Hotărârea nr. 119/2018

Hotărârea nr. 119/26.06.2018 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2018.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIU LOCAL SECTOR5

HOTARARE

Privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018 al Consiliului Local Sector 5

Având in vedere Adresa Direcției de Impozite si Taxe Locale Sector 5 referitoare la previziunile privind incasarea veniturilor bugetului local al Sectorului 5 pe anul 2018 si Raportul de specialitate întocmit de Direcția Economica nr.59.263/20.06.2018 precum si Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 ;

Luând in considerare raportul comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene si alte activitati economice;

Având in vedere Legea nr. 2/2018 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2018, Legea nr. 3/2018 privind aprobarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018;

Având in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu completările si modificările ulterioare;

Având in vedere H.C.G.M.B. nr. 30/06.02.2003;

In temeiul art. 45 , alin(2), lit. a) si art. 81 alin (2) lit. d din Legea nr. 215/2001, privind Administrația Publica Locala republicata ;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aproba rectificarea bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2018, conform anexelor nr 1-58, 59.2, 60-64 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART 2. Se aproba rectificarea bugetului SC Amenajare Edilitara si Salubrizare SA pe anul 2018, conform anexelor nr.59-59.1,66.1, care fac parte integranta din prezenta din prezenta hotarare.

ART 3 . Se aproba rectificarea bugetului SC Economat SA pe anul 2018, conform anexelor nr.65-66, care fac parte integranta din prezenta din prezenta hotarare.

ART 4 Se aproba rectificarea bugetului instituțiilor publice finanțate integral din veniturii proprii (Invatamant Preuniversitar de stat) pe anul 2018 , conform anexelor nr. 67-74 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART 5 Se aproba rectificarea bugetului Centrului Cultural Ștefan Iordache pe anul 2018, conform Anexelor nr. 75-77, care fac parte integranta din prezenta din prezenta hotarare.

.ART 6 Se aproba rectificarea bugetului Instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii (Admnistratia Piețelor Sector 5 ) pe anul 2018, conform Anexelor nr. 78-80 , care fac parte integranta din prezenta din prezenta hotarare.

Art. 7 Primarul Sectorului 5 prin aparatul de specialitate precum si instituțiile publice din subordinea Consiliului Local Sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.