Hotărârea nr. 112/2018

Hotărârea nr. 112/31.05.2018 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de reparații și reabilitare Școala Gimnazială nr. 150 - corpurile C1, C2 și C3”, Bd. Eroii Sanitari, nr. 29-31, sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de reparații și reabilitare Școala Gimnazială nr. 150- corpurile CI, C2 și C3”, Bd. Eroii Sanitari, nr. 29-31, sector 5

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.05.2018;

Având în vedere:

-    Raportul comun al Direcției Generale Educație și Carieră și al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr 50.636/24.05.2018;

-    Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 50.637/24.05.2018;

Luând în considerare raportul Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public și Patrimoniului, Fond Funciar, cel al Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice și cel al Comisiei Educație, Tineret și Sport;

Ținând cont de prevederile art. 44 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și de cele ale HG nr. 907/20016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice

în baza H.C.G.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6;

în temeiul art. 45 alin. 1 și a art. 81 alin. 2, lit. j din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Lucrări de reparații și reabilitare Școala Gimnazială nr. 150- corpurile CI, C2 și C3”, astfel cum sunt prezentați în anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 Lucrările de construcții vor fi executate de operatori economici specializați, desemnați pe baza unor proceduri de atribuire, în condițiile legii.

Art. 3 Finanțarea investițiilor se asigură de la bugetul local al Consiliului Local al Sectorului 5 al Municipiului București, capitolul învățământ, din bugetul aprobat pentru Școala Gimnazială nr. 150.

Art. 4 începând cu data prezentei își încetează aplicabilitatea prevederile HCLS 5 nr. 191/23.11.2017 privind împuternicirea Primarului Sectorului 5 de a întreprinde măsurile necesare în vederea reabilitării bazei materiale a Școlii Gimnaziale nr. 150, Bd. Eroii Sanitari nr. 29-31, sector 5.

Art. 5 Primarul, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția Generală Economică, Direcția Generală Educație și Carieră, conducerea Școlii Gimnaziale nr. 150, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Con

p. Secn ta Elena Lumi iiiNr.    /31.05.2018

Anexa la HCLS 5 nr. /&    /31.05.2018

Principalii indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Lucrări de reparații și reabilitare Școala Gimnazială nr. 150- corpurile CI, C2 și C3”,

Bd. Eroii Sanitari, nr. 29-31, sector 5

-    Valoare investiție, TVA inclus: 6.921.323,38 lei

din care C+M, TVA inclus: 5.119.817,9 8 lei

Anul construcției: o Corp CI: 1960 o Corp C2: 1864 o Corp C3: 1862

Regim de înălțime:

o CorpCl: S+P+2E o Corp C2: S+P+pod o Corp C3: S+P+E+pod

Suprafață:

o Corp CI: 2.680 mp o Corp C2: 201,58 mp o Corp C3: 1.025,65 mp

-    Durata de realizare: 12 luni

Florea