Hotărârea nr. 10/2018

Hotărârea nr. 10/26.01.2018 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuțiile prevăzute de art.81 alin.(2) lit.q) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuțiile prevăzute de art.81 alin.(2) lit. q) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală

Având în vedere Raportul de specialitate nr.5081/18.01.2018, întocmit de Direcția Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative și Secretarul Sectorului 5, precum și Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5;

Luând în considerare Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice și Raportul Comisiei Cultură, Culte și Minorități Naționale;

în temeiul prevederilor art.45 alin. (1) și art.81 alin.(2) lit. q) și alin (3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuțiile prevăzute de art.81 alin.(2) lit. q) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, respectiv hotărăște, în condițiile legii, cu acordul prealabil al Consiliului General al Municipiului București, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, cu organizații neguvernamentale și cu alți parteneri sociali, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local.

Art.2 - începând cu data prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 136/18.09.2017 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuțiile prevăzute de art.81 alin.(2) lit. c)-h), p) și q) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală

Art.3 - Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ p. SECRETAR SECTOR, DIRECTORÎG^NERAL FLORINA DRĂGNEA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

GEORGE MATEI