Hotărârea nr. 122/2018

Hotărârea nr. 122/26.06.2018 privind aprobarea sprijinirii organizării turneului BRD BUCHAREST OPEN 2018.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea sprijinirii organizării turneului BRD BUCHAREST OPEN 2018

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.06.2018;

Având în vedere:

Raportul comun al Direcției Generale Educație și Carieră și al Direcției Generale

Economice, înregistrat sub nr. 59169/20.06.2018;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 59170/20.06.2018;

Adresa Federației Române de Tenis, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr.

46059/11.05.2018;

Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice și cel al Comisiei Educație, Tineret și Sport;

în temeiul H.C.G.M.B. nr. 300/2018, privind cooperarea între Municipiul București și Federația Română de Tenis în vederea organizării Turneului de Tenis BRD Bucharest Open 2018, la București, în perioada 14-22 iulie 2018;

în conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1 și art. 81 alin. 2, lit. k) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă sprijinirea organizării evenimentului sportiv BRD Bucharest Open 2018, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 - Se aprobă finanțarea de la bugetul local, capitolul Cultură, a evenimentului menționat la art. 1.

Art. 3 - Primarul, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția Generală Educație și Carieră și Direcția Generală Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. /Z& /26.06.2018Sumar al evenimentului sportiv BRD BUCHAREST OPEN 2018

a)    Organizator: Federația Română de Tenis, cu implicarea Primăriei Sectorului 5;

b)    Perioada desfășurării: 13-22.07.2018;

c)    Beneficiari direcți: membrii ai comunității sectorului 5, elevi și profesori ai unităților de învățământ preuniversitar de stat;

d)    Scopul proiectului: promovarea sportului de performanță și sprijinirea acțiunilor vizând diversificarea ofertei de timp liber de calitate în rândul membrilor comunității sectorului 5.

e)    Obiective specifice:

facilitarea accesului membrilor comunității sectorului 5 la actul sportiv de performanță;

crearea unui pol de atracție, în vederea încurajării practicării tenisului de către elevii și tinerii din sectorul 5.

f)    Activități specifice evenimentului sportiv:

partide de tenis în cadrul circuitului profesionist WTA;

activități de tip "Kids Day", vizând promovarea tenisului în rândul copiilor.

g)    Bugetul estimativ al evenimentului: 60.000 de euro.

f\ Contrasemnează, b. Secretar Sector 5,

Elei0?Luininiț;rPetrescu