Hotărârea nr. 108/2018

Hotărârea nr. 108/31.05.2018 privind aprobarea proiectului ,,Educație prin Șah”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului „Educație prin Șah”

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 31.05.2018;

Având în vedere:

Raportul Comun de Specialitate al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” și al Direcției Generale de Educație și Carieră cu nr. CCTSI - 2018.05.25 - 07/25.05.2018;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr. 51380 /25.05.2018,

Luând în considerare:

Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

Raportul Comisiei Educație, Tineret și Sport;

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”;

Solicitarea depusă de Federația Română de Șah, înregistrată la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” cu nr. CCTSI - 2018.05.21 - 05,’din data de.21.05.2018,

în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1 și art. 81 alin. 2, lit. k, din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. I - Se aprobă proiectul „Educație prin Șah”, desfășurat de Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” în cursul anului 2018, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 - Sumele necesare realizării proiectului cuprins în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre vor fi utilizate din bugetul propriu al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”;

Art. 3 - Primarul Sectorului 5, prin Direcția Generală de Educație și Carieră, și Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR SECTOR 5

ELENA LUMINIȚĂ

Nr. fOQ /31.05.2018

ANEXA

,/c£/


la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 Nr.

privind aprobarea proiectului "Educație prin șah”

l. "Educație prin șah”

a.    Organizator: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”, cu sprijinul Direcției Generale Educație și Carieră, Direcția învățământ, Tineret și Sport, din cadrul Primăriei Sectorului 5 și al Federației Române de Șah;

b.    Descriere: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” cu sprijinul Direcției Generale Educație și Carieră, Direcția învățământ, Tineret și Sport, din cadrul Primăriei Sectorului 5 și al Federației Române de Șah, își propun implementarea unui plan de educație prin șah în școlile din Sectorul 5. Șahul face deja parte din curricula școlara a peste 30 de țări de pe toate continentele; în România, din septembrie 2014, șahul a fost introdus în programa școlară ca materie opțională pentru elevii din clasele primare, prin Ordinul privind Aprobarea Programelor Școlare pentru disciplina opțională "Educație prin Șah”, anul I și anul II de studiu, curriculum la decizia școlii, cu Nr. 3249 din 31.03.2014.

Proiectul își propune introducerea în curricula școlilor și liceelor din Sectorul 5 a unui program eficient de învățare a "sportului minții”, pentru început, sub forma unui modul realizat pentru anul școlar 2018-2019. în vederea realizării acestui deziderat, sunt prevăzute o serie de acțiuni: deschiderea unui atelier de șah în cadrul Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”, organizarea unei conferințe alături de board-ul Prezidențial al Federației Mondiale de Șah FIDE în vederea realizării unor sesiuni de lucru, completate cu exemple de bune practici, în vederea stabilirii programei care va fi implementată în școlile din Sectorul 5, lansarea unui program de formare în șah a cadrelor didactice din Sectorul 5, prin intermediul Casei Corpului Didactic, cu sprijinul Federației Române de Șah, cu scopul creării bazei profesionale necesare predării șahului în instituțiile de învățământ și realizarea unui eveniment - simultan de șah, cu participarea a 1918 micuți șahiști din toate regiunile țării - în cadrul manifestărilor dedicate aniversării Centenarului de la Marea Unire.

c.    Perioada: iunie - decembrie 2018;

d.    Beneficiari direcți: Tinerii pasionați de șah din Sectorul 5, Copiii și profesorii din Sectorul 5, comunitatea locală;

minimum 2000 de elevi din Sectorul 5;

minimum 50 de cadre didactice din Sectorul 5.

e.    Locații: Sediul Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”, școlile din Sectorul 5, Piața Constituției;

f.    Buget maxim alocai: 390.000 lei.