Hotărârea nr. 110/2018

Hotărârea nr. 110/31.05.2018 privind aprobarea organizării, de către Primăria Sectorului 5, a proiectului educațional Absolvenți cu premiul I în sectorul 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organizării, de către Primăria Sectorului 5, a proiectului educațional Absolvenți cu premiul I în sectorul 5

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.05.2018;

Având în vedere:

-    Raportul comun al Direcției Generale Educație și Carieră și al Direcției Generale

Economice, înregistrat sub nr. 50485/24.05.2018;

-    Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 50486/24.05.2018;

Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și

Alte Activități Economice și cel al Comisiei Educație, Tineret și Sport;

în temeiul H.C.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar

de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6;

în conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1, și art. 81, alin. 2, lit. j) și k) din Legea nr.

215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă organizarea, de către Primăria Sectorului 5, a proiectului educațional Absolvenți cu premiul I în sectorul 5, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 - Se aprobă finanțarea de la bugetul local, capitolul Cultură, a proiectului menționat la art. 1.

Art. 3 - Primarul, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția Generală Educație și Carieră și Direcția Generală Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează, p. Secnettir Sector 5,

Elena Luminița Petrescu,

Nr.    /31.05.2018Anexa la HCLS 5 nr. __JG_ /31.05.2018

Sumar al proiectului educațional Absolvenți cu premiul I în sectorul 5

a)    Organizator: Primăria Sectorului 5;

b)    Perioada desfășurării: mai - iunie 2018;

c)    Beneficiari direcți: 1.326 de elevi (993 de gimnaziști și 333 de liceeni), provenind din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5;

d)    Scopul proiectului: încurajarea performanței școlare, prin recompensarea elevilor înscriși în unitățile de învățământ din sectorul 5 și care vor obține premiul I la sfârșitul anului școlar 2017 - 2018;

e)    Obiective specifice:

asigurarea cadrului de valorizare a potențialului academic al elevilor din sectorul 5; recompensarea și recunoașterea prestației educaționale a copiilor și tinerilor din sectorul 5

f)    Activități:

inițierea și derularea procedurilor necesare achiziționării unor cărți de referință, care vor constitui premii pentru absolvenți; distribuirea volumelor editoriale în școli;

a) Buget estimativ: 131.145 lei.