Proces verbal din 31.08.2017

Proces verbal ședința ordinară din data de 31.08.2017

PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI ORDINARE

1    9

DIN DATA DE 31.08.2017

Lucrările ședinței încep la ora 12,15 și se desfășoară în sala de ședințe a

5    5    1    >5    5    55

Primăriei Sectorului 5.

Ședința a fost convocată de către Primarul Sectorului 5 prin Dispoziția nr. 7945/25.08.2017.

Toți membrii Consiliului Local au fost convocați atât telefonic cât și prin intermediul poștei electronice.

În sală sunt prezenți 24 consilieri. Lipsesc următorii consilieri: Coroblea Cristina, Ploscaru George Alexandru și Vanghelie Marian Daniel.

Din partea executivului sunt prezenți Dl Primar Daniel Florea, dl Viceprimar Țigănuș Marian și D-na Florina Dragnea care înlocuiește Secretarul Sectorului 5 pe perioada absenței acestuia.

Dl Președinte de ședință Boloș Florinel deschide ședința precizând că din

5    5    5    5    5    5    1

totalul de 27 de consilieri sunt prezenți 24, deci ședința este statutară și poate să -și înceapă lucrările.

Dl Președinte de ședință Boloș Florinel: Dacă îmi dați voie, înainte de a

5    5    5    5    5    >

începe ședința aș vrea să fac câteva precizări și anume faptul că la punctul 3... Nu, la punctul 4! Scuze! Pentru câteva clarificări i-aș da cuvântul domnului Laurențiu Murgeanu!

Dl. Primar Daniel Florea: Dar să știți că este o diferență între materialul

5    5    5

care a fost prezentat la momentul în care mi-au fost trimise hârtiile și convocatorul față de ce este acum pentru că între timp s-au mai purtat niște discuții cu reprezentantul O.N.R.C. (Oficiul Național al Registrului Comerțului), cu specialiști, cu departamentul lor juridic și financiar și noua variantă a fost prezentată astăzi Comisiei de buget, a trecut prin comisie și a avut aviz. Doar că va trebui să vi se explice mai pe larg ce s-a întâmplat.

Dl Președinte de ședință Boloș Florinel: Mulțumim!

5    5    5    5    5

Dl Președinte de ședință Boloș Florinel dă citire ordinii de zi, după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism ;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare pe raza Sectorului 5 al Municipiului București ;

3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L.S.5 nr.

55/31.07.2013 privind constituirea unei comisii de selecție formată din 3 membri specialiști în recrutarea resurselor umane pentru a întreprinde demersurile legale și administrative în vederea organizării procedurii de evaluare/selecție prealabilă pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație la societățile comerciale la care Consiliul Local Sector 5 este asociat unic sau acționar;

4.    Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al S.C.

Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. ;

5.    Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită către CNI S.A. a terenului în suprafață de 3.300 m.p., din cadrul Școlii nr. 131, Strada Gutuilor, nr.1, Sector 5, pe durata de execuție a unei săli de sport construită prin "Programul național de construcții de interes public sau social-Subprogramul săli de sport" ;

6.    Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită către CNI S.A. a terenului în suprafață de 3.300 m.p., din cadrul Școlii nr. 125, Șos. București-Măgurele, nr.45, Sector 5, pe durata de execuție a unei săli de sport construită prin "Programul național de construcții de interes public sau social-Subpro-gramul săli de sport".

7.    Diverse.

-Adresa Instituției Prefectului Municipiului București Nr. S.M./H.M./14552; 15202/P/23.08.2017 înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 40820/24.08.2017.

Dl Președinte de ședință Boloș Florinel: Aș vrea să completăm ordinea de zi cu un material care privește -proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării în parteneriat cu Clubul Sportiv Scorpion București a unor evenimente sportive pentru locuitorii sectorului 5. Supun la vot daca sunteți de acord cu completarea ordinii de zi existente. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Completarea ordinii de zi a fost aprobată cu 20 voturi pentru și 4 abțineri (Șerbănel Mihail Udescu, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline-Christina și Geamănă Dragoș).

Dl Președinte de ședință Boloș Florinel: Supunem aprobării ordinea de zi așa cum a fost ea...

5

Dl consilier Jelea Bogdan: Adică cu acea completare!

Dl Președinte de ședință Boloș Florinel: Exact! Inclusiv completarea! Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Ordinea de zi așa cum a fost completată a fost votată cu 20 de voturi pentru și 4 abțineri (Șerbănel Mihail Udescu, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline-Christina și Geamănă Dragoș)

Dl Președinte de ședință Boloș Florinel: Punctul numărul 1- proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al

Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism ! Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumim!

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a fost adoptat cu 20 de voturi pentru și 4 abțineri (Șerbănel Mihail Udescu, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline-Christina și Geamănă Dragoș)

Dl Președinte de ședință Boloș Florinel: Punctul 2- proiect de hotărâre

5    5    5    5    1

privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare pe raza Sectorului 5 al Municipiului București. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Mulțumim!

5

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare pe raza Sectorului 5 al Municipiului București a fost adoptat cu 20 de voturi pentru și 4 abțineri (Șerbănel Mihail Udescu, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline-Christina și Geamănă Dragoș)

Dl Președinte de ședință Boloș Florinel: Punctul 3-proiect de hotărâre

5    5    5    5    1

privind modificarea și completarea H.C.L.S.5 nr. 55/31.07.2013 privind

constituirea unei comisii de selecție formată din 3 membri specialiști în recrutarea resurselor umane pentru a intreprinde demersurile legale și administrative în vederea organizării procedurii de evaluare/selecție prealabilă pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație la societățile comerciale la care Consiliul Local Sector 5 este asociat unic sau acționar- Cine este pentru?

Dl consilier Jelea Bogdan: Dacă se poate să îmi dați și mie cuvântul!

Dl Președinte de ședință Boloș Florinel: Vă rog!

Dl consilier Jelea Bogdan: Mulțumesc! Nu este nicio problemă, se întâmplă! Am analizat documentația de aici și am avea nevoie de câteva clarificări. Nu știu care este departamentul din aparatul de specialitate care se ocupă de subiectul acesta, însă din cercetările pe care le-am făcut și din experiența colegilor de grup am constatat următoarele lucruri! Dacă există elemente pe care nu le-am înțeles bine, nicio problemă, s-ar putea să ne fi înșelat și așteptăm explicații! În primul rând am văzut că această Comisie are legătură cu aparatul de specialitate. Este formată din membri care aparțin aparatului de specialitate, ceea ce ar implica în mod evident o anumită chestiune... să-i spunem de transparență întrucât aceste persoane sunt în mod evident în subordinea domnului Primar. Dincolo de acest subiect am văzut că din punct de vedere economic este vorba despre o plată care s-ar face pe ședință, un procent din indemnizația domnului Primar. Cu siguranță, o astfel de activitate care implică anumite responsabilități din partea respectivelor persoane ar trebui remunerată, este incontestabil! Ele ar trebui pe cuantum. De asemenea lăsăm la aprecierea domnului Primar care este responsabil de execuția bugetară! Chestiunea este că dacă acea Comisie în măsura în care va fi aprobată în formula aceasta, s-ar întruni în fiecare zi lucrătoare a lunii, ar însemna că respectivii vor câștiga de două ori, două ori jumătate mai mult decât

domnul Primar. Dacă este bine sau rău, nu știu! Asta vreau eu să dezbatem astăzi!

~    5

În al 3-lea rând, și nu ultimul, mai este o chestiune legată de oportunitate economică să-i spunem! Din ce am documentat în legătură cu expertiza externă care poate fi contractată, în mod cert am putea ieși mult mai ieftin luând după S.E.A.P.(Sistemul Electronic de Achiziții Publice), contactând un serviciu de acest fel! Adică dacă dăm unui număr de 2 sau 3 sau 4 persoane 10% din indemnizația primarului pentru fiecare ședință, discutăm... nu știu cât este indemnizația domnului Primar după noua legislație, însă presupun că este undeva în jur de 10.000 de lei!

Dl Viceprimar Marian Țigănuș: Indemnizația domnului Primar este scrisă în lege!

Dl Primar Daniel Florea: Treisprezece mii!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Zece mii? Doisprezece mii?

Dl Viceprimar Marian Țigănuș: Treisprezece mii două sute lei!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Bun! Aceste 3 sau 4 persoane ar putea să

ajungă undeva la o ședință să încaseze să spunem, în total, comisia respectivă,

undeva la 25%- 30%! Dacă ei se întrunesc în fiecare zi lucrătoare a lunii de 2022 de zile, așa cum este precizat în proiect, am ajunge la o sumă foarte mare! Iar în al 4-lea și în ultimul rând mai este un subiect în legătură cu expertiza lor. A fi expert în resurse umane, adică a avea o experiență profesională și eventual dobândită certificată academic pe ceea ce înseamnă un cod al muncii, este un lucru excepțional pentru a funcționa în primărie. Tot ceea ce înseamnă O.U.G. nr. 109/2011 aprobată, completată și modificată prin Legea nr. 111/2016 înseamnă anumite chestiuni de procedură mult mai complexe! Vrem să vă atragem atenția asupra unui risc substanțial pe care l-am întâlnit în foarte multe companii, să zic similare administrației locale sau centrale, și anume faptul că există riscul ca acea Comisie formată din oameni bine pregătiți în domeniul resurselor umane să nu aibă competența de natură tehnică în ceea ce înseamnă implementarea Ordonanței 109 pentru desemnarea membrilor consiliului de administrație și să ne trezim cu o mulțime de procese și implicit o tergiversare foarte mare a acestei proceduri! Din acest punct de vedere dacă există răspunsuri la chestiunile pe care le-am ridicat din partea membrilor aparatului de specialitate noi așteptăm cu dragă inimă, în cazul în care noi nu am înțeles ceva eronat! Dacă am înțeles ceva eronat

~    5    5

din material așteptăm explicațiile! Dacă nu, supuneți la vot, noi, puteți intuii ce poziție avem vis-a-vis de acest subiect.

Dl consilier Gheorghe Ștefan: Domnul președinte, dacă îmi permiteți!

Dl Primar Daniel Florea: Da!

Dl consilier Gheorghe Ștefan: Dacă dumnealor fac referire ca aceste ședințe zilnice să fie plătite, noi, după cum se știe, nu suntem plătiți decât pentru 2 ședințe! Nu în fiecare zi, dacă ne întâlnim în fiecare zi să fim plătiți! Să fie clar! Deci haide să nu mai râdem! Deci haide să nu mai facem caterincă căci nu este frumos, da? Haideți totuși, să avem puțin bun simț! Dacă ne întâlnim zilnic, nu suntem plătiți zilnic! Să fie clar!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Domnul Președinte, cu permisiunea dumneavoastră, pot să iau cuvântul, vă rog?

Dl Președinte de ședință Boloș Florinel: Vă rog!

Dl consilier Jelea Bogdan: Am să îi răspund domnului coleg! Fără îndoială că nu râde nimeni, atunci când nu este cazul! Poate din cauza faptului că dumnealui stă foarte în spate nu a auzit ce am spus, și o să repet. Tocmai asta am susținut și noi! Faptul că pe absolut toate ședințele care sunt remunerate pe diverse comitete, comisii, dl Primar are experiența asta și a avut-o ani de zile. Indemnizația pentru un membru în C.A. (Consiliul de Administrație) este lunară, nu este pe ședință! Dacă un consiliu de administrație al unei companii se întâlnește de 20 de ori nu ia de 20 de ori bani! Ei bine, aici, s-ar putea să fie doar o scăpare, dar există acest risc! Prin urmare, asta am susținut și eu! Drept urmare nu știu de

ce v-ați...

5

Dl consilier Gheorghe Ștefan: Nu am înțeles bine din spate!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Cu certitudine nu ați înțeles bine! Dar pe viitor vă invităm aici lângă noi ca să mă auziți mai bine! Mulțumesc frumos!

Dl consilier Gheorghe Ștefan: Nu am cum să stau lângă dumneavoastră căci sunt independent!

La ora 12,26 intră în sală dna consilier Coroblea Cristina. Prezenți-25

~    5

consilieri.

Dl consilier Jelea Bogdan: Dacă există expertiză din partea colegilor din Comisie pe 101 dacă au urmat anumite cursuri de specialitate, atunci am putea renunța la ultima obiecțiune, cea de la punctul 4! Însă cele de la 1,2 și 3 mi-e teamă că rămân în picioare! Dacă se modifică hotărârea, poate ar fi viabil! Însă mă gândesc la acest risc! Domnul primar nu are capacitatea instituțională să controleze numărul de ședințe. Acei oameni poate își justifică activitatea, dar se întrunesc zilnic, pentru a studia legislația! Dacă vor avea 2.000 de C.V.-uri depuse, dau un exemplu, de aplicații, chiar va însemna un volum foarte mare de muncă...

Dl Președinte de ședință Boloș Florinel: Haideți să încercăm să răspundem

5    5    5    5    5    1

la întrebarea aceasta, doamna Florina Dragnea poate...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: M-am oprit, mulțumesc!

Dna Florina Dragnea: Inițial în 2013 s-a aprobat prima dată constituirea acestei comisii și tot atunci s-a aprobat de către Consiliul local regulamentul de organizare și funcționare a acestei comisii, regulament care este în concordanță cu prevederile Ordonanței nr. 109/2011! Deci vis-a-vis de capacitatea colegilor specialiști în resurse umane nu am niciun dubiu! Unii dintre ei au făcut parte și la comisiile constituite la nivelul Consiliului General pentru desemnarea reprezentanților în C.A. (Consiliul de Administrație) la regii și societățile din subordinea Consiliului General! Vis-a-vis de îndemnizație, dumneavoastră puteți

sa apreciați. Puteți să stabiliți numărul de ședințe. Procedural cam în trei ședințe

±55    5    55    55

se cam încheie această procedură. Că este odată o procedură pentru verificarea CV-urilor depuse. Apoi ar mai fi o procedură pentru susținerea interviului. Puteți aprecia numărul de ședințe, vis-a-vis . Cu privire la indemnizație, din moment ce legislația prevede faptul că Consiliul Local poate să facă această procedură de selecție prin intermediul unei comisii de specialiști în resurse umane sau printr-un expert specializat pe resurse umane. Se dă posibilitatea îndemnizației sau pe un contract de prestări servicii. S-a apreciat că este mai oportun printr-o comisie de specialiști. Toți colegii care sunt desemnați sunt specialiști în resurse umane.

Lucrează în cadrul Direcției de Resurse Umane.

5

Dl Primar Daniel Florea: Nu numai că lucrează, pentru că este Directorul

General, Directorul, și un Consilier Juridic. Adică nu sunt oameni...

~    ~    5

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Vă mulțumesc pentru explicații! Mai este un aspect, care reiese exact din ceea ce ne-ați spus dumneavoastră. În momentul în care această comisie, în măsura în care, în această formulă, va fi aprobată astăzi și va începe activitatea, ea va trebui să primească din partea Primarului sau a Consiliului Local. Aici trebuie să vedeți exact ce procedură se impune. Un soi de caiet de sarcini cu ceea ce înseamnă tipologia administratorilor pe care vrem să îi numim în acele consilii.

Dna Florina Dragnea: Toate...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Adică nu vă gândiți că acea comisie dă un anunț într-un ziar economic și așa mai departe cum prevede O.U.G nr.109/2011. Este o chestiune infinit mai complicată. Ne lovim de ea de ani de zile, din păcate.

Dna Florina Dragnea: Toate aceste aspecte sunt menționate în Regulamentul de Organizare și Funcționare al Comisiei.

Dl consilier local Jelea Bogdan Ion: Nu poate o Comisie care are un regulament din anul...

Dna Florina Dragnea: 2013

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: 2013. În acel regulament este imposibil să se regăsească acele criterii pe care dl Primar sau Consiliul Local, le vor solicita acelei comisii de natură tehnică să verifice dacă sunt întrunite de către candidați.

5

Mai precis și simplificat. Acea comisie este o comisie de natură tehnică.

Dl Primar Daniel Florea: În loc să vorbim, nu facem niște propuneri! Pentru că așa discuții de genul acesta ”ar putea să se întâmple” . Dacă nu vă convine ceva, spuneți despre ce este vorba și faceți propuneri și le discutăm în cons iliu! A discuta fără nici un sens lucruri prezumtive nu cred că are rost. Mi se pare fără rost să spuneți ce gândesc eu sau ce aș face eu sau ce ar trebui să fac eu. Dacă sunt lucruri care nu vă convin, rugămintea mea este să identificați și faceți propuneri de corectare! Nu are rost să vorbim despre ce... Eu nu îmi permit să vorbesc despre ce este în capul altcuiva.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Nici eu nu am făcut-o!

Dl Primar Daniel Florea : Rugămintea mea este: luați regulamentul! Dacă aveți propuneri de corectare a regulamentului, vă așteptăm cu drag în ședința de consiliu!

Dl consilier local Jelea Bogdan Ion: Ați identificat... Și cu asta închei! Ați identificat, din ce am spus eu, faptul că am generat o ipoteză legat de ceea ce este în mintea altcuiva. Nu! Sunt niște chestiuni de realitate cu care de-a lungul timpului ne-am confruntat și cu care riscăm să ne confruntăm. Era o propunere

exclusiv constructivă! Dacă oamenii aceia se vor vedea, dacă oamenii aceia se vor

vedea în fiecare zi.....

Dl Primar Daniel Florea: Fiind vorba despre niște chestiuni tehnice și despre niște concursuri, rugămintea mea este să nu vorbim despre niște prezumții! Vorbim despre niște chestii concrete! Dacă aveți ceva ce nu vă convine le discutăm în consiliu și le rezolvăm! Dar dacă nu, pe prezumții nu aș vrea să pierdem timpul. Avem treabă fiecare.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Nu este un efort financiar foarte mare pe bugetul Primăriei...

Dl Președinte de ședință Boloș Florinel: Să încercăm să supunem la vot!

5    5    5    5    1

Mulțumim pentru intervenția dumneavoastră!

Dl consilier local Jelea Bogdan Ion: Mulțumesc și eu!

Dl Președinte de ședință Boloș Florinel: Să supunem la vot punctul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Dl Primar Daniel Florea: Nu am văzut! Mai ridicați odată mâna! 15 cu 10?

Da!

Dna consilier Pop Claudia Ramona: Sunt 11 împotrivă, nu 10!

Dl consilier local Jelea Bogdan Ion: În mod evident sunt 11, 6 cu 5 fac 11!

Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L.S.5 nr. 55/31.07.2013 privind constituirea unei comisii de selecție formată din 3 membrii specialiști în recrutarea resurselor umane pentru a întreprinde demersurile legale și administrative în vederea organizării procedurii de evaluare/selecție prealabilă pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație la societățile comerciale la care Consiliul Local Sector 5 este asociat unic sau acționar a fost adoptat cu 14 voturi pentru și 11 voturi împotrivă ( Bîrsan Mihai, Coroblea Cristina, Șerbănel Mihail Udescu, Cursaru Paul Gabriel, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan-Ion, Niculescu Jacqueline-Christina, Pop Claudia-Ramona, Scripcaru Lucian-Mihai și Geamănă Dragoș).

Dl Președinte de ședință Boloș Florinel: Trecem la Punctul 4- proiect de

5    5    5    5    1

hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. Și aici am rugămintea pentru unele clarificări să îi dau cuvântul Dl Laurențiu Murgeanu pentru clarificări la punctul 4.

Dl Laurențiu Murgeanu: Bună ziua domnilor consilieri! Punctele pe care le-am introdus in proiectul de hotărâre și în raportul de specialitate au în vedere modificarea, de fapt actualizarea capitalului social al societății astfel încât acesta să apară la valoarea reală concretă, care se găsește astăzi în contabilitatea noastră precum și funcționarea societății pe perioadă în care aceasta nu are decât un acționar. În ceea ce privește modificare, mă rog actualizarea capitalului, de-a lungul existenței societății au fost făcute o serie de modificări ale acestuia. Din păcate, în anul 2013 a fost făcută o diminuare a Capitalului Social, iar în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local prin care a fost efectuata aceasta diminuare, din păcate, valorile nu au fost înregistrate corect la Registrul

Comerțului. Practic, dacă înmulțim valoarea nominală a unei acțiuni cu numărul

5    ~    5    5

de acțiuni, de acolo, produsul nu este Capitalul Social corect. Diferențele sunt mici! Problema este că această eroare nu ne-a permis să înregistram, ulterior, celelalte modificări ale Capitalului Social, modificări care s-au făcut prin Hotărâri

ale Consiliului Local. Soluția pe care am identificat-o.... De fapt noi am identificat

această soluție împreună cu conducerea O.N.R.C. - ului (Oficiul Național al Registrului Comerțului), care a fost alături de noi, și dl Primar, care ne-a ajutat și ne-a îndrumat în acest sens. Primul lucru pe care l-am identificat este să rectificăm hotărârea de diminuare a capitalului social, astfel încât produsul dintre valoarea nominală a unei acțiuni si numărul acestora să reprezinte valoarea corectă a capitalului social. După ce rectificăm aceste valori, practic, vom putea opera toate modificările capitalului social aprobate până în prezent. Acum, ultima diminuare, cea din 2015, a fost efectuată în urma deciziei Curții de Conturi. Practic, după ce înregistrăm si această modificare, ajungem la valoarea corectă a capitalului social. O să vedeți in Proiectul de hotărâre că am propus si o diminuare a capitalului social, care va avea loc în baza deciziei de impunere a ANAF. Dumnealor consideră că banii pe care i-am primit ca aport la capitalul social reprezintă, practic, contravaloarea serviciilor prestate de către societate în beneficiul

Sectorului 5, astfel încât capitalul social trebuie diminuat corespunzător. Astfel, nu se modifica numărul de acțiuni, ele rămân, tot 1500 dar prin acest mod vom putea identifica valoarea corectă a unei acțiuni. În al doilea rând, la data de

01.01.2017, Administrația Domeniului Public Sector 5 a fost desființată, astfel

~    5    5    ~

încât societatea, conform Legii nr.31/1990, poate funcționa cu un singur acționar pentru o perioada de cel mult 9 luni. Acum, până când Consiliul Local va adopta o decizie privind preluarea acțiunilor deț inute, p ână la data de 01.01.2017, de către Administrația Domeniului Public Sector 5, vă propunem preluarea acestora de către societate, astfel încât Adunarea Generala a Acționarilor sa poată emite hotărâri. Ele vor fi preluate de către societate conform legii, aceasta neavând dreptul de a vota in ședințele Adunării Generale a Acționarilor.

Dl Președinte de ședință Boloș: Mulțumim frumos!

5    5    5    5    5

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Întrebarea mea este: conducerea A.E.S-

ului nou schimbată, nou înființată, când a constatat această diferență, această

~    5    ~    5    ~

eroare materială?

Dl Laurențiu Murgeanu: Această eroare materială a fost constatată în anul 2015 dacă îmi aduc aminte corect. Am întocmit un raport de specialitate prin care am descris această problemă și am identificat ca soluție rectificarea acestei hotărâri.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Și de cea de astăzi? Aveți idee de c ea de

5    5

astăzi? Ați venit cu discuția asta pe...

Dl Laurențiu Murgeanu: Din păcate noi ne-am tot lovit de ...ne-am tot lovit de probleme ce privește în relația noastră cu Registrul Comerțului. Acum mulțumită domnului Primar am reușit să avem o audiență cu cei de la O.N.R.C.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Eu mă refer la modificarea... Nu la

numirea acționariatului.

Dl Laurențiu Murgeanu: Și eu mă refer tot la aceste erori constatate. În 2015! Problema a fost.. Noi am...

Dl Președinte de ședință Boloș Florinel: Dl Lupașcu, în completare, vă poate răspunde la...

Dl Lupașcu Marian: Dl Laurențiu Murgeanu a lucrat și cu fosta conducere și cu actuala conducere. Datorită desființării ADP-ului, noi trebuia să identificăm o valoare reală a acțiunilor. Iar lucrul acesta nu puteam să-l facem pentru că greșeala a fost, a celor de la Registrul Comerțului. Ei din 2014 de când a fost înregistrată eronat, ulterior, colegii mei au încercat să depună documentele care au fost de majorare și de diminuare a capitalului social, iar aceștia nu l-au primit! Astfel greșeala-i din partea noastră iar noi să găsim greșeala! Din 2014 până săptămâna aceasta, când dl Primar ne-a ajutat și ne-a trimis la conducerea Registrului Comerțului, de abia acum au recunoscut că greșeala a fost din cauza dumnealor! Colegii noștri au dovada că au depus de fiecare dată toate hotărârile de la Consiliul Local, au fost depuse la Registrul Comerțului iar ei de fiecare dată ne-au refuzat! Au zis: ”deci aveți probleme cu hotărârile din anul 2013 care au fost depuse eronat și că greșeala trebuie s-o rezolvați voi ”! Iar colegii mei au încercat să explice că greșeala nu a fost de la noi! Greșeala a fost a lor! Și la o diminuare a capitalului social, inițial, capitalul social trebuia să fie de 15.145.500. Iar cei de la Registrul Comerțului, până in anul 2013 au avut un soft cu mai multe zecimale, din 2013 au ridicat softul și au rotunjit de la dumnealor. Și a revenit 0,96, două zecimale și au rotunjit la 0,97. Cele 1500 de acțiuni, dacă le înmulțea

cu valoarea inițială nu dădea exact ce am trecut noi acolo.

5

Dl consilier Jelea Bogdan-Ion: Mulțumim pentru explicații! Sunt foarte limpezi! E bine că într-un final rezolvăm chestiunea aceasta! Pot doar să presupun dar, aici nu pot doar să presupun că se supără dl Primar! Vreau să-l întreb pe dumnealui, că are experiență în domeniu! Înțeleg că urmare acestor neconcordanțe, existate de-alungul timpului, nu s-au înregistrat nici un fel de probleme în societate. Nu există posibilitatea ca vreodată cineva, adică Curtea de Conturi să constate că în urma acestei diferențe, exclusiv de natură scriptică, ar putea exista înregistrarea vreunui tip de prejudiciu.

Dl Director Lupașcu Marian: Toate hotărârile și-au produs efectele, sunt corecte din punctul nostru de vedere, în contabilitate!

Dl consilier Jelea Bogdan-Ion: L-am rugat pe dl Primar pentru că dânsul are experiență! Mulțumesc!

Dl Președinte de ședință Boloș Florinel: Vă rog, dl Geamănă!

Dl consilier Dragoș Geamănă: Voiam să spun că la data de 3 August anul 2017 am depus o cerere către dl Primar în care solicită ...

Dl Primar Daniel Florea: Da, pe Legea nr. 544! Eu am zis că dacă vă aduc la cunoștință în Consiliu și luăm o decizie, nu mai este nevoie să vă răspund pe 544!

Dl consilier Dragoș Geamănă: Am înțeles! Rugămintea mea este că, în măsura în care ar fi posibil, ar trebui să existe și răspunsul scris. Observ că, într-adevăr, în decizia asta, se ține cont de unele dintre problemele semnalate. Urmează să aduc încă odată în atenție faptul că, există o decizie a Curții

Constituționale și trebuie lămurit dacă are sau nu are efecte. Pentru că dacă acea

5    5

Decizie a Curții Constituționale are efecte, în acest moment înseamnă că de fapt

nu avem nici un acționar.

5

Dna consilier Pop Claudia Ramona: Dar ce decizie? Despre ce decizie este vorba?

Dna Florina Dragnea: Decizia Curții Constituționale!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Consiliul să fie trecut ca sintagma... Am mai avut o discuție pe tema asta!

Dna Florina Dragnea: Sectorul!

Dl Primar Daniel Florea: Nu poate Consiliul să fie...

Dl consilier Dragoș Geamănă: Unitatea administrativ teritorială!

Dl Primar Daniel Florea: Eu pot să vă spun care este situația în momentul ăsta! În urma deciziei, nu s-au făcut modificări până acum la societățile aparținând unităților administrativ teritoriale, pentru că nu prea s-a știut cum! Că și acea decizie a Curții Constituționale era relativ ambiguă. Am înțeles că în Codul Administrativ care ar trebui să intre în vigoare, din câte știu eu, cel mai târziu la 1 Octombrie, lucru ăsta este rezolvat! Noi oricum la sfârșitul lunii Septembrie... dacă vedeți este până la 1.10.2017, este....

Dl consilier Jelea Bogdan-Ion: Da, este termenul de 9 luni, de la 1 Ianuarie...!

Dl Primar Daniel Florea: Va trebui s-o rezolvăm! Și atunci, în următoarea

5    ~

ședință de Consiliu Local ordinară, o să facem și această rectificare! Dar vă spun că din păcate, ca și în altele, cred că vom fi primii! Și atunci, trebuie să fim foarte

atenți cum o facem că nu am avut cu cine să discutăm, să vedem care este situația!

5    >5

Dl Președinte de ședință Boloș Florinel: Mulțumim pentru intervenție!

5    5    5    5    5    1    5

Supunem la vot punctul 4! Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. a fost adoptat cu 20 de voturi pentru și 5 voturi împotrivă (Șerbănel Mihail Udescu, Niculescu Jaqueline Christina, Coroblea Cristina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Dragoș Geamănă).

Dl Președinte de ședință Boloș Florinel: Punctul 5: proiect de hotărâre

5    5    5    5    1

privind transmiterea în folosință de 3.300 mp, din cadrul Școlii nr. 131, Str. Gutuilor nr. 1, Sector 5, pe durata de execuție a unei săli de sport construită prin ”Programul național de construcții de interes public sau social - Subprogramul sălii de sport”.

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu: Împreună cu colegii mei, am decis că este oportun ca Primăria să cedeze terenurile pentru construcția acestor săli de sport. Însă dorim să ne exprimăm îngrijorarea cu privire la faptul că, dacă aceste săli vor fi construite, nu va mai exista suficient spațiu pentru activități în aer liber! Activitățile elevilor în aer liber! Aici rămâne de văzut probabil cum vor arăta proiectele.

Dl Primar Daniel Florea: Dna inspector Stroescu Marilena Daniela, vă rog!

Dna consilier Stroescu Marilena Daniela: Școala nr. 125, are o suprafață

foarte mare și dacă nu mă înșel, este vorba de ...

5    5    ~

Dl Primar Daniel Florea: Asta este școala nr. 131!

5

Dna consilier Stroescu Marilena Daniela: Bine, atunci începem cu Școala

nr. 131! Sunt două unități! Și la școala nr. 131 este o suprafață foarte mare! Este

5    5    5    1    5

loc unde să se construiască precum și spațiu pentru a face orele de educație fizică și sport, în aer liber și activitățile extrașcolare și extracuriculare. Nu vorbim doar de educație fizică și sport! La școala nr. 125, acolo terenul suportă mai mult decât o sală de sport și noi am mai discutat pe acest ...

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu: Singura informație, este imaginea care se vede din mers, m-am gândit...

Dna consilier Stroescu Marilena Daniela: Vă asigur că acolo chiar este! Și important este că sala de sport care este prevăzută, este pe o suprafață de 900 de mp deci va fi o sală de sport foarte...

Dl Primar Daniel Florea: Este o greșeală care ar trebui rectificată! Suprafața de la Școala nr.131, este de 3.900 de mp, nu 3.300 de mp.

Dl Președinte de ședință Boloș Florinel: Nu, nu! Este de 900 mp!

Dl Primar Daniel Florea: Deci suprafața sălii este de 900 de mp, nu 3.300 de mp cum scrie acolo!

Dna consilier Stroescu Marilena Daniela: Suprafața solicitată în vederea organizării șantierului, deci, dacă nu citim, mai spun o dată: 900 de mp este suprafața pe care se construiește sala de sport.

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu: Da, am înțeles!

Dl Președinte de ședință Boloș Florinel: Dna Director Roxana Nedelcu vă

5    5    5    5

poate da răspunsul și poate câștigăm timp.

Dna Director Roxana Nedelcu: Sunt două proiecte: Cea de la Școala nr. 125, unde suprafața terenului este de 13 ha. Fiind un teren foarte mare, se poate construi o sală de sport cu 102 locuri, care va fi o sală competițională pentru toate

școlile din Sector. Iar la Școala nr. 131 pentru că într-adevăr acolo terenul nu este

foarte mare, va fi construită o sală de sport de tip A - gimnastică, dacă cumva ați fost prin Sector, la Școala nr. 124, (este chiar la stradă, pe Mărgeanului și se vede). Este o sală de sport mai mică, tocmai pentru a putea răspunde și cerinței de a organiza ore de sport într-un cadru adecvat în sală de sport și-ar permite și joc sportiv în curte, atunci când vremea le permite. De aceea suprafețele sunt diferite, cei 3.300 de mp și cei 900 mp nu sunt suprafețe... Este suprafața terenului pe care va fi amplasată școala plus organizarea de șantier.

Dna consilier Coroblea Cristina: Înțeleg să spun asta, doar că mă gândeam și că pe perioada lucrărilor să rămână tot cu organizarea șantierului, să mai rămână...

Dl Președinte de ședință Boloș Florinel: Parametrii tehnici sunt precizați în

5    5    5    5    1    5

material!

Dl Primar Daniel Florea: Precizați suprafața exactă!

Dna Florina Dragnea: 900 mp!

Dl Președinte de ședință Boloș Florinel: Supunem la vot: Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Proiectul de hotărâre prind transmiterea în folosință gratuită către CNI S.A. a terenului în suprafață de 900 m.p., din cadrul Școlii nr.131, Strada Gutuilo r, nr.1, Sector 5, pe durata de execuție a unei săli de sport construită prin „Programul național de construcții de interes public sau social-Subprogramul săli de sport” a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Punctul 6, este vorba de Școala nr.125 aceeași treabă , execuție 3300 m.p. Cine este pentru?

Dl Primar Daniel Florea: Aceasta o să fie tare frumoasă!

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Împotrivă? Abțineri? Mulțumim!

±5    555    1    5    5

Proiectul de hotărâre prind transmiterea în folosință gratuită către CNI S.A. a terenului în suprafață de 3300 m.p., din cadrul Școlii nr.125, Șoseaua București-Măgurele nr.45,Sector 5, pe durata de execuție a unei săli de sport construită prin „Programul național de construcții de interes public sau social-Subprogramul săli de sport a fost adoptat cu 25 voturi pentru.

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Punctul 7 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea organizării în parteneriat cu Clubul Sportiv

Scorpion București a unor evenimente sportive pentru locuitorii Sectorului 5.

Proiectele v-au fost înmânate...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Puteți să ne descrieți și nouă proiectul

puțin?

Dl Primar Daniel Florea : Roxana, spune tu!

Dna Director Roxana Nedelcu: Acest club încă de la înființare derulează

5

acțivități cu copiii de la Școala nr.147, Petrache Poenaru. Au venit cu solicitare în

fața Consiliului Local pentru sprijinirea unui sportiv care deja este campion mondial la categoria lui de vârstă. Are 3 participări la Campionate în toamna acestui an, și complementar cu aceste activități, solicită sprijin în organizarea unui

cantonament de pregătire pentru toți sportivii clubului și organizarea în decembrie a echipei Scorpion care se adresează grupelor de vârstă mici, în deosebi copiilor care activează în cadrul Clubului la Școala nr.147.

Dl Președinte de ședință Boloș Florinel: Mai aveți ceva clarificări? Atunci

5    5    5    5    5

supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumim!

Proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării în parteneriat cu Clubul Sportiv Scorpion București a unor evenimente sportive pentru locuitorii Sectorului 5, a fost adoptat cu 20 de voturi pentru și 5 abțineri (Coroblea Cristina, Șerbănel Mihai Udescu, Pârtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline-Christina și Geamănă Dragoș).

Dl Președinte de ședință Boloș Florinel: Punctul 8 de pe ordinea de zi, este

o informare, ați avut materialul în dotare, dacă sunt ceva observații vis a vis de

7    5    ~    5

acest lucru.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: M-am documentat în materialul ce l -am primit pe e-mail, iar astăzi în ședința comisiei nr.8- Protecție Socială, Sănătate și Societate Civilă, după cum reiese din procesul verbal înregistrat în caietul de ședință, am hotărât, cel puțin noi membrii comisiei, dar sunt sigur că suntem în asentimentul tuturor colegilor, să solicităm Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, identificarea de soluții de natură legală cu privire la acel caz, la acel copil care are dificultăți de deplasare pentru școală. Nu știu, și nu îmi dau seama exact care sunt opțiunile legale. Însă din cât am înțeles, faptul că este un copil care învață la un liceu foarte bun în capitală, asta înseamnă că el a absolvit clasele I-VIII cu rezultate bune în pofida acestui handicap. Nu

cunoaștem cazul decât din ceea ce a fost descris în acea adresă, am citit materialul,

5    7    7

dar am supus atenției colegilor și am solicitat, nu știu dacă mai este necesar să mai

facem o hârtie sau putem întocmi o solicitare...

Dl Primar Daniel Florea: Nu, o să vă răspund eu, noi am avut toată deschiderea ne-am înțeles foarte bine cu doamna și cu copilul, dar poate să vă spună Roxana,

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Mulțumesc!

Dna Director Roxana Nedelcu: O să vă răspund și cu sprijinul doamnei Inspector- o să vă solicit la momentul oportun. Cazul doamnei Stoian este foarte bine cunoscut la nivelul Sectorului 5

Dl Soare Cezar: Și la nivel național.

5    5

Dna Director Roxana Nedelcu: Da și la nivel national. În perioada gimnaziului a fost repartizat la Școala nr.131 și apoi la Școala George Călinescu. În clasa a-IX-a fost admis la Colegiul Eminescu, unde a terminat clasa a- X-a, deci a promovat. Am tot discutat cu doamna Stoian, avem și niște procese pe rol în care noi suntem parte alături de alte autorități respectiv Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Ministerul, Consiliul Local al Sectorului 4, copilul fiind școlarizat pe raza administrativ teritorială a Sectorului 4. În prezent când s-au

făcut solicitări la unitățile de învățământ din Sectorul 5, dorința dumneaei este de

5    5    ~    5

a fi școlarizat la Liceul Ion Barbu. Din păcate răspunsurile Consiliului de

Administrație de la Liceul Teoretic Ion Barbu sunt în sensul că nu există loc la

5

profilul pe care copilul îl urmează respectiv matematică- informatica. Pe parte socială, nu este dna Popescu Florentina în sală, dar știu și din discuțiile cu doamna Stoian, și cu doamnna Popescu că i se acordă sprijin în ceea ce privește transportul, adică Direcția Socială vine cu o serie de măsuri complementare pentru asigurarea posibilității de a urma școlarizarea. Este într-adevăr un caz foarte sensibil, însă până în momentul de față răspunsul Consiliului de Administrație pentru că el este organul decizional, care ia decizii cu privire la transfer.

La ora 12,52 dl Primar Daniel Florea iese din sala de ședință.

~    5    5

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Da, de la Barbu. Da fiind un caz excepional

nu există o variantă legală de al primi? În mod evident oamenii aceea nu pot

încălca legea chiar dacă li se rupe sufletul, asta e de înțeles, însă ținând cont de situația lui excepțională nu se poate identifica un temei legal.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Doamna Inspector ne poate ajuta!

Dna consilier Stroescu Marilena Daniela: Da, eu nu știu de ce am ajuns la discuția legată de Barbu. Pentru că în documentul pe care îl avem aici face referire

doamna la tranferul de la Colegiul Eminescu.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Nu am ridicat subiectul ăsta eu, am ridicat subiectul deplasării, pentru că asta am înțeles din material, iar legat de Barbu nea informat doamna Director Nedelcu.

Dna consilier Stroescu Marilena Daniela: Da, da, până în clasa a-VIII-a,

copilul a fost elevul unor unități de învățământ din Sectorul 5, s-au făcut toate eforturile din toate părțile si Direcția de Învățământ și de Protecția Copilului și noi ca Înspectorat, cadrele didactice. Dumneaei acum, dorește întradevăr

transferul la o unitate de învățământ din Sectorul 5. La momentul acesta la nivelul

5

Sectorului 5, nu există nicio unitate adaptată pentru nevoile copilului

Dl consilier Jelea Bogdan Ion:Speciale ale lui, am înșeles deci de fapt aceasta este problema

Dna consilier Stroescu Marilena Daniela: Trecând mai departe, dumneaei a solicitat transferul la Liceul Barbu, Consiliul de Administrație motivat a respins acest transfer. Nu putem nici unii dintre noi să intervenim în decizia Consiliului de Administrație. Motivat au respins această solicitare. Mai departe rămâne de văzut decizia doamnei Stoian!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Ok! Am înțeles că scopul, materialul era de

informare. Noi am luat la cunoștință. Atâta doar că noi avem datoria civică, civilă

5    5    ~

și morală să încercăm să găsim o soluție! Nu cunosc situația decât din hârtiile respective! Acum am auzit prima data că acel copil vrea să se mute. Înțeleg și eu perfect, am și spus lucrul acesta! Va fi în procesul verbal faptul că nu se poate ca

membrii Consiliului de Administrație să își asume o chestiune care este dincolo

5    5

de prevederile legale și este firesc să nu o facă. Întrebarea este dacă acest caz

exceptional își poate găsi o soluționare în temei legal ținând cont de faptul că este

un copil bun și o persoană care se confruntă cu anumite...

Dl consilier Matei George: Își va găsi soluționare! Eu sunt în consiliu cu Andreea, la Ion Barbu. Chiar o să discutăm mai amănunțit problema!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Bun, dacă domnul Matei consideră pentru viitor vom găsi o soluție, este perfect, este un început!

Dl consilier Matei George: Mama copilului vrea neapărat Ion Barbu! Știți de ce? Pentru că este o ușă deschisă mai mare acolo unde poate avea acces mai ușor.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Deci iată, este o chestiune temeinică!

Dl consilier Matei George: Este o chestiune de practică, și ea deja a cumpărat un lift cu gândul că va fi mutat copilul la Ion Barbu, fără alte pretenții.

Dl consilier Matei George: Da! Și fără să știe dacă Ion Barbu acceptă sau nu acest.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Ați putea să ne faceți o informare până luna

viitoare? Pe tema aceasta?

Dl consilier Matei George: Da! Va mai fi un Consiliu de Administrație pe tema aceasta! Nu știm exact dacă în timpul școlii sau nu, dar în a 2-a parte, în semestrul 2 poate se va rezolva.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Am înțeles!

Dl consilier Matei George: Știți de ce este problemă mare? Pentru că ea acum vrea să își ducă copilul la Videle, deci în afara Bucureștiului!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Am priceput!

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu: Dar acolo există școală accesibilizată?

Dl consilier Matei George: Nu, doar că liftul pe care ea l-a cumpărat este potrivit scărilor de la Ion Barbu, care scări sunt asemănătoare cu școala de la Videle. Este o chestie. Eu am vorbit telefonic cu dumneaei, mi-a explicat cu dea amănuntul absolut tot. Știu exact și partea doamnei Director de la Ion Barbu, o să vorbesc cu Andreea, dna consilier cu care sunt în Consiliul de Administrație de

~    5

la Ion Barbu și vom vedea exact ce se poate face în sprijinul copilului.

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu: Dar acum am și eu o întrebare! Inspectoratul școlar sau chiar și noi Consiliul Local nu putem lua în calcul faptul

de a finanța realizarea unor accesibilizări în școlile din sector? Bănuiesc că nu este

5    5

singurul caz de copil/elev cu mobilitate redusă!

Dl consilier Matei George: Se încearcă lucrul acesta! Domnul Director

trebuie să își personalizeze un proiect...

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu: Păi văd că aici se dau bani către

diverse lucruri, dar mi se pare foarte importante aspecte de genul acesta!

Dna consilier Pop Claudia Ramona: Dar știți că toate școlile, toți încercăm, toate școlile vor să facem.

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu: Și ce se întâmplă? De ce este așa greu?

Dl Președinte de ședință Boloș Florinel: Ok! Mulțumim frumos pentru participare! O zi frumoasă vă doresc! Dar înainte de toate mai vrea să spună colegul nostru câte ceva!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Mulțumesc frumos! Pentru încheiere voiam să solicităm și se va consemna în procesul verbal pentru ca domnul Viceprimar să dea informația mai departe! Ar fi bine ca deja luna septembrie cel mai târziu că astăzi suntem în ultima zi a lunii august să avem și noi un sondaj cu privire la execuția bugetară pe primul semestru conform prevederilor legale!

Dl Viceprimar Țigănuș Marian: Voi comunica domnului Primar!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Mii de mulțumiri!

Dl Președinte de ședință Boloș Florinel: Mulțumim! O zi frumoasă vă

doresc!

Lucrările ședinței au fost declarate închise la ora 12,59.

17