Hotărârea nr. 115/2018

Hotărârea nr. 115/31.05.2018 privind actualizarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Direcției Generale de Poliție Locală Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind actualizarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Direcției Generale de Poliție Locală Sector 5

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr.l 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunii în ședința ordinară din data de 31.05.2018;

Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Directorul General al Direcției Generale de Poliție Locală Sector nr. 51378/25.05.2018 precum și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 5 nr. 51382/25.05.2018;

Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei Locale de Ordine Publică Sector 5 exprimat în ședința din 20.04.2018;

Văzând raportul Comisiei de ordine publică, apărarea drepturilor și libertăților cetățenești;

Luând în considerare prevederile art. 29 alin. (1) lit. c) și art. 30 lit. g) din Legea poliției locale nr. 155/2010 și prevederile Ordinului nr. 92/2011 al Ministrului Administrației și Internelor, pentru aprobarea metodologiei de elaborare a planului de ordine și siguranță publică al poliției locale;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. j din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se actualizează Planul de Ordine și Siguranță Publică al Direcției Generale de Poliție Locală Sector 5 conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 5, Direcția Generală de Poliție Locală Sector 5, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ, SECRET AR SECTOR 5

ELENA LUMINIȚA PETRESCU

Nr. JI5 /31.05.2018

PRIMĂRIA SECTORULUI 5 DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ

PLANUL

DE ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI 2018

PLANUL DE ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ, este documentul prin care se organizează anual activitatea Poliției Locale a Sectorului 5, pentru menținerea ordinii și siguranței publice în sector.

CADRUL LEGISLATIV

în realizarea acestui document s-au avut în vedere următoarele acte normative:

•    Legea nr. 155/2010Legea Poliției Locale;

•    ILG. 1332/2010 --- Regulamentul cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale;

•    Ordinul 92/2011 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de ordine și siguranță publică a poliției locale;

•    Regulamentul de organizare și funcționare a Poliție Locale Oradea;Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată;

•    Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici;

•    Legea nr. 295/2004 privind Regimul armelor și muniției;

•    Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;

•    Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

•    Legea 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme dc conviețuire socială, a ordini și liniștii publice;

•    Legea 24/2007 privind reglementarea si administrarea spațiilor verzi din zonele urbane;

•    Legea 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pc terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ teritoriale;

•    Legea 230/2007 privind înființarea și organizarea asociațiilor de proprietari;

•    Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

•    O.U.G. 195/2005 privind protecția mediului ;

•    ll.C.G.M.B 124/2008 privind aprobarea strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului București;

•    ll.C.G.M.B 216/2006 privind parcarea vehiculelor grele pe teritoriul Municipiului București;

•    Legea 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activitali comerciale ilicite;

•    Legea 60/1991 privind organizarea si desfășurarea adunărilor publice.

Ex. nr.


Zz


CAPI ȚOLUL I SITUAȚIA OPERATIVĂ

I. Teritoriul

a) Așezare geografică

Sectorul 5 București este situat în partea de sud-vost a Bucureștiului, eu prelungiri în zona județului Ilfov, care conduc spre orașele Giurgiu și Alexandria. Se învecinează la est cu sectorul 4, la nord cu sectoarele 1 .și 3, la vest cu sectorul 6 si la sud cu județul Ilfov.

Spre nord, limita sectorului urmează traseul: Prelungirea Ghencea de la slr. Intrarea Floarea Galbenă până la Str. Brașov, pe b-dul Ghencea până la intersecția cu Calea 13 Septembrie, dc unde se înscrie pe Drumul Sării, b-dul Geniului, Șos. Cotroceni până la râul Dâmbovița (toate exclusiv), de unde urmează tirul râului Dâmbovița până la podul Elefterie, în continuare pc b-dul Regina Elisabcta (inclusiv) până la intersecția cu Calea Victoriei.

Limita sud-estică este formată de o linie convențională spre vest de la intersecția căii ferate Bucurcșli-Giurgiu cu Șos. Giurgiului până la Str. Orșova, pe Str. Orșova (inclusiv) până la Șos. Bucurcști-Măgurele. Limita continuă cu o linie convențională de la intersecția șoselei Bucurcști-Măgurele cu Str. Orșova, spre nord-vest până la drumul ce face legătura cu Gara Vîrteju; se continuă pe acest drum cu direcția nord-est până la Str. Bolorca, pe Slr. Bolorca (inclusiv) până la Str. Simfoniei; de la Str. Simfoniei spre sud-vest pe drumul ce face legătură cu Str. Piatra Șoimului, pe Slr. Drăganul (exclusiv) intersectând Șos. Alexandriei în dreptul km. 8, apoi stația de pompare a Întreprinderii Canal-Apa București, urmeaza Str. Ghidiceni spre sud-vest, circa 800 m, de unde continuă cu o linie convențională până la Prel. Ghencea la intersecția cu intrarea Floarea Galbenă, cuprinzând și Stațiunea experimentală de plante medicinale București.

Limita de est a sectorului urmează traseul: Calea Victoriei până la P-ța Națiunile Unite (ambele exclusiv), Str. Apolodor până la Str. Sfinții Apostoli, pe Str. Sfinții Apostoli până la Str. Anlim, Str. Antim (toate inclusiv) până la Str. George Georgescu (fostă Calea Rahovei), Str. George Georgescu (fostă Calea Rahovei), traversează Bulevardul Libertății, Calea Rahovei până la intersecția cu Str. Gazelci, pe Slr. Gazelei, Str. Mitropolitul Filaret (toate exclusiv) până In Slr. Fabrica de Chibrituri, pe Str. Fabrica de Chibrituri (inclusiv), pe limita dintre fostele incinte ale I.T.A. București și I.T.A. Ilfov (lângă Autogara Filaret), Str. Sorg. major Ancuța llic, pe Str. Cuțitul de Argint până la strada Mitropolitul Veniamin Costache, pe Str. Mitropolitul Veniamin Costache până la Str. Mitropolitul Iosif, pe Str. Mitropolitul Iosif, Calea Șerban Vodă, Șos. Giurgiului (toate exclusiv), până Ia linia de calc ferată Bucurcșli-Giurgiu.

fi) Suprafața și configurația terenului

Suprafața acestui sector este de 29 km2. Predomină relieful plat de câmpie, zona sa nordică llind străbătută de râul Dâmbovița, care are pe malul ei drept Dealul Mihai Vodă (cunoscut și sub numele de Dealul Spirii sau Dealul Arsenalului) unde își avea sălașul zona istorică a capitalei dominat de străvechea mănăstire Mihai Vodă, monument emblematic al Bucureștiului. Alt relief pronunțat ce domină partea nordică a sectorului 5 este Dealul Cotrocenilor, odinioară acoperit de întinsele păduri ale Vlăsiei, de livezi și de culturi bogate de viță de vie, ce se prelungeau până spre Dealul Patriarhiei, Radu Vodă, Dealul Văeăreștilor și actuala Șosea a Viilor, alcătuind așa numita Podgorie a Bueureștiului.

c)    Regimul climateric

Sectorul 5 al Municipiului București arc clima temperat-continentală. Sunt specifice patru anotimpuri, iarnă, primăvară, vară și toamnă. Iernile în București sunt destul de blânde cu puține zăpezi și temperaturi relativ ridicate, în timp ce în ultimii ani verile sunt foarte calde, chiar caniculare (cu temperaturi foarte ridicate de pana la 40 de grade la umbră) și cu puține precipitații. Aceasta face ca diferențele de temperatură iarnă - vară să fie de până la 60 de grade.

d)    Rețele hidrografice

Rețeaua hidrografică a sectorului 5 București, cuprinde în zona sa nordică o porțiune a râului Dâmbovița.

e)    Căi de comunicație

Sectorul 5, București este străbătut de 1 splai, 5 căi, 6 șosele, 8 drumuri, 12 bulevarde, 27 alei, 136 intrări și 754 străzi, din care 11 străzi cu lungimea de circa 1 km de drum neamenajat din pământ, regăsit în zona periferică.

'fransportul public de călători pe întreaga rețea rutieră a sectorului este preluat de R.A.T.B..

t) Zone de agrement

Pe raza Sectorului 5 București există amenajate 5 parcuri mari pe o suprafață ele circa 73.622 mp. și 83 parcuri mici între blocuri. Dintre acestea enumerăm:

Parcul Sebastian;

Parcul Roinniceanu;

Parcul Humulești;

Parcul Ferentari;


Parcul Pecineaga.

g) Obiective de interes pentru activitățile de menținere a ordinii publice:

► Obiective turistice și culturale de mare interes Muzeul Național de Artă Contemporană;

Palatul Bragadiru;

Grand Flotei du Boulcvard;

Palatul Vama Poștei;

Mănăstirea Antim;

Vama București Antrepozite;

Monumentul Eroilor Sanitari;

Monumentul Eroilor Patriei;

Statuia lui George Enescu din București;

Statuia lui Mihail Kogălniceanu din București;

Monumentul Domniței Bălașa;

Academia de înalte Studii Militare din București; Statuia Eroilor Arlileriști din Bueuerești;

►    Instituții publice:

Palatul Parlamentului;

Palatul Colroceni;

Palatul administrativ al Municipiului București;

Ministerul Apărării Naționale;

Academia Tehnică Militară din București;

Universitatea Națională de Apărare Carol I;

Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila";

Universitatea din București (Rectoratul, Facultatea de Chimie, Facultatea de Drept);

Opera Națională București;

Autogara Filaret - clădirea primei gări feroviare din România (linia București-Giurgiu, 1869);

Direcția de Impozite și Taxe Locale - Sector 5;

Primăria Sectorului 5.

►    Piețe:

Piața Rahova;

Piața Ferentari;

Piața Colroceni;

Piața G. Coșbue;

Piața 13 Septembrie;

Târgul Pucheni.

proiecției mediului; activității comerciale; evidenței persoanelor; alte domenii stabilite prin lege.

4. Situația infracțională și contravențională

Organizarea, planificarea și executarea activităților de menținere a ordinii publice prin patrule cu mi jloace mobile și pedestre se execută în funcție de efectivele existente, pe baza analizei situației operative, precum și a analizei tactice privind starea infracțională și contravențională, realizată de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București - Poliția Sectorului 5 și de Direcția Generală de Poliție Locală Sector 5.

4.1 Situația infracțională:

în anul 2017, la nivelul Direcția Generală de Poliție a Municipiului București - Poliția Sectorului 5 s-au înregistrat un număr de .1197 infracțiuni stradale sesizate, în scădere cu 22,6% față de anul 2016, când s-au înregistrat 1547 infracțiuni.

INFRACȚIUNI STRADALE

SESIZATE

2015

Evoluție

2016

Evoluție

2017

TOTAL

1594

-3%

1547

-22,6%

1197

Tâlhării

69

+25%

86

-11,6%

76

Furt din auto

637

-9%

579

-27,8%

418

Furt componente auto

246

+5,7%

260

-52%

124

Furt din buzunare/genți

93

+39%

129

-22,5%

100

Furt din societăți

26

-81%

5

+380%

24

Studiind distribuția geografică a faptelor, în perioada de referință, au Ibsl identificate zonele de tip Itot Spot eu potențial eriminogen ridicat:

Se poate observa că nu au existat mutații semnfîcative ale infraeționalității stradale 1 ață de anul precedent, principalele zone crimiogene existente în anul 2016, menținându-se și în anul 2017.

Zona 1: Str. Petre Ispireseu - Cal. Rahovei--Str. Mihail Sebastian -Cal. 13 Septembrie Zona 2: Șos. Alexandriei - Str. Mărgeanului -- Str. Petre Ispireseu - Cal. Rahovei;

Zona 3: Str. Tunsu Petre - Prel. ferentari -- Str. Lacul Bucura --- Str. Livezilor;

Zona 4: Intersecția Cal. ferentari - Șos. Sălaj și străzile adiacente.

Zona 5: Cal. Rahovei - Str. Progresului--str. Năsăud -- str. Odoarei

ARTERE AFECTATE

Din punct de vedere al arterelor se observă că în Cal. Ferentari și Șos. Alexandriei au l'osl comise cele mai multe infracțiuni stradale.

Mențiuni cu privire la timpul și locul dc comitere a principalelor categorii de infracțiuni stradale (sursa dalelor: Analizele tactice întocmite de către structura dc analiza informațiilor)

’r- Tâlhăriile:

Principalele zone tip bot spot cu potențial eriminogen privind comiterea de tâlhării:

1.    Zona str. Dărniciei - str. Antiaeriană -- Șos. Alexandriei - slr. Mărgeanului

2.    Cal. 13 Septembrie - str.

Progresului - Drumul Sării;

3.    Prel. Ferentari - Str.

Vâltoarci- Al. Șurianu-Slr. Lungești — Str.

Sold. Samoilă Risipi tu

4.    13-dul Mihail Kogălniceanu și străzile adiacente

5.    Șos. Sălaj - Cal. Ferentari -slr. Năsăud

Raportat la dinamica perioadei de comitere, s-a constatat că probabilitatea cea mai mare de producere a infracțiunilor de tâlhărie, la nivelul Sectorului 5 Poliție, este între orele 12:00 - 15:00 și 20:00 - 01:00, înregistrând un coeficient de risc eu probabilitate de producere de 58%

Raportat la dinamica activității infracționale în intervalul săptămânal, probabilitatea cea mai mare de producere a evenimentelor, pentru anul 2016, a Ibst înregistrată în ziua de Miercuri.


> Furturile din/de la autovehicule se comit de regulă noaptea între orele 23:00-05:00, în special în zona parcărilor aglomerate situate în proximitatea blocurilor.

Zone afectate:

1.    Str. Mihail Sebastian -Cal. Rahovei - Str. Petre Ispircscu- Cal.

13 Septembrie

2.    Petre Ispircscu - Slr.

Mărgeanului - Șos. Alexandriei - Cal.

Rahovei

3.    Intersecția Cal. 13 Septembrie cu Șos. Panduri și străzile adiacente

4.    Cal. Rahovei - Cal.

Ferentari Șos. Sălaj - Al. Sălaj - Str.

Malcoci

Intervalele orare cele mai afectate:


Probabilitatea cea mai mare de producere a infracțiunilor de furt din și de la autoturisme. Ia nivelul Sectorului 5 Poliție, este între orele 16:00 - 21:()(.) înregistrând un coeficient de risc eu probabilitate de producere de 26%.

Raportat la dinamica activității infracționale în intervalul săptămânal, s-a constatat că probabilitatea cea mai mare de producere a evenimentelor, pentru anul 2017, a fost înregistrată în zilele de Luni, Marți și Miercuri.

> furturile din buzunare/genți au înregistrat o scădere comparativ eu anul anterior de 21%, de la 295 infracțiuni în 2016, la 233 în 2017. Zona adiacentă Pieței Rahova și a centrelor comerciale, reprezintă un focar important al comiterii de furturi din buzunare/genți.

Zonele afectate:

1.    Șos. Alexandriei de la intersecție eu Str. Buzoieni și Str.

Amurgului, până la rond Alexandriei

2.    S.U.U.B.

3.    Intersecția Cal. Rahovei cu Str. Progresului(zona Mall Liberty)

4.    Piața Constituției

5.    B-dul Regina Elisabeta Intervalul orar afectat:

Probabilitatea cea mai mare de producere a infracțiunilor de furt din buzunare / genți, la nivelul Sectorului 5 Poliție, este între orele 10:00    19:00,

înregistrând un coeficient de risc eu probabilitate de producere de 67%.

Raportat la dinamica activității


infracționale în intervalul săptămânal, s-a constatat că probabilitatea cea mai mare de producere a evenimentelor, pentru anul 2017, a fost înregistrată în zilele de Marți.

4.2 Situația contravențională

în cursul anului 2017, la nivelul Poliției Locale Sector 5 au fost constatate 16328 contravenții în valoare totală de 8.590.034 lei, astfel:

Polițiștii locali din cadrul Direcției de Siguranță a Cetățeanului au constatat 15725 de contravenții și au aplicat sancțiuni de 5.766.984 lei;

Polițiștii locali din cadrul Direcției de Inspecție și Control au constatat 598 de contravenții și au aplicat sancțiuni de 2.823.050 lei.

CAPITOLUL II

DISPOZITIVELE DE ORDINE Șl SIGURANȚĂ PUBLICĂ, MISIUNILE ȘI ZONELE DE RESPONSABILITATE

Dispozitivele de ordine și siguranță publică și zonele de responsabilitate.

Din 20)7 Direcția Generală de Poliție Locală Sector 5 funcționează ea structură din aparatul dc lucru al Primarului Sectorului 5, cu următoarele structuri:

» Direcția dc Siguranță Publică

o Serviciul de Ordine Publică; o Serviciul Circulație; o Serviciul Intervenție; o Serviciul Dispecerat;

•    Direcția de Inspecție și Control General

o Serviciul Disciplina în Construcții;

o Serviciul Control Activități Comerciale și Protecția Mediului; o Serviciul Poliția Animalelor;

•    Direcția de Evidență Electorală și a Persoanelor

o Serviciul Evidența Persoanelor; o Serviciul Evidență Electorală.

a) Delimitarea sectoarelor de siguranță publică, a zonelor de patrulare și locurilor/pcriinetrelor unde aeționcaza efectivele poliției locale.

Zonele de patrulare sau locurile perimetrelor unde acționează zilnic electivele Direcția Generală de Poliție Locală Sector 5 sunt stabilite pentru fiecare patrulă conform planurilor dc misiune, sesizările Dispeceratului, precum, și misiunile de zi.

In funcție de schimbările intervenite în situația operativă de pe raza de competență a unui serviciu dc ordine și liniște publică, șeful structurii respective poate modifica itinerariile dc patrulare pentru a asigura menținerea în bune condiții a ordinii și siguranței publice

în timpul patrulării cu mijloacele auto, deplasarea se face cu viteză redusă, folosindu-se numai banda 1 dc circulație pentru a nu afecta traficul rutier și a evita accidentele, iar când situația impune se folosesc semnalele acustice și luminoase cu respectarea prevederilor legislației în vigoare, ținând cont și de condițiile meteorologice și de trafic.

In cazurile în care patrulele pedestre sc confruntă cu situații deosebite care depășesc posibilitățile acestora de rezolvare, se solicită intervenția celorlalte patrule auto din zonă.

Dispeceratul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 5 își desfășoară activitatea după principiul prioritizării sesizărilor primite de la cetățeni, precum și după principiul cel mai apropiat echipaj dc locul evenimentului intervine, preluând aspectele sesizate și evenimentele deosebite care afectează comunitatea Sectorului 5.

Soluționarea sesizărilor se realizează prin direcționarea echipajelor aliate pe itinerarul cel mai apropiat, urmărindu-se pc sistemul GPS operativitatea în deplasare și viteza dc reacție.

In concluzie, structurile operative ale Direcției Generale de Poliție Locală Sector 5 acționează zilnic pe zonele de siguranță publică astfel:

Pentru acoperirea cât mai eficientă și operativă a întregului sector cu echipaje de poliție locală, au fost stabilite 5 zone de siguranță publică, care intră în responsabilitatea Direcției de Siguranță a Cetățeanului, în care echipajele/patrulele execută serviciul dc menținere a ordinii și liniștii publice, după cum urmează:

k Zona nr. 1:

o Delimitare - Calea Victoriei - b-dul Regina Elisabeta (piața M. Kogălniecanu) - b-dul M.

Kogălniecanu - Șos. Cotroceni (pod Cotroceni) - b-dul. Geniului (piața Leu) - Drumu I Sării

- Calea 13 Septembrie - b-dul Tudor Vladimîrescu - piața Chirigiu - b-dul George Coșbuc o Date informative: 134 de străzi, 12 obiective

o Dispozitive de ordine și siguranță publică: patrulă Direcția Generală de Poliție Locală

Sector 5. o Obiective:

Inspectoratul Școlar Sector 5;

Palatul Cotroceni;

Palatul Parlamentului;

Catedrala Mântuirea Neamului;

Academia Militară Academia Romana;

Complex Sportiv BNR;

Metrou Erorilor;

Metrou Izvor;

Parc Izvor;

Spitalul Universitar

Piața de flori - George Cosbue

► Zona nr. 2:

o Delimitare - piața Chirigiu b-dul Tudor Vladimirescu - calea 13 Septembrie - b-dul

Ghencea - prelungirea Ghencea - șos. Alexandriei - Calea Rahovei. o Date informative - 159 de străzi, 4 obiective

o Dispozitive de ordine și siguranță publică: patrulă Direcția Generală de Poliție Locală

Sector 5.

o Obiective:

Unități Militare - Șos. Antiaeriana;

Cimitirul 'Tudor Vladimirescu;

Autogara Internațională Rabova;

Depou Alexandria.

k Zona nr. 3:

o Delimitare - piața Chirigiu - str. Odoarei - str. Năsăud - șos. Sălaj - șos Alexandria piața Rabova--Calea Rahovei

o Date informative - 23 1 de străzi, 2 obiective

o Dispozitive de ordine .și siguranță publică: patrulă Direcția Generală de Poliție Locală Sector 5.

o Obiective:

Piața Rahovei;

Piața de gross Pueheni.

>■ Zona nr. 4:

o Delimitare - b-dul George Coșbue - str. Gazdei -- Str. Mitropolit Filarel - str. Dr.

Constantin lstrati - str. înclinată - prelungirea Ferentari - drumul Bragadiru -- șos. Sălaj sli'. Năsăud - str. Odoarci - piața Chirigiu

o Date informative: 216 de străzi, 3 obiective

o Dispozitive de ordine și siguranță publică: patrulă Direcția Generală de Poliție Locală

Sector 5. o Obiective:

Primăria Sectorului 5;

Punct de lucru str. Ferentari nr. 72 -- Direcția Generală de Poliție Focală Sector 5.

I> Zona nr. 5:

o Delimitare - Prelungirea Ferentari -■ str. înclinată - str. Dr. Constantin lstrati - str.

Mitropolit Veniamin Costaehe - piața Eroii Revoluției — sos. Giurgiului -str. Căruței o Date informative: 170 de străzi, 4 obiective

o Dispozitive de ordine și siguranță publică: patrulă Direcția Generală de Poliție Locală

Sector 5. o Obiective:

Metrou Eroii Revoluției;

Cimitirul Israelit;

Cimitirul Evanghelic;

Cimitirul Progresu.

Modalitățile de acțiune sunt: patrulă/e, pânde, razii (cu mai mulți politișți locali), Filtre, pază, verificări, etalarea prezenței.

Program orar: 8 ore sau 12 ore în funcție de necesitățile impuse de situațiile operative.

1.1 Consemnul General al patrulelor auto și pedestre

Consemnul general al patrulelor auto și pedestre reprezintă totalitatea îndatoririlor și regulilor generale de serviciu ale polițistului local, indiferent de varianta de executare a serviciului dc patrulare.

Patrula auto va executa serviciul cu autoturismul special destinat și este formată, de regulă, din doi polițiști, din care unul va li numit șeful acesteia.

Patrula pedestră va efectua serviciul pe un itinerariu de patrulare, care va li parcurs de cel puțin două ori pe schimb.

Polițiștii locali care execută serviciul în patrule auto sau pedestre au următorul consemn general:

•    se subordonează nemijlocit eonsilierului/inspeelorului care coordonează activitatea de ordine și liniște publică și direct Șefului Serviciului de Ordine Publică, Directorului Executiv al Direcției de Siguranță a Cetățeanului și conducerii Direcției Generale de Poliție Locală Sector 5;

®    să aibă o ținută impecabilă și să fie odihnit, apt de serviciu;

•    să aibă asupra sa toate mijloacele din dotare și în stare de funcționare, pentru autoapărare și executarea atribuțiilor de serviciu, pe care să le folosească numai în condițiile legii;

•    să cunoască prevederile legale necesare îndeplinirii sarcinilor ce îi revin în postul în care își desfășoară activitatea, precum și consemnul particular al postului;

•    autoturismul cu care se execută misiunea/patrularea să fie întreținut și echipat corespunzător;

•    să aibă un comportament ireproșabil lață de cetățeni și să acorde atenție rezolvării plângerilor acestora în conformitate cu legea;

•    pentru rezolvarea atribuțiilor de serviciu este obligat să aplice întocmai prevederile legale și să respecte regulile dc tactică în executarea măsurilor polițienești, în scopul apărării drepturilor, libertății, integrității corporale a persoanelor, avutului privat și public;

•    să cunoască modul dc folosire a stației radio din dotare și indicativele radio necesare pe timpul serviciului de patrulare;

•    să cunoască și să respecte itinerariile de patrulare și punctele dc staționare;

•    să mențină legătura prin stația radio cu dispeceratul centra! și eu ceilalți polițiști locali din teren și să ia legătura radio, din 30 în 30 de minute, eu ofițerul de serviciu de ia sediul Serviciului de Ordine Publică căruia să-i raporteze poziția (locația) în care se află și dacă au fost constatate probleme de interes operativ;

•    să cunoască locurile și punctele vulnerabile din zona de responsabilitate, pentru a preveni producerea oricăror fapte antisociale;

•    să coopereze, permanent, eu celelalte efective din cadrul secțiilor de poliție și jandarmerie, care execută activități de menținere a siguranței publice, în raza de competență a teritoriului de patrulare;

•    să țină legătura cu personalul de pază și alte categorii de personal din cadrul obiectivelor de pe raza de competență, care îl poate ajuta în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu;

•    când situația operativă impune, poate desfășura activități de observare și supraveghere a unor locuri și zone care prezintă interes operativ;

•    să acționeze pentru combaterea faptelor de parazitism social și depistarea celor care poluează strada (cerșetori, vagabonzi, prostituate, parcagii, ete.);

•    să oprească și să legitimeze persoanele despre care există date sau indicii că au săvârșit infracțiuni sau alte fapte ilicite;

•    în cazul infracțiunilor flagrante, să rețină și să predea, în baza documentelor specifice, secției dc poliție pe făptuitor, bunurile sau valorile care fac obiceiul infracțiunii sau al altor fapte ilicite, luând măsuri pentru conservarea ori paza lor, întocmind totodată un proces-verbal pentru luarea acestor măsuri;

•    să comunice, de îndată. Dispeceratului, despre producerea oricărui eveniment care afectează climatul social, conform dispozițiilor stabilite;

•    să constate contravenții și să aplice sancțiuni contravenționale, conform legii, pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la tulburarea ordinii .și liniștii publice, curățenia și comerțul stradal sau alte fapte date în competență;

•    să semnaleze și să comunice la dispeceratul central, datele cu privire la aspecte de încălcarea a legii, altele decât cele stabilite în competență, despre care a luat la cunoștință cu ocazia îndeplinirii misiunii specifice;

•    în caz de avarii produse Ia rețelele de interes public (de canalizare, electrică, de alimentare cu apă, telefonice, ete.) și în orice alte împrejurări care sunt de natură să producă pagube, să aducă de îndată la cunoștință Dispeceratului asemenea evenimente și să ia primele măsuri pentru limitarea consecințelor evenimentului;

•    în cazul unor calamități naturale, să anunțe imediat Dispeceratul și apoi să ia măsuri de stingerea, limitarea sau localizarea acestuia și de salvare a persoanelor și bunurilor.

1.2. Consemnul particular al patrulelor auto și pedestre

•    acționează pentru depistarea cerșetorilor, aurolacilor, spălătorilor de parbrize, minorilor lipsiți de supraveghere și altor categorii de persoane ce periclitează climatul de siguranță civică;

•    acționează pentru depistarea persoanelor care practică comerțul stradal neautorizat;

•    acționează pentru prinderea în flagrant.a infractorilor, precum și pentru depistarea urmăriți lor general și local;

•    aplică sancțiuni contravenționale;

•    conduce la sediul Serviciului de Ordine Publică persoanele care au comis infracțiuni flagrante sau contravenții ori alte categorii de persoane împotriva cărora urmează a se lua măsuri polițienești;

•    acordă atenție obiectivelor importante din zona de responsabilitate, instituții de învățământ, casierii, case de schimb valutar, instituții finaneiar-baneare, oficii poștale în scopul prevenirii comiterii de fapte antisociale;

•    participă la măsurile de ordine prilejuite de manifestări publice, activități socioculturale și sportive;

•    intervine operativ când este sesizat prin orice mijloc în cazul comiterii de infracțiuni sau la alte evenimente;

•    semnalează aspecte de interes comunitar;

•    raportează șefilor ierarhici, dispeceratului sau ofițerului de serviciu al Serviciului de Ordine Publică orice eveniment produs în zona de responsabilitate și solicită sprijin dacă este depășit de situație;

•    acordă sprijin organelor administrației publice locale/centrale, ce implică exercițiul autorității de stat sau la cererea acestora;

•    cooperează cu alte forțe (jandarmi, personal dc pază de la obiective) precum și cu polițiștii de la Secțiile de poliție care execută serviciul în zonele limitrofe.

Misiuni specifice — pentru responsabilii de zone:

Asigură ordinea și liniștea publică în zonele și locurile stabilite prin planul de siguranța publica, previne și combate înealearea normelor legale privind ordinea si liniștea publica, curățenia, comerțul stradal precum și alte lapte stabilite prin legi și hotărâri ale consiliului local;

Asigură paza obiectivelor și bunurilor de interes public și privat stabilite de către Consiliul Local al Sectorului 5;

Asigură supravegherea parcărilor auto, unităților școlare, zonelor comerciale și de agrement, a piețelor, cimitirelor și altor locuri stabilite;

Constată contravenții și aplică sancțiuni contravenționale conform legii;

Participă la asigurarea măsurilor de ordine, cu ocazia adunărilor publice, mitingurilor,

manifestărilor eultural-arlisticc și sportive pe plan local;

Intervine împreuna cu organele abilitate la solicitarea cetățenilor pentru aplanarea stărilor conflictuale, prinderea unor făptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale, stabilirea situațiilor de fapt sesizate și rezolvarea acestora;

Protejează spațiile verzi, mobilierul stradal, clădirile și instalațiile tehnice;

Verifică locurile vulnerabile, amenajările tehnice, sistemele de pază și alarmare; Verificarea și prevenirea cauzelor incendiilor, exploziilor, avariilor; fiecare patrulă este responsabilizată privind combaterea fenomenului de apelare în mod repetat la mila publicului;

fiecare patrulă răspunde de combaterea fenomenului câinilor comunitari și de normalizarea situației câinilor autorizați;

Patrulele cooperează cu compartimentul disciplina în construcții precum și cu celelalte compartimente specializate.

Participă la asigurarea ordinii și liniștii publice între orele 07:30 - 08:30 la unitățile de învățământ din Sectorul 5.

b) Dispozitivul pentru supravegherea și controlul traficului rutier k Zonă de responsabilitate:

o Delimitare - raza teritorială a Sectorului 5 o Date informative: 29 km2

o Dispozitive de ordine și siguranță publică: 3 patrule ale Direcției Generale de Poliție

Locală Sector 5

o Program orar: - 8 ore în 3 schimburi sau în funcție de necesitățile operative, desfășurat cu preponderență pe timp de zi.

Polițiștii locali eu atribuții în domeniul circulației pe drumurile publice, conform prevederilor Legii nr. 155/2010 și II.G. 1332/2010, asigură fluența circulației pe drumurile publice din raza teritorială de competență, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicule, exclusiv pentru îndeplinirea atribuțiilor conferite de lege în domeniul circulației pe drumurile publice.

Se execută fluența la intersecțiile:

str. Miliai Sebastian - Calea 13 Septembrie

șos. Progresului - Calea 13 Septembrie

șos. Panduri - Calea 13 Septembrie (în funcție de evoluția de trafic, un agent din postul șos. Panduri Calea 13 Septembrie execută în post Piața Arsenalului) str. Drumul Sării -Calea 13 Septembrie

Piața Arsenalului (în funcție de evoluția de trafic, un agent din postul Piața Arsenalului execută în post Dr. Staicoviei - str. Izvor)

în total se acționează eu 3 echipaje pe schimb, exceptând schimbul 3 când se acționează eu un echipaj.

Mai mult. în baza planului de măsuri pentru consolidarea climatului de siguranță și lluența rutieră pe Calea Pahovei și Șoseaua Alexandriei din municipiul București, încheiat între Direcția Generală de Poliție Locală Sector 5 și Direcția Generală de Poliție a Municipiului București s-au stabilit următoarele masuri specifice:

Constituirea unor dispositive de acțiune mixte ( 2 ageriți de politie din cadrul Brigăzii rutiere , doi agenli din cadrul Politiei Sector 5 Secția de Poliție competentă din punct de vedere teritorial, doi agenți de poliție din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 5 pentru desfășurarea unor controale în traficul rutier pe Calea Pahovei și Șoseaua Alexandriei, în vederea prevenirii opririlor și staționărilor neregulamentare;

o Termen: zilnic

o Răspund: șefii subunităților desemnate

Realizarea unor pliante prin intermediul căroi'a să fie adresate recomandări cu privire la obligațiile care revin, potrivit legii, în ceea ce privește oprirea și staționarea autovehiculelor:

o Termen: zilnic

o Răspunde: Șeful Serviciului Circulație din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 5

Organizarea unui dispozitiv mixt, Brigada Rutiera/ Direcția Generală de Poliție Locală Sector 5, pentru realizarea acțiunilor destinate combaterii indisciplinei pietonale pe Calea Pahovei și Șoseaua Alexandriei:

o Termen: zilnic

o Răspund: șeful din cadrul Birgăzii Rutiere și șeful Serviciului Circulație al Direcției Generale de Poliție Locală Sector 5

Organizarea unor activități destinate identificării cazurilor de neacordare a priorității de trecere pietonilor care au acest drept:

o Termen: zilnic o Răspund: ofițerii șefi de schimb

2. Atribuții și activități specifice

2.1. în exercitarea atribuțiilor eeîi revin, potrivit legii, polițistul local are următoarele drepturi principale:

a) să efectueze control preventiv asupra persoanei și/sau bagajului acesteia în următoarele situații: există indicii clare că s-a săvârșii, se săvârșește sau se pregătește săvârșirea unei infracțiuni

sau persoana participă la manifestări publice organizate în locuri în care este interzis accesul eu arme, produse ori substanțe periculoase;

b)    să invite la sediul poliției locale persoanele a căror prezență este necesară pentru îndeplinirea atribuțiilor, prin aducerea la cunoștință, în scris, a scopului și a motivului invitației;

c)    să solicite sprijinul cetățenilor pentru identificarea, urmărirea și prinderea persoanelor care au comis fapte de natură penală sau contravențională;

d)    să poarte și să folosească, în condițiile legii și numai in timpul serviciului, armamentul, muniția și celelalte mijloace de apărare și intervenție din dotare;

e)    să circule gratuit, pe baza legitimației de serviciu, în timpul serviciului, în zona de competență, cu mijloacele de transport în comun locale, pentru executarea unor misiuni care nu pol ti îndeplinite altfel;

f)    să folosească forța, în condițiile legii, proporțional cu starea de fapt care justifică utilizarea acesteia, în cazul nerespectării dispozițiilor pe care le-a dat în exercitarea atribuțiilor de serviciu;

g)    să legitimeze și să stabilească identitatea persoanelor care încalcă dispozițiile legale ori sunt indicii eă acestea pregătesc sau au comis o faptă ilegală;

h)    să conducă la sediul poliției locale sau al unităților/ structurilor teritoriale ale Poliției Române pe cei care prin acțiunile lor periclitează integritatea corporală, sănătatea sau viața persoanelor, ordinea publică ori alte valori sociale, precum și persoanele suspecte de săvârșirea unor fapte ilegale, a căror identitate nu a putut l't stabilită în condițiile legii. Verificarea situației acestor categorii de persoane și luarea măsurilor legale, după caz, se realizează în cel mult I 2 ore din momentul depistării, ea măsură administrativă.

Pentru exercitarea atribuțiilor de serviciu, polițiștii locali au acces, în condițiile legii, la bazele de date ale Ministerului Administrației și Internelor. în acest scop, poliția locală sau unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, după caz, și structurile abilitate din cadrul Ministerului Administrației și Internelor încheie protocoale de colaborare în care se reglementează infrastructura de comunicații, măsurile de securitate, protecție și de asigurare a confidențialității datelor, nivelul de acces și regulile de folosire.

2.2. în exercitarea atribuțiilor de serviciu, polițistul local este obligat:

a)    să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, prevăzute de Constituția României, republicată, și de Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale;

b)    să respecte principiile statului de drept și să apere valorile democrației;

c)    să respecte prevederile legilor și ale actelor administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale;

d)    să respecte și să aducă la îndeplinire ordinele și dispozițiile legale ale șefilor ierarhici;

e)    să respecte normele de conduită profesională și civică prevăzute de lege;

f)    să își decline, în prealabil, calitatea și să prezinte insigna de polițist și legitimația de serviciu, eu excepția situațiilor în care rezultatul acțiunii este periclitai. La intrarea în acțiune sau la începutul intervenției ce nu suferă amânare, polițistul local este obligai să se prezinte, iar după încheierea oricărei acțiuni sau intervenții să se legitimeze și să declare funcția și unitatea de poliție locală din care face parte;

g) să intervină și în afara orelor de program, în limita mijloacelor aliate la dispoziție, pentru exercitarea atribuțiilor de serviciu, în raza teritorială de competență, când ia la cunoștință de existența unor situații care justifică intervenția sa;

li) să se prezinte de îndată la sediul poliției locale sau acolo unde este solicitat, în situații de catastrofe, calamități ori tulburări de amploare ale ordinii și liniștii publice sau alte asemenea evenimente, precum și în cazul instituirii stării de urgență ori a stării de asediu sau în caz. de mobilizare și de război;

i)    să respecte secretul profesional, precum și confidențialitatea datelor dobândite în timpul desfășurării activității, în condițiile legii, eu excepția cazurilor în care îndeplinirea sarcinilor de serviciu, nevoile justiției sau legea impun dezvăluirea acestora;

j)    să manifeste corectitudine în rezolvarea problemelor personale, în așa fel încât să nu beneficieze și nici să nu lase impresia că beneficiază de datele confidențiale obținute în calitatea sa oficială.

2.3. Polițistului local îi este interzis:

a)    să facă parte din partide, formațiuni sau organizații politice ori să desfășoare propagandă în favoarea acestora;

b)    să exprime opinii sau preferințe politice la locul de muncă sau în public;

c)    să participe la mitinguri, demonstrații, procesiuni sau orice alte întruniri cu caracter

politic;

d)    să adere la secte, organizații religioase sau la orice alte organizații interzise de lege;

e)    să efectueze, direct sau prin persoane interpuse, activități de comerț ori .să participe la administrarea sau conducerea unor operatori economiei, eu excepția calității de acționar;

I) să exercite activități de natură să lezeze onoarea și demnitatea polițistului local sau a instituției din care face parte;

g) să dețină orice altă funcție publică sau privată pentru care este salarizat, cu excepția funcțiilor didactice din cadrul instituțiilor de învățământ, a activităților de cercetare științifică și creație literar-artistică;

b) să participe la efectuarea oricărei forme de control în vreo entitate publică sau privată, în cazul în care, direct ori prin intermediari, este implicat sau are interese de natură contrară activității specifice de poliție;

i)    să provoace suferințe fizice sau psihice unor persoane, în scopul obținerii de la acestea ori de la o terță persoană de informații sau mărturisiri;

j)    să primească, să solicite, să accepte, direct sau indirect, ori să facă să i se promită, pentru sine sau pentru alții, în considerarea calității sale oficiale, daruri ori alte avantaje;

k.) să rezolve cereri care nu sunt de competenta sa ori care nu i-au fost repartizate de șefii ierarhici sau să intervină pentru soluționarea unor asemenea cereri, în scopurile prevăzute la lit. j);

l)    să colecteze sume de bani de la persoane fizice sau juridice;

m)    să redacteze, să imprime sau să difuzeze materiale ori publicații cu caracter politic, imoral sau ilegal.

3. Activități și misiuni executate în comun cu alte structuri cu atribuții de ordine publică

Direcția Generală de Poliție Locală Sector 5 colaborează cu Poliția Sectorului 5 în

următoarele domenii:

prevenirea și combaterea inlraeționalității stradale pe raza sectorului 5; participarea la asigurarea ordinii și liniștii publice eu ocazia mitingurilor,

marșurilor,

demonstrațiilor, procesiunilor, acțiunilor de pichetare, acțiunilor comerciale promoționale, manifestărilor cultural artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și a altor asemenea activități care se desfășoară în spațiul public și care implică aglomerări de personae.

Acțiunile comune ale Direcției Generale de Poliție Locală Sector 5 și Poliția Sectorului 5

sunt:

patrulă mixtă - în vederea constatării contravențiilor și aplicaț ii sancțiunilor pentru nerespeetarca normelor legale privind conviețuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale, pentru faptele constatate în raza Sectorului 5;

identificarea persoanelor fără adăpost și luarea măsurilor în vederea depistării persoanelor ce nu dețin acte de identitate în vederea realizării acestora;

deplasarea la apelurile serviciului 112.

Pentru îndeplinirea în bune condiții a atribuțiilor ce le revin privind menținerea unui climat de siguranță, ordine și liniște publică, polițiștii locali cooperează cu Poliția Română (Poliția Sectorului 5 și secțiile 17, 18, 19 și 24), Jandarmeria Română, structuri ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, serviciile de urgență voluntare sau private, Agenția Național Sanitar Veterinară si pentru Protecția Alimentelor, Garda Națională de Mediu și alte instituții sau societăți specializate de pază, care pot contribui la prevenirea și combaterea infracțiunilor, apărarea drepturilor și a siguranței cetățenilor, în baza unor protocoale încheiate în acest sens.

Scopul cooperării presupune eliminarea suprapunerii forțelor și activităților specifice de ordine publică în aceleași zone de siguranță publică și obiective de interes operativ, delimitarea clară și repartizarea în responsabilitatea fiecărei structuri a zonelor, în special a locurilor cu potențial criminogen, precum și stabilirea distinctă a caracterului misiunilor permanente sau temporare, activități ce urmează a li desfășurate în colaborare pentru contracararea eu fermitate a fenomenului infracțional.

CAPI I OLUL III

EFECTIVELE AFLATE LA DISPOZIȚIE ȘI SUPORTUL LOGISTIC

1. Efectivele de care dispune și eu care acționează Direcția Generală de l’olițic Locală Sector 5 sunt următoarele :

La nivelul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 5 suni agrenați în activitatea de asigurare a ordinii și liniștii publice, prevenirii și combaterii fenomenelor stradale care atenleaza la siguranța cetățeanului, un număr de 233 de polițiști locali, din care:

>    118 pentru menținerea ordinii publice pe zonele de responsabilitate ale Sectorului 5;

>    45 pentru monitorizarea instituțiilor publice și pază obiective;

>    17 pentru asigurarea ordinii publice;

>    41 pentru circulație pe drumurile publice;

>    12 pentru dispecerat și monitorizare video.

în contextul în care, pe raza Sectorului 5 există cartiere noi de locuințe, populația tânără Iară ocupație crește ca pondere, numărul de autovehicule înmatriculate în zona de responsabilitate și aliate în circulație pe arterele sectorului a crescut semnificativ, toate acestea atrag creșteri ale inlracționalității stradale, iar pentru asigurarea climatului de ordine și liniște publică, combaterea unor încălcări ale legii, considerăm că, față de numărul de polițiști locali existent la acest moment este necesară suplimentarea acestora, pentru a acoperi mai bine întreg palierul de activități specifice pe toată suprafața sectorului.

Suportul logistic aliat în dotarea Direcției Generale de Poliție Locală Sector 5 și dotarea individuală a polițiștilor locali este realizată conform prevederilor Legii nr. 155/2010 și cu armament conform prevederilor Legii nr. 295/2004 (armament, muniție și alte mijloace tehnice; armament cu muniție letală, marca Glock 19 ; armament cu muniție din polimer, marca Glock 19 T; radiotelefoane portabile (stații radio emisie-recepție); bastoane din cauciuc; cătușe; cameră video individuale)

CAPI I OLUL IV.

INSTRUIREA EFECTIVELOR PEN TRU EXECUTAREA ACTIVITĂȚILOR ȘI

CON TROLUL DISPOZITIVELOR

a) instruirea efectivelor

In scopul formării și perfecționării deprinderilor teoretice și practice ale polițiștilor locali, antrenării acestora pentru a acționa în condiții foarte bune, izolat sau în cadrul formațiunilor de poliție, conform prevederilor legale și în deplină siguranță, formarea unei conduite demne, ferme și respectuoase, întărirea spiritului de ordine și disciplină în concordanță cu legile și regulamentele

interne. Poliția Locală a Sectorului 5 asigură pregătirea profesională, în concordanță cu prevederile planului annual de învățământ, aprobat de către conducerea instituției.

Formarea inițială a polițiștilor locali cu atribuții de ordine publică și circulație pe drumurile publice se execută în unități de învățământ aparținând M.A.l.

Trimestrial se desfășoară instructajul cu privire la cunoașterea și respectarea întocmai a normelor de securitate și sănătate în muncă.

Pregătirea profesională continuă se realizează în cadrul ședințelor de pregătire, în care sunt prelucrate temele, instructajele, instrucțiunile, procedurile de lucru, legislația și alte documente de lucru elaborate de către Serviciul Instruire, Organizare.

Instruirea polițiștilor locali se realizează zilnic, înainte de intrarea în serviciu, de către șefii de servieiu/schimb.

Pregătirea va fi cu precădere orientată spre cunoașterea situației operative, legislației în vigoare, procedurilor de lucru, modului de îndeplinire a atribuțiilor specifice, precum și a modului de rezolvare eficienta a situațiilor periculoase și complexe ce se pot ivi în activitatea desfășurată.

Polițiștii locali se pregătesc permanent, în raport eu apariția și evoluția amenințărilor la adresa ordinii si siguranței publice, pentru dezvoltarea capacității operative, perfecționarea cooperării între structurile cu atribuții de ordine publică și circulație rutieră și realizarea efortului general pentru menținerea unui climat de ordine si liniște publică în zona de competență.

Instruirea premergătoare intrării în serviciu a efectivelor din dispozitivul de menținere a ordinii și siguranței publice are ea scop informarea acestora cu privire la evoluția situației operative, aspectele identificate din analiza tactică, informațiile deținute și zonele de patrulare.

Instruirea efectivelor care actioneaza în patrulele mixte de siguranță publică (polițiști, polițiști locali) se realizează zilnic, înainte de intrarea în serviciu, de către, șeful biroului de ordine publica, șeful de schimb sau ofițerul la continuitate, în baza unei tematici zilnice eu caracter practic aplicativ ee se întocmește săptămînal.

Instruirea elementelor din dispozitiv se realizează pe schimburi înaintea plecării în teren, timp de 20 minute, urmărindu-se:

verificarea prezenței, dacă polițiștii sunt apti fizic și psihic pentru executarea serviciului, dacă au ținuta corespunzătoare și toate materialele din dotare asupra lor; distribuirea forțelor în zonele de siguranță publică pe varianta de patrulare stabilită, conform planurilor de misiuni și a planificării din Buletinul Posturilor; prezentarea situației operative din ultimele 24 ore, a evenimentelor care au avut loc și acțiunilor în curs de desfășurare pe raza sectorului, precum și a forțelor eu care conlucrează ;

prelucrarea aspectelor rezultate din activitatea desfășurată de aceștia în ziua precedentă; indicarea persoanelor, a obiectelor urmărite; alte activități de ordin organizatoric ;

b) modul de acțiune în situații de autoincendierc sau tentative de sinucidere

- în cazul amenințării eu autoineendierca polițiștii locali vor acționa astfel:

-    se vor anunța prin orice mijloace pompierii și salvarea despre evenimentul produs;

-    acțiunea directă pentru imobilizarea persoanei se va efectua numai dacă nu s-au tăcut acte pregătitoare pentru autoincendierc (stropirea eu benzină sau alte materiale incendiare, folosirea unor recipiente cu asemenea conținut, cte.);

-    dacă im s-au efectuat acte pregătitoare se va discuta eu persoana respectivă privind cauzele care au generat această situație, dorințele protestatarului, modul in care pot fi rezolvate, ele.;

-    în timpul discuțiilor, polițistul va căuta să se apropie cat mai mult de persoana în cauză în scopul imobilizării ei;

-    nu se vor face promisiuni ce nu pot fi onorate;

-    echipa de intervenție care se va deplasa la fața locului va fi constituită din minim doi polițiști care vor avea asupra lor un extinctor, o pătură sau alte materiale specifice;

-    unul dintre polițiști va discuta eu persoana în cauză, celălalt va îndepărta curioșii și va lua măsurile pentru procurarea unor mijloace improvizate necesare stingerii focului în eventualitatea auloincendierii;

-    în situația în care s-a declanșat autoincendierea, protestatarul va fi înfășurat cu rapiditate în pătură, se va interveni prin folosirea extinctorului și va lî transportat de urgență la o unitate sanitară.

- în cazul amenințărilor cu sinuciderea

Suicidul (sinuciderea) este o acțiune vountară, îndreptată conștient în direcția suprimării propriei vieți.

în psihologia judiciară, sunt definite trei categorii de suicid:

1.    suicidul amenințare-- indivizii care amenința cu suicidal vor mai mult sa traiasea decât sa moara amenințările lor reprezentând in fapt mijloace de atingere a numitor scopuri. In situația de neindeplinire a scopurilor propuse este posibil ca unii din aceștia sa-si pună in practica planurile de a-si suprima viata;

2.    suicidal tentative indivizii sunt mai puțin explieiti, alîrmand ea nu le pasa daca mor sau trăiesc, motiv pentru care nu sunt luati in serios intodeauna. Un număr relativ mare dintre aceștia isi finalizează intenția;

3.    suicidal reușit indivizii sunt extreme de hotarati sa-si ia viata, nerenuntand pana nu isi duc la îndeplinire intenția;

In cazul amenințărilor cu sinuciderea (prin precipitare, cu arme albe sau de foc) polițiștii locali deplasați la fața locului vor respecta următoarele reguli:

-    vor iniția și vor întreține discuții privind cauzele care au determinat persoana respectivă să recurgă la acest mod de mani testare;

-    vor oferi posibilități de soluționare a problemelor invocate de persoană;

-    nu se vor face promisiuni ce nu pot fi îndeplinite, chiar dacă unele cerințe minore vor fi rezolvate;

-    dacă este posibil se va încerca imobilizarea persoanei;

-    pe timpul discuțiilor, vor fi invitate la mediere persoanele apropiate celui care amenință cu sinuciderea, în scopul de a-1 determina să renunțe la punerea în aplicare a intenției exprimate.

e) modul de acțiune în cazul descoperirii unor obiecte susceptibile de a conține materiale explozive.

In cazul descoperirii de muniție, de mijloace de distrugere (mine, grenade, obuze, bombe, etc.) ori de mijloace explozive improvizate (cu explozie întârziată, instantanee, cu sau Iară

capcană), polițiștii locali trebuie să acționeze întotdeauna cu multă precauție și nu trebuie să i gnore faptul că acestea au fost concepute pentru a ucide, a răni sau distruge.

în situația deeoperirii unor obiecte/eolete susceptibile de a conține materiale explozive se va acționa astfel:

•    în momentul luării la cunoștință, indiferent în ce mod, despre existența unor obiecte susceptibile de a conține materiale explozive, se va acționa eu prioritate pentru culegerea tuturor informațiilor posibile, de la distanță sau de la fața locului, eu privire la următoarele aspecte:

-    date legate de amplasarea obiectului respectiv: Ioc accesibil sau nu, obstacole naturale aliate în apropiere, dacă a Ibsl sau nu mișcat din poziția în care a fost descoperit;

-    modalitatea folosită, natura mijlocului exploziv, coordonatele locului sau localului aflat în pericol;

-    dale legale de natura mijlocului exploziv sau a muniției: formă, descriere exterioară, volum, dimensiuni, greutate aproximativă, caracteristici tehnice, culoare, grad de conservare, eventuale zgomote.

•    dacă polițistul a luat la cunoștință, în mod direct, despre existența unor obiecte/ col ele susceptibile de a conține matriale explozive, va raporta imediat Dispeceratului central, în scopul anunțării echipei de specialiști pirolehniști a Poliției Naționale;

•    nu va ridica, atinge sau mișca obiectul/coletul respectiv din poziția inițială și nici nu se vor produce vibrații sau eurenți de aer în imediata sa apropiere, întrucât toate acestea pot activa încărcătura și declanșa explozia;

■    va stabili o zonă de siguranță în jurul obiectului respectiv, în care nu se va permite accesul decât persoanelor specializate, fiind stabilit un singur punct de acces. Zona de siguranță va avea o rază de 50 de metri de la imobil, în cazul în care obiectul respectiv este amplasat în interiorul unei clădiri și, 300 de metri, când a fost descoperit în locuri deschise;

■    persoanele aliate în zonă vor 11 îndepărtate, iar în cazul imobilelor sc va organiza evacuarea în baza planului de evacuare, în ordine, Iară a se produce trepidații sau aglomerări;

•    itinerariul prevăzut pentru evacuare va II controlat eu atenție înainte de începerea acțiunii propriu-zise;

■    va accepta prezența unui număr cât mai redus de persoane, alese pc bază de voluntariat care cunosc foarte bine locul și care împreună cu polițiștii vor forma grupul de cercetare a încăperilor;

■    vor 11 anunțate imediat autoritățile administrative și judiciare competente, serviciul pirotehnie și celelalte servicii specializate în raport cu situația existentă;

•    publicul va (1 informat despre posibilitatea existenței materialului exploziv, (ară a dramatiza sau exagera situația despre dispozitivul creat și măsurile luate și se va cere să se îndepărteze din zonă;

■    în situația în care există informații cu privire la ora exactă a exploziei, după asigurarea zonei de siguranță se va aștepta trecerea timpului critic, după care vor lî declanșate cercetările.

Natura suspectă a unor obiecte/eolete poate lî apreciată în funcție de următoarele date:

-    prezența neobișnuită a obiectelor/coletelor în acel loc, Iară a fi păzite, creând impresia eă sunt abandonate;

-    absența proprietarului sau a altor persoane care să le revendice;

-    existența unor amenințări, stări conllieluale acute sau a unei situații încordate în locul respectiv;

-    forma neobișnuită pentru acel loe a pachetului și greutatea mare în raport de volum (în cazul când acesta a fost ridicat întâmplător);

-    prezența unui obiect neobișnuit sub vehicule, pe scaune, banchete sau la bordul acestora.

După sosirea specialiștilor, polițiștii locali vor executa întocmai toate dispozițiile șefului

echipei de intervenție, asigurând în principal măsurile de ordine necesare.

(I) intervenția în cazul tulburării ordinii publice într-un mijloc dc transport în comun

în cazul intervenției într-un mijloc de transport în comun, polițiștii locali vor respecta următoarele reguli:

-    polițistul va solicita călătorilor să-și păstreze calmul și să nu îngreuneze luarea măsurilor ce se impun. Același lucru se va solicita și eventualilor cunoscuți ai turbulenților, pentru a se evita o posibilă asociere împotriva polițistului;

-    pentru a nu prelungi timpul de staționare, va cere sprijin conducătorului mijlocului de transport respectiv sau altor cetățeni allați în acel mijloc de transport;

-    va cere călătorilor să permită apropierea de persoana turbulentă sau agresivă, ereându -se spațiu de manevră și acționându - se astfel încât să i se distragă atenția, fie prin crearea impresiei că polițistul discută eu alte persoane, fie că anunță un pericol iminent în partea opusă, ele.;

-    în momentul în care persoana turbulentă își va îndrepta atenția spre acel loc va acționa rapid pentru imobilizarea sa, prin aplicarea procedeelor dc autoapărare;

-    după imobilizare persoana va fi încătușată;

-    se vor identifica persoanele agresate și martorii oculari, va nota datele acestora și îi va invita la poliție împreună eu persoana turbulentă;

-    polițistul va cobora din vehicul în urma agresorilor, fiind atent și pregătit pentru intervenție, spre a nu fi atacat prin surprindere;

-    va lua măsuri de sancționare contravențională în acel loc ori, după caz, la sediul poliției;

-    în situații deosebite, dacă este posibil, va solicita conducătorului auto să iasă din itinerarul normal și să conducă mijlocul de transport (autobuzul) la sediul poliției, inlbrmînd călătorii despre motivul luării acestei măsuri.

c) modul de acțiune în cazul prinderii în flagrant a unor făptuitori

în timpul executării sarcinilor de serviciu, polițiștii locali pot fi sesizați de săvârșirea unei infracțiuni flagrante, în sensul prevederilor art. 293 din Noul Cod de procedură penală.

în cazul unor astfel de sesizări polițiștii locali vor lua următoarele măsuri :

-    raportarea la Dispecerat a evenimentului;

-    prezentarea clară a calității de polițist local la începutul intervenției și întreruperea activității ilicite;

-    imobilizarea autorilor infracțiunii;

-    acordarea primului ajutor în cazul existenței unor persoane vătămate;

-    identificarea făptuitorului, controlul persoanei și al bagajelor acestora;

-    ridicarea obiectelor, valorilor, înscrisurilor și a altor bunuri, care pot constitui mijloace dc probă, în cazul în care nu se impune efectuarea cercetării la fața locului;

-    identificarea martorilor asistenți și oculari;

-    transportarea în siguranță a persoanelor reținute la sediu, precum și a autovehiculelor folosite, a bunurilor ridicate și a probelor, eu respectarea normelor procedurale;

-    predarea făptuitorilor la secțiile de poliție în baza documentelor specifice;

-    asigurarea locului faptei, atunci când situația impune cercetarea la fața locului;

-    conducerea martorilor asistenți și oculari la sediul unității de poliție, pentru audiere;

-    încheierea procesului - verbal de constatare;

-    anunțarea prin Dispecerat a Secției de Poliție Națională competentă.

f) modul dc acțiune în cazul unei sesizări cu privire la săvârșirea unei infracțiuni în zona de competență

In situația primirii unei sesizări cu privire la săvârșirea unei infracțiuni, dispecerul sau ofițerul de serviciu va dirija, cât mai urgent posibil, după caz, o patrulă aliată în teren mai aproape de locul evenimentului, pentru a se deplasa la fața locului în vederea verificării autenticității celor sesizate, urmând a se lua operativ următoarele măsuri:

-    salvarea victimelor și acordarea primului ajutor;

-    prinderea și imobilizarea autorului faptei, asigurând apărarea vieții și a integrității corporale a acestuia;

-    marcarea locului faptei și conservarea urmelor, fără a aduce o modificare acestora;

-    eliminarea potențialelor pericole;

-    raportarea evenimentului și asigurarea pazei locului faptei la sosirea echipei de cercetare de la Poliția națională căreia i se vor prezenta constatările făcute, măsurile luate și îi va li predat infractorul, respectiv mijloacele de probă stabilite, în baza documentelor specifice;

-    în situația în care infractorul se află într-un imobil sau într-o încăpere, polițistul local va organiza paza tuturor căilor de acces în acest loc, solicitând ajutoare pentru a putea pătrunde în interior și imobiliza infractorul;

-    pătrunderea în interior se face cu precauție, din mai multe direcții, fără a se intra în grup și fără a se folosi alte persoane decât polițiști, pentru imobilizarea infractorului;

-    dacă în timpul urmăririi infractorului acesta abandonează bunuri sau obiecte provenite din infracțiune, se va asigura paza lor, sesizând Dispeceratul pentru a îndruma echipa de cercetare în vederea identificării urmelor existente pe acestea.

g) controlul dispozitivelor

Controlul polițiștilor locali se face de către cadrele de conducere apartinand Politiei Locale Sector 5 și persoanele împuternicite de către Directorul General.

Polițistul local controlat în timpul serviciului, se prezintă și informează persoana care

execută controlul despre situația din teren, după formula: „Domnule ..... (funcția), sunt polițist

local .........(numele și prenumele), în timpul serviciului nu au fost probleme deosebite (dacă au

fost acestea vor lî precizate).

Polițiștii locali allați în serviciu, vor li sprijiniți și îndrumați, pentru executarea în bune condiții a sarcinilor specifice, se iau măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate.

Rezultatele controlului și măsurile luate vor fi menționate în Registrul de control, care va fi prezentat Directorului General, cu ocazia schimbării serviciului, pentru a dispune măsuri în consecință.

La nivelul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 5, activitatea de control a dispozitivului de menținere a ordinii și siguranței publice se efectuează de către Primarul Sectorului 5, Directorul General, Directorul Executiv al Direcției de Siguranță a Cetățeanului, Șeful Serviciului Ordine Publică, precum și de către personalul împuternicit de către Directorul General.

CAPITOLUL V.

DISPOZIȚII FINALE

a)    Pentru cunoașterea permanentă a evoluției situației operative, Direcția Generală de Poliție Locală Sector 5 transmite și în același timp primește, de la Poliția Sectorului 5, notele zilnice de evenimente. Acestea cuprind toate evenimentele înregistrate în fiecare zi în cele două instituții și, în același timp, stau ia baza întocmirii unei situații pe zone, a faptelor de natură infracțională, în sector, totodată, cu ocazia intrării în dispozitivul comun de ordine publică, efectivele Direcției Generale de Poliție Locală Sector 5 sunt informate direct, odată cu instruirea zilnică, asupra problemelor curente.

în același mod, situația faptelor de natură contravențională este realizată pe zone mai mici din componența sectorului, oferind imaginea corectă a stării de fapt în această privință.

b)    Periodic, de obicei lunar, au loc analize ale modului în care se defașoară activitatea de menținere a liniștii și ordinii publice pe raza sectorului și a eficienței colaborării între instituțiile cu atribuții în menținerea climatului de ordine și siguranță publică.

c)    Prezentul Plan de ordine și siguranță publică a fost întocmit în 4 (patru) exemplare, din care :

Exemplarul nr. Exemplarul nr. Exemplarul nr. Exemplarul nr.


1    - la Instituția Prefectului Municipiului București;

2    - la Consiliul Local Sector 5;

3    - Direcția Generală de Poliție Locală Sector 5;

4    - la Poliția Sectorului 5.


27