Hotărârea nr. 109/2018

Hotărârea nr. 109/31.05.2018 privind modificarea HCL Sector 5 nr. 61/26.09.2013 privind aprobarea proiectului de premiere a cuplurilor rezidente pe raza Sectorului 5 al Municipiului București care au împlinit cel puți 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, modificată și completată prin HCL Sector 5 nr. 94/30.09.2016.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 61/26.09.2013 privind aprobarea proiectului de premiere a cuplurilor rezidente pe raza Sectorului 5 al

Municipiul București care au împlinit cel puțin 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectotului 5 nr. 94/30.09.2016

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 31.05.2018;

Având în vedere:

-Raportul de Specialitate al Centrului Cultural și de Tineret "Ștefan Iordache” nr. CCTSI-2018.05.25-05/25.05.2018;

-Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr. 51381/25.05.2018;

Luând în considerare:

-Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități econimice; -Raportul Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Societate Civilă;

-Regulamentul de Organizare și Funcționare a Centrului Cultural și de Tineret "Ștefan Iordache”;

-Solicitarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului nr. 8839/24.05.201 8; -Prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru

elaborarea actelor normative;

-Hotărârea privind aprobarea proiectului de premiere a cuplurilor rezidente pe raza Sectorului 5 al Municipiului București care au împlinit cel puțin 50 de ani de căsătorie neîntreruptă nr. 61/26.09.2013, modificată prin Hotărârea nr. 94/30.09.2016;

In conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1 și art. 81 alin. 2, lit. k, din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se modifică ari. 2 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 61/26.09.2013, modificată și completată prin H.C.L. Sector 5 nr. 94/30.09.2016 și va avea următorul conținut: "Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 și Centrul Cultural și de tineret „Ștefan Iordache” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei Ilotărâri”.

Art. 2 - Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 5 nr. 61/26.09.2013 rămân în vigoare.

Nr. DQ? Z31.05.2018