Hotărârea nr. 130/2018

Hotărârea nr. 130/26.06.2018 privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București privind schimbarea destinației imobilului din strada Spătarul Preda nr.1-3, sector 5 în vederea demolării acestuia cu scopul construirii unui nou imobil cu destinația sediu al Direcției Evidenta Persoanelor Sector 5 (Serviciul Stare Civila și Serviciul Evidenta Populației)..

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București privind schimbarea destinației imobilului din strada Spătarul Preda nr. 1-3, sector 5 în vederea demolării acestuia cu scopul construirii unui nou imobil cu destinația sediu al Direcției Evidența Persoanelor Sector 5 (Serviciul Stare Civilă și Serviciul Evidența Populației)

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 26.06.2018;

Ținând cont de Raportul de specialitate nr. 130134/14.06.2018 al Direcției Evidenței Persoanelor și de Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5;

Luând în considerare Raportul Comisiei Buget Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice, Raportul Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului. Domeniului Public și Patrimoniului, Fond Funciar și Expertiza Tehnică a Clădirilor CI, C2, C3 din incinta imobiulului situat pe strada Spătarul Preda nr. 1-3, sector 5, București;

Având în vedere prevederile fl.C.G.M.B. nr. 323/19.07.2017 privind transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului București prin administrația Fondului Imobiliar în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5, a imobilului situat în strada Spătarul Preda nr. 1-3, sector 5;

In temeiul art. 4 alin. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor,

In temeiul art. 45 alin. (1) și ale art. 81 alin. (2), lit. f din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se solicită împuternicirea Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București privind schimbarea destinației imobilului din strada Spătarul Preda nr. 1-3, sector 5 în vederea demolării acestuia, conform concluziilor și propunerilor din expertiza tehnică, cu scopul construirii unui nou imobil cu destinația sediul Direcției Evidența Persoanelor Sector 5 (Serviciul Stare (Civilă și Serviciul Evidența Populației).

Art.2 - Schimbarea destinației imobilului din strada Spătarul Preda nr. 1-3, sector 5 se face pe perioada desfășurării lucrărilor de demolare, urmând ca după finalizarea lucrărilor dc construcție, imobilul să rămână în domeniul public al Municipiului București.

Art. 3 - Se împuternicește Primarul Sectorului 5 să întreprindă demersurile necesare pentru demolarea imobilului menționat la pct. 1 al prezentei hotărâri și construirea unui nou imobil cu destinația de sediu al Direcției Evidența Persoanelor (Serviciul Stare Civilă și Serviciul Evidența Populației).

Art. 4 - Primarul Sectorului 5, Direcția Evidența Persoanelor, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția Asistență Tehnică Juridică și Direcția Generală Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ, SECRF/Î AR SECTOR 5

Nr. ZJQ /26.06.2018