Hotărârea nr. 127/2018

Hotărârea nr. 127/26.06.2018 privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București referitor la achiziționarea în numele Municipiului București, a terenului în suprafața de 477 mp situat în str. Serbota nr. 1 A, Sector 5, București.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București referitor la achiziționarea în numele Municipiului București, a terenului in suprafața de 477 mp situat in str. Șerbota nr.l A, Sector 5, București

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 26.06.201 8;

Având în vedere:

-Raportul Direcției Generală Operațiuni - Direcția Tehnică și Verificare Investiții Edilitare nr. 59109/20.06.2018 precum și expunerea de motive a Primarului Sectorului 5;

-Raportul Comisiei Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

Ținând cont de:

-adresa înregistrata la Primăria Sector 5 cu nr. 55897/1 1.06.2018, transmisa de Nemeș Carmen Ionela, Dobrică Cristian si Dobrică Valentin , prin care ni se comunică intenția de vânzare a terenului in suprafața de 477 mp situat in str. Șerbota nr. I A, Sector 5, București

-prevederile Legii 24/2007 Legea privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată

-prevederile LI.C.G.M.B. 124/2008 privind aprobarea strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81, alin. (2) lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se solicită împuternicirea Consiliului Local Sector 5, de către Consiliul General al Municipiului București privind achiziționarea în numele Municipiului București, a terenului în suprafața de 477 mp situat în str. Șerbota nr.IA, Sector 5, București

Art. 2. - Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR SECTOR 5

ELENA LUMiNI/TA PETRESCU

Nr. ZX-£-/26.06.2018