Hotărârea nr. 114/2018

Hotărârea nr. 114/31.05.2018 privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului Voucher educațional, pentru elevi și profesori din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului Voucher educațional, pentru elevii și profesorii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.05.2018;

Având în vedere:

Raportul comun al Direcției Generale Educație și Carieră, al Direcției Generale

Economice și al Centrului Cultural și de Tineret Ștefan Iordache, înregistrat sub nr.

51303/25.05.2018;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 51304/25.05.2018;

Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice și cel al Comisiei Educație, Tineret și Sport;

In temeiul H.C.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6;

în conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1, și art. 81, alin. 2, lit. j) și k) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă derularea programului Voucher educațional de către Primăria Sectorului 5, în colaborare cu Centrul Cultural și de Tineret Ștefan Iordache și unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5.

Art 2 - Se aprobă Protocolul de colaborare dintre Primăria Sectorului 5, Centrul Cultural și de Tineret Ștefan Iordache și unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri. Protocolul va fi încheiat cu fiecare unitate de învățământ beneficiară a programului.

Art 3 - Sumele necesare realizării programului menționat la art. 1 vor fi utilizate din bugetul propriu al Centrului Cultural și de Tineret Ștefan Iordache, Titlul Cheltuieli curente — 20, art. Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional - 20.01.09.

Art. 4 - Primarul, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția Generală Educație și Carieră, Direcția Generală Economică, Centrul Cultural și de Tineret Ștefan Iordache și directorii unităților de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Contrasemnează, p. Secfetar Sector 5,

Elena Luminița Petrescu

Anexa 1 la HCLS 5 nr. ft/f Z31.05.2018

PROTOCOL DE COLABORARE

Primăria Sectorului 5, cu sediul în București, Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, sector 5, numită în continuare Primăria Sectorului 5, reprezentată prin domnul Marian Țigănuș, în calitate de Viceprimar,

Și

Centrul Cultural și de Tineret Ștefan Iordache cu sediul în București, Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5, numit în continuare Centrul Cultural și de Tineret Ștefan Iordache, reprezentat prin doamna/domnul_,

Liceul/Colegiul/Școala Gimnazială/Grădinița Nr._, cu sediul în Strada

_, sector 5, București, reprezentat(ă) prin domnul/doamna_, în

calitate de Director, denumit(ă) în cele ce urmează Liceul/Colegiul/Școala/Grădinița.

Convin încheierea următorului protocol de colaborare:

Art. 1. Obiectul protocolului de colaborare:

Obiectul prezentului protocol îl constituie acordarea sprijinului reciproc pentru implementarea programului Voucher educațional în cadrul Liceului/Colegiului/Școlii/Grădiniței.

Stimulentele de tip voucher vor fi acordate profesorilor și elevilor școlarizați în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5, exclusiv în scopul achiziționării de carte școlară de către părinții/tutorii/reprezentanții legali ai acestora.

Art. 2. Obligațiile părților:

Primăria Sectorului 5, prin Direcția Generală Educație și Carieră - Direcția de învățământ, Tineret și Sport se obligă:

>    să sprijine derularea activităților din program în cadrul unității de învățământ;

>    să asigure punerea la dispoziția Centrului Cultural și de Tineret Ștefan Iordache a bazei de date privind situația nominală a profesorilor și elevilor beneficiari ai programului;

>    să asigure comunicarea cu reprezentanții unității de învățământ, ori de câte ori se impune;

>    să participe la acțiunea de distribuire, către unitatea școlară, în baza unor Procese-verbale de predare-primire, a tichetelor educaționale valorice (de tip voucher), destinate profesorilor și elevilor din grupul-țintă al programului.

Centrul Cultural și de Tineret Ștefan Iordache se obligă:

>    să inițieze și să deruleze procedurile ce se impun, în vederea achiziționării voucherelor;

>    să transmită Primăriei Sectorului 5 - Direcția Generală Educație și Carieră voucherele achiziționate, pentru distribuirea acestora, cu sprijinul directorului unității de învățământ, către beneficiarii programului.

Liceul/Colegiul/Școala/Grădinița se obligă:

>    să promoveze programul în rândul beneficiarilor direcți și indirecți ai programului (profesori, elevi și părinți/turori/reprezentanți legali ai copiilor înscriși în unitate).

>    să centralizeze listele cu elevii beneficiari ai programului și să asigure punerea la dispoziția Primăriei Sectorului 5 - Direcția Generală Educație și Carieră baza de date generată, în vederea transmiterii acesteia către Centrul Cultural și de Tineret Ștefan Iordache;

>    să distribuie voucherele educaționale achiziționate profesorilor și părinților/turorilor/reprezentanților legali ai elevilor din grupul-țintă al programului, în baza unor Procese-verbale de predare-primire.

Art. 3. Obligații comune

Art. 3.1. Părțile se obligă de comun acord să execute întocmai, complet și la timp obligațiile ce le cad în sarcină, conform dispozițiilor prezentului protocol.

Art. 3.2. Părțile își vor garanta și promova reciproc imaginea pe parcursul derulării activităților din cadrul programului.

Art. 4 Alte clauze

Art. 4.1 Pot fi aduse modificări la prezentul protocol numai în urma acordului scris al Părților semnatare, prin act adițional.

Art. 4.2 Rezilierea protocolului de colaborare nu va avea efect asupra obligațiilor deja scadente între Părți, la data survenirii ei.

Art. 4.3 Litigiile de orice natură decurgând din derularea prezentului protocol vor fi soluționate pe cale amiabila, iar în cazul în care nu se ajunge la o soluție agreată de Părți, litigiul va fi supus instanței judecătorești române competente a-1 soluționa.