Hotărârea nr. 128/2018

Hotărârea nr. 128/26.06.2018 privind constituirea unei comisii de negociere a condițiilor achiziționării în numele Municipiului București, a terenului în suprafața de 477 mp situat în str. Serbota nr. 1A, Sector 5, București.

MUNICIPIUL B U C U R EȘ 11 CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind constituirea unei comisii de negociere a condițiilor achiziționării în numele Municipiului București, a terenului in suprafața de 477 mp situat in str. Șerbota nr.IA, Sector 5, București

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 11 5/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 26.06.2018;

Luând în considerare propunerile domnului consilier Melnic Constantin Ion consemnate în Procesul Verbal al ședinței ordinare din data de 26.06.2018 precum și Procesul Verbal al Comisiei de Validare;

Având în vedere:

-Raportul Direcției Generală Operațiuni - Direcția Tehnică și Verificare Investiții Edilitare nr. 59108/20.06.2018;

-Expunerea dc Motive a Primarului Sectorului 5;

Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice;

Ținând cont de;

-adresa înregistrata la Primăria Sector 5 cu nr. 55897/1 1.06.2018, transmisa de Nemeș Carmen Ionela, Dobrică Cristian si Dobrică Valentin , prin care ni se comunică intenția de vânzare a terenului in suprafața de 477 mp situat in str. Șerbota nr. 1 A, Sector 5, București

-prevederile Legii 24/2007 Legea privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată;

-prevederile H.C.G.M.B. 124/2008 privind aprobarea strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului București

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81, alin. (2) lit. m) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă constituirea comisiei de negociere a condițiilor achiziționării în numele Municipiului București, a terenului in suprafața de 477 mp situat in str. Șerbota nr. 1 A, Sector 5. București, cu următoarea componență;

1. Marian Țigănuș

- Președinte

- Viceprimar al Sectorului 5

2. Marian Ion

- Membru

- Arhitect Șef

3. Ploscaru George Alexandru

- Membru

- Consilier Local

4. Lazarov Alexandru Sebastian

- Membru

- Consilier Local

5. Ramona Maria Chivu

- Membru

- Director General - Direcția Generală Economică

6. Isabela Nicoleta Disăgilă

- Membru

- Director General Adjunct - Direcția Buget și Execuție Bugetară

7. Radu Marian Popescu

- Membru

- Direcția Generală Juridică

8. Aurelia Negru

- Membru

- Șef Serviciu - Serviciul Achiziții

9. Mihaela Kalogerakos

- Membru

- Director Executiv - Direcția Tehnică

și Verificare Investiții Edilitare

Art. 2. - Secretariatul Comisiei prevăzute la art. 1 va fi asigurat de dna Andra Elena Bolea, Direcția Generală Juridică.

Art. 3. - Comisia de negociere constituită potrivit art. 1 din prezenta hotărâre, va înainta spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 5, raportul final cu privire la negocierile efectuate.

Art. 4. - Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONT

SECRJE ELENA LUM


SEMNEAZĂ, /AR SECTOR 5 A PETRESCUP REȘEfi^J^BJ^ ȘEDINȚĂ,

FLOREA CRISTINA A LEXANI)RA