Hotărârea nr. 12/2018

Hotărârea nr. 12/26.01.2018 pentru completarea H.C.L. Sector 5 nr. 09/31.01.2017 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din Sectorul 5 al Municipiului București, pentru anul școlar 2017-2018, modificată prin H.C.L. Sector 5 nr.19/28.02.2017.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

pentru completarea HCLS 5 nr. 09/31.01.2017 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din sectorul 5 al Municipiului București, pentru anul școlar 2017-2018, modificată prin

HCLS 5 nr. 19/28.02.2017

Având în vedere:

raportul Direcției Generale Educație și Carieră - Direcția de învățământ, Tineret și Sport pentru completarea HCLS 5 nr. 09/31.01.2017 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din sectorul 5 al Municipiului București, pentru anul școlar 2017-2018, modificată prin HCLS 5 nr. 19/28.02.2017, înregistrat sub nr. 4640/17.01.2018;

expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 5544/18.01.2018; adresa nr. 2/07.09.2017, emisă de Asociația Cuibușorul Zânelor și înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 43542/07.09.2017.

avizul conform nr. 23237/11.12.2017, emis de Inspectoratul Școlar al Municipiului București și înregistrat la Primăria Sector 5 sub nr. 69176/18.02.2017,

Luând în considerare Raportul Comisiei Educație, tineret și sport;

Ținând cont de prevederile art. 19, alin. 4 și ale art. 61, alin. 1 și 2 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare.

în conformitate cu prevederile art. 41, alin. 5 și ale art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul art. 45 alin. 1, art. 81 alin.2, lit. j din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aprobă completarea HCLS 5 nr. 09/31.01.2017 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din sectorul 5 al Municipiului București, pentru anul școlar 2017-2018, modificată prin HCLS 5 nr.

19/28.02.2017, în sensul includerii în rețeaua școlară a unității de învățământ menționate în anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

AR I . 2 Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative Direcția Asistență Tehnică și Juridică, Direcția Generală Educație și Carieră - Direcția de învățământ, Tineret și Sport, Inspectoratul Școlar al Municipiului București și directorul Grădiniței cu program normal și prelungit Pro Kinder, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează, p. SECRETAR SECTOR 5 DIRECTOR (.1 NEKAL, FLORINA D^ÂGNEA

Președinte de Ședință, GEORGE MATEI

\ '' fe/SțO

Nr../$. /.<$.£. .0/.»...2018

Rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din sectorul 5 al Municipiului București, pentru anul școlar 2017-2018 - completare -

Nr.

Crt.

Unitate de învățământ

Sector

Nivelul

Școlarizat

Adresa

Număr

Telefon

1

Grădinița cu program normal și prelungit Pro Kinder

5

PRE

Str. Sabinelor nr. 56

0735.037.249

Contrasemnează, p. SECRETAR SECTOR 5 DIRECTOR dî| FLORINA IM


/

JpQ IVI 4 ------

//; / .....

Președinte de Ședință, GEORGE MATEI1