Hotărârea nr. 123/2018

Hotărârea nr. 123/26.06.2018 privind procedura de emitere a Autorizației/Acordului de Funcționare pentru terase sezoniere, comerț de întâmpinare și comercializare flori pe domeniul public al Municipiului București aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND PROCEDURA DE EMITERE A

AUTORIZAȚIEI/ACORDULUI DE FUNCȚIONARE PENTRU TERASE SEZONIERE, COMERȚ DE ÎNTÂMPINARE ȘI COMERCIALIZARE FLORI PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI AFLAT ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL

AL SECTORULUI 5

Având în vedere:

-    Raportul de specialitate nr. 57077/14.06.2018 al Direcției Generale Operațiuni, Direcția Tehnică și Verificare Investiții Edilitare, Biroul Autorizare Activități Comerciale;

-    Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5;

-    Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale și alte Activități Economice și raportul Comisiei Privatizate, Comerț, Protecția Consumatorului, Relația cu Patronatul și Sindicatele

In conformitate cu prevederile:

-    O.G. nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, aprobată prin Legea nr.650/2002 cu modificările și completările ulterioare;

-    H.G. nr.333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață;

OG 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare

-    Art.475, alin. (3), (4) i (5) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal al României, cu modificările Iși completările ulterioare;

-    Legii nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite, r2, cu modificările și completările ulterioare;

-    H.G nr.348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, completată prin HG nr. 1334/2004 privind modificarea și completarea unor hotărâri ale Guvernului în vederea întăririi ordinii și disciplinei comerciale în piețele agroalimentare;

-    Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, r2, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr.359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    HCGMB nr. 134/1996 privind reglementarea comerțului stradal pe teritoriul municipiului București

-    H.C.L.S 5 nr. 88/2016 privind aprobarea regulamentului pentru emiterea și prelungirea Acordului de funcționare pentru comercializarea produselor și serviciilor de piață pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare

-    H.C.L.S.5 nr. 89/2016 privind aprobarea regulamentului pentru emiterea și vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561-Restaurante și 563-Baruri și alte activități de servire a băuturilor pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare

-    HCL S5 nr. 86/2018 privind aprobarea regulamentului pentru stabilirea și delimitarea amplasării mobilierului stradal destinat comercializării florilor pe raza Sectorului 5 al Municipiului București

în temeiul prevederilor art. 45, alin (1), art. 81, alin (2), litera (r), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice    locale, republicata, cu modificările și

completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE

Art.l. începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se aprobă regulamentul privind procedura de emitere a Autorizației/Acordului de funcționare pentru terase sezoniere, comerț de întâmpinare 1 și comercializare flori pe domeniul public al Municipiului București aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5, conform Anexa 1 a prezentei hotărâri

Art. 2. Primarul Sectorului 5, prin compartimentele de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

REGULAMENT PRIVIND PROCEDURA DE EMITERE A A UTORIZA ȚIEI/ ACORDULUI DE FUNCȚIONARE PENTRU TERASE SEZONIERE, COMERȚ DE ÎNTÂMPINARE ȘI COMERCIALIZARE FLORI PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI AFLAT ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 5

Cap. I. Dispoziții generale

Art. 1.

(1)    Prin prezentul regulament se stabilește modul de organizare a activităților comerciale domjeniul public al Municipiului București aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5 precum și procedura de obținere a autorizației/acordului de funcționare pentru terase sezoniere, comerț de întâmpinare și comercializare flori.

(2)    în zonele publice pot fi desfășurate activități temporare și/sau sezoniere, respectiv terase, comerț de întâmpinare și comercializare flori, numai de către agenți economici -persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale și societăți comerciale, în baza autorizației/acordului de funcționare ernis(ă) de autoritatea publică locală Sector 5 prin Biroul Autorizare Activități Comerciale și a avizului de amplasament eliberat de Arhitect Șef - Direcția de Urbanism și Amenajare Teritorială a Sectorului 5.

Art. 2. în condițiile prezentului regulament, prin amplasament se înțelege suprafața domeniului public destinată desfășurării activității de comerț.

Art. 3. (l)Pot fi folosite pentru desfășurarea activităților comerciale pe domeniul public căile pietonale (trotuare, străzi pietonale, scuaruri, căi de acces și circulație în/din parcuri și grădini) aparținând domeniului public aflat în administrarea Consiliului Local Sector 5, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2)    Persoanele fizice sau juridice autorizate care desfășoară activități comerciale temporare și/sau sezoniere, respectiv terase, comerț de întâmpinare și comercializare flori, au obligația de a întrerupe, restrânge, suspenda activitatea în cazul efectuării unor lucrări edilitare.

(3)    în situația prevăzută la alin. (2), mobilierul poate fi mutat temporar, în zonă, până la terminarea lucrărilor, cu aprobarea scrisă a Primarului Sectorului 5

(4)    La încetarea valabilității avizului de amplasament /autorizației /acordului de funcționare pe domeniul public, agentul economic are obligația de a elibera domeniul ocupat și să aducă terenul la starea inițială.

Art. 4. Orarul de funcționare al agenților economici care desfășoară activități de alimentație publică pe terase sezoniere, comerț de întâmpinare și comercializare flori, amplasate pe domeniul public va fi similar cu cel al punctului de lucru.

Art. 5. Agentul economic care solicită desfășurarea de activități temporare și/sau sezoniere, respectiv terase, comerț de întâmpinare și comercializare flori pe domeniul public al Municipiul București aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5 trebuie să dispună de toate acordurile și/sau avizele legale obligatorii pentru desfășurarea activității.

Art. 6. Agentul economic care solicită desfășurarea de activități temporare și/sau sezoniere, pe domeniul public al Municipiul București aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5, trebuie să nu înregistreze datorii la bugetul local.

Art.7. Avizul de amplasament se solicită pentru :

a)    țerase sezoniere amplasate pe domeniul public/privat;

b)    comerț de întâmpinare;

c)    comercializare flori.

d)    târguri expoziționale cu vânzare organizate pe domeniul public/privat pe raza administrativă a Sectorului 5, pentru promovarea și comercializarea produselor tradiționale, agroalimentare și nealimentare, artizanale, meșteșugărești etc.;

e)    alte activități comerciale care, prin specificul lor, se desfășoară pe o perioadă limitată de timp sau într-un anumit sezon.

Cap. II Avizarea amplasamentelor în vederea desfășurării activiăților comerciale pe domeniul public al Municipiului București aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5 pentru terase sezoniere

Art. 8. în vederea obținerii avizului de amplasament pentru terase sezoniere solicitanții vor depune la Primăria Sectorului 5 - Arhitect Șef- Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului următoarele documente :

a) cerere tip, conform Anexei 1 la prezentul regulament;

a)    copie act de identitate a reprezentantului legal

b)    certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul București;

c)    dovada deținerii legale a spațiului în care este declarat punctul de lucru;

d)    plan de situație la scara 1 :500 întocmit pe un plan eliberat de compartimentul de specialitate cu atribuții în domeniul cadastrului din cadrul Primăriei sectorului 5, cu delimitarea clară a amplasamentului propus, în dublu exemplar ;

e)    schița detaliată a punctului de lucru, cu prezentarea tuturor elementelor prevăzute pentru amenajarea terasei sezoniere, din care să reiasă poziția și dimensiunile terenului ce va fi ocupat, întocmită de un arhitect cu drept de semnătură. Schița va fi completată cu un scurt memoriu explicativ ;

f)    fotografii color a amplasamentului solicitat, care va cuprinde fațada integrală a imobilului ;

g)    fotografii color cu tipul de mobilier care va fi utilizat la amenajarea terasei sezoniere , inclusiv parapeții mobili de delimitare, jardinierele, umbrelele și corpurile se iluminat din sistemul propriu ;

e)    autorizația de funcționare eliberată de Primăria Sectorului 5 conform HCL S5 nr. 89/2016, cu modificările și completările ulterioare, prin serviciile de specialitate, pentru punctul de lucru;

f)    dovada achitării taxei de utilizare a domeniului public, la casieriile Direcției de Impozite și Taxe Locale'Sector 5, în vederea amplasării teraselor sezoniere.

g) autorizație de securitate la incendiu emisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dealul

Spirii București-Ilfov sau punct de vedere emis de această instituție.

Art. 9. Amplasarea teraselor sezoniere se avizează numai cu respectarea următoarelor condiții :

(1) terasele se vor aviza numai pe trotuarele cu lățime care să permită acces pietonal pe o lățime minimă de 1.5 metri.

Art. 10. în vederea avizării amplasamentului, pentru amenajarea terasei sezoniere în vederea desfășurării activității de alimentație publică, trebuie îndeplinite următoarele condiții:

(1)    punctul de lucru să dețină grup sanitar pentru clienți, dotat corespunzător ;

(2)    terasa sezonieră să fie dotată cu sistem de iluminat propriu, cu respectarea normelor ANRE în vigoare.

Art. 11. în avizul de amplasament pentru terase sezoniere va fi menționat tipul de mobilier care va fi utilizat, în conformitate cu art. 8, lit. g. Este interzisă utilizarea pe amplasament a altui tip de mobilier decât cel înscris în aviz, modificarea sau extinderea acestuia.

Art. 12 (l)i. După obținere avizului de amplasament eliberat de Arhitect Șef - Direcția de

Urbanism și Amenajarea Teritoriului, agenții economici au obligația de a se prezenta la Biroul Autorizare Activități Comerciale în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru ocuparea domeniul public.

(2) Modelul de aviz de amplasament este prevăzut în Anexei 2 la prezentul regulament.

Art. 13. Avizul de amplasament și autorizația de funcționare pentru terase sezoniere au valabilitate de maximum 6 luni de zile, cu drept de prelungire atunci când condițiile meteo sunt favorabile.

Art. 14. (1) Avizul de amplasament și autorizația de funcționare sunt valabile cu condiția achitării anticipat a taxei de ocupare a domeniului public al Municipiului București.

(2) Sumele încasate se constituie venit la bugetul local al Sectorului 5 al Municipiului București.

Art. 15. Activitatea temporară și/sau sezonieră se va desfășura civilizat, cu respectarea normelor privind:

a)    respectarea amplasamentelor;

b)    igiena și liniștea publică;

c)    protecția consumatorilor;

d)    proveniența și calitatea mărfurilor;

e)    utilizarea caselor de marcat și a mijloacelor de cântărire autorizate;

f)    apărarea împotriva incendiilor;

g)    protecția muncii;

h)    ordinea și liniștea publică;

i)    asigurarea și păstrarea curățeniei în zona publică ocupată, iar prin funcționare să nu creeze disconfort spațiilor învecinate;

j)    asigurarea expunerii estetice a mărfurilor și afișarea în mod vizibil a prețurilor.

Art. 16. (1) Este obligatoriu ca la locul de desfășurare a activității temporare și/sau sezoniere, agentul economic să dețină și să utilizeze recipienți speciali pentru deșeuri.

(2) Se interzice depozitarea de ambalaje, navete, orice tip de deșeuri în zona publică ocupată, în perimetrul ei, sau pe zonele verzi.

Art. 17. Pențru emiterea și eliberarea autorizației de funcționare pentru terase sezoniere agentul economic va înainta Biroului Autorizare Activități Comerciale din cadrul Direcției Generale Operațiuni următoarele documente:

1.    cerere tip, conform Anexei 3 la prezentul regulament;

2.    actul de identitate al asociatului sau administratorului, în copie și împuternicire de reprezentare a persoanei fizice sau juridice, dacă împuternicitul este diferit de asociat sau administrator, pentru depunerea documentației, respectiv ridicarea Autorizație de funcționare, în original, însoțită de actul de identitate al acestuia, în copie;

3.    autorizație de funcționare pentru spațiul comercial autorizat emis de către Biroul Autorizare Activități Comerciale în baza H.C.L.S5 nr. 89/2016, cu modificările și completările ulterioare, în copie ;

4.    aviz de amplasament privind ocuparea domeniului public emis de Primăria Sectorului 5 - copie ;

5.    dovada achitării anticipat a contravalorii taxei de ocupare a domeniului public, la Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 5 - copie;

6.    dovada plății serviciilor de salubrizare (ultima chitanță/ordin de plată), în copie certificată cu originalul;

7.    dovada efectuării deratizării precum și ultima chitanță/ordin de plată, în copie certificată cu originalul;

8.    declarație privind clasificarea unității - pentru alimentație publica (conf. HG rir. 843/1999);

9.    declarația privind orarul de funcționare stabilit cu respectarea prevederilor înscrise în legislația muncii și cu condiția respectării reglementărilor în vigoare privind liniștea și ordinea publică, conform Anexa 4 la prezentul regulament,

10.    declarație conform căreia terasa este amplasată la o distanta de minimum 100 m de școli, grădinițe, licee, conform Anexa 5 la prezentul regulament;

Art. 18.(1) Modelul de Autorizație de funcționare este prevăzut în Anexa 6 la prezentul regulament;

(2) Autorizația de funcționare va cuprinde obligatoriu: denumirea și datele de identificare ale agentului economic, sediul social, activitatea comercială pentru care se solicită autorizarea (cod CAEN), punctul de lucru, orarul de funcționare, suprafața ocupată, durata valabilității și numărul aviz de amplasament.

Art. 19. Prelungirea termenului de valabilitate a autorizației de funcționare pentru terase sezoniere pe domeniul public se va face la cererea persoanei fizice sau juridice îndreptățite. Titularul autorizației este obligat să solicite cu 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a autorizației, prelungirea acesteia.

Cap. III. Desfășurarea activității comerciale de tipul comerțului de întâmpinare pe domeniul public al Municipiului București aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5

Art. 20. (1) O formă specifică de manifestare a activității comerciale pe domeniul public o constituie comerțul de întâmpinare.

(2) Comerțul de întâmpinare este activitatea de prezentare și desfacere a mărfurilor în fața spațiilor comerciale de către utilizatorii acestora.

I

Art. 21. (1) Stabilirea amplasamentelor destinate comerțului de întâmpinare se va face în regim derogatoriu prin atribuire directă, după avizarea de către Arhitect-Șef - Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului, la cererea persoanei fizice sau juridice autorizate care funcționează în spațiul respectiv, pe o desfășurare de font egală cu lungimea fațadei punctului de lucru și fără obturarea accesului în imobil.

(2)    Amplasamentele se pot stabili numai pe căile pietonale care permit circulația pietonală cu o lățime minimă de 1.5 metri sau în alte zone publice fără afectarea traficului pietonal.

(3)    Amplasamentele vor fi situate la o distanță minimă de 10 metri față de intrările la metrou

(4) Nu se stabilesc amplasamente la o distanță mai mică de 5 metri față de stațiile mijloacelor de transport în comun.

Art. 22. Pe amplasamentele destinate activităților de comerț de întâmpinare pot fi utilizate următoarele categorii de mobilier : umbrele pentru protecție solară, standuri de expunere, echipamente frigorifice, dozatoare pentru băuturi răcoritoare, automate de cafea, aparatură specializată pentru înghețată și pop-corn.

Art. 23. în regim de comerț de întâmpinare, pot fi comercializate următoarele categorii de produse : produse alimentare și nealimentare, cafea la automat, băuturi răcoritore îmbuteliate și/sau la dozator în pahare de unică folosință, înghețată, pop-corn (numai cu aparatură specializată), legume-fructe, cu condiția respectării codurilor CAEN pentru care i s-a emis acord de funcționare în baza H.C.L.S5 nr. 88/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 24. în vederea obținerii avizului de amplasament pentru comerț de întâmpinare, solicitanții vor depune la Primăria Sectorului 5 - Arhitect Șef - Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului următoarele documente :

a) cerere tip conform Anexei I la prezentul regulament;

a)    copie act de identitate a reprezentantului legal ;

b)    certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București;

c)    dovada deținerii legale a spațiului în care este declarat punctul de lucru

d)    plan de situație la scara 1 :500 cu delimitarea clară a amplasamentului propus vizat de compartimentul de specialitate cu atribuții în domeniul cadastrului din cadrul Primăriei sectorului 5, cu delimitarea clară a amplasamentului propus, în dublu exemplar

e)    fotografii color a amplasamentului solicitat, care va cuprinde fațada integrală a imobilului ;

f)    fotografiil color cu tipul de mobilier care va fi utilizat la amenajarea spațiului pentru desfășurarea activității de comerț de întâmpinare ;

g)    acordul de funcționare eliberat de Primăria Sectorului 5 conform HCL S5 nr. 88/2016, cu modificările și completările ulterioare, prin serviciul de specialitate, pentru punctul de lucru ;

h) dovada achitării taxei la casieriile Direcției de Impozite și Taxe Locale Sector 5, pentru utilizarea domeniului public pentru activități de comercializare produse și servicii de piață ;

Art. 25. în avizul de amplasament conform modelului prevăzut la art. 12 alin (2), pentru comerț de întâmpinare va fi menționat tipul de mobilier care va fi utilizat și suprafața domeniului public ocupată. Este interzisă utilizarea pe amplasament a altui tip de mobilier decât cel înscris în aviz, modificarea sau extinderea acestuia.

Art. 26. După obținere avizului de amplasament eliberat de Arhitect Șef- Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului, agenții economici au obligația de a se prezenta la Biroul Autorizare Activități Comerciale în vederea obținerii acordului de funcționare pentru ocuparea domeniul public.

Art. 27. (1) Modelul Acordului de funcționare pentru comerț de întâmpinare este prevăzut în Anexa 7 la prezentul regulament;

(2) Acordul de funcționare pentru comerțul de întâmpinare este valabil până la data de expirare a avizului de amplasament.

Art. 28. (1) Avizul de amplasament și acordul se funcționare sunt valabile cu condiția achitării anticipat a taxei de ocupare a domeniului public.

(2) Sumele încasate se constituie venit la bugetul local al Sectorului 5 al Municipiului

București.

Art. 29. Activitatea temporară și/sau sezonieră se va desfășura civilizat, cu respectarea normelor privind:

a)    respectarea amplasamentelor;

b)    igiena și liniștea publică;

c)    protecția consumatorilor;

d)    proveniența și calitatea mărfurilor;

e)    utilizarea caselor de marcat și a mijloacelor de cântărire autorizate;

f)    apărarea împotriva incendiilor;

g)    protecția muncii;

h)    ordinlea și liniștea publică;

i)    asigurarea și păstrarea curățeniei în zona publică ocupată, iar prin funcționare să nu creeze disconfort spațiilor învecinate;

j)    asigurarea expunerii estetice a mărfurilor și afișarea în mod vizibil a prețurilor.

Art. 30 (1) Este obligatoriu ca la locul de desfășurare a activității temporare și/sau sezoniere, agentul economic să dețină și să utilizeze recipienți speciali pentru deșeuri.

(2) Se interzice depozitarea de ambalaje, navete, orice tip de deșeuri în zona publică ocupată, în perimetrul ei, sau pe zonele verzi.

Art. 31. Pentru em'terea și prelungirea acordului de funcționare pentru comerțul de întâmpinare, agentul economic va înainta Biroului Autorizare Activități Comerciale din cadrul Primăriei Sectorului 5 următoarele documente:

1.    cerere tip conform Anexei 8 la prezentul regulament;

2.    actul de identitate al asociatului sau administratorului, în copie, și împuternicire de reprezentare a persoanei fizice sau juridice, dacă împuternicitul este diferit de asociat sau administrator, pentru depunerea documentației, respectiv ridicarea Autorizație de funcționare, în original, însoțită de actul de identitate al acestuia, în copie

3.    acordul de funcționare pentru punctul de lucru, emis de către Biroul Autorizare Activități Comerciale în baza HCLS5 nr. 88/2016, cu modificările și completările ulterioare, în copie; |

4.    aviz de amplasament privind ocuparea domeniului public conform Anexei 2 la prezentul regulament, emis de Primăria Sectorului 5 - în copie ;

5.    dovada achitării anticipat a contravalorii taxei de ocuparea domeniului public, la Direcția Impozite și Taxe Locale Sector 5 - copie;

6.    dovada plății serviciilor de salubrizare (ultima chitanță/ordin de plată), în copie certificată cu originalul;

7.    dovada efectuării deratizării precum și ultima chitanță/ordin de plată, în copie certificată cu originalul;

8.    declarația privind orarul de funcționare stabilit cu respectarea prevederilor înscrise în legislația muncii și cu condiția respectării reglementărilor în vigoare privind liniștea și ordinea publică.

Art.32. Acordul de funcționare va cuprinde obligatoriu: denumirea și datele de identificare ale agentului economic, sediul social, activitatea comerciala pentru care se solicita autorizarea (cod CAEN), punctul de lucru, orarul de funcționare, suprafața ocupată, durata valabilității, numărul avizului de amplasament, și suprafața domeniului public ocupată.

Art. 33. Titularul acordului este obligat să solicite cu 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a avizului de amplasament, prelungirea acestuia.

Cap. IV. Procedură de autorizare comercializare flori pe domeniul public al Municipiului București aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5

Art. 34. In vederea obținerii autorizației de funcționare pentru comercializare flori pe domeniul public al Municipiului București aflat în administrarea Sectorului 5, agenții economici vor depune la Biroul Autorizare Activități Comerciale următoarele documente :

1)    cerere tip conform Anexei 9 la prezentul regulament;

2)    actul de identitate al asociatului sau administratorului, în copie, și împuternicire de reprezentare a persoanei fizice sau juridice, dacă împuternicitul este diferit de asociat sau administrator, pentru depunerea documentației, respectiv ridicarea Autorizație de funcționare, în original, însoțită de C.I. a acestuia, în copie ;

3)    aviz de amplasament privind ocuparea domeniului public conform Anexei 2 la prezentul regulament ;

4)    dovada deținerii legale a spațiului în care se desfășoară activitatea (contract de închiriere al chioșcului);

5)    dovada achitării chiriei în conformitate cu prevederile HCL S5 nr. 86/2018 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea și delimitarea amplasării mobilierului stradal destinat comercializării florilor pe raza sectorului 5 al Municipiului București;

6)    certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, însoțit de dovada calității de administrator sau asociat, în copii certificate cu originalul;

7)    certificatul constatator pentru punctul de lucru (REV 2), în care să fie trecut codul CAEN pentru care se solicită Acordul de funcționare, eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului conform Legii nr. 359/2004, art. 17', alin (1), lit. c) privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, în copie certificată cu originalul;

8)    contract de salubrizare pentru evacuarea deșeurilor menajere încheiat cu un prestator de servicii precum și ultima chitanță/ordin de plată, în copie certificată cu originalul;

9)    declarația privind orarul de funcționare stabilit cu respectarea prevederilor înscrise în legislația muncii și cu condiția respectării reglementărilor în vigoare privind liniștea și ordinea publică, și în conformitate cu solicitările autorităților administrației publice locale privind continuitatea unor activități comerciale sau de prestări de servicii, în funcție de necesitățile consumatorilor;

Art. 35. (1) Modelul de Autorizație de funcționare comercializare flori pe domeniul public al sectorului 5 este prevăzut în Anexei 10 la prezentul regulament;

(2) Autorizația de funcționare comercializare flori pe domeniul public al sectorului 5, va cuprinde obligatoriu: denumirea și datele de identificare ale agentului economic, sediul social, activitatea comercială pentru care se solicita autorizarea (cod CAEN), punctul de lucru, orarul de funcționare, durata valabilității și numărul avizului de amplasament. .

Art. 36. Autorizația de funcționare pentru comercialiare flori pe domeniul public al sectorului 5 este valabilă 12 luni calendaristice din momentul emiterii, cu condiția valabilității documentelor depuse.

Art. 37. Prelungirea termenului de valabilitate a autorizației de funcționare pentru comercializare flori pe domeniul public se va face la cererea agentului economic îndreptățit. Titularul autorizației este obligat să solicite cu 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a autorizației, prelungirea acesteia.

Cap. V. Dispoziții finale

Art.38. în situația în care persoana fizică sau juridică, din diferite motive, își încetează activitatea pentru care a fost autorizată prin autorizația/ acordul de funcționare, aceasta are obligația de a prezenta și depune la Primăria Sectorului 5, în termen de 30 de zile calendaristice de la încetarea activității, documentul care atestă radierea activității de la instituțiile abilitate și Acordul/Autorizația de funcționare în original.

Art.39. Desfășurarea activităților de comercializare a produselor și prestare a serviciilor de piață fără deținerea Acordului de funcționare sau cu nerespectarea condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia ori a prevederilor legale în vigoare, atrage aplicarea sancțiunilor contravenționale prevăzute de lege.

Art.40. în situația în care Autorizația/Acordul de funcționare a intrat în circuitul civil și a produs efecte juridice, Primarul Sectorului 5 poate să solicite instanței anularea acesteia.


Anexa 1 la regulament

CĂTRE:

PRIMĂRIA SECTORULUI 5 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DIRECȚIA ARHITECT SEF

CERERE

PENTRU EMITEREA AVIZULUI DE AMPLASAMENT

Subsemnatul..............................................................., cu domiciliul/sediul în.................................

..........................................................................................................................................................5

telefon/fax..................................., e-mail..............................................................., reprezentant al

............................................................................................., C.U.I...................................................

în conformitate cu prevederile H.C.L. Sector 5 nr. xx / xx xx xxxx, solicit emiterea

AVIZULUI DE AMPLASAMENT

pentru imobilul - teren și/sau construcții - situat în București, sectorul 5,

sau identificat prin............................................................................................................................

Suprafața terenului pentru care solicit avizul de amplasament este de.......................................m2

Solicit avizul de amplasament în scopul:.........................................................................................

Anexez următoarele:.........................................................................................................................

DATA    SEMNĂTURA

Nr......................
MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTORULUI 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5, București Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37 Fax: 021.314.49.90 021. 311.04.65


Cod fiscal :    4433953

e-mail:primarie@sector5


Anexa 2 la regulament

AVIZ DE AMPLASAMENT Nr................din data.........................

Ca urmare a cererii nr...............din data............................, adresate de.........................................

CNP........................................., cu domiciliul în.............................................................................

str................i......................................nr........., reprezentant al........................................................


amplasat în municipiul București, sector 5, str...............................................................nr..............

cu respectarea prevederilor Legii nr. 185/25.06.2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate și ale H.C.L. sector 5 nr. xx / xxxxxxxxxx

Prezentul aviz de amplasament este valabil

de la data de........................până la data de........................

Prelungirea termenului de valabilitate a avizului de amplasament se poate face la cererea titularului,

1 formulată cu cel puțin cinci zile înaintea expirării valabilității acestuia.

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să redepună documentația necesară și să obțină, în condițiile prezentului regulament, un nou aviz de amplasament.

Se prelungește valabilitatea avizului de amplasament

de la data de........................până la data de........................

Nerespectarea prevederilor legale și a documentației depuse atrage nulitatea avizului.

După expirarea termenului de valabilitate, mijlocul de publicitate se va desființa în termen de 24 de ore și amplasamentul va fi adus la starea inițială, prin grija beneficiarului.

PRIMAR, DANIEL FLOREA

ARHITECT ȘEF, MARIAN ION


Verso:

Aviz de amplasament achitat conform

chitanței nr.


din data ........................................


Prelungire aviz de amplasament achitat conform

chitanței nr...................................din data........................................


Nr,CERERE

pentru emiterea a Autorizației de funcționare pentru terase sezoniere pe domeniul al Municipiului București aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5

DOMNULE PRIMAR,

Subsemnatul/a


domiciliat în

........................................ Str................................................................. nr........... Bl......... sc.

............. Et........... Ap............. sector/județ ..................... posesor al B.I./C.I. serie ............ nr.

.................. CNP ................................................. emis de.....................la data de ..................., în

calitate de .................................................... al S.C....................................................................................................,

înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr.......................... cu sediul în localitatea

........................................................ str......................................................... nr.............., bl........., sc............., ap.

...........județ/sector......................................vă rog a-mi aproba emiterea/vizarea anuală a Autorizației de funcționare

pentru terase sezoniere conform H.C.L.S.5 nr............ la punctul de lucru de la adresa

Anexez următoarele documente:

a)    Actul de identitate al reprezentantului legal, în copie, și împuternicire de reprezentare a persoanei fizice sau juridice pentru depunerea documentației, respectiv ridicarea Autorizație de funcționare, în original însoțită de C.l. al

acestuia, în copie;

I

b)    Autorizația de funcționare emisă de către Biroul Autorizare Activități Comerciale, în baza H.C.L. S5 nr. 89/2016,cu modificările și completările ulterioare, în copie

c)    Avizul de amplasament eliberat de Arhitect-Șef - Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

d)    Dovada achitării anticipat a contravalorii taxei de ocuparea domeniului public la Direcția de Impozite    și

Taxe Locale Sector 5, în copie;

e)    Dovada achitării serviciilor de salubrizarețultima chitanță/ordin de plată), în copie certificată cu originalul    ;

f)    Dovada efectuării deratizării, ultima chitanță/ordin de plată, în copie certificată cu originalul;

g)    Declarația agentului economic privind clasificarea unității, conform Hotărârii Guvernului nr. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităților de alimentație publica neincluse în structurile de primire turistice, cu număr de înregistrare de la Primăria Sectorului 5, în original;

h)    Declarația privind orarul de funcționare;

i)    Declarație conform căreia terasa sezonieră este amplasată la o distanță de minim 100 metri de școli, grădinițe, licee.

Data    Semnătura și ștampilă

TELEFON:

PERSOANĂ DE CONTACT:

.    / Contrasemnează

p Secretar Sector 5

Luminița Elena Petrpscu

DECLARAȚIE* PRIVIND STABILIREA ORARULUI DE FUNCȚIONARE

DOMNULE PRIMAR,

Subsemnatul/a    .................................................................

domiciliat în ........................................ Str....................................

..........Bl......... se..............Et...........Ap............. sector/județ

B.I./C.l. serie ............ nr................... CNP ........................

de.................................... la data de ..................

.................................................... al ...........................................................

înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr..................................................

în localitatea ................................................................ str....................

............., bl........., sc............., ap............județ/sector ............................

aduc la cunoștință următorul orar de funcționare ..........................

.....................I....................................................................................................

pentru    următoarele


..................... nr.

.............. posesor al

.................. emis

în calitate de


, cu sediul

......... nr.

........... vă


activități


la    punctul


de    lucru


de    la


adresa


Declar că acesta a fost stabilit cu respectarea prevederilor înscrise în legislația muncii și a reglementărilor în vigoare privind liniștea și ordinea publică, și în conformitate cu solicitările autorităților administrației publice locale privind continuitatea unor activități comerciale sau de prestări de servicii, în funcție de necesitățile consumatorilor.

Data:


Semnătura și ștampilă,

*Se va completa de către: administrator, asociat, director, reprezentant legal, împuternicit, șef de unitate


DECLARAȚIE * PRIVIND AMPLASAREA TERASELOR SEZONIERE AFERENTE UNITĂȚILOR DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ

DOMNULE PRIMAR,

Subsemnatul/a    .................................................................

domiciliat în;........................................ Str....................................

..........Bl......... se..............Et...........Ap............. sector/județ

B.I./C.I. serie ............ nr................... CNP ........................

de.................................... la data de ..................

.................................................... al ...........................................................

înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr..................................................

în localitatea ................................................................ str....................

............., bl........., sc............., ap............județ/sector..................................

că terasa sezonieră din ..............................................................

o distanță de minim 100 metri de școli generale, grădinițe, licee.

..................... nr.

.............. posesor al

.................. emis

în calitate de


, cu sediul

......... nr.

......declar

. se află la


Data:


Semnătura și ștampilă,

*Se va completa de elitre: administrator/ asociat/ director/ reprezentant legal/ împuternicit/ șef de unitate


AUTORIZAȚIE

NR.............................J.

în Baza cererii nr. _/_și a H.C.L.S. 5 nr. /_pentru aprobarea

Regulamentului privind procedura de emitere a autorizației de funcționare pentru terase sezoniere pe domeniul public al Municipiului București aflat în administrarea Consiliul Local al Sectorului 5, se emite Autorizația privind desfășurarea activității pentru:

___SRL cu sediul în București Sectorul 5,

Strada_____, înmatriculat la Registrul Comerțului sub nr._;

CUI_.

Activitatea (cod CAEN) autorizată este:

La sediul secundar din București, Sectorul 5, Strada_

Orar de funcționare:

SUPRAFAȚA OCUPATĂ PE DOMENIUL PUBLIC_MP.

DURATA VALABILITĂȚII AUTORIZAȚIEI:

AVIZ DE AMPLASAMENT NR._/_

Alte mențiuni: Autorizația privind desfășurarea activității este valabilă cu condiția valabilității documentelor depuse. Nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind activitatea desfășurată și a regulamentului, atrage după caz, revocarea sau anularea Autorizației privind desfășurarea activității și sancționarea conform legislației în vigoare.

Autorizația privind desfășurarea activității se emite strict pentru obiectul și activitatea pentru care a fost solicitată.

PRIMAR

DANIEL FLOREA

DIRECTOR GENERAL,

ȘEF BIROU

Autorizare Activități Comerciale,

ÎNTOCMIT,


Data ridicării:Contrasemnează Secretar Sector 5

Nr.

I

ACORD DE FUNCȚIONARE

5

NR.............................J......................................

în baza cererii nr.__/_ și a H.C.L.S. 5 nr. /_pentru aprobarea

Regulamentului privind procedura de emitere a Acordului de funcționare pentru comerțul de întâmpinare pe domeniul public al Municipiului București aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5, se emite acordul de funcționare pentru:

_SRL cu sediul în București Sectorul 5, Str........................, înmatriculat la

Registrul Comerțului sub nr.....................; CUI............................

Activitatea (cod CAEN) autorizată este:

La sediul secundar din București, Sectorul 5,.............................................................

Orar de funcționare:

SUPRAFAȚA OCUPATA PE DOMENIUL PUBLIC_MP.

DURATA VALABILITĂȚII ACORDULUI :

Alte mențiuni: Acordul de funcționare este valabil din momentul emiterii, cu condiția valabilității documentelor depuse. Nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind activitatea desfășurată și a regulamentului, atrage după caz, revocarea sau anularea acordului de funcționare și sancționarea conform legislației în vigoare.

Acordul de funcționare se emite strict pentru obiectul și activitatea pentru care a fost solicitat.

PRIMAR,

DANIEL FLOREA

DIRECTOR GENERAL,

ȘEF BIROU

ÎNTOCMIT,


Data ridicării:


Autorizare Activități Comerciale,

) Contrasemnează pi. Secretar Sector 5

Luminița Elena Petrescu

Președinte de ședință, Cristina Alexandra Flore

Nr......................


CERERE

pentru emiterea Acordului de funcționare pentru comerț de întâmpinare pe domeniul public al Municipiului București aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5

DOMNULE PRIMAR,

Subsemnatul/a ............................................................................................................ domiciliat în

........................................ Str................................................................. nr........... Bl......... sc.

............. Et........... Ap............. sector/județ ..................... posesor al B.I./C.I. serie ............ nr.

.................. CNP ................................................. emis de.....................la data de ..................., în

calitate de .................................................... al S.C....................................................................................................,

înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr..........................cu sediul în localitatea........................................................

str......................................................... nr.............., bl........., sc............., ap............ județ/sector

......................................vă rog a-mi aproba emiterea/vizarea anuală a Autorizației de funcționare pentru comerț de

întâmpinare conform H.C.L.S.5 nr............ la punctul de lucru de la adresa

Anexez următoarele documente:

a) Actul de identitate al reprezentantului legal, în copie, și împuternicire de reprezentare a persoanei fizice sau juridice pentru depunerea documentației, respectiv ridicarea Autorizație de funcționare, în original, însoțită de C.I. al acestuia, în copie;

b) Acordul de funcționare emis de către Biroul Autorizare Activități Comerciale, în baza H.C.L. S5 nr. 88/2016, cu modificările și completările ulterioare, în copie

d)    Avizul de amplasament eliberat de Arhitect - Șef - Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

e)    Dovada achitării anticipat a contravalorii taxei de ocuparea domeniului public, la Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 5, în copie;

f)    Dovada achitării serviciilor de salubrizare (ultima chitanță/ordin de plată), în copie certificată cu originalul ;

g)    Declarația privind orarul de funcționare stabilit, cu respectarea prevederilor înscrise în legislația muncii și cu respectarea reglementărilor în vigoare privind liniștea și ordinea publică.

Data    Semnătura și ștampilă

TELEFON:

PERSOANĂ DE CONTACT:

Contrasemnează

. Secretar Sector 5

ita Elena,RetrescuCERERE

pentru emiterea Autorizației de funcționare pentru comercializare flori pe domeniul public al Municipiului București aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5 DOMNULE PRIMAR,

Subsemnatul/a ........................................................................................................... domiciliat în

........................................ Str................................................................. nr........... Bl......... sc.

............. Et. .......... Ap............. sector/județ ..................... posesor al B.I./C.I. serie ............ nr.

.................. CNP ................................................. emis de.....................la data de ..................., în

calitate de .................................................... al S.C....................................................................................................,

înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr..........................cu sediul în localitatea........................................................

str......................................................... nr.............., bl.......... sc............., ap............ județ/sector

......................................vă rog a-mi aproba emiterea/vizarea anuală a Autorizației de funcționare pentru comerț de

întâmpinare conform H.C.L.S.5 nr............ la punctul de lucru de la adresa

Anexez următoarele dccumente:

a)    Actul de identitate al reprezentantului legal, în copie, și împuternicire de reprezentare a persoanei fizice sau juridice pentru depunerea documentației, respectiv ridicarea Autorizație de funcționare, în original, însoțită de C.I. al acestuia, în copie;

b)    Avizul de amplasament eliberat de Arhitect - Șef -Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului Sector 5,

d)    Dovada deținerii legale a spațiului - contract de închiriere chioșc;

e)    Dovada achitării chiriei sau dovada achitării taxei de ocupare a domeniului public;

f)    Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, însoțit de dovada calității de administrator sau asociat, în copii certificate cu originalul;

g)    Certificatul constatator pentru punctul de lucru (REV 2), în care să fie trecut codul CAEN pentru care se solicită Acordull de funcțiorare, eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului conform Legii nr. 359/2004, art. 17', alin (1), lit. c) privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, în copie certificată cu originalul;

h)    Contract de salubrizare pentru evacuarea deșeurilor menajere încheiat cu un prestator de servicii precum și ultima chitanță/ordin de plată, în copie certificată cu originalul;

i)    Declarație privind orarul de funcționare stabilit cu respectarea prevederilor înscrise în legislația muncii și cu condiția respectării reglementărilor în vigoare privind liniștea și ordinea publică.

Data    Semnătura și ștampilă

Telefon    Persoana de contact.

AUTORIZAȚIE

5

privind desfășurarea activităților prevăzute în grupa CAEN 4789

NR.............................J......................................

în baza cererii nr. /și a H.C.L.S. 5 nr. _pentru aprobarea Regulamentului

privind procedura de emitere a Autorizației de funcționare pentru comercializare flori pe domeniul public al Municipiului București aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5, se emite Autorizația privind desfășurarea activității pentru:

,__SRL cu sediul în București Sectorul 5,

Strada__, înmatriculat la Registrul Comerțului sub

nr._; CUI_

Activitatea (cod CAEN) autorizată este: 4789 - Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse (comercializare flori).

La sediul social din București, Sectorul 5, Strada_

Orar de funcționare: _

SUPRAFAȚA OCUPATA PE DOMENIUL PUBLIC_MP.

DURATA VALABILITĂȚII AUTORIZAȚIEI:_

AVIZ DE AMPLASAMENT NR._/_

Alte mențiuni:    Autorizația privind desfășurarea activității este valabilă până

la_, cu condiția valabilității documentelor depuse.

Nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind activitatea desfășurată și a regulamentului, atrage după caz, revocarea sau anularea Autorizației privind desfășurarea activității și sancționarea conform legislației în vigoare.

Autorizația privind desfășurarea activității se emite strict pentru obiectul și activitatea pentru care a fost solicitată.

PRIMAR,

DANIEL FLOREA

DIRECTOR GENERAL,

ÎNTOCMIT,


ȘEF BIROU

Autorizare Activități Comerciale,