Hotărârea nr. 131/2018

Hotărârea nr. 131/26.06.2018 privind aprobarea preluării cu titlu gratuit a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI), pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și consolidare Grădinița nr. 245” si a depunerii proiectului in cadrul Programului Operațional Regional, Axa prioritara 10 Îmbunătățirea infrastructurii educationale.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTORULUI 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București

Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37    Cod fiscal: 4433953

Fax: 021.314.49.90    021.311.04.65_E-mail: primarie@sector5.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea preluării cu titlu gratuit a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI), pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și consolidare Grădinița nr. 245” și a depunerii proiectului în cadrul Programului

Operațional Regional, Axa prioritară 10, îmbunătățirea infrastructurii educaționale

Consiliul Local Sector 5 al Municipiului București, ales in condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015, pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004, privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 26.06.2018;

Având în vedere:

•    Raportul comun de specialitate al Direcției Generale de Transparență și Control și

Direcția Generală de Educație și Carieră, înregistrat cu numărul 59259/20.06.2018;

•    Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată cu numărul

59267/20.06.2018;

•    Rapoartele Comisiilor Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități

Economice și al Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului,

Domeniului Public și Patrimoniului, Fond Funciar;

•    Ghidul General al Programului Operațional Regional 2014-2020;

•    Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

•    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 70/16.04.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și consolidare Grădinița nr. 245”.

Ținând cont dc prevederile ghidului specific al axei prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului,

în temeiul art. 45 alin.(l) și art. 81 alin. (2), lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată:

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă preluarea, cu titlu gratuit, de către Sectorul 5 al Municipiului București a documentației tehnico-economice (D.A.L.I. - Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție) pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și consolidare Grădinița nr. 245”, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă proiectul “Reabilitare și consolidare Grădinița nr. 245” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1, apelul de proiecte POR/10/2017/10/10. la/BI.

Art. 3 Se aprobă co-finanțarea de la bugetul local al Sectorului 5 în cuantum de 2% din valoarea totală a chetuielilor eligibile, conform ghidului specific al axei prioritare 10, prioritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, obiectivul specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului și finanțarea tuturor chetuielilor neeligibile din cadrul proiectului, menționat la art 2.

Art. 4 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului “Reabilitare și consolidare Grădinița nr. 245”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Sectorului 5.

Art. 5 Se împuternicește domnul Daniel Florea, Primarul Sectorului 5, să semneze, în numele și pentru Sectorul 5 al Municipiului București, toate documentele necesare și contractul de finanțare al proiectului “Reabilitare și consolidare Grădinița nr. 245”.

Art. 6 Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, și directorul Grădiniței nr. 245 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR SECTOR 5, ELENA LUMINIȚA PETRESCU

ANEXA LA H.C.L. SECTOR 5 Nr. /-3    /26.06.2018

Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții necesare pentru obiectivul de investiții Reabilitare și consolidare Grădinița nr. 245- 128- file.

M A N A 4 E M ( H T !. 1 M 0 l « E f « 1 H ti

Proiect nr. 089/2017

Faza O.A.L.I.

Reabilitare șl Consolidare Grădinița nr. 245 Str. Tunsu Petre, nr. 9, sector 5, București

Beneficiar: Grădinița nr. 245

Str. Tunsu Petre, nr. 9, sector 5.

FOAIE DE CAPĂT

Grădinița nr. 245


Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

BENEFICIAR

Grădinița nr. 245

Str. Tunsu Petre, nr. 9, sector 5, București

Lista de semnături


Proiect nr. 089/2017 Faza D.A.1.1.Proiect nr.

PBG"5^ ~

089/2017

Reabilitare și Consolidare Grădinița nr. 245

Beneficiar: Grădinița nr. 24S

MĂHAGfiWtMTi tHOIMCIRlMG

faza D.A.L.I.

Str. Tunsu Petre, nr. 9, sector 5, București

Str. Tunsu Petre, nr. 9, sector 5.

Colectiv de elaborare

Arhitectură - Șef proiect

Structura

Instalații sanitare

Instalații electrice

Instalații termice

Economic


arh. Ioana


NITĂ


ing. Radu MODREANU


Ing. Gabriela CUBLEȘAN


Ing. Carmen ARVENTIE


Ing. Marcela ȘERBĂNESCL


Sing. Anca ISPASPBG^SX


Proiect nr.


089/2017


Faza D.A.LI.


Borderou de piese scrise și desenate


A.    Piese scrise

Nr.    Denumire

01    Foaie de capăt

02    Lista de semnături

03    Colectiv de elaborare

04    Borderou de piese scrise    și    desenate

05    Documentația de avizare    a    Lucrărilor de Intervenții -D.A.L.I.

05    Audit energetic

07 Aviz privind respectarea temei și asigurarea calității proiectului 08    Deviz general

09    Liste de cantități

B.    Piese desenate

Nr.    Denumire

A01    Plan de încadrare în    zonă

A02    Plan de situație

A03    Plan subsol-releveu

A04    Plan parter -releveu

A05    Plan etaj 1-releveu

A06    Plan terasă-releveu

A07    Fațadă principală și    fațadă secundară-releveu

A08    Secțiune transversală    și fațade laterale-releveu

A09    Plan subsol-propunere

A10    Plan parter -propunere

AII    Plan etaj l-propunere

A12    Plan terasă-propunere

A13 Fațadă principală și fațadă secundară-propunere A14    Secțiune transversală și    fațade    laterale-propunere

R1    Plan propuneri soluții consolidare

IE01    Instalații electrice-Plan    subsol

IE02    Instalații electrice-Plan    parter

IE03    Instalații electrice-Plan    etaj 1

IT01    Instalații termice. Plan    subsol


Scara

1:2000

1:500

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:50

1:100

1:100

1:100

1:100


PBG"2£Z

MAUAâEUtHT i £H0»MtI«IN6

IT02

Instalații termice. Plan parter

1:100

IT03

instalații termice. Plan etaj 1

1:100

IS01

Instalații sanitare. Plan subsol-propunere

1:100

IS02

Instalații sanitare. Plan parter-propunere

1:100

IS03

Instalații sanitare. Plan etaj l-propunere

1:100

IS04

Instalații sanitare. Plan terasă-propunere

1:100

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE LUCRĂRI DE INTERVENȚIE {DAU)

PENTRU REABILITARE Șl CONSOLIDARE GRĂDINIȚA NR. 245

Strada Tunsu Petre nr. 9, sector 5, București


Proiect nr.

PBG^

089/2017

M A N * a E M £ H ! 6 1 M 6 I N E 6 R « H 0

Faza: DAU

CUPRINS

Conținutul - Cadru, conform H.G. 907/2016

al documentației de avizare a lucrărilor de investiții

A. PIESE SCRISE

1.    Informații generale privind obiectivul de investiții

1.1.    Denumirea obiectivului de investiții

1.2.    Ordonator principal de credite/investitor

1.3.    Ordonator de credite (secundar/terțiar)

1.4.    Beneficiarul investiției

1.5.    Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

2.    Situația existentă și necesitatea realizării lucrărilor de intervenții

2.1.    Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

2.2.    Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor

2.3.    Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

3.    Descrierea construcției existente

3.1.    Particularități ale amplasamentului:

a)    descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan);

b)    relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

c)    datele seismice și climatice;

d)    studii de teren:

(I) studiu geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor tehnice în vigoare;

(ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz;

e)    situația utilităților tehnico-edilitare existente;

f)    analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

g)    informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate.

3.2.    Regimul juridic:

a)    natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, drept de preempțiune;

b)    destinația construcției existente;

c)    includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz;

d)    informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz.

3.3.    Caracteristici tehnice și parametri specifici: oj categoria și clasa de importanță;

b)    cod în Lista monumentelor istorice, după caz;

c)    an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție;

Reabilitare și Consolidare Grădinița

Beneficiar - Grădinița nr. 245

nr. 245 Str. Tunsu Petre nr. 9, sector 5,

Str Tunsu Petre nr. 9, sector 5, București

București;

d)    suprafața construită;

e)    suprafața construită desfășurată;

f)    valoarea de inventar a construcției;

g)    alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente.

3.4.    Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate.

Se vor evidenția degradările, precum și cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasări diferențiate, cele rezultate din lipsa de întreținere a construcției, concepția structurală inițială greșită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică.

3.5.    Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

3.6.    Actul doveditor al forței majore, după caz.

4.    Concluziile expertizei tehnice și, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare:

Studiile de diagnosticare pot fi:

-    studii de identificare a alcătuirilor constructive ce utilizează substanțe nocive,

-    studii specifice pentru monumente istorice, pentru monumente de for public, situri arheologice, analiza compatibilității conformării spațiale a clădirii existente cu normele specifice funcțiunii și a măsurii în care aceasta răspunde cerințelor de calitate,

-    studiu peisagistic sau

-    studii, stabilite prin tema de proiectare.

a)    clasa de risc seismic;

b)    prezentarea a minimum două soluții de intervenție;

c)    soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;

d)    recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate.

5.    Identificarea scenariilor/opțiunilor tehnico-economice (minimum două) și analiza detaliată a acestora

5.1. Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, cuprinzând:

a)    descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru:

-    consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

• protejarea, repararea elementelor nestructurale și/sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, după caz;

-intervenții de protejare/conservare a elementelor naturale și antropice existente valoroase, după caz;

-    demolarea parțială a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fâră modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției;

-    introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;

-    introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al construcției existente;

b)    descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, respectiv

hidroizolații, termoizolații, repararea/înlocuirea instalațiilor/echipamentelor aferente construcției, demontori/montări, proiect nr. 089/2017 |Faza: 0AU p017    |d.A.L.I.    "|    |    pag. 3/70

Proiect nr.

089/2017 Faza: DAU

debranșări/branșâri, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare,- precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate;

c)    analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

d)    informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate;

e)    caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție.

5.2.    Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare

5.3.    Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

5.4.    Costurile estimative ale investiției:

-    costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare;

-    costurile estimative de operare pe durata normată de viață/amortizare a investiției.

5.5.    Sustenabilitatea realizării investiției:

a)    impactul social și cultural;

b)    estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;

c)    impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz.

5.6.    Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție:

a)    prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință;

b)    analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung;

c)    analiza financiară; sustenabilitatea financiară;

d)    analiza economică; analiza cost-eficacitate;

e)    analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

6. Scenariul/Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

6.1.    Comparația scenariilor/opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

6.2.    Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e)

6.3.    Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:

a)    indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+Mj, în conformitate cu devizul general;

b)    indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

c)    indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

d)    durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

6.4.    Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Reabilitare și Consolidare Grădinița

Beneficiar - Grădinița nr. 245

nr. 245 Str. Tunsu Petre nr. 9, sector 5,

StrTunsu Petre nr. 9, sector 5, București

București;

6.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

7. Urbanism, acorduri și avize conforme

7.1.    Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

7.2.    Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

7.3.    Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

7.4.    Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente

7.5.    Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică

7.6.    Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, precum:

a)    studiu privind posibilitatea utilizârii unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice;

b)    studiu de trafic și studiu de circulație, după caz;

c)    raport de diagnostic arheologic, în cazul intervențiilor în sitari arheologice;

d)    studiu istoric, în cazul monumentelor istorice;

e)    studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției. - calcului coeficientului G

PBG"W

MANAGEMENT * ENGINEERING

Proiect nr.


089/2017 Faza: DAU


1. Informații generale privind obiectivul de investiții

1.1    Denumirea obiectivului de investiții

Reabilitare termică și Consolidare Grădiniță nr. 245

1.2    Ordonator principal de credite/investitor

Primăria Sectorului 5

1.3.    Ordonator de credite (secundar/terțiar)

Primăria Sectorului 5

1.4.    Beneficiarul investiției

Grădiniță nr. 245

1.5.    Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție PBG MANAGEMENT & ENGINEERING SRL,

bd. Aviatorilor nr. 63, etaj 5, birou 1, sector 1, București

2. Situația existentă și necesitatea realizării lucrărilor de intervenții

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare Programul Național de Dezvoltare Locală, coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, stabilește cadrul legal pentru implementarea unor proiecte de importanță națională, care susțin dezvoltarea regională prin realizarea unor lucrări de infrastructură rutieră, tehnico-edilitară și socio-educativă.

Programul a fost aprobat prin OUG 28 din 10.04.2013 modificată de OUG 6/2017. Normele metodologice au fost aprobate prin Ordinul nr. 1.851 din 9.05.2013. Prin acest program, printre altele, se urmăresc: „realizarea/ extinderea/ reabilitarea/ modernizarea/ dotarea unităților de învățământ preuniversitar, respectiv: grădinițe, școli generale primare și gimnaziale, licee, grupuri școlare, colegii naționale, școli profesionale, școli postliceale, unități de învățământ special de stat;". în cadrul acestora, sunt cuprinse: „lucrări de construire, reparații capitale, transformări, consolidări, modificări, extinderi, reabilitări, modernizări și reabilitare termică a construcțiilor aferente obiectivelor de investiții propuse, precum și dotarea acestora, după caz;".

Aceste lucrări se vor supune legislației în vigoare privind proiectarea obiectivelor de învățământ:

•    Normele Generale de Protecția Muncii    1996

•    STAS 2965-Scări;

•    STAS 6131 - Parapeți, balustrade

•    Normativ C 35-82 - Pardoseli

«    NP068-02 /2002 - Normativ pentru proiectare construcții civile din punct de vedere al cerinței de siguranță în

exploatare;

•    NPOll/1997 - Normativ privind proiectarea, realizarea și exploatarea construcțiilor pentru grădinițe de copii;

•    Legea 10-95 Legea calității în construcții.

•    Legea nr. 50/1991 - cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

•    Legea_307_din_2006 - apărarea _împotrivajncendii!or

®    P118_1999 - Normativ de siguranță la foc a construcțiilor;

8 Legea 319 / 2006 - Legea securității și sănătății în muncă;

8 Norme generale de protecția muncii elaborate de Min. Muncii și Protecției Sociale și de Ministerul Sănătății;

8 NP 051 - 2012 - Normativ privind adaptarea clădirilor civile si spațiului urban a persoanelor cu dizabilități

•    Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranță în exploatare, indicativ NP068-02;

®    C107-2005 - Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor (Publicat în

Monitorul Oficial, pl, nr.1.124 bis/13.12.2005);

•    NP 060 -02 - Normativ privind stabilirea performanțelor termo-higro-energetice ale anvelopei clădirilor de locuit existente, în vederea reabilitării și modernizării lor termice (publicat în broșură IPCT - ianuarie 2003, Buletinul Construcțiilor nr. 18-2003);

•    SC 007 - 02 - Soluții cadru pentru reabilitarea termo-higro-energetice a anvelopei clădirilor de locuit existente (publicat în broșură IPCT noiembrie 2002, Buletinul Construcțiilor nr. 18-2003);

® GP 123 - 2013 - Ghid privind proiectarea și executarea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de locu ințe, indicativ", aprobată prin Ordinul viceprimministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2211/2013;

•    HG 1061 -2012 - Standarde de cost pentru obiective de investiție finanțate din fonduri publice;

•    GT 040-02 - Ghid de evaluare a gradului de izolare termică a elementelor de construcție la clădirile existente, în vederea reabilitării termice (publicat în Buletinul Construcțiilor nr. 5/2003);

»    C247-1993 -îndrumător cadru privind exploatarea și întreținerea clădirilor de locuit din mediul urban aflate în

proprietatea autorităților publice (publicat în Buletinul Construcțiilor nr. 12/1993);

•    NE 005-1997 - Normativ privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor și elementelor componente ale construcțiilor. Intervenții la învelitori și acoperișuri (terase și șarpante) (publicat în Buletinul Construcțiilor nr. 11/1997);

•    P130-1999 - Normativ privind comportarea în timp a construcțiilor (publicat în Buletinul Construcțiilor nr.

1/2000);

« MP 031-2003 - Metodologie privind programul de urmărire în timp a comportării construcțiilor din punct de vedere al cerințelor funcționale (Publicat în Monitorul Oficial, pl, nr.920 bis/22.12.2003 și Anexa Buletinul Construcțiilor nr. 2/2004);

•    HGR nr. 766/1997 - Regulament privind certificarea de conformitate a calității produselor folosite în construcții;

•    Regulamentul privind protecția și igiena muncii în construcții (publicat în Buletinul Construcțiilor nr. 5-6-7/1993);

•    NP 064-2002 - Ghid privind proiectarea, execuția și exploatarea elentelor de construcții cu materiale bituminoase și polimerice;

•    NE 001-96 - Normativ privind aplicarea tencuielilor umede, groase și subțiri;

2.2. Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor

Clădirea care deservește Grădinița nr.245 este situată pe strada Tunsu Petre, nr. 9, sector 5.

Grădinița nr.245 este o instituție de învățământ pentru preșcolari și cuprinde 7 grupe cu program prelungit și o grupă cu program normal. Clădirea existentă a fost construită în anul 1975.

Regimul de înălțime: Subsol parțial + Parter + 'lEtaj.

Clădirea este, din punct de vedere constructiv, o structură de zidărie din cărămidă plină presată și bea, care conlucrează cu un schelet din beton armat format din stâlpi, grinzi și planșee din beton armat. Grădinița este un corp independent și are forma literei U în plan. Această clădire a fost proiectată și executată după un proiect tip.

Nivelele construcției au înălțimi diferite, astfel: 2.00-2.60m - subsolul, 3.00m - pentru parter și 3.00m - pentru etaj. Imobilul este un corp independent. Conform cărții funciare și datelor din cadastru puse la dispoziție de către beneficiar, suprafața subsolului este de 396,12mp, a parterului de 703,44 mp iar a etajului de 714,48mp. Suprafața construită la sol |proiect nr. 089/2017 |Faza: DAU J2OI7 ^.A.L.I.    |    ]    pag. 7/701


Amplasament Grădinița nr.24S (sursa Google Earth)

Acoperișul este realizat sub formă de terasă. Zidăria exterioară de cărămidă are grosimea de 30 cm. Pereții interiori sunt din zidărie de BCA cu grosimea de 20 cm. Compartimentările interioare sunt din gips carton sau BCA.

Subsolul general are destinație tehnică și de adăpost ALA. între axele 13-14/A-l nu există subsol. Pardoseala subsolului este din gresie sau beton. Pereții subsolului sunt zugrăviți cu vopsea lavabilă de culoare albă.

Accesul la subsol se realizează printr-o scară din beton, poziționată în partea stângă a clădirii între axele 4-5/H-J. Ventilarea subsolului este făcută prin ferestrele poziționate pe fațada principală și secundară, ferestre prevăzute cu grile metalice. Accesul în grădiniță se face din fațada principală prin trei uși și din cea secundară prin două uși simple din PVC. La interior, accesul de la parter la etaj se face prin cele două scări în două rampe. Holurile principale, casa scării, sălile de grupă și grupurile sanitare au pardoselile din gresie. Pereții interiori care delimitează spațiile de circulație au prevăzute lambriuri din lemn pe o înălțime de cca. 150cm. Ușile interioare sunt din tâmplărie PVC, există tavane suspendate peste tot cu excepția casei scării. La etaj sunt săli de grupă, cabinete, spălătorie și călcătorie, spații dejoacă, depozite și grupuri sanitare. Grupurile sanitare sunt placate cu faianță pe toată înălțimea pereților. Zugrăvelile interioare sunt de tip lavabil de culoare albă. Treptele scărilor sunt placate cu gresie. Peste tot sunt tavane false.

Lucrări executate anterior efectuării expertizei tehnice:

Grădinița a fost reabilitată termic, s-a înlocuit tâmplărie exterioară existentă cu tâmplărie termopan din PVC, la ferestrele de la parter dinspre locurile dejoacă au fost montate grilaje metalice. Au fost executate reparații ale hidroizolației de la terasă. Aticul perimetral este din zidărie protejat cu șorț din tablă zincată.

Scările exterioare de acces sunt placate cu gresie ceramică.

Instalații termice

Alimentarea cu căldură se face de la centrala termica existenta la parter. Centrala cuprinde doua cazane vechi, alimentate cu combustibil gaze naturale. Instalația de incalzire cu corpuri statice radiatoare din otel si conducte din PPR este funcționala. In subsol conductele de distribuție din otel sunt vechi cu izolația degradata, cu robinete de inchidere coloane, nefunctionale.

Branșament

Alimentarea cu apă a clădirii analizate se realizează din conducta publică orășenească, prin intermediul unui branșament existent prevăzut în incinta școlii. De aici prin intermediul unui cămin de racord echipat cu apometru este alimentată grădiniță. Evacuarea apelor uzate menajere și pluviale se realizează în sistem unitar, către canalizarea publică orășenească. Stația de ridicare a presiunii cu pompe cuplate cu recipiente de hidrofor

în localul tehnic prevăzut la subsolul clădirii noi există o statie de ridicare a presiunii utilizată în caz de avarie. Parametrii hidraulici necesari consumatorilor din clădire fiind asigurați direct de la conducta publică. Clădirea este echipată cu hidranți interiori.

Statia de preparare a apei calde de consum

Prepararea apei calde menajere se face cu ajutorul unui boiler cu capacitatea de 5001, alimentat cu agent termic apa calda de la cazane si cu doua boilere de 1501, electrice. Alimentarea cu apă rece a clădirii se realizează cu ajutorul unei rețele exterioare de apă, amplasată în incintă.

Rețele exterioare de canalizare menajeră si pluvială

Apele uzate menajere sunt dirijate în exteriorul clădirii, către colectoarele de canalizare din incintă. Ulterior, apele menajere sunt evacuate către colectorul public orășenesc.

Rețele exterioare de stingere a incendiilor cu hidranți exteriori

Clădirea trebuie echipată cu sistem de protecție - hidranți exteriori.

Instalații electrice

In prezent alimentarea cu energie electrică a obiectivului se face de la firida de branșament poziționată in parter, pe peretele interior de la accesul in grădiniță. Din firida de branșament este alimentat tabloul general a grădiniței care este poziționat în holul din parter și alimentează tablourile secundare de nivel. Iluminatul normal este realizat prin intermediul corpurilor de iluminat fluorescente tip FIRI236 în sălile de clasă, pe holuri și FIRI236 în cabinetul medical, FIPAD236 în bucătărie, spații tehnice, cate 6 spoturi aferente fiecărui corp de iluminat FIRI236 din sălile de clasa, FIRI418 in spălătorie acestea neavand gradul de protecție corespunzător destinației. Datorita soluției de consolidare instalatiie electrice sunt afectate aproape in totalitate (circuitele de prize si traseele pentru intrerupatoarele/comutatoarele, circuitele de iluminat montate pe pereții ce se consolidează si dozele de distribuție ce trebuie mutate la fata pereților consolidați)

Iluminatul de siguranță pentru evacuare/marcare hidranți/panică este inexistent, fiind necesară executarea acestuia. Nu există iluminat exterior în curtea grădiniței. In fiecare sală de clasă sunt poziționate câte 2 prize 16A/230V la o înălțime minimă de 1.5 m. Având în vedere destinația, se impune montarea unor prize cu protecție suplimentară și verificarea înălțimilor de montaj ale întrerupătoarelor/ comutatoarelor/prizelor. Clădirea nu este prevăzută cu instalație de protecție împotriva descărcărilor atmosferice. In conformitate cu buletinul de verflcare prezentat de beneficiar, privind rezistența de dispersie a prizei de pământ existente, valorile acesteia nu se încriu în conformitate cu normativul 17/2011(2.8 ohm-). In condițiile montării instalației de paratrăsnet este necesară suplimentarea cu o priză artificială de pământ astfel încât rezistența de dispersie să fie max. 1 ohm.

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Proiect nr.

089/2017 Faza: DAU

După aplicarea tuturor măsurilor de consolidare și reabilitare corpurile de clădire ale Grădiniței nr.245, str. Tunsu Petre, nr.9, Sect. 5, București, vor putea asigura rezistența șl stabilitatea corespunzătoare a construcției în timp.

Se urmărește și asigurarea necesarului de locuri pentru asigurarea siguranței copii în siguranță, scăderea cazurilor de îmbolnăvire la copii datorate condițiilor improprii de igienă prin realizarea unor condiții optime de învățământ.

3. Descrierea construcției existente

3.1. Particularități ale amplasamentului:

a)    descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan);

Grădiniță nr. 245 se află în intravilanul construibil al orașului București, sectorul 5, str. Tunsu Petre nr. 9.

Suprafața terenului este de 4830.00 mp.

Suprafața construita a grădiniței este de 760 mp.

Regimul de înălțime este de S+P+1E (cu acoperiș tip terasă).

Grădiniță are 1 corp - construit după proiect tip din anul 1975.

Planul de școlarizare cuprinde 160 de copii, cu un personal total 27 angajați.

Grădiniță funcționează cu orar prelungit pentru toate grupele de copii - program: 7.30 -17.30.

b)    relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

Accesul se face de pe strada Tunsu Petre.

Accesul în clădire se face printr-o ușă principală și patru secundare:

-    principală, cu orientare Nord-Est, cu intrare din strada Tunsu Petre;

-    - două usi secundare, cu orientare Nord-Est (una simpla pentru aces la bucătărie si una dublă pentru acces personal grădiniță);

-    - două usi secundare, cu orientare Sud-Vest.

c)    datele seismice și climatice;

Pentru proiectarea construcțiilor la acțiunea seismică, teritoriul României este împărțit în zone de hazard seismic. Nivelul de hazard seismic în fiecare zonă se consideră, simplificat, a fi constant. Alcătuirea construcțiilor la acțiunea seismică pe teritoriul țării, se face prin luarea în considerare a nivelului de hazard seismic indicat în codul de proiectare P100-1/2006, care trebuie considerat ca un nivel minim acceptat pentru proiectare. Condițiile locale de teren sunt descrise prin valorile perioadei de control (colț) Tc a spectrului de răspuns pentru zona amplasamentului considerat. Aceste valori caracterizează sintetic compoziția de frecvențe a mișcărilor seismice. Construcțiile analizate sunt amplasate în partea de vest a capitalei, pentru care perioada de control T =1.6 sec și accelerația terenului pentru proiectare ag= 0,24g. în conformitate cu normativul P 100-1/2006 pct. 3.1?2), hazardul seismic pentru proiectare este descris de valoarea de vârf a accelerației orizontale a terenului o6 determinată pentru intervalul mediu de recurență de referință, corespunzător stării limită ultime, valoare numită în continuare "accelerația terenului pentru proiectare". Accelerația terenului pentru proiectare, corespunzătoare zonei de hazard seismic, corespunde unui interval mediu de recurență de referință de 100 ani. Zonarea accelerației terenului pentru proiectare a„ în România, pentru evenimente seismice având intervalul mediu de recurență (al magnitudinii) IMR = 100 ani, este indicată în P100-1/2006 fig 3.1 și folosește pentru proiectarea construcțiilor la starea limită ultimă (SLU). Activitatea seismică de pe teritoriul țării noastre este dominată de cutremure de adâncime intermediară (subcrustrale cu adâncimi între 60-170 km) din zona Vrancea. Această zonă constituie o sursă activă și persistentă de cutremure.

Cele mai importante cutremure (magnitudine peste 6) care au avut loc pe perioada existenței imobilului analizat au fost,

.017


Jd.a.l.i.


pag. 10/70


PBG

conform prof. dr. ing. Dan Lungu din lucrarea "Hazardul seismic din sursa Vrancea", cele din: 04.03.1977 cu magnitudinea M = 7.2, 31.08.1986 cu magnitudinea M = 7.0, 30.05.1990 cu magnitudinea M = 6.9,31.05.1990 cu magnitudinea Mw = 6.4, 27.10.2004 cu magnitudinea Mw = 6.0.    w

DWpunct de vedere climatic, zona studiatăse caracterizează printr-o climă temperat - continentală, cu temperaturi medii anuale de lise, maxima depășind uneori + 402C, în luna iulie, iar minima poate ajunge la - 309C, în luna februarie. Precipitațiile medii anuale sunt de 550 mm; în anii ploioși se pot atinge 900 mm/an, iar în cei secetoși în jur de 350 mm/an.

Adâcimea medie de îngheț este cuprinsă între 80 - 90 cm, de la suprafața terenului.

d)    studii de teren:

Prezentei documentații i se atașază studiul geotehnic efectuat asupra terenului pe care se vor face lucrările de construcție.

(i)    studiu geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor tehnice în vigoare;

Conform datelor obținute din forajul de studiu, începând de la suprafață spre adâncime, stratificația terenului, prezentată în detaliu în fișa complexă a forajului (planșa nr. 3) are următoarea succesiune:

Forajul Fl

-    0,00 -1,70 m - umplutură;

-1,70 - 2,30 m - argilă, cafenie, plastic vârtoasă;

-    2,30 - 4,00 m - argilă prăfoasă, gălbuie, plastic vârtoasă;

-    4,00 - 6,00 m - argilă prăfoasă, gălbuie cu orizonturi cenușii, plastic vârtoasă.

Apa subterana nu a fost întâlnită până la adâncimea de 6.00 m.

(ii)    studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz;

Pentru reabilitarea și consolidarea grădiniței nr. 245, s-au făcut încercări de materiale pe elemente ale construcției existente. Aceste încercări sunt prezentate în raportul de încercări de materiale nr. 02.2820 și 02.2821/28.08.2017 care este atașat prezentei documentații.

e)    situația utilităților tehnico-edilitare existente;

Instalații termice

Alimentarea cu căldură se face de la centrala termica existenta la parter. Centrala cuprinde doua cazane vechi, alimentate cu combustibil gaze naturale. Alimentarea cu gaze naturale se face de la instalația de utilizare existenta in incinta, racordata la rețelele de distribuție din zona.

Instalații sanitare

Alimentarea cu apă a clădirii analizate se realizează din conducta publică orășenească, prin intermediul unui branșament existent prevăzut în incinta școlii. De aici prin intermediul unui cămin de racord echipat cu apometru este alimentată grădiniță. Evacuarea apelor uzate menajere și pluviale se realizează în sistem unitar, către canalizarea publică orășenească. Instalații electrice

In prezent alimentarea cu energie electrică a obiectivului se face de la firida de branșament poziționată in parter, pe peretele interior de la accesul in grădiniță.

f)    analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

RISCURI (HAZARDELE) NATURALE

Sunt manifestări extreme ale unor fenomene naturale, precum cutremurele, furtunile, inundațiile, seceta care au o influență directă asupra vieții fiecărei persoane, asupra societății și a mediului înconjurător, în ansamblu. Cunoașterea acestor fenomene permite luarea unor măsuri adecvate pentru limitarea efectelor - pierderi de vieți omen ești, pagube

materiale și distrugeri ale mediului - și pentru reconstrucția regiunilor afectate.

Riscurile CLIMATICE cuprind o gamă variată de fenomene și procese atmosferice care pot genera pierderi de vieți omenești, mari pagube și distrugeri ale mediului înconjurător.

Cele mai întâlnite manifestări tip risc sunt furtunile care definesc o stare de instabilitate a atmosferei ce se desfășoară sub forma unor perturbații câteodată foarte violente.

Din punct de vedere al solicitărilor climatice în conformitate cu CR 1-1-3-2012 "Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor", amplasamentul prezintă o încărcare caracteristică de 200 kg/mJ pentru intervalul mediu de recurență de 50 ani, iar din punct de vedere al CR 1-1-4/2012 „Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor", amplasamentul este caracterizat de viteze ale vântului (mediate pe 1 minut la înălțimea de 10 m) de 28 m/s pentru IMR=50 ani și de o presiune de referință de 0.50 kPa (mediate pe 10 minute la înălțimea de 10 m) pentru IMR=50 ani. Riscul de INCENDIU

INCENDIILE sunt manifestări periculoase pentru mediu și pentru activitățile umane și determină distrugeri construcțiilor. Incendiile pot fi declanșate de cauze naturale cum sunt fulgerele și de activitățile omului (neglijenta folosirii focului, accidente tehnologice, incendieri intenționate). în perioadele secetoase, incendiile sunt favorizate adeseori de vânturi puternice asociate cu temperaturi ridicate, care contribuie la extinderea rapidă a focului.

Clădirea are gradul III rezistență la foc, cu risc mic de incendiu și amplasarea ei respectă distanțele minime normate față de clădirile învecinate.

Pentru prevenirea situațiilor în care ar putea pune în pericol clădirea și persoanele care o utilizează, se vor respecta prevederile normativului P118 -1999, cu modificările ulterioare.

Riscul de CUTREMUR

-    factori de vulnerabilitate:

clădiri cu structuri de rezistență antiseismică neadecvate (defecte de proiectare sau execuție); densități mari de construcții și populație pe suprafețe reduse; informarea redusă (în special a populației) despre cutremure.

-    efecte: distrugeri materiale (distrugerea sau avarierea unor clădiri sau a altor tipuri de infrastructură, etc.);

pierderi umane (procent ridicat mai ales în zonele des populate sau pentru clădirile prost conformate antiseismic);

-    măsuri de reducere a riscului: proiectarea lucrărilor de investiții conform normelor de zonare seismice; informarea, pregătirea și antrenarea populației privind normele de comportament în caz de cutremur.

-    măsuri de pregătire specifice: înștiințarea populației, întocmirea și exersarea măsurilor cuprinse în planurile de protecție și intervenție.

-    măsuri post-dezastru: evaluarea distrugerilor și pierderilor, căutare salvare, asistență medicală de urgență, reabilitarea facilităților economico sociale afectate, distribuirea de ajutoare.

-    instrumente de evaluare a impactului: scările de evaluare a efectelor generate de cutremur (Mercalli, MSK, japoneză, etc.).

Zonarea teritoriului României în termeni de valori de vârf ale accelerației terenului pentru proiectare a pentru cutremure având IMR = 100 ani (P100-1, 2006).    g

Valorile gradului de asigurare structurală seismică R3, de măsură a performanței seismice așteptate a construcției, sunt orientative în încadrarea într-o anumită clasă de risc seismic și având în vedere faptul că cercetarea nu este aprofundată, se poate aprecia încadrarea construcției expertizate în clasa de risc seismic Rs III.

RISCURILE ANTROPICE:

Riscurile antropice sunt fenomene de interacțiune între om și natură, declanșate sau favorizate de activități umane și care sunt dăunătoare societății în ansamblu și existenței umane în particular.

Aceste fenomene sunt legate de intervenția omului în natură, cu scopul de a utiliza elementele cadrului natural în interes


pag. 12/70

RBG^ST


țNGINC£AlNG


propriu: activități agricole, miniere, industriale, de construcții, de transport, amenajarea spațiului.

în unele cazuri, cauzele antropogene se întrepătrund cu cele naturale, ca în cazul deșertificării, inundațiilor, etc.

Afectarea sau, în unele cazuri, distrugerea mediului determină o creștere a vulnerabilității umane, respectiv pericole potențiale care pot periclita sănătatea și, uneori chiar viața, la care se adaugă pagubele materiale.

După durata și gradul de afectare a mediului, hazardele se ierarhizează în:

-    episodice;

-    accidentale;

-    ruptură;

-    catastrofale (produc schimbări radicale în structura unui ecosistem, sau care pot conduce la dispariția unei structuri) în funcție de activitatea care ie-a declanșat, riscurile antropice se pot structura în tehnologice și sociale.

Riscurile tehnologice pot provenii din defecțiuni apărute în timp la unele dintre elementele sau echipamentele utilizate în mod curent sau ocazional. Acestea pot fi prevenite prin verificări efectuate la nivelul echipamentelor și acșionarea la timp după ce aceste defecte au fost sesizate.

Riscurile sociale pot prevenii din acte de vandalism sau utilizarea necorespunzătoare a elementelor și echipamentelor. Pentru prevenirea actelor de vandalism, unitatea a contractat servicii de pază și un sistem de supraveghere electonic al sediului.

Pe lângă acestea mai putem enumera și:

Riscuri de securitate fizica;

Riscuri politice;

Riscuri financiare și economice;

Riscuri informatice

în prezent, în România se aplică Eurocodurile pentru construcții, alături de standardele naționale, pe baza unor hărți meteorologice, seismice etc. specializate. Eficiența energetică a clădirilor a devenit, de asemenea, un element pe care se concentrează politicile în sectorul construcții din România (important pentru a asigura confortul locatarilor pe întreg parcursul anului).

g) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate.

Nu este cazul.

3.2. Regimul juridic:

a)    natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, drept de preempțiune;

Terenul și clădirile unității de învățământ au fost preluate în administrarea Consiliului Local Sector 5 conform O.U.G. nr. 30/14.04.2000 și Protocol nr. 27939/23.11.2000 iar prin H.C.L. Sector 5 nr. 46/13.10.2008 dreptul de administrare a acestora a fost delegat către Grădinița NR. 24S.

b)    destinația construcției existente;

Clădirea a fost construită cu destinația de unitate de învățământ și îngrijire - grădiniță.

Efectivul de copii din grădiniță este de aproximativ 160 împărțite în 10 săli de clasă și 27 de persoane angajate, în prezent procesul de învățământ se desfășoară în regim complet, cu program normal (7:30-17:30).

c)    includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz;

Clădirea nu se află în zonă protejată din punct de vedere istoric și nici nu este monument istoric.

d)    informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz.

Ș&7

zur

PBG^F

M A M A St HÎHT l tNOIN JUI«6

Vezi Certificat de Urbanism.

3.3.    Caracteristici tehnice și parametri specifici:

a)    categoria și clasa de importanță;

Categoria de importanță a clădirii este „C" - Normală

Construcția se încadrează în categoria clădirilor civile-învățământ;

Clasa de importanță a clădirii este III;

Construcția are Gradul II de rezistență la foc;

Risc mic de incendiu.

b)    cod în Lista monumentelor istorice, după caz;

Nu este cazul

c)    an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție;

Corpul grădiniței a fost construit în anul 1975.

d)    suprafața construită;

Suprafața construită este de 760,00 mp.

e)    suprafața construită desfășurată;

Suprafața construită desfășurată este de 2300,00 mp.

f)    valoarea de inventar a construcției;

Valoarea de inventar a clădirii existente este de 786.260 euro (la cursul de 3.523 din 24.06.2015).

Valoarea de inventar a terenului existent- nu este evaluat.

g)    a Iți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente.

3.4.    Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate.

Se vor evidenția degradările, precum și cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasări diferențiate, cele rezultate din lipsa de întreținere a construcției, concepția structurală inițială greșită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică.

Planșeul peste subsol este din beton armat cu o grosime de 15cm și de 20cm peste ALA. Pereții subsolului sunt din beton armat monolit cu grosimea de 40 cm în zona care delimitează adăpostul ALA și de 30 cm pereții perimetrali (exteriori) și cei interiori. Fundațiile sunt de tip radier general atât în zonele care deservesc spațiile tehnice cât și pe zona care delimitează adăpostul ALA. Conform datelor din studiul geotehnic realizat de SC GHT Hidro Topo SRL, grosimea radierului este de 35cm din beton foarte dur. Radierul este la adâncimea de 2,15 m de la suprafața terenului.

Clădirea expertizată este, din punct de vedere constructiv, o structură mixtă din zidărie portantă din cărămidă plină presată (pereții exteriori), zidărie din BCA la interior și un schelet din beton armat, format din stâlpi, grinzi și planșeu din beton armat, în concepție gravitațională. Grinzile interioare sunt cu dimensiuni de 15x40 cm și 30x40 la parter și la etajul 1, iar cele exterioare sunt de 30x45cm. La intersecții de zidării, în unele zone au fost identificați stâlpi. Sistemul structural este din categoria pereți structurali din zidărie de cărămidă + schelet de beton armat, la care rezistența la forțe laterale este asigurată de pereții portanți și de scheletul din beton. La exterior, pereții structurali din cărămidă plină au dimensiunea de 30 cm iar la interior sunt din BCA de 20 cm grosime. Buiandrugii sunt realizați din diferite materiale, cărămidă sau beton. Stâlpii exteriori au dimensiunea de 30x40 cm iar cei interiori sunt cu dimensiuni de 30x30 și 35x35cm. Planșeele de peste parter și etaj sunt din beton armat monolit cu grosimea de 12 cm. Grinzile de planșeu au dimensiunea de 15x40 cm și sunt dispuse la circa 150cm pe direcția scurtă. Planșeul peste subsol este din beton armat cu o grosime de IScm și de 20 cm peste ALA. Scările sunt realizate din beton armat. Pereții subsolului sunt din beton armat monolit cu (proiect nr. 089/2017 jFaza: DALI ^017 jo.A.L.I.    |    |    pag. 14/701

.17 £7

MANASSUSMT 4 t M 6 1 N S. C R 1 M «

Proiect nr.

089/2017

Faza: DALI

Reabilitare și Consolidare Grădinița

nr. 245 Str. Tunsu Petre nr. 9, sector 5,

București;

Beneficiar-Grădinița nr. 245

Str Tunsu Petre nr. 9, sector 5, București

grosimea de 40 cm în zona care delimitează adăpostul ALA și de 30 cm pereții perimetrali (exteriori) și cei interiori. Fundațiile sunt de tip radier general atât în zonele care deservesc spațiile tehnice cât și pe zona care delimitează adăpostul ALA. Conform datelor din studiul geotehnic realizat de SC GHT Hidro Topo SRL, grosimea radierului este de 35 cm din beton foarte dur. Radierul este la adâncimea de 2,15 m de la suprafața terenului.

Raportul de audit atașat prezentei documentații specifică următoarele:

în urma inspecției pe teren s-au constatat următoarele deficiențe majore cu influență negativă privind siguranța exploatării și performanțele energetice ale clădirii:

a)    tencuiala fațadelor exterioare a fost refăcută în anul 2006, dar prezintă exfolieri, fisuri; fațadele au valorile rezistențelor termice mai mici cu cca 6%, decât valorile minime obligatorii menționate în C107/1-2010

b)    terasa a suferit intervenții la nivelul hidroizolației, în anul 2006, însă în momentul de față valorile rezistențelor termice fiind cu cca 76% sub valorile minime obligatorii menționate în C107/1-2010;

c)    ferestrele sunt cu tamplarle din Aluminiu / PVC si geam termoizolant, care nu sunt în conformitate cu reglementările în vigoare, valorile rezistențelor termice fiind cu cca 42% sub valorile minime obligatorii menționate în C107/1-2010;

d)    planseul peste subsol nu corespunde din punct de vedere al cerințelor minime privind rezistenta termica a izolațiilor; valoarea rezistenței termice fiind cu cca 77% sub valorile minime obligatorii menționate în C107/1-2010;

e)    corpurile de încălzire (radiatoarele) sunt din otel (tip panou), care nu au fost curatate si nu au robinete termostatice și reglare.

f)    instalațiile de distribuție, din subsolul tehnic, apa calda pentru incalzire sunt în stare bună, sunt prevăzute cu robinete de separare si golire, dar nu sunt prevăzute cu robinete de echilibrare.

CONCLUZII:

Având în vedere aspectele prezentate mai sus, rezultă:

« necesitatea reabilitării energetice generale a anvelopei clădirii prin izolarea termică a fațadelor și refacerea finisajelor, schimbarea tâmplăriei (ferestre și uși de acces în clădire), termoizolarea planșeului peste subsol, termoizolarea terasei;

• montarea robinetelor de presiune diferențiala la baza coloanelor de incalzire; montarea/echiparea corpurilor de incalzire cu robinete de reglare termostatica.

3.5, Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

A. Rezistență mecanică și stabilitate;

Grădinița nr.245 a fost proiectată în perioada în care în România exista doar normativul P13-70 „ Normativ pentru proiectarea construcțiilor civile și industriale din regiuni seismice, aprobat prin Ordinul nr. 362/N din 31 decembrie 1970, Ministerul Construcțiilor Industriale și Comitetul de Stat pentru Economia și Administrația Locală", normativ în care conceptul de conformare și dimensionare antiseismică a construcțiilor era în fază incipientă. Abia după cutremurul din 1977, atât prevederile referitoare la proiectarea antiseismică a clădirilor cât și cele privind proiectarea structurilor cu pereți structurali, au căpătat o fundamentare științifică ia nivelul cunoștințelor în domeniu pe plan mondial bazate pe particularitățile de manifestare a seismelor din țara noastră.

Astfel se poate aprecia global că în raport cu prevederile cuprinse în generația actuală de norme tehnice, construcția în ansamblu nu posedă o conformare generala favorabilă la acțiuni seismice din punct de vedere al ductilității și implicit al [proiect nr. 089/2017 |faza: DAU ^17    |o.A.L.I.    ”    |    |    pag. 15/701

PBG^F

MANAGEMENT & l.MOINEERIHC.

capacității de disipare a energiei induse de seism. O mare deficiență a sistemului structural o constituie lipsa cadrelor interioare și de asemenea sistemul constructiv deficitar format din pereți interiori din BCA de 20cm cu capacitate redusă la forfecare.

Urmare informațiilor culese din teren și pe baza constatărilor făcute la fața locului, clădirea a avut degradări provocate atât de efectele cutremurelor care s-au produs pe perioada de existență a clădirii, cât și din alte solicitări neseismice (tasări diferențiate, influența precipitațiilor, exploatarea necorespunzătoare, efecte deîngheț-dezgheț, etc).

Conform informațiilor primite de la beneficiar, grădinița nu a fost consolidată după seismul din data de 04.03.1977. încadrarea construcției în clase de risc seismic

Valorile celor trei indicatori, măsuri ale performanței seismice așteptate a construcției, trebuie considerate ca servind numai pentru orientare în decizia de încadrare a construcției într-o anumită clasă de risc seismic. Decizia privind încadrarea clădirii într-o anumită clasă de risc trebuie să fie rezultatul unei analize complexe a ansamblului condițiilor de diferite naturi. Investigațiile efectuate au avut scopul de a identifica verigile slabe ale sistemului structural și deficiențele semnificative ale elementelor nestructurale. Odată identificate, aceste deficiențe trebuie ierarhizate din punctul de vedere al efectelor potențiale asupra stabilității structurii în cazul atacului unui cutremur puternic și al riscului de pierdere a vieții oamenilor și de vătămare a acestora, sau a pagubelor materiale. în luarea deciziei de încadrare în clase de risc seismic, s-a avut în vedere zona seismică în care este amplasată construcția, precum și alte criterii privind alcătuirea construcției, comportarea în exploatare și la acțiuni seismice, cum sunt:

*    regimul de înălțime : Subsol + Parter+Etaj

*    vechimea construcției (aproximativ 42 ani);

*    sistemul structural - pereți structurali din zidărie simplă + schelet din beton armat.

*    planșee cu rigiditate în plan - planșee din beton

*    calitatea materialelor (necorespunzătoare, mortare cu rezistențe scăzute)

*    lipsa parțială a centurilor și parțial a stâlplșorilor

*    neîndeplinirea condițiilor de conformare structurală seismică conform normelor în vigoare

*    conformarea structurală - gradul de îndeplinire a condițiilor de alcătuire - Rl; Ri = 68 %

*    gradul de afectare structurală - R2;    Rz = 75 %

*    gradul de asigurare structurală seismică - R3    RS = 47,4 %; Rv3

= 46,1 %

*    starea elementelor nestructurale ( necorespunzătoare)

Din punct de vedere al riscului seismic, în sensul efectelor probabile ale unor cutremure, caracteristice amplasamentului, asupra construcțiilor existente analizate în acest caz, aceasta se poate încadra în clasa Rs II, în care se încadrează construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradări structurale majore, dar la care pierderea stabilității este puțin probabilă.

B.    Securitate la incendiu:

Construcția existentă are gradul II rezistență la foc, respectă distanțele minime normate față de clădirile învecinate. Căile de evacuare în caz de incendiu verticale (casele de scări) sunt separate de restul clădirii, însă nu cu uși El (uși rezistente la foc) Sunt respectate distanțele normate până la căile de evacuare. Se vor monta uși El la casele de scară și la accesul în clădire. Pereții holurilor sunt din BCA și respectă normele de rezitență la incendiu. Unde sunt din alt material acesta se va înlocui(pe hol spre locul de joacă) Finisajele pe caile de evacuare vor fi cu materiale care nu întrețin arderea și nu emana fum. Se vor scoate lambriurile din lemn aflate pe holuri.

C.    Igienă, sănătate și mediu înconjurător:

Alimentarea cu energie termică, apă caldă 80/60’C se face de la centrala termică, existentă la parter. Centrala nouă, cu randament ridicat, are combustibil gaze naturale.

Proiect nr.

Reabilitare si Consolidare Grădinița

Beneficiar-Grădinița nr. 245

Str Tunsu Petre nr. 9, sector 5, București

Management & cm&inceking

089/2017

nr. 245 Str. Tunsu Petre nr. 9, sector 5,

Faza: DAU

București;

Toate grupurile sanitare sunt prevăzute cu instalație de alimentare cu rece și canalizare. Evacuarea apelor uzate este asigurată prin legarea la rețeaua orășenească.

Deșeurile sunt sortate, compactate și depozitate în europubele.

D.    Siguranța și accesibilitate în exploatare:

Accesul în curtea grădiniței se face din stada Tunsu Petre, atât pentru pietoni cât și pentru autovehicule.

Nu există facilitățile de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități. Se va prevedea o rampă pentru accesul persoanelor cu dizabilități.

Clădirea dispune de case de scară izolate, prevăzute cu rampe și trepte dimensionate conform STAS 2965, cu parapeți și balustrade care vor fi modificate pentru a corespunde STAS 6131 și Normativ pentru proiectare construcții civile - NP068-02/2002.

Finisajele interioare de la pereți și tavane necesită lucrări de igienizare și înlocuire, pardoselile deteriorate parțial necesită lucrări de reabilitare sau înlocuire, etc.

Iluminatul natural se va asigura în mod corespunzător, prin intermediul ferestrelor prevăzute pe fațadă, iar iluminatul artificial va fi electric, alimentat din rețeaua de alimentare generală existentă. Imobilul va fi echipat cu instalații electrice de iluminat, forță, prize, curenți slabi, de protecție 'împotriva tensiunilor accidentale, în concordanță cu prevederile Normativ 17/2011, PE118-3/2015,118. Prizele 16A/230V vor fi cu contact de protecție și se vor monta îngropat.

Pentru satisfacerea cerinței de siguranță în exploatare se vor respecta următoarele acte normative:

«    Normele Generale de    Protecția Muncii 1996

O    STAS 2965-Scări;

•    STAS 6131 - Parapete,    balustrade

o Normativ C 35-82 - Pardoseli

•    NP068-02 /2002 Normativ pentru proiectare construcții civile din punct de vedere al cerinței de siguranța in exploatare

E.    Protecția împotriva zgomotului:

Construcția dispune de vitraje izolante, materiale de finisaj care atenuează zgomotul de impact din clădire.

Nu există tratamente acustice speciale.

Ansamblul, având funcțiunea publică de învățământ, nu reprezintă o sursă de poluare sonoră care să necesite luarea de măsuri speciale de protecție în acest sens.

F.    Economia de energie și izolarea termică:

Clădirea grădiniței este reabilitată termic dar conform auditului energetic nu respectă rezistența termică minimă conform normelor și normativelor în vigoare. în urma consolidării elementelor structurale va fi afectată reabilitarea termică existentă și se va reface.

Clădirea nu dispune de dispozitive de umbrire realizate din construcție.

Nu sunt montate geamuri fotoabsorbante sau senzori pentru controlul iluminatului artificial.

Clădirea nu este prevăzută cu sisteme arhitectural-constructive de control solar pasiv sau sisteme pasive de captare a radiației solare de tipul Spațiu Solar.

Construcția nu a fost prevăzută prin proiect cu sisteme de ventilație mecanică, de condiționare și răcire a aerului pe perioada sezonului cald.

Lucrările de rebilitare termică prevăzute vor conduce la creșterea confortului interior, a performanței energetice, respectiv reducerea consumurilor energetice pentru încălzirea spațiilor interioare. Consumul anual specific de energie calculat pentru încălzire va scădea sub IQOkwh/mp arie utilă. Lucrările sunt bazate pe auditul energetic al clădirii și pe concluziile expertizei tehnice, din care rezultă că sunt necesare lucrări de consolidare.

Proiect nr.

Reabilitare și Consolidare Grădinița

Beneficiar-Grădinița nr. 245

PBG^'MF *

MANAGEMENT t £ N G 1 M t < « 1 N G

089/2017

nr. 245 Str. Tunsu Petre nr. 9, sector 5,

Str Tunsu Petre nr. 9, sector 5, București

JIF-10’'

Faza: DAU

București;

G. Utilizarea sustenabilă a resurselor naturale:

Clădirile trebuie proiectate, construite și demolate astfel încât utilizarea resurselor naturale este sustenabilă și în mod particular asigură:

-    Reutilizarea sau reciclarea elementelor componente, a materialelor rezultate din demolare;

-    Durabilitatea construcției în general și a elementelor componente;

-    Utilizarea unor materiale compatibile cu mediul;

-    Prepararea apei calde menajere, in perioada calda, cu ajutorul panourilor solare.

La achiziționarea materialelor, constructorul va avea în vedere următoarele aspecte legate de materialele folosite: Fabricantul de materiale de construcție sau reprezentantul lui trebuie să îndeplinească reglementările europene aplicabile, domeniul de utilizare pe care îl preconizează și, nivelul de performanță pe care-l poate obține, în funcție de dotarea tehnică, calificarea, experiența lucrătorilor și a materiei prime utilizate.

3.6. Actul doveditor al forței majore, după caz.

Nu este cazul.

4. Concluziile expertizei tehnice și, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare:

Studiile de diagnosticare pot fi:

-    studii de identificare a alcătuirilor constructive ce utilizează substanțe nocive,

-    studii specifice pentru monumente istorice, pentru monumente de for public, situri arheologice, analiza compatibilității conformării spațiale a clădirii existente cu normele specifice funcțiunii și a măsurii in care aceasta răspunde cerințelor de calitate,

-    studiu peisagistic sau

-    studii, stabilite prin tema de proiectare.

4.1.    a) clasa de risc seismic;

Din punct de vedere al riscului seismic, în sensul efectelor probabile ale unor cutremure, caracteristice amplasamentului, asupra construcției existente analizate în acest caz, aceasta se poate încadra în clasa Rsll. Valorile gradului de asigurare structurală seismică R3, de măsură a performanței seismice așteptate a construcției, în încadrarea într-o anumită clasă de risc seismic, se poate aprecia încadrarea construcției expertizate în clasa de risc seismic Rs II.

4.1.    b) prezentarea a minimum două soluții de intervenție;

Pentru atingerea obiectivului principal și anume obținerea unor spații administrative și a unor funcțiuni corespunzătoare organizării accesului copiilor, s-a luat în considerație posibilitatea celor două soluții de intervenție:

Soluția 1 -:

Se propune soluția de reabilitare pentru pereții exterori cu plăci din polistiren expandat și polistiren extrudat la soclu, schimbarea tâmplăriei exterioare cu tâmplărie din Aluminiu cu geam termoizolznt care să respecte rezistențele termice minime și schimbarea glafurilor cu glafuri din Aluminiu pe interior și exteriorul ferestrelor.

Soluția 2 -;

Se propune soluția de reabilitare pentru pereții exterori cu plăci din vată minerală și polistiren extrudat la soclu, schimbarea tâmplăriei exterioare cu tâmplărie din PVC cu geam termoizolznt care să respecte rezistențele termice minime și schimbarea glafurilor cu glafuri din PVC pe interior și din tablă vopsită în câmp electrostatic la exteriorul ferestrelor. c) soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;

Prin raportul de expertiză, se propun următoarele:

Alegerea unei strategii de intervenție corecte este condiționată de înțelegerea cât mai completă a deficiențelor individuale [proiect nr. 089/2017 [Faza: DAU [2017    [d.A.L.I.    ~    [    |    pag. 18/701

PBG^ar

M * M * 4 t M ( N T A (NGlHEtltlHQ

JF>

ale elementelor structurale și nestructurale, a efectului combinat al acestora asupra mecanismului comportării seismice a clădirii, precum și a deficiențelor de ansamblu privind rezistența, deformabilitatea, redundanța și regularitatea structurală. Măsurile de intervenție trebuie să fie corelate cu gradul de afectare (degradare) a materialelor, ca efect al unor cutremure pe care le-a suportat construcția, al altor acțiuni de exploatare specifice, al unor tasări diferențiale ale terenului sau al unor factori de mediu.

Identificarea deficiențelor de rezistență și deformabilitate, a deficiențelor de alcătuire individuală și de ansamblu, a stării de degradare este realizată fn cadrul evaluării seismice prin verificarea listelor de condiții specifice construcției și stabilirea valorilor indicatorilor Rl, R2 și R3 din P100-3/2008.

Strategia de intervenție se poate baza pe:

-    reducerea cerințelor seismice;

-îmbunătățirea caracteristicilor mecanice cu care este înzestrată construcția;

-    măsuri combinate.

în cazul de față propunerile măsurile de intervenție urmăresc să elimine sau să reducă semnificativ deficiențele de diferite naturi ale structurii și ale componentelor nestructurale și, prin aceasta, să se obțină condiția de siguranță xerința seismică < capacitatea construcției.

Ca și strategie de intervenție asupra sistemului de preluare încărcări laterale se propune îmbunătățirea rigidității laterale a structurii.

Varianta l-a de consolidare (recomandată)

-    reparația fisurilor din pereți prin chituiri, matări și injectări cu rășini și mortare epoxidice

-    cămășuirea pereților cu tencuieli de 6cm grosime, aplicate pe ambele fețe ale pereților portanți exteriori și interiori, armate cu bare oțel OB37, (D6/150 x 06/150 și executate cu mortar M10T (M100T) - grout armat torcretat. (vezi plan propuneri soluții de consolidare)

-    ancorarea armăturii tencuielilor armate se va face prin ancore chimice instalate în fundații, ancore 010/15.

-    cămășuirea prin executarea de diafragme din beton armat de 12cm grosime a pereților transversali din ax.2/A-C, ax.2/E-G, ax,13/A-C, ax,13/F-H, ax.5/F-G, ax.lO/F-G, ax.S/H-l, ax.7/H-l, ax.9/H-l, ax.lO/H-l, ax.ll/H-l, ax.l2/H-l

-    cămășuirea prin executarea de diafragme din beton armat de 12cm grosime a pereților longitudinali din ax.H/2-4,

ax.H/6-9, ax.H/11-13 și a pereților    interiori cuprinși între axele 5-7/G-H și axele 8-10/G-H

-    executare stâlpi    noi din beton cu    dimensiunea    de 55x30cm la intersecția axelor 1/A, 1/1, 2/J,    1/A,    14/A, 14/1

-    executare stâlpi    noi din beton cu dimensiunea    de 50x30cm la intersecția axelor 3’/A, 12'/A,    13/J,    14/1

-    executare stâlpi    noi din beton cu    dimensiunea    de 30x55cm în axele 5 și 10 între axele E și F

-    executare stâlpi noi din beton cu dimensiunea de 40x40cm la intersecția axelor 2/A, 2/C, 2/E, 2/F, 2/G, 4/H, 6/H, 7/G-H, 8/G-H, 9/H, 11/H, 13/A, 13/C, 13/E, 13/F

-    cămășuirea stâlpilor existenți de pe fațade cu 10 cm beton de la subsol, parter și etaj

-    crearea de centuri la partea superioară a pereților din parter și etaje pentru ancorarea armăturii tencuielilor armate, centuri cu dimensiunea de 25-30-37,5x35cm din beton armat

-    introducerea de stâlpișorl, în zidărie, cu dimensiunea de 25x25 cm, în zonele de rezemare a grinzilor, pe zidăria de cărămidă

-    înlocuirea bulbilor din zidărie, din capetele spaleților din zidărie, cu bulbi din beton armat, cu dimensiunea de 35-37.5x45 cm, în zonele unde reazemă grinzile pe zidărie

-    realizarea de buiandrugi din beton armat la golurile de uși și ferestre (acolo unde nu există)

-    introducerea de stâlpișori din beton armat în pozițiile aratate în planul de propuneri soluții consolidare, de-o parte si de alta a golurilor nou create, precum si creerea de buiandrugi noi deasupra acestora

M < IM ti t UIN1 t t N G I M l t R I

-    reparații la elementele din beton cu mortare epoxidîce și injectări ale fisurilor cu rășini.

-    realizarea hidroizolației exterioare perimetrale

-    desfacerea, demolarea și refacerea trotuarelor din jurul clădirii

-    desfacerea placărilor cu polistiren expandat existente

-    Demontarea/ remontarea instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fațade

-    măsuri de consolidarea fundațiilor ce decurg din consolidarea structurii, măsuri de hidroizolare a acestora

-    repararea și/sau înlocuirea straturilor existente ale terasei.

Clasa betonului utilizată pentru cămășuirea stâlpilor, pereților, crearea de stâlpi noi, centuri și buiandrugi noi va fi de min. C20/25.

-    Expertul apreciază că sistemul constructiv, materialele precum și măsurile de consolidare propuse asigură rezistența și stabilitatea construcției în timp.

Varianta ll-a de consolidare

-    Toate măsurile de la varianta l-a la care se adaugă tencuieli armate aplicate pe ambele fețe ale pereților interiori

-    în varianta ll-a de consolidare gradul de asigurare seismic va fi mai mare decât 1.

Auditul energetic, propune următoarele intervenții la clădirea existentă:

Izolația termică a pereților exteriori este în conformitate cu reglementările în vigoare, (rezistentele termice minime prevăzute in normativul C107/ 2010: R'min > 1,8 m2K/W).Pentru îmbunătățirea protecției termice la nivelul pereților exteriori ai clădirii se propune montarea unui strat termoizolant suplimentar, ia exterior, din polistiren expandat ignifugat, cu grosimea de minim 5 cm.

Tamplaria exterioara existenta, este tamplarie din Al sau PVC, cu geam termoizolant, dar care nu respecta rezistentele termice minime prevăzute in normativul C107/ 2010 (R'min > 0,77 m2K/W). Se recomanda inlocuirea ferestrelor din clădire, existente, cu ferestre tip termopan, cu tâmplărie din Al cu 5 camere, cu armătură metalică, cu fante de circulație naturală controlată a aerului între exterior și spațiile ocupate (pentru evitarea producerii condensului în jurul ferestrelor și al altor zone cu rezistență scăzută), cu geam termoizolant tratat la exterior low-e. Geamul termoizolant va avea o dimensionare de tipul 4-16-4 mm; acolo unde este necesar (usi cu suprafața mare a geamului etc.) grosimea geamului poate fi mai mare. La exterior va fi prevăzută o foaie de sticla float, iar in interior o foaie de sticla low-e, cu un coeficient de transfer termic k mai mic de 1,5 W/m2K. Se recomanda inlocuirea ușilor de acces in clădire, existente, după caz, cu usi cu tamplarie din aluminiu si geam termopan sau cu usi din tabla cu termoizolatie.

Pentru a se asigura rezistența termica minima prevăzuta de reglementările in vigoare pentru planșeul peste subsol la clădirile existente (R'min>2,9 m2K/W) se propune izolarea termică la intrados a planșeului peste subsol cu placi din polistiren expandat ignifugat (Euroclasa B-s2-d0), cu grosimea de 8 cm pentru corpul vechi;

Lucrarea implica sistemul de prindere al termoizolatiei de tavanul subsolului, protecția mecanica a termoizolatiei si finisarea tavanului.

în ceea ce privește izolarea planșeului terasa, se recomandă aplicareau unui termosistem suplimentar, din vată minerală, cu grosimea de 20 cm, care aigura rezistenta termica minima prevăzută in normativul C107/ 2010 (R'min > 5 m2K/W).

Peste acesta se va turna o șapă ușoară de egalizare din beton, cu grosimea de 4 cm (M100 T armată cu plasă STNB 05-200) și deasupra, hidroizolație cu protecția ei.

Ținând seama de starea actuală a instalației de incalzire, se recomandă următoarele lucrări de intervenție la distribuția agentului termic pentru incalzire și preparare apa calda de consum:

Proiect nr.

MAMAGCMENt 6 tNGIHCIKING


089/2017 Faza: OALI


« montarea robinetelor de presiune diferențiala la baza coloanelor de încălzire; o montarea/echiparea corpurilor de incalzire cu robinete de reglare termostatica;

° montarea becurilor economice in locul celor incandescente.

d) recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate.

A. Rezistență mecanică și stabilitate;

în urma analizei făcute pentru ridicarea gradului de protecție seismică a clădirii Grădinița nr. 245, str. Tunsu Petre, nr. 9, Sect. 5, București, sunt necesare măsuri de consolidare conform celor menționate anterior. Varianta de intervenție va fi aleasă de către beneficiar. în cazul alegerii Variantei l-a, funcție de sondajele și decopertările suplimentare care se vor efectua la deschiderea șantierului, de lucrările de reamenajare solicitate de beneficiar și de soluțiile propuse de proiectant, expertul își rezervă dreptul de a modifica sau amplifica măsurile de consolidare propuse, situație care poate influența volumul, costurile și durata lucrărilor de reabilitare seismică a clădirilor. Gradul de asigurare la acțiuni seismice ca și clasa de risc seismic în care se încadrează construcția, după efectuarea lucrărilor de consolidare menționate, capătă valori superioare.

Expertul propune alegerea Variantei l-a de intervenție, varianta consolidării construcției existente care asigură un nivel de siguranță structurală și funcționalitate conform cerințelor normelor actuale. Expertul apreciază că sistemul constructiv, materialele precum șî măsurile de consolidare propuse asigură rezistența și stabilitatea construcției în timp. După aplicarea tuturor măsurilor prezentate în capitolele anterioare, corpul de clădire al Grădiniței nr.245, str. Tunsu Petre, nr.9, Sect. 5, București, se încadrează în clasa Rslll, care cuprinde construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

Orice modificare a soluției propuse se va face numai cu acordul expertului tehnic.

Prezenta expertiză tehnică a fost realizată cu respectarea normelor și normativelor în vigoare cu privire la comportarea, calculul și alcătuirea construcțiilor, încadrarea construcției în clase de risc seismic

Valorile celor trei indicatori, măsuri ale performanței seismice așteptate a construcției, trebuie considerate ca servind numai pentru orientare în decizia de încadrare a construcției într-o anumită clasă de risc seismic. Decizia privind încadrarea clădirii într.-o anumită clasă de risc trebuie să fie rezultatul unei analize complexe a ansamblului condițiilor de diferite naturi. Investigațiile efectuate au avut scopul de a identifica verigile slabe ale sistemului structural și deficiențele semnificative ale elementelor nestructurale. Odată identificate, aceste deficiențe trebuie ierarhizate din punctul de vedere al efectelor potențiale asupra stabilității structurii în cazul atacului unui cutremur puternic și al riscului de pierdere a vieții oamenilor și de vătămare a acestora, sau a pagubelor materiale. în luarea deciziei de încadrare în clase de risc seismic, s-a avut în vedere zona seismică în care este amplasată construcția, precum și alte criterii privind alcătuirea construcției, comportarea în exploatare și la acțiuni seismice, cum sunt:

•>


*    regimul de înălțime : Subsol + Parter+Etaj

*    vechimea construcției (aproximativ 42 ani);

*    sistemul structural - pereți structurali din zidărie simplă + schelet din beton armat.

*    planșee cu rigiditate în plan - planșee din beton

*    calitatea materialelor (necorespunzătoare, mortare cu rezistențe scăzute)

*    lipsa parțială a centurilor și parțial a stâlpișorilor

*    neîndeplinirea condițiilor de conformare structurală seismică conform normelor în vigoare

*    conformarea structurală-gradul de îndeplinire a condițiilor de alcătuire - Rl; Ri = 68%

*    gradul de afectare structurală - R2;    R2 = 75%

*    gradul de asigurare structurală seismică - R3    R*3 = 47,4 %; Ry3

= 46,1 %

*    starea elementelor nestructurale (necorespunzătoare)

Din punct de vedere al riscului seismic, în sensul efectelor probabile ale unor cutremure, caracteristice amplasamentului, asupra construcțiilor existente analizate în acest caz, aceasta se poate încadra în clasa Rs II, în care se încadrează construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradări structurale majore, dar la care pierderea stabilității este puțin probabilă.

B.    Securitate la incendiu;

Construcția existentă are gradul li rezistență la foc, respectă distanțele minime normate față de clădirile învecinate. Căile de evacuare în caz de incendiu verticale (casele de scări) sunt separate de restul clădirii, însă nu cu uși El (uși rezistente la focjla corpul vechi și are uși rezistente la foc în corpul nou. Sunt respectate distanțele normate până la căile de evacuare.

Se vor monta uși El la casele de scară și la accesul în clădire. Pereții holurilor sunt din BCA (corp vechi) și din cărămidă (corp nou) și respectă normele de rezitență la incendiu. Finisajele pe caile de evacuare vor fi cu materiale care nu întrețin arderea și nu emana fum. Se vor demonta toate lambriurile de lemn aflate pe căile de evacuare și din sălile de clasă, lambriuri care pot lua foc ușor.

C.    Igienă sănătate și mediu inconjurator:

Alimentarea cu energie termică, apă caldă 80/60°C se face de la centrala termică, existentă în subsolul corpului nou. Centrala nouă, cu randament ridicat, are combustibil gaze naturale.

Toate grupurile sanitare sunt prevăzute cu instalație de alimentare cu rece și canalizare. Evacuarea apelor uzate este asigurată prin legarea la rețeaua orășenească.

Deșeurile sunt sortate, compactate și depozitate în europubele.

D.    Siguranța și accesibilitate în exploatare:

Accesul în curtea grădiniței se face din stada Tufișului și din strada Bazaltului.

Accesul în clădire se face printr-o ușă principală și patru secundare.

Există un grup sanitar special pentru persoanele cu dizabilități

Clădirea dispune de case de scară izolate, prevăzute cu rampe și trepte dimensionate conform STAS 2965, cu parapeți și balustrade care corespund STAS 6131 și Normativ pentru proiectare construcții civile - NP068-02 /2002 Finisajele interioare de la pereți și tavane necesită lucrări de igienizare, pardoselile deteriorate parțial necesită lucrări de reabilitare sau înlocuire, etc. Trebuie demontate lambriurile din lemn aflate pe holuri și tavanele suspendate. Tavanele se vor înlocui cu unele noi.

Iluminatul natural se va asigura în mod corespunzător, prin intermediul ferestrelor prevăzute pe fațadă, iar iluminatul artificial va fi electric, alimentat din rețeaua de alimentare generală existentă. Imobilul va fi echipat cu instalații electrice de iluminat, forță, prize, curenți slabi, de protecție împotriva tensiunilor accidentale, în concordanță cu prevederile Normativ I 7/2011, PE118-3/2015,118. Prizele 16A/230V vor fi cu contact de protecție și se vor monta îngropat.

Pentru satisfacerea cerinței de siguranță în exploatare se vor respecta următoarele acte normative;

•    Normele Generale de    Protecția    Muncii 1996

•    STAS 2965-Scări;

•    STAS 6131 - Parapete,    balustrade

•    Normative 35-82-Pardoseli

•    NP068-02 /2002 Normativ pentru proiectare construcții civile din punct de vedere al cerinței de siguranța in exploatare

pag. 22/70

Proiect nr.

M * M A G [ U £ H T & ti


089/2017 Faza: DALI


E.    Protecția împotriva zgomotului:

Construcția dispune de vitraje izolante, materiale de finisaj care atenuează zgomotul de impact din clădire.

Nu există tratamente acustice speciale.

Ansamblul, având funcțiunea publică de învățământ, nu reprezintă o sursă de poluare sonoră care să necesite luarea de măsuri speciale de protecție în acest sens.

F.    Economia de energie și izolarea termică:

Clădirea grădiniței este reabilitată termic.

Clădirea nu dispune de dispozitive de umbrire realizate din construcție.

Nu sunt montate geamuri fotoabsorbante sau senzori pentru controlul iluminatului artificial.

Inexistența sistemelor de ventilație mecanică nu permite evaluarea cantitativă și calitativă a pierderilor de aer respectiv energie termică prin elementele anvelopei.

Clădirea nu este prevăzută cu sisteme arhitectural-constructive de control solar pasiv sau sisteme pasive de captare a radiației solare de tipul Spațiu Solar.

Construcția nu a fost prevăzută prin proiect cu sisteme de ventilație mecanică, de condiționare și răcire a aerului pe perioada sezonului cald.

Lucrările de rebilitare termică prevăzute vor conduce la creșterea confortului interior, a performanței energetice, respectiv reducerea consumurilor energetice pentru încălzirea spațiilor interioare. Consumul anual specific de energie calculat pentru încălzire va scădea sub lOOkwh/mp arie utilă. Lucrările sunt bazate pe auditul energetic al clădirii și pe concluziile expertizei tehnice, din care rezultă că nu sunt necesare lucrări de consolidare.

G.    Utilizarea sustenabilă a resurselor naturale:

Clădirile trebuie proiectate, construite și demolate astfel încât utilizarea resurselor naturale este sustenabilă și în mod particular asigură:

-    Reutilizarea sau reciclarea elementelor componente, a materialelor rezultate din demolare;

-    Durabilitatea construcției în general și a elementelor componente;

-    Utilizarea unor materiale compatibile cu mediul;

-    Prepararea apei calde menajere cu panouri solare, in perioada calda a anului.

La achiziționarea materialelor, constructorul va avea în vedere următoarele aspecte legate de materialele folosite: Fabricantul de materiale de construcție sau reprezentantul lui trebuie să îndeplinească reglementările europene aplicabile, domeniul de utilizare pe care îl preconizează șl, nivelul de performanță pe care-l poate obține, în funcție de dotarea tehnică, calificarea, experiența lucrătorilor și a materiei prime utilizate.

5. Identificarea scenariilor/opțiunilor tehnico-economice (minimum două) și analiza detaliată a acestora

5.1. Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, cuprinzând:

a) descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru:

-    consolidarea elementelor, subansambiurilor sau a ansamblului structural;

-    protejarea, repararea elementelor nestructurale și/sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, după caz;

-intervenții de protejare/conservare a elementelor naturale și antropice existente valoroase, după caz;

-    demolarea parțială a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fără modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției;

-    introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;

-    introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al construcției existente.

2017 D.A.L.I.

pag. 23/70


Proiect nr.

Reabilitare și Consolidare Grădinița

Beneficiar-Grădinița nr. 245

PBG^W "

MANAOEMEMT & 1 M S1K E I B 1 « «

089/2017

nr. 245 Str. Tunsu Petre nr. 9, sector 5,

Str Tunsu Petre nr. 9, sector 5, București

Faza: DALI

București;

Se vor consolida elementele și subansamblurile structurale, se vor proteja, repara și înlocui elemente nestructurale. Tavanele suspendate din placi de rigips se vor demonta din toate spațiile și se vor înlocui cu unele noi corespunzătoare cu detaliile de execuție și cu funcțiunile încăperilor. Pe holuri și în sălile de clasă unde sunt montate lambriuri de lemn se vor demonta și vor fi înlocuite fie cu desene cu personaje din cărțile pentru copii - pe holuri,- fie cu tapet din fibră de sticlă în sălile de grupă (săli de clasă).

Conductele instalațiilor de alimentare sau evacuare a apei, care intră sau ies din clădire, traversând fundațiile, trebuie să fie prevăzute cu racorduri elastice după executarea săpăturii, va fi chemat inginerul geotehnician pentru atestarea terenului de fundare și compararea calităților acestuia cu cele care au stat la baza întocmirii proiectului pentru toate lucrările executate se vor întocmi procese verbale de lucrări ascunse.

Lucrările vor fi executate de firme specializate, numai după cunoașterea în ansamblu a proiectului și a detaliilor. Lucrările trebuie executate de echipe de muncitori calificați sub îndrumarea unui cadru tehnic și sub supravegherea dirigintelui de șantier, atestat de MLPAT. Orice modificare a soluției propuse se va face numai cu acordul expertului tehnic.

Izolare termică a pereților exteriori cu un strat de polistiren expandat ignifugat (Euroclasa B-s2-d0), de 10 cm grosime pe partea exterioară.

Bordarea cu fâșii orizontale continue din plăci din vată minerală bazaltică de 10 cm grosime - Euroclasa Al sau A2-sl,0, cu lățimea de minim 0,30 m, dispuse perimetral în dreptul tutoror planșeelor clădirii.

Soclul clădirii se va izola cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm, cu densitatea minimum 30 kg/dm3, inclusiv partea de sub cota terenului, până la o adâncime de 0,5m.

b) descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, respectiv hidro izolații, termoizolații, repararea/înlocuirea instalațiilor/echipamentelor aferente construcției, demontâri/montări, debranșări/branșări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate;

Lucrări de hldroizolare a subsolului în cadrul aplicării termosistemului de la cota de -50 cm sub cota terenului.Compactarea stratului de pământ dizlocat pentru izolarea soclului. Refacerea suprafeței de trotuar de protecție în jurul clădirii.

Amenajarea spațiului de joacă


Zona de joacă pentru copii va fi reamenajată și dotată cu echipamente specifice: balansoare, tobogane, leagane, cățărătoare, ansambluri complexe. Obiectele de joc sunt prevăzute pentru copii mai mari de 2 ani iar unele sunt recomandate pentru copii mai mari de 3 ani.

Obiectele propuse sunt: leagăn dublu, jucărie pe arc tip 1 și tip 2, carousel, ansamblu dejoacă XL și balansoar cu arc. Suprafața de joacă va fi protejată cu paviment din dale de cauciu (antitraumă) cu suprafața sintetică de dimensiunea 100x100x7 cm. Grosimea a fost stabilită a fi de 7 cm pentru că aceasta trebuie să fie de minim 2-4 cm pentru a atenua lovirea accidentală din cădere. Avantajele acestor dale sunt date de faptul că sunt estetice, suprafața lor este curată necesitând o întreținere ușoară, sunt impermeabile permițând ca apa de ploaie se scurge între ele fiind drenată dedesupt având piciorușe. Ele nu trebuie montate direct pe suprafața de pământ ci trebuie ca suprafața de montare să fie pregătită, săpătură și turnare de beton/asfalt cât mai neted pentru a permite lipirea de aceasta. Pentru ca această suprafață să nu se încingă prea tare în perioadele de vară se recomandă alegerea culorii verde pentru aceste dale de cauciuc.

Deoarece la amenajarea unui loc dejoacă, normele de protecție și siguranța impun respectarea mai multor reguli care nu pot fi negociate în nici un fel, există câțiva factori de care trebuie să se țină seama atunci când se alege o anumită configurație pentru un loc de joaca. Esentialitatea acestora este indiscutabila si de o importanta reala.

° O pondere mare în amenajarea locului de joacă îl are suprafața de siguranță, modul de realizare al acesteia

depinzând direct de înălțimea de cădere a echipamentelor alese. Suprafața de siguranță reprezintă perimetrul din

Proiect nr.

Reabilitare și Consolidare Grădinița

Beneficiar-Grădinița nr. 245

Str Tunsu Petre nr. 9, sector 5, București

PBG-W'

M A N A 0 £ U « N I t CNGINSEMINQ

089/2017

nr. 245 Str. Tunsu Petre nr. 9, sector 5,

Faza: DALI

București;

jurul echipamentelor de joaca.

» La părțile obiectelor de joacă realizate din lemn, acesta trebuie tratat atât ignifug, antiseptic cât și pentru a rezista la intemperii. Elementele de conectare pot fi confecționate din oțel inoxidabil și nu trebuie să permită dezasamblarea locuilor de joacă fără instrumentr speciale de desfacere a lor. Elementele folosite din plastic este indicat să fie din polietilenă.

Structura de rezistență a elementelor componente a echipamentelor

Structura de rezistență a elementelor componente a echipamentelor trebuie să permită accesul mai multor copii simultan și să nu existe zone de gâtuire care să pună în pericol securitatea și integritatea corporală a copiilor.

Materialele din care se vor realiza echipamentele trebuie să fie greu inflamabile, sa nu ardă sub acțiunea directă a flăcării și să fie tratate astfel încât să întârzie procesul de ardere.

Materialele ce se pot folosi sunt:

® lemn protejat împotriva intemperiilor;

• oțel protejat împotriva coroziunii;

» rășini poliesterice armate cu fibră de sticlă;

o panouri din polietilenă de înaltă densitate fără componente toxice (HDPE);

Lemnul folosit trebuie să fie uscat, fasonat cu grad corespunzător de prelucrare a suprafeței și nu trebuie să prezinte așchii sau fragmente mai mari ce pot duce la rănire prin înțepare, agățare sau să ducă la accidentarea copiilor. Elementele din lemn trebuie de asemenea să fie tratate împotriva îmbătrânirii premature, a degradării datorate de acțiunea factorilor atmosferici {umiditate, LIV, regimuri tranzitorii îngheț-dezgheț) și împotriva dăunătorilor.

Părțile componente ale locurilor de joacă din rășini poliesterice armate cu fibră de sticlă vor fi rezistente la abraziune și la acțiunea UV și vor fi lucioase și colorate (culori indicate ar fi roșu, galben, albastru și se vor evita culorile închise, nuanțele de gri și verde). Materialele din rășini poliesterice armate cu fibră de sticlă trebuie să prezinte calități superioare astfel încât să nu își modifice forma și culoarea în condițiile de temperaturi ridicate (80-90" C). Ele vor fi realizate după standarde ergonomice moderne având suprafețe netede și margini rotunjite având caliatatea suprafeței liberă de orice imperfecțiune gen crăpături, viraje ale culorilor, bășici sau aspect zimțat. Grosimea elementelor executate din ășini poliesterice armate cu fibră de sticlă trebuie să fie suficient de mare pentru a prelua sarcinile și tensiunile mecanice respectând toate standardele în viguare.

Părțile proeminente ale șuruburilor situate în părțile accesibile ale echipamentelor trebuie să fie acoperite, conform SR EN 1177/2008.

Se vor folosi elemente constitutive din capace de protecție ale elementelor de îmbinare, stâlpilor sau a elementelor componente ale modulelor de siguranță din material plastic (HDPE) sau din rășini poliesterice armate cu fibră de sticlă (PAFS).

Sistemele de prindere în sol vor fi obligatoriu confecționate din metal tratat prin zincare și vopsire. Celelalte elemente de îmbinare metalice nu vor prezenta muchii și colțuri ascuțite.

Fundațiile:

• vor fi executate din beton cu dimensiuni astfel încât să asigure stabilitatea echipamentelor; o ele nu trebuie să fie o sursă de pericol sau să prezinte risc de împiedicare;

Toate echipamentele montate - obiectele de joc și mobilierul urban trebuie să fie fixate în beton.

Acoperirile suprafețelor spațiilor dejoacă pentru copii vor fi realizate cu materiale pentru atenuarea impactului cu solul conform SR EN 1177/2008. Suprafața dejoacă va fi protejată cu dale de cauciu cu suprafața sintetică de dimensiunea 100x100x7 cm. Grosimea a fost stabilită a fi de 7 cm pentru că aceasta trebuie să fie de minim 2-4 cm pentru a atenua

PBG^SF ~

MAMAGKMEMTt t N G I N 6 S » I H O

lovirea accidentală din cădere.

Pentru instalarea echipamentelor se va ține cont de SR EN 1176-7/2008 - Ghid de instalare, control, întreținere și utilizare. Pentru elementele de rezistență se vor folosi procedeele de sudare omologate și sudori autorizați ISCIR pentru spații de joacă.

Executantul lucrărilor trebuie să își asume responsabilitatea pentru concepția soluțiilor constructive, alegerea materialelor, calculul de rezistență al elementelor componente echipamentelor care trebuie să fie potrivite cu condițiile funcțiunii date și cu stabilitatea procedurilor de încercare și verificare tehnică. Executantul lucrărilor trebuie să ia în considerare atât o utilizare normală a echipamentelor cât și o utilizare incorect previzibilă.

Conform HG 1102/2002 pentru a fi în conformitate cu îndeplinirea cerințelor esențiale de securitate, executantul va obține un certificat de conformitate tip eliberat de ISCIR-CERT pentru fiecare echipament de joacă în parte. De asemenea pentru fiecare echipament cât și pentru mobilierul urban executantul va prezenta o declarație de conformitate conform HG 1102/2002.

Pe fiecare echipament va fi inscripționat vizibil și durabil datele de identificare a producătorului, denumirea

echipamentului, seria si anul de fabricație, modul de utilizare și comportamentul adecvat, categoria de vârstă căreia i se adresează, limita de greutate și înălțimea copiilor, starea de sănătate și condițiile specifice de funcționare pentru fiecare echipament.

Producătorul trebuie să furnizeze recomandări și instrucțiuni legate de amplasarea, montarea, instalarea, exploatarea, întreținerea, evaluarea riscurilor și categoriile de utilizatori. Toate acestea conform HG 1102/2002 vor fi sub forma unor documente ce vor însoți echipamentele.

Perioada de garanție a tuturor echipamentelor trebuie să fie de minim 12 luni, perioadă în care se vor asigura în mod gratuit piesele de schimb necesare înlocuirii celor deteriorate.

La recepția spațiilor de joacă acestea vor fi predate curate- fără depozite de pământ sau resturi de betoane sau alte resturi rămase în urma amenajării.

Instalații termice

Pentru reabilitarea instalațiilor se vor lua următoarele masuri:

1)    Demontarea instalației de încălzire existente (radiatoare, conducte, echipamente etc.);

2)    Montarea de radiatoare noi, din tabla de otel, tip panou, pe poziția celor existente;

3)    Pentru radiatoare se vor monta robinete termostatice pe racordul tur, de echilibrare pe racordul de tur, ventile de aerisire si dopuri de golire;

4)    Montarea de conducte noi din PPR pentru instalații de incalzire, pe pozițiile existente, prevăzute cu pante, ventile de aerisire coloane, bride etc;

5)    La baza coloanelor in subsol se vor monta robinete de reglare a presiunii diferențiale;

6)    Izolarea termice a conductelor de distribuție;

7)    Centrala termica noua, formata din 3 centrale murale de 110 kW fiecare, 2 boilere bivalente de 3001, pentru preparare apa calda menajera, cu agent termic de la centrale si de la panouri solare, pompe de circulație, statie de dedurizare, butelie de egalizare presiune, distribuitor/colector, vase de expansiune, armaturi de inchidere si siguranța, conducte, automatizare etc;

8)    Spalarea instalației, probe;

9)    Refacerea instalațiilor in ALA.

Execuția, montajul și exploatarea instalațiilor termice se vor realiza cu respectarea normelor de protecția muncii si de prevenirea incendiilor in vigoare, precum si următoarelor reglementari tehnice:

- ISCIR, PT C9/2010, Cazane de apă caldă și cazane de abur de joasă presiune;

-ST .<iZ

M AMAfiE U8HT «r ENGINtiaiNG

-113/2015, Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor de încălzire;

-    Norme specifice de protecția muncii, pentru executarea instalațiilor de încălzire și sanitare;

-1 5/2010, Normativ pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de ventilare și climatizare;

-    C 300/1994, Normativ de prevenire și stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;

-    P 118/1999, Normativ de siguranță la foc a construcțiilor;

-    C107/2005, Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor;

-    SR 1907-1,2/2014, Instalații de încălzire. Calculul pierderilor de căldură;

-    Legea 319/2006, Legea securității și sănătății în muncă;

-    Norme metodologice de aplicare a Legii 319-2006;

-    CE1/1995, Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranță în exploatare;

-    Legea 10/1995 cu privire la calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;

- NTPE/2008, Norme tehnice pentru proiectarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.

Instalații sanitare

Pentru reabilitarea instalațiilor sanitare din clădirea grădiniței se vor lua următoarele măsuri: o refacerea integrală a instalațiilor sanitare existente, conform legislației în vigoare;

o introducerea sistemului de recirculare a apei calde de consum.

® vor fi prevăzute armături de închidere, golire și siguranță în conformitate cu normele in vigoare;

o înlocuirea obiectelor sanitare defecte cu altele noi;

® introducerea separatoarelor de grăsimi pentru preepurarea apelor uzate menajere.

» echiparea cu instalații fixe pentru stingerea incendiului cu apă: instalații de hidranți interiori (respectandu-se prevederile Normativului P118/2);

« echiparea cu instalații fixe pentru stingerea incendiului cu apă: instalații de hidranți exteriori (respectandu-se prevederile Normativului P118/2 ); Gospodăria de apa pentru hidrantii exteriori poate fi eliminata parțial (prin reducerea rezervei de apa pentru incendiu) sau total in cazul in care Compania de Apa isi asuma responsabilitatea in scris ca asigura fara intrerupere debitul hidrantilor exteriori, conform art. 12.3 din P118-2/2013, care se prezintă in continuare:

12.3.    (1) Rețeaua de distribuție pubiică trebuie să asigure necesarul de apă pentru

stingerea incendiilor conform prevederilor din normativ sau celor din reglementările tehnice specifice.

(2) Se pot adopta soluții de alimentare ca apa prezentate în articolul 122., lit. a), b),

c) și e) cu următoarele condiții;

a) instalația de incendiu se racordează direct la conducta de alimentare cu apa daca compania de apa certifica în scris funcționarea rețelei pe durata neîntreruptă la debitul si presiunile necesare funcționarii instalației de stingere a incendiilor

o    refacerea canalizării menajere și a canalizării pluviale interioare și exterioare in zonele de intervenție;

o    realizarea probelor și punerea în funcțiune a instalațiilor;

o lucrările exterioare constau în refacerea instalației de alimentare cu apă și canalizare exterioare în zonele de intervenție.

Instalații electrice

Proiectul de instalații electrice cuprinde:

-    Instalații de iluminat normal - se vor face verificări și toate corpurile de iluminat defecte se vor înlocui cu corpuri de iluminat fluorescente tip FIRI236 în sălile de clasă, corpuri de iluminat tip fluocompact FCE218 si AB118-IP44 în grupurile sanitare. Acționarea acestora se va face local prin intermediul întrerupătoarelor/comutatoarelor montate îngropat la Hm=1.5 m. Se vor reface instalațiile de iluminat în zonele în care se demontează plafoanele false

-    Instalații de iluminat de securitate pentru evacuare - se vor monta corpuri de iluminat tip luminobloc tip exit, autonomie de funcționare 2 ore. Acestea se vor monta pe coridoare la distanță de 15 m între ele, pe scări, la orice schimbare de nivel sau sens, în grupurile sanitare care depășesc ca suprafață 8 mp. Alimentarea acestora se va face cu cablu de energie C2XH3xl.S, protejat în plinta PVC.

-    Instalații de iluminat de circulație - se vor monta corpuri de iluminat tip fluorescent F1RI236 cu kît de emergență, autonomie de funcționare 1 h pe coridoare și scări circulație

-    Instalații de iluminat de panica in camerele cu suprafața mai mare de 60 mp (săli de clasa)

-    Instalații de iluminat de securitate pentru marcarea hidranților se vor monta în dreptul fiecărui hidrant - corp de iluminat tip luminobloc autonomie de funcționare lh. Alimentarea acestora se va face cu cablu de energie C2XH3xl.5, protejat în plinta PVC.

-    Instalații de ilumiant pentru continuarea lucrului pentru camera în care se va monta centrala de avertizare incendiu. In această cameră se vor lua măsurile specifice - montarea unui corp de iluminat fluorescent cu autonomie de funcționare lh, ușa rezistenta la foc 30 min, pereți/planșee.

Instalațiile de prize și forță se vor verifica și în cazul în care acestea sunt deteriorate se vor înlocui cu aparataj nou. De asemenea, întrerupătoarele/comutatoarele defecte vor fi înlocuite. In cazul școlilor prizele trebuie montate la Hm=2m, iar la grădinițe Hm=1.5. Se vor verifica toate înălțimile de montaj ale aparatajului electric.

-    Grupul sanitar pentru persoane cu disabilități va fi prevăzut cu instalație de averizare optică si acustică

-    Pentru protecția împotriva tensiunilor atmosferice se va monta un dispozitiv pentru amorsarea trăsnetelor tip PDA pe terasă, pe o tijă H=3...Sm de la care se vor face 4 coborâri pe fațadele clădirii cu distanțieri în cazul în care aceasta este reabilitată termic cu polistiren, astfel încât coborârile cu platbandă OIZn25x4 să fie distanțate de perete. Se vor face verificări pentru priza de pământ și în cazul în care aceasta nu se încadrează se va completa instalația cu priza de pământ artificiala realizata din electrozi OL2n2 1/2", legați între ei cu platbandă OLZn 40x4.

-    Instalații de curenți slabi-instalație de detecție și avertizare incendiu- se va realiza în conformitate cu P118/-3/2015. In fiecare spațiu delimitat de grinzi/plafon fals se va monta câte un detector de fum adresabil. Aceștia vor fi interconectați cu centrala de detecție incendiu ce se va poziționa în parter, la intrare astfel incat in caz de incendiu, personalul IGSU sa poata avea acces facil la centrala de detecție si avertizare a inceputurilor de incendiu. Instalația va fi executată cu cablu JYSTY2x2x0.8, protejat în tub de protecție IPEY25. De asemenea se va realiza si instalație de televiziune prin cablu, televiziune cu circuit închis, voce-date, retroproiectoare

Instalațiile electrice de iluminat normal, de siguranță, prize, forță si instalațiile de protecție contra tensiunilor accidentale de contact și a tensiunilor atmosferice au fost executate în funcție de normele vechi, în vigoare la data executării acestora. Se vor face verificări astfel încât instalațiile electrice să corespundă normelor în vigoare.

La elaborarea prezentului proiect s-au respectat;

- Legea securității și sănătății în muncă 319/2006, MO nr.646/26.07.2006,

-    - HG1425/2006 Norme metodologice de aplicare a Legii securității și sănătății în muncă

-    - PE 118/99 Normativ de siguranță la foc a construcțiilor,

-    - Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,

itz

PBGjS»r

M A HA 6 tWEMt UNSIMECIIIHS

-    - Ord. MAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de prevenire și stingere a incendiilor,

-    - Legea nr, 608/2001 republicată M.Of. nr.313 / 6 aprilie 2006 privind evaluarea conformității produselor" care reglementează cerințele integrate PSI.

-    - Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor NP -17 - 2011

-    - P118-3/2015 Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor - partea a 11l-a-lnstalații de detectare, semnalizare și avertizare

-    Normativ pentru proiectarea și execuția rețelelor de cabluri electrice N.T.E 007/2008 ;

-    - Normativ pentru proiectarea rețelelor electrice de distribuție publică PE 132/2003 ;

-    - Ordin A.N.R.E. nr. 129/2008 - aprobarea Reglementărilor privind stabilirea soluțiilor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public.

-    - Legea privind calitatea în construcții - Legea nr. 10/1995 cu completările ulterioare inclusiv legea 177/2015 ;

-    - NP 061/ 02 Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri.

-    STAS 930 Rețele electrice. Tensiuni nominale si abateri admisibile

-    - STAS 6646/1-97 Iluminatul artificial. Condiții generale

-    - Legea protecției muncii nr. 90/1996 ;

Legea nr. 50 privind autorizarea lucrărilor de construcții;

c) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

RISCURI (HAZARDELE) NATURALE

Sunt manifestări extreme ale unor fenomene naturale, precum cutremurele, furtunile, inundațiile, seceta care au o influență directă asupra vieții fiecărei persoane, asupra societății și a mediului înconjurător, în ansamblu. Cunoașterea acestor fenomene permite luarea unor măsuri adecvate pentru limitarea efectelor - pierderi de vieți omenești, pagube materiale și distrugeri ale mediului - și pentru reconstrucția regiunilor afectate.

Riscurile CLIMATICE cuprind o gamă variată de fenomene și procese atmosferice care pot genera pierderi de vieți omenești, mari pagube și distrugeri ale mediului înconjurător.

Cele mai întâlnite manifestări tip risc sunt furtunile care definesc o stare de instabilitate a atmosferei ce se desfășoară sub forma unor perturbații câteodată foarte violente.

Din punct de vedere al solicitărilor climatice în conformitate cu CR1-1-3-2012 "Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor", amplasamentul prezintă o încărcare caracteristică de 200 kg/m! pentru intervalul mediu de recurență de 50 ani, iar din punct de vedere al CR 1-1-4/2012 „Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor", amplasamentul este caracterizat de viteze ale vântului (mediate pe 1 minut la înălțimea de 10 m) de 28 m/s pentru IMR=50 ani și de o presiune de referință de 0.50 kPa (mediate pe 10 minute la înălțimea de 10 m) pentru IMR=50 ani. Riscul de INCENDIU

INCENDIILE sunt manifestări periculoase pentru mediu și pentru activitățile umane și determină distrugeri construcțiilor. Incendiile pot fi declanșate de cauze naturale cum sunt fulgerele și de activitățile omului (neglijenta folosirii focului, accidente tehnologice, incendieri intenționate). în perioadele secetoase, incendiile sunt favorizate adeseori de vânturi puternice asociate cu temperaturi ridicate, care contribuie la extinderea rapidă a focului.

Clădirea are gradul III rezistență la foc, cu risc mic de incendiu și amplasarea ei respectă distanțele minime normate față de clădirile învecinate.

Pentru prevenirea situațiilor în care ar putea pune în pericol clădirea și persoanele care o utilizează, se vor respecta |proiect nr. 089/2017 faza: DAU |2017 Jd.A.L.I.    ~ j    pag. 29/70

Proiect nr.

Reabilitare și Consolidare Grădinița

Beneficiar-Grădinița nr. 245

PBG^ "

MANAfllMCM» t, £ N G 1 N 1 l « 1 H O

089/2017

nr. 245 Str. Tunsu Petre nr. 9, sector 5,

Str Tunsu Petre nr. 9, sector 5, București

Faza: DA1.I

București;

prevederile normativului P118-1999, cu modificările ulterioare.

Riscul de CUTREMUR

-    factori de vulnerabilitate:

clădiri cu structuri de rezistență antiseismică neadecvate (defecte de proiectare sau execuție); densități mari de construcții și populație pe suprafețe reduse; informarea redusă (în special a populației) despre cutremure.

-    efecte: distrugeri materiale (distrugerea sau avarierea unor clădiri sau a altor tipuri de infrastructură, etc.);

pierderi umane (procent ridicat mai ales în zonele des populate sau pentru clădirile prost conformate antiseismic);

-    măsuri de reducere a riscului: proiectarea lucrărilor de investiții conform normelor de zonare seismice; informarea, pregătirea și antrenarea populației privind normele de comportament în caz de cutremur.

-    măsuri de pregătire specifice: înștiințarea populației, întocmirea și exersarea măsurilor cuprinse în planurile de protecție și intervenție.

-    măsuri post-dezastru: evaluarea distrugerilor și pierderilor, căutare salvare, asistență medicală de urgență, reabilitarea facilităților economico sociale afectate, distribuirea de ajutoare.

-    instrumente de evaluare a impactului: scările de evaluare a efectelor generate de cutremur (Mercalli, MSK, japoneză, etc.).

Zonarea teritoriului României în termeni de valori de vârf ale accelerației terenului pentru proiectare a pentru cutremure având IMR = 100 ani (P100-1, 2006).    g

Valorile gradului de asigurare structurală seismică R3, de măsură a performanței seismice așteptate a construcției, sunt orientative în încadrarea într-o anumită clasă de risc seismic și având în vedere faptul că cercetarea nu este aprofundată, se poate aprecia încadrarea construcției expertizate în clasa de risc seismic Rs III.

RISCURILE ANTROPICE:

Riscurile antropice sunt fenomene de interacțiune între om și natură, declanșate sau favorizate de activități umane și care sunt dăunătoare societății în ansamblu și existenței umane în particular.

Aceste fenomene sunt legate de intervenția omului în natură, cu scopul de a utiliza elementele cadrului natural în interes

propriu: activități agricole, miniere, industriale, de construcții, de transport, amenajarea spațiului.

în unele cazuri, cauzele antropogene se întrepătrund cu cele naturale, ca în cazul deșertificării, inundațiilor, etc.

Afectarea sau, în unele cazuri, distrugerea mediului determină o creștere a vulnerabilității umane, respectiv pericole potențiale care pot periclita sănătatea și, uneori chiar viața, la care se adaugă pagubele materiale.

După durata și gradul de afectare a mediului, hazardele se Ierarhizează în:

-    episodice;

-    accidentale;

-    ruptură;

-    catastrofale (produc schimbări radicale în structura unui ecosistem, sau care pot conduce la dispariția unei structuri) în funcție de activitatea care le-a declanșat, riscurile antropice se pot structura în tehnologice și sociale.

Riscurile tehnologice pot provenii din defecțiuni apărute în timp la unele dintre elementele sau echipamentele utilizate în mod curent sau ocazional. Acestea pot fi prevenite prin verificări efectuate la nivelul echipamentelor și acșionarea la timp după ce aceste defecte au fost sesizate.

Riscurile sociale pot prevenii din acte de vandalism sau utilizarea necorespunzătoare a elementelor și echipamentelor. Pentru prevenirea actelor de vandalism, unitatea a contractat servicii de pază și un sistem de supraveghere electonic al sediului.

Pe lângă acestea mai putem enumera și:

Riscuri de securitate fizica;

Riscuri politice;

Riscuri financiare și economice;

Riscuri informatice

în prezent, în România se aplică Eurocodurile pentru construcții, alături de standardele naționale, pe baza unor hărți meteorologice, seismice etc. specializate. Eficiența energetică a clădirilor a devenit, de asemenea, un element pe care se concentrează politicile în sectorul construcții din România (important pentru a asigura confortul locatarilor pe întreg parcursul anului). Totuși, niciuna dintre aceste norme și standarde nu face referire directă la schimbările climatice, iar multe dintre ele se bazează pe estimări climatice depășite (de pildă, standardele tehnice pentru instalațiile de încălzire sunt bazate pe date climatice din perioada 1965-1985).

d)    informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate;

Nu este cazul

e)    caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție.

în urma intervenției, clădirea va avea următoarele caracteristici tehnice:

Categoria de importanță - „C" - normală

Clasa de importanță - III

Gradul de rezistență la foc - II

Risc de incendiu - Mic

Regim de înălțime - S+P+1E/S+P+2E

Suprafața construită -1186,00 mp

Suprafața construită desfășurată - 2744,65 mp

5.2.    Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare

Instalații termice

S-au montat 3 centrale murale pentru incalzire si preparare apa calda menajera, cu agent termic apa calda 80/60”C, cu puterea termica nominala Qn = 110 Kw fiecare, cu funcționarea in cascada;

-    Consumul anual de gaze naturale pentru încălzire:

Ncr= 103680 Nmc/an

-    Consumul anual de gaze naturale pentru preparare apa calda menajera:

-    Nct= 43200 Nmc/an

Total = 146880 Nmc/an = 1614 Mwh

Consumul suplimentar de gaze naturale se poate asigura de la rețelele de distribuție aflete in zona.

Instalații sanitare

în urma lucrărilor de reabilitare și consolidare nu rezulta cantități de apă suplimentare.

Necesarul total de apă = 1234m3/an.

Restituții la canalizarea menajeră = 1234 m3/an.

Instalații electrice

Consumul de energie electrică ramane același. Consumul de energie electrică anual estimat:

Cti ,„u,.=68kW*0.3h*30zile*12luni=7344 kWh

5.3.    Durata de realizare șl etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

Se anexează graficul orientativ de realizare a investiției.

5.4.    Costurile estimative ale investiției:

-    costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare;

-    Valoare totală (fără TVA) - 6,579,916.69 lei

—    Din care C+M (fără TVA) = 4,462,183.65 lei

• costurile estimative de operare pe durata normată de viațâ/amortizare a investiției.

5.5.    Sustenabilitatea realizării investiției:

a)    impactul social și cultural;

Prin reabilitarea și consolidarea clădirii grădiniței 245 va duce la stabilirea unui grad sporit de confort al utilizatorilor și la scăderea cheltuielilor de întreținere a spațiilor grădiniței, ceea ce va face ca procesul educațional să devină mai sigur.

b)    estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;

c)    impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după coz.

5.6.    Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție:

a) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință; Prezentarea cadrului de referința

Realizarea proiectului „Reabilitare termică și Consolidare Grădiniță nr. 245" va conduce la obținerea unei grădinițe moderne, pentru un număr de 160 copii din sectorul 5 cu toate condițiile de desfășurare a procesului de invatamant Prin realizarea proiectului se asigura:

-spatii corespunzătoare in care copii se pot juca si pot realiza activitati educaționale.

-    servicii de pregătire educaționala de inalta calitate copiilor preșcolari

-    supravegherea copiilor ai căror părinți lucrează durate mari de timp.

-stil deviata sănătos.

In urma efectuării expertizei tehnice si a auditului financiar s-au determinat necesitatea realizării următoarelor lucrări: «necesitatea reabilitării energetice generale a anvelopei clădirii prin izolarea termică a fațadelor și refacerea finisajelor, schimbarea tâmplăriei (ferestre și uși de acces în clădire), termoizolarea planșeului peste subsol, termoizolarea terasei;

«montarea robinetelor de presiune diferențiala la baza coloanelor de incalzire; montarea/echiparea corpurilor de incalzire cu robinete de reglare termostatica.

De asemnea, prin proeict este prevăzut si realizarea unui loc de joaca pentru copii.

O detaliere amanuntita a lucrărilor ce vor fi executate sunt prezentate in capitolele anterioare.

In cadrul prezentului DALI au fost analizate doua soluții tehnice, pentru ambele fiind realizata Analiza financiara si economica aferenta realizară lucrărilor de intervenție:

Soluția 1 -:

Se propune soluția de reabilitare pentru pereții exterori cu plăci din polistiren expandat și polistiren extrudat la soclu, schimbarea tâmplâriei exterioare cu tâmplărie din Aluminiu cu geam termoizolznt care să respecte rezistențele termice minime și schimbarea glafuriior cu glafuri din Aluminiu pe interior și exteriorul ferestrelor.

Soluția 2 -:

Se propune soluția de reabilitare pentru pereții exterori cu plăci din vată minerală și polistiren extrudat la soclu, schimbarea tâ mplăriei exterioare cu tâmplărie din PVC cu geam termoizolznt care să respecte rezistențele termice minime și schimbarea glafurilor cu glafuri din PVC pe interior și din tablă vopsită în câmp electrostatic la exteriorul ferestrelor. Soluția recomandata de partea tehnica este Soluția 1.

Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție se va efectua in conformitate cu instrucțiunile

din ;

•    HOTARAREA nr. 907/2016 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice

•    Ghid National pentru analiza cost-beneficiu a proiectelor finanțate din instrumentele structurale

«    Ghidul pentru analiza cost - beneficiu a proiectelor de investiții Fondul European pentru Dezvoltare

Regionala, Fondul de Coeziune si ISPA

•    Documentul de lucru nr. 4 - Orientări privind metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu- publicat de Comisia Europeana;

si utilizând date din următoarele surse :

•    Informațiile puse la dispoziție de Institutului National de Statistica si Comisia Naționala de Prognoza

•    Alte documente necesare susținerii proiectului si de subliniere a necesității realizării proiectului menționat.

Definirea obiectivelor.

Implementarea acestui proiect va ajuta la indeplinirea obiectivelor stabilite prin programe de la nivel național cat si la nivel regional si local.

Conform recomandărilor programelor prezentate mai jos se regăsesc obiectivele ce se doresc realizate prin

implementarea acestui proiect:

Obiectiv general: Realizarea unor lucrări de reabilitare si consolidare la Grădiniță nr.245 din Sectorul 5 București, pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene.

Obiectivele specifice ale acestui proiect sunt:

»    îmbunătățirea infrastructurii fizice de bază în Sectorul S București prin reabilitarea si repararea un vederea

obținerii unei grădinițe moderne respectând normele de calitate si securitate in vigoare,pentru dezvoltarea liberă și armonioasă a fiecărui copil si formarea unei personalități creative

•    Sprijinirea copiilor în dobândirea de cunoștințe, capacități și abilități necesare viitoarei activități școlare, precum și vieții lor ulterioare în societate

•    îmbunătățirea capacității de socializare a copilului preșcolar, în relația sa cu alți copii, cu adulții sau în înteracțiunea sa cu mediul înconjurător;

Perioada de referința

Perioada de referința, respectiv numărul maxim de ani pentru care se furnizează previziuni - este de 15 ani incluzând si perioada implementării proiectului.

La acești ani de previziune se adauga perioada de organizare a procedurilor de atribuire a lucrărilor de execuție.

In determinarea duratei de implementare a proiectului s-a tinut cont de parametri ce pot avea un impact major asupra micro-climatului regional si implicit asupra economiei naționale:

°    Alocarea resurselor materiale, financiare si umane in cadrul proiectului pentru asigurarea transferului de

cunoștințe si asumarea responsabilităților pe perioada de pregătire si implementare a acestuia

•    Obținerea permiselor si tuturor autorizațiilor necesare

•    Organizarea licitațiilor pentru atribuirea contractelor de construcție si supervizare de șantier

•    Aranjamentele financiare pentru finanțarea intregului proiect si suportul legislativ si politic aferent

•    Disponibilitatea capitalurilor utilizate pentru proiect

•    Scenariile de evoluție macro-economica si influentele posibile din partea piețelor de capitaluri si resurse

•    Disponibilitatea si capacitatea tehnica si financiara a antreprenorilor ce vor fi angajați pentru lucrări.

Proiect nr.


PBG^


MAHAO<MII<T< IH0IH<<<IH0


089/2017 Faza: DAU


Reabilitare și Consolidare Grădinița nr. 245 Str. Tunsu Petre nr. 9, sector 5, București;


Beneficiar—Grădinița nr. 245 StrTunsu Petre nr. 9, sector 5, București


b) analiza cererii de bunuri și servicii care justifica necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung;

Analizând datele recensământului din anul 2011 se poate observa ca exista un număr semnificativ de copii in cadrul sectorului 5, aproximativ 14.500. De asemenea, analizand structura populației se observa o anumita constanta in numărul persoanelor pe grupe de varsta- pentru locuitorii pana in 19 ani, astfel putem prognoza ca pe termen mediu si lung se va continua același nivel al populației -Copii sub 5 ani.


Teta!

SU>5

5-9

w-w

!5 19

20-24

25-29

30-M

35-39

49-44

45-49

50-54

55-59

M-H

«■a

70-74

75-79

80-84

85 p«îe

fentsl 142578

6982

6029

5606

6142

113(0

11661

12807

11733

14238

8219

1C646

10683

8118

«87

4632

4006

2806

2075

fâltoii 138537

7462

S3S7

S937

6323

10860

11626

12615

11131

12918

7224

9241

9267

6810

3677

3129

2125

1449

£07

Sursa: http://www.ecoduri.com/recensamantul-populatiei/bucuresti/Sector%205.phpffpopulatie_stabila

Număr total ite persoane 27IS75


Sursa: http://www.ecoduri.com/recensamantul-populatiei/bucuresti/Sector%205.phpffpopulatie_stabila

Educația timpurie se declară bun public. Ea produce, conform cercetărilor actuale, externalități cu impact social masiv: reduce rata abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, reduce delicvența, duce la creșterea șanselor pentru un status socio-economic mai bun, ridică starea de sănătate a populației. în consecință, statul trebuie să acopere toate (sau majoritatea) costurilor legate de educația timpurie. în plan personal, primii ani de viață sunt cei mai propice pentru asimilarea instrumentelor de bază ale inteligenței și caracterului: limbaje naturale, cunoștințe și deprinderi fundamentale [proiect nr. 089/2017 [Faza: DAU ^2017    [d.A.L.I.    |    j    pag. 34/70

ale unei vieți civilizate și reflexive, norme și criterii de raportare la propriul sine și la altul, de trecere de la heteronomie la autonomie și relaționare socială.

Grădiniță poate fi considerat un bun public.

Principala caracteristică a bunurilor publice este că, odată produse, ele se află la dispoziția tuturor consumatorilor. Nimeni nu poate și nu trebuie exclus de la posibilitatea de a beneficia de utilizarea acestui tip de bunuri. în acest sens, bunurile publice pot fi considerate ca un tip special de externalitate pozitivă. Bunurile publice pure au două caracteristici principale: sunt nonexdusive și nonrivale.

Un bun este nonexclusiv dacă este imposibil sau extrem de anevoios să fie împiedicată utilizarea lui de către anumiți consumatori: dacă este oferit unui singur consumator pe piață, devine disponibil tuturor consumatorilor, fenomen denumit co-unitate în ofertă. în general, pentru a putea fi puse la dispoziția întregii societăți, trebuie ca acest tip de bunuri să fie produse de sectorul public

Nonrivalitatea este o caracteristică a bunurilor publice prin care ele pot fi utilizate (consumate) în același timp de mai mulți consumatori sau, cu alte cuvinte, există mai mulți consumatori care să obțină beneficii de pe urma utilizării unui bun public, în același timp și la același nivel al ofertei (consumul sau utilizarea unui bun nonrival de către o persoană nu reduce disponibilitatea acestuia pentru alte persoane).

2.Analiza opțiunilor si alegerea alternativei optime

In vederea analizării opțiunilor si a fezabilității acestora s-au luat In considerare 3 scenarii:

•    varianta zero (inerțiala) sau varianta fara proiect in cazul in care beneficiarul nu investește,

•    varianta cu investiție medie- implica o investiție minima in vederea respectării conformității cu standardele de securitate

•    varianta maxima sau varianta cu proiect - caz ce implica implementarea in totalitate a proiectului, investiția fiind maxima.

2.1 Varianta zero, fara proiect- varianta inerțiala

Varianta fara proiect pornește de la situația existenta in prezent, fiind observate următoarele deficiențe majore cu influență negativă privind siguranța exploatării și performanțele energetice ale clădirii:

a)    tencuiala fațadelor exterioare a fost refăcută în anul 2006, dar prezintă exfolieri, fisuri; fațadele au valorile rezistențelor termice mai mici cu cca 6%, decât valorile minime obligatorii menționate în C107/1-2010

b)    terasa a suferit intervenții la nivelul hidroizolației, în anul 2006, însă în momentul de față valorile rezistențelor termice fiind cu cca 76% sub valorile minime obligatorii menționate în C107/1-2010;

c)    ferestrele sunt cu tamplarie din Aluminiu / PVC si geam termoizolant, care nu sunt în conformitate cu reglementările în vigoare, valorile rezistențelor termice fiind cu cca 42% sub valorile minime obligatorii menționate în C107/1-2010;

d)    planseul peste subsol nu corespunde din punct de vedere al cerințelor minime privind rezistenta termica a izolațiilor; valoarea rezistenței termice fiind cu cca 77% sub valorile minime obligatorii menționate în C107/1-2010;

e)    corpurile de încălzire (radiatoarele) sunt din otel (tip panou), care nu au fost curatate si nu au robinete termostatice și reglare.

f)    instalațiile de distribuție, din subsolul tehnic, apa calda pentru incalzire sunt în stare bună, sunt prevăzute cu robinete de separare si golire, dar nu sunt prevăzute cu robinete de echilibrare

Condițiile insuficiente pentru asigurarea unui climat educațional de calitate conform standardelor in vigoare vor avea consecințe grave asupra formarii copiilor. Din mai multe puncte de vedere - sanatate, pregătire, percepție - copii vor avea

|2017


A.L.I.


pag. 35/70


Proiect nr.


<£/089/2017 Faza: DAU


Reabilitare și Consolidare Grădinița nr. 245 Str. Tunsu Petre nr. 9, sector 5, București;


Beneficiar-Grădinița nr. 245

Str Tunsu Petre nr. 9, sector 5, București


de suferit.

Alternativa fara proiect este prezentata ca element de referința fata de care se compara celelalte variante.

Astfel, aceasta varianta nu va produce nici un impact pozitiv asupra societății ci din contra va afecta atat intreaga comunitate cat si fiecare individ in parte.

Principalele forme de potențial impact negativ asociate adoptării alternativei zero sunt următoarele:

•    lipsa de echitate în educație, astfel încât copiii din sectorul 5 să aibă acces egal la o educație timpurie de calitate.

•    pierderea oportunității de a servicii educaționale de inalta calitate, pentru dezvoltarea liberă și armonioasă a fiecărui copil

•    creșterea probabilității ca numărul tinerilor din sector sa scada din cauza lipsei de condiții pentru creșterea copiilor

•    pierderea sansei de creare de noi locuri de munca

c

2.2    Varianta cu investiție minima- varianta medie

Acest scenariu se refera la situația când capacitatea financiara a beneficiarului nu permite implementarea proiectului cu investiții la nivel maxim, aceste investiții fiind efectuate doar la nivelul minim .

Aceasta opțiune presupune un efort investitional mai redus din partea beneficiarului insa investițiile minime nu vor face decât sa amane temporar nevoia de reparații si reabilitări nu se vor asigura condițiile optime pentru dezvoltarea acestora, in acest mod nu se vor indeplini nici obiectivele stabilite prin acest proiect, la nivel local, regional si național.

2.3    Varianta cu investititie maxima- varianta cu proiect

Varianta cu investiție maxima este alternativa realizării proiectului propus al cărui scop este asigurarea unui sistem educațional modern.

In urma implementării proiectului beneficiile ce pot fi cuantificate la nivelul comunității sunt:

•    Asigurarea de spatii corespunzătoare care sa permită o dezvoltare armonioasa a copiilor si formarea unor personalități creative

•    Asigurarea unor servicii educaționale de inalta calitate copiilor

•    Supravegherea copiilor ai căror părinți lucrează durate mari de timp.

•    Creșterea securității si siguranței copiilor din grădiniță reabilitata;

•    Accesul mai facil la educație;

•    Reducerea ratei abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii,

•    Reducerea delicvenței,

•    Creșterea șanselor pentru un status socio-economic mai bun,

•    Creșterea stării de sănătate a populației

•    Creșterea numărului de locuri de munca

•    Creșterea veniturilor la bugetul de stat

Alternativa variantei cu investiție maxima este cea considerata a indeplini obiectivele propuse si actuale ale grădiniței cat si la nivel regional si local si este varianta selectata.

Indicatorii financiari si economici corespunzători scenariului cu proiect vor fi calculați si analizați In cadrul capitolelor următoare: Analiza financiara, Analiza economica/Analiza cost-eficacitate, Analiza de risc si senzitivitate, fiind analizate ambele scenarii.

Proiect nr.

Reabilitare și Consolidare Grădinița

Beneficiar - Grădinița nr. 245

Str Tunsu Petre nr. 9, sector 5, București

pbg^t' ~

MAMAfilUEHT «. tNSlNECItlM£i

089/2017

nr. 245 Str. Tunsu Petre nr. 9, sector 5,

Faza: DAU

București;

c) analiza financiară; sustenabilitatea financiară;

3.Analiza financiara

3.1    Obiectivele si scopul analizei

Obiectivul analizei financiare este de a calcula performanta financiara a „Reabilitare și Consolidare Grădinița nr. 245" pe parcursul perioadei de referința, in vederea stabilirii celui mai potrivit sistem de finantare.Analiza financiara urmărește sa demonstreze daca proiectul este autosustenabil pe perioada de viata a obiectivului investitional si sa estimeze contribuția proiectului in generarea de venituri suplimentare.Pentru realizarea analizei financiare se vor parcurge următoarele etape:

•    Estimarea costurilor proiectului si a veniturilor si implicațiile lor din punct de vedere al fluxului de numerar

•    Definirea sistemului de finanțare

•    Verificarea capacitatii fluxului de numerar previzionat pentru a se asigura funcționarea adecvata a proiectului si îndeplinirea obligațiilor investiției si serviciului datoriei

3.2    Principii pentru realizarea proiecțiilor financiare

Proiecțiile financiare ale proiectului se vor realize pe baza unui model finaciar ce urmeaza urmatorelele principii:

1.    Perioada de referința, respctiv numărul maxim de ani pentru care se furnizează previziuni - estede 15 ani

2.    Rata financiara de actualizare utilizata pentru calcularea valorii actualizate a fluxului de numerar din analiza a fost stabilita la 5% pe an in termeni reali, conform recomandărilor CE din Documentul de Lucru nr 4.

3.    Previziuni macroeconomice- in cadrul analizei valorile macroeconomice au la baza previzunile stabilite de Comisia Naționala de Prognoza in documentele:

•    Prognoza de toamna pe termen mediu 2015-2019 varianta preliminară de toamna

Pe baza documentelor prezentate mai sus proiecțiile macroeconomice utilizate in analiza se regăsesc in Tabelul 1.


Proiect nr.089/2017 Faza: DAU


Reabilitare și Consolidare Grădinița nr. 245 Str. Tunsu Petre nr. 9, sector 5, București;

Beneficiar-Grădinița nr. 245

Str Tunsu Petre nr. 9, sector 5, București

Tabel 1 Proiecții macroeconomice

Proiecții indicatori

macroeconomici conform

studii realizate de Comisia

Naționala de Prognoza

Anii

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Dinamica inflației (%)

0,50

%

1,80

%

2,50

%

2,30

%

2,20

%

2,20

%

2,20

%

2,20

%

2,20

%

2,20

%

2,20

%

2,20

%

2,20

%

2,20

%

2,20

%

2,20

%

2,20%

Evoluția PIB

3,40

%

4,10

%

4,20

%

4,50

%

4,70

%

4,70

%

4,70

%

4,70

%

4,70

%

4,70

%

4,70

%

4,70

%

4,70

%

4,70

%

4,70

%

4,70

%

4,70%

Curs de schimb eur/ron

4,450

4,440

4,420

4,400

4,400

4,400

4,400

4,400

4,400

4,400

4,400

4,400

4,400

4,400

4,400

4,400

4,400

Venit salarial mediu net

408,3

1

436,7

1

462,4

4

488,6

4

515,0

0

515,0

0

515,0

0

515,0

0

515,0

0

515,0

0

515,0

0

515,0

0

515,0

0

515,0

0

515,0

0

515,0

0

515,0

0

Ponderea venitului salarial net

in cel brut

72,80

%

72,76

%

72,69

%

72,61

%

72,54

%

72,54

%

72,54

%

72,54

%

72,54

%

72,54

%

72,54

%

72,54

%

72,54

%

72,54

%

72,54

%

72,54

%

72,54

%

Venit salarial mediu brut (Eur)

560,9

0

600,2

3

636,2

0

672,9

5

710,0

0

710,0

0

710,0

0

710,0

0

710,0

0

710,0

0

710,0

0

710,0

0

710,0

0

710,0

0

710,0

0

710,0

0

710,0

0

[proiect nr. 089/2017 p


:aza: DAU


p017 jD.,


A.L.I.


pag. 38/70Proiect nr. 089/2017 Faza: DAU


Beneficiar-Grădinița nr. 245

Str Tunsu Petre nr. 9, sector 5, București

3.3    Calcularea fluxurilor financiare

Analiza financiara este alcatuita dintr-o serie de tabele ce colectează fluxurile financiare ale investiției descompuse la nivelul investiției totale, costurile si veniturile aferente exploatării, sursele de finanțare, analiza fluxului de numerar (calcularea indicatorilor financiari) si sustenabilitatea financiara

3.3,1 Determinarea cheltuielilor de investiție

In conformitate cu Devizul General :

Varianta 1

Valoarea totala a proiectului^ 7.819,045.64 lei din care:

Valoarea fara TVA= 6,579,916.69lei

Valoare TVA Ron= 1,239,128.95 lei

Varianta 2

Valoarea totala a proiectuiui= 7,809.890.18 lei din care:

Valoarea fara TVA= 6,572,211.79 lei

Valoare TVA Ron= 1,237,678.39 lei

Eșalonarea investiției s-a făcut in decursul unui an calendaristic

In Tabelul 2 si, de mai Jos, se afla devizul general al lucrărilor ce vor fi executate in cazul implementării acestui proiect, pentru ambele variante:

Tabel 2 Varianta 1

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

(fără TVA)

TVA

19%

Valoare

cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.

1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.

2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

Proiect nr.

Reabilitare și Consolidare Grădinița

Beneficiar-Grădinița nr. 245

PBG^ar ~

MANAGEMENT * EMCINEESlMG

089/2017

nr. 245 Str. Tunsu Petre nr. 9, sector 5,

Str Tunsu Petre nr. 9, sector 5, București

Fa 2a: DAU

București;

1.

3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.

4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL

CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.

1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

TOTAL

CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.

1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.

2

Documentațli-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și

autorizații

47,892.55

8,630.15

56,522.70

3.

3

Expertizare tehnică

33,600.00

6,384.00

39,984.00

3.

4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

12,600.00

2,394.00

14,994.00

3.

5

Proiectare

148,218.0

0

28,161.42

176,379.4

2

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de

intervenții și deviz general

37,800.00

7,182.00

44,982.00

3.S.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

27,610.00

5,245.90

32,855.90

3.5.S. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de

execuție

7,528.00

1,430.32

8,958.32

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

75,280.00

14,303.20

89,583.20

3.

Organizarea procedurilor de achiziție

5,000.00

950.00

S,950.00

Proiect nr.

Reabilitare și Consolidare Grădinița

PBG^F ~

M A N A G C M £ M T b CMGINCEHING

089/2017

nr. 245 Str. Tunsu Petre nr. 9, sector 5,

Faza: DAU

București;

6

3.

7

Consultanță

49,414.34

9,388.73

58,803.07

3.7.1. Managementul de proiect pentru

obiectivul de investiții

49,414.34

9,388.73

58,803.07

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.

8

Asistență tehnică

74,121,52

14,083.09

88,204.60

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

27,916.51

5,304.14

33,220.65

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în

Construcții

18,611.01

3,536.09

22,147.10

3.8.2. Dirigenție de șantier

27,594.00

5,242.86

32,836.86

TOTAL

CAPITOLUL 3

370,846.4

1

69,991.38

440,837.8

0

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.

1

Construcții și instalații

4,338,647

.79

824,343.0

8

5,162,990.

87

4.

2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

0.00

0.00

4.

3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

274,127.5

6

52,084.24

326,211.8

0

4.

4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și

echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.

5

Dotări

328,659.0

2

62,445.21

391,104.2

3

4.

6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL

CAPITOLUL 4

4,941,434

.37

938,872.5

3

5,880,306.

90

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5.

1

Organizare de șantier

282,441.9

4

53,663.97

336,105.9

0

PBG'W' '

MANAfitUtNT 6 tNfllNtEKIMG

Proiect nr. 089/2017 Faza: DAU

Reabilitare și Consolidare Grădinița nr. 245 Str. Tunsu Petre nr. 9, sector 5, București;

Beneficiar-Grădinița nr. 245

Str Tunsu Petre nr. 9, sector 5, București

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

123,535.8

6

23,471.81

147,007.6

7

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

158,906.0

8

30,192.15

189,098.2

3

5.

2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

55,714.67

0.00

55,714.67

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

25,324.85

0.00

25,324.85

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului,

urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

5,064.97

0.00

5,064.97

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

25,324.85

0.00

25,324.85

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de

construire/desființare

0.00

0.00

0.00

5.

3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

929,479.3

0

176,601.0

7

1,106,080.

37

5.

4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL

CAPITOLUL 5

1,267,635

.91

230,265.0

3

1,497,900.

94

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.

1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

5.

2.

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL

CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

6,579,916

.69

1,239,128

.95

7,819,045.

64

din care : C + M

4,462,183

.65

847,814.8

9

5,309,998.

54

Tabel 3 Varianta 2

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare
Proiect nr.

Reabilitare și Consolidare Grădinița

MANAfltUtHf 4 SNOIMtCNINC

089/2017

nr. 245 Str. Tunsu Petre nr. 9, sector 5,

faza: DAU

București;

19%

(fără TVA)~

lei

lei

CtrTVA

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.

1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.

2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.

3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.

4

Cheltuieli pentru reiocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL

CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.

1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

TOTAL

CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.

1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.

2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și

autorizații

47,828.31

8,618.51

56,446.82

3.

3

Expertizare tehnică

33,600.00

6,384.00

39,984.00

3.

4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

12,600.00

2,394.00

14,994.00

3.

5

Proiectare

148,047.0

0

28,128.93

176,175.9

3

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

Proiect nr.

Reabilitare și Consolidare Grădinița

PBG^F

U A M A G t M S M T A E W G 1 M t « R 1 H c

089/2017

nr. 245 Str. Tunsu Petre nr. 9, sector 5,

Faza: DALI

București;

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de

intervenții și deviz generai

37,800.00

7,182.00

44,982.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii

avizelor/acordurilor/autorizațiilor

27,560.00

5,236.40

32,796.40

3.5.S. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de

execuție

7,517.00

1,428.23

8,945.23

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

75,170.00

14,282.30

89,452.30

3.

6

Organizarea procedurilor de achiziție

5,000.00

950.00

5,950.00

3.

7

Consultanță

49,354.58

9,377.37

58,731.95

3.7.1. Managementul de proiect pentru

obiectivul de investiții

49,354.58

9,377.37

58,731.95

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.

8

Asistență tehnică

74,031.87

14,066.06

88,097.93

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

27,862.72

5,293.92

33,156.64

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în

Construcții

18,575.15

3,529.28

22,104.43

3.8.2. Dirigenție de șantier

27,594.00

5,242.86

32,836.86

TOTAL

CAPITOLUL 3

370,461.7

6

69,918.87

440,380.6

3

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.

1

Construcții și instalații

4,332,671

.47

823,207.5

8

5,155,879.

05

4.

2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

0.00

0.00

4.

3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

274,127.5

6

52,084.24

326,211.8

0

4.

4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.

5

Dotări

328,659.0

2

62,445.21

391,104.2

3

Proiect nr.

Reabilitare și Consolidare Grădinița

PBG^HT

U A N Mi f M E H r 4 £ N G 1 M £ £ II 1 M G

089/2017

nr. 245 Str. Tunsu Petre nr. 9, sector 5,

Faza: DAU

București;

4.

6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL

CAPITOLUL 4

4,935,458

.05

937,737.0

3

5,873,195.

08

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5.

1

Organizare de șantier

282,288.0

4

53,634.73

335,922.7

7

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

123,386.4

5

23,443.43

146,829.8

8

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

158,901.5

9

30,191.30

189,092.9

0

5.

2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

55,647.29

0.00

55,647.29

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

25,294.22

0.00

25,294.22

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului,

urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

5,058.84

0.00

5,058.84

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

25,294.22

0.00

25,294.22

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de

construire/desființare

0.00

0.00

0.00

5.

3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

928,356.6

5

176,387.7

6

1,104,744.

41

5.

4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL

CAPITOLUL 5

1,266,291

.98

230,022.4

9

1,496,314.

47

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

5.

1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.

2.

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL

CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

6,572,211

.79

1,237,678

.39

7,809,890.

18

din care : C + IVI

4,456,057

.92

846,651.0

1

5,302,708.

93

Valoarea reziduala reprezintă valoarea neta actualizata a activelor la sfârșitul ultimului an al perioadei de referința a proiectului. Valoarea reziduala a fost aproximata la 50% din valoarea inițiala a investiției, ținând cont de prevederile HG 2139/30.11.2004 privind clasificarea si duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe. Valoarea reziduala este reprezentata cu semnul invers cheltuielilor de investiție, in tabelul 4 si 5„Determinarea cheltuielilor de investiție" , deoarece reprezintă o intrare de numerar fata de cheltuieli, ce reprezintă ieșiri de numerar.

Reabilitare și Consolidare Grădinița

Beneficiar-Grădiniță nr. 245

nr. 245 Str. Tunsu Petre nr. 9, sector 5,

StrTunsu Petre nr. 9, sector 5, București

București;

Tabel 4 Determinare cheltuieli investiție Varianta 1

Nr.

Crt.

Categorii

Anii

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

0

1

1

1

2

1

3

1

4

15

1

Ch pentru obținerea si

amenajarea terenului

0.00

0.0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Cheltuieli pentru asigurarea

utilităților necesare obiectivului

0.00

0.0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Cheltuieli pentru proiectare si

asistenta tehnica

440,837.80

0.0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Cheltuieli pentru investiția de

baza

5,880,306.90

0.0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Alte cheltuieli

1,497,900.94

0.0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Costuri investiții -total

7,819,045.64

0.0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Numerar

0.00

0.0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Clienti

0.00

0.0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Stocuri

0.00

0.0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Datorii curente

0.00

0.0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Fond de rulment(8+9+10-ll)

0.00

0.0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Variația fondului de rulment

0.00

0.0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiect nr.


089/2017 Faza: DAU


0

14

înlocuirea echipamentului cu

durata scurta de viata

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Valoare reziduala

0.00

0.0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-3,909,522.818

16

Alte articole de investiții

0.00

0.0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-3,909,522.818

17

Costurile totale ale investiției

7,819,045.64

0.0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-3,909,522.818

Tabel 5 Determinare cheltuieli investiție Varianta 2

Nr.

Crt.

Categorii

Anii

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

0

1

1

1

2

1

3

1

4

15

1

Ch pentru obținerea si

amenajarea terenului

0.00

0.0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Cheltuieli pentru asigurarea

utilităților necesare obiectivului

0.00

0.0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Cheltuieli pentru proiectare si

asistenta tehnica

440,380.63

0.0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Cheltuieli pentru investiția de

baza

5,873,195.08

0.0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Alte cheltuieli

1,496,314.47

0.0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Costuri investiții -total

7,809,890.18

0.0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reabilitare și Consolidare Grădinița

PBG^^ -


Beneficiar - Grădinița nr. 245

nr. 245 Str. Tunsu Petre nr. 9, sector 5,


Str Tunsu Petre nr. 9, sector 5, București

București;

8

Numerar

0.00

0.0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Clienti

0.00

0.0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Stocuri

0.00

0.0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Datorii curente

0.0

0.00 0000000000000 0

12

Fond de rulment(8+9+10-ll)

0.00

0.0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Variația fondului de rulment

0.00

0.0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

înlocuirea echipamentului cu

durata scurta de viata

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Valoare reziduala

0.00

0.0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-3,904,945.088

16

Alte articole de investiții

0.00

0.0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-3,904,945.088

17

Costurile totale ale investiției

7,809,890.18

0.0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-3,904,945.088

Proiect nr.

089/2017 Faza: DAU

3.3.2    Estimarea veniturilor

Proiectul nu este unul generator de venituri.

3.3.3    Estimarea cheltuielilor de operare

Evoluția prezumata a costurilor de operare s-a făcut la nivelul anul 2016, actualizate la nivelul fiecărui an de operare cu rata inflației, după cum sunt prezentate mai jos:

Cheltuieli cu personalul

In cadrul grădiniței sunt create 27 locuri de munca.

In determinarea veniturilor s-a tinut cont de salariu mediu stabilit de Comisia Naționala de Prognoza., luandu-se in calcul un procent de 50% avand in vedere calificarea angajatilor luati in calcul,Astfel, costurile cu forța de munca proiectate la momentul anului 2016 sunt următoarele:

Tabel 6

Nr. crt

Tip cheltuieli

Valoare

UM

1

Număr salariati

27.00

persoane

2

Salariul mediu net lunar

/salariat

971.68

Ron/ persoana

3

Număr luni intregi

7.00

luni

4

Total cheltuieli cu salariile

anuale cu toti angajatii

183,647.47

Ron/ persoane

5

Cheltuieli cu asigurările

sociale/salariat/luna

725.84

Ron/persoana

6

Total cheltuieli cu asigurări si protecția sociala anuale per

angajați

137,184.66

Ron/persoane

7

Total cheltuieli salariate anuale

320,832.13

Ron/persoane


PBG^ar ~


Pentru stabilirea fluxurilor de cheltuieli cu forța de munca pe perioada de referința au fost luate in considerare estimările Comisiei Naționale de Prognoza prin programele sectoriale, pe termen mediu.

Cheltuielile cu utilitățile- au fost estimate in funcție de tarifele unitare practicate de companiile de utilitati din momentul de fata pentru consumul de energie electrica, apa, incalizire,salubritate.

Tabel 7

Denumire

Consum/an

UM

Pret/um

Cost total

anual

Apa curenta

1,234.00

mc

3.72

4,590.48

Canalizare

1,234.00

mc

2.57

3,171.38

Energie

7,344.00

KW

0.539

3,958.42

Gaze

1,614.00

MWh

105.67

170,551.38

Fluxurile cheltuielile de operare sunt prezentate in Tabelul 8

S'~PBG^a^ ~Proiect nr. 089/2017 Faza: DAU


Reabilitare și Consolidare Grădinița nr. 245 Str. Tunsu Petre nr. 9, sector 5, București;

Beneficiar - Grădinița nr. 245

Str Tunsu Petre nr. 9, sector 5, București

Tabel 8 Determinare cheltuieli de operare

Nr.

Cure

nt

Determinare

cheltuieli operare

Anii

Proiecție

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Cheltuieli consum

energie electrica

3958.416

3,939

4,130

4,225

4,318

4,413

4,510

4,610

4,711

4,815

4,921

5,029

5,140

5,253

5,368

2

Chltuieli consum

apa si canalizare

7761.860

7,862

8,099

8,245

8,451

8,645

8,836

9,030

9,229

9,432

9,639

9,851

10,06

8

10,28

9

10,516

3

Cheltuieli consum

gaze

170551.3

80

Ani

impl

169,6

99

177,9

62

181,1

65

184,4

26

189,0

37

193,3

85

197,6

39

201,9

87

206,4

31

210,9

72

215,6

14

220,3

57

225,2

05

230,160

3

Cheltuieli

salubritate

1200.000

eme

ntar

1,194

1,252

1,275

1,307

1,337

1,366

1,396

1,427

1,458

1,490

1,523

1,557

1,591

1,626

4

Cheltuieli cu

personalul angajat

183647.

473

e

proi

186,9

53

191,6

27

196,0

34

200,3

47

204,7

55

209,2

59

213,8

63

218,5

68

223,3

77

228,2

91

233,3

13

238,4

46

243,6

92

249,053

5

Cheltuieli cu

asigurările si

protecția sociala

137184.

662

ect

139,6

54

143,1

45

146,4

38

149,6

59

152,9

52

156,3

17

159,7

56

163,2

70

166,8

62

170,5

33

174,2

85

178,1

19

182,0

38

186,043

6

Cheltuieli cu

personalul-total

320832.1

35

326,6

07

334,7

72

342,4

72

350,0

06

357,7

07

365,5

76

373,6

19

381,8

38

390,2

39

398,8

24

407,5

98

416,5

65

425,7

30

435,096

Total cheltuieli

operare

504303.7

91

509,3

00

526,2

16

537,3

82

548,5

08

561,1

39

573,6

73

586,2

94

599,1

92

612,3

74

625,8

47

639,6

15

653,6

87

668,0

68

682,765

jproiect nr. 089/2017 p


aza: DAU


|?017    |d.a.l.i.


pag. 52/70


3.4.Calcularea indicatorilor de performanta financiara: valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu

Profitabilitatea financiara a proiectului este masurata prin calcularea următorilor indicatori: valoarea neta actualizata a investitiei(VNAF/C), rata interna de rentabilitate financiara a investiției (RIRF/C) si raportul cost-beneficiu.

Determinarea indicatorilor de profitabilitate a investiție

VNAF/Csi RIR/C demonstrează capacitatea proiectului de a genera fonduri care sa asigure o rentabilitate adecvata tuturor surselor de finanțare, indiferent care ar fi acestea- fonduri proprii sau credit furnizor.Elementele de intrare si de ieșire, conform programării lucrărilor investiției de baza, a costurilor de implementare din bugetul de proiect si a surselor de finanțare sunt:

Fluxuri de intrare

» valoarea reziduala

•    venituri Fluxuri de ieșire:

•    costurile de investiție,

«    costurile de operare si intretinere

« taxele.

Acești indicatori sunt calculați in Tabelul 9 si Tabelul lOValorile indicatorilor de performanta sunt:

Varianta 1

Denumire indicator

Valori indicatori

Rata Interna de Rentabilitate Financiara a investiției (RIRF/C)

-17.37%

Valoarea Neta Actualizata Financiara a investitiei(VNAF/C)

-10,916,284

Raportul beneficii-costuri(8C/C)

0.15

Varianta 2

Denumire indicator

Valori indicatori

Rata Interna de Rentabilitate Financiara a investiției (RIRF/C)

-17.35%

Valoarea Neta Actualizata Financiara a investitiei(VNAF/C)

-10,897,874

Proiect nr. 089/2017 Faza: DAU

Reabilitare și Consolidare Grădinița nr. 245 Str. Tunsu Petre nr. 9, sector 5, București;

Beneficiar-Grădinița nr. 245

Str Tunsu Petre nr. 9, sector 5, București

Raportul beneficii-costuri(BC/C)

0.15

3oValoarea Neta Actualizata Financiara este negativa, insa beneficiarul acestui proiect dorește implicarea datorita beneficiilor sociale si economice pentru intreaga comunitate, se urmărește plus valoarea pe care o aduce fiecare proiect pentru intreaga regiune/tara- nu neaparat beneficii financiare directe.Astfel, se dorește implicarea in acest proiect datorita beneficiilor sociale/economice foarte mari pe care le va determina implementarea sa si importantei proiectului pentru indeplinirea obiectivelor la nivel național.

Proiect nr.

089/2017 Faza: DALI

Tabel 9 Calcul Ratei interne de rentabilitate financiara a investiției- Varianta 1

Nr.

cure

nt

Categorii

Anii

Anii

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Venituri totale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

Valoare reziduala

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,909,5

23

3

Venituri totale

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,909,5

23

4

Costuri de exploatare

totale

0

334,77

2

526,21

6

537,38

2

548,50

8

561,13

9

573,67

3

586,29

4

599,19

2

612,37

4

625,84

7

639,61

5

653,68

7

668,06

8

682,765

5

Costuri totale ale

investiției

7,819,0

46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Costuri totale

7,819,0

46

334,77

2

526,21

6

537,38

2

548,50

8

561,13

9

573,67

3

586,29

4

599,19

2

612,37

4

625,84

7

639,61

5

653,68

7

668,06

8

682,765

7

Flux de numerar net

7,819,0

46

334,77

2

526,21

6

537,38

2

548,50

8

561,13

9

573,67

3

586,29

4

599,19

2

612,37

4

625,84

7

639,61

5

653,68

7

668,06

8

3,226,7

58

8

Rata interna a

rentabilității RIRF/C

-17.37%

9

Valoarea actualizata

neta financiara a

investiției (VNAF/C)

-10,916,284

10

Raport

beneficiu/cost

0.15

• ♦


PBG^T

MANAGEMENT l l N 6 I M E £ * I N GProiect nr.


089/2017 Faza: DAU


Reabilitare și Consolidare Grădinița nr. 245 Str. Tunsu Petre nr. 9, sector 5, București;


Beneficiar-Grădinița nr. 245

Str Tunsu Petre nr. 9, sector 5, București


Tabel 10 Calcul Ratei interne de rentabilitate financiara a investiției- Varianta 2

Categorii

Anii

Anii

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Venituri totale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Valoare reziduala

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,904,945

Venituri totale

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,904,945

Costuri de exploatare

totale

0

334,77

2

524,97

6

536,12

0

547,21

5

559,81

5

572,32

0

584,91

2

597,78

0

610,93

1

624,3

71

638,1

07

652,1

46

666,4

93

681,156

Costuri totale ale

investiției

7,80

9,89

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Costuri totale

7,80

9,89

0

334,77

2

524,97

6

536,12

0

547,21

5

559,81

5

572,32

0

584,91

2

597,78

0

610,93

1

624,3

71

638,1

07

652,1

46

666,4

93

681,156

Flux de numerar net

7,80

9,89

0

334,77

2

524,97

6

536,12

0

547,21

5

559,81

5

572,32

0

584,91

2

597,78

0

610,93

1

624,3

71

638,1

07

652,1

46

666,4

93

3,223,789

Rata interna a

rentabilității RIRF/C

-17.35%

Valoarea actualizata

neta financiara a

investiției (VNAF/C)

-10,897,874

Raport beneficiu/cost

0.15

3.5 - Sustenabilitatea financiara

întrucât proiectul „Reabilitare și Consolidare Grădinița nr. 245" nu este un proiect generator de venit nu se poate pune problema sustenabilitatii acestuia din resurse proprii. Sustenabilitatea proiectului va fi asigurata după implementarea programului din fonduri de la bugetul local, entitata responsabila fiind Consiliu Local al Sectorului 5.

Acoperirea cheltuielilor de operare se va realiza din fonduri alocate de la bugetul local.

In calculul sustenabilitatii proiectului nu s-a Iu3t in considerare valoarea reziduala a investiției, deoarece investiția nu va fi lichidata la sfârșitul ultimului an de previziune, deci nu exista o intrare reala de bani.

Sustenabilitatea proiectului, inclusiv sumele necesare pentru a fi transferate de la bugetul local in fiecare an al perioadei de referința se regasec in Tabelul de mai jos.

După cum se poate observa in tabelul de mai jos, prin alocarea de resurse de la bugetul local se asigura sustenabilitatea proiectului, fluxul de numerar cumulat fiind pozitiv pe toata perioada de referința a acestuia.Proiect nr.


089/2017 Faza: DALI


Reabilitare și Consolidare Grădiniță

Beneficiar - Grădinița nr. 245

nr. 245 Str. Tunsu Petre nr. 9, sector 5,

Str Tunsu Petre nr. 9, sector 5, București

București;

Tabel 10 Sustenabilitatea financiara- Varianta 1

Nr.

curent

Categorii

Anii

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Total resurse

financiare

7,819,0

46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Intrări

financiare(Venit din

operare investiție)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Intrări

financiare(subventie

necesara pentru

acoperirea

diferentelor de

costuri)

0

509,3

00

526,2

16

537,3

82

548,5

08

561,1

39

573,6

73

586,2

94

599,1

92

612,3

74

625,8

47

639,6

15

653,6

87

668,0

68

682,7

65

4

Total intrări

7,819,0

46

509,3

00

526,2

16

537,3

i 82

548,5

08

561,1

39

573,6

73

586,2

94

599,1

92

612,3

74

625,8

47

639,6

15

653,6

87

668,0

68

682,7

65

5

Total costuri de

exploatare

509,3

00

526,2

16

537,3

82

548,5

08

561,1

39

573,6

73

586,2

94

599,1

92

612,3

74

625,8

47

639,6

15

653,6

87

668,0

68

682,7

65

6

Total costuri investiții

7,819,0

46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Dobanda

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Rambursare credite

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Oj

0

0

0

0

0

9

Taxe

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Total ieșiri

7,819,0

509,3

526,2

537,3

548,5

561,1

573,6

586,2

599,1

612,3

625,8

639,6

653,6

668,0

682,7

M * N * G t U ( H î A E M 6 I *11 R 1 «fi

Proiect nr.

089/2017

Faza: DALI

Reabilitare ți Consolidare Grădinița nr. 245 Str. Tunsu Petre nr. 9, sector 5,

București;

Beneficiar - Grădinița nr. 245

Str Tunsu Petre nr. 9, sector 5, București

46

00

16

82

08

39

73

94

92

74

47

15

87

68

65

11

Flux de numerar

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Flux de numerar

cumulat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tabel 11 Sustenabilitatea financiara- Varianta 2

Nr.

curent

Categorii

Anii

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Total resurse

financiare

7,809,8

90

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Intrări

financiare(Venit din

operare investiție)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Intrări

financiare(subventie

necesara pentru

acoperirea

diferentelor de

costuri)

0

508,1

18

524,9

76

536,1

20

547,2

15

559,8

15

572,3

20

584,9

12

597,7

80

610,9

31

624,3

71

638,1

07

652,1

46

666,4

93

681,1

56

4

Total intrări

7,809,8

90

508,1

18

524,9

76

536,1

20

547,2

15

559,8

15

572,3

20

584,9

12

597,7

80

610,9

31

624,3

71

638,1

07

652,1

46

666,4

93

681,1

56

5

Total costuri de

508,1

524,9

536,1

547,2

559,8

572,3

584,9

597,7

610,9

624,3

638,1

652,1

666,4

681,1

Reabilitare și Consolidare Grădinița nr. 245 Str. Tunsu Petre nr. 9, sector 5, București;

Beneficiar-Grădinița nr. 245

Str Tunsu Petre nr. 9, sector 5, București

exploatare

18

76

20

15

15

20

12

80

31

71

07

46

93

56

6

Total costuri investiții

7,809,8

90

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Dobanda

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Rambursare credite

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Taxe

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Total ieșiri

7,809,8

90

508,1

18

524,9

76

536,1

20

547,2

15

559,8

15

572,3

20

584,9

12

597,7

80

610,9

31

624,3

71

638,1

07

652,1

46

666,4

93

681,1

56

11

Flux de numerar

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Flux de numerar

cumulat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


PBG^ar

Proiect nr.

089/2017

Reabilitare și Consolidare Grădinița

nr. 245 Str. Tunsu Petre nr. 9, sector 5,

Beneficiar - Grădinița nr. 245

M A H A 0 f M E H T & EKGINE6XIN0

Str Tunsu Petre nr. 9, sector 5, București

Faza: DAU

București;

d) analiza economică; analiza cost-eficacitate;

Analiza economica

Analiza economică constă în luarea în considerare a elementelor care conduc la costuri și beneficii economice, sociale și de mediu, care nu au fost avute în vedere în analiza financiară pentru că nu generează cheltuieli sau venituri bănești directe pentru proiect.

Obiectivul analizei economice este de a demonstra că investiția are o contribuție pozitivă netă pentru societate și, în consecință, aceasta merită să fie finanțată din fonduri publice.

Analiza economică este necesară pentru o evaluare mai corectă a proiectului deoarece analiza financiară nu poate releva în mod complet utilitatea și beneficiile reale ale proiectului, aportul său la bunăstarea unei regiuni sau comunități.

Potrivit legislației în vigoare, , analiza economică este obligatorie doar la investițiile publice majore care au costuri de investiții mai mari de 25.000.000 euro.

în concluzie, pentru proiectul propus, având în vedere valoarea totală a acestuia, nu este necesar a se elabora o astfel de analiză economică.

Beneficiile generate de proiect pot avea forma beneficiilor pentru societate care nu sunt considerate in cadrul analizei financiare, chiar daca sunt un rezultat așteptat al proiectului, deoarece nu sunt integral cuprinse in preturile financiare datorita lipsei unei valori de piața (si/sau datorita distorsionarii piețelor).

Beneficiile generate de implementarea proiectului sunt:

Beneficiile generate de implementarea proiectului sunt:

•    Asigurarea de spatii corespunzătoare care sa permită o dezvoltare armonioasa a copiilor si formarea unor personalități creative

•    Asigurarea unor servicii educaționale de inalta calitate copiilor

•    Supravegherea copiilor ai căror părinți lucrează durate mari de timp.

•    Creșterea securității si siguranței copiilor din grădiniță construita;

« Accesul mai facil la educație;

•    Reducerea ratei abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii,

•    Reducerea delicvenței,

•    Creșterea șanselor pentru un status socio-economlc mai bun,

•    Creșterea stării de sănătate a populației

•    Creșterea numărului de locuri de munca

«    Creșterea veniturilor la bugetul de stat

•    Siguranța copilului

•    Timp liber pentru părinți (ce poate fi utilizat in scop productiv)

proiect nr. 089/2017 p


aza: DAU


[2017p..


A.L.I.PBG^W'

UANAGÎMC8T t eWGINteitlNSProiect nr. 089/2017 Faza: DAU


Reabilitare și Consolidare Grădinița nr. 245 Str. Tunsu Petre nr. 9, sector 5, București;


•    Costurile cu îngrijirea copilului pe perioada în care acesta se află la grădiniță se elimină

•    Locuri de munca nou create

•    Dezvoltarea comunității locale pe termen mediu și lung

Analiza cost-eficacitate

Analiza cost-eficacitate (ACE) constă în compararea alternativelor de proiect care urmăresc obținerea unui singur efect sau rezultat comun, dar care poate diferi în intensitate. Aceasta are ca scop selectarea acelui proiect care, pentru un nivel dat al rezultatului, minimizează valoarea netă actualizată a costurilor, sau, alternativ, pentru un cost dat, maximizează nivelul rezultatului. Rezultatele ACE sunt folositoare pentru acele proiecte ale căror beneficii sunt dificil, dacă nu imposibil, să fie evaluate, în timp ce costurile pot fi determinate cu mai multă certitudine.

Un raport simplu al ACE este utilizat pentru a determina costul investiției pentru un copil, costul pe unitate de reducere a emisiilor, ș.a.m.d. ACE este mai puțin utilă atunci când o valoare, chiar și indicativă, poate fi atribuită beneficiilor și nu doar costurilor.

în general, ACE rezolvă o problemă de optimizare a resurselor care este, de obicei, prezentă în una din următoarele doua forme:

-    un buget fix și n alternative de proiect, factorii de decizie urmărind să maximizeze rezultatele care pot fi obținute, măsurate în termeni de eficacitate (E);

-    un nivel fix al eficacității (E) care trebuie atins, factorii de decizie având ca scop minimizarea costurilor (C).

Analiza cost-eficacitate este utilizată pentru a testa ipoteza nulă, adică cost-eficacitatea unui proiect (a) este diferită de cea a unei intervenții concurente (b) se calculează ca raport:

R = (Ca - Cb) / (Ea - Eb) = AC / AE definind astfel costul incremental pe unitatea de rezultat suplimentar.

în termeni practici, atunci când sunt evaluate diferite alternative pe parcursul analizei opțiunilor, pentru fiecare din opțiunile avute în vedere față de scenariul „a nu face nimic" se are în vedere următoarea abordare:

a.    estimarea costurilor anuale de investiție și producție care sunt necesare pentru obținerea rezultatului așteptat. Acestea sunt costuri totale (nu incrementale), apărute pe parcursul viații economice a proiectului;

b.    estimarea valorii reziduale a investițiilor la sfârșitul vieții economice a proiectului (care va fi luată în calcul cu semn negativ, reprezentând valoarea investiției după perioada de referință);

c.    calcularea valorii actualizate a costurilor de investiție și operare pentru fiecare din alternative;

d.    raportarea valorii actualizate a costurilor la rezultatul obținut și compararea indicatorilor de cost-eficacitate

Dacă se consideră că toate alternativele sunt fezabile, opțiunea cu cea mai mică valoare netă actualizată pe unitatea de rezultat (adică alternativa cea mai eficientă) reprezintă alternativa optimă, in cazul nostru fiind varianta 2. Având in vedere faptul ca valorile dintre cele doua variante sunt apropiate se recomanda varianta aleasa din punct de vedere tehnic.

roiect nr. 089/2017


iFaza: DAU


2017


A.L.I.


pag.52/70Proiect nr. 089/2017 Faza: DAU


Reabilitare și Consolidare Grădinița

Beneficiar - Grădinița nr. 245

nr. 245 Str. Tunsu Petre nr. 9, sector 5,

StrTunsu Petre nr. 9, sector 5, București

București;

Tabel 12Analiza cost-eficacitate

Ani

Varianta 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Costuri de investiție

7,819,04

6

Costuri de operare si întreținere

334,7

72

526,2

16

537,3

82

548,5

08

561,1

39

573,6

73

586,2

94

599,1

92

612,3

74

625,8

47

639,6

15

653,6

87

668,0

68

682,765

Valoarea reziduala

3,909,52

3

Costuri totale

7,819,04

6

334,7

72

526,2

16

537,3

82

548,5

08

561,1

39

573,6

73

586,2

94

599,1

92

612,3

74

625,8

47

639,6

15

653,6

87

668,0

68

3,226,75

8

VNA a costurilor totale

10,916,2

84

RezultatțNumar copii beneficiari)

160

VNA costuri/numar copii {Raport cost-

eficacitate)

68,227

Varianta 2

Costuri de investiție

7,809,89

0

[proiect nr. 089/2017 |Faza: DALI [2017 |d.A.LI.    |    |    pag. 63/70

Proiect nr. 089/2017 Faza: DAll

Reabilitare și Consolidare Grădinița nr. 245 Str. Tunsu Petre nr. 9, sector 5, București;

Beneficiar -6rădinîța nr. 245

Str Tunsu Petre nr. 9, sector 5, București

Costuri de operare si intretinere

334,7

72

526,2

16

537,3

82

548,5

08

561,1

39

573,6

73

586,2

94

599,1

92

612,3

74

625,8

47

639,6

15

653,6

87

668,0

68

682,765

Valoarea reziduala

3,904,94

5

Costuri totale

7,809,89

0

334,7

72

526,2

16

537,3

82

548,5

08

561,1

39

573,6

73

586,2

94

599,1

92

612,3

74

625,8

47

639,6

15

653,6

87

668,0

68

3,222,18

0

VNA a costurilor totale

10,909,7

66

Rezultat(Numar copii beneficiari)

160

VNA costuri/rezultat (Raport Cost-

Eficacitate)

68,186


PBG^ir|proiect nr. 089/2017


ăza: DAU


pag. 64/70Proiect nr. 089/2017 Faza: DALI


Reabilitare și Consolidare Grădinița nr. 245 Str. Tunsu Petre nr. 9, sector 5, București;

Beneficiar - Grădinița nr. 245

Str Tunsu Petre nr. 9, sector 5, Bucureșt

e) analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

Analiza de senzitivitate

Analiza de senzitivitate este o tehnica analitica de a testa sistematic ce se intampla cu rentabilitatea unui proiect in cazul in care evenimentele diferă de estimările făcute in faza de planificare.

Analiza de senzitivitate se realizează urmarindu-se următoarele etape:

1.    Identificarea variabilelor critice- prin modificarea unui element sau o combinație de elemente cu un procent de +1% pentru a determina daca aceasta modificare va determina o variație a valorii actualizate nete economice sau si a ratei de rentabilitate economica cu 1%. Elementele ce determina variația cu 1% a VNAFsau RIRF sunt considerate variabile critice. In cazul proiectului nostru s-au făcut scenarii prin care s-au modificat acele proiecții pe baza carora sunt calculate fluxurile pentru cheltuielile de operare si cheltuielile de finanțare si venituri in cadrul analizei economice

2.    Calcularea valorilor de comutare a variabilelor critice-pe baza rezultatelor obținute la etapa 1 , variabilele ce proiectului pentru care variația cu 1% produce o modificare cu mai mult de 1% in valoarea de baza a VNAF si RIRF va fi considerata variabila critica.Pentru variabilele critice se va calcula valoarea de comutare, respectiv variația variabilei critice care face ca indicatorul valoarea actualizata neta sa treaca prin 0 iar RIRF sa fie egala cu rata de actualizare. In cazul proiectului nostru a fost calculata valoare de comutate pentru toate variabilele luate in considerare in etapa 1, chiar daca acestea nu sunt variabile critice.

In urma realizării analizei de senzitivitate s-a demonstrat faptul ca rezultatele sunt foarte solide, nu sunt dependente in mare măsură de anumite variabile,

In tabelul de mai jos se poate observa atat nivelul de senzitivitate al varibilelor luate in calcul, atat prin variația cu +/-1% cat si cu +/-20%

Tabel 13 Analiza sensitivitate Var 1

Valori

Scenarii cheltuieli

curente


Modificare

Modificare

Modificare

Modificare

procentuala

procentuala

procentuala

procentuala

+1%

-1%

cheltuieli

cheltuieli

cheltuieli

cheltuieli

finanțare

finanțare -1%

operare

operare

+1%


p017 |d


'.A.L.I.


Cheltuieli modificate

Cheltuieli_operare

Cheltuieli finanțare

Rezultate

RIRF

-17.37%

-17.52%

-17.22%

-17.39%

-17.35%

VNAF

-10,916,284

-10,969,785

-10,862,783

-10,990,751

-10,841,817

Modificare procentuala RIRE

0.84%

0.84%

0.13%

0.13%

Modificare procentuala VNAEE

0.49%

0.49%

0.68%

0.68%

PBG-3B’' "


Proiect nr. 089/2017 Faza: DAU


Reabilitare și Consolidare Grădinița nr. 245 Str. Tunsu Petre nr. 9, sector 5, București;


Beneficiar-Grădinița nr. 245

Str Tunsu Petre nr. 9, sector 5, Bucureșt


Scenarii cheltuieli


Valori

curente


Modificare

Modificare

Modificare

procentuala

procentuala

procentuala

+20%

-20%

cheltuieli

cheltuieli

cheltuieli

finanțare

operare

operare

+20%

Modificare procentuala cheltuieli finanțare -20%


Cheltuieli modificate


Cheltuieli_operare

Cheltuieli finanțare

Scenarii cheltuieli


Valori

curente

Modificare

Modificare

Modificare

procentuala

procentuala

procentuala

+20%

-20%

cheltuieli

cheltuieli

cheltuieli

finanțare

operare

operare

+20%

Modificare procentuala cheltuieli finanțare -20%


Cheltuieli modificate

Cheltuieli_operare

Cheltuieli finanțare

Rezultate

-17.35% NA

-14.53%    -17.80%

-16.86%

|proiect nr. 089/2017    DALI    J2017

lo.A.L.I.

|

pag. 66/70 |


Rezultate

RIRF

-17.37%

-10,916,284

NA

-11,986,308

-14.54%

-9,846,260

-17.81%

-12,405,626

-16.87%

-9,426,942

VNAF

Modificare procentuala RIRE

-

16.28%

2.55%

2.85%

Modificare procentuala VNAEE

9.80%

9.80%

13.64%

13.64%

Tabel 14 Analiza sensitivitate Var 2

Scenarii cheltuieli

Valori

curente

Modificare

procentuala

+1%

cheltuieli

operare

Modificare

procentuala

-1%

cheltuieli

operare

Modificare

procentuala

cheltuieli

finanțare

+1%

Modificare

procentuala

cheltuieli

finanțare -1%

Cheltuieli modificate

Cheltuieli operare

Cheltuieli finanțare

Rezultate

RIRF

VNAF

-17.35%

-17.50%

-17.21%

-17.38%

-17.33%

-10,897,874

-10,951,256

-10,844,492

-10,972,254

-10,823,494

Modificare procentuala RIRE

Modificare procentuala VNAEE

0.84%

0.84%

0.13%

0.14%

0.49%

0.49%

0.68%

0.68%

VNAF

| -10,897,874    -11,965,520

-9,830,228

-12,385,472

-9,410,276

------j--

Modificare procentuala RIRE

-

16.27%

2.56%

2.86%

Modificare procentuala VNA£E

9.80%

9.80%

13.65%

13.65%

Riscuri identificate

Consecințe

Masuri de administrare a riscurilor

1, Aprobări

nu pot fi obținute toate aprobările necesare sau pot fi obținute cu condiționări neașteptate

Majorarea costurilor si a timpului necesar pentru realizarea proiectului

înainte de inceperea proiectului, beneficiarul va face o investigare in detaliu a aprobărilor

necesare

2. Organizarea execuției

pregătirea execuției anumitor lucrări are ca rezultat un cost mult mai mare si

necesita un timp peste termenii

contractuali

Majorarea costurilor si a timpului necesar pentru realizarea proiectului

Utilizarea si mobilizarea resurselor pentru a acoperi costurile pentru condițiile dificile de execuție a lucrărilor, inclusiv de asigurare a

utilităților

3.Proiectare

Riscul ca proiectul tehnic si detaliile de execuție sa nu poata permite asigurarea

execuției lucrărilor la costul anticipat

Creștere pe termen lung a costurilor suplimentare sau imposibilitatea aplicării unor soluții tehnice propuse

Investitorul si proiectantul care poarta responsabilitatea proiectului decide asupra

schimbării soluțiilor tehnice astfel incat

costurile suplimentare sa se Încadreze in capitolul "Diverse si neprevăzute" sau se va renunța la anumite lucrări mai puțin

importante

4.Executie

Riscul decoperirii in timpul execuției a

necesității unor noi lucrări

Riscul de apariție a unui eveniment care conduce la imposibilitatea finalizării

acesteia la termen si la costul estimat

întârziere in implementare si majorarea

costurilor

Costurile suplimentare vor fi acoperite din capitolul "diverse si neprevăzute". De asemenea, beneficiarul va intra intr-un

contract cu durata si valori fixe, astfel

constructorul rebuie sa aîba resursele si

capacitatea tehnica de a se încadra in

condițiile de execuție.

S.Modificari de taxe

Riscul ca pe parcursul proiectului regimul de impozitare general sa se schimbe In

defavoarea investitorului

Impact negativ asupra    veniturilor

financiare ale beneficiarului

Vor fi necesare fonduri suplimentare care vor fi asigurate fie din preluarea unor sume din capitolul de buget "Diverse si neprevăzute", fie prin economisirea altor capitole din buget si in ultima instanța vor fi asigurate fonduri noi de către beneficiarii proiectului

6.Finanțare suplimentara

datorita schimbărilor de legislație, de politica sau de alta natura proiectul necesita finanțare suplimentara

Impact negativ asupra veniturilor

beneficiarului

Finanțarea va fi asigurata de beneficiarii proiectului

8. întreținere si reparare- calitatea proiectării si/sau a lucrărilor sa fie

necorespunzatoare ceea ce va conduce la

creșterea peste anticipări a costurilor de intretinere si reparații

Creșterea costului si efecte negative asupra serviciilor furnizate

Introducerea in contract a unor clauze de

asumare a răspunderii de către constructor

9. Modificarea legislative- atat in ceea ce privește partea de proiectare si execuție cat si modul de funcționare al instituției

Impact negativ asupra veniturilor beneficiarului sau a costurilor

Se vor face demersuri pentru obținerea

tuturor avizelor necesare inainte de

demararea proiectului

10. Forța majora-riscul ca forța majora precum este definita prin lege    sa

impiedice realizarea contractului

Pierderea sau avarierea activelor

proiectului si pierderea posibilității ca

beneficiarul sa obțină venituri

Se vor lua masuri de asigurare a activei si repararea acestora In cel mai scurt timp

posibil


PBG-W^' ~

MAHAOS M E N T A EH C t N £ 6 A I N Q


Proiect nr. 089/2017 Faza: DAll


Reabilitare și Consolidare Grădinița nr. 245 Str. Tunsu Petre nr. 9, sector 5, București;


Beneficiar-Grădinița nr. 245

Str Tunsu Petre nr. 9, sector 5, Bucureșt


Analiza de risc

Pentru a gestiona toate riscurile ce pot aparea in derularea proiectului acestea au fost identificate, au fost analizate consecințele pe care le implica apariția acestora precum si masurile ce se vor intreprinde pentru micșorarea impactului.

6. Scenariul/Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

6.1.    Comparația scenariilor/opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

Soluția 1 -:

Se propune soluția de reabilitare pentru pereții exterori cu plăci din polistiren expandat și polistiren extrudat la soclu, schimbarea tamplăriei exterioare cu tâmplărie din Aluminiu cu geam termoizolznt care să respecte rezistențele termice minime și schimbarea glafurilor cu glafuri din Aluminiu pe interior și exteriorul ferestrelor.

Soluția 2 -:

Se propune soluția de reabilitare pentru pereții exterori cu plăci din vată minerală și polistiren extrudat la soclu, schimbarea tâmplăriei exterioare cu tâmplărie din PVC cu geam termoizolznt care să respecte rezistențele termice minime și schimbarea glafurilor cu glafuri din PVC pe interior și din tablă vopsită în câmp electrostatic la exteriorul ferestrelor.

6.2.    Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e)

Se alege Scenariul 1 ca fiind cel mai benefic investiției.

6.3.    Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:

a)    indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

Valoare totală (inclusiv TVA) = 7,819,045.64 lei

Din care C+M (inclusiv TVA) = 5,309,998.54 lei

Valoare totală (fără TVA) = 6,579,916.96 lei

Din care C+M (fără TVA) = 4,462,183.65 lei

b)    indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea (Intel obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

Suprafața construita a grădiniței este de 760 mp.

Regimul de înălțime este de S+P+1E (cu acoperiș tip terasă).

Grădiniță are 1 corp

c)    indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

Vezi analiza punct 4.

d)    durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni -12 luni

6.4.    Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Aceste lucrări se vor supune legislației în vigoare privind proiectarea obiectivelor de învățământ:

• Normele Generale de Protecția Muncii 1996


Proiect nr.089/2017 Faza: DALI


Reabilitare și Consolidare Grădinița nr. 245 Str. Tunsu Petre nr. 9, sector 5, București;


Beneficiar-Grădinița nr. 245

Str Tunsu Petre nr. 9, sector 5, Bucureșt


.    STAS 2965 - Scări;

•    STAS 6131 - Parapeți, balustrade

•    Normativ C 35-82 - Pardoseli

•    NPO68-O2 /2002 - Normativ pentru proiectare construcții civile din punct de vedere al cerinței de siguranță în exploatare;

•    NP011/1997 - Normativ privind proiectarea, realizarea și exploatarea construcțiilor pentru grădinițe de copii;

•    Legea 10-95 Legea calității în construcții.

•    Legea nr. 50/1991 - cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

•    Legea_307_din_2006 - apărareajmpotrivajncendiilor

•    P118_1999 - Normativ de siguranță la foc a construcțiilor;

•    Legea 319 / 2006 - Legea securității și sănătății în muncă;

•    Norme generale de protecția muncii elaborate de Min. Muncii și Protecției Sociale și de Ministerul Sănătății;

•    NP 051 - 2012 Normativ privind adaptarea clădirilor civile si spațiului urban a persoanelor cu dizabilitâți

6.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

Surse proprii ale Primăriei sectorului 5.

7. Urbanism, acorduri și avize conforme

7.1.    Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

Se anexează prezentei documentații.

7.2.    Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Se anexează prezentei documentații.

7.3.    Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

Se anexează prezentei documentații.

7.4.    Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente

7.5.    Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică

7.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, precum:

a)    studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice;

b)    studiu de trafic și studiu de circulație, după caz;

c)    raport de diagnostic arheologic, în cazul intervențiilor în situri arheologice;

d)    studiu istoric, în cazul monumentelor istorice;

e)    studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției. - calcului coeficientului G

GRĂDINIȚA NR. 245,

TUNSU PETRE NR. 9, SECTOR 5, BUCUREȘTI

AVDIT ENERGETIC

Beneficiar: PRIMĂRIA SECTOR 5, BUCUREȘTI

Denumire Proiect: Audit Energetic și Certificat de Performanță Energetică, inclusiv formare pachete soluții și analiza economică pentru obiectivul de investiție Grădinița nr.:245

Colectivul de elaborare a lucrării

RESPONSABIL LUCRARE:

Prof. dr. ing.Anica ILIE, auditor energetic gradul 1 (CI)

ELABORATORI:

sef lucr. dr. ing. Valentin CUBLESAN dr. ing. Gica ILIE

CUPRINS

1.    OBIECTUL LUCRĂRII

2.    ANALIZA ENERGETICA A CLĂDIRII

2.1.    Caracteristici geometrice si de alcătuire a clădirii

2.1.1.    Descrierea arhitecturala a clădirii

2.1.2.    Descrierea alcătuirii elementelor de construcție si structurii de

rezistenta

2.1.3.    Descrierea tipurilor de instalații interioare si alcătuirea

acestora (încălzire, apa calda menajera, ventilare/climatizare si iluminat)

2.1.4.    Regimul de ocupare al clădirii

2.2.    Fisa de analiza termica

2.3.    Calculul rezistentelor termice corectate

2.4.    Parametri climatici

2.4.1.    Temperatura convenționala exterioara de calcul

2.4.2.    Intensitatea radiației solare si temperaturile exterioare medii lunare

2.5.    Temperaturi de calcul ale spatiilor interioare

2.5.1.    Temperatura interioara predominanta a incaperilor încălzite

2.5.2.    Temperatura interioara a spatiilor neincalzite

2.6.    Programul de funcționare si regimul de furnizare a agentului termic

3.    RAPORT DE AUDIT

3.1.    Clădirea reala. Raport de rezultate pentru clădirea reala

3.2.    Clădirea de referința. Raport de rezultate pentru clădirea de referința

4.    DESCRIEREA SOLUȚIILOR DE REABILITARE/ MODERNIZARE TERMICA.

4.1.    Descrierea soluțiilor de reabilitare

4.2.    Analiza energetică a soluțiilor de reabilitare

4.3.    Analiza economica a soluțiilor propuse

5.    CONCLUZIILE AUDITORULUI

Anexa 1: CERTIFICATUL DE PERFORMANTA ENERGETICA pentru clădirea reală și Recomandări pentru reducerea costurilor prin îmbunătățirea performanței energetice a clădirii:

Anexa 2: FIȘA INFORMAȚII CERTIFICARE ENERGETICA

as jH'

PBGJW ~


Proiect nr. 089/2017 Faza: DAU


Reabilitare și Consolidare Grădinița nr. 245 Str. Tunsu Petra nr. 9, sector 5, București;


Beneficiar-Grădinița nr. 245

Str Tunsu Petre nr. 9, sector 5, Bucureșt


Proiect nr.


PBG‘4W "089/2017 Faza: DAU


Reabilitare și Consolidare Grădinița nr. 245 Str. Tunsu Petre nr. 9, sector 5, București;


Beneficiar-Grădinița nr. 245

Str Tunsu Petre nr. 9, sector 5, Bucureșt


AUDIT ENERGETIC PENTRU CLĂDIREA: GRĂDINIȚA nr. 245, S+P+1E în BUCUREȘTI, SECTOR 5 STR. TUNSU PETRE, NR. 9, BUCUREȘTI

Date de identificare a clădirii supuse analizei și certificării energetice și a proprietarului / administratorului acesteia:

•    Proprietarul (inițiatorul construcției clădirii): Primăria Sector 5, București

•    Administratorul clădirii: Mărioara PĂDUREAN

•    Adresa clădirii: Strada Tunsu Petre, Nr. 9, Sector 5, Bucurști

•    Numărul de telefon al administratorului clădirii: 0722 549 654

Date de identificare a auditorului energetic pentru clădiri care a efectuat analiza termică și energetică și auditul energetic ai clădirii:

•    Numele auditorului energetic: Anica ILIE

•    Adresă: Str. Secuilor, Nr.: 5, Bloc: B29, București

•    Nr. telefon: 0722320939

•    nr. certificat de atestare: BA 0826/ 2008

•    Data efectuării analizei termice și energetice: octombrie 2017

•    Nr. dosarului de certificare energetică: 2332/2017

1. OBIECTUL ȘI SCOPUL LUCRĂRII

Lucrarea de față se referă la certificarea energetică a clădirii GRĂDINIȚA nr. 245, din Strada Tunsu Petre, Nr. 9, Sector 5, București.

In cadrul lucrării s-a elaborat auditul energetic al clădirii existente. Acesta cuprinde:

Expertizarea tehnică a clădirii existente, unde s-au identificat toate caracteristicile geometrice și tehnice ale clădirii și instalațiilor de încălzire, apă caldă menajeră, ventilare/climatizare și iluminat;

-    Evaluarea performanței energetice a clădirii analizate (raportul de analiză termo-energetică);

-    Certificatul Energetic al clădirii existente - document oficial, ștampilat și semnat de un auditor energetic atestat;

Fișa cu Informații privind clădirea certificată.

Rezultatele, obținute pe baza expertizei termo-energetice a clădirii și instalațiilor aferente acesteia, servesc la certificarea energetică a clădirii precum și la identificarea soluțiilor tehnice optime de reabilitare/modernizare a elementelor de construcție/sistemului de instalații, pe baza

caracteristicilor reale ale sistemului construcție-instalație, privind utilizarea energiei termice și electrice, in conformitate cu legislația aferenta in vigoare.

Nu va trebui neglijată faza ulterioară execuției lucrărilor constând în monitorizarea rezultatelor măsurate pe parcursul a cel puțin două sezoane de încălzire, fază care trebuie să se desfășoare conform unui program și unei metodologii prestabilite și care trebuie realizată de constructor, cu participarea echipei de auditori energetici și proiectanți.

în conformitate cu condițiile stabilite între executant și beneficiarul lucrării, datele tehnice privind clădirea și instalațiile aferente acesteia, necesare expertizei termice și energetice, cuprinse în fișa de analiză termică și energetică, au fost culese de către executant.

întocmirea raportului de audit energetic al clădirii s-a efectuat în conformitate cu prevederile Metodologiei de calcul Mc 001 - 2006 si Mc 001/ - 2009.

Lista completă a documentelor utilizate la elaborarea studiilor de audit energetic este prezentată în continuare:

*    * * Legea nr. 372 din 13/12/2005 privind performanța energetică a clădirilor.

*    * * Legea 159 aparuta in MO 283 din 20-mai-2013 pentru modificarea și completarea Legii nr-. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor.

*    * * Ordonanța de urgenta nr. 13 din 27.01.2016, pentru modificarea si completarea Legii nr. 372/2005, privind performanta energetica a clădirilor.

*    * * Legea nr. 121 din 18 iulie 2014 actualizata la 27 februarie 2016 privind eficiența energetică.

*    * * H.G. 28/2008 privind aprobarea conținutului - cadru al documentației tehnico - economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului generai pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, inclusiv Ordinul MDLPL nr.863/2008 pentru aprobarea „Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. 28 din 2008”.

*    * * Ordonanță de urgență nr. 18 din 04/03/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe.

*    * * Norme metodologice nr. 163/17.03.2009 de aplicare a OUG 18/2009, privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe.

*    * * Ordinul nr. 1203 /26/03/2010 privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 18/03/2009.

*    * * Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 63/2012, pentru modificarea si completarea Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 18 din 04/03/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe.

*    * * HG 1061/2012 Standard de cost.

*    * * Hotărârea Nr.1061 din 30.10.2012, pentru modificarea anexei nr. 2.4 la Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice.

*    * * Legea 325/2002 pentru aprobarea O.G. 29/2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent și stimularea economisirii energiei termice.

*    * * Legea 50 din 1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare.

*    * * Ordonanța nr. 22 din 20/08/2008 privind eficiența energetică și promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie.

*    * * Metodologie din 01/09/2008 privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții.

*    * * Legea nr. 10/1995 cu completările și modificările ulterioare, privind calitatea în construcții.

*    * * HG 349-93 privind contorizarea apei și a energiei termice la consumatorii urbani, instituții și agenți economici.

McOOl - 2006    Metodologia de calcul al performanței energetice a clădirilor.

Mc 001/4 - 2009 Metodologia de calcul al performanței energetice a clădirilor.

Ordinul 1071/2009 Scheme generale de aplicare a metodologiei MC001 in vederea elaborării

Certificatului de performanta energetica pentru clădirile noi si existente; Auditarea energetica a clădirilor.

GT 032-01

Ghid privind proceduri de efectuare a măsurărilor necesare analizării termoenergetice a construcțiilor și instalațiilor aferente.

GT 040-02

Ghid de evaluare a gradului de izolare termică al elementelor de construcție la clădiri existente în vederea reabilitării termice.

GT 041-02

GT 043-02

Ghid privind reabilitarea finisajelor pereților și pardoselilor clădirilor civile.

Ghid privind îmbunătățirea calităților termoizolatoare ale ferestrelor la clădirile civile existente.

SC 007-2002

Soluții cadru pentru reabilitarea termo-higro-energeticâ a anvelopei clădirilor de locuit existente.

CI 07/0-2002

Normativ pentru proiectarea și execuția lucrărilor de izolații termice la clădiri.

C 107/1-2005

Normativ privind calculul coeficienților globali de izolare termică Ia clădirile de locuit.

C 107/3-2005

Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor.

C 107/5-2005

Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție în contact cu solul.

GP 067/2014

Ghid pentru determinarea suprafeței echivalente termic a corpurilor de

încălzire.

2. ANALIZA ENERGETICA A CLĂDIRII.

2.1.    Caracteristici geometrice si de alcătuire a clădirii.

2.1.1.    Descrierea arhitecturala a clădirii

Clădirea expertizată este amplasată în strada Tunsu Petre, nr. 9, sector 5, București, (figura 1), al cărui proprietar este Primăria Sectorului 5, București, iar administratorul este d-na Mărioara PĂDUREAN.

Date referitoare la teran

Nr.

te

Categorie

folosința

Intra

vilan

Suprafața (mp)

Nr.

tarla

Nr.

parcela

Nr.

Topografit

Observații / Referințe

Q

curți

construcții

DA

4.721

-

Date referitoare la construcții

CrtJ Numar

Destinația

construcție

Supraf. (mp)

Situație

juridica

Observații / Referințe

Al.l

231225-C1

«

construcții dminlstrativ sl social culturale

813

Cu acte

S+P+1E, Grădiniță 24S

11.2

231225*02

construcții

anexa

13

Cu acte

P, Construcție anexa Grădiniță 245

Figra 1. Plan de situație Grădiniță nr. 245

Din punct de vedere al tipologiei clădirilor civile, grădinița expertizată se caracterizează

prin:

Categoria de importanta:

Conform I-IG 766/10.12.1997, clădire normal-obișnuită;

Conform normativului PI00-2006, construcția se încadrează în clasa de importanță III (construcții de importanță normală) și zona seismică de calcul: ag=0.24g; TC=1.0s;

- Categoria de importanță a construcției este ”C”, (normal-obisnuită), conform PI 18/99.

Clasa de importanță:

Construcția se încadrează în categoria clădirilor civile - învățământ;

-    Clasa de importanță a clădirii este III;

-    Construcția are Gradul II de rezistență la foc;

Risc mic de incendiu.

Clădirea a fost construită în anul 1975. cu regimul de înălțime S+P+1E. Clădirea are are funcțiunea principală de grădiniță cu Săli de clasă, cu program prelungit.

Caracteristicile geometrice ale clădirii sunt următoarele:

Suprafața construită desfășurată: 1626 m2;

Arie încălzită: 1492 m2;

Înălțime clădire: ~ 7,5 m;

Volumul încălzit: 3730 m3.

Accesul în clădire se face printr-o ușă principală și patru secundare:

-    principală, cu orientare Nord-Est, cu intrare din strada Tunsu Petre;

-    două usi secundare, cu orientare Nord-Est (una simpla pentru aces la bucătărie si una dublă pentru acces personal grădiniță);

-    două usi secundare, cu orientare Sud-Vest.

Clădirea adăpostește următarele spații:

subsol: centrala termică (care cuprinde 2 cazane), spații tehnice și de depozitare, un grup sanitar;

parter: 5 săli de clasă, bucătăria și anexele ei, vestiar pentru personal, cabinet medical, loc dejoacă, 8 grupuri sanitare și holuri de circulație;

etaj: 6 săli de clasă, depozit bucătărie, 4 spații depozitare, spălătorie și călcătorie, birou administrator, birou director, 9 grupuri sanitare și holuri de circulație.

în modelul fizic pentru calculul termotehnic s-a considerat clădire cu subsol tehnic. Subsolul tehnic este parțial îngropat (0,68 m peste cota de nivel).

Calculul termic s-a efectuat în condițiile în care în clădire sunt prezenți 160 copii și 27 persoane angajate. Programul în grădiniță se desfășoară între 7:30 și 17:30.

ANVELOPA

închiderile exterioare sunt realizate din cărămidă plina, cu grosimea de 30 cm.

Planșeul peste subsol este placa din beton armat, cu grosimea de 14cm, căptușită cu un strat de bea, care se desfasoara pe o suprafață totală de 599,5 m2.

Subsolul are funcțiune tehnică și adăpost ALA. In subsol sunt montate conductele de distribuție apă rece. apă caldă de consum, canalizare și apă caldă pentru încălzire, precum și centrala termică (care cuprinde 2 cazane). Accesul în subsol se face din interiorul clădirii, printr-o scară din beton.

Pereții subsolului sunt zugrăviți cu vopsea lavabilă, albă. Pardoseala este cu gresie.

Planșeul pe sol este placa din beton, cu grosimea de 14 cm, peste strat de pământ compactizat, strat de pietriș, hidroizolație și desfasoara pe o suprafață totală de 213,5 m2.

Acoperișul este de tip terasă, formată din placă din beton armat, cu grosimea de 14 cm și termoizolație din zgură expandată, cu grosimea de 25 cm. Terasa este prevăzută, la exterior cu hidroizolația din ardezie. Accesul pe terasă se face din interiorul clădirii, prin scară metalică. Au fost efectuate intervenții la terasa in anul 2006, când s-a reparat hidroizolația. în momentul de fata, sunt vizibile degradări ale hidroizolației, infiltrații la interiorul clădirii.


Taniplariii exterioară de pe fațade este din profile din Aluminiu, cu trei camere și geam termoizolant. montată în anul 2006. Nu sunt prevăzute fante, sau grile de circulație a aerului.

Finisajele interioare sunt cu tencuieli obișnuite la pereți și tavane, realizate cu mortar de ciment cu var și cu zugrăveli în culori de apă la pereți și tavane. Pardoselile sunt cu gresie. în grupurile sanitare pereții sunt placați până la cota superioară cu faianță alba, iar pardoselile sunt placate cu gresie.

Sunt vizinile pete de mucegai, exfolieri și infiltrații în jurul ferestrelor de pe casa scării.io
Sistemul constructiv existent

zidărie portantă din cărămidă plină, cu grosimea de 30cm, la pereții exteriori; zidărie din BCA, cu grosimea de 20 cm, la pereții interiori; schelet din beton armat, grinzi și planșeu din beton.

2.1.2. Descrierea alcătuirii elementelor de construcție si structurii de rezistență.

Descrierea și analiza structurii de rezistență a clădirii, din punct de vedere al asigurării cerinței esențiale “rezistență mecanică și stabilitate” in vederea asigurării lucrărilor de intervenție pentru izolarea termică a clădirii se face în cadrul expertizei tehnice, care se efectuează de către un expert tehnic atestat, posesor al certificatului de atestare.

Reabilitarea termica a clădirii Grădiniță nr. 245 se va face dacă expertiza telurică, referitoare la “rezistența mecanică și stabilitate”, nu prevede necesitatea efectuării unor lucrări de consolidare/reparații, care condiționează executarea lucrărilor de reabilitare termică a clădirii.

2.1.3 Descrierea tipurilor de instalații interioare de încălzire, apă caldă de consum, ventilare/climatizare și iluminat

Pentru încălzire, clădirea este prevăzută cu instalații de încălzire centralalizată, cu agent termic apă caldă.

Agentul termic pentru încălzire (apa caldă) se prepară în centrala termică proprie, aflată în subsolul tehnic al clădirii. în centrala termică sunt montate două cazane, unul de fabricație ROMSTAL. cu puterea termică nominală de 80kW și unul de fabricație SIME, cu puterea termică nominală de 175kW. în centrală, în afara celor 2 cazane sunt montate următoarele echipamente:

boiller, cu volumul de 5001, fabricație SEE; vas expansiune 2001, fabricație VAREM; vas expansiune 241, fabricație VAREM; pompe de circulație.

Apa caldă de consum se prepară cu ajutorul a două boillere electrice, cu volumul de 95 litri fiecare.

Coloanele și conductele de distribuție a agentului termic pentru încălzire sunt vechi însă sunt bine întreținute, Iară coroziune, iar izolația termică este bună. La baza coloanelor exista robinete de închidere și golire și sunt nefuncționale. Există robinete de reglare.

Corpurile statice din clădire sunt din oțel, tip panou, care nu au fost demontate spalate/curatate in totalitate cu mai mult de 3 ani in urma. Corpurile de incalzire sunt prevăzute cu robinete de închidere, aerisitoare, dar nu sunt prevăzute cu robinete termostatice.

Necesarul total de căldură rezultat din calcule este de aproximativ 190 kW calculat în condițiile nominale (t-r=80°C, tR=60°C, tj=20°C, te=-15°C).

Clădirea este alimentată cu apă rece de la rețeaua orășenească.

In clădire sunt montate 49 puncte de consum apa rece, conform cu datele prezentate in Anexa 1 a prezentului audit.

Clădirea nu este echipata cu sistem centralizat de ventilare mecanică, răcire sau condiționare a aerului.

în clădire sunt montate 6 aparate de aer condiționat, tip split, cu puterea frigoriifcă de 3,5 kW (12000BTU), fiecare

La interiorul spațiilor sunt folosite corpuri de iluminat de tip fluorescent.

Nu există dispozitive de control și reglare automată a fluxului luminos.

Puterea instalată a corpurilor de iluminat, conform cu datele prezentate în Anexa 1 a prezentului audit, este de de 4044kW.

2.1.4. Regimul de ocupare al clădirii

Destinația clădirii, grădiniță cu program prelungit, corelată cu programul de activitate de educație, masa, odihnă, clădirea se încadrează conform Normativului C107/2-1997 revizuit prin Ordin 2513 al MDRT din 2010, la clădire de categoria 2 cu ocupare discontinua,

funcționalitate care impune ca temperatura mediului interior să nu scadă, în intervalul “ora 0 o

ora 7” cu mai mult de 7 C sub valoarea normală de exploatare.

Regimul de ocupare al clădirii este discontinuu, iar alimentarea cu căldură se considera in regim continuu.

2.2. FIȘA DE ANALIZĂ TERMICĂ A CLĂDIRII

Date despre clădirea existenta

Clădirea: Grădiniță Nr. 245

Adresa: Strada Tunsu Petre, Nr.: 8, Sector 5, București Proprietar: Primăria Sector 5, București □ Categoria clădirii:

□    locuințe

□    comerț

□    școală

□ Tipul clădirii:

12 individuală

□    bloc


□    spital

□    autorități locale / guvern

0 altă destinație: cămin - centru plasament copii


□    birouri

□    hotel

□    cultură

□    înșiruită

□    tronson de bloc

□    Zona climatică în care este amplasată clădirea: II

□    Regimul de înălțime al clădirii: S+P+E

□    Anul construcției: 1975, reabilitat în anul 2006

□    Proiectant / constructor: PBG/necunoscut

□    Structura constructivă:

□    cadre din beton armat 0 stâlpi și grinzi

□    schelet metalic


0 zidărie portantă 0 pereți structurali din beton armat

□    diafragme din beton armat

□    Existența documentației construcției și instalației aferente acesteia:

0 partiu de arhitectură pentru fiecare tip de nivel reprezentativ,

0 secțiuni reprezentative ale construcției,

□    detalii de construcție,

□    planuri pentru instalația de încălzire interioară,

□    schema coloanelor pentru instalația de încălzire interioară,

□    planuri pentru instalația sanitară,

□    Gradul de expunere la vânt:

□    adăpostită    0 moderat adăpostită □ liber expusă (neadăpostită)

□    Starea subsolului clădirii:

0 Uscat cu acces la instalații:

□    Uscat, dar fără posibilitate de acces la instalația comună,

□    Subsol inundat:

□ Plan de situație

Cu indicarea orientării fata de punctele cardinale


□ Identificarea structurii constructive a clădirii în vederea aprecierii principalelor caracteristici termotehnice ale elementelor de construcție din componența anvelopei clădirii: tip, arie, straturi, grosimi, materiale, punți termice:

0 Pereți exteriori opaci:

Alcătuire pereți exteriori opaci Nord-Est/Sud-Vest/ Sud-Est/Nord-Vest:

Strat

Conductivitate,

X(W/m*K)

Grosime,

(m)

Rezistenta termica, R(m2*K/W)

Tencuială interioară

0,721

0,002

1,704

Zidărie

0, 357

0,3

Termosistem

0,04

0,05

Tencuială exterioară

1,023

0,003

S Aria totală a pereților exteriori opaci zidărie cărămidă [m2'J: 989,5

S Stare: □ bună,    0 pete condens, □ igrasie.

S Starea finisajelor: □ bună, 0 tencuială căzută parțial / total,

S Tipul și culoarea materialelor de finisaj: tencuieli vopsite, culoare deschisă.

0 Rosturi despărțitoare pentru tronsoane ale clădirii: Nu este cazul 0 Pereți către spații anexe (casa scărilor, spații tehnice etc.): casa scărilor

Strat

Conductivitate,

X(W/m*K)

Grosime,

(m)

Rezistenta termica,

R (m2*K /W)

Tencuială interioară

0,770

0,002

0,277

Zidărie cărămidă

0,92

0,25

Tencuială exterioară

1,023

0,003

S Aria totală a pereților către casa scării [m2]: 164 S Volum casa scării, (mj: 175

0 Planșeu peste subsol tehnic:

Strat

Conductivitate,

X (W/m*K)

Grosime,

(m)

Rezistenta termica,

R (m2*K /W)

Parchet

0,41

0,01

0,669

Sapa ușoara

0,77

0,02

Beton armat

1,914

0,14

Fâșii bea

0,322

0,10

Tencuiala

0,77

0,02

S Aria totala a planșeului peste subsolul tehnic, [m2]: 599,5 S Volumul de aer din subsolul tehnic, [m3]: 1439

0 Placă peste sol:

Strat

Conductivitate,

X(W/m*K)

Grosime,

(m)

Rezistența termică,

R (m2*K /W)

Pământ vegetal

1,16

1,50

1,434

J

Pietriș

0,7

0,2

I-Iidroizolație

0,23

0,002

Beton armat

1,914

0,15

Șapă ușoară

0,721

0,02

Mozaic

2,13

0,01

S Aria totala a planșeului peste sol, [m2]: 213,5

0 Terasa:

z

Tip:

□ circulabilă,

0 necirculabilă,

z

Stare:

□    bună,

□    uscată.

0 deteriorată termic, 0 umedă

z

Ultima reparație:

□    < 1 an,

□    2-5;

□ 1 - 2 ani

0 > 5 ani

Strat

Conductivitate,

X (WZm*K)

Grosime,

(m)

Rezistenta termica,

R (m2*K ZW)

Tencuială interioară

0,77

0,002

1,79

Placa beton

1,914

0,14

Hidroizolatie

0,23

0,001

Zgura expandata

0,31

0,25

Sapa ușoara

1,023

0,03

Covor ardezie

0,38

0,005

Sapa ușoara

0,958

0,08

Covor ardezie

0,38

0,009

•/ Aria totală a planseului terasa, [m2]: 813 S Materiale finisaj acoperiș: ardezie, culoare inchisă.

0 Ferestre Z uși exterioare [m2]:

Elementul de construcție Z orientare cardinala

S2

[m2]

Material

tâmplărie

Rezistenta tamplarie exterioara,

[nrK/W]

Nord-Est

80,1

Al

0,45

Sud-Vest

86,08

Al

0,45

Sud-Est

61,32

Al

0,45

Nord-Vest

61,32

Al

-

0,45

□    Elementele de construcție mobile din spațiile comune:

S ușa de intrare în clădire:

□    Ușa este prevăzută cu sistem automat de închidere și sistem de siguranță (interfon, cheie),

0 Ușa nu este prevăzută cu sistem automat de închidere, dar stă închisă în perioada de neutilizare,

□    Ușa nu este prevăzută cu sistem automat de închidere și este lăsată frecvent deschisă în perioada de neutilizare,

S ferestre de pe casa scărilor: starea geamurilor, a tâmplăriei și gradul de etanșare:

0 Ferestre Z uși în stare bună și prevăzute cu garnituri de etanșare

□    Ferestre Z uși în stare proastă, neetanșe

□    Ferestre Z uși în stare proastă, lipsă sau sparte,

□    Caracteristici ale spațiului încălzit:

Aria utilă a pardoselii spațiului încălzit [m2]: 1492 S Volumul spațiului încălzit [m3]: 3730

înălțimea medie liberă a unui nivel [m]: 2,5

□    Gradul de ocupare al spațiului încăizit/nr. de ore de funcționare a instalației de încălzire: 10 h

Clădirea este de categoria 2 cu ocupare discontinua, funcționalitate care impune ca temperatura mediului interior să nu scadă, în intervalul “ora 0 ora 7” cu mai mult de 7°C sub valoarea normală de exploatare.

□    Adâncimea medie a pânzei freatice: -

□    înălțimea medie a spațiului tehnic față de cota terenului sistematizat [m]: - 0,68

□    Perimetrul pardoselii subsolului clădirii [m]: 170.4

□ Instalația de încălzire interioară:

S Sursa de energie pentru încălzirea spațiilor:

0 Sursă proprie centrala termica cu gaz natural

□    Centrală termică de cartier

□    Termoficare - punct termic central

□    Termoficare - punct termic local

□    Altă sursă sau sursă mixtă:

'C Tipul sistemului de încălzire:

□    încălzire locală cu sobe,

0 încălzire centrală cu corpuri statice,

□    încălzire centrală cu aer cald,

□    încălzire centrală cu planșee încălzitoare,

□    Alt sistem de încălzire:

□ Date privind instalația de încălzire interioară cu corpuri statice:

•S Tip distribuție a agentului termic de încălzire: 0 inferioară, □ superioară, mixtă

•S Necesarul de căldură de calcul [kW]: 190

S Elemente de reglaj termic și hidraulic (la nivelul corpurilor statice):

□    Corpurile statice sunt dotate cu armături de reglaj și acestea sunt funcționale,

□    Corpurile statice sunt dotate cu armături de reglaj, dar cel puțin un sfert dintre acestea nu sunt funcționale,

0 Corpurile statice nu sunt dotate cu armături de reglaj sau cel puțin jumătate dintre armăturile de reglaj existente nu sunt funcționale,

Starea instalației de încălzire interioară din punct de vedere al depunerilor:

□ Corpurile statice au fost demontate și spălate / curățate în totalitate după ultimul sezon de încălzire,

□ Corpurile statice au fost demontate și spălate / curățate în totalitate înainte de ultimul sezon de încălzire, dar nu mai devreme de trei ani.

0 Corpurile statice au fost demontate și spălate / curățate în totalitate cu mai mult de trei ani în urmă.

•/ Armăturile de separare și golire a coloanelor de încălzire:

0 Coloanele de încălzire sunt prevăzute cu armături de separare și golire a acestora, funcționale,

□ Coloanele de încălzire sunt prevăzute cu armături de separare și golire a acestora, dar nu sunt funcționale,

□ Date privind instalația de apă caldă de consum:

S Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum:

0 Sursă proprie, electric

□    Centrală termică de cartier

□    Termoficare - punct termic central □Termoficare - punct termic local

□    Altă sursă sau sursă mixtă:

('

S Tipul sistemului de preparare a apei calde de consum:

□    Din sursă centralizată,

□    Centrală termică proprie 0 Boiler cu acumulare,

□    Preparare locală cu aparate de tip instant a.c.m.,

□    Preparare locală pe plită,

S Numărul de obiecte sanitare - pe tipuri: Lavoar - 20; Spălător 6; Cadă de baie Dus: Rezervor WC - 23; Mașini spălat:

Puncte de consum a.c.m. / a.r.: 26/ 49 Alte informații:

a)    date privind starea armăturilor și conductelor de apa calda pentru încălzire: conductele de incalzire sunt în stare buna, cu izolație;

b)    temperatura apei reci din zona / localitatea în care este amplasată clădirea (valori medii lunare - de preluat de la stația meteo locală sau de la regia de apă): 10°C;

c)    numărul total de persoane: 160 copii și 27 adulți, cu program de 10 ore pe zi.

Informații privind instalația de climatizare, clădirea nu are sistem centralizat de climatizare. în clădire sunt montate 6 unități de climatizare tip split, cu puterea frigorifică de 3,5kW, fiecare.

Informații privind instalația de ventilare mecanică: nu există ventilare mecanică

Informații privind instalația de iluminat:

La interiorul spațiilor sunt folosite corpuri de iluminat de tip fluorescent.

Nu există dispozitive de control și reglare automată a fluxului luminos. Nu sunt informații referitoare la consumul de energie electrica pentru iluminat, aferent clădirii. S-au

inventariat corpurile de iluminat montate la data efectuării auditului și a rezultat o putere electrica totala a acestora de 4044kW.

2.3 Calculul rezistentelor termice corectate

Rezistențele termice corectate pentru elementele opace țin cont de deprecierea in timp a calităților izolatore a materialelor care le compun, printr-un coeficient de majorare a conductivității termice a materialelor în funcție de vechime și stare precum și de influența punților termice. Valorile rezultate sunt prezentate în tabelele din fisa de analiza termica, (pentru fiecare tip de element de construcție).

Tabel 1

Elementul de construcție

S[m2]

R’

[m2K/W|

Rmin

CI 07/1

IiiVK/W)

Satisfacerea exigenței de izolare

Perete exterior NORD-EST (El)

257,4

1,552

1,80

DA

Perete exterior SUD-VEST (E2)

251,5

1,549

1,80

NU

Perete exterior SUD-EST (E3)

240,3

1,542

1,80

NU

Perete exterior NORD-VEST (E4)

240,3

1,542

1,80

NU

Fereastra NORD-EST (E5)

80,1

0,45

0,77

NU

Fereastra SUD-VEST (E6)

86,08

0,45

0,77

NU

Fereastra SUD-EST (E7)

61,32

0,45

0,77

NU

Fereastra NORD-VEST (E8)

61,32

0,45

0,77

NU

Planseu peste subsol (E9)

599,5

0,654

2,90

NU

Planseu peste sol (E10)

213,5

2,232

4,50

NU

Terasa (El 1)

813

1,062

5

NU

Se constată că elementele de construcție ale anvelopei clădirii nu îndeplinesc exigența de izolare termică.

2.4.    Parametri climatici

2.4.1.    Temperatura convenționala exterioara de calcul

Pentru iarna temperatura convenționala de calcul a aerului exterior se considera pentru zona in care se afla localitatea București (zona II), conform STAS 1907/1, astfel; te= -15°C

2.4.2.    Intensitatea radiației solare si temperaturile exterioare medii lunare

Au fost stabilite in conformitate cu McOOl-PI, anexa A9.6., respectiv SR 4839, pentru localitatea București.

2.5.    Temperaturi de calcul ale spatiilor interioare

2.5.1. Temperatura interioara predominanta a incaperilor incalzite

Conform Metodologiei McOOl-PI (1.9.1.1.1.), temperatura predominanta pentru Sălile de clasa (spații învățământ) este: tj= 20°C.

2.5.2. Temperatura interioara a spatiilor neincalzite

Conform Metodologiei McOOl-PI (1.9.1.1.1.), temperatura interioara a spatiilor neincalzite de tip subsol tehnic, se calculează pe baza de bilanț termic.

2.6.    Programul de funcționare si regimul de furnizare a agentului termic

Clădirea de locuit are un program de funcționare discontinuu, avand un regim de furnizare a agentului termic continuu.

3. RAPORT DE AUDIT

3.1. Clădirea reala: Grădiniță, iitr.245, Str. Tufișului nr. 8, Sector 5, București

Modulul I - Determinarea consumului anual de energie pentru încălzire

•    Regim de înălțime:    S+P+1E

•    Aria desfășurată construită:    Ad = 1626 m2

•    Suprafața utilă a spațiilor încălzite:    Ai„c - 1492 m2

•    Voiumul încălzit:    V = 3730 m3

Rata de ventilare a spațiilor:

na = 0,7 h'1


• Suprafețe exterioare ale elementelor de anvelopă, S, conform tabel: > Elemente spre exterior:

Elementul de construcție

Simbol

S|m2|

Perete exterior NORD-EST

El

257,4

Perete exterior SUD-VEST

E2

251,5

Perete exterior SUD-EST

E3

240,3

Perete exterior NORD-VEST

E4

240,3

Fereastra NORD-EST

E5

80,1

Fereastra SUD-VEST

E6

86,08

Fereastra SUD-EST

E7

61,32

Fereastra NORD-VEST

E8

61,32

Terasa

Eli

813

TOTAL

-

2091,32

> Elemente spre sol:

Elementul de construcție

Simbol

!~S |n?T

Planseu peste sol

E10

213,5

TOTAL

-

213,5

> Elemente spre spații secundare:

Elementul de construcție

Simbol

ȘJm5

Planseu peste subsol

E9

599,5

TOTAL

-

599,5

• Rezistențe termice ale elementelor de construcție:

> Elemente spre exterior:

Elementul de construcție

R, [nTK/W|

r

R’, fm2K/W|

Perete exterior NORD-EST (El)

1,704

0,911

1,552

Perete exterior SUD-VEST (E2)

1,704

0,909

1,549

Perete exterior SUD-EST (E3)

1.704

0,905

1,542

Perete exterior NORD-VEST (E4)

1,704

0,905

1,542

Fereastra NORD-EST (E5)

0,45

1

0,45

Fereastra SUD-VEST (E6)

0,45

1

0,45

Luna

TiRs

TeRS

Dz

ianuarie

19,822

3,17

31

Fereastra SUD-EST(E7)

0,45

1

0,45

Fereastra NORD-VEST (E8)

0,45

1

0,45

Terasa (Eli)

1,179

0,901

1,062


> Elemente spre sol:

Elementul de construcție

R echiv, |m2K/Wl

Planseu peste sol (E10)

4,08


> Elemente spre spații secundare:

Elementul de construcție

R, [m2K/W]

r

R’, [ni'KAVl

Planseu peste subsol (E9)

0,669

0,978

0,654


Rezultate obținute:

> Rezistența termică corectată

medie pe toată anvelopa clădirii:


Rs = 0,963 m2K/W


>    Temperatura interioară rezultantă medie a spațiului încălzit:

>    Temperatura interioară redusă:


0io = 20°C 0iRS= 19,822°C


> Durata sezonului de încălzire:


Dz = 230zile


> Numărul corectat de grade-zile:


Nqz ~ 2229 grade-zilefebruarie

5,559

28

martie

10,08

31

aprilie

15,822

30

mai

20,74

9

iunie

23,989

0

iulie

25,159

0

august

25,138

0

septembrie

20,997

9

octombrie

15,149

31

noiembrie

9,476

30

decembrie

5,16

31

> Consumul anual de căldura pentru încălzire la nivelul spațiilor încălzite:

Qan

'nc = 192328,608 kWh/an


Qinc =264244,285 kWh/an


qinc = 177,107 kWh/m2an eco2il =35,421 kgCO2/m2an


> Consumul anual de energie pentru încălzire la nivelul sursei :

>    Consumul anual specific de energie pentru încălzire la nivelul sursei :

>    Indicele de emisii CO2 pentru încălzire la nivelul sursei:

Modulul H - Deterrminarea consumului anual de energie pentru apa caldă de consum

•    Număr de persoane:

•    Necesar specific zilnic de apă caldă de consum: a = 5 l/om*zi

•    Numărul zilnic de ore de livrare a apei calde: lOore/zi Rezultate obținute:

>    Consumul anual de apă caldă de consum:

>    Consumul anual de căldură pentru a.c. :

>    Consumul anual specific de căldură pentru a.c .:

>    Indice de emisii de CO2 pentru a.c.:


Np= 187


Vac = 196,35 nr/an Q""    = 18085,608 kWh/an = 12,122 kWh/m an

an

Hacc


ecozacc =2,424 kgCO2/m2an

Modulul III - Determinarea consumului anual de energie electrică pentru iluminat B. Alți consumatori

• Puterea electrică instalată P = 4044W

Rezultate obținute:

Consumul anual de energie pentru iluminat:

= 12974,4 kWh/an

^ilum


> Consumul anual specific de căldură pentru iluminat:

> Indice de emisii CO? pentru iluminat:


Pan

cC02ilum


= 4,174 kgCO?/m2an


Modulul IV - Determinarea consumului anual de frig pentru climatizare

•    Suprafața utilă a spațiilor climatizate/răcite:    Aciim - 1492    m2

•    Volumul climatizat:    V0|jm = 3730    m3

•    Rata de ventilare a spațiilor climatizate:    na = 0,7    h'1

•    Suprafețe exterioare ale elementelor de anvelopă, S, conform tabel:

> Elemente spre exterior:

Elementul de construcție

Simbol

s lnr|

Perete exterior NORD-EST

El

257,4

Perete exterior SUD-VEST

E2

251,5

Perete exterior SUD-EST

E3

240,3

Perete exterior NORD-VEST

E4

240,3

Fereastra NORD-EST

E5

80,1

Fereastra SUD-VEST

E6

86,08

Fereastra SUD-EST

E7

61,32

Fereastra NORD-VEST

E8

61,32

Terasa

Eli

813

TOTAL

-

2091,32

> Elemente spre spații adiacente neclimatizate:

Elementul de construcție

Simbol

S[mJ

Planseu peste subsol

E9

599,5

Planseu peste sol

E10

213,5

TOTAL

-

813

•    Temperatura interioară de confort în sezonul cald:    0iO = 25°C

•    Tabel date climatice

Luna

Ock

NZk

Dk

mai

21,3

15

5

iunie

25,2

30

5

iulie

27,2

15

5

august

26,3

0

0

septembrie

20,6

15

5

•    Coeficientul de performanță al mașinii frigorifice:    COP = 2,9

•    Consumul de energie electrică auxiliară:    QaUx diverse ~ 0 kWli/an

•    Necesarul de energie pentru răcire:    Qr = 4037,441 kWh/an

Rezultate obținute:

>    Consumul anual de energie pentru climatizare/răcire :

QP = 1546,912 kWh/an qF = 1,037 kWh/m2an

eco2F = 0,498 kgCCh/nran


>    Consumul anual specific de energie pentru climatizare:

>    Indice de emisii CO2 pentru climatizare:

Modulul V - Determinarea consumului anual de energie pentru ventilare mecanică

Nu este cazul

Rezultate finale:

>    Consumul anual de energie

Q^tal = 296851,205 kWh/an

>    Consumul specific anual de energie

qf0"tal = 198,962 kWh/m2an

>    Indice de emisii echivalent COi

eco2~ 42,517 kgCO2/m2an

Pe ansamblul ei, clădirea reală se încadrează în clasa de performanță energetică și de mediu -B, arc coeficientul global de penalizare, po= 1.486 si i se atribuie nota calculată: Nr = 78 (din 100).

3.2. Clădirea de referința

Clădirea de referință, conform definiției din Mc001-PIII-2006, reprezintă o clădire virtuală având următoarele caracteristici generale:

a)    Aceeași formă geometrică, volum și arie totală a anvelopei ca și clădirea reală;

b)    Aria elementelor de construcție transparente (ferestre, luminatoare, pereți exteriori vitrați) este identica cu cea aferenta clădirii reale;

c)    Rezistențele termice corectate ale elementelor de construcție din componența anvelopei clădirii sunt caracterizate de valorile minime normate, conform Metodologie Partea I, cap 11.

Tabel 2.

Element dc construcție

Rezistența termică corectată (m2*K/W)

Perete exterior

1,80

Terasă

5,00

Ferestre

0,77

Planșeu peste subsol

2,90

Placă pe sol

4,50

d)    Valorile absorbtivității radiației solare a elementelor de construcție opace sunt aceleași ca în cazul clădirii certificate;

e)    Factorul optic al elementelor de construcție exterioare vitrate este

(ar) = 0,26;

f)    Factorul mediu de însorire al fațadelor are valoarea corespunzătoare clădirii reale;

g)    Numărul de schimburi de aer din spațiul încălzit este de minimum 0,5 h'1, considerându-se că tâmplăria exterioară este dotată cu garnituri speciale de etanșare, iar ventilarea este de tip controlată, iar în cazul clădirilor publice / sociale, valoarea corespunde asigurării confortului fiziologic în spațiile ocupate (cap. 9.7 Metodologie McOOl Partea I);

h)    Sistemul de încălzire este de tipul încălzire centrală cu corpuri statice, dimensionate conform reglementărilor tehnice în vigoare;

i)    Instalația de încălzire interioară este dotată cu elemente de reglaj termic și hidraulic atât la baza coloanelor de distribuție (în cazul clădirilor colective), cât și la nivelul corpurilor statice;

j)    în cazul sursei de căldură centralizată, instalația interioară este dotată cu contor de căldură general (la nivelul racordului la instalațiile interioare) pentru încălzire și apă caldă menajeră la nivelul racordului la instalațiile interioare, în aval de stația termică compactă;

k)    Randamentul de producere a căldurii aferent centralei termice este caracteristic echipamentelor moderne noi; nu sunt pierderi de fluid în instalațiile interioare;

l)    Conductele de distribuție din spațiile neîncălzite (ex. subsolul tehnic) sunt izolate termic cu material caracterizat de conductivitate termică Țz = 0,042 W/mK;

m)    Nu se acordă penalizări conform cap. II.4.5 din McOOl, po = 1,00.

Ținând cont de caracteristicile menționate mai sus s-au obținut următoarele rezultate:

>    Consumul anual specific de energie pentru incalzire la nivelul sursei:

qinc =47,58 kWh/m2an

>    Consumul anual specific de energie pentru a.c.c.:

q acc = 8,96 kWh / m2an

>    Consumul anual specific de energie pentru climatizare

Qciim = 0,92 kWh / m2 an

>    Consumul anual specific de energie pentru ventilare mecanica

qvem = 0 kWh / m2 an

>    Consumul anual specific de energie pentru iluminat

qii=7,12kWh/ nran

>    Consumul specific anual de energie: 64,58 kWh / m 2an

>    Idice de emisii COj: 15,17 kgCO 2 / m 2an

Pe ansamblul ei, clădirea de referință se încadrează în clasa de performanță energetică și de mediu - A, are coeficientul global de penalizare, po=l, si i se atribuie nota calculată: Nr= 100 (din 100).

4. DESCRIEREA SOLUȚIILOR DE REABILITARE/ MODERNIZARE TERMICA

4.1. Descrierea soluțiilor de reabilitare

Clădirea pentru care se propun soluțiile de reabilitare este Grădiniță nr. 245, Str. Tunsu Petre nr. 8, Sector 5, București.

Figura 3. Intrarea principala in Grădiniță nr. 245

în urma inspecției pe teren s-au constatat următoarele deficiențe majore cu influență negativă privind siguranța exploatării și performanțele energetice ale clădirii:

a)    tencuiala fațadelor exterioare a fost refăcută în anul 2006. dar prezintă exfolieri, fisuri; fațadele au valorile rezistențelor termice mai mici cu cca 6%, decât valorile minime obligatorii menționate în C107/1-2010

b)    terasa a suferit intervenții la nivelul hidroizolației, în anul 2006, însă în momentul de față valorile rezistențelor termice fiind cu cca 76% sub valorile minime obligatorii menționate în CI 07/1-2010;

c)    ferestrele sunt cu tamplarie din Aluminiu / PVC si geam termoizolant, care nu sunt în conformitate cu reglementările în vigoare, valorile rezistențelor termice fiind cu cca 42% sub valorile minime obligatorii menționate în C107/1-2010;

d)    planseul peste subsol nu corespunde din punct de vedere al cerințelor minime privind rezistenta termica a izolațiilor; valoarea rezistenței termice fiind cu cca 77% sub valorile minime obligatorii menționate în CI07/1-2010;

e)    corpurile de încălzire (radiatoarele) sunt din otel (tip panou), care nu au fost curatate si nu au robinete termostatice și reglare.

0 instalațiile de distribuție, din subsolul tehnic, apa calda pentru incalzire sunt în stare bună, sunt prevăzute cu robinete de separare si golire, dar nu sunt prevăzute cu robinete de echilibrare.

CONCLUZII:

Având în vedere aspectele prezentate mai sus, rezultă:

■ necesitatea reabilitării energetice generale a anvelopei clădirii prin izolarea termică a fațadelor și refacerea finisajelor, schimbarea tâmplăriei (ferestre și uși de acces în clădire), termoizolarea planșeului peste subsol, termoizolarea terasei;

• montarea robinetelor de presiune diferențiala la baza coloanelor de încălzire; montarea/echiparea corpurilor de încălzire cu robinete de reglare tennostatica.

4.1.1. Soluții de reabilitare pentru pereții exteriori (SI)

Izolația termică a pereților exteriori este în conformitate cu reglementările în vigoare, (rezistentele termice minime prevăzute in normativul 007/ 2010: R’min > 1,8 m2K/W).

Pentru îmbunătățirea protecției termice la nivelul pereților exteriori ai clădirii se propune montarea unui strat termoizolant suplimentar, la exterior, din poiistiren expandat ignifugat, cu grosimea de minim 5 cm.

4.1.2.    Soluții de reabilitare pentru tâmplăria exterioară (S2)

Tamplaria exterioara existenta, este tamplarie din Al sau PVC, cu geam termoizolant, dar care nu respecta rezistentele termice minime prevaztite in normativul CI 07/ 2010 (R’min > 0,77 m*K/W).

Se recomanda inlocuirea ferestrelor din clădire, existente, cu ferestre tip termopan, cu tâmplărie din Al cu 5 camere, cu armătură metalică, cu fante de circulație naturală controlată a aerului între exterior și spațiile ocupate (pentru evitarea producerii condensului în jurul ferestrelor și al altor zone cu rezistență scăzută), cu geam termoizolant tratat la exterior low-e.

Geamul termoizolant va avea o dimensionare de tipul 4-16-4 mm; acolo unde este necesar (usi cu suprafața mare a geamului etc.) grosimea geamului poate fi mai mare. La exterior va fi prevăzută o foaie de sticla float, iar in interior o foaie de sticla low-e, cu un coeficient de transfer termic k mai mic de 1,5 W/m2K.

Se recomanda inlocuirea ușilor de acces in clădire, existente, după caz, cu usi cu tamplarie din aluminiu si geam termopan sau cu usi din tabla cu termoizolatie.

4.1.3.    Soluții de reabilitare pentru planșeul peste subsolul tehnic tehnic (S3)

Pentru a se asigura rezistența termica minima prevăzuta de reglementările in vigoare pentru planșeul peste subsol la clădirile existente (R’min>2,9 m2K/W) se propune izolarea termică la intrados a planșeului peste subsol cu placi din poiistiren expandat ignifugat (Euroclasa B-s2-d0), cu grosimea de 8 cm pentru corpul vechi;

Lucrarea implica sistemul de prindere al termoizolatiei de tavanul subsolului, protecția mecanica a termoizolatiei si finisarea tavanului.

4.1.4.    Soluții de reabilitare pentru planșeul terasa (S4)

în ceea ce privește izolarea planșeului terasa, se recomandă aplicareau unui termosistem suplimentar, din vată minerală, cu grosimea de 20 cm, care aigura rezistenta termica minima prevăzută in normativul C107/ 2010 (R’min > 5 m2K/W). Peste acesta se va turna o șapă ușoară de egalizare din beton, cu grosimea de 4 cm (Ml00 T armată cu plasă STNB 05-200) și deasupra, hidroizolație cu protecția ei.

4.1.5.    Soluții de modernizare a instalațiilor (S5)

Ținând seama de starea actuală a instalației de încălzire, se recomandă următoarele lucrări de intervenție la distribuția agentului termic pentru încălzire și preparare apa calda de consum:

- montarea robinetelor de presiune diferențiala la baza coloanelor de încălzire; montarea/echiparea corpurilor de încălzire cu robinete de reglare termostatica; montarea becurilor economice in locul celor incandescente.

4.2. Analiza energetica a soluțiilor de reabilitare

Se utilizează următoarele materiale de construcții pentru reabilitare:

-    polistiren expandat ignifugat cu conductivitatea termică de calcul X=0,04 (W/mK);

-    polistiren extrudat ignifugat cu X =0,04 (W/mK);

-    termoizolația pentru izolarea conductelor, cu conductivitatea termică X =0,036 (W/mK);

-    vata minerala cu X =0,04 (W/mK).

Aceasta analiza a presupus reevaluarea indicatorilor energetici de baza ai clădirii, in fiecare varianta noua, rezultata prin aplicarea fiecărei masuri.

S-a realizat un pachet de soluții, care cuprinde toate soluțiile ce se pot aplica clădirii.

Efectele energetice rezultate ca urmare a aplicării acestor solutii/pachete de soluții sunt prezentate in tabelul 3.

Tabel 3

Consum anual

Economia anuala

[kWh/nr/an]

[kWh/an]

[kWh/an]

%

Clădirea reala

198,97

296863,24

0

0

SI

178,81

266784,52

30079

10,1

S2

172,55

257444,60

39419

13,3

S3

189,17

282241,64

14622

4,9

S4

154,98

246150,16

50713

17,1

S5

180,97

270007,24

26856

9,0

PI

98,85

147484,20

149379

50,3

P2

117,68

175578,56

121285

40,9

4.3. Analiza economică a soluțiilor propuse

Soluții de modernizare energetica a clădirii:

Sl= soluție privind reabilitarea pereților clădirii

S2= soluție privind reabilitarea tâmplariei ferestrelor clădirii.

53    = soluție privind reabilitarea planșeului peste subsolul tehnic.

54    = soluție privind reabilitarea terasei.

55    = soluție privind reabilitarea instalațiilor de încălzire si apa calda de consum

PI = pachet complet de soluții privind reabilitarea clădirii, care cuprinde soluțiile: SI, S2, S3, S4, S5.

P2= pachet de soluții privind reabilitarea clădirii, care cuprinde soluțiile: S4, S5.

Determinarea consumurilor de energie înainte și după reabilitare se efectuează în conformitate cu MC001/3, ținând seama de rezultatele prezentate în raportul de analiză energetică.

Analiza economică a soluțiilor de modernizare energetică a clădirii reprezintă o formă simplificată de evaluare a rentabilității investițiilor, la nivel de studiu de prefezabilitate și nu poate face obiectul unui dosar de finanțare a lucrărilor. Analiza economică se bazează pe următoarele valori:

Se presupun și respectiv, se calculează următoarele:

-    Sumele necesare realizării lucrărilor de investiție se consideră ca fiind la dispoziția beneficiarului de investiție, acesta neapelând la credite bancare;

-    Calculele economice se efectuează în eur (€);

-    Costurile specifice de investiție (exclusiv TVA), pentru lucrările de construcție, aferente soluțiilor propuse, conforme cu HG 363/2010 (precizate în tabelul 5.1 si HG 1061/2012, sunt următoarele:

■S Izolarea a pereților exteriori, cu material termoizolant ignifugat de min. 5 cm: 34 €/m2;

'f înlocuirea ferestrelor existente, cu ferestre eficiente energetic, înlocuirea ușilor existente cu uși performante energetic: 95 €/m2;

S Izolarea suplimentară a planșeului terasă cu material termoizolant ignifugat/vată minerală, de 20 cm și șapă de egalizare: 41 €/m2;

'f Izolarea plăcii peste subsol, cu cu material termoizolant ignifugat, de 8 cm: 12 €/m2;

S Montarea robinetelor de presiune diferențiala la baza coloanelor de încălzire; montarea/echiparea corpurilor de încălzire cu robinete de reglare termostatica; montarea becurilor economice in locul celor incandescente: 15 6/m".

Costurile pentru materialele, piesele, aparatele și echipamentele utilizate sunt conform calculelor estimative economice, tabelul 4.

Tabelul 4 Rezultatele analizei economice

Economia

anuala

Cost

aprox

Durata de viata

Durata de recuperare

Costul specific al economiei

SI

30079

39437

15

20,5

0,087

S2

39419

27436

15

10,9

0,046

S3

14622

7194

15

7,7

0,033

S4

50713

36666

20

11,3

0,036

S5

26856

22380

20

13,0

0,042

PI

149379

133113

15

13,9

0,059

P2

89117

59046

15

10,4

0,044

5. CONCLUZIILE AUDITORULUI

Tabelul 4 prezintă sintetic principalii indicatori ai blocului auditat.

Prin aplicarea pachetului PI de soluții se realizează o economie de energie de cca 50,3 %, fată de clădirea reală. In acest caz investiția se recuperează în 13,9 ani, perioada care se apropie de durata de viață a oricărei intervenții.

Având în vedere starea actuală a clădirii, care are fațadele termoizolate, are ferestre cu tâmplărie din aluminiu și geam termoizolant) se propune un pachet minimale P2, format din soluțiile S4și S5: izolarea terasei cu vată minerală cu grosimea de 20cm; montarea robinetelor de presiune diferențiala la baza coloanelor de incalzire, montarea/echiparea corpurilor de incalzire cu robinete de reglare termostatica.

Prin aplicarea pachetului P2 de soluții se realizează o economie de energie de cca 40%, fată de clădirea reală. în acest caz investiția se recuperează în cca 10 ani.


Anexa 1: CERTIFICATUL DE PERFORMANTA ENERGETICA pentru clădirea expertizata si Recomandări pentru reducerea costurilor prin îmbunatatirea performantei energetice a clădirii:

Cod poștal localitate


Nr. înregistrare la Consiliul Local


Performanța energetică a clădirii


Sistemul de certificare: Metodologia de calcul al Performanței Energetice a Clădirilor elaborată în aplicarea Legii 372/2005Eficiență energetică scăzută


Consum anual specific de energie [kWh/m2an]


Data

înregistrării 2 I I a


Notare

Energetică:


Clădirea

certificată


<3


198,97


42,52


Clădirea de referință


64,58


15,17


Indice de emisii echivalent CO2

[kgC02/rn2an]

Consum anual specific de energie [kWh/m2an] pentru:

Clasa energetică

Clădirea

certificată

Clădirea de referință

încălzire:

177,11

D

A

Apă caldă de consum:

12,12

A

A

Climatizare:

1,04

A

A

Ventilare mecanică:

-

-

-

Iluminat artificial:

8,7

A

Consumul anual specific de energie din surse regenerabile [kWh/m^an

: 0


Date privind clădirea certificată

Adresa clădirii: Grădiniță, nr. 245, Strada Tunsu Petre, nr. 9, Sector 5, București Categoria clădirii: Scoli, grădinițe Regim înălțime: S+P+1E Anul construirii: 1975/reabilitare 2005-2006

Scopul elaborării certificatului energetic: Certificat Performanta Energetica - Clădirea reala

Programul de calcul utilizat: AIIEnergy Clădiri v.7.0

Date privind identificarea auditorului energetic pentru clădiri:


Aria utilă: 1492 m2

Aria construită desfășurată: 1626 m2

Volumul interior al clădirii: 3730 m3


Specialitatea (c, i, ci)


Numele și prenumele


ILIE ANICA


Seria și Nr. certificat de atestare

00826/BA


Nr. și data înregistrăi^srsSȘîTîttă! certificatului în rea^feilțj .ș/^!&/ți, auditorului Z'' 2332/07.10.20^Clasificarea energetică a clădirii este jacittâjimcfie de consumul total de energie al clădirii, esiimhprunntalizâ termică fi energetică a construcției fi instalațiilor aferente.    vr#

Votarea energetică a clădirii (ine seama de penalizările datorate utilizării nera(ionale a energiei.

Perioada de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de IO ani de la data eliberării acestuia


uhi c RKIVINU EVALUAREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII

□ Grile de clasificare energetică a clădirii funcție de consumul de căldură anual specific:

ÎNCĂLZIRE:


APĂ CALDĂ DE CONSUM:


0

e 1 F . 5 >

IT

| |


I

A ! s j ’ I

''H n


z>


I

A jMr I'

“H" '


ILUMINAT:


o    s    f-)    <->    ■©

f-    T-    r-    ff    -r    O

r-    T-    O    W

177,11 Kwh/m'an

TOTAL: ÎNCĂLZIRE, APĂ CALDA DE CONSUM, ILUMINAT, CLIMATIZARE


W W O O OU O r* CO kO <T> CO o

r-

12,12 Kwh/m2an

CLIMATIZARE:


o cb o    eo    r-    e»

T v>    l-~    «n    <M


8,7 Kwh/m an

VENTILARE MECANICĂ:


o o    rf    ©a

s-sj u*> co co    cr<

198,97 Kwh/m an


1,04 Kwh/m an


- Kwh/m an


□ Performanța energetică a clădirii de referință

Consumul anual specific de energie [kWh/m2an] pentru:

Notare

energetică

încălzire:    47,58

Apă caldă de consum: 8,96

Climatizare:    0,92

Ventilare mecanică:

Iluminat:    7,12

100

□    Penalizări acordate clădirii certificate și motivarea acestora

Po = 1,486 după cum urmează:

■    Uscata si cu posibilitate de acces la instalația comuna

■    Usa nu este prevăzută cu sistem automat de închidere, dar sta inchisa in perioada de neutilizare

■    Ferestre/usi in stare buna sr prevăzute cu garnituri de etansare

•    Corpurile statice nu sunt dotate cu armaturi de reglaj sau cel puțin jumătate dintre armaturile de reglaj existente nu sunt funcționale

•    Corpurile statice au fost demontate si spalate/curatate in totalitate cu mai mult de trei ani in urma

•    Coloanele de incalzire nu sunt prevăzute cu armaturi se separare si golire a acestora sau nu sunt funcționale

■    Clădiri cu sistem propriu/local de furnizare a utilităților termice

■    Tencuiala exterioara căzută total sau parțial

•    Pereții exteriori prezintă urme de igrasie

■    Acoperiș spart/neetans la acțiunea ploii sau a zăpezii

■    Alte tipuri de clădiri

■    Clădire fara sistem de ventilare organizata

□    Recomandări pentru reducerea costurilor prin îmbunătățirea performanței energetice a clădirii:

Pi

P2

P3

P4

P5 =

Ps =

Pr : Ps Ps P10 P11 Pl2 '


1

1,01

1

1,05

1,05

1,03

1

1,02 1,05 : 1,1 ‘ 1

‘ 1,1


• Soluții recomandate pentru anvelopa clădirii:

1.Se propune montarea unui strat de izolație termică suplimentară din polistiren expandat ignifugat amplasat pe suprafața exterioara a pereților existenti; 2. Se propune termoizolarea terasi cu strat termoizolant din vată minerala; 3. Modernizarea din punct de vedere termic a tâmplăriei exterioare se va realiza prin înlocuirea tâmplăriei din aluminiu, cu tâmplărie eficienta energetic; 4. Se propune, izolarea termică a plăcii peste subsol cu un strat de polistiren

■ Soluții recomandate pentru instalațiile aferente clădirii, după caz:

1.Modernizarea instalației de preparare apa calda pentru incalzire si de consum. Se propune un cazan de tip modern cu funcționare in condensatie. De asemenea cazanul se va monta impreuna cu un boiler, pentru prepararea apei calde de consum;2. Montarea de becuri economice.

C lasificarea energetică a clădirii este făcută funcție ele consumul total de energie al clădirii, estimat prin analiză termică și energetica a construcției și instalațiilor aferente.

Xotarea energetică a clădirii (ine seama de penalizările datorate utilizării neruponule a energiei.

Perioada de valabilitate a prezentului Certificai Energetic este de 10 ani de la data eliberării acestuia

Recomandări pentru reducerea costurilor prin îmbunatatirea performantei energetice a clădirii:

• Soluții recomandate pentru anvelopa clădirii:

Soluția 1 (SI) - Sporirea rezistentei termice a pereților exteriori, prin izolarea termica cu placi din polistiren expandat ignifugat de min.5 cm.

Soluția 2 (S2) - înlocuirea tamplariei existente de pe fațade, cu tamplarie termoizolanta etanșa din Al, minim 5 camere si geamuri duble cu strat de Argon, cu geam termoizolant tratat low-e la fata exterioara a foii interioare. Pentru asigurarea calitatii aerului interior si evitarea creșterii umidității interioare tamplaria va fi prevăzută cu fante higroreglabile. înlocuirea ușilor de acces in clădire, existente, cu usi după caz, cu usi tip termopan, cu tâmplărie etanșa din aluminiu sau usi metalice cu termoizolatie.

Soluția 3 (S3) - Sporirea rezistentei termice a planșeul peste subsol, prin izolarea termica la intrados a planșeului peste subsol, cu placi din polistiren expandat ignifugat de 8 cm, inclusiv sistemul de prindere al termoizolatiei de tavanul subsolului, protecția mecanica a termoizolatie! si finisarea tavanului.

Soluția 4 (S4) - Sporirea rezistentei termice a planșeului terasa sub pod, prin indeparlarea straturilor exterioare pana la hidroizolatia existenta si montarea unui nou strat termoizolant, de calitate si grosime corespunzătoare noilor cerințe. Stratul termoizolant este alcătuit din placi de vată minerală, cu grosime de 20 cm, protejat cu o sapa ușoara din mortar de ciment.

• Soluții de modernizare a instalațiilor: Soluția 5 (S5): montarea robinetelor de presiune diferențiala la baza coloanelor de incalzire; montarea/echiparea corpurilor de incalzire cu robinete de reglare termostatica; montarea becurilor economice in locul celor incandescente.

INFORMAȚII PRIVIND CLĂDIREA CERTIFICATĂ Grădinița nr. 245, Strada Tunsu Petre, Nr.:8, Sector 5, București

Anexa la Certificatul de performanță energetică nr. 2332/201.7

1. Date privind construcția:

□ Categoria clădirii: □ de locuit, individuală

□    de locuit cu mai multe apartamente (bloc)

□    spitale, policlinici

□    clădiri pentru sport

□ clădiri socio-culturale □ clădiri pentru servicii de comerț


□    cămine, internate

□    hoteluri și restaurante

El alte tipuri de clădiri consumatoare de energie


□ Nr. niveluri:


El Subsol El Parter + 1 etaje


□ Demisol


□    Suprafață încălzita: 1492 m2

□    Volumul total al clădirii: 3730 ni3

□ Caracteristici generale și termotehnice ale anvelopei:

Tip element de construcție

Rezistența termică corectată [m'K/W]

Aria [m2]

Perete exterior NORD-EST (El)

1,552

257,40

Perete exterior SUD-VEST (E2)

1,549

251,50

Perete exterior SUD-EST (E3)

1,542

240,30

Perete exterior NORD-VEST (E4)

1,542

240,30

Fereastra NORD-EST (E5)

0,45

80,10

Fereastra SUD-VEST (E6)

0,45

86,08

Fereastra SUD-EST (E7)

0,45

61,32

Fereastra NORD-VEST (E8)

0,45

61,32

Planseu peste subsol (E9)

0,654

599,50

Planseu peste sol (E10)

2,232

213,50

Terasa (Eli)

1,062

813

total arie exterioară AE

-

2904,32

□    Indice de compactitate al clădirii, Ap/V : 0,779 m

2. Date privind instalația de încălzire interioară:

□    Sursa de energie pentru încălzirea spațiilor:

@ Sursă proprie, cu combustibil gazos

□    Centrală termică de cartier

□    Termofîcare - punct termic central □Termofîcare - punct termic local

□    Altă sursă sau sursă mixtă:

□ Tipul sistemului de încălzire:

□ încălzire locală cu sobe,

El încălzire centrală cu corpuri statice,

□    încălzire centrală cu aer cald,

□    încălzire centrală cu planșee încălzitoare,

□    Alt sistem de încălzire:

□    Date privind instalația de încălzire locală cu sobe: nu este cazul

-    Numărul sobelor: -

-    Tipul sobelor, mărimea: - -

□    Date privind instalația de încălzire interioară cu corpuri statice:

□    inferioară, 0 superioară,

□    mixtă


Tip corp static

Număr corpuri statice [buc.]

Suprafața echivalentă termic

lmî

în

spațiul

locuit

în spațiu comun

Total

în

spațiul

locuit

în

spațiu

comun

Total

Otel PKKP 600*500

0

4

4

0

6,20

6,20

Otel PKKP 600*800

0

4

4

0

2,47

2,47

Otel PKKP 600*1000

25

0

25

77,30

0

77,30

Otel PKKP 600*1400

28

0

28

121,20

0

121,20

Otel PKKP 500*1400

2

0

2

7,40

0

7,40

TOTAL

55

8

63

205,90

8,67

214,57

Tip distribuție a agentului termic de încălzire:

-    Necesarul de căldură de calcul: 190 kW

-    Racord ia sursa centralizată cu căldură:    □ racord unic,

0 multiplu: 2 puncte

- diametru nominal: 20 mm

disponibil de presiune (nominal): lOOOmmCA

-    Contor de căldură:    - tip contor -,

-    anul instalării

-    existența vizei metrologice -,

-    Elemente de reglaj termic și hidraulic:

-    la nivel de racord: da;

-    la nivelul coloanelor: nu;

-    la nivelul corpurilor statice: nu.

-    Lungimea totală a rețelei de distribuție amplasată în spații neîncălzite: 200 ;

-    Debitul nominal de agent termic de încălzire 16794 1/h;

-    Curba medie normală de reglaj pentru debitul nominal de agent termic: -

□ Date privind instalația de încălzire interioară cu planșeu încălzitor: nu este cazul

-    Aria planșeului încălzitor: 0 m"

-    Lungimea și diametrul nominal al serpentinelor încălzitoare: -

-    Tipul elementelor de reglaj termic din dotarea instalației: -

3. Date privind instalația de apă caldă de consuni:

□    Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum:

13 Sursă proprie, electric

□    Centrală termică de cartier

□    Termoficare - punct termic central

□    Termoficare - punct termic local

□    Altă sursă sau sursă mixtă:

□    Tipul sistemului de preparare a apei calde de consum:

□    Din sursă centralizată,

□    Centrală termică proprie,

13 Boiler cu acumulare,

□    Preparare locală cu aparate de tip instant a.c.rn.,

□    Preparare locală pe plită,

□    Alt sistem de preparare a a.c.rn.:

□    Puncte de consum a.c.rn.: 26

□    Numărul de obiecte sanitare - pe tipuri: Lavoar - 20

Spălător - 6 Cadă de baie - 0 Duș - 0 WC-23 Mașini sp.:-

□    Racord la sursa centralizată cu căldură:

□ racord unic, 13 multiplu: 6 puncte,

-    diametru nominal: - 20 mm,

-    necesar de presiune (nominal): - 1000 mmCA

□    Conducta de recirculare a a.c.m.:    □funcțională,

□ nu funcționează 13 nu există

□    Contor de căldură general: - tip contor -,

-    anul instalării

-    existența vizei metrologice -,

□    Debitmetre la nivelul punctelor de consum:    3 nu există

□    parțial

□    peste tot

4. Informații privind instalația de climatizare:

Imobilul nu este prevăzut cu 6 unități de climatizare, tip split cu puterea frigorifica de 3,50 kW fiecare.

5.    Informații privind instalația de ventilare:

Imobilul nu este prevăzut cu sistem de ventilare mecanica. Bucataria, spalatoria si grupurile sanitare comunica cu exteriorul prin ferestre.

6.    Informații privind instalația de iluminare:

Puterea electrica instalata pentru iluminat este de 4044W.


întocmit.

Auditor energetic pentru ILIE AN1CA.

Certificat auditor energeticLEGITIMAȚIE

4 At'DITO# ESEH6CTIC MUfTRO ClJiOWU


|    Soția BA Nr. 00826

l) -na ; llie l>. Anlcâ CNF 2590314400742


F’rc/r ntii legitim itu? eote valabila rm lertttotiuL Ruit34nu!i tfivtUâ» dti ml»ficatul ti» «tartarii «tadilnr î nnrflftK'. pentru < Liduu


l*««r io.nl.» de valabilitate 21.(11.21)1 t • Jtl .0-1.201#
P3G MANAGEMENT & ENGINEERIfMG SRLBd, Aviatorilor nr. 63, etaj 5, birou 1 C.U.I.. RO 30213957 rit ord. Ret). Com.: J40/5683/I8.05.2012

AVIZ PRIVIND RESPECTAREA TEMEI ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII PROIECTULUI

nr. 17 din 20.10.2017

Nr. Proiect; 089

Denumirea proiectului: Servicii de proiectare faza DALI (inclusiv expertiza tehnica) pentru corpul de clădire ai Grădiniței nr. 245.

Faza:

Nr. Contract: Beneficiar:


Eth + DALI

285/21.09.2017

GRĂDINIȚĂ NR. 245

Proiectantul certifică respectarea ternei de proiectare precum și asigurarea calității proiectului în ceea ce privește conformitatea cu legislația și normativele în vigoare, conform Proces -Verbal al Comisiei de Control al Calității nr. 17 din 20.10.2017

ADMINISTRATOR:pagina i f I

Proiector.:    089/2017

Faza:    DAU

Beneficiar:    GRĂDINIȚA NR. 245 STR. TUNSU PETRE NR. 9, SECTOR 5, BUCUREȘTI

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții:

LUCRĂRI PENTRU REABILITARE Șl CONSOLIDARE GRĂDINIȚA NR. 245, STRADA TUNSU PETRE NR. 9, SECTOR 5, BUCUREȘTI VARIANTA RECOMANDATĂ

Conform HG. nr. 907 / 29 noiembrie 2016

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

19%

Valoare

cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea șl amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de Investiții

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

47,892.55

8,630.15

56,522.70

3.3

Expertizare tehnică

33,600.00

6,384.00

39,984.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

12,600.00

2,394.00

14,994.00

3.5

Proiectare

148,218.00

28,161.42

176,379.42

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a

lucrărilor de intervenții și deviz general

37,800.00

7,182.00

44,982.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorlzațiilor

27,610.00

5,245.90

32,8S5.90

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

7,528.00

1,430.32

8,958.32

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

75,280.00

14,303.20

89,583.20

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

5,000.00

950.00

5,950.00

3.7

Consultanță

49,414.34

9,388.73

58,803.07

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

49,414.34

9,388.73

58,803.07

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

74,121.52

14,083.09

88,204.60

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

27,916.51

5,304.14

33,220.65

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

18,611.01

3,536.09

22,147.10

3.8.2. Dirigenție de șantier

27,594.00

5,242.86

32,836.86

TOTAL CAPITOLUL 3

370,846.41

69,991.38

440,837.80

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

4,338,647.79

824,343.08

5,162,990.87

4.2

Montai utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită

montaj

274,127.56

52,084.24

326,211.80

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu

necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

328,659.02

62,445.21

391,104.23

4.5

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

4,941,434.37

938,872.53

5,880,306.90

CAPITOLUL S.

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

282,441.94

53,663.97

336,105.90

5.1.1. Lucrări de construcții și Instalații aferente organizării de șantier

123,535.86

23,471.81

147,007.67

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

158,906.08

30,192.15

189,098.23

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

55,714.67

0.00

55,714.67

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii

finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

25,324.85

0.00

25,324.85

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea

teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

5,064.97

0.00

5,064.97

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

25,324.85

0.00

25,324.85

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de

construire/desființare

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

929,479.30

176,601.07

1,106,080.37

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

1,267,635.91

230,265.03

1,497,900.94

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

5.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

5.2.

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

6,579,916.69

1,239,128.95

7,819,045.64

din care :C + M

4,462,183.65

847,814.89

5,309,998.54

Proiectant: S.CM^SKlAIț^MENT & ENGINEERING S.R.L. Administrator^lrfg. Adina Zo£&1.MION

'S.c A

în prețuri luna septembrie 2017; 1 euro = 4.5990 lei.

Proiect nr.: Faza:

Beneficiar:


089/2017

DAU

GRĂDINIȚA NR. 245 STR. TUNSU PETRE NR. 9, SECTOR 5, BUCUREȘTI


CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE Șl ASISTENȚĂ TEHNICĂ LUCRĂRI PENTRU REABILITARE Șl CONSOLIDARE GRĂDINIȚA NR. 245, STRADA TUNSU PETRE NR. 9,

SECTOR 5, BUCUREȘTI


Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare

cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

1 STUDII

3.1.1.

Studii de teren (geo, topo, hidro)

0.00

0.00

0.00

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3.

Studii de specialitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL 3.1

0.00

0.00

0.00

11 DOCUMENTAȚII-SUPORT Șl CHELTUIELI PENTRU OBȚINERE AVIZE, ACORDURI Șl AUTORIZAȚII

3.2.1.

Certificatul de urbanism, inclusiv prelungirea

0.00

0.00

0.00

3.2.2.

'Autorizația ae construcție, reconstruire, moaincare,

extindere, reparare, protejare, restaurare și conservare (

inclusiv prelungirea )    1%

44,621.84

8,478.15

53,099.99

3.2.3.

Taxa timbru OAR    0.05%

2,470.72

0.00

2,470.72

3.2.4.

Autorizația pentru desființarea totală sau parțială

0.00

0.00

0.00

3.2.5.

Autorizația de foraj și excavări

0.00

0.00

0.00

3.2.6.

Avize și acorduri pentru lucrări de racorduri și branșamente: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, energie electrică, telefonie

800.00

152.00

952.00

TOTAL 3. 1 1

47,892.55

8,630.15

56,522.70

1 11 EXPERTIZARE TEHNICĂ

3.3.1.

Expertiza tehnică (include studii de teren)

33,600.00

6,384.00

39,984.00

TOTAL 3. 1 1 1

33,600.00

6,384.00

39,984.00

1 V CERTIFICAREA PERFORMANȚEI ENERGETICE Șl AUD1TUL ENERGETIC AL CLĂDIRILOR

3.4.1.

Auditul energetic

12,600.00

2,394.00

14,994.00

TOTAL 3. 1 V

12,600.00

2,394.00

14,994.00

V PROIECTARE

3.5.1.

Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2.

Studiu de prefezabilltate

0.00

0.00

0.00

3.5.3.

Studiu de fezabllitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

37,800.00

7,182.00

44,982.00

3.5.4.

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

27,610.00

5,245.90

32,855.90

3.5.5.

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

7,528.00

1,430.32

8,958.32

3.5.6.

Proiect tehnic și detalii de execuție

75,280.00

14,303.20

89,583.20

TOTAL 3. V

148,218.00

28,161.42

176,379.42
V 1 ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZIȚIE

3.6.1.

Cheltuieli aferente întocmirii documentației de atribuire și

multiplicării acesteia

2,500.00

475.00

2,975.00

3.6.2.

Cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea și diurna

membrilor desemnați în comisiile de evaluare

1,000.00

190.00

1,190.00

3.6.3.

Anunțuri de intenție, de participare și de atribuire a contactelor, corespondență prin poștă, fax, poștă electronică în legătură cu procedurile de achiziție publică

300.00

57.00

357.00

3.6.4.

Cheltuieli aferente organizării și derulării procedurilor de achiziții publice

1,200.00

228.00

1,428.00

TOTAL 3. V 1

5,000.00

950.00

5,950.00

V 1 1 CONSULTANȚĂ

3.7.1.

Consultanță pentru managementul de proiect

49,414.34

9,388.73

58,803.07

3.7.2.

Consultanță pentru auditul financiar

0.00

0.00

0.00

TOTAL 3. V 1 1

49,414.34

9,388.73

58,803.07

VIII ASISTENȚĂ TEHNICĂ

3.8.1.1.

Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor

27,916.51

5,304.14

33,220.65

3.8.1.2.

Asistență tehnică din partea proiectantului pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, aviza t de către Inspectoratul de Stat în Construcții

18,611.01

3,536.09

22,147.10

3.8.2.

Diriginție de șantier, asigurată de personal tehnic de specialitate, autorizat

27,594.00

5,242.86

32,836.86

TOTAL 3. VIII

74,121.52

14,083.09

88,204.60

TOTAL CAPITOLUL 3 (l+ll+lll+lV+V+VI+VIl+VIII)

370,846.41

69,991.38

440,837.80

Proiect nr.:    089/2017

Faza:    DAU

Beneficiar:    GRĂDINIȚA NR. 245 STR. TUNSU PETRE NR. 9, SECTOR 5, BUCUREȘTI


DEVIZ PE OBIECT NR.l

LUCRĂRI PENTRU REABILITARE Șl CONSOLIDARE GRĂDINIȚA NR. 245, STRADA TUNSU PETRE NR. 9, SECTOR 5, BUCUREȘTI


Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

(fărăTVA)

TVA

Valoare

cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

1 LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

4.1

Construcții si instalații

4.1.1.1.

Lucrări de consolidare - infrastructură

408394.11

77,594.88

485,988.99

4.1.1.2,

Lucrări de consolidare - suprastructură

703,995.29

133,759.11

837,754.40

4,1.13.

Rezervor apă incendiu 108 mc - structură

144,758.55

27,504.12

172,262.67

4.1.1.4.

Lucrări de desfaceri, demolări

210,287.48

39,954.62

250,242.10

4.1.1.5.

Arhitectură

1,380,142.11

262,227.00

1,642,369.11

4.1.1.6.

Instalații electrice curenți tari

287,243.97

54,57635

341,82032

4.1.1.7.

Instalații electrice curenți slabi

351,486.92

66,782.51

418,269.43

4.1.1.8.

Demontări instalații termice

18,267.12

3,470.75

21,737.87

4.1.1.9.

Demontări instalații de ventilație+climatizare

2,528.87

480.49

3,00936

4.1.1.10.

Demontări instalații termice din centrala termică

5,548.83

1,054.28

6,603.11

4.1.1.11.

Demontări instalații de ventilație ALA

922.10

175.20

1,09730

4.1.1.12.

Instalații termice incălzlre cu radiatoare

171,786.64

32,639.46

204,426.10

4.1.1.13.

Instalații de ventilație+climatizare

6,110.93

1,161.08

7,272.01

4.1.1.14.

Instalații termice - centrala termică

78,35337

14,887.14

93,240.51

4.1.1.15.

Instalații de ventilație ALA

51314.12

9,749.68

61,063.80

4.1.1.16.

Instalații sanitare interioare

210,857.41

40,062.91

250,920.32

4.1.1.17.

Instalații de stingere incendiu

46,631.59

8,860.00

55,491.59

4.1.1.18.

Instalații sanitare exterioare apă-canal-incendiu

84,940.46

16,138.69

101,079.15

4.1.1.19.

Lucrări de amenajare curte de lumină

11,149.44

2,118.39

13,267.83

4.1.1.20.

Amenajare curte, loc de joacă

163,928.48

31,146.41

195,074.89

TOTAL 1 - subcap. 4.1

4,338,647.79

824,343.08

5,162,990.87

,1 - MONTAJ

4.2

Montaj utilaje și echipamente tehnologice și funcționale

4.2.1.

0.00

0.00

0.00

TOTAL II-subcap. 4. 2

0.00

0.00

0,00

III-PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale care necesită montaj

43.1.1.

Echipamente aferente inst. electrice

65,520.00

12,448.80

77,968.80

43.1.2.

Echipamente aferente inst. termice din centrala termică

117,862.80

22,393.93

140,256.73

43.13.

Echipamente aferente inst. de ventilație gr. sanitare

485.76

92.29

578.05

43.1.4.

Echipamente aferente Inst. sanitare

62,665.00

11,90635

74,57135

43.1.5.

Platformă automată la scară pt. persoane cu dlzabilitățl

27,594.00

5,242.86

32,836.86

TOTAL 4.3

274,127.56

52,084.24

326,211.80

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

4.4.1.

0.00

0.00

0.00

TOTAL 4.4

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

4.5.1.1.

Pichet PSI

2,000.00

380.00

2,380.00

4.5.I.2.

Dotări

64,382.00

12,232.58

76,614.58

4.5.13.

Dotări loc dejoacă

261,777.02

49,737.63

311,514.65

4.5.1.4.

Panou informativ proiect

500.00

95.00

595.00

TOTAL 4.5

328,659.02

62,445.21

391,104.23

4.6

Active necorporale

4.6.1.

0.00

0.00

0.00

TOTAL 4.6

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 43+4.4+4.5+4.6

602,786.58

114,529.45

717,316.03

TOTAL DEVIZ PE OBIECT NR. 1 ( 1 + II + III)

4,941,434.37

938,872.53

5,880,306.90


Proiect nr.:    089/2017

Faza:    DAU

Beneficiar:    GRĂDINIȚA NR. 245 STR. TUNSU PETRE NR. 9, SECTOR 5, BUCUREȘTI


CAPITOLUL 5 ALTE CHELTUIELI

LUCRĂRI PENTRU REABILITARE Șl CONSOLIDARE GRĂDINIȚA NR. 245, STRADA TUNSU PETRE NR. 9, SECTOR 5, BUCUREȘTI


Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

(fărăTVA)

TVA

Valoarea

cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

1 ORGANIZARE DE ȘANTIER

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente OS    2.5%

123,535.85

23,471.81

147,007.67

TOTAL 5 .1.1

123,535.86

23,471.81

147,007.67

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

S.l.2.1.

Autorizația execuției provizorii a lucrărilor de OS

3,705.08

704.15

4,410.23

5.1.2.2.

Taxe de amplasament

5.1.23.

Avize ale Administrației Domeniului Public

5.1.2.4.

Cheltuieli legate de spargeri, închirieri

5.1.2.5.

Instalarea semnelor de circulație

5.1.2.6.

întreruperea circulației

5.1.2.7.

Contracte de asistență cu Poliția

5.I.2.8.

Contracte de asistență cu Renel

S.l.2.9.

Contracte de asistență cu unități de salubritate

5.1.2.10.

Taxa circ auto cf. Hot. CGMB nr. 134/2004    1500 lei/luna

18,000.00

3,420.00

21,420.00

5.1.2.11.

Taxa depoz. Pământ,moloz to    1715    80lei/tox

137,200.00

25,068.00

163,268.00

TOTAL 5 .1. 2

158,906.08

30,192.15

189,098.23

11 COMISIOANE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULUI

5.2.1.

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii

finanțatoare    0.50%

0.00

0.00

0.00

5.2.2.

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor

de construcții    0.50%

25,324.85

0.00

25,324.85

5.2.3.

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în

amenajarea teritoriului, urbanism și pentru

autorizarea lucrărilor de construcții    0.10%

5,054.97

0.00

5,064.97

5.2.4.

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC    0.50%

25,324.85

0.00

25,324.85

5.2.5.

Taxe pt. acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0.00

0.00

0.00

TOTAL 5.11

55,714.67

0.00

55,714.67

1 11 CHELTUIELI DIVERSE Șl NEPREVĂZUTE

53.1.

Diverse și neprevăzute (Cap.1.2,13,1.4, 2, 3.5, 3.8, 4 ) obiectiv/obiect nou de investiții    8%

0.00

0.00

0.00

53.2.

Diverse și neprevăzute (Cap.1.2,13,1.4, 2, 3.5, 3.8,4 ) intervenție ia c-tie existentă    18%

929,47930

175,601.07

1,106,080.37

TOTAL 5.111

929,479.30

176,601.07

1,106,080.37

1 V CHELTUIELI PENTRU INFORMARE Șl PUBLICITATE

5.4.1.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL 5.1V

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5 (TOTAL 5.1 -5. IV)

1,267,635.91

230,265.03

1,497,900.94


GRAFICUL ORIENTATIV DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

LUCRĂRI PENTRU REABILITARE Șl CONSOLIDARE GRĂDINIȚA NR. 245, STRADA TUNSU PETRE NR. 9, SECTOR 5, BUCUREȘTI

DENUMIRE LUCRARE

PERIOADA DE ZILE CALENDARISTICE (12 LUNI)

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Luna 7

Luna 8

Luna 9

Luna 10

Luna 11

Luna 12

Proiectare, studii de teren

Organizarea procedurilor de achiziție

Obținere avize, acorduri, autorizație de construire

Eliberare

Consultanță

Comisioane, taxe, cote

Organizare de șantier

Investiția de bază, construcții+instalații

Procurare utilaje, echipamente,

dotări

Diverse și neprevăzute

Asistență tehnică

Supravegherea execuției cu diriginți

Recepția lucrărilor


F3

Obiectiv: G245 GRĂDINIȚĂ NR. 245

LISTÂ

cw ccrnt'btU't'Lic/ ele/ lucruri pc categorii de/ lucruri

Obiect: 01 STRUCTURA

Categorie: 01 CONSOLIDARE-INFRASTRUCTURA    [ ron ]

Nr.

Capitol lucrări

U/M

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

Crt.

Simbol

ajmateriale

Denumire resursa

b)manopera

Observații

cjutilaj

Corecții

djtransport

Liste Anexe

Total(a+b+c+d)

1 RPCJ35A 99    MP    2,SOO.OOOOO

DESFACERI DE : TENC. INT.-EXT.DRISCUITE LA PEREȚI SAU TAVANE

2    RPCA01A 99    M CUB    100.00000

SĂPĂTURI MANUALE DE PAMINT,SPATII LIMITATE,L<1 M,H<1.5 M,VOL.<20 MC,TALUZ VERTICAL,MAL / NESPRIJINIT

3    RPCB01B 99    MCU8    2.00000

PREP.BETONULUI,CU BETONIERA PE ȘANTIER,TURNAT CU MIJLOACE CLASICE,B.CL. C-10/8 BCIO(BISO)

4    RPCB01F    99    M CUB    100.00000

PREP.BETONULUI,CU BETONIERA PE SANTIER.TURNAT CU MIJLOACE CLASICE,B.CL. C-25/20 BC25(B330)

S RPCBOSC 99    MCUB    S3.00000

BETON ARMAT,ELEM.PUTERNIC SOLICITATE,C-25/20 BC25(B330), CONSOLIDARI-SUBTURNARI,TURNAT MIJ.CLASICE

6 RPCB1SC 99    MCUB

26.00000


DEMOLAREA BETOANELOR VECHI,CU MIJLOACE MANUALE,B.A. FUNDATII-PERETI-STILPI ETC.

7 RPCC02A 99    MP    711.00000

COFRAJ MIXT-PANOU REFOL-PLACAJ(ISMM),-SUSȚINERI,B.ARMAT, COMPLET.- REFACERI

CONST.EXIST:PERETI-PLACI

Nr. Capital lucrări

U/M

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

Crt. Simbol

a)materlale

Denumire resursa

b)manopera

Observații

cjutilaj

Corecții

d)transport

Liste Anexe

Total(a+b+c+d)

8 RPCE348 99    MP    66.00000

IZOLAȚII HIDROFUGE,EXEC.LA RECE,CU FOLII PVC,PLASTIFIATE;LA CONSTR.SUBTERANE-BAZINE,INCL.ST.SUPL.

Izolații hidrofuge la pereți soclu parimetcal

9 RPCG19D 99    M

50.00000


REPARAREA FISURILOR SI CRĂPĂTURILOR IN ZIDĂRIE,PRIN INJECTAREA DE MORTAR SI ARACET: 2 CĂRĂMIZI

10 RPCT49C1 82    BUCATA    2,000.00000

FORAREA MECANICA A GĂURILOR DE 5 CM IN ZIDĂRIE DE CARAM SIELEM DE BETON ARMAT CU GROSIMEA DE 30CM

11 RPCU05C 99    ...    BUCATA    300.00000

EXEC.STRAPUNGERILOR PT.COND.-TIRANTI,LA CONSOLIDARkIN PERETI-PLANSEE.PIATRA-BETON ARMAT,<15 CM GROS    V

_Ci01:1•00:PENTRU EXECUTAREA STRĂPUNGERILOR MECANIZAT_

12 RPCG29D 99    -.    M CU8    10.00000

SPARGERI PENTRU CREERI DE GOLURI IN ZIDĂRIE

13 RPCD02B 99    ...    KG    10,000.00000

ARMATURI-OB 37,D>8 MM,FASONATE IN AT.-SANT,MONT.CONSTR. EXIST:FASONARE+MONT-PT,FUNDAȚII, RADIERE

_ClOlll.OOlPT. UTILIZAREA OTELULUI BETON PC 52 FASONAT IN ATELIERE DE ȘANTIER

14 RPCD01D 99    KG    2,090.00000

ARMATURI-OB 37,D<8MM,FASONATE AT.-SANT,MONT.CONSTR. EXIST:FASONARE+MONT-PT.PLANSEE DR,STILPII, GRINZI

_C:01:1.00:PT. UTILIZAREA OTELULUI BETON PC 52 FASONAT IN ATELIERE DE ȘANTIER

14 RPCD02D 99    KG    9,345.00000

ARMATURI-OB 37,D>8MM,FASONATE AT.-SÂNT,MONT.CONSTR. EXIST:FASONARE+MONT-PT.PLANSEE DR.STILPII, GRINZI

Nr.

Capitol lucrări

U/M

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

Crt.

Simbol

ajmateriale

Denumire resursa

bjmanopera

Observații

cjutîlaj

Corecții

djtransport

Liste Anexe

Total(a+b+c+d)

14 RPCD02D 99    KG    2,565.00000

ARMATURI-OB 37,D>8MM,FASONATE AT.-SANT.MONT.CONSTR. EXIST:FASONARE+MONT-PT.PLANSEE DR,STUPII,GRINZI

_ClOll l.OOlPT. UTILIZAREA OTELULUI BETON PC 52 FASONAT IN ATELIERE UE SANTIEK

15    RPCA06A 99    MCUB    40.00000

UMPLUTURA DE PAMINT,EXEC.IN STR.ORIZONTALE,20-30 CM GROSIME,UDATA SI BĂTUTĂ CU MAIUL DE MINA

16    TRA01A10P 82    TONE    475.00000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

S    _

17    TRA06A10 82    TONE    396.00000

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM S

18    TRA04A10 82    TONE    24.00000

TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.10 KM.* $

19    CB11B 99    BUCATA    200.00000

SUST CU POPI EXTENS DE INVENTAR PTR MONT PLĂCILOR PREFABR,PREDALE,MONOLITE CU GRINZI TIP PE 3100 R

20    AUT1325    82    ORE    4,800.00000

ORA PR POP METALIC EXTENS PE3100 INCL ȚEAVA 051X3,5MM 3SCH    $

21    MDTC5S52005 82    BUCATA    200.00000

-V

TRANSPORT UTILAJ S KM-90100079 POP METALIC TIP PE-3100    S

22    TRB05B22 82    TONE    250.00000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 2S KG DISTANTA 20M $

Nr.

Capitol lucrări

U/M

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

Crt.

Simbol

a)materiale

Denumire resursa

bjmanopera

Observații

cjutilaj

Corecții

djtransport

Liste Anexe

Total(a+b+c+d)

23 TRB01C12 82    TONE    250.00000

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RĂSTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 20M    $

24    AUT6729    82    ORE    870.00000

p,

MACARA PE PNEURI 10-14,9TF    S

-___

25    AUT3343    82    ORE    30.00000

IU

POMPA PNEUMAT.DE BETON P82S0 4-SMC/ORA    $

26    7322213


BUCATA


745.00000


FIOLA CU RĂȘINI EPOXIDICE PENTRU FIX.ANCORELOR CD 5880

FIOLA D-16_■£_

27    7322213    :a    BUCATA    1,300.00000

FIOLA CU RĂȘINI EPOXIDICE PENTRU FIX.ANCORELOR CD 5880

FIOLA D=12_

28 EI01B1 82    2    BUCATA    2,045.00000

DIBLU METALIC CU DIAMETRUL NOMINAL 10 SAU 12 MM

asim. Montare fiole

Cheltuieli directe Alte cheltuieli directe

C.A.S.

C.A.S.S.

Aj.șomaj

Acc. munca, boli profes. Contr.Concedii Medicale Fond garantare salarii

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte

Io =

%

x To

Profit

Po *

%

x (To+Io)

TOTAL GENERAL pe categorie

Vo =

To+Io-t-Po


Proiectant, S.C.PBG M Administi

INEF.RING 5.R.L MION


Obiectiv: G245 GRĂDINIȚĂ NR. 245

LISTA

cu/ ccuctCtaTCie' de/ lucrări/ pe/ cute^&rCL de./ luerarC/

Obiect: 01 STRUCTURA

Categorie: 02 CONSOLIDARE-SUPRASTRUCTURA

(ron)

Nr. Capitol lucrări

U/M

Cantitatea    Prețul unitar

Valoare

Crt. Simbol

a,materiale

Denumire resursa

b)manopera

Observații

c)uttlaj

Corecții

d)transport

Liste Anexe

Total(a+b+c+d)

1 RPCJ35A 99

MP

1,700.00000

DESFACERI DE : TENC. INT.-EXT.DRISCUITE LA PEREȚI SAU TAVANE

2    RPCG19D 99    M    150.00000

REPARAREA FISURILOR SI CRĂPĂTURILOR IN ZIDĂRIE,PRIN INJECTAREA DE MORTAR SI ARACET: 2    /

CĂRĂMIZI

3    RPCT49C1 82    BUCATA    5,600.00000

FORAREA MECANICA A GĂURILOR DE 5 CM IN ZIDĂRIE DE CARAM SIELEM OE BETON ARMAT CU GROSIMEA DE 30CM

4    RPCU05C 99    BUCATA    600.00000

EXEC.STRAPUNGERILOR PT.COND.-TIRANTI.LA CONSOLIDARHN PERETI-PLANSEE,PIATRA-BETON ARMAT,<15 CM GROS

_C:01:1 . OOiPENTfIU EXECUTAREA STRĂPUNGERILOR MECANIZAT_

5    RPCB15A 99    MP    295.00000

SPITUIREA SUPRAFEȚELOR DE BETON, IN VEDEREA ADERĂRII UNUI BETON NOU

6    RPC806B 99    M CUB    175.00000

BETON ARMAT,ELEM.PUTERNIC SOLICITATE,C-25/20 BC25|B330), OIAFRAGME-PLANSEE-SCARI,TURNAT MIJ.CLASICE

7    RPCG29D 99    M CUB    90.00000

SPARGERI PENTRU CREERI DE GOLURI IN ZIDĂRIE

Nr. Capitol lucrări

U/M

Cantitatea

prețul unitar

Valoare

Crt. Simbol

a)materiale

Denumire resursa

b)manopera

Observații

cjutilaj

Corecții

djtransport

Liste Anexe

Total(a+b+c+d)

8 RPCG17A 99    MP    875.00000

CONSOLIDAREA ZIDĂRIEI PORTANTE,PRIN CAMASUIRE CU STM-STMB,D»4MM,M-50 T,M-100 T DE 4-6 CM GROSIME

9 CB11B 99    BUCATA    400.00000

SUST CU POPI EXTENS DE INVENTAR PTR MONT PLĂCILOR PREFABR,PREDALE,MONOLITE CU GRINZI TIP PE

10 RPCC01A 99    MP    1,005.00000

\

COFRAJ MIXT-PANOU REFOL:PLACAJ FAG(1SMM)+SPRIJ, BET.ELEVATIE-REF.CONST.EXIST:ZID DREPT H<3M

11 RPCD02D 99    KG    5,500.00000

ARMATURI-OB 37,D>8MM,FASONATE AT.-SANT,MONT.CONSTR. £XIST:FASONARE+MONT-PT.PLANSEE DR,STUPII,GRINZI

_C: Ol: 1 ■ 00: PT. UTILIZAREA OTELULUI BETON PC 52 FASONAT IN ATELIERE DE ȘANTIER

11 RPCD02D 99    KG    5,500.00000

ARMATURI-OB 37,D>8MM,FASONATE AT.-SANT,MONT.CONSTR. EXIST:FASONARE+MONT-PT.PLANSEE DR,STUPII,GRINZI

_ClOlI1.OOlPT, UTILIZAREA OTELULUI BETON PC 52 FASONAT IN ATELIERE DE ȘANTIER

11 RPCD02D 99    KG    10,000.00000

ARMATURI-OB 37,D>8MM,FASONATE AT.-SANT,MONT.CONSTR. EXIST:FASONARE+MONT-PT.PLANSEE DR,STUPII,GRINZI

_ClOlll.OOlPT. UTILIZAREA OTELULUI BETON PC 52 FASONAT IN ATELIERE DE ȘANTIER

12    TR801C12    82    TONE    210.00000

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RĂSTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 20M    $

13    AUT1325    82    ORE    9,600.00000

Nr. Capitol lucrări

U/M

Cantitatea    Prețul unitar

Valoare

Cri. Simbol

ajmateriale

Denumire resursa

bjmanopera

Observații

cjutilaj

Corecții

djtransport

Liste Anexe

Total(a+b+c+d)

14    MDTC5552005 82

BUCATA

400.00000

TRANSPORT UTILAJ 5 KM-90100079 POP METALIC TIP PE-3100

$

15 TRA01A10P 82    TONE    210.00000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM S

16 TRA06A10 82


TONE


530.00000


TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM $

17 TRA04A10 82


TONE


24.50000


TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.10 KM.* $

18    AUT6729    82


ORE


2,400.00000


MACARA PE PNEURI 10-14.9TF

19    AUT3343    82


ORE


60.00000


POMPA PNEUMAT.DE BETON PB250 4-6MC/ORA

Cheltuieli directe Alte cheltuieli directe

C.A.S.

C.A.S.S.

Aj.șomaj


Acc. munca, boli profes. Contr.Concedii Medicale Fond garantare salarii

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte

Io -    % X TO

Profit

Po =    %

x (To+Io)

TOTAL GENERAL pe categorie

vo « To+Io+Po

forytudar F3

Obiectiv: G245 GRĂDINIȚĂ NR. 245

lista

ca/ ceutâCtcttTLe/ de/ lucrări/ pe/ cote^crrtv de/ lucrări/

Obiect: 01 STRUCTURA

Categorie: 03 REZERVOR APA INCENDIU_ f ron 1

Nr.

Capitol lucrări

U/M

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

Crt.

Simbol

ajmateriale

Denumire resursa

b)manopera

Observații

cjutllaj

Corecții

djtransport

Liste Anexe

Total(a+b+c+d)

1 TSC03F1 82    SUTE MC    4.57000

SAPAT.MEC.CU EXC.OE 0,41-0,7 MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT 2

2 TSA02E1 82    M CUB    29.90000

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB IM CU TAI.UZ VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.AOINC.<1,5M T.MIJL. *

3 TSD03D1 82    SUTE MC    2.40000

IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM TER.CAT.3 SAU 4

4 TSD06A1 82    SUTE MC    2.40000

COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 0,7T UMPLUTURA PAMINT NECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM

5    TSD14A1 82    M CUB    24.00000

UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE STROP.STR.

6    CA01B    99    MCUB    11.00000

PREPARARE BET CU CENTRALA DE BETOANE PT PUNERE IN OPERA CU MIJL.CLASICE CLASA

C10/8(BC10/B150)

'j

7    CA02B 99    MCUB    11.00000

BET SIMPLU TURNAT IN EGALIZ.PANTE,SAPE H =35M,PREP CU CENTR.TURNAT CU MUL CLASICE C10/8 (BC10/B150)

Nr.

Capitol lucrări

U/M

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

Crt.

Simbol

a)materiale

Denumire resursa

b)manopera

Observații

ejutllaj

Corecții

d)transport

Liste Anexe

Total(a+b+c+d)

8 CA01K 99    M CUB    90.24000

PREP.BET CU CENTRALA DE SET. PT PUNERE IN OPERA CU POMPA CL.C25/20(BC25/B330)

9    CA03K 99    M CUB    26.40000

BET POMPA TURNAT IN FUNDAȚII,ZID DE SPRIJIN PERETISUB COTA 0 PREP CU CENTR DE BET BETON CLASA.....

10    CA04F1 99    MCUB    63.84000

BET.TURNAT IN PLACI, GRINZI,STAI.PI-PREP.CU CENTRALA DE BETOANE -TURN CU MUL CLASICE-BET.CLASA ...*)

11    CB03A 99    MP    11.40000

COFRAJE PAN REFOLOS CU PLACAJ 15MM PT.CUZINETI, FUNDAȚII PAHAR SI FUNDAȚII UTILAJE INCL SPRIJINIRI

12    CB03D 99    MP    220.00000

COFRAJE PAN REFOLOS CU PLACAJ 15MM PT.PERETI SI DIAFRAGME H=20M INCLUSIV SPRIJINIRILE

13 CB03E 99    MP

88.00000


COFRAJE PAN REFOLOS CU PLACAJ 1SMM PT.PLACI SI GRINZI H=20 M EXCLUSIV SUSȚINERILE

14 CB11B 99    BUCATA    88.00000

SUST CU POPI EXTENS DE INVENTAR PTR MONT PLĂCILOR PREFABR,PREDALE,MONOLITE CU GRINZI TIP PE 3100 R

15 CB12B 99    MP    88.00000

SUST CU GRINZI EXTEN DE INVENTAR PTR TURN GRINZI PLANSEE H CTII 20M INCL GR REZEM PE POPI,GE1(3-5M)

Capitol lucrări

Simbol

Denumire resursa

Observații

Corecții

Liste Anexe

U/M

Cantitatea    Prețul unitar

ajmateriale

bjmanopera

cjutilaj

djtransport

Total(a+b+c+d)

Valoare

CCO1F    99

KG

3,960.00000

ARMATURI DIN OTEL BETON OB 37 FASONATE IN ATELIEREMONTATE IN FUNDAȚII CONTINUE SI RADIERE 0>8MM

_gOll 1.00:PENT!W UTILIZAREA OTELULUI BETON PC 52 IN LOC DE OB 37 FASONAT IN ATELIERE Ol? ȘANTIER

n CC02B 99    KG    6,280.00000

ARMAT DIN OB 37 FASONATE SI MONT IN PEREȚI,DIAFR. C-TII CU H=35 M D>8 MM

_g02l1.00:PENTRU UTILIZAREA OTELULUI PC 52 IN LOC DE Ofl 37 FASONAT IN ATELIERE DE ȘANTIER

18 CC02F 99    KG    2,200.00000

ARMAT DIN OB 37 FASONATE SI MONT IN PLACI LA C-TII CU H=35 M D>8 MM

C: 02:1.00:PENTRU UTILIZAREA OTELULUI PC 52 IN LOC DE OU .57 FASONAT IN ATELIERE PE ȘANTIER

19 TRA01A05P 82    TONE    320.00000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM    . $

20 TRA06A05 82    TONE    243.00000

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,SMC DIST. »S KM $

21 TRA04A05 82    TONE    12.50000

TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS. 5 KM.* $

22 IZFO5B1 82    MP    11.40000

STRAT HIDROIZOLANT.LA CALD,CUVE,REZERV.ETC.CU CARTON BITUM.LA PER.DREPTI TER.CU APE FREATICE.

23 IZF01B1 82    MP    219,00000

Nr.

Capitol lucrări

U/M

Cantitatea    Prețul unitar

Valoare

Crt.

Simbol

ajmateriale

Denumire resursa .

bjmanopera

Observații

cjutllaj

Corecții

djtransport

Liste Anexe

Total(a+b+c+d)

24

IZC18G 99

MP

98.80000

STRAT PROT.HIDROIZOLATIE CU MEMBRANA DE PROTECȚIE

207.60000


25 IZC05B1 99    MP

STR.HIDROIZ.CALD CUVE,R£Z.CU CART.BIT.SI MAST.BIT.H 80/90 LA PEREȚI DREPȚI,TER.CU APE FR.

26    8566001

35.00000


BANDA HIDROIZOLANTA DE ROST TIP SIKA

Cheltuieli directe ■ Alte cheltuieli directe

C.A.S.

C.A.S.S.

Aj.șomaj

Acc. munca, boli profas. Contr.Concedii Medicale Fond garantare salarii

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte

IO “

1 X

TO

Profit

Po =

% X

(TO+IO)

TOTAL GENERAL pe categorie

vo -

TO+IO+PO


Obiectiv: G245 GRĂDINIȚĂ NR. 245

LISTA

cw ceentltcetble/ (Te/ UtcrarL pe/ catetf&rÎA/ (Te/ lucvceeL

Obiect: 02 ARHITECTURA

Categorie: 01 LUCR. DE DESFACERI, DEMOLĂRI_jronj

Nr.

Capitol lucrări

U/M

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

Crt,

Simbol

a)materlale

Denumire resursa

bjmanopera

Observații

cjutllaj

Corecții

djtransport

Liste Anexe

Total(a+b+c+d)

1 RPCK46A 02    MP    1,260.00000

DESFACEREA PARDOSELILOR RECI-DIN BETON SAU MORTAR DE CIMENT

Desfacere strat suport

2 RPCK45B 02    MP

600,00000


DESFACEREA PARDOSELILOR CALDE-PARCHET DIN STEJAR SAU FAG

3    RPCK46C    02    MP    660.00000

DESFACEREA PARDOSELILOR RECI-DIN PLACI DE BETON, MARMURA,PIATRA,GRESIE,PLACI CERAMICE ETC.

4    RPCJ3SA    02    MP    1,7SS,00000

DESFACERI DE ; TENC. INT.-EXT.DRISCUITE LA PEREȚI SAU TAVANE

5    RPCM36A 02    MP    700.00000

DEMONTAREA PLACAJELOR DIN FAIANȚA,GRESIE CERAMICA

• _ _

6    RPCG33B 02    MP    25.00000

DEMOLAREA PEREȚILOR DE ZIDĂRIE DIN: PAIANTA, STUFIT, STABILIT SAU SIMILARE

desfacere pereți din gips carton

7    RPCO56B 02    MP    1,230.00000

DEMONTĂRI LAMBRIURI LA PEREȚI SI TAVANE DIN LEMN, PLACAJ, PFL, PAS ETC.

Nr.

Capitol lucrări

U/M

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

Crt.

Simbol

a)materiale

Denumire resursa

bjmanopera

Observații

cjutilaj

Corecții

djtransport

Liste Anexe

Total(a+b+c+d)

8 RPC0S6C 02    MP    1,335.00000

DEMONTĂRI CĂPTUȘELI DIN LEMN, AZBOCIMENT, PPL, PAS ETC, LA PEREȚI, TAVANE SUSPENDATE, USI ETC.

Desfacere plafoane false din gips carton _

9 RPCG33B 02    MP    70.00000

DEMOLAREA PEREȚILOR DE ZIDĂRIE DIN: PAIANTA, STUPIT, STABILIT SAU SIMILARE

asim. Desfacere ghene Instalații

10 RPCO56A 02    MP    280.00000


DEMONTĂRI TIMPLARIE OIN LEMN (USI, FERESTRE, OBLOANE, CUTII RULOU,MASTI ETC.)

demontare ferestre existente _

11 RPCO56A 02    MP    70.00000

DEMONTĂRI TIMPLARIE DIN. LEMN (USI, FERESTRE, OBLOANE, CUTII RULOU,MASTI ETC.)

demontare usi existente

12    RPCOS6A 02    MP

DEMONTĂRI TIMPLARIE DIN LEMN (USI, FERESTRE, OBLOANE, CUTII RULOU.MASTI ETC.)

demontare dulapuri in vederea remontării

13    RPCP45A 02    KG

DEMONTĂRI : USI SI FERESTRE METALICE

1,090.00000


170.0000014    RPCP44A 02    KG

DEMONTAREA CONSTRUCȚIILOR METALICE, CU RECUPERAREA MATERIALELOR

demontare grilaje ferestre in vederea remontării

15    RPCP4SD 02    KG

DEMONTĂRI : BALUSTRADE, GRILE, PARAPETI, ÎMPREJMUIRI METALICE, ETC

demontare balustrada in vederea remontării

16    RPCI41A 02    M

DEMONTAREA LEMENTELOR DE ACOPERIȘ JGHEABURI,BURLANE,GLAFURI,SORTURI,ETC.

demontare glafuri interioare


790.00000


460.00000


195.00000Nr.

Capitol lucrări

U/M

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

Crt.

Simbol

a)materiale

Denumire resursa

b)manopera

Observații

c)utilaj

Corecții

d)transport

Liste Anexe

Total(a+b+c+d)

17 RPCI41A 02    M    365.00000


DEMONTAREA LEMENTELOR DE ACOPERIȘ JGHEABURI,BURLANE,GLAFURI,SORTURI,ETC.

glafuri exterioare, sort tabla la terasa

18 RPCE43A 02    MP    950.00000

DESFACEREA HIDRO-TERMOIZOL LIPITE,INCL.ST.PROT- ST.SUPORT,TERASE -PERETLINCL.TERMOIZOL.BCA-PL.VATA


19    RPCE43A 02    MP    1,080.00000

DESFACEREA HIDRO-TERMOIZOL LIPITE,INCL.ST.PROT- ST.SUPORT,TERASE -PERETIlINCL.TERMOIZOL.BCA-PL.VATA

desfacere termosistem existent la fațada

20    RPCJ35A 02    MP    1,080.00000


DESFACERI DE : TENC. INT.-EXT.DRISCUITE LA PEREȚI SAU TAVANE

desfaceri tencuieli exterioare la fațade

21 RPCG33C 02    M CUB    2.50000

DEMOLAREA PEREȚILOR DE ZIDĂRIE DIN:CARAMIDA PLINA,BCA, BLOCURI CERAMICE,GVP.EXCL.SCHELA SI CURĂȚIREA


22 RPCL22C 02    M


70.00000


DESFACEREA SCĂRILOR DIN PLACI MARMURA,MOZAIC SAU PREFABRICATE

desfacere trepte la scări


23 RPCS19A 02


MP


200.00000


DEMONTĂRI: DALE DIN BETON,LA TROTUARE,TURNATE PE LOC

desfacere trotuar perimetral

24 TRA01A10P 82    TONE

TRANSPORTUL RUTIER Al PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

430.00000

$


Nr.

Capitol lucrări

u/M

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

Crt.

Simbol

ajmateriale

Denumire resursa

b)manopera

Observații

cjutilaj

Corecții

djtransport

Liste Anexe

Totat(a+b+c+d)

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

C.A.S.

C.A.S.S.

Aj.șomaj

Acc• munca, boli profes. Contr.Concedii Medicale

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte

IO -

% X

TO

Profit

PQ -

% X

(TO+lQ)

TOTAL GENERAL pe categorie

Vo =

To+Io+Po

Proiectant,

Obiectiv: G245 GRĂDINIȚĂ NR. 245

LISTA

cu/ ccwtCtattie/ Utcrari/ pe/ c-atety&rti/ d& tiLcrarC/

Obiect: 02 ARHITECTURA

Categorie: 02 ARHITECTURA

[ ron |

Nr.

Capitol lucrări

U/M

Cantitatea    Prețul unitar

Valoare

Crt.

Simbol

a)materlale

Denumire resursa

b)manopera

Observații

cjutllaj

Corecții

djtransport

Liste Anexe

Total(a+b+c+d)

1

RPCX01B 02

MP

1,260.00000

REPARARE STRATULUI SUPORT PTR.PARDOSELI EXEC.OIN MORTAR DE CIMENT MARCA M100-T 3 CM GROSIME

2 RPCK44B 02    MP    SOO.OOOOO

STRAT SUPORT PT. PARDOSELI CU SAPA AUTONIVELANTA

3    CGOSD    02    MP    600.00000

PARDOSELI CU PANOURI DE PARCHET DE TRAFIC INTENS

4    RPCK09B    02    M    380.00000

MONTAREA PERVAZURILOR SI PUNTELOR DE MAX 15 CM LĂȚIME -PERVAZURI DIN STEJAR

5 RPCK10C 02    MP

1S0.00000


RASCHETAREA PARCHETULUI DE STEJAR SAU FAG,EXECUT. MECANIZAT, CU DISCURI ABRAZIVE

6 RPCK11C 02    MP    150.00000

FINISAREA-PRIN CERUIRE SI LUSTRUIRE-A PARDOSELILOR DIN PARCHET CU PALUX SAU LAC IN TREI STRATURI

7 CG16B 02    MP    660.00000

PARDOSELI DIN GRESIE CERAMICA CU SUPRAFAȚA PLĂCILOR PESTE 100 CMP INCLUSIV, S>16 MP

Nr.

Capitol lucrări

U/M

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

Crt.

Simbol

ațmateriale

Denumire resursa

b)manopera

Observații

c)utilaj

Corecții

djtransport

Liste Anexe

Total(a+b+c+d)

8 RPCK25A 02    M    435.00000


ÎNLOCUIRE PUNTE DIN GRESIE CERAMICA DE MAX.15CM ÎNĂLȚIME,ORIZONTALE LA PEREȚI


9    CK18C 02    M    240.00000

MONTAREA PROFILELOR DIN ALUMINIU LA SCĂRI

asimilat    __

10    RPCJ038 02    MP    2,930.00000

REP.TENC.INT.8RUTE LA PEREȚI DIN ZIDĂRIE SAU BET.DE 2,SCM GROS.CU MORT.DE VAR MARCA M-50 T


('11 RPCJ13A 02    MP    1,390.00000

REP.TENC.INT.DRISCUITE LA TAVANE PE BLOC.CERAM.CU MORT.CIM.VAR SOT PT.SPRIT SI M.25T PT GR.S.VIZIB.


12 RPCJ18C 02    MP    3,620.00000

FINISAJE CU GLET PE TENC. INT.DRISC.3 CM GROS.EXECCU PASTA DE IPSOS LA PEREȚI,TAVANE,CU ADAOS ARACET


13 RPCM22C 02    MP

REPARAREA PLACAJELOR DIN FAIANȚA ACEEAȘI CULOARE IN CAMERE >10MP,FIX.CU ADEZIV PT.MONT.PLACAJELOR


700.0000014 RPCR31C 02    MP


1,230.00000


TAPET AUTOCOLANT SAU TEXTIL, APLICAT PE SUPORT HIRTIE : PE PEREȚI GLETUITI

tapet din fibra de sticla

15 CD19A 02    MP    25.00000

PEREȚI DIN GIPSCARTON REZISTENTI LA FOC, PE STRUCTURA METALICA


16 CD23A 02    MP


1,050.00000


TAVANE SUSPENDATE DIN GIPSCARTON OBIȘNUITE PE SCHELET DE SUSȚINERE METALIC


Nr. Capitol lucrări

U/M

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

Crt. Simbol

a)materiale

Denumire resursa

bjmanopera

Observații

c)utilaj

Corecții

djtransport

Liste Anexe

Total(a+b+c+d)

17 CD23A 02    MP    290.00000

TAVANE SUSPENDATE DIN GIPSCARTON REZ. LA UMIDITATE PE SCHELET DE SUSȚINERE METALIC

18 CD24A1 02    MP    120.00000

PLACARE GHENA DE INSTALAȚII CU GIPSCARTON DISTANTA INTRE MONTANTI 1 M SI RE 30 GRD

19 CO17A 02    BUCATA    40.00000

USITE DE CURĂȚIRE GATA CONF.LA COȘURI DE FUM

20    RPCJ18D 02    MP    1,430.00000

L

FINISAJE CU GLET PE TENC.INT.DRISC.0,7MM GROS.EXECPASTA VAR+100KG IPSOS/MC VAR PASTA LA PEREȚI,STÂLP

grund (amorsa) pt.suprafetele din gips acarton

21    RPCR08B 02    MP    3,360.00000

VOPSIREA,ZUGRĂVELI LAVABILE,VOPSEA PA BAZA DE ARACET-VINACET,LA INT-EXT.2 STRATURI,GLET IPSOS EXIST.

22 RPCO22B 02    MP    65.00000

t

MONT.USI INT.GATA CONF.DIN LEMN SIMPLE,CONF.DIN ORICE FEL DE MATER.PE CĂPTUȘELI

INCL.MONT.CAPTUSELI

23 RPCP34B 02    MP    20.00000

ÎNLOCUIREA UȘILOR DIN MASE PLASTICE, INCL.ACESORIILE+FERONERIA,MONT.ZIDĂRIE BETON: 1CANAT,SUP. 7-15M

24    CK12B 02    MP    22.50000

USI MET.UN CANAT SUPR.TOC 7-15 MP INCLDIN PROF.OL, CU ARMAT.SI ACCESORII IN ZID.DE ORICE NATURA

K

Usi metalice rezistente la foc 30'

25    CK12B 02    MP    4.00000

USI MET.UN CANAT SUPR.TOC 7-15 MP INCL.DIN PROF.OL, CU ARMAT.SI ACCESORII IN ZID.DE ORICE NATURA

Usa metalica rezistenta la foc 90'

Nr.

Capitol lucrări

U/M

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

Crt.

Simbol

a)materiale

Denumire resursa

bjmanopera

Observații

cjutilaj

Corecții

d)transport

Liste Anexe

Total(a+b+c+d)

26 RPCP30B 02    MP    280.00000


ÎNLOCUIREA FERESTRELOR DIN ALUMINIU,CU 1 SAU MAI MULTE CANATURI,SUPRAFAȚA TOCULUL3-6 MP


Tamplarie din profile de aluminiu cu rupere punte termica, eu geam termoizolant


27 RPCP32B 02


MP


8.00000


ÎNLOCUIREA UȘILOR METAL,CONF.DIN PROFILE DE AL,INCL.ARM+FERONERIA,MONT.IN ZID:1 CANAT,S=7-1S MP


usi exterioare din aluminiu _

28 CK12B 02    MP    2.00000

USI MET.UN CANAT SUPR.TOC 7-15 MP INCL.DIN PROF.OL, CU ARMAT.SI ACCESORII IN ZID.DE ORICE NATURA

usa metalica etanșa


29 RPCP3SB 02    M


195.00000


ÎNLOCUIREA GLAFURILOR,LA FERESTRE DIN ALUMINIU

glafurl Interioare

30 RPCP3SB 02    M    195.00000


ÎNLOCUIREA GLAFURILOR,LA FERESTRE DIN ALUMINIU


glafurl exterioare

31    00302A3    02    MP    450.00000

SISTEM TERMOIZ. PLAFON SUBSOL, CU POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT DE 8 CM GROSIME


32    CB14C    02    MP    700.00000

SCHELA MET TUBULARA PT FINIS TAVANE H= 7 M CU IMOBILIZ SCHELEI TIMP DE 15 ZILE(120 ORE)

33    RPCJ23A    02    MP    1,135.00000

REP.TENC.EXT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.DE 2,5 CM GROS.EXEC.IN CIMP CONTINUU *


Nr. Capitol lucrări

U/M

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

Crt. Simbol

a)materiale

Denumire resursa

bjmanopera

Observații

cjutilaj

Corecții

d)transport

Liste Anexe

Totalfa+b+ctd)

34    00303A3    02    MP    750.00000

SISTEM TERMOIZ. PEREȚI EXT. CU POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT 10 CM GROSIME

35 OO3O2A1 02


MP


190.00000


SISTEM TERMOIZ. SOCLU CU POLISTIREN EXTRUDAT IGNIFUGAT DE 10 CM GROSIME

36    00303A2    02

110.00000


SISTEM TERMOIZ. GLAFURI SI SPALETI CU POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT DE 3 CM GROSIME

37    01501B1    02


MP


155.00000


8ORDAREA CU FASII DIN VATA MINERALA BAZALTICA 10 CM GROSIME IN DREPTUL PLANSEELOR CLĂDIRII


38    00304A    02    M    170.00000

MONTARE PROFILE DE PROTECȚIE AFERENTE SIST TERMOIZOLANT - PROFIL PENTRU SOCLU


39 0O3O4B 02    M    550.00000

MONTARE PROFILE DE PROTECȚIE AFERENTE SIST TERMOIZOLANT - PROFIL PENTRU MUCHII


40    00303A2    02    MP

TENCUIALA EXTERIOARA DECORATIVA APLICATA PE TERMOSISTEM LA FAȚADA


1,025.00000


41    00102H07 02    MP

TENCUIALA MOZAICATA APLICATA PE TERMOSISTEM LA SOCLU

42    IZC02A 09    MP

STRAT DIFUZIE VAPORI PE SUPR.ORIZONTALE, INCL.<7 GRD IA TERASA

strat DDC


110.00000


815.00000


Nr.

Capitol lucrări

U/M

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

Crt.

Simbol

ajmaterlale

Oenumire resursa

b)manopera

Observații

cjutllaj

Corecții

d)transport

Liste Anexe

Total(a+b+c+d)

43 IZC03A2 09    MP    815.00000

.ÎE

BARIERA CONTRA VAPORI PE SUPRAFEȚE ORIZONTALE LA TERASA

44 IZC12B 09


MP


815.00000


STRAT TERMOIZOLATOR LA TERASA CU VATA MINERALA BAZALTICA DE 20 CM GROSIME


45    IZC19C 09    MP    815.00000

E

STRAT-SUP EGALIZ/PROT PT, IZOL,CU: MORT.CIM M-100 T FARA ADAOS VAR, PE SUPR ORIZ/INCL< 40 GRD 3 CM    _

sapa slab armata

46    IZC05B 09    MP    815.00000

HIDROIZOLATIE ORIZ. TERASE SI ACOPERIȘURI 2 STRAT DE MEMBRANA BITUMINOASA (STR.SUP CU ACOP.MINERALA)


47 IZC02B 09    MP


140.00000


STRAT DIFUZIE VAPORI PE SUPR.ORIZ,INCL.>7 GRD - PE SUPRAF.VERTICALE LA TERASA


48 IZC03B2 09    MP

BARIERA CONTRA VAPORI PE SUPRAFEȚE VERTICALE LA TERASA


140.0000049 IZC12C 09    MP    140.00000

STRAT TERMOIZOLATOR VERTICAL LA TERASA CU VATA MINERALA BAZALTICA DE 10 CM GROSIME


50 IZC05B 09    MP


140.00000


HIDROIZOLATIE VERTICALA LA TERASE CU 2 STR.DE MEMBRANA BITUMINOASA (STR.SUP.CU ACOP.MINERALA)


51 IZC46A 09    MP    250.00000

MEMBRANA HIDROIZOLANTA FLEXIBILA TIP SANIFLEX SUB PLACARI CERAMICE LA PARDOSELI SI PEREȚI INTERIORI


Nr.

Capitol lucrări

U/M

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

Crt.

Simbol

ajmateriale

Denumire resursa

b)manopera

Observații

cjutilaj

Corecții

d)transport

Liste Anexe

Total(a+b+c+d)

52 RPCE30A 02    MP    815,00000


INUNDAREA TERASEI, IN VEDEREA RECEPTIONARII El


53 RPCI22C 02    M


SORT DIN TABLA VOPSITA IN CÂMP ELECTROSTATIC LA TERASA


54 RPCH31D 02


170,00000


1,310.00000


MONT.-DEMONT.SCHELA PT.LUCR.CONTR.:METALICA TUBULARA,H>7M,INCL.STREASIA+PLASA SI ANCORAREA


55 RPCH29A 02


1,310.00000

3


PLASA DE SIGURANTA.REFOLOSIBILA.PE SCHELE.LA EXECUTAREA INVELITORILOR SI FAȚADELOR


56    RPCK24B 02    MP    40.00000

REPARARE PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA ORICE CULOARE SI FORMA IN SUPRAFEȚE <60CMP/BUC.

pardoseli exterioare antiderapante

57    CG08B 02    MP    35.00000

PARDOSELI MAT.PL.SUPORT EXIST. COVOR PVC ANTIDERAPANT LA SCĂRILE EXTERIOARE


58 RPCS01B 02    MP    200.00000

3

TROTUARE,DALE DE BETON BC10/8-B150,TURNAT PE LOC,PE STRAT DE

NISIP,ROST.UMPL.NISIP,100X100X10 CM


59 TRA06A10 82    TONE    155.00000

3

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM $


60 TRA02A10 82    TONE    80.00000

5

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.

$


Capitol lucrări

Simbol

U/M

Cantitatea

Prețul unitar

a)materlale

Valoare

Denumire resursa

bjmanopera

Observații

c)utilaj

Corecții

djtransport

Liste Anexe

Total(a+b+c+d)

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

C.A.S.

C.A.S.S.

Aj - șomaj

Acc. munca, boli profes. Contr.concedii Medicale

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte

IO =

%

X TO

Profit

PO *

ț

X (TO+IO)

TOTAL GENERAL pe categorie

Vo -

To+Io+Po

Obiectiv: G245 GRĂDINIȚĂ NR. 245

LISTA

ovu ccu'xtLLati2& d& lucrcvrt/ p& caT&frorti/ d& UccrarL

Obiect: 03 INSTALAȚII ELECTRICE

Categorie: 01INST.ELECTRICE CURENTI TARI    | ron ]

Nr.

Capitol lucrări

U/M

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

Crt.

Simbol

ajmaterlale

Denumire resursa

bjmanopera

Observații

c) utilaj

Corecții

djtransport

Liste Anexe

Total{a+b+c+d)

1 RPEA15B1 82    M    2,380.00000

DEMONTARE TUB PROT IP-PVC INST ÎNGROP 23-39 MM*

2 RPEB10A1 82    M

7,140.00000


240.00000


DEMONTARE COND FY, AFY INTROD TUB 1-4 MMP*

3 RPEE17B1 82    BUCATA

DEMONTARE APARATE UNIPOLARE IN VEDEREA ÎNLOCUIRII*

4 RPEF20F1 82


BUCATA


735.00000


DEMONTARE CORP ILUMINAT FLUORESCENT*

S RPEG18A1 82


BUCATA


330.00000


REVIZUIRE LEGATURI,CURĂȚIRE CONTACTE LA APARATE MONTATE PE TABLOURI PT.CURENT 25 A

asim. Desfacerea legaturilor la tablourile electrice

6 EA02A3 82

TUB IZOLANT DE PROTECȚIE,ETANȘ IPE-PVC MONTAT ÎNGROPAT CU D=25,8MM

7 EA10C2 82

6,930.00000


20.00000


ȚEAVA PVC TIP U MONTATA ÎNGROPAT IN PARDOSEALA CU D=63MM

f

Nr. Capitol lucrări

U/M

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

Crt. Simbol

ajmateriale

Denumire resursa '

b)manopera

Observații

c)utilaj

Corecții

djtransport

Liste Anexe

Total(a+b+c+d)

8 EA02A3 82    M    260.00000


TUB IZOLANT DE PROTECȚIE,ETANȘ IPE-PVC MONTAT ÎNGROPAT CU D=25,8MM

asim.Plinta canal cablu 15x10 mm    _ _

9    EA10D1 82    M

ȚEAVA PVC TIP U MONTATA ÎNGROPAT IN PARDOSEALA CU D=75MM

asim.Plinta canal cablu 50x20 mm    _

10    EA18C1 82    BUCATA


120.00000


275.00000


DOZE CENTRALIZATOARE DIN TABLA DE 1,5 MM PT CONDUCTORI MONTATI IN TUBURI CU DIM. 200X200X200MM


11 EB02A1 82    M


4,920.00000


ț.j;

CONDUCTA CUPRU CU IZOLAȚIE INTRODUSA IN TUBURI DE PROTECȚIE,CONDUCTA AVIND SECȚIUNEA < 4 MMP


12 EB02A1 82    M    5,490.00000

CONDUCTA CUPRU CU IZOLAȚIE INTRODUSA IN TUBURI DE PROTECȚIE,CONDUCTA AVIND SECȚIUNEA <

4 MMP


13    EC04A1 82    „    M

CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND CANALE,CONDUCTE<16MMP

Cablu energie 0,4/1 kV C2XH 3x1,5,..2.5 mitip

14    EC04A1 82    M

CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND CANALE,CONDUCTEdSMMP


3,460,00000


120.00000


Cablu energie 0,4/1 kV C2XH 5x6 miip_

15 EC04A1 82    M    20.00000

CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND CANALE,CONDUCTEdSMMP
Nr.

Capitol lucrări

U/M

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

Crt.

Simbol

a)materiale

Denumire resursa

b)manopera

Observații

cjutllaf

Corecții

djtransport

Liste Anexa

Total(a+b+c+d)

16 EH02A1 82    BUCATA    6.00000

încercarea cablurilor pt.inst.elec.de comanda,semnalizare si blocări    S

17 ED03H1 82    BUCATA    106.00000

COMUTATOR UNIPOLAR APARENT,DIBLURI LEMN,SERIE,CONSTR.NORM.PT.SCARA SAU CONSTR.ETANȘA

Intrerupator/comutator unipolar execuție normala, montaj îngropat, 10 A/230V

18 ED03H1 82


BUCATA


38.00000


COMUTATOR UNIPOLAR APARENT,DIBLURI LEMN,SERIE,CONSTR.NORM.PT.SCARA SAU CONSTR.ETANSA

întrerupabor/comutator execuție etanșa, montaj aparent 10 A/230V_

19 ED08A1 82    BUCATA    106.00000

PRIZA MONTATA ÎNGROPAT CONSTR.NORMALA IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT PROTECȚIE

Priza dubla 2P+T 18 A/230V .construcție normala, culoare alba, montaj îngropat, CU PROTECȚIE PENTRU COPII

20    ED08A1 82    BUCATA    38.00000

PRIZA MONTATA ÎNGROPAT CONSTR.NORMALA IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT PROTECȚIE

3 _

priza etanșa

21    EF10C1 82    BUCATA    4.00000

LEGĂTURĂ EL.(CONEX.) INTRE SIR.CLEME SI APARATE,SAU INTRE APARATE,CU CONDUCTA L1.51-3M

asim. Racordare ventilatoare/unitati cliatizare_

22 EE09E1 82    BUCATA    8.00000

îl:

ARMATURA DE ILUMINAT CU GLOB DE STICLA CLARA,ETANȘA DR.(DE PLAFON) MONT.DIBL.MET.LAMPA 60 W

asim. Corp de iluminat tip aplica fluorescenta, complet echipat    j

Referința t ASE-15W-IP44

Nr.

Capitol lucrări

U/M

Cantitatea    Prețul unitar

Valoare

Crt.

Simbol

ajmateriale

Denumire resursa

bjmanopera

Observații    <-■

c)utllaj

Corecții    ;

d)transport

Liste Anexe

Total(a+b+c+d)

23

EE12H1 82

BUCATA

3.00000

CORP DE ILUMINAT PTR. LĂMPI FLUORESCENTE TUBULARE ETANȘ MONTAT PE DIBLURI (BOLTURI) METALICE

corp de iluminat pt. lămpi fluorescente tubulare cu balast electronic, complet echipat, cu raster dublu ogllndat, IP40, pentru montaj incastrat in plafonul fals Referința : LF-R-41B

20.00000


24 EE12H1 82    BUCATA

CORP OE ILUMINAT PTR. LĂMPI FLUORESCENTE TUBULARE ETANȘ MONTAT PE DIBLURI (BOLTURI) METALICE

Corp de iluminat pt. lămpi fluorescente tubulare cu balast electronic, complet echipat, cu dispersor opal, IP40, pentru montaj aparent Referința : LF-D~136

25 EE12H1 82    BUCATA    6.00000

■m:

CORP DE ILUMINAT PTR. LĂMPI FLUORESCENTE TUBULARE ETANȘ MONTAT PE DIBLURI (BOLTURI)

METALICE

corp de iluminat pt. lămpi fluorescente tubulare cu balast electronic, complet echipat, cu raster dublu oglindat, IP40, pentru montaj aparent

Referința LF-R-218_

26 EE12H1 82    BUCATA    14.00000

CORP DE ILUMINAT PTR. LĂMPI FLUORESCENTE TUBULARE ETANȘ MONTAT PE DIBLURI (BOLTURI) METALICE

Corp de iluminat ETAPS, pt. lămpi fluorescente tubulare, cu balast electronic, complet echipat. Referința .■ FIPAD 21B_

27 EE12H1 82    BUCATA    119.00000

CORP DE ILUMINAT PTR. LĂMPI FLUORESCENTE TUBULARE ETANȘ MONTAT PE DIBLURI (BOLTURI) METALICE

Corp de iluminat pt. lămpi fluorescente tubulare cu balast electronic, complet echipat, cu raster dublu oglindat, IP40, pentru montaj incastrat in plafonul fals Referința t 1F-R-236

Nr.

Capitol lucrări

U/M

Cantitatea    Prețul unitar

Valoare

Crt.

Simbol

ajmateriale

Denumire resursa

bjmanopera

Observații

c)utilaj

Corecții

d)transport

Liste Anexe

Total(a+b+c+d)

28

EE12H1 82

BUCATA

23.00000

CORP DE ILUMINAT PTR. LĂMPI FLUORESCENTE TUBULARE ETANȘ MONTAT PE DIBLURI (BOLTURI) METALICE

Corp de iluminat pt. lămpi fluorescente tubulare cu balast electronic, complet echipat, cu raster dublu oglindat, 1P40, pentru montaj încastrat in plafonul fals

Referința : Lf-R-236-s autonomie de funcționare 1 h_

29 EE12H1 82    BUCATA    48.00000

CORP DE ILUMINAT PTR. LĂMPI FLUORESCENTE TUBULARE ETANȘ MONTAT PE DIBLURI (BOLTURI)

METALICE

Corp de iluminat pt. lămpi fluorescente cu balast electronic, complet echipat, fluocompact, IP44 Referința : RCE-21S

30 EE12H1 82    BUCATA    17.00000

3

CORP DE ILUMINAT PTR. LĂMPI FLUORESCENTE TUBULARE ETANȘ MONTAT PE DIBLURI (BOLTURI)

METALICE

Corp de iluminat pt. lămpi fluorescente cu balast electronic, complet echipat, fluocompact, 1P44 Referința : AB-118.

31 EE12H1 82    BUCATA    65.00000

CORP DE ILUMINAT PTR. LĂMPI FLUORESCENTE TUBULARE ETANȘ MONTAT PE DIBLURI (BOLTURI)

METALICE

Corp de iluminat etanș, pt. lămpi fluorescente tubulare, cu balast electronic, complet echipat. Referința : FI PAP 236

32 EE12H1 82    BUCATA    2.00000

CORP DE ILUMINAT PTR. LĂMPI FLUORESCENTE TUBULARE ETANȘ MONTAT PE DIBLURI (BOLTURI) j METALICE

Corp de iluminat ETANȘ, pt. lămpi fluorescente tubulare, cu balast electronic, complet echipat. Referința ; F1PAD 236-autonomi.e de funcționare lh

33 EE10K1 82    BUCATA    45.00000

CORP DE ILUMINAT SPECIAL,MONOBLOC PT.ILUM.SIG.CU ACUMULATOR DIBLURI METAL.

Corp de iluminat de siguranța, pentru montaj aparent pe perete, cu pictograma pe fond verde cu indicarea caii de evacuare : funcționare permanenta, IP42

Referința : Exib 2x8W autonomie funcționare 2 h

pc


o;


Nr.

Capitol lucrări

U/M

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

Crt.

Simbol

a)materiale

Denumire resursa

b)manopera

Observații

c)utilaj

Corecții

djtransport

Liste Anexe

Total(a+b+c+d)

34 EE10K1 82    BUCATA    9.00000


CORP DE ILUMINAT SPECIAL/MONOBLOC PT.ILUM.SIG.CU ACUMULATOR DIBLURI METAL


Corp de iluminat de siguranța,pentru montaj aparent pe perete, hidrant : funcționare permanenta, IP42

Referinta : H 2x8M autonomie funcționare 1 h_

35 EH05C1 82    BUCATA


cu pictograma roșie pentru marcare


8.00000


ÎNCERCARE PANOURI METALICE SAU DULAPURI METALICE


36 EH04J1 82    BUCATA


8.00000


ÎNCERCAREA SI VERIFICAREA ELECTRICA A ELECTROMOT, =51-200KW    $


asim. verificare corectitudine montaj__

37 ATD19A 82    8UCATA    320.00000

il

LEGAREA CONDUCTOARELOR LA CLEME,REPARTITOARE SAU LA BORNELE APARATELOR PRINiFIXARE CU ȘURUB


38    EF03A1 82    BUCATA

l

TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU PUPITRU GATA ECHIPAT,CU GREUTATEA tlSOKG

Tablou electric principal

39    EF03A1 82    BUCATA

TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU PUPITRU GATA ECHIPAT,CU GREUTATEA <150KG

Tablou electric nivel


1.00000


1.00000


40    EF03A1 82    BUCATA    4.00000

TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU PUPITRU GATA ECHIPAT,CU GREUTATEA <150KG

Tablou electric spatii tehnice

41    EF03A1 82    BUCATA    1.00000

TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU PUPITRU GATA ECHIPAT,CU GREUTATEA <150KG

Tablou electric ALANr.

Capitol lucrări

U/M

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

Crt.

Simbol

a)materlale

Denumire resursa

bjmanopera

Observații

cjutilaj

Corecții

djtransport

Liste Anexe

Total(a+b+c+d)

42 EF03A1 82    8UCATA    1,00000

TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU PUPITRU GATA ECHIPAT,CU GREUTATEA <150KG

Tablou electric siguranța_

43 EG07B1 82    M    46,00000

COND.COBOR. BANDA OTEL ZINC.25X4MM.MONT.APARENT PE ZIDURI

44 EG08B1 82

72.00000


COND.LEG.PAM.INST.PARATRĂSNET PROT.LEG.PAMINT MONT.PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM MONT.IN TEREN TARE *

45    W1R06A3    82    M    36.00000

3

ELECTROD DIN ȚEAVA DE OTEL DE DOI TOLI SI JUMATATEPENTRU LEGAREA LA PAMINT IN TEREN FOARTE TARE

46 EG10A1 82    BUCATA

4.00000

3.


CUTIE CU ECLISA DE LEGĂTURĂ PT.CENTURA DE INPAMINTARE

47 W1P08A 82    BUCATA    2.00000

3

VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT.LUCRARI DE INSTALAȚII ELECTRICE LA CONSTRUCȚII    $

48 TSA16C4 82    MCUB    28.80000

3

SAP.MAN.IN TRANȘEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.CU SPRU.CU

OBST.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.TARE    '

43 TSD18C1 82    MCUB    26.00000

3

UMPLUT.COMPACTATA IN SÂNT.PT.CABL.ÎNGROP,LA LINII ELECTR.DE ÎNALTA TENS.CU PAM.DIN TEREN TARE

Nr.

Capitol lucrări

U/M

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

Crt.

Simbol

a)materiale

Denumire resursa

b)manopera

Observații

cjutilaj

Corecții

d)transport

Liste Anexe

Total(a+b+c+d)

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe C.A.S.

C.A.S.S.

Aj.9omaj

Acc. munca, boli profes. Contr.Concedii Medicale Fond garantare salarii

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte

Io «

% X

TO

Profit

Po =

% X

(To+lo)

TOTAL GENERAL pe categorie

vo »

To-Ho+Po

Proiectant,

S.C.PBG    & ENGINEERING

S.R.L


Adminis‘Z'^^


Obiectiv: G245 GRĂDINIȚĂ NR. 245

LISTA

cu/ caAXtLtatCLe' Te/ IvecrarL pe/ catenar U/ Te/ leccrcwL

Obiect: 03 INSTALAȚII ELECTRICE

Categorie: 02 INST.ELECTRICE CURENTI SLABI_(ron 1

Nr.

Capitol lucrări

U/M

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

Crt.

Simbol

a)materiale

Denumire resursa

b)manopera

Observații

c)utllaj

Corecții

d)transport

Liste Anexe

Total(a+b+c+d)

1    00802B12A2 02    BUCATA    295i00000

MONTAJ DETECTOARE "ADRESABILE" DE FUM, TEMP, COMBIN (FUM+ TEMP) PE TAVAN DE GIPSCARTON

Detector de fum analog adresabil

2    00802B17A1 02    BUCATA    3.00000

MONTAI DETECTOARE DE GAZ PENTRU MEDIU NORMAL

5.00000


3    00802B07A1 02    BUCATA

MONTAJ MODULE DE INTRARE / IEȘIRE PT SISTEME "ANALOG-ADRESABILE", H <= 2,95 M

Modul adresabil

4    00802B05A1 02    BUCATA    5.00000

X

MONTAJ MODULE EXTENSIE - BUCLE / ZONE "CONVENȚIONALE" - STANDARD, H <= 2,95 M

Modul de comanda

5    00802B27A1 02    BUCATA    11.00000

J

MONTAJ BUTOANE INCENDIU "ADRESAB." IN INT. PE ZID BETON /CĂRĂMIDĂ, SUP.METAL (PANOURI SANDWICH)

Buton alarmare incendiu

6    00802B24A1 02    BUCATA    4.00000

3ij

MONTAJ DISP.DE AVERTIZARE SONORA SI/SAU VIZUALA, PT.CENTR.ANALOG - ADRESAB. - IN INTERIOR

Avertltor acustico-optic de interior

7    00802B24A2 02    BUCATA    3.00000

MONTAJ DISP.DE AVERTIZARE SONORA SI/SAU VIZUALA, PT.CENTR.ANALOG - ADRESAB. - IN EXTERIOR

Avertizor acustico-optic de exterior

Nr.

Capitol lucrări

U/M

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

Crt.

Simbol

a)materlale

Denumire resursa „

b)manopera

Observații

c)utllaj

Corecții

djtransport

Liste Anexe

Total(a+b+c+d)

8 EC08A 99    M    5,630.00000

: E

CABLU PT.INST.EL.DE COMANDA,SEMNALIZ.,BLOCARE,PRIN TUB-PROT„PT.RACORD. TABLOU./AP.2-48COND.O,75MMP

Cablu ignifug JB-V(ST)V2x2x0.8 mmp______________

9 EC05A 99    M    145.00000

CABLU PT.ENERG.EL.,TRAS PRIN TUB DE PROT..PT.RACORD.LA MOTOARE,TABLOURI,AP. ETC.,S.COND. <=16 MMP

Cablu alimentare C2XH 2x2.5 mmp

10 EA01A 99

5,775.00000


TUB DE PROTECȚIE DIN MATERIAL PLASTIC, O.EXT. <= 25 MM, MONTAT ÎNGROPAT

Tub protecție IPEY25

11    00802B03A1 02    BUCATA    1.00000

CENTR DETECT/AVERTIZ INCENDIU "ANALOG-ADRES." MAX 4 BUCLE+CENTR MASTER/SLAVE) MONT PE

BETON / CARAM

Centrala avertizare incendiu

12    9999906    SET    1.00000

MATERIALE MĂRUNTE SI DE C+M - ANTIEFRACTIE

13    ED01A 99    BUCATA    18.00000

APARAT DE

COMUTARE,SEMNALIZ.(ÎNTRERUP.,COMUTATOR,PRIZA,BUTON)<25A,MONT.INGROPAT,EXCL.DOZA DE APARAT

Priza dubla voce-date cat6

14    00803C12D4 02    BUCATA    2.00000

MONTAJ ECHIPAMENTE DIVERSE DE PRELUARE, ADAPTARE SI TRANSPORT: DISTRIBUITOR CU 16 CANALE

Swich 12 porturi

15    EC08A 99    M    560.00000

CABLU PT.INST.EL.DE COMANDA,SEMNALIZ.,BLOCARE,PRIN TUB-PROT..PT.RACORD. TABLOU./AP.2-48COND.O,75MMP

Cablu UTP cat 6    _

16    OO8O3C12B2 02    BUCATA    1.00000

MONTAJ ECHIPAMENTE DIVERSE DE PRELUARE, ADAPTARE SI TRANSPORT: MULTIPLEXOR MONTAT IN RACK

Rack voce-date

Nr.

Capitol lucrări

U/M

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

Crt.

Simbol

ajmateriale

Denumire resursa

b)manopera

Observații

c)utilaj

Corecții

djtransport

Liste Anexe

Total(a+b+c+d)

17 EA01A 99    M    560.00000

TUB DE PROTECȚIE DIN MATERIAL PLASTIC, D.EXT. <= 25 MM, MONTAT ÎNGROPAT

Tub de protecție IPEY20

18 TCB02B1 82    BUCATA    1.00000

CENTRALA TELEFONICA

asimilat

19    9999905    SET    1.00000

MATERIALE MĂRUNTE SI DE C+M - VOCE-DATE

20    00803C01A3 02    BUCATA    12.00000

Ju

FIXARE CAMERE VIDEO (FIXE / MOBILE), PE ZID DE BETON / CĂRĂMIDĂ, ANTIVANDAL DE INTERIOR

Camera video de interior cu IP

21    00803C02C2 02    BUCATA    6.00000

FIXARE CAMERE VIDEO(FIXE/ MOBILE), SUP.MET,(PAN,SANDWICH/ GRINDA/ STÂLP METALIC,

ANTIVANDAL DE EXTER

Camera video de exterior cu IP

22    ED01A 99    BUCATA    6.00000

APARAT DE

COMUTARE,SEMNALIZ.fINTRERUP.,COMUTATOR,PRIZA,BUTON)<25A,MONT.INGROPAT,EXCL.DOZA DE

APARAT

Prize RJ45

23    00803C12D4 02    BUCATA    2.00000

MONTAJ ECHIPAMENTE DIVERSE DE PRELUARE, ADAPTARE SI TRANSPORT: DISTRIBUITOR CU 16 CANALE

Switch 24 porturi

24    00803C17B3 02    BUCATA

1.00000

JC


PROGRAMARE SOFTWARE : SOFTWARE DE MONITORIZARE - COMPLEXITATE RIDICATA

Soft vizionare camere

25 EC08A 99    M    560.00000

31,

CABLU PT,INST.EI..DE COMANDA,SEMNALIZ.,BLOCARE,PRIN TUB-PROT.,PT.RACORD. TABLOU./AP.2-

48COND.O,75MMP

Cablu UTP cat6

Nr.

Crt.

Capitol lucrar,

Simbol

Denumire resursa

Observații

Corecții

Liste Anexe

U/M

Cantitatea    Prețul unitar

ajmaterlale

bjmanopera

cjutilaj

djtransport

Total(a+b+c+d)

Valoare

26

EA01A 99

M

560.00000

1- V

TUB DE PROTECȚIE DIN MATERIAL PLASTIC, D.EXT. <= 25 MM, MONTAT ÎNGROPAT

Tub de protecție IPEY20

27

00803C14A3 02

BUCATA

1.00000

MONTAJ ECHIPAMENTE DIVERSE STOCARE - ÎNREGISTRATOR VIDEO IN CARCASA

NetWork video recoder

28    00803C13C2 02

BUCATA

2.00000

MONTAJ ECHIPAMENTE VIZUALIZARE: MONITOARE 5 -10 KG

Monitor LED 21"

29    9999904

SET

1.00000

MATERIALE MĂRUNTE SI DE C+M - CCTV

30    ED01A 99    8UCATA    35.00000

APARAT DE

COMUTARE,SEMNALI2.(INTRERUP.,COMUTATOR,PRIZA,BUTON)<25A,MONT.INGROPAT,EXCL.DOZA DE

APARAT    _

Priza TV_

31    00803C12D2 02    BUCATA    6.00000

MONTAJ ECHIPAMENTE DIVERSE DE PRELUARE, ADAPTARE SI TRANSPORT: DISTRIBUITOR CU 4 CANALE

Distribuitor Tvcablu

32    EC08A 99    M    715.00000

CABLU PT.INST.EL.DE COMANDA,SEMNALI2.,BLOCARE,PRIN TUB-PROT.,PT.RACORD. TABLOU./AP.2-

48COND.O,75MMP

Cablu RG59_____

33    EA01A 99    M    715.00000

TUB DE PROTECȚIE DIN MATERIAL PLASTIC, D.EXT. <= 25 MM, MONTAT ÎNGROPAT

Tub de protecție IPEY20

34    9999904    SET    1.00000

MATERIALE MĂRUNTE SI DE C+M - CCTV

Capitol lucrări

Simbol

Denumire resursa

Observații

Corecții

Liste Anexe

U/M

Cantitatea    Prețul unitar

a)    materiale

b)    manopera

c)    utilaj

djtransport

Total(a+b+c+d)

Valoare

ATD29C 82

KG

240.00000

SUPORȚI,STELAJE,CONSTRUCȚII METALICE: JGHEABURI DE PROTECȚIE PENTRU CABLURI

aslm. pod de cabluri 100x100

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe C.A.S.

C.A.S.S.

Aj.șomaj

Acc. munca, boli profes.

Contr.Concedii Medicale Fond garantare salarii

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte

Io =

%

X To

Profit

PO «

%

X (TO+IO)

TOTAL GENERAL pe categorie

Vo =

To+Io+Po

Iu

Proiectant,

S.C.PBG MAN^iiWîpS^ENGINEERING S.R.L Adminlstr&or: ing. Adina i^SIMION

Obiectiv: G245 GRĂDINIȚĂ NR. 245

LISTA

cu' curtitcrtCLc/ de/ lucrări/ pe/ cutelor iu de/ lucrări/

Obiect: 04 INSTALAȚII TERMICE

Categorie: 01 DEMONTARE INST.TERMICE_____tron)

Nr.

Capitol lucrări

U/M

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

Crt.

Simbol

a)materiale

Denumire resursa

b)manopera

Observații

cjutilaj

Corecții

djtransport

Liste Anexe

Total(a+b+c+d)

1 RPIF01A 99    MP    500.00000

GOLIREA INSTALAȚIEI DE ÎNCĂLZIRE CENTRALA, IN VEDEREA EXECUȚIEI REPARAȚIILOR

2 RPIB11A 99    MP

500.00000


DEMONTARI-RADIATOARE DE PE POZIȚIE PT.DESFIINTARE (INOIGENE SAU IMPORT)

3 RPIC19A 99    M    692.00000

DEMONT.TEVI1 NEGRE,PT.INSTAL.MONT.LA INCALZ.CENTRALA, SUDARE,LA LEGĂTURĂ AP.,3/8 - 3/4 "

4 RPIC19B 99    M    292.00000

DEMONT.TEVII NEGRE,PT.INSTAL.MONT.LA INCALZ.CENTRALA, SUDARE,LA LEGĂTURĂ AP.,1 -1 1/4 "

5 RPIC19C 99    M    118.00000

I

DEMONT.TEVII NEGRE,PT.INSTAL.MONT.LA INCALZ.CENTRALA, SUDARE,LA LEGĂTURĂ AP.,1 1/2 - 2 ”

6 RPIC19D 99    M    110.00000

|.

DEMONT.TEVII NEGRE,PT.INSTAL.MONT.LA INCALZ.CENTRALA, SUDARE,LA LEGĂTURĂ AP.,2 1/2 • 3 "

7 RPIC33A 99    BUCATA

142.00000


TAIEREA MANUALA A ȚEVII DIN OTEL PT.INSTAL.CU FERESTRAUL DE MINA, D = < 3/4 "

Nr. Capitol lucrări    U/M    Cantitatea    Prețul unitar    Valoare

Crt. Simbol

a)materiale

Denumire resursa

bjmanopera

Observații

cjutilaj

Corecții

d)transport

Liste Anexe

Total(a+b+c+d)

8 RPIC33B 99    BUCATA

40.00000

TAIEREA MANUALA A ȚEVII DIN OTEL PT.INSTAL,CU FERESTRAUL DE MINA, D = 1 "

9 RPIC33C 99    BUCATA

1

35.00000

TAIEREA MANUALA A ȚEVII DIN OTEL PT.INSTAL,CU FERESTRAUL DE MINA, D = 1 1/4 -11/2 "

10 RPIC33D 99    BUCATA

42.00000

TAIEREA MANUALA A ȚEVII DIN OTEL PT.INSTAL,CU FERESTRAUL DE MINA, 0 = 2-3"

11 RPID21A 99    BUCATA

88.00000

DEMONTAREA ROBINETULUI CU VENTIL,RO8.TRECERE CU SCAUN(KOSWA),RB.CU VENTIL DE AERISIRE, 3/8-1"

12 RPID19A 99    BUCATA    10.00000

DEMONTARE ROBINETI SAU FITINGURI DIN FONTA SAU OTEL PT. INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE CENTRALA,D = <2"

13 RPIC39A 99    BUCATA

50.00000

DESURUBARI IZOLATE LA ȚEAVA DE OTEL PT. INSTALAȚII, DIAMETRUL DE 1/2 - 3/4 "

(.

14 RPIC39B 99    BUCATA

30.00000

DESURUBARI IZOLATE LA ȚEAVA DE OTEL PT. INSTALAȚII, DIAMETRUL DE 1 -11/2 "

15 RPIC39C 99    BUCATA

20.00000

DESURUBARI IZOLATE LA ȚEAVA DE OTEL PT. INSTALAȚII, DIAMETRUL OE 2 - 2 1/2 "

16 RPIC30C 99    BUCATA

2.00000

BUSONAREA CONDUCT. DE OTEL, PT.INSTALAȚIA DE ÎNCĂLZIRE,IN VEDEREA DESFIINTARII-REPARAT1ILOR, > 2 "

Nr.

Capitol lucrări

U/M

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

Crt.

Simbol

a)materlale

Denumire resursa

b)manopera

Observații

c)utilaj

Corecții

d)transport

Liste Anexe

Total(a+b+c+d)

17 RPID29A 99    BUCATA    6.00000


DEMONTAREA ROBINETULUI CU VENTIL,FONTA-OTEL,CU FLANSE.SAU A REDUCTORULUI DE PRESIUNE,D= 15-30 MM


18 IZJ11A1 82    MP

DESFAC PROTIZOL DIN CARTON SAU IMPISLITURA BITUM UN STRAT


123.00000


19 IZJ12A1 82    MP    123.00000


DESFACEREA IZOLAȚIILOR TERMICE DE ORICE FEL    $


20 TRI1AA01F1 82    TONE    12.00000


INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1$


21 TRB05A23 82    TONE    12.00000


TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 30M $


Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

C.A.S.

C.A.S.S.

Aj.șomaj

acc. munca, boli profes.

Contr.Concedii Medicale

Fond garantare salarii

1

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte

Io -

%

X To

Profit

PO »

%

x (TO+Io)

total general pe categorie

Vo -

TO+IO+PO

.1


Proiectant,


I.PBG^Țg^aSiivrțN.Tx& engineering miniwator: ing. AdifiS-Zoe SIMION


S.R.L


F&nncdar F3

Obiectiv: G245 GRĂDINIȚĂ NR. 245

lista

qaa/ cx^aTCTatCle/ de/ lcu>rarL pe/ cotelor LL de/ luerarL

Obiect: 04 INSTALAȚII TERMICE

Categorie: 02 DEMONTĂRI INST.VENT+CLIIVIATIZ._[ron)

Nr.

Capitol lucrări

U/M

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

Crt.

Simbol

a)materiale

Denumire resursa

b)manopera

Observații

c)utllaj

Corecții

d)transport

Liste Anexe

Total(a+b+c+d)

1 RPVC41A 99    BUCATA    1.00000

DEMONT.AGREGAT, TRATARE PARȚIALA AER-TIP ALTPA, CLIMATIZ., TIP ACM, TIP ACM-S, DEBIT 3-7,5MII MC/H


Demontare sistem de climatizare tip spl.lt_

2 RPIA62F 99    BUCATA    1.00000

REVIZUIREA SCHIMBĂTORULUI DE CĂLDURĂ,{AP.DE CNTRACURENT),IN VEDEREA REMONTĂRII, PLACI 0.2-1.1MP

Revizuirea sistemelor de climatizare

3 RPVC41A 99    BUCATA    1.00000

DEMONT.AGREGAT, TRATARE PARȚIALA AER-TIP ALTPA, CLIMATIZ., TIP ACM, TIP ACM-S, DEBIT 3-7,SMII MC/H

4 RPVC37A 99    BUCATA    2.00000

DEMONT.VENTILATOR CENTRIFUGAL SAU AXIAL, PE FUNDAȚIE DE BETON / STELA) METALIC, 50-400KG GREUTATE

5 RPVA35B 99    MP    16.00000

DEMONTARE CANAL DE VENTILAȚIE, TABLA NEAGRA, ZN SAU AL, PERIM.SECT.RECTANGULARA / CIRC. 701-1600MM

6 RPVA378 99    MP    12.00000

DEMONT.COT-RED.-INVERS.-RAMIF., CANAL VENT., TABLA NEAGRA-ZN-AL, SECT.RECTANG./CIRC.,P.S.401-700MM

DEMONT.CAPAC VIZITARE PUNCT MĂSURARE TABLA NEAGRA/ZN, DE PE CANAL CIRC./RECTANGULAR, TIP A80X80MM

Nr.

Capitol lucrări

U/M

Cantitatea    Prețul unitar

Crt.

Simbol

a)materiale

Denumire resursa .

b)manopera

Observații

c)utilaj

Corecții

djtransport

Liste Anexe

Total (a+b+c+d)

8

RPVB378 99    <

MP

1.00000


Valoare


DEMONTARE HOTA DE UZ GENERAL, TIP A, B SAU C DIN: TABLA ZINCATA DE 0,5-0,8MM

Demontare hota, revizie re_

9 TRI1AA01F1 82    TONE    1.00000

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1$


10 TRB05A23 82    TONE    1.00000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 30M $

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

C.A.S.

C.A.S.S.

Aj.șomaj

Acc. munca, boli profes. Contr.concedii Medicale Fond garantare salarii

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte

IO =

% x To

Profit

PO “

% X (TO+IO)

TOTAL GENERAL pe categorie

Vo =

To+Io+Po

Obiectiv: G245 GRĂDINIȚĂ NR. 245

LISTA

cu, cardCtcetile/ de/ UecrcwL pe/ eate^erru/ de/ lucrări/

Obiect: 04 INSTALAȚII TERMICE

Categorie: 03 DEMONTARE INST.DIN C.T.    I ron ]

Nr.

Capitol lucrări

U/M

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

Crt.

Simbol

ajmateriale

Denumire resursa

b)manopera

Observații

cjutilaj

Corecții

d)transport

Liste Anexe

Total(a+b+c+d)

1 RPIC30C 99    BUCATA    6.00000

BUSONAREA CONDUCT. DE OTEL, PT.INSTALATIA DE ÎNCĂLZIRE,IN VEDEREA DESFIINTARII-

REPARATIILOR, >2"

2 RPIF01A 99    MP    100.00000

GOLIREA INSTALAȚIEI DE ÎNCĂLZIRE CENTRALA, IN VEDEREA EXECUȚIEI REPARAȚIILOR

3    RPIA09A 99    BUCATA    1.00000

DEMONTARE STATIE DE DEDURIZARE APA DIN CENTR.SI PUNCTE TERMICE CU DEBIT DE 2-6 MC/H

4    RPIA45A 99    BUCATA    2.00000

DEMONTAREA PREINCALZITORULUI DE LICHID UȘOR,CU DEBIT DE PINA LA 80 KH/ORA-DE LA CAZANE,CENTRALE,ETC

Demontare accesorii cazan__

5    RPIA48B 99    BUCATA    1.00000

_    DEMONTARE BOILERE CU CAPACITATE PINA LA 800-1000 L

6 RPIA52H 99    BUCATA    2.00000

DEMONTARE CAZAN DIN OTEL, PT. ÎNCĂLZIRE CENTRALA,TIP ICMA, SUPRAFAȚA DE ÎNCĂLZIRE = 6.0-10.0 MP

DEMONTARE VAS DE EXPASIUNE CU CAPACITATE < 1000 L,DE LA CAZANE SI INSTAL. DE ÎNCĂLZIRE CENTRALA

I,

Nr.

Capitol lucrări

u/M

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

Crt.

Simbol

ajmateriale

Denumire resursa

b)manopera

Observații

c,utilaj

Corecții

djtransport

Liste Anexe

Total(a+b+c+d)

8 RPIA5SA 99    BUCATA    8.00000

I

DEMONT. ARMATURI FINE DE LA CAZANE,BOILERE, SCHIMB. DE CĂLDURĂ - TERMOMETRE

9 RPIA55C 99    BUCATA    8.00000

DEMONT. ARMATURI FINE DE LA CAZANE,BOILERE,SCHIMB. DE CALOURA -MANOMETRE CU SIFON SI ROBINET CONTROL

10 RPIC43C 99    M    3.00000

DEMONTAREA DISTRIBUITORULUI SI COLECTORULUI,DIN ȚEAVA DE OTEL, DIAMETRUL 168'8-219*8 MM

11 RPIA59C 99    BUCATA    2.00000

DEMONTAREA POMPELOR-P. DE CIRCULAȚIE A APEI CALDE CUPLATA CU MOTOR EL. 0.75-11 KW,CONDUCTA DE l"-3"

12 RPID29A 99    BUCATA    4.00000

DEMONTAREA ROBINETULUI CU VENTIL,FONTA-OTEL,CU FLANSE.SAU A REDUCTORULUI DE PRESIUNE,D= 15-30 MM Demontare robinet aerisire

13 RPIF03B 99

M

10.00000

TAIEREA TABLEI DIN OTEL-CU FLACARA OXIACETILENICA, AVIND GROSIMEA PINA LA 5 MM

c

Demontare susținătoare țevi

14 RPIC19A 99

M

32.00000

DEMONT.TEVII NEGRE,PT.INSTAL.MONT.LA INCALZ.CENTRALA, SUDARE,LA LEGĂTURĂ AP.,3/8 - 3/4

15 RPIC19B 99    M

S.OOOOO


DEMONT.TEVII NEGRE,PT.INSTAl,MONT.LA INCALZ.CENTRALA, SUDARE,LA LEGĂTURĂ AP.,1 -11/4

16 RPIC19C 99    M

36.00000


DEMONT.TEVII NEGRE,PT.INSTAL.MONT.LA INCALZ.CENTRALA, SUDARE,LA LEGĂTURĂ AP.,11/2 - 2 "

Nr. Capitol lucrări    U/M    Cantitatea    Prețul unitar    Valoare

Crt. Simbol

a)materiale

Denumire resursa

b)manopera

Observații

cjutilaj

Corecții

d)transport

Liste Anexe

Total(a+b+c+d)

17 RPIC19D 99    M

70.00000

DEMONT.TEVII NEGRE,PT.INSTAL,MONT.LA INCALZ.CENTRALA, SUDARE,LA LEGĂTURĂ AP.,2 1/2 - 3

18 RPIC19E 99    M

43,00000

DEMONT.TEVII NEGRE,PT.INSTAL,MONT.LA INCALZ.CENTRALA, SUOARE,LA LEGĂTURĂ AP„ 4 "

19 RPIC33A 99    BUCATA

4,00000

TAIEREA MANUALA A ȚEVII DIN OTEL PT.INSTAL,CU FERESTRAUL DE MINA, D = < 3/4 "

20 RPIC33B 99    BUCATA

4.00000

TAIEREA MANUALA A ȚEVII DIN OTEL PT.INSTAL,CU FERESTRAUL DE MINA, D = 1"

21 RPIC33C 99    BUCATA

6.00000

TAIEREA MANUALA A ȚEVII DIN OTEL PT.INSTAL,CU FERESTRAUL DE MINA, D = 11/4 -11/2 "

22 RPIC33D 99    BUCATA

10.00000

TAIEREA MANUALA A ȚEVII DIN OTEL PT.INSTAL,CU FERESTRAUL DE MINA, D - 2 - 3 ”

23 RPIC33E 99    BUCATA

4.00000

TAIEREA MANUALA A ȚEVII DIN OTEL PT.INSTAL,CU FERESTRAUL DE MINA, D = 4 11

24 RPID19A 99    BUCATA

10.00000

I

DEMONTARE ROBINETI SAU FITINGURI DIN FONTA SAU OTEL PT. INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE CENTRALA,D = <2"

.li

DEMONTARE ROBINETI SAU FITINGURI DIN FONTA SAU OTEL PT. INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE CENTRALA, D = > 2 ”

Nr.

Capitol lucrări

U/M

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

Crt.

Simbol

ajmateriale

Denumire resursa

b)manopera

Observații

cjutilaj

Corecții

d)transport

Liste Anexe

Total(a+b+c+d)

26 RPIA51D 99    BUCATA    1.00000

DEMONTARE SEPARATOR DE IMPURITĂȚI CU DIAMETRUL DE 15-32 MM,DE AL CAZANELE DE ÎNCĂLZIRE CENTRALA

10.00000


27 IZJ11A1 82    MP

DESFAC PROTIZOL DIN CARTON SAU IMPISLITURA BITUM UN STRAT

28    IZI12A1 82    MP    10.00000

DESFACEREA IZOLAȚIILOR TERMICE DE ORICE FEL    $

29    TRI1AA01F1 82 e    TONE    4.00000

INCARCAREA MATERIALELQR.GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.lS

30    TRB05A23 82    TONE    4.00000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 30M S

Cheltuieli directe Alte cheltuieli directe


Proiectant, S.C.PBG M, AdminisiENGINEERING S.R.L


I '    oeSIMION


Aj.șomaj

Acc • munca, boli profes. Contr.Concedii Medicale Fond garantare salarii

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte

io »

% x To

Profit

Po =

» X (To+Io)

TOTAL GENERAL pe categorie

VO »

TO+IO+PO

Obiectiv: G245 GRĂDINIȚĂ NR. 245

LISTA

cw cxxrdLtatLle/ de/ lucrceeL pe/ catety&v'ti/ de/ Utcrcu-i.'

Obiect: 04 INSTALAT!! TERMICE

Categorie: 04 DEMONTARE INST.VENTILATII ALA____ (ron]

Nr.

Capitol lucrări

U/M

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

Crt.

Simbol

a)materiale

Denumire resursa

b)manopera

Observații

cjutilaj

Corecții

d)transport

Liste Anexe

Total(a+b+c+d)

1 RPVC37A 99    BUCATA    1.00000

DEMONT.VENTILATOR CENTRIFUGAL SAU AXIAL, PE FUNDAȚIE DE BETON / STELAJ METALIC, 50-400KG GREUTATE

2 RPVA35B 99


MP


15.00000


DEMONTARE CANAL DE VENTILAȚIE, TABLA NEAGRA, ZN SAU AL, PERIM.SECT.RECTANGULARA / CIRC. 701-1600MM

3 RPVB41A 99    BUCATA    4.00000

DEMONT.GURA REFULARE PT.DUS AER, TRAPEZOIDAL, REFULARE 2-3 DIRECȚII ABSOBTIE, 500-1600MM TIP I

4 RPVC40A 99    BUCATA

4.00000


DEMONT. FITRE DE AER DE ORICE TIP SI RANDAMENT, 50-200 KG

5    RPVB35A 99    BUCATA    4.00000

Ti

DEMONT.CAPAC VIZITARE PUNCT MĂSURARE TABLA NEAGRA/ZN, DE PE CANAL CIRC./RECTANGULAR,

TIP A 80X80MM

• _=-

6    TRI1AA01F1 82    TONE    0.30000

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.lS

7 TRB05A23 82    TONE    0.30000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 30M S

Nr.

Capitol lucrări

U/M

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

Crt.

Simbol

a)materiale

Denumire resursa

b)manopera

Observații

cjutllaj

Corecții

djtransport

Liste Anexe

Total(a+b+c+d)

Cheltuieli directe !1

Alte cheltuieli directe

C.A.S.

C.A.S.S.

Aj.șomaj

Acc. munca, boli profes. Contr.Concedii Medicale

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte

To “

% X

TO

Profit

PO “

% X

(TO+IO)

TOTAL GENERAL pe categorie

Vo -

TO+IO+PO

Obiectiv: G24S GRĂDINIȚĂ NR. 245

LISTA

cu/ caedCtatide/ de/ luercwL pe/ cate^oru/ de/ luercwd

Obiect: 04 INSTALAȚII TERMICE

Categorie: 05 INST.TERMICE INCALZ.CU RADIAT.

[ ron ]

Nr.

Capitol lucrări    u/m

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

Crt.

Simbol

ajmateriale

Denumire resursa

bjmanopera

Observații

c) utilaj

Corecții

djtransport

Liste Anexe

Total(a+b+c+d)

1

RPIB10E 99    BUCATA

2.00000

MONTAREA RADIATOARELOR TRIS Bl, DIN ALUMINIU ■ 600

asimilat

Radiatoare din otel tip compact, inclusiv ventile de aerisire si dopuri de golire de 1/2",    22-

600x500

2 RPIB10E 99    BUCATA    8.00000

MONTAREA RADIATOARELOR TRIS Bl, DIN ALUMINIU • 600

asimilat

Radiatoare din otel tip compact, inclusiv ventile de aerisire ai dopuri de golire de 1/2",    22-

600x800

3 RPIB10E 99    BUCATA    8.00000

MONTAREA RADIATOARELOR TRIS Bl, DIN ALUMINIU - 600

asimilat

Radiatoare din otel tip compact, inclusiv ventile de aerisire si dopuri de golire de 1/2",    22-

600x900

4 RPIB10E 99    BUCATA    12.00000

MONTAREA RADIATOARELOR TRIS Bl, DIN ALUMINIU - 600

asimilat

22-


Radiatoare dili otel tip compact, inclusiv ventile de aerisire si dopuri de golire da 1/2", 600x1000_

5 RPIB10E 99    BUCATA    10.00000

MONTAREA RADIATOARELOR TRIS Bl, DIN ALUMINIU - 600

asimilat

Radiatoare din otel tip compact, inclusiv ventile de aerisire si dopuri de golire de 1/2",    22-

600x1100

Nr.

Capitol lucrări

U/M

Cantitatea    Prețul unitar

Valoare

Crt.

Simbol

ajmateriale

Denumire resursa

b)manopera

Observații

dutllaj

Corecții

djtransport

Liste Anexe

Total(a+b+c+d)

6

RPIB10E 99

BUCATA

44.00000

MONTAREA RADIATOARELOR TRIS Bl, DIN ALUMINIU - 600 asimilat

Radiatoare din otel tip compact, inclusiv ventile de aerisire si dopuri de golire de 1/2",

22-600x1200___

7 RPIB10E 99    BUCATA    8.00000

MONTAREA RADIATOARELOR TRIS Bl, DIN ALUMINIU - 600

4 _ (

asimilat

Radiatoare din otel tip compact, inclusiv ventile de aerisire si dopuri de golire de 1/2",    22-

600x1400__

8 RPIB10E 99    8UCATA    2.00000

MONTAREA RADIATOARELOR TRIS Bl, DIN ALUMINIU - 600

asimilat

Radiatoare din otel tip compact, inclusiv ventile de aerisire si dopuri de golire de 1/2", 22-600x1600_

9 RPIB10E 99    _    BUCATA    1.00000

MONTAREA RADIATOARELOR TRIS Bl, DIN ALUMINIU - 600

asimilat

22-Radiatoare din otel tip compact, inclusiv ventile de aerisire si dopuri de golire de 1/2", 600x1600__

10 IB20A 99    BUCATA    190.00000

ELEMENTE DE SUSȚINERE PTR. CORPURI DE ÎNCĂLZIRE MONTATE PE ZID DE CĂRĂMIDĂ

pe pardoseala

11 IBZOA 99    BUCATA    190.00000

ELEMENTE DE SUSȚINERE PTR. CORPURI DE ÎNCĂLZIRE MONTATE PE ZID DE CĂRĂMIDĂ

de perete

IZ IC35B 99    M    465.00000

TV POLIET.ARMATA ÎNALTA DENS..POLIPROP.ARMATA /NEARM D=20MM MONT.LA LEG.CORP INC.LA INST.INC.CENTR.

Nr.

Capitol lucrări

U/M

Cantitatea    Prețul unitar

Valoare

Crt.

Simbol

ajmaterîale

Denumire resursa

b)manopera

Observații

cjutllaj

Corecții

djtransport

Liste Anexe

Total(a+b+c+d)

13

IC36A    99

M

266.00000


ȚV POLIET.ARMATA DE ÎNALTA DENSIT..POLIPROP.ARMATA/NEARMATA D<20MM MONT.IN COL.LA INST.INC.CENTR.


l'eava din PPR pt instalații montata la coloana, avanei diam. 20 mm

14 IC36B 99    M


53.00000


TV POLIET.ARMATA DE ÎNALTA DENSIT„POLIPROP.ARMATA /NEARMATA D=25MM MONT.IN COL.LA INST.INC.CENTR.

Idem, avand diam. 25 mm

15 IC36C 99    M    24.00000


TV POLIET.ARMATA DE ÎNALTA DENSIT.,POLIPROP.ARMATA /NEARMATA D=32MM MONT.IN COL.LA INST.INC.CENTR.

Idem, avand diam. 32 mm


16 IC36A


99


87.00000


TV POLIET.ARMATA DE ÎNALTA DENSIT.,POLIPROP.ARMATA /NEARMATA D<20MM MONT.IN COL.LA INST.INC.CENTR.


Țeava din ppr pt instalații montata in distribuție, avand diam. 10 «un

17 IC36B 99    M    230.00000


TV POLIET.ARMATA DE ÎNALTA DENSIT.,POLIPROP. ARMATA/NEARMATA D=25MM MONT.IN COL.LA INST.INC.CENTR.


Idem, avand diam. 25 mm


18 IC36C 99    M    73.00000

TV POLIET.ARMATA DE ÎNALTA DENSIT..POLIPROP.ARMATA/NEARMATA D=32MM MONT.IN COL.LA INST.INC.CENTR.

Idem, avand diam. 32 mm


19 IC36D 99


65.00000


TV POLIET.ARMATA DE ÎNALTA DENSIT.,POLIPROP.ARMATA /NEARMATA D=40MM MONT.IN COL.LA INST.INC.CENTR.


Idem, avand diam. 40 mm

20 IC36E 99    M


93.00000


TV POLIET.ARMATA DE ÎNALTA DENSIT.,POtlPROP.ARMATA /NEARMATA D=50MM MONT.IN COL.LA INST.INC.CENTR.

Idem, avand diam. 50 mm


:,ii


Nr.

Capitol lucrări

U/M

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

Crt.

Simbol

a)materiale

Denumire resursa ..

b)manopera

Observații

c)utllaj

Corecții

d)transport

Liste Anexe

Total(a+b+c+d)

21 IC36F 99    M    16.00000

TV POUET.ARMATA DE ÎNALTA DENSIT.,POLIPROP.ARMATA/NEARMATA D=63MM MONT.IN COt.lA INST.INC.CENTR.

Idem, avand dlam. 63 mm___

22 IC38A 99    BUCATA    260.00000

PIESA RACORD.(FITING)POLIPROP.CU 2 ÎMBIN.ÎMBINATA PRIN POLIFUSIUNE CU TV.POLIPROP.ARMATA DEXT<20MM

cot ppr d=20__

23    IC3SB 99    BUCATA    74.00000

LI

PIESA RACORD.(FITING)POLIPROP.CU 2 ÎMBIN.ÎMBINATA PRIN POLIFUSIUNE CU TV.POLIPROP.ARMATA DEXT=25MM

cot ppr d=25_

24    IC38C 99    BUCATA    12.00000

PIESA RACORD.(FITING)POLIPROP.CU 2 ÎMBIN.ÎMBINATA PRIN POLIFUSIUNE CU TV.POLIPROP.ARMATA DEXT=32MM

cot ppr d=32    _

25 IC38D 99    BUCATA    8.00000

PIESA RACORD.(FITING)POLIPROP.CU 2 ÎMBIN.ÎMBINATA PRIN POLIFUSIUNE CU TV.POLIPROP.ARMATA

DEXT=40MM

cot ppr d=40

26 IC38E 99    BUCATA    14.00000

PIESA RACORD.(FITING)POLIPROP.CU 2 ÎMBIN.ÎMBINATA PRIN POLIFUSIUNE CU TV.POLIPROP.ARMATA

DEXT=50MM

cot ppr d=50

27    IC38F 99    BUCATA    6.00000

PIESA RACORD.(FITING)POLIPROP.CU 2 IMBIN.IMBINATA PRIN POLIFUSIUNE CU TV.POLIPROP.ARMATA

DEXT=63MM

cot ppr d=63

28    IC38B 99    BUCATA    6.00000

PIESA RACORD.(FITING)POLIPROP.CU 2 IMBIN.IMBINATA PRIN POLIFUSIUNE CU TV.POLIPROP.ARMATA

DEXT=25MM

reducție ppr 20-25

29    IC38C 99    BUCATA    6.00000

PIESA RACORD.(FITING)POLIPROP.CU 2 IMBIN.IMBINATA PRIN POLIFUSIUNE CU TV.POLIPROP.ARMATA

DEXT=32MM

reducție ppr 25-32

Nr.

Capitol lucrări

U/M

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

Crt.

Simbol

a)materiale

Denumire resursa

b)manopera

Observații

cjutilaj

Corecții

d)transport

Liste Anexe

Total(a+b+c+d)

30 IC38D 99    BUCATA    4.00000

PIESA RACORD.(FITING)POLIPROP.CU 2 ÎMBIN.ÎMBINATA PRIN POLIFUSIUNE CU TV.POLIPROP.ARMATA

DEXT=40MM

reducție ppr 32-40

31    IC38E 99    BUCATA    4.00000

PIESA RACORD.(FITING)POLIPROP.CU 2 ÎMBIN.ÎMBINATA PRIN POLIFUSIUNE CU TV.POUPROP.ARMATA

DEXT=S0MM

reducție ppr 40-50

32    IC38F 99    BUCATA    4.00000

PIESA RACORD.(FITING)POLIPROP.CU 2 ÎMBIN.ÎMBINATA PRIN POLIFUSIUNE CU TV.POLIPROP.ARMATA

DEXT=63MM

r’


reducție ppr 50-63

33    IC38I 99    BUCATA    10.00000

PIESA RACORD.(FITING)POLIPROP.CU 3 ÎMBIN.ÎMBINATA PRIN POLIFUSIUNE CU TV.POLIPROP.ARMATA D£XT=32MM

teu 25-32-25

34    IC38J 99    BUCATA    24.00000

PIESA RACORD.(FITING)POLIPROP.CU 3 ÎMBIN.ÎMBINATA PRIN POLIFUSIUNE CU TV.POLIPROP.ARMATA

DEXT=40MM

teu ppr 25-40-25

35    IC38K 99    BUCATA    6.00000

PIESA RACORD.{FITINGJPOLIPROP.CU 3 ÎMBIN.ÎMBINATA PRIN POLIFUSIUNE CU TV.POLIPROP.ARMATA

DEXT=50MM

teu ppr 20-50-20

36 IC38K 99    BUCATA    20.00000

PIESA RACORD.(FITING)POLIPROP.CU 3 ÎMBIN.ÎMBINATA PRIN POLIFUSIUNE CU TV.POLIPROP.ARMATA

DEXT=50MM

teu ppr 25-50-25

37 IC38K 99    BUCATA    6.00000

PIESA RACORD.(FITING)POLIPROP.CU 3 ÎMBIN.ÎMBINATA PRIN POLIFUSIUNE CU TV.POLIPROP.ARMATA

DEXT=50MM

teu ppr 32-50-32

38 IC38A 99    BUCATA    250.00000

PIESA RACORD.(FITING)POLIPROP.CU 2 ÎMBIN.ÎMBINATA PRIN POLIFUSIUNE CU TV.POLIPROP.ARMATA

DEXT<20MM

mufa ppr d=20

Nr. Capitol lucrări

U/M

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

Crt. Simbol

a)materiale

Denumire resursa

b)manopera

Observații

c,utila]

Corecții

d)transport

Liste Anexe

Total(a+b+c+d)

39 IC38B 99    BUCATA    60.00000


PIESA RACORD.(FITING)POLIPROP.CU 2 ÎMBIN.ÎMBINATA PRIN POUFUSIUNE CU TV.POUPROP.ARMATA DEXT=25MM

mufa ppr d=25    ________

40 IC38C 99    BUCATA    12.00000


PIESA RACORD.(FITING)POLIPROP.CU 2 DEXT=32MM


ÎMBIN.ÎMBINATA PRIN POUFUSIUNE CU TV.POUPROP.ARMATAmufa ppr d=32

41 IC38D 99    BUCATA


16.00000


PIESA RACORD.(FITING)POLIPROP.CU 2 ÎMBIN.ÎMBINATA PRIN POUFUSIUNE CU TV.POUPROP.ARMATA DEXT=40MM

mufa ppr d=40    .......... _____________

42 IC38E 99    BUCATA    20.00000


PIESA RACORD.(FITING]POLIPROP.CU 2 ÎMBIN.ÎMBINATA PRIN POUFUSIUNE CU TV.POUPROP.ARMATA DEXT=50MM

mufa ppr d=50    _

43 IC38F 99    BUCATA    4.00000


PIESA RACORD.(FITING)POUPROP.CU 2 ÎMBIN.ÎMBINATA PRIN POUFUSIUNE CU TV.POUPROP.ARMATA DEXT=63MM

mufa ppr d=63    _

44 RPI001C 99    BUCATA    6.00000


MONTAREA MUFELTOR DE REGLARE, PENTRU INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE CENTRALA,DIAMETRUL 11/2 "


Mufa de trecere țeava PPR 050 - otel 11/2"

45 RPID02B 99    BUCATA


95.00000


MONTAREA ROBINETULUI CU VENTIL DUBLU REGLAJ, PU-6, COLTAR DREPT, DIAMETRUL 1/2 "

robinet termostatic 1/2''. la tur radiatoare

46 RPID02B 99    BUCATA    95.00000


MONTAREA ROBINETULUI CU VENTIL DUBLU REGLAJ, PU-6, COLTAR DREPT, DIAMETRUL 1/2 "

robinet de echilibrare 1/2” la retur radiatoare

47 RPID07A 99    BUCATA    58.00000

MONTAREA ROBINETILOR, DE AERISIRE CU VENTIL, CU CHEIE MOBILA D = l/4- 3/8 "

ventil de aerisire prevăzut cu robinet de separare


Nr.

Capitol lucrări

U/M

Cantitatea    Prețul unitar

Valoare

Crt.

Simbol

a)materiale

Denumire resursa

b)manopera

Observații

cjutilaj

Corecții

d)transport

Liste Anexe

Total(a+b+c+d)

48

RPID13A 99

BUCATA

60.00000

MONTAREA ROBINETULUI DE TRECERE,CU SCAUN ÎNCLINAT (KOSWA),CU MUFE,DIAMETRUL 1/2 • 3/4 "

robinet cu sfera si mufe pt. golire 1/2"

49    RPID04A 99    BUCATA    6.00000

MONT. ROBINETULUI CU SERTAR PANA DIN OTEL,CU CORP OVAL SAU

PLAT,PT.INSTAL.INCAL2.CENTRALA, < 40 MM

robinet închidere Dn40 (11/2")

50    RPID04C 99    BUCATA    4.00000

MONT. ROBINETULUI CU SERTAR PANA DIN OTEL,CU CORP OVAL SAU

PLAT,PT.INSTAL.INCAL2.CENTRALA, 80-100 MM

Idem, Dn80

51    RPID08A 99    BUCATA    13.00000

MONTAREA REDUCTORULUI DE PRESIUNE, AVIND DIAMETRUL NOMINAL, PINA LA 40 MM

Robinet de reglate (regularor) a presiunii diferențiale si golire coloane pentru Încălzire rtmax» 95°C, cu mufe, Pn 6, 01/2", montat pe recur, tip ASV-PV15 {închidere, setare, măsurare) inclușii tub de impuls

52 RPID08A 99 BUCATA 12.00000

MONTAREA REDUCTORULUI DE PRESIUNE, AVIND DIAMETRUL NOMINAL, PINA LA 40 MM

Idem ASV-PV20 (3/4")

53 RPID08A 99    BUCATA    4.00000

MONTAREA REDUCTORULUI DE PRESIUNE, AVIND DIAMETRUL NOMINAL, PINA LA 40 MM

Idem ASV-PV25 (1")

54 RPID08A 99


BUCATA


13.00000


MONTAREA REDUCTORULUI DE PRESIUNE, AVIND DIAMETRUL NOMINAL, PINA LA 40 MM

vana partener de închidere ce funcționează cu cel de reglare a presiunii diferențiale, coloane pentru Încălzire Ttmax-95'C, cu mufe, Pn 6, 01/2", montat pe tur, tip ASV-M1S (inchidere)_

55 RPID08A 99    BUCATA    12.00000

MONTAREA REDUCTORULUI DE PRESIUNE, AVIND DIAMETRUL NOMINAL, PINA LA 40 MM

Idem, ASV-M20 (3/4")

Nr.

Capitol lucrări

U/M

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

Crt.

Simbol

a)materiale

Denumire resursa

b)manopera

Observații

c)utllaj

Corecții

d)transport

Liste Anexe

Total(a+b+c+d)

56 RPID08A 99    BUCATA    4.00000

MONTAREA REOUCTORULUI DE PRESIUNE, AVIND DIAMETRUL NOMINAL, PINA LA 40 MM

Idem, ASV-M2S (1")    _

57 IC53A 99    BUCATA    26.00000

RACORD OLANDEZ U2, NEGRU, CU DIAMETRUL DE 3/8"-1/2"

24.0000058 IC53B 99    BUCATA

RACORD OLANDEZ U2, NEGRU, CU DIAMETRUL DE 3/4"-1”

59 IC53B 99


BUCATA


8.00000


RACORD OLANDEZ U2, NEGRU, CU DIAMETRUL DE 3/4"-1"

60 IC42A 99    KG    337.50000

SUPORȚI SI DISPOZ.DE FIXARE PTR.SUSȚIN.COND.,BOILERE,APARATE SI RECIPIENTI CU GREUT. PANA LA 2KG/BUC

61 IC42B 99


KG


675.00000


SUPORȚI SI DISPOZ.DE FIXARE PTR.SUSTIN.COND.,BOILERE,APARATE SI RECIPIENTI CU GREUT.2,1-10 KG/BUC

62    RPIF12B 99    MP    20.00000

GRUNOUIREA SI VOPSIREA CONDUCTELOR DE INSTALAȚII,2 STRATURI,VOPSEA ULEI,DIAMETRUL EXTERIOR > 60 MM

63    RPIF02A 99    MP    20.00000

CURĂȚIREA DE RUGINA SAU DEPUNERII A RECIPIENTILOR, REZERVOARELOR ETC.IN INTERIOR SAU EXTERIOR

64    RPIF12B 99    MP    20.00000

GRUNDUIREA SI VOPSIREA CONDUCTELOR DE INSTALAȚII,2 STRATURI,VOPSEA ULEI,DIAMETRUL EXTERIOR > 60 MM

Nr. Capitol lucrări

u/M

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

Crt. Simbol

a)materiale

Denumire resursa

bjmanopera

Observații

c) utilaj

Corecții

djtransport

Liste Anexe

Total(a+b+c+d)

65 RPIF09D 99    M    564.00000

IZOLAȚIA CONDUCTELOR CU MANSOANE DE IZ.SPECIALA, INTRODUSE PE CONDUCTE, DIAMETRUL 12-54 * 13 MM

66 IC43A 99    BUCATA    110.00000

CONFECȚIONARE SI MONTARE ȚEVI DE PROTECȚIE CU D=l"-2" LA TRECEREA CONDUCTELOR PRIN PLANSEE

67 IC44A 99


BUCATA


40.00000


CONFECT.,MONTAREA SI CIMENTAREA ȚEVII DE PROTECȚIE LA TRECEREA COND.PRIN ZIDURI l"-2"

68 RPIC08B 99    M    50.00000

MONT.TEVII,NEGRE,PT.CONST,LA INCALZ.CENTR,SUDARE,IN COLOANE DISTRIB,CLAD.LOC/SOC-CULT, 83-95 * 3.5MM

69 RPIC21B 99    M    2.00000

MONTAREA DISTRIBUITORULUI-COLECTOR ,PE SUPORT GATA CONFECȚIONAT, D = 102-150 MM

70 RPIA16A 99    BUCATA    4.00000

MONT. ARMATURILOR FINE LA CAZANE DE ÎNCĂLZIRE,BOILERE,ETC -TERMOMETRE CU SCALA DREAPTA SI APARATOARE

71 RPIA16G 99    BUCATA    4.00000

MONT. ARMATURILOR FINE LA CAZANE DE ÎNCĂLZIRE,BOILERE,ETC -MANOMETRU CU SIFON SU ROBINET DE CONTROL

72    RPIF10B 99    MP    30.00000

IZ.COND.CU SALTELE DE VATA DE STICLA-VATA MIN.TIP 1-TIP P,PE CARTON-PL.RABIT,GR.20-50MM,D=>35 CM

73    RPIE06A 99    MP    900.00000

SPALAREA CONDUCTELOR SI INSTALAȚIILOR INTERIOARE DE ÎNCĂLZIRE CENTRALA, CU APA POTABILA

Nr.

Capitol lucrări

U/M

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

Crt.

Simbol

ajmateriale

Denumire resursa

b)manopera

Observații

c)utilaj

Corecții

d)transport

Liste Anexe

Total(a+b+c+d)

74 RPIE03D 99    MP    900.00000

PROBE PRELIMINARE-DE DILATARE-CONTRACTARE A INSTAL.DE ÎNCĂLZIRE CENTRALA, S= > 500 MP

75 RPIE02D 99    MP

900.00000150.00000


PROBA DE ETANȘEITATE LA PRESIUNE A INSTAL.DE ÎNCĂLZIRE CENTRALA,S=> 500 MP

76 RPCU20A1 82    BUCATA

ASTUPARE CU MORTAR VAR-CIMENT A GĂURILOR IN ZIDĂRIE

77    2101001


MCUB


0.50000


MORTAR M 100 T - ( M.F.C.)

78    6202820    MCUB

APA POTABILA

79    6202741    KWH

ENERGIE ELECTRICA LA CONTOR PT.LUCRARI DE CONSTR-MONTAJ

6.00000


5.0000080 TRB05A15 82    TONE    5.00000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M S

Cheltuieli directe Alte cheltuieli directe

C.A.S.

C.A.S.S.

Aj.șomaj

Acc. munca, boli profea.

Capitol lucrări

U/M

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

Simbol

a)materiale

Denumire resursa

b)manopera

Observații

cjutilaj

Corecții

d)transport

Liste Anexe

Total(a+b+c+d)

Contr.Concedii Medicale

Fond garantare salarii

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte

IO -

%

x To

Profit

PO =

%

x (To+to)

TOTAL GENERAL pe categorie

Vo *>

TO+IO+POF&rwvcdar F3

Obiectiv: G24S GRĂDINIȚĂ NR, 245

1157/1

cw    dc lucrcvr t> pc- cuXc^oru/ tic- Uterarc

Obiect: 04 INSTALAȚII TERMICE

Categorie: 06 INST.VENTILATIE+CLIMATIZARE    I ron ]

Nr.

Capitol lucrări

U/M

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

Crt.

Simbol

ajmateriale

Denumire resursa

b)manopera

Observații

cjutilaj

Corecții

d)transport

Liste Anexe

Total(a+b+c+d)

1 VC17A 99    BUCATA    1.00000

MONT.AGREGAT CLIMATIZARE, TIP ACM MODULAT, TRATARE COMPLEXA AER PROASPAT/RECIRCULAT, 3,6-llMII MC/H

Montare sistem de climatizare tip split, existent

2    VC01A 99    BUCATA    2.00000

MONTARE VENTILATOR CENTRIFUGAL, GREUTATE 50-400 KG, MONT.FUNDATIE BETON

Montare ventilator pe tub cu debitul de 150 mc/h

3    RPVC39A 99    BUCATA    1.00000

MONTARE HOTA EXISTENTA

asimilat

4    VB23A 99    BUCATA    2.00000

GURA DE ABSORBȚIE, CU PALETA DE REGLARE SI PLASA SARMA, CU PERIMETRUL: 700-1200MM, DET. IPCT 61/562

Grila de absorbție din bai Dn200 mm

5    IZD01A 99    M    2.00000

IZOLAREA ȚEVILOR DIN OTEL CU BETE DIN POSTAV CU DIAMETRUL PANA LA 1"

Tub flexibil metalic DnlSO mm

6    VA02A 99    MP    10.00000

CONF./MONT.CANAL DE VENTILAȚIE DREPT, TABLA ZN.SAU AL. 0,3-2MM, SECȚIUNE RECTANGULARA P= 250- 700MM

7 VB09A 99    BUCATA    2.00000

RAMA CU JALUZELE FIXE, GATA CONF., CU PERIM.:_800-2500MM, MONT.PE ZIDĂRIE, TIP METALUL ROSU-CLUJ

Nr.

Capitol lucrări

U/M

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

Crt.

Simbol

a)materiale

Denumire resursa

b)manopera

Observații

c)utllaj

Corecții

d)transport

Liste Anexe

Total(a+b+c+d)

8 VB32E 99    BUCATA    2.00000


CAPAC DE VIZITARE, PUNCT DE MĂSURARE, D=_80MM, TIP A, TABLA NEAGRA, DET.TIP, MONT.CANAL RECTANGULAR


VB32E 99


2.00000


CAPAC DE VIZITARE, PUNCT DE MĂSURARE, 0=_80MM, TIP A, TABLA NEAGRA, DET.TIP, MONT.CANAL RECTANGULAR

aslm. Capac de curățire tubulatura


10 VC24A 99


BUCATA


2.00000


SUSȚINEREA ELESTICA A VENTILATORULUI (AMORTIZOARE), SUPORȚI ELASTICI DIN CAUCIUC


11 VC34A 99    KG    20.00000

CONF./MONT.DISP.SUSTIN.ANCORARE (CONSOLA/CADRU/ANCORAJ) PT.AP./CANALE/PIESE SPEC.OL.PROFILAT < 5KG


12 IC42A 99    KG    10.00000

SUPORȚI SI DISPOZ.DE FIXARE PTR.SUSTIN.COND.,BOILERE,APARATE SI RECIPIENTI CU GREUT. PANA LA 2KG/BUC


13 IZE09C


99


TONE


0.02000


VOPSIREA CONF SI CONSTR MET CU 1 STR MINIU DE PB, DIN PROF G>12 MM - MANUAL

Grunduirea suporturilor din otel cu miniu de plumb In doua straturi, avand diametrul peste 12 mm 14 IZA01C 99    TONE    0.02000

CURATARE PRIN SABL, APL.PROT.ANTICOROZ.PE: SUPR.MET.(CONF.MET) PROF.G>12 MM CU NISIP

GRAN. 2-3 MM.

ÎS IZE10C 99    TONE    0.02000

VOPS CONF SI CONST MET CU VOPSEA DE ULEI, IN 2 STR DIN PROF G>12 MM - MANUAL

Nr. Capitol lucrări

U/M

Cantitatea    Prețul unitar

Valoare

Crt. Simbol

ajmateriale

Denumire resursa

b)manopera

Observații

cjutllaj

Corecții

djtransport

Liste Anexe

Total(a+b+c+d)

16 VD01A    99

BUCATA