Hotărârea nr. 100/2018

Hotărârea nr. 100/31.05.2018 privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului Sectorului 5 pe anul 2017.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului Sectorului 5 pe anul 2017

Consiliul Local al sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr.l 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 31.05.2018;

Având în vedere Raportul de Specialitate întocmit de Direcția Generală Economică și de Investiții înregistrat sub numărul 51213/25.05.2018 precum și Expunerea de Motive înregistrată sub nr. 51370/25.05.2018;

Luând în considerare Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice;

Având în vedere prevederile art.57 alin. 1, lit.a) și b) și alin.4 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul art.45, alin.(2), lit.a) și art.81, alin.(2) lit.d din Legea nr. 215/2001, privind Administrația Publică Locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă contul anual de execuție al Bugetului Sectorului 5 pe anul 2017, în

structura următoare:

a)    la venituri : prevederi bugetare inițiale, prevederi bugetare definitive, încasări realizate conform Anexelor nr. 1-2;

b)    la cheltuieli : credite bugetare inițiale, credite bugetare definitive, plăți efectuate conform Anexelor nr.3-21;

c)    situațiile financiare anuale prevăzute de Legea nr.273/2006 conform Anexelor nr.22-41.

Art.2 Primarul Sectorului 5 și Direcția Generală Economică și de Investiții vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NrJOO /31.05.2018