Hotărârea nr. 1/2018

Hotărârea nr. 1/09.01.2018 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al Sectorului 5 al Municipiului București a deficitului secțiunii de dezvoltare.

MlM( ii’in bucurești CUSUTUL LOCAL SECTOR5

l(


HOTARARE

Privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al Sectorului 5 al Municipiului București a deficitului secțiunii de

dezvoltare

Având in vedere Raportul de specialitate nr.761/05.01.2018 întocmit de Direcția Generala Economica;

Ținând cont de Expunerea de motive a Primarului Sector 5 ;

Ținând seama de prevederile Ordinului nr. 3244/21.12.2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2017 , cap. V „ încheierea execuției bugetelor locale si operațiuni specifice unităților administrativ-teritoriale, punct 5.13.3.1 , lit b);

In temeiul prevederilor art. 81,alin 2,lit d si art 45, alin 2 din Legea nr. 215/2001, legea administrației publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5,

HOTARESTE

ART. 1 Se aproba acoperirea definitiva a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2017, din excedentul bugetului local pe anul 2017, in suma de 201.421.926,99 lei.

ART.2 Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidenta Acte Administrative din cadrul Direcției Asistenta Tehnica si Juridica, Direcția Generala Economica vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


.£?./..............2018