Hotărârea nr. 121/2018

Hotărârea nr. 121/26.06.2018 privind modificarea HCLS5 nr. 111/31.05.2018 privind susținerea implementării proiectului educational Deșteaptă-te, Romania! de către Colegiul National Gheorghe Lazăr, în perioada iunie-iulie 2018.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCLS 5 nr. 111/31.05.2018 privind susținerea implementării proiectului educațional Deșteaptă-te, România! de către Colegiul Național Gheorghe Lazăr, în perioada iunie - iulie 2018

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.06.2018;

Având în vedere:

Raportul comun al Direcției Generale Educație și Carieră și al Direcției Generale

Economice, înregistrat sub nr. 58684/19.06.2018;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 58685/19.06.2018;

Adresa Colegiului Național Gheorghe Lazăr, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr.

58465/18.06.2018;

Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice și cel al Comisiei Educație, Tineret și Sport;

în temeiul H.C.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6;

Potrivit prevederilor art. 41, alin. 5 și ale art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1, și art. 81, alin. 2, lit. j) și k) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se modifică titlul HCLS 5 nr. 111/31.05.2018 și va avea următorul conținut: „Hotărâre privind susținerea implementării proiectului educațional Deșteaptă-te, România! de către Colegiul Național Gheorghe Lazăr, în perioada septembrie - decembrie 2018”.

Art. 2 - Se modifică Anexa 1 la HCLS 5 nr. 111/31.05.2018, în sensul că „Perioada desfășurării proiectului este septembrie — decembrie 2018”.

Art. 3 - Celelalte prevederi ale HCLS 5 nr. 111/31.05.2018 rămân neschimbate.

Art. 4 - Primarul, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția Generală Educație și Carieră și Direcția Generală Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. /2f /26.06.2018