Hotărârea nr. 111/2018

Hotărârea nr. 111/31.05.2018 privind susținerea implementării proiectului educațional ,,Deșteaptă-te, România!'' de către Colegiul Național Gheorghe Lazăr, în perioada iunie-iulie 2018.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind susținerea implementării proiectului educațional Deșteaptă-te, România! de către Colegiul Național Gheorghe Lazăr, în perioada iunie - iulie 2018

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.05.2018;

Având în vedere:

Raportul comun al Direcției Generale Educație și Carieră și al Direcției Generale

Economice, înregistrat sub nr. 50487/24.05.2018;

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 50488/24.05.2018;

adresa Colegiului Național Gheorghe Lazăr, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr.

48309/17.05.2018;

Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice și cel al Comisiei Educație, Tineret și Sport;

în temeiul H.C.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6;

în conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1, și art. 81, alin. 2, lit. j) și k) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă susținerea implementării proiectului educațional Deșteaptă-te, România!, de către Colegiul Național Gheorghe Lazăr, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 - Se aprobă finanțarea de la bugetul local, capitolul învățământ, a proiectului menționat la art. 1.

Art. 3 - Primarul, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția Generală Educație și Carieră, Direcția Generală Economică și directorul Colegiului Național Gheorghe Lazăr vor duce la îndeplinire prevederile prezentului proiect de hotărâre.

Nr. ///    /31.05.2018Ședința, ina-Alexandrarasemneaza, ir Sector 5, rescuSumar al proiectului educațional Deșteaptă-te, România!

a)    Organizator: Colegiul Național Gheorghe Lazăr',

b)    Perioada desfășurării: iunie - iulie 2018;

c)    Beneficiari direcți: 25 de liceeni;

d)    Beneficiari indirecți: 1.200 de elevi din Colegiul Național Gheorghe Lazăr și 100 de elevi din celelalte licee din sector;

e)    Scopul proiectului: dezvoltarea personală a tinerilor prin intermediul educației de tip antreprenorial;

f)    Obiective-cadru specifice:

dezvoltarea capacității liceenilor de a structura și valoriza informații din sfera autocunoașterii și dezvoltării personale;

dezvoltarea abilităților elevilor de a investiga diverse medii vocaționale, de a genera opțiuni și de a explora posibilități de carieră.

g)    Activități: cursuri structurate 8 module;

h)    Teme și concepte-cheie abordate: Cine sunt? Elemente de autocunoaștere, Definirea propriei vocații, Emoții complexe asociate interacțiunilor sociale, Dinamica imaginii de sine, Despre toleranță, Team building și socializare, Elemente de public speaking, Promovarea personală în carieră',

i)    Buget estimativ: 60.000 lei.

Contrasemnează, p. Secretar Sector 5,

Elena Luminița Petrescu