Hotărârea nr. 102/2018

Hotărârea nr.102/31.05.2018 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism tip P.U.D.
MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism tip P.U.D.

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr.l 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 31.05.20 1 8;

Analizând Raportul de Specialitate nr.25478/ 14.03.201 8 al Direcției Arhitectului Șef prin care se propune aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism tip P.U.D.;

Analizând Expunerea de Motive nr. 25918/15.03.2018 a Primarului Sectorului 5;

Luând în considerare Raportul Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniul Public și Patrimoniul, Fond Funciar și Anunțul nr. 12/15.03.2018;

Având în vedere prevederile HCL nr. 42/28.02.2018 privind modificarea FI.C.L. S5 nr. 38/30.03.2017 (de aprobare a componenței Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajare a Teritoriului - C.T.U.A.T. - sector 5);

Având în vedere prevederile HCL nr. 43/28.02.2018 privind modificarea FI.C.L. S5 nr. 127/31.08.2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism;

Potrivit prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, modificată;

Reținând prevederile art. 57 și 61 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, ale ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, precum și prevederile Legii nr. 24/2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

Potrivit dispozițiilor art. 45 alin. (2) lit. e) și ale art. 81 alin. (2) lit. i) și alin. (4) din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă Regulamentul Local de Implicare a Publicului în Elaborarea sau Revizuirea Planurilor de Urbanism tip P.U.D., conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Sectorului 5, Direcția Arhitect Șef și Serviciul Evidență Acte Administrative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ANEXĂ la H.C.L. Sector 5 nr. {^, Z31.05.2018

REGULAMENTUL LOCAL DE IMPLICARE A PUBLICULUI ÎN ELABORAREA SAU REVIZUIREA PLANURILOR DE URBANISM TIP P.U.D.

Capitolul I
DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1 - Prezentul Regulament se adoptă în conformitate cu prevederile art. 57 și 61 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ale ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism.

Art. 2 - Participarea publicului la activitățile de amenajare a teritoriului și de urbanism constă în implicarea acestuia în etapele procesului decizional referitor la activitățile de amenajare a teritoriului și urbanism, iar prin participarea publicului se asigură dreptul la informare, consultare și acces la justiție, potrivit legii, conform Metodologiei de informare și consultare a publicului aprobată prin Ordinul MDRT nr. 2701 din 30 decembrie 2010.

Art. 3 - La nivelul sectorului 5 al municipiului București, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, se aprobă Planul urbanistic de detaliu (P.U.D.) pentru imobilele care nu figurează în Lista monumentelor istorice și pentru cele care nu se amplasează în zone protejate; planul urbanistic de detaliu are exclusiv caracter de reglementare specifică pentru o parcelă în relație cu parcelele învecinate.

Art. 4 - Informarea și consultarea publicului se fac obligatoriu în următoarele etape din cadrul procesului de elaborare sau revizuire a planurilor urbanistice de detaliu:

a)    etapa pregătitoare - anunțarea intenției de elaborare;

b)    etapa elaborării propunerilor ce vor fi supuse procesului de avizare;

c)    elaborarea propunerii finale, care include toate observațiile avizatorilor și care se supune procedurii de transparență decizională.

Art. 5 - (1) Procesul de informare și consultare a publicului se finalizează cu raportul informării și consultării publicului, raport ce se supune atenției Consiliului Local al Sectorului 5, împreună cu documentația completă.

(2)    Raportul in lorinării și consultării publicului fundamentează decizia Consiliului Local al Sectorului 5, responsabil cu aprobarea sau respingerea planului propus, în vederea respectării principiilor de dezvoltare urbană durabilă și asigurării interesului general.

(3)    In baza raportului informării și consultării publicului, Consiliul Local al Sectot-ului 5 poate solicita modificarea și completarea documentației de urbanism supusă aprobării.

Alt. 6 - Informarea și consultarea publicului în etapa aprobării planurilor urbanistice de detaliu se face conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, și conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Capitolul II

PRINCIPII ȘI OBIECTIVE CARE STAU LA BAZA PREZENTULUI REGULAMENT

Art. 7 - La baza prezentului Regulament stau următoarele principii:

a)    Principiul bunei guvernări - vizează orientarea activităților de planificare strategică și urbanism astfel încât accesul cetățenilor la informațiile care îi vizează, atât ca indivizi, cât și comunitatea în întregul ei, consultarea și participarea la luarea deciziilor, să fie asignate cu respectarea legii, lipsa discriminării și tratamenului egal, proporționalitate, consecvență, obiectivitate și imparțialitate.

b)    Principiul bunei conduite - promovarea unei abordări participative constituie esența strategiei de dezvoltare durabilă; această abordare contribuie la dezvoltarea democrației, întărirea legitimității aleșilor locali, dezvoltarea de legături sociale, restaurarea spiritului comunității, facilitatea accesului la opinii și opțiuni, încurajarea exprimării categoriilor de cetățeni pasivi, adaptarea planurilor la comanda socială.

c)    Principiul eficacității - informarea și consultarea publicului trebuie să contribuie la îmbunătățirea vizibilității politicilor și acțiunilor publice locale, la îmbogățirea conținutului planurilor, la asigurarea relevanței și coerenței acestora, precum și la implementarea lor cu o mai mare acuratețe.

d)    Principiul participării și implicării - demersurile de planificare trebuie să încurajaze participarea tututor “actorilor” din societate și să vizeze articularea intereselor în vederea implementării cu succes a măsurilor și creării unui mediu dinamic de dezvoltare.

e)    Principiul coeziunii și integrării - planificarea urbană ca expresie a dimensiunii teritoriale a democației și coeziunii sociale trebuie să asigure o dezvoltare armonioasă integrată la nivelul Uniunii Europene.

(j Principiul garantării drepturilor cetățenilor:

1.    dreptul de a avea acces la informația de urbanism și amenajare a teritoriului;

2.    dreptul publicului de a fi informat despre documentațiile de urbansim, documentațiile altor planuri încă din faza de intenție.

3.    dreptul publicului dc a participa la luarea deciziilor.    

4.    dreptul cetățenilor de a avea acces la justiție, cu două componente: pe de o parte garantarea dreptului publicului de a se adresa justiției în cazul în care primele trei drepturi menționate sunt încălcate; pe de altă parte garantarea dreptului publicului de a se adresa justiției în cazurile în care prevederile planurilor de urbanism și amenajare locală le încalcă drepturile.

Art. 8 - Obiectivele prezentului regulament sunt ele a contribui la:

a)    îmbunătățirea procesului de fundamentare și luare a deciziei cu privire la planificarea dezvoltării și la intervențiile din raza administrativă a Sectorului 5 al Municipiului București, prin includerea proceselor participative în configurarea, planificarea și implementarea intervenți ilor, în corelare cu prioritățile și necesitățile semnalate de cetățenii sectorului și de toți factorii interesați;

b)    educarea publicului cu privire la planificarea, strategică și urbană, încurajarea participării comunității in luarea deciziilor din acest domeniu;

c)    crearea unui cadru inștituționalizat de ajustare continuă a intereselor membrilor comunității, satisfăcătoare pentru toți cei implicați în procesul planificării urbane, în contextul respectării drepturilor individuale și totodată a promovării interesului public;

d)    oferirea posibilității cetățenilor de a aduce la cunoștința autorității administrației publice locale a eventualelor observații, sugestii, semnalări, conflicte de interese cu privire la intenția anunțată.

Capitolul III
CONȚINUTUL REGULAMENTULUI LOCAL DE IMPLICARE A PUBLICULUI ÎN ELABORAREA SAU REVIZUIREA PLANURILOR DE URBANISM TIP P.IJ.D.

Secțiunea 1

STRUCTURA SAU PERSOANELE CU ATRIBUȚII ÎN COORDONAREA INEORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI PENTRU DOCUMENTAȚIILE DE URBANISM TIP P.U.D.

Art. 9 - Responsabilitatea privind informarea și consultarea publicului pentru planurile de urbanism revine Primăriei Sectorului 5 al municipiului București, prin aparatul său de specialitate - Direcția Arhitect Șef - Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

Art. 10 - Pentru îndeplinirea responsabilităților privind informarea și consultarea publicului pentru planurile de urbanism. Primăria Sectorului 5 organizează la sediul său din Str. fabrica de Chibrituri nr. 9-1 I un spațiu permanent dedicat schimbului de informații cu privire la activitatea de urbanism și amenajarea teritoriului.

Art. II - (1) Coordonatorul, activității de informare și consultare a publicului este Arhitectul Șef.

(2) Arhitectul Șef va desemna persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului.

Art. 12 - Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului are următoarele atribuții^___

(a)    coordonează redactarea documentului de planificare a procesului de participare a publicului, pe baza Regulamentului local adoptat și în funcție de complexitatea planului de urbanism;


(b)    gestionează activitățile dc informare și consultare a publicului pe tot parcursul documentației, până la aprobare;

(c) este persoană de contact din partea administrației publice de la nivelul sectorul mi 5 al municipiuiui București pentru activitățile de informare și consultare a publicului. în privința respectivului proiect.

Secțiunea a II - a
MODALITĂȚILE DE FINANȚARE A ACTIVITĂȚILOR DE INFORMARE SI CONSULTARE

Alt, 13 - (1) Panourile pentru anunțurile afișate pe teritoriul zonei tratate de planuri de urbanism vor fi amplasate pe toată perioada procesului de elaborare sau revizuire a documentației, iar sarcina amplasării acestora va aparține solicitantului, atât ca proces, cât și din punct de vedere al costurilor.

(2) Solicitanții vor (ace dovada amplasării panourilor prin fotografii color, datate și însușite cu privire la valabilitatea datelor puse la dispoziție în perioada procesului de elaborare.

Art. 14 - Autoritățile administrației publice de la nivelul Sectorului 5 au responsabilitatea organizării, desfășurării și finanțării procesului de participare a publicului în cadrul activităților de amenajare a teritoriului și de urbanism.

Art. 15 - In situația iii care solicitarea de informații publice implică realizarea de fotocopii de pe documentațiile deținute, respectiv de pe planul de reglementări, costul serviciilor de copiere este suportat de către solicitant, in condițiile legii.

Art. 16 - Consiliul Local al Sectorului 5 va prevede în bugetul propriu fonduri pentru consultarea și informarea publicului pe parcursul procesului de implicare a acestuia.

Secțiunea a III - a
PRINCIPIILE DE IDENTIFICARE A GRUPURILOR-ȚINTĂ PENTRU INFORMARE ȘI CONSULTARE

Art. 17 - (I) Procedura, de informare și consultare se adresează proprietarilor parcelelor vecine, de pe toate laturile celei pentru care se dorește elaborarea P.U.D., astfel încât vor fi notificate persoanele ale căror proprietăți sunt afectate de elaborarea documentației de urbanism.

(2)    In situația în care imobilul care a generat P.U.D. se învecinează pe una/mai multe laturi cu imobile structurate în mai multe apartamente, constituite în asociație de proprietari, se va notifica asociația de proprietari.

(3)    în situația în care imobilul care a generat P.U.D. se învecinează pe una/mai multe laturi cu imobile având funcțiuni publice, de servicii, comerciale, etc, se va notifica administratorul clădirii.

Alt. 18 - (1) In cazul. în care proprietarii loturilor învecinate, nu....pot fi identificați, beneficiarul documentației de urbanism va proceda la notificarea acestora prin intermediul unui executor judecătoresc, concomitent cu citarea lor într-un cotidian de largă circulație.

(2) In situația în care, după îndeplinirea acestor formalități, nu se pot identifica proprietarii vecini, documentația se poate instrumenta numai cu condiția unei declarații notariale

a beneficiarului, prin care acesta își asumă țoală răspunderea cu privire la adoptarea a.cestei documentații și exonerează autoritățile administrației publice de orice răspundere.

Secțiunea a IV - a
MODUL ȘI LOCUL ÎN CARE PUBLICUL VA AVEA ACCES LA INFORMAȚII ȘI DOCUMENTAȚII

Art. 19 - Beneficiarul documentației de urbanism are obligația aducerii la cunoștința publicului a intenției de- elaborare a planului urbanistic de detaliu, prin amplasarea în zona de studiu preconizată a unui panou întocmit conform modelului din Anexa 2, care este parte integrantă a acestui Regulament.

Art. 20 - în cadrul Primăriei Sectorului 5 al municipiului București, structura care va prelua atribuțiile privind coordonarea informării și consultării publicului pentru documentați i le de urbanism este Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

Art. 21 - în conformitate cu prevederile art.5 alin.4 din Legea nr. 544/2001, accesul la informațiile de interes public (documentațiile supuse procedurii de informare și consultare a publicului) se poate realiza pe sile-ul Primăriei Sectorului 5 al municipiului București și prin consultarea la sediul instituției, în cadrul Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului, în baza unui program afișat pe site.

Secțiunea a V - a
DEFINIREA SITUAȚIILOR ÎN CARE SE CONSIDERĂ CĂ REGULAMENTUL LOCAL A FOST ÎNCĂLCAT ȘI MĂSURILE ADMINISTRATIVE DE SANCȚIONARE

Art. 22 - Se consideră că Regulamentul Local a fost încălcat dacă nu se respectă documentul de planificare a procesului de informare și consultare a publicului în toate componentele sale, sau dacă nu se întocmește Raportul informării și consultării publicului.

Art. 23. Documentul de planificare a. procesului de informare și consultare a publicul ui, reprezentat in Anexa 3 la prezentul Regulament, în baza căruia se desfășoară procesul de participare, trebuie să cuprindă următoarele informații:

a)    identificarea părților interesate, persoane fizice sau juridice-, instituții publice care pot fi afectate de prevederile propuse prin planul de urbanism;

b)    modalitatea prin care vor fi anunțați cei interesați și cei potențial afectați referitor la inițierea procesului de elaborare a planului de urbanism și de schimbările propuse;

c)    modalitatea prin care li se va oferi ocazia celor afectați sau interesați de a discuta propunerea cu inițiatorul și proiectantul și de a-și exprima rezerve, a formula observații sau a sesiza probleme legate de propunerile din planul de urbanism, înainte de supunerea spre avizare au to ri tă ț i I or competente;

d)    calendarul propus de inițiator pentru îndeplinirea obligațiilor de informare și consultare a publicului;

ej datele de contact ale reprezentantului proiectantului.


Art. 24 - Măsurile administrative de sancționare pentru persoana responsabilă, eu informarea și consultarea publicului sunt cele prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Secțiunea a VI - a

MODUL ÎN CARE SE VA FACE EVALUAREA PROCESELOR DE PARTICIPARE PUBLICĂ

Art. 25 - Raportul informării gi consultării publicului, întocmit conform Anexei 4 la prezentul Regulament, care fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism, va cuprinde cel puțin următoarele informații:

(1)    . Detalii privind tehnicile și metodele utilizate pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

(1.1)    datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată prop u nerea sol ici tan tu lui;

(1.2)    conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv .scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

(1.3)    localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

(1.4)    numărul persoanelor care au participat la acest proces;

(2)    Un rezumatul al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

(2.1)    modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;

(2.2)    probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru;

(2.3)    alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Art. 26 - Raportul informării și consultării publicului se prezintă Consiliului Local al Primăriei Sectorului 5 al Municipiului București spre însușire sau respingere. în vederea fundamentării tehnice a deciziei, se poate solicita opinia unor experți atestați sau asociații profesionale din domeniu.

Capitolul IV

ETAPELE METODOLOGICE DIN CADRUL PROCESULUI DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

A. IMPLICAREA PUBLICULUI ÎN ETAPA PREGĂTITOARE

Art. 27 - Etapa pregătitoare n consultării populației - anunțarea intenției de elaborare a P.U.D.:

(I) - Structura de specialitate responsabilă cu consultarea populației va informa publicul, prin afișare pe site-ul Sectorului 5 al Municipiului București - vvwvv.seetor5.ro, în termen de maxim 10 zile din momentul depunerii documentației complete, a următoarelor documente:

a)    Anunțul de intenție datat și însușit (conform Anexei nr. I a prezentului Regulament);
b)    Declarația notarială privind identificarea vecinilor;
c)    Fotografii ee fac dovada amplasării panoului (conform model Anexa nr. 2);
d)    Plan de reglementări.

(2)    Structura dc specialitate responsabilă cu consultarea populației din cadrul Primăriei Sectorului 5 al municipiului București va notifica proprietarii parcelelor vecine, dc pe toate laturile celei pentru care se dorește elaborarea P.U.D.,în conformitate cu Declarația notarială privind identificarea vecinilor depusă de inițiatorul documentației de urbanism.

(3)    în această etapă, persoana desemnată responsabilă cu consultarea populației din cadrul structurii de specialitate întocmește documentul de planificare a procesului de informare și consultare a publicului, conform Anexei nr. 3 a prezentului Regulament, ce se va înmâna elaboratorului / inițiatorului documentației de urbanism direct la sediul Primăriei Sectorului 5.

(4)    Pentru această etapă se alocă o perioadă de 15 zile calendaristice de la data aducerii la cunoștința publicului a intenției, perioadă în care pot fi transmise comentarii, observații și propuneri - în format electronic pe adresa de e-mail a Primăriei Sectorului 5 a Municipiului București, prin poștă sau la sediul instituției, în cadrul Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului, în baza unui program afișat pe site. Termenul dc prezentare la sediul instituției pentru discuții și/sau de depunere a sesizărilor, de către persoanele implicate în procesul de consultare, este de 15 zile calendaristice, din momentul afișării pe site-ul instituției a documentelor. Sesizările depuse după acest termen (al finalizării etapei de consultare) se vor clasa.

(5)    Se iau în considerare doar acele opinii care sunt însușite (prin menționarea numelui în clar, a calității în speța respectivă, și a adresei de corespondență), sunt fundamentale din punct de vedere tehnic și care sunt formulate cu respectarea prevederilor legislației în domeniu.

(6)    în termen de 10 zile de la primirea tuturor observațiilor, dacă acestea sunt întemeiate și respectă prevederile legale în vigoare, va fi înștiințat inițiatorul/elaboratorul Planului urbanistic cu privire la eventualele obiecții primite și se va solicita răspunsul acestuia, în termen de 10 zile de la înștiințare.

(7)    în termen de maxim 15 zile de la răspunsul argumentat al inițiatorului/elaboratorului documentației de urbanism, proprietarii parcelelor învecinate care au transmis observații vor II informați cu privire la acest răspuns.

(8)    în cazul în care în etapele de consultare a populației sunt înregistrate sesizări, comentarii, observații și propuneri din partea persoanelor interesate, stabilite conform Ordinului 2701/2010, respectiv proprietarii parcelelor vecine de pe toate laturile celei care a generat P.U.D., prin structura de specialitate din subordinea Arhitectului Șef acestea vor 11 aduse la cunoștința membrilor C.T.A.T.U., care se vor pronunța asupra modului de instrumentare a documentației respective.

(9)    La finalul etapei dc consultare, persoana desemnată responsabilă cu consultarea populației din cadrul structurii de specialitate întocmește Raportul informării și consultării publicului, conform Anexei nr. 4 la prezentul Regularnenf local de implicare a publicului în elaborarea;sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului.

B. IMPLICAREA PUBLICULUI ÎN ETAPA APROBĂRII P.U.D.
Art. 28 - Etapa aprobării P.U.D.:

(1)    în scopul fundamentării deciziei Consiliului Local al Sectorului 5 al municipiului București de aprobare sau respingere a documentației P.U.D., persoana desemnată cu consultarea populației din cadrul structurii de specialitate asigură elaborarea Raportului informării și consultării publicului, conform Anexei nr. 4 la prezentul Regulament, pe care îl introduce în documentația supusă aprobării Consiliului Local.

(2)    In vederea fundamentării tehnice a deciziei, se poate solicita opinia unor experți atestați sau asociații profesionale din domeniu.

(3)    Informarea și consultarea publicului în etapa aprobării P.U.D. se fac cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, și conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

C. IMPLICAREA PUBLICULUI ÎN MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII P.U.D.

Art. 29 - Informațiile cuprinse în Planul urbanistic de detaliu reprezintă informații de interes public și vor putea fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform prevederilor Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Capitolul V
DISPOZIȚII FINALE

Art. 30 - Prezentul Regulament intră în vigoare la data adoptării sale în Plenul Consiliului Local al Sectorului 5 al municipiului București.

Art. 31 - Prevederile prezentului Regulament vor fi permanent corelate și actualizate cu evoluția legislației cu caracter general, precum și cu cea a legislației de specialitate.

Art. 32 - Prevederile prezentului regulament se completează cu dispozițiile legale în vigoare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, FLOREĂÎC3RISTINA ALEXANDRA

ANUNȚ DE INTENȚIE

Privind elaborarea P.U.D. - Str............................................................nr......... sector 5, București

INIȚIATOR:.........................................................................................................................................

ELABORATOR:..................................................................................................................................

în vederea realizării:............................................................................................................................

Observațiile și propunerile pot fi transmise, în termen de 15 zile, în format electronic pe adresa de e-mail a Primăriei Sectorului 5 al municipiului București, prin poștă la adresa instituției - Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5, București, sau prin registratură, la sediul instituției.


r-


PRIMĂRIA SECTORULUI 5 - BUCUREȘTI

DATA ANUNȚULUI:........................................................................................(ziua/luna/anul)

INTENȚIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU

ADRESA:.........................................................................................................................................................................

ARGUMENTARE P.U.D.:

INIȚIATOR:..........................................................................................................(numele si prenumele / denumirea)


PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAȚII SI PROPUNERI

PRIVIND INTENȚIA DE ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU.......................................................................(denumirea/adresa)

IN PERIOADA: .................................................................................................................................................................................................................................(minim 15 zile)

PERSOANA RESPONSABILĂ CU INFORMAREA ȘI CONSULTAREA PUBLICULUI: DIRECȚIA URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI

STR. FABRICA DE CHIBRITURI NR. 9-11, SECTORUL 5, BUCUREȘTI

TEL 021.314.46.80, 021.314.43.18, 021.314.28.37 int. 1028.

OBSERVAȚIILE SUNT NECESARE ÎN VEDEREA STABILIRII CERINȚELOR DE ELABORARE A

DOCUMENTAȚIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU .......................................................................................................................(denumirea/adresa)

RĂSPUNSUL LA OBSERVAȚIILE TRANSMISE VA FI POSTAT PE PAGINA DE INTERNET A PRIMĂRIEI SECTORULUI 5 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI: www.sector5.ro

ETAPELE PRECONIZATE PENTRU CONSULTAREA PUBLICULUI, PANA LA APROBAREA PLANULUI:

-    ANUNȚAREA INTENȚIEI DE ELBORARE - P.U.D.;

-    STABILIREA REZOLUȚIEI C.T.A.T.U. ÎN CEEA CE PRIVEȘTE SOLUȚIA TEHN1CO-URBANISTICĂ A DOCUMENTAȚIEI

-    ELABORAREA PROPUNERII FINALE, CARE INCLUDE TOATE OBSERVAȚIILE AVIZATORILOR.

Datele vor fi înscrise într-un panou cu dimensiunile minime de 60 cm x 90 cm, confecționat din materiale rezistente la intemperii și afișat la loc în conformitate cu prevederile Ordinului 2701/2010


DOCUMENTUL DE PLANIFICARE A PROCESULUI DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI
P.U.D. - Str............................................................nr........, sector 5, București

I. Identificarea părților interesate, persoane fizice sau juridice, instituții publice care pot fi afectate de prevederile propuse prin planul de urbanism tip P.U.D.;

2. Modalitatea prin care vor fi anunțați cei interesați și cei potențial afectați referitor la inițierea procesului de elaborare a planului de urbanism tip P.U.D. și de schimbările propuse;

3. Modalitatea prin care li se va oferi ocazia celor afectați sau interesați de a discuta propunerea cu inițiatorul și proiectantul și de a-și exprima rezerve, a formula observații sau a sesiza probleme legate de propunerile din planul de urbanism tip P.U.D., înainte de supunerea spre avizare autorităților competente;

4. Calendarul propus de inițiator pentru îndeplinirea obligațiilor de informare și consultare a publicului;

5. Datele de contact ale reprezentantului proiectantului.

întocmit,

ȘEDINȚĂ,
CR ^AAÎbfeXĂNțDRA FLOREA
RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI
P.U.D. - Str............................................................nr........, sector 5, București

I. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate pentru a informa și a consulta publicul:

(1.1) datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului:

(1.2) conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații:

(1.3) localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise:

(1.4) numărul persoanelor care au participat la acest proces:

2. Rezumatul problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare:

(2.1) modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public:

(2.2) probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru:

(2.3) alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Notă: se vor anexa documentele la care se face referire.
întocmit,

1