Proces verbal din 30.05.2017

Proces verbal ședința extraordinară din data de 30.05.2017

PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE

J

DIN DATA DE 30.05.2017

Lucrările ședinței încep la ora 16,08 și se desfășoară în sala de ședințe a Primăriei Sectorului 5.

Ședința a fost convocată de către Primarul Sectorului 5 prin Dispoziția nr. 5398/26.05.2017.

Toți membrii Consiliului Local au fost convocați atât telefonic cât și prin intermediul poștei electronice.

în sală sunt prezenți 22 consilieri. Lipsesc următorii consilieri: Coroblea Cristina, Crudu Claudia Elena, Franovici Bogdan, Jelea Bogdan Ion și Vanghelie Marian Daniel.

Din partea executivului sunt prezenți Dl Primar Daniel Florea, dl Viceprimar Țigănuș Marian și D-na Cristina Cornelia Feurdean Secretar al Sectorului 5. Din partea Agerpres este prezentă în sală dna Iulia Cârciog.

Dna președinte de ședință - Săndulescu Nina deschide ședința precizând că din totalul de 27 de consilieri sunt prezenți 22, deci ședința este statutară și poate să-și înceapă lucrările.

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina dă citire ordinii de zi, după cum urmează:

1 .Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 16.05.2017;

2.Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 16/28.02.2017 prin care a fost modificată H.C.L. Sector 5 nr.50/28.08.2016 privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar

de stat și particular din sectorul 5, începând cu anul școlar 2016-2017;

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de

Administrare a Drumurilor și Străzilor administrate de către Consiliul Local al

Sectorului 5;

4.    Proiect de hotărâre privind înființarea Echipei Intersectoriale Locale pentru prevenirea și combaterea violenței în familie la nivelul Sectorului 5;

5.    Proiect de hotărâre privind încheierea Planului de Colaborare privind prevenirea și combaterea violenței în familie la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București.

6.    Diverse.

-Adresa nr. 818/24.05.2017 emisă de Curtea de Conturi a României/ Camera de Conturi București;

-Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de activități desfășurat de Centrul Cultural,,Ștefan Iordache”.

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina, supune la vot ordinea de zi cu completările intervenite la Diverse și este aprobată cu 22 de voturi pentru.

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina: Punctul 1-aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 16.05.2017. Cine este pentru? Mulțumim! împotrivă? Abțineri? 2 abțineri (Giurcă Augustin Răzvan și Pop Claudia Ramona).

Procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 16.05.2017 a fost aprobat cu 20 de voturi pentru și 2 abțineri (Giurcă Augustin Răzvan și Pop Claudia Ramona).

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina: Punctul 2- proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 16/28.02.2017 prin care a fost modificată H.C.L. Sector 5 nr.50/28.08.2016 privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din

sectorul 5, începând cu anul școlar 2016-2017. Cine este pentru? Mulțumim! împotrivă? Abțineri?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: întrebați dacă sunt discuții sau nu, și pe urmă supunem la vot.

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina: La acesta nu cred că ar avea! împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr.16/28.02.2017 prin care a fost modificată H.C.L. Sector 5 nr.50/28.08.2016 privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 5, începând cu anul școlar 2016-2017 a fost adoptat cu 22 de voturi pentru.

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina: Punctul 3- proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Administrare a Drumurilor și Străzilor administrate de către Consiliul Local al Sectorului 5. La acest proiect avem și niște amendamente pentru care, îi vom da cuvântul dlui Ioniță Răzvan pentru a ni le prezenta și îl vom supune la vot împreună cu amendamentele.

Dl Ioniță Răzvan: Amendamentele privind aprobarea serviciului public de administrare a drumurilor și parcajelor administrate de către Consiliul Local al Sectorului 5 sunt următoarele:

-La Capitolul XV, Art.54 se anulează (redevența a fost trecută dintr-o eroare materială);

-La Capitolul XIV în loc de „operatorul” se va înlocui cu „operatorii”;

-La Capitolul XIV, Art. 51 se anulează litera p) (redevența a fost trecută dintr-o eroare materială).

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina: Dacă mai sunt întrebări pe acest proiect?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Eu aș avea o precizare, vă rog! Am primii un tabel, ar putea să ne explice, mai clar, ce vrea să prezinte acest ultim tabel cu

numărul de parcări, plăcuță.....Am vrea să știm ce reprezintă acest tabel, ca și o

analiză sau...

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina: Dl Ioniță!

Dl Ioniță Răzvan: Sunt parcările de reședință aflate în administrarea Primăriei Sectorului 5.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Am înțeles, iar acest număr de plăcuțe reprezintă...?

Dl Ioniță Răzvan: Numărul de locuri de parcare și numărul de plăcuțe care urmează a fi amplasate pe...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Vă referiți la plăcuțele acelea pe care scrie cine...

Dl Ioniță Răzvan: Parcare de reședință.

9    9    9

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Parcare de reședință. Acestea sunt cele pe care trebuie să le punem sau sunt cele existente?

Dl Ioniță Răzvan: Nu, o parte au fost și este propunerea noastră pentru anul acesta. O să facem analiza completă după ce aprobăm regulamentul.

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina: Alte întrebări? Dacă nu mai avem întrebări supunem la vot acest proiect cu amendamente. Cine este pentru? Mulțumim! împotrivă? Abțineri? 2 abțineri (Geamănă Dragoș și Niculescu Jacqueline Christina).

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Administrare a Drumurilor și Străzilor administrate de către Consiliul Local al Sectorului 5 a fost adoptat cu 20 de voturi pentru și 2 abțineri (Geamănă Dragoș și Niculescu Jacqueline Christina).

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina: Punctul 4- proiect de hotărâre privind înființarea Echipei Intersectoriale Locale pentru prevenirea și combaterea violenței în familie la nivelul Sectorului 5. întrebări la punctul 4?

Dl consilier Geamănă Dragoș: Sunt sigur că toate cele trei organisme private autorizate îndeplinesc toate criteriile însă, voiam să întreb care a fost modalitatea prin care au fost selectate aceste instituții?

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina: îi dau cuvântul doamnei Florentina Popescul

Doamna Florentina Popescu: ONG-urile selectate fac parte din ONG-urile care și-au desemnat, la solicitarea noastră, reprezentanți și care au activitate la nivelul sectorului 5 pe acest domeniu, respectiv violență domestică.

Dl consilier Melnic Constantin Ion: Și-au arătat disponibilitatea.

Doamna Florentina Popescu: Păi nu toată lumea a trimis reprezentanți. Colegii mei au discutat cu mai multe ONG-uri care au lucrat în domeniu, dar cele care si-au desemnat reprezentant au fost cuprinse în grupul de lucru. Ideea a fost ca cât mai multe instituții și cât mai multe ONG-uri să fie prezente în acest grup local, pentru că toată lumea a avut un rol la nivelul comunității sectorului 5.

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina: Mulțumim! Dacă nu mai avem

1    5    5    J    J

întrebări supunem la vot acest proiect. Cine este pentru? Mulțumim! împotrivă?

Abțineri?

»

Proiectul de hotărâre privind înființarea Echipei Intersectoriale Locale pentru prevenirea și combaterea violenței în familie la nivelul Sectorului 5 a fost adoptat cu 22 de voturi pentru.

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina: Punctul 5- proiect de hotărâre privind încheierea Planului de Colaborare privind prevenirea și combaterea violenței în familie la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București. Avem

întrebări? Dacă nu avem întrebări supun la vot. Cine este pentru? Mulțumim!

/\

împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind încheierea Planului de Colaborare privind prevenirea și combaterea violenței în familie la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București a fost adoptat cu 22 de voturi pentru.

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina: Punctul 6 -diverse avem o adresă a Curții de Conturi, adresa nr. 818/24.05.2017 emisă de Curtea de Conturi a României/ Camera de Conturi București. Aveți întrebări?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Am luat la cunoștință.

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina: Punctul 2 de la Jz'verse-proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de activități desfășurat de Centrul Cultural „Ștefan Iordache”. îi dau cuvântul doamnei ...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Este o informare sau proiect de hotărâre?

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina: Cel de-al doilea punct la Diverse este proiect de hotărâre.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Asta vrem să știm pentru că, nu avem niciun material.

Dl primar Daniel Florea: Da, Ramona Dimache!

Dna Director Ramona Dimache: Este vorba despre planul de activități al Centrului Cultural „Ștefan Iordache” pe anul 2017.

Dna Ramona Dimache prezintă raportul de specialitate care cuprinde activități care s-au desfășurat până în prezent, dar și cele care urmează să se desfășoare pe parcursul acestui an.

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina: Mulțumim! Aveți întrebări la acest proiect? Să supunem la vot! Cine este pentru? Mulțumim! împotrivă? Abțineri? 2 abțineri (Geamănă Dragoș și Niculescu Jacqueline Christina).

Proiectul de hotărâre privind aprobarea planului anual de activități desfășurat de Centrul Cultural „Ștefan Iordache” a fost adoptat cu 20 de voturi pentru și 2 abțineri (Geamănă Dragoș și Niculescu Jacqueline Christina).

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina: Ii dăm cuvântul domnului primar.

Dl primar Florea Daniel: 30 de secunde. îmi cer scuze pentru întârziere. Am avut o întâlnire cu directorii de la scoli, am vrut să le fac si lor o informare cu privire la situația de la Școala nr. 141. Mulțumesc dnei Inspector că mi-a spus că are acea acțiune și m-a primit. A rămas ca săptămâna viitoare să avem o întâlnire cu directorii de școli dedicată modului în care pregătim locațiile unităților de învățământ pentru anul școlar viitor. Mi-ar plăcea..., v-aș ruga, dacă vreți să veniți atunci când e, să vă anunțăm să participați că să fiți informați despre tot, despre ce programe sunt, ce proiecte. Dacă aveți..., știu eu, sugestii legate de oră sau de..., aș vrea să-mi spuneți. în principiu, rămăsese pentru miercuri, la ora 13,°° când dumnealor ar putea să vină cu toții la inspectorat. Dacă vreți să participați, să ne spuneți ca să putem să... Sala e destul de mică, dacă este, poate facem ședința aici, sau....și de asta voiam să vă spun. Una peste alta, I.S.C.- ul (Inspectoratul de Stat în Construcții) a spus că este un accident tehnic că nu putea fi prevăzut sau preîntâmpinat. Am procedat la punerea în siguranță. Acel tavan a fost dărâmat, a fost scos tot. Am dispus astăzi să se dărâme și celelalte tavane care erau făcute prin aceeași modalitate tehnică și, am zis să se dărâme și acelea. In principiu, probleme nu ar mai trebui să fie. Am discutat astăzi cu domnii directori și am decis să le spun ce mi-au spus cei de la I.S.C. și anume, să își facă fiecare expertiză tehnică. Pentru că eu cred că reparațiile acestea care trebuie făcute, ar trebui să preîntâmpine orice chestiuni de genul acesta. Dar dacă ar fi fost niște expertize tehnice făcute, nu s-a gândit nimeni că tavanul acela, care arăta impecabil... Ce a apărut în presă că era verde, erau niște minciuni, tavanul arăta impecabil, cum arată toate tavanele din școală. Nicio dată nu s-a făcut nicio reparație la tavane pentru că, nu a existat nicio aparență că tavanul respectiv ar putea avea probleme.

Și atunci, am spus că ar trebui să facem o expertiză la fiecare școală. Noi am făcut un inventar cu problemele, în funcție de studiul de fezabilitate pe care l-au avut ei până acum pregătit sau de problemele pe care le-au văzut. Am trimis în fiecare unitate de învățământ o delegație formată din dna Inspector, City Manager, Arhitectul Șef, Roxana, Dl Cezar Soare și atunci, am inventariat oarecum problemele, obiectivele expertizelor pe care va trebui să le facem și am rugat să fie foarte aproape de următoarea perioadă. în principiu, grădinițele și școlile pe care le-am inclus noi în programul ăsta cu Ministerul Dezvoltării, au aprobările toate și sper că vom primi bani de la Ministerul Dezvoltării ca să dăm de la bugetul nostru numai jumătate din sumele necesare. A trebuit s-o îmbărbătez pe dna Director și pe profesorii de acolo care, au spus că li se pare nedrept ce li se întâmplă și modul în care sunt acuzați public pentru că, dumnealor consideră că nu au nicio vină. Rugămintea mea este ca la ședințele de consiliu de la școli, să participați la întreaga disponibilitate, să nu mai avem... Eu cred că pe 15 septembrie Școala nr. 141, pentru care am demarat procedurile de urgență, va fi refăcută. Le-am promis că vor relua școala în condiții foarte bune, sper, în ambele corpuri de clădire. Depinde ce rezultă din expertiză în al doilea corp dar oricum, în ăsta principal, cu siguranță vor începe școala și nu vor mai trebui să meargă la Școala nr. 127. Aș vrea să facem o... ședință a Consiliului Local în care să vă prezint un raport de activitate la un an de la preluarea mandatului, înjur de 27 iunie, iar asta trebuie să discutăm să vedem cum sunteți dacă,... pentru că aș vrea să prezint și echipa, și realizările, și ce avem de gând să facem. Atunci să reluăm acea ședință ordinară de consiliu, să fie la sfârșitul lunii ca să putem să prezentăm asta. Dacă va mai fi nevoie, vom mai face o ședință extraordinară înainte de ședința ordinară în care aș vrea să vă prezint toate... Să fie ordinară, ca să pot să vă și dau toate materialele să le dezbateți în comisii. Asta am vrut să vă zic, da.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Dacă îmi permiteți, domnule Primar! Noi, consilierii locali P.N.L. (Partidul Național Liberal), considerăm că nu trebuie să avem argumente politice și lupte politice privind siguranța copiilor. Noi vom sprijini întotdeauna absolut orice este binevenit pentru siguranța copiilor, pentru siguranța cetățenilor. Am înțeles că ați spus deja despre..., voiam să vă întreb despre..., audit, dacă s-a făcut expertiză, probabil că vor urma să se facă. Am vrea să știm cam cum s-au... Dacă aveți informații cum s-au derulat primele sau prima săptămână, primele zile de școală cu copiii care s-au mutat la Școala nr.127. Aș vrea să mai fac și o mică adăugire, sunt și membru în Consiliul de Administrație la Școala nr.141. Nu am mai fost chemat în ședințe de când am primit mandatul, o singură dată am fost, asta ca să știți. La fel la Școala nr. 127, nu am fost decât o singură dată, unde iar sunt membru în Consiliul de Administrație și i- am rugat ca să-mi trimită și mie de asemenea o invitație. La Școala nr.143 unde sunt, primesc întotdeauna și colaborez foarte bine cu doamna Director. Deci, dacă aveți cumva informații despre cum s-au desfășurat activitățile sau, dacă le-am depășit în momentul acesta sau cel puțin pentru luna aceasta, cum s-a mai spus.

Dl Primar Daniel Florea: Da.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Și încă o data revin și repetăm din partea noastră veți avea tot sprijinul privitor la siguranța copilului, la învățământ, la siguranța cetățenilor. Sperăm ca să nu mai avem astfel de evenimente care iată că uneori apar ...

Dl Primar Daniel Florea: Am trecut pe lângă o tragedie.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Da, am trecut pe lângă o tragedie. Școala în sine să știți, că prezenta un nivel de degradare destul de ridicat. Acum este tardiv să putem vorbi, să aruncăm, să discutăm. Se putea întâmpla oricum. Iată, o precizare poate că ar fi binevenită! La toate școlile, în general..., nu este normal să ai tavan fals într-o școală.Toate școlile care au tavan fals nu au nevoie de acest tavan fals pentru că oricând se pot întâmpla astfel de evenimente. Nu știm cine a lucrat, cum a lucrat, cât a pus și câte șurubele a pus sau nu, sau ce s-a întâmplat.

Deci, poate ar trebui să faceți și un audit în acest sens, că nu se știe ce putem să mai... E clar, dacă s-a întâmplat o data, se mai poate întâmpla.

Dl Primar Daniel Florea: Vă răspund, mulțumesc mult. Deci, nu există niciun fel de problemă. Am pus la dispoziția copiilor un autocar, i-a dus, i-a adus, nu este absolut nicio problemă din punctul acesta de vedere. Astăzi, doamna Inspector, la ședință, l-a felicitat pe domnul Director de la Școala nr. 127 pentru modul extraordinar în care i-a primit pe copii și pentru modul în care se desfășoară activitatea. Am făcut primele verificări în ceea ce privește documentația tehnică. Ea se derulează încă cu cei de la I.S.C., cu domnul Arh itect Șef. Ce pot să vă spun este că, în 2004, când s-a făcut reparația la școli, nu s-a reparat tavanul. Se pare că tavanul respectiv, așa în forma în care există acum, este din 1997. A fost o soluție tehnică care nu mai există în altă scoală. Am

»    5

verificat asta dar, nu ne putem asuma riscul și, cred că ar fi foarte bine să facem expertiză, fiecare școală să-și facă o expertiză tehnică ca s-o putem face repede.

Vă spun că mi-e teamă despre.....vorbind despre asta, mi-e teamă ca nu cumva

să descoperim niște lucruri care să ...De aceea zic să le facem repede. Dacă noi am face la Primărie poate că ar fi oarecum mai bine, dar sunt două lucruri, două riscuri:

-1- să conteste cineva licitația și să ne blocheze și să nu ne putem încadra în această vacantă;

-2- m-aș mira că, dacă de exemplu, o firmă câștigă licitația pentru toate unitățile de învățământ, să aibă timpul fizic necesar să facă 60 de expertize într-un timp util ca să putem să facem și reparațiile.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Poate corect ar trebui să începem cu cele 11, în mod urgent. De fapt, 10 apar, 11 cu aceasta. Pe urmă, acelea am putea......unele chiar arată foarte bine, chiar nu,...putem să spunem că....

Dl Primar Daniel Florea: Cam asta e, încă o dată îmi cer scuze pentru întârziere, n-a fost plănuită pur și simplu, a trebuit să luăm niște decizii repede și nu m-am încadrat în timp.... Vă mulțumesc mult de tot.

Dna Președinte de ședință Săndulescu Nina: Mulțumim, declarăm lucrările ședinței extraordinare închise.

5    5

Lucrările ședinței au fost declarate închise, la ora 16.29.