Hotărârea nr. 101/2018

Hotărârea nr. 101/31.05.2018 privind aprobarea Procedurii interne pentru contractarea unor finanțări rambursabile interne/externe în valoare de până la 777.126.555,97 lei, în vederea refinanțării unor împrumuturi contractate de la BCR S.A.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procedurii interne pentru contractarea unor finanțări rambursabile interne/externe în valoare de până la 777.126.555,97 lei, în vederea refinanțării unor împrumuturi contractate de la BCR S.A.

Consiliul Local al sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrative publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 2015/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 31.05.2018;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr. 51385/25.05.2018;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice nr. 51377/25.05.2018;

Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice;

în conformitate cu prevederile:

-    Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea 215/2001 privind administrația publică locală;

-    Hotărârea de Guvern nr. 1470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență nr. 64/2007 privind datoria publică;

-    Hotărârea de Guvern nr. 887/2017 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2018-2020, pentru finanțările rambursabile care pot fi contractate și pentru tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale;

-    Legea nr. 269/22.12.2017 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2018

-    Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, art 29, lit f;

-    Hotărârea de Guvern nr. 395/2016 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

-    Codul Civil art. 2.158 si urm.;

-    Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar și ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea împrumuturilor interne și externe pentru investiții;

-    Legii nr.101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC);

-    HCL nr.33/28.02.2018 privind aprobarea, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la B.C.R. S.A. {Contractul de credit nr. 1/12.08.2005, Contractid de credit nr. 3/9041/01.10.2007 și Contractul de credit nr. DM/3/1917/14.07.2008, precum și a tuturor actelor adiționale la acestea).

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art.81 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă Procedura internă pentru contractarea unor finanțări rambursabile interne/externe în valoare de până la 777.126.555,97 lei, în vederea refinanțării unor împrumuturi contractate de la BCR S.A.

Art.2 Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

Nr. /o/ Z 3/^.^o/tf-

, Anexa 1 la HCL nr.ZQZ../J./..<W018

PROCEDURĂ INTERNĂ

privind contractarea unor finanțări rambursabile interne/externe în valoare de până la 777.126.555,97 lei, în vederea refinanțării unor împrumuturi contractate de la BCR (Cod CPV 66113000-5)

1. Scopul procedurii

Pentru a pune în aplicare HCL nr.33/28.02.2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne/externe in vederea derulării procesului refinanțării împrumuturilor interne contractate de către Sectorul 5 al Municipiului București de la B.C.R. S.A. {Contractul de credit nr. 1/12.08.2005, Contractul de credit nr. 3/9041/01.10.2007 și Contractul de credit nr. DM/3/1917/14.07.2008, precum și a tuturor actelor adiționale la acestea) și prevederilor legale, a fost elaborată Procedura internă pentru contractarea unor finanțări rambursabile interne/externe în valoare de până la 777.126.555,97 lei, în vederea refinanțării unor împrumuturi contractate de la BCR S.A. cu anexele 1.1 Documentație descriptivă și 1.2 Strategia de contractare care să stabilească modalitatea de atribuire a serviciilor de creditare bancară pentru contractarea unor împrumuturi destinate refinanțării datoriei publice locale în valoare de până la 777.126.555,97 lei, de către Sectorul 5 al Municipiului București.

Conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, art. 29, lit (f) împrumuturi, indiferent dacă sunt sau nu în legătură cu emisiunea, vânzarea, cumpărarea ori transferul valorilor mobiliare sau al altor instrumente financiare, serviciile de achiziții publice având ca obiect împrumuturile, sunt exceptate de la aplicarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, fiind aplicabilă procedura internă adoptata de autoritatea contractantă pentru atribuirea contractului.

Aceste servicii sunt clasificate din punct de vedere al vocabularului comun al achizițiilor publice conform Regulamentului (CE) nr. 2.195/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind vocabularul comun aferent achizițiilor publice sub codul CPV 66113000-5 - servicii de acordare de credit (Rev. 2).

La baza atribuirii și contractării serviciilor de împrumut stau următoarele principii:

a.    Principiul nediscriminării și tratamentului egal - reprezintă asigurarea condițiilor de manifestare a concurenței reale, prin stabilirea și aplicarea, pe parcursul atribuirii contractului respectiv, de reguli, cerințe si criterii identice pentru toți operatorii economici, inclusiv prin protejarea, atunci când este cazul, a informațiilor confidențiale, pentru ca oricare dintre aceștia să poată participa la atribuirea contractului și să beneficieze de șanse egale de a deveni contractanți. Regulile, criteriile și cerințele impuse nu trebuie să facă referire la condiții care pot conduce la apariția unor situații în care operatorii economici din alte țări ar putea fi discriminați în raport cu operatorii economici stabiliți în România;

b.    Principiul recunoașterea reciprocă - constă în acceptarea serviciilor oferite în mod licit pe piața Uniunii Europene, a diplomelor, certificatelor și a oricăror alte documente

emise de autoritățile competente din Statele Membre, echivalente cu cele solicitate la nivel național;

c.    Principiul transparenței - înseamnă aducerea la cunoștința publicului a informațiilor referitoare la aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție, în special cu privire la oportunitatea operatorilor economici interesați de a participa la procedura de achiziție și la asigurarea accesului acestora la documentația elaborată precum și la informațiile referitoare la rezultatul aplicării procedurii respective;

d.    Principiul proporționalității - reprezintă asigurarea corelației între necesitatea achizitorului, obiectul contractului și cerințele solicitate a fi îndeplinite. în acest sens, achizitorul trebuie să se asigure că, în cazul în care sunt stabilite cerințe minime de calificare, acestea nu sunt disproporționate și/sau nerelevante în raport cu natura și complexitatea contractului atribuit;

e.    Principiul asumării răspunderii- reprezintă determinarea clară a sarcinilor și responsabilităților persoanelor implicate în procesul de achiziție, urmărindu-se asigurarea profesionalismului, imparțialității și independenței deciziilor adoptate pe parcursul derulării acestui proces.

2.    Domeniul de aplicare a procedurii

Prezenta procedură se referă la activitatea de achiziții publice a serviciilor exceptate, conform art. 29 din Legea 98/20016, de la aplicarea prevederilor Legii 98/2016 privind achizițiile publice.

3.    Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate

Aplicarea prezentei proceduri se realizează cu respectarea prevederilor legislative în vigoare în domeniul contractării împrumuturilor interne și externe pe termen scurt, mediu și lung de către autoritățile publice și al prevederilor legislative din domeniul achizițiilor publice:

a.    Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

b.    Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

c.    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

d.    Legea 215/2001 privind administrația publică locală;

e.    Hotărârea de Guvern nr. 1470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență nr. 64/2007 privind datoria publică;

f.    Hotărârea de Guvern nr. 887/2017 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2018-2020, pentru finanțările rambursabile care pot fi contractate și pentru tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale;

g.    Legea nr. 269/22.12.2017 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul lîscal-bugetar pe anul 2018

h.    Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, art 29, lit f;

i.    Hotărârea de Guvern nr. 395/2016 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

j.    Codul Civil art. 2.158 si urm.;

k.    HCGMB nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar și ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea împrumuturilor interne și externe pentru investiții;

l.    HCL nr.33/28.02.2018 privind aprobarea, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la B.C.R. S.A. {Contractul de credit nr. 1/12.08.2005, Contractul de credit nr. 3/9041/01.10.2007 și Contractul de credit nr. DM/3/1917/14.07.2008, precum și a tuturor actelor adiționale la acestea);

4. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura

Nr.

crt.

Termenul

Definiția

1

Autoritate contractantă sau achizitor

Sector 5 al Municipiului București (în calitate de autoritate contractantă beneficiară și responsabilă cu derularea prezentei proceduri de achiziție);

2

Candidat

Orice operator economic care a depus o solicitare de participare în cadrul unei proceduri de negociere ori care a fost invitat să participe la o procedura de atribuire;

3

Candidatura

Documentele prin care un candidat își demonstrează situația personală, capacitatea de exercitare a activității profesionale, situația economică și financiară, capacitatea tehnică și profesională, în vederea obținerii invitației de participare pentru depunerea ulterioară a ofertei, în cazul unei proceduri de negociere;

4

Contract de achiziție publică

Contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici și autoritatea contractantă, care are ca obiect furnizarea de produse sau prestarea de servicii bancare;

5

Contractant

Orice operator economic care este parte la un contract de achiziție publică;

6

CPV

Nomenclatorul de referință în domeniul achizițiilor publice, adoptat prin Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul comun privind achizițiile publice (CPV);

7

Documentație de atribuire

Documentul achiziției care cuprinde cerințele, criteriile, regulile și alte informații necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă și explicită cu privire la cerințe sau elemente ale achiziției, obiectul contractului și modul de desfășurare a procedurii de

atribuire, inclusiv specificațiile tehnice ori documentul descriptiv, condițiile contractuale propuse, formatele de prezentare a documentelor de către candidați/ofertanți, informațiile privind obligațiile generale aplicabile;

8

Ofertant

Orice operator economic care a depus o ofertă în cadrul unei

proceduri de atribuire;

9

Oferta

Actul juridic prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziție. Oferta cuprinde propunerea financiară, propunerea tehnică, precum și alte documente stabilite prin documentația de atribuire;

10

Operator economic

Orice persoană fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, sau grup ori asociere de astfel de persoane, care oferă în mod licit pe piață furnizarea de produse (împrumuturi) ori prestarea de servicii bancare, inclusiv orice asociere temporară formată între două ori mai multe dintre aceste entități;

11

Procedura de atribuire

Etapele care trebuie parcurse de Sectorul 5 al Municipiul București și de către candidați/ofertanți pentru ca acordul părților privind angajarea în contractul de achiziție publică să fie considerat valabil. Procedura de atribuire va fi de negociere în baza procedurii interne

12

Propunere financiară

Parte a ofertei ce cuprinde informațiile cu privire la prețul/tariful unitar, alte angajamente financiare sau comerciale corespunzătoare cerințelor solicitate de autoritatea contractantă prin documentația de atribuire;

13

Propunere tehnică

Parte a ofertei ce cuprinde cerințele minime prevăzute în documentul descriptiv;

14

Zile

Zile calendaristice, cu excepția cazurilor în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare.

Achiziționarea de servicii de împrumut de către Sectorul 5 al Municipiului București se va desfășura cu respectarea etapelor descrise în prezenta procedură.

Termenele prevăzute în prezenta procedură operațională încep să curgă de la începutul primei ore a zilei imediat următoare în cursul căreia a avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al achizitorului și se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului. Dacă ultima zi a termenului exprimat în zile, luni sau ani este o zi de sărbătoare legală, duminica sau sâmbăta, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare.

5. Condiții de participare

La prezenta procedură de achiziție publică ce se va iniția de Sectorul 5 al Municipiului București au acces toți operatorii economici care vor depune, până la termenul specificat în documentația de atribuire, următoarele documente:

a.    Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte obiectul de activitate principal/secundar și codurile CAEN aferente acestora. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC. Certificatul constatator trebuie să conțină date actuale/reale la momentul prezentării.

b.    Autorizația funcționării instituțiilor financiare - autorizația de funcționare emisă de către Banca Națională a României conform prevederilor OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și de adecvare a capitalului sau, după caz, autorizația acordată de autoritatea competentă din statul membru de origine.

c.    Declarație pe propria răspundere privind evitarea conflictului de interese.

Această declarație va avea în vedere inexistența cauzelor ce ar putea determina un conflict de interese cu persoanele din cadrul autorității contractante cu funcții de decizie cu privire la derularea și finalizarea procedurii de atribuire, în sensul art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016, precum și orice alte persoane care ar putea influența atribuirea contractului.

d.    Declarație pe propria răspundere din care să rezulte că ofertantul nu se află în situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

e.    Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul consolidat (buget local, buget de stat etc.) restante la momentul prezentării, pentru sediul central al băncii și punctul de lucru care acordă creditul.

f.    Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.

g.    Fișa de informații generale;

h.    Lista principalelor servicii similare prestate în ultimii 3 ani, conținând valori, perioade de prestare, beneficiari (indiferent dacă aceștia din urmă sunt publici sau privați). Prin lista principalelor servicii similare ofertantul trebuie să facă dovada că în ultimii 3 ani a prestat servicii similare. Dacă documentele conțin valoarea în altă monedă, pentru echivalență se va lua în considerare cursul mediu anual lei/valută comunicat de BNR.

i.    Orice alte documente considerate a fi necesare, pentru îndeplinirea solicitărilor cuprinse în documentația de atribuire.

6. Derularea procedurii interne

Procedura de achiziție reprezintă o succesiune de etape, după parcurgerea cărora se obține serviciul, ca urmare a încheierii unui contract de achiziție.

6.1. Pregătirea procesului de achiziție

în vederea optimizării resurselor financiare pe termen scurt, mediu și lung, compartimentul de specialitate - Direcția Generală Economică din cadrul Sectorului 5 a inițiat raportul de specialitate privind refinanțarea creditelor contractate de la BCR S.A., care a stat la baza HCL nr.33/28.02.2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne/externe in vederea derulării procesului refinanțării împrumuturilor interne contractate de către Sectorul 5 al Municipiului București de la B.C.R. S.A. (Contractul de credit nr. 1/12.08.2005, Contractul de credit nr. 3/9041/01.10.2007 și Contractul de credit nr. DM/3/1917/14.07.2008, precum și a tuturor actelor adiționale la acestea), urmând a transmite propuneri pentru Documentația descriptiva (Anexa 1.1), precum si pentru Strategia de contractare (Anexa 1.2) care stau la baza prezentei proceduri.

Documentația descriptivă va cuprinde condițiile impuse de către autoritatea contractantă operatorilor economici care vor depune candidatura la procedura de negociere inițiată pentru contractarea unor finanțări rambursabile interne/externe în valoare de până la 777.126.555,97 lei, în vederea asigurării fondurilor necesare pentru refinanțarea creditului în valoare de până la 777.126.555,97 lei, datorat în cadrul Contractului de credit nr. 1/12.08.2005, Contractului de credit nr. 3/904/01.10.2007 și Contractului de credit nr. DM/3/191/14.07.2008, precum și a tuturor actelor adiționale la acestea), contractat de către Sectorul 5 al Municipiului București de la B.C.R. S.A., conform HCL nr. 33 din 28.02.2018.

Strategia de contractare va cuprinde:

(i)    relația dintre obiectul, constrângerile asociate și complexitatea contractului, pe de o parte, și resursele disponibile la nivel de autoritate contractantă pentru derularea activităților din etapele procesului de achiziție publică, pe de altă parte;

(ii)    procedura de atribuire aleasă și criteriul de atribuire;

(iii)    tipul de contract propus sau cerințele minime care trebuie incluse în contractul ce va fi atribuit;

(iv)    justificările privind determinarea valorii estimate a contractului, precum și orice alte elemente legate de obținerea de beneficii pentru autoritatea contractantă;

(v)    orice alte elemente relevante pentru îndeplinirea necesităților autorității contractante.

Compartimentele de specialitate - Direcția Generala de Operațiuni/ Direcția de Dezvoltare/ Serviciul Achiziții Publice, Direcția Generală Economică și Direcția Generală Juridică din cadrul Sectorul 5 al Municipiul București sunt responsabile de verificarea și avizarea documentelor achiziției, respectiv Strategia de contractare pentru procedura de achiziție publica și Documentația descriptivă (care cuprind cerințele, criteriile, regulile și alte informații necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă și explicită cu privire la cerințe sau elemente ale achiziției, obiectul contractului și modul de desfășurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificațiile tehnice ori documentul descriptiv) care se supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 5 al Municipiului București.

Pentru atribuirea contractului de achiziție publică, prin dispoziția Primarului Sectorului 5 al Municipiului București, se vor desemna persoanele responsabile pentru evaluarea și negocierea ofertelor și, după caz, a solicitărilor de participare, care se constituie într-o Comisie de evaluare și negociere, cu următoarea componență minimă:

-    2 persoane responsabile cu aplicarea procedurii de atribuire din cadrul Direcției Generale Economice;

-    2 persoane din cadrul Direcției Generale Operațiuni/ Direcția Dezvoltare/ Serviciul Achiziții Publice;

-    1 persoană din cadrul Direcției Generale Juridice;

-    3 supleanți de la fiecare direcție internă specializată.

Comisia de evaluare și negociere a ofertelor va avea în componență minim 5 membri cu drept de vot.

Membrii comisiei de evaluare și negociere a ofertelor vor semna pe propria răspundere o declarație de confidențialitate și imparțialitate prin care se angajează să respecte confidențialitatea asupra conținutului ofertelor/solicitărilor de participare, precum și asupra oricăror alte informații prezentate de către candidați/ofertanți în procedura de atribuire și prin care confirmă că nu se află într-o situație care implică existența unui conflict de interese. Declarația trebuie semnată înainte de începerea etapei de evaluare a ofertelor.

Deciziile comisiei se adoptă cu votul tuturor membrilor săi.

în cazul în care unul sau mai mulți din membrii comisiei nu își poate/pot exercita în mod obiectiv atribuțiile și responsabilitățile care decurg din prezentul regulament, președintele comisiei va propune înlocuirea membrului comisiei cu un membru supleant în cadrul comisiei.

în cazul în care, apar eventuale divergențe de păreri între membrii comisiei, atunci președintele comisiei va solicita reanalizarea punctelor de divergență.

în cazul în care, membrii comisiei care nu sunt de acord cu decizia astfel adoptată au obligația de a-și prezenta punctul de vedere în scris, elaborând în acest sens o notă individuală care se atașează la documentele întocmite de către comisie.

în cazul în care unul dintre membrii comisiei constată că se află într-o situație de incompatibilitate, atunci acesta are obligația de a solicita, de îndată, înlocuirea sa din componența comisiei cu o altă persoană. Situațiile de incompatibilitate pot fî sesizate autorității contractante și de către terți.

în cazul în care sunt sesizate astfel de situații, autoritatea contractantă are obligația de a verifica cele semnalate și, dacă este cazul, de a proceda în sensul prevederilor de mai sus, respectiv de a adopta măsurile necesare pentru a preveni, identifica și remedia oricare aspecte care pot determina apariția unui conflict de interese, în scopul evitării denaturării concurenței și al asigurării tratamentului egal pentru toți operatorii economici.

6.2. Anunțul publicitar

Sectorul 5, va iniția procedura de achiziție prin publicarea pe pagina proprie de internet și în SEAP la rubrica Documente - Publicitate - Anunțuri, a unui Anunț de tip Publicitar, urmând ca numai candidații care îndeplinesc criteriile de calificare și de selecție stabilite de autoritatea contractantă, să aibă dreptul de a derula negocieri în vederea îmbunătățirii ofertelor preliminare.

Anunțul publicitar va conține:

Informații generale privind autoritatea contractantă;

Obiectul și durata contractului și descrierea succintă a acestuia;

Criteriul de atribuire și modalitatea de desfășurare a procedurii;

-    Condiții de participare;

-    Data, locul și ora limită de primire a ofertelor;

Modalitatea de comunicare a ofertelor (fax, e-mail, registratură, curier, etc);

Modul de obținere a documentației descriptive;

Valoarea estimată a contractului de achiziție publică;

Primirea solicitărilor de clarificare de la operatorii economici cel târziu cu [5] zile înainte de termenul limită pentru depunerea ofertelor;

Răspunsul la solicitările de clarificare către toți operatorii economici interesați se va face în termen de maxim [2] zile de la primirea acestora, dar cu cel puțin [3] zile anterior depunerii ofertelor.

Transmiterea solicitărilor de clarificări din partea operatorilor economici și a răspunsurilor formulate la acestea se va face prin corespondența electronică (poșta electronică/email). în cazul în care se primesc solicitări care în opinia autorității contractante, nu sunt de interes general pentru alți operatori economici, autoritatea contractantă poate alege să nu publice întrebarea și răspunsul tuturor, ci doar operatorilor economici de la care a primit solicitarea.

Termenul limita pentru depunerea ofertelor, menționat în anunțul publicitar va fi stabilit astfel încât să permită întocmirea ofertelor.

Ofertanții sunt obligați să-și mențină ofertele valabile pe perioada specificată în anunțul publicitar. Această perioadă este stabilită astfel încât să fie suficientă pentru a permite autorității contractante să examineze ofertele, să organizeze negocierea cu candidații selectați, să aprobe raportul final de achiziție, să anunțe ofertantul câștigător și să încheie contractul.

6.3. Analiza ofertelor și derularea procedurii de negociere

Procedura de negociere se va desfășura în două etape:

I.    Etapa depunerii solicitărilor de participare, a ofertelor preliminare și selectarea candidaților prin verificarea îndeplinirii condițiilor de participare (criteriile de calificare și selecție);

II.    Etapa negocierii ofertelor preliminare aferente candidaților selectați în cadrul primei etape, în vederea îmbunătățirii acestora, depunerea ofertelor finale și evaluarea acestora prin aplicarea criteriului de atribuire.

Etapa I

Ulterior publicării anunțului publicitar, pe pagina proprie de internet și/sau în SEAP, Sectorul 5 al Municipiului București va transmite invitații de participare la procedura de contractare împrumut către instituțiile financiare posibil interesate de proiect și totodată care au manifestat interes în finanțarea sectorului public.

în această etapă vor fi prezentate documentele care atestă îndeplinirea condițiilor de participare/criteriilor de selecție cerute prin anunțul publicitar/documentația descriptivă, oferta tehnică și oferta financiară preliminare. Persoanele care pot asista la deschiderea ofertelor: reprezentanții împuterniciți ai ofertanților. Fiecare persoană desemnată din partea ofertanților care participă la deschiderea ofertelor va prezenta împuternicirea, împreună cu o copie a cărții de identitate.

în urma finalizării Etapei I, autoritatea contractantă transmite simultan tuturor candidaților selectați o invitație de participare la Etapa II.

Rezultatul primei etape se va consemna în cadrul unui proces-verbal, semnat de toți membrii comisei de evaluare și negociere.

Etapa II

Candidații care au îndeplinit condițiile de selecție, în ordinea cronologică a depunerii ofertelor preliminare, vor fi invitați de către comisia de evaluare și negociere la derularea negocierilor. Derularea negocierii se va purta cu fiecare candidat selectat; astfel încât negocierea să se deruleze în aceeași zi cu toți ofertanții după cum va fi menționat și în invitația de participare la etapa a Il-a, iar durata acestora va fi de aproximativ de 15 minute/candidat.

în cadrul negocierilor se determină toate aspectele tehnice, financiare ale structurării împrumutului, mai puțin clauzele contractuale, care vor face obiectul unor noi runde de negociere, oferta preliminară va constitui punctul de pornire al negocierilor. Pe durata negocierilor comisia de evaluare și negociere a ofertelor va asigura aplicarea principiului tratamentului egal față de toți candidații. în acest sens, nu se vor furniza informații într-o manieră discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre candidați un avantaj în raport cu ceilalți.

Negocierile se derulează până în momentul în care fiecare participant la negocieri declară că oferta preliminară pe care a prezentat-o nu mai poate fi îmbunătățită. în cazul în care, pe parcursul negocierilor, comisia de evaluare și negociere a ofertelor constată că nu se înregistrează îmbunătățiri substanțiale ale ofertei preliminare față de întâlnirile/rundele anterioare, aceasta are dreptul de a stabili o întâlnire finală cu fiecare participant în parte.

în cazul în care se constată că ofertele clasate pe primul loc au prețuri egale, se va solicita reofertarea în plic închis, în vederea departajării ofertelor. Noile propuneri financiare se vor depune într-un termen agreat de comun acord, dar nu mai târziu de 1 zi lucrătoare de la data solicitării autorității contractante și se vor deschide în cadrul unei ședințe de deschidere la care vor participa reprezentanții împuterniciți ai ofertanților care au prețuri egale și membrii comisiei de evaluare și negociere constituită.

După fiecare etapă de negocieri, cu fiecare candidat în parte, se va semna de către toți membrii comisiei de evaluare și negociere și de reprezentanții ofertantului un proces-verbal în care se va consemna rezultatul negocierilor.

Nu vor participa la etapa a Il-a, operatorii economici care nu au participat în etapa I și/sau nu au fost selectați.

Comisia de evaluare negociază cu ofertanții, în una sau mai multe runde de negociere, ofertele preliminare și toate ofertele ulterioare depuse de aceștia, cu excepția ofertei finale.

Pe durata negocierilor comisia de evaluare și negociere a ofertelor va asigura aplicarea principiului tratamentului egal față de toți candidații. Membrii comisiei de evaluare și negociere a ofertelor nu vor dezvălui celorlalți participanți informații confidențiale comunicate de un candidat sau ofertant care participă la negocieri, fără acordul scris al acestuia.

Autoritatea contractanta va solicita tuturor candidaților participanți la runda a I-a de negocieri din Etapa a II - a, să reconfirme rezultatul negocierilor, prin depunerea unei oferte finale. Candidatul nu are dreptul ca, prin oferta finală, să aducă modificări elementelor stabilite în procesul de negociere.

Neprezenlarea ofertei finale va avea ca efect respingerea ofertei/candidatului.

Autoritatea contractantă va comunica în scris rezultatul rundei I de negociere și va trimite o invitație de participare către candidatul selectat în urma derulării rundei I de negociere ca având oferta cea mai buna, din punct de vedere al costurilor de structurare, pentru a participa la negocierea clauzelor contractuale. Cu candidatul selectat în urma derulării rundei I de negociere, autoritatea contractantă va derula negocieri în data precizată în invitația de participare la runda a Il-a de negociere. Pe durata acestei runde, se vor negocia clauzele contractuale, până în momentul în care se ajunge la un acord cu privire la acestea. In cazul în care ofertantul va cota o serie de costuri care pot avea impact asupra costurilor împrumutului, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a rula scenarii pentru evaluarea impactului acestora până la maturitatea împrumutului.

în situația în care clauzele inserate de către ofertant în cadrul contractului de servicii sunt dezavantajoase pentru autoritatea contractantă, oferta respectivă va fi considerată neconformă și respinsă. Dacă ofertantul declarat câștigător nu încheie contractul în termenii stabiliți prin negociere, autoritatea contractantă are dreptul să încheie contractul de achiziție publică cu ofertantul clasat pe locul al doilea.

în acest caz, se va trimite invitație de participare către candidatul clasat pe locul al doilea în urma derulării rundei I de negociere, pentru a participa la negocierea clauzelor contractuale, dacă oferta acestuia corespunde cerințelor minime stabilite prin documentația de atribuire/anunțul de participare.

6.4. întocmirea raportului procedurii

Comisia de evaluare și negociere are obligația elaborării raportului procedurii de atribuire, care va fi aprobat de conducătorul autorității contractante.

Raportul procedurii va conține:

a)    denumirea și adresa autorității contractante, obiectul și valoarea contractului de achiziție publică;

b)    denumirea și adresa operatorilor economici care au depus candidaturi;

c)    dacă este cazul, rezultatele procesului de calificare și/sau selecție a candidaților/ofertanților și/sau reducerea numărului acestora pe parcursul procedurii de atribuire;

d)    motivele respingerii unor oferte;

e)    denumirea ofertantului declarat câștigător și motivele pentru care oferta acestuia a fost desemnată câștigătoare;

f)    dacă este cazul, justificarea motivelor pentru care autoritatea contractantă a decis anularea procedurii de atribuire;

g)    daca este cazul, conflictele de interese identificate și măsurile luate în acest sens;

h)    orice alte date și/sau informații care apar ca fiind necesare pentru asigurarea respectării principiilor prevăzute în prezenta procedură.

6.5.    Comunicarea rezultatului și încheierea contractului de achiziție

După finalizarea etapei 2- runda 1 se vor transmite comunicări către toți ofertanții cu privire la punctajele obținute în urma depunerii ofertei finale și aplicării criteriului de evaluare.

După aprobarea raportului procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are obligația informării ofertanților. Autoritatea contractantă comunică rezultatul procedurii de evaluare tuturor candidaților care au depus oferte finale, după cum urmează:

>    comunicare oferta câștigătoare - către ofertatul câștigător ale cărui clauze contractuale

>    au fost negociate și acceptate de către părți;

comunicare ofertă necâștigătoare - către ofertanții descalificați în runda I a negocierii din cadrul procedurii sau ale căror clauze contractuale nu au fost acceptate de către autoritatea contractantă.

Contractele de achiziție se încheie/semnează numai după obținerea avizelor favorabile de la Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.

6.6.    Dosarul achiziției

Autoritatea contractanta va întocmi dosarul achiziției pentru contractele de achiziție încheiate.

Dosarul achiziției va cuprinde documentele întocmite/primite de autoritatea contractantă în cadrul procedurii de atribuire (ex. HCL-ul de aprobare a Procedurii interne privind achiziția, strategia de contractare, anunțul publicitar și dovada publicării, documentația descriptivă, dispoziția de numire a comisiei de evaluare și negociere, declarațiile de confidențialitate și imparțialitate, procesul verbal al deschiderii ofertelor, procesele verbale ale rundelor de negociere, formularele de oferta, solicitări de clarificări, precum și clarificările transmise/primite de autoritatea contractantă, raportul procedurii de atribuire, precum și anexele la acesta, dovada comunicărilor privind rezultatul procedurii, contractul de achiziție publică, anunțul de atribuire și dovada publicării acestuia pe pagina proprie de internet, contestațiile formulate, etc).

6.7.    Contestații

Soluționarea contestațiilor se va realiza conform prevederilor Legii nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

Formularea unei contestații nu atrage suspendarea derulării procedurii de atribuire. Cu toate acestea, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a suspenda procedura de

atribuire în situațiile în care consideră necesară această măsură. Suspendarea va fi adusă la cunoștință ofertanților de îndată ce se ia această decizie prin publicarea pe pagina de internet a autorității contractante.

Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), art. 8 alin. (1) lit. a), art. 49 alin.(l) din Legea nr. 101/2016, respectiv 10 zile începând cu ziua următoare luării la cunoștință despre un act al autorității contractante considerat nelegal.

Anexa 1.1 Ia

PROCEDURĂ INTERNĂ privind contractarea unor finanțări rambursabile interne/externe în valoare de până la 777.126.555,97 lei, în vederea refinanțării unor împrumuturi contractate de la BCR

DOCUMENTAȚIE DESCRIPTIVĂ

9

1.    Generalități

Prezenta documentație descriptivă cuprinde condițiile impuse de către autoritatea contractantă operatorilor economici care vor depune candidatura la procedura de negociere inițiată pentru contractarea unor finanțări rambursabile interne/externe în valoare de până la 777.126.555,97 lei, în vederea asigurării fondurilor necesare pentru refinanțarea creditului în valoare de până la 777.126.555,97 lei, datorat în cadrul Contractului de credit nr. 1/12.08.2005, Contractului de credit nr. 3/904/01.10.2007 și Contractului de credit nr. DM/3/191/14.07.2008, precum și a tuturor actelor adiționale la acestea), contractat de către Sectorul 5 al

unicipiului București de la B.C.R. S.A., conform HCL nr. 33 din 28.02.2018.

Notă '. In cazul în care soldul creditelor ce fac obiectul refinanțărilor va fi mai mic decât cel estimat la data lansării procedurii de achiziție publică, atunci valoarea împrumutului în LEI contractat, se va diminua în consecință.

2.    Cerințe minime obligatorii

Aceste cerințe sunt obligatorii pentru toți operatorii economici care vor depune oferta la procedura de achiziție publică inițiată și vor constitui clauze obligatorii ale contractului de achiziție publică, ce nu vor putea fi modificate, fiind considerate esențiale de către autoritatea contractantă. Având în vedere caracterul obligatoriu al acestor cerințe, se impune precizarea că orice ofertă care nu va îndeplini în mod cumulativ aceste cerințe, va fi respinsă.

LOT 1

1.    Valoarea finanțării - până la 277.126.555,97 lei, pentru refinanțarea parțială a creditului în sold în ■'aloare de 299.556.998,45 lei, datorat la data de 25.05.2018 conform Contractului de credit nr. M904/01.10.2007, precum și a tuturor actelor adiționale la acesta;

2.    Perioada de creditare: 180 luni, de la data intrării în vigoare a contractului de credit;

3.    Perioada de grație', fără perioadă de grație;

4.    Perioada de tragere: până la 3 luni, de la data intrării în vigoare a contractului de credit;

5.    Perioada de rambursare'. 180 luni, de la data intrării în vigoare a contractului de credit;

6.    Moneda: lei (atât pentru credit, cât și pentru dobânzi, comisioane și taxe aferente).

7.    Plata ratelor de credit', pe 25 ale lunii, conform graficului estimativ de rambursare atașat la prezenta documentație;

8.    Plata dobânzilor, lunară, pe 25 ale lunii pentru luna anterioară, pe tot parcursul derulării facilității;

9.    Dobânda maximă estimată'. ROBOR 3M + X%p.a.; Cotația ROBOR folosită în estimare este de 2.74%, valabilă la data de 18.05.2018.

LOT 2

1. Valoarea finanțării - până la 200.000.000 lei, pentru refinanțarea parțială a creditului în sold în valoare de 299.556.998,45 lei, datorat la data de 25.05.2018 conform Contractului de credit nr.

3/904/01.10.2007, precum și a tuturor actelor adiționale la acesta și refinanțarea parțială a creditului în sold în valoare de 299.947.721,88 lei datorat la data de 25.05.2018 conform Contractului de credit nr. DM/3/191/14.07.2008, precum și a tuturor actelor adiționale la acesta;

2.    Perioada de creditare: 180 luni, de la data intrării în vigoare a contractului de credit;

3.    Perioada de grație: tară perioadă de grație;

4.    Perioada de tragere: până la 3 luni, de la data intrării în vigoare a contractului de credit;

5.    Perioada de rambursare: 180 luni, de la data intrării în vigoare a contractului de credit;

6.    Moneda: lei (atât pentru credit, cât și pentru dobânzi, comisioane și taxe aferente).

7.    Plata ratelor de credit: pe 25 ale lunii, conform graficului estimativ de rambursare atașat la prezenta documentație;

8.    Plata dobânzilor: lunară, pe 25 ale lunii pentru luna anterioară, pe tot parcursul derulării facilității;

9.    Dobânda maximă estimată: ROBOR 3M + X%p.a.; Cotația ROBOR folosită în estimare este de 2.74%, valabilă la data de 18.05.2018.

LOT 3

1.    Valoarea finanțării - până la 100.000.000 lei, pentru refinanțarea parțială a creditului în sold în valoare de 299.947.721,88 lei datorat la data de 25.05.2018 conform Contractului de credit nr. DM/3/191/14.07.2008, precum și a tuturor actelor adiționale la acesta;

2.    Perioada de creditare: 180 luni, de la data intrării în vigoare a contractului de credit;

3.    Perioada de grație: tară perioadă de grație;

4.    Perioada de tragere: până la 3 luni, de la data intrării în vigoare a contractului de credit;

5.    Perioada de rambursare: 180 luni, de la data intrării în vigoare a contractului de credit;

6.    Moneda: lei (atât pentru credit, cât și pentru dobânzi, comisioane și taxe aferente).

7.    Plata ratelor de credit: pe 25 ale lunii, conform graficului estimativ de rambursare atașat la prezenta documentație;

8.    Plata dobânzilor: lunară, pe 25 ale lunii pentru luna anterioară, pe tot parcursul derulării facilității;

9.    Dobânda maximă estimată: ROBOR 3M + X%p.a.; Cotația ROBOR folosită în estimare este de 2.74%, valabilă la data de 18.05.2018.

LOT 4

7. Valoarea finanțării - până la 100.000.000 lei, pentru refinanțarea parțială a creditului în sold în valoare de 299.947.721,88 lei datorat la data de 25.05.2018 conform Contractului de credit nr. DM/3/191/14.07.2008, precum și a tuturor actelor adiționale la acesta și refinanțarea parțială a creditului în sold valoare de 177.621.844.77 lei datorat la data de 25.05.2018 conform Contractul de credit nr. 1/12.08.2005,

precum și a tuturor actelor adiționale la acesta;

2.    Perioada de creditare: 180 luni, de la data intrării în vigoare a contractului de credit;

3.    Perioada de grație: fără perioadă de grație;

4.    Perioada de tragere: până la 3 luni, de la data intrării în vigoare a contractului de credit;

5.    Perioada de rambursare: 180 luni, de la data intrării în vigoare a contractului de credit;

6.    Moneda: lei (atât pentru credit, cât și pentru dobânzi, comisioane și taxe aferente).

7.    Plata ratelor de credit: pe 25 ale lunii, conform graficului estimativ de rambursare atașat la prezenta documentație;

8.    Plata dobânzilor: lunară, pe 25 ale lunii pentru luna anterioară, pe tot parcursul derulării facilității;

9.    Dobânda maximă estimată: ROBOR 3M + X%p.a.; Cotația ROBOR folosită în estimare este de 2.74%, valabilă la data de 18.05.2018.

LOT 5

1.    Valoarea finanțării - până la 50.000.000 lei, pentru refinanțarea parțială a creditului în sold în valoare 177.621.844.77 lei datorat la data de 25.05.2018 conform Contractului de credit nr. 1/12.08.2005, precum și a tuturor actelor adiționale la acesta;

2.    Perioada de creditare: 180 luni, de la data intrării în vigoare a contractului de credit;

3.    Perioada de grație: fără perioada de grație;

4.    Perioada de tragere: până la 3 luni, de la data intrării în vigoare a contractului de credit;

5.    Perioada de rambursare: 180 luni, de la data intrării în vigoare a contractului de credit;

6.    Moneda: lei (atât pentru credit, cât și pentru dobânzi, comisioane și taxe aferente).

7.    Plata ratelor de credit: pe 25 ale lunii, conform graficului estimativ de rambursare atașat la prezenta documentație;

8.    Plata dobânzilor: lunară, pe 25 ale lunii pentru luna anterioară, pe tot parcursul derulării facilității;

9.    Dobânda maximă estimată: ROBOR 3M + X%p.a.; Cotația ROBOR folosită în estimare este de 2.74%, valabilă la data de 18.05.2018.

LOT 6

1.    Valoarea finanțării - până la 50.000.000 lei, pentru refinanțarea parțială a creditului în sold în valoare 177.621.844.77 lei datorat la data de 25.05.2018 conform Contractului de credit nr. 1/12.08.2005, precum și a tuturor actelor adiționale la acesta;

2.    Perioada de creditare: 180 luni, de la data intrării în vigoare a contractului de credit;

3.    Perioada de grație: fără perioada de grație;

4.    Perioada de tragere: până la 3 luni, de la data intrării în vigoare a contractului de credit;

5.    Perioada de rambursare: 180 luni, de la data intrării în vigoare a contractului de credit;

6.    Moneda: lei (atât pentru credit, cât și pentru dobânzi, comisioane și taxe aferente).

7.    Plata ratelor de credit: pe 25 ale lunii, conform graficului estimativ de rambursare atașat la prezenta documentație;

8.    Plata dobânzilor: lunară, pe 25 ale lunii pentru luna anterioară, pe tot parcursul derulării facilității;

9.    Dobânda maximă estimată: ROBOR 3M + X%p.a.; Cotația ROBOR folosită în estimare este de 2.74%, valabilă la data de 18.05.2018.

Exclusiv pentru evaluarea ofertelor, tragerile se consideră a fi efectuate conform anexelor la Formularul nr. 4 la prezenta documentație. Data și valoarea acestor trageri este estimativă și are rolul de a asigura o bază unitară pentru calculul costurilor financiare aferente de către instituțiile financiare ofertante. Tragerile se vor considera a fi efectuate în prima zi a lunii respective, altfel autoritatea contractantă solicită tuturor ofertanților la data de plată a ratelor și dobânzilor menționată în ofertele tehnice să fie 25 ale lunii, așa cum este precizat mai us.

Valoarea tragerilor precizate în anexă, cu caracter estimativ, poate fi modificată în funcție de data finalizării prezentei proceduri de achiziție publică și în funcție de avizul Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale.

Mod de rambursare:

Rate lunare conform calendarului de rambursare propus și acceptat de părți. Graficul estimativ de rambursare al creditului trebuie să cuprindă toate costurile curente (comisioane și taxe inițiale și comision de administrare) aferente derulării creditului, în concordanță cu graficele de tragere anexate.

Posibilitatea efectuării de plăți în avans a ratelor, oricând pe durata contractului, fără perceperea unui comision de rambursare anticipată (comision de refinanțare 0%), indiferent de sursa din care se va realiza.

Dobânzi:

Dobânda este compusă din baza și marja, ROBOR 3M+ X%p.a., unde:

. Baza este ROBOR la 3 luni, (ROBOR 3M = 2,74%, din data de 18.05.2018);

• X%p.a. marja ratei dobânzii este un procent anual solicitat de către banca finanțatoare.

ROBOR 3M - conform „Regulilor privind stabilirea ratelor de referință ROBID și ROBOR” publicate de BNR și devenite operaționale începând cu data de 6 martie 2008 - reprezintă rata medie a dobânzii cerute de o bancă (dobânda activă) pentru depozitele plasate pe o perioadă de 3 luni la alte bănci prin intermediul pieței monetare interbancare, exprimată în procente pe an. în conformitate cu normele emise de BNR nr. 4/1995, Banca Națională a României comunică zilnic un nivel de referință al dobânzii active (ROBOR) pe piața interbancară monetară. Informații privind nivelul cotației ROBOR se publică zilnic pe pagina de web a BNR (http://www.bnr.ro).

Plata dobânzii se va face lunar, în data de 25 a fiecărei luni pentru luna anterioară.

Valoarea dobânzilor datorate se vor comunica Autorității Contractante de către Banca, în format electronic la adresele comunicate în prealabil de către aceasta, în termen de 5 zile lucrătoare, de la data afișării/publicării ratei de bază (ROBOR 3M), dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare anterior datei scadente de plată a acestora. Formula de calcul a dobânzii percepute de banca va rămâne neschimbată pe întreaga perioadă de derulare a contractului de credit. în perioada tragerilor pentru calculul dobânzii se ține cont de numărul de zile de la data tragerii.

Taxe și comisioane:

-    Autoritatea contractantă nu va accepta alte taxe și comisioane cu excepția celor generate de publicitatea garanțiilor la arhiva electronică a garanțiilor reale mobiliare ce vor fi exprimate ca valoare absolută și vor rămâne nemodificate pe întreaga perioadă de valabilitate a creditului.

Penalități percepute: exprimate în procent fix.....% cu prezentarea detaliată a situațiilor pentru care se

percep. Perceperea penalităților pentru fiecare zi de întârziere în rambursarea obligațiilor scadente se va face începând cu a 15-a zi de la data scadenței și până la data plății efective.

Orice sumă reprezentând comision/taxă/tarif/penalitate care se aplică pentru rambursarea/ plata anticipată a ratelor pentru împrumutul contractat, indiferent de sursa din care Autoritatea Contractantă o va realiza pe perioada de derulare a contractului de împrumut este de 0% (zero procente), implicit 0 lei (zero lei).

Orice sumă reprezentând comision/ taxă/ tarif/ penalitate care se aplică pentru neutilizarea facilității în termenii agreați pentru împrumutul contractat este de 0% (zero procente), implicit 0 lei (zero lei).

Orice sumă reprezentând comision/taxă/tarif care se aplică pentru efectuarea de transferuri bancare din/către conturile deschise de Autoritatea Contractantă la Bancă în vederea derulării facilității de creditare este de 0% (zero procente), implicit 0 lei (zero lei).

Ofertantul nu va putea percepe achizitorului nici o altă sumă reprezentând taxa, tarif, penalitate, comision, etc., care nu a fost nominalizată expres și inclusă în costul total al creditului, totodată autoritatea contractantă nu va accepta eventuale comisioane de reeșalonare, rescadențare, restructurare a creditului pe întreaga perioadă de valabilitate a acestuia.

în cazul în care ofertanții vor cota o serie de costuri care pot avea impact asupra costurilor "mprumutului, Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a rula scenarii pentru evaluarea impactului acestora până la maturitatea împrumutului. Impactul acestor costuri se va reflecta în evaluarea de la etapa a 2-a, runda a Il-a, respectiv negocierea clauzelor contractuale.

Ofertanții au obligația să precizeze în mod clar, în cadrul Anexei nr. 1, Anexei nr. 2 și Anexei 3A-3F la Formularul nr. 4, termenele de plată ale acestora.

Autoritatea Contractanta NU acceptă:

-    clauze contractuale de executare încrucișată (cross-default) cu privire la orice alte obligații ale sale față de terți (alții decât ofertantul cu care urmează să se semneze contractul respectiv);

-    clauze contractuale cu privire la aprobarea prealabilă de către bancă a unor noi împrumuturi, indiferent de forma viitoare a împrumutului (de la instituții financiare sau de la Ministerul Finanțelor Publice).

3. Prezentarea ofertei

3.1 Oferta tehnică

Propunerea tehnică va respecta cerințele din prezenta documentație descriptivă și anexele acesteia. Propunerea tehnică va fi întocmită, astfel încât în procesul de evaluare, informațiile din aceasta să permită identificarea facilă a corespondenței cu specificațiile tehnice din documentația descriptivă.

Propunerea tehnică finală va fi fermă pe toată perioada de valabilitate a ofertei și nu va putea fi dezavantajoasă pentru autoritatea contractantă față de propunerea tehnică preliminară.

Ofertantul va respecta prevederile Legii nr. 319/2006 si ale celorlalte reglementări din domeniul securității și sănătății în muncă aplicabile.

Informații detaliate privind aceste reglementări se pot obține de la Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

Alături de propunerea tehnică, candidatul va depune, în format hârtie și electronic (word, document editabil):

-    proiectul de contract (inclusiv acordul de garantare) care va face obiectul negocierii, cu respectarea clauzelor obligatorii.

3.2    Oferta financiară

Fiecare candidat are obligația de a prezenta o propunere preliminară care va constitui punctul de pornire al negocierilor.

Autoritatea contractantă are dreptul de a derula negocierile în runde succesive, în măsura în care imărul de participanți este suficient de mare.

Fiecare participant are obligația de a prezenta elementele finale ale propunerii sale tehnice și financiare pentru care se aplică criteriul de atribuire.

Propunerea financiară finală va fi fermă pe toată perioada de valabilitate a ofertei și nu va putea fi mai dezavantajoasă pentru autoritatea contractantă față de propunerea financiară preliminară.

Prezentarea propunerii financiare se face prin completarea următoarelor formulare:

-    Formularul de ofertă preliminară (Formularul nr. 4 din Secțiunea Formulare si Modele);

-    Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3A-3F la formularul de ofertă preliminară;

-    Formularul de ofertă finală (Formularul nr. 5 din Secțiunea Formulare si Modele);

-    Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3A-3F la formularul de ofertă finală;

-    precum și orice alte elemente de natură financiară sau comercială care sunt necesare pentru evaluarea ofertei, ce vor fi detaliate în aceleași formulare.

3.3    Garantarea împrumutului

Pentru împrumutul/ împrumuturile contractate de către Sectorul 5 Municipiul București, în calitate de "mprumutat și Autoritate contractantă, garantează rambursarea creditului, plata dobânzilor și a comisioanelor aferente contractului de servicii de credit cu veniturile viitoare ale bugetului local, potrivit acordului de garantare, ce se va constitui anexă la contractul de credit.

NU se acceptă depunerea de oferte alternative.

Prezentarea graficului pentru costul total al creditului (Anexa 3A-3F la Formularul de ofertă preliminară), care să conțină valoarea absolută a costului total al creditului, se va anexa la forma finală a contractului de credit.

Forma finală a contractului de credit va fi stabilită, în urma negocierilor finale, prin acordul părților, și anterior declarării câștigătorului procedurii. în caz de neînțelegeri, autoritatea contractantă nu este obligată să încheie contractul de achiziție publică.

Autoritatea contractantă nu acceptă decât ajustarea prețului contractului ca urmare a modificării dobânzii în funcție de indicele ROBOR 3M. Nu se acceptă ajustarea ulterioară a marjei fixe a instituției financiare și nici a procentelor/ valorilor comisioanelor ofertate.

4. Criteriile de atribuire ale contractului

Criteriul de atribuire ale contractului: “prețul cel mai scăzut”

Costul total al finanțării (prețul)

Ipoteze de calcul al costului total al finanțării (prețului):

1.    Costul total al finanțării (prețul) va fi calculat luând în calcul toate fluxurile de numerar asociate cu finanțarea, rata interbancara ca fiind constantă pe toată durata împrumutului, egală cu valoarea comunicată de către BNR (pentru rata ROBOR 3M = 2,74%, din data de 18.05.2018), la care se vor adăuga parametrii specifici fiecărui participant (marja peste ROBOR 3M). Aceste valori se vor utiliza de ofertanți numai pentru calculele solicitate în cadrul ofertei financiare, în scopul comparării ofertelor, fără a deveni obligație fermă de plată pentru autoritatea contractantă.

în scopul exclusiv al comparării ofertelor, în cadrul ofertei financiare, ofertanții vor prezenta un calcul al împrumutului, pe toată perioada de derulare a împrumutului.

Toate aceste costuri calculate se vor determina, ținându-se cont și de data la care fiecare din aceste costuri se va determina și percepe de la Autoritatea Contractantă, conform metodologiei prezentate de fiecare ofertant în parte și în conformitate cu precizările din prezenta documentație;

2.    Dobânda la sold, pe perioada tragerilor, se va calcula lunar, la numărul de zile efectiv și se va plăti lunar, în prima zi a fiecărei luni pentru luna anterioară, pentru un an de 360 zile;

3.    Comisioanele/taxele aferente vor fi prezentate în valoare absolută, conform precizărilor făcute la capitolul taxe și comisioane de mai sus.

4.    Se va prezenta un grafic detaliat al costurilor estimative aferente perioadelor de creditare 2018 - 2033, conform modelelor prezentate in anexa nr. 3 la Formularul de ofertă preliminară;

5.    Plata ratelor de principal va fi considerată a se efectua în prima zi a fiecărei luni, conform graficelor de rambursare estimative, anexate la prezenta documentație;

6.    Semnarea contractelor și obținerea avizelor Ministerului Finanțelor Publice, respectiv intrarea în vigoare a contractelor de credit se estimează a fi după obținerea avizului de la CAIL;

Tragerile din facilitățile de credit sunt precizate în graficele anexate (tragerea se consideră a fi realizată în prima zi a fiecărei luni) și au un caracter estimativ; graficele estimative ale tragerilor și rambursărilor se vor utiliza în scopul exclusiv al asigurării comparabilității ofertelor și nu vor reprezenta o obligație contractuală asumată de autoritățile contractante în această formă. Graficele finale vor fi stabilite la sfârșitul perioadei de tragere, pe baza soldului existent la data respectivă și vor constitui anexe la contractele de credit.

Costurile totale astfel estimate sunt:

-    Lot 1 -91,658,835.38 lei;

-Lot 2-70,136,323.73 lei;

-    Lot 3 - 33,242,306.59 lei;

-    Lot 4 - 33,242,306.59 lei;

-Lot 5- 19,179,007.17 lei;

-Lot 6- 19,179,007.17 lei.

Procesul de evaluare a ofertelor financiare se va face după cum urmează:

I.    Pentru cel mai scăzut cost total al finanțării (preț), se acordă 100 puncte.

II.    Pentru alt preț decât cel prevăzut la pct. I, se acordă astfel:

P (punctajul) = [Prețul cel mai scăzut /Preț)] x 100

unde Preț reprezintă prețul calculat pentru fiecare ofertă financiară în parte.

Notă: Autoritatea Contractantă nu este obligată să accepte oferta operatorului economic cu cel mai mare punctaj obținut și să încheie contractul de finanțare cu acesta.

5. Descrierea modului de derulare a procedurii de negociere

5.1 ETAPA I

în prima etapă vor fi prezentate documentele care atestă îndeplinirea criteriilor de selecție cerute prin anunțul publicitar și prezența documentației, oferta tehnică și oferta financiară preliminare, documentele fiind numite în continuare candidatura.

Persoanele care pot asista la deschiderea ofertelor: reprezentanții împuterniciți ai ofertanților. Fiecare persoană care participă la deschiderea ofertelor va prezenta împuternicirea {Formular nr. 2) împreună cu o copie a cărții de identitate.

Neprezentarea propunerii tehnice și/sau financiare va avea ca efect respingerea ofertei!

5.2    ETAPA INTERMEDIARA, premergătoare etapei a Il-a

în urma evaluării documentelor de calificare prezentate în cadrul etapei I, se vor selecta candidații care au îndeplinit criteriile de calificare.

Autoritatea contractantă va comunica în scris rezultatul primei etape și va trimite invitații de participare către candidații selectați pentru a participa la etapa a Il-a a procedurii de negociere.

Invitațiile de participare vor conține:

-    Referințele privind anunțul de participare publicat;

-    Adresa la care vor avea loc negocierile, precum și data și ora lansării acestora;

-    Limba/limbile în care se vor derula negocierile;

-    Dacă este cazul, precizări referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie . le prezinte în scopul verificării declarațiilor sau completării documentelor, prezentate în prima etapă pentru

demonstrarea capacității tehnice și economico-financiare;

-    Informații detaliate și complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare.

De asemenea, autoritatea contractantă va comunica în scris celorlalți candidați neselectați rezultatul primei etape a procedurii, prezentând sintetic motivele pentru care nu au fost selectați.

Invitațiile de participare la Etapa a Il-a, de negociere, se vor transmite concomitent candidaților selectați la aceeași dată cu cea a deschiderii ofertelor preliminare.

5.3    ETAPA II - de negociere :

5.3.1 Runda I de negociere

Cu fiecare candidat care a îndeplinit condițiile de selecție, în ordinea cronologică a depunerii ofertelor preliminare, autoritatea contractantă va derula negocieri în data menționată în invitația de participare la etapa a II a, iar durata acestora va fi de aproximativ 15 minute/candidat. în cadrul negocierilor se determină toate pectele tehnice, financiare ale structurării împrumutului, mai puțin clauzele contractuale, care vor face obiectul unei noi runde de negociere, oferta preliminară va constitui punctul de pornire al negocierilor. Pe durata negocierilor autoritatea contractantă va asigura aplicarea principiului tratamentului egal față de toți candidații. în acest sens, autoritatea contractantă nu va furniza informații într-o manieră discriminatorie, care ar putea crea

unuia/ unora dintre candidați un avantaj în raport cu ceilalți.

Negocierile se derulează până în momentul în care fiecare participant la negocieri declară că oferta preliminară pe care a prezentat-o nu mai poate fi îmbunătățită. în cazul în care, pe parcursul negocierilor, comisia de evaluare și negociere constată că nu se înregistrează îmbunătățiri substanțiale ale ofertei preliminare față de întâlnirile/ rundele anterioare, aceasta are dreptul de a stabili o întâlnire finală cu fiecare participant în parte.

în cazul în care se constată că ofertele clasate pe primul loc au prețuri egale, autoritatea contractantă va solicita reofertarea în plic închis, în vederea departajării ofertelor.

Ofertanții care au prețuri egale și care au primit invitația de reofertare din partea autorității contractante vor depune o nouă propunere financiară în plic închis, netransparent, marcat cu adresa autorității contractante, denumirea și adresa autorității contractante, denumirea și adresa operatorului economic și cu inscripția “Reofertare propunere financiară”. Noile propuneri financiare se vor depune în termen de maxim 1 zile lucrătoare de la data solicitării autorității contractante și se vor deschide în cadrul unei ședințe de deschidere la care vor participa reprezentanții împuterniciți ai ofertanților care au prețuri egale și membrii comisiei de evaluare constituită.

Autoritatea Contractantă va solicita tuturor candidaților participanți la etapa a Il-a, de negociere să reconfirme rezultatul negocierilor, prin depunerea unei oferte finale (Formularul de ofertă financiară finală -Formular nr. 5 din Secțiunea Formulare, ofertă tehnică finală). Candidatul nu are dreptul ca, prin oferta finală, să aducă modificări elementelor stabilite în procesul de negociere. Neprezentarea propunerii tehnice și/sau financiare finale va avea ca efect respingerea ofertei.

5.3.2 Etapa intermediară, premergătoare rundei a Il-a de negociere

Autoritatea contractantă va comunica în scris rezultatul rundei I de negociere și va trimite invitație de participare către candidatul selectat în urma derulării rundei I de negociere ca având oferta cea mai bună, din punct de vedere al costurilor de structurare, pentru a participa la negocierea clauzelor contractuale.

Invitația de participare va conține:

-    Referințele privind anunțul de participare publicat;

-    Adresa la care vor avea loc negocierile, precum și data și ora lansării acestora;

-    Limba/ limbile în care se vor derula negocierile;

-    Dacă este cazul, precizări referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie . le prezinte în scopul negocierii clauzelor contractuale.

Invitația de participare la runda a Il-a, de negociere, se va transmite candidatului selectat într-un interval de maxim 5 zile calendaristice de la data încheierii rundei I de negociere.

5.3.3. Runda a Il-a de negociere (clauze contractuale)

Cu candidatul selectat în urma derulării rundei I de negociere, autoritatea contractanta va derula negocieri în data precizată în anunțul de participare la runda a Il-a de negociere. Pe durata acestei runde, se vor negocia clauzele contractuale, până în momentul în care se ajunge la un acord cu privire la acestea. în cazul în care ofertantul va cota o serie de costuri care pot avea impact asupra costurilor împrumutului, Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a rula scenarii pentru evaluarea impactului acestora până la maturitatea împrumutului.

în situația în care clauzele inserate de către ofertant în cadrul contractului de servicii sunt dezavantajoase pentru Autoritatea Contractantă, oferta respectivă va fi considerată neconformă și respinsă.

Dacă ofertantul declarat câștigător nu încheie contractul în termenii stabiliți prin negociere, autoritatea contractantă are dreptul să încheie contractul de achiziție publică cu ofertantul clasat pe locul al doilea.

în acest caz, se va trimite invitație de participare către candidatul clasat pe locul al doilea în urma derulării rundei I de negociere, pentru a participa la negocierea clauzelor contractuale, dacă oferta acestuia corespunde cerințelor minime stabilite prin documentația de atribuire/ anunțul de participare.

5.4 Comunicarea rezultatului și încheierea contractului de achiziție

Autoritatea contractantă comunică rezultatul procedurii de evaluare tuturor candidaților care au depus oferte finale, după cum urmează:

-    comunicare ofertă câștigătoare - către Ofertatul câștigător ale cărui clauze contractuale au fost negociate și acceptate de către părți;

-    comunicare ofertă necâștigătoare - către ofertanții neselectați în runda a II a negocierii din cadrul procedurii sau ale căror clauze contractuale nu au fost acceptate de către autoritatea contractantă.

Contractul de achiziție se încheie/semnează numai după obținerea avizului favorabil de la Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.

6. Contestații

Soluționarea contestațiilor se va realiza conform prevederilor Legii nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

Formularea unei contestații nu atrage suspendarea derulării procedurii de atribuire.

Cu toate acestea, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a suspenda procedura de atribuire în situațiile în care consideră necesară acest măsură. Suspendarea va fi adusă la cunoștință ofertanților de îndată ce se ia această decizie prin publicarea pe pagina de internet a autorității contractante.

Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), art. 8 alin. (1) lit. a), art. 49 alin.(l) din Legea nr. 101/2016, respectiv 10 zile începând cu ziua următoare luării la cunoștință despre un act al autorității contractante considerat nelegal.

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ADUCE LA CUNOȘTINȚĂ TUTUROR OPERATORILOR ECONOMICI INTERESAȚI SĂ DEPUNĂ OFERTA LA ACEASTĂ PROCEDURĂ, URMĂTOARELE.

Contractul de achiziție publică ce urmează a fi încheiat constituie informație de interes public și, în consecință, nu va fi supus reglementărilor privind secretul bancar.

Aceste specificații vor constitui alături de altele, clauze obligatorii ale contractului de achiziție publică. Anexe la documentația descriptivă :

-    Formularul nr.l. - Scrisoarea de înaintare;

-    Formularul nr. 2 - împuternicirea;

-    Formularul nr. 3 - Declarații (1-7);

-    Formularul nr. 4 - Ofertă preliminară Lot_;

-    Anexa nr. 1: Lot 1, Lot 2, Lot 3, Lot 4, Lot 5 si Lot 6;

-    Anexa nr. 2: Lot 1, Lot 2, Lot 3, Lot 4, Lot 5 si Lot 6;

-    Anexa nr. 3A-3F: Lot 1, Lot 2, Lot 3, Lot 4, Lot 5 si Lot 6.

-    Formularul nr. 5 - Ofertă finală Lot_;

-    Anexa nr. 1: Lot 1, Lot 2, Lot 3, Lot 4, Lot 5 si Lot 6;

-    Anexa nr. 2: Lot 1, Lot 2, Lot 3, Lot 4, Lot 5 si Lot 6;

-    Anexa nr. 3A-3F: Lot 1, Lot 2, Lot 3, Lot 4, Lot 5 si Lot 6.

Contrasemnează p. Secretar Sector,

Elena Luminița Petrescu

(denumi re/n urnele)

înregistrat la sediul autorității contractante nr._data_ora_

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către_

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Ca urmare a invitației de participare publicată pe SEAP/ site-ul Sectorului 5 al Municipiului București, www.sector5.ro, cu nr.__din_pentru atribuirea contractului

_5

(denumirea contractului de achiziție publică)

noi

(denumirea/numele operatorului economic)

vă transmitem alăturat următoarele:

1.    Documentul _(tipul, seri a/n umărul, emitentul) privind garanția pentru

participare, în cuantumul și în forma stabilită prin documentația descriptivă;

2.    Pachetul/plicul sigilat și marcat în mod vizibil, conținând, în original și într-un număr de_

copii:

a)    oferta;

b)    documentele care însoțesc oferta.

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele.

Data completării_

Cu stimă,

Operator economic,

(semnătura autorizată )

(den um ire/num ele)

ÎMPUTERNICIRE

Subscrisa ........................................................................, cu sediul in

........................................................................................................., înmatriculată

la Registrul Comerțului sub nr............................, CIF .................., atribut fiscal ......,

reprezentata legal prin ......................................................, in calitate de

......................................................,    împuternicim    prin    prezenta    pe

......................................................, domiciliat in ....................................

......................................., identificat cu B.I./C.I. seria ......, nr..................., CNP

.............................., eliberat de .............................., la data de ............, având funcția de

..................................................., sa ne reprezinte la procedura ........................,

organizata de autoritatea contractanta ............. in scopul atribuirii contractului pentru:

în îndeplinirea mandatului sau, împuternicitul va avea următoarele drepturi și obligații:

1.    Să semneze toate actele și documentele care emană de la subscrisa în legătura cu participarea la prezenta procedură;

2.    Să participe în numele subscrisei la procedura și să semneze toate documentele rezultate pe parcursul și/sau în urma desfășurării procedurii.

3.    Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare și negociere în timpul desfășurării procedurii.

4.    Să negocieze în numele subscrisei elementele propunerii tehnice și financiare, precum și orice alte elemente de natura financiară sau comercială care sunt necesare pentru evaluarea ofertei.

5.    Să depună în numele subscrisei contestațiile cu privire la procedura.

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizată să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele și faptele ce decurg din participarea la procedură.

Data

Denumirea mandantului

reprezentata legal prin

(Nume, prenume)

(Funcție)

(Semnătură reprezentant legal și ștampila)

Nota: împuternicirea va fi însoțită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport).

(denumire/n um ele)

DECLARAȚIE

pe proprie răspundere privind participarea la procedura de achiziție publica de servicii de creditare bancara

Subsemnatul _, reprezentant împuternicit al ofertantului

_, cu sediul in _, cod unic de înregistrare

_, email. _, tel. _, fax.

_, în legătură cu participarea la procedura de achiziție publică organizată de

autoritatea contractantă ............................................ conform Anunțului nr.

_declar pe propria răspundere următoarele:

1.    Nu ne aflam in nici una dintre situațiile prevăzute la art. 164, art. 165, art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

2.    Respect întocmai prevederile Capitolului II, Secțiunea a 4-a - „Reguli de evitare a conflictului de interese” din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, raportat la persoanele care dețin funcții de decizie in cadrul autorității contractante;

3.    Ofertantul are dreptul de a presta serviciile care fac obiectul prezentei proceduri de achiziție

publica, având cod CAEN _ si autorizația de funcționare nr.

_ emisa de _ (denumirea si numărul

documentului de autorizare a funcționarii emis de BNR sau de o instituție similara din tara în care este înregistrat operatorul economic - se va anexa si o copie certificata „conform cu originalul”);

4.    La elaborarea ofertei am ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și de protecție a muncii și mă angajez ca pe parcursul îndeplinirii contractului să respect regulile obligatorii referitoare la condițiile de muncă și de protecție a muncii, care sunt în vigoare în România;

5.    Voi informa imediat autoritatea contractanta dacă vor interveni modificări în prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică sau, în cazul în care vom fi desemnați câștigători, pe parcursul derulării contractului de achiziție publică;

6.    Informațiile prezentate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum și experiența, competența și resursele de care dispunem.

Subsemnatul _, reprezentant împuternicit al___,

autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai autorității contractante Sectorul 5 al Municipiului București cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este valabila până la data de_(data valabilității ofertei).

Data completării __

{Nume, prenume)

(Funcție)

(semnătura reprezentant legal și ștampila)

(denumire/numele)

Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016

Subsemnatul .............................................., reprezentant împuternicit al

............................................., (denumirea/ numele si sediul/adresă operatorului economic) declar pe

propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situația prevăzută la art. 164 din Legea nr. 98/ 2016 privind achizițiile publice, respectiv nu am fost condamnat în ultimii 5 ani printr-o hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni:

a)    constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

b)    infracțiuni de corupție, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/ 2009, cu modificările și completările ulterioare, și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/ 2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

c)    infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din Legea nr. 78/ 2000, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

d)    acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 și art. 37-38 din Legea nr. 535/ 2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

e)    spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/ 2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanțarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/ 2004, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

f)    traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/ 2009, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

g)    fraudă, în sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene din 27 noiembrie 1995.

De asemenea declarăm pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu avem ca membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control care să fi fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru comiterea uneia dintre infracțiunile enumerate mai sus.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă și/ sau consultantul - organizator al procedurii au dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Data completării__

{Nume, prenume)

(Func(ie)

(semnătura reprezentant legal și ștampila)

(denumire/numele)

Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 165 și/sau art. 166 alin. (2) din Legea nr. 98/2016

Subsemnatul.................................. reprezentant împuternicit al ............. (se inserează numele

operatorului economic - persoană juridică), în calitate de candidat/ ofertant/ ofertant asociat, la

procedura de.................(se menționează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziție publică

având ca obiect.......................(denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV............., la

data de ................ (se inserează data), organizată de .................... (se inserează numele autorității

contractante), declar pe propria răspundere că:

NU mă încadrez în niciunadin situațiile prevăzute la art. 165 din Legea 98/2016, respectiv:

Mi-atn îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat, în, până la data solicitată; iar aceste lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrativa având caracter definitiv și obligatoriu în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în țara în care este stabilită;

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

înțeleg ca în cazul în care aceasta declarație nu este conform cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Prin excepție de la dispozițiile art. 165, un operator economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, taxelor și contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate și restante, îndeplinește una din următoarele condiții:

a)    este mai mic de 4.000 lei;

b)    este mai mare de 4.000 lei și mai mic de 5% din totalul impozitelor, taxelor și contribuțiilor datorate de operatorul economic la cea mai recentă dată scadentă a acestora.

Data completării_

(Nume, prenume) (Funcție)

(semnătura reprezentant legal și stampila)

(denumire/numele)

Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016

Subsemnatul(a)..................................................(se inserează numele operatorului economic - persoană

juridică), în calitate de ofertant/ candidat/ concurent la procedura de......................... (se menționează

procedura) pentru achiziția de ...........................................................................(se inserează, după caz,

denumirea produsului, serviciului sau lucrării și codul CPV), la data de .............. (se inserează data),

organizată de ................................................ (se inserează numele autorității contractante), declar, sub

sancțiunea falsului în declarații că:

a)    în ultimii 3 ani nu am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/ 2016;

b)    nu mă aflu în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activității;

c)    în ultimii 3 ani nu am comis o abatere profesională gravă care îmi pună în discuție integritatea;

d)    nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;

e)    nu mă aflu într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;

f)    nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire;

g)    în ultimii 3 ani nu am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce-mi reveneau în cadrul unui contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile;

h)    nu mă fac vinovat de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție;

i)    nu am încercat să influențez în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, să obțin informații confidențiale care mi-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire și nu am furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura de atribuire, selectarea sau atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă și/ sau consultantul - organizator al procedurii au dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

înțeleg ca în cazul în care aceasta declarație nu este conform cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării_

{Nume, prenume)

(Funcție)

(semnătura reprezentant legal și stampila)

(denum ire/n urnele)

Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 59 și art. 60 din Legea nr. 98/2016

Subsemnatul/a    ...................................................,    reprezentant    al

.................................................................... în    calitate    de

...............................................(ofertant/ candidat/ ofertant asociat/ subcontractant/ terț susținător),

participant la procedura de achiziție publică ............................ Având ca obiect

.......................................................... Cod CPV ....................................

organizată de........................................., în temeiul art. 59 și art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind

achizițiile publice, sub sancțiunea falsului în declarații, declar următoarele: cunosc prevederile art. 59 si 60 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice si componenta listei cu persoanele care dețin funcții de decizie in autoritatea contractanta cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, declar ca societatea noastră nu se afla în situația de a fi exclusă de la procedură.

DA □ NU □

> am membrii în personalul autorității contractante /organ de conducere sau de supervizare și/ sau acționari ori asociați, care sunt implicați în desfășurarea procedurii de atribuire sau care pot influența rezultatul acesteia, au în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparțialitatea ori independența lor în contextul procedurii de atribuire.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă și/ sau consultantul - organizator al procedurii au dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

înțeleg ca în cazul în care aceasta declarație nu este conform cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Pentru orice abatere de la prevederile legislative prezentate mai sus, îmi asum răspunderea exclusivă.

Data completării_

{Nume, prenume)

(Funcție)

(semnătura reprezentant legal și ștampila)

CAND1DATUL/OFERTANTUL

(denumirea/numele)

INFORMAȚII GENERALE

9

1.    Denumirea/numele:

2.    Codul fiscal:

3.    Adresa sediului central:

4.    Telefon:

Fax:

E-mail:

5.    Certificatul de înmatriculare/înregistrare_

(numărul, data și locul de înmatriculare/înregistrare)

6.    Obiectul de activitate, pe domenii:_

(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul:___

(adrese complete, telefon, fax

certificate de înmatriculare/înregistrare)

8.    Principala piață a afacerilor:

9.    Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr.

Crt.

Anul

Cifra de afaceri anuala la 31 decembrie (mii lei)

Cifra de afaceri anuala la 31 decembrie (echivalent euro)

1.

2015

2.

2016

3.

2017

Media anuala:

Candidat / ofertant

(semnătura autorizată) LS

(denumire/numele)

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al.................................................................................................

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai......................................................................

(denumirea si adresa autorității contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este valabilă până la data de.........................................................

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Nr.

Crt.

Obiectul contractului

Valoarea creditului

Denumirea/numele

bcneficiarului/clieutului

Adresa

Perioada de derulare a

contractului (Durata creditului)

0

1

2

3

4

1

2

Operator economic (Semnătura autorizată și ștampila)

(denumire/numele)

FORMULAR DE OFERTA PRELIMINARĂ

LOT......

Către_

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

1.Examinând documentația descriptivă și anunțul de participare nr. _din data de _,

subsemnații, reprezentanți ai candidatului_,

ne oferim ca, Î11 conformitate    (denumirea/numele candidatului)

cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să prestăm servicii de acordare

de credite, în sumă de _(costul total al creditului) lei, în condițiile prevăzute în

documentația descriptivă și anunțul de participare nr____din data de____și în propunerea

tehnică și financiară.

2.Suntem de acord ca pornind de la această ofertă preliminară să derulăm negocieri cu autoritatea contractantă până la declarația noastră ca oferta nu mai poate fi îmbunătățită.

3.    Ne angajam ca la finele etapei de negociere să depunem oferta finală.

4.    Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de__

(ziua/luna/anul)

zile, respectiv până la data de_, și ea va rămâne obligatorie pentru

(durata in litere si cifre)

noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

5.    Alături de oferta de bază:

| depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă";

| _ | nu depunem oferta alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data_/    /

_, în calitate de_,

(nume si prenume)

legal autorizat sa semnez oferta pentru și în numele__.

(denumirea/numele candidatului)

Semnătura

(denumire/numele)

Dobânda propusă

Formula de calcul a dobânzii, exprimată în procente pe an: ROBOR 3M + X% p.a.

Nr.

crt.

Denumire comision/taxa

etc.

Explicații(detaliere)

Data:_

Operator economic

(Semnătura autorizată și ștampila)

(denumire/numele)

Nr.

Crt.

Denumire categorie

Cota procentuala

Valoare absoluta (in lei)

Dobânda

ROBOR 3 luni (1) +/-

......% (marja fixa

acordata de candidat)

Comision..................

Taxa..........

etc.

COSTUL TOTAL AL CREDITULUI1

xxxxxxxxx

VĂ RUGĂM SĂ SPECIFICAȚI NUMAI COSTURILE PERCEPUTE DE CĂTRE OFERTANT, CARE CAD ÎN SARCINA AUTORITĂȚII CONTRACTANTE!

(denumire/numele)

FORMULAR DE OFERTA FINALA LOT.....

Către:_

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

1 .Examinând documentația descriptivă și anunțul de participare nr.___din data de_, subsemnații,

reprezentanți ai candidatului _, ne

oferim că, în conformitate

(denumirea/numele candidatului)

cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să prestăm servicii de acordare

de credite, în sumă de _ (costul total al creditului) lei, în condițiile prevăzute în

documentația de atribuire și în propunerea tehnică și financiară.

2.    Ne angajăm ca în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare să prestăm serviciile în decurs

de...........ani.

3.    Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de_

(ziua/luna/anul)

zile, respectiv până la data de_, și ea va rămâne obligatorie pentru

(durata in litere si cifre)

noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4.    Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilita câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5.    Precizăm că:

[ ] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separate, marcat în mod clar “alternativă”;

[ ] nu depunem oferta alternativă (se bifează opțiunea corespunzătoare)

6.    Ne angajăm că, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să punem la dispoziția autorității contractante, în orice moment din cadrul perioadei de trageri, întreaga sumă contractată.

7.    înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data_/    /

_, în calitate de_,

(nume și prenume)

legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele_.

(denumirea/numele operatorului economic)

Semnătura

(denumire/numele)

Dobânda propusă

Formula de calcul a dobânzii, exprimată în procente pe an: ROBOR 3M + X% p.a.

Nr.

crt.

Denumire comision/taxa etc.

Explicatii(detaliere)

Data:_

Operator economic

{Semnătura autorizată și ștampila)

(denumire/numele)

Nr.

Crt.

Denumire categorie

Cota procentuala

Valoare absoluta (in lei)

Dobânda

ROBOR 3 luni (2) +/-

......% (marja fixa

acordata de candidat)

Comision..................

Taxa..........

etc.

COSTUL TOTAL AL CREDITULUI2

xxxxxxxxx

VĂ RUGĂM SĂ SPECIFICAȚI NUMAI COSTURILE PERCEPUTE DE CĂTRE OFERTANT, CARE CAD ÎN SARCINA AUTORITĂȚII CONTRACTANTE!

IwfțWlg    W|

VIII

900,000.00

IX

900,000.00

X

900,000.00

XI

900,000.00

2018 - XII

900,000.00

I

900,000.00

II

900,000.00

III

900,000.00

IV

900,000.00

V

900,000.00

VI

900,000.00

VII

900,000.00

VIII

900,000.00

IX

900,000.00

X

900,000.00

XI

900,000.00

2019-XI1

900,000.00

I

900,000.00

II

900,000.00

III

900,000.00

IV

900,000.00

V

900,000.00

VI

900,000.00

VII

1,000,000.00

VIII

1,000,000.00

IX

1,000,000.00

X

1,000,000.00

XI

1,000,000.00

2020-XII

1,000,000.00

I

1,000,000.00

II

1,000,000.00

III

1,000,000.00

IV

1,000,000.00

V

1,000,000.00

VI

1,000,000.00

VII

1,300,000,00

VIII

1,300,000.00

IX

1,300,000.00

X

1,300,000.00

XI

1,300,000.00

2021-XII

1,300,000.00

I

1,300,000.00

II

1,300,000.00

III

1,300,000.00

IV

1,300,000.00

V

1,300,000.00

VI

1,300,000.00

VII

1,300,000.00

VIII

1,300,000.00

IX

1,300,000.00

X

1,300,000.00

XI

1,300,000.00

2022-XII

1,300,000.00

I

1,400,000.00

II

1,400,000.00

III

1,400,000.00

IV

1,400,000.00

V

1,400,000.00

VI

1,400,000.00

VII

1,400,000.00

VIII

1,400,000.00

IX

1,400,000.00

X

1,400,000.00

XI

1,400,000.00

2023-XII

1,400,000.00

I

1,400,000.00

II

1,400,000.00

III

1,400,000.00

IV

1,400,000.00

V

1,400,000.00

VI

1,400,000.00

VII

1,400,000.00

VIII

1,400,000.00

IX

1,400,000.00

X

1,400,000.00

XI

1,400,000.00

2024-XII

1,400,000.00

I

1,750,000.00

II

1,750,000.00

III

1,750,000.00

IV

1,750,000.00

V

1,750,000.00

VI

1,750,000.00

VII

1,750,000.00

VIII

1,750,000.00

IX

1,750,000.00

X

1,750,000.00

XI

1,750,000.00

2025-XII

1,750,000.00

I

1,900,000.00

II

1,900,000.00

III

1,900,000.00

IV

1,900,000.00

V

1,900,000.00

VI

1,900,000.00

VII

1,900,000.00

VIII

1,900,000.00

IX

1,900,000.00

X

1,900,000.00

XI

1,900,000.00

2026-XII

1,900,000.00

I

1,948,372.00

II

1,948,372.00

III

1,948,372.00

IV

1,948,372.00

V

1,948,372.00

VI

1,948,372.00

VII

1,948,372.00

VIII

1,948,372,00

IX

1,948,372.00

X

1,948,372.00

XI

1,948,372.00

2027-XII

1,948,372.00

I

1,948,372.00

II

1,948,372.00

III

1,948,372.00

IV

1,948,372.00

V

1,948,372.00

VI

1,948,372.00

VII

1,948,372.00

VIII

1,948,372.00

IX

1,948,372.00

X

1,948,372.00

XI

1,948,372.00

2028-XII

1,948,372.00

I

1,966,666.67

II

1,966,666.67

III

1,966,666,67

IV

1,966,666.67

V

1,966,666.67

VI

1,966,666.67

VII

1,966,666.67

VIII

1,966,666.67

IX

1,966,666.67

X

1,966,666.67

XI

1,966,666.67

2029-XII

1,966,666.67

I

1,966,666.67

II

1,966,666.67

III

1,966,666.67

IV

1,966,666.67

V

1,966,666.67

VI

1,966,666.67

VII

1,966,666.67

VIII

1,966,666.67

IX

1,966,666.67

X

1,966,666.67

XI

1,966,666.67

2030-XII

1,966,666.67

I

1,566,666.67

II

1,566,666.67

III

1,566,666.67

IV

1,566,666.67

V

1,566,666.67

VI

1,566,666.67

VII

1,566,666.67

VIII

1,566,666.67

IX

1,566,666.67

X

1,566,666.67

XI

1,566,666.67

2031-Xn

1,566,666.67

I

1,500,000.00

II

1,500,000.00

III

1,500,000.00

IV

1,500,000.00

V

1,500,000.00

VI

1,500,000.00

VII

1,500,000.00

VIII

1,500,000.00

IX

1,500,000.00

X

1,500,000.00

XI

1,500,000.00

2032-XII

1,500,000.00

I

1,837,946.84

II

1,837,946.84

III

1,837,946.84

IV

1,837,946.84

V

1,837,946.84

VI

1,837,946.84

2033 - VII

1,837,946.81

TOTAL

TOTAL COSTURI FINANȚARE

.....................................................................(nume operator econoi

...............................................(numele persoanei autorizate și semi

(denumirea/numele)

COSTUL TOTAL AL CREDITULUI

LOT 1_GRAFIC ESTIMATIV DE RAMBURSARE A CREDITULUI

VALOAREA ÎMPRUMUTULUI MARJA

DOBANDA DE REFERINȚĂ COMISION

RATA ANUALĂ A DOBÂNZII PERIOADA DE CREDITARE PERIOADA GRAȚIE FRECVENȚA DE PLATĂ VALOARE ESTIMATĂ


277,126,555.97 RON


ROBOR 3M va fi considerata valoarea ROBOR 3M din 18.05.2018 - 2.74 0


15 ANI_

0_

LUNARA, RATE INEGALE 91,658,835.38 RON


(denumirea/numele)

COSTUL TOTAL AL CREDITULUI

LOT 2_GRAFIC ESTIMATIV DE

RAMBURSARE A CREDITULUI


VALOAREA ÎMPRUMUTULUI MARJA

DOBANDA DE REFERINȚĂ COMISION

RATA ANUALĂ A DOBÂNZII PERIOADA DE CREDITARE PERIOADA GRAȚIE FRECVENȚA DE PLATĂ VALOARE ESTIMATĂ


200,000,000,00 RON


ROBOR 3M va fi considerata valoarea ROBOR 3M din 18.05.2018 - 2.74 0


15 ANI_

0

LUNARA, RATE INEGALE 70,136,323.73 RON


ANUl71.-UNz\

Nit ZILE LUNA

VALOARE

ÎMPRUMUT

TRAGERI

RATA

‘ RATA ANUALĂ Ă DOBÂNZII^

TOTAL

SOLI)

VIII

600,000.00

IX

600,000.00

X

600,000.00

XI

600,000.00

2018-XII

600,000.00

I

600,000.00

II

600,000.00

III

600,000.00

IV

600,000.00

V

600,000.00

VI

600,000.00

VII

600,000.00

VIII

600,000.00

IX

600,000.00

X

600,000.00

XI

600,000.00

2019-Xn

600,000.00

I

600,000.00

II

600,000.00

III

600,000.00

IV

600,000.00

V

600,000.00

VI

600,000.00

VII

800,000.00

VIII

800,000.00

IX

800,000.00

X

800,000.00

XI

800,000.00

2020-XII

800,000.00

I

800,000.00

II

800,000.00

III

800,000.00

IV

800,000.00

V

800,000.00

VI

800,000.00

VII

900,000.00

VIII

900,000.00

IX

900,000.00

X

900,000.00

XI

900,000.00

2021-XII

900,000.00

I

900,000.00

II

900,000.00

III

900,000.00

IV

900,000.00

V

900,000.00

VI

900,000.00

VII

900,000.00

VIII

900,000.00

IX

900,000.00

X

900,000.00

XI

900,000.00

2022-XII

900,000.00

I

900,000.00

II

900,000.00

III

900,000.00

IV

900,000.00

V

900,000.00

VI

900,000.00

VII

900,000.00

VIII

900,000.00

IX

900,000.00

X

900,000.00

XI

900,000.00

2023-XII

900,000.00

I

988,695.65

II

988,695.65

III

988,695.65

IV

988,695.65

V

988,695.65

VI

988,695.65

VII

988,695.65

VIII

988,695.65

IX

988,695.65

X

988,695.65

XI

988,695.65

2024-XII

988,695.65

I

988,695.65

II

988,695.65

III

988,695.65

IV

988,695.65

V

988,695.65

VI

988,695.65

VII

988,695.65

VIII

988,695.65

IX

988,695.65

X

988,695.65

XI

988,695.65

2025-XII

988,695.65

I

988,695.65

II

988,695.65

III

988,695.65

IV

988,695,65

V

988,695.65

VI

988,695.65

VII

988,695.65

VIII

988,695.65

IX

988,695.65

X

988,695.65

XI

988,695.65

2026-XII

988,695.65

I

988,695.65

II

988,695.65

III

988,695.65

IV

988,695.65

V

988,695.65

VI

988,695.65

VII

988,695.65

VIII

988,695.65

IX

988,695.65

X

988,695.65

XI

988,695.65

2027-XII

988,695.65

I

1,399,806.76

II

1,399,806.76

III

1,399,806.76

IV

1,399,806.76

V

1,399,806.76

VI

1,399,806.76

VII

1,399,806.76

VIII

1,399,806.76

IX

1,399,806.76

X

1,399,806.76

XI

1,399,806.76

2028-XII

1,399,806.76

I

1,399,806.76

II

1,399,806.76

III

1,399,806.76

IV

1,399,806.76

V

1,399,806.76

VI

1,399,806.76

VII

1,399,806.76

VIII

1,399,806.76

IX

1,399,806.76

X

1,399,806.76

XI

1,399,806.76

2029-XII

1,399,806.76

I

1,399,806.76

II

1,399,806.76

III

1,399,806.76

IV

1,399,806.76

V

1,399,806.76

VI

1,399,806.76

VII

1,399,806.76

VIII

1,399,806.76

IX

1,399,806.76

X

1,399,806.76

XI

1,399,806.76

2030-XII

1,399,806.76

I

1,569,340.81

II

1,569,340.81

III

1,569,340.81

IV

1,569,340.81

V

1,569,340.81

VI

1,569,340.81

VII

1,569,340.81

VIII

1,569,340.81

IX

1,569,340.81

X

1,569,340.81

XI

1,569,340.81

2031-XII

1,569,340.81

I

1,669,340.81

II

1,669,340.81

III

1,669,340.81

IV

1,669,340.81

V

1,669,340.81

VI

1,669,340.81

VII

1,669,340.81

VIII

1,669,340.81

IX

1,669,340.81

X

1,669,340.81

XI

1,669,340.81

2032-XII

1,669,340.81

I

1,840,769.38

II

1,840,769.38

III

1,840,769.38

IV

1,840,769.38

V

1,840,769.38

VI

1,840,769.38

2033 - VII

1,840,769.72

TOTAL

TOTAL COSTURI FINANȚARE

Data completării

.........................................(ziua, luna, anul)

.....................................................................(nume operator econon

...............................................(numele persoanei autorizate și semn

(denumirea/numele)

COSTUL TOTAL AL CREDITULUI

LOT 3_GRAFIC ESTIMATIV DE RAMBURSARE A CREDITULUI

VALOAREA ÎMPRUMUTULUI MARJA

DOBANDA DE REFERINȚĂ COMISION

RATA ANUALĂ A DOBÂNZII PERIOADA DE CREDITARE PERIOADA GRAȚIE FRECVENȚA DE PLATĂ VALOARE ESTIMATĂ


100,000,000.00 RON


ROBOR3M vafi considerata valoarea ROBOR 3M din 18.05,2018 -2.74

o-


15 ANI_

0_

LUNARA, RATE INEGALE 33,242,306.59 RON


ANUL/LUNA

NR. ZILE LUNA

VALOARE

ÎMPRUMUT

1 RACERI

RAIA

RA I A ANUALĂ

A DOBÂNZII

TOTAL

SOLI)

VIII

300,000.00

IX

300,000.00

X

300,000.00

XI

300,000.00

2018-XII

300,000.00

I

450,000.00

II

450,000.00

III

450,000.00

IV

450,000.00

V

450,000.00

VI

450,000.00

VII

450,000.00

VIII

450,000.00

IX

450,000,00

X

450,000.00

XI

450,000.00

2019-XII

450,000.00

I

500,000.00

II

500,000.00

III

500,000.00

IV

500,000.00

V

500,000.00

VI

500,000.00

VII

500,000.00

VIII

500,000.00

IX

500,000.00

X

500,000.00

XI

500,000.00

2020-XII

500,000.00

I

500,000.00

II

500,000.00

III

500,000.00

IV

500,000.00

V

500,000.00

VI

500,000.00

VII

500,000.00

VIII

500,000.00

IX

500,000.00

X

500,000.00

XI

500,000.00

2021-XII

500,000.00

I

500,000.00

II

500,000.00

III

500,000.00

IV

500,000.00

V

500,000.00

VI

500,000.00

VII

500,000.00

VIII

500,000.00

IX

500,000.00

X

500,000.00

XI

500,000.00

2022-XII

500,000.00

I

500,000.00

II

500,000.00

III

500,000.00

IV

500,000.00

V

500,000.00

VI

500,000.00

VII

500,000.00

VIII

500,000.00

IX

500,000.00

X

500,000.00

XI

500,000.00

2023-XII

500,000.00

I

500,000.00

II

500,000.00

III

500,000.00

IV

500,000.00

V

500,000.00

VI

500,000.00

VII

500,000.00

VIII

500,000.00

IX

500,000.00

X

500,000.00

XI

500,000.00

2024-XII

500,000.00

I

500,000.00

II

500,000.00

III

500,000.00

IV

500,000.00

V

500,000.00

VI

500,000.00

VII

500,000.00

VIII

500,000.00

IX

500,000.00

X

500,000.00

XI

500,000.00

2025-XU

500,000.00

I

500,000.00

II

500,000.00

III

500,000.00

IV

500,000.00

V

500,000.00

VI

500,000.00

VII

500,000.00

VIII

500,000.00

IX

500,000.00

X

500,000.00

XI

500,000.00

2026-XII

500,000.00

I

500,000.00

II

500,000.00

III

500,000.00

IV

500,000.00

V

500,000.00

VI

500,000.00

VII

500,000.00

VIII

500,000.00

IX

500,000.00

X

500,000.00

XI

500,000.00

2027-XII

500,000.00

I

500,000.00

II

500,000.00

III

500,000.00

IV

500,000.00

V

500,000.00

VI

500,000.00

VII

500,000.00

VIII

500,000.00

IX

500,000.00

X

500,000.00

XI

500,000.00

2028-X11

500,000.00

I

500,000.00

II

500,000.00

III

500,000.00

IV

500,000.00

V

500,000.00

VI

500,000.00

VII

500,000.00

VIII

500,000.00

IX

500,000.00

X

500,000.00

XI

500,000.00

2029-XII

500,000.00

I

645,833.33

II

645,833.33

III

645,833.33

IV

645,833.33

V

645,833.33

VI

645,833.33

VII

645,833,33

VIII

645,833.33

IX

645,833.33

X

645,833.33

XI

645,833.33

2030-XII

645,833.33

I

574,404.76

II

574,404.76

III

574,404.76

IV

574,404.76

V

574,404.76

VI

574,404.76

VII

574,404.76

VIII

574,404.76

IX

574,404.76

X

574,404.76

XI

574,404.76

2031-XII

574,404.76

I

790,322.58

II

790,322.58

III

790,322.58

IV

790,322.58

V

790,322.58

VI

790,322.58

VII

790,322.58

VIII

790,322.58

IX

790,322.58

X

790,322.58

XI

790,322.58

2032-XU

790,322.58

I

1,281,895.99

II

1,281,895.99

III

1,281,895.99

IV

1,281,895.99

V

1,281,895.99

VI

1,281,895.99

2033 - VII

1,281,896.02

TOTAL

TOTAL COSTURI FINANȚARE

Data completării

.........................................(ziua, luna, anul)

...................................................................(nume operator econc

.............................................(numele persoanei autorizate și serr.

(denumirea/numele)

COSTUL TOTAL AL CREDITULUI

LOT 4_GRAFIC ESTIMATIV DE

RAMBURSARE A CREDITULUI


VALOAREA ÎMPRUMUTULUI MARJA

DOBANDA DE REFERINȚĂ COMISION

RATA ANUALĂ A DOBÂNZII PERIOADA DE CREDITARE PERIOADA GRAȚIE FRECVENȚA DE PLATĂ VALOARE ESTIMATĂ


100,000,000.00 RON


ROBOR 3M va fi considerata valoarea ROBOR 3M din 18.05.2018 - 2.74 0


15 ANI_

0_

LUNARA, RATE INEGALE 33,242,306,59 RON


ANIIL/LUNA.

NR. ZILE

LUNA

VALOARE

ÎMPRUMUT

RA I A ANUALĂ A DOBÂNZII

IOTAL

SOLD

IRAGERI

RAIA

VIII

300,000.00

IX

300,000.00

X

300,000.00

XI

300,000.00

2018 - XII

300,000.00

I

450,000.00

II

450,000.00

III

450,000.00

IV

450,000.00

V

450,000.00

VI

450,000.00

VII

450,000.00

VIII

450,000.00

IX

450,000.00

X

450,000.00

XI

450,000.00

2019-XII

450,000.00

I

500,000.00

II

500,000.00

III

500,000.00

IV

500,000.00

V

500,000.00

VI

500,000.00

VII

500,000.00

VIII

500,000.00

IX

500,000.00

X

500,000.00

XI

500,000.00

2020-XII

500,000.00

I

500,000.00

II

500,000.00

III

500,000.00

IV

500,000.00

V

500,000.00

VI

500,000.00

VII

500,000.00

VIII

500,000.00

IX

500,000.00

X

500,000.00

XI

500,000.00

2021-XII

500,000.00

I

500,000.00

II

500,000.00

III

500,000.00

IV

500,000.00

V

500,000.00

VI

500,000.00

VII

500,000.00

VIII

500,000.00

IX

500,000.00

X

500,000.00

XI

500,000.00

2022-XII

500,000.00

I

500,000.00

II

500,000.00

III

500,000.00

IV

500,000.00

V

500,000.00

VI

500,000.00

VII

500,000.00

VIII

500,000.00

IX

500,000.00

X

500,000.00

XI

500,000.00

2023-XII

500,000.00

I

500,000.00

II

500,000.00

III

500,000.00

IV

500,000.00

V

500,000.00

VI

500,000.00

VII

500,000.00

VIII

500,000.00

IX

500,000.00

X

500,000.00

XI

500,000.00

2024-XII

500,000.00

I

500,000.00

II

500,000,00

III

500,000.00

IV

500,000.00

V

500,000.00

VI

500,000.00

VII

500,000.00

VIII

500,000.00

IX

500,000.00

X

500,000.00

XI

500,000.00

2025-XII

500,000.00

I

500,000.00

II

500,000.00

III

500,000.00

IV

500,000.00

V

500,000.00

VI

500,000.00

VII

500,000.00

VIII

500,000.00

IX

500,000.00

X

500,000.00

XI

500,000.00

2026-XII

500,000.00

I

500,000.00

II

500,000.00

III

500,000.00

IV

500,000.00

V

500,000.00

VI

500,000.00

VII

500,000.00

VIII

500,000.00

IX

500,000.00

X

500,000.00

XI

500,000.00

2027-Xn

500,000.00

I

500,000.00

II

500,000.00

III

500,000.00

IV

500,000.00

V

500,000.00

VI

500,000.00

VII

500,000.00

VIII

500,000.00

IX

500,000.00

X

500,000.00

XI

500,000.00

2028-XII

500,000.00

I

500,000.00

II

500,000.00

III

500,000.00

IV

500,000.00

V

500,000.00

VI

500,000.00

VII

500,000.00

VIII

500,000.00

IX

500,000.00

X

500,000.00

XI

500,000.00

2029-XII

500,000.00

I

645,833.33

II

645,833.33

III

645,833.33

IV

645,833.33

V

645,833.33

VI

645,833.33

VII

645,833.33

VIII

645,833.33

IX

645,833.33

X

645,833.33

XI

645,833.33

2030-XII

645,833.33

I

574,404.76

II

574,404.76

III

574,404.76

IV

574,404.76

V

574,404.76

VI

574,404.76

VII

574,404.76

VIII

574,404.76

IX

574,404.76

X

574,404.76

XI

574,404,76

2031-XII

574,404.76

I

790,322.58

II

790,322.58

III

790,322.58

IV

790,322.58

V

790,322.58

VI

790,322.58

VII

790,322.58

VIII

790,322.58

IX

790,322.58

X

790,322.58

XI

790,322.58

2032-XII

790,322.58

I

1,281,895.99

II

1,281,895.99

III

1,281,895.99

IV

1,281,895.99

V

1,281,895.99

VI

1,281,895.99

2033 - VII

1,281,896.02

TOTAL

TOTAL COSTURI FINANȚARE

.......................................................................(nume operator economi

.................................................(numele persoanei autorizate fi semni

(denumirea/numele)

COSTUL TOTAL AL CREDITULUI

LOT 5_GRAF1C ESTIMATIV DE

RAMBURSARE A CREDITULUI


VALOAREA ÎMPRUMUTULUI MARJA

DOBANDA DE REFERINȚĂ COMISION

RATA ANUALĂ A DOBÂNZII PERIOADA DE CREDITARE PERIOADA GRAȚIE FRECVENȚA DE PLATĂ VALOARE ESTIMATĂ


50,000,000.00 RON


ROBOR 3M va fi considerata valoarea ROBOR 3M din 18.05.2018 - 2.74 0


15 ANI_

0__

LUNARA, RATE INEGALE 19,179,007.17 RON


ANUL/LUNA Nit ZILE LUNA

VALOARE

ÎMPRUMUT

TRAGERI

RAIA

RATA ANUALĂ

A DOBÂNZII

TOTAL

SOLI)

VIII

50,000.00

IX

50,000.00

X

50,000.00

XI

50,000.00

2018-XII

50,000.00

I

100,000.00

II

100,000.00

III

100,000.00

IV

100,000.00

V

100,000.00

VI

100,000.00

VII

100,000.00

VIII

100,000.00

IX

100,000.00

X

100,000.00

XI

100,000.00

2019-XII

100,000.00

I

200,000.00

II

200,000.00

III

200,000.00

IV

200,000.00

V

200,000.00

VI

200,000.00

VII

200,000.00

VIII

200,000.00

IX

200,000.00

X

200,000.00

XI

200,000.00

2020-XII

200,000.00

I

200,000.00

II

200,000.00

III

200,000.00

IV

200,000.00

V

200,000.00

VI

200,000.00

VII

200,000.00

VIII

200,000.00

IX

200,000.00

X

200,000.00

XI

200,000.00

2021-XII

200,000.00

I

200,000.00

II

200,000.00

III

200,000.00

IV

200,000.00

V

200,000,00

VI

200,000.00

VII

200,000.00

VIII

200,000.00

IX

200,000.00

X

200,000.00

XI

200,000.00

2022-XII

200,000.00

I

200,000.00

II

200,000.00

III

200,000.00

IV

200,000.00

V

200,000.00

VI

200,000.00

VII

200,000.00

VIII

200,000.00

IX

200,000.00

X

200,000.00

XI

200,000.00

2023-XII

200,000.00

I

200,000.00

II

200,000.00

III

200,000.00

IV

200,000.00

V

200,000.00

VI

200,000.00

VII

200,000.00

VIII

200,000.00

IX

200,000.00

X

200,000.00

XI

200,000.00

2024-XII

200,000.00

I

200,000.00

II

200,000.00

III

200,000.00

IV

200,000.00

V

200,000.00

VI

200,000.00

VII

200,000.00

VIII

200,000.00

IX

200,000.00

X

200,000.00

XI

200,000.00

2025-XII

200,000.00

I

200,000.00

II

200,000.00

III

200,000.00

IV

200,000.00

V

200,000.00

VI

200,000.00

VII

200,000.00

VIII

200,000.00

IX

200,000.00

X

200,000.00

XI

200,000.00

2026-XII

200,000.00

I

200,000.00

II

200,000.00

III

200,000.00

IV

200,000.00

V

200,000.00

VI

200,000.00

VII

200,000.00

VIII

200,000.00

IX

200,000.00

X

200,000.00

XI

200,000.00

2027-XII

200,000.00

I

200,000.00

II

200,000.00

III

200,000.00

IV

200,000.00

V

200,000.00

VI

200,000.00

VII

200,000.00

VIII

200,000.00

IX

200,000.00

X

200,000.00

XI

200,000.00

2028-XII

200,000.00

I

302,083.33

II

302,083.33

III

302,083.33

IV

302,083.33

V

302,083.33

VI

302,083.33

VII

302,083.33

VIII

302,083.33

IX

302,083.33

X

302,083.33

XI

302,083.33

2029-XII

302,083.33

I

302,083.33

II

302,083,33

III

302,083.33

IV

302,083.33

V

302,083.33

VI

302,083.33

VII

302,083.33

VIII

302,083.33

IX

302,083.33

X

302,083.33

XI

302,083.33

2030-XU

302,083.33

I

635,483.87

II

635,483.87

III

635,483.87

IV

635,483.87

V

635,483.87

VI

635,483.87

VII

635,483.87

VIII

635,483.87

IX

635,483.87

X

635,483.87

XI

635,483.87

2031-XII

635,483.87

I

635,483.87

II

635,483.87

III

635,483.87

IV

635,483.87

V

635,483.87

VI

635,483.87

VII

635,483.87

VIII

635,483.87

IX

635,483.87

X

635,483.87

XI

635,483.87

2032-XII

635,483.87

I

635,483.87

II

635,483.87

III

635,483.87

IV

635,483.87

V

635,483.87

VI

635,483.87

2033 - VII

635,483.98

TOTAL

TOTAL COSTURI FINANȚARE

Data completării

.........................................(ziua, luna, anul)

.......................................................................(nume operator economi

.................................................(numele persoanei autorizate și semnă

(denumirea/numele)

COSTUL TOTAL AL CREDITULUI

LOT 6_GRAFIC ESTIMATIV DE

RAMBURSARE A CREDITULUI


VALOAREA ÎMPRUMUTULUI MARJA

DOBANDA DE REFERINȚĂ COMISION

RATA ANUALĂ A DOBÂNZII PERIOADA DE CREDITARE PERIOADA GRAȚIE FRECVENȚA DE PLATĂ VALOARE ESTIMATĂ


50,000,000.00 RON


ROBOR 3M va fi considerata valoarea ROBOR 3M din 18.05.2018 - 2.74 0


15 ANI_

0_

LUNARA, RATE INEGALE 19,179,007.17 RON


ANIIL/niNA

NIL ZILE LUNA

VALOARE

ÎMPRUMUT

RA I A ANUALĂ A DOBÂNZII

IO1 AL

SOLD

TRAGERI

... -

RAIA

VIII

50,000.00

IX

50,000.00

X

50,000.00

XI

50,000.00

2018-XII

50,000.00

I

100,000.00

II

100,000.00

III

100,000.00

IV

100,000.00

V

100,000.00

VI

100,000.00

VII

100,000.00

VIII

100,000.00

IX

100,000.00

X

100,000.00

XI

100,000.00

2019-XII

100,000.00

I

200,000.00

II

200,000.00

III

200,000.00

IV

200,000.00

V

200,000.00

VI

200,000.00

VII

200,000.00

VIII

200,000.00

IX

200,000.00

X

200,000.00

XI

200,000.00

2020-XII

200,000.00

I

200,000.00

II

200,000.00

III

200,000.00

IV

200,000,00

V

200,000.00

VI

200,000.00

VII

200,000.00

VIII

200,000.00

IX

200,000.00

X

200,000.00

XI

200,000.00

2021-XII

200,000.00

I

200,000.00

II

200,000.00

III

200,000.00

IV

200,000.00

V

200,000.00

VI

200,000.00

VII

200,000.00

VIII

200,000.00

IX

200,000.00

X

200,000.00

XI

200,000.00

2022-XII

200,000.00

I

200,000.00

II

200,000.00

III

200,000.00

IV

200,000.00

V

200,000.00

VI

200,000.00

VII

200,000.00

VIII

200,000.00

IX

200,000.00

X

200,000,00

XI

200,000.00

2023-XII

200,000.00

I

200,000.00

II

200,000.00

III

200,000.00

IV

200,000.00

V

200,000.00

VI

200,000.00

VII

200,000.00

VIII

200,000.00

IX

200,000.00

X

200,000.00

XI

200,000.00

2024-XII

200,000.00

I

200,000.00

II

200,000.00

III

200,000.00

IV

200,000.00

V

200,000.00

VI

200,000.00

VII

200,000.00

VIII

200,000.00

IX

200,000,00

X

200,000.00

XI

200,000.00

2025-XII

200,000.00

I

200,000.00

II

200,000.00

III

200,000.00

IV

200,000.00

V

200,000.00

VI

200,000.00

VII

200,000.00

VIII

200,000.00

IX

200,000.00

X

200,000.00

XI

200,000.00

2026-XII

200,000.00

I

200,000.00

II

200,000,00

III

200,000.00

IV

200,000.00

V

200,000.00

VI

200,000.00

VII

200,000.00

VIII

200,000.00

IX

200,000.00

X

200,000.00

XI

200,000.00

2027-XII

200,000.00

I

200,000.00

II

200,000.00

III

200,000.00

IV

200,000.00

V

200,000.00

VI

200,000.00

VII

200,000.00

VIII

200,000.00

IX

200,000.00

X

200,000.00

XI

zUUjUUu.UU

2028-XII

200,000.00

I

302,083.33

II

302,083.33

III

302,083.33

IV

302,083.33

V

302,083.33

VI

302,083.33

VII

302,083.33

VIII

302,083.33

IX

302,083.33

X

302,083.33

XI

302,083.33

2029-XII

302,083.33

I

302,083.33

II

302,083.33

III

302,083.33

IV

302,083.33

V

302,083.33

VI

302,083.33

VII

302,083.33

VIII

302,083.33

IX

302,083.33

X

302,083.33

XI

302,083.33

2030-XII

302,083.33

I

635,483.87

II

635,483.87

III

635,483.87

IV

635,483.87

V

635,483.87

VI

635,483.87

VII

635,483.87

VIII

635,483.87

IX

635,483.87

X

635,483.87

XI

635,483.87

2031-XII

635,483.87

I

635,483.87

II

635,483.87

III

635,483.87

IV

635,483.87

V

635,483.87

VI

635,483.87

VII

635,483.87

VIII

635,483.87

IX

635,483.87

X

635,483.87

635,483.87

Al

2032-XII

635,483.87

I

635,483.87

II

635,483.87

III

635,483.87

IV

635,483.87

V

635,483.87

VI

635,483.87

2033 - VII

635,483.98

TOTAL

TOTAL COSTURI FINANȚARE

Data completării

.........................................(ziua, luna, anul)

OPERATOR ECONOMIC

....................................................................(nume operator econo,

..............................................(numele persoanei autorizate și sem,

Anexa 1.2 la

PROCEDURA INTERNĂ privind contractarea unor finanțări rambursabile interne/externe în valoare de până la 777.126.555,91 lei, în vederea reflnanțării unor împrumuturi contractate de la BCR

STRATEGIE DE CONTRACTARE

aferentă procedurii de Contractarea unor finanțări rambursabile interne/extern în valoare de până ta 777.126.555,97 lei, în vederea reflnanțării unor împrumuturi contractate de la BCR S.A.

Strategia de contractare face parte din etapa de planificare și pregătire a procesului de achiziție, prin intermediul căreia atât Sectorul 5 al Municipiului București (în calitate de autoritate contractantă beneficiară și responsabilă cu derularea prezentei proceduri de achiziție), își documentează deciziile înainte de organizarea proceduri de atribuire a serviciilor de creditare bancară pentru contractarea unui împrumut destinat reflnanțării datoriei publice locale ce se va efectua în baza Procedurii interne privind contractarea unor finanțări rambursabile interne/externe în valoare de până la 777.126.555,97 lei, în vederea reflnanțării unor împrumuturi contractate de la BCR. în elaborarea strategiei de contractare, s-a avut în vedere:

-    HCL nr. 33 din 28.02.2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne/externe în valoare de până la 777.126.555,97 lei, în vederea reflnanțării împrumutului contractat de la B.C.R. S.A. {Contractul de credit nr. 1/12.08.2005, Contractul de credit nr. 3/9041/01.10.2007 și Contractul de credit nr. DM/3/1917/14.07.2008',

-    Justificarea informațiilor pe care autoritatea le completează în documentele achiziției.

Strategia de contractare documentează deciziile Sectorului 5 al Municipiului București din etapa de pregătire a achiziției având ca obiect achiziționarea unor finanțări rambursabile interne/externe în valoare de până la 777.126.555,97 lei, astfel:

1. Obiectul contractului

1.1. Tipul contractului

Servicii

1.2. Coduri CPV

CPV 661 13000-5 - servicii de acordare de credit (Rev. 2)

1.3 Descrierea succintă a contractului

Contractarea    unor    finanțări    rambursabile

interne/externe în valoare de până la 777.126.555,97 lei, în vederea asigurării fondurilor necesare pentru refinanțarea împrumutului contractat de la BCR, conform IICL nr. 33 din 28.02.2018.

2. Justificarea necesității și oportunității

achiziției

2.1. Achiziție necesară pentru buna desfășurare a activității

Necesitatea de a optimiza serviciul datoriei publice locale prezent al autorității contractante.

2.2. Beneficii anticipate a fi obținute

-    Pentru Sectorul 5 al Municipiului București: reducerea ratei anuale a dobânzii creditului refinanțat, comparativ cu creditele contractate de la BCR S.A. si o diminuare a costurilor totale așa cum este detaliat la punctul 3.1.1 de mai jos, în cazul refinanțării pe o perioada de 180 luni, prin 6 loturi astfel:

V Lot 1-6 (180 luni) - Ia o marja de maxim 1,2 % peste ROBOR 3M,

-    Reducerea eforturilor financiare la bugetul local al Sectorului 5 in perioada 2018-2021 cu aproximativ 114.484 mii lei, în condițiile diminuării costurilor totale.

2.3. Obiectivul din strategia locală de dezvoltare la a cărui realizare contribuie contractul respectiv

Optimizarea serviciului datoriei publice locale.

3. Modalitatea de atribuire

3.1 Valoarea estimată a contractului

Costurile estimate aferente rambursării sunt de: -Lot 1 -91,658,835.38 lei;

-    Lot 2-70,136,323.73 lei;

-    Lot 3 - 33,242,306.59 lei;

-Lot 4-33,242,306.59 Iei;

-    Lot 5-19,179,007.17 lei;

-Lot 6- 19,179,007.17 lei.

3.1.1 Justificare (cercetare de piață/ baza istorică/analiza financiară)

La elaborarea structurii de finanțare propusă, s-au luat în calcul condițiile acordării unor împrumuturi bancare, ce variază în funcție de situația financiară a autorității contractante, de interesul băncilor de a finanța administrațiile locale și politica de risc a băncilor legată de acest tip de finanțări.

în cazul Sectorului 5 al Municipiului București, la derularea contractelor de împrumut (refinanțare) se va lua în calcul o perioadă de rambursare de 15 ani (rate inegale) și condiții de preț care vor determina o diminuare a costului total cu aproximativ 36,984.78 mii lei față de valoarea prezenta a creditelor în derulare și, totodată, un efort bugetar diminuat în perioada 2018 - 2021 cu aproximativ 114,484.00 mii lei, ceea ce asigură resurse financiare suplimentare pentru realizarea altor obiective de investiții de interes local.

Valoarea estimată a fost determinată prin simularea

graficului de rambursare.

4. Formula de ajustare a prețului

DA

Autoritatea contractanta nu    acceptă    decât

ajustarea    prețului

contractului ca urmare a modificării dobânzii în funcție de ROBOR 3M. Nu se acceptă ajustarea ulterioară a marjei fixe a instituției financiare și nici a procentelor/ valorilor comisioanelor ofertate.

5. Clauze de revizuire care anticipează eventualele modificări ce pot interveni în derularea contractului

NU

a) Obiectul modificărilor

-

b) Cauza modificărilor

-

c) Limitele modificărilor

-

d) Natura modificărilor

-

e) Motivele modificărilor

-

1) Oportunitatea modificărilor

-

g) Mecanismul propus pentru realizarea eventualelor modificări

-

h) Eventualele prelungiri ale duratei contractului

NU

Justificări

-

Interval anticipat de prelungire (nr. zile/luni/ani)

-

6. Fonduri alocate

6.1. Sursa finanțare - Buget Local

6.2. Poziție bugetara 55.02.24. și 55.02.30

7. Managementul procesului de achiziție

Etapa I - Etapa de pregătire

a). Direcție responsabilă

Direcția Generală Economică, Direcția Generală Operațiuni/Direcția de dezvoltare/Serviciul Achiziții Publice, Direcția Generală Juridică

b) Resurse disponibile (nr. personal implicat în etapa de pregătire a procesului de achiziție)

5

Etapa a-Il-a - Organizarea procedurii și atribuirea contractului

a). Direcție responsabilă

Direcția Generală Economică, Direcția Generală Operațiuni/Direcția de dezvoltare/Serviciul Achiziții Publice, Direcția Generală Juridică.

b). Resurse disponibile (nr. personal implicat în evaluarea ofertelor-comisia de evaluare si negociere)

5 membri cu drept de vot și 3 membri supleanți

c). Modalitatea de derulare a Etapei a-II-a

Negociere într-o singură rundă cu candidații selectați în etapa I a procesului de negociere

conform procedurii interne privind achiziționarea de împrumuturi interne sau externe pe termen scurt, mediu și lung.

Etapa a-III-a - Post atribuire contract, executarea și monitorizarea implementării contractului

a). Direcție responsabilă derulare contract

Direcția Generală Economică, Direcția Generală Operațiuni/Direcția de dezvoltare/Serviciul Achiziții Publice, Direcția Generală Juridică.

b). Resurse disponibile (nr. personal implicat în derularea contractului)

4

8. Divizare pe loturi

DA

8.1, 6 loturi

Justificare

Având în vedere suma consistentă de aproximativ 777.126.555,97 lei, reprezentând refinanțarea integrală a datoriei publice existente, este oportună fragmentarea în 6 loturi pentru a permite accesul unui număr mai mare de ofertanți.

9. Mecanisme de plata contractuale

O.P.

10. Stabilire penalități

Conform contractului ce va fi încheiat cu ofertantul/ ofertanții câștigători.

11. Alegerea procedurii de achiziție

11.1. Negociere

Justificare

Conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, art. 29, lit (f), serviciile de achiziții având ca obiect împrumuturile, sunt exceptate de la aplicarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, fiind aplicabilă procedura internă adoptată de autoritatea contractantă pentru atribuirea contractului, cu asigurarea cadrului legal necesar pentru a realiza achiziționarea de servicii în condiții de eficientă economică și socială și a principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achiziție publică.

în urma analizei efectuate de către direcțiile de specialitate din cadrul Sectorul 5 al Municipiului București, a fost aprobată procedura internă privind contractarea    unor    finanțări    rambursabile

interne/externe în valoare de până la 777.126.555,97 lei, în vederea refinanțării unor împrumuturi, precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local.

12. Criterii de calificare si selecție

12.1. Condiții de participare

Justificare

Certificat constatator emis de Oficiu! registrului Comerțului din care să rezulte obiectul de activitate principal/secundar și codurile CAEN aferente acestora; Certificatul constatator trebuie să conțină date    actuale/reale    la    momentul

Solicitarea acestei cerințe rezidă din obligațiile autorității contractante de a verifica respectarea de către operatori economici a cerințelor privind stabilirea condițiilor, termenelor și procedurilor de acordare, suspendare și retragere a autorizaților de funcționare sau alte documente echivalente din care

prezentării.

Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC.

să rezulte competența acestora de a realiza activitățile care fac obiectul prezentului contract.

Autorizație de funcționare emisă de către Banca Națională a României în conformitate cu prevederile OUG nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului / autorizația acordată de autoritatea competentă din statul membru de origine.

Societățile bancare se pot constitui și funcționa numai pe baza autorizației eliberate de Banca Națională a României potrivit art. 4. alin.(l) din OUG nr.99 2006-Banca Națională a României este autoritatea competentă cu privire la reglementarea, autorizarea și supravegherea prudențialâ a instituțiilor de credit.

Declarația privind evitarea conflictului de interese cu persoanele din cadrul autorității contractante care dețin funcții de decizie cu privire la derularea și finalizarea procedurii de atribuire, precum și orice alte persoane care ar putea influența atribuirea contractului.

Persoanele ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuirii în sensul art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016 sunt următoarele:

Declarație pe propria răspundere din care să rezulte că ofertantul nu se află în situațiile prevăzute la art. 164, art. 165 și art. 167 din Legea nr. 98/2016;

Potrivit prevederilor art. 164 și art. 167 din Legea nr. 98/2016 autoritatea contractantă are obligația de a exclude operatorii economici, care în urma analizei informațiilor și documentelor prezentate de acesta, sau a luat cunoștință în orice alt mod că au fost condamnați prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru comiterea uneia/ anumitor infracțiuni și se încadrează în categoriile specificate la 167 alin. (1) respectiv art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016.

Totodată, autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire orice operator economic despre care are cunoștință că și-a încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrativă având caracter definitiv și obligatoriu în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în țara în care este stabilită.

Certificate constatatoare

Prezentarea certificatelor constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul consolidat (buget local, buget de stat etc.) restante la momentul prezentării, pentru sediul central al băncii și punctul de lucru care acordă creditul.

Cazierul judiciar

Prezentarea cazierului judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.

Fișa de informații generale

Ofertantul va prezenta Formularul nr. 3.6 din Secțiunea IV „Formulare” a Documentației descriptive.

Lista principalelor servicii similare prestate în ultimii 3 ani

Se va completa lista principalelor servicii similare prestate în ultimii 3 ani, conținând valori, perioade de prestare, beneficiari (indiferent dacă aceștia din urmă sunt publici sau privați). Prin lista principalelor servicii similare ofertantul trebuie să facă dovada că în ultimii 3 ani a prestat servicii similare. Dacă documentele conțin valoarea în altă monedă, pentru echivalență se va lua în considerare cursul mediu anual lei/valută comunicat de BNR.

Orice alte documente considerate a fi

necesare

Se vor prezenta orice alte documente considerate a fi    necesare, pentru îndeplinirea solicitărilor

cuprinse în documentația de atribuire.

13. Criteriile de atribuire

Criteriul

Justificare

Prețul cel mai scăzut

Scopul final este reducerea prețului finanțărilor existente, comparativ cu condițiile de piață existente și asigurarea resurselor financiare optime, în condiții de preț cât mai avantajoase pentru finanțarea obiectivelor noi de investiții.

14. Orice alte elemente relevante pentru îndeplinirea necesității autorității contractante

1 .Autoritatea contractantă a solicitat operatorilor economici ca la nivelul propunerii financiare să prezinte orice alte elemente de natură financiară sau comercială, considerate relevante pentru evaluarea ofertei, care să fie detaliate în formularele prezentate.

2. Alături de propunerea tehnică se va prezenta proiectul de contract (inclusiv acordul de garantare) care va face obiectul negocierii, cu respectarea clauzelor obligatorii.

1

   Costul total al creditului se va determina potrivit cerințelor prevăzute la punctul

„ Criteriul de atribuire al contractului" din documentația de atribuire;

•    Nu se vor percepe alte taxe/ comisioane cu excepția celor menționate în cadrul prezentului formular.

Data :_

Operator economic,

{Semnătura autorizată și ștampila)

2

   Costul total al creditului se va determina potrivit cerințelor prevăzute Ia punctul

„ Criteriul de atribuire al contractului ” din documentația de atribuire;

•    Nu se vor percepe alte taxe/ comisioane cu excepția celor menționate în cadrul prezentului formular.

Data ;_

Operator economic,

{Semnătura autorizată și ștampila)