardoseala finisata cu gresie ceramica pe holuri, Grupuri sanitare, Vestiar, Spălătorie si Cabinet consiliere;

>    Vopsea lavabila si lambriuri din lemn pe pereți pe Holuri;

>    Vopsea lavabila si vopsea pe baza de ulei in Sălile de clasa;

>    Faianța in grupurile sanitare;

>    Tavan fals din gips carton zugrăvit cu vopsea lavabila in toate spatiile de la etaj;

>    Usi interioare din tamplarie si blaturi din fibre lemnoase;

Finisaje exterioare:

>    Tencuiala pentru exterior nuanțe pastelate, la pereți;

>    Tencuiala soclu;

>    Ferestre si usi exterioare din tamplarie PVC cu geam termoizolator

3.4.    Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum și cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasări diferențiate, cele rezultate din lipsa de întreținere a construcției, concepția structurală inițială greșită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică.

Analiza stării construcției pe baza concluziilor expertizei tehnice întocmită de conf. dr. ing. Gheorghe Vlaicu: clădirea nu are un sistem structural de preluarea a forțelor seismice gândit ca atare, deoarece la momentul realizării se lucra după un normativ ce prevedea forțe mici.

Dacă la interior starea este foarte bună, finisajele noi ascunzând eventuale defecte, fațadele prezintă o stare incipientă de fisurare. Se observă fisuri cu deschidere mică provocate de tasări diferențiate ale terenului de fundare și din seism la colțurile golurilor de fereastră.

Calcanele de capăt, în special cel din dreapta au fisuri mai pronunțate, datorate tasării colțului clădirii provocată de pătrunderea apelor din ploaie din zona verde înconjurătoare.

Nu s-au constatat deformații ale planșeelor, care sunt rigide și nu au vibrații supărătoare.

Trotuarele sunt ușor deformate, atestând prezența tasărilor.

Terasa clădirii prezintă infiltrații.

3.5.    Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

3.5.1 Cerința A - Rezistentă mecanică si stabilitate

Construcția, împreună cu tema propusă se încadrează în clasa de risc seismic Rsll în care se încadrează construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradări structurale majore, dar la care pierderea stabilității este puțin probabilă.

Deoarece valoarea indicatorului R3 este sub valoarea de 0,65, sunt necesare măsuri de consolidare a structurii.

3.5.2    Cerința B - Securitate la incendiu

Corpul de clădire Grădiniță este o construcție de tip civil, are funcțiunea de educație si alcătuiește un singur compartiment de incendiu.

Conform Normativ P 118-99 clădirea are gradul III de rezistenta la foc si se incadreaza in zona construcțiilor cu risc „mic" de incendiu.

3.5.3    Cerința C - Igienă, sănătate și mediu înconjurător

3.5.3.1    Igiena aerului

-    asigurarea calitatii aerului pentru spatiile specifice activitatii se face prin ventilație naturala prin ochiurile mobile din tamplaria exterioara.

-    iluminatul natural este asigurat prin ferestrele existente in toate incaperile.

3.5.3.2    Igiena apei

Nu face obiectul prezentului proiect

3.5.3.3    Evacuarea deșeurilor

Deseurile menajere rezultate de pregătirea mesei copiilor sunt golite zilnic de către personal in zona special amenajata in europubele. Pubelele cu deseurile menajere sunt golite periodic (1,2 ori /saptamana) conform contractului incheiat cu de furnizorul local de servicii de salubrizare.

3.5.4    Cerința D - Siguranță si accesibilitate în exploatare

-    trotuarele perimetrale existente sunt din materiale antiderapante (dale beton)

-    clădirea este prevăzută cu rampe pentru persoane cu dizabilitati;

-    usa de acces respecta prevederile normativelor privind caile de evacuare (deschidere, gabarit);

3.5.5    Cerința E - Protecție împotriva zgomotului

Este asigurata o protecție corespunzătoare prin elementele de inchidere fata de zgomotele propagate de la exterior cu ajutorul tamplariei PVC cu geam termoizolator.

3.5.6    Cerința F - Economie de energie și izolare termică

Economia de energie si izolarea termica se asigura prin inchiderile exterioare.

3.5.7    Cerința G - Utilizare sustenabilă a resurselor naturale

Utilizarea sustenabilă a resurselor naturale se referă la desfășurarea activității în condiții de confort fără a risipi resursele naturale epuizabile (energia produsă convențional din resurse epuizabile) și fără a distruge mediul, oferind și generațiilor viitoare posibilitatea utilizării acestor resurse. Utilizarea sustenabilă a resurselor naturale se referă și la substituirea energiei produsă din surse convenționale în energie produsă din surse regenerabile și prietenoase cu mediul.

In acest moment anvelopa clădirii nu conduce la pierderi mari de căldură. Din aceasta cauza se propune izolarea termica a fațadelor cu polistiren expandat cu grosimea de 10 cm.

3.6. Actul doveditor al forței majore, după caz.

Nu e cazul.

4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE Șl, DUPĂ CAZ, ALE AUDITULUI

ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE:

a)    clasa de risc seismic;

Ținând seama de rezultatele calculelor efectuate conform metodologiei din codul P100-3/2008 valorile celor trei indicatori, R1, R2, și R3 precum și de starea construcției, considerăm că structura clădirii expertizate se încadrează în clasa de risc seismic Rsll în care se încadrează construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradări structurale majore, dar la care pierderea stabilității este puțin probabilă. Deoarece valoarea indicatorului R3 este sub valoarea de 0,65, sunt necesare măsuri de consolidare a structurii.

în aceste condiții, conform expertizei tehnice întocmită de conf. dr. ing. Gheorghe Vlaicu, sunt necesare lucrări de consolidare.

b)    prezentarea a minimum două soluții de intervenție;

Datorită incertitudinilor privind sistemul structural, al defectelor constatate și al rezistenței reduse rezultată din calcul, este propusă consolidare structurii astfel:

Soluția I - cămășuieli din tencuială armată pe ambele fețe ale pereților de 20cm grosime și consolidarea fundațiilor prin lărgire cu beton armat.

Soluția //-intervenții cu transformarea sistemului structural prin introducerea de pereți structurali din beton.

c) soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;

Rezistența scăzută și avariile prezente implică necesitatea consolidării structurii existente. Aceasta se va face prin cămășuirea pereților de 20cm grosime, pe ambele fețe, cu o tencuială de ciment de 5cm grosime, armată cu plase STPB $5/100. Armătura va pleca de la talpa fundațiilor la exterior (sau pe o față) și de la talpa fundațiilor pe o parte și de la placa suport a pardoselii pe cealaltă față la pereții interiori, din fundații noi, cu lățimea de 30cm. Pentru asigurarea aderenței între peretele de bea și cămășuială, se va îndepărta stratul de tencuiala actuală. Plasele se vor fixa la colțurile camerelor cu bare $14/50 trecute până în partea cealaltă a peretelui. Realizarea consolidării va aduce valorile indicatorul R3 în zona clădirilor cu risc seismic IV.

Dacă în cursul lucrărilor se vor descoperi fisuri în pereți sau alte avarii, care nu au fost vizibile la inspecția in-situ efectuată la elaborarea expertizei, va fi chemat imediat expertul tehnic și se va da soluția adecvată.

Este obligatoriu să se investigheze starea tehnică a tuturor instalațiilor purtătoare de apă din incinta imobilului și din imediata vecinătate pentru a determina cauza infiltrațiilor de apă de la nivelul subsolului.

Degradările produse de igrasie pot afecta structura în timp și afectează mediul de lucru al personalului din grădiniță, drept care recomandăm să se ia imediat măsuri de combatere a acestui fenomen.

d) recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate.

Pentru asigurarea funcționarii imobilului conform cerințelor si conform exigentelor de calitate este necesar sa fie implementate soluțiile recomandate in cadrul expertizei tehnice.

5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPȚIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE (MINIMUM

DOUĂ) Șl ANALIZA DETALIATĂ A ACESTORA

Pornind de la rezultatele raportului de expertiza tehnica, se propun o serie de masuri de consolidare si modernizare care sa conducă la ameliorarea deficientelor identificate. Pentru stabilirea soluției de reabilitare au fost studiate mai multe variante din care menționam:

Varianta I: presupune repararea finisajelor local, in zonele unde acestea sunt deteriorate.

Varianta II: presupune lucrări de consolidare prin cămășuieli din tencuială armată pe ambele fețe ale pereților de 20cm grosime și consolidarea fundațiilor prin lărgire cu beton armat, implicit inlocuirea finisajelor pe toate suprafețele afectate.

5.1. Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, cuprinzând:

a) descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru (consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural; protejarea, repararea elementelor nestructurale și/sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, după caz; intervenții de protejare/conservare a elementelor naturale și antropice existente valoroase, după caz; demolarea parțială a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fără modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției; introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare; introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al construcției existente)

Proiectul nu prevede lucrări de restaurare, intervenții de protejare/conservare; lucrări de demolare sau extindere.

De asemenea proiectul nu prevede schimbarea de funcțiune actuala a construcției. Proiectul prevede lucrările de consolidare ce constau in aplicarea unor cămășuieli pe ambele fețe ale pereților de 20cm grosime și consolidarea fundațiilor prin lărgire cu beton armat. Realizarea consolidării va aduce valorile indicatorul R3 în zona clădirilor cu risc seismic IV.

Informații generale privind tehnologia de execuție a lucrărilor de camasuieli:

Se îndepărtează tencuiala de pe ambele fețe ale peretelui. Dacă fisura traversează și o intersecție de diafragme, se decopertează și diafragmele adiacente pe o lățime de

minimum 900 mm.

i

în funcție de dimensiunile ochiului plasei de armătură, se însemnează cu creta sau cu creionul poziția găurilor care urmează să fie practicate în perete. Poziția golurilor se stabilește astfel încât ele să fie amplasate în dreptul unui nod al plasei și să fie dispuse în șah la o distanță de 500 - 600 mm pe ambele direcții (circa 3-4 bucăți pe mp).

Cu bormașina rotopercutantă se dau găurile cu diametrul de 25 - 30 mm pe toată grosimea zidului.

Suprafețele zidului se curăță prin periere cu peria de sârmă, de sus în jos și apoi se spală cu apă (de preferat cu furtunul). Găurile se spală cu jet de apă.

Se introduc în găuri agrafe din oțel - beton cu diametrul de minimum 6 mm și apoi găurile se matează cu mortar M 50 Z bine îndesat cu ajutorul unei vergele metalice cu diametrul de 8 mm. înainte de începerea operației de matare este necesar ca zidăria (adiacentă găurii) să fie menținută umedă minimum două ore, iar introducerea mortarului să se facă numai după zvântarea suprafeței. Agrafele se fasonează cu cioc numai la un capăt pentru ca să poată fi introduse în găuri.

După 24 ore de la matarea găurilor, se aduc plasele de oțel-beton, se montează la poziție și se leagă cu sârmă de agrafele din perete (la capătul fără cioc, agrafe se fasonează la poziție, realizându-se ciocul care se trece peste nodul plasei și se leagă de acesta cu sârmă).

Se menține zidăria umedă pe toată suprafața minimum două ore.

După ce suprafața zidăriei s-a zvântat, se realizează stratul de tencuială aplicat numai mecanic. Dacă se folosește pompa de mortar, mortarul va fi de marcă M 50 T sau M

/r


100 T, iar dacă se folosește aparatul de torcretare, mortarul va fi de marcă M 200. Grosimea stratului de tencuială pentru camasuieli trebuie să fie de maximum 50 mm.

b) descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea/înlocuirea instalațiilor/echipamentelor aferente construcției, demontări/montări, debranșări/branșări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate;

(i) Desfacerea finisajelor degradate:

Prin proiect se propun lucrări de desfacere a tencuielilor afectate de infiltrații, a faianței desprinse de pe pereți, a parchetului deteriorat de trafic intens, a gresiei care nu asigura funcționarea conform cerințelor și conform exigențelor de calitate pentru siguranța in exploatare, a lambriurilor din lemn, a ușilor interioare afectate de umezeala, a tamplariei exterioare defecta, astfel:

Parter:

>    Desfacere faianța desprinsa de pe pereții Grupului sanitar pentru personal/cadre didactice si de pe pereții Bucătăriei, inclusiv Anexele acesteia;

>    Desfacere lambriuri lemn de pe pereții Coridoarelor si Holuri;

>    Desfacere parchet melaminat deteriorat de pe pardoselile Sălilor de clasa si Coridoarele de distribuție către acestea si in Birou;

>    Desfacere gresie ceramica de pe pardoselile aferente următoarelor spatii: Holuri, Cabinetul medical, Depozit, Bucătărie si Anexe bucătărie si Grupurile sanitare, Scara acces etaj;

>    Desfacere usi interioare.

Etaj:

>    Desfacere lambriuri lemn de pe pereții Holurilor;

>    Desfacere parchet melaminat deteriorat de pe pardoselile Sălilor de clasa si Birou administrator;

>    Desfacere gresie ceramica de pe pardoselile aferente următoarelor spatii: Holuri, Grupuri sanitare, Vestiar, Spălătorie si Cabinet consiliere;

>    Desfacere usi interioare.

Fatade/Exterior:

>    Desfacere tencuiala afectata de infiltrații;

>    Desfacere gresie exterioara de pe trepte si terase de acces;

>    Desfacere usi exterioare din tamplarie PVC;

>    Desfacere fereastra tamplarie PVC defecta aferenta spațiului Birou administrator;

>    Desfacere trotuar, din jurul construcției aferenta grădiniței, ce nu asigura funcționarea conform cerințelor și conform exigențelor de calitate pentru siguranța in exploatare;

>    Desfacere atic terasa;

>    Desfacere glafuri ferestre.

(ii)    Reparații finisaje

Parter:

>    Reparații prin gletuire la pereți;

Etaj:

>    Reparații prin gletuire la pereți;

(iii)    Soluția tehnica propusa

Pe langa consolidarea structurii de rezistenta prin proiect se propune si înlocuirea finisajelor degradate, inlocuirea ușilor interioare cat si cele exterioare, a radiatoarelor si instalațiilor aferente acestora:

Subsol:

>    Hidroizolarea exterioara a pereților pe care se poate interveni prin săpătură pe langa construcție;

>    Tencuire pereți;

>    Aplicare vopsea anti-mucegai;

>    Igienizare prin zugrăvire cu vopsea lavabila.

>    Montare corpuri de iluminat noi (eficiente energetic), refacere trasee cabluri, acționari

>    Amplasare corpuri de ilumiat noi (eficiente energetic) pentru iluminatul de siguranța pentru evacuare

>    Montare sistem detecție si alarmare incendiu Parter:

>    Tencuire pereți afectați de camasuieli cu refacerea finisajelor nterioare;

>    Placare cu faianța pe pereții Grupului sanitar pentru cadre didactice/personal de la parter;

>    Placare cu faianța pe pereții spatiilor Bucătărie si Anexa bucătărie;

>    Igienizare prin zugrăvire cu vopsea lavabila;

>    Montare parchet masiv din lemn de stejar, nou, in Sălile de Clasa, Coridoarele de distribuție către acestea si in Birou;

>    Placare gresie ceramica in: Holuri, Cabinetul medical, Depozit, Bucătărie si Anexe bucătărie si Grupurile sanitare, Scara acces etaj;

>    Montare usi interioare noi la toate spatiile;

>    Refacere trasee instalații termice, termoizolare, inlocuire fitting-uri, robineti

>    Montare corpuri de iluminat noi (eficiente energetic), refacere trasee cabluri, acționari

>    Amplasare corpuri de ilumiat noi (eficiente energetic) pentru iluminatul de siguranța pentru evacuare

>    Montare sistem detecție si alarmare incendiu

>    Montare obiecte sanitare noi (lavoare, baterii, closete, bazine si oglinzi) inclusiv racorduri si sisteme de prindere;

Etaj:

>    Tencuire pereți afectați de camasuieli cu refacerea finisajelor interioare;

>    Igienizare prin zugrăvire cu vopsea lavabila;

>    Montare parchet masiv din lemn de stejar, nou, in Sălile de Clasa si in Birou administrator;

>    Placare gresie ceramica in: Holuri, Grupuri sanitare, Vestiar, Spălătorie si Cabinet consiliere;

>    Montare usi interioare noi la toate spatiile;

>    Refacere trasee instalații termice, termoizolare, inlocuire fitting-uri, robineti

>    Montare corpuri de iluminat noi (eficiente energetic), refacere trasee cabluri, acționari

>    Amplasare corpuri de ilumiat noi (eficiente energetic) pentru iluminatul de siguranța pentru evacuare

>    Montare sistem detecție si alarmare incendiu

>    Montare obiecte sanitare noi (lavoare, baterii, closete, bazine si oglinzi) inclusiv racorduri si sisteme de prindere;

Fațade:

>    Tencuire fațade si aplicare vopsitorii de exterior;

>    Placare cu cărămidă aparenta;

>    Placare cu panel din fibre lemnoase si rășini;

>    Montare gresie de exterior, antiderapanta si rezistenta la inghet pe trepte si terase de acces.

>    Montare usi noi din profile si blaturi din PVC cu geam clar termoizolator;

>    Montare fereastra noua din profile PVC cu geam clar termoizolator la spațiul Birou administrator;

>    Lucrări de sistematizare privind trotuarele din jurul construcției;

>    Montare atic nou la terasa;

>    Montare glafuri noi la ferestre;

>    Lucrări de confecții metalice pentru grătarul ce acopera cureta de lumina de la subsol;

>    Copertine noi pentru cele trei cai de acces in clădire.

Informații generale privind tehnologia de execuție a finisajelor interioare:

Placari faianta/qresie

Operațiuni pregătitoare

înainte de începerea operațiunilor de placare cu placi de faianță sau gresie, se vor fi

executat celelalte lucrări de finisaj după cum urmeaza:

-    Montarea tocurilor la ferestre si a tocurilor si căptușelilor la usi, în afara pervazurilor care se vor monta după executarea placajelor.

-    Tencuirea tavanelor si a suprafețelor care nu se placheaza, în încăperile unde se vor executa placaje.

-    Montarea conductelor sanitare, electrice, de încălzire, îngropate sub placaj si probarea acestora sub presiune.

-    Montarea diblurilor sau a dispozitivelor pentru fixarea obiectelor sanitare, eventualele găuri ulterioare urmând a fi date numai cu burghiul.

-    Executarea pardoselilor reci (mozaic turnat, plăci mozaicate, placi de gresie, marmură, etc.).

Aplicarea plăcilor de faianță sau gresie se va face numai pe suprafețe uscate, pregătite în prealabil si care se înscriu în abateri de la planeitate cuprinse între 3 mm/m pe verticala si 2 mm/m pe orizontala.

Eventualele neregularitati locale nu vor depăși 10 mm (umflaturi sau adâncituri), înainte de începerea lucrărilor de placare se vor executa următoarele operațiuni:

-    îndepărtarea eventualelor resturi de mortar, praf, pete de grăsime, etc.

-    rosturile zidăriei (orizontale si verticale) trebuie sa se curețe bine pe o adâncime de cca 1 cm, pentru ca mortarul de fixare sa adere cât mai bine pe aceste suprafețe.

-    pe suprafețele de beton turnat monolit sau pe suprafețele de beton ale panourilor mari se va aplica un sprit, pentru obținerea unei mai mari rugozități, necesara aderării mortarului de fixare a plăcilor.

Generalități:

-    Nu se vor executa placaje în zone unde temperatura este sub +5°C.

-    Se va avea grija sa se evite evaporarea rapida a apei din patul de mortar.

-    Patul de mortar nu se va aplica mult înainte de așezarea plăcilor de faianța sau gresie si în nici un caz plăcile nu se vor aplica pe mortarul uscat.

-    Se va evita pe cât posibil taierea plăcilor, astfel încât printr-o așezare corecta a acestora, plăcile care vor trebui sa fie tăiate sa nu fie mai mici de jumătate de placa.

-    Rosturile între plăci vor fi realizate în continuitate, atât pe verticală cât si pe orizontală si vor avea aceeași dimensiune - cca. 2 mm - pe ambele direcții. Abaterile admise pentru suprafețele finisate vor fi de +/- 2 mm sub dreptarul de 1,20 m lungime.

Trasarea suprafețelor pentru placare:

Trasarea suprafețelor care urmeaza a se placa se va face atât fată de orizontala cât si fată de verticală.

Trasarea se va face cu dreptarul de lemn de maximum 2 m lungime si cu ajutorul reperelor alcătuite din bucăți de faianța sau gresie fixate provizoriu cu mortar de ipsos pe suprafața respectiva a tencuielii, în imediata vecinătate a suprafeței care se placheaza.

Execuția lucrărilor de placare: După terminarea operațiilor de trasare se poate trece la executarea aplicării placajului în următoarea succesiune de operații.

Pentru pereți din beton (panouri prefabricate sau turnate monolit):

-    aplicarea șprițului de mortar-ciment-nisip cu consistenta fluida (10-12 cm) pe toata înălțimea peretelui si driscuirea sa de la tavan până la linia despărțitoare a zonei ce se placheaza;

-    aplicarea grundului de mortar de ciment-nisip cu consistenta mai mare (6 cm) pe zona ce se plachează;

-    aplicarea pastei adezive si a placajului;

-    executarea scafei de racordare;

-    aplicarea gletului pe zona superioara a peretelui;

-    aplicarea vopselei de ulei.

Pe pereți din zidărie de cărămidă sau blocuri din beton:

-    aplicarea șprițului, grundului si tinciului pe suprafața ce rămâne tencuita;

-    aplicarea șprițului din mortar de ciment-nisip si grundului din mortar de ciment- nisip pe suprafața ce urmeaza a fi placata:

-    executarea placajului.

Nu se vor folosi pentru placare plăcile ude.

Așezarea plăcilor va începe de la nivelul pardoselii, având grija sa corespunda rosturile

pardoselii în cele ale placajului dacă nu se specifica altfel si corelându-se placajul (reglat perfect la orizontala) cu pardoseala al cărei nivel poate fi înclinat.

Montarea plăcilor se va face prin aplicarea cu mistria pe dosul plăcii a mortarului sau a pastei adezive, după caz si aplicarea plăcilor prin apasare pe stratul suport. După așezarea fiecărui rând de plăci se va curata mortarul în surplus si se va turna, în golurile ramase în spatele plăcilor, lapte de ciment.

Se controlează de fiecare data cu dreptarul.

Rostuirea:

După cca. 5-6 ore de la terminarea executării placajului, rosturile dintre placi se vor curata prin frecare. După această operație, rosturile se vor umple cu pasta de ciment alb, daca nu se specifica altfel, la un interval de timp de 6-8 ore de la terminarea executării placajului pe întreaga suprafața din încăperea respectiva.

In timpul sezonului călduros, suprafețele expuse la soare vor fi acoperite cu foi de pânza de sac în fâșii sau foi care timp de 2 zile vor fi în permanenta umezite.

Tencuieli:

Executarea tencuielilor se va face ținând cont de normativele specifice acestei categorii de lucrări si de prescripțiile tehnice in vigoare.

Lucrări care trebuie terminate inainte de începerea lucrărilor de tencuieli:

•    Se verifica terminarea lucrărilor care, efectuate ulterior, ar putea provoca deteriorarea tencuielilor (montarea tamplariilor, pozarea conductelor de instalații pentru alimentarea cu apa si pentru incalzire, pozarea conductorilor si celorlalte elemente ale instalațiilor electrice si altele).

Anterior executării tencuielilor se va efectua contolul si pregătirea stratului suport. Principalele operațiuni care trebuie efectuate sunt următoarele:

•    elementele vor fi uscate;

•    se controlează rigiditatea lor, planeitatea, verticalitatea, cu incadrare in limitele de abateri acceptate in prescripțiile tehnice corespunzătoare;

•    rosturile zidăriei de cărămidă, in zonele mai puțin adanci de 3-4 mm, se vor curata, iar fetele de beton prea netede se vor aduce in stare rugoasa pentru asigurarea aderentei.

Executarea tencuielilor:

•    Executarea amorsării: Suprafețele de tencuit, verificate, curatate si trasate vor fi stropite cu apa după care se aplica prin stropire un sprit de 1-3 mm grosime;

•    Executarea grundului: Grundul (15-20 mm) se aplica peste sprit, intr-una sau doua reprize, la o ora după aplicarea șprițului pe zidărie de cărămidă si 24 ore pe beton. Grundul se aplica manual sau mecanizat, presupunând operațiunile de aplicare in unul sau doua straturi pana la fata martorilor orizontali sau verticali si operațiunea de nivelare cu dreptare care aluneca pe martori (fasii de tencuiala sau repere metalice);

•    Executarea stratului vizibil: Grosimea stratului de tinci este de minimum 2-5 mm si are diferite moduri de aplicare in funcție de tipul de finisaj si de materialele utilizate pentru acestea.In lucrare se găsesc astfel, tencuieli cu suprafețele driscuite, gletuite sau decorative din materiale speciale ca: praf de piatra, mozaic de marmura, cu sau fara colorând;

Tencuielile interioare vor fi gletuite cu glet de ipsos in incapeile si zonele indicate in proiect. Acestea se vor executa cu respectarea prescripțiilor de preparare a materialelor si de aplicare a lor cuprinsa in normativele si instrucțiunile precizate.

Vopsitorii

Materiale pentru vopsitorii pe tencuieli: vopsele pe baza de emulsii si rășini de polimerizare avand ca liant poliacetatul de vinii (PVA)

Materiale folosite la pregătire suprafețelor suport pentru vopsitorii: ipsosul pentru reparări si rectificări a suprafețelor gletuite la interior

Proporția amestecului de materiale se face in concordanta cu condițiile suprafeței de aplicare, gradul de absorbție, temperatura ambientului, metoda de vopsire si instrucțiunile scrise ale producătorului.

Lucrările de finisare a pereților si tavanelor se vor incepe numai la o temperatura a aerului, in mediul ambiant, de cel pudn +5°C. Acest regim se va menține in tot timpul executării lucrărilor si cel pudn inca 15 zile după executarea lor, pentru vopsitorii sau finisaje cu polimeri.

Fiecare strat de grund sau vopsea se va aplica după uscarea suficienta a precedentului.

Suprafața vopsita trebuie sa fie neteda si de grosime uniforma.

Trebuie luate toate masurile pentru a nu strica suprafețele deja vopsire. Hârtie kraft, folii de polietilena sau similare vor fi folosite in jurul ariei de lucru si peste pardoseala.

Lucrări pregătitoare:

înainte de inceperea lucrărilor de vopsitorii, toate lucrările si reparațiile de tencuieli, gletuiri, placaje, instalații sanitare, termice si electrice trebuie sa fie terminate.

Pardoselile vor fi terminate, curățirea si lustruirea facaridu-se după terminarea lucrărilor de vopsitorii.

Tamplaria trebuie sa fie montata definitiv, accesoriile trebuie sa fie montate corect si buna lor funcționare trebuie sa fie verificata cu excepția armaturilor, a aparatelor oscilo-basculante si a pieselor nichelate, care se vor fixa după vopsirea tamplariei.

La lucrările de vopsitorie, ultimul strat se va aplica numai după terminarea completa a vopsitoriilor la pereți si inainte de fixarea imbracamintilor pe pardoseli (curățire, lustruire).

Vopsitorii pe tencuieli:

Lucrările nu vor fi incepute mai devreme de 3 saptamani de la tencuirea suprafețelor. Suprafața de vopsit va fi curatata de murdărie, pete de ulei sau alte substanțe străine. Pregătirea si prelucrarea suprafețelor suport are următoarele faze:

-    prima grunduire cu pacioc a întregii suprafețe

-    chituirea se face in cazul existentei fisurilor, crăpăturilor in vecinătatea tamplariilor, etc.cu pasta de ipsos sau cu ipsos cu var aplicat in straturi subțiri

-    spacluirea remediază eventualele defecțiuni ale gletuirii suprafețelor

-    șlefuirea realizează netezirea si curățirea oricăror asperitati

-    a doua grunduire generala

-    aplicarea celor doua straturi finite de vopsitorie.

Necesitatea aplicării celui de al treilea strat se constata la fata locului.

Vopsitorii pe elemente din lemn:

Pregătirea suprafețelor pentru vopsit:

-    chituirea locala

-    șlefuirea locurilor chituite si grunduirea cu grund de acoperire (de culoare)

-    vopsirea si șlefuirea primului strat

-    vopsirea celui de al doilea strat.

Se va verifica perfecta acoperire a culorii pentru a se decide eventuala execuție a unui al treilea strat.

Vopsitorii pe elemente metalice

Pregătirea suprafețelor pentru vopsit:

-    grunduirea cu grund anticoroziv si chituirea locala

-    șlefuirea locurilor chituite si grunduirea cu grund de acoperire (de culoare)

-    șlefuirea peliculei de grund de acoperire

-    vopsirea si șlefuirea primului strat

-    vopsirea celui de al doilea strat.

Se va verifica perfecta acoperire a culorii pentru a se decide eventuala execuție a unui al treilea strat.

Vopsitorii pe pereții din gipscarton

Se va face conform prevederilor producătorului de sistem, cu vopsele similare celor folosite pe câmpurile adiacente.

Verificarea calitatii lucrărilor de vopsitorii se va face in scopul asigurării corespondentei cu prevederile din proiecte, cu prescripțiile tehnice specifice.

Principalele operațiuni de verificare se refera la:

-    certificarea calitatii suportului pe care se aplica vopsitoriile (zidarii, betoane, tencuieli, gleturi, tamplariile metalica, balustrade etc);

-    aspectul suprafețelor vopsite, culoarea si uniformitatea nuanței si a luciului, netezimea suprafeței, aderenta compoziției stratului, inexistenta crăpăturilor, fisurilor, bulelor, bășicilor, scurgerilor, urmelor de pensula etc.;

-    starea curata (fara pete de vopsea) a accesoriilor metalice ale tamplariilor (silduri, drukere, cremoane, olivere etc) din aluminiu sau nichelate.

Pardoseli

Pardoseli din placi de gresie ceramica

-    placi de gresie ceramica;

-    sapa de mortar de ciment, marca M100-T;

STRUKT.CAD PROIECT SRL    DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE

A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

REABILITARE SI CONSOLIDARE CORP CLĂDIRE GRĂDINIȚĂ NR. 244 - pasta pentru umplerea rosturilor de ciment alb Portland, nisip fin 0-1 mm, cu adaos de colorant la culoarea plăcilor

Se va respecta STAS 3281-75, STAS 6748-81, STAS 3050-68.

La interior si exterior se va folosi gresie ceramica antiderapanta, rezistenta la lovire, zgariere, abraziune, acțiunea agentilor chimici.

Materialul va fi livrat in placi si piese speciale din gresie, compusa dintr-o masa unica, omogena si compacta, fara emailari sau tratari superficiale, obtinuta prin presare uscata a agregatelor de minerale pe baza de caolin, feldspat si filer cu conținut mic de fier. Materialul va avea culoare naturala opaca, nuanțe intens si uniform colorate Pardoseli din placi de gresie ceramica si placi de piatra naturala

Plăcile din gresie ceramica se vor monta simplu intr-o singura culoare.

Plăcile de gresie ceramica se vor monta pe un strat de suport rigid din beton sau pe planseul de beton armat, prin intermediul unui adeziv artificial pe baza de dispersie. Adezivul se aplica pe stratul suport in prealabil umezit si pe elementul de placaj in strat subțire pe intreaga suprafața si se piaptana cu mistria cu dinți fini. La exterior se va folosi adeziv special pentru exterior.

Montajul se face cu distantieri, cu rosturi de 1 mm lățime. Rosturile se dispun paralel cu pereții adiacenti, urmarindu-se dispunerea rosturilor pardoselii in continuare cu rosturile placajului peretelui. Rosturile se etanseaza cu chit elastic colorat conform specificații Beneficiar.

La intersecția pardoselii cu elementele verticale, sub plinte, se vor realiza interspatiile de 5-10 mm care se vor umple cu material elastic, in cazul suprafețelor mari se recomanda realizarea unor rosturi de dilatare la cca. 30 mp sau 6 ml, funcție de modularea structurii, in cazul montării pardoselii pe stratul suport de beton, rostul va fi lasat si in acest strat.

Plintele si plăcile de margine se completează după 2-3 zile.

in toate incaperile este prevăzută realizarea de plinte de 10 cm inaltime.

La imbracamintile din placi de gresie ceramica se vor monta elemente de racordare (colturi socluri, scafe) fixate cu mortar de ciment, astfel incat sa depaseasca fata tencuielii cu 5-8 mm.

Legaturile cu alta pardoseala (inclusiv gresie de dimensiuni diferite) se acopera cu profile metalice (alama).

Diferentele de nivel se acopera cu profile metalice (alama) sau se utilizează placi speciale pentru trepte cu una din muchii profilate.

Montajul pardoselilor exterioare se va face cu panta 1%.

Pardoseli din parchet laminat

-    placi de parchet laminat;

-    plinte laminate la culoarea parchetului;

-    folie;

-    sapa autonivelanta;

Executarea fiecărui strat component al pardoselii se va face numai după executarea stratului precedent si constatarea ca acesta a fost bine executat.

La trecerea de la execuția unui strat la altul, se va realiza o legătură cat mai perfecta intre straturi.

Lucrări care trebuie terminate inainte de inceperea realizării pardoselilor;

Executarea pardoselilor se va face numai după terminarea lucrărilor prevăzute sub pardoseli (canale, fundații conducte, instalații electrice, sanitare, de incalzire, etc) si efectuarea probelor prescrise, precum si după terminarea in incaperea respectiva a tuturor lucrărilor de construcții montaj, a căror execuție ulterioara ar putea deteriora pardoseala.

închiderile, pereții, acoperișul, planseele, vor fi integral realizate.

Tencuielile, inclusiv reparațiile după lucrările de instalații, vor fi terminate si vor avea un grad de umiditate mai mic de 5%.

Finisajele pereților cu excepția placajelor vor fi terminate.

Operațiuni pregătitoare:

Planseele suport din beton armat, vor fi curatate si spalate cu apa de impurități, praf sau resturi de tencuiala.

Diveresele străpungeri prin planseu, rosturile dintre dale, adâncituri mai mari, etc se vor astupa cu chituri sau după caz, cu mortar de ciment.

STRUKT.CAD PROIECT SRL    DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE

A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

REABILITARE SI CONSOLIDARE CORP CLADIREJ3RADINITA NR. 244 Se traseaza nivelul stratului suport, in raport cu diferentele dimensionale datorate materialelor stratului de uzura al pardoselii, astfel incat la finalizarea lucrărilor nivelul general sa respecte prevederile din proiect.

Pentru execuția straturilor de uzura, stratul suport trebuie sa fie neted, uscat si bine fixat.

Executarea sapelor suport, de egalizare si panta se va face in conformitate cu prevederilor instrucțiunilor C130-78.

Sapa va fi așezata pe suportul de beton umezit in prealabil. Nivelarea se face cu dreptarul tras pe fasii de ghidaj. Denivelările sub dreptarul de 2 metri nu vor depăși 3 mm.

Influenta condițiilor meteorologice:

Lucrările de pardoseli nu se vor executa sub temperatura de + 10 grd.C.

Lucrările de pardoseli exterioare se vor executa numai in următoarele condiții climaterice: iarna, la temperaturi de minim + 10 grd. C, vara intre +10 grd.C si +30 grd. C, umiditate 65%. Lucrările de straturi suport, de panta si egalizare exterioare nu se vor executa pe ploaie, soare direct sau vânt puternic.

Lucrările de pardoseli se aplica numai pe suport uscat.

Materialele utilizate se depozitează in medii incalzite si protejate la 15-35 grade C. Pardoseli din parchet laminat

Pentru inceput se va realiza sapa autonivelanta, creandu-se astfel o suprafața perfect plana si orizontala. întărirea acesteia se va face in funcție de tipul achiziționat si de prescripțiile producătorului.

Se aseaza folia. Peste aceasta, începând dintr-un colt, se va incepe montarea parchetului, lasandu-se o distanta de garda de cca 2 cm pe margine.

Pentru a asigura o buna îmbinare se pot folosi chingi pentru imobilizare precum si ciocan de cauciuc.

Plinta se va fixa cu cleme si daca este cazul cu holzsuruburi pe tot perimetrul incaperii după montarea parchetului. La colturi îmbinarea plintelor se va face prin taierea lor la 45 de grade si montarea colturilor de plinta.

La golurile de usi unde se face trecerea către o incapere cu pardoseala din gresie îmbinarea dintre cele doua finisaje diferite se va face prin intermediul unor praguri metalice sau din lemn.

Informații generale privind tehnologia de execuție a hidroizolatiilor:

Pentru obținerea unor hidroizolatii corespunzătoare se vor respecta următoarele prevederi:

-    Lucrările se vor executa de echipe de izolatori specializați.

-    Se vor respecta condițiile cerute de producător pentru depozitarea materialelor.

-    Temperatura de lucru va fi de min. +5°C, find interzisa execuția hidroizolatiilor pe timp de ploaie si burnița.

-    Se vor termina inainte de executarea hidroizolatiilor lucrările la structura de rezistenta si instalațiile aferente si elementele de compartimentări (pereți, atice etc.).

Masuri necesare pentru intretinerea hidroizolatiilor

Nu se vor ancora sau monta ulterior diferite obiecte pe pereții hidroizolati.

Se vor controla si curata periodic (cel puțin de doua ori pe an) gurile de scurgere si starea generala a hidroizolatiei si a protecției acesteia.

Nu se admite străpungerea in nici un fel a hidroizolatiilor pentru a efectua diferite ancorări, fixări de obiecte, decât numai de către specialități si cu acordul Beneficiarului. La subsoluri si incaperile umede, Beneficiarul va asigura menținerea integrității hidroizolatiei pe durata execuției protecției acesteia (sapa, perete de protecție) si a lucrărilor de construcții ulterioare execuției hidroizolatiei.

Trotuarele de protecție vor fi menținute curate, cu panta spre exterior, iar crăpăturile si rosturile mărite se vor colmata imediat cu mastic bituminos.

INSTALAȚII

Instalații sanitare:

Calculul instalației de distribuție a apei reci s-a făcut in conformitate cu prevederile STAS 1478-90 si SR 1343-1/2006.

Distribuția apei reci si apei calde de consum s-a prevăzut cu conducte de distribuție orizontale si coloane verticale, care se vor executa din țevi de PPR si vor fi izolate termic.

STRUKT.CAD PROIECT SRL    DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE

A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

REABILITARE SI CONSOLIDARE CORP CLĂDIRE GRĂDINIȚĂ NR. 244

S-au prevăzut armaturi de închidere, golire si siguranța in conformitate cu normele in vigoare si anume:

•    robinete de închidere sferica, cu secțiunea de trecere totala, cu mufe si racord olandez, Pn 10 bari, pe plecările principale si pe coloane;

•    robinete de golire, cu dop si racord portfurtun, după robinetele de închidere, in punctele cele mai coborâte ale instalației;

•    robinete de reglaj, colțari, cu ventil sferic, la obiectele sanitare.

Conductele de distribuție si coloanele de alimentare cu apa rece, montate aparent sau in ghene închise, se vor izola anticondens, cu placi izolante.

Instalații termice si ventilații:

Distribuția agentului termic-apă caldă / răcită la radiatoare se face prin intermediul conductelor de distribuție tur-retur. Toate conductele vor fi înlocuite si izolate termic. Tehnologia de execuție a instalației cu conducte tip PP-R va respecta indicațiile furnizorului acestora.

In punctele cele mai înalte ale instalațiilor se vor prevedea dezaeratoare automate. Robinetele si fitting-urile din instalație se vor înlocui.

Instalații electrice

Pentru reabilitarea rețelei de energie se vor reechipa instalațiile electrice cu:

•    corpuri de iluminat echipate cu lămpi economice;

•    prize bipolare cu contact de protecție pentru racordarea aparaturii de calcul si pentru utilizări generale;

•    prize bipolare pentru consumatorii de forța;

•    circuite electrice de iluminat;

•    tablouri electrice;

•    aparataj de comutație.

Clădirea va fi prevăzuta cu instalații de iluminat normal si de siguranța. Acestea se vor realiza cu corpuri de iluminat echipate cu lămpi economice cu grade diferite de protecție, în funcție de destinația încăperilor.

Prizele vor fi cu contact de protecție si se vor monta la înălțimea de h=0,4m, iar pentru centrala termica prizele se vor monta la h=1,5m de la pardoseala finita.

Alimentarea centralei termice se va face cu cablu CYYF 3x2,5mmp, din tabloul TG. Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor se va realiza de la tabloul electric. Protecția împotriva atingerilor indirecte se va face prin legare la conductorul de nul de protecție a prizelor bipolare cu contact de protecție, a carcaselor metalice ale corpurilor de iluminat și a tuturor echipamentelor.

Se vor prevedea instalație de paratrăsnet. In conformitate cu prevederile din normativul 17-2011, instalația de paratrăsnet se compune din:

•    elemente de captare din bandă OLZn 25x4 mm, dispuse sub forma de rețea pe acoperiș;

•    conductoare de coborâre din bandă OLZn40x4 mm;

•    conductoare de legare la priza de pământ din bandă OLZn40x4 mm;

•    piese de separație.

Conductoarele de coborâre și cele de legare la priza de pământ se execută din bandă de oțel zincată.

Conductoarele de coborâre se montează vertical, pe pereții exteriori ai clădirii.

Fiecare conductor de coborâre este prevăzut cu piesă de separație, la locul de racordare cu conductorul de legare la priza de pământ.

Piesele de separație se amplasează pe pereții exteriori ai clădirii, în cutii din tablă amplasate la înălțimea de 1,5m de la nivelul solului, pentru a permite efectuarea măsurătorilor.

Pentru protecția împotriva deteriorărilor mecanice, conductoarele de legare la priza de pământ se protejează cu oțel cornier 40x40x4 mm, pe o porțiune de 1,5 m deasupra solului și de 0,3 m sub nivelul acestuia.

întreaga instalație situată deasupra solului, se protejează prin grunduire cu vopsea de minimum de plumb și vopsire cu două straturi de vopsea rezistentă la intemperii. Conductoarele de legare la priza de pământ montate îngropat în pământ, se vopsesc cu emulsie de bitum.

Priza de pământ este constituită din electrozi verticali din OLZn și platbanda OLZn, îngropați în pământ.

Electrozii verticali se vor îngloba în bentonită pentru îmbunătățirea rezistivității solului. Rezistența de dispersie a prizei de pământ va avea valoarea sub 1fi, deoarece priza este comună pentru instalația de paratrăsnet și instalația electrică.

c) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

Evaluarea riscurilor este un proces de aplicare a unor metodologii de evaluare a riscurilor așa cum au fost definite, probabilitatea, frecvența de manifestare a unui risc și expunerea oamenilor dar și a bunurilor lor la acțiunea acestuia, ca și consecințele expunerii respective.

Există trei pași în evaluarea riscului: identificarea riscului, analiza și evaluarea vulnerabilității.

Pentru identificarea riscului trebuie mai întâi identificate riscurile care apar, existând o serie de metodologii de identificare și evaluare a riscurilor. Fiecare dintre aceste metodologii ia în considerare parametri precum frecvența, durata, severitatea, impactul pe termen lung sau scurt, pagubele.

Riscurile se pot clasifica in riscuri naturale (hazarde naturale) si in riscuri tehnologice si industriale (riscuri antropice) la care se mai pot adauga riscuri de securitate fizica, riscuri politice, riscuri financiare și economice, riscuri informatice.

Riscurile se pot clasifica fie după modul de manifestare (lente sau rapide), fie după cauză (naturale sau antropice). Acestea produc pagube mai mici sau mai mari în funcție de amplitudinea acestora și de factorii favorizanți în locul sau regiunea în care se manifestă, uneori îmbrăcând un aspect catastrofal: produc încetarea sau perturbarea gravă a funcționarii societății și victime omenești, mari pagube și distrugeri ale mediului.

STRUKT.CAD PROIECT SRL    DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE

A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

REABILITARE SI CONSOLIDARE CORP CLADIREGRADINITA NR. 244 Scopul evaluării riscurilor îl constituie obținerea unor standarde măsurabile prin care riscul poate fi comparat cu altele estimate similar.

Evaluarea vulnerabilității reprezintă rezultatul analizei riscului. Este totalitatea riscurilor implicate de un eveniment extrem și poate fi considerată ca și însumarea tuturor riscurilor identificate. Aceasta poate fi internă sau externa.

In cazul de fata riscurile ce pot sa apara sunt naturale climatice (seceta, inghet), cutremure, furtuni, alunecări de teren si biologice (epidemii si altele asemanatoare) si antropice (poluări masive ale apei si aerului de către industriile poluante din apropierea orașului) care au o influență directă asupra vieții fiecărei persoane, asupra societății și a mediului înconjurător, în ansamblu.

d)    informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate;

Nu e cazul.

e)    caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție.

Prin realizarea investiției se va asigura funcționarea conform cerințelor și conform exigențelor de calitate si se va asigura siguranța in exploatare.

5.2.    Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare

In prezent amplasamentul investiției dispune de rețea interioara de alimentare cu apa, rețea interioara de canalizare, rețea interioara de alimentare cu energie electrica etc. prin branșamente la rețelele locale existente in zona.

Prin proiect nu se propune extinderea construcției in vreun fel, implicit nu va fi cazul de suplimentarea/depasirea consumurilor actuale de utilitati.

5.3.    Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

Grafic de realizare a investiției

Nr.

crt.

Denumire lucrare

Durata de execuție lucrări

Anul 1

Luna

1

Luna

2

Luna

3

Luna

4

Luna

5

Luna

6

1

Organizare de șantier

2

Desfacerea    finisajelor

degradate

3

Consolidare structura de

rezistenta

4

Reparații

5

Montare finisaje

6

Recepție

5.4. Costurile estimative ale investiției:

- costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare;

Devizul general a fost întocmit în conformitate cu Hotărârea nr.907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul -cadru al documentelor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea

(exclusiv

TVA)

TVA

Valoarea

(inclusiv

TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1,1

Obținerea terenului

0

0

0

1,2

Amenajarea terenului

0

0

0

1,3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0

0

0

1,4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0

0

0

TOTAL CAPITOLUL 1

0

0

0

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0

0

0

TOTAL CAPITOLUL 2

0

0

0

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3,1

Studii

23496,50

4464,34

27960,84

3,1,1

Studii de teren

23496,50

4464,34

27960,84

3,1,2

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3,1,3

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3,2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0

0

0

3,3

Expertiză tehnică

35832,00

6808,08

42640,08

3,4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

28160,50

5350,50

33511,00

3,5

Proiectare

46839,63

8899,53

55739,16

3,5,1

Temă de proiectare

0

0

0

3,5,2

Studiu de prefezabilitate

0

0

0

3,5,3

Studiu de

fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

13011,00

2472,09

15483,09

3,5,4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

9378,63

1781,94

1 I 160,57

3,5,5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

5000,00

950,00

5950,00

3,5,6

Proiect tehnic și detaîii de execuție

19450,00

3695,50

23145,50

3,6

Organizarea procedurilor de achiziție

0

o'

0

3,7

Consultanță

15613,00

2966,47

18579,47

3,7,1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

15613,00

2966,47

18579,47

3,7,2

Auditul finaciar

0,00

0,00

0,00

3,8

Asistență tehnică

23419,00

4449,61

27868,61

3,8,1

Asistență tehnică din partea proiectantului

18419,00

3499,61

21918,61

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

0

0

0

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de

Stat în Const

18419,00

3499,61

21918,61

3,8,2

Dirigenție de șantier

5000,00

950,00

5950,00

TOTAL CAPITOLUL 3

173360,63

32938,52

206299,15

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4,1

Construcții și instalații

1561321,00

296650,99

1857971,99

4,1,1

CORP CLĂDIRE GRĂDINIȚĂ

NR. 244

1561321,00

296650,99

1857971,99

4.1.1.1

ARHITECTURA-DESFACERE FINISAJE

49208,00

9349,52

58557,52

4,1,1,2

ARHITECTURA - FINISAJE NOi

484017,00

91963,23

575980,23

4.1.1.3

REZISTENTA - DESFACERI

214698,00

40792,62

255490,62

4.1.1.4

REZISTENTA -CONSOLIDARE

637604,00

121144,76

758748,76

4.1.1.5

INSTALAȚII - DEMONTĂRI

8494,00

1613,86'

10107,86

4.1.1.6

iNSTALATII SANITARE

25550,00

4854,50

30404,50

4.1.1.7

INSTALAȚII TERMICE

49756,00

9453,64

59209,64

4.1.1.8

INSTALAȚII ELECTRICE

61686,00

11720,34

73406,34

4.1.1.9

INSTALAȚIE

PARATRĂSNET SI PRIZA

PAMANT

30308,00

5758,52

36066,52

4,2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0

0

0

4,3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0

0

0

4,4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0

0

0

4,5

Dotări

0

0

0

4,6

Active necorporale

0

0

0

TOTAL CAPITOLUL 4

1561321,00

296650,99

1857971,99

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

32920,00

6254,80

39174,80

5,1,1

Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului

32920,00

6254,80

39174,80

5,1,2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

27723,21

5267,41

32990,61

5,2,1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

: ‘ ■ 0,00.

0,00

0,00

5,2,2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

65.84,00

1250,96

7834,96

5,2,3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0

0

0

5,2,4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

7971,21

1514,53

9485,73

5,2,5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

13168,00

2501,92

15669,92

5,3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

312264,00

59330,16

371594,16

5,4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00'

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 5

372907,21

. .70852,37

443759,57

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6,1

Pregătirea personalului de exploatare

0

0

0

6,2

Probe tehnologice și teste

0

0

0

TOTAL CAPITOLUL 6

0

0

0

TOTAL GENERAL:

2107588,84

400441,88

2508030,71

din care: C+M (1.2, 1.3,1.4, 2, 3.8, 4/f. 4.2, 5.1.1)

1594241,00

302905,79

1897146,79

- costurile estimative de operare pe durata normată de viață/amortizare a investiției.

Nu e cazul.

5.5.    Sustenabilitatea realizării investiției:

Este mai mult decât evident că prin realizarea investiției se urmărește prelungirea efectelor pozitive (prin crearea unui mediu plăcut și benefic dezvoltării fizice dar și a celei mentale a copilului), astfel încât rezultatele investiției să fie vizibile dincolo de scopul imediat al prezentului.

Din acest punct de vedere, sustenabilitatea proiectului se fundamentează pe următoarele variabile:

a)    impactul social și cultural;

Dezvoltarea fizică și mentală a copiilor prin implicarea în diverse activități educative (conform programelor stabilite), lucru demonstrat în literatura de specialitate, că implicarea timpurie a copilului în activități educative, sporește capacitatea intelectuală a acestuia. Totodată, se va pune accentul pe dezvoltarea din punct de vedere social si integrare într-un mediu colectiv a copilului.

b)    estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;

Prin realizarea investiției economia locală va fi influențată prin crearea unor locuri de muncă pe timpul desfășurării execuției;

c)    impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz.

Amplasamentul nu afecteaza biodiversitatea si nu face parte dintr-un sit protejat.

5.6.    Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție:


a)    prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință;

Conform proiectului se propune reabilitarea corp clădire Grădinița 244, Sector 5, București.

Din punctul de vedere al Beneficiarului, și ținând cont de durata de uzură a echipamentelor utilizate, perioada de referință este de 15 ani.

Prin proiect se propune realizarea următoarelor:

-lucrări de consolidare

-    lucrări de desfacere a tencuielilor interioare afectate de infiltrații, a faianței desprinse de pe pereți, a parchetului deteriorat de trafic intens etc;

-    lucrări de montaj faianță, gresie, parchet la interior;

-    lucrări de reparații și zugrăveli interioare și exterioare (la fațade).

-    înlocuirea ușilor sălilor de clasă, a radiatoarelor, a corpurilor de iluminat și obiectelor sanitare din grupurile sanitare.

b)    analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung;

Prin reabilitarea construcției existente se urmărește îmbunătățirea calității condițiilor actuale, pentru a răspunde nevoilor concrete ale copiilor, ale personalului didactic și operațional, și pentru a asigura un standard optim de funcționare.

c)    analiza financiară; sustenabilitatea financiară;

Analiza financiară are rolul de a furniza informații cu privire la fluxurile de intrări și ieșiri, structura veniturilor (dacă este cazul) și a cheltuielilor necesare implementării proiectului, dar si de-a lungul perioadei previzionate în vederea determinării durabilității financiare și calculului principalilor indicatori de performanță financiară. Metodologia utilizată este analiza fluxului de numerar actualizat, care cuantifică diferența dintre veniturile si cheltuielile generate de proiect pe durata de funcționare, ajustată cu un factor de actualizare.

în vederea întocmirii analizei financiare, s-au avut în vedere următoarele elemente:

- Orizontul de timp;

-    Determinarea costurilor totale;

-    Veniturile generate de proiect;

-    Valoarea reziduală;

-    Determinarea ratei actualizării;

-    Determinarea indicatorilor de performanță;

Perioada de referință

-    Timp de implementare proiect: 6 luni.

-    Perioada de referință luată în calcul pentru analiza financiară: 15 ani (inclusiv perioada implementării).

Pata financiară de actualizare

Rata de actualizare luata în caicul pentru analiza financiară:5%

Sursa finanțării

Investiția este finanțată în totalitate din fonduri de la Bugetul Local al Primăriei Sector 5, București.

Analiza fluxurilor de numerar

Intrări de numerar

Având în vedere că proiectul este de utilitate publică, acesta nu este generator de venituri financiare.Taxa percepută pentru alocația de hrană în valoare de 13Ron/zi/copil acoperă în totalitate cheltuiala generată pentru oferirea acestui acest serviciu.

Valoarea reziduală

în cadrul analizei sustenabilității financiare, valoarea reziduală a investiției este luată în considerare numai în situația în care aceasta generează efectiv o intrare de numerar (ar reprezenta, în acest caz, o valoare de lichidare a investiției). în cazul de față, nu există o valoare de lichidare la sfârșitul perioadei de exploatare a proiectului, deci nu vom include valoarea reziduală ca și un flux financiar de intrare.

Costul cu investiția de bază se compune din (valorile sunt exprimate în lei, inclusiv TVA):

* desfacere finisaje existente 58,558.00 lei

*    realizare finisaje noi 575,980.00 lei

*    lucrări de desfacere si consolidare 1,014,240.00 lei

*    demontare instalații 10,108.00 lei

*    instalații sanitare, termice, electrice 163,021.00 lei

*    instalație paratrăsnet și priză pământ 36,067.00 lei

Costul total cu investiția de bază este de 1,857,972 lei, inclusiv TVA.

Din punct de vedere fiscal, beneficiarul proiectului are statut de neplătitor de TVA, ceea ce înseamnă că taxa pe valoarea adăugată aferentă achizițiilor din proiect este suportată de instituție, în calitate de consumator final, fiind inclusă în costuri. De aceea, în fundamentarea costurilor în cadrul analizei financiare se vor utiliza valorile inclusiv TVA, care în acest caz este un flux de ieșire, ce urmează a fi plătit efectiv.

Având în vedere caracterul investiției realizate (renovarea unor corpuri de clădire) și faptul că aceasta nu este o investiție productivă, nu sunt necesare investiții în capital de lucru; se va considera deci că atât investiția inițială în capital de lucru, cât și cea pe parcursul duratei de viață a proiectului sunt ambele egale cu zero.

în Anexa 1 se regăsesc costurile totale cu investiția.

Pentru fundamentarea veniturilor am considerat beneficiile cuantificabile monetar, generate de implementarea proiectului. Acestea constau în economii de apă curenta, energie termică (ET), precum și energie electrică (EE).

Investiția prevede o reducere a costurilor cu 30% fata de nivelul actual.

Costurile de exploatare sunt următoarele:

-    Cheltuieli cu personalul: implementarea proiectul nu duce la crearea de noi locuri de munca, astfel, cheltuieli cu personalul generate de implementarea investiției sunt 0.

-    Cheltuieli cu energia electrică, termica, apa, canal, salubritate s.a.: valoarea cheltuielor după implementare se estimează in jurul a 38,407.00lei/an

-    Cheltuieli cu mentenanța după realizarea investiției: 19,040.00 lei/an

în Anexa 2 au fost previzionate cheltuielile generate de proiect, luând în considerare o perioadă de referință de 15 ani, inclusiv perioada investiției. Pe baza costurilor totale de exploatare și a veniturilor s-a calculat Venitul Net din Exploatare, ca diferență între veniturile din vânzări și costurile totale de exploatare.

Proiectul nefiind generator de venituri, veniturile din vânzări au fost considerate 0.

Indicatori de performanță

Fluxul de numerar net cumulat are la bază următoarea formulă de calcul:


,unde:


Vh = total venituri anuale Cfr = total cheltuieli anuale Ifr = total investiție anuală

CF an 1 = 0-(28,724.00 + 2,257,435.00) = - 2,286,159.00 CF an 15 = 0- (57,448.00 + 3,032,983.00) = - 3,090,431.00

Fluxul de numerar net cumulateste egal cu suma fluxurilor nete de numerar neactualizate. Fluxul de numerar este un indicator ce exprimă câștigul sau pierderea pentru fiecare an luat în calcul.

Valoarea netă actualizata (VNA) caracterizează, în valoare absolută, aportul de avantaj economic al proiectului. Evaluarea eficienței economice a proiectelor pentru realizarea de obiective noi cu ajutorul acestui indicator prezintă o serie de avantaje: sunt luate în considerare toate informațiile relevante pentru o oportunitate de investire, inclusiv evoluția în timp a fluxurilor de numerar estimate și costul finanțării investiției, și furnizează rezultate clare, ușor de interpretat.

VAN = ^_CFxUi


,unde:


CF: =fluxurile de numerar nete anuale

STRUKT.CAD PROIECT SRL    DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE

A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

REABILITARE SI CONSOLIDARE CORP CLĂDIRE GRĂDINIȚĂ NR. 244 1

ai =factor deactualizare,unde

ra = rata de actualizare.

a=1/1 + ra = 1/1+5%== 1:1,05 = 0,9524 VAN an 15 = -3,090,431.00 x 0,505 = - 1,560,667.66

Obținerea unei valori VAN pozitive (VAN>0) are semnificația unei rate de rentabilitate a proiectului de investiții superioară ratei de actualizare utilizată, astfel încât să furnizeze o marjă acoperitoare pentru riscurile induse de nesiguranța estimărilor utilizate pentru determinarea fluxurilor de numerarnete. VAN negativă (VAN<0) induce o rentabilitate inferioară costului de oportunitate.

Flata internă de rentabilitate (RIR) reprezintă rata de actualizare la care VAN este egală cu 0 și reprezintă rata internă de rentabilitate minimă acceptată pentru proiect (o rata inferioara indicând faptul că veniturile nu vor putea acoperi cheltuielile). Pentru a fi considerat sustenabil, proiectul trebuie să prezinte o rată internă de rentabilitate mai mare decât rata de actualizare considerate.

Raportul beneficii/cost (B/C) este un indicator complementar al VAN, care vine să demonstreze raportul între beneficiile aduse de sistem si costurile totale de operare, fiind determinat prin evaluarea totalului pe intrări actualizate aferente cuantificării beneficiilor raportat la totalului de ieșiri, de asemenea actualizate si cumulate pe perioada luată în considerare;

Durata de Recuperare a Investiției Nominale (DRI) reprezintă numărul de ani necesar fluxurilor viitoare neactualizate să acopere integral efortul investițional;

Durata de Recuperare a Valorii Reale a Investiției InițialețPayback Period) reprezintă numărul de ani necesar fluxurilor viitoare actualizate să acopere integral efortul investițional.

în urma analizei financiare se pot trage următoarele concluzii:

-    Valoarea actualizată netă = - 1,560,667.66 < 0 este justificată de faptul că proiectul nu este generator de venituri; implicit valoare ratei interne de rentabilitate financiară a investiției este negativă;

-    Rata interna de rentabilitate financiara = #DIV/0 - nu poate fi calculată deoarece valorile luate în calcul sunt negative, rezultând o rata < 5%, deci proiectul nu se poate susține din surse proprii, necesitând finanțare externă.

-    Raport beneficii/cost nu poate fi calculat deoarece proiectul nu este generator devenituri;

-    Durata de recuperare a investiției și durata de recuperare a valorii reale a investiției inițiale nu sunt relevante întrucât proiectul nu este generator de venituri.

Pentru ca un proiect să necesite intervenție financiară din partea fondurilor publice, VAN a investiției trebuie să fie negativă, iar RIRF a investiției mai mică decât rata de actualizare (5%). Valorile calculate pentru indicatorii financiari ai acestei investiții se conformează acestor reguli, ceea ce înseamnă că proiectul are nevoie de finanțare publică pentru a putea fi implementat.

Evoluția mai puțin favorabilă din punct de vedere financiar este compensată de o evoluție favorabilă din punct de vedere socio-economic, impactul socio-economic fiind cel urmărit în special pentru astfel de proiecte ce au ca utilizator final publicul larg

d) analiza economică; analiza cost-eficacitate;

Analiza economică pune în evidență eficiența și utilitatea proiectului pentru societate în ansamblu și relevă contribuția sa la dezvoltarea economico-socială. Realizarea unei astfel de analize este importantă în cazul investițiilor realizate în sectorul public. Criteriul de apreciere este rentabilitatea proiectului, calculate pe baza valorii nete actuale și a ratei de rentabilitate interna.

Ca urmare a implementării proiectului se pot cuantifica o serie de beneficii socio-economice, precum:

-    economii din reducerea costurilor cu utilitățile, apa, electricitate, energie termică;

-    reducerea costurilor cu mentenanța întrucât lucrările propuse prin proiect nu prevăd necesitatea eventualelor reparații, înlocuiri într-o perioadă relative apropiata după realizarea proiectului;

-    reducerea cazurilor de îmbolnăviri în rândul copiilor și personalului cauzate în prezent de condițiile existente neconforme desfășurării unei astfel de activități pentru care este destinată clădirea.

-    interes crescut pentru viitorii utilizatori interesați de serviicile furnizate de Grădinița nr.244.

în cadrul scenariului de implementare a proiectului de investiție, se vor identifica și aprecia toate elementele din perspectiva ipotezelor luate în considerare:

‘orizontul de timp pentru implementare este estimat la 6 luni;

*    rata de actualizare luată în calcul este de 5.5% pentru analizaeconomică;

*    costurile cu investiția sunt corectate prin scăderea TVA din prețul final;

*    s-au luat în considerare următoarele beneficii externe:

i)    reducerea gradului de îmbolnăvire- prin reabilitarea clădirii, utilizatorii acesteia, copiii și personalul, vor avea un grad mai redus de îmbolnăvire. în acest caz s-a presupus o reducere a costurilor de sănătate pentru o medie de 160 persoane/zi, timp de 12 luni, cu 45lei/luna/persoană. Rezultă un beneficiu economic de 86400 lei/an.

ii)    locuri de munca create pe parcursul implementării fizice a proiectului - se iau în calcul un număr de 6 persoane, pentru perioada de 6 luni aferentă reabilitării, cu un salariu mediu de 1900 lei.

în urma calculelor efectuate și prezentate în Anexa 4, performanța din punct de vedere economic a proiectului, împreună cu calculul RIRE, VNAE, respectiv a fluxurilor de numerar cumulate este următoarea:

-    Valoarea actualizată netă = - 744,904.96 < 0 - valoarea negativă se datorează faptului că proiectul nu este generator de venituri financiare, însă din punct de vedere economic acesta este fezabil, beneficiile socio-economice fiind de o reală importanță pentru un astfel de proiect.

-    Rata interna de rentabilitate economică = #DIV/0 - nu poate fi calculată deoarece valorile luate în calcul sunt negative, rezultând o rata < 5%; în aceste condiții proiectul nu se poate susține din fonduri proprii, necesitând finanțare externă.

-    Raport beneficii/cost = -0.35 - are o valoare subunitară, proiectul necesitând finanțare.

e) analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

Factorii de risc care ar putea afecta investiția propusă sunt: costul investiției, vânzările, costurile de exploatare, rata creșterii demografice, modificările tarifelor și a taxelor de-a lungul unei perioade de timp, costul de-a lungul timpului pentru anumite bunuri și servicii critice (costul energiei electrice etc.).

în mediul economic și de afaceri actual, orice decizie de investiții este puternic marcată de modificările imprevizibile ale factorilor de mediu. Aceste evoluții imprevizibile, datorită impactului lor negativ asupra rentabilității proiectului poartă denumirea de risc al proiectului.

în perioada de execuție a proiectului, factorii de risc sunt determinați de caracteristicile tehnice ale proiectului, experiența și modul de lucru al echipei de execuție, parametrii exogeni (în principal macro-economici) ce pot să afecteze sumele necesare finanțării în această etapă. Principalele riscuri ce apar sunt:

‘riscul de depășire a costurilor, ce apare în situația în care nu au fost specificate în contractul de execuție sau în bugetul investiției actualizări ale costurilor sau cheltuieli neprevăzute.

‘riscul de întârziere (depășire a duratei stabilite) poate conduce, pe de o parte la creșterea nevoii de finanțare, inclusiv a dobânzilor aferente, iar pe de altă parte la întârzierea intrării în exploatare cu efecte negative asupra respectării clauzelor față de furnizori și de clienți.

‘riscul de interfață este generat de intercondiționarea dintre diferiți executanți care participă la realizarea proiectului și derivă din coordonarea executanților sau din incoerența între clauzele diferitelor contracte de execuție.

‘riscul de subcontractanți este asumat de titularul de contract când tratează lucrări în subantrepriză.

‘riscul de indexare a costurilor proiectului apare în situația în care nu se prevăd în contract clauze ferme privind finalizarea proiectului la costurile prevăzute la momentul semnării acestuia, beneficiarul fiind nevoit să suporte modificările de preț.

între metodele ce pot fi utilizate pentru prevenirea sau diminuarea efectelor unor astfel de riscuri, se enumeră:

‘transferul riscului, către o terță parte ce poate prelua gestiunea acestuia precum companiile de asigurări și firmele specializate în realizarea unor părți din proiect;

'diminuarea riscului prin programarea corespunzătoare activităților, instruirea personalului sau prin reducerea efectelor în cazul apariției acestuia, formarea de rezerve de costuri sau de timp.

‘selectarea științifică a subcontractorilor (folosind informații din derularea unor contracte anterioare) și negocierea atentă a contractelor.

6. SCENARIUL/OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) OPTIM(Ă), RECOMANDAT(Ă)

6.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

Varianta I: presupune repararea finisajelor local, in zonele unde acestea sunt deteriorate.

în această variantă, cu costuri reduse de finanțare, s-a constatat că se ating doar necesitățile imediate ce trebuiesc rezolvate (respectiv se pot desfășura unele activități socio-culturale, în condiții minime de utilizare, dar nu se constituie o soluție pe termen lung).

Valoarea de inventar a clădirii in varianta I este cea actuală și anume: 1,289,050.38 lei. Varianta II: presupune lucrări de consolidare prin cămășuieli din tencuială

armată pe ambele fețe ale pereților de 20cm grosime și consolidarea fundațiilor prin lărgire cu beton armat, implicit inlocuirea finisajelor pe toata suprafața spațiului afectat. S-a pornit de la premisa consolidării construcției, cu rezolvarea tuturor aspectelor problematice și reabilitarea întregii clădiri. în această variantă, cu costuri mai mari față

de varianta precedenta, s-a constatat că se ating toate nevoile ce trebuie rezolvate din punct de vedere ale calităților contemporane si al rezistentei din punct de vedere structural pentru acest tip de clădire, calități care pot fi considerate aproape indispensabile desfășurării activităților carora li se adresează acest tip de unitate. Valoarea de inventar a clădirii în varianta cu investiție este de: 3,186,197.17 lei.

6.2.    Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e)

In urma analizei celor doua variante s-a optat pentru „Varianta II”, deoarece asigura funcționarea conform cerințelor și conform exigențelor de calitate si asigura siguranța in exploatare.

Argumentele care stau la baza acestei opțiuni sunt următoarele:

Grădinița trebuie să fie amenajată în așa fel încât să constituie un mediu sigur pentru preșcolarii inscrisi in aceasta unitate;

Grădinița asigura servicii de calitate cu privire la programul educațional, supravegherea sănătății, desfășurând activități preventive complexe și permanente, integrate în procesul de educație;

Instituția - grădiniță valorizează copilul și copilăria și reprezintă o resursă pentru comunitate, semnalând problemele cu care se confruntă familiile, situațiile de risc, de criză;

Reabilitarea Grădiniței nr. 244 are ca scop realizarea unui cadru optim desfășurării programului educațional la nivelul de învățământ preșcolar, care vizează parcurgerea etapelor educaționale.

c

6.3.    Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

Conform cu devizul general și cu prezenta documentație, valoarea totală a cheltuielilor eligibile este estimată la 2,308.997.00 lei, respectiv 2,508,030.71 lei reprezentând valoarea totală a investiției (inclusiv TVA).

Proiectul a fost realizat folosind un curs de 4.6327 lei/euro, curs BNR valabil la 13.12.2017 data la care a fost realizat devizul.

Valoare (fara TVA

TVA 19%

Valoare (inclusiv TVA)

LEI

EURO

LEI

LEI

EURO

TOTAL

GENERAL

2,107,588.84

454,937.47

400,441.88

2,508,030.71

541,375.59

Din    care

C+M

1,594,241.00

344,127.83

302,905.79

1,897,146.79

409,512.12

b)    indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacitâți fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

Prin proiect se recomanda implementarea „ Variantei II” care va conduce la:

-    economi din reducerea costurilor cu utilitățile, apa, electricitate, cu -30%;

-    economii din reducerea costurilor cu energie termică, cu -50%;

-    reducerea costurilor cu mentenanța, cu -30%, întrucât lucrările propuse prin proiect nu prevăd necesitatea eventualelor reparații, înlocuiri într-o perioadă relativ apropiata după realizarea proiectului;

-    reducerea cazurilor de îmbolnăviri în rândul copiilor și personalului cauzate în prezent de condițiile existente neconforme desfășurării unei astfel de activități pentru care este destinată clădirea;

-    reducerea riscului de accidentare in rândul copiilor și personalului cauzat de starea avansata de degradare a finisajelor;

-    interes crescut pentru viitorii utilizatori interesați de serviicile furnizate de Grădinița nr.244.

c)    indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

Proiectul de reabilitare va avea ca impact finaciar creșterea valorii de inventar a clădirii. De asemenea, reabilitarea corpului de clădire asigură funcționarea în parametrii optimi, pentru o perioadă destul de mare, a unității de învățământ preșcolar.

Toate aceste beneficii cu caracter social și economic sunt certe, semnificative și justifică și fac oportună reabilitarea corpului de clădire a Grădiniței nr.244, prin finanțare din fonduri publice.

d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Maxim 6 luni perioada efectivă de execuție a lucrărilor.

6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Cerința A - Rezistentă mecanică și stabilitate

Construcția, împreună cu tema propusă se încadrează în clasa de risc seismic Rsll în care se încadrează construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradări structurale majore, dar la care pierderea stabilității este puțin probabilă. Deoarece valoarea indicatorului R3 este sub valoarea de 0,65, sunt necesare măsuri de consolidare a structurii.

Cerința B - Securitate la incendiu

Corpul de clădire Grădiniță este o construcție de tip civil, are funcțiunea de educație si alcătuiește un singur compartiment de incendiu.

Conform Normativ P 118-99 clădirea are gradul III de rezistenta la foc si se incadreaza in zona construcțiilor cu risc „mic” de incendiu.

Cerința C - Igienă, sănătate si mediu înconjurător

a)    Igiena aerului

-    asigurarea calitatii aerului pentru spatiile specifice activitatii se face prin ventilație naturala prin ochiurile mobile din tamplaria exterioara.

-    iluminatul natural este asigurat prin ferestrele existente in toate incaperile.

b)    Igiena apei

Nu face obiectul prezentului proiect

c) Evacuarea deșeurilor

Deseurile menajere rezultate de pregătirea mesei copiilor sunt golite zilnic de către personal in zona special amenajata in europubele. Pubelele cu deseurile menajere sunt golite periodic (1,2 ori /saptamana) conform contractului încheiat cu de furnizorul local de servicii de salubrizare.

Cerința D - Siguranță si accesibilitate în exploatare

-    trotuarele perimetrale existente sunt din materiale antiderapante (pavele beton)

-    clădirea este prevăzută cu rampe pentru persoane cu dizabilitati;

-    usa de acces respecta prevederile normativelor privind caile de evacuare (deschidere, gabarit);

Cerința E - Protecție împotriva zgomotului

Este asigurata o protecție corespunzătoare prin elementele de inchidere fata de zgomotele propagate de la exterior cu ajutorul tamplariei PVC cu geam termoizolator.

Cerința F - Economie de energie si izolare termică

Economia de energie si izolarea termica se asigura prin inchiderile exterioare.

Cerința G - Utilizare sustenabilă a resurselor naturale

Utilizarea sustenabilă a resurselor naturale se referă la desfășurarea activității în condiții de confort fără a risipi resursele naturale epuizabile (energia produsă convențional din resurse epuizabile) și fără a distruge mediul, oferind și generațiilor viitoare posibilitatea utilizării acestor resurse. Utilizarea sustenabilă a resurselor naturale se referă și la substituirea energiei produsă din surse convenționale în energie produsă din surse regenerabile și prietenoase cu mediul.

In acest moment anvelopa clădirii nu conduce la pierderi mari de căldură. Din aceasta cauza se propune izolarea termica a fațadelor cu polistiren expandat cu grosimea de 10 cm.

6.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de

stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

Fonduri din bugetul local al Primăriei Sector 5, București.

7. URBANISM, ACORDURI Șl AVIZE CONFORME

7.1.    Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

Se va atașa documentației, conform legii 50/1991 pentru lucrările de construire descrise in acest proiect.

7.2.    Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Nu e cazul. Prin proiect nu sunt propuse demolări sau extinderi.

7.3.    Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

Se va atașa documentației.

7.4.    Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente

Nu e cazul.

7.5.    Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică

Nu e cazul.

7.6.    Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, precum:

a)    studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice;

Nu e cazul.

b)    studiu de trafic și studiu de circulație, după caz;

Nu e cazul.

c)    raport de diagnostic arheologic, în cazul intervențiilor în situri arheologice; Nu e cazul. Amplasamentul nu reprezintă sit arheologic.

d)    studiu istoric, în cazul monumentelor istorice;

Nu e cazul. Imobilul nu se regăsește pe lista monumentelor istorice,

e) studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției.

Devizul obiectului: REABILITARE CORP CLĂDIRE GRĂDINIȚĂ NR. 244

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea (exclusiv TVA)

TVA

Valoarea (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

1561321,00

296650,99

1857971,99

4.1.1

CORP CLĂDIRE GRĂDINIȚĂ NR. 244

1561321,00

296650,99

1857971,99

4.1.1.1

ARHITECTURA - DESFACERE FINISAJE

49208,00

9349,52

58557,52

4.1.1.2

ARHITECTURA - FINISAJE NOI

484017,00

91963,23

575980,23

4.1.1.3

REZISTENTA - DESFACERI

214698,00

40792,62

255490,62

4.1.1.4

REZISTENTA - CONSOLIDARE

637604,00

121144,76

758748,76

4.1.1.5

INSTALAȚII - DEMONTĂRI

8494,00

1613,86

10107,86

4.1.1.6

INSTALAȚII SANITARE

25550,00

4854,50

30404,50

4.1.1.7

INSTALAȚII TERMICE

49756,00

9453,64

59209,64

4.1.1.8

INSTALAȚII ELECTRICE

61686,00

11720,34

73406,34

4.1.1.9

INSTALAȚIE PARATRĂSNET SI PRIZA PAMANT

30308,00

5758,52

36066,52

TOTAL 1

subcap. 4.1

1561321,00

296650,99

1857971,99

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

TOTAL II

- subcap. 4.2

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

0,00

0,00

0,00

TOTAL (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

1561321,00

296650,99

1857971,99

ANEXE CAPITOLUL 5

ANEXA 1: Costurile cu investiția LEI


Anul

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.1 Amenajarea terenului

0.00

1.2 Construcții si instalații

1,857,972.00

1.3

Utilaje,echipamente tehnice si funcționale

0.00

1.4 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

1.5 Cheltuieli privind asistenta tehnica

27,869.00

1.6 Cheltuieli de audit

0.00

1.7 Cheltuieli de informare si publicitate

0.00

1.8 Cheli.priv. pregătirea personalului de exploatare

0.00

1.9 Probe tehnoloqice si teste

0.00

1.10 Cheltuieli diverse si neprevăzute

371,594.00

1.11 Total cheltuieli

2,257,435.00

1.12 Costul investiției (A)

2,257,435.00

1.13 Variații ale capitalului de lucru (B)

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.14 Valoarea reziduala

0.00

1.15 Alte articole de investiții (C)

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.16 Costul total al investitilei

| (A+B+C)

2,257,435.00

0.00STRUKT.CAD PROIECT SRL

ANEXA 2 - Costuri și venituri din exploatare

Anul

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Cheltuieli cu personalul

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli cu utilitățile

19,204.00

38,408.00

38,408.00

38,408.00

38,408.00

38,408.00

38,408.00

38,408.00

38,408.00

38,408.00

38,408.00

38,408.00

38,408.00

38,408.00

38,408.00

Cheltuieli cu mentenanta

9,520.00

19,040.00

19,040.00

19,040.00

19,040.00

19,040.00

19,040.00

19,040.00

19,040.00

19,040.00

19,040.00

19,040.00

19,040.00

19,040.00

19,040.00

Total

Cheltuieli

din

exploatare

28,724.00

57,448.00

57,448.00

57,448,00

57,448.00

57,448.00

57,448.00

57,448.00

57,448.00

57,448.00

57,448.00

57,448.00

57,448.00

57,448.00

57,448.00

Vanzari

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0:00

0.00

Venit net din

exploatare

28724.00

57,448.00

57,448.00

57,448.00

57,448.00

57,448.00

57,448.00

57,448.00

57,448.00

57,448.00

57,448.00

57,448.00

57,448.00

57,448.00

57,448.00

STRUKT.CAD PROIECT SRL

ANEXA 3 Calcularea Ratei Interne a Rentabilității Financiare a investiției

Anul

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Venituri

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri totale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Costuri de exploatare

28,724.00

57,448.00

57,448.00

57,448.00

57,448.00

57,448.00

57,448.00

57,448.00

57,448.00

57,448.00

57,448.00

57,448.00

57,448.00

57,448.00

57,448.00

Costul total al investiției din ponoada de implementare

2,257,435.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli totale

2,286,159.00

57,448.00

57,448.00

57,448.00

57,448.00

57,448.00

57,448.00

57,448.00

57,448.00

57,448.00

57,448.00

57,448.00

57,448.00

57,448.00

57,448.00

Flux de numerar net

2,286,159.00

-57.448.00

-57,448.00

-57.448.00

-57,448.00

-57.448.00

-57.448.00

-57.448.00

-57,448.00

-57,448.00

-57,448.00

-57.448.00

-57.448.00

-57,448.00

-57,448.00

Flux de numerar net cumulate

2,286.159.00

2,343.607.00

2,401,055.00

2,458,503.00

2,515,951.00

2,573,399.00

2,630,847.00

2,688.295.00

2.745,743.00

2,803,191.00

2,860,639.00

2.918,087.00

2.975.535.00

3,032,983.00

3,090.431.00

Rata interna a Rentabilității Financiare a Investiției (RIRF.'C)

ffDIV/0

rata actualizare 5%

0.9524

0.907

0.8639

0.8227

0.7835

0.7462

0.7107

0.6769

0.6446

0.6139

0.5847

0.5568

0.5303

0.505

Flux de numerar net actualizat

2,286.159.00

-54,713.48

-52,105.34

-49.629.33

-47,262.47

-45.010.51

-42.867.70

-40,828.29

-38,886.55

-37,030.98

-35,267.33

-33,589.85

-31.987.05

-30.464.67

-29,011.24

Flux de numerar net cumulat actualizat

2,286,159.00

2,232,051.31

2.177,756.89

2,123,900.74

2,069,872.89

2.016,258.12

1.963,138.03

1,910,571.26

1.858.593.44

1.806,936.92

1.756,146.28

1,706,205.47

1,656,777.89

1.608,390.88

1,560.667.66

Venitul Net ActualizatFinanciar al Investiției

-1,560,667.66

STRUKT.CAD PROIECT SRL

ANEXA 4 Calcularea Ratei Interne a Rentabilității Economice a investiției

Anul

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Beneficii

externe

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

reducere

costuri

îmbolnăviri

86,400.00

86,400.00

86,400.00

86,400.00

86,400.00

86,400.00

86,400.00

86,400.00

86,400.00

86,400.00

86,400.00

86,400.00

86,400.00

86,400.00

86,400.00

salarii pe perioada lucrărilor

68,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

I0.00

0.00

0.00

Total

beneficii

externe

154,800.00

86,400.00

86,400.00

86,400.00

86,400.00

86,400.00

86,400.00

86,400.00

86,400.00

86,400.00

86,400.00

86,400.00

86,400.00

86,400.00

86,400.00

Vânzări

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri

totale

154,800.00

86,400.00

86,400.00

86,400.00

86,400.00

86,400.00

86,400.00

86,400.00

86,400.00

86,400.00

86,400.00

86,400.00

86,400.00

86,400.00

86,400.00

Costuri

externe

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total costuri de

exploatare

28,724.00

57,448.00

57,448.00

57,448.00

57,448.00

57,448.00

57,448.00

57,448.00

57,448.00

57,448.00

57,448.00

57,448.00

57,448.00

57,448.00

57,448.00

Total costuri investiții

2.107.588.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli

totale

2,136,312.84

57,448.00

57,448.00

57,448.00

57,448.00

57,448.00

57,448.00

57,448.00

57,448.00

57,448.00

57,448.00

57,448.00

57,448.00

57,448.00

57,448.00

Flux de numerar net

1,981.512.84

28,952.00

28,952.00

28,952.00

28,952.00

28,952.00

28.952.00

28,952.00

28,952.00

28,952.00

28,952.00

28,952.00

28,952.00

28,952.00

28,952.00

Flux de numerar net cumulat

Rata

interna a

rentabilității

economice

1,981,512.84

1.952,560.84

1,923,608.84

1,894,656.84

1.865.704.84

1,836,752.84

1,807,800.84

1.778,848.84

1,749,896.84

1,720,944.84

1,691,992.84

1,663,040.84

1,634,088.84

1,605,136.84

1,576,184.84

ffDIV/0

rata de

actualizare

5,5%

0.9479

0.8985

0.8516

0.8072

0.7651

0.7252

0.6874

0.6516

0.6176

0.5854

0.5549

0.526

0.4986

0.4726

Flux de numerar

net

actualizat

1,981,512.84

27,443.60

26,013.37

24,655.52

23,370.05

22,151.18

20,995.99

19,901.60

18,865.12

17,880.76

16,948.50

16,065.46

15,228.75

14,435.47

13,682.72

Flux de

numerar

net

actualizat

cumulate

1,981,512.84

1,850,832.42

1,728,362.54

1,613,489.76

1,505,996.95

1,405,299.60

1,311,017.17

1,222,780.69

1,140,232.78

1,062,855.53

-990,492.61

-922,821.36

-859,530.73

-800,321.23

-744,904.96

Valoarea

actuala

neta

economica a investiției

-744.904.96

Raport

beneficii/

cost

-0.35

B. PIESE DESENATE

1. CONSTRUCȚIA EXISTENTĂ:

Arhitectura

a)    plan de amplasare în zonă;

b)    plan de situație;

c)    Plan parter - Releveu

d)    Plan etaj - Releveu

e)    Fațada Vest, Fațada Est - Releveu

f)    Fațada Nord, Fațada Sud - Releveu

2. SCENARIUL/OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) OPTIM(Ă), RECOMANDAT(Ă): Arhitectura

a)    Plan parter - Desfaceri finisaje

b)    Plan etaj - Desfaceri finisaje

c)    Plan parter - Propunere

d)    Plan etaj - Propunere

e)    Fațada Vest, Fațada Est - Propunere

f)    Fațada Nord, Fațada Sud - Propunere

Instalații:

a)    Schema    coloanelor    instalații    sanitare

b)    Schema    coloanelor    instalații    termice

c)    Schema    monofilara    instalații    electrice

Data:


Decembrie 2017


Proiectant,

S.C. STRUKT.CAD PROIECT S.R.L.