Hotărârea nr. 11/2018

Hotărârea nr. 11/26.01.2018 privind prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale nr.134 către Asociația Baciului.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

Privind prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale nr. 134 către Asociația Baciului

Având în vedere:

raportul Direcției Generale Educație și Carieră - Direcția de învățământ, Tineret și Sport privind prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale nr. 134 către Asociația Baciului, înregistrat sub nr. 4639/17.01.2018;

expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 5543/18.01.2018; solicitarea dlui. Dumitriu Corneliu, Președinte al Asociației Baciului, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 64073/04.12.2017;

solicitarea nr. 14/12.01.2018 emisă de Școala Gimnazială nr. 134, înregistrată la Primăria

Sectorului 5 sub nr. 3565/12.01.2018.

HCLS 5 nr. 85/06.10.2014 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta

Școlii Gimnaziale nr. 134 către Asociația Baciului

IICLS 5 nr. 86/26.11.2015 și HCLS 5 nr. 146/21.12.2016 privind prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale nr. 134 către Asociația Baciului

Luând în considerare raportul Comisiei Educație, Tineret și Sport și al Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniul Public Si Patrimoniului, Fond Funciar.

Ținând cont de prevederile HCGMB nr. 151/2001 privind trecerea unităților de învățămînt preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6, ale Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 874 din Codul Civil;

în temeiul art. 45 alin. 3, art. 81 alin.2, lit. f, art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă prelungirea perioadei de dare în folosință a unui spațiu de 54 mp, având în prezent destinația sală, situat în incinta Școlii Gimnaziale nr. 134 către Asociația Baciului, cu un an, de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

ARI’. 2. Se mandatează Directorul Școlii Gimnaziale nr. 134 să semneze actul adițional la contractul de comodat încheiat între instituția de învățământ și Asociația menționată la art. 1.

AR I . 3. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția de învățământ, Tineret și Sport și Școala Gimnazială nr. 134 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează, p. SECRETAR ȘE^TOR 5


Nr..    /.\i. £.:.Q. fa. .2018