Hotărârea nr. 116/2018

Hotărârea nr. 116/31.05.2018 privind susținerea implementării proiectului educațional Excursie în Maramureș de către Școala Gimnazială nr. 280.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind susținerea implementării proiectului educațional Excursie în Maramureș de către Școala Gimnazială Nr. 280

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.05.2018;

Având în vedere:

-    Raportul comun al Direcției Generale Educație și Carieră și al Direcției Generale

Economice, înregistrat sub nr. 52315/30.05.2018;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 52316/30.05.2018;

-    adresa Școlii Gimnaziale Nr. 280, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr.

52217/30.05.2018;

Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice și cel al Comisiei Educație, Tineret și Sport;

în temeiul H.C.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6;

în conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1, și art. 81, alin. 2, lit. j) și k) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă susținerea implementării proiectului educațional Excursie în Maramureș, de către Școala Gimnazială Nr. 280, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 - Se aprobă finanțarea de la bugetul local, capitolul învățământ, a proiectului menționat la art. 1.

Art. 3 - Primarul, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția Generală Educație și Carieră, Direcția Generală Economică și directorul Școlii Gimnaziale Nr. 280 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr.


/31.05.2018semnează, Sector 5, PetrescuSumar al proiectului educațional Excursie în Maramureș

a)    Organizator: Școala Gimnazială Nr. 280;

b)    Perioada desfășurării: vara anului 2018;

c)    Beneficiari direcți: 120 de elevi și 30 de cadre didactice;

d)    Scopul proiectului: fixarea, sub îndrumarea cadrelor didactice, a cunoștințelor acumulate de elevi în timpul orelor de religie, cunoașterea bogăției culturale și spirituale a zonei istorice a Maramureșului, a valorilor de patrimoniu religios prezente în această regiune, precum și a istoricului creștinismului ortodox;

e)    Obiective-cadru specifice:

-    valorizarea competențelor individuale și dezvoltarea unor comportamente prosociale ale elevilor;

-    stimularea elevilor pentru a participa la diverse concursuri regionale/naționale și pentru obținerea de performanțe;

-    sensibilizarea cu privire la valoarea și importanța activității didactice a profesorilor de Religie.

f)    Activitatea principală a proiectului: excursie tematică și de documentare în zona etnografică și istorică Maramureș;

g)    Buget estimativ: 86.250 lei